fizika


Физика
Ньютонның бірінші заңының толық анықтамасы:
Денеге эсер ететін күштердің векторлық қосындысы нольге тең болса, онда дене тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалысын сақтайды
Кезкелген дене өзінің тыныштық күйін немесе түзу сызықты қозғалысын үнемі сақтайды
Кезкелген дене өзінің тыныштық күйін немесе шеңбер бойымен қозгалысын сырткы денелер эсер етсе де сақтайды
Кезкелген дене өзінің тыныштық күйін немесе түзу сызықты қозғалысын сыртқы денелер эсер етсе де сақтайды
Кезкелген дене өзінің бірқалыпты түзу сызықты қозғалысын сақтайды
Бұрыштық үдеудің өрнегі:
ε=dωdtRe=υlvС) ε=d2φdt2D) an=ω2RE) ε=arRF) ν=ηρПотенциалдық энергия:
Жүйе күйінің функциясы
Дене координаталарының және уақыттың функциясы
Денеге басқа денелер немесе өрістер тарапынан болатын механикалық әсердің өлшемі болып табылады
Дененің ішкі энергиясы
Дене қозғалыс жылдамдығының функциясы
Қозғалыс пен өзара әсердің әртүрлі формаларының эмбебап (универсал) өлшемі
Шамасы жагынан бірлік уақыт ішінде жасалған жүмысқа тең
Инерциалдық санақ жүйесі:
Қарастырылған жүйеге салыстырғанда дене айналмапы қозғалыста болса
Қарастырылған жүйеге салыстырғанда дене үдемелі қозғалыста болса
Инерция заңы және басқа да Ньютон заңдары орындалатын жүйе
Қарастырылған жүйеге салыстырғанда дене қисық сызықты қозғалыста болса
Қарастырылған жүйеге салыстырғанда дене тыныштыкта түрса, не үдемелі қозғалыста болса
Импульс моментінің векторлық өрнегі:
MZ =rFZ L= JωdA=Fds L =rP L=rPsinα M =rFdLdt=M Бұрыштық жылдамдық пен бүрыштық үдеудің өлшем бірлігі:
[ω] = рад/сағ; [ε] = рад/сағ2
[ω] = рад/с; [ε]= м2/с2
[ω] = рад/мин; [ε]= рад/мин2 [ω] = рад/с3; [ε]= рад/с4 [ω] = рад/с2; [ε]= рад/с
[ω] = м/с; [ε]= м/с
[ω] = рад/с; [ε]= м/с2
Жылдамдық пен үдеудің елшем бірлігі:
[υ] = м/с; [а] = м/с3
[υ] = м/с3; [а] = м/с3
[υ] = км2/с; [а] = км2/с2
[υ] = м/с; [а] = м/с2 [υ] = м/мин; [а] = м/мин2Газдың берілген массасындағы мольдер санын табуға арналған өрнек:
А) NA∙mMB) m0μC) mμD) NNAE) mNAVmF) ν∙NAИдеал газ Карно циклын жасайды. Қыздырғыштан алынган жылу Q1= 42 кДж. Қыздырғыш Т1 температурасы салқындатқыш Т2 температурасынан 3 есе артық болса, газ қандай жұмыс жасайды:
14 кДж
41∙103 Дж
56 кДж
28 кДж
28∙103 Дж
Түракты көлемдегі идеал газдың мольдік жылу сыйымдылыгы:
U=im2MRTCV=Cp-R
CV=dUdTCp=i+22R
CV=i2RҚатты денеге тән қасиеттер:
Бөлшектері тепе-теңдік орындауына қатысты хаосты тербеледі
Көлем тұрақсыздығы
Пішін мен көлем тұрақтылығы
Ұзындық пен ені тұрақтылығы
Массаның өзгермеуі
Бөлшектері хаосты қозғалыста болады
Электрлік ығысу:
D=εε0E+P D=πε0εE D=εε01+xE D=ε01+xE D=ε0E+P D=ε0εEТоктың қуаты:
P=UI P=I2U P=I2R P = UR
P=U2I P=I2R P=dAdtКернеулік пен потенциал арасыедағы байланыс:
A) E=-grad∆φB) E=∂2∂x2+∂2∂y2+∂2∂z2φC) E=-gradφD) E=∂∂xi+∂∂yj+∂∂xkφE) φ=Eqq0F) φ=E∙qq0Токтың жүмысы:
A) dA = UI
B) dA=UR2dtC) dA=U2IRdtD) dA=U2I2RdtE) dA = URdt
F) dA = Udq
G) dA = UIdt
Ұзындығы 4 м, бойымен 6 А ток өтетін түзу өткізгіш индукциясы 0,25 Тл біртекті магнит өрісінде индукция сызықтарымен 30° бүрыш жасай орналасқан. Өткізгішке эсер ететін күш:
300 мН
3 кН
3000 мН
30 мН
3 мН
Ғ) 0,003 кН
Индуктивтілігі 0,8 Гн электромагниттің орамдарында 0,02 с аралығында ток күші 3 А - ге бірқалапты өзгергенде пайда болатын ездік индукция э.қ.к.:
0,12кВ
12 В
120 000 мВ
1,2кВ
1200 В
0,1 с ішінде ток күші 5 А - ден 3 А - ге дейін бірқалыпты кемитін, индуктивтілігі 2 Гн катушкадагы ездік индукция э.қ.к:
0,4кВ
40 В
4 В
4 мВ
40 мВ
400 В
Электр тербелістерінің дифференциалдық тендеуі q + 0,3q + 4n2q = 0 түрінде берілсе, осы тербелістердің өшу коэффициент! неге тең:
1,5 ∙ 10'2 с-1
2π2с-1 0,15с-1
900 мин-1
15 ∙ 10-2 с-1
Дифференциалдық теңцеуі х+10-5х+16π2х=2sinωt болатын тербелісте периодты түрде эсер ететін күштің қандай жиілігінде резонанс күбылысы байқалады:
12,56 с-1
π/2 с-1
4 π с-1
8 π-1
125,6 с-1
753,6мин-1
Тербелмелі контурдың конденсатор жапсарларындағы максималь заряд шамасы 50 нКл, ал контурдагы максималь ток 1,5 А болатын болса (контурдың активті кедергісін ескермеуге болады), онда тербелмелі контур икемделген вакуумдағы электромагниттік толқын үзындығы:
0,176 см
6280 см
0,004 см
17,6 м
0,4 м
1,76 дм
Бугер заңының өрнегі:
A) D=dndλB) dsinφ=±2k+1λ2C) I=I0cos2αD) δ=±2n-1πE) I=I02.72-axF) I=I0e-axG) I=I0exp⁡(-ax) Интерференцияның минимум шарты:
A) δ=±2n+1πB) ∆=xdlC) ∆=±kλD) ∆=0E) ∆=2dncosrF) ∆=±5kλРадиактивтік ыдыру заңының өрнегі:
A) lnN-lnN0=-λtB) ∆m=Zmp+A-Zmn-mЯC) Eσ=Zmp+A-Zmn-mЯс2D) Е1/2=lт2λE) ∆ψ+2ьh2E-Uψ=0F) N-N0exp-λtG) N-N0e-λСыртқы фотоэффект үшін Эйнштейн тевдеуін көрсетіңіз:
2πhυ=A+Ek
P=Eec1+ρ ργ=hvchv=A+mυmax22 hcλ=A+mυmax22
*********************************************************
Физика
Бірқалыпты айналмалы қозғалыс кезіндегі бұрыштық жылдамдығы:
A) ω=v0+atB) ω=φtC) ω=2πnD) ω=φtE) ω=atF) ω=2πTСуретте келтірілген денеге әсер ететін үйкеліс күші:

A) FTp=mgB) FTp=μFC) FTp=μmgD) FTp=μNE) FTp=NF) FTp=PМагниттік индукция векторының циркуляциясы:
A) B∮L dl=4πrIB) ∮L Bldl=2πNIC) ∮L Bldl=BrD) ∮L Bldl=B∙2πrE) B∮L dl=μμ0IF) ∮L Bldl=2πIG) ∮L Bldl=B∙2πrЛездік жылдамдық модулі:
A) v=atB) v=dsdtC) v=v0-atD) v=lim∆t→0∆s∆tE) v=2stБойль – Мариот заңы:
A) PV=constB) p=RTC) P1V1=P2V2D) pV=RTE) P1T1=P2T2Молекулалардың ең ықтимал жылдамдығы:
A) vB=2RTMB) vB=3kTNAC) vB=2kTm0D) vB=3NATm0E) vB=3Tm0Броундық бөлшектер:
A) Молекулалардың бей-берекет соқтығыстарының әсерінен қозғалатын бөлшектер
B) Броундық бөлшектің жылдамдығы тұрақты болып қалады, модулі және бағыты бойынша өзгермейді
C) Броундық бөлшектің траекториясы тұйықталған тұзақ тәріздес
D) Броундық бөлшектің жылдамдығы бірқалыпты кемімелі қозғалыс жылдамдығына тең
E) Броундық бөлшек динамиканың негізгі заңдарына бағынады
F) Вакуумдағы жарық жылдамдығымен қозғалатын бөлшектер
Тербеліс жиілігі:
A) v=ω2πB) v=ωtC) v=tnD) v=1ωE) v=2πTF) v=2πω0Лоренц түрлендірілуі:
A) t'=t-vx/c21-v2c2B) t=t'-vx'/c21-v2c2C) l=l'+vt'1-v2c2D) t'=tE) y'=y-vy/c21-v2c2F) t'=t-vx/c2 Массасы 500 кг автомобиль орнынан бірқалыпты үдемелі қарқын ала отырып, 10 с уақыт ішінде 20 м/с жылдамдыққа ие болды. Автомобильге әсер ететін барлық күштердің қорытқы күші:
A) 2000 HB) 1000 HC) 2 кHD) 3000 HE) 2∙103 HF) 103 HG) 3∙103 H Термодинамиканың бірінші бастамасы:
A) δQ=dU+δAB) δA=-dUC) δQ=0D) δQ=i2mMRdT+cmdTE) δQ=dU Ток күшінің тығыздығы:
A) j=nevB) j=nevSC) j=pvD) j=dIdSE) j=sIdSF) j=qdtG) j=sqdS Джоуль – Ленц заңының дифференциалдық түрі:
A) w=γjB) w=γE2C) w=qtD) w=PtE) w=pj2F) w=jE Диэлектрик ішіндегі қорытқы өрістің керенеулігі:
A) E=-(∂φ∂xl+∂φ∂yj+∂φ∂zK)B) E=E0+E'C) E=-∇φD) E=E0εE) E=-gradφF) E=E01+NG) E=Gm1m2r2rr Ток күші:
A) I=nevSB) I=sqdSC) I=nevD) I=dqdtE) I=sjdtF) I=dqdt Тоғы бар дөңгелек өткізгіштің центріндегі магнит өрісі:
A) B=μμ0I4πRoπsinαdαB) B=μμ0I4πRzo2πRdlC) dB=μμ04πIdlsinαr2D) dB=μμ02Idlsinαr2E) dB=μμ04πIr2dl Тұйық контурды қиып (тесіп) өтетін магнит ағынының өзгерісі келесі жағдайларда болады:
A) Магнит ағынының өзгерісі тыныштықтағы контур маңындағы магнит өрісінің стационарлығымен байланысты
B) Өткізгіштер және олармен қоса еркін заряд тасымалдаушылары уақытқа қатысты тұрақты электр өрісінде қозғалған кезде магнит ағыны өзгереді
C) Контурды қиып (тесіп) өтетін магнит ағынының өзгерісі тыныштықтағы контурдағы электр өрісінің өзгерісімен байланысты
D) Контурды қиып (тесіп) өтетін магнит ағынының өзгерісі тыныштықтағы контур маңындағы магнит өрісінің уақыт бойынша өзгерісімен байланысты
E) Уақытқа қатысты тұрақты магнит өрісінде контурдың немесе оның бөліктерінің орнын ауыстыру салдарынан магнит ағыны өзгереді
F) Өткізгіштер және олармен қоса еркін заряд тасымалдаушылары магнит өрісінде қозғалған кезде магнит ағыны өзгереді
I ток тудыратын, индуктивтілігі L катушканың магнит өрісінің энергиясы:
A) WM=ΦIB) WM=LI22C) WM=LI2D) WM=LΦI2E) WM=ΦI2F) WM=Φ22LG) WM=Φ2l2LСеріппелі маятниктің еріксіз тербелістерінің теңдеуі:
A) mx=-kxB) x+ω02x=F0mcos⁡(ω0t+φ)C) x+2δx+ω02x=F0mcos⁡(ω0t+φ)D) x+rmx+kmx=F0mcos⁡(ω0t+φ)E) mx=-kx-rx+F0cos⁡(ω0t+φ) Массасы m ядроны көкжиекке α бұрыш жасай лақтыру үшін А жұмыс жасалған. Ядро жерге құлайтын уақыт:
A) t=vy2gB) t=2vsinαgC) t=2vygD) t=s2vE) t=vsin2α2gF) t=vsin2α2G) t=tk2 Жиілігі 5 МГц электромагниттік толқын диэлектрлік өтімділігі ε=2 магнитті емес ортадан вакуумге өтеді. Оның толқын ұзындығының өзгерісі:
A) 0.83 дм
B) 0,004 см
C) 0,176 см
D) 1,76 дм
E) 17,6 м
Материалдық нүкте амплитудасы 4 см және периоды 2 с болатын гармониялық тербеліс жасайды. Егер нүктенің қозғалысы 2 см күйінен басталатын болса, онда нүктенің қозғалыс теңдеуі:
A) xt=4cos⁡(πt+π3) смB) xt=4cos⁡(πt+π) смC) xt=0,04cos⁡(πt+600) мD) xt=0,04cos⁡(πt+300) мE) xt=0,04cos⁡(πt+π3) м Көптеген экспериментаторлар фотоэффекттің келесі заңдылықтарын тұжырымдады:
A) Катодан 1 с ішінде жұлып алатын фотоэлектрондар саны жарық интенсивтілігіне тәуелді емес
B) Әрбір зат үшін фотоэффекттің қызыл шекарасы, яғни сыртқы фотоэффект мүмкін болатын ең кіші vmin жиілік мәні анықталады
C) Фотоэлектрондардың максималь кинетикалық энергиясы оның интенсивтілігіне тәуелді
D) Әрбір зат үшін фотоэффекттің қызыл шекарасы анықталмайды
E) Фотоэлектрондардың максималь кинетикалық энергиясы жарықтың жиілігі артқан сайын сызықты түрде кемиді
F) Фотоэлектрондардың максималь кинетикалық энергиясы жарықтың жиілігі артқан сайын сызықты түрде артады және оның интенсивтілігіне тәуелді емес
G) Катодан 1 с ішінде жұлып алатын фотоэлектрондар саны кинетикалық энергияға тура пропорционал
Кирхгоф заңы бойынша қара дене үшін энергетикалық жарқыраудың спектральдық тығыздығы:
A) RU'T=rU'TAU'TB) RU'TrU'T=AU'TC) RТϐAT=RϐD) Rϐ=σT4E) Rϐ=0∞rU'TdVF) RТϐRϐ=ATG) RТϐ=ATRϐ Электрон импульсі (электрон массасы 9,1∙10-31кг, Планк тұрақтысы h=6,626∙10-34Дж∙с), толқын ұзындығы 520 нм фотон импульсына тең болу үшін, оның жылдамдығының мәні:
A) 2229 м/с
B) 2338 м/с
C) 1,4 км/с
D) 1,4∙103 м/сE) 2,338 км/сF) 2,338∙103 м/с******************************************************

Физика
Қуаттын өлшем бірлігі:
Вт
Дж
Тл
Н
Дж/с
А
Бірқалыпты өзгермелі қозғалыс кезіндегі, нүкте жолының ұзындығы:
S=vtS=rS=01vdtS=01v0+atdtS=atS=v0t+at22S=v0tІлгерілемелі қозғалыс үшін динамиканың негізгі заңы:
M=IεM=IdwdtF=dpdtF=mgM=dLdlҚозғалмайтын остің маңында дене айналатын болса, онда үдеудін нормаль құраущысы
an=lim∆t→0∆V∆tan=∂an=v2Ran=2Stan=Rεan=ω2Ran=ω2R2RМолекулалардың микроскопиялық параметрлері:
Масса
Зат мөлшері
Темпиратура
Көлем
Концентрация
Қысым
Массасы m газ үшін Менделеев-Клапейрон теңдеуі:
PV=ukNATPV=RTPV=uRTPV=mμkNATPV=mμNATPV=mμkTPV=ukTМолекуланың орташа квадраттық жылдамдығы:
vkв=3kTNAvkв=3kTm0vkв=3RTm0NAvkв=3NATm0vkв=3RTNAvkв=3Tm0Көлем элементінде микробөлшекті табудың ықтималдылығын сипаттайтын Ψ толқындық функция келесі шаттарды қанағаттандыруы тиіс:
Үздіксіздік
Шектілік
Көпмәнділік
Үзілісті
Бірмәнділік
Дискреттілік
Шексіздік
Галилей түрлендіруі:
y=u2tz=z'+5x=x'+uxty=y'+uytz=u2tz=z'+u2tx=uxtҚатты дене жүйесінің тұйықталғандығын сипаттайтың қатынас
dLdt=0L=constI=r2dmI=i=1nmiri2F=maИдеал газ молекулаларының жылдамдықтар бойынша үлестірілу заңы:
fv=4πm0NA2πRT3/2v2exp-m0v2/(2kT)fv=4πM2πRT3/2v2exp-v2/(2kT)fv=M2πRT3/2v2exp-m0v2/(2kT)fv=4πMRT3/2v2exp-m0v2/(kT)fv=4πM2πRT3/2v2exp-v2/(2T)fv=4πM2πRT3/2exp-m0v2/(2kT)Вакуумдағы электростатикалық өріс үшін Гаусс теоремасы:
∮sEdS=4ε0VmpdV∮sEdS=4πε0VφdV∮sEdS=1ε0VQrdV∮sEdS=1ε0i=1nQi∮sEndS=1ε0i=1nQi∮sEdS=1ε0VpdVТізбектін тұйықталған бөлігінде Q зарядтың орнын ауыстыру үшін жұмсалатын бөгде күштер жұмасы:
A=kx22A=mv22A=∆EA=QECTdlA=mghБелгіленген бөлікте электр өрісінің жұмысы:
∆A=(φ1-φ2)∆q∆A=UI∆t∆A=U∆t∆A=I∆φ∆A=qI∆A=(U1-U2)∆tСыйымдвлықтары және тізбектей жалғанған үш конденсатордан тұратын тізбектің жалпы сыйымдылығы:
C=C1C2C3C2C3+C1C3+C1C21C=C2C3+C1C3+C1C2C=C2C3+C1+C2C=C2C3+C1C3+C1C21C=C2C3+C1C3+C1C2C1C2C3Меншікті магниттік моменттің B векторының бағытына проекциясы келесі мәндердін бірін қабылдай алады:
PmsB=evSPmsB=eh2mPmsB=-eh2mPmsB=ISPmsB=-mvL0PmsB=-μBИндуктивтілігі тұрақты катушкада пайда болған өздік индукция ЭҚК:
εинд=-∆I∆tεинд=-μμ0n2V∆I∆tεинд=-∆I∆tεинд=-n2V∆I∆tεинд=-μ0n2S∆I∆tεинд=-εε0n2V∆I∆tЭлектромагниттік индукция құбылысы:
Контурдағы индукциялық ток тудырған магнит өрісі магниттік ағынның өзгерісіне қарсылық білдіреді
Құйынды токтар өткізгішті қыздырады
Контурда пайда болған ЭҚК минус таңбасымен алынған контурмен шектелген бетті қиып өтетін магнит ағынының өзгеріс жылдамдығына тең
Металлдарда пайда болатын құйынды ток оны балқытуы мүмкін
Механикалық энергияның электрик энергия түрленуі
Тұйық өткізгіш контурды қиып(тесіп) өтетін магнит ағынының уақыт бойынша өзгерісінен осы контурда электр тоғының пайда болуы
Тудырылған магнит өрісі магнит ағыннына қарсы етеді
Контурдағы зарядтың (R≠0 кездегі) еріксіз тербелістерінің дифференциалдық теңдеуі:
Q+RLQ=UmcosωtQ+RLQ+1LCQ=UmLcosωtmQ=-kQLCQ+RCQ+Q=CUmcosωtQ+2δQ+ω02Q=UmLcosωtЕгер n=5 айн/с жиілікпен айналатын біліктің кинетикалық энергиясы Wk=60Дж болса, онда біліктің L импульс моменті:
1910∙10-2кг∙м2с382∙10-2кг∙м2с19,1кг∙м2с15πкг∙м2с12πкг∙м2сЭлектромагнитті толқынның дефференциалдық тендеуі:
∂zEy∂x2=v2∂zEy∂t2∆E=v2∆H∆H=1v2∂zH∂t2∂zEy∂x2=1v2∂zEy∂t2∆H=1v2∆E∆E=v2∂zE∂t2∆H=v2∂zH∂t2Тербелмелі контур икемделген вакумдағы электромагниттік толқын ұзындығы 12 м. Егер контурдағы максималь ток 1 А болатын болса (контурдың активті кедергісін ескермеуге болады), онда тербелмелі контурдың конденсатор жапсарларындығы максималь заряд шамасы:
2000 мКл
2 Кл
0,00637 мКл
0,002 кКл
1000 мКл
6370 пКл
1 Кл
Қалыңдығы x жұтқыш затқа кірерде және шығарда жазық монохроматты жарық толқындарының интенсивтіліктерінің байланысы:
II0=e-axtga=n21I0=Ie-axI0=Icos2aa=arctg(n21)I=I0e-axСтефан-Больцман заңына сәкес Re энергетикалық жарқыраудың темпиратурадан тәуелділігі;
RTeAT=ReRu.T=ru.TAu.Tσ=ReT4Reσ=T4Re=σT4β-Ыдырау түрі:
AZX→Z-1AY+-10e+00τ11p→10e+01nAZX→Z-1AY++10eAZX→Z-1AY++10e+00τ11p→10e+01n+00u********************************************
Физика
1. Үдеудің тангенциал құраушысы:
A) ar=constB) ar=vtC) ar=lim∆t→0∆vr∆tD) ar=FmE) ar=2st2. Дененің бірқалыпты айналу периоды:
A) T=atB) T=2πRvC) T=φ0tD) T=φ0t+atE) T=2πωF) T=1nG) T=nv3. Радиусы R шеңбер бойымен қозғалған нүктенің сызықты жылдамдығы:
A) T=atB) v=lim∆t→0R∆φ∆tC) <v>=∆r∆tD) v=RωE) v=Rlim∆t→0∆φ∆t4. Молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі:
A) P=2EkB) P=13NVm0vкв2C) U=mMCvTD) P=23nEkE) P=13nm0vкв25. Молекулалардың макроскопиялық параметрлері:
A) Концентрация
B) Зат мөлшері
C) Кинетикалық энергия
D) Көлем
E) Қысым
6. Электрлік өріс:
A) Парамагнетиктерге әсер етеді
B) Ферромагнетиктерге әсер етеді
C) Магниттік зарядтармен тудырылады
D) Зарядталған бөлшектерге әсер етпейді
E) Магниттік зарядтарға әсер етеді
F) Қоршаған кеңістікке кез-келген зарядталған денемен тудырылады
7. Кулон заңы:
A) F=Gq1q2r2B) F=Gq1q2r2rrC) F=kqr2rrD) F=kq1q2r2rrE) F=Gm1m2r2F) F=Gm1m2r2rr8. Бозондар:
A) Нейтрал бөлшектер
B) Спиндері ноль және бүтін бөлшектер
C) Спиндері жартылай бүтін бөлшектер
D) Ферми – Дирак статистикасына бағынатын бөлшектер
E) Антисимметриялық толқындық функциялармен сипатталатын бөлшектер
9. Егер x' осінің бойымен орналасқан стержень K' жүйесіне қатысты тыныштықта болып, К жүйесіне қатысты жылдамдықпен қозғалатын болса, онда оның К жүйесіндегі ұзындығы:
A) l0'=x2'-x1'B) l0'=x2-x11-v2c2C) l0'=l1-v2c2D) l0'=1-v2c2lE) l0'=l1-v2c210. Егер дене гравитациялық өрісте тартылыс центрінен қандай-да бір r қашықтықта орналасып, қандай-да v жылдамдыкка ие болатын болса, онда оның толық механикалық энергиясы:
A) E=mv22-GMmr
B) E=Ek+Ep=constC) E=mv22+GMmrD) E=mv22E) E=GMmrF) E=Ek+EpG) E=mv22-kx2211. Кез-келген серпімді деформацияланған дененің потенциалдық энергиясы:
A) Ep=mgh
B) Ep=0xkxdxC) Ep=GMm0rdrr2D) Ep=0rGMmr2drE) Ep=-GMmrF) Ep=Mgh12. Изохоралық процесс үшін термодинамиканың бірінші бастамасы:
A) δA=-dUB) δQ=mMCvdTC) δQ=0D) δQ=im2MRdT+PdVE) CMdT=CvdTF) δQ=dU13. Барометрлік формула:
A) p=p0e-mgh/RTB) p2=p1e-Mgh2-h1/kTC) p=p0e-Mh/RTD) p=p0e-m0gh/kTE) p2=p1e-Mgh2-h1/RTF) p=p0e-Mgh/NATG) p=p0e-Mgh/kT14. Екі біртекті изотропты диэлектриктердің шекарасында еркін зарядтар болмаған жағдайда, шекаралық аймақ үшін келесі қатынас орындалады:
A) Dτ1Dτ2=ε1ε2B) Dτ1=Dτ2C) En1En2=ε2ε1D) Eτ1=2Eτ2E) Dτ1Dτ2=ε2ε115. Жазық конденсатор энергиясы:
A) W=εε0E22SdB) W=εε0SU22dC) W=2πεε0dD) W=2πεε0SE) W=εε0SLF) W=εε0SdG) W=πεε0E2216. Егер 1 контурдағы I1 ток өзгеретін болса, онда 2 контурда индукцияланатын:
A) εs=-LdФ21B) εs=-dФ21dtC) εs=-L12dI2dtD) εs=-L21dI1dtE) εs=-dФ12dtF) εs=-L12dI2G) εs=-L12dI1dt
17. Магниттік индукцияны келесі формула арқылы есептеуге болады:
A) dB=μμ04πIdlxrr2B) dB=μμ02Idlsinαr2C) dB=μμ04πIdlsinαr2D) dB=14πIdl1rr2E) dB=μμ04πIdl1rr318. Толқындық сан:
A) k=2πTB) k=2πvTC) k=2πλD) k=ωvE) k=2πλF) k=2πv19. Ығысудың (зарядтың) амплитудасы максимум мәніне ие болатын резонанстық жиілік:
A) ωрез=1LC2-2R2L2B) ωрез=LC2-2δ2C) ωрез=ω02-δ22D) ωрез=LC2-2R2L2E) ωрез=ω02-2δ2F) ωрез=1LC2-2δ2G) ωрез=1LC2-2LR220. Денелердің экваторда салмағы болмауы үшін, Жердегі (Жер радиусы R3=6,38*106м) тәуліктің ұзақтығы:
A) 1613,71 с
B) 84,451 мин
C) 2533,535 с
D) 806,858 с
E) 5067,07 с
F) ≈1 ч 25 мин
21. Протон (протон заряды 1,6*10-19Кл, ал оның массасы 1,67*10-27 кг, біртекті магнит өрісіне, өріс бағытына α=300 бұрышпен ұшып кіріп, радиусы R=1,5 см бұранда сызықтар бойымен қозғалады. Егер магнит өрісінің индукциясы B=0,1 Тл болатын болса, онда протонның кинетикалық энергиясы:
A) ≈3,445*10-17Дж
B) ≈344,5*10-15Дж
C) ≈689*10-19Дж
D) 431,138 эВ
E) 21,53 эВ
F) ≈6,89*10-17Дж22. Тербемелі контурдың конденсатор жапсарларындағы максималь заряд шамасы 50 нКл, ал контурдағы максималь ток 1,5 А болатын болса (контурдың активті кедергісін ескермеуге болады), онда тербелмелі контур икемделген вакуумдағы электромагниттік толқын ұзындығы:
A) 6,28 дм
B) 17,6 м
C) 0,4 м
D) 62,8 м
E) 0,176 см
F) 1,76 дм
G) 0,004 см
23. Малюс заңына сәйкес поляризатордан екінші рет өткен жарық интенсивтілігі табиғи жарық интенсивтілігіне келесі түрде тәуелді:
A) I=I0e-αxB) I0=Icos2αC) 2I=Iестcos2αD) IIест=12cos2αE) II0=e-αxF) I0=Ie-αxG) I=I0cos2α24. Комптон эффектісіндегі ∆λ=λ'-λ толқын ұзындықтар айырымы θ шашырау бұрышынан келесі түрде тәуелді:
A) ∆λ=hm0ccosθB) ∆λ=h1-cosθC) ∆λ=2λcsin2θ2D) ∆λ=hcsin2θ2E) ∆λ=hm0c1-cosθF) ∆λ=2hm0csin2θ225. Егер қандай-да бір радиоактивті изотоп үшін ыдырау тұрақтысының шамасы λ=4*10-7c-1 болатын болса, онда атомдардың бастапқы массасының 75% ыдырайтын уақыт:
А) 2562,72 сағ
В) 3,47*106 сС) 40,11 тәулік
D) 2,89*106 с
E) 1669,44 сағ
F) 69,56 тәулік
*****************************************
Физика
Уақыттың t мезетіндегі материальдық нүктенің лездік үдеуі:
A) a=vtB) a=lim□t→0=□v□tC) a=c2tD) a=dvdtE) a=2stF) a=FmG) a=gТүзусызықты бірқалыпты өзгермелі қозғалыс кезіндегі үдеу:
A) ar=lim□t→0∆v∆tB) ar=a=∆v∆tC) ar=gD) a=vtE) a=FmІлгерімелі қозғалыс жасайтын дененің кинетикалық энергиясы:
A) T=mghB) T=mv22C) T=Iv22D) T=0vmvdvE) T=mv22+Iω22F) T=kx22Идеал газдың бір молекуласының ілгерілмелі қозғалысына сәйкес келетін орташа кинетикалық энергиясы:
A) ε0=i2RTB) ε0=32kTC) ε0=13nVкв2D) ε0=i2kTE) U=mMCVTF) ε0=BNG) P=2EkМолекулалардың орташа арифметикалық жылдамдығы:
A) v=3kTNAB) v=8kTπm0C) v=3RTm0D) v=8RTπm0NAE) v=8RTπMЭлектр өрісінде сынамалы молекуласының ілгерілемелі қозғалысына сәйкес келетін орташа кинетикалық энергиясы:
A) A=Qq4πεε0rB) A=r1r2qdrC) A=r1r2EqdrD) A=Qq4πεε0(r1-r2)E) A=q∆φF) A=r1r2EdrG) A=Qq4πεε0(1r1-1r2)Диэлектриктердің типтері:
A) Полярсыз молекулалары бар диэлектриктерB) Молекулалары байланыспаған дилектриктерC) Молекулалары тек оң иондарға ие диэлектриктерD) Полюссыз молекулалары бар диэлектриктер E) Полярлы молекулалары бар диэлектриктер
F) Молекулаларының иондық құрылымы бар диэлектриктер
Фермиондар:
A) Ферми-Дирак статитикасына бағынатын бөлшектер
B) Спиндері ноль және бүтін бөлшектерC) Спиндері ноль бөлшектерD) Антисимметриалық толқындық функциялармен сипатталатын бөлшектерE) Нейтрал бөлшектерF) Бозе-Энштейн статитикасына бағынатын бөлшектерG) Спиндері жартылай бүтін бөлшектер
Тұйықталған жүйе құрамына кіретін, екі өзара әсерлесетін дене үшін импульстың сақталу заңы:
A) P12=(m1+m2)vB) P12=2vC) P12=m1+m2(v1+v2)D) P=mvE) i=12Pi=i=12PiF) P1+P2=P1+P2G) m1v1+m2v2=m1v1+m2v2Массасы m дене, блок арқылы асып лақтырылған және массасы M денеге байланған жіпке ілінген (суретте келтірілген). Егер барлық жүйе а үдеумен қозғалатын болса, онда массаса М дененің қозғалыс теңдеуі:

A) md-T=MaB) T-μN=MaC) mg-T=m(a+g)D) mg=FE) mg-T=maМассасы m дененің тартылыс өрісінде dR қашықтыққа орын ауыстыруына қажетті жұмыс:
A) A=mv22B) A=q∆φC) A=kx2RD) A=-R1R2GmMR2dRE) A=m(GMR2-GMR1)F) dA=-GmMR2dRБольцман үлестірілуі:
A) n=n0e-mgh/RTB) n=n0e-Ep/kTC) n2=n1e-Mg(h2-h1)/kTD) n=n0e-Mgh/RkE) n2=e-Mg(h1-h2)/RTF) n=n0e-m0gh/kTG) n=n0e-Mgh/RTИзотермиялық процесс үшін термодинамиканың бірінші бастамасы:
A) δQ=dUB) CMdT=mMCVdT+cm(T2-T1)C) δQ=mMRTInv2v1D) δA=-dUE) δQ=δAF) δQ=mMRTInP1P2Тізбек бөлігі үшін Ом заңы (ток көзі болмаған жағдайда):
A) I=URB) I=PtC) I=jtD) I=qtE) I=URF) I=Q∆φКонденсатор жапсарларының арасы диэлектрикпен толтырылған жағдайда олардың потенциалдар айырымы:
A) ∆φ=σdεε0B) ∆φ=σdεε0C) ∆φ=Qεε0LInR2R1D) ∆φ=Q4πεε01R1-1R2E) ∆φ=Q2πεε0LInR2R1Түзу токтың магнит өрісі:
A) dB=μμ0I4πRsinadaB) dB=μμ02Idsinar2C) dB=μμ04πIdsinar2D) B=μμ04π2LRE) B=μμ0I4πR0πsinadaЭлектронның орбиталды магниттік моменті:
A) Pm=ISB) Pm=eISC) Pm=emLeD) Pm=nvSE) Pm=-mvLeF) Pm=gLeИдеал жылулық машина Карно циклі бойынша жұмыс жасайды. Қыздырғыштан алынған жылу мөлшерінің 80%суытқышқа беріледі. Егер машина қыздырғыштан Q1=6,28 кДж жылу мөлшерін алатын болса, онда циклдың η п.ә.к.:
A) 0,2B)η=Q1-0,8Q1Q1C)40%D) η=Q1-0,2Q1Q1E)80%F)0,4G)0,8
Серіппелі маятниктің қозғалыс теңдеуі:
A)Ja+mgla=0B)x+kmx=0C)mx=-kxD)Ja+ω02a=E)S=Acos(ω0t+φ)F)S=ω0t+φ+at2G)Ja+mglJa=0Инерция моменті 150кг*м2 болатын тұтас дискі түріндегі маховик, 240 айн/минжиілікпен айналады. Тежеуіш күштің әсері басталғаннан 1 мин уақыт өткен соң ол тоқтайды. Тежеуіш күштің моменті:
A) 62,8 Н*мB) 10π Н*мC) 0,314*10-2 Н*мD)0,628*10+2 Н*мE) 31,4 Н*мF)20 Н*м
Егер магнит өрісінің бірқалыпты жоғалуы кезінде 0,1 с уақытта катушкада индукцияланатын ЭҚК 10 В болатын болса, 1000 орамы бар катушканың әрбір орамын қиып өтетін магнит ағыны:
A) 0,001 ВбB) 10 ВбC) 0,1 мВбD) 1 ВбE) 0,1 ВбF)10-4 Вб
Топтық және фазалық жылдамдықтар арасындағы байланыс:
A)u=k+λ22πB)u=k-λ22πC)u=v+λdvdkD) u=v-λdvdλE) u=v+kdvdkШағылған сәуле толығымен поляризациялану үшін, екі ортаның шекарасына a бұрыш жасай түскен сәуле келесі шартты қанағаттандыруы тиіс:
A)tga=n1n2B)I=I0e-axC)tga=n21D)tga=n2n1E)I=I0cos2aВин заңы бойынша rλT функциясының максимумына сәйкес келетін λmax толқын ұзындығының T температурадан тәуелділігі:
A)RuTruT=AuTB)Reσ=T4C)σ=ReT4D)T=bλmaxE)RTe=ATReF)Re=σT4a -ыдырауы:
A)ZAX→Z-2A-4Y+24HeB)92238U→90234Rn+24HeC)89227Ac→87223Th+24HeD) ZAX→Z+1AY+-10e+veE)615C→715N+-10e+ve****************************************************
ФизикаПотенциалдық энергия:
Шамасы жагынан бірлік уақыт ішінде жасалған жұмысқа тең
Дене қозғалыс жылдамдығының функциясы
Дененің ішкі энергиясы
Дене координаталарының жэне уақыттың функциясы
Қозғалыс пен өзара әсердің әртүрлі формаларының әмбебап (универсал) өлшемі
Денеге басқа денелер немесе өрістер тарапынан болатын механикалық әсердің өлшемі болып табылады
Жүйе күйінің функциясы
Потенциалдық күш:
Ауаның кедергі күші
Кулон күші
Серпімділік күші
Тыныштық үйкеліс күші
Ауырлық күші
Консервативтік күштер:
Жұмысы жүрген жолға тәуелді емес, тек дененің бастапқы және соңғы орындары арқылы анықталатын күштер
Жұмысы жүрген жолға тәуелді емес, тек дененің бастапқы орнымен анықталатын күштер
Дененің түйықталған траекториясы үшін жұмысы нольге тең күштер
Жүмысы жүрген жолға тәуелді емес, тек дененің соңғы орнымен анықталатын күштер
Механикалық энергиясы түрақты болатын жүйеде эсер ететін күштер
Күш:
Дене координаталарының функциясы болып табылады
Күш әсерінен дененің алған үдеуі дененің массасына тура пропорционал болады
Дененің импульсінің уақыт бойынша өзгерісіне тең шама
Серіппенің қатаңдыгына тең шама
Денеге басқа денелер немесе өрістер тарапынан болатын механикалық әсердің өлшемі болып табылады
Күштің әсерінен дене үдемелі қозғалысқа енеді немесе өлшемдері мен пішінін езгертеді
Оське қатысты күш моментінің теңдеулері:
M=Fsina
dLZdt=MZ
L=rPsinaВ) d(JZ∙ω)dt=MZdLdt=MM=rFLZ=JZωСкалярлық шама:
Қуат
Күш моменті
Күш
Бүрыштық жылдамдық
Бүрыштық үдеу
Импульс моменті
Материалдық нүкте:
Өлшемі ескеріліп, массасы ескерілетін денені айтады
Барлық массасы бір нүктеге шоғырланған дене
Дененің барлық массасы бір жағына шоғырланған
Басқа денелердің массаларымен салыстырғанда массасын ескермеуге болатын денені айтады
Өлшемі ескеріліп, массасы ескерілмейтін денені айтады
Массасы ескерілмейтін денені айтады
Адиабаталық процесс кезінде:
Қоршаған ортамен жылуа лмасу жоқ
Газдың ішкі энергиясы өзгермейді
Жүйеге жылу берілмейді және жүйеден жылу алынбайды
Қысым өзгермейді
Газдың жүмысы оң болса оның температурасы төмендейді
Жүмыс істелмейді
Изотермиялық процес кезіндегі идеал газ энтропиясының езгеруін жаз:
∆S=klnV2V1 ∆S=0 ∆S=mμCVlnT2T1 ∆S=vrlnV2V1 ∆S=vkNAlnV2V1Изотермиялық процесс үшін жүмыстың формуласы:
vRT InP1P2pdVvRT1γ-11-V1V2γ-1T(S2-S1)m = const кезіндегі идеал газдағы (1-4) процестердегі сәйкестікті анықтаңдар:

3-∆p=0,A=p∆V4-∆V=0,Q=03-∆p=0,A=-∆V1-∆p=0,Q=04-∆V=0,A=01-∆p=0,Q=A2-∆T=0,A=∆UЖазық конденсатордың сыйымдылығы:
A) C=ε0εSdC=4pq∆φC=q0q∆φC=q∆φC=ε0εdSC=ε0εSdlЗарядталған конденсатор энергиясы:
A) W=Cφ22B) W=φq22CC) W=C(φ1-φ2)22D) W=q2CE) W=qφ2F) W=q22CG) W=q∆φ2Кернеулік пен потенциал арасындағы байланыс:
A) E=-∇WB) φ=Eqq0C) E=∂∂xi+∂∂yj+∂∂zkφD) E=-grad∇φE) E=∂2∂x2+∂2∂y2+∂2∂z2φF) E=-∇φПондеромоторлық күштер:
F=-12πεε0E2SF=-q22εε0SF=C2φ4πF=dWdlF=σ2S2εε0Индуктивтілігі 0,2 Гн соленоидтан 10 А ток өтеді. Соленоидтың магнит өрісінің энергиясы:
100 мДж
10 Дж
10 кДж
1000 мДж
0,1 кДж
3 мс ішінде контурдың магнит ағыны 27 мВб - ден 0 - ге дейін кеміді. Контурдың э.қ.к. орташа мәні:
0,009 кВ
9 кВ
0,09 кВ
90 мВ
9 В900 мВ
Қабырғалары 5см және 4см, 1000 орамнан тұратын тік бұрышты катушка индукциясы 0,5 Тл біртекті магнит өрісінде орналасқан. Катушкадағы ток күші 2 А. Катушкаға әсер ететін максимал айналдырушы момент:
0,2Н ∙ м20Н ∙ м
2MH∙ м
0,002кН ∙ м
2000мН ∙ м
2Н ∙ м
Тербелмелі контур индуктивтілігі L= 10 -3 Гн катушкада және электросыйымдылығы С = 2∙10 -9 Ф конденсатордан тұрады. Контурдың кедергісін ескермей, контурдың қандай толқын ұзындығына арналғанын анықтаңыз:
λ = 1,67∙103м
λ=2,67∙103м
λ=4,67кмλ=4,67∙103мλ=3,67кмλ=4670м Еріксіз электр тербелістерінің дифференциалдық теңдеуі q + 0,3g + 4n2q = 2cos6πt түрінде берілген. Ток көзінің айнымалы ЭҚК нің циклдік жиілігі:
6πс-14π-2с-137,68 мин-1
6πс-162,8 с-1
Массасы m = 0,1г материалдық нүктенің тербелісі x = Acosωt тендеуімен сипатталады, мүндағы А=5см, ω=20с-1. Kepi қайтарушы күштің максимал мәні:
0,02Н
200Н
2 мН
2∙10 -2 Н
20 ∙ мН
0,002Н
2∙10-3Н
Бугер заңының өрнегі:
А) I=I02.72-∞B) δ=±(2m+1)πC) I=I0cos2αD) I=I0exp⁡(-∞)E) I=I0e-axЖұқа пленкадағы жарық интерференциясының жол айырымы:
∆=0∆=xdl∆=±kλ∆=±(2k+1)λ2L2-L1=2dncosrS2n2-S1n1=2dncosrδ=±(2n+1)π Калийге толқын ұзындығы 330 нм жарық түседі. Электрондар үшін тежеуші кернеуді табу керек. А= 3,2∙10-19 Дж, һ = 6,63∙10 -34 Дж с, с= 3∙108 м/с1770мВ
1,77 В7∙В2,25 В2,5 В0,00177кВ
2 В Шредингердің стационар күйлер үшін теңдеуі:
A) -ℏ22n∆ψ+Ux,y,z∙ψ=iℏ∂ψ∂tB) -ℏ22n∆ψ+Uψ=0C) ∂2ψ∂x2+2mℏ2Eψ=0D) ∆ψ+2mℏ2(E-U)∙ψ=0E) -ℏ24πn∂2ψdx2+∂2ψdy2+∂2ψdz2+Ux,y,z∙ψ=iℏ∂ψ∂tF) ∆ψ+8π2mh2(E-U)∙ψ=0G) ∂2ψdx2+∂2ψdy2+∂2ψdz2+2mh2(E-U)=0***************************************
Физика
Айналмалы қозғалыста бұрыштық жылдамдықты анықтауға болатын теқдеу:
ω=UR U=2gR ω=dφdt ε=dφdt φ=-GMr an=ω2RЛездік жылдамдық модулі:
A) ν=lim∆t→0∆r∆tB) ν=gtC) ν=2stD) ν=lim∆t→0∆s∆tE) ν=ν0+atУақыттың dt мезетінде F күші өндіретін қуат:
A) N=IUB) N=FdrdtC) N=dAdtD) N=mgtE) N=FtF) N=FνІлгерілемелі қозғалыс үшін динамиканың негізгі заңы:
A) F=mgB) F=maC) F=maνdtD) M=IεE) M=aLdtF) M=Ia Айналмалы қозғалыс үшін динамиканың негізгі заңы:
A) F=dpdtB) F=mdνdtC) F=maD) F=mgE) M=IaνdtF) M=dLdt Бірқалыпты өзгермелі қозғалыс кезіндегі, нүкте жолының ұзындығы:
A) S=0'νdtB) S=at22C) S=ν0t+at22D) S=rE) S=ν0tF) S=νt Қозғалмайтын остің маңында дене айналатын болса, онда үдеудің нормаль құраушысы:
A) an=gB) ar=RεC) an=2StD) an=ω2R2RE) a=FmF) an=ν2RG) an=ω2R Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі:
A) ∆U=3m2μRT1-T2B) ∆U=32νRΔTC) ∆U=3mμRΔTD) ∆U=3m2μRT2-T1E) ∆U=52νRΔTm = const кезіндегі идеал газдағы (1- 4) процестердегі сәйкестікті анықтаңдар:

4 -∆V= 0, Q= 03 -∆p= 0, A=-∆U2 -∆T= 0, A=∆U3 -∆p= 0, A=p∆U1 -Q= 0, A=-∆U3-∆p= 0, A=0Массасы 14 кг азоттың зат мөлшері (μазот= 0,028 кг/моль):
50 моль
300 моль
5∙102моль
5∙103моль
150 моль
5 кмоль
Пуассон теңцеуі:
pVγ=const CV=dUMdt pV=constVT=const V=const Tγp1-γ=const pT=constОртаның диэлектрлік өтімділігі:
диэлектрліктің электрлік өрісте ионизациялану қабілеті
өріс диэлектрик арқылы неше есе азаятындығын керсететін шама
өлшем бірлігі Н/Кл
өлшем бірлігі Джс
диэлектрліктің электрлік өрісте поляризациялану қабілеті
Оқшауланған зарядталған өткізгіш энергиясы:
W=C2φ4π
W=q2C
W=C2φ22
W=qφ2
W=Cφ22 W=q22C Диэлектриктерді үш түрге бөледі:
Ионды
Асимметриялық
Дипольдік
Полярлы емес молекулалы
Полярлы молекулалы
Джоуль - Ленц заңы:
A) dQ=IUdtB) dQ=URC) dQ=I2RdtD) dQ=I2RdtE) dQ=U2Rdt Индукциясы 0,25 Тл біргекті магнит өрісіне, индукция сызықтарына 30° бүрышпен және 4 ∙ 106м/с жылдамдықпен ұшып кірген шамасы 5 пКл нүктелік электр зарядына әсер ететін Лоренц күші:
2,5 мкН
6 ∙ І05 Н
6∙102 Н

6 ∙105мН
Индуктивтілігі L соленоидтан I ток күші өтеді. Соленоиддың орам сандарын 3 есе арттырсақ:
W2=W1
L2=3L1L2=9L1Ф2=3Ф1B2=3B1 Тұйық өткізгіш контурмен шектелген бет арқылы өтетін магнит ағыны уақытқа тура пропорционал түрде артады. Осы контурда пайда болатын индукциялық ток күші:
тұрақты және нольге тең
уақыт өтуі бойынша өзгермейді
түрақты болып қалады
экспоненциальды заң бойынша кемиді
I = const формуласымен өрнектеледі
I = const = 0 формуласымен өрнектеледі
кедергіге кері пропорционал
Біртекті изотропты ортада (ε =2, μ =1) тарапатын жазық электромагниттік толқынның фазалық жылдамдығын анықтау керек:
3 ∙ 108 м/с
2,1 ∙ 107 м/с
2,1 ∙ 106 м/с
21 ∙ 107 м/с
1,0 ∙ 108 м/с
34,6 ∙105 м/с
2,1 ∙ 105 км/с
Тербелмелі контур икемделген вакуумдағы электромагниттік толқын үзындығы 12 м. Егер контурдагы максималь ток 1 А болатын болса (контурдың активті кедергісін ескермеуге болады), онда тербелмелі контурдың конденсатор жапсарларындағы максималь заряд шамасы:
6370 пКл
0,002 кКл
2 Кл
1 Кл
1000 мКл
0,00637 мКл
6,37 нКл
Тербелмелі контурдың конденсатор жапсарларындағы максималь заряд шамасы 50 нКл, ал контурдағы максималь ток 1,5 А болатын болса (контурдың активті кедергісін ескермеуге болады), онда тербелмелі контур икемделген вакуумдағы электромагниттік толқын ұзындыгы:
62,8 м
6,28 дм
0,176 см
1,76 дм
0,004 см
0,4 м
17,6 м
Вин заңы бойынша rλr функциясының максимумына сәйкес келетін λmax толқын ұзындығының Т температурадан тәуелділігі:
A) T=bλmaxB) Rte=ATReC) λmax=bTD) Reσ=T4E) σ=ReT4Малюс заңына сәйкес поляризатордан екінші рет өткен жарық интенсивтілігі табиғи жарық интенсивтілігіне келесі түрде тәуелді:
A) IIест=12cos2αB) II0=e-axC) I0=1cos2αD) I=I0e-axE) I=I0cos2aF) I0=1e-ax β - ыдыраудың заңдылығы:
A) ZAX→Z+1AY+-10eB) 92238U→90234Th24HeC) ZAX→Z-2A-4Y+24HeD) 47Be+24He→37Li+00V0E) 47Be+24He→612C+01nКомптон эффектісін сипаттайтын өрнек:
A) ∆λ=2λcsin2θ2B) pr=hνcC) ∆λ=2λccos2θ2D) pr=hνcE) hcλ=A+mυmax22F) P=Eec1+ρ*********************************************************
Физика
1. Уақыттың dt мезетінде F күші өндіретін қуат:A) N = dAdtB) N = FdrdtC) N = IE
D) N = IU
E) N = mgtF) N = Fv
G) N = Fa
2. Ілгерілемелі қозғалыс үшін динамиканың негізгі заны:
A) M= dLdtB) F = dpdtC) F = maD) M = IaE) M = IdwdtF) F = mdvdt
3. Үдеудің тангенциал құраушысы:
A) aτ=lim∆t→0∆vτ∆tB) aτ= 2stC) aτ= g
D) aτ = FmE) aτ= vt4. Қуаттың өлшем бірлігі:
A) A
B) H
C) (H∙м)/c
D) Bт
E) Дж/c
5. Идеал газдың бір молекуласының ілгерілемелі қозғалысына сәйкес келетін орташа кинетикалылық энергиясы:
A) ε0 = i2 RT
B) P = 2EkC) ε0 = EN
D) ε0= 32 kT
E) ε00 = m0vKE22
6. Молекулалардың макроскопиялық параметрлері:
A) Қысым
B) Концентрация
C) Масса
D) Жылдамдық
E) Кинетикалық энергия
F) Температура
G) Зат мөлшері
7. Молекулалардың ең ықтимал жылдамдығы:
A) vB= 3Tm0B) vB = 2RTm0NAC) vB = 3RTm0D) vB = 3NATm0E) vB = 3RTNAF) vB = 3kTNA8. Бор порстулаты:
Атомдағы өзгермелі күйлерге стационар орбиталар сәйкес келмейді
Атомда өзгермелі күйлер болады
Атомның станционар күйлеріне станционар орбиталар сәйкес келмейді
Электрон бір станционар орбитадан екінші бір орбитаға өткенде сәуле шығарылмайды
Элекрондардың станционар орбиталар бойымен қозғалысы электромагнитті толқындарды шығарумен қатар іске аспайды
Стационар орбиталар бойымен электрондардың қозғалысы электромагнитті толқындарды шығарумен қоса жүреді
9. Екі дененің абсолютті орталық серпімді соқтығысы үшін сақталу заны:
A) m1v1+m2v2=m1v1+m2v2'B) m1v122+m2v222=m1+m2v122C) m1v1+m2v2=m1v1'D) m1v1+m2v2=(m1+m2)v1'E) (m1+m2)v122=m1+m2v122F) (m1+m2)v2+(m2+m2)v110. Жермен байланысқан санақ жүйесінде, массасы m кез-келген денеге әсер ететін ауырлық кұші:
F=μNF=mv2RF=maF=GmMr2r2rF=GmMr2F=mg11. Адиабаттық процесс ұшін термодинамиканың бірінші бастамасы:
δQ=mMCVdT+mMR(T2+T1)PdV==-mMCVdTδQ=dUδA=-mMCVdTδQ=mMRTlnv2v112. Диэлектрик ішіндегі қорытқы өрістің керенеулігі;
E=E0εE=-∇φE=-gradφE=E01+NE=E0+E'13. Вакумдағы электростатикалық өріс үшін Гаусс теоремасы:
∮S EdS=Qi∮S EdS=4πε0∫VφdV∮S EdS=1pε0∮S EndS=1ε0i=1nQi∮S EdS=4πε0∫VpdV14. Тізбектің тұйықталған бөлігінде Q зарядтың орнын аустыру ұшін жұмсалатын бөгде күштер жұмысы:
A=QεA=∆EA=Q∆φA=kx22A=mgh15. Ом заңының дифференциалдық түрі:
j=Epj=qtj=URj=URj=γEj=γE16. Тұйық контурды қиып (тесіп) өтетін магнит ағынының өзгерісі келесі жағдайларда болады:
A) Уақытқа қатысты тұрақты магнит өрісінде контурдың немесе оның бөліктерінің орнын ауыстыру салдарынан магнит ағыны өзгереді
B)  Контурды қиып (тесіп) өтетін магнит ағынының өзгерісі тыныштықтағы контурдағы электр ерісінің өзгерісімен байланысты
C) Өткізгіштер және олармен қоса еркін заряд тасымалдаушылары уақытқа қатысты тұрақты электр өрісінде қозгалған кезде магнит агыны өзгереді
D) Магнит ағынының өзгерісі тыныштықтағы контур маңындағы магнит өрісінің стационарлығымен байланысты
E) Контурды қиып (тесіп) өтетін магнит ағынының езгерісі тыныштықтағы контур маңындағы магнит өрісінің уақыт бойынша өзгерісімен байланысты
17. I ток тудыратын, индуктивтілігі L катушканың магнит өрісінің энергиясы:
WM=ФI2WM=Ф2I2LWM=ФIWM=LФI2WM=I2Ф2LWM=LI22WM=LI2
18. Электромагниттік индукция құбылысы:
A) Контурда пайда болған ЭҚК минус таңбасымен алынған контурмен шектелген бетті қиып өтетін магнит ағыныньщ езгеріс жылдамдығына тең
B) Тудырылған магнит өрісі магнит ағынына қарсы етеді
C) Құйынды токтар өткізгішті қыздырады
D) Магнит ағыны өзгерген кезде еткізгіш контурда ЭҚК пайда болуы
E) Механикалық энергияның электрлік энергияга түрленуі
F) Контурдағы индукциялық ток тудырған магнит өрісі магниттік ағынның өзгерісіне қарсылық білдіреді
G) Металлдарда пайда болатын кұйынды ток оны балқытуы мүмкін
19. Контурдагы зарядтың (R≠0 кездегі) еркін өшетін тербелістерінің дифференциалдық теңдеуі:
Q+kmQ=0Q +2δQ+ω02Q=0 mQ = —kQQ + RLQ+1LCQ=0x +2δx+ω02x=0 JQ +ω02Q = 0 mQ = —kQ-rQ20. Массасы 0,8 кг арба инерттілікпен 2,5 м/с жылдамдықпен қозғалады. Арбаның үстіне 50 см биіктіктен массасы 0,2 кг ермексаз құлап, оған жабысып қалады. Осы соқтығыс кезінде ішкі энергияға түрленген энергия мөлшері:
(еркін түсу үдеуі g = 10 м/с2)
15000 мДж
1500 мДж
1,5 Дж
0,015 кДж
10 Дж
0,15 Дж
21. Материалдық нүкте амплитудасы 4 см және периоды 2 с болатын гармониялық тербеліс жасайды. Егер нүктенің қозғалысы 2 см күйінен басталатын болса, онда нүктенің қозғалыс теңдеуі:
х(t) = 0,04cos(πt + 60°) мх(t) = 0,04cos(πt + 90°) мх(t) = 4cos(2πt + π) cмх(t) = 0,04cos(2πt +180°) мх(t) = 0,04cos(2πt + π) мх(t) = 4cos(πt + π3) cм22. Тербелмелі контур икемделген вакуумдағы электромагниттік толқын ұзындығы 12 м. Егер контур даты максималь ток 1А болатын болса (контурдың активті кедергісін ескермеуге болады), онда тербелмелі контурдың конденсатор жапсарларындағы максималь заряд шамасы:
6370 пКл
2000 мКл
1 Кл
0,00637 мКл
2 Кл
Ғ) 0,002 кКл
23. Шағылған сәуле толығымен поляризациялануы үшін, екі ортаның шекарасына α бүрыш жасай түскен сәуле келесі шартты қанағаттандыруы тиіс:
tgα = n21 α=arctgn21 I=I0cos2αtgα=n2n1sinпрыштγ=v1v2α=βI=I0e-αx24. Малюс заңына сәйкес поляризатордан екінші рет өткен жарық интенсивтілігі табиғи жарық интенсивтілігіне келесі түрде тәуелді:
I=I0cos2αI0=1e-αx2L=Iестcos2αI=I0e-αxI=12Iестcos2αII0=12cos2α25. Электрон импульсі (электрон массасы 9,1∙10 -31 кг, Планк тұрақтысы һ = 6,626 ∙10 -31 Дж∙с), толқын ұзындығы 520 нм фотон импульсына тең болу үшін, оның жылдамдығының мәні:
2338 м/с
1,4 • 103м/с
1,4 км/с
1400 м/с 2,338 км/с
2,229 км/с
2,338 -103м/с

Приложенные файлы

  • docx 17413442
    Размер файла: 230 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий