Fizika_1Суретте серпімділік күшінің әр түрлі қатаңдықтағы үш серіппе үшін абсолют ұзаруға тәуелділігі көрсетілген. Төменде көрсетілген арақатынастардың қайсысында осы серіппелердің қатаңдықтары өзара орналасқан?
k1 > k3 > k2

Масалары бірдей үш дене серімділік күші әрекетінен қозғалады. Суретте серіппенің абсолют ұзаруының ол қозғалатын үдеу шамасына тәуелділігі келтірілген. Төменде көрсетілген арақатынастардың қайсысында осы серіппелердің қатаңдықтары өзара орналасқан?
k1 < k3 < k2

Суретте бейнеленген жүктер тепе-теңдікте тұр. Төменде келтірілген аралықтардың қайсысында қатаңдықтары бірдей серіппенің абсолют ұзаруы орналасқан?
X1 =X2 > X3
бөлшегінің массасы неге тең?
кг.
магниттелгіштік векторының физикалық мағынасын төменде келтірілген анықтамалардың қайсысы тұжырымдайды:
Заттың бірлік көлемдегі қорытқы магнит моменті
немесе өлшенетін физикалық шама қалай аталады?
Беттік керілу коэффициенті
нКл және нКл нүктелік екі заряд 40 см қашықтықта орналасқан. Екі зарядтың ортасында орналасқан нүктенің өріс кернеулігін тап:
3600 В/м.
QUOTE өрнегімен анықталатын физикалық шама
Идеал газдың қысымы
сәуле шығару түрлерінің қайсысының өтімділік қабілеті ең жоғары?
бөлшектер.
сәулелердің тыныштық массасы
нолге тең.
QUOTE ыдырау:
QUOTE
"Н*с" - өлшем бірлігімен өлшенетін физикалық шама
күш моменті
QUOTE =27°С температурада алынған оттекті изобаралық түрде сығып, оның көлемін бастапқымен саластырғанда 5 есе азайтады. Егер газдың массасы m=160 г болса, сығу кезінде атқарылған жұмыс (М = 32* QUOTE кг/моль, QUOTE )
≈ QUOTE Дж«Алыс тәртіп» келесі заттарда бақыланады:
Кристаллдарда
«Жақын тәртіп» келесі заттарда бақланады:
Аморф денелерде және сұйықтықтарда
«Жақын тәртіп» келесі заттарда бақланады:
Аморф денелерде және сұйықтықтарда
0,02 лм жарық ағыны 5 см2 бет ауданына қалыпты түседі. Беттің жарықтануы келесіге тең
40 лк
0,6 А ток күшінің бірқалыпты өзгерісі 0,1 с ішінде 2,1 В индукция Э.Қ.К туғызады. Катушканың индуктивтілігі қандай?
Гн
0,6 с жылдамдықпен қозғалыстағы электронның кинетикалық энергиясы тең
0,13 мэВ
00С температурадағы QUOTE ауаның қысымы 2* QUOTE Па. Газды изобаралық жолмен 100 С-ға дейін қыздырғанда істелетін жұмыс
7,4 кДж
1 г көмірқышқыл газындағы (СО2) молекулалар саны (М(СО2)=44*10-3кг/моль, NA=6.02*1023моль-1)
1,4*1022
1 күйден 2 күйге өткендегі идеал газдың көлемі

Өзгермейді
1(m1, v1) және 2(m1, v2 ) денелердің серпімді центрлік соқтығысынан кейін олардың жылдамдықтары мынаған тең:
1(m1, v1) және 2(m1, v2 ) денелердің серпімсіз центрлік соқтығысынан кейін олардың жылдамдықтары мынаған тең:

10 м/с тұрақты жылдамдықпен қозғалған дененің 2 сағатта жүретін жолы:
72 км
100°C су буы суға сол температурада конденсацияланды. Заттың сыртқы энергиясы:
Азайды
100°C су буы суға сол температурада конденсацияланды. Заттың сыртқы энергиясы:
Азайды
1-2,2-3,3-1 графиктер сәйкес келетін процестер
РТ
2
1
3

Изохоралық, изобаралық, изотермиялық
2 м/с жылдамдықпен келе жатқан массасы 5кг дененің импульсі тең:10 кг/м*с2 мыс сымдардың ұзындықтары бірдей. Бірінші сымның диаметрі екіншісіне қарағанда 2 есе көп. Сымдардың кедергілерінің қатынасы неге тең?
1/4
2 Н күш әсерінен серіппе 4 см-ге ұзарды. Серіппенің қатаңдығы нешеге тең?
50 Н/м.
20 м биіктіктен Жер бетінен 1 м биіктікке еркін түскендегі массасы 20 кг дененің потенциалдық және кинетикалық энергиясы (g=9,8м/с2)
Ер=196 Дж; Ек=3734Дж
200 кПа қысымдағы, 2,1 л көлемді алатын 8 г оттегінің температурасы қандай?
-710 С2А ток өткенде 8 Вб магнит ағыны болатын контурды индуктивтілігі:
4 Гн
2м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан 60т темір жол вагоны массасы 30т қозғалмай тұрған вагонға тіркеледі. Тіркелгеннен кейін вагондардың жылдамдығы.(үйкелісті ескермеңдер)
1,33 м/с3 Ом резистордың ұшындағы потенциалдар айырымы неге тең, егер онда ток күші 1 А болса:
3 В.
300 г дене 15 м биіктіктен 5 м-ге еркін құлағанда ауырлық күшінің жұмысы (g=10 м/с2)
30 Дж
4 Н күш әсерінен серіппе 0,02 м-ге ұзарды. Серіппенің қатаңдығы нешеге тең?
200 Н/м.
4 с ішіндегі дененің жүрген жолы:

8 м
5 А тогы бар, ұзындығы 14 см өткізгішке индукциясы 2 Тл магнит өрісінде әсер етуші күш мөлшері қандай болады? Өткізгіш магнит индукциясы векторына перпендекуляр.
1,4 Н
5 минутта 5 м биіктікке көлемі 4,5 м3 суды көтеретін насостың орташа қуаты (g=10 м/с2, ρ=1000кг/м3)
750 Вт
F1=3H және F2=4H екі күш дененің бір нүктесіне түсірілген. және күштердің арасындағы бұрыш π/2. Осы күштердің тең әсерлесінің модулін тап:
5 Н.
FТР = μN заңы үйкелістің қандай түріне сәйкес?
Сырғанау үйкелісі
h=10 м тереңдіктен көлемі V=10-3 м3 тасты судың ішінен көтерген. Судың тығыздығы 1 г/см3. Тастың тығыздығы 5 г/см3.тас көтерілгендегі жасалған жүмыс тең: (g=10м/с2):
400 Дж.
P,V диаграммасында идеал газдың изотермалары көрсетілген. Осылардың қайсысы ең үлкен температураға сәйкес келеді?
1 Изотермаға
pV - диаграммасында идеал газдың бірнеше изотермалары салынған. Осылардың өте жоғары температураға сәйкес келетіні

1-ші изотерма
R=10 см, I=0,32 А (СИ системасы) болатын тұйық контурдың магниттік моментін есептеңдер:0,01.
T1-таудың етегінде ашық ыдыстағы судың қайнау температурасы, Т2-оның басындағы. Дұрыс тұжырымдама:
T1 > T2.
V жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы m теміржол вагоны тыныштықта тұрған массасы 2 m вагонымен соқтығысады және онымен тіркеседі. Соқтығысқаннан кейін олар мынадай импульске ие болады
Mv
V жылдамдықпен шар қозғалып келеді және дәл сондай шармен соқтығысады. Егер екінші шар соқтығысқанға дейін қозғалмаған болса, онда серпімсіз қозғалыстан кейін олардың ортақ қозғалыстарының жылдамдықтары тең болады: 0,50V
x = 2sin2Пt заңы бойынша тербелетін дененің тербеліс периоды қандай?
1 c
x = 4sin2Пt заңы бойынша тербелетін дененің тербеліс фазасы тең:
2Пt
ξ = Acos(ωx - kx) теңдеуі құма толқындарды өрнектей ме, әлде колденең толқындарды өрнектей ме?
Құма және көлденең толқындарды
τ уақыт аралығында жылдамдық келесі теңдеу бойынша өзгереді: υ = А + Вt + Сt2 . Осы уақыт аралығында орташа жылдамдық тең

Абсолют температурасын 4 есе арттырған кезде газдың орташа квадраттық жылдамдығы қалай өзгереді?
2 есеге артады
Абсолют шкала бойынша 200К температураға цельсий шкала бойынша сәйкес температура келесі
-730С
Автомобиль 10 м/с жылдамдықпен қозғалуда. Оның кинетикалық энергиясын 2 есе арттыру үшін оның қозғалыс жылдамдығы
QUOTE м/с
Автомобиль двигателіндегі бензинді сыққанда 2с ішінде 1200 кДЖ энергия бөлінеді, ал двигатель 300кДЖ пайдалы жұмыс атқарады. Двигательдің пайдалы әсер коэффициенті мынаған тең
25 %
Автомобиль двигателіндегі бензинді сыққанда 2с ішінде 400 кДЖ энергия бөлінеді, ал двигатель 100кДЖ пайдалы жұмыс атқарады. Двигательдің пайдалы қуаты мынаған тең
50 кВтАвтомобиль доңғалағының радиусы 40 см. Доңғалақ секун-дына 12 айналым жасайды. Оның қалыпты үдеуі тең
3,14*103 м/с2Автомобиль дөңгелегі мен жолдың сырғанау үйкеліс коэффициенті 0,2 тең. Егер автомобиль 108 км/сағ жылдамдықпен қозғалса, онда оның тежелудің минималды жолын анықтаңыз.
225 м.
Автомобиль тежелудің бірінші секунды соңында 90 км/сағ жылдамдықты иеленді, ал үшінші секундтың соңында оның жылдамдығы 54 км/сағ болды. Үйкеліс күшінің коэффиценті нешеге тең?
0,5
Автомобильдің жылдамдығы 4с уақытта 45м/с-тен 5м/с-ке дейін кемиді. Автомобиль үдеуінің модулі
10 м/с2Автомобильдің жылдамдығы 5 с-та, 15м/с-тан 10м/с-қа дейін бірқалыпты кемиді. Автомобиль үдеуінің модулі
1 м/с2Автомобильдің қозғалысқа кеткен уақытының бірінші жартысында 100 км/сағ жылдамдықпен, ал екінші жартысында 50 км/сағ жылдамдықпен қозғалады. Автомобильдің орташа жылдамдығы қандай:
75 км/сағ.
Автотербелістің анықтамасын көрсетіңіз:
Жүйеде сыртқы периодты күштердің әсерінсіз орындалатын өшпейтін тербелістер.
Адам бір минутта 100 қадам жасайды. Қадамның ұзындығы 80 см. Адамның
қозғалыс жылдамдығын м/с және км/сағ – пен анықтаңыз.
1,33 м/с; 4,8 км/сағ.
Адамның сезу мүшесі жиіліктері мына аралықтардағы дыбыс толқындарын қабылдайды
20-20000Гц
Адиабаттық процесс үшін термодинамиканың бірінші бастамасы:

Аз мөлшердегі өшу QUOTE кезіндегі ығысудың (зарядтың) резонанстық амплитудасы:

Айдың бетінде астрономдар келесі тәжірбие жүргізген. Бір мезгілде бастапқы жылдамдықсыз келесі денелердің құлауын байқаған (болат шар, қауырсын, тығын және ермексаз). Олардың қайсысы ай бетіне бірінші құлаған? барлық денелер бір мезгілде.
Аймалы ток тізбегіндегі индутивті кедергі:
XL= ωL
Айналмалы қозғалыс үшін динамиканың негізгі заңы:

Айналмалы қозғалыс үшін динамиканың негізгі заңы келесі анықталады

Айнымалы қозғалыстың кинетикалық энергиясы 16 есе арту үшін оның
бұрыштық жылдамдығын қалай өзгерту керек?
4 есе арттыру керек
Айнымалы ток желісінде тізбектей қосылған R, L, C тізбегінің жалпы кедергісі актив кедергіге тең, егер
1. L=C
2. Ток жиілігі
3.
4.
5.
2,5.
Айнымалы ток тізбегіндегі сыйымдылық кедергінің формуласы:
Xc=
Айнымалы электр тогы келесі тербеліске жатады
Еріксіз электромагниттік тербеліске
Айынмалы ток желісінде тізтектей R, L, C тізбегінің жалпы кедергісі актив кедергіге тең, егер
1) L = C; 2) 3) ω = 1/LC 4) ωL = ωC 5) ωL = 1/ωC
2, 5
Аквариум суға толтырылған. Биіктігі 30 см және ұзындығы 50см қабырғасына қандай орташа күшпен әсер етеді? (g = 10 Н/кг, р = 1000 кг/м3).
225 H.
Алмазда және графитте кристалдық тордың түрі қандай?
Атомды
Алюминий кесеге ыстық су құйылған. Жылулық тепе-теңдік орнаған соң, су -ға салқындаған, ал кесе -қа жылыған. Судың массасы кесе массасына тең. Судың меншікті жылусыйымдылығы 4200 Дж/кгК. Алюминийдің меншікті жылусыйымдылығы 840 Дж/кгК. Қатынас тең?
5
Аморф денелердің негізгі қасиеті келесі
Изотроптылық
Аморфты денелердің сипаттамалық қасиеті:
Анизотропия
Ампер күшінің модулі келесі анықталады
В*J*dl*sinАмплитуданың өлшем бірлігі -
Метр
Атмосфералық қысымды арттырғанда, ашық ыдыстағы судың қайнау температурасы
Артады
Атмосфералық қысымның жоғарылауы кезінде ашық ыдыстағы судың қайнау температурасы:
Жоғарылайды
Атом:
Z, N санымен сипатталады.
Атомдық күйдегі заттың спектрі:
Сызықтық спектр
Атомдық ядросында 16 протон мен 15 нейтроны бар бейтарап атомының электрондық қабықшасында қанша электрон болады?
16.
Атомның екі көрші қабаттары арасындағы орналасқан артық кристалдық жарты жазықтықтар әсерінен пайда болған кемшіліктер.
Шеткі дисклокация
Ауасы бар баллон үш бірдей ауасы сорылған ыдыстармен жалғанған. Егер процесс тұрақты температурада, ал әр ыдыс көлемі баллонның көлемімен тең болса, онда баллондағы қысым қалай өзгереді?
4 есе кемиді
Ауасы бар ыдысты басқа ауасы сорылған ыдысқа қосады. Нәтежиесінде 200 кПа қысым орнатылды. Ыдыс көлемі баллон көлемінен 3 есе үлкен. Егер процесс тұрақты температурада өтетін болса, онда баллонның ыдыспен жалғағанға дейінгі ауа қысымын табыңыз
800 кПа
Ашық ыдыстағы судың қайнау температурасы 100°C. Егер қыздыруды герметикалық жабық ыдыста жүргізсек:
Қайнау температурасы 100 градус Целсийден жоғары болып табылады
Ашық ыдыстағы судың қайнау температурасы 95 градус Цельсийге тең. Бұл келесідегідей түсіндіріледі:
Атмосфералық қысым қалыптыдан төмен
Ашық ыдыстағы судың қайнау температурасы таудың етегінде Т1, таудың басында Т2. Температураларының өзара қатынасы:
T1>T2
Аэростаттың көтергіш күші неге тең? ρв – ауаның тығыздығы, ρг- жеңіл газдың тығыздығы, V – қабықтың көлемі.
Vg(ρв-ρг)
Әр қайсысының кедергілері 6 Ом болған екі өткізгіш паралель жалғанған. Осы тізбектің жалпы кедергісі қанша болады?
3 Oм
Әрбірі 5 кН күш түсіре отырып, екі адам серіппені созады. Серіппеде пайда болған серпінділік күші тең ....
5 кН
Бала массасы m шананы,көкжиекке α бұрыш жасайтын жіпке бірқалыпты F күш қосып сүйрейді. S қашықтыққа орын ауыстырудың үйкеліс күш жұмысын анықтайтын формула:
-FS cosα.
Бала стақанның бөлігіне дейін қайнап жатқан су құйып, қалғанын салқын сумен толтырады. Егер салқын судың температурасы 200С болса, онда стақандағы судың температурасы
800С
Балқу кезінде ...
1) Барлық денелердің көлемі ұлғаяды.
2) Барлық денелердің көлемі азаяды.
3) Кейбір денелердің көлемі артады, кейбіреулерінің көлемі кемейді.
3.
Балқудың басынан соңына дейін дене температурасы
Өзгермейді
Баллонда 300 К температурада 4 моль бір атомды газ бар. Қыздырған кезде газ молекуларының орташа квадраттық жылдамдығы 1,3 есе артады. Газға берілген жылу мөлшері ( QUOTE )
≈10 кДж
Бастапқы жылдамдығы QUOTE =10 м/с дене тұрақты үдеумен түзу сызықты қозғала отырып, 5 с ішінде QUOTE =30 м/с жылдамдыққа ие болады. Осы уақытта дененің жүрген жолы
100 м
Бастапқы жылдамдығы v0=36 км/сағ автомобиль, бірқалыпты қозғала отырып, t=20с өткен соң тоқтады. Автомобильдің а үдеуін және тежелу уақыты ішінде жүрген S жолын табыңыз.
а=-0,5м/с2; S=100м.
Бастапқы жылдамдығы нөлге тең, массасы 2,5 кг жүк 10 м биіктіктен құлайды. Түсе бастағаннан 1 с өткенде оның потенциалдық энергиясының өзгерісі (g=10 м/с2)
125 Дж
Бастапқы кинетикалық энергиясы 400 Дж және массасы 2кг тасты тік жоғары лақтырылған. Тастың жылдамдығы 10м/с болғандағы көтерілу биіктігі (g=10 м/с2)
15м
Бейнеленген U түтікшенің екі иініне сынаппен бөлінген су және май құйылған. Сынап және сұйықтардың бөліктерінің беті бірдей биіктікте орналасқан. Майдың бағана биіктігі 20 см болса, судың бағана биіктігін анықтаңыз. Ρсу=103 кг/м3, ρмай =0,9∙103 кг/м3.

18 см.
Бейтарап су тамшысын q=1нкл зарядпен зарядтап оны төрт тең бөлшекке бөліп, оның біреуіне q=-1нкл заряд берсе, сол бөлшектің заряды тең
-3/4
Берілген n мәндегі атомдағы күйде неше электрон орналаса алады?

Берілген массадағы идеал газ 1-күйден 2-күйге өткендегі қысымы

Кемиді
Берілген мөлшерде идеал газ 1-ші күйден 2-ші күйге ауысқанда, оның қысымы

Артады
Берілген мөлшерде идеал газ 1-ші күйден 2-ші күйге ауысқанда, оның қысымы
Артады
Берілген сым кесегінің қатаңдығы k тең. Осы сым кесегі жартысының қатаңдығы нешеге тең?
2k.
Берілген теңдеулердің қайсысы екі дененің серпімді соқтығысуында орынды:

Берілген формулалардың қайсысы Гук заңын өрнектейді?

Берілген формулалардың қайсысы мына анықтамаға сәйкес келеді: жүйеге берілген жылу мөлшері жүйенің ішкі энергиясының өсуі мен жүйенің сыртқы денелердің үстінен орындайтын жұмысқа жұмсалады.
.
Бетке түсірілген жарық ағынының, беттің ауданына қатынасы қалай аталады? Энергетикалық жарықталыну
Био-Савар-Лаплас заңы келесі анықталады

Биіетігі һ=2м көлбеу бетпен домалаған массасы m =2кг шар S=2м жол жүреді, оның үйкеліс күшінің жұмысы тең

40 Дж
Болат өзекшенің F=3,14·105 Н күшпен сығылған салыстырмалы деформациясы неге тең? Егер өзекше диаметрі d=2 см, ал оның Юнг модулі Е=2·1011 Па болса.
0,5 %
Больцман үлестірілуі:
QUOTE
Бор теориясы бойынша атомдағы электронның жылдамдығы мен оның орбита радиусы арасында қандай байланыс бар? ~
Бос ыдыстың түбінде айна жатыр. Ыдысты суға толтырған жағдайда шағылған сәуле барысы

Бағытын өзгертпей оңға қарай ауытқиды
Бөлмедегі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 50 %. Т1-құрғақ термометрдің температурасы, Т2-ылғал термометрдің температурасы. Температураларының өзара қатынасы:
T2<T1.
Бөлмедегі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 50 %. Т1-құрғақ термометрдің температурасы, Т2-ылғал термометрдің температурасы. Температураларының өзара қатынасы:T2<T1.
Бөлшектің радиус – векторы уақыт бойынша (м ) заңымен өзгереді. Қозғалыстың бастапқы 10 с ішіндегі орын ауыстыру модулін тап:
500 м
Бөлшектің радиус – векторы уақыт бойынша (м ) заңымен өзгереді. Қозғалыстың бастапқы 10 с ішіндегі орын ауыстыру модулін тап:
500 м
Брюстер заңын көрсетіңіз:

Бугер заңын көрсетіңіз:

Буланудың меншікті жылу мөлшері дегеніміз не?
Сұйықтың масса бірлігін қайнау температурасында буландыруға кететін жылу мөлшері
Буланудың меншікті жылу мөлшері дегеніміз не?
Сұйықтың масса бірлігін қайнау температурасында буландыруға кететін жылу мөлшері
Бұрғы келесі деформацияға ұшырайды
Бұралу
Бүкіләлемдік тартылыс заңын қолдана отырып гравитациялық тұрақтының өлшем бірлігін анықтаңыз.
Н м2 ⁄ кг2
Білеуше көлбеу жазықтықта горизонтқа α=300 бұрыш жасап жылжиды. Білеушенің үдеуі 0,5 м/с2 тең. Көлбеу жазықтықтағы білеушенің үйкеліс коэффиценті тең:
0,5
Бір атомды идеал газды изобаралық қыздыру кезінде оның ішкі энергиясын өзгерту үшін газға берілген Q жылу мөлшерінің жұмсалатын бөлігі: 0,6 Q
Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы келесі формуламен анықталады
U=3mRT/2
Бір қалыпты үдемелі қозғалысқа сәйкес математикалық өрнекті көрсетіңіз:
X=At2+Bt+C
Бір мезгілде жылдамдық қозғалысы 2 есе кемігенде және үйкеліс күші 2 есе артқанда поездың тежелу жолы …
8 есе кемиді
Бір период уақыт ішінде фаза
-2-ге өзгереді
Бір шетіне қарай кеңейтілген жіңішке түтікке сынап тамшысы қосылған, онда қандай сынап қалай қозғалады?
Сынап түтіктің шеткі кең жағына итеріледі
Бір-бірімен жылылық тепе- теңдікте тұрған кез-келген екі дененің қандай физикалық параметрлері бірдей болады?
тек қана температура
Бір-бірімен жылылық тепе- теңдікте тұрған кез-келген екі дененің қандай физикалық параметрлері бірдей болады?
тек қана температура
Бір-бірімен жылылық тепе- теңдікте тұрған кез-келген екі дененің қандай физикалық параметрлері бірдей болады?
тек қана температура
Бір-бірімен жылылық тепе- теңдікте тұрған кез-келген екі дененің қандай физикалық параметрлері бірдей болады?
тек қана температура
Бір-бірінен 2,5м алшақталған зарядтары әр қайсысы Кл тең дипольдің электрлік моментін тап:
5.
Бірдей көлбеулік жолақтары дегеніміз:
Қалыңдығы айнымалы пластинадан пайда болатын интерференция
Бірдей массасы бар екі дене бір-біріне қарама-қарсы бірдей жылдамдықпен қозғалады. Серпімсіз соқтығыстан кейін денелердің жылдамдығы ...

Бірдей массасы бар екі дене бір-біріне қарама-қарсы бірдей жылдамдықта қозғалады. Серпімді соқтығыстан кейін денелердің жылдамдығы...

Бірдей меншікті жылусыйымдылықты және бірдей массалы екі сұйықтарды араластырған. Біреуінің бастапқы температурасы 250К, екіншісінінкі 350 К. Пайда болған қоспа температурасы тең
270С
Бірқалыпты айналмалы қозғалыс кезіндегі бұрыштық жылдамдық:
QUOTE
Бірқалыпты емес қозғалыстың орташа жылдамдығының формуласын көрсет:

Бірқалыпты қозғалатын арбаның майысқақ жібіне шар ілінген. Арба тежелгенде шар 45 бұрышқа ауытқиды. Шарға әсер ететін күш қалай бағытталған және арбаның үдеуі нешеге тең?


Бірқалыпты өзгермелі қозғалыс кезіндегі нүкте жолының ұзындығы:
S= QUOTE
Бірнеше периодтар аралығына таралатын кристал торының дұрыстығын бұзатын кемшіліктер келесі болады.
Нүктелік кемшіліктер
Біртекті зарядталған шексіз жазықтықтың өрісінің кернеулігі
E=
Біртекті индукциясы В=1,5Тл магнит өрісінде шеңбер бойымен айналатын электрондардың энергиясы 1,6*10-12Дж шеңбердің радиусы тең
7мм
Біртекті магнит өрісінің күш сызықтары, ауданы 25 см раманың жазықтығымен 30-қа тең бұрыш жасайды. Магнит өрісінің индукциясы 4 мТл болса, раманы қиып өтетін магнит ағынының мөлшері қандай болады?
5 мкВб
Біртекті тізбек бөлігіне арналған Ом заңын көрсетіңіз

Бірінші дененің массасы 2 кг, жылдамдығы 6м/с, ал екінші дене тыныштықта тұр. Соқтығыстан кейін, екі дене бірге 2м/с жылдамдықпен қозғалып кетті. Екінші дененің массасы
4 кг
Бірінші конденсатордың сыйымдылығы 0,5 мкФ, ал екіншісінікі -5мкФ. Екеуі де бірдей 15 мкКл заряд жинау үшін, олардың пластиналарына қандай кернеу беру керек:
30 В және 3 В.
Бірінші ыдыста азот, екіншісінде сутегі бар. Егер ыдыстағы молекулалар концентрациясы және температурасы бірдей болса, онда (р1) азот қысымының (р2) сутегі қысымына қатынасы тең:1
Вакумдағы электр өрісі үшін Гаусс теоремасы:

Вакуумдағы нүктелік екі зарядтың әсерлесу күші және зарядқа тура пропорционал, ара қашықтық квадратына кері пропорционал, бұл қай заң?
Кулон заңы
Велосипед доңғалағының диаметрі d=70см, жетекші дөңгелектің тіс саны QUOTE =48, ал жетектелуші дөңгелектің тіс саны QUOTE =18. Педальдардың айналу жиілігі ν=1айн/с болса, велосипедшінің жылдамдығы≈5,9 м/с
Вин ығысу заңының теңдеуі келесі:λm*T = b
Винтовкадан оқ атылған кезде қайсы күш «винтовка - оқ» жүйесінде ішкі болып табылады:
Ауаның кедергі күші.
Винтовкадан оқ атылған кезде қайсы күш «винтовка - оқ» жүйесінде ішкі болып табылады:
Ауаның кедергі күші.
Винтовкадан оқ атылған кезде қайсы күш «винтовка - оқ» жүйесінде ішкі болып табылады:
Газдың қысым күші.
Вульф-Брэгг формуласының турі:

Газ молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығының ең ықтимал жылдамдыққа қатынасы неге тең:

Газ ұлғайып изобаралық жұмыс жасаса, оның ішкі энергиясының өзгерісі
∆U=Q-P∆V
Газдардағы электр тогы өтуін ..... деп атайды.
газдық разряд
Газдың адиабаталық ұлғаю кезінде келесі шарт орындалады
Q=0
Газдың концентрациясы өзгермеген жағдайда абсолют температурасы 3 есе артты, идеал газдың қысымы қалай өзгереді:
3 есе артады.
Газдың концентрациясы өзгермеген жағдайда абсолют температурасы 3 есе артты, идеал газдың қысымы қалай өзгереді:
3 есе артады.
Гармоникалық заң бойынша тербелетін нүктенің ығысуын суреттейтін теңдеу:
x=A·sin(ω·t+φo).
Гармоникалық тербеліс деп:
Синус немесе косинус заңдары бойынша орындалатын тербеліс.
Гармоникалық тербеліс орындалатын жүйеде қандай күштер әсер етеді?
Тек серпімділік күші.
Гармоникалық тербелістегі толық механикалық энергия:
Өзгеріссіз қалады.
Гармоникалық тербелістердің амплитудасы деп:
Тепе-теңдік күйден максималды ауытқудың модулі.
Гармоникалық тербелістердің үдеуі мен ығысуының өзгерістері қалай өтеді:
Қарсы фазада.
Гейзенберг анықталмаушылығының қатынасының дұрыс өрнегін көрсетіңіз.

Герметрликалық поршеннен жабылған цилиндрде су мен қаныққан бу бар. Тұрақты температурада будың көлемі төмендейді. Осы жағдайда қысым:
Өзгеріссіз қалады
Герметрликалық поршеннен жабылған цилиндрде су мен қаныққан бу бар. Поршен ауысқанда будың көлемі тұрақты температурада артады. Осы жағдайда қысым:
Өзгеріссіз қалады
Гидравикалық машинада күштен ұтыс алу
үлкен және кіші поршеннің аудандарының қатынасына тәуелді
Гидравликалық пресстің үлкен поршенінің ауданы180 см2 оған 18 кН күш әсер етеді. Қандай күшпен пресстің кіші поршені майға әсер етеді? Кіші поршеннің ауданы4 см2 .400 Н.
Голография негізінде қандай оптикалық құбылыстар жатыр:
интерференция және дифракция
Горизанталь орналасқан жазық конденсатордың астарларының арасындағы заряды 9,8Кл зарядталған бөлшек тепе-теңдік қалпын сақтаған. Конденсатор өрісінің кернеулігі В/м. Бөлшектің массасын табыңыз:
кг
Горизонталь орналасқан екі пластиналар арасындағы кернеуі 300 В. Осы пластиналар өрісінде тепе-тендікте массасы г зарядталған түйіршік орналасқан. Пластиналар ара қашықтығы 10 см. Түйіршіктің заряды неге тең:
(g=10м/с деп аламыз):
Кл..Горизонтальды жазықтықтағы жіпке байланған шариктің айналуына қажетті центрге тартқыш күштің табиғаты:
Серпімділік күші
Горизонтқа α= 600 бұрыш жасайтын көлбеу жазықтықпен үдеуі 8 м/с2 білеуше жылжиды. Көлбеу жазықтықтағы білеушенің үйкеліс күші тең: 0,14
Гравитациялық табиғаты бар күшті көрсетіңіз.
ауырлық күші.
Гюгенс-Френель принципі:
Бұл Гюгенстің геометриялық принципін Френельдің екінші ретті толқындардың интерференциясы жөніндегі идеясын біріктіреді
Ғарыш кемесі Жердің (радиусы 6400 км) айналасында 400 км биіктікте ұшып жүр. Осы биіктіктегі еркін түсу үдеуі нешеге тең?
8,9 м/с2Ғарыштық сәулелердің құрамына кіретін мезон, жарықтың жылдамдығының 95% құрайтың жылдамдықпен қозғалады. Мезонның меншікті уақытының 1с-на жердегі бақылаушының сағаты бойынша алынған қандай уақыт аралығы сәйкес келеді?
3,2 с
Дене 15м/с жылдамдықпен жоғары вертикаль лақтырылған. Ол қандай
жылдамдықпен жерге түседі. Ауаның кедергісін ескеремеңіз:
15 м/сДене горизонтқа бұрыш жасай υ0 жылдамдықпен лақтырылады. Осы дененің h биіктіктегі жылдамдығын анықтаңыз.:

Дене Жерге 20 м/с жылдамдықпен құлайды. Оның құлау биіктігі (g=10 м/с2)20м
Дене көлбеу жазықтықтан көкжиекке көлбеу бұрышпен сырғиды. Бірақ дене жылдамдығы тұрақты. Осы жағдайда:
Үйкеліс коэффиценті tg тең
Дене мына жағдайда салмақсыздық күйде болмайды
Жер бетінен ракетаны ұшырғанда
Дене салмағының түсу нүктесі және бағыты келесі

Дене сыртқы күштердің әсері тоқтатылғаннан кейін, бастапқы өлшемдері мен
пішінін қабылдайтын жағдайдағы деформация қалай аталады?
Серпімді
Дене шеңбер бойымен бірқалыпты сағат тілі бағытымен қозғалады. А нүктесінде дененің үдеу векторының бағыты келесі

2
Денеге Жер бетінің маңында (яғни оның центрінен R қашықтыққа ) 36 Н бүкіләлемдік тартылыс күші әсер етеді. Жер центрінен 2R қашықттыққа сол денеге әсер ететін тартылыс күші нешеге тең? 9 Н.
Дененнің әсер етуші барлық күштердің тең әсерлі күші нольге тең болғандағы жылдамдығы
кез келген мәнге ие болуы мүмкін, бірақ міндетті түрде уақытқа қатысты тұрақты болуы керек
Дененің бірқалыпты айналу периоды:

Дененің бірқалыпты үдемелі қозғалысының теңдеуі
x=2t2+4t-3
Дененің еріксіз тербелістері дегеніміз:
Сыртқы периодтық күштердің әсерінен.
Дененің инерция моменті келесі қасиетін сипаттайды
Инерциялық
Дененің кристалдануы кезінде бөлінетін жылу мөлшері деп:

Дененің қозғалыс жылдамдығы бағытына қандай күш бағыты тәуелді?Үйкеліс
Дененің радиус – векторы уақыт бойынша (м) заңымен өзгереді.
Егер дене массасы 2 кг – ға тең болса, онда бұл қозғалыс қандай күштің әсерінен болады?
4 Н.
Дененің салмағы суда ауадағыдан 4 есе кем. Судың тығыздығы ρ0 болса, дененің тығыздығы қанша?
4ρо/3.
Дененің салмағы-ол …
жердің тарту әсерінен дененің тірекке немесе аспаға әсер ететін күші
Дененің серпімділік қасиеттерінің табиғаты сипатталады:
Электромагниттік күштермен
Дененің серпімсіз соқтығысуы кезінде берілген шамалардың қайсысы сақталмайды:
Кинетикалық энергия.
Дененің серпімсіз соқтығысуы кезінде берілген шамалардың қайсысы сақталады:
Импульс.
Деформациясы 2 есе кеміген серпінді деформацияланған дененің потенциалдық энергиясы қалай өзгереді?
4 есе кемиді
Джоуль- Ленц заңының дифференциалдық түрі:
QUOTE
Диаметрі 0,8мм жез сымның ұзындығы 3,6м. Егер 25Н күш әсерінен сым 2мм ұзарса, онда жез үшін Юнг модулі келесі
9*1010Па
Диаметрі 2 мм сымға 10кг жүк ілінген. Сымдағы механикалық кернеу тең:

Диаметрі 2 см түтікше арқылы 15 мин аралығында 50кг ск ағып шықты. Оның ағысының жылдамдығы тең:0,18 м/с
Динамикадағы инерция заңы
Егер денеге басқа денелер әсер етпесе немесе әсер еткен жағдайда олардың әсері өзара теңестірілсе, онда дене өзінің салыстырмалы тыныштық қалпын немесе түзу сызықты бірқалыпты қозғалыс қалпын сақтап қала береді
Динамикалық тұтқырлықтың диффузия коэффициентіне қатынасы неге тең:ρ.
Динамометр Жер полюсінде 10 Н күш көрсетіп тұр. Ол жер бетінен Жер радиусындай биіктікте орналасса, оның көрсетуі:2,5Н
Дислокацияның орын ауыстыруына әрекет жасайтын үлкен мөлшердегі кемшіліктер тудыратын пайда болуына және кристал торының бұзылуына әкелетін қандай кемшілік?
Пластикалық деформациялар
Дисперсияның электрондық теориясын жасаған:
Лоренц
Дифракция дегеніміз:
Геометриялық оптиканың заңдарынан кез-келген ауытқуы
Дифракциялық тор тудыратын жарықтандыру максимумдарының орны саңылаулар санына
Тәуелді емес, олар тек толқын ұзындығына тәуелді
Дифракциялық тордың 1мм-інде 100 штрих бар. Егер екінші ретті спектрдың арасындағы бұрыш 80-қа тең болса, түскен жарықтың толқын ұзындығы келесі

Дифракциялық тордың бас максимумы байқалынады
d*sinφ = ±mλ
Дифференциал түрдегі Джоуль-Ленц заны келесі анықталады
J=
Дифференциал түрдегі Ом заңының формуласы кел:
Дюлонга және Пти заңы бойынша тұрақты көлемдегі қатты дененің молярлы жылу сыйымдылығы?3R
Дюлонг-Пти заңы:
С=3R.
Е- Юнг модулінің өлшем бірлігі:Па.
Егер 0,01 м3 көлемде 8∙1010 молекула болса, онда молекулалардың концентрациясы қандай болатынын анықтаңыз.
8∙1012 м-3
Егер 2 бір атомды идеал газдың қысымы 3 есе артып, ал көлемі 2 есе кемісе, онда оның ішкі энергиясы
1,5 есес артады
Егер автомобиль дөңес көпірдің ең жоғары нүктесінен бірқалыпты қозғалатын болса, оның салмағы келесі формуламен анықталады

Егер адам суға толған бөшке вертикал төмен үңіле қарайтын болса, бөшкенің шын тереңдігі оның көзге көрінерлік салыстырғанда:
1,3 есе кем
Егер бастапқы жылдамдығы 1 м/с екенін ескеріп 1 с жылдамдығынан екі есе
арттырса, массасы 1 кг денеге қандай күш әсер етеді:
1 Н.
Егер болат таяқшаның диаметрі 2см , ал оның Юнг модулі 2*109Па болса, онда 3,14*105Н күшпен қысылған болат таяқшаның салыстырмалы қысқаруы тең: 0,5
Егер газ молекуласының концентрациясын өзгертпей, температурасын 3 есе азайтса, онда газ қысымы
3 есе азаяды
Егер денеге әсер ететін ауырлық күші 49 Н болса, онда дененің массасы (g=9,8 м/с2)
5 кг
Егер денеге әсер ететін күштердің тең әсерлісі нольге тең болса, оның жылдамдығы
Нольге тең немесе тұрақтыЕгер денеге әсер етуші күштердің векторлық жиыны нолге тең болса, ол қалай қозғалуы мүмкін?
бірқалыпты, түзу сызықпен немесе тыныштық күйінде
Егер денеге үйкеліс күші әсер етсе…
Дененің механикалық энергиясы азаяды
Егер дененің жылдамдығы 3 есе артқанда оның кинетикалық энергиясы қалай
өзгереді:
9 есе өседі
Егер дененің кинетикалық энергиясын 4 есе арттырса оның импульсі қалай
өзгереді?
2 есе артады
Егер дененің кинетикалық энергиясын 4 есе арттырса оның импульсі қалай
өзгереді?
2 есе кемиді
Егер дененің серпінді деформациясы 2 есе кемісе, онда оның потенциялдық энергия қоры қалай өзгереді?
4 есе кемиді
Егер деформацияны 2 есе арттырса, онда серпімді деформацияланған дененің потенциялдық энергясы
4 есе артады
Егер диаметрлері 0,2мм және 0,4мм балық аулайтын қармақ буларын алып бірдей күшпен созса, онда біріншісінің екіншісіне қарағанда салыстырмалы ұзаруы
4 есе
Егер диаметрі 2мм сымға 10кг жүк ілінсе, онда сымдағы механикалық кернеу
3,2*103ПаЕгер екі оқиға арасындағы инерциалды К санақ жүйесіндегі бір нүктедегі уақыт интервалы τ0 тең болса, онда К санақ жүйесіне қатысты жылдамдықпен қозғалатын К1 санақ жүйесіндегі осы оқиғалар аралығындағы уақыт интервалы қандай?
Егер жеңіл автомобильдің V жылдамдығы жүк автомобилінен 4 есе артық, ал m массасы 2 есе кем болса, онда Ежен/Ежүк қатынасы тең
8
Егер жеңіл автомобильдің жылдамдығы жүк автомобилінен 2 есе артық болса, ал массасы 2 есе кем болса, онда қатынасы тең
0,5
Егер зарядталған конденсатор заряын2 есе өсірсе оның энергиясы қалай өзгереді?
4 есе өседі
Егер идеал газ молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы өзгермесе, онда молекуланың концентрациясы 3 есе кемігенде газдың қысымы
3 есе кемиді
Егер идеал газға 100Дж жылу мөлшері берілсе және сыртқы күштер оның үстінен 300Дж жұмыс жасаса, онда газдың ішкі энергиясының өзгерісі тең
400 Дж
Егер катушка бойымен 5А тұрақты ток өтсе, оның энергиясы 2,5Дж болады, катушканың индуктивтілігі тең:0,2 Гн
Егер кедергісі 40 Ом болған өткізгішке түсіп тұрған кернеу 20 В болса ондағы қуат қандай болады?10 Вт
Егер комнатадағы ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 100%-ке тең болса, онда құрғақ (Т1) және ылғалды (Т2) термометрлер көрсеткіштерінің арасында келесі қатынас орындалады
Т1= Т2
Егер конденсатор астарындағы потенциялдар айырмасың 2 есе өсірсе, оның электр сиымдылығы қалай өзгереді?
Өзгермейді
Егер қандай-да бір радиоактивті изотоп үшін ыдырау тұрақтысының шамасы QUOTE болатын болса, онда атомдардың бастапқы массасының 75% ыдырайтын уақыт:
40,11 тәулік
Егер қыздырғыштың және салқындатқыштың абсолют температуралары екі есе өскен болса, онда идеал жылу машинасының ПӘК-і қалай?Өзгермейді
Егер қызыл жарықтың ауадағы толқын ұзындығы 775нм болса, толқын жиілігі тең болады
3,9*1014 гн
Егер массасы 10 кг дене 4 м/с жылдамдықпен қозғалып аялдамаға дейін 20 м жол жүріп өтсе, онда оның үйкеліс күшін есептеңіз. 4H.
Егер массасы 20 г температурасы 46,50С бір жұтым шәй ішсе, адам қандай жылу мөлшерін алады? Адам денесінің температурасы 36,5 0С. Судың меншікті жылусыйымдылық 4200 Дж/кгК.840 Дж
Егер математикалық маятникті полюстен экваторға көшірсек, сонда:
Тербеліс периоды артады.
Егер маятник тепе-теңдік күйді өтіп жатқанда жібін үзіп тастаса, математикалық маятниктің шаригі қай траектория бойынша қозғалады?
Парабола бойымен.
Егер мотоцикл жылдамдығы 108 км/сағ болып, 100 км жолға 3,7 л бензин жұмсаса, двигателінің ПӘК-і 25% мотоцикл өндіретін орташа қуат (qб=4,6*107Дж/кг; QUOTE б=700кг/м3)
QUOTE 8,9 кВт
Егер ортаның сыну көрсеткіші линзаның сыну көрсеткішінен артық болса, мына берілген линзалардың бірі жинағыш болып табылады:
Ортасы шеттеріне қарағанда, жұқарақ
Егер салқындатқыштың температурасы 27оС болып, ал жылу машинасының ПӘК-нің мәні 80%-ке ие болса, онда ол үшін қыздырғыштың температурасы келесі
1500 КЕгер серіппені 0,4 м-ге созу үшін 6Н күш салу керек болса, онда 0,2 м серіппені сығуға жұмсалған жұмысты табыңыз:
0,3 Дж
Егер серіппенің деформациясы кезінде 20Н серпімділік күш туындайтын болса, ал серіппенің қатаңдығы болса, онда серіппенің деформациясы тең
0,1 м
Егер суды герметикалық жабық ыдыста қыздырсақ, қайнау температурасы:
Жоғарылайды
Егер сұйықтың температурасын арттырса, тығыздығы қалай өзгереді:
Кемиді
Егер Теміржол вагонының буферлі серіппесін екі сантиметрге сығу үшін 60 кН күш керек болса, онда оны 5см-ге сыққандағы жасалатын жұмыс неге тең:
3,75 кДж
Егер толқын ұзындығы 2 есе артса, интерференциялық максимумдар ара қашықтығы
2 есе артады
Егер толқынның жиілігі 200Гц , ал таралу жылдамдығы 400м/с болса, онда толқын ұзындығы тең

Егер турбинаға бу 4800С температурамен түсіп, 300С-ға дейін суыса, бу турбинасының ПӘК қандай болады:
60%
Егер тускен сәуле, сынғаң және түсу нүктесінде тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жататын болса, онда бұл заң:
Жарықтың шағылу заңы.
Егер тыныштықтағы дененің массасы m0 болса, онда дененің релятивистік импульсі қандай формула арқылы анықталады?

Егер тыныштықтағы дененің массасы m0 болса, онда жылдамдығы жоғарылаған кезде дененің массасы қандай формуламен анықталады?

Егер тізбекті 0,2 с ішінде айырғанда катушкада 10 В-қа тең болатын өздік индукциясының орташа ЭҚК-і пайда болса, катушканы қиып өтетін магнит ағыны қандай болады?
2 Вб
Егер ұзындығы l0 өзекше К санақ жүйесінде орналасса, онда жылдамдықпен қозғалатын К1 санақ жүйесіне қатысты l өзекшенің ұзындығы қандай?

Егер, екі тербелістің бастапқы фазалары сәйкес келсе, оларды қосу кезіндегі нәтижелі тербелістің амплитудасы тең:
А=А1+А2.
Егер, тербелетін нүктенің ығысуы гармоникалық заң бойынша өзгеретін болса, осы нүктенің жылдамдығын келесі формула бойынша анықтауға болады:

Екі адам арқанды қарама – қарсы жаққа 500Н күш тартады. Егер арқан 800Н керілу күшке шыдайтын болса, ол үзіле ме...
Үзілмейді
Екі атомды газдың бір молінің барлық молекулаларының айналмалы қозғалысының кинетикалық энергиясы неге тең?
RT
Екі атомдық молекулада екі атомының өзара әсерлесуінің потенциалдық энергиясының арақашықтыққа тәуелділігінің графигі суретте көрсетілген. Қандай жауап мәніне cәйкес келеді?
Молекулада атомдар аралықтары мүмкіндігінше ең үлкені болатын аралық
Екі бірдей серіппе тізбектей жалғанғанда эквивалентті қатаңдығы параллель жалғанғандағыдан неше рет ерекшеленеді?
0,25
Екі біртекті изотропты диэлектриктердің шекарасында еркін зарядтар болмаған жағдайда. Шекаралық аймақ орындалатын қатынас:
QUOTE
Екі дененің қозғалыс теңдеулері: QUOTE және QUOTE . Олардың кездесетін уақыты мен орны
t=0.5c, x=5 м
Екі паралель сымдардағы ток күшін және олардың арақашықтығын 2 есе кемітсек, олардың өзара әсерлесу күші қалай өзгереді?
2 есе кемиді
Екі шар өзара перпендикуляр бағытта қозғалады. Бірінші шар v1=6 м/с жылдамдықпен, екінші шардың массасы 2 есе кіші, ал v2=12 м/с жылдамдықпен қозғалады. Абсолютті серпімсіз соқтығыстан кейін шарлардың жылдамдықтары тең:
5,7 м/сЕркін гармоникалық тербелістердің дифференциалдық түрдегі теңдеуі:

Еркін гармониялық тербелістердің теңдеуінің түрі:

Еркін түсу үдеудің шамасының жердің бетінен h биіктікке тәуелділігі келесі. (gh –h биіктіктегі еркін түсу үдеуі, g0 – жердің бетіндегі)

Еріксіз күш тербелісінің амплитудасы тұрақты болса, еріксіз тербеліс амплитудасы мен жиілігінің арасында қандай байланыс бар:
Алғашқыда артады, максимумге жеткен соң кемиді.
Есіктің топсасы бекітілген шабықта деформацияның келесі түрі пайда болады
Ығысу және бұралу
Жабық ыдыста идеал газ тұрақты көлемде болады. Газда 200 К-ге қыздырғанда қысым 1,4 есе ұлғайды. Қызғаннан кейінгі газ температурасы тең
4270С
Жабық ыдыста идеал газ тұрақты көлемде болады. Газды 100 К-ге қыздырғанда қысым 1,2 есе ұлғайды. Қызғанға дейінгі газ температурасы тең
2270С
Жабық ыдыста идеал газ тұрақты көлемде болады. Газды 100 К-ге қыздырғанда қысым 1,2 есе ұлғайды. Қызғаннан кейінгі газ температурасы тең
3270С
Жабық ыдыста идеал газ тұрақты көлемде болады. Газды 200 К-ге қыздырғанда қысым 1,4 есе ұлғайды. Қызғанға дейінгі газ температурасы тең
2270С
Жабық ыдыста идеал газ тұрақты көлемде болады. Газды 300 К-ге қыздырғанда оның қысымыы 1,6 есе ұлғайды. Қызғанға дейінгі газ температурасы тең
2270С
Жабық ыдыста идеал газ тұрақты көлемде болады. Газды 300 К-ге қыздырғанда оның қысымыы 1,6 есе ұлғайды. Қызғаннан кейінгі газ температурасы тең
5270С
Жабық ыдыстағы газдың температурасы 270С, ал қысымы 75 кПа.-130С температурада газдың қысымы қандай болады:
65 кПа.
Жазық айнада алынған кескін
Жалған, тура,үлкейтілмеген
Жазық горизонталь бетпен массалары бірдей m1=m2=2кг екі дене бірдей жылдамдықпен. V1=V2=3v/c қарама-қарсы қозғалып келеді. Соқтығысқанға дейінгі олардың ортақ импульстері тең

0
Жазық конденсатор энергиясы:

Жалпы түрдегі электромагнит индукция құбылысына арналған Фарадей заңы:

Жан-жақты сығылу модулі…
Сығылу коэффицентінің кері мәні
Жарық ағыны бірдей болғанда сәулені көру сезімділігі ең көп:
Жасыл түстен.
Жарық вакуумнан абсолюттік сындыру көрсеткіші n = 2 болатын мөлдір ортаға өткен кезде жарық жылдамдығы қалай өзгереді:
2 есе кемиді
Жарық дифракциялық тордан өткенде ауытқу бұрышы анықталатын формула: . Мұндағы дегеніміз..Тордың периоды
Жарық күші 100 кд тең, 5 м қашықтықтағы 20 см2 бетке перпендикуляр түскен сәуленің жарық ағынын анықта?
0,008 лм
Жарық күшінің өлшем бірлігі, ол
1кандела=1кд
Жарық поляризациясының дәрежесі формуласын көрсет:

Жарық сәулесі ауа-шыны шекарасына 600-пен туседі. Егер шынының сыну көрсеткіші болса, онда сәуленің сыну бұрышын табыңыз.
300
Жарық сәулесі шыныдан вакуумға өтеді. Шекті бұрыш 300-қа тең. Шыныдағы жарық жылдамдығын табыңыз.
1,5*108 м/сЖарық сәулесінің түсу бұрышы .Түскен және шағылған сәулелер арасындағы бұрыш неге тең?
Жарықтың корпускулалық теориясын жасаған ғалымНьютон
Жарықтың қандай спектроскоп призмасында көп ауытқиды:
Күлгін
Жарықтың толық ішкі шағылу құбылысы байқалады:
Жарық оптикалық тығыздығы көп ортадан оптикалық тығыздығы аз ортаға шектік бұрышпен түскеде
Жеңіл автомбильдің массасы 2т, жүк автомбилінікі- 8т. Жеңіл автомобильдің тарту күші жүктікінен 2 есе артық. Олардың үдеулерінің қатынасы
8
Жер бетінде денеге 36 Н бүкіләлемдік тартылыс күші әсер етеді. Жер бетінен 3R қашықттыққа сол денеге әсер ететін тартылыс күші нешеге тең? R – Жер радиусы.
2,25 Н.
Жер бетінен h биіктікте дененің еркін түсу үдеуін анықтайтын формула (Мз – Жердің массасы, Rз – Жердің радиусы)

Жер бетінен зымыран Н=3200 км биіктікке көтерілді. Ауырлық күшінің зымыранға Жер бетінде әсер ететін ауырлық күші, Н биіктіктегі оған әсер ететін ауырлық күшіне қатынасы нешеге тең? (Rз=6400 км)
2,25
Жер бетінің мына нүктесінде тыныштықтағы доп тұрақты тепе-теңдік күйінде болады

3
Жер маңында серік дөңгелек орбита бойымен айналады. Серіктің кинетикалық энергиясының потенциалдық энергиясына қатынасы тең?
-1/2.
Жерден (Жердің радиусы 6400 км) вертикаль жоғары ұшырылған ракета Н=3200 км биіктікке көтерілді және құлай бастады. Ракета өзінің құлаған 1 секундында қанша жол жүреді?
2,2 м
Жерден (радиусы 6400 км) вертикаль жоғары ұшырылған ракета H=3200 км биіктікке көтерілді және қандай үдеумен құлай бастады?
4,4 м/с2Жерден (радиусы 6400 км) вертикаль жоғары ұшырылған ракета 1280 км биіктікке көтеріледі және нешеге тең үдеумен құлай бастайды?
7 м/с2Жерден (радиусы 6400 км) вертикаль жоғары ұшырылған ракета Н=1600 км биіктікке көтерілді және қандай еркін түсу үдеуімен құлай бастады?
6,4 м/с2Жердің (радиусы 6400 км) бетінен 9600 км арақашықтықтағы еркін түсу үдеуі неге тең?
1,6 м/с2Жердің бетінен Жердің екі радиусына тең қашықтыққа алыстағы нүктеде еркін түсу үдеуі неге тең?
1,1 м/с2Жердің жасанды серігінен бастапқы жылдамдықсыз бомба лақтырылады. Ауаның кедергісін ескермей отырып, осы бомбаның жерге қандай нүктеде түсетінін анықтаңыз?
ол ешқашан жерге құламайды.
Жердің массасы Айдың массасынан шамамен 81 есе үлкен. Жерді және Айды жалғастыратын түзудегі нүктеде болған кез келген дене екі планетаға бірдей гравитациялық тартылады. Егер осы нүктеден Жерге дейінгі арақашықтық Rз деп алсақ, Айға дейін Rл деп аламыз. R3/Rл қатынасы тең болады:9
Жиілігі 50Гц айнымалы ток тізбегіндегі индуктивтілігі 0,05Гн өткізгіштің индуктивтік кедергісі
15,7 Ом
Жиіліктері тең бірдей бағытталған екі гармониялық тербелістерді қосқанда... тербеліс пайда болады:
Сол бағыттағы, сондай жиіліктегі гармониялық тербелістер
Жиіліші 5 МГц электромагниттік толқын диэлектрлік толқын өтімділігі QUOTE магнитті емес ортадан вакуумге өтеді. Оның толқын ,зындығының өзгерісі:
1,76 дм
Жоғары қозғалып келе жатқан лифт модулі а үдеумен тежеледі. Массасы m-ға тең адамның салмағын табыңыз.P=m(g – a)
Жоғарыдан сырғанап түскен шананың кинетикалық энергиясы 240Дж. Егер горизонталь бөліктегі тежелу жолы 12м болса, тежелу кезіндегі үйкеліс күші20 Н
Жұқа жинағыш линзаның оптикалық күші 5 дптр болса, онда линзаға дейін 20 см орналасқан нәрсенің кескінінің өлшемі оның өлшеміне қатысты
Тең шығады
Жұқа линзаның ауадағы оптикалық күші 5 дптр. Егер оны суға орналастырса күші тең болады
1,25 дптр
Жұқа линзаның фокустық қашықтығы бірдей болады:
Егер линзаның екі жағындада бірдей оптикалық орта болса.
Жүк автомобилінің қозғалыс теңдеуі x=270+12t. Оның қозғалыс жылдамдығы
12 м/сЖүк түсіргіш машинаның массасы жеңіл автомобильдікінен 18 есе артық, ал жылдамдығы 6 есе кем болса, кинетикалық энергияларының қатынасы QUOTE
½
Жүкті ілгенде сым 8 см-ге ұзарды. Дәл осы материалдан, осындай жүкті ілгенде сымның ұзаруы қандай болады, бірақ ұзындығы 2 есе кіші және көлденең қимасының радиусы 2 есе кіші болса?
16 см
Жүргіш өзеннің ағысына перпендикуляр жүзеді. Оның жағамен салыстырғандағы жылдамдығы 2,5 м/с. Өзен ағысының жылдамдығы 1,5 м/с. Сумен салыстырғандағы жүзгіштің жылдамдығы қандай:2 м/с.
Жылдамдығы 4м/с, массасы 3 кг дененің кинетикалық энргиясы.24 Дж
Жылдамдығы жолдың бір бөлігінде 2 м/с-тен 8м/с-қа артқан, массасы 4кг еркін түсіп келе жатқан дененің, осы жолдағы ауырлық күшінің жұмысы (g=10 м/с2)120Дж
Жылдамдығының модулі QUOTE =5 м/с болатын бөлшек қисық сызықты траекториямен қозғалуда. Бөлшек үдеуінің (центрге тартқыш үдеуі) мәні QUOTE болатын нүктедегі қисықтың радиусы
12,5 м
Жылу машинасы Карно циклы бойынша жұмыс істейді. Қыздырғыштан 4,2 кДж жылу алып осының нәтижесінде 1,7 кДж жұмыс жасайды. Суытқыштың температурасы 200С. Қыздырғыштан температурасы қандай:
492 K.
Жылулық тепе-теңдік күйі орнатылғанда келесі параметрлер бірдей болады
Температура
Жылуөткізгіштік келесіге мысалы
Тасымалдау құбылысы
Жылуөткізгіштік коэффиценті келесіге тең:

Жіпке ілінген дене еркін тербеліс кезінде ең үлкен сол жақ ауытқудан тепе-теңдікке дейін 0,2 с-та жетеді. Дененің тербеліс периоды0,8 с
Жіпке ілінген дене тербеледі. Тепе-теңдік қалыптан ең үлкен ауытқу кезінде дененің масса центрі 0,8 м-ге көтерілсе, оның алатын ең үлкен жылдамдығы (g=10 м/с2)
4 м/сЗарядталған екі металл шариктің өзара әсерлесу күші 4* Н. Егер осы шариктердің біреуіне зарядталмаған бір шарикті тигізсе, онда шариктерге әсер ететін өзара әсерлесу күші неге тең:
2
Зарядталған шексіз жазықтықтан 2м арақашықтықта өрістің кернеулігі 100В/м. Арақашықтықты 3 метрге арттырғанда өрістің кернеулігі қандай болады?
100В/м.
Зарядтар жүйесінің А нүктедегі кернеулігінің бағыты
3
Зат мөлшері келесі формуламен анықталады

Зат мөлшерінің өлшеу бірлігі келесі
Моль
Заттардын балқуы келесіге жатады:
I фазалық ауысулар
Заттың қасиетінің тандалалған бағыттқа тәуелділігі келесі аталады
Анизотропия
Заттың салыстырмалы молекулалық массасы келесі формула арқылы анықталады

Идеал газ күйінің теңдеуі

Идеал газ молекулаларының жылдамдықтар бойынша үлестірілу заңы:
QUOTE
Идеал газ температурасының минимал мәніне сәйкес нүкте

4
Идеал газ тұрақты 100 кПа қысымда 1270С -тан 270С-қа салқындайды. Одан кейін тұрақты температурада бастапқы көлемге қайтып оралады. Соңғы газ қысымын табыңыз75 кПа
Идеал газдың абсолют температурасын 3 есе арттырғанда, оның молекуллаларының жылу қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы
3 есе артады
Идеал газдың абсолют температурасын 3 есе арттырғанда, оның молекуллаларының жылу қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы
3 есе артады
Идеал газдың белгілі массасы 270С -тан 1270С-қа дейін тұрақты қысымда қыздырылған. Газдың көлемі 1 л-ге ұлғайды. Соңғы газдың көлемі неге тең:4 л
Идеал газдың белгілі массасы 270С -тан 1270С-қа дейін тұрақты көлемде қыздырылған. Газдың қысымы 40 кПа-ға ұлғайды. Бастапқы газдың қысымы неге тең?120 кПа
Идеал газдың белгілі массасы 270С -тан 1270С-қа дейін тұрақты қысымда қыздырылған. Газдың көлемі 1 л-ге ұлғайды. Бастапқы газдың көлемі неге тең?3 л
Идеал газдың белгілі массасы 270С -тан 2270С –қа изохоралық түрде қыздырылған. Газдың қысымы 40 кПа-ға артқан. Бастапқы газдың қысымы тең:60 кПа
Идеал газдың белгілі массасы 270С -тан 2270С –қа изохоралық түрде қыздырылған. Газдың қысымы 40 кПа-ға артқан. Соңғы газдың қысымы тең
100 кПа
Идеал газдың бір молекуласының ілгерілемелі қозғалысына сәйкес келетін орташа кинетикалық энергиясы:

Идеал газдың изобаралық процесінің графигі келесі

Идеал газдың изотермиялық процесінің графигі келесі

Идеал газдың көлемі 2 есе өсіп, абсолют температурасы 2 есе кемісе оның қысымы қалай өзгереді?
4 есе кемиді
Идеал газдың көлемі 2 есе өсіп, абсолют температурасы 2 есе кемісе оның қысымы қалай өзгереді?4 есе кемиді
Идеал газдың көлемін 2 есе арттырғанда және абсолют температурасын 2 есе кеміткенде, газ қысымы
4 есе кемиді
Идеал газдың массасының көлемі 3 л-ден 1 л көлемге изотермиялық сығылған. Осыдан қысым 200 кПа-ға артады. Бастапқы газдың қысымы тең
100 кПа
Идеал газдың массасының көлемі 3 л-ден 1 л көлемге изотермиялық сығылған. Осыдан қысым 200 кПа-ға артады. Соңғы газдың қысымы тең
300 кПа
Идеал газдың ішкі энергиясының максимал мәніне сәйкес нүкте

3
Изобаралық процесте бір атомды идеал газға берілген жылу мөлшерінің келесі бөлігі жұмыс істеуге жұмсалады
0,4
Изобаралық процесте бір атомды идеал газға берілген жылу мөлшерінің келесі бөлігі ішкі энергияны арттыруға жұмсалады
0,6
Изотермиялы ұлғайғанда газ 20Дж жұмыс атқарады. Газға берілген жылу мөлшері келесіге тең
20 Дж
Изотермиялық процесс үшін жасалған жұмыс А мен алынған жылу Q және ішкі энергия өзгерісі ΔU арасындағы байланыстардың қайсысы дұрыс?
Q=A
Изотермиялық процесс үшін жұмыстың формуласын көрсет:
RTln.
Изотермиялық процесс үшін термодинамиканың бірінші бастамасы:

Изотермиялық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңының өрнегі

Изотермиялық процесте тұрақты болатын шама(лар)
Температура
Изохоралық процесте газға 4∙10 10 Дж жылу берілді. Ішкі энергияның өзгерісін есепте.
4∙1010 Дж
Изохоралық процесте идеал газдың қысымы 50 кПа артты. Егер бастапқы қысым 200 кПа, ал бастапқы температура 300 К болса, онда газдың температурасы нешеге артады? Газдың массасы тұрақты.
75 КИзохоралықм процесс үшін термодинамиканың бірінші бастамасы:
QUOTE
Изохоролық процесс кезінде азотқа 70Дж жылу берілді. Азоттың ішкі энергиясын арттыруға қанша жылу кетті:
70 Дж.
Импульс моменті үшін дұрыс формуланыкөрсетіңіз:

Импульсі бар , бөлшек үшін де Бройль толқын ұзындығы неге тең?
20нм;
Индуктивтік қандай бірлікпен өлшенеді:
Гн (Генри)
Индукция В магнит өрісінің бағытымен жылдамдықпен қозғалып келе жатқан q зарядқа әсер ететін Лоренц күші магнит индукциясын 3 есе өсірсе қалай өзгереді?
өзгермейді.
Индукциясы 0,02 Тл біртекті магнит өрісінде орналасқан, 10 А тогы бар, ұзындығы 0,1 м өткізгішке магнит өрісі тарапынан 10 мН күш әсер етеді. Өткізгіш пен индукция сызықтары арасындағы бұрыш:
300
Индукциясы 0,03 Тл біркелкі магнит өрісіне электрон ұшып кіреді. Электронның кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?
Өзгермейді
Индукциясы 0,03 Тл біртекті магнит өрісіне элетрон ұшып кіреді. Электронның кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?
өзгермейді
Индукциясы 0,5 Тл магнит өрісіне кірген электронның жылдамдығының мөлшері қалай өзгереді?
Өзгермейді
Инерциалды емес санақ жүйесінде …
Сақталу заңдарының ешқайсысы: импульстің, момента импульсінің, энергияның орындалмайды
Инерция моменті І=63,6 кг м2 цилиндр ω = 31,4 рад/с тұрақты бұрыштық жылдамдықпен айналады. Цилиндр t=20 с – та тоқтауы үшін оған әсер ететін М тежеуші күш моментін табыңыз.100 Н
Интерференция максимумы байқаланады:
когерентті толқындардың фазалары бірдей нүктелерде
Интерференцияның максимумының шартының түрі

Иін мен күштің әсер ету бағытының арасындағы бұрыш
900
Калий үшін (А=2,2эВ) фотоэффектің қызыл шекарасы тең
0,56 мкм
Калориметрде меншікті жылусыйымдылықтары және массасы бірдей үш сұйықтықты араластырады. Бірінші сұйықтың температурасы 300К. Екінші сұйықтың температурасы 280К. Үшінші сұйықтың температурасы 335 К. Қоспаның температурасы?
320С
Калориметрде бірдей массалы екі сұйық араластырылады. Біріншінің меншікті жылу сыйымдылығы екіншісінен 2 есе артық. Бірінші сұйықтың температурасы 200С. Екіншісінікі 800С. Қоспаның температурасы қандай?313 ККалориметрде бірдей меншікті жылусыйымдылықты екі сұйықты араластырады. Бірінші сұйықтың массасы екіншісінен 2 есе кіші. Бірінші сұйықтың температурасы 200С. Екіншісінікі 800С. Қоспаның температурасы қандай?333 ККалориметрде массалары және меншікті жылусыйымдылықтары бірдей үш сұйықты араластырған. Бірінші сұйықтың температурасы 100С. Екінші сұйықтың температурасы 400С. Үшінші сұйықтың температурасы 1000С. Қоспаның температурасы?
323 ККалотиметрде 2 кг температурасы 200С су бар. Калориметрге тағы да 1 кг, температурасы 800С су құйған соң ондағы орнаған температура
400С
Капиллярға сұйық толығымен (идеал) жұққанда сұйықтың көтерілу биіктігі келесі формуламен анықталады?

Капиллярдан сабынды су тамшылап ағады. Тамшы үзілген кезде оның мойнының диаметрі 1 мм-ге тең. Тамшы массасы 1,29·кг. Сабынды судың беттік керілу коэффицентін анықтаңыз
4,05·10-2 Н/м
Карно циклы:

Катушкадағы ток күші 1 секундта 5 А жылдамдығымен бірқалыпты өзгереді. Катушка индуктивтілігі 0,4 Гн болса, ондағы өздік индукция ЭҚК-і қандай болады?2 ВКатушканың индуктивтілігі L=10-3 Гн; бұл арқылы J=1A ток өтеді. Катушканың магнит ағыны неге тең?
10-3 Вб
Кедергілері 3 және 12 Ом шамдар кезекпе-кезек қандай да бір ток көзіне қосылды. Екі шамда бірдей энергия алады. Ток көзінің ішкі кедергісін анықта:6.
Кедергісі 10 Ом сақина жасалған. А және В нүктелерінен ток өткенде жалпы кедергі 1 Ом болу үшін АСВ және АДВ кесінділердің кедергісі тең: (Ом)

8,9 ; 1,1
Кедергісі 12 Ом өткізгіштен 1 А токты 1 мин. ішінде өткізсе онда шығатын жылу мөлшері қандай?
720 Дж
Кедергісі 2 Ом өткізгішті 2 бүктеп, сол тізбекке қосты. Осы тізбектің кедергісі неге тең:
0,5 Ом
Кедір-бұдырлы бетпен серпімділік күші әрекетінен қозғалатын дене, уақыт бойынша өзінің жылдамдығын суретте көрсетілгендей өзгертеді. Төменде келтірілген уақыт интервалдарының қайсысында серіппенің абсолют ұзаруы максимал болады?

(t1;t2)
Кез келген бағытпен таралатын жазық толқын теңдеуін көрсетіңіз:

Келесі өрнектердің қайсысы мынадай анықтамаға сәйкес келеді: кез-келген құбырдың көлденең қимасы арқылы бірдей уақыт аралығында ағып өткен сұйық массалары тең- бұл теңдеуді ағыстың “ үзіліссіздік теңдеуі” деп атайды.Sυ=const
Келтірілген жағдайлардың қайсысында дененің ауырлық күшінің жұмысы теріс таңбалы болады?
тас тік жоғары лақтырылған.
Келтірілген теңдіктердің қайсысы электростатикалық өрістің потенциалдық сипатын білдіреді?

Келтірілген формуланың қайсысы бүкіл әлемдік тартылыс заңын білдіреді?

Кельвин шкаласының бір бөлігі тең
10С
Кернеудің өлшем бірлігі:
В
Кернеуі 12 В электр шамының қуаты 36 Вт шамның кдергісі мен ток күшін есепте:
J=3 А, R=4 Ом
Керр эффектісі дегеніміз:
Изотропты кристаллдардағы элетр өрісімен әсер еткен кезде пайда болатын жарықтың қосарланып сынуы
Кешке қарай ауаның салыстырмалық ылғалдылығы 16оС-де 55%-ке тең, түнде шық келесі температурада түседі
5 оС
Кл зарядты шексіздіктен өріс нүктесіне тасымалдау жұмысы дж болғандағы нүкте өрісінің потенциалын анықта:
500 В.
Комптон эффектісіндегі QUOTE QUOTE толқын өзындықтар айырымы QUOTE шашырау бқрышынан келесі түрде тәуелді:
QUOTE
Конденсатор пластиналарындағы зарядты 2 есе арттырса, энергиясы қалай өзгереді:
4 есе өседі.
Конденсаторға 24 нКл заряд бергенде кернеуі 1,2 В болады. Конденсатордың сыйымдылығы қандай?
20 нФ
Конденсаторлар сыйымдылығы:

Контурдағы зарядтың (R ≠ 0 кездегі) еріксіз тербелістерінің дифференциалдық теңдеуі:
QUOTE
Контурдың индуктивтілігі неге байланысты (контур вакуммде орналасқан)?
Контурдың пішіні мен өлшеміне
Кориолис күші әсері салдары болатын дерек:
Солтүстік жартышардың оң жағалауы, сол жағалауға қарағанда қаттырақ шайылған
Кориолис күші мынада пайда болады …
айналмалы санақ жүйедегі дененің қозғалысында
Көкжиек бетінде бірқалыпты қозғалатын арбаның иілгіш жібіне шар ілінген. Арба тежелгенде осы шарға әсер ететін күш қалай бағытталады?


Көкжиекке α=300 бұрыш жасайтын жазықтық бойымен массасы m= 0,8 кг дене жоғары қозғалады. F күш салынған денеге қатаңдығы k=120 Н/м серіппе бекітілген. Жазықтық пен дене арасындағы үйкеліс коэффиценті μ=0,4. Дененің үдеуі a=1,2 м/с2 тең. Серіппенің Δх деформациясы тең:

6,4 см
Көлбеу жазықтықта массасы m ағаш кесегі жатыр, жазықтықтың көлбеу бұрышы үстелдің горизоталь бетіне қатысты α-ға тен. Үйкеліс күшінің мәні.
mgsinα.
Көлденең қималары әртүрлі құбырмен сұйық ағады. Екі бөлігінің қималарының қатынасы QUOTE тең. Осы қималардағы сұйық ағысының жылдамдықтарының қатынасы QUOTE
QUOTE
Көлденең толқын таралу үшін келесі деформация қажет
Ығысу
Көлденең толқындар келесі орталарда таралуы мүмкін
Тек қатты денелерде
Көлемдік ұлғаю коэффиценті дегеніміз?

Көлемі 4 л ыдыстағы газдың қысымы 600 кПа. Изотермиялық ұлғайғаннан кейін газдың көлемі 12 л тең. Одан изохоралық қыздырудан кейін оның температурасы 3 есе ұлғайды. Процестің соңында газ қысымы тең
600 кПа
Көлемі 44,8 л, қысымы 1 атм 2 моль газдың температурасы (1атм= QUOTE Па; QUOTE )
-3˚СКөлемін 2 есе арттырып, ал абсолют температурасын 2 есе кеміткен кезде, идеал газдың қысымы қалай өзгереді?
4 есе кемиді.
Көптеген экспериментаторлар фотоэффектінің келесі заңдылықтарын тұжырымдады:
Әрбір зат үшін фотоэффектінің қызыл шекарасы, яғни сыртқы фотоэффект мұмкін болатын ең кіші QUOTE жиілік мәні анықталады
Көрсетілгендердің қайсысы беттік керілу күші болады?
F=σl
Көршілес Френель зоналарының ара қашықтығы:
λ/2
Көрінетін жарық сәулелерін шығару кезінде электрон қандай орбиталар арасында ауысады
n
Кризистік нүктедегі буланудың жасырылған жлу мөлшері:
Нөлге тең
Кризистік температура деп не аталынады?
Ешандай қысымның жоғарылатуы арқылы газды сұйыққа айналдыруға болмайтын температура
Кристал торларда байқалатын рентген сәулелерінің дифракциясының максиумдар шарты келесі
d*sin=
Кристалдық қатты денелердің анизотропиялық қасиеті келесіні көрсетеді
Кристал ішінде физикалық қасиеттерінің бағытқа тәуелдігін
Кристаллдың сипаттық қасиеті
Балқу температурасынын тұрақтылығы
Куб тәріздес ыдыс сұйыққа толтырылған, оның салмағы Р. Табанына және төрт бүйір қабырғасына түсетін қысым күшін анықтаңыз:3Р.
Кулон – Амонтон заңы:

Күннен жерге энергия тасымалдау қайсы жолмен жүзеге асады?
Сәуле шығарумен
Күш моментінің өлшем бірлігі келесі
Н*м
Күш сызықтары бойымен, кемімелі
Суретте контур арқылы өтетін магнит ағынының уақытқа тәуелді өзгерісінің сызбасы келтірілген. Осы контурда пайда болатын индукцияның ЭҚК-і неге тең:
-1,5 В.
Қай сәуленің жиілігі ең төмен?
Радиотолқындар
Қай сұйықта жарық жылдамдығы ең аз?
Күкірт сутегіде,
Қайсыда кристалдық тордың гетерополярлы байланысы болады?
Атомды
Қалыңдығы х жұтқыш затқа кірерде және шығарда жазық монохроматты жарық толқындарының интенсивтіліктерінің байланысы:

Қалыпты атмосфералық қысым дегеніміз
0˚С температурадағы биіктігі 760мм сынап бағанының қысымы
Қалыпты жағдайда шыны келесі күйлердің қайсысында болады?
Аморфты
Қалыпты жағдайдағы көлемі 300м3 ғимараттағы ауаның массасы:
388 кг.
Қандай биіктікте 290 К температурадағы ауа молекулаларының концентрациясы теңіз деңгейіндегі концентрациясынан е есе азаяды? Ауаның молярлық массасы 2910-3кг/моль, универсал газ тұрақтысы 8,31 Дж/мольК:
8,31 км.
Қандай екі бөлшектер нуклондар болып табылады?
протон және нейтрон.
Қандай жағдайда тұйық өткізгіш контурда ток пайда болады
Контурды қиып өтетін магнит индукциясы өзгергенде
Қандай кемшілікті кристалды жарты жазықтық бойынша қиылатын және бір период көлеміндегі бір-біріне қарама-қарсы торлар бөлшектерінің әр жаққа ығысатын нәтижесі ретінде қарастыруға болады ?
Винт тәріздес дислокация
Қандай кристалдық жүйе кубтың пішініне ие?
Кубты
Қандай кристалдық жүйе табаны квадрат тік призманың пішініне ие.
Тетрагональды
Қандай кристалдық жүйе тік бұрышты параллелепипедтің (параллелограммның) элементар ұяшығы пішініне ие?
Ромбты
Қандай кристалдық жүйе тік параллелепипедтің (параллелограммның) элементар ұяшығы пішініне ие?
Моноклинды
Қандай кристаллографиялық жүйе қиғаш бұрышты параллелепипедтің элементар ұяшығының пішініне ие?
Триклинды
Қандай күштер әсерінен қозғалса, дене салмақсыз күйде болады:
тек ауырлық күштер.
Қандай күштер консервативті күштерге жатпайды?
Үйкеліс күші
Қаныққан бу дегеніміз не?
Өзінің сұйығымен динамикалық тепе-теңдікте болатын бу
Қаныққанға дейін, спонтанды түрде магниттелінген ферромагнетиктің микроскопиялық облыстары не деп аталады.
Домендер
Қарағай білеуше суда жүзіп жүр. Білеуше жартысынан суға батырылған. Қаншаға судың тығыздығы қарағайдың тығыздығынан ерекше?
судың тығыздығы екі есе артық.
Қатаңдығы 100 Н/м болатын серіппені 0,02 м-ге ұзарту үшін қандай күш әсер ету керек?
2Н.
Қатаңдығы 100 Н/м спираль серіппеге массасы 1 кг жүк ілінген. Серіппедегі жүктің тербеліс периоды
0,63 с
Қатаңдығы 104 Н/м серіппені 3 см сыққан кезде оның потенциалдық энергиясын анықтаңыз.
4,5 Дж.
Қатаңдығы 29,4 Н/см серіппе 20 см-ге сығылған. Деформация серпінді. Серпінділік күшінің жұмысы
-58,8 Дж
Қатаңдығы 4кН/м динамометрдің серіппесіне бекітілген массасы 100г жүк бірқалыпты үдемелі 2м/с2 үдеумен вертикаль жоғары көтеріледі. Серіппенің абсолют ұзаруы неге тең?
0,2мм
Қатаңдығы k серіппе F күш әсерінен х м-ге созылған. Серіппенің серпімділік деформациясының потенциалдық энергиясы қандай?
.
Қатаңдығы К=0,5 серіппеге бекітілген материялық нүкте х=2sin 0,6t заңы бойынша тербеледі. Оның толық энергиясы тең
1 Дж
Қатаңдықтары k1=0,3 кН/м және k2=0,8 кН/м серіппелер тізбектей жалғанған. Егер екінші серіппенің абсолюттік деформациясы х2=1,5 см тең болса, онда бірінші серіппенің х1 абсолюттік деформациясын анықтаңыздар.
0,04м.
Қатты дененің молі үшін ішкі энергия өрнегін көрсетіңіз:
3RT
Қозғалмайтын остің маңында дене айналатын болса, онда үдеудің тангенсиал құраушысы:

Қозғалмайтын остің маңында дене айналатын болса,онда үдеудің нормаль құраушысы:

Қозғалыс басталғаннан 4с өткендегі дененің орын ауыстыруы

12 м
Қозғалыс жылдамдығын 2 есе азайтып, үйкеліс күшін 2 есе арттырса, поездың тежелу жолының қысқаруы (g=10 м/с2)
8есе
Қозғалыстағы дененің салмағы тыныштық күйдегі дененің салмағынан қандай жағдайларда артық болады?
дене бірқалыпты үдеумен тік жоғары көтерілгенде.
Қозғалыстағы денеге әсер ететін ауаның кедергі күші …
Аз жылдамдық кезінде дененің жылдамдығына пропорционал, ал үлкен жылдамдықта жылдамдық квадратына пропорционал
Қуаттың өлшем бірлігі:
Вт
Қуаты 10кВт және ПӘК-і 75% жонғыш станоктың кесу жылдамдығы 0,75 м/с. Осы станоктың кесу кезіндегі кедергі күші
10кН
Қуаты 300Вт электр өтегінің істен шыққан спиралі 4(төрттен), 1(бірге) қысқартылған, бұл жағдайда оның қуаты тең болады
400 Вт
Қуаты 60кВт, 90 км/сағ жылдамдықпен бірқалыпты қозғалған автомобиль двигателінің тарту күші
2,4 кН
Қуаты 75 Вт двигатель, ішінде 5 л суы бар калориметрдің винтін 5 минут айналдырады. Су температурасының өзгерісі (с=4200Дж/кг*0С, QUOTE =1000кг/м3)
QUOTE 10С
Қума толқындар келесі орталарда таралуы мүмкін
Газдарда, сұйықтарда және қатты денелерде
Қума толқынтаралуы үшін келесі деформация қажет
Ығысу
Қыздырғыштaн алынған идеал жылу машинасындағы газ салқындатқышқа 60% жылу береді. Егер қыздырғыштың температурасы 450 К болса, салқындатқыштың температурасы қандай?
180 КҚыздырғыштан алынған 5кДж жылудың әсерінен газ ұлғаю кезінде 2кДж жұмыс жасады. Газдың ішкі энергиясының өзгерісін анықтаңыз:
3 кДж артады.
Қыздырғыштың температурасы 390К, ал суытқыштың температурасы 300К. Жұмыстық дене 1 сек-та қыздырғыштан 6*104 Дж жылу алып отырса, жылу машинасының ПӘК-і және қыздырғыштың қуаты
0,23; QUOTE 14кВт
Қыздырғыштың температурасы 5270С. Қыздырғыштан алынған әрбір кДж энергия есебінен двигатель 450Дж механикалық жұмыс атқаратын болса, идеал двигательдің ПӘК-і мен суытқыш температурасы
45%, 1670С
Қысым артқанда мұздың балқу температурасы
Төмендейді
Қысым көтерілгенде балқу температурасы
Кейбір заттарда жоғарылайды, кейбір заттарда төмендейді
Қысым көтерілгенде қайнау температурасы
Барлық заттарда жоғарлайды
Қысым көтерілгенде мұздың еру температурасы:
Төмендейді
Қысымы 600 кПа ауасы бар ыдысты ауасы сорылған басқа ыдысқа қосады. Ыдыстың көлемі баллонның көлемінен екі есе кіші. Егер процесс тұрақты температурада өтетін болса, онда орнатылған қысымды анықтаңыз
400 кПа
Лездік жылдамдықтың модулі:

Линзалардың отикалық күші келесі формуламен анықталады
Ф=
Линзаның оптикалық күші 2.Линзаның фокустық ара қашықтығы қандай?20 см
Лифт 1 м/с2 үдеумен жоғары көтерілді, үдеу векторы тік жоғары бағыттылған. Лифтте массасы 1 кг-ға тең дене орналасқан. Дененің ауырлық күші нешеге тең?
11 Н.
М = 6 кг арбаның горизонталь жазықтық бетінде массасы m = 2 кг білеуше жатыр. Арба мен білеушінің арасындағы үйкеліс коэффиценті μ = 0,3. Білеуше арбаның үстінде сырғанау үшін оны қандай минималды күшпен F тарту керек?
6 Н
Магнит ағыны 8 Вб, ток күші 2 А болған кездегі контурдың индуктивтігі неге тең?
L = 4 Гн
Магнит ағынын анықтайтын негізгі формула
Ф=Магнит индукциясын келесі формула арқылы анықтаймыз
В=Магнит өрісіндегі электронның жылдамдығы 2 есе артса, онда Лоренц күшінің модулі
2 есе артады
Магнит өрісінің индукция векторының бағыты келесі анықталады
Магнит тілшесінің ішінде оңтүстік полюстен солтүстікке қарай
Магнит өрісінің индукциясы келесі формуламен анықталады

Магнит өрісінің қандай қасиетіциркуляция теоремасын өрнектейді:
Өрістің құйындық сипаты.
Магнит өрісінің энергиясы қандай формуламен өрнектеледі?

Магниттік индукцияны есептеуге арналған формула:

Малюс заңын көрсетіңіз:

Марстың радиусы Жердің радиусынан шамамен екі есе кіші, ал оның массасы Жердің массасынан шамамен 10 есе кіші екенін біле отырып, осы планетадағы еркін түсу үдеуін анықтауға болады, ол тең:
4 м/с2Массасы 0,4 кг доп 20 м/с жылдамдықпен тік жоғары лақтырылды, бастапқы орнына 15 м/с жылдамдықпен қайта оралады. Ауа кедергі күшінің жұмысын есептеңіз.
-35Дж.
Массасы 0,4 кг тасты тік жоғары лақтырған мезеттегі кинетикалық энергиясы 80 Дж. Дененің бастапқы жылдамдығының шамасы (ауаның кедергісін ескермеу керек)
20 м/сМассасы 1 кг дене ауада 9,0 м/с2 үдеумен құлайды. Ауаның кедергі күшін анықтаңыз (g=9,8 м/с2).
0,8 Н.
Массасы 1 кг дене түзу сызықты қозғала отырып жылдамдығын 10м/с тен 20м/с-ке дейін өзгертті. Оның импульсінің өзгерісі тең:10 кгм/с
Массасы 10,5 т көмірді шахтадан көтеру үшін 6200 кДж жұмыс жасау қажет. Шахтаның тереңдігін анықтаңыз:
60 м
Массасы 100 г жүк байланған жіп жылжымайтын блоктан асыра тасталып, екінші ұшына динамометр жалғанған. Динамометр көрсетуі

Массасы 100 кг арбаша горизонталь бетте бір қалыпты қозғалады. Оған массасы 10 кг құмы бар қап құлайды. Арбашаның жылдамдығы
1,1 есе кемиді
Массасы 105 кг теміржол құрамы 15 м/с тұрақты жылдамдықпен қозғалады. 1 секундта локомотивтің жасаған жұмысын анықтаңыз. Үйкеліс коэффициенті 0,01тең. (g=10 м/с2)
1,5∙105 Дж.
Массасы 1кг дене шеңбер бойымен 10м/с жылдамдықпен қозғалады:0
Массасы 2 кг білеуше горизонталь бағыттаушы бойымен қозғала алады. Бағыттаушы мен білеушенің арасындағы үйкеліс коэффициенті μ=0,1. Егер білеушеге модулі бойынша 20 Н тең күш әсер етіп және жазықтыққа α=300 бұрыш жасап бағытталса(суретті қара), онда білеушенің
үдеуі тең:

8,2 м/с2Массасы 2 кг білеуше горизонталь бағыттаушы бойымен қозғала алады. Бағыттаушы мен білеушенің арасындағы үйкеліс коэффициенті μ=0,1. Егер білеушеге модулі бойынша 20 Н тең күш әсер етіп және жазықтыққа α=300 бұрыш жасап бағытталса(суретті қара), онда білеушеге үдеуі тең:

7,2 м/с2Массасы 2 кг білеуше горизонталь бағыттаушы бойымен қозғала алады. Егер білеушеге модулі бойынша 10 Н тең күш әсер етіп және жазықтыққа α=450 бұрыш жасап бағытталып және білеушенің үдеуі 0,5 м/с2 тең болса, онда үйкеліс коэффициенті тең:
0,47
Массасы 2 кг білеуше горизонталь бағыттаушы бойымен қозғала алады. Бағыттаушы мен білеушенің үйкеліс коэффициенті μ = 0,1. Егер білеушеге модулі бойынша 24 Н тең күш әсер етіп және көкжиекке α=300 бұрыш жасап бағытталса (суретті қара), онда білеушенің үдеуі тең:
10 м/с2
Массасы 2 кг сутегін 10 К-ге изобаралы қыздырғанда жұмсалатын жылу мөлшері ( QUOTE )≈ QUOTE ДжМассасы 2 т балға массасы 1кг болат қалыпқа 3м биіктіктен құлайды. Қалып қанша градусқа қызады, егер оның қызуына 50% балғанын барлық энергиясы кетсе? Болаттың меншікті жылусыйымдылығы 460 Дж/кгК болса:650С
Массасы 2 т дене қандай биіктікте 10 кДж потенциалдық энергияға ие болады?:0,5 м
Массасы 2 т дене қандай биіктікте 10 кДж потенциалық энергияға ие болады? 0,5 м
Массасы 2 т ұшақ горизонталь бағытта 50 м/с жылдамдықпен ұшып барады. 420 м биіктікте ол двигатель өшіріп, төмендей бастады да, 30 м/с жылдамдықпен аэродром жолына келіп жетті. Ұшақ қалықтап төмен түскенде ауаның кедергі күшінің жұмысы (g=10 м/с2)
10 МДж
Массасы 20 кг дене бастапқы жылдамдықсыз еркін құлайды. 6 с ішінде ауырлық күшінің атқаратын жұмысы (g=10 м/с2)
36 кДж
Массасы 2кг шар 4 м/с жылдамдықпен тыныштықта тұрған массасы осындай шарға соқтығысты. Соқтығысу серпімсіз деп алып соқтыққаннан кейінгі шарлардың жылдамдықтарын анықта:
2 м/сМассасы 320 г оттегін температурасы 10 К- ға изобаралық қыздыру кезінде қандай жұмыс атқарылады(p=105Па):
830 МДж.
Массасы 40 кг денеге жазықтықпен 60° бұрыш жасайтын 40 Н күш әсер етеді. Осы күштің әсерінен дене суретте көрсетілгендей қозғалады. Үйкеліс күшінің шамасын анықтаңыз.

20Н
Массасы 5кг дене жоғары көтеріліп бара жатқан лифт еденінде тұр. Лифт үдеуі 2м/с2. Дененің лифт еденінде қысым күшін анықтаңыз g=10м/с260Н
Массасы m дене жердің бетінен h биіктікте орналасқан. Дененің потенциалдық энергиясы келесі анықталады?
m·g·h.
Массасы m дене v жылдамдықпен қозғалып серіппені созады. Егер дененің массасын 4 есе кемітіп, ал жылдамдығын 4 есе арттырсақ серіппенің деформациясы қалай өзгереді?
2 есе артады
Массасы m=23 г суды QUOTE =20° С-тан QUOTE =80° С дейін қыздыру үшін қажет жылу мөлшері Q ( QUOTE =4200Дж/кг*°С)
≈5,8 кДж
Массасы m=7 кг шана 5 м биіктіктен сырғанап түсіп, таудың етегінде 100 Дж кинетикалық энергияға ие болады. Шананы тау етегінен қайтадан сол биіктікке көтеру үшін, тау бетінің жазықтығының бойымен күш түсіре отырып, атқаратын жұмысы:250 Дж
Массы m оқ, горизонталды ұшқан және жылдамдығы V болатын, жұқа тақтайшаны тесіп өтеді. Тақтайшадан ұшып өткендегі оқтың жылдамдығы V. Оқтың тақтайшадан өткен кездегі пайда болатын үйкеліс күшінің жұмысы Анеге тең?

Математикалық маятник деп:
Созылмайтын салмақсыз жіңішке ұзын жіпке ілінген материалдық нүкте.
Математикалық маятник лифтіде а үдеумен көтеріліп келеді. Тербеліс периоды қалай өзгереді?
Кемиді
Математикалық маятник минутына 30 тербеліс жасайды. Маятник ұзындығын табыныз? (=9.86, g=9,86 м/с2)
1 м
Математикалық маятниктің амплитудасы дегеніміз не?
Тепе-теңдік күйінен ең үлкен ауытқу аралығы.
Математикалық маятниктің қозғалыс теңдеуі: х=0,1cos(2t+π/4). Маятник ұзындығы
QUOTE 2,45м
Математикалық маятниктің қозғалысын бейнелейтін дифференциялдық теңдеудің түрі:

Математикалық маятниктің тербеліс периоды тәуелді болады:
Маятниктің ұзындығына.
Математикалық маятниктің тербелісінің меншікті жиілігінің өрнегі келесі:

Математикалық маятниктің ұзындығын 2 есе арттырғанда, олардың тербеліс жиілігі
есе кемиді
Математикалық маятниктің үдеуі келесі теңдеумен анықталынады:
a= - A·ω2·cos(ω·t+φo).
Материалдық нұкте амплитудасы 4 см және периоды 1 с болатын гармониялық тербеліс жасайды. Егер нүктенің қозғалысы 2 см күйінен басталатын болса, онда нүктенің қозғалыс теңдеуі:

Материалдық нүктенің қозғалыс теңдеуі QUOTE . QUOTE теңдеуі

материялық нүктенің кейбір қозғалмайтыннүктеге қатысты импуль моментін анықтайтын өрнек:

Меншікті кедергі қандай өлшеммен өлшенеді?
Ом.мМеншікті магниттік моменттің QUOTE векторнының бағытына проекциясы келесі мәндердің бірін қабылдай алады:

Металлдағы электр тогын тасымалдаушылар
электрондар ағыны
Механикалық кернеудің анықталу формуласы келесі

Микродененің (микрообъект) күйін сипаттау үшін классикалық механиканың түсініктерін қолдану мүмкіндіктердін шекпейтін қатынас келесі:

Молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі келесі формуламен анықталады
P=mon/3
Молекулалардың орташа арифметикалық жылдамдығы:
QUOTE
Молекулалардың орташа соқтығыс саны:

Молекулалардың хаостық қозғалысы келесі заттарда байқалады:
Газдарда
Молекулалық күйдегі заттың спектрі:
Жолақ спектр
Молекулалық физикадағы материалдық дененің моделі-... туралы тұжырым. Артық тұжырымды көрсет:
1. Дененің формасы.
2. Дене тұратын бөлшектер.
3. Бөлшектердің қозғалысы.
4. Бөлшектердің өзара әсерлесуі.
5. Агрегаттық күйі.
1,5.
Молекуланын бір еркіндік дәрежесіне сәйкескелетің жылулық қозғалыс энергиясы:

Мольдік жылу сыйымдылықты өрнектейтін формуланы көрсетіңіз:

Мұз ерігенде жылу жұтылады ма, әлде бөлінеді ме?
Жұтылады
Мұз тұрақты температурада ериді, онда энергия...
Жұтылады
Мұзда кристалдық тордың түрі қандай?
Атомды
Мына (- электрлік тұрақты, q- нүктелік заряды, r- ара қашықтық) өрнекпен қандай шама анықталады:
Нүктелік зарядтың электростатикалық өрісінің кернеулігі
Мына тұжырымдаманың қайсысы дұрыс емес?
Тогы бар өткізгіштің магнит индукция өрісінің өткізгіштеі токтың шамасына пропорциональдығы
Мынау қай қысым P=ρgh-?
Гидростатикалық
Насос поршені астындағы ауаның қысымы 105Па, ал көлемі 200 см3. Егер газдың температурасы өзгермесе, 130 см3 көлемді алып тұрған ауа қысымы
QUOTE 1,5*105Па
Нөлдік нүктеден һ биіктікке көтерілген дене үшін, ауырлық күшінің жұмысын анықтаңыз:
A= - mgh
Нүкте арасындағы потенциалдар айырымы 10 кВ (е Кл)-ға тең болған кезде электрон орын ауыстырғанда қандай кинетикалық энергияға ие болады:
Дж.
Нүкте гармоникалық тербелісті заңы бойынша жасайды. Сонымен бірге нүктенің кинетикалық энергиясы келесі заң бойынша өзгереді:

Нүкте гармоникалық тербелісті x=Acos ωоt заңы бойынша жасайды. Онда оның потенциалдық энергиясы келесі заң бойынша өзгереді:

Нүкте тербелісінің қозғалыс теңдеуі: QUOTE . Нүктенің ауытқуы тербеліс амплитудасының жартысына тең болатын фаза
QUOTE
Нүктеге қатысты дененің импульс моментінің анықтауыш формуласы

Нүктеге қатысты күш моменті келесі формуламен анықталады

Нүктенің қозғалыс теңдеуі x=3t, y=t2 түрінде берілген. t=2c кезіндегі нүктенің жылдамдығын анықта:
5 м/с.
Нүктенің ығысу теңдеуі: х=0,2sin 10t. Осы нүктенің жылдамдығының уақытқа тәуелділік теңдеуі тең
V=2 cos 10t
Нүктенің ығысуы х=2sin(0,6t + /4) теңдеуімен берілген. Оның тербеліс периоды тең
10,5с
Нүктенің ығысуы х=2sin10 t(м) теңдеуімен берілген. Тербеліс фазасы тең
10 t радНьютанның ІІ заңына байланысты:
Дененің алған үдеуі оған түсетін күшке және дененің массасына байланысты
Ойын кезінде гитараның шегі қандай деформацияға ұшырайды?
Серпімді деформация
Ойыс сфералық айнаның қисықтық радиусы 20 см болса, оның оптикалық күші тең
10 дптр
Ом және 3 Ом кедергілер паралель жалғанған. Тізбектің жалпы кедергісі неге тең?
1,2 Ом
Ом заңының дифференциалдық түрі:
QUOTE = QUOTE
Оптикалық жол ұзындығы неге тең?
Nd
Орбиталық кванттық сан нені сипаттайды?
Электронның атомдағы импульс моментін
Ортаның сыну көрсеткіші 2 –ге тең. Осы ортадағы жарық жылдамдығы неге тең?

Ортаның сыну көрсеткіші үшін өрнекті көрсетіңіз:
Орташа жылдамдықт модулі:

Остроградский – Гаусс теоремасының математикалық өрнегі
Ф
Остроградский-Гаусс теоремасының магнит өрісі үшін математикалық өрнегін көрсетіңіздер.

Оське қатысты дененің импульс моменті келесі формуламен анықталады

Өздік индукция Э.Қ.К. келесі анықталады

Өзінің табиғаты бойынша фотон:
Электромагниттік өрістің кванты
Өрістің потенциалы 2В А нүктесінен потенциалы 6В В нүктесіне +q заряд орын ауыстырады, ал q=1нкл тең болса жасалған жұмыс
4*10-9Дж
Өткізгіштен өтетін ток I=kt заңы бойынша өзгереді.(к=10А/С). Ток қосылған мезеттен кейін 5с ішінде өткізгіш қима ауданынан өтетін зарядтың шамасы125 Кл
Өткізгіштерді паралель қосқандағы бірдей шамаға жататындар!U кернеу
Өткізгіштің сыйымдылығына мына шамалардың қайсысы әсер етпейді:Заряд.
Өтімділігі диэлектрикпен толтырылған сфералық конденсатордың сыйымдылығының өрнегін көрсетіңіз:

Өшетін тербеліс теңдеуі

Өшетін тербелістер деп:
Амплитудасы уақыт бойынша кемитін тербеліс.
Өшетін тербелістердің теңдеуі келесі:

Өшпейтін тербелістің меншікті жилігі неге тәуелді:
Жүйенің қасиеттеріне
Паскаль заңы
сұйық пен газ өзіне түсірген қысымды барлық бағытта бірдей таратады
Период пен тербеліс жиілігін байланыстыратын теңдеу:

Поляризатор мен анализатордың негізгі жазықтықтары арасындағы бұрыш 2 есе артса, онда анализатордан шыққан жарықтың интенсивтігі
Бастапқы бұрышқа тәуелді артады
Поляризация жарықтығының бұрылу бұрышы келесі формуламен анықталады

Поляризацияланған жарық дегеніміз не?
Егер жарық векторының тербеліс бағыттары қандай да бір әдіспен реттелетін жарықты айтамыз
Потенциалдар айырымы 60 В электр өрісін жүріп өткен бөлшек қандай жылдамдық алады? Бөлшек массасы кг, заряды 4*10Кл.
4 м/сПотенциалдық энергиясы 4кДж, 8см-ге сығылған серіппенің қатаңдығы
QUOTE 1250кН/м
Пружиналық маятниктің гармоникалық тербеліс циклдік жиілігіңің формуласын көрсетіңіз.

Пуассон коэффициенті сипаттайды …
Үлгінің деформациялану дәрежесін
Радиусы R дискіге шамалары бірдей екі күштер түсіріледі. Дискі жазықтығына перпендикуляр О осіне қатысты қорытқы күш моменті неге тең (ОС =R/2):
FR/2.
Радиусы R шеңбер бойымен қозғалған нүктенің сызықты жылдамдығы:
QUOTE
Радиусы r=4,6·109 м орбитамен қандай да бір планетаның айналасында ұшатын серік, модулі бойынша QUOTE тұрақты жылдамдыққа ие. Планетаның массасы неге тең?
8*1027 кг
Радиусы Жердің радиусынан 1,2есе кем планетадағы (планеталардың массалары бірдей), еркін түсу үдеуі неге тең:
14,4 м/с2Ракетаның жылдамдығын анықтайтын Циалковский формуласы:

Реактивті ұшақтың массасы 60 т, двигателінің тарту күші 90 кН болса, ол екпін алғанда қандай үдеумен қозғалады:
1,5 м/с
Релятивисттік динамикада толық энергия тең:
.
Релятивисттік динамикада тыныштық энергиясы қандай формуламен анықталады:
.
Релятивистік импульстің формуласын ескере релятивистік динамиканың негізгі заңын қалай жазуға болады?

Релятивистік механикада дененің кинетикалық энергиясы үшін формуланы көрсетіңіз:
.
Рентген спектріне тән толқын ұзындығы қандай?

Реттік номері Z элементтің ядросы электрондық ыдырауға ұшырағанда алынатың элементтің Менделеев кестесіндегі реттік номері қандай?
Z+1;
Рэлей – Джинс формуласы

Салмағы 10 Н дене толығымен сұйыққа батырылған. Ығыстырылған сұйықтың салмағы 2 Н. Архимед күшінің шамасы қанша және қалай бағытталған?
2 H, жоғары.
Салмағы 380 Н жас балықшыны ұстар тұру үшін массасы 7 кг үрлемелі қайықтың ең кіші көлемі қандай болу керек?
0,045 м3.
Салмағы 8 Н дене сұйықтың бетінде қалқып жүр. Итеріліп шығарылған сұйықтың көлемі дененің көлемінің ¼ бөлігіне тең. Архимед күшінің шамасы қанша және қалай бағытталған?
8 Н, төмен.
Салмақсыздық келесіде байқалады …
егер дене тек ауырлық күш әсерінен қозғалса
Салыстырмалы теорияда масса және энергияның өзара байланыс заңы қандай түрге ие:

Салыстырмалы ұзаруы 0,08 болатын мыс сымның механикалық кернеуі ( QUOTE )
Санақ жүйесі мына жағдайда инерциялық болады
Жазық мұз бетімен шайба бірқалыпты қозғалады
Сәйкестікті тап:
1. Молекулардың өзара әсерлесу энергиясы нольден кіші.
2. Молекулардың өзара әсерлесу энергиясы нольден үлкен.
а. Тебілу.
b. тартылу.
1б 2а.
Секер, кварц, скипидар сияқты оптикалық актив заттар қабілетті:
Поляризация жазықтығын айналдыруға
Серпімді деформацияланған дененің потенциалдық энергиясы оның деформациясын 2 есе кеміткенде қалай өзгереді?
4 есе кемиді
Серпімді деформацияны туғызатын күшт ығысуға тәуелділігі:
Тура пропорционал
Серпімді деформацияның энергиясы мына формуламен өрнектеледі:

Серпімділік күш дегеніміз не?
Дененің деформациясы кезінде және деформация кезіндегі дене бөлшектерінің орын ауыстыруына қарама-қарсы бағытталған күш
Серпімділік күштердің әсерінен гармоникалық тербелістер жасайтын материалдық нүктенің потенциалдық энергиясы:

Серпімділік күштердің әсерінен гармоникалық тербелістер жасайтын материалдық нүктенің кинетикалық энергиясы:

Серпімділік күштердің әсерінен гармоникалық тербелістер жасайтын материалдық нүктенің толық энергиясы :

Серпімділік күші дегеніміз
Денелердің деформациялануы кезінде пайда болатын және деформациялану кезіндегі дене бөлшектерінің орын алмасу бағытына қарсы бағытталған күш
Серпімділік күшін анықтайтын заң
Гук заңы
Серпінді дефоромацияланған дененің деформациясын 2 есе кеміткенде дененің потенциалдық энергиясы қалай өзгереді:
4 есе кемиді.
Серпінді дефоромацияланған дененің деформациясын 2 есе кеміткенде дененің потенциалдық энергиясы қалай өзгереді:
2 есе кемиді.
Серпінділік күштің формуласы:

Серуендеп жүрген адам алдымен оңтүстікке қарай 3 км, содан соң шығысқа қарай тағы 4 км жүрді, оның орын ауыстыруының модулі
5 км
Серіппе F=2 Н күш әсерінен 8 см-ге ұзарды. Серіппенің қатаңдығы нешеге тең?
25 Н/м.
Серіппе есікті ұстап тұрады. Серіппені 3см-ге созып есікті ашыңқырау үшін, 60 Н-ға тең күш қолдану керек. Есікті ашу үшін, серіппені 8см-ге созу керек, осы үшін нешеге тең жұмыс жасау керек?
6,4 Дж
Серіппеге массасы 1 кг жүк ілген.Серіппенің ұзындығы 12 см болды. Егер серіппеге тағы бір массасы 1 кг жүк ілсе, онда қатаңдағы 500 Н/м серіппе қаншаға созылды?
0,14 м
Серіппеге ілінген жүк QUOTE қозғалыс теңдеуімен тербеледі. Жүктің тербеліс жиілігі
125 Гц
Серіппеге ілінген массасы 2 кг дененің тепе-теңдік қалыптан ең үлкен ауытқуы 0,05 м. Дене 40 с-та 10 рет тербелсе, оның толық энергиясы
≈62* QUOTE Дж
Серіппеге ілінген массасы 40 г жүк х=0.3sin20t қозғалыс теңдеуімен тербеледі. Серіппе қатаңдығы
16Н/м
Серіппелі маятник Т0 тербеліс периодын иемденді. Серіппенің қатаңдығы n есе артты. Тербеліс периодын анықтаңыз:
.
Серіппелі маятниктің меншікті жиілігі қалай анықталады?

Серіппелі маятниктің потенциалдық энергиясы неге тең?
Wр=kх2/2.
Серіппені 1 см-ге созылу үшін оған 30 кН күш керек. Сол серіппені 5 см-ге сығу үшін күштің мәні ......
150 кН
Серіппені 5 см-ге созғанда динамометр 2 Н көрсетеді. Динамометр серіппесінің қатаңдығын табыңыз?
40Н/м
Серіппенің қатаңдық коэффициенті дегеніміз не?
Серпімділік күштің абсолюттік деформацияның мәніне қатынасы.
Серіппенің k қатаңдығын 4 есе кемітсе, онда х ұзаруы өзгермеген жағдайда оның потенциалдық энергиясы
4 есе кемиді
Си жүйесінде температурада анықталады:
Бір реперлік нүкте бойынша – судың үштік нүктесі.
Скин-эффект-.....:Өткізгіштің бетіне айнымалы токты ығыстырып шығару.
Созылмайтын жіп оралған радиусы R валға тұрақты күш түсірілгенде, жіп тарқатылады. Осы қозғалысты сипаттау үшін қай теңдеуді қолдануға болады:
FR=Iε
Соленоидтың осінде магнит өрісінің кернеулігі қандай формуламен өрнектеледі?

Спирт 78 °C тұрақты температурада буланып жатыр, осы жағдайда энегргия:
Жұтылады
Стакандағы 200С температурадағы массасы 100г суға тағыда 100г температурасы 800С су құйған. Қоспаның температурасы
323 КСтерженнің ұзындығы , массасы m шетінің бірі арқылы оське қатысты инерция моменті келесі формуламен есептеледі
m2
Стефан – Больцман заңына сәйкес QUOTE энергетикалық жарқыраудың температурадан тәуелділігі:
QUOTE
Стефан-Больцман занының түрі мынадай:
Re= σT4
Су буы конденсацияланған кезде, жылу:
Бөлінеді
Су үшін толық шағылудың шекті бұрышы тең болады:
420 30΄
Судың булануы нәтижесінде энергия:
Жұтылады
Суретте 2 изобара көрсетілген. Қысымның қатынасы келесі болады

P1<P2
Суретте 2 изохора көрсетілген. Көлемнің қатынасы келесі болады

V1<V2
Суретте –q заряд өрісінің А және С нүктелеріндегі (ОА=АС) потенциалдар қатынасы тең

2
Суретте бетон қадасынада пайда болатын серпінді кернеудің салыстырмалы сығылуға тәуелділігінің графигі берілген. Бетонның серпінділік модулі

20 Гпа
Суретте бетон қадасынада пайда болатын серпінді кернеудің салыстырмалы сығылуға тәуелділігінің графигі берілген. Бетонның серпінділік модулі
20 Гпа
Суретте біртекті өрісте орналасқан металл кесегі көрсетілген. А, В және С нүктелердің потенциялдарының қатынасы келесі


Суретте денеге әсер ететін күштің орын ауыстыруға тәуелділік графигі берілген күштің белгіленген уақыт аралығында атқаратын жұмысы мынаған тең

6 Дж
Суретте Жер бетінен әртүрлі қашықтықта массалары әртүрі төрт дененің орыны көрсетілген. Потенциялдық энергияның ең көп дене мына нүктеде ие болады

3
Суретте жылдамдық модулінің уақытқа тәуелді графигі көрсетілген. Түзу сызықты қозғалыстағы дененің t=3 с уақыттағы үдеуі


3м/с2Суретте зат температурасының уақытқа байланысты графигі берілген. Сұйықтың қайнау процесіне сәйкес бөлік келесі

4-5
Суретте идеал газ өтетін цикл көрсетілген. Циклда жасалған жұмыс тең

400 Дж
Суретте изотермалар тобы көрсетілген. Температуралар арасындағы қатынас келесі болады

Т1<Т2<Т3
Суретте контур арқылы өтетін магнит ағынының уақытқа тәуелді өзгерісінің сызбасы келтірілген. Осы контурда пайда болатын индукцияның ЭҚК-і неге тең:

-1,5 В.
Суретте көрсетілген кондерсаторлар батарея құрады, оның электрлік сыйымдылығы тең

3 мкф
Суретте линзаның бас оптикалық осі, жарық көзі S және оның S1 кескіні көрсетілген. Ол қандай линза болады

ШашыратқышСуретте синусоидальді тербелістердің графикалық салыстыруларынан қандай қорытынды жасауға болады?

Екінші тербеліс бірінші тербелісті фазасы бойынша π/2 озық болады.
Суретте сфералық айна арқылы S жарық көзінің кескіні S1 және айнаның сфералық осі көрсетілген. Бұл жағдайда айна

Ойыс сфералық болады
Суретте тежеуіш жолдың бастапқы жылдамдық шамасына тәуелділігінің графигі ұсынылған. Сырғанау үйкеліс коэффицентін табыңыз:

0,1
Суретте түзу сызықты қозғалыстағы дене жылдамдығының уақытқа тәуелділік графигі берілген. Дененің үдеуі:

1 м/с2Суретте түзу сызықты қозғалыстағы дененің жылдамдығының уақытқа тәуелділік графигі берілген. Дененің үдеуі

1 м/с2Суреттегі ұзындығы 5 см серіппеге массасы 0,1 кг жүк ілгенде кейін, ол ІІ күйге келеді. Серіппенің қатандығы (g=10 м/с2).

0,2 Н/см
Суреттерде денеге әсер етуші күш пен оның жылдамдығының әртүрлі орналасу көрсетілген. Ең үлкен жұмыс келесі жағдайда жасалады

Сутегі молекуласының массасын анықтаңыз (NA=6.02*1023моль-1, М=2*10-3кг/моль)
0,33*10-26 кг
Сұйық құйылған жабық ыдыстың тұрақты температурада бос көлемін екі есе ұлғайтады. Тепе-теңдік орналғаннан кейін:
Бір мәнді жауап жоқ.
Сұйықтағы ішкі үйкеліс күшінің өрнегін көрсетіңіз:
.
Сұйықтар немесе газдардағы кедергі күшінің құрғақ үйкелістен айырмашылығы:
Тек қозғалыс кезінде пайда болады.
Сұйықтықтардың молекулалар бір бірінің арақашықтығы:
Молекулалардың диаметріне тең
Сұйықтың беткі ауданы артқанда оның беткі энергиясы...
Артады
Сұйықтың беткі ауданын қысқартқанда оның беткі энергиясы...
Кемиді
Сұйықтың беткі қабатын арттыру үшін керекті:
Сыртқы жұмысты атқару
Сұйықтың беті цилиндрлік болса беті қосымша қысым қандай формуламен анықталады?

Сұйықтың бетінің қосымша қысымын есептейтін Лаплас формуласының жалпы түрі:

Сұйықтың сфералық бетінің қосымша қысымы қандай формуламен есептеледі?

Сұйықтың сығылу коэффиценті тәуелді:
Қысымға және температураға
Сұйықтың температурасы артқанда және кризистік температураға жақындағанда беттік керілу коэффициенті
Нөлге ұмтылады
Сұықтың қайнау басынан толық қайнап біткенге дейінгі температурасы қалай өзгереді?
Өзгеріссіз қалады
Сығылған серіппенің қатаңдығы 1000 Н/м, оған бекітілген денеге 400 Н күш әсер етеді. Серіппенің потенциалдық энергиясы нешеге тең?
Wp=F2/2k=80 Дж.
Сызықтық ұлғаю коэффиценті сандық өлшемі тең?

Сыйымдылығы 0,02 мкФ тең жазық конденсаторды ток көзіне қосқан кезде 10 Кл заряд жинады. Өріс кернеулігі 100 В/м кездегі конденсатор пластиналарының арақашықтығын анықта:
5 мм.
Сыйымдылығы 20 мкФ конденсатор 300 В кернеуге дейін зарядталған. Конденсатордың энергиясы қандай?
0,9 Дж
Сыйымдылығы 40 л баллонда массасы 2 кг көмірқышқыл газ бар. Баллон 3*106 Па қысымға ғана шыдай алады. Қандай температурада жарылыс болады:
500C.
Сымға жүк ілінгенде ол 8 см ұзарады. Ұзындығы және көлденең қимасының радиусы екі есе аз болғанда, сол жүкті ілгенде сол сымның ұзындығы қалай өзгереді:
2 см
Сына бетіне мкм жарық қалыпты түседі. 1см-ге келетін интерференциялық жолақтар саны10. сынаның сындырушысы бұрышы тең

Сынап атомдарының негізгі күйіне ең жақын энергяның негізгі күйімен қозған күйінін айырмасы қаншаға тең?
4,86 эВ;
Сырғанау үйкеліс күші келесі формуламен анықталады …

Сыртқы магнит өрісі өзгерген кезде, тұйық контурда пайда болған индукция электр қозғаушы күші неге байланысты:
Берілген контурмен шектелген беттен өтетін магнит ағыны шамасының өзгеру жылдамдығына.
Сыртқы электр өрісіндегі дипольдің энергиясы:

Табиғаты гравитациялық күш:
ауырлық күші
Тартылыс күші мен серпімділік күші әсер ететін тұйықталған денелер жүйесінде сақталады…
… барлық денелер жүйесінің импульсі мен толық механикалық энергиясы.
Тартылыс өрісінде дене тұйықталған траекториямен қозғалады. Тартылыс күшінің А жиынтық жұмысына сәйкес өрнек?
А=0
Тасты тұзда (NaCl) кристалдық тордың түрі қандай?
Иондық
Тасымалдау процеске мысалы
Диффузия
Тебелмелі контурда электромагниттік тербеліс болмайды, егер:
R>2
Температура 270С және 105 Па газдың көлемі 1 м3. Қандай темпертурада қысымы 105 Па газдың көлемі 0,5 м3 болады: 150 К.
Температура артқанда буланудың жылдамдығы қалай өзгереді?
Артады
Температураны арттырғанда қатты дененің көлемі?
Артады
Температурасы 150С, массасы 120 г шыны стаканға температурасы 1000С , массасы 200 г су құяды. Жылулық тепе-теңдік орнайтын температура ( QUOTE )
≈910С
Температурасы t=200C, қысымы P=100 кПа және массасы m=10г оттегінің алатын көлемін табыңыздар?
7,6л
Температурасы Т1 және қысымы р1=400 кПа, көлемі V1=3 л идеал газ изотермиялық V2=12 л дейін ұлғаяды. Содан кейін изохоралық қыздыру кезінде оның қысымы және абсолютті температурасы р2=200 кПа және Т2 жетеді. қатынасы тең
2
Теннис добы вертикаль жоғары 10 м/с жылдамдықпен лақтырылды. Оның көтерілу биіктігін анықтаңыз:
5 м
Тербелмеді контур сыйымдылығы 2*10-9 Ф конденсатор мен индуктивтігі 2*10-3 Гн катушкадан турады. Контурдың тербеліс периоды қандай:
12,56*10-6 с
Тербелмелі контурда электромагниттік тербеліс болмайды, егер
Тербелмелі контурда энергияның түрленуі
Электр өрісінің энергиясы магнит өрісінің энергиясына
Тербелмелі контурдағы еркін тербеліс энергиясы конденсатор разряды басталғаннан кейін периодтан соң жинақталынады
Конденсатор және катушкада
Тербелмелі контурдағы ток күшінің және конденсатордың астарларындағы ток күші мен потенциалдар айырмасының тербелісінің фазалары бойынша айырмашылығы қандай болады?
Ток күші фаза бойынша потенциалдар айырымынан П/2-ге алда
Тербелмелі контурдың (меншіктігі) электромагниттік тербелісінің меншікті жиілігі келесі өрнекпен есептелінеді

Тербелмелі контурдың конденсатор жапсарларынындағы максималь зария шамасы 50 нКл, ал контурдағы максималь ток 1,5 Ф болатын болса ( контурдың активті кедергісін ескермеуге болады), онда тербелмелі контур икемделген вакуумдағы электромагниттік толқын ұзындығы:
62,8 м
Тербелмелі контурдың тербеліс периоды:

Тербеліс жиілігін келесі формула арқылы анықтауға болады:
.
Тербеліс көзі 10 с ішінде 10 тербеліс жасайды толқынның таралу жылдамдығы 100м/с , толқын ұзындығы (метрмен)тең
100м
Тербеліс көзі 4 с ішінде 10 тербеліс жасайды, оның жиілігі тең
2,5 Гц
Тербеліс периоды деп:
Толық бір тербеліс жасауға кеткен уақыт аралығы.
Тербеліс фазасының өлшем бірлігі –
Радиан
Тербеліске қандай процесс жатпайды?
Газдағы молекулалық қозғалыс
Тербелістер немесе тербелмелі қозғалыстар дегеніміз:
Қандай да бір дәрежеде, қайталану қасиетіне ие болатын дененің күйінің өзгеруі.
Тербелістің негізгі сипаттамалары:
Жиілік, амплитуда, фаза.
Тербелістің циклдік жиілігін келесі формула арқылы анықтауға болады:
ω=2·π·ν.
Термодинамикалық жүйенің көлемі өзгергенде істелетін жұмысты есептеуге арналған формуланы көрсетіңіз.

Тогы бар орамның магнит моменті қандай формуламен өрнектеледі?
P=IS
Тогы бар, ұзын өткізгіштің одан қашықтықтағы магнит өрісінің кернеулігі қандай формуламен өрнектеледі?

Тоғы бар дөңгелек өткізгіштің центріндегі магнит өрісі:
QUOTE
Ток көзінің электр қозғауыш күшінің анықтама формуласы
=
Ток күші дегеніміз
I=dq/dt
Ток күші:

Ток күшінің әсерлік мәні 5А. Амплитудалық мәні тең
7 АТок күшінің тығыздығы:
QUOTE
Толқын ұзындығы 500нм-ге сәйкес квант энергиясы (һ=6,62*10-34ДжС, С=3*108м/с)
4*10-19Дж
Толқын ұзындықтары әртүрлі екі жарық сәулесінің интерференция құбылысы қандай шарт орындалғанда байқалады:Ешқандай шарт орыедалмағанда
Толқын фронтының Френель зоналарына бөлудің мүмкіндігін эксперимент жүзінде дәлелдеу, бұл:
Зоналық пластина
Толқындар когерентті деп аталады, егер
Олар бірдей жиілік пен тұрақты фазалар айырмасына ие болса
Толқындардың жолдар айырмасы келесі:ℓ2-ℓ1
Толқындардың интерференциясының шарты:
Толқындар когерентті болуы керек
Толқындық өріс, бұл
Серпімді толқындар таралатын орта
Толық тізбекке арналған Ом заңын көрсетіңіз
Төменде берілген қасиеттердің келесісіне газ ие болады
Берілген бүкіл көлемді түгел алып тұрады
Төменде келтірілген анықтамалардың қайсысы магнит индукция векторының физикалық мағынасын өрнектейді:
Берілген нүктедегі контурға әсер ететін максимал айналдырушы момент, яғни бірге тең магнит моменті.
Төменде келтірілген анықтамалардың қайсысы дұрыс?
Сырғанау үйкеліс коэффиценті жанасатын денелердің затына тәуелді
Төменде келтірілген графиктердің қайсысы қатаңдық коэффицентінің әсер ететін күш шамасына және осы серіппе үшін абсолют ұзару шамасына тәуелділігі көрсетілген.
I и IV
Төменде келтірілген жағдайлардың қайсысын электромагниттік толқындар шығарады?
1. Электрон түзусызықты және бірқалыпты қозғалады
2. Электрон бірқалыпты үдемелі қозғалады
3. Электрон гармоникалық тербеліс жасайды
2 және 3
Төменде келтірілген жүйелердің қайсысы инерциалды болып табылады?
I. тежеулі автокөлікпен байланысты санақ жүйесі.
II. сағат сайын 70 км жүретін пойызбен байланысты санақ жүйесі
III. көлдің түбінен бірқалыпты қалқитын ауаның көпіршігімен байланысты санақ жүйесі
IV. жоғары көтеріліп келе жатқан аялдамалары бар лифтпен байланысты санақ жүйесі
II және III
Төменде келтірілген қасиеттердің қайсысы электромагниттік толқындарға тән:
Бұл толқындар әрқашан көлденең
Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы серіктің бірінші ғарыштық жылдамдығын анықтайды. R- дөңгелек орбитаның радиусы, ал g- сол биіктегі еркін түсу үдеуі?

Төменде келтірілген пайымдаулардың қайсысы салыстырмалы механика қағидасының тұжырымдамасы болып табылады?
Барлық механикалық құбылыстар барлық инерциалды санақ жүйелерінде бірдей өтеді. (бірдей бастапқы шарттарда).
Төменде келтірілген толқындардың қайсысы көлденең толқындар болып табылады
Электромагниттік толқындар
Су бетіндегі толқындар
Газдардағы дыбыс толқындары
Сұйықтардағы дыбыс толқындары
1 және 2
Төменде келтірілген толқындардың қайсысы қума толқындар болып табылады
Электромагниттік толқындар
Газдардағы дыбыс толқындары
Су бетіндегі толқындар
Сұйықтардағы дыбыс толқындары
2 және 4
Төменде келтірілген формулалардың қайсысы бүкіләлемдік тартылыс заңын өрнектейді?
.
Төменде келтірілген шамалардың қайсысы арнайы салыстырмалы теорияда инвариант болып табылады:
Интервал.
Төменде көрсетілген анықтамалардың қайсысы дұрыс?
Серіппенің қатаңдығы оның жасалған материалына, геометриялық өлшемдеріне тәуелді.
Төменде көрсетілген анықтамалардың қайсысы дұрыс?
Серпімділік күштің және абсолют ұзарудың бағыты қарама-қарсы бағытталған.
Төменде көрсетілген графиктердің қайсысы серпімділік күш проекциясының серіппе деформациясының шамасына тәуелділігін ең нақты сипаттайды?

Төменде көрсетілген суреттердің қайсысы өзара әрекеттесуі кезінде тыныштықтағы бөренеге және көлбеу жазықтыққа әсер ететін күштердің орналасуына сәйкес келеді?

Төмендегі келтірілген формулалардың қайсысы капиллярда сұйықтың көтерілуі мен түсу биіктігін есептеуге арналған?

Төмендегі Максвелл теңдеулерінің қайсысы кеңістікте магнит өрісі өзгергенде құйынды электр өрісінің пайда болатынынсипаттайды:

Траекторияның 1 нүктесінен 2 нүктесіне дейінгі бөлігінде күш жұмысы:
QUOTE
Трансформатордың бірінші реттік орамындағы ток күші 0,5А оның ұштарындағы кернеу 220В. Екінші реттік орамындағы ток күші 9А, ал оның ұштарындағы кернеу 10В трансформатордың ПӘК-і тең:82%
Тұрақты жылдамдықпен ұшып бара жатқан самолеттен жүк тасталды. Самолетке байланысты санақ жүйесіндегі тасталынған жүктің траекториясы қандай болады. Ауа кедергісі ескерілмегенде
Түзу сызық бойынша.
Тұрақты массалы дене горизонтальды бетте қозғалады. Төменде көрсетілген графиктердің қайсысы үйкеліс күшінің сырғанау үйкеліс коэффицентіне тәуелділігін көрсетеді?

Түзу токтың магнит өрісі:

Түзусызықты бірқалыпты өзгермелі қозғалыс кезіндегі үдеу:

Тыныштық массасы m0 дененің релятивистік импульсі анықталатын өрнек

Тыныштық үйкелісі байқалады …
Қатты дене бетімен басқа қатты денені жылжыту кезінде.
Тізбек бөлінгіндегі ток жұмысы қалай есептелінеді?
IRt
Тізбекте R1=10 Ом, R2=R3=50 Ом, И=6,6 В. С және Д, СД учаскедегі ток күші тең

0,06 АТізбектей қосылған әрқайсысының сыйымдылығы С болатын n конденсатордың жалпы сыйымдылығы қай формуламен анықталады:
С=C/ n.
Тізбектің тұйықталған бөлігінде Q зарядтың орнын ауыстыру үшін жұмсалатын бөгде күштер жұмысы:

Тік қабырғада орналасқан массасы 4 кг білеуше тік бағыттаушы бойымен қозғала алады. Бағыттаушы мен білеушінің үйкеліс коэффициенті μ = 0,1. Егер білеушеге модулі бойынша 20 Н тең күш әсер етіп және тік қабырғаға α=600 бұрыш жасап бағытталса (суретті қара), онда білеушенің үдеуі тең:
7,1 м/с2Тік қабырғада орналасқан массасы 4кг білеуші горизонталь бағыттаушы бойымен қозғала алады. Бағыттаушы мен білеушінің үйкеліс коэффициенті μ = 0,1. Егер білеушеге модулі бойынша 20 Н тең күш әсер етіп және тік қабырғаға α=600 бұрыш жасап бағытталса (суретті қара), онда білеушенің үдеуі тең:
1,2 м/с2Тік, горизонталь және горизонтқа бұрыш жасай лақтырылған денелердің қозғалыстарының жалпы ұқсастықтары? Кедергі күштерді ескермеуге болады.
Барлық жағдайларда дене g үдеумен қозғалады.
Уақыттың t мезетіндегі материалдық нүктенің лездік үдеуі:

Уранның изотобының ядросында қанша Z протон мен қанша N нейтрон бар? Z=143,N=92.
Ұзындығы 0,3 м өткізгіш ұщтарында 18 мВ потенциалдар айырымы пайда болуы үшін, индукциясы 6 мТл өрістің магнитттік күш сызықтарына пепендекуляр жазықтықта қанша жылдамдықпен қозғалуы керек20 м/с
Ұзындығы 160м математикалық маятниктің тербеліс период тең:25 сҰзындығы 2,5 м математикалық маятниктің 40π секунд уақытта жасайтын тербеліс саны (g=10 м/с2)40
Ұзындығы 3 м және диаметрі 0,8 мм сым тік ілулі тұр. Сымның бос соңына массасы 5 кг жүк ілген. Сымның ұзындығы 0,6 мм ұзарды. Кернеуді анықтаңыз.32 Мпа
Ұзындығы 3 м және диаметрі 0,8 мм сым тік ілулі тұр. Сымның бос соңына массасы 5 кг жүк ілген. Сымның ұзындығы 0,6 мм ұзарды. Қатыстық ұзаруды анықтаңыз.
2·10-4
Ұзындығы 3 м және диаметрі 0,8 мм сым тік ілулі тұр. Сымның бос соңына массасы 5 кг жүк ілген. Сымның ұзындығы 0,6 мм ұзарды. Серпімділік модулін анықтаңыз.
160 Гпа
Ұзындығы l және қатаңдығы k серіппені бірдей екі бөлікке бөліп тастады. Әр серіппенің қатаңдығы тең …
2k
Ұзындығы м және массасы =0,2 кг жіңішке біртекті таяқша рад/с бұрыштық үдеумен, таяқшаға перпендекуляр және оның ұшынан өтетін осьті, айналады. Айналдырушы момент неге тең:
0,018 Н.м.
Ұзындықтары 800м және 200м екі поезд бір-біріне қарама-қарсы 72км/сағ және 108 км/сағ жылдамдықпен өзара параллель темір жолда қозғалып келеді. Бірінші поездың екіншісінің жанынан өту уақыты
20с
Ұзындықтары бірдей, қатаңдықтары сәйкесінше k1=9,8 Н/см және k2=19,6 Н/см екі салмақсыз серіппелер өзара параллель жалғанған. Серіппелерді х0=3 см созу үшін,қандай жұмыс жасау керек-:
1,3 Дж
Ұшақтың ауаға қатысты жылдамдығы 900 км/сағ. Егер қуалай соққан желдің жылдамдығы 50 км/сағ болса, ұшақтың Жерге қатысты жылдамдығы
950 км/сағ
Үйкеліс коэффиценті μ…
Тек көлбеу жазықтық бұрышына тәуелді тұрақты шама
Үйкеліс коэффициенті µ және көлбеу бұрышы α көлбеу жазықтыққтағы дене қандай үдеумен қозғалады? Көлбеу жазықтық бекітілген.

a=g(sinα-µcosα).
Үйкеліс күшінің формуласы:
F=µN.
Үстіндегі адамды қоса есептегендегі массасы 100 кг қолшана биіктігі 8 м, ұзындығы 100 м төбешіктен сырғанап түсті. Егер төбешіктің етегінде шананың жылдамдығы 10 м/с және бастапқы жылдамдығы нөлге тең болса, қозғалыстың орташа кедергі күші (g=10 м/с2)
30 Н
Ферромагнетикте магнит өрісі қалай түзіледі
Электрондарды атом ішінде айналуы әсерінен
Ферромагниттік күй жойылатын температура қалай аталады?
Кюри температурасы
Физикалық маятник дегеніміз:
Ауырлық центрі арқылы өтпейтін және сол ось төңірегінде айналатын қозғалмайтын горизонтальді оське бекітілген дене.
Физикалық маятникті тепе – теңдік қалпынан ауытқытқан кезде айналу моменті
пайда болады:
M=-mg 1 sinφ
Физикалық маятникті тепе-теңдік қалпынан ауытқытқан кезде айналу моменті пайда болады, ол

Физикалық маятниктің келтірілген ұзындығы дегеніміз:
Физикалық маятниктің периодына тең периодпен тербелетін математикалық маятниктің ұзындығы.
Физикалық маятниктің тербеліс периодын келесі формула арқылы анықтауға болады:.
Фотонның импулсі келесі артады формуламен өрнектеледі

Фотонның массасы келесі өрнек арқылы есептеледі
m=
Фототок В тежеуші кернеу тусірілген кезде тоқтайтын болса, онда металл бетінен ұшып шығатын фотоэлектрондардың максимал жылдамдығы қандай болады? (е=1,6*10-19 Кл, m=9,1*10-31кг)
1,1*107 м/сФренельдің көршілес екі зоналары арасындағы бықылау нүктесінде қоздырылған тербелістердің жол айырымы мынаған тең

Химиялық элементтің әрбір атомы . . . береді:
Ерекше сызықтық спектр
Шаңғышы таудың М нүктесінен N нүктесіне, суретте көрсетілген үш траекторияның біреуімен сырғанайды. Мына траекториямен қозғалғанда ауырлық күшінің жұмысы ең максимал болады

Барлық траекторияда бірдей
Шар v1=6 м/с жылдамдықпен қозғалады. Ол бірдей бағытта қозғалатын массасы екі есе артық, бірақ жылдамдығы v2=3 м/с шарды қуып жетті. Абсолютті серпімсіз соқтығыстан кейін шарлардың жылдамдықтары тең:
4 м/сШар тұрақты жылдамдықпен су бетіне қалқып шықты. Сұйықтың тығыздығы шардың материалының тығыздығынан 3 есе артық. Шар итеріліп шығарылғанда оған әсер етуші үйкеліс күштің оның салмағына қатынасы:
2
Шардың массасы 2кг, радиусы 1м оның ортасынан өтетін оське қатысты инерция моменті тең
1 кг*м2Шолпанның массасы Жердің массасынан 1,2 есе кіші, ал планеталардың өлшемдерін жуықтағанда бірдей деп есептеуге болады, Шолпандағы еркін түсу үдеуі неге тең?
8,3 м/с2
Шығу жұмысы А=4,2 эВ металға толқын ұзындығы 0,45 мкм сәуле түссе, фотоэффект
Байқалмайды
Шығыны 20л/с болу үшін, радиусы 15см түтікшеде қозғалған сұйықтықтың жылдамдығы
0,28 м/сШық нүктесі дегеніміз не?
Су буының қанығу температура
Шық нүктесі дегеніміз не?
Су буының қанығу температура
Шынының сыну көрсеткіші 1,5. Осы шыныдағы жарық жылдамдығы неге тең?

Ығысу деформациясы келесіде байқалады:
Қатты денелерде
Ығысу кезіндегі деформацияның өлшемі…
Ығысу бұрышы
QUOTE ыдырау түрі:
QUOTE
Ыдыстағы газ тәріздес сутегінің массасы 2г болса, онда оның молекулалар саны тең
6*1023
Ыдыстағы газдың жартысы шығарылып жіберілді. Қалған газдың қысымын 3 есе артыру үшін оның абсолют температурасын қалай өзгерту керек?
6 есе арттырады.
Ыдыстағы қоспадағы оттегінің қысымы 10 кПа, ал азоттың қысымы 8 кПа. Қоспаның қысымы неге тең:
18кПа
Ілгерілемелі қозғалыс жасайтын дененің кинетикалық энергиясы:

Ішкі күштердің ғана әсерінен болатын тербелістер деп:
Еркін.
Э.Қ.К. 50 В болғанда ток көзіне тізбектеліп жалғанған сыйымдылықтары мкФ 34 мкФ конденсатордағы зарядтар қатнасы неге тең?
1
Эквипотенциал бетті анықтайтын қатынасты тап:

Электр заряды 4 нКл болған сынап тамшысынан заряды 5 нКл болған тамшыны бөліп алса тамшының қалған бөлімінің заряды ... болады
-1 нКл
Электр өрісінің кернеулігі келесі анықталады

Электромагниттік индукция құбылысы:
Магнит ағыны өзгерген кезде өткізгіш контурда ЭҚК пайда болуы
Электромагниттік толқындардағы Е, Н жене υ векторлары бір-біріне қатысты қалай орыналасады?
Н, Е және υ өзара перпендикуляр
Электромагниттік толқынның дифференциалдық теңдеуі:
QUOTE
Электромагниттік толқынның таралу бағыты қалай анықталады
Бұрғы ережесімен
Электромагниттік энергия ағынының тығыздығының векторы – Умов – Пойтинг векторы

Электрон импульсі (электрон массасы 9,1*10-31 кг, Планк тұрақтысы һ=6,626*10-34 Дж*с), толқын ұзындығы 520 нм фотон импульсына тең болу үшін, оның жылдамдығының мәні:
1,4 км/с Электрон магнит өрісіне магнит индукциясы векторына параллель ұшып кіреді. Магнит өрісінде электрон қалай қозғалады? Инерция бойынша
Электрон магнит өрісінің магнит күш сызықтарына перпендикуляр бағытта ұшып енген. Электронның магнит өрісіндегі қозғалысы қандай сипатта болады?
Шеңбер бойымен
Электрон төменгі зонадан көрші зонаға көтерілгенде энергия жұмсалады. Осы энергия неге тең:
Жабық зона еніне
Электрон төменгі зонадан көрші зонаға көтерілгенде энергия жұмсалады. Осы энергия неге тең:
Рұқсат етілмеген зона ұзындығына.
Электронның орбиталды магниттік моменті:
QUOTE
Электростатикалық индуция (ығысу) векторының формуласы :
Электростатикалық өріс кернеулілігі мен потенциал арасындағы байланыс:

Электростатикалық өріс энергиясының тығыздығы қандай формуламен табылады?

Элементар ұяшық қарапайым деп аталады, егер...
Атомдар параллелепипедтің тек төбелерінде орналасса
Энергетикалық жарықталыну қай формула бойынша анықталады?
Ee = dФe/ds
Ядро құрастырылған, атомдық ядроның массаларының және бос электрондармен бос нейтрондар қосындысының массаларының арасында қатынас қандай?

Ядроның байланыс энергиясын қандай формула арқылы анықтауға болады?


Приложенные файлы

  • docx 17414088
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий