Pedagogika_8_variant


Пед 8 вариант
"Білім беру" ұғымына анықтама беріңіз:Қоғам мүшелерінің адамгершілік, интеллектуалдық, мәдени және дене дамуы мен кәсіби біліктілігінің жоғары деңгейіне қол жеткізуді мақсат ететін үздіксіз тәрбиелеу мен оқыту процесі;Табиғат пен қоғам жайында ғылымда жинақталған білім жүйесін жеке адамның меңгеруі және оны өмірде тиімді етіп қолдана білуі;Жеке адамның таным іс-әрекеттерін дамыту, ой-өрісін кеңейту, еңбекке дұрыс көзқарасын және мәдени деңгейін арттыру.
(М.В.Кларин, Г.М.Құсайынов, В.П. Беспалько, Ж.Қараев – тардың ) пайымдауынша педагогикалық технология: Оқыту процесінің ұйымдастырудың, өткізудің жан-жақты ойластырылған педагогикалық қызметінің модельі; оқытуда мақсатты нәтижеге жетудің кепілдік беретін жазбаша үлгі-жоспары, Оқыту прцесінде адамның іс-әрекетімен техниканың мүмкіндіктерін барынша тиімді пайдалану т.б, Өнер, шеберлік, білік, білімді, меңгерудің жаңа жолы (оқытуды ұйымдастырудың жаңаша формалар, әдіс-тәсілдері)
“Жеке тұлға” ұғымы:Биологиялық және әлеуметтік қасиеттерді біріктіреді; Индивиттің әлеуметтік маңызды сапалар жүйесі; Қоғамдық мәні бар адам
“Педагогикалық процестің” компоненттері: Оқыту, тәрбиелеу, қалыптастыру;Дамыту, білім беру, іс-әрекет;Үйрету, білім мазмұны, құралдар
«Жеке тұлға» ұғымының мәні:Өзіне биологиялық және әлеуметтік қасиеттер мен сапаларды біріктіреді;Қоғамдық қатынастар жүйесінің бір бөлігі;Әлеуметтік қатынастардың және саналы іс әрекеттің субъектісі
«Логопедия» арнайы педагогиканың (дефектология) қандай саласы?Тілінің кемісі бар балаларға білім және тәрбие беру проблемаларын зерттейді.Тілінде кемістігі бар балаларды оқыту мен тәрбиелеу, дамыту заңдылықтармен айналысатын сала.Педагогика ғылымының арнаулы саласы – дефектологияның саласы.
«Мектептану» қандай мәселелерді зерттейді:Мектеп жұмысын басқарудың ғылыми-әдістемелік негіздерін зерттейді.Мектепті басқару ісінің мазмұны мен әдістерін зерттеуді қарастыратын педагогиканың бөлімі.Халыққа білім беру, лауазымды адамдардың іс-әрекетін, оқу-тәрбие процесіне басшылық ету.
«Оқыту» дегеніміз:Білімдендіру, тәрбиелеу, дамыту мақсатына бағытталған іс-әрекет;Оқушы мен мұғалімнің мақсатты түрде білім, білік және дағдыны меңгеруге бағытталған өзара әрекет жасау процесі;Оқушылар тұлғасын мақсатты қалыптастыру мен дамыту процесі.
«Педагогика тарихының» ғылыми таным саласы:Педагогикалық теорияның дамуы мен пайда болуы.Тәрбие мәселелерімен айналысатын мекемелер мен мектептің қалыптасу, даму жолдары.Тәрбиенің шығуы, дамуы.
«Процесс» ұғымының мағынасы:Processus-қозғалыс дегенді білдіреді.Алға басу, жылжу.Белгілі бір нәтижеге жетудегі бірізді әрекеттердің бірлігі.
«Тұлға» ұғымының мәнін ашу үшін оның келесі ұғымдармен қатынасы:даралық;адам;индивид
«Тұлға» ұғымының мәнін ашу үшін оның келесі ұғымдармен қатынасын анықтау керек +аралық , Индивид, Адам
«Форма» терминінің мәні білдіреді:Тәрбие процесінің сырттай көрінісін;Тәрбиелік жұмыстардың және тәрбиелік шаралардың бірлікті жиынтығын;Тәрбиеленушілердің іс-әрекеттерін жоспарлы ұйымдастыру жүйесін
Cынып жетекшісінің ата-аналармен жұмысының жеке формасына жататындар:Педагогикалық кеңес;Жеке әңгіме; Сұхбаттасу
А.С. Макаренко бойынша ұжымның даму принциптері:Жариялылық, жауапты бағынушылық; Перспективті бірізділік;Жұптық іс-әрекет
А.С.Макаренко балалар ұжымын дамытуға қатысты келесі перспективаларды бөліп көрсетті:Жақын;Алыс;Орта.
А.С.Макаренко бойынша ұжым дамуының 3 сатысы:Жеткіліксіз ұйымдастырылған топ.Ұжым іс-әрекетінің дамуымен сипатталады.Өзін-өзі басқаруға, яғни сынып жетекшісінің ұйымдастырушылық қызметінен тұрақты ұжым органдарына өтеді.
А.С.Макаренко жеке адам тәрбиесінің қоғамдық бағыттылығы тұрғысынан ұжымның кейбір белгілерін көрсетеді: Ұжым тәрбиенің мақсаты және объектісі. Ұжым адамдарды жалпы мақсаттылыққа біріктіреді. ұжым қоғамның бөлігі. ұжымның өзін-өзі басқару органдары мен басқарушылары болады.
А.С.Макаренко тұжырымдап көрсеткен ұжымның басты белгілері:Қоғамдық маңызы бар мақсаттың болуы.Мүшелері арасында өзара жауапкершілікті қарым-қатынастың орнауы.Өзін-өзі басқару органдарының болуы.
Адамгершілік тәрбиесі – бұл:Жалпы адамзаттық құндылықтарды, адамгершілік қасиеттерді үйрету және қалыптастыру.Моральдік қасиеттер, адамгершілік мінез сипаттары, жүріс-тұрыс дағдылары мен әдеттерін қалыптастыру процесі.Тұлғаның әлеуметтік ортада тіршілік етуіне қажетті, қоғам талабына сай тұрақты моральдық қасиеттерді, нормалар мен адамгершілік идеалдарды қалыптастыру.
Адамзат дәуірінің әр даму кезеңдеріндегі тәрбие және білім беру теориясы мен практикасын зерттейтін педагогика ғылымымының саласы: Педагогика тарихы.
Акселерация дегеніміз:Жасөспірімдік жастағы балалардың физиологиялық, психологиялық тұлғасының жылдам дамуы; Жасөспірімдік шақтағы сандық және сапалық көрсеткіштердің жылдам өзгеруі; Жасөспірімдердің дене бітімінің жылдам өсуі
Акселерация ұғымының мәні:Тұлғаның жасөспірімдік шақтағы дене және психикалық тұрғыдан жедел дамуы.Латынша «акселерацио»- тездету, жылдамдау дегенді білдіреді.Дене және психикалық дамудың тездеуі.
Ақпараттық технология: ақпаратты өңдеумен байланысты процестер; адам іс-әрекеті арқылы ауызша,жазбаша немесе басқа түрлі тәсілдермен жеткізілетін қажетті мағлұматтар жиынтығы; ақпаратты өңдеу процесінде қолданылатын құралдар мен әдістер жиынтығы
Ақыл-ой тәрбиесінің міндеттері:Негізгі ойлау операцияларын меңгерту.Зиялылық біліктерді қалыптастыру.Ойлау іс-әрекетінің шарты болатын білім қорын жинау.
Ақыл-ой тәрбиесінің міндеті (міндеттері): ой қабілеттерін дамыту
Аристотель тәрбие мақсатын:Жан рақымды дамыту деп білді;Ақыл-есті дамыту деп білді;Ерік-жігерді дамыту деп білді
Ата-аналарға отбасы тәрбиесін жақсарту мақсатында жеке дара көмек көрсете отырып, мұғалім:Педагогикалық әдептілік сақтау керек;Мақсатты түрде белгілі бір жоспарды ұстану керек;Ата аналардың педагогикалық сауатын дамытуды ұйымдастыруы керек
Аттестациялау (сараптау):Маман шеберлігінің деңгейін анықтайтын тәсіл;Мұғалімдердің кәсіби дайындығын жетілдіру жүйесі; Педагогтар мен мектеп басшыларының біліктілігін көтеру тәсілі
Аттестацияның мақсаты:Оқу-тәрбие процесінің сапасын арттыру;Педагогтардың әлеуметтік қорғанысын қамтамасыз ету;Педагогтың біліктілік категориясын тағайындау
Әдіснама деңгейлері:Нақты – ғылымилық;Жалпы ғылымилық;Философиялық
Әдістемелік жұмысты қорытындылау формалары: педагогикалық оқулар; жеке мұғалімдердің немесе әдістемелік бірлестіктердің шығармашылық есептері; ғылыми-педагогикалық конференциялар.
Әлемдік дидактиканың дамуына зор үлес қосты:А.Дистервег. И.Ф.Гербарт.К.Д.Ушинский.
Әлеуметтенуге тікелей әсер ететін факторлар: Мезофакторлар.Макрофакторлар.Микрофакторлар
Әлеуметтенудің мәнін ашушы ұғымдар:өзін-өзі жаңғырту;ортамен кіріктірілу;бейімделу
Әлеуметтенудің мәнін ашушы ұғымдар+бейімделу, сытқы ықпал, ортамен кіріктіру
Әңгімелесу әдісі:Бұл ұйымдастырылуы мен мазмұны жағынан еркін диалог, онда әңгімелесушілер арасында бейресми және еркін қатынастар орын алады.Бақылау мәліметтерін толықтыру үшін қолданылатын әдіс.Жеке адамдардың дербес ерекшеліктерін ескеруді қажет етеді.
Әңгімелесу түрлері: диалогтық; ынталандырушы; әңгімелесу-экспромт
Әр адакмның меңгеруіне тиісті философияда дәлелденген мәдениеттің түрлері (Э.С.Макарян бойынша):адамгершілік ; материалдық; рухани
бағалаудың тиімді жүйесін құру.
Бағдарламалап оқыту мақсаты:Оқыту процесін басқаруды жетілдіру, тексеруден өзін-өзі тексеруге, оқытудан өзін-өзі оқытуға көшу;Автоматтандырылған карама-қарсы байланыстарды қамтамасыз ету;Оқытуда жаңа бағдарланған оқулықтар, оқыту машиналарын қолдану.
Бақылау формалары:Фронтальдық.Жеке.Топтық.
Бақылау:Зерттеу объектісін қабылдауды арнайы ұйымдастыру.Педагогикалық мәселелерді зерттеуде жиі қолданылып жүрген әдістердің бірі.Зерттеу объектісінің сыртқы жақтары, қасиеттері мен белгілері туралы мәлімет алу.
Бақылаудың түрлері:Қорытынды бақылау;Күнделікті бақылау;Алдын ала бақылау
Бақылаудың түрлері: Қортынды бақылау; Алдын ала баылау; Күнделікі бақылау
Бақылаудың түрлері:Алдын ала бақылау;Күнделікті бақылау;Қорытынды бақылау;
Бақылаудың түрі:B+Күнделікті бақылау.+Алдын ала бақылау.+Қорытынды бақылау.
Балалар ұжымымен жұмыстар жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет-сапаларын зерттеген ғалымдар:К.Успанов;Н.Д.Хмель;В.А.Сластенин
Балалар ұжымымен жұмыстар жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет-сапаларына көңіл бөлген ғалымдар:+В.А. Сластенин. К. Успанов Н.Д. Хмель.
Балалар ұжымының педагогикалық теориясына үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:Т.Е.Конникова;С.А.Александров;А.С.Макаренко
Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:П.П.Блонский;Л.С.Выготский;С.Т.Щацкий
Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:П.Н.Лепешинский;А.С.Макаренко;Т.Е.Конникова
Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытудағы үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:+С.Т. Шацкий. B+Л.С. Выготский. E+П.П. Блонский.
Балалар ұжымының педагогикалық теориясына үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:+Т.Е. Конникова. П.Н. Лепешинский. А.С. Макаренко.
Баланың отбасындағы мәселелері туралы ҚР Конституциясының 27 тарауында былай делінген:Балаларды қорғау мен тәрбиелеу – ата-ананың табиғи құқығы және міндеті;Балалар үкметтің қамқорлыгына алынған;Балалар құқық қорғау орындарының қамқорлығын қажет етеді
Баланың отбасындағы орындайтын тапсырмаларының деңгейі арқылы көруге болады:Ата-ананың ұйымдастыру және бағыттаушы ролін;Ата-ана мен бала арасындағы қарым қатынас сипатын;Ата-ананың тәрбие құралдарын
Баланың өмір сүру, тіршілік ету, жеке тұлғалық және салауатты даму құқығын жариялаған құжат:Бала құқығы туралы конвенция”;БҰҰ Бас Ассамблеясы шешімі;Конвенция
Баланың өмірлік жолын айқындайды:+Әлеуметтік орта. Қоғамдағы жағдай, Мемлекет саясаты.
Баланың өмірлік жолын айқындайды:Ата-аналарының кәсіптері;Отбасы жағдайы;Ата-аналарының материалдық жағдайыПедагогикалық эксперимент кезеңдері:Анықтаушы кезеңі;Қорытынды кезең;Қалыптастырушы кезеңіПедагогика ғылымының басты міндеттері:Педагогикалық практиканы зерттеу және қорыту;Оқыту мен тәрбиенің заңдылықтарын ашу;Білім берудің дамуын болжау
Басқару әдістерінің негізгі топтары: Әкімшілік-ұйымдастыру әдістері; Психологиялық-педагогикалық ықпал жасау әдістері;Қоғамдық-пайдалы іс-әрекеттер әдістері
Басқару әдістерінің негізгі топтары: Қоғамдық әсер ету әдістері;Әкімшілік-ұйымдастыру әдістері;Психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері
Басқару әдістерінің негізгі топтары:+Әлеуметтік-педагогикалық әдістер. Психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері. Әкімшілік-ұйымдастыру әдістері.
Басқару принциптері:Жүйелілік және тұтастық.Демократияландыру және ізгілендіру.Коллегиялық, басқарудағы жекелік.
Басқару іс–әрекеттерді үдерісіндегі қызметтер:Ұйымдастыру;Мақсаттарды айқындау;Жоспарлау
Басқару іс-әрекеттері процесінде мынандай қызметтер орындалады:Келісім жасау;Реттеу;Ынталандыру
Басқару іс-әрекеттері процесінде мынандай қызметтер орындалады:Мақсаттарды айқындау;Жоспарлау;Ұйымдастыру
Басқару іс-әрекеттері үдерісіндегі қызметтер:+Жоспарлау. Мақсаттарды айқындау. Ұйымдастыру
Бастауыш мектеп шағындағы балалар ерекшеліктері:Біртектес, ойлануды қажет ететін жұмыстар тез жалықтырады.Білуге құштарлық, құбылыстарды есте сақтауы.Бала белгілі бір деңгейде өзінің атқаратын жұмысын өзі жоспарлай алады.
Бастауыш сынып жасындағы бала:Әртүрлі жағдайларды өз қиялында бейнелей аладыӨз қиялында қауіпті де үрейлі жағдайларды да тудыра аладыКездесетін барлық жағдайларды тез қабылдап, оған тез әсерленеді
Бастауыш сынып жасындағы баланың ерекшелігі мен дамуы:Салмағы бір жылда 2-2,7 өседі;Жүйке жүйесінің жетілуі жалғасады;Өзінің атқаратын жұмысын жоспарлай алады
Баяндау әдісіндегі әңгіме түрлері:әңгімелей отырып баяндау; әңгімелеп отырып бекіту;әңгімелеп бағыттау
Баяндау әдісіндегі әңгіме түрлері:Әңгімелей отырып баяндау;Баяндап айту;Әңгімелей отырып бекіту
Баяндау:Бұл игеруге қажет құбылыс, кейбір ұғымдар, заңдылықтардың мəнді қасиеттерін талдау, мысал келтіру жолымен дəлелдеп, оқушы санасына енгізу.Оқытудың сөздік әдісі.
Биологиялық бағыт өкілдері: Н.К. Крупская; Л.И. Божович; Э. Торндайк
Биологиялық бағыт өкілдері:+Н.К. Крупская, Л.И. Божович, Э. Торндайк
Болжамның рөлі:Ғылыми зерттеудің тірек көзі;Уақытша бар фактіні жүйеге келтіру;Проблеманың мәнін түсіну барысында дамиды
Бүгінгі мектеп практикасында кеңінен қолданылып жүрген оқыту түрлері:Түсіндірмелі-көрнекілік.Проблемалық.Бағдарламалық, компьютерлік.
Білім беретін мемлекеттік стандарттар жауап беретін талаптар:жалпы мәдени ортаның жағдайы;білім беру салаларының және сатыларының сабақтастықы стандарт ережелерінің бұзылмауы;білім алушылардың мүмкіндіктері мен қажеттіліктері
Білім беру жүйесін Стандарттау қажет:Баламалы оқулықтардың қосылуы үшін;Тың оқу жоспарларының енгізілуі үшін;Мектептегі оқу процесінің жаңа еркін ұйымдастыру формаларына өтуі үшін
Білім беру жүйесінің негізгі нормативтік құжаттары: Білім туралы заң;Оқу жоспары;Білім стандарты
Білім беру жүйесінің негізгі нормативтік құжаттары:+Оқу бағдарламалары. Оқу жоспары. Оқулықтар.
Білім беру мазмұны: Оқушылардың тұлғалық дамуын қамтамасыз ететін білімдер жүйесі ;Біліктілік жүйесін меңгеру;Оқушылардың ойлау, даму және танымдық қызығушылықтар негіздерін қамтамасыз етеді
Білім беру стандарты: Міндетті оқыту компоненттерін анықтайтын құжат;Міндетті білім берудің негізгі құжаты; Білім беру нормаларын анықтайтын құжат
Білім беру философиясы мәртебесін анықтаудағы көзқарастар:Білім беру философиясы ғылыми білімдердің пәнаралық саласы;Білім берудің әдіснамалық мәселелерін зерттейді;Білім беру философиясы жеке ғылыми сала емес
Білім беру философиясының нысаны білім берудің пәнаралық және сыртқы факторларын ескеруші сипаттамалары:Әдістеме және әдіснама, Жүйелік,Құндылық
Білім беру философиясының нысаны білім берудің пәнаралық және сыртқы факторларын ескеруші сипаттамалары:B+Құндылық ,Жүйелік, Ғылымилық
Білім беру философиясының функциялары: Сипаттаушылық және түсіндірушілік;Теориялық және практикалық; Зерттеушілік
Білім берудің құндылық сипаттамалары өзара байланысқан үш бөліктерді қарастырады: білім беру құндылық;қоғамдық;тұлғалық;жүйелік
Білім берудің мазмұнын көрсетпейтін құжат:Тақырыптық жоспар.Сынып журналы.Мектептің жылдық жұмыс жоспары.
Білім берудің мемелекеттік стандарттарының функциялары:Азаматтардың толыққанды , сапалы білім алуын қамтамасыз ету;Білім беруді және оны басқаруды ізгілендіру;Білім беру кеңістігін сақтау
Білім берудің өнімін тұтынушылар: +Қоғам, Мемлекет, Жеке адам
Білім мазмұны дегеніміз:Оқушылардың ғылыми білім, біліктілік және дағдыны игеру үдерісі ;Оқушылардың дүниетанымдық және адамгершілікті-эстетикалық идеялар жүйесін меңгеруі;Оқушылардың ақыл-ой, танымдық және шығармашылық қабілетін дамыту үдерісі
Білім мазмұны дегеніміз:Оқушылардың оқу процесінде игеруге қажетті ғылыми білімдер жүйесін игеруі ;Оқушылардың оқу процесінде игеруге қажетті білім, білік, дағдыларды меңгеруі;Оқушылардың оқу процесінде игеруге қажетті дүниетанымдар және адамгершілік-эстетикалық идеяларды игеруі
Білім мазмұны:Оқыту процесі компоненттерінің бірі.Бұл ғылыми білімнің, іскерліктің және дағдының жүйесі.Жеке адамның бiлiктiлiгi мен жан-жақты дамуын қалыптастыру үшiн негiз болып табылатын бiлiм берудiң әрбiр деңгейi бойынша бiлiмдер жүйесi.
Білім мазмұнын айқындайтын құжаттар:Оқулық;Оқу жоспары;Оқу бағдарламасы
Білім мазмұнының формальды теориясын ұстанушылар:Гераклит; Цицерон;Песталоцци
Білім мазмұнының формальді теориясын ұстанушылар:+ И.Г.Песталоцци Цицерон. Гераклит.
Білім, білік және дағдыны қалыптастыру процесі қажет етеді:Диагностикалауды;Бақылауды;Оқу-танымдық іс-әрекеттерінің нәтижесін анықтауды
Білімді, іскерлік, дағдыны тексеру әдістері:Жазбаша.Ауызша.Тәжірибелік, бағдарламалық.
В.В.Краевский мен И.Я. лернербілімберудің мазмұнын әлеуметтік тәжірибе ретінде қарастырып, мазмұн келесі өзара байланысты құрамдас бөліктерден тұратындығын айтады: Табиғат, қоғам, техника;Дағды, іскерлік;Интеллектуалдық рәсім;Іс-әрекеттің құралы.
Гректін «paidagogas» сөзінің мағынасы: Баланы жетектеуші;Қожасының баласын жетектеуші құл;Тәрбие туралы ғылымның атауы
Гректің <<paidagogas>> сөзінің мағынасы: Оқушыға білім беруші; Қожасының баласын жетектеуші құл; Баланы жетектеуші
Ғылым ретінде педагогиканың негізін қалаған: Я.А.Коменский
Ғылыми дүниетаным құрамдас бөліктері:Ғылыми – философиялық білімдер;Ғылыми жетістіктер;Шындықты тану әдістері
Ғылыми дүниетанымды іске асыру жолдары: ғылыми білімдер жүйесін қалыптастыру;пәнаралық байланыстарды іске асыру;арнайы пәндер енгізу
Ғылыми- педагогикалық зерттеу әдістері: +Теориялық зерттеу әдістері. Эмпирикалық зерттеу әдістері. Әдіснамалық зерттеу әдістері.
Ғылыми -педагогикалық зерттеу әдістері: Педагогикалық тәжірибені зерттеу әдістері;Эмпирикалық зерттеу әдістері;теориялық зерттеу әдістері
Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістерінің тобы:Педагогикалық тәжірибені зерттеу әдістері;Теориялық зерттеу әдістері;Математикалық зерттеу әдістері
Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістері:Бақылау, педагогикалық эксперимент.Сұқбат, әдебиет көздерін оқып білу.Әңгіме, сауалнама жүргізу.
Ғылыми-педагогикалық зерттеулер: іргелі; практикалық; қолданбалы
Даму – бұл:Адам ағзасының сандық және сапалық өзгерістері;Жеке адам сапалары мен қасиеттеріндегі сандық өзгерістер жүйесі;Бір күйден екінші жетілген түрге, ескі сапалық күйден жаңа сапалық күйге өту.
Даму барысында адамда:+Жеке тұлға ретінде қалыптасады. Ғылыми дүниетанымы қалыптасады. Сана мен өзіндік сана қалыптасады.
Даму барысында адамда: Жеке тұлға ретінде қалыптасады.Ғылыми дуниетанымы қалыптасады.сана мен өзіндік сана қалыптасады
Даму барысында адамда:Сана мен өзіндік сана қалыптасады;Жеке тұлға ретінде қалыптасады;Дербес жаңғыртушы іс-әрекет иесі болып жетіледі
Даму оқыту мен тәрбиенің көмегеі арқылы тарихи қалыатасқан іс – әрекет формаларын меңгеру арқылы жүреді және бұл жағдайда олар тек жеткен деңгейге ғана сүйенбейді, сонымен қатар оның алдында да жүреді деп түсіндірушілер:П.П.Блонский;К.Д.Ушинский;Л.С.Выготский
Даму:Әр қилы факторлардың ықпалымен жүзеге асатын адам ағзасындағы сандық және сапалық өзгерістер;Алдын-ала көзделген сапалық қасиеттердің адамдарда қалыптасуының белгілі бір мақсатқа бағытталған процесі;Эволюциялық ауысу немесе революциялық секiрiс түрiнде жүзеге асатын өрлеу процесi
Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетекшінің негізгі қызметі:Баланың қабілетін дамытуға қамқорлық;Баланың адамгершілігін тәрбиелеу;Баланың денсаулығын сақтау
Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетекшісінің негізгі қызметтері:+Баланың қабілетін дамытуға қамқорлық. Баланың адамгершілігін тәрбиелеу. Баланың денсаулығын сақтау.
Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалцыптастыруда тәрбиелік іс-шаралардың ұстанатын бағыттары:Экологиялық тәрбие;Еңбек тәрбиесі;Адамгершілік тәрбие
Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік істердің мынадай бағыттары ұсынылады:Азаматтық тәрбие;Еңбек тәрбиесі;Қоғамдық тәрбие
Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік істердің мынадай бағыттары ұсынылады:Ғылыми дүниетаным тәрбиесі;Эстетикалық тәрбие;Дене тәрбиесі
Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік іс-шаралардың ұсынылатын бағыттары: еңбек тәрбиесі; азаматтық тәрбие.
Дәстүрлі сабақ түрлері: Қорытынды сабақ.Аралас сабақ.Жаңа тақырыпты баяндау сабағы.
Дене тәрбиесі:Дене қабілетін, адамның қимылдық дағдысы мен іскерлігін мақсатты түрде дамыту.Гигиеналық әдепті қалыптастыру, денсаулықты нығайту мен жүйелі түрде дене жаттығуын жасау қажеттілігін қалыптастыруға бағытталған мақсатты процесс.Тәрбие түрі.
Диагностикалау қамтиды:Бақылау мен тексеруді; Жинақталған статистикалық деректерді талдауды ;Дидактикалық процестің жүргізілу барысын
Дидактика ғылым ретінде қарастырады: нені оқытамыз?; қалай оқытамыз?.
Дидактика ғылым ретінде қарастыратын мәселелер:+Қалай оқыту керек, Не үшін оқыту керек. Нені оқыту кереқ
Дидактика ғылым ретінде төмендегідей мәселелерді қарастырады:+Не үшін оқыту керек, Қалай оқыту керек. Нені оқыту керек
Дидактика ғылым ретінде төмендегідей мәселелерді қарастырады: Кімді оқытамыз;Нені үйретеміз;Неге оқытамыз
Дидактика зерттейді:Оқыту принцптерін;Жалпы білім беретін мектеп проблемасын;Оқыту заңдылықтарын;
Дидактика:Білім беру мен оқытудың теориялық және әдістемелік негіздерін зерттейтін педагогика ғылымының бөлімі.Оқытудың жалпы теориясы.Нені оқыту керек, қалай оқыту керек, не үшін оқыту керек деген сұрақтарға жауап беруді қарастырады.
Дидактика:Оқыту мен білім беру теориясы;Оқытудың заңдылықтары мен үрдістерін қарастырады;Оқыту үрдісін жүзеге асырудың жолдарын қарастырады
Дидактикада оқыту технологиялары төмендегідей сипаттарымен жіктеледі:Қолдану деңгейі;Философиялық негіз;Тәжірибе меңгерудің ғылыми мінездемесі
Дидактикада оқыту технологиялары төмендегідей сипаттарымен жіктеледі:Қолдау деңгейі;Еңгізу деңгейі;Нәтижелілік деңгейге
Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері: Жаңа білімді түсіндіру;Білімді бекіту;Білім, ептілік және дағдыларды тексеру
Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері:+Жаңа білім материалын хабарлау. Білім, білік, және дағдыларды тексеру. Білімді бекіту.
Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері:Жаңа білім материалын хабарлау;Білімді бекіту;Білім, білік және дағдыларды тексеруОқыту әдістерін қарастырған ғалымдар:М.А.Данилов;М.Н.Скаткин;И.Я.ЛернерҰжымдық-танымдық іс-әрекет түрлері:Біріңғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы;Жалпы нәтижелердің болуы;Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкерщіліктің және тәуелсіздіктің пайда болуы
Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ түрі: Өткен материалды қайталау, пысықтау;Жаңа білімді меңгеру;Аралас сабақ
Дидактикалық принциптерге жатпайды:Үздіксіздік;Педагогикалық процестің тұлғалық бағыттылығы;Біртұтастық.
Дидактиканың нақты түсініктері:Оқу, білім беру;Сабақ беру;Оқыту.
Дидактиканың негізгі категориялары:Оқыту, білім беру ;Білім мазмұны, оқыту әдісі;Оқыту принципі, оқытуды ұйымдастыру түрлері
Дидактиканың негізгі ұғымдары:Оқыту; Оқыту әдістері;Оқыту принциптері
Дидиктика ғылым ретінде қарастыратын мәселелер:Нені оқытамыз;Қалай оқытамыз;Не үшін оқытамыз
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары:Мектептің оқу ісінің сапалы орындалуын қадағалау және сабақ кестесін жасауға міндетті.Оқу бағдарламаларының орындалуын, сабақтардың барысы мен оқушылар үлгерімінің сапасын бақылау.Әртүрлі пәндер бойынша сыныптан тыс оқу жұмысын ұйымдастыру (пәндік үйірмелер, олимпиадалар, жарыстар т.б.).
Дүниетаным - бұл: Ақиқатты дүниеге деген көзқарастар жүйесі;Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі;Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі
Дүниетаным компоненттері:Ғылыми білімдер жүйесі.Сенімдер және адам идеалы.Көзқарастар.
Дүниетаным формалары: Көркемдік;Діни;Мифологиялық
Дүниетаным функциялары (Б.Т.Лихачев бойынша): тәрбиелік және дамытушылық;ағартушылық және ұйымдастырушылық;болжамдық
Дүниетаным: Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі; Дүниеге деген көзқарастар жүйесі; Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі
Дүниетаным: Ақиқатты дүниеге деген көзқарастар жүйесі;Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі;Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі
Дүниетаным:+Адамның алатын орнына деген көзқарас жүйесі. Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарас жүйесі. Дүниеге деген көзқарас жүйесі.
Дүниетаным:Адам санасының ерекше айрықша формасы;Адамның өзін қоршаған дүниеге, яғни қоғамдық өмірге, табиғатқа, өзіне көзқарасы және сенімі;Қоғамдық сананың жалпы және жоғарғы түрі.
Дүниетаным:Қоғамның жағдайына деген көзқарастар жүйесі;Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі;Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі
Дүниетанымды қалыптастыру жолдары және құралдары:Білім берудегі сабақтастық.Оқу пәндері арасындағы өзара байланыс.Оқыту.
Дүниетанымды қалыптастыруды анықтайтын шарттар:Болмысына және өзіне деген қатынасы,көзқарастары ;Гуманистік қарым -қатынасы, талапшылдығы
Дүниетанымның құрылымы+Көзқарас, Білім, Сенім
Дүниетанымның құрамды бөліктері: Дүниетанымның философиялық негіздері;Жеке тұлғаның құндылық бағыттары;Жеке тұлғаның дүниетанымы қалыптасуының жолдары мен тәсілдері
Дүниетанымның құрамды бөліктері: Дүниетанымның философиялық негіздері;Жеке тұлғаның құндылық бағыттары;Жеке тұлғаның дүниетанымы қалыптасуының жолдары мен тәсілдері
Дүниетанымның құрамды бөліктері:Жеке тұлғаның дүниетанымы қалыптасуының жолдары мен тәсілдері;Дүние таынымның философиялық негіздері;Жеке тұлғаның құндылық бағыттыры
Дүниетанымның құрылымына енетінA+Көзқарас, Сенім ,Білім
Дүниетанымның құрылымына енетін: Білім;Көзқарас.
Дүниетанымның негізгі қызметтері (И.Ф.Харламов):Ақпаратты-бейнелі.Бағдарлы-реттеуші.Бағалау.
Дүниетанымның формалары: Саяси, Діни
Дүниетанымның формалары: Мифологиялық.;Діни;.Көркемдік
Еңбек тәрбиесі:Оқушылардың еңбекке дайындығын, оған белсенді араласуын, оның нәтижесін ұқыптылықпен қарауын, болашақ мамандықты саналы түрде таңдауын қалыптастыру жөнінде мектеп пен отбасының бірлескен жүйелі жұмысы. Еңбек етуге психологиялық даярлықты, еңбекке деген дұрыс көзқарасты қалыптастыру, еңбек тәртібі мен мәдениетін меңгерту.Тәрбие түрі.
Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі:+Қоғамға пайдалы еңбек. Оқу еңбегі. Өндірістік еңбек.
Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі:Оқу еңбегі;Қоғамдық пайдалы еңбек;Өзіндік қызмет еңбегіТәрбие жұмыстары төмендегі аталған тәрбиелік іс-әрекетерді жүзеге асырады:Тәрбиелілік;Ұйымдастырушылық;ДамытушылықЕңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі:Өзіндік қызмет еңбегі;Оқу еңбегі;Қоғамдық пайдалы еңбек
Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізін мыналар құрайды:Оқу еңбегі;Өзіндік қызмет еңбегі;Қоғамдық пайдалы еңбек
Еңбек тәрбиесінің мақсаты:Балалардың еңбекке деген дұрыс көзқарастарын қалыптастыру. Еңбек етуге даярлықты, мамандықты саналы таңдауларын қалыптастыру.Еңбек мәдениетін қалыптастыру.
Жазалау дегеніміз:Баланың мінез-құлқында байқалатын теріс қылықтарды тежеу тәсілдері.Іс-әрекет және мінез-құлықты ынталандыру әдісі.Жағымсыз әрекеттерін тоқтату мақсатындағы тәрбиеленушіге әсер ету
Жазбаша бақылау әдісі:Оқушының бақылау жұмысы.Оқушының шығарма жазуы.Мазмұндама жазу.
Жалпы білім беретін бағдарламалар: Жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді;Жеке адамның мәдениеттік қалыптасуына бағытталады; Оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталады
Жалпы білім беретін бағдарламалар:+Жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді. Оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталады. Жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағытталады.
Жалпы білім беретін бағдарламалар:Жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағытталады;Жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді;Оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталады
Жалпы білім беретін бағдарламалар:Жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағытталады;Оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталады;Жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етедіБасқару іс-әрекеттері үдерісіндегі қызметтер: Ұйымдастыру;Мақсаттарды айқындау;ЖоспарлауМұғалімге басқару шешімдерін өңдеуге ақпараттың түрі:Тактикалық ақпарат;Бастапқы ақпарат;Жедел ақпаратМұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:Еріктілік;Шынайлылық;Жариялылық
Жалпы білім беретін бағдарламалар:Оқушының кәсіптік талдауын шешуге бағытталады;Жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағытталады;Жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді
Жалпы білім беретін оқу бағдарламалары мазмұнына қарай төмендегідей бөлінеді:орта білім;бастауыш білім;негізгі білім
Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандарты үш бөліктен құралады:Жалпы адамзаттық;Мемлекеттік;Ұлттық мемлекеттік
Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандартының бөліктері:Мектептік;Мемлекттік;Ұлттық-аймақтық
Жалпы педагогиканың дәстүрлі бөлімдері:Жалпы негізі, дидактика.Мектептану.Тәрбие теориясы.
Жаңа педагогикалық технологияның ерекшеліктері :Білім беруді ізгілендіру; Дамыта оқыту; Бағдарламалап оқыту
Жаңа педагогикалық технологияның міндеттері:Оқу бағдарламасының түрлендірілген нұсқаларын құрастыру; Білім сапасын жаңа деңгейге көтеру; Педагогикалық қызметтің өзекті мәселелерін білу
Жарыс әдісі:Өз нәтижесін басқалардың нәтижелерімен салыстыра отырып тұлға қасиеттерін қалыптастыру және бекіту;Адамға, қоғамға қажетті сапаларды тәрбиелеуде оқушылардың табиғи, бәсекелестік қасиеттерін бағыттайтын әдіс;Ынталандыру әдістерінің қатарына жатады.
Жарыс:Адамға, қоғамға қажетті сапаларды тәрбиелеуде оқушылардың табиғи, бәсекелестік қасиеттерін бағыттайтын әдіс.Ынталандыру әдісінің қатарына жатады.Өз нәтижесін басқалардың нәтижелерімен салыстыра отырып тұлға қасиеттерін қалыптастыру және бекіту.
Жасөспірімдік шақ және оның ерекшеліктері:Балалардың тәртібі нашарлап, сабаққа үлгірімі төмендейді;Бойы бұрынғыға қарағанда бір жылда екі есе шапшаңдықпен өседі;Жүйке жүйесінің құрылымы морфологиялық жағынан жетіліп болады
Жасөспірімдік шақтың ерекшелігі:Биологиялық және әлеуметтік қасиеттерді өзгереді;Индивиттің әлеуметтік маңызды сапалары артады;Қоғамдық мәні бар адам;
Жаттығу дегеніміз:Үйрету;Дағдыландыру;Жаттықтыру;
Жеке тұлға проблемасының негізгі бағыттары: Биологиялық
Жеке тұлғаға бағытталған білім берудің ғылыми-теориялық негіздерін зерттеген ғалымдар:Л.В.Занков;В.В.Давыдов;Р.ГЛемберг
Жеке тұлғаның маңызды белгілері:Саналылығы,жауапкершілігі;Бостандығы, қадыр қасиеті;Даралығы, қайталанбайтындығы
Жеке тұлғаның өзара әрекеттесу ортасы, тәрбие құралы:Қарым-қатыныс;Еңбек;Ойын
Жеткіншек кезеңіндегі балалар ерекшеліктері:Ағза мүшелерінің тез жетіле бастауы.Ойланбай асығыс шешім қабылдауы.Балалардың тәртібі нашарлап, сабаққа үлгерімдері төмендейді.
Жоғары білім нәтижесіне жетудегі адамның иерархиялық білім «сатылары»:кәсіби құзыреттілік;сауаттылық және білімділік;мәдениет және менталитет
Жоғары мектеп аты: университет; академия
Жоспар:Жұмыстың орындалу мерзімі мен бірізділігі алдын ала жобаланып көрсетілген іc-шаралардың жүйесі;Іс-әрекеттің негізгі түрлері мен тұтас іс-әрекеттің тиімділігін арттыруға бағытталған шараларды анықтау;Алдағы уақыттағы іс-әрекеттің негізгі мақсаттары мен міндеттерін анықтау.
Жүйелілік және бірізділік принципі:Оқу материалының логикалық байланысы мен орналасуын қатаң сақтауды талап етеді;Оқыту процесін және оның мазмұнын бір тәртіппен құрастыруды талап етеді;Оқыту процесінің нәтижесіне жүйелі бақылау жасауды талап етеді.
Жылдық оқу-тәрбие жұмысы жоспарының құрылымы: жоспардың негізгі бөлімдерін сипаттау; қойылатын міндеттер; кіріспе.
Зерттеліп отырған құбылыстағы байланыстарды көрсетеді және солардан туындайды:E+заңдар, принциптер, заңдылықтар
Зерттеу мәселесін таңдау және негіздеу:Зерттеудің жүргізілуіне байланысты;Кез келген зерттеудің нәтижелі аяқталуына байланысты;Проблеманы дұрыс таңдап, оған негіздеме жасай білуге байланысты
И.П. Подласый бойынша әдістері:+Көрнекілік, Сөздік. Практикалық.
И.П. Подласый бойынша оқыту әдістері тобы: Практикалық;Көрнекілік;СөздікТоптық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелері бойынша айналысқан зерттеушілер: И.Т. Волков; А. М. Реавский; В. ОконьОқушылардың оқыту белсенділік мәселесін өңдеуге үлес қосқандар: М.И. Махмутов; Р.Г. Лемберг; И.Я. ЛернерПедагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар: В.К. Дьяченко; В.В. Беспалько; В.В. Данилов Жалпы білім беретін бағдарламалар: Жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағытталады; Оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталады; Жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етедіБасқару іс-әрекеттері үдерісіндегі қызметтер: Ұйымдастыру; Мақсаттарды айқындау; ЖоспарлауМұғалімге басқару шешімдерін өңдеуге ақпараттың түрі: Тактикалық ақпарат; Жедел ақпарат; Бастапқы ақпаратМұғалімдерді аттестациялац (сараптау) принциптері: Жариялылық; Шынайылық; Еріктік
И.С.Якиманская тұлғаға бағдарланған білім берудің толық жіктемесін жасап, оны шартты түрде үш негізгі топқа бөлді:әлеуметтік –педагогикалық; пәндік –дидактикалық; психологиялық
Қ.Р Конституциясының 27-тарауында отбасы мен балалар құқығын қорғау мәселесі:Балаларды қорғау мен тәрбиелеу-ата-ананың табиғи құқығы және міндеті;Неке мен отбасы, аналық, әкелік және балалық мемлекет қамқорлығының аясында;Кәмелетке толған және еңбекке жарамды балалар еңбекке жарамсыз ата-аналарына қамқорлық жасау тиіс
Қазакқстан Республикасының білім беру жүйесінің сатысы+Негізгі білім беру мектебі, Жалпы орта білім беру мектебі, Бастауыш білім беру мектебі
Қазақ тілінде алғаш «Педагогика» оқулығын жазған педагог: М. Жұмабаев.
Қазақстан Республикасында «Білім беру туралы» Заңдар қабылданған жылдар:1992;1999;2007
Қазақстан Республикасындағы білім берудің мемлекеттік саясаты принциптеріне жатпайды:Ерлер мен әйелдерді жеке оқыту.Бiлiм берудi басқарудың авторитарлық сипаты.Бiлiм беру ұйымдарында дiни ұйымдардың ұйымдық құрылымдарын құру және олардың қызметiн жүзеге асыру.
Қазақстандағы мектеп түрлері:Жалпы білім беретін мектеп;Гимназия, лицей;Шағын жинақталған мектеп
Қазақстандық ғылым-педагог Н.Д. Хмель бойынша педагогикалық процестің негізгі сипаттамалары:Оқушылардың үлгерімі;Оқушылар ұжымының қалыптасқандығы;Оқушылардың қоғамдық белсенділігі
Қазіргі дидактика белгілі схема бойынша дамитындығын дәлелдейді:Білімді меңгеруге дайындалу; Танымдық мәселелерді шешу;Жүйелеу, практикада қолдану
Қазіргі дидактиканың тұжырымдауынша оқыту процесі схема-нұсқа бойынша дамиды:Қиындықты сезіну, проблеманы қалыптастыру гипотеза, іс-әрекетті болжау;Білуге құштарлық, танымдық проблемаларды шешу, байыту, жүйелеу, тәжірибеде қолдану;Оның адами қадір-қасиетінің сыйлануына
Қазіргі зерттеушілер бақылауға келесідегідей дидактикалық талаптар кояды:Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы ;Алынған ақпарат мазмұнының обьективтілігі мен анықтығы;Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру
Қазіргі зерттеушілер бақылауға келесідей дидактикалық талаптар кояды:Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы ; Алынған ақпарат мазмұнының обьективтілігі мен анықтығы;Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру
Қазіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары:+Алынған ақпарат мазмұнының объективтілігі мен нақтылығы. Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру. Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы.
Қазіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары:Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы;Алынған ақпарат мазмұнының объективтілігі мен нақтылығы;Бақылаудың даралқ және ұжымдық формаларын үйлестіру
Қазіргі зеттеушілер бақылау қояды: Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үлестірілуін, Алынған ақпарат мазмұнының обьективтілігі мен нақтылығын, Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуын.
Қазіргі кездегі педагогикалық зерттеулерде қолданылатын анкетаның (сауалнаманың) түрлері: атаулы
Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі байланысты: Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне;Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың көлеміне
Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі мыналарға байланысты:Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың көлеміне;Мектеп директорының позициясына;Сынып жетекшісінің өз алдына мақсат қоюына
Қазіргі педагогиканың әдіснамасы:Әдіс туралы ғылым;Зерттеу процесі туралы ілім;Тәрбие принциптерін зерттейтін ғылым
Қазіргі педагогиканың әдіснамасы:Әдіс туралы ғылым;Зерттеу процесі туралы ілім;Тәрбие принциптерін зерттейтін ғылым
Қазіргі педагогиканың әдіснамасы:Әдіс туралы ғылым;Зерттеу үдеріс туралы ілім;Бір нәрсені тану туралы ғылым
Қазірігі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптар:Алынған ақпарта мазмұнының объективтілігі мен нақтылығы;Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру;Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы
Қалыптастырушы тұғырдағы тәртіп үлгісі:Үлгі көрсету; Түсіндіру;Жаттығу
Қоғамдық тапсырма:Тәрбие әдісі.Белсенді топ пен ұжым тарапынан берілуі керек.Тапсырма беру оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты шешіледі.қойылатын талаптардың мазмұнына
қорыту.
ҚР «Неке және отбасы туралы» заңы (17.12.1998) баланың құқығы бар:Баланың өз ата-анасы тарапынан тәрбиеленуіне;Оның тілек-қалауларының орындалуына, жан-жақты дамуына;Оның адами қадір-қасиетінің сыйлануына
ҚР Конституциясының 27-тарауында отбасы мен балалар құқығын қорғау мәселесі:Кәмелетке толған және еңбекке жарамды балалар еңбекке жарамсыз ата аналарына қамқорлық жасау тиіс;Неке мен отбасы , аналық ,әкелік және балалық мемлекет қамқорлығының аясында;Балаларды қорғау мен тәрбиелеу ата ананың табиғи құқығы және міндеті
Құзыреттілік тұғыр дегеніміз:Мұғалім мен оқушының біріккен іс-әрекеті;“Педагог-оқушылар” жүйесінің қызметі,Жеке тұлғаның табысқа жету жолындағы білімі мен білігінің көрсеткіші
Құрамы бойынша тәрбие формалары жіктеледі:Ұжымдық және фронталдық; Жеке;Топтық
Мадақтау дегеніміз:Баланың жағымды мінез-құлқын ынталандыру.Тәрбиеленушінің өз міндетін дұрыс атқаруын қалыптастыру мақсатын көздейтін ынталандыру әдісі;Оқушылардың жағымды әрекеттерін қолдау үшін қолданылады.
Мадақтауды қолдану талаптарыМадақтаудың әділ болуы;Ұжымның пікірін ескеру;Оқушылардың жеке ерекшеліктері мен олардың ұжымдағы мәртебесін ескеру.
Мақсатына қарай педагогикалық эксперименттің түрлері: жасампаз эксперимент
Мария Монтессори оқушылардың жекелеп оқуына ынғайлы пәндер деп мыналарды көрсетті:Грамматикалық пәндер;Математикалық пәндер;Биологиялық пәндер
Мектеп басшысы білуге міндетті:Мектеп түрі мен мақсатын;Ақпараттық жабдықталуын;Материалдық- техникалық жабдықталуын
Мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасарының міндеттері:Мектепішілік және сыныптан, мектептен тыс тәрбие жұмыстарын сынып жетекшілері, ата-аналармен бірлесе отырып ұйымдастыруға басшылық жасау.Оқушылармен сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру мен үйлестіру.Оқушылар тәрбиесін жетілдіру бойынша сынып жетекшілері мен ұзартылған күн топтары тәрбиешілерімен әдістемелік жұмысты жүргізу.
Мектеп жетекшілері білуге міндетті: Мектептің материалдық жағдаын, Мектеп ақпараттық жабдықталуын, Оқу -тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың мерзімдік тәртібі; мектептің белгілеген мақсаттарға жетудегі басты шарттары .
Мектеп жоспарлары: тоқсандық жоспар;жылдық жоспар;перспективалық жоспар
Мектеп жұмысының практикасында кең қолданылатын жоспар түрлері:Перспективалық.Жылдық. Ағымдық.
Мектеп кеңесі:Оқу-тәрбие процесінің сапасын көтеру шараларын белгілейді.Коллегиалдық басқару органы.Ұжымдық басқару органы.
Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі дегеніміз:Жыныстық және рухани дамуы;Жан-жақты тұтас жетіліуі;Тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы
Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі дегеніміз:Жыныстық және рухани дамуы;Жан-жақты тұтас жетіліу;Тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы
Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі:+Жан-жақты тұтас жетілуі. Тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы. Жыныстық және рухани дамуы
Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі:Жан-жақты тұтас жетілуі;Тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы;Жыныстық және рухани дамуы
Мектеп пен отбасы әрекеттестігінің негізгі бағыттары:Ата-аналармен ұйымдастырушылық-педагогикалық жұмыс.Отбасы тәрбиесінің тәжірибесін талдап қорыту, тарату.Ата-аналардың педагогикалық сауаттылығын дамыту.Ата-аналармен баланың үлгерімі мен тәрбиесін жақсарту үшін жүйелі жеке дара жұмыстар жүргізу.
Мектеп пен отбасы ынтымақтастық әрекетінің бағыттары:Ата-аналармен ұйымдастырушылық-педагогикалық жұмыс;Ата-аналардың педагогикалық сауаттылығын дамыту;Оқушының үлгерімі мен тәрбиесін жақсарту үшін жүйелі жеке дара жұмыстарын жүргізу
Мектеп пен отбасының ынтымақтастық әрекеттері: Баланың оқу үлгерімі мен тәрбиесін жақсарту бойынша жүйелі жұмыстар, Ата-аналармен ұйымдастырушылық –педагогикалық жұмыс
Мектеп тәжірибесінде көптеп қолданылатын сабақ түрлері:Қайталау-қорыту.Жаңа білімді хабарлау.Білімді, білікті және дағдыны бекіту.
Мектеп тәжірибесінде қолданылатын жазалаудың түрлері:Ескерту, жиналысқа салу.Ұялту, белгілі бір жеңілдіктерден айыру.Сабаққа қатыстырмау, мектептен шығару.
Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыру формасына жатпайды:Сынып сағаты.Мектеп кеңесі.Пәндік үйірме.
Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыруға әсер ететін факторлар +мұғалімдердің педагогикалық мәдениетінің деңгейі, ұжымдағы моральдық-психологиялық жағдай, білім саласындағы мемлекеттік саясат, заңдық актілер мен құжаттар
Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастырудағы әсер етеді: Мұғалімдердің педагогикалық мәдениетінің деңгейі, Білім саласындағы мемлекеттік саясат, заңдылық актілер мен құжаттар, Ұжымдағы моральдық - психологиялық жағдай.
Мектепте эстетикалық тәрбиені жүзеге асырады:Оқу пәндері.Сыныптан тыс тәрбие жұмыстары.Көркемөнерпаздар үйірмесі.
Мектептегі әдістемелік жұмыс формалары: +проблемалық (инновациялық) топтар, пәндік әдістемелік бірлестіктері, әдістемелік кеңестер
Мектептегі әдістемелік жұмысты ұйымдастыру формалары бірқатар факторларға байланысты өзгеріп, жаңарып отырады:Мемлекеттің білім беру саласындағы саясатына ; Мектеп ұжымындағы моральдық-психологиялық жағдайға; Әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың материалдық-технологиялық мүмкіндіктеріне;
Мектептегі білім беру мазмұнын анықтайтын құжаттар:Оқу жоспары;Оқу бағдарламалары;Оқулықтар.
Мектептік құжаттардың барлық түрлері бөлінеді:Оқу-педагогикалық.Мектепішілік ақпараттық.Қаржы-шаруашылық.
Мектептің іс-әрекетін қадағалау+Білім мазмұнының ғылымилығын тексеру. Педагогикалық удерістің жүзеге асуын тексеру. Сабақта қойылған мақсаттың нәтижелілігін тексеру.
Мектептің жылдық жоспары мынадай принциптер негізінде құрастырылады:Оқыту- педагогикалық құжаттама;Мектеп ішіндегі ақпарат құжаттамасы;Қаржы - шаруашылық құжаттамасы
Мектептің жылдық жоспарынан басқа құжат түрлері:Оқыту- педагогикалық құжаттама;Мектеп ішіндегі ақпарат құжаттамасы;Қаржы - шаруашылық құжаттамасы
Мектептің жылдық жұмыс жоспары мына принциптер негізінде құрастырылады:Жоспарлаудың ғылымилығы;Жоспардың нақтылығы;Жоспардың перспективтілігі
Мектептің жылдық жұмыс жоспары мына принциптер негізінде құрастырылады:Жоспарлаудың ғылымилығы;Жоспардың нақтылығы;Жоспардың перспективтілігі
Мектептің жылдық жұмыс жоспары мынадай қағидалар негізінде құрастырылады:Жоспарлаудың ғылымилығы.Жоспардың болашағы.Коллегиялық, басқарудағы жекелік. Жоспардың нақтылығы.
Мектептің жылдық жұмыс жоспарын құрастыру ұстанымдары:+Жоспардың перспективтілігі. Жоспарлаудың ғылымилығы. Жоспардың нақтылығы.
Мектептің іс-әрекетін қадағалау дегеніміз:Білім мазмұнының ғылымилығын тексеру;Оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру;Сабақта қойылған мақсаттың нәтижелілігін тексеру
Мектепшілік бақылау формалары: Жекелік, тақырыптық –қорыту, Пәндік – қорыту, кешенді-қорыту.
Мектепішілік бақылау формалары+Ұжымдық, Тақырыптық, сыныптық-қорыту
Мектепішілік басқару функциялары:жоспарлау;ұйымдастыру;бақылау
Мемлекеттік білім беру стандарты:Мектеп бітірушілерінің жалпы білімділігіне қойылатын талаптардың міндетті деңгейі анықталған құжат.Білім беру мазмұнын анықтайтын негізгі нормативтік құжат.Білім және ғылым министрлігі бекіткен білім мазмұнының мемлекеттік нормалары.
Микрофакторларға жатады:Отбасы.Көрші, құрдастар.Тәрбие орындары, әртүрлі қоғамдық ұйымдар.
Мұғалімге басқару шешімдерін өңдеуге ақпараттың түрлері:Тактикалық ақпарат;Бастапқы ақпарат;Жедел ақпарат
Мұғалімге басқару шешімдерін өңдеуге ақпараттың түрі:Бастапқы ақпарат;Тактикалық ақпарат;Жедел ақпарат;
Мұғалімге басқару шешімдерін өңдеуге ақпараттың түрі:Бастапқы ақпарат;Жедел ақпарат;Тактикалық ақпарат Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:Жариялылық;Еріктілік;Шынайлылық
Мұғалімге басқару шешімдерін өңдеуге ақпараттың үш түрі аса қажет:Бастапқы ақпарат;Тактикалық ақпарат;Жедел ақпарат
Мұғалімге оқу-тәрбие процесі бойынша ақпараттың үш түрі аса қажет:Бастапқы ақпарат; Тактикалық ақпарат; Жедел (ағымдағы) ақпарат
Мұғалімдерді аттестациялау барысында үш түрлі сараптау комиссиясы түзеледі:Бас сараптау комиссиясы;Аудандық сараптау комиссиясы;Білім мекемесіндегі сараптау комиссиясы
Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) барысындағы сараптау комиссиясы:C+Аудандық сараптау комиссиясы. Білім мекемесінлегі сараптау комиссиясы. Бас сараптау комиссиясы.
Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері: Еріктілік; Шынайлылық; Жариялылық
Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:+Шынайлылық. Еріктілік. Жариялылық.
Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:Еріктілік;Жариялылық;Шынайлылық
Мұғалімдерді аттестациялаудағы мақсат:Олардың кәсіби шеберлігінің деңгейін айқындау.Педагог қызметкерлердің кәсіптік біліктілігін көтеру, шығармашылық белсенділігін дамыту, әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ету.Еңбегінің нәтижелі болуына жағдай жасайтын, еңбек ақысын сатылауды
Мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістерінің бірі: жаттығу; қоғамдық пікір.
Мінез-құлықты қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері:қоғамдық пікір;жаттығу;нұсқау
Н.Д. Хмель бойынша педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары:+Ол ұстаздардың қатысуымен және басшылығымен жүзеге асады, Оқушылардың қоғамдық өмірді жүзеге асыруға дайындығы, Оқушылардың бірлескен іс-әрекеті
Н.Д. Хмель бойынша педагогокалық үдерістің негізгі сипатамалары:Оқушылар үлгерімі;Оқушылардың қоғамдық белсенділігі; Оқушылар ұжымының қалыптасқындығы
Негізгі іс-әрекет: Оқу, Еңбек.
Озық іс-тәжірибе:Жаңашыл ұстаздардың тәжірибесін, ғылыми еңбектерін терең зерттеп, өз ісінде шеберлікпен пайдаланудың жолдарын қарастырады.Мұғалім мен оқушылардың еңбегін барынша жеңілдетіп, оқыту мен тәрбие саласында ерекше табыстарға жеткізетін жекелеген мұғалімдердің іс-тәжірибесі.Жоғары деңгейдегі шеберлік, ғылымда белгілі әдіс-тәсілдерді, жаңа әдістерді тиімді қолдану.
Оқу әдісі (Ю.К.Бабанский бойынша): ұйымдастыру және оқу-таным іс-әрекетін іске асыру; эвристикалық (іздену) оқыту әдістері; оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін стимулдау әдісі
Оқу бағдарламаларының түрлері:Типтік;Оқу – жұмыс;Авторлық
Оқу бағдарламасы дегеніміз:Әрбір оқу пәні бойынша берілетін білімнің мазмұны анықталады;Пән бойынша нақты тақырыптарға бөлінген сағат саны көрсетіледі;Оқу пәні бойынша берілетін білімнің бөлімі анықталады
Оқу бағдарламасы:Оқу жоспары негізінде құрастырылады.Оқыту пәнінің мазмұнын ашатын, тақырыптардың кезектестігін, оларды игеруге бөлінген уақыттарды және оқыту пәнінің мақсаты мен міндеттерін анықтайтын құжат.Білім беру мазмұнын анықтайтын нормативті құжаттың бірі.
Оқу бағдарламасының мазмұндық құрылысын анықтайтын тәсіл: Оқу материалы қарапайымнан күрделіге ауысып отырады; Оқыту материалдары оқушылардың жас ерекшелігіне сай болады; Оқу материалы қол жетерлік деңгейде болады
Оқу дәрістерін өткізу әдіс-тәсілдеріне байланысты дәрісбаян түрлері:Бинарлы дәрісбаян;Ақпараттық дәрісбаян;Көрнекілі дәрісбаян
Оқу дәрістерін өткізу әдіс-тәсілдеріне орай дәрісбаян түрлері:Ақпараттық дәрісбаян;Бинарлы дәрісбаян;Көрнекілі дәрісбаян
Оқу дискуссиясы:Сөздік әдіс.Нақты проблема бойынша пікір алмасуға, жекеленген көзқарастар білдіруге негізделеді.Оқыту әдісі.
Оқу жоспары:Білім беру мазмұнын анықтайтын нормативті құжаттың бірі.Жыл бойында оқытылатын оқу пәндері құрамы көрсетілетін мемлекеттік құжат.Оқу пәндерінің құрамын әрбір сынып және пән бойынша апталық сағат санын анықтайтын мемлекеттік құжат.
Оқу жұмысын ұйымдастырудың түрлері:Дәріс, әңгіме, диспут;Семинар, баяндау, жаңа материалды түсіндіру;Қайталау, қорытындылау, бақылау
Оқу орындары инновациялық талаптары: Оқу- тәрбие процесінің нәтижелері, Оқу- тәрбие процесінің құралдар мен медиа жүйелерді енгізу, Оқу- тәрбие процесі табиғатқа сәйкестік принципіне
Оқу танымдық іс-әрекеттің компоненттері:Жаңа материалды қабылдау ;Есте сақтау;Білімді бекіту
Оқу танымдық іс-әрекеттің компоненттері:Жаңа материалды қабылдау, есте сақтау;Бағалау, қорытындылау;Жаңа материалды бекіту
Оқудан тыс жағдайында оқушылармен ұжымдық жұмыс жүргізу әдістемелерін жасағандар: Н.К.Крупская; А.С.Макаренко; П.П.Блонский
Оқу-тәрбие процесінде тиімді ұйымдастыру үшін педагогтың басшылыққа алатын темперамент түрлері: флегматикалық, меланхоликалық;
Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады:Педагогикалық процестің қоғам талабына сәйкестілігі;Іс-әрекеттің сана мен мінез-құлық бірлігін қалыптастыруға бағыттылығы;Педагогикалық процестегі іс-әрекеттерді оқушылардың қажеттілігін ескере отырып ұйымдастыру
Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады:Педагогикалық талап қоюда оқушының көзқарасын сыйлаумен ұйымдастыру;Іс-әрекеттің оқушының дүниетанымын қалыптастыруға бағыттылығы;Оқушымен ұжымның дамуында жас ерекшелік пен ұлттық ерекшеліктерді ескеру
Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады:Ұстаздардың, оқушылар ұстанымының және отбасылардың оқушыларға; қоятын талаптарының үйлесімділігі;Әр бір бала үшін тиімді психологиялық ахуалдың әлеуметтік қауіпсіздігін қамтамасыз ету;Оқушы тұлғасы мен ұжымның дамуындағы жаңа құрылымды үздіксіз бақылау
Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады:Ұстаздардың, оқушылар ұстанымының және отбасылардың оқушыларға қоятын талаптарының үйлесімділігі;Әр бір бала үшін тиімді психологиялық ахуалдың әлеуметтік қауіпсіздігін қамтамасыз ету;Оқушы тұлғасы мен ұжымның дамуындағы жаңа құрылымды үздіксіз бақылау
Оқушалардың танымдық әрекетінің белсенділігін зерттеуге үлес қосқан әдіскерлер мен психологтар:Л.С.Выготский;Б.Г. Есипов;В.В. Давыдов
Оқушалардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқан әдіскерлермен психологтар:Л.С.Выготский;Б.Г. Есипов;В.В. Давыдов
Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін өңдеуге үлес қосқандар:И.Я.Лернер;М.И.Махмутов;Р.Г.Лемберг
Оқушылардың білім, білік, дағдысын бақылауға қойылатын талаптар:Мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы.Бақылау жүйелілігі.Бақылауда даралық және ұжымдық формаларды үйлестіру.
Оқушылардың білімін тексеру түрлері:Ауызша сұрау;Бақылау жұмысы;Тест
Оқушылардың білімін тексеру және бағалау түрлері:Күнделікті.Тоқсандық.Жылдық қорытынды.
Оқушылардың білімін, біліктілігін және дағдысын тексеру және бағалау:күнделікті бақылау, сабаққа баға қою;Диктант, фронтальды бақылау;Бақылау жұмыстары, үй тапсырмасын тексеру
Оқушылардың жаңа материалды меңгеру үшін өз бетімен істелетін жұмыстары әдістеріне жататындар:Оқулықпен жұмыс; Лабораториялық жұмыс;Жаттығу жұмысы
Оқушылардың оқу белсенділік мәселесін зерттеген ғалымдар:Р.Г.Лемберг;И.Я.Лернер.;М.И.Махмутов
Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін өндеуге үлес қосқандар: +М.И. Махмутов. И.Я. Лернер. +Р.Г. Лемберг.
Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін өңдеуге үлес қосқандар: И.Я. Лернер;Р.Г. Лемберг; М.И. Махмутов
Оқушылардың өзара әрекеттестігі нәтижесінде:Оқушылардың танымдық белсенділіктері қалыптасады;Ізденімпаздықтары артады;Ұжымдық психологияның қалыптасуына көмектеседі
Оқушылардың өзіндік оқу жұмыстары:Тек үй жұмысын орындау барысында ғана емес, оқыту процесінің өн бойында орын табуы тиіс.Педагог басшылығымен, бірақ тікелей қатысуынсыз орындалатын оқушы іс-әрекеті.Оқушылардың дербестігін арттырып, өздігінен білім алу қабілетін дамытады.
Оқушылардың сыныптағы іс әрекетін ұйымдастыру: Оқушылардың танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру; Сыныптың тәрбиелік іс-әрекетін ұйымдастыру; Топтың пәндік іс-әрекетін ұйымдастыру
Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыру дегеніміз:Сыныптың мектептегі тіршілік-қызмет әрекетін ұйымдастыру;Топтың пәндік іс-әрекетін ұйымдастыру;Өмірді түсініп, сезінудің рухани іс-әрекетін ұйымдастыру
Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыру:+Сыныптың тәрбиелік іс-әрекетін ұйымдастыру. Сыныптың мектептегі тіршілік-қызмет әрекетін ұйымдастыру. Сыныптың қоғамдық іс-әрекетін ұйымдастыру.
Оқушылардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқан әдіскерлер мен психологтар: В.В.Давыдов; Л.С.Выготский; Б.Г.Есипов
Оқушылардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқан әдіскерлер мен психологтар:+Б.Г. Есипов. В.В. Давыдов. Л.С. Выготский.
Оқушылардың танымдық іс-әрекетінің бағытталуында қолданылады: практикалық әдісі; көрнекілік әдісі; сөздік әдісі
Оқушылармен сыныптан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастырудың негізгі формаларын көрсетіңіз:Тақырыптық кештер;Олимпиадалар, КВН (КТК);Конкурстар.
Оқушының артта қалу себептері:Әлеуметтік-экономикалық.Биопсихикалық сипаттағы.Педагогикалық.
Оқушының білімін бақылау түрлері:Ағымдық бақылау;Қорытынды бақылау;Тақырыптық бақылау.
оқушының өзара байланыста болуы.Мұғалім іс-әрекет мақсатын әрқайсысының санасына жеткізуге тырысады, оқушыларда өздеріне деген сенім қалыптасады.Жүктемелер әрбір оқушының қабілеттерін және бейімділіктерін ескере отырып сыныпқа оңтайлы бөлінеді, белсенділік ынталандырылады, ынта дамиды.
Оқыту әдістерін қарастырған ғалымдар:+Ю.К.Бабанский М.Н. Скаткин. И.Я. Лернер. М.А. Данилов.
Оқыту әдістерін қарастырған ғалымдар:И.Я.Лернер;М.Н.Скаткин;М.А.ДаниловОқудан тыс жағдайында оқушылармен ұжымдық жұмыс жүргізу әдістемесін жасағандар:А.С.Макаренко;Н.К.Крупская; П.П.БлонскийӨздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға, ойларын жүйелеуге шақырған Қазақтың ағартушылары мен педагогтары:Ы.Алтынсарин; А.Құнанбаев;М.Жұмабаев
Оқыту әдістерін өз еңбектерінде қарастырған ғалымдар:М.А.Данилов;И.Я.Лернер;М.Н. Скаткин
Оқыту әдістерінің қайсысы ауызша тексеру әдісінің тобына жатады:Жекеше сұрау ;Жалпы сұрау;Ауызша емтихан
Оқыту әдісі дегеніміз:Оқыту процесіндегі мақсатқа жету жолы;Оқытуға қойылатын мақсаттарға жету жолы;Білімділік, тәрбиелік, дамытушылық, міндеттерді шешуге бағытталған қызмет
Оқыту әдісі:Оқушыларға білім, іскерлік, дағдыны игерту, олардың танымдық қабілеттерін және тұлғалық қасиеттерін дамытуға бағытталған педагог және оқушылардың өзара байланысқан іс-әрекеттері;Мұғалім мен оқушылардың бірлесе жасайтын әрекеті;Мұғалім мен оқушылардың өзара әрекетінің барысында білім алу жолдары.
Оқыту нәтижелерін тексеруге қолданылатын тестер:+Алынған білімдердің негізінде баяндама жасай алуы. Білім мазмұнының тиімді түрін көрсету. Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы. Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру
Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылады: алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру тестте; өткен тақырыптарға өзіндік сын-баға беруге қатысты тестте; алынған білімдерді мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуге байланысты тестте.
Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылатын дидактикалық тестер:+Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы.
Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылатын тестер:алынған білімдерінің мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі;өткен тақырыптарға өзіндік сын баға беру алуы.Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру;
Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылған тестер:Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру;Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы;Алынған білімдерді мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі
Оқыту нәтижелерін тексеруде тестердің мынадай түрлері қолданылады: Өткен тақырыптар бойынша оқушының жалпы дайындық денгейін тексеру; Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру;Алынған білімдердің негізінде баяндама жасай алуы
Оқыту нәтижелерін тексеруде тестердің мынадай түрлері қолданылады: Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру;Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы;Алынған білімдердің негізінде баяндама жасай алуы
Оқыту нәтижелерін тексуде қолданылатын тесттер:Алынған білімдерді мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі;Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру;Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы
Оқыту нәтижесін тексеруге арналған тесттер: Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру; Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы; Алынған білімдерді мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білу
Оқыту принциптерінің жүйесі:Мақсаттылық, қоғам талабына сәйкестілік.Түсініктілік, жүйелілік, бірізділік.Көрнекілік, жас, дербес ерекшелікті ескеру.
Оқыту принципі:Дидактика категориясы.Оқытудың мазмұнын ұйымдастыру түрлерін, әдістерін оқытудың мақсаты мен заңдылықтарына сай анықтайтын қағидалар жүйесі.Оқыту процесін ұйымдастыруға қойылатын талаптар.
Оқыту процесіне тән негізгі белгілер:Екі жақтылық.Оқушылар мен мұғалімнің біріккен әрекеттері, мұғалім тарапынан басшылық.Арнайы жоспарлы ұйымдастыру, басқару, тұтастылық бірлік оқушы дамуы мен тәрбиесінің басқарылуы.
Оқыту процесінің құрылымдық компоненттері:Мақсаттылық, мотивациялық-қажеттілік; Мазмұндылық, іс-әрекеттік-операциялық;Ерік-жігерлілік, тексеру-реттілік нәтижесін бағалау
Оқыту процесінің қызметтері:Тәрбиелік.Дамытушылық.Білімділік.
Оқыту тәсілдері:Әдіс элементі;Оқыту әдісінің құрамды бөлігі;“Әдіс”түсінігіне байланысты жалқы ұғым.
Оқыту ұстанымдары: көрнекілік; жүйелілік.
Оқыту ұстанымдары:+Көрнекілік, Жүйелілік. Саналылық және белсенділілік.
Оқыту ұстанымдары:Ғылымилық;Жеткіліктік;КөрнекілікБілім мазмұнының формальды теориясын ұсынушылар:Гераклит;Цицерон;Песталоций
Оқыту ұстанымдары:Саналылық және белсенділік;Жүйелілік;Көрнекілік
Оқыту үрдісінің құрылымдық компоненті болып табылмайды:Оқыту принциптері.Оқыту қызметтері.Оқыту зандылықтары.
Оқытудағы саналылық және белсенділік:Оқушылардың оқу материалын тек жаттап алмай, олардың мән-мағынасын терең түсінуін қамтамасыз етеді;Дидактикалық принцип;Оқушыларды сабақтың мақсаты мен міндетіне жауапкершілікпен қарауды, оның практикалық мәнін ұғынуды қажет етеді.
Оқытуды ұйымдастыру формалары бір-бірінен мынадай түсініктер арқылы ерекшеленеді:Оқушылардың құрамымен, сабақты өткізу орны және уақытымен;Жеке пәндерді тұрақты оқу кестелері арқылы оқыту;Мұғалім мен оқушылардың іс-әрекетінің сипатымен, бұл әрекетті мұғалім тарапынан басқарумен.
Оқытуды ұйымдастыру формалары:+Сабақ. Семинар. Оқыту саяхаты
Оқытуды ұйымдастыру формаларына жатады: Сабақ;Семинар;Дәріс;
Оқытуды ұйымдастыру формасы (формалары): семинар; оқу саяхаты(экскурсия); сабақ
Оқытуды ұйымдастыру формасына жатпайды:Оқыту әдісі.Бақылау.Дербес тексеру.
Оқытуды ұйымдастырудың түрлері:сабақ ;Семинар;Экскурсия
Оқытудың жалпы заңдылықтары:Оқыту мақсаты;Оқыту әдістері;Оқыту мазмұны
Оқытудың ауызша әдістерін көрсетіңіз:Дәріс, оқу пікірталасы.Әңгімелеу, оқулықпен жұмыс.Әңгіме, түсіндіру.
Оқытудың әдістерін қарастырған ғалымдар: М.Н.Скаткин; М.А.Данилов; И.Я.Лернер
Оқытудың әдісі:Түсіндіру.Кітаппен жұмыс.Әңгімелесу.
Оқытудың ғылымилық принципі:Оқу бағдарламаларын, оқулықтарды жасағанда еске алынып, оқыту процесінде жүзеге асырылады.Оқушылардың ғылыми диалектикалық ойлау қабілетін дамытады.Білім мазмұнын ғылымның қазіргі даму дәрежесіне сәйкестендіруді, жаңа әдістемелерді қолдануды талап етеді.
Оқытудың жалпы заңдылықтары:+Оқыту тиімділігі. Оқыту болжамдылығы. Оқыту нәтижелілігі.
Оқытудың жалпы заңдылықтары:Оқыту әдістері;Оқыту мазмұны;Оқыту мақсаты
Оқытудың жалпы заңдылықтары:Оқыту мақсаты;Оқыту мазмұны;Оқыту әдістері
Оқытудың жаңа технологгияларына жатады:Дамыта оқыту;Модульдік оқыту;Сыни тұрғыдан оқыту
Оқытудың жеке заңдылықтары.+Жеке дидактикалық, Ұйымдастырушылық , Гносеологиялық.
Оқытудың жеке заңдылықтары:Гносеологиялық;Жеке дидактикалық;Ұйымдастырушылық
Оқытудың жеке заңдылықтары:Ұйымдастырушылық;Гнесеологиялық;Жеке дидактикалық
Оқытудың заңдылықтары: гносеологиялық; жеке дидактикалық; ұйымдастырушылық
Оқытудың интербелсенді тұғыры:Оқу материалын терең түсінуге ықпал етеді;Мәселені кешенді шешу дағдысын қалыптастырады;Топта жұмыс істей білу дағдысын дамытады
Оқытудың көрнекілік әдістері:Демонстрация.Бақылау.Иллюстрация.
Оқытудың көрнекілік принципі:Заттар мен құбылыстардың өзін тікелей көрсетуге мүмкіндік болмаған жағдайда да қолданылады.Оқу материалын меңгерту құралы ретінде қарастырылып, дидактиканың алтын ережесі деп аталады.Заттарды қолмен ұстап, көлемін, түр-түсін байқап, көзімен көругежағдай туғызады.
Оқытудың негізгі белгілері: Екі жақтылығы. Оқушы мен мұғалімнің біріккен іс-әрекеті. Мұғалімнің басқаруы. Бірлігі және тұтастығы.
Оқытудың топтап оқыту түрі – бұл:Оқушылар тобының бірлескен танымдық іс-әрекеті ;Оқу материалын игеру шағын топтарға бөліну арқылы жүзеге асырылады;Оқушылардың тұлғалық сапаларын дамыту үшін қолданылады
Оқытудың ұйымдастыру формалары: оқу саяхаты (экскурсия); сабақ; семинар
Оқытудың функциясы қызметі: Оқушыларға білім беру, Тәрбиелеу, Дамыту
Оқытушының негізгі міндеті – оқушыларды өз бетінше ойлау, зерттеу-ізденістеріне бейімдеу деп санаған ХVII-ХІХ ғасыр педагогтары:Я.А.Коменский.К.Д.Ушинский.И.Г.Песталоцци.
Отбасы тәрбиесінде қолданылатын басты әдістер:+Әнгіме-сұхбат. Бірге еңбек ету. Түсіндіру.
Отбасы тәрбиесінде қолданылатын басты әдістер:Баланы қорғау;Бірге еңбек ету;Баланы дамыту
Отбасы тәрбиесінің құқықтық негіздерін анықтайды: ҚР конституциясында; «Бала құқығы туралы Конвенцияда»;
Отбасы, бұл:Тұлғаның негізін қалайтын алғашқы құрылымдық бірлік.Ерлі-зайыпты одаққа және туыстық байланыстарға негізделген әлеуметтік қауымдастықтың түрі.Болашақ азаматтың әлеуметтену жолындағы алғашқы қадамдарын жасайтын бастапқы адым.
Отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан:Баланы сол қалпында сүю, құрметтеу;Баланы қиындықтар құрсауында жалғыз қалдыруға болмайды;Балаға әсер ететін құрғақ сөз ғана емес, оның қалай айтылғаны, шын көіңілден шыққандығы
Отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан:+Баланы сол қалпында сүю, құрметтеу Балаға көп сөз айтудың қажеті жоқ, оған тек қана практикалық тапсырмалар беру қажет. Баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыруға болмайды.
Отбасының негізгі қызметтері: Ұрпақ жалғастыру;Тәрбиелеу; Шаруашылық-экономикалық
Отбасының негізгі қызметтері:+Тәрбиелеу. ұрмыстық.- экономикалық, Ұрпақ жалғастыру.
Отбасының негізгі қызметтері:Репродуктивті, коммуникативті.Тәрбиелік.Шаруашылық-экономикалық, рекреативті.
Отбасының педагогикалық ықпалын диагностикалау жүйесінің компоненттері:+ата-ананың педагогикалық мәдениеті, оқушының және отбасының жалпы сипаттамасы,өнегелілік-психологиялық жағдайы
Өздерінің еңбектері мен тәжірибелік іс-әрекеттерінде оқушыларды шығармашылықты дамытуға, өз бетінше ойлай білуге шақырған қоғам қайраткерлері мен педагогтары:А.Байтұрсынов.М.Жұмабаев.Ж.Аймауытов.
Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға ,ойларын жүйелеуге шақырған қазақтың ағартушылары мен педагогтары:А.Құнанбаев;Ы.Алтынсарин;М.Жұмабаев
Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға, ойларын жүйелеуге шақырған Қазақтың ағартушылары мен педагогтары:+М. Жұмабаев. Ы. Алтынсарин,А. Құнанбаев
Өзін-өзі тәрбиелеудің кең қолданылатын тәсілдері:Өзін-өзі бақылау.Өзін-өзі құптау, өзін-өзі түзету.Өзіне-өзі баға беру, өзіне-өзі бұйыру.
Пәндік саралауда басшылыққа алынбайды:этникалық ерекшеліктер; ғылыми бағыттар;діни ерекшеліктер
Педагог тұлғасына қойылатын талаптар:Жан-жақты білімдарлық;Білікті маман.Жұмысына шығармашылық көзқарас.
Педагог үшін маңызды болып табылатын жеке адамның қасиеттері: физиологиялық ерекшеліктері; интеллектуалдық; моральдікТұлғаның бағыттылғы ұстанымы негізінде тәрбие әдістерін жіктеу оның бірнеше жақтарының бірлігін қамтиды: мазмұндық; процессуалдық; нәтижелікБілім беретін мемлекеттік стандарттар жауап беретін талаптар: білім беру салаларының және сатыларының сабақтастығы стандарт ережелерінің бұзылмауы; жан-жақты білім берілуі; білім алушылардың мүмкіндіктеі мен қажеттіліктеріДүниетаным: Дүниеге деген көзқарастар жүйесі; Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі; Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесіЕңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі: Қоғамдық пайдалы еңбек; Өзіндік қызмет еңбегі; Оқу еңбегіІс-әрекетті ұйымдастыру мен мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері:Тәрбиелік жағдайлар; Жаттығу; Тапсырма беруБалалар ұжымының педагогикалық теориясына үлестерін қосқан педагог-ғалымдар: Т.Е. Конникова; П.Н. Лепешинский; А.С. МакаренькоСынып жетекшісінің міндеттері:Болжамдық міндеттер; Әлеуметтік міндеттер; Диагностикалық міндеттерҚР Конституциясының 27-тарауында отбасы мен балалар құқығын қорғау мәселесі:Неке мен отбасы, аналық, әкелік және балалық мемлекет қамқорлығының аясында; Кәмелетке толған және еңбекке жарамды балалар еңбекке жарамсыз ата-наларына қамқорлық жасауы тиіс;Балаларды қорғау мен тәрбиелеу-ата-ананың табиғи құқығы мен міндетіОқытудың жеке заңдылықтары: Гнесологиялық ;Ұйымдастырушылық; Жеке дидактикалықБілім мазмұнының формальды теориясын ұстанушылар: Цицерон; Песталоции; Гераклит
Педагогика әдіснамасының деңгейлері:+Жалпы ғылымдық деңгей.+Нақты ғылымдық деңгей. Философиялық деңгей
Педагогика ғылымдарының міндеттері: Оқыту мен тәрбиелеу заңдылықтарын анықтау.Оқыту, тәрбиелеу жүйелерінің білім беру құрылымын басқарудың жаңа әдістерін, құралдарын, формаларын жасау.Педагогикалық іс-әрекет тәжірибесін зерделеу және практикада талдап
Педагогика ғылымы төмендегі ғылымдардың қайсысымен тығыз байланысады:Философия, психология;Физиология, медицина;Әлеуметтану, мектеп гигиенасы;
Педагогика ғылымының арнаулы саласы - дефектологияның салалары:Сурдопедагогика.Олигофренопедагогика.Тифлопедагогика.
Педагогика ғылымының басты міндеттері+педагогикалық практиканы зерттеу және қорыту, Оқыту мен тәрбиенің заңдылықтарын ашу, Білім берудің дамуын болжау
Педагогика ғылымының зерттеу объектісі: Қоршаған педагогикалық шындық.
Педагогика ғылымының салалары: Мектеп педагогикасы, Салыстырмалы педагогика, Этнопедагогика;Мектепке дейінгі педагогика, Әскери педагогика, Педагогика тарихы ;Валеология, тәрбие педагогикасы, дидактика, тәрбие теориясы
Педагогика ғылымының салалары: Мектепке дейінгі педагогика, мектеп педагогикасы,жоғары мектеп педагогикасы,әскери педагогика
Педагогика практикасы тарихындағы тәрбие жүйелері:ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу;афиналық;джентельменді қалыптастыру
Педагогика саласындағы зерттеулер - бұл:Білім заңдылықтары жөнінде жаңа мәліметтер алу;Білім беру жүйесінде жаңа мәліметтерге қол жеткізу;Ғылыми ізденіс процесі
Педагогика саласындағы зерттеулер:Оқу –тәрбие процесін ұйымдастыру;Білім заңдылықтары жөнінде жаңа мәліметтер алу;Мектептің педагогикалық процесін жетілдіруПедагогика, педагогикалық шынайылық туралы ғылым ретінде:Педагогикалық процестің дамуы мен қызмет етуінің заңдылықтарын зерттейді;Теориялық білімдерді жинақтайды;Оқытудың принципін зерттейдіПәндік саралау негізі:білімді терең игеруге деген қызығушылық; тұлғалық ерекшеліктер; кәсіби іс-әрекет түрлерімен айналысуға оқушыны бағдарлауДаму барысында адамда:Жеке тұлға ретінде қалыптасады;Сана мен өзіндік сана қалыптасады;Ғылыми дүниетанымы қалыптасадыҒылыми педагогикалық зерттеу әдістері: Эмперикалық зерттеу әдістері;Педагогикалық тәжірибені зертттеу әдістері;Теориялық зерттеу әдістері
Педагогика тарихындағы тәрбие мақсатын анықтаудағы бағыттар:өзіндік «Менді» құрумен байланыстыру;мәдениет құндылықтарына бағдарлау;мемлекет мақсатымен байланыстыру
Педагогика технологиялардың теориялық негізінде орындалуын қарастырған педагогтар:В.В.Беспалько;В.К.Дьяченко;В.В.Данилов
Педагогика, педагогикалық шындық туралы ғылым ретінде:Педагогикалық процестің дамуы мен қызмет етуінің заңдылықтарын зерттейді; Педагогикалық процестің қарама-қайшылықтарын зерттейді;Оқытудың принциптерін зерттейді
Педагогика: Педагогикалық процестің заңдылықтарын зерттеумен айналысады; Адамды тәрбиелеу туралы ғылым; Оқу - тәрбие процесінің табысты болуын зерттейді
Педагогика:Адам тәрбиесі туралы ғылым.Қоғамның тәрбиелік қызметін жүзеге асырумен байланысты ғылым.Өз атауын гректің «paidagogas» «баланы жетектеуші» сөзінен алған.
Педагогика:Қоғамның тәрбиелік қызметін жүзеге асыратын ғылым;Адамды тәрбиелеу туралы ғылым;Педагогикалық процестің даму заңдылықтарын зерттейді
Педагогикада зерттеудіңүш деңгейі бар:Эмпирикалық; Теориялық, Әдіснамалық
Педагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагогтар: +Б.М. Макарова. Л.И. Катаева. Б.П. Битинас.
Педагогикалық технологиялардың теориялық тәжірибелік негізде орындалуын қарастырған педагогтар:С.Н.Лысенкова;Е.Н.Ильин;В.Ф.Шаталов
Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар:В.В.Данилов;В.К.Дьяченко;В.В.Беспалько
Педагогикалық әдіснаманың денгейлері:Философиялық денгейі;Жалпы ғылымдық денгейі;Нақты ғылымдық денгейі
Педагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагогтар:Л.И.Катаева;Б.М. Макарова;Б.П. Битинас
Педагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагогтар:Л.И.Катаева;Б.М. Макарова;Б.П. Битинас
Педагогикалық жүйелерді басқарудың негізгі принциптері:Демократияландыру және ізгілендіру;Орталықтандыру мен орталықсыздандырудың тиімді үйлесі;Жүйелілік пен тұтастық
Педагогикалық зерттеудің теориялық әдістері: Модельдеу; абстракциялау; Талдау
Педагогикалық зерттеудің теориялық әдістері+модельдеу, Талдау, абстракциялау
Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері: Бір құбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу;Құбылыстарды даму барысында зерттеу; Зерттеу әдістері зерттелетін құбылыстың мән-мағынасына сай келуіӘлеуметтенуді адамдардың әлеуеттері мен шығармашылық қабілеттерін өздері іске асыруы, ортаның тұлғаның өзіндік дамуына кедергі жасайтын негативті ықпалдарынан өту процесі ретінде түсіндіретін ізгілік /гуманистік/ психология өкілдері:А.Мослоу;Т.Парсонс;Г.Олпорт
Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері: Зерттеу әдістері зерттелетін құбылыстың мән-мағнасына сай келуі;Бір құбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу;Құбылыстарды даму барысында зерттеу
Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері:+Зерттеу әдістері зерттелетін құбылыстың мән-мағынасына сай келуі. Бір құбылысты екіншілермен салыстыра зерттеу. Құбылыстарды даму барысында зерттеу.
Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері:Құбылыстарды даму барысында зерттеу;Зерттеу әдістерінің зерттелетін құбылыстың мән-мағынасына сай келуі;Зерттеу мазмұнының тақырыпқа сай болуы
Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері:Құбылыстарды даму барысында зерттеу;Зерттеу әдістерінің зерттелетін құбылыстың мән-мағынасына сай келуі;Бір құбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу
Педагогикалық қарым-қатынастың демократиялық стилі:Педагог оқушының субьектілі рөлін көтеруге бағдарланған, педагог пен
Педагогикалық қарым-қатынастың либералдық (бетімен жіберушілік) стилі:Мұғалім ұжым өміріне араласпауға тырысады, белсенділік көрсетпейді, көп мәселелерге немқұрайлы қарайды.Өзінің қызметтік міндеттерін формалды орындау, оқушылардың ықпалында болу.Мұғалім жауапкершіліктен қашады, басқаларға оңай бағынады.
Педагогикалық қарым-қатынастың практикада қолданыльп жүрген стильдерін атаңыз:Авторитарлық;Демократиялық;Либералдық.
Педагогикалық менеджмент – бұл:Басқару стильдері:Ұйымдастыру нормаларының және технологиялық әдіс -тәсілдердің кешені; Педагогикалық процесті басқару тиімділігінің жоғарлауына бағытталған принциптер жүйесі; Оқу- тәрбие процесін ұйымдастыру және басқару жүйесі
Педагогикалық методологияның мәні:Философиялық қағидаларды тікелей ғылыми зерттеулерде қолдану туралы ғылым;Арнаулы зерттеу әдістерін жасауға арналған ғылым;Әдістер туралы ғылым
Педагогикалық методологияның мәні+әдістер туралы ғылым, философиялық қағидаларды тікелей ғылыми зерттеулерде қолдану туралы ғылым, арнаулы зерттеу әдістерін жасауға арналған ғылым
Педагогикалық пәндер қатарына жатады:Әлеуметтік педагогика;Салыстырмалы педагогика;Этнопедагогика
Педагогикалық пәндер: әлеуметтік педагогика
Педагогикалық пәндер:+Әлеуметтік педагогика. Этнопедагогика. Салыстырмалы педагогика.
Педагогикалық пәндер:Этнопедагогика;Әлеуметтік педагогика;Салыстырмалы педагогикаТұлғаға бақытталған оқытуда:Даралықты дамыту бағыттылығының басым болуы; Ынтымақтастық және еркін таңдау принциптерінің басым болуы;Оқыту және оқу өзара үйлесімділік принциптерінің басым болуы
Педагогикалық процесс дегеніміз:Халыққа білім беру жүйесі Дамыту, тәрбиелеу, оқыту процестерін біріктіретін жүйе; Проблемны дұрыс таңдап, оған негіздеме жасай білу процесі; Педагогикадығы Іс әрекеттерді ұйымдастыру процесі
Педагогикалық процессті зерттеген ғалым педагогтар:М.А.Данилов;Ю.К.Бабанский;Б.Т.Лихачев
Педагогикалық процесстің мәнін қарастырған ғалым- педагогтар: +Н.Д. Хмель, М.А. Данилов. Б.Т. Лихачев
Педагогикалық процестегі диагностиканың мәні:Педагогикалық ақпарат түрлеріне сипаттама;Диалектикалық процестің нәтижесін анықтау;Дидактикалық процестің бағыт-бағдарын, ілгерілі не кері қозғалысын анықтау
Педагогикалық процестің ұйымдастырушылық формалары: ұжымдық;жеке;топтық
Педагогикалық процестің біртұтастығы дегеніміз:Оны құрайтын барлық компоненттердің бір-біріне бағыныштылығы: Барлық процестер бір жағдайда өтеді ; Педагогикалық процесс компоненттерінің өзара бай; Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі
Педагогикалық процестің жүйе ретіндегі белгілері:Мұғалімнің басқару объектісі оқушылардың іс-әрекеті болады.Мұғалімнің басқару заты іс-әрекет субъектілері арасындағы қатынастар болады.Бұл әлеуметтік жүйенің адамның өзара әрекеттері есебінен өмір сүруі.
Педагогикалық процестің заңдылықтарына мыналарды жатқызуға болады:Педагогикалық процестің қоғамның әлеуметтік-экономикалық қажеттілігіне сәйкес болуы.Нақтьшы бір мақсатқа бағыттылығы, педагогикалық процестің екі жақтылығы.Процестің компоненттерінің бір біріне тәуелділігі, педагогикалық процестің ұзақ мерзім уақытқа бағытталуы.
Педагогикалық процестің компоненттеріне жататындар:Мақсат, мазмұн, іс-әрекет;Нәтижелілік, үнемділік ;Дамыту, қайта тәрбиелеу
Педагогикалық процестің компоненттеріне жататындар:Мақсат.Мазмұн.Іс-әрекет, нәтиже.
Педагогикалық процестің негізгі заңдылықтары:Педагогикалық процесте қоғамдық ұйымдар шешуші роль атқарады;Оқушылардың шығармашылық белсенділігі мұғалімнің мұқият ұйымдастырылған іс-әрекетінің нәтижесі;Педагогикалық процестің қызметі оқушылардың жас ерекшеліктері мен даму деңгейлеріне сай келуіне байланысты;Педагогикалық процесс бір қас қағым сәттік емес, ұзақ мерзімге бағытталған
Педагогикалық тәжірибеде қадағалаудың бірнеше түрі бар:Алдын ала қадағалау;Мерзімді қадағалау; Тақырыптық қадағалау
Педагогикалық технолгиялардың теориялық негізінде орындалуын қарастырған педагогтар: В.В. Данилов; В.В. Беспалько; В.К. Дьяченко
Педагогикалық технологилардың теориялық тәжірибелік негізде орындалуын қарастырған педагогтар:Е.Н. Ильин;С.Н. Лысенкова;В.Ф. Шаталов
Педагогикалық технологияларды жүйеге келтірумен және топтастырумен шұғылданды:Г.К.Селевко.А.Я.Савельев.В.В.Юдин.
Педагогикалық технологияларды теориялық орындалуын қарастырған педагогтар:В.К.Данилов;В.К.Дьченко;В.В.Беспалько
Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар:В.В.Беспалько;В.В.Данилов.;В.К. Дьяченко.
Педагогикалық технологиялардың тоериялық тәжірибелік негізде орындалуын қарастырған педагогтар:В.Ф. Шаталов;С.Н. Лысенкова;Е.Н. Ильин
Педагогикалық үрдіске басшылық ету барысында мұғалімнің алатын нәтижелері:Оқушылардың оқу белсенділігі;Оқушылардың оқудан тыс белсенділігі;Оқушылардың іс-әрекет тәсілдерін меңгеруі
Педагогикалық үрдіске басшылық ету барысында мұғалімнің алатын нәтижелері:Оқушылардың оқу белсенділігі;Оқушылардың оқудан тыс белсенділігі;Оқушылардың іс-әрекет тәсілдерін меңгеруі;
Педагогикалық үрдістің қарама-қайшылығын зерттеген ғалым-педагогтар:М.А.Данилов;М.Н.Алексеев;М.Н.Скаткин
Педагогикалық үрдістің негізгі заңдылықтары:Оқу орнының педагогикалық процесі қоғамның-әлеуметтік – экономикалық қажеттілігіне сай болады;Педагогикалық процестің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетеді;Педагогикалық процесс екі жақты процесс болып табылады
Педагогикалық үрдістің негізгі қызметтері:Білім беру.Тәрбиелеу.Дамыту.
Педагогикалық іс-әрекет мәні:Оқу және тәрбие процесін ұйымдастыру;Материалдық және рухани мәдениетті, әлеуметтік тәжірибені ұрпақтан ұрпаққа беру;Мұғалім мен оқушылардың өзара байланыс әрекеті.
Педагогикалық эксперимент кезеңдері:+Практикалық кезең, Нәтиже алу кезеңі.Теориялық кезеңі.
Педагогикалық эксперимент кезеңдері:Анықтаушы кезеңі;Қорытынды кезеңі;Қалыптастырушы кезеңі
Педагогикалық эксперимент міндеттері:Балалар ұжымына зерттеушінің белсенді ықпал жасауы;Оқушыға зерттеушінің белсенді ықпал жасауы;Педагогикалық құбылысқа зерттеушінің белсенді ықпал жасауы
Педагогикалық эксперимент:Оқытудың және тәрбиенің тиімді тәсілдері мен әдістерін, түрлері мен мазмұнын тексеруге бағытталады;Жаңа зерттеу материалын танып білуді болжайды;Болжамдарды тексеру үшін ғылыми негізделген тәжірибе.
Педагогикалық эксперименттің түрлері:Жасампаз.Лабораториялық.Табиғи.
Педагогиканың негізгі категориялары:Оқыту;Тәрбие;Білім беру.
Педагогиканың бөлімдері:Педагогиканың жалпы негіздері; Білім беру жүйесін басқару;Оқыту және тәрбие теориясы
Педагогиканың бөлімдері:Философияның жалпы негіздері;Педагогикалық процестің негіздері;Тұлға теориясының негіздері
Педагогиканың дамуы мен қалыптасуынаың палетті: Қоғамдық өмірде тәрбиенің ролінің артуы.
Педагогиканың нақты ғылымилық әдіснамалық принциптеріне жататын тұғырлар: Іс-әрекеттік;Тұлғалық.
Педагогиканың нақты ғылымилық әдіснамалық принциптеріне жататын тұғырлар+іс-әрекеттік, тұлғалық, Жүйелілік
Педагогиканың негізгі категориялары:Дамыту;Қалыптастыру;Білім беру
Педагогиканың негізгі категориялары:Тәрбие.Білім беру.Оқыту.
Педагогиканың негізгі қарастыратын негізгі мәселелері: Жеке адамның дамуы. Білім беру, тәрбиелеу. Туындаған қиыншылықтарды шешу. әдістемелік проблемаларды шешу.
Педагогиканың негізгі салаларын атаңыз:Жалпы педагогика, жоғары мектеп педагогикасы.Әлеуметтік педагогика, дефектология.Салыстырмалы педагогика, педагогика тарихы.
Педагогиканың технологиялық қызметтері: Ықпал таныту немесе жаңа амал тұрғысынан келу; Жобалау; Жаңалық ендіру
Педагогиканың технологиялық қызметтеріне жатады:Жобалау; Жаңалау;Ықпал таныту
Педагогтың жоспар құра білуі, ұйымдастыра білуі – бұл:Іс-әрекеттің соңғы нәтижелі моделін құру; Нәтижені болжай білу;Қарым-қатынасты басқара білу
Платон тәрбиелеуге көп ықылас білдірген:Ақыл-ойды;Еріктілікті;Сезімді
Платон тәрбиелеуде көңіл бөлді: Сезімге; Ақыл-ойды дамытуға; Ерікті дамытуға
Платон тәрбиелеуде көңіл бөлді:Сезімге;Ақыл-ойды дамытуға;Ерікті дамытуғаДүниетанымның формалары:Көркемдік;Діни;Мифологиялық
Платонның көзқарасындағы тәрбие мақсаты:Ақыл-ойды тәрбиелеу;Еріктілікті тәрбиелеу;Сезімді тәрбиелеу
Проблемалық оқыту мәні:Оқушылардың алдына оқу проблемасын қою;Оқуда мəселелерді шешу үшін оқушылардың өз бетінше оқу-ізденіс қызметтері ұйымдастырылады;Оқушыға дайын білім берілмей, одан проблемаларды ізденіс арқылы шешу талап етіледі.
Сабақ:Күрделі психологиялық және дидактикалық процесс, онда оқушылармен педагогикалық қарым-қатынас жасау және тәрбиелеу міндеттері іске асырылады.Мақсатқа бағытталған мұғалім мен оқушылардың ұжымдық шығармашылық еңбегі.Қазіргі заманғы мектептегі оқытудың ұйымдастырудың негізгі формасы.
Сабаққа қойылатын дидактикалық талаптар:Мұғалімнің білімділігі;Оқыту принциптерін жүзеге асыру;Тиімді оқыту әдісін таңдау
Сабақтың нәтижелігі байланысты:Оқу іс-әрекетінің нәтижесін болжай алуына;Оқушылардың оқу танымдық;әрекетін уйымдастыра алуына;Мұғалымнің дайындық деңгейіне
Сабақтың нәтижелілігі байланысты: Мұғалімнің дайындық деңгейіне, Оқушылардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыра алуына, Оқу іс-әрекетінің нәтижесін болжай алуына
Сабақтың нәтижелілігі байланысты: Мұғалімнің дайындық деңгейіне; Оқушылардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыра алуына.
Сабақтың нәтижелілігі байланысты:+Оқушылардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыра алуына. Мұғалімнің дайындық деңгейіне. Оқу іс-әрекетінің нәтижесін болжай алуына
Сабақтың нәтижелілігі мыналарға байланысты:Мұғалімнің дайындық деңгейіне;Оқушылардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыра алуына;Оқу іс-әрекетінің нәтижесін болжай алуына
Сананы қалыптастыру әдістері:+Түсіндіру. Этикалық әңгіме. Сендіру
Сананы қалыптастыру әдістері:Этикалық әңгіме;Түсіндіру;Дәріс
Сананы қалыптастыру әдістеріне жататды:Этикалық әңгіме;Түсініктеме;Дәріс
Сананы қалыптастырудың әдістері: Сендіру;Этикалық әңгіме; Түсіндіру
Сауал- сұрақ әдістері: сауалнама; әңгімелесу; интервью алу
Сауалнама түрлері: Аралас
Синергетикалық тұғыр дегеніміз:Ғылыми дүниетаным тәрбиесіЖеке тұлғаның өзгеруінің бірнеше жолдары бар екенін мойындау;Қиын жағдайдан «секіру» арқылы шығу мүмкіндігі;Баланың ішкі әлеуетінің мүмкіндігіне сену
Субъект – субъект тұғыры:Тең құқылы қарым – қатынас орнатады;Тұлғалық сапаларды дамытады;Оқу үдерісін белсендендіреді
Сұрак-жауап әдістері+әңгіме, сұқбат, сауалнама
Сұрақ-жауап әдісінің түрлері:Сауалнама жүргізу.Әңгіме.Сұқбат.
Сынып жетекшінің міндеттері:Диогностикалық міндеттер; Болжамдық міндеттер; Әлеуметтік міндеттер
Сынып жетекшісінің міндеттері:Әлеуметтік міндеттер;Болжамдық міндеттер;Диагностикалқ міндеттер
Сынып жетекшісінің ата-аналармен жұмысының топтық формасына жататындар:Ата-аналар комитетінің жұмысы;Топтық жиналыс;Тақырыптық конференция
Сынып жетекшісінің міндеттері:Сыныптағы тәрбие процесін ұйымдастыру;Балалар ұжымын ұйымдастыру;Психологиялық микроклимат жасау
Сынып жетекшісінің негізгі қызметтері:Сынып ұжымын құру және тәрбиелеу;Баланың қабілетін дамытуға қамқорлық;Баланың адамгершілігін қалыптастыруға қамқорлық.
Сынып жетекшісінің оқушыларды зерттеу әдістеріне жататындар:Бақылау; Жеке дара және топтық әңгімелесу;Жағдаятты талдау
Сынып жетекшісінің іс-әрекетінің міндеттері:Әлеуметтік міндеттер;Диагностикалық міндеттер;Адамгершілік міндеттер
Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері: Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын орындау , Жүйенің қалыптасуы
Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері:+Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау. Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру. Жүйенің дамуы.
Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері:Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру;Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жоспарлау;Жүйенің қалыптасуы
Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері:Жүйенің қалыптасуы;Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау;Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру
Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері:Жүйенің қалыптасуы;Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау; Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру
Сыныптан тыс жұмыстарының тиімділігіне: тәрбиелік жұмыстардың мазмұны жеке адам тәрбиелеу мазмұнына сай болуы жатады; әр оқушыға тигізетін ықпалы болуы жатады
Т.И. Щукина бойынша тәрбие әдістері жіктеледі:+Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері. Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері, Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері.
Т.И.Щукина бойынша тәрбие әдістері жіктеледі:Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері;Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері; Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері.
Т.И.Щукина бойынша тәрбие әдістері жіктеледі:Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері;Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері;Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері.
Т.И.Щукина бойынша тәрбие әдістерінің жіктелуі:Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері;Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері;Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері
Т.И.Щукина бойынша тәрбие әдістерінің жіктелуі:Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері;Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері;Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері
Танымдық іс-әрекеттің кезеңдері: ұғыну жаңа оқу материалдарын түсініп,жинақтау процесі, білімді, іскерлікті және дағдыны бекіту және жетілдіру; білімді, іскерлікті,дағдыны бекіту және жетілдіру, оқушылардың жетістіктерін талдау, білімін,іскерлігінжәне дағдысын тексеру,бағалау; таным міндеттерін жеке түсіну,жаңа материалды қабылдау
Тәрбие әдістерін таңдауды анықтайтын жалпы принциптер:Тәрбие мақсаттары мен міндеттері.Тәрбиеленушілердің жас ерекшеліктері.Ұжымның қалыптасу деңгейі.
Тәрбие әдістеріне жатады:Жаттықтыру.Пікірталас.Ересек адамның жеке үлгі көрсетуі.
Тәрбие бағыттары:Эстетикалық тәбие;Азаматтық тәрбие;Құқықтық тәрбие
Тәрбие бағыттарының түрлері:экономикалық тәрбие;еңбек тәрбиесі;экологиялық тәрбие
Тәрбие бағыттарының түрлері:Еңбек тәрбиесі;Экономикалық тәрбие;Экологиялық тәрбие
Тәрбие жұмыстары төмендегі аталған тәрбиелік іс-әрекеттерді жүзеге асырады: реттеушілік; бақылаушылық
Тәрбие заңдылықтарына жатады:Тәрбиенің қоғамдық жағдайға сәйкестендірілуі.Тәрбие мен өзін-өзі тәрбиелеудің бірлігі.Педагогикалық процесте ұжым мен адамның өзара байланысы.
Тәрбие мақсаты:Тұлғаны қалыптастырудың жобаланған нәтижесі.Қоғамның әлеуметтік сұранысына қарай және оның табысты орындалуы ұстаздың кәсіби дайындығына байланысты келеді.Педагогикалық процесс пен қоғамның қажеттілігіне қарай өзгеріп отырады.
Тәрбие мақсатын анықтайды: Жеке тұлға қажеттіліктері, Мемлекет қажеттіліктері.
Тәрбие принциптері:Ұжымдық және ұжым арқылы тұлғаны тәрбиелеу.Тәрбиенің өмірмен, еңбекпен байланыстылығы.Тәрбиенің оқушылардың жас және дербес ерекшеліктеріне сәйкестігі.
Тәрбие процесінің ерекшеліктері:Үздіксіздігі.Тәрбиелік іс-әрекеттердің нәтижесінің мақсаттылыгы.Көпфакторлылығы.
Тәрбие процесінің мақсаттарына жататындар:Кісілік қасиеттер мәдениетін тәрбиелеу;Жан -жақты дамыған тұлға тәрбиелеу; Ізгі қасиеттері жетілген, мәдениетті азамат тәрбиелеу
Тәрбие теориясы мен әдістемесінің зерттеу пәніне кірмейді:Оқушылардың білімділігі;Оқыту мен оқудың себептері, барысы, нәтижелері;Оқытудың жалпы заңдылықтары, принциптері.
Тәрбие түрлеріне жатады:Азаматтық тәрбие;Құқықтық тәрбие;Адамгершілік тәрбие
Тәрбие түрлеріне мыналар жатады:Құқықтық тәрбие;Адамгершілік тәрбие;Эстетикалық тәрбие
Тәрбие формасының мәні:Тәрбие процесінің сырттай көрінісін;Тәрбиелік жұмыстардың және тәрбиелік шаралардың бірлікті жиынтығын;Тәрбиеленушілердің іс-әрекеттерін жоспарлы ұйымдастыру жүйесін
Тәрбие: Жеке тұлғаны мақсатты қалыптастыру процесі;Тұқымқуалаушылық бейімділік және микро-ортаның өзгерістері жөнге келтіріледі; Жеке тұлғаның тәрбиелілігі нәтижесінің белгілі бір эталонының болуын талап етеді
Тәрбие:Жастарды әлеуметтік өмірге және еңбекке даярлау, оларға қоғамдық-тарихи тәжірибені үйрету процесі.Ұзақ мерзімді қажет ететін педагогикалық процестің құрамдас бөлігі.Тұлғаның дамуына мақсатты түрде әсер ету процесі мен нәтижесі.
Тәрбиеде ата-аналардың жіберетін негізгі қателіктері:Жұмыс бастылық;Насихат, жазғыру, ұрсу ; педагогикалық сауатсыздық
Тәрбиелік жұмыстар төмендегі аталған тәрбиелік қызметтерді орындайды:Ұйымдастырушылық;Реттеушілік;Ақпараттық
Тәрбиелік іс-шаралардың дәстүрлі педагогикаға тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру үшін ұсынылатын бағыттары: Экономикалық тәрбие; Экологиялық тәрбие; Эстетикалық тәрбие
Тәрбиелік іс-шаралардың дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру үшін ұсынылатын бағыттары:Экологиялық тәрбие;Экономикалық тәрбие;Эстетикалық тәрбие
Тәрбиелік іс-шаралардың дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру үшін ұсынылатын бағыттары: Эстетикалық тәрбие. Дене тәрбиесі.
Тәрбиелік іс-шаралардың дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру үшін ұсынылатын бағыттары: +Эстетикалық тәрбие. Ғылыми дүниетаным тәрбиесі. Дене тәрбиесі
Тәрбиенiң персонификациясы дегенiмiз:Адамның мақсат-мүдделер, наным-сенiмдерін бағалау критерийлерi;Әлеуметтенудiң бар болуының iшкi механизмi;Ақпараттық мазмұндағы, адамның тұтас модусын бағалау критерийлерi
Тәрбиенің құрал-жабдықтарына қойылатын талаптар:Гигиеналық талаптарға сай болуы;Эстетикалық талаптарға сай болуы;Мектептің талаптарына сай болуы
Тәрбиенің құрал-жабдықтарына қойылатын талаптар:Гигиеналық талаптарға сай болуы;Педагогикалық талаптарға сай болуы;Эстетикалық талаптарға сай болуы
Тәрбиенің құрал-жабдықтарына қойылатын талаптар:Гигиеналық талаптарға сай болуы;Педагогикалық талаптарға сай болуы;Эстетикалық талаптарға сай болуыБалалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:С.Т.Щацкий;Л.С.Выготский;П.П.БлонскийДәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетекшісінің негізгі қызметтері:Баланың денсаулығын сақтау;Баланың қабілетін дамытуға қамқорлық;Баланың адамгершілігін тәрбиелеу
Тәрбиенің мақсаты: Қоғамның мүддесімен сәйкес болуы; Жеке тұлғаның жан-жақты дамуы; Қоғам сұранысына сәйкес жеке тұлға қалыптастыру
Тәрбиенің негізгі әдістері:Сендіру, жақсы үлгі көрсету.Мадақтау, жазалау.Жаттығу, талап ету.
Тәрбиенің негізгі түрлері:Ақыл-ой, дене, адамгершілік.Экологиялық, экономикалық.Эстетикалық, еңбек.
Тәрбиенің өмірмен, еңбекпен байланысы принципі қарастырады:Жағымсыз әрекеттермен, жалқаулықпен, босқа жүрушілікпен күресті;Өзі үшін және қоғам пайдасына орай жауапкершілік және шығармашылықпен еңбектенуді;Жауапсыздыққа, еңбек тәртібін бұзушылыққа, енжарлық пен іссіздікке ымырасыз болуға тәрбиелеу.
тәсілі.
Теориялық деңгей әдістері:Педагогикалық құбылыстың кей тараптарын, белгілерін, ерекшеліктері мен қасиеттерін біліп, қарастыру үшін қажет.Әдебиет көздерін оқып білу, талдау мен жинақтау.Математикалық және статистикалық әдістер.
Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелері бойынша айналысқан зерттеушілір: И.Т. Волков; В.Оконь; А.М. Раевский
Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелері бойынша айналысқан зерттеушілер:A+А.М. Раевский.
Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелері бойынша айналысқан зерттеушілер:C+В. Оконь.
Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелері бойынша айналысқан зерттеушілер:A+И.Т. Волков.
Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелерімен айналысқан зерттеушілер:И.Т. Волков;В. Оконь,;А.М.Раевский
Тұлға дамуына ықпал ететін фактор: орта
Тұлға дамуының негізгі бағыттары:Дене;Әлеуметтік;Психикалық
Тұлға дамуының микрофакторлары:тәрбие институттары;микросоциум;отбасы
Тұлға дамуының негізгі бағыттары:әлеуметтік;дене;психикалық
Тұлға даумының негізгі бағыттары: Психикалық
Тұлға санасын қалыптастыру әдістері:Әңгіме, түсіндіру.Дәріс, пікірталас, мысал келтіру.Эстетикалық әңгіме, иландыру.
Тұлға ұғымының мәнін шу үшін оның келесі ұғымдармен қатынасын анықтау керек:Индивид;Даралық;Адам
Тұлға:Оның әлеуметтік мәнін көрсететін қасиеттер жиынтығы;Әлеуметтік қатынастар мен саналы іс-әрекеттің субъектісі;Белгілі қоғамдық рөлді атқаратын саналы индивид.
Тұлғаға тән қасиеттер:B+Әлеуметтік функцияларды атқаруы
Тұлғаға тән қасиеттер:B+психологиялық дамудың белгілі бір деңгейі
Тұлғаға тән қасиеттер:C+Әлеуметтік мәні болуы
Тұлғаға тән қасиеттер: әлеуметтік функцияларды атқаруы;психологиялық дамудың белгілі бір деңгейі; биологиялық жетілуі
Тұлғаны әлеуметтендіру институттары:Отбасы;Мектеп;Шағын орта.
Тұлғаны қалыптастыруға байланысты тұжырымдар жасаған Ежелгі грек ойшылдары:Эвклит; Монтень;Рабле
Тұлғаның әлеуметтенуі кезінде оның дамуына әсер ететін факторлар:Мегафакторлар;Макрофакторлар;Мезофакторлар
Тұлғаның әлеуметтенуі кезінде оның дамуына әсер ететін факторлар:+Мезофакторлар. Макрофакторлар. Микрофакторлар.
Тұлғаның әлеуметтенуіне әсер ететін факторлар:Тұқымқуалаушылық;Әлеуметтік орта;Тәрбие
Тұлғаның бағыттылығы, ұстанымы негізінде тәрбие әдістеріA+мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері
Тұлғаның бағыттылығы, ұстанымы негізінде тәрбие әдістеріD+тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері
Тұлғаның бағыттылығы, ұстанымы негізінде тәрбие әдістеріE+іс-әрекет пен мінез-құлықты ынталандыру әдістері
Тұлғаның дамуына әсер ететін жетекші факторлар:Тәрбие.Тұқымқуалаушылық.Орта.
Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері +дебат, дәріс, Пікірсайыс ( диспут)
Тұтас педагогикалық процессте мұғалім еңбегінің өзіндік сипаттары:Оның білімі;Оның білігі;Оның тұлғалық қасиеттері
Түсіндіру:Теориялық мәнін ашу, фактілерді, құбылыстарды бірізді, дәлелді
Түсініктілік принципінің ережелері:Жеңілден қиынға;Белгіліден белгісізге;Қарапайымнан күрделіге.
Ұжым дегеніміз:Топ дамуының ең жоғарғы түрі.Топты ұйымдастырудың ең жоғары сатысы.Мақсатқа жетудегі ұйымшылдық пен мақсатшылдық іс-әрекетпен сипатталатын адамдар тобы.
Ұжым және ұжымда тәрбиелеу мәселесін зерттеген ғалымдар+В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий , А.С. Макаренко
Ұжым және ұжымды тәрбиелеу мәселесін зерттеген ғалымдар:А.С.Макаренко;С.Т.Щацкий;В.А.СухомлинскийПедагогика практикасы тарихындағы оқытуды ұйымдастыру формалары:Трамп-жоспар;Виньетка-жоспар;Белл-Ланкастер жүйесіДүниетаным:Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі;Дүниеге деген көзқарастар жүйесі;Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі
Ұжымдық – танымдық іс-әрекет түрлері:Біріңғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы;Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкерщіліктің және тәуелсіздіктің пайда болуы;Жалпы нетижелердің болуы
Ұжымдық –танымдық іс –әрекет түрлері: Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктің пайда болуы, Жалпы нәтижелердің болуы, Бірыңғай мақсаттың, жалпы мотивтің болуы.
Ұжымдық танымдық іс-әрекет формаларына қатысы жоқ:Оқушының сабақтағы жауабы.Жеке оқушының өздігінен жұмыс істеуі.Оқушының сабаққа дайындығы.
Ұжымдық- танымдық іс-әрекеттің мынадай белгілері бар: Бірынғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы;Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және дар бойынша тұжырым жасау;Ұжымдық іс-әрекет барысында, әрбір оқуышы өзіндік білімін көрсете алуы
Ұжымдық- танымдық іс-әрекеттің мынадай белгісі бар:Бірынғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы;Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктін пайда болуы;Жалпы нәтижелердің болуы
Ұжымдық-танымдық іс-әрекет дегеніміз:Әлеуметтік тәжірибені игерудегі мұғалім мен оқушының біріккен іс-әрекеті;“Педагог-оқушылар” жүйесінің қызметі;Оқушылардың тұлғалық қасиеттерін дамыту процесі;
Ұжымдық-танымдық іс-әрекет жүргізіледі:Сабақта; Сабақтан тыс уақытта;Түрлі танымдық іс- әрекетте
Ұжымдық-танымдық іс-әрекеттер түрлері:Бірыңғай мақсаттық,жалпы мотивтің болуы;Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктің пайда болуы;Жалпы нәтижелердің болуы
Ұжымның дамуындағы жолдар жүйесі: Жақын, Алыс
Ұжымның жағымды әлеуметтік психологиялық жағдайын жасайды: эмоционалдық қарым-қатынас; жеке адамдар арасындағы қарым-қатынас; құқықтық қарым-қатынас.
Ұжымның педагогикалық теориясын дамытуға өз үлестерін қосты:П.П.Блонский. С.Т.Щацкий.Н.К.Крупская
Ұжымның тәрбиелеуші ұйым ретінде маңызды белгісі (белгілері): ұжымда белсенді топтың болуы; ұжымның мақсатының қоғамдық мәнде болуы
Үй тапсырмасы қажеттілігінің себебі:Игерілген білімді, іскерлікті, дағдыларды сабақта толық бекіту мүмкін еместігі.Оқушылардың дербестігі, ойлау қабілеті артып, өздігінен білім алуға жүйелі түрде дағдыланады.Сабақта алған білімдері мен біліктіліктерін өзіндік еңбекте қолдана білуге жаттығады, кітаппен жұмыс істей білу тәсілдерін меңгереді.
Үлгілі отбасы тәрбиесінің шарттары:Ата-ананың педагогикалық мәдениеті ;Педагогикалық әдебі;Бірлескен іс әрекетке қатысу
Халықаралық нормативті кұжаттарға жатады:Балалар құқығы декларациясы, БҰҰ-ң балалар кұқығы туралы Конвенциясы.Адам құқықтарының жалпы декларациясы.Балалардың өмірін қамтамасыз ету, қорғау және дамыту туралы жалпы әлемдік декларация.
Ынталандыру әдістеріне жатады:Жазалау;Мадақтау;Жарыс
Ынталандыру әдістері:Мадақтау;Жазалау;Жарыс
Ынталандыру әдістеріне жатады:+Жазалау. Мадақтау. Жарыс.
Ынталандыру әдісіне жататындар:Жарыс;Марапаттау;Жазалау.
Іс-әрекетте бірігуі бойынша тәрбие формалары жіктеледі: Кіші топтағы жұмыс, Жұптық жұмыс
Іс-әрекетті ұйымдастыру мен мінез-құлық тәжірибесін қалыптарстыру әдістері:Тапсырма беру;Тәрбиелік жағдайлар;Жаттығу
Іс-әрекетті ұйымдастыру мен мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістеріне жатады:Жаттығу;Жазалау;Тәрбиелік жағдайлар
Іс-әрекетті ұйымдастыру мен мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістеріне жатады:Жаттығу;Тапсырма беру;Тәрбиелік жағдайлар
Экономикалық тәрбие дегеніміз:Оқушыларды экономикалық білім негіздерімен қаруландыру қоғамның экономикалық саясатын ұғындыру.Өндіріс, айырбас, бөлісу және тұтыну шеңберіндегі негізгі экономикалық қатынастарды тәжірибеде мақсатты меңгерту.Нарықтық экономика жағдайында шаруашылықты тиімді жүргізу қағидалары мен нормаларына сай балалардың сана-сезімдерін, дағдыларын, іскерліктерін, талаптары мен мүдделерін қалыптастыруға жүйелі және мақсатты ықпал жасау.
Эмпирикалық зерттеу әдістері:Сұрақ-жауап әдістері, оқушылардың жұмыстарын зерттеу.Бақылау, педагогикалық эксперимент.Нақты ақпараттық деректерді практикалық жолмен жинақтау тәсілдері.
Эстетикалық тәрбие дегеніміз:Өмірдегі, өнердегі әсемдікті дұрыс түсініп, тұтас қабылдауды, бағалауды және эстетикалық ұғымды, талғам мен сенімді қалыптастыруға бағытталған мақсатты процесс.Тәрбие түрі.Табиғаттағы, өнердегі, еңбектегі, өмірдегі ең жақсыны қабылдау, одан ләззат алу.
Эстетикалық тәрбие міндеттерінің бірі : Эстетикалық білімдер беру
Эстетикалық тәрбиенің құралдары:Әдебиет.Өнер.Табиғат.
Этикалық әңгіме-сұхбаттың нәтижелі болуының шарттары:Лекцияға айналмауы керек.Мазмұнының оқушылардың тәжірибесі мен жас ерекшеліктеріне сай болуы.Мәселелік сипатта болуы.
Этикалық тақырыптағы әңгіменің нәтижелі болуы мынаған байланысты:Мазмұнының оқушылардың жас ерекшеліктері мен олардың әлеуметтік тәжірибесіне сәйкес болуы.Тілінің әдеби сауатты болуы.Қызықты, әсерлі, түсінікті болуы.
Этномәдени білім беру міндеттері:көп тілді индивид қалыптастыру; этномәдени сәйкестілігін ескеру; мәдени интеграцияға бағдарлау
Этномәдени білім беру тұлғаның:әлемдік мәдениет құндылықтарын меңгеруі;ана тілі мен мәдениетін меңгеруі;этномәдени сәйкестігін сақтау
Ю. К. Бабанский оқыту әдісін бөледі:оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістері;Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін ынталандыру әдісі;Ұйымдастыру және оқу таным іс әрекетін іске асыру әдістері
Ю.К. Бабанский оқыту әдісін бөледі:+Ұйымдастыру және оқу таным іс-әрекетін іске асыру әдістері. Оқытуда өзіндік бақылау әдістері. Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін ынталандыру әдісі.
Ю.К.Бабанский жіктеуіне жататын оқыту әдістері:Оқу-танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері;Оқу-танымдық іс-әрекетті ынталандыру әдістері;Оқу-танымдық іс-әрекеттің тиімділігін бақылау және өзін-өзі бақылау әдістері.
Ю.К.Бабанский оқыту әдісін біледі:Оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістері;Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін ынталандыру әдісі;Ұйымдастыру және оқу-таным іс-әрекетін іске асыру әдістері
Ю.К.Бабанский оқыту әдісін үлкен үш топқа бөледі:Оқыту процесінде оқушыларға жағымды жағдай жасау әдістері;Оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістері;Оқытуда өзін-өзі басқару әдістері
Я.А.Коменский бойынша тәрбие үш мақсатқа жетуге бағытталуы қажет:Өзіңді тану;Қоршаған ортаны тану;Құдайға сыйыну

Приложенные файлы

  • docx 17411495
    Размер файла: 97 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий