fizika_full


1234
ІІ ретті фазалық ауысу:Тұрақты көлемділікті сипаттайтын .Энтропияның тұрақтылығын сипаттайтын.Жылусыйымдылықтың өзгерісін сипаттайтын .
-ыдыраудың заңдылығы., ,
ядролық реакциясы кезінде энергия жұтылады ма, әлде шығарылады ма? Осы энергияны анықта:18,4 МэВ , 18,4.106 эВ ,184.107 эВ
(р+а/V0²)(V0 - b)= RT . Бұл кімнің теңдеуі?Ван-дер Ваальстың Нақты газ күйінің теңдеуі Бір моль газ үшін Ван-дер Ваальстың
-ыдыраудың заңдылығы:+,
0,1 с ішінде ток күші 5 А-ден 3 А-ге дейін бірқалыпты кемитін, индуктивтілігі 2 Гн катушкадағы өздік индукция э.қ.к:40 В, 0,04 кВ, 40 000 мВ
0,7 мкКл және -0,1 мкКл екі нүктелік электр зарядтары бір-бірінен 2 см қашықтықта орналасқан. Зарядтардың ортасында жатқан нүктедегі электр өрісінің потенциалы:5,4∙105 В, 5,4∙102 кВ, 0,54 МВ1-ші текті фазалық ауысуды көрсетіңіз:Кристалл заттың балқуы. Кристалдануы.Конденсациялануы.
-2 мкКл және 6 мкКл екі нүктелік электр зарядтары бір-бірінен 60 см қашықтықта орналасқан. Зарядтардың ортасында жатқан нүктедегі электр өрісінің кернеулігі:8∙105 Н/Кл, 8∙102 кН/Кл, 0,8 МН/Кл200 кПа кысымдағы, 2,1 л көлемді алатын 8 г оттегінің температурасы қандай?-71°C , 344К, -0,71102°C
270С температурадағы және қысымы 105 Па газ көлемі 1м3. Сол 105 Па қысымдағы, көлемі 0,5 м3 болса, газ температурасы қандай?150К. , -123°С., 1,5102 К.
3 мс ішінде контурдың магнит ағыны 27 мВб-ден 0-ге дейін кеміді. Контурдың э.қ.к. орташа мәні:9 В, 0,009 кВ, 9 000 мВ
5 нКл зарядты электр өрісінде орын ауыстырғанда жасалатын жұмыс 2 мДж, өрістің екі нүктесінің арасындағы потенциалдар айырмасы:4∙105В, 4∙102 кВ, 0,4 МВ6 с уақыт аралығында ток күші 0-ден 4 А-ге дейін біркелкі артатын өткізгіштегі электр заряды:12 Кл, 0,012 кКл, 12000 мКл
n=1,5 шыны сынаға =689нм монохромат жарық толқыны түседі. Шағылған жарықтағы екі интерференциялық минимумдардың арақашықтығын анықта. Сына беттерінің арасындағы бұрыш 0,4/ :2 мм, 0,2 см, 2.10-3 м
АААА
Абсалют қара дене спектрлері бойынша жылулық сәулеленудің таралуын сипаттайтын формуланы қорытуда Планк сәуле шығарушы осцилляторлар ие болады деп ұйғарған:минимальды E=hv энергияға, минимальды E=ћω энергияға, дискретті энергияға
Абсолют қара дененің эксперимент арқылы табылған сәуле шығару қисығын талдау нәтижесінде, 19 ғасырдың аяқ кезінде, тағайындалған заңдар:Виннің Рэлей-Джинс Стефан-Больцман
Автомобиль 36 км/сағ тұрақты жылдамдықпен горизонталь жолмен жүріп келе жатыр деп алып, массасы 1т автомобиль двигателінің өндіретін қуатын табу керек. 104 Вт, 10103 Вт, 40кВт
Ағын судың үздіксіздік теңдеуінің өрнегін көрсетіңіз, ,
Ағын түтігіндегі сұйық қозғалысын анықтайтын теңдеулер , ,
Ағын түтігіндегі сұйық қозғалысын анықтайтын теңдеулер , ,
Адиабаталық процеске арналған теңдеу, ,
Адиабаталық процесс үшін жұмыстың формуласын көрсет: , ,
Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеулері , ,
Айналмалы қозғалыста бұрыштық жылдамдықты анықтауға болатын теңдеу, , Жылдамдық пен үдеудiң өлшем бiрлiгi[]=м/c; [а]=м/c2 []=км/c; [а]=км/c2[]=м/мин; [а]=м/мин2
Айналу осіне қатысты Жер шарының инерция моментін табу керек. Егер радиусы , массасы., ,
Айналып тұрған дененің бұрылу бұрышы теңдеуімен берілген. Дененің қозғалысы төменде берілген жағдайлардың қайсысына сәйкес келеді :, ,
Альфа-ыдырау.Радиоактивті -ыдырау массалық саны А200 және заряды ауыр ядролардың қасиеті болып табылады.-бөлшектер гелий ядросының ағыны.-бөлшектер екі протоннан және екі нейтроннан тұрады.
Аномаль дисперсия кемiсе, n кемиді; артса, n кемиді; Натрии буларында байқалады
Анықталмаушылықтар қатынасына сәйкес теңдеу:, ,
Арақашықтығы өрістің қарастырылып отырған нүктесінде дейінгі қашықтықтан елерліктей аз болатын, модулі жағынан тең екі әр аттас нүктелік зарядтар жүйесі:Электрлік диполь , Диполь иіні арқылы сипатталады l , р= Q∙l электр моментіне ие
Атом энергиясын анықтайтын өрнек:, ,
Атом ядросы:Ядро деп атомның барлық массасы және оның оң заряды шоғырланған атомның орталық бөлігін айтады.Атом ядросы элементар бөлшектер – протондар (р) мен нейтрондардан (п) тұрады.Атом ядросы нуклондардан тұрады.
ӘӘӘӘ
Әмбебап Кирхгоф функциясының физикалық мағынасы:Қара дененiң энергетикалық жарқырауының спектральдық тығыздығы.Дененің сәуле шығарғыштық және жұтқыштық қабілеттерінің қатынасы Дененің сәуле шығарғыштық және жұтқыштық қабілеттерінің қатынасы дене табиғатына байланыссыз және барлық дене үшін универсаль шама.
Әсері электромагниттік құбылыстарға негізделген құрал:Трансформатор
ББББ
Бiр қалыпты үдемелi қозғалысқа сәйкес математикалық өрнекX = At2+Bt+C; X = At2+Bt; X = At2;
Байланыс энергиясының өрнегi:, ,
Балқу кезінде...Балқу температурасында дене қатты күйден сұйық күйге айналады.Дене сұйық күйге өткенше дене температурасы тұрақты болып қалады.Кейбір денелердің көлемі артады, кейбіреулерінің көлемі кемиді.
Барометрлік формуласыБиіктікке байланысты қысымның экспоненциалды заңмен кемитінін анықтайды.Биіктікке байланысты қысымды анықтауға болады.Қысымды өлшеп биіктікті анықтауға болады.
Берілген шамалардың қайсысы Джоульмен өлшенедіСерпімділік күшінің потенциалдық энергиясы.Қозғалыстағы дененің кинетикалық энергиясы. Ауырлық күшінің потенциалдық энергиясы.
Берілгендердің ішінен Ньютонның III заңының анықтамасыЕкі материалдың нүктелердін өзара әсерлесу күштері модуль бойынша тең бағыттары қарама-қарсы. Бағыттары нүктелерді қосатын сызық бойымен дәл келеді. Бұл күштер әрқашанда қос күш болып табылады және табиғаты бірдей
Бернулли теңдеуiІшкі үйкелісі мүлдем байқалмайтын идеал сұйықтарда ғана орындаладыТеңдеуде энергияның сақталу заңы орындаладыҚимасы әртүрлі түтіктерде сұйықтың ағуы кезінде, түтіктің тар жерлерінде сұйықтың жылдамдығы үлкен болады
Бернулли теңдеуін көрсетіңіз, ,
Бета-ыдыраудың түрлері: -ыдырау немесе электрондық ыдырау. - ыдырау немесе позитрондық ыдырау.Электрондық қармау.
Биіктігі 0,5 м керосин бағаны ыдыс түбіне қандай қысым түсіреді. (=800 кг/м3)4кПа , 4000Па, 4103Па
Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі:, ,
Бірінші ретті спектрдегі λ=589нм үшін берілген дифракциялық тордың бұрыштық дисперсиясын анықтау керек. Тордың тұрақтысы 2,5∙10-4см-ге тең.4,1∙105 рад/м, 4,1∙108 рад/мм, 4,1∙ 107 рад/см
Бірлік оң таңбалы зарядты орын ауыстырғанда бөгде күштердің жасайтын жұмысымен анықталатын физикалық шама:Электр қозғаушы күш , ε=АстQ0, ε=EстdlБіртекті магнит өрісінде орналасқан ток күші 1,5 А, индукциясы 4 Тл өткізгішке 10 Н күш әсер етеді. Өткізгіш магнит индукциясы сызықтарына 450 бұрышпен орналасқан. Өткізгіштің актив бөлігінің ұзындығы:2,38 м, 238 см, 2380 мм
Біртекті магнит өрісінде орналасқан ұзындығы 0,5 м, индукциясы 0,4 Тл өткізгішке 0,2 Н күш әсер етеді. Магнит индукциясы сызықтарына 300 бұрыш жасай орналасқан өткізгішке әсер ететін ток күші:2 А, 0,002 кА, 2000 мА
Біртекті сызықты өткізгіштің электр кедергісі келесідей параметрлермен анықталады:температурасы мен ұзындығы, көлденең қимасының ауданы, өткізгіштің материалы
Біруінде ток күшін өзгерткенде екіншісінде э.қ.к –нің пайда болу құбылысы:өзараиндукция, εi1=-dФ12dt=-LdI2dt, трансформатордың жұмысы негізінде
Бойль-Мариотт заңының тендеуі:, , Т=const
Болат тросс Н/м қатаңдығымен 2 мм-ге созылды. Тростың серпімді деформациясының потенциалдық энергиясын есептеу керек.10 Дж, 10 Нм, 10 кгм2/с2
Больцман таралуы бойыншаГаз молекулаларының потенциалдық энергиясы ең аз жерде газ тығыздығы максималды;, Газ температурасы тұрақты;, Газ молекулаларына ауырлық күшінің өрісі әсер етеді;
Бордың бiрiншi постулаты:Атомда стационар күйлер болады., Атомның стационар күйлерiне электрондардың стационар орбиталары сәйкес келедi., Электрондар стационар орбитада жүргенде электромагниттiк сәуле шығармайды.
Бордың екiншi постулаты:Электрондар бiр стационар орбитадан басқа стационар орбитаға көшкенде бiр квант энергия шығарылады (жұтылады).
Бояуыш пульттің ішінен ағып шығатын сұйық бояудың жылдамдығы 25м/сек-қа тең болса, онда бояуыш пульттегі компрессордың жасайтын қысымы қандай болды? Бояудың тығыздығы 8103кг/м3.250кПа, 25104Па, 25104Н/м2
Бөлшектің жылдамдық модулінің уақытша байланыстылығы: =at+bt2 (а және b – тұрақты шама) және бөлшектің массасы m берілген. Бөлшекке әсер ететін күшm (a+2bt)., ma+2mbt.,
Бугер заңының өрнегi:, ,
Бұрыштық үдеу мына формуламен анықталады , ,
Бұрыштық үдеу:Айналу осінің бойында жатады. , Қозғалыстың түріне байланысты не -мен сәйкес, немесе оған антипараллель., Псевдовектор болып саналады.
ВВВВ
Вакуумдағы электр өрісін есептеуге Гаусс теоремасын қолдану:E=σ2ε0, E=σε0, E=14πε0∙Qr2
Вин заңын көрсетiңдер., ,
Виннiң ығысу заңының өрнегi: болғанда,
Вульф-Брэгг формуласы:, , ; (k=1,2,3,.....)
ГГГГ
Газ молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығының ең ықтимал жылдамдыққа қатынасы неге тең , 1,51/2, 1,2
Газдардың диффузиясын сипаттайтын теңдеу:, , ,
Газдың кез-келген мөлшері үшін Менделеев-Клапейрон тендеуі , ,
Гамма-сәулелену:γ-сәулелену қатқыл электромагниттік сәулеленуге жатады. γ-сәулені аналық ядро емес, туынды ядро шығарады. γ-квантының тыныштық массасы нольге жуық.
Гармониялық осцилляторға мысал бола аладыМатематикалық маятниктің тербелісі Физикалық маятниктің тербелісіСеріппелі маятниктің тербелісі
Гармониялық тербелістердің дифференциалдық теңдеуі: , ,
Гейзенбергтің анықталмаушылық принципі:Микробөлшек бір мезгілде анықталынған координатаға (х,у,z) және сәйкес анықталынған импульс проекциясына (рх, ру, рz) ие болуы мүмкін емес.Координаталар мен импульс проекцияларының анықталмаушылықтарының көбейтіндісі h шамасынан кіші болуы мүмкін емес.Орташа өмір сүру уақыты жүйе, энергиясы анықталған мәнмен сипатталуы мүмкін емес.
Геометриялық оптиканың негізі заңдары:Жарық шоғының тәуелсіздік заңы.Шағылу заңы.Сыну заңы.
Голография:Интерференциялық көріністі тіркеуге негізделген, толқындық өрісті қалпына келтірудің және жазудың ерекше әдісі.Денеден шағылған жарық толқынының структурасын фотопастинкаға түсiрудiң ерекше әдісі.Ақпараттарды жазу және сақтау әдісі.
Горизонталь жазықтықтың бетімен сырғанамай дөңгелеп келе жатқан массасы 2 кг дискінің жылдамдығы 4м/сек. Дискінің кинетикалық энергиясын табу керек.24 Дж, ,
ДДДД
Дальтон заңының теңдеуі: , QUOTE p=p1+p2 ,
Де Бройль тұжырымдамасы:Фотондар ғана емес электрондар және материяның кез-келген басқа бөлшектерi корпускулалықпен бiрге толқындық қасиетке ие болады.Корпускулалық- толқындық екіжақтылықтың әмбебаптығы.Кез келген нысанға энергиясы Е және импулсі р-корпускулалық қасиеттер, сонымен қатар жиілігі және толқын ұзындығы толқындық қасиеттер тән.
Де- Бройль формуласы: , ,
Дене 0,05 м/с² үдеумен кездегі күші 1000Н-ға тең. Дененің массасын анықтаңыз: 20 т , 20103кг, 2104кг
Дене бірқалыпты үдемелі - бастапқы жылдамдығымен қозғалады. Егер дене t=2c ішінде s=16м жол жүрсе және оның жылдамдығы =3 болса, онда оның үдеуін анықтаңыз.4 м/с, 410-3 км/с, 4103 мм/с
Дененің жүрген жолының уақытқа тәуелділігі теңдеуі арқылы берілген, м/с, м/с2, м/с3. Қозғалыс басынан 2с уақыт өткеннен кейінгі дененің жүріп өткен жолын табу керек.м , S=24103мм , S=2410-3км
Дененің кинетикалық энергиясы 100 Дж және импульсі 40 кг-м/с. Дененің массасы неге тең?8кг ., 8103г ., 0,08102кг .
Джоуль-Ленц заңы:, ,
Джоуль-Томсон эффекті нені сипаттайды?Адиабаттық процесте нақты газдың температурасының өзгерісінҚысымның құлауының әсерінен дроссельден (кеуек бөгеттен) газдың баяу өтуі.Эффектіде температуралар айырымының таңбасы өзгеретін инверсия температурасы болуы
Диаметрі 2 см болатын құбырдан жарты сағаттың ішінде массасы 1,53 кг газ ағып өткен. Газдың тығыздығы 7,5 кг/м3 болса, оның ағыс жылдамдығы қандай болады?0,36 м/с., 3610-2 м/с., 36 см/с.
Динамометр пружинасын 5 см-ге созды. Пружина қаттылығы 40 Н/м. Созылған пружинаның потенциалдық энергиясы неге тең?50 мДж., 5010-3Дж, 510-2Дж
Дискінің, шардың, стерженнің инерция моментін көрсетіңіз, ,
Диссипативтік күш:Бағыты қозғалыс бағытына қарама-қарсы күш Жұмысы бір жағдайдан екіншіге өту жолына тәуелді күш Кез-келген тұйық жолда жұмысы нольге тең емес күш
Дифракциялық тордағы бас максимум шарты:, ,
Дифракциялық тордағы жарық дифракциясының шарттары:, ,
Дифракциялық тордың тұрақтысы 210-6 м. Бұл торға толқын ұзындығы 500 нм жарық түседi. Екiншi реттiк спектр қандай бұрышпен көрiнедi?300, 900-600
Дифракциялық тордың тұрақтысы 210-6 м. Бұл торға толқын ұзындығы 500 нм жарық түскенде, спектрдiң қандай ең үлкен ретi болады?4 , 22 ,
Дифракциялық тордың тұрақтысы d=2,5мкм, =589Нм жарық үшiн бiрiншi реттi спектрде бұрыштық дисперсияны тап.рад/м , рад/м , рад/м
Дифференциалдық теңдеуі болатын тербелісте периодты түрде әсер ететін күштің қандай жиілігінде резонанс кұбылысы байқалады?4 π с-1 , 12,56 с-1 , с-1
Диэлектриктерді үш түрге бөледі:Полярлы емес молекулалы, Полярлы молекулалы , Ионды
ЕЕЕЕ
Егер теміржол вагонының буфер пружинасын l2=1см қысу үшін Ғ2=30кН күш қажет болса, оны l1=4см қысу үшін қандай Ғ1 күш қажет? 120кН; , 12104Н; , 120103Н;
Егер Брюстер бұрышы 600 болса, онда сыну бұрышы неге тең?300, 900-600 , 1800-1500
Егер дифракциялық тор бірінші ретті спектрде калийдің екі спектрлік сызығын (λ =578 нм және λ =580нм) анықтайтын болса, онда тордың тұрақтысы неге тең. Тордың ұзындығы 1см.34,6 мкм, 34,6.10-6 м, 0,0346.10-3 м
Егер дөңгелектің тыныштық үйкеліс коэффициентінің максимал мәні тас жолда 0,55 тең болса, жолдың горизонталь бөлігіндегі бастапқы жылдамдығы 36 км/сағ болатын автомобильдің минимал тежелу жолын анықтау керек. 9 м, 900см, 90010-2м
Егер тоқ түтігінің радиусы 2 есе артса, онда осы түтік арқылы өтетін идеал сұйықтың жылдамдығы неше есе өзгереді?4 есе кемиді, 22 есе кемиді, 2 есе артса, 4 есе кемиді
Егер толқын ұзындығы 0,5 мкм монохромат жарықтағы π/2 бұрышына бесінші ретті максимум сәйкес келсе, онда дифракциялық тордың 1 мм-ге келетін штрихтар саны неге тең болады.400 мм-1, 0,4 м-1, 40 см-1
Екiншi тектi фазалық түрлену қалай сипатталадыЖылуды жұту немесе шығару болмайтын ауысуларОл көлем мен энтропияның тұрақтылығыменЖылу сыйымдылықтың секірмелі өзгеруімен
Еркін тербелістің дифференциалдық теңдеуі :, ,
, генератор , соленоид
ЖЖЖЖ
Жазық конденсатордың сыйымдылығы: , ,
Жазық конденсатордың электростатикалық өрісінің энергиясының көлемдік тығыздығы:
Жарық вакуумнен абсолют сыну көрсеткіші n=2 болатын мөлдір ортаға өткенде, толқын ұзындығы қалай өзгереді:, Ортаның абсолют сыну көрсеткішіне кері пропорционал , 2 есе кемиді
Жарық интерференциясын бақылау әдiстерi:Юнг әдiсi.Френель айналары.Френель бипризмасы.
Жарық интерференциясының шарттары:,,
Жарықтың дисперсиясы:Заттың сыну көрсеткiшiнiң жарықтың толқын ұзындығына тәуелдiлiгi.Заттың сыну көрсеткiшiнiң жарықтың жиілігіне тәуелдiлiгi. Жарық толқынының фазалық жылдамдығының оның жиілігіне тәуелділігі.
Жарықтың дифракциясы:Жарық толқындарының кедергi төңiрегiнде таралғанда, геометриялық оптика заңынан ауытқуы.Толқынның жолында кездескен кедергіні орап өтуі.Дифракция басқа да толқындық процестерге тән құбылыс.
Жарықтың жұтылуы:Заттардан өткенде жарықтың жұтылуы салдарынан жарық интенсивтілігі кемидіЗаттардағы жарықтың жұтылуы Бугер заңымен сипатталадыЖарықтың жұтылуы кезінде жарық энергиясы кемиді
жиіліктер ережесі деп аталады.Атом энергиясы үлкен күйден энергиясы кіші күйге ауысқан кезде (электрон ядродан анағұрлым алыс орбитадан, оған жақынырақ орбитаға көшкен кезде) сәуле шығарылады.
Жіпке массасы кг жүк ілінген. Жіпті жүкпен бірге 5 м/с2 үдеумен көтеріледі деп алып, жіптің керілу күшін-ті табу керек.14,8Н, 148010-2Н, 0,148102Н
Жоғары температурада денеден шығатын сәулелер:Көрiнетiн. Ультракүлгiн.Көрiнетiн, ультракүлгiн.
Жүргізуші өзенің ағысына перпендикуляр жүзеді. Оның жағамен салыстырғандағы жылдамдығы 2,5м/с. Өзенің ағысының жылдамдығы 1,5м/с. Сумен салыстырғандағы жүзгіштің жылдамдығы қандай?2м/с , ,
Жұқа қабыршақтардағы интерференция:Бірдей қалыңдық жолақтары ,Бірдей көлбеулік жолақтары,Ньютон сақиналары
Жұқа пленкадағы жарық интерференциясының жол айырымы:, ,
Жылу машинасы Карно циклы бойынша жұмыс істейді. Қыздырғыштан 4,2кДж жылу алып осының нәтижесінде 1,7кДж жұмыс жасайды. Суытқыштың температусы 200С. Қыздырғыштың температурасы қандай:492 К. , 219оС, 4,92102К.
ЗЗЗЗ
Зарядталған конденсатор энергиясы: , ,
Зарядты бiр нүктеден екiншi нүктеге орын ауыстырғандағы iстелiнетiн жұмыс:
ИИИИ
Идеал газ анықтамасы бойынша:Молекулалар өлшемі ыдыстың көлемімен салыстырғанда ескерілмейдіМолекулалардың арасындағы әсерлесу күштері ескерілмейді.Молекулалардың өзара және ыдыс қабырғасымен соқтығысуы абсолют серпімді болатын
Идеал газ Карно циклын жасайды. Қыздырғыштан алынған жылу Q1=42 кДж. Қыздырғыш Т1 температурасы салқындатқыш Т2 температурасынан 3 есе артық болса, газ қандай жұмыс жасайды:28 кДж., 28000Дж, 28103 Дж.
Идеал газдардың молекулалық-кинетикалық теориясының негізгі тендеулері, ,
Идеал газдың адиабата теңдеуірVγ= const , TVγ-1= const, Tγp1-γ= const
Идеал жылу қозғалтқыш қыздырғыштың абсолюттік температурасы суытқыштың температурасына қарағанда 3 есе жоғары. Қыздырғыш газға 40 кДж жылу берді. Газ қандай жұмыс жасады?26,7 кДж., 26700 Дж., 26,7102 Дж.
Идеал жылу машинасыны термиялық п.ә.к.: , ,
Изотермиялық процес кезіндегі идеал газ энтропиясының өзгеруін жаз:, ,
Импульс моментінің сақталу заңы, ,
Импульстің сақталу заңы бұл:Кеңістіктің біртектілігіКеңістік қасиеттерінің нүктелерде бірдейлігіТұйық жүйені кеңістіктің бір орнынан басқасына өзара орналасуын өзгертпей параллель көшіру және бөлшек жылдамдықтары жүйенің механикалық қасиеттерін өзгертпейтіндігі
Импульстің сақталу заңы, ,
Индуктивтілігі 0,2 Гн соленоидтан 10 А ток өтеді. Соленоидтың магнит өрісінің энергиясы:10 Дж, 0,01 кДж, 10 000 мДж
Индуктивтілігі 0,5 мГн соленоидтың магнит өрісінің энергиясы 16 мДж. Соленоидтан өтетін ток күші:8 А, 0,008 кА, 8 000 мА
Индуктивтілігі 0,8 Гн электромагниттің орамдарында 0,02 с аралығында ток күші 3 А-ге бірқалапты өзгергенде пайда болатын индукция э.қ.к.:120 В, 0,12 кВ, 120 000 мВ
Индуктивтілігі L соленоидтан I ток күші өтеді. Соленоиддың орам сандарын 3 есе арттырсақ:B2=3B1, L2=9L1, Ф2=3Ф1Индукциясы 0,25 Тл біртекті магнит өрісіне, индукция сызықтарына 300 бұрышпен және 6∙106мс жылдамдықпен ұшып кірген шамасы 5 пКл нүктелік электр зарядына әсер ететін Лоренц күші:6∙105 Н , 6∙102 кН, 0,6 МНИндукциясы 0,25 Тл біртекті магнит өрісіне, индукция сызықтарына 300 бұрышпен және 6∙106мс жылдамдықпен ұшып кірген шамасы 5 пКл нүктелік электр зарядына әсер ететін Лоренц күші:6∙105Н, 6∙102кН, 0,6 МНИнерциалдық санақ жүйесіҚарастырылған жүйеге салыстырғанда дене тыныштықта болатын жүйеҚарастырылғанжүйеге салыстырғанда түзу сызықты және бірқалыпты қозғалыста болатын жүйе
Инерция заңы және басқа да Ньютон заңдары орындалатын жүйе
Инерция моментiМатериялық нүкте массасының оның айналу осiне дейiнгi қашықтығының квадратына көбейтiндiсiне тең шаманы айтады. Айналмалы қозғалыста дененің инерттілігін сипаттайтын физикалық шамаОл қандай оське салыстырғанда және көлем бойынша оның массасы қалай таралғандығына байланысты
Инерция моменті J=63,6 кгм2 –ге тең маховик 31,4 рад/сек тұрақты бұрыштық жылдамдықпен айналады. Маховикті 20 сек ішінде тоқтатын М тежеуіш моментті табу керек.100 Нм, 102Нм, 0,1кНм
Инерция моменті J=63,6кгм2 цилиндр ω=31,4рад/с тұрақты бұрыштық жылдамдықпен айналады. Цилиндр t=20 c-та тоқтауы үшін оған әсер ететін М тежеуші күш моментін табыңыз.100 Н·м, 102 Н·м, 0,1 кН·м
Инерция моменті J=63,6кгм2 цилиндр ω=31,4рад/с тұрақты бұрыштық жылдамдықпен айналады. Цилиндр t=20 c-та тоқтауы үшін оған әсер ететін М тежеуші күш моментін табыңыз.100 Н·м, 102 Н·м, 0,1 кН·м
Интерференцияның максимум шарты:, ,
Интерференцияның минимум шарты, ,
Интерферометрлердiң түрлерi:Майкельсон интерферометрi.Линник интерферометрi.Жамен интерферометрi.
КККК
Карно циклінде жұмыс жасайтын, идеаль жылу машинасының ПӘК-і , ,,
Карно циклінде Тс/ Тж=2/3. Егер суытқышқа берілген жылу мөлшері Q2=600 кДж болса, қыздырғыштан алған жылу мөлшері қандай болғаны? 9·105 кДж , 900·103 кДж , 9·108 Дж
Кедергісі 120 Ом өткізгіште 15 с. уақыт аралығында, ток күші 0-ден 5 А-ге дейін біркелкі артады. Осы уақыт аралығындағы өткізгіште бөлінетін жылу мөлшері:15 кДж, 15000 Дж, 0, 015 МДж
Кез келген ядролық реакцияларда орындалатын сақталу заңдары:Электр зарядының сақталу заңы.Массалық санның сақталу заңы.Энергияның сақталу заңы.
Келтірілген теңдеулердің қайсысы дененің абсолют серпімді соққысы үшін дұрыс? , ,
Келтірілген теңдеулердің қайсысы дененің абсолют серпімді соққысы үшін дұрыс? , ,
Кернеулік пен потенциал арасындағы байланыс:, ,
Кинетикалық энергияДене қозғалыс жылдамдығының функциясы болып табыладыЖүйе күйінің функциясы.Әртүрлі санақ жүйесінде бірдей емес
Кинетикалық энергияның өрнегі, ,
Комптон эффектiсi:Қысқа толқынды электромагниттiк сәулелердің бос электрондардан шашырауы.Қысқа толқынды электромагниттік сәуле заттың еркін электрондарында серпімді шашыраған кезде толқын ұзындығының артуы.Рентгендік фотондардың заттың еркін электрондарымен серпімді соқтығысуының нәтижесінде, толқын ұзындығының артуы.
Комптон эффектiсiн сипаттайтын өрнек:, ,
Конденсаторды тiзбектей жалғағандағы жалпы сыйымдылық:, ,
Консервативті күш дегеніміз:Бөлшек бір нүктеден екінші нүктеге орын ауыстырғанда жолдың пішініне тәуелсіз жұмыс жасайтын күш.Бөлшек бір нүктеден екінші нүктеге орын ауыстырғанда жасалынатын жұмысы алғашқы орны мен соңғы орнына тәуелді болатын күш.Тұйық контур бойынша тасымалдаған кезде жасалынатын жұмысы нольге тең болатын күш
Консервативтік депЖұмысы жүрген жолға тәуелді емес, тек дененің бастапқы және соңғы орындары арқылы анықталатын күштерді айтады Механикалық энергиясы тұрақты болатын жүйеде әсер ететін күштерДененің тұйықталған траекториясы үшін жұмысы нольге тең күштер
Кориолис күші Айналмалы жүйеде қозғалатын денеге әсер ететін күш, Қозғалыстың тек бағытын ғана өзгерте алады,Дөңгелек орбитада қозғалыс жылдамдығына перпендикуляр әсер етеді
Көзге көрiнетiн жарықтың толқын ұзындығы: (400760)нм. , (400760) 10-9 м. , (47,6) 10-7 м.
Көлденең қимасының ауданы 50 см2 катушкада 4мс уақыт аралығында магнит индукциясын 0,2 -ден 0,6 Тл-ға дейін өзгерткенде 5 В индукция э.қ.к. пайда болды. Катушканың орам санын анықта:10, 5+5, 2+8
Кризистік нүктеден төмен температурадағы газтәріздес күйдегі заттар:Бу, Қаныққан бу, Өзінің сұйығымен тепе-теңдікте болатын
Кристаллдың жағына толқын ұзындығы 500 пм рентген параллель шоғы түседi. Кристалдың атомдар жазықтығының ара қашықтығы 500 пм. Бiрiншi реттiк максимум қандай бұрышпен байқалады?300 , , 600-300
Кулон күшінің ерекшелігі: A) зарядтардың шамасына тәуелдіB) центрлік күшке жатадыC) негізінен оң
Күш моментiКүш түсетiн нүкте радиус-векторының күш векторына векторлық көбейтiндiсiне тең шамаКүш бағытымен бағыттас векторлық шамаИмпульс моментінің уақыт бойынша өзгеру шапшаңдығына тең
Күш моменті: , ,
КүшДенеге басқа денелер немесе өрiстер тарапынан болатын механикалық әсердiң өлшемi болып табылады.Күштiң әсерiнен дене үдемелi қозғалысқа енедi немесе өлшемдерi мен пiшiнiн өзгертедi.Дененің импульсінің уақыт бойынша өзгерісіне тең шама.
ҚҚҚҚ
Қабырғалары 5см және 4см, 1000 орамнан тұратын тік бұрышты катушка индукциясы 0,5 Тл біртекті магнит өрісінде орналасқан. Катушкадағы ток күші 2 А. Катушкаға әсер ететін максимал айналдырушы момент:2 Н∙м, 0,002 кН∙м, 2000 мН∙мҚалыпты атмосфералық қысым:p=1,013105 Па, p=1 атм, p=760 мм.сын.бағ.
Қандай биіктікте ауа қысымы р0,6р0 болады. р0 – теңіз деңгейіндегі қысым, р – биіктіктегі қысым. Ауа температурасы барлық биіктікте бірдей 100С.3,6 км., 3600м., 3,6103м
Қара дененiң термодинамикалық температурасы 2 есе артса, онда энергетикалық жарқырауы неше есе өзгередi?16, 42, 32-16
Қара дененің сәуле шығару спектріндегі энергияның максимумына сәйкес келетін толқын ұзындығы λ0=0,58 мкм. Дене бетінің энергетикалық жарқырауын Re анықтау керек. 35,4 МВт/м2, 35,4∙106Вт/м2, 35,4∙ 103кВт/м2м
Қатаңдығы 100 Н/м серіппеге ілінген 4 кг жүктің тербеліс периоды:1,256 с., 0,4π с., 40π 10-2 с.
Қатты дене Z осін айнала қозғалады. Айналу бұрышының t уақытқа тәуелділігі заңдылығымен өрнектеледі. Мұндағы А және В тұрақты оң шамалар. Қандай уақыт мезетінде дене тоқтайды? , ,
Қозғалмайтын z осіне қатысты дененің айналмалы қозғалысының теңдеуін көрсетіңіз., ,
Қозғалмайтын нүктелік электр зарядтарының әсерлесуін сипаттайтын заң:Кулон заңы, ,
Қозғалмайтын осьті айнала дене мына заң бойынша , рад/с, рад/с2 айналады. уақыт кезіндегі осьтегі нүктенің бұрыштық жылдамдығын табу керек.рад/с , w=240рад/мин , w=0,67рад/сағ
Қозғалмайтын электр зарядтары тудыратын өріс:Электр өрісі , Суперпозиция принципіне бағынады , Е= FQ0 кернеулігімен сипатталады
Қозғалыстағы зарядталған бөлшектерге магнит өрісі тарапынан әсер ететін Лоренц күші:Жұмыс жасалмайды, В және v векторларына перпендикуляр, Бөлшектің жылдамдығы мен зарядына тәуелді
Қозғалыстың аддитивтік интегралдары:Импульс моментінің сақталу заңыИмпульстің сақталу заңыЭнергияның сақталу заңы
Қос күш моменті қандай бірлікпен өлшенеді:Н·м , , Вт с
Қуат пен жұмыстың өлшем бірлігі[А]=кг м2/с2; [N]=кг м2/c3 [А]=Дж; [N]=Вт [А]=Нм; [N]=Н м/c
Қуаттың өрнегі, ,
Қысымның өлшем бірлігіПаскаль, мм.сын. бағ. , Н/м2
Қысымы Па газы бар ыдысты көлемі 6 литр бос ыдыспен жалғаған. Жалғанған екі ыдыстағы қысым Па болды. Процесті изотермиялық деп есептеп, бірінші ыдыс көлемін анықтау керек.15 л.ғ 15 дм3, 1510-3 м3
ЛЛЛЛ
Линзаның оптикалық күші 6дптр, сыну көрсеткіші 1,6. Линзаның дөңес бетінің қисықиық радиусын анықта:10 см, 100 мм, 0,1 м
ММММ
Магиттік тұрақты:, , Өлшем бірлігі Н/м
Магнит индукциясы векторы:, ,
Магнит индукциясының ағынын өзгерткенде тұйық өткізгіш контурдағы электр тогының пайда болу құбылысы: Электромагниттік индукция, Фарадей заңына бағынады , Магнит ағынын өзгерту тәсіліне тәуелсіз
Магнит өрісінде істелетін жұмыс:, ,
Магнит өрісінің энергиясы:W=BH2V, W=LI22, W=B22μμ0VМайкельсон интерферометрімен жасалған тәжірибедегі интерференциялық көріністі 450 жолаққа ығыстыру үшін айна 0,135 мм қашықтыққа орын ауыстырылды. Түскен жарықтың толқын ұзындығын анықтаңыз:0,6 мкм , 0,6.10-6м, 600 нм
МассаІлгерілемелі қозғалыс кезінде дененің инерттiлiгiнiң өлшемi болып табыладыДененiң гравитациялық қасиеттерiн сипаттайдыСкаляр шама
Массалар ақауының өрнегi:, ,
Массасы m=0,1г материалдық нүктенің тербелісі х=Acosωt тендеуімен сипатталады, мұндағы А=5см, ω=20с-1. Kepi қайтарушы күштің максимал мәні:2·10-3 Н , 0,002 Н , 20·10-4 Н
Массасы адам жылдамдықпен жүріп, массалы жылдамдықпен қозғалып келе жатқан арбаны қуып жетіп, секіріп мінеді. Арба қандай жылдамдықпен қозғалады? 5,08 км/сағ. , 1,4м/с , 1,4 10-3км/с
Массасы 1000 кг дене 15 м/с жылдамдықпен радиусы 75 м болатын шеңбер бойымен қозғалыс жасайды. Денеге әсер ететін күш неге тең:3000 Н , 3103 Н , 3кН
Массасы 14 кг азоттың зат мөлшері (азот=0,028кг/моль)500 моль. , 0,5кмоль., 5102моль.
Массасы 20кг, радиусы 20см тұтас диск 2рад/с бұрыштық жылдамдықпен бірқалыпты айналады. Дискінің импульс моменті: , ,
Массасы 20т жылдамдығы 0,3м/с болған вагон массасы 30т жылдамдығы 0,2м/с болған вагонды қуып жетіп алып онымен бірігеді. Бұл біріккен вагондардың жылдамдығы қандй болады?0,24 м/с , 2410-2м/с , 24см/с
Массасы 800 кг автокөлікті көтеру үшін гидравликалық көтергіштің кіші поршеніне шамамен қандай күш түсіру керек. Кіші поршень ауданы 10м2, ал үлкен поршень 0,1м280Н , 80 кг м/с2, 0,8кН
Массасы m, жылдамдығы 0 горизонталь бағытта ұшып бара жатқан оқ жұқа тақтайды тесіп өтеді. Тақтайдан өткеннен кейін оқтың жылдамдығы болады. Оқтың тақтайдан өткен кездегі үйкеліс күшінің Аүйк жұмысы неге тең:, ,
Массасы m, молярлық массасы M, T температурасындағы екі атомды идеал газдың ішкі энергиясының өрнегі:, ,
Массасы m=0,6 кг дене қозғалысы координатының уақытқа байланысты теңдеуі x=A Sin,мұндағы А=5 см,. Денеге t= уақыт мезетінде әсер ететін күшті тап?-0,148 Н., -14,810-2Н., -148мН
Математикалық маятник минутына 30 тербеліс жасайды. Маятник ұзындығын табыңыз? 2 = 9,86, g = 9,86 м/с2. 1м , 100см, 103 мм
Математикалық, физикалық және серіппелі маятниктің тербеліс периоды:, ,
Материалдық нүкте депБасқа денелерге дейінгі қашықтықпен салыстырғанда өлшемі ескерілмейтін денені айтады Материалдық нүкте бұл физикалық модельДененің барлық массасы бір нүктеге шоғырланған
Материалдық нүктенiң қозғалмайтын нүктеге қатысты импульс моментiМатериялық нүкте радиус-векторының оның импульсының векторына векторлық көбейтiндiсiне тең шамаСол оське қатысты дененің инерция моменті мен бұрыштық жылдамдықтың көбейтіндісіне тең шамаБағыты r векторынан p векторына қарай бұру кезінде бұранданың ілгерілемелі қозғалысымен сәйкес келеді
Механикалық жұмысКүш пен осы күш әсерімен жүрілген жолды сипаттайтын физикалық шама.Өзара әсерлесетін денелердің арасындағы энергия алмасу процесінің сандық сипаттамасыЭлементар жұмыс элементар орын ауыстыру кезіндегі бөлшектің кинетикалық энергиясының өсімшесіне тең
Молекула-кинетикалық теорияның тәжірибелік негіздеріБроундық қозғалысШтерн тәжірибесіЛамберт тәжірибесі
Молекулалардың орташа еркiн жол жүру ұзындығының өрнегi, ,
НННН
Нақты газ күйінің теңдеуі, ,
Нақты газдың ішкі энергиясы:; ;
Нақты газдың кезкелген массасы үшiн жазылған Ван-дер-Ваальс теңдеуін көрсетiңiз, ,
Нормаль дисперсия кемiсе, n артады; артса, n артады; Мөлдір заттарда байқалады
Нүкте заңдылығымен гармониялық тербелістер жасайды. Максимал жылдамдықmax=4,71м/с; , max=47110-2м/с; , max=471см/с;
Нүктенің қозғалыс теңдеуі х=2t, y=t түрінде берілген, арақашықтығы нүктеден бастап координат басына дейін10м болғандағы t уақытын анықта:4,47 с , 0,0745мин , 12,410-4сағ
Ньютон сақиналарын бақылауға арналған қондырғы нормаль түсетін монохромат жарықпен жарықталынады. Линза мен шыны пластинаның арасын мөлдір сұйықтықпен толтырсақ шағылған жарықтағы қараңғы сақиналардың радиусы 1,21 есе кемиді. Сұйықтың сыну көрсеткіші қандай:1,46, , 3-1,54
Ньютонның бірінші заңының толық анықтамасыКез-келген дене тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалысын сыртқы денелердің әсері бұл күйді өзгерткенге дейін сақтайдыДенеге әсер ететін күштердің қорытқы күші нольге тең болса, онда дене тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалысын сақтайдыИнерция заңы
Ньютонның бірінші заңының толық анықтамасыКез-келген дене тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалысын сыртқы денелердің әсері бұл күйді өзгерткенге дейін сақтайдыДенеге әсер ететін күштердің қорытқы күші нольге тең болса, онда дене тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалысын сақтайдыИнерция заңы
ОООО
Оқшауланған зарядталған өткізгіш энергиясы:, ,
Ом заңы:I=UR, I=εR+r , j=γEОптикалық жүйенің кемшіліктері:Сфералық абберация, Кома, Астигматизм
Ортамен жылу алмасу болмайтын процессАдиабаталық., Изоэнтропиялық., Энтропиясы тұрақты болатын процесс.
Ортаның диэлектрлік өтімділігі:, ,
Ортаның диэлектрлік өтімділігі:диэлектрліктің электрлік өрісте поляризациялану қабілеті, өлшемсіз шама, өріс диэлектрик арқылы неше есе нашарлайтындығын көрсететін шама
Ортаның сыну көрсеткіші 1,5.Осы ортадағы жарық жылдамдығы: , , 200106
Орташа жылдамдықтың өрнегін көрсетіңі; ;
ӨӨӨӨ
Өріске перпендикуляр орналасқан ауданы 30 см2 контурдың ішіндегі магнит ағыны 0,6 мВб. Контурдың ішіндегі өріс индукциясы:0,2 Тл, 200 мТл, 0,0002 кТл
Өткізгіш э.қ.к. 12 В және ішкі кедергісі 1 Ом ток көзіне қосылған. Өткізгіштен күші 3А ток өтеді. Өткізгіштің электр кедергісі:3 Ом, 0,003 кОм, 3000 мОм
П П П П
Периоды 10-14 сек-қа тең тербеліс толқынының ұзындығын табу керек. Тербелістің таралу жылдамдығы 3108 м/сек-қа тең.310-6 м , 3мкм, 310-3 мм
Поезд жолын кететін уақытының жартысын =70км/сағ жылдамдықпен, ал екінші жартысын =30км/сағ жылдамдықпен өтті. Поездың орташа жылдамдығы қандай?50 км/сағ, 13,9м/с, 0,83км/мин
Поляризацияланған жарық: векторының тербеліс бағыты қандайда бір жолмен реттелген жарық. векторының тербеліс бағыты басымырақ бағыттағы жарықты айтады.Поляризатор арқылы тербеліс табиғи жарық
Поляризацияланған жарықтың интенсивтiлiгi анализатордан өткенде 4/3 есе кемiсе, онда бұрышы нешеге тең?300, 900-600 , 1800-1500
Поляризацияланған жарықтың интенсивтiлiгi анализатордан өткенде 4 есе кемiсе, онда бұрышы нешеге тең?600, 900-300, 1800-1200
Пондеромоторлық күштер:, ,
Потенциалдар айырымы: , ,
Потенциалдық энергияДене координаталарының функциясы болып табылады.Жүйе күйінің функциясы.Жүйенің конфигурациясына және сыртқы денелерге салыстырғандағы оның орнына тәуелді
Потенциалдық энергиясының өрнегін, ,
Пуазейль формуласын көрсетіңіз, ,
РРРР
Радиактивтiк ыдыраудың жартылай ыдырау периоды:, ,
Радиактивтiк ыдыру заңының өрнегi:, ,
Радиусы , массасы m=1кг тұтас біртекті дисктің центрінен өтетін оске қатысты моментін анықтаңыз. 0,08кг·м2 , 810-2 кг·м2 , 80 гм2
Радиусы 40 см дөңгелек орамнан өтетін ток 4 А. Орамның центріндегі магнит индукциясы:62,8∙10-7 Тл, 62,8∙10-4 мТл, 6,28 мкТлРадиусы R біртекті дискінің шетіне жанама бағытта F күш түсірілді. Дискі айналған кезде әсер ететін үйкеліс күшінің моменті М үйк. Дискі тұрақты бұрыштық үдеумен қозғалса, оның массасы неге тең?, ,
Рейнольдс санын көрсетіңіз , ,
СССС
Сақина жазықтығында жататын және оның центрі арқылы өтетін радиусы және массасы г біркелкі сақинаның инерция моментін табу керек., ,
Сәуленің қосарланып сыну құбылысы:Кристаллға түскен сәуленiң екi сәулеге ажырап шығуы.Жарықтың дихроизм құбылысы.Жарық толқынының электрлік вектордың бағытына байланысты жарықты әртүрлі жұтуы.
Соленоидтың барлық орамдарымен ілініскен толық магнит ағыны мынаған тең:, ,
Сұйықтың беттік керілуінің болуы себебі:Сұйықтың жоғары қабатындағы молекулаларының потенциалдық энергиясы төменгі қабаттағыға қарағанда артық болуынан:Сұйықтың әрбір молекуласына оны қоршаған су молекулаларының тартылыс күші әсер етедіСұйық бос бетінің ауданын кішірейтуге тырысады
Сұйықтың беттік керілуінің болуы себебі:Сұйықтың жоғары қабатындағы молекулаларының потенциалдық энергиясы төменгі қабаттағыға қарағанда артық болуынан:Сұйықтың әрбір молекуласына оны қоршаған су молекулаларының тартылыс күші әсер етедіСұйық бос бетінің ауданын кішірейтуге тырысады
Сыйымдылығы 0,4 пФ, 4 нКл заряд берілген конденсатордың энергиясы:2∙10-5Дж, 2∙10-2мДж, 20 мкДжСыйымдылығы 70 м3 бөлменің температурасы 280 К. Пешті жағып қыздырғанда температура 296 К көтерілді. Егер қысым тұрақты 100 кПа тең болса, ауаның ұлғаю кезіндегі жұмысы неге тең: 400 кДж. , 4105Дж, 400103Дж
Сымнан ұзындығы 6,28 см және радиусы 1 см катушка жасалған. Катушканың орам саны 200 орам сан, ток күші1 А. Катушканың ішіндегі магнит ағыны:1,256 мкВб, 1256 нВб, 1,256∙10-3 мВбСынаптың жасыл спектрi Нм реттi спектрде бұрышпен байқалса, онда дифракциялық тордың 1мм-ге келетiн штрихтарының саны қандай болады?600мм-1 60см-1 0,6м-1
Сыну көрсеткіші 1,55 линзаға нормаль түрде толқын ұзындығы 0,55 мкм монохромат жарық сәулесі түседі. Линзаға шағылған жарықты болдырмау үшін жұқа пленка жағылады. Пленканың қалыңдығын анықта:0,111 мкм, 0,111.10-6 м, 111 нм
Сыну заңы.Түскен сәуле, сынған сәуле, сынған сәуле және екі ортаны бөліп тұрған шекараның түсу нүктесіне жүргізілген перендикуляр бір жазықтықта жатады.Түсу бұрышы синусының, сыну бұрышы синусына қатынасы берілген орта үшін тұрақты шама., η21-екінші ортаның бірінші ортаға салыстырғандағы салыстырмалы сыну көрсеткіші, ол екі ортаның абсолюттік сыну көрсеткішінің қатынасына тең.
Сыну көрсеткіші , қалыңдығы 6см жазық параллель шыны пластинаға 350 бұрышпен жарық түседі. Осы пластинадан шыққан сәуленің ығысуын анықта:1,41 см, 14,1 мм, 0,0141м
Сыртқы фотоэффект үшiн Эйнштейн теңдеуiн көрсетiңiз .
ТТТТ
Тангенциалдық үдеу:
Тасымалдау құбылысын тудырушы себеп:Температура градиентіТығыздық градиентіЖылдамдық градиенті
Тасымалдау құбылысындағы коэффициенттердің өрнектері:, ,
Тасымалдау құбылысының теңдеуі: , ,
Теннис добы вертикаль жоғары 10м/с жылдамдықпен лақтырады. Оның көтерілу биіктігін анықтаймыз:5м, 500см, 5103мм
Теплоход 300 км жолды өзен ағымен бойынша сумен салыстырғанда 20км/сағ жылдамдықпен жүреді. Егер ағым бойынша осы жолды теплоход 10 сағатта жүретін болса өзен ағымының жылдамдығын табыңыз10 км/сағ , 2,78м/сек , 0,28м/мин
Тербеліске қандай процесс жатады?Дыбыстың таралуы.Радиотолқындық таралуы.Жарықтың таралуы.
Тербелістің 1-амплитудасының, 2-периодының және 3-жиілігінің анықтамасын көрсетіңіз:1-тербелетін шаманың максимал мәні; 2-толық бір тербеліс жасауға жұмсалатын уақыт; 3- уақыт бірлігіндегі тербелістер саны;
Термодинамикалық параметрлерҚысым. Көлем.Температура.
Термодинамикалық тепе-тең емес жүйелердегi тасымалдау құбылыстарын атаңызДиффузия Жылу өткiзгiштiкIшкi үйкелiс
Термодинамиканың 3-ші бастамасыТепе-теңдік күйде термодинамикалық температураның нольге жақындауымен барлық денелердің энтропиясы нольге ұмтылады. 0 К-де Ср және СV жылу сыйымдылықтары нольге тең.Абсолют ноль жақындаган кезде барлық денелердің энтропиясы нольге ұмтылады:
Термодинамиканың бiрiншi бастамасы, ,
Термодинамиканың екінші бастамасының анықтамасы:Жалғыз-ақ нәтижесі болып табылатын бір денеден жылу мөлшерін алып, ол жылуды толығымен жұмысқа айналдыру болып келетін процестерді жүзеге асыру мүмкін емес. Екiншi типтi перпетуум мобиленiң болуы мүмкiн емесСоңғы нәтижесi бiрден-бiр кейбiр жылу мөлшерi төменгi температуралы денеден жоғары температуралы денеге ауысатын процесстердiң болуы мүмкiн емес.
Термодинамиканың І бастамасыЖүйеге берілген жылу мөлшері оның ішкі энергиясын ұлғайтуға және жүйенің сыртқы күштерге қарсы жұмыс атқаруына жұмсалады.Термодинамикалық процестегі энергияның сақталу және айналу заңы орындалады.Сырттан берілген энергиядан артық жұмыс жасай алатын периодты түрде жұмыс істейтін қозғалтқыш жасау мүмкін емес.
Тогы бар орамнан үлкен қашықтықтағы дөңгелек токтың тудыратын магнит өрісінің кернеулігі :, ,
Тогы бар өткізгіш тудыратын, онан қайсібір қашықтықтағы өрістің магниттік индукциясын анықтайтын заң:, Био-Савар-Лаплас заңы ,
Тогы бар өткізгіш элементіне магнит өрісі тарапынан әсер ететін күш:Ампер күшіd , F= Idl,Bd , F=IBdlsinαТоктар мен тұрақты магниттерді қоршаған кеңістіктегі күштік өріс:Магнит өрісі , Тогы бар өткізгіштерге немесе тұрақты магниттерге әсер етеді , Магниттік индукция векторымен, В сипатталады
Токтың жұмысы:, ,
Токтың қуаты:, ,
Толқын ұзындығыФазалары бірдей болып тербелетін көрші екі нүктенің ара қашықтығы; Фазалар айырымы 2π болып тербелетін екі нүктенің ара қашықтығы; Толқынның бір период уақытта жүріп өткен ара қашықтығы
Толық шағылу құбылысы:Егер жарық сыну көрсеткішті үлкен ортадан сыну көрсеткіші аз ортаға тараса.Түсу бұрышы i1>iшек болған кезде, барлық түскен жарық толығымен шағылады.Егер жарық оптикалық тығыз ортадан оптикалық тығыздығы аз ортаға тараса.
Торичелли формуласын көрсетіңіз , ,
Төмендегі келтірілген бірліктердің қайсылары инерция моменті мен импульс моменті бірліктеріне сәйкес келеді?кг·м2 және кг·м2/с. , Дж с2 және Дж с , Н·м·с2 және Н·м·с.
Түзу токтың магнит өрісі:, ,
Тұйық өткізгіш контурмен шектелген бет арқылы өтетін магнит ағыны уақытқа тура пропорционал түрде артады. Осы контурда пайда болатын индукциялық ток күші:тұрақты болып қалады, I=const формуласымен,өрнектеледі
Тұрақты көлемдегi идеал газдың жылу сыйымдылығы, ,
Тұрақты көлемдегi идеал газдың жылу сыйымдылығы, ,
уақыт өтуі бойынша өзгермейді
ҮҮҮҮ
Үдеу векторының өрнегі , ,
Үдеудің нормаль құраушысын көрсетіңіз
Үш мольді екі атомды идеал газды изохоралық 19° - 21°С-ға қыздырған кезде ішкі энергиясы қаншаға артады?124,5 Дж., 1,245102 Дж., 0,1245 кДж.
ҰҰҰҰ
Ұзындығы 4 м, бойымен 6 А ток өтетін түзу өткізгіш индукциясы 0,25 Тл біртекті магнит өрісінде индукция сызықтарымен 300 бұрыш жасай орналасқан. Өткізгішке әсер ететін күш:3 Н, 0,003 кН, 3000 мН
Ұзындығы 4 м, бойымен 6 А ток өтетін түзу өткізгіш индукциясы 0,25 Тл біртекті магнит өрісінде индукция сызықтарымен 300 бұрыш жасай орналасқан. Өткізгішке әсер ететін күш:3 Н, 0,003 кН, 3000 мН
І І І І
Ішкі энергияБөлшектердің ретсіз жылулық қозғалысының энергиясы.Дене ішіндегі бөлшектердің өзара әсерлесу энергиясы.Жүйенің термодинамикалық күйінің бір мәнді функциясы.
ФФФФ
Физикалық маятник, 2 математикалық маятник, 3серіппелі маятниктің тербеліс периоды:, ,
Фокус аралығы 25 см линзаның оптикалық күшінің мәні:4дптр, дптр, дптр
Франк және Герц тәжiрибесiнен шығатын қорытынды:Атом энергияны тек белгiлi-бiр порциямен ғана жұтады.Атомда стационарлық күйлердің болатындығы.Бордың бірінші постулатының дәлелі.
ХХХХ
Холл эффектісі:Тогы бар өткізгіштердің немесе жартылай өткізгіштердің магнит өрісінде қозғалысы кезінде өткізгіште электр өрісінің тууы, Ток тасушыларға Лоренц күшінің әсер етуі салдарынан пайда болады, Магнит индукциясы магнит өрісінде тығыздығы -ға тең ток жүріп тұрған өткізгіштің кернеулігі
ШШШШ
Шредингердің жалпы түрдегі теңдеуі:, ,
ЭЭЭЭ
Э.Қ.К. 10 В ток көзіне жалғанған, кедергісі 3 Ом өткізгіштен күші 2 А төк өтеді. Ток көзінің ішкі кедергісі:2 Ом, 0,002 кОм, 2000 мОм
Э.Қ.К.-і 2,4 В және ішкі кедергілері 0,4 Ом екі бірдей ток көздері тізбектей қосылған. Тізбектегі ток күші:6 А, 6000 мА, 0,006 кА
Электр зарядының фундаментальды қасиеті:аддитивтілігіинварианттылығы зарядтың сақталу заңына бағынады
Электр қозғаушы күштің лездік мәні 100 Sin 800t өрнегімен берілген. Тербеліс периодын (секундпен) табыңыз:0,0025., 2,510-3, 2510-4
Электр қозғаушы күштің лездік мәні 100 Sin 800t өрнегімен берілген. Тербеліс периодын (секундпен) табыңыз:0,0025., 2,510-3, 2510-3
Электр тербелістерінің дифференциалдық тендеуі түрінде берілсе, осы тербелістердің өшу коэффициенті неге тең :0,15c-1; , 1510-2 c-1;, 150мc-1;
Электр тогы дегеніміз ................. кез-келген реттелген қозғалысы:Электр зарядтарының, Иондардың, Электрондардың.
Электрлік ығысу:, ,
Электромагниттік тербелістің теңдеуі берілген . Тербеліс периоды: , 0,5 мкс. , 0,510-6с
Электростатикалық өріс кернеулігі:Өлшем бірлігі: В/м , Өлшем бірлігі: Н/Кл,
Электростатикалық өрістің потенциалы: потенциал скаляр физикалық шамаЭлектростатикалық өрістің кез келген нүктесіндегі бірлік оң зарядтың потенциалдық энергиясымен анықталады.
Энергетикалық жарық күші:, , Вт/ср-мен өлшенеді
Энергияның сақталу заңы, ,
ЮЮЮЮ
Юнг тәжірибесінде 0,3 мм қашықтықта орналасқан тесіктер толқын ұзындығы 0,6 мкм монохромат жарықпен жарықталынды. Егер интерференциялық жолақтардың ені 1 мм болса, онда тесіктерден экранға дейінгі қашықтықты анықтаңыз:0,5 м , 50 см, 500 мм

Приложенные файлы

  • docx 17415033
    Размер файла: 363 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий