fizika_test_1


Дұрыс жауаптар саны: 3
1. Бернулли теңдеуiн  қолдануға болады, егерA.
ағыс турбуленттi болса;
B.
ағыс-идеал сұйықтың бей стационарлық қозғалысы болса;
C.
ағыс -сығылмайтын идеал сұйықтың стационарлық ағысы болса.
D.
ағыс ламинарлық болса;
E.
ағыс-идеал сұйықтың стационарлық ағысы болса;
F.
ағыс-идеал сұйықтың ағысы болса
G.
ағыс -сығылатын сұйықтың стационарлық ағысы болса.
H.
ағыс-ішкі үйкеліс мүлдем жоқ ағыс болса
Дұрыс жауаптар саны: 3
2. Күш деген…
A.
Бiр заттың екiншi затқа әсерiн сипаттайтын векторлық шама;
B.
 Денелердiң өзара әсерлесуi кезiндегi денелер деформациясын сипаттайтын вектролық шама;
C.
 Бiр денелердiң екiншiлерге әсерiн сипаттайтын векторлық шама;
D.
Денелердің бір-біріне әсерін сипаттайтын векторлық шама
E.
 Бiр денелердiң екiншi денелерге әсерiн сипаттайтын скалярлық шама;
F.
 Потенциалдық энергия өзгерiсiн сипаттайтын векторлық шама.
G.
 Денелердiң өзара әсерлесуiн сипаттайтын  скалярлық шама;
H.
Кинетикалық  энергия өзгерiсiн сипаттайтын векторлық шама.
Дұрыс жауаптар саны: 3
3. Шолпанның массасы , радиусы R=6300км. Гравитациялық тұрақты . Шолпанның етiндегi еркiн түсу үдеуi неге тең
A.

B.

C.
 
D.

E.
                                                                                                                  
F.
                                                               
G.
 
H.
       
Дұрыс жауаптар саны: 3
4. Ұзындығы l=20 см созылмайтын жіпке ілінген массасы m=100г шарик горизонталь жазықтықта айналады. Вертикал бағытпен жіптің арасындағы бұрыш 30 градус. Ілу нүктесінен өтетін вертикаль өске қарасты шариктің инерция моменті неге тең
A.

B.
104 г/см2;
C.
10-3кг/м-2;
D.
 
E.
 
F.
 
G.

H.
104 г•см2;
Дұрыс жауаптар саны: 3
5. Массалық центрінен өтетін өске қарағанда біртектес тұтас шардың инерция моменті неге тең
A.
;
B.
;
C.
;
D.
.
E.

F.
;
G.

H.

Дұрыс жауаптар саны: 3
6. Егер тыныштықтағы дененi кез-келген бағытта қозғасақ, дененi бастапқы орынға қайтаруға тырысатын күш пайда болады. Төмендегi қай жауап бiз айтқан жағдайға сәйкес боладыA.
Дене орнықсыз тепе-теңдiк күйде;
B.
Дене потенциялық энергия максимум болатын нүктеге ұмтылады.
C.
Дене орнықты тепе-теңдiк күйде;
D.
 Жоғарыдағы төрт жауаптың iшiнде дұрысы жоқ.
E.
 Дене тепе-теңдiк күйде емес;
F.
Дене потенциялық шұңқырда тұр;
G.
 Дене бейтарап тепе-теңдiк күйде;
H.
Дене потенциялық энергия минимум болатын нүктеге ұмтылады.
Дұрыс жауаптар саны: 3
7. Консервативтiк емес күштер…
A.
тұйық контурда атқаратын жұмысы нөлге тең күштер;
B.
Жұмысы траекториядан тәуелді күштер;
C.
дененiң потенциялдық энергиясы  сақталмайтын күштер.
D.
жұмысы жол ұзындығына тәуелдi күштер;
E.
дененiң импульсiн сақтамайтын күштер;
F.
жұмысы жол ұзындығынан тәуелсiз күштер;
G.
Жұмысы толық механикалық энергияның айырымына тең күштер.
H.
Жұмысы траекториядан тәуелсіз күштер;
Дұрыс жауаптар саны: 3
8.  бөлшектердің металл фольгадан шашырауы бойынша Резерфорд тәжірибелерінде:
A.
 бөлшектердің энергиясы анықталады
B.
Нысана   өлшенеді
C.
Атомның  массасы ядрода шоғырланған
D.
Ядро мөлшері бағаланды, Кулон заңы 10-14м қашықтыққа  дейін орындалады
E.
Атомның  оң заряды  м аймақта (ядрода ) шоғырланған деген  қортынды жасалды
F.
 бөлшектердің заряды  табылады.
G.
Бөлшектердің ең жақындау қашықтығы в көздеу параметрі анықталады
H.
 бөлшектер жылдамдығы электрондардікінен үлкен
Дұрыс жауаптар саны: 3
9. Кинетикалық энергиясы 1кэВ электронның де Бройль толқын ұзындығы:
A.
0,97*10-11м
B.
0,194*10-10м
C.
3,88пм
D.
38,8*10-12м
E.
13,93пм
F.
пм
G.
38,8пм
H.
0,388*10-10м
Дұрыс жауаптар саны: 3
10. Джоуль-Томсон құбылысы байқалады
A.
идеал газдарда байқалады
B.
идеал газдарда газ қызады
C.
идеал газдарда газ суйдыD.
нақты газдарда газ қызады
E.
идеал газдарда құбылыс байқалмайды
F.
нақты газдарда газ суйдыG.
нақты газдарда құбылыс байқалмайды
H.
нақты газдарда байқалуы немесе байқалмауы
Дұрыс жауаптар саны: 3
11. Диффузиялық ағынның тууындау себебтеріA.
орта импульсінің уақыт бойынша өзгеруі
B.
бей-берекет қозғалыс импульсінің біртексіз үлестірілуі
C.
қоспа компоненттері үйкеліс күштерінің біртексіз үлестірілуі
D.
қоспа компоненттерінің градиенттерінің нөлге тең емес
E.
қоспа компоненттерінің градиенттерінің нөлден ауытқуы
F.
қоспа компоненттерінің біртексіз үлестірілуі
G.
қоспа компоненттері концентрацияларының біртексіз үлестірілуі
H.
қоспа компоненттерінің градиенттері нөлге тең
Дұрыс жауаптар саны: 3
12. {Жылу мөлшері, жұмыс және ішкі энергия} шамаларының дұрыс
анықтамалары
A.
жылу мөлшері - күй функциясыB.
жұмыс – процесс
C.
жылу мөлшері – процесс, ал ішкі энергия және жұмыс - күй функциясыD.
жұмыс – күй функциясыE.
ішкі энергия- күй функциясыF.
жылу мөлшері – процесс
G.
жұмыс – процесс, ал ішкі энергия және жылу мөлшері- күй функциясыH.
жылу мөлшері – күй функциясы, ал жұмыс - күй функциясыДұрыс жауаптар саны: 3
13. Молярлық массасы М екі атомды газдың жылусиымдылығының дұрыс формуласы, егер газдың тұтқырлығы белгілі болсаA.

B.
 
C.
 
D.

E.
 
F.

G.

H.

Дұрыс жауаптар саны: 3
14. Де Бройль толқыны және оның түсіндірілуі?
A.
Де Бройль толқындвры микробөлшектердің толқындық қасиеттерін бейнелейді
B.
Толқындық пакет, аумағы шектеулі
C.
Де Бройль толқындары ықтималдық толқындары болып табылады
D.
Де Бройль толқындары барлық толқындық дүниеге тән – ешқандай да физикалық толқындар емес, ықтималдық амплитудасы толқындары
E.
Тежелгенде электрондар шығаратын электромагниттік толқындар
F.
Де Бройль толқындары барлық толқындық дүниеге тән
G.
Де Бройль толқындары рентген сәулесі интервалында (нм) жатады және онымен бірдей қасиеттерге ие
H.
Де Бройль толқыны бөлшекпен бірге қозғалатын  толқын
Дұрыс жауаптар саны: 3
15. Оттегі молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы =400 м/с болғандағы температура
A.
478 К
B.
205 К
C.
309 К
D.
104 К
E.
411 К
F.
(205-273) 0С
G.
- 680С
H.
515 К
Дұрыс жауаптар саны: 3
16. Тұрақты көлемдегі (Не) гелийдің молярлық жылусиымдылығы
A.
0,12 ∙ 102 Дж/(моль ∙ К)
B.
120 кДж/(моль∙ К)
C.
12 Дж/(кмоль ∙ К)
D.
1,2 кДж/(моль ∙ К)
E.
2,5 Дж/(моль ∙ К)
F.
12 Дж/(моль ∙ К)
G.
124 кДж/(моль ∙ К)
H.
0,012 ∙103 Дж/(моль ∙ К)
Дұрыс жауаптар саны: 3
17. Сутегі изотоптарының спектрін бейнелейтін формула:
A.
 =
B.
 =
C.
 =
D.
 =
E.

F.

G.
=
H.
 
 
 
Дұрыс жауаптар саны: 3
18.  Толқындық функцияға қойылатын математикалық талаптарға сәйкес, олA.
Әр түрлі мәндер қабылдауы тиісB.
Өзінің  бірінші туындысымен бірге шектелген болуы тиісC.
Шектелмеген бір  мәнді  болу  тиісD.
Бір  мәнді болуы тиісE.
Дискретті мәндер қабылдауы  тиісF.
Кезкелген мән қабылдауы тиісG.
Үздікіз бір  мәнді  болуы  тиісH.
Шексіз функция болы  тиісДұрыс жауаптар саны: 3
19. Протонның изотоптық спинінің проекциясыA.
–1/2
B.
1
C.
–1
D.
0
E.
1–1/2
F.
2–3/2
G.
1/2
H.
3/2
Дұрыс жауаптар саны: 3
20. Нейтронның магнит моментіA.
2,79 μя
B.
1,91μя
C.
ћ
D.
–1,91eћ/2mp
E.
0
F.
−1,91μя
G.
–3,82snH.
0,26μя
Дұрыс жауаптар саны: 3
21. Сутегі атомында электронның  3р және 4р –күйлеріндегі энергиясы мен импульс моменті:
A.
-3,4эВ;-0,85эВ; √2·10-34Джс
B.
-24,16·10-20 Дж; -1.38·10-19 Дж, 9.25·10-16 эВ·с
C.
-2,416·10-19 Дж, -13,8·10-20 Дж, 92,5·10-17 эВ·с
D.
-3,4эВ;-1,5эВ; 2·10-34Джс
E.
-8,64·10-20 Дж, -1,38·10-19 Дж, 14,8·10-35 Дж·с
F.
-3,4эВ;-1,5эВ; √3·10-34Джс
G.
-1.51эВ;-0.85эВ; 1.48·10-34Джс
H.
-0.54эВ;-0.85эВ; 1,48·10-34Джс
Дұрыс жауаптар саны: 3
22. Антибөлшектің бөлшектен қандай қасиеттері өзгеше?
A.
бариондық  зарядтарының таңбалары
B.
лептондық  зарядтарының таңбалары
C.
массаларыD.
электр  зарядтарының таңбалары
E.
өмір сүру уақыттарыF.
жұптылықтарыG.
спиндеріH.
статистикалары
Дұрыс жауаптар саны: 3
23. Егер  Li атомның иондану потенциалы  5,35Вболса, онда оның негізгі термінің кванттық ақауы:  
A.
4,1*10-1
B.
0,20
C.
5,1*10-1
D.
41*10-2
E.
0,61
F.
0,88
G.
0,41
H.
0,51
Дұрыс жауаптар саны: 3
24. Ядродағы протондар саны 
A.
3
B.
A-Z
C.
0
D.
А+ Z
E.
q/e
F.
A
G.
Z
H.
изотоптың  атомдық  нөміріне тең
Дұрыс жауаптар саны: 3
25.   Фотоэффектте ......  .
A.
гамма-квант еркін электронмен шашыратыладыB.
гамма–кванттың  энергиясы  атомға  беріледі
C.
атомнан  электрон  ұшып  шығады
D.
гамма-квант  атоммен шашыратыладыE.
атом γ-квантты жұтады
F.
гамма-кванттың ядромен шашыратылуыG.
өрісінде гамма-квант ядро жоғалтылып, электрон мен позитрон түзіледіH.
гамма-квант  ядромен  шашыратыладыСұрақтың нөмірі 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Сіздің жауабыңыз BEF BCD AF FH DGH ABE AEH CEG DGH DFH DFG CDE BDF AFH BDF BCD ADE BCE ADF BDF BCE ADG ACE B ADG
Дұрыс жауапCFH ACD AFH CDH DGH CFH BDG CDE DGH DEF DEG BEF ABF ACD ABG AFH BEF BDG EFG DFG BCG ABD ADG EGH BCE
#2
Дұрыс жауаптар саны: 3
1. Абсолютті қатты денелер деп нені айтамыз.
A.
Серпімсіз соқтығысуға қатысатын денелер;
B.
Абсолют серпімді соқтығысқа қатыспайтын денелер;
C.
Деформациясы ескерілетін денелер;
D.
Пішіні өзгеретін денелер;
E.
Кез-келген екі нүктесінің арақашықтығы өзгермейтін денелер;
F.
Қарастырылатын мысалдың шартында деформациясын елемеуге болатын денені айтады;
G.
Абсолют серпімді соқтығысқа қатысатын денелер;
H.
Молекулалары ретсіз орналасатын денелер;
Дұрыс жауаптар саны: 3
2. Мәжбүрлiк тербелiс теңдеуiн көрсетiңiзA.
d2x/dt2 + w02 dx/dt = 0;
B.
d2x/dt2 + w02x = 0;
C.
d2x/d2t - w02x =0.
D.
 + 2β +w2x =f cos 
E.
 + 2β +w2x =f coswt;
F.
d2x/d2t + 2wdx/dt + w02x = f0.coswt
G.
d2x/d2t + 2wdx/dt + w02x =0;
H.
d2x/d2t = w02x
Дұрыс жауаптар саны: 3
3. Жердің өз өсінен айналу бұрыштық жылдамдығының векторы Жердің айналу өсімен оңтүстік полюсінен Солтүстік полюсіне қарай бағытталған. Экваторға жақын жерде батыстан шығысқа қарай горизонталь ұшып бара жатқан снарядқа әсерететін Кориолис күші қалай қарай бағытталған
A.
экватор жазықтығының бойымен жоғары.
B.
солтүстікке;
C.
оңтүстікке;
D.
күш әсер етпейді;
E.
жоғары қарай;
F.
төмен қарай.
G.
жердің бетіне перпендикуляр жоғары;
H.
батысқа
Дұрыс жауаптар саны: 3
4. Гармоникалық осциллятордың кинетикалық энергиясының максимал мәнi 30 Дж. оның толық механикалық энергиясы қандай аралықта өзгередi.
A.
0-ден       60 Дж;
B.
 ылғи 30 Дж;
C.
 30-дан 60 Дж;
D.
ылғи 30*107 Эрг
E.
ылғи 30 Н*м;
F.
0-ден       30 Дж;
G.
 ылғи 60 Дж.
H.
ылғи 90 Дж
Дұрыс жауаптар саны: 3
5. Күш моментi дегенA.
-векторы;
B.
Импульс векторы, күш векторы
C.
Радиус векторының күш векторына көбейтіндісі
D.
 -скаляры;
E.
-векторы;
F.
 -скаляры;
G.
 -векторы.
H.
күштің әсер ету сызығынан күш әрекеті қарастырылатын өске дейінгі ара кашықтығымен күштің көбейтіндісіне тең HYPERLINK "http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B0" \o "Шама" шама
Дұрыс жауаптар саны: 3
6. Термодинамикалық жүйенің макропараметрлері
A.
тығыздық
B.
ішкі энергия
C.
температура
D.
энтропия
E.
жылуF.
қысым
G.
ішкі энергия
H.
көлем
Дұрыс жауаптар саны: 3
7. J = J0 + mR2  -Гюйгенс -Штейнер формуласына қатысты дұрыс тұжырымдарды табыңыз
A.
келтiрiлген жауаптар iшiнде дұрыс жауап жоқ.
B.
J0-массалар центрiнен өтетiн өске қатысты дененiң инерция моментi,  J- алғашқы өске параллель, одан Rқашықтыққа орналасқан өске қатысты инерция моментi, m-дене массасы;
C.
J-массалар центрi арқылы өтетiн өске қатысты дененiң инерция моментi, J0-алдыңғы өске параллель, одан Rқашықтықта орналасқан өске қатысты инерция моментi, m-дене массасы;
D.
J0-массалар центрiнен өтетін оске қатысты дененің инерция моменті, J- еркін таңдап алынған өс, R-екі өстің арақашықтығы.
E.
J0-орталық бас өске қатысты дененің инерция моменті, J-алғашқы өске параллель, одан R қашықтықтағы инерция моменті
F.
J-массалар центрi арқылы өтетiн өске қатысты дененiң инерция моментi; J0-алғашқы өске параллель өске қатыстыинерция моментi, R-дене радиусы,  m-дене массасы;
G.
J0-массалар центрi арқылы өтетiн өске қатысты дененiң инерция  моментi, J-алғашқы өске параллель өске қатысты инерция моментi,  R-дене радиусы, m-дене массасы,
H.
J0-орталық бас өске қатысты дененің инерция моменті, J-алғашқы өске перпендикуляр;
Дұрыс жауаптар саны: 3
8. Қызыл сәуле (=648 нм ) Фотонының массасы:
A.
34,08*10-34г
B.
34,08*10-37кг
C.
3.408*10-31кг
D.
3.408*10-40кг
E.
3.408*10-36кг
F.
3.408*10-34кг
G.
34,08*10-28г
H.
3,408*10-30г
Дұрыс жауаптар саны: 3
9. Т=290К жағыдайында орташа квадраттық жылдамдықпен қозғалатын нейтронның де Бройль толқын ұзындығы
A.
0,296*10-10м
B.
0,148 нм
C.
49,3пм
D.
74пм
E.
14,8пм
F.
148пм
G.
29,6пм
H.
1,48*10-10м
Дұрыс жауаптар саны: 3
10. Сұйықтың қатты денеге {жұғатын және жұқпайтын} сұйықтың шектік
бұрыштарының өзгеру аумағы
A.

B.
                                   
C.
                                       
D.
                                  
E.

F.
                                   
G.

H.

Дұрыс жауаптар саны: 3
11.  Магнит өрісінің тогы бар өткізгішке түсіретін күші мыналарға пропорционал:
A.
 Денелердiң өзара әсерлесуiн сипаттайтын  күшке;
B.
магнит өрісінің интенсивтігіне - магнит индукциясына
C.
 ток күшіне,
D.
 Тығыздыққа
E.
 өткізгіштің актив ұзындығына L
F.
 көлеміне
G.
F=B/I×L
H.
Дұрыс жауап жоқ
Дұрыс жауаптар саны: 3
12. Потенциал мен электр өрісінің кернеулігі арасындағы байланыс
A.
 
B.

C.

D.
 
E.

F.
 
G.
 
H.

Дұрыс жауаптар саны: 3
13. Экстенсивті параметрлерге жатадыA.
қысым
B.
көлем
C.
ішкі энергия
D.
энтропия
E.
концентрация
F.
температура
G.
жұмыс
H.
тығыздық
Дұрыс жауаптар саны: 3
14. Орташа арифметикалық  жылдамдықтың дұрыс формуласы
A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

Дұрыс жауаптар саны: 3
15. Тоқ күші
A.

B.

C.
 
D.
 
E.
 
F.
 
G.

H.

Дұрыс жауаптар саны: 3
16. Тоқ тығыздығы
A.
 
B.
 
C.
 
D.

E.
 
F.

G.

H.

Дұрыс жауаптар саны: 3
17. Микробөлшектердің дуализмі – бұл
A.
Тыныштық массасы нөл  емес бөлшектердің толқындық қасиеттері
B.
Кейбір микробөлшектерде (электрондар, нейтрондар және басқалар) дифракциялық тәжірибелерде толқындық қасиеттер байқалады
C.
Макроденелер механикасында толқындық қасиеттер елеулі емес
D.
Толқындық қасиеттер атомдарда және молекулаларда (мысалы Неi,Н2 ) байқалады
E.
Электромагниттік толқындар корпускулалық қасиеттерге ие
F.
Микроюөлшектердің тәртібінде корпускулалық та, толқындық та қасиеттер білінеді
G.
Кванттық  құбылыстар, бұларда корпускулалық қасиеттермен қатар толқындық қасиеттер  болады
H.
Электромагниттік толқындар импульсқа  ие
Дұрыс жауаптар саны: 3
18. Үшінші энергетикалық күйде тұрған сутегі атомының энергия  мәні:
A.
0,85 эВ
B.
1,5 эВ
C.
-3,4 эВ
D.
3,4 эВ
E.
-2,416*10-19Дж
F.
2,4*10-19 Дж
G.
-1,51 эВ
H.
-24,16*10-20Дж
Дұрыс жауаптар саны: 3
19. Z=A/(1.98+0.015) ядролар........ нық.
A.
электрондық  бета-ыдырауға
B.
позитрондық  бета-ыдырауға
C.
гамма-нұрлануға
D.
электрон–позитрондық  қосақ  түзуге
E.
өздігінен бөлінуге
F.
альфа-ыдырауға
G.
электрондық  қарпуға
H.
нуклондық-ыдырауға
Дұрыс жауаптар саны: 3
20. Альфа – ыдырауда ядроның бариондық заряды қалай өзгереді?
A.
2-ге артадыB.
(А–4)/А есе  артады
C.
4-ке кемидіD.
өзгермейді
E.
4-ке артадыF.
(А/(А–4)  есе  кемиді
G.
2-ге кемидіH.
2  есе  артадыДұрыс жауаптар саны: 3
21.  Протонның изотоптық спиніA.
1/2
B.
1–1/2
C.
0
D.
2–3/2
E.
–1/2
F.
–1
G.
1
H.
3/2
Дұрыс жауаптар саны: 3
22. Сутегі атомында   күйдегі электронның |   орбиталық, |Ls| спиндікжәне |Lj| полного механикалық моментінің мүмкін  болатын мәндері  (ħ бірлігінде) 
A.
2; 1/2; 5/2  и 3/2
B.

C.

D.

E.
;  и 
F.
2; 1/2 и  
G.

H.
6; 1/2; 5/2 и  3/2
Дұрыс жауаптар саны: 3
23. Электрон бірөлшемді шексіз терең, ені  ℓ=1нмпотенциалдық шұңқырда орналасқан. Осы электронның энергетикалық деңгейлерінің ең кіші айырымына тең: 
A.
9,6*10-20 Дж
B.
0,6эВ
C.
17,6*10-20 Дж
D.
 1,1эВ
E.
 0,4эВ
F.
0,32*10-19 Дж
G.
 0,8эВ
H.
1,76*10-19 Дж
I.
 0,2эВ
Дұрыс жауаптар саны: 3
24. Негізгі күйдегі сутегі аомы энергиясы Е=10,2эВ. Жарық квантын жұтып қоздырылады. Қозған атомда электрон р-күйде болады. Осы  жағдайда электронның орбиталық импульс моментінің ΔLe өзгерісі:
A.
ΔLe=Дж·с
B.
ΔLe=Дж·с
C.
14,9·10-35 Дж·с
D.
24,5·10-35 Дж·с
E.
0,93·10-15 эВ·с
F.
ΔLe=Дж·с
G.
ΔLe=Дж·с
H.
2,8·10-15 эВ·с
I.
ΔLe=Дж·с
Дұрыс жауаптар саны: 3
25. Протонның магнит моменті.
A.
5,58sp
B.
0
C.
2,79eћ/2mp
D.
2,79 μя
E.
1,91 μя
F.
5,58 μя
G.
–1,91 μя
H.
2,29 μя
Сұрақтың нөмірі 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Сіздің жауабыңыз E D A Дұрыс жауапEFG DEF AEG BDE CGH CFH BDE ABE BFH ABE BCE ABH BCD BCG DEF CGH AFG EGH ABG BCF ABD BCE CDH BCE ACD

Приложенные файлы

  • docx 17409883
    Размер файла: 360 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий