Kriminalistika_4_kursZavdannya_dlya_obovyazkovoyi_kontrolnoyi_roboti_zaochnikiv


Завдання для обов’язкових контрольних робіт заочної форми навчання
та методичні рекомендації щодо їх виконання
з дисципліни
«КРИМІНАЛІСТИКА»
для студентів 4 курсу
(заочної форми навчання)
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Контрольна робота – одна із форм перевірки знань, спрямована на більш повне засвоєння навчальної дисципліни студентами, які навчаються за заочною формою навчання.
Метою виконання контрольної роботи є закріплення, поглиблення й систематизація набутих студентом теоретичних знань, а також глибше вивчення студентом певних розділів, які в процесі навчання у зв’язку з обмеженістю часу були розглянуті не в повному обсязі.
Виконання контрольних робіт передбачає наступні цілі: засвоїти та узагальнити певний теоретичний матеріал, навчитися працювати з нормативно-правовими актами; відшуковувати необхідні правові норми в кодексах, законах та підзаконних нормативно-правових актах, адекватно сприймати їх зміст та надавати їм певні коментарі; робити висновки, здійснювати їх обґрунтування; навчитися складати основні типові документи та інше.
У процесі написання контрольної роботи слід дотримуватись таких вимог:
1) відповідність основних положень роботи законам України, указам Президента та постановам уряду України;
2) змістовність і конкретність викладення;
3) достатня повнота викладення питання, тобто слід повністю розкрити явище або елементи досліджуваного процесу, розглянути всі сторони проблеми;
4) завершеність викладення кожної думки;
5) виключення повторів;
6) юридична грамотність;
7) акуратне оформлення контрольної роботи.
Виконана контрольна робота має свідчити про глибоке вивчення рекомендованих джерел: законодавчих актів, спеціальної та додаткової літератури. Під час виконання роботи студент повинен ознайомитися з навчальною літературою, монографічними дослідженнями, періодичною літературою, нормативно-правовими актами та судовою практикою відповідного спрямування.
ВИБІР ЗАВДАННЯ,СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Контрольну роботу має виконувати кожен студент індивідуально в письмовій формі відповідно до навчальних планів і запропонованих завдань.
Вибір теми контрольної роботи здійснюється із загального переліку завдань, які затверджені на засіданні кафедри галузевого права, як правило, на початку відповідного семестру. Теми контрольних робіт вибираються залежно від початкової літери прізвища студента (кожен студент обирає той варіант контрольної роботи, який відповідає першій літері його прізвища).
Для студентів заочної форми навчання:
Варіант І – для студентів за списком журналу академічної групи номер по порядку, яких непарний.
Варіант II - для студентів за списком журналу академічної групи номер по порядку, який парний.
Контрольна робота повинна мати чітку й логічну структуру.
Контрольна робота повинна містити: зміст; основну частину (структуризовану за завданнями); висновки список використаних джерел
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Контрольна робота виконується на аркушах стандартного розміру 297x210 мм /поля: ліве-30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - 25 мм, шрифт 14, інтервал між рядками 1,5/ або в шкільних зошитах. Мова написання роботи - державна.
Титульна сторінка роботи оформляється згідно Додатку 1.
Обсяг контрольної роботи –15-20 сторінок – рукописного. Нумерація сторінок проставляється, починаючи з плану роботи.
Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться.
Список використаних джерел містить перелік літератури та інших джерел, використаних під час написання роботи.
Список використаних джерел оформляють у такому порядку:
1. Законодавство.
2. Судова практика.
3.Спеціальна юридична література та публікації в періодичних виданнях (в алфавітному порядку за прізвищами авторів, а колективні монографії за назвою роботи). Усі джерела, включені до списку використаних джерел, нумеруються послідовно в алфавітному порядку. Завершену контрольну роботу студенти подають на кафедру згідно із встановленим терміном.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Роботи, які не відповідають встановленим вимогам, повертаються на доопрацювання. Прийом і повернення контрольної роботи на доопрацювання здійснюється через лаборанта кафедри галузевого права. Контрольна робота оцінюється за результатами перевірки («зараховано», «не зараховано»). Студент, який отримав за виконання своєї контрольної роботи «не зараховано», не допускається до заліку з даної дисципліни.

ПЕРШИЙ ВАРІАНТ

Завдання №1
Здійсніть фотозйомку імітованого місця події за правилами орієнтовної, оглядової, вузлової та детальної зйомки.
Проявіть та зафіксуйте фотоплівку і з одержаних негативів відпечачатайте необхідну кількість знімків розміром 9 х 12 см.
Виготовте фототаблицю з урахуванням вимог щодо процесуального і технічного оформлення факту і методів використання судової фотографії.

Завдання №2
Рухаючись навпростець, залиште на м'якому грунті 8-10 чітких вдавлених слідів взуття.
Вивчіть основні елементи походки, які відобразилися в "доріжці слідів", здійсніть необхідні вимірювання як доріжки, так і окремого сліду, сфотографуйте або зобразіть їх на схематичному малюнку та опишіть їх у відповідному фрагменті протоколу огляду місця події.
Сформулюйте декілька діагностичних та ідентифікаційних запитань, що вирішуються трасологічною експертизою.

Завдання №3
Підберіть предмет, який можна віднести до певного виду холодної зброї, сфотографуйте або зробіть його схематичний малюнок, на котрому позначте цифрами і вкажіть найменування основних деталей холодної зброї.
Здійсніть огляд холодної зброї та опишіть її у вигляді фрагменту протоколу огляду предмета.
Сформулюйте декілька запитань, що вирішуються криміналістичною експертизою холодної зброї.

ДРУГИЙ ВАРІАНТ

Завдання №1
Сфотографуйте людину за правилами впізнавальної зйомки та з одержаних після обробки фотоплівки негативів відпечатайте три фотокартки розміром 6х9 см., котрі наклейте на аркуші паперу.
Користуючись схемою описування прикмет зовнішності людини за методом "словесного портрету", опишіть зовнішність сфотографованої вами особи в тому обсязі, як це можливо зробити за фотознімками.

Завдання №2
На будь-якому предметі з гладкою поверхнею шляхом дотику руки залиште декілька потожирових пальцевих відбитків, здійсніть їх обпилення за допомогою спеціальних порошків (темного і світлого) і копіювання відповідно на світлу і темну дактилоскопічні плівки, котрі процесуально і технічно грамотно оформіть.
Складіть фрагмент протоколу огляду предмета та виявлених на ньому слідів рук.
Сформулюйте декілька діагностичних та ідентифікаційних запитань, що вирішуються дактилоскопічною експертизою.

Завдання №3
Підберіть будь-який документ (наприклад, посвідчення, пропуск, листок непрацездатності, квитанцію, накладну тощо) та опишіть його у фрагменті протоколу огляду, виходячи з тих умов, що документ було вилучено як речовий доказ по кримінальній справі і він має ознаки повної або часткової підробки.
Сформулюйте декілька запитань, що вирішуються шляхом техніко-криміналістичного дослідження документів.
Документ упакуйте з додержанням відповідних правил і залучіть його до завдання.Приложенные файлы

  • doc 17405697
    Размер файла: 55 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий