Rab_progr_Kriminalistika_studenti_3_kurs_na

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справКафедра криміналістики, судової медицини та психіатріїРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни «КРИМІНАЛІСТИКА»

Дніпропетровськ – 2011


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ


З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
на засіданні Вченої ради університету
(протокол № ___від ______2011 р.)

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни «КРИМІНАЛІСТИКА»

з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня БАКАЛАВР
за спеціальністю “Правознавство”
С Х В А Л Е Н О
на засіданні Науково-методичної ради університету
(протокол № __ від ____________ р.)


Дніпропетровськ – 2011


Робоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство» / Укладачі: Чаплинський К.О., Лускатов О.В., Пиріг І.В., Плетенець В.М., Репан М.І., Єфімов М.М. Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2011. – ___ с.Рецензенти :
Антонов К.В. – завідувач кафедри кримінально-провових дисциплін Академії митної служби України, доктор юридичних наук, професор

Тертишик В.М. – завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор

Обговорено та затверджено на засіданні кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії протокол № 1 від 01.09.2011 р.
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна “Криміналістика” є складовою навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «баклавр» за спеціальністю «Правознавство» і належить до циклу нормативних навчальних дисциплін, професійно-орієнтованих спеціальних дисциплін, які складають основу формування знань і навичок професійної діяльності слідчих, дізнавачів та інших спеціалістів–юристів, чия діяльність пов’язана з розкриттям, розслідуванням і попередженням злочинів.

Метою вивчення дисципліни «Криміналістика» в юридичному навчальному закладі є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців з таким рівнем знань, вмінь і навичок в сфері кримінально-процесуальної діяльності, які б забезпечували досягнення таких цілей:
а) науково-юридичної:

· поглиблене вивчення студентами теоретичних положень дисципліни “Криміналістика”, набуття спеціальних практичних навичок і вмінь ефективного застосування криміналістичних знань, техніко-криміналістичних засобів і методів у практичній діяльності по розкриттю, розслідуванню та попередженню злочинів; опанування необхідною науково-методологічною підготовкою, яка забезпечує їм бачення виникаючих проблем, шляхів їх розв’язання, використовуючи навички творчого мислення та самоудосконалення свого професійного рівня; формування навичок прийняття рішень у складних слідчих ситуаціях, опанування логікою доказування при встановленні об’єктивної істини у кримінальних справах;
б) загальноосвітньої:

· підвищення юридичної культури та ерудиції фахівців, оволодіння позитивним досвідом інших держав щодо застосування криміналістичних знань;
в) виховної:

· формування відданості ідеям істини, добра, справедливості і законності, почуття відповідальності перед суспільством, державою та людиною.

Вивчення студентами дисципліни “Криміналістика” передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки, при якому вони повинні:
знати:
основні концептуальні положення загальної теорії криміналістики, систему окремих криміналістичних теорій і вчень, криміналістичні поняття та категорії, закони і тенденції розвитку науки;
положення та рекомендації науки щодо застосування техніко-криміналістичних засобів, прийомів і методів під час роботи зі слідами злочину та іншою доказовою інформацією щодо обставин його вчинення;
положення та рекомендації криміналістики щодо тактики побудови і перевірки версій, планування розслідування злочинів, тактичних прийомів провадження слідчих дій, тактичних операцій, використання спеціальних знань і взаємодії слідчого з органами дізнання, державними установами, підприємствами, громадськістю та засобами масової інформації;
криміналістичні характеристики перелічених в програмі видів злочинів, наукові рекомендації щодо методики їх розкриття, розслідування та попередження.
Володіти уміннями ті практичними навичками:
– застосовувати техніко-криміналістичних засоби, прийоми і методи виявлення, фіксації та вилучення слідів злочину і злочинця, а також їх попереднього дослідження;
– використовувати одержану під час дослідження джерел матеріальних та ідеальних відображень інформації в розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів;
– аналізувати первісну інформації про злочин, правильно оцінювати слідчу ситуацій та визначати напрямки розслідування конкретного злочину шляхом висування і перевірки версій;
– організовувати розкриття та розслідування окремих видів злочинів, проводити тактичні прийоми в межах слідчої дії та поєднувати їх з оперативно-розшуковими заходами (у межах тактичних операцій);
– вирішувати розумові завдання щодо використання спеціальних знань, здійснення взаємодії слідчого з правоохоронними органами України і зарубіжних держав, а також із засобами масової інформації та громадськістю з метою розкриття, розслідування та попередження конкретних злочинів.

Цю робочу навчальну програму складено на підставі навчальної програми з дисципліни «Криміналістика», діючих освітньо-професійних програм підготовки фахівців і навчальних планів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство».
Побудова робочої навчальної програми заснована на досвідові викладання криміналістики у вищих юридичних навчальних закладах, а також специфіці правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України та особливостях процесу розслідування злочинів, віднесених до їх компетенції, що створює умови організації навчального процесу на більш якісному рівні.
З урахуванням наведеного вище, робоча навчальна програма з криміналістики визначає нормативний зміст навчання з цієї дисципліни, встановлює обсяг і рівень засвоєння знань за видами навчальних занять та самостійної роботи студентів. При цьому зміст і структура програми ґрунтуються на традиційній концепції побудови як самої науки криміналістики, так і її навчального курсу, тобто навчальний матеріал розподілено і подається чотирма розділами («Вступ у криміналістику», «Криміналістична техніка», «Криміналістична тактика», і «Криміналістична методика»). Навчальний матеріал розподілено на 4 модулі, об’днані 34 темами, послідовне вивчення котрих забезпечує взаємозв’язок навчального матеріалу та його ефективне засвоєння студентами.
Робочу навчальну програму може бути використано при:

· коригуванні навчальних планів підготовки фахівців за спеціальністю 7.060101 – «Правознавство»;

· розрахунках навчального навантаження викладачів кафедри;

· складанні структурно-логічної схеми навчального процесу;

· визначенні доцільної технології навчання;

· формуванні змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації в галузі правознавства;

· визначенні засобів і змісту системи діагностики рівня якості освітньо-професійної підготовки фахівця.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
"Криміналістика"(за вимогами ЕСТS )
КУРС
Напрям,
освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика
навчального курсу

Кількість кредитів відповідних ECTS: 6
Модулів: 4
Змістових модулів: 4
Загальна кількість
годин: 108
Тижневих годин: 2


Шифр

Правознавство
8.060101 /
бакалавр
Семестр: 1
Лекції
(теоретична підготовка): 18
Семінари: 10
Практичні: 26
Самостійна робота та індивідуальна робота
(доповіді, реферати, інші навчально-дослідницьке завдання): 54
Вид контролю: залік

Семестр: 2
Лекції
(теоретична підготовка): 18
Семінари: 16
Практичні: 20
Самостійна робота та індивідуальна робота
(доповіді, реферати, інші навчально-дослідницьке завдання): 54
Вид контролю: іспитМісце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисциплін студенти отримують навички, необхідні для виконання обов’язків слідчого.


РОЗПОДІЛ МАТЕРІАЛУ НА ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ

Змістовий модуль № 1
Тема 1. Предмет, система і завдання криміналістики
Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть загальними знаннями щодо предмету, системи і завдань криміналістики
Ключові слова:
Поняття криміналістики. Предмет криміналістики. Принципи криміналістики. Система криміналістики. Криміналістична техніка. Криміналістична тактика. Криміналістична методика розслідування окремих видів злочинів. Джерела криміналістики. Загальне і спеціальні завдання науки криміналістики на сучасному етапі. Роль криміналістичних знань у розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми – володітиме знаннями щодо:
– поняття, предмету криміналістики та закономірності об’єктивної дійсності, що вивчаються нею;
– системи криміналістики;
– ролі криміналістичних знань у розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 19-32, 34-35

Тема 2. Історія криміналістики і криміналістичних установ України
Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо історії криміналістики і криміналістичних установ України
Ключові слова:
Виникнення криміналістики. Етапи розвитку. Сучасний стан науки криміналістики в Україні. Основні принципи і закони розвитку криміналістики. Науково-дослідні установи України. Видатні українські вчені-криміналісти. Кафедри криміналістики в юридичних навчальних закладах.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми – володітиме знаннями щодо:
– виникнення, основних етапів розвитку і сучасного стану науки криміналістики в Україні;
– науково-дослідних установ України, які займаються проблемами криміналістики;
– видатних українських вчених-криміналістів.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 21-23, 30, 48

Тема 3. Криміналістика в зарубіжних країнах
Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо криміналістики в зарубіжних країнах
Ключові слова:
Поняття і предмет зарубіжної криміналістики. Історія розвитку криміналістики в зарубіжних країнах. Сучасний стан криміналістичної науки в Австрії, Англії, Німеччині, США, Франції та ін.
Видатні вчені-криміналісти зарубіжжя. Криміналістичні установи, кафедри криміналістики у провідних юридичних навчальних закладах зарубіжжя. Підготовка кадрів за кордоном
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми – володітиме знаннями щодо:
– історії розвитку криміналістики в зарубіжних країнах
– сучасного стану криміналістичної науки в Австрії, Англії, Німеччині, США, Франції та ін.
– видатних вчених-криміналістів зарубіжжя.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 21-23, 30

Тема 4. Механізм учинення злочину та виникнення криміналістичної інформації
Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо механізму учинення злочину та виникнення криміналістичної інформації
Ключові слова
Злочин як процес взаємодії і відображення (слідоутворення). Елементи механізму злочинної діяльності. Поняття та різновиди способу вчинення і приховування злочинів. Об’єктивні й суб’єктивні чинники, що визначають спосіб учинення злочину. Використання даних щодо способу вчинення і приховування злочину у розв’язанні конкретних завдань міліцією та іншими правоохоронними органами України.
Поняття криміналістичної інформації. Джерел криміналістичної інформації.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми – володітиме знаннями щодо:
– поняття та різновидів способу вчинення і приховування злочинів;
– об’єктивних й суб’єктивних чинників, що визначають спосіб учинення злочину;
– використання даних про спосіб вчинення і приховування злочину у розв’язанні конкретних завдань міліцією та іншими правоохоронними органами України.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 1-8, 21-23.

Тема 5. Методологічні основи криміналістики
Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо методологічних основ криміналістики
Ключові слова:
Засади криміналістики. Методи пізнання. Допустимість методів криміналістики. Співвідношення методів криміналістики та методів практичної діяльності в розкритті злочинів.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми – володітиме знаннями щодо:
– поняття та сутності методологічних засад криміналістики;
– критеріїв допустимості методів криміналістики в процесі розслідування злочинів;
– співвідношення методів криміналістики та методів практичної діяльності в розкритті злочинів.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 19-29, 31, 32.

Тема 6. Криміналістична ідентифікація і діагностика
Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо криміналістичної ідентифікації і діагностики.
Ключові слова:
Поняття, наукові засади та значення криміналістичної ідентифікації для практики боротьби зі злочинністю. Об’єкти і суб’єкти криміналістичної ідентифікації, її основні види та форми. Поняття ідентифікаційних ознак та властивостей об’єкта. Ідентифікаційна сукупність ознак, ідентифікаційне поле, ідентифікаційний період.
Види та форми встановлення групової приналежності (групофікації). Взаємозв’язок і відмінності ідентифікації та встановлення групової приналежності. Методика індивідуальної та групової ідентифікації.
Поняття криміналістичної діагностики та її відмінність від ідентифікації. Діагностичні завдання, розв’язуванні слідчою та експертною практикою.
Значення теорії криміналістичної ідентифікації, встановлення групової приналежності і криміналістичної діагностики у розкритті злочинів, розшуку і встановленні злочинців, збиранні, дослідження, оцінці і використанні доказів у кримінальних справах.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми – володітиме знаннями щодо:
– засад та значення криміналістичної ідентифікації для практики боротьби зі злочинністю;
– видів та форм встановлення групової приналежності (групофікації);
– діагностичних завдань, розв’язувані слідчою та експертною практикою.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 20-23, 26-29, 30, 31.

Тема 7. Концептуальні положення криміналістичної техніки
Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо концептуальних положень криміналістичної техніки
Ключові слова:
Криміналістична техніка.. Галузі криміналістичної техніки. Класифікація засобів криміналістичної техніки Прийоми і методи збирання та дослідження криміналістичної інформації. Критерії допустимості. Комплекти техніко-криміналістичних засобів, Пересувні криміналістичні лабораторії. Процесуальне оформлення використання техніко-криміналістичних засобів. Проблеми автоматизації експертних досліджень.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми – володітиме знаннями щодо:
– класифікації засобів криміналістичної техніки, прийомів і методів збирання та дослідження криміналістичної інформації.
– використання комплектів техніко-криміналістичних засобів при проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів
– можливостей техніко-криміналістичних засобів, прийомів і методів, що застосовуються для лабораторних досліджень речових доказів.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 19-24, 25-28.
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми: перелік техніко-криміналістичних засобів, що містяться у валізі слідчого (ВС-1).

Тема 8. Криміналістичне вчення про фіксацію доказової інформації
Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо криміналістичного вчення про фіксацію доказової інформації.
Ключові слова:
Поняття і значення фіксації криміналістичної (доказової) інформації як методу повного і точного відображення змісту слідчої дії та її результатів. Фіксація як спосіб, що надає виявленій інформації доказової сили, та забезпечує зберігання доказів для їхнього подальшого дослідження і використання.
Складання протоколу слідчої дії – основний спосіб закріплення у встановленому законом порядку факту і результатів використання техніко-криміналістичних засобів і методів.
Загальна характеристика допоміжних способів фіксації інформації, яка має криміналістичне значення. Різновиди техніко-криміналістичних засобів, прийомів та методів фіксації і збереження доказової інформації.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми – володітиме знаннями щодо:
– поняття і значення фіксації криміналістичної (доказової) інформації як методу повного і точного відображення змісту слідчої дії та її результатів;
– фіксації як способу, що надає виявленій інформації доказової сили, та забезпечує зберігання доказів для їхнього подальшого дослідження і використання;
– складання протоколу слідчої дії – основний спосіб закріплення у встановленому законом порядку факту і результатів використання техніко-криміналістичних засобів і методів.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 38, 39, 45-48.
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми: додатки до протоколу огляду.

Тема 9. Криміналістична фотографія та відеозапис
Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо криміналістичної фотографії та відеозапису.
Ключові слова:
Система і об'єкти криміналістичної фотографії і відеозапису. Ттехнічні засоби, методи, прийоми та види криміналістичної фотографії. Фотозйомка живої особи, невпізнаного трупа, предметів і документів, слідів рук, ніг, транспортних засобів, знарядь злому, зброї та слідів їх застосування, інших об’єктів. Фотозйомка місця події. Фотозйомка при проведенні інших слідчих дій: обшуку, виїмки, пред'явлення для впізнання, слідчого експерименту тощо.
Криміналістичний відеозапис: Оформлення результатів застосування фотозйомки та відеозапису.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми – володітиме знаннями щодо:
– особливостей фотозйомки живої особи, невпізнаного трупа, предметів і документів, слідів рук, ніг, транспортних засобів, знарядь злому, зброї та слідів їх застосування, інших об’єктів. Фотозйомка місця події. Фотозйомка при проведенні інших слідчих дій: обшуку, виїмки, пред'явлення для впізнання, слідчого експерименту тощо;
– криміналістичного відеозапису, засобів, методи і прийомів його застосування під час проведення окремих слідчих дій та оперативно-розшукових заходів.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 33-35, 38-39, 45-48.
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми: фототаблиця, як додаток до протоколу огляду місця події.

Тема 10. Криміналістична габітологія
Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо криміналістичної габітології.
Ключові слова:
Криміналістична габітологія. Природно-наукові засади ототожнення особи за ознаками зовнішності. Зовнішній облік людини, його елементи і ознаки, їх ідентифікаційне значення та класифікація.
Джерела інформації про ознаки зовнішності людини і способи її одержання. Поняття слідів пам’яті людини та їх властивості. Загальна характеристика криміналістичних засобів, методів і прийомів фіксації ознак зовнішності людини. Порядок і правила опису ознак зовнішності людини за методом «словесного портрета». Сучасні технічні засоби виготовлення суб'єктивних портретів.
Використання методів, засобів і прийомів криміналістичної габітології в розшуку та ідентифікації осіб, розкритті і розслідуванні злочинів.
Криміналістична портретна експертиза: питання, що вирішуються нею; матеріали, які надсилаються на експертне дослідження; вимоги щодо фотознімків та відеофрагментів. Особливості методики ототожнення людини.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми – володітиме знаннями щодо:
– природно-наукових засад ототожнення особи за ознаками зовнішності;
– порядку і правил опису ознак зовнішності людини за методом «словесного портрета»;
– особливостей методики ототожнення людини
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 19-23, 26-28, 40.
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми: опис за методом словесного портрета зовнішнішності особи, складання композиційного портрету особи.

Тема 11. Криміналістична фоноскопія та акустика
Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо криміналістичної фоноскопії та акустики.
Ключові слова:
Звук як джерело криміналістичної інформації. Поняття та властивості звукових слідів. Сучасні технічні засоби і прийоми фіксації звукових слідів. Особливості огляду фономатеріалів. Наукові засади і сучасні можливості дослідження звукових слідів і використання їх для розшуку і ототожнення джерела звуку.
Фоноскопічна експертиза. Матеріали, які направляються на експертне дослідження. Питання, що вирішуються експертом за слідами звуку. Основи методики проведення фоноскопічної експертизи.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми – володітиме знаннями щодо:
– сучасних технічних засобів і прийомів фіксації звукових слідів;
– особливостей огляду фотоматеріалів;
– призначення фоноскопічної експертизи.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 19-29, 34, 39-39.
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми: перелік питань, що ставляться перед експертом.

Змістовий модуль № 2
Тема 12. Криміналістична трасологія
Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо
Ключові слова:
Криміналістичне вчення про сліди (слідознавства). Поняття сліду. Класифікація слідів. Предмет, система і завдання криміналістичної трасології. Механізму утворення слідів. Сліди людини. Типи і види, деталі папілярних візерунків пальців рук. Методи і технічні засоби виявлення, фіксації та вилучення слідів рук. Дактилоскопіювання живих осіб і трупів. Сліди засобів учинення злочину. Сліди транспортних засобів. Класифікація замків та їх будова. Способи відмикання і зламування замків. Огляд, фіксація і вилучення замків. Мікрооб’єкти і мікросліди.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми – володітиме знаннями щодо:
– механізму утворення слідів у трасології та класифікація слідів-відображень;
– методів і технічних засобів виявлення, фіксації та вилучення слідів рук.;
– дактилоскопіювання живих осіб і трупів;
– техніко-криміналістичних засобів і прийомів виявлення, огляду, фіксації, вилучення знарядь зламу, інструментів та їх слідів
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 20-23, 27, 36-37.
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми: дактилоскопічна карта особи; визначення на збільшеній копії відбитка пальця руки 10-15 індивідуальних ознак – деталей папілярного візерунку.

Тема 13. Криміналістичне почеркознавство й авторознавство
Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо криміналістичного почеркознавства й авторознавства.
Ключові слова:
Предмет і наукові засади криміналістичного дослідження письма. Поняття письмової мови та почерку. Класифікація ідентифікаційних ознак письмової мови та почерку. Топографічні, загальні й окремі ознаки почерку. Природні та навмисні ознаки зміни письма. Маскування ознак писемної мови і почерку. Підроблення підписів (почерку). Дослідження почерку (рукописного тексту). Зміст розшукової таблиці. Використання результатів криміналістичного дослідження письма і почерку для розшуку злочинців, розкриття і розслідування злочинів. Почеркознавча та авторознавча експертизи.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми – володітиме знаннями щодо:
– класифікації ідентифікаційних ознак письмової мови та почерку;
– топографічних, загальних й окремих ознак почерку;
– методики криміналістичного дослідження почерку (рукописного тексту;
– призначення почеркознавчої та авторознавчої експертиз.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 17, 19-24, 27, 30-31.
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми: розшукова таблиця за рукописним текстом; перелік питань, що розвязуються почеркознвчою експертизою.

Тема 14. Техніко-криміналістичне дослідження документів
Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо техніко-криміналістичного дослідження документів.
Ключові слова:
Предмет і завдання техніко-криміналістичного дослідження документів. Поняття і класифікація документів. Види їх підробки документів. Характеристика основних способів підроблення бланків документів, відбитків печаток і штампів, внесення змін до змісту документів та ознаки, що вказують на них. Методика встановлення первісного вигляду і змісту документа. Відновлення слабовидимих і згаслих текстів. Дослідження залитих, закреслених і закритих текстів. Прийоми встановлення прихованої (зашифрованої) інформації. Дослідження матеріалів документів Слідчий огляд документів. Техніко-криміналістична експертиза документів. Підготовка матеріалів на експертизу та питання, що вирішуються нею.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми – володітиме знаннями щодо:
– класифікації документів, видів їх підробки;
– методики встановлення первісного вигляду і змісту документа;
– огляду і дослідження друкованих текстів, виготовлених за допомогою сучасних цифрових і знакодрукуючих пристроїв та виявлення ознак, які використовуються для їх розшуку та ідентифікації;
– особливостей слідчого огляду з метою встановлення слідів-змін у документах, фіксації результатів огляду, вилучення і зберігання документів – речових доказів.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 21-25, 27, 29, 48.
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми: фрагменти протоколів огляду: грошової купюри, документа з ознаками підробки; відбитку печатки або штампу.

Тема 15. Криміналістичне дослідження комп’ютерної інформації
Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо криміналістичного дослідження комп’ютерної інформації.
Ключові слова:
Комп’ютерна інформація. Предмет, наукові засади та завдання криміналістичного дослідження комп’ютерної інформації.
Огляд і дослідження друкованих текстів. Сучасні цифрові і знакодрукуючі пристрої. Попереднє криміналістичне дослідження комп’ютерної інформації. Експертиза електронних документів.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми – володітиме знаннями щодо:
– виявлення, фіксація та вилучення комп’ютерної інформаці;
– попереднього криміналістичного дослідження комп’ютерної інформації.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 14, 17, 2-26, 28.
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми: фрагмент протоколу огляду носія інформації (дискети, диску, картки памяті, жорсткого диску).

Тема 16. Криміналістичне дослідження зброї, боєприпасів, вибухівок та слідів їх застосування
Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо криміналістичного дослідження зброї, боєприпасів, вибухівок та слідів їх застосування
Ключові слова:
Поняття криміналістичного зброєзнавства, його предмет, наукові засади та завдання.
Поняття і класифікація холодної зброї та слідів її застосування. Предмет судової балістики. Поняття та ознаки вогнепальної зброї. Класифікація вогнепальної зброї. Сліди застосування вогнепальної зброї, основні та додаткові сліди пострілу. Загальна характеристика криміналістичного дослідження балістичних об’єктів: вогнепальної зброї, набоїв до неї та слідів пострілу. Техніко-криміналістичні прийоми, методи і засоби виявлення, фіксації, вилучення і зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів та слідів їх застосування. Встановлення обставин використання зброї: способу виготовлення, місця, напрямку та дистанції пострілу.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми – володітиме знаннями щодо:
– поняття і класифікація холодної зброї та слідів її застосування
– класифікації вогнепальної зброї;
– слідів застосування вогнепальної зброї;
– загальної характеристики криміналістичного дослідження балістичних об’єктів: вогнепальної зброї, набоїв до неї та слідів пострілу.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 13, 19-22, 25-28.
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми: фрагмент протоколу огляду зразка холодної, вогнепальної зброї та слідів їх застосування.

Тема 17. Нетрадиційні засоби і методи одержання інформації, значимої для розслідування злочинів
Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо нетрадиційних засобів і методів одержання інформації, значимої для розслідування злочинів.
Ключові слова:
Нетрадиційні криміналістичні знання і методи. Криміналістична одорологія. Інформаційна сутність і властивості слідів запаху. Засоби і прийоми роботи зі слідами запаху на місці події. Одорологічний метод. Сучасні можливості дослідження і використання слідів запаху у практиці розслідування окремих видів злочинів. Методика здійснення ідентифікації за запахом шляхом застосування оперативно-розшукового собаки. Одорологічна експертиза: проблеми використання при доказуванні. Допустимість поліграфа. Використання голографії.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми – володітиме знаннями щодо:
– нетрадиційних криміналістичних знань і методів як таких, що не дістали достатнього визнання в теорії криміналістики та впровадження в практику;
– сучасних можливостей дослідження і використання слідів запаху у практиці розслідування окремих видів злочинів;
– проблеми допустимості в кримінальному судочинстві поліграфа як методу інструментальної діагностики
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 1-18, 21-29.
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми: перелік напрямків використання нетрадиційних знань.

Тема 18. Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття та розслідування злочинів
Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо інформаційно-довідкового забезпечення розкриття та розслідування злочинів.
Ключові слова:
Кримінальна реєстрація. Формування криміналістичних обліків. Класифікація обліків. Характеристика окремих видів криміналістичних обліків та інформаційно-довідкових систем, здійснюваних науково-дослідними експертно-криміналістичними центрами МВС України та Департаментом інформаційних технологій. Способи реалізації даних обліків у розкритті злочинів, розшуку осіб та предметів. Документи для поставлення об’єкту на облік і перевірки його за обліком.
Тенденції та перспективи розвитку кримінальної реєстрації.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми – володітиме знаннями щодо:
– об’єктів, форм і способів ведення криміналістичних обліків;
– системи, принципів організації та підрозділів правоохоронних органів, що здійснюють криміналістичні обліки;
– видів обліків.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 1-18, 21-29.
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми: визначення виду обліку за наявною інформацією.

Змістовий модуль № 3
Тема 19. Концептуальні положення криміналістичної тактики
Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо концептуальних положень криміналістичної тактики.
Ключові слова:
Поняття криміналістичної тактики, її предмет, система, завдання та взаємозв’язок з іншими розділами криміналістики. Правові, логічні, психологічні та етичні засади криміналістичної тактики. Джерела розвитку криміналістичної тактики. Роль криміналістичної тактики у розслідуванні злочинів.
Основні поняття і категорії криміналістичної тактики: тактичний прийом, тактична рекомендація, тактична комбінація, тактична операція, тактичне рішення. Джерела виникнення тактичних прийомів, їх класифікація та критерії допустимості. Мета і види тактичних операцій. Складання плану підготовки і проведення тактичної операції. Реалізація тактичної операції та закріплення її результатів. Використання і значення тактичних операцій на початковому і подальшому етапах розслідування злочинів. Діяльність слідчого в умовах тактичного ризику.
Слідча дія: поняття, класифікація та загальна характеристика. Тактика слідчої дії та її співвідношення з іншими процесуальними й організаційними діями слідчого.
Тенденції і перспективи подальшого розвитку криміналістичної тактики.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми – володітиме знаннями щодо:
– правових, логічних, психологічних та етичних засад криміналістичної тактики;
– складання плану підготовки і проведення тактичної операції;
– реалізаціъ тактичної операції та закріплення її результатів;
– тактики слідчої дії та її співвідношення з іншими процесуальними й організаційними діями слідчого.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 21-28, 38, 40, 42.
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми: класифікація тактичних прийомів.

Тема 20. Криміналістична версія. Організація та планування розслідування злочинів
Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо організації та планування розслідування злочинів
Ключові слова:
Криміналістична версія. Класифікація версій. Значення версій. Підстави, умови побудови слідчих версій. Перевірка й оцінка версій.
Поняття і значення планування. Принципи, види і підстави планування. Технологія планування розслідування. Види і форми планів. Планування окремої слідчої дії, тактичної операції.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми – володітиме знаннями щодо:
– технології планування розслідування;
– видів і форм планів;
– підстав, умов побудови слідчих версій.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 19-29, 70, 131-132, 134.
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми: план розслідування кримінальної справи.

Тема 21. Тактика слідчого огляду та освідування
Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо тактики слідчого огляду та освідування.
Ключові слова:
Слідчий огляд. Учасники слідчого огляду. Участь спеціаліста. Огляд місця події: поняття. Підготовка до огляду місця події. Тактичні прийоми огляду місця події, техніко-криміналістичні засоби і методи, що використовуються під час його проведення. Огляд живих осіб (освідування). Негативні обставини Організація слідчо-оперативної групи та її завдання. Дії учасників слідчо-оперативної групи, керівна роль слідчого. Взаємодія учасників огляду Фіксація процесу і результатів огляду місця події. Оцінка результатів огляду місця події. Використання результатів огляду.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми – володітиме знаннями щодо:
– підготовки до огляду місця поді;
– тактичних прийомів огляду місця події, техніко-криміналістичні засоби і методів, що використовуються під час його проведення;
– особливостей огляду живих осіб (освідування), приміщень та ділянок місцевості, що не є місцем події, транспортних засобів.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 19-25, 91-93, 97.
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми: план підготовки та проведення огляду місця події.

Тема 22. Тактика затримання підозрюваного (обвинуваченого)
Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо тактики затримання підозрюваного (обвинуваченого).
Ключові слова:
Поняття і сутність затримання. Різновиди і значення затримання. Підготовка до затримання. Організаційно-тактичне забезпечення затримання та безпеки його учасників. Підготовка технічних засобів. Допоміжна документація під час планування. Тактичні прийоми затримання. Поєднання затримання з іншими слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами. Використання допомоги громадськості і засобів масової інформації при підготовці та здійсненні затримання. Тактичні прийоми затримання без попередньої підготовки. Фіксація процесу та результатів затримання.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми – володітиме знаннями щодо:
– підготовки до затримання;
– організаційно-тактичного забезпечення затримання та безпеки його учасників: вивчення особи, що підлягає затриманню, та місця затримання; складання плану затримання, комплектування слідчо-оперативної групи, інструктаж, керівництво нею;
– тактичних прийомів затримання з попередньою підготовкою в приміщенні (житловому, службовому), громадських місцях, на відкритій місцевості, в лісі, в горах, у транспортних засобах;
– фіксації процесу та результатів затримання.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми1-18, 20-24, 82-85
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми: план підготовки та проведення затримання підозрюваного (обвинуваченого).

Тема 23. Тактика допиту і очної ставки
Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо тактики допиту і очної ставки.
Ключові слова:
Поняття, завдання і види допиту. Засади допиту. Тактичні прийоми спілкування. Підготовка до допиту. Планування тактики. Тактичні прийоми допиту на різних його етапах (стадіях). Тактика допиту обвинуваченого, що заявив про алібі. Особливості допиту осіб, затриманих на місці злочину або безпосередньо після вчинення злочину. Можливості використання тактичних комбінацій під час допиту. Прийоми емоційного, логічного та психологічного впливу на допитуваного. Допит неповнолітніх. Особливості тактики допиту за участю спеціаліста, перекладача та адвоката. Засоби фіксації ходу і результатів допиту на попередньому слідстві. Очна ставка. Підготовка до очної ставки. Тактичні прийоми допиту на очній ставці. Фіксація процесу та результатів очної ставки. Оцінка й використання показань допитаних осіб у подальшому розслідуванні злочинів.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми – володітиме знаннями щодо:
– процесуальних, криміналістичних, психологічних і морально-етичних засад допиту;
– тактичних прийомів спілкування;
– оцінки й використання показань допитаних осіб у подальшому розслідуванні злочинів.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 1-17, 19-29.
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми: план підготовки та проведення допиту, очної ставки.

Тема 24. Зняття інформації з каналів зв’язку
Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо зняття інформації з каналів зв’язку.
Ключові слова:
Поняття, види і завдання зняття інформації з каналів зв’язку. Правові підстави та порядок проведення зняття інформації з каналів зв’язку як слідчої дії. Підготовка і технологія прослуховування. Технічні засоби звукозапису. Дослідження інформації. Оцінка і використання результатів зняття інформації з каналів зв’язку.
---
– правових підстав та порядку проведення зняття інформації з каналів зв’язку як слідчої дії;
– підготовки і технології прослуховування телефонних та інших переговорів;
– використання технічних засобів звукозапису під час зняття інформації з каналів зв’язку;
– особливостей дослідження інформації, знятої з каналів зв’язку, фіксації її ходу і результатів.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 1-17, 19-29.
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми: план підготовчих заходів.

Тема 25. Тактика обшуку і виїмки
Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо тактики обшуку і виїмки.
Ключові слова:
Поняття та завдання обшуку та виїмки. Підстави проведення обшуку і виїмки. Види обшуку. Стадії обшуку. Підготовка до обшуку. Збирання і аналіз інформації про особу, що обшукується, місце обшуку, об’єкти, що шукаються. Планування обшуку. Використання науково-технічних засобів і методів при виявленні схованок. Виїмка. Фіксація ходу і результатів обшуку і виїмки.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми – володітиме знаннями щодо:
– підготовки до обшуку;
– тактики проведення різних видів обшуку;
– особливостей проведення виїмки;
– оцінки і використання результатів обшуку і виїмки у розкритті і розслідуванні злочинів.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 19-29, 58-60, 89-90, 101, 108.
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми: план підготовки та проведення обшуку і виїмки.

Змістовий модуль № 4
Тема 26. Тактика пред’явлення для впізнання
Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо тактики пред’явлення для впізнання.
Ключові слова:
Пред’явлення для впізнання. Підготовка до пред’явлення для впізнання. Тактичні прийоми пред’явлення для впізнання. Способи фіксації процесу та результатів пред’явлення для впізнання. Оцінка і використання в розслідуванні результатів пред’явлення для впізнання.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми – володітиме знаннями щодо:
– підготовки до пред’явлення для впізнання;
– тактичних прийомів пред’явлення для впізнання живих осіб, трупів, предметів, тварин, помешкань і ділянок місцевості в натурі;
– особливостей тактики пред’явлення для впізнання різноманітних об’єктів за їхніми копіями (фотознімком, фонограмою, кіно-відеофільмом).
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 19-29, 71-75.
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми: план підготовки та проведення пред’явлення для впізнання жвої особи, предметів.

Тема 27. Тактика відтворення обстановки та обставин події у формі перевірки й уточнення показань на місці
Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо тактики відтворення обстановки та обставин події у формі перевірки й уточнення показань на місці.
Ключові слова:
Перевірка й уточнення показань на місці. Учасники перевірки й уточнення показань на місці. Підготовка до перевірки й уточнення показань на місці. Планування та основні тактичні умови проведення цієї слідчої дії. Тактичні прийоми перевірки й уточнення показань на місці. Фіксація ходу і результатів перевірки й уточнення показань на місці. Оцінка та використання отриманих результатів у розкритті і розслідуванні злочини.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми – володітиме знаннями щодо:
– планування та основні тактичні умови проведення цієї слідчої дії;
– тактичних прийомів перевірки й уточнення показань на місці;
– фіксації ходу і результатів перевірки й уточнення показань на місці..
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 19-23, 26-29, 90, 101-103.
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми: план підготовки та проведення відтворення обстановки та обставин події у формі переверки показань на місці.

Тема 28. Тактика відтворення обстановки та обставин події у формі слідчого експерименту
Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо тактики відтворення обстановки та обставин події у формі слідчого експерименту.
Ключові слова:
Поняття, різновиди і завдання слідчого експерименту. Значення слідчого експерименту для встановлення фактичних обставин злочину. Психологічні та етичні засади слідчого експерименту. Учасники слідчого експерименту. Підготовка до слідчого експерименту. Тактичні умови його проведення. Реконструкція обстановки, як умова проведення даної слідчої дії.
Тактичні прийоми проведення окремих видів слідчого експерименту (на можливість сприйняття якогось факту або явища органами почуття, на можливість здійснення якихось дій, встановлення механізму утворення слідів, явищ тощо).
Фіксація умов, процесу та результатів слідчого експерименту. Оцінка і використання отриманих результатів у розслідуванні злочину.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми – володітиме знаннями щодо:
– тактичних умов проведення слідчого експерименту;
– реконструкції обстановки, як умови проведення даної слідчої дії;
– тактичних прийомів проведення окремих видів слідчого експерименту;
– фіксації умов, процесу та результатів слідчого експерименту.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 19-23, 26-29, 90, 101-103.
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми: план підготовки та проведення відтворення обстановки та обставин події у формі слідчого експерименту.

Тема 29. Використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві. Призначення і проведення судових експертиз
Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві, а також призначення і проведення судових експертиз.
Ключові слова:
Спеціальні знання. Форми використання спеціальних знань. Тактика залучення спеціаліста до участі в слідчих діях. Поняття, види та значення судової експертизи у розслідуванні злочинів. Класифікація судових експертиз. Криміналістична експертиза та її види. Експерт, його права та обов’язки. Організація, система та функції судово-експертних установ в Україні. Підготовка експертизи та її призначення. Вибір експертної установи (експерта). Поняття і види зразків для порівняльного дослідження. Вимоги до окремих видів зразків. Дотримання законності та етичних норм. Фіксація процесу одержання зразків. Зміст постанови про призначення судової експертизи.
Процес експертного дослідження, його стадії. Взаємодія слідчого з експертом. Види висновків експерта.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми – володітиме знаннями щодо:
– залучення спеціаліста до участі в слідчих діях;
– значення судової експертизи у розслідуванні злочинів;
– вимог до окремих видів зразків для порівняльного дослідження і технології їх одержання;
– взаємодії слідчого з експертом під час проведення експертизи
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 14-17, 19-29, 93-95.
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми: перелік питань при призначенні судової експертизи.

Тема 30. Розшукова діяльність слідчого
Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо розшукової діяльності слідчого.
Ключові слова:
Розшукова діяльність слідчого. Об’єкти розшуку. Види і форми розшукової діяльності. Тактичні основи розшукової діяльності слідчого. Планування розшуку. Розшукові версії слідчого. Тактичні прийоми і операції розшуку. Розшукова робота слідчого по припиненій кримінальній справі. Розшук майна, трупів та інших об’єктів. Використання слідчим даних криміналістичних обліків.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми – володітиме знаннями щодо:
– видів і форм розшукової діяльності;
– тактичних прийомів і операції розшуку в процесі розслідування кримінальної справи щодо обвинуваченого, що переховується від слідства;
– розшукової роботи слідчого по припиненій кримінальній справі.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 19-19, 82, 85.
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми: побудова розшукових версій.

Тема 31. Концептуальні положення криміналістичної методики
Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо концептуальних положень криміналістичної методики.
Ключові слова:
Поняття криміналістичної методики, її структура (загальні положення та окремі методики розслідування злочинів), завдання та місце в системі криміналістики. Науково-практичні джерела, принципи формування окремих криміналістичних методик та їхня класифікація. Зв’язок криміналістичної методики з криміналістичною технікою і тактикою.
Структура окремої методики розслідування злочину та загальна характеристика її структурних елементів. Криміналістична характеристика злочину: Етапи розслідування злочинів. Початковий етап розслідування злочинів. Невідкладні слідчі дії. Взаємозв’язок і взаємозалежність початкових слідчих дій і оперативно-розшукових заходів. Слідчі ситуації. Діяльність слідчого в умовах тактичного ризику.
Тенденції і перспективи розвитку криміналістичної методики.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми – володітиме знаннями щодо:
– структури окремої методики розслідування злочину та загальної характеристики її структурних елементів;
– криміналістичної характеристики злочину: поняття, змісту і характеристики її складових елементів;
– значення криміналістичної характеристики злочинів для розробки прийомів і рекомендацій криміналістичної методики;
– етапів розслідування злочинів.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 19-29, 111-130.
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми: типова форма плану розслідування злочину.

Тема 32. Протидія розслідуванню та шляхи її подолання криміналістичними засобами і методами
Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо протидії розслідуванню та шляхи її подолання криміналістичними засобами і методами.
Ключові слова:
Протидія розслідуванню. Приховування злочину. Інсценування злочину та фальсифікація доказів з боку злочинців, потерпілих і свідків. Спонукальні мотиви протидії.Суб’єкти, форми і способи «зовнішньої» протидії розслідуванню. Подолання протидії розслідуванню.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми – володітиме знаннями щодо:
– протидії розслідуванню у формі приховування злочину, його наслідків або осіб, причетних до вчиненого злочину;
– інсценування злочину та фальсифікація доказів з боку злочинців, потерпілих і свідків;
– суб’єктів, форм і способів «зовнішньої» протидії розслідуванню.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 19-29, 68-70, 75-76.
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми: перелік різновидів осіб, що можуть здійснювати зовнішню, внутрішню протидію.

Тема 33. Взаємодія учасників розкриття і розслідування злочинів
Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо взаємодії учасників розкриття і розслідування злочинів.
Ключові слова:
Взаємодія слідчого з іншими учасниками розслідування. Правові засади та принципи взаємодії. Організаційні форми і тактичні прийоми взаємодії. Слідчо-оперативна група (СОГ) як форма взаємодії. Використання даних, отриманих оперативно-розшуковим шляхом. Взаємодія слідчого з іншими правоохоронними органами, державними установами і підприємствами різних форм власності Ззалучення громадськості та засобів масової інформації для швидкого, повного розкриття і розслідування злочину.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми – володітиме знаннями щодо:
– організаційних форм і тактичних прийомів взаємодії слідчого (дізнавача) з оперативно-розшуковими й іншими підрозділами органів внутрішніх справ;
– особливостей тактики взаємодії залежно від етапу розслідування, під час провадження окремих слідчих дій і тактичних операцій.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 19-29, 68-70, 75-76.
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми: перелік форм взаємодії слідчого зі співробітниками органу дізнання

Тема 34. Особливості розслідування злочинів «по гарячих» слідах
Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо особливостей розслідування злочинів «по гарячих» слідах.
Ключові слова:
Розкриття і розслідування злочинів «по гарячих» слідах. Особливості організації та методики розкриття і розслідування злочинів «по гарячих» слідах. Взаємодія слідчого з черговою частиною, співробітниками оперативних підрозділів і експертно-кримі-налістичних підрозділів. Залучення громадськості та засобів масової інформації до розкриття і розслідування злочинів. Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинів «по гарячих» слідах. Методи одержання слідчим експрес-інформації щодо злочину і злочинця. Особливості огляду місця події, допиту потерпілих і свідків-очевидців злочину в умовах дефіциту часу і динамічності обстановки.
Оцінка доказової та орієнтовної інформації, отриманої «по гарячих» слідах.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми – володітиме знаннями щодо:
– особливостей організації та методики розкриття і розслідування злочинів «по гарячих» слідах;
– криміналістичного забезпечення розкриття і розслідування злочинів «по гарячих» слідах;
– особливостей огляду місця події, допиту потерпілих і свідків-очевидців злочину в умовах дефіциту часу і динамічності обстановки.
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 19-29, 119, 123, 134.
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми: план розсідування кримінальної справи.

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

навчальної дисципліни “Криміналістика”
для студентів 3-го курсу юридичного факультету


№ теми
Назва теми
Всього
аудиторні
с/р
та і/р.
Разом
л.
с/з
п/з


1
2
3
4
5
6
7
8

1
Предмет, система і завдання криміналістики
6
4
2
2

2

2
Історія криміналістичних установ України
2
2

3
Криміналістика в зарубіжних країнах
2
2

4
Механізм учинення злочину та виникнення криміналістичної інформації
4
2


2
2

5
Методологічні основи криміналістики
4
2
1
1

2

6
Криміналістична ідентифікація і діагностика
4
2
1
1

2

7
Концептуальні положення криміналістичної техніки
4
2


2
2

8
Криміналістичне вчення про фіксацію доказової інформації
2
2

9
Криміналістична фотографія та відеозапис
8
6
2
2
2
2

10
Криміналістична габітологія
8
6
2

4
2

11
Криміналістична фоноскопія та акустика
2
2

Модульний контроль 1

12
Криміналістична трасологія:
6
6
4
2
- Сліди рук та ніг людини (дактилоскопія)
8
4


4
4


- Сліди засобів вчинення злочину (механоскопія)
2
22


- Мікрооб’єкти та їх сліди
4
2


2
2

13
Криміналістичне почеркознавство й авторознавство
7
3
1

2
4

14
Техніко-криміналістичне дослідження документів
7
3
1

2
4

15
Криміналістичне дослідження комп’ютерної інформації
4
4

16
Криміналістичне дослідження зброї, боєприпасів, вибухівок та слідів їх застосування:
6
4
2
2

2


- дослідження холодної зброї
4
2


2
2


- дослідження вогнепальної зброї та боєприпасів
4
2


2
2


- дослідження вибухових речовин та пристроїв
2
2

17
Нетрадиційні засоби і методи одержання інформації, значимої для розслідування злочинів
3
1
1


2

18
Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття та розслідування злочинів
5
3
1

2
2

Модульний контроль 2

Всього:
108
54
18
10
26
54

19
Концептуальні положення криміналістичної тактики
7
3
1
2

4

20
Криміналістична версія. Організація та планування розслідування злочинів
5
3
1
2

2

21
Тактика слідчого огляду та освідування
10
6
2
2
2
4

22
Тактика затримання підозрюваного (обвинуваченого)
6
2


2
4

23
Тактика обшуку і виїмки
10
6
2
2
2
4

24
Зняття інформації з каналів зв’язку
2
2

25
Тактика допиту і очної ставки
14
10
4
2
4
4

Модульний контроль 3

26
Тактика пред’явлення для впізнання
10
6
2
2
2
4

27
Тактика відтворення обстановки та обставин події у формі перевірки й уточнення показань на місці
7
3
1

2
4

28
Тактика відтворення обстановки та обставин події у формі слідчого експерименту
7
3
1

2
4

29
Використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві. Призначення і проведення судових експертиз
10
6
2
2
2
4

30
Розшукова діяльність слідчого
2
2

31
Концептуальні положення криміналістичної методики
6
4
2
2

2

32
Протидія розслідуванню та шляхи її подолання криміналістичними засобами і методами
4
4

33
Взаємодія учасників розкриття і розслідування злочинів
2
2

34
Особливості розслідування злочинів «по гарячих» слідах
6
2


2
4

Модульний контроль 4

Всього:
108
54
18
16
20
54

Всього:
216
108
36
26
46
108Теми семінарських занять

ТЕМА 1
ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА І ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ
– 2 години
План:
1. Сучасні уявлення щодо предмета науки криміналістики та закономірностей об’єктивної дійсності, що вивчаються нею.
2. Система та завдання науки криміналістики на сучасному етапі.
3. Місце криміналістики в системі юридичних наук та її роль у професійній підготовці фахівців для правоохоронних органів України.
5. Основні принципи і закони розвитку криміналістики.

Список рекомендованої літератури по темі №1 (19-32, 34-35 )


ТЕМА 5
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИКИ
– 1 година
План:
1. Поняття методології криміналістики.
2. Система методів криміналістики.
3. Характеристика загальнонаукових методів криміналістики.
4. Характеристика спеціальних методів криміналістики.

Список рекомендованої літератури по темі №5 (19-29, 31,32)


ТЕМА 6
КРИМІНАЛІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ І ДІАГНОСТИКА
– 1 година
План:
1. Поняття криміналістичної ідентифікації як методу пізнання і одержання доказів при розслідуванні злочинів.
2. Об’єкти ідентифікації та їх ознаки. Види і форми ідентифікації.
3. Встановлення групової належності об’єкту і його доказове значення.
4. Поняття криміналістичної діагностики та її значення в розкритті і розслідуванні злочинів.

Список рекомендованої літератури по темі №6 (20-23, 26-29, 30,31 )


Тема 9
КРИМІНАЛІСТИЧНА ФОТОГРАФІЯ ТА ВІДЕОЗАПИС
– 2 години
План:
1. Поняття криміналістичної фотографії та значення її використання у слідчій та експертній практиці.
2. Засоби, методи і прийоми криміналістичної фотографії, що застосовуються під час проведення слідчих дій.
3. Процесуальне оформлення факту і результатів застосування криміналістичної фотографії.

Список рекомендованої літератури по темі № 12 ( 20-23, 27, 36-37 )


Тема 12
КРИМІНАЛІСТИЧНА ТРАСОЛОГІЯ

Заняття 12.1
– 2 години
План:
1. Предмет, система і завдання криміналістичної трасології. Механізм утворення слідів та їх класифікація в криміналістиці.
2. Дактилоскопія як криміналістичне вчення. Типи і види папілярних візерунків пальців рук людини та їх властивості. Техніко-криміналістичні засоби та прийоми виявлення і вилучення слідів рук людини під час огляду місця події.
3. Різновиди слідів ніг людини та їх значення в розслідуванні злочинів. Доріжка слідів ніг та її елементи.
4. Прийоми виявлення та фіксації слідів ніг і транспортних засобів під час огляду місця події.
5. Питання, що розв’язуються дактилоскопічною і трасологічною експертизами. Об’єкти, що підлягають дослідженню.

Список рекомендованої літератури по темі № 12 ( 20-23, 27, 36-37 )


ТЕМА 16
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБРОЇ, БОЄПРИПАСІВ, ВИБУХІВОК ТА СЛІДІВ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Заняття16.1
– 2 години
План:
Поняття та класифікація холодної зброї.
Прийоми слідчого огляду, фіксації та вилучення холодної зброї.
Підготовка та призначення експертизи холодної зброї. Питання, що розв’язуються цією криміналістичною експертизою.

Список рекомендованої літератури по темі № 16 (13, 19-22, 25-28)


ТЕМА 19
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ
– 2 години
План:
1. Поняття криміналістичної тактики, її система і завдання.
2. Основні поняття криміналістичної тактики: тактичний прийом, тактична рекомендація, тактичне комбінація, тактична операція.
3. Класифікація тактичних прийомів і критерії їхньої допустимості.
4. Поняття, класифікація та структура слідчої дії.

Список рекомендованої літератури по темі № 19 (21-28, 38, 40, 42)


ТЕМА 20
КРИМІНАЛІСТИЧНА ВЕРСІЯ.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
– 2 години
План:

1. Поняття та види криміналістичної версії як методу пізнання при розкритті і розслідуванні злочинів.
2. Правила побудови, аналізу (виведення наслідків) та перевірки версій.
3. Поняття, принципи і значення планування розслідування злочинів. Види і форми планів розслідування.
4. Планування підготовки та проведення окремої слідчої дії.
5. Планування розслідування у кримінальній справі.

Список рекомендованої літератури по темі №25 (19-23, 48-52, 54)


ТЕМА 21
ТАКТИКА СЛІДЧОГО ОГЛЯДУ ТА ОСВІДУВАННЯ
– 2 години
План:
Поняття, сутність, різновиди слідчого огляду та його значення як способу одержання доказів у кримінальній справі. Роль спеціаліста при проведенні слідчого огляду.
Етапи і стадії огляду місця події та їх тактичні завдання.
Підготовка і тактичні прийоми огляду місця події.
Фіксація ходу і результатів огляду місця події.
Особливості тактики освідування.

Список рекомендованої літератури по темі №25 (19-23, 48-52, 54)


ТЕМА 23
ТАКТИКА ОБШУКУ І ВИЇМКИ

Заняття 23.1
– 2 години
План:
1. Поняття та види обшуку. Підстави проведення обшуку.
2. Підготовка і тактичні прийоми проведення окремих видів обшуку, в тому числі обшуку в приміщенні.
3. Використання технічних пошукових засобів під час обшуку. Залучення спеціаліста для участі в проведенні обшуку.
4. Основний і додаткові способи фіксації результатів обшуку.
Список рекомендованої літератури по темі №23 (19-29, 58-60, 89-90, 101, 108)


ТЕМА 25
ТАКТИКА ДОПИТУ І ОЧНОЇ СТАВКИ

Заняття 25.1
– 2 години
План:
Поняття, сутність та види допиту.
Критерії допустимості тактичних прийомів допиту.
Характеристика тактичних прийомів, що застосовуються при допитах різних учасників кримінального судочинства.
Особливості допиту під час очної ставки.
Фіксація ходу і результатів допиту та очної ставки.

Список рекомендованої літератури по темі №25 (19-23, 48-52, 54)


ТЕМА 26
ТАКТИКА ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ

Заняття 26.1
– 2 години
План:
Поняття, завдання та види пред’явлення для впізнання.
Підготовка пред’явлення для впізнання.
Тактичні особливості пред’явлення для впізнання особи.
Фіксація ходу і результатів пред’явлення для впізнання.

Список рекомендованої літератури по темі №26 (19-29, 71-75)ТЕМА 29
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ
У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

Заняття 29.1
– 2 години
План:
Поняття спеціальних знань та форми їх використання у кримінальному судочинстві.
Залучення спеціаліста до проведення слідчих дій.
Поняття судової експертизи, її завдання.
Класифікація судових експертиз.

Список рекомендованої літератури по темі №29 (14-17, 19-29, 93-95)


ТЕМА 31
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ
– 2 години
План:
1. Поняття криміналістичної методики, її система, завдання та місце в системі криміналістики.
2. Структура методики розслідування злочинів окремого виду.
3. Криміналістична характеристика злочинів окремого виду та її значення для розслідування.
4. Типові слідчі ситуації та їх роль у побудові методик розслідування окремих видів злочинів.

Список рекомендованої літератури по темі №31 (19-29, 111-130)Теми ПРАКТИЧНих занять

ТЕМА 4
МЕХАНІЗМ УЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ТА ВИНИКНЕННЯ
КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ (ДОКАЗОВОЇ) ІНФОРМАЦІЇ
– 2 години
План
Злочинна діяльність як об’єкт криміналістичного дослідження.
Механізм учинення злочину (поняття та структура).
Криміналістичне поняття та загальна характеристика способу учинення і приховування злочину.
Поняття криміналістичної інформації та її джерела.


ТЕМА 7
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ ТА ЇЇ ГАЛУЗЕЙ
– 2 години
План:
Поняття, завдання і система розділу «Криміналістична техніка».
Класифікація техніко-криміналістичних засобів, прийомів і методів. Правові засади та умови їх застосування під час розслідування злочинів.
Техніко-криміналістичні засоби і методи «польової» криміналістики.
Техніко-криміналістичні засоби і методи, що застосовуються для лабораторних досліджень речових доказів.

Список рекомендованої літератури по темі № 7 (19-24, 25-28)


ТЕМА 9
КРИМІНАЛІСТИЧНА ФОТОГРАФІЯ ТА ВІДЕОЗАПИС
– 2 години
План:
Поняття та завдання криміналістичної фотографії.
Система криміналістичної фотографії.
Методи криміналістичної фотографії.
Засоби та методи криміналістичного відеозапису під час проведення слідчих дій.
Значення використання відеозапису у розслідуванні злочинів під час порведення слідчих дій.
Список рекомендованої літератури по темі №9 (33-35, 38-39, 45-48 )


ТЕМА 10
КРИМІНАЛІСТИЧНА ГАБІТОЛОГІЯ

Заняття 10.1
– 2 години
План:
1. Поняття і природно-наукові засади криміналістичного вчення про ознаки зовнішності людини (криміналістичної габітології).
2. Поняття об’єктивних та суб’єктивних зображень. Метод словесного портрету та його використання в практичній діяльності по розкриттю і розслідуванню злочинів.
4. Правила опису ознак зовнішності людини за методом словесного портрету.
5. Порядок опису ознак зовнішності людини за методом словесного портрету.

Список рекомендованої літератури по темі № 10 (19-23, 26-28, 40)


Заняття 10.2
– 2 години
План:
1. Види синтетичних (композиційних) портретів, техніко-криміналістичні засоби їх виготовлення.
2. Технології виготовлення композиційних портретів за допомогою спеціальних альбомів, приладів та комп’ютерних програм.

Список рекомендованої літератури по темі № 10 (19-23, 26-28, 40)


КРИМІНАЛІСТИЧНА ТРАСОЛОГІЯ

Заняття 12.2
– 2 години
План:
1. Техніко-криміналістичні засоби та прийоми виявлення і вилучення слідів рук людини під час огляду місця події.
2. Процесуальні вимоги щодо опису виявлених слідів рук у протоколі огляду та їх технічного оформлення.
3. Використання вилучених з місця події слідів рук у криміналістичних обліках і їх доказове значення у встановленні та ідентифікації злочинців.

Список рекомендованої літератури по темі № 12 (20-23, 27, 36-37 )


Заняття 12.3
– 2 години
План:
1. Мета і правові підстави дактилоскопіювання живих осіб і трупів.
2. Технологія дактилоскопіювання затриманих осіб.
3. Технологія дактилоскопіювання трупів.

Список рекомендованої літератури по темі № 12 (16, 18, 20-23, 27, 36-37 )


Заняття 12.4
– 2 години
План:
Різновиди злодійського знаряддя, слідів знарядь зламу та прийоми виявлення і фіксації цих об’єктів під час огляду житлових і службових приміщень, вантажних автомобілів, залізничних вагонів та контейнерів.
Класифікація замків (замикаючих пристроїв) та особливості їх дослідження.
Види пломб, способи їх зламу та маскування вчинених дій. Прийоми виявлення і фіксації слідів зламу.
Питання, що розв’язуються трасологічною експертизою знарядь зламу, замків і пломб.

Список рекомендованої літератури по темі № 12 (20-23, 27, 36-37 )


ТЕМА 13
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ПОЧЕРКОЗНАВСТВО Й АВТОРОЗНАВСТВО
– 2 години
План:
1. Наукові засади ідентифікації особи за ознаками письма та почерку.
2. Класифікація ознак письма та почерку. Їх ідентифікаційне значення.
3. Підготовка та призначення почеркознавчої (авторознавчої) експертизи.
Технологія складання розшукової таблиці за ознаками письма і почерку.
Питання, що розв’язуються почеркознавчою експертизою.

Список рекомендованої літератури по темі № 14 (21-25,27,29, 48)


ТЕМА 14
ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ДОКУМЕНТІВ
– 2 години
План:
Поняття документів, їх різновиди і значення у розслідуванні окремих видів злочинів.
Види підробки документів.
Характеристика засобів сучасної поліграфії. Ознаки друкуючих пристроїв, які відображаються в друкованих текстах і поліграфічній продукції.
Правила огляду документів та прийоми виявлення підробки.
Питання, що вирішуються техніко-криміналістичною експертизою документів.

Список рекомендованої літератури по темі № 13 (17, 19-24, 27, 30-31 )


ТЕМА 16
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБРОЇ, БОЄПРИПАСІВ, ВИБУХІВОК ТА СЛІДІВ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Заняття16.2
– 2 години
План:
Предмет судової балістики та основні об'єкти балістичних досліджень.
Поняття, класифікація ручної вогнепальної зброї.
Механізм пострілу та виникнення слідів на кулях і гільзах.
Класифікація слідів пострілу, що утворюються на об’єкті (мішені).

Список рекомендованої літератури по темі № 16 (13, 19-22, 25-28)


Заняття16.3
– 2 години
План:
Види вибухових речовин і пристроїв.
Сліди застосування вибухових речовин і пристроїв при учиненні злочинів.
Прийоми виявлення, огляду, фіксації та вилучення вибухівок і слідів вибуху на місці їхнього виявлення.
Питання, що розв’язуються вибухово-технічною експертизою.

Список рекомендованої літератури по темі № 16 (13, 19-22, 25-28)


ТЕМА 17
НЕТРАДИЦІЙНІ ЗАСОБИ І МЕТОДИ ОДЕРЖАННЯ
ІНФОРМАЦІЇ, ЗНАЧИМОЇ ДЛЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
ТЕМА 18
ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗКРИТТЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

– 2 години
План:
Види нетрадиційних знань, методів та засобів отримання криміналістично вагомої інформації. Прийоми і засоби фіксації та вилучення запахових слідів.
Проблема допустимості використання у кримінальному судочинстві України окремих видів нетрадиційних знань, методі та засобів (одорології, поліграфу, біолокації, яснобачення, гіпнозу тощо).
Поняття, науково-правові засади та завдання криміналістичної реєстрації.
Об’єкти, форми і способи формування криміналістичних обліків.
Характеристика окремих видів криміналістичних обліків та інформаційно-довідкових систем (колекцій), здійснюваних у відповідних підрозділах МВС України.

Список рекомендованої літератури по темі № 17,18 (1-18, 21-29 )


ТЕМА 21
ТАКТИКА СЛІДЧОГО ОГЛЯДУ ТА ОСВІДУВАННЯ

Заняття 21.2
– 2 години
План:
Особливості огляду ділянок місцевості, автотранспортних засобів та окремих речей.
Негативні обставини та їх значення в розслідуванні злочину.

Список рекомендованої літератури по темі № 21 ( 19-25, 91-93, 97 )


ТЕМА 22
ТАКТИКА ЗАТРИМАННЯ ПІДОЗРЮВАНОГО (ОБВИНУВАЧЕНОГО)
– 2 години
План:
Поняття і види затримання в криміналістиці. Правові підстави затримання.
Підготовка до затримання. Планування оперативно-тактичної операції по затриманню.
Тактичні прийоми затримання особи залежно від місця її перебування (у приміщенні, на відкритій місцевості тощо).

Список рекомендованої літератури по темі №22 (1-18, 20-24, 82-85)


ТЕМА 23
ТАКТИКА ОБШУКУ І ВИЇМКИ

Заняття 23.2
– 2 години
План:
1. Поняття та різновиди виїмки.
2. Підготовка та проведення виїмки.
3. Особливості виїмки кореспонденції; документів, що становлять державну таємницю; виїмки у приміщеннях дипломатичних представництв. Залучення спеціаліста для участі в проведенні виїмки.

Список рекомендованої літератури по темі №23.2 (19-29, 58-60, 89-90, 101, 108)


ТЕМА 25
ТАКТИКА ДОПИТУ І ОЧНОЇ СТАВКИ

Заняття 25.2
– 2 години
План:
Поняття, сутність та види допиту.
Критерії допустимості тактичних прийомів допиту.
Характеристика тактичних прийомів, що застосовуються при допитах різних учасників кримінального судочинства.
Особливості допиту під час очної ставки.
Фіксація ходу і результатів допиту та очної ставки.

Список рекомендованої літератури по темі №25.2 (19-23, 48-52, 54)

Заняття 25.3
– 2 години
План:
Підготовка до допиту.
Тактичні прийоми допиту в конфліктній та безконфліктній ситуаціях.
3. Тактичні прийоми очної ставки.

Список рекомендованої літератури по темі №25.2 (19-23, 48-52, 54)


ТЕМА 26
ТАКТИКА ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ

Заняття 26.2
– 2 години
План:
Зміст підготовчого етапу пред’явлення для впізнання предметів.
Фіксація ходу та результатів пред’явлення для впізнання.
Особливості пред’явлення для впізнання приміщень, ділянок місцевості.
Особливості пред’явлення для впізнання трупів (їх частин) людей та тварин.
Список рекомендованої літератури по темі №26.2 (19-29, 71-75)


ТЕМА 27
ТАКТИКА ВІДТВОРЕННЯ ОБСТАНОВКИ ТА ОБСТАВИН ПОДІЇ У ФОРМІ ПЕРЕВІРКИ ПОКАЗАНЬ НА МІСЦІ
– 2 години
План:
1. Поняття, сутність та завдання відтворення обстановки та обставин події.
2. Зміст етапів відтворення обстановки та обставин події у формі перевірки показань на місці.
3. Тактичні прийоми зазначеної слідчої дії.

Список рекомендованої літератури по темі №27 (19-23, 26-29, 90, 101-103)


ТЕМА 28
ТАКТИКА ВІДТВОРЕННЯ ОБСТАНОВКИ ТА ОБСТАВИН ПОДІЇ У ФОРМІ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
– 2 години
План:
Сутність та види відтворення обстановки та обставин події у формі слідчого експерименту.
Підготовка до відтворення обстановки та обставин події у формі слідчого експерименту.
Тактичні прийоми слідчого експерименту.
4. Фіксація ходу і результатів відтворення обстановки та обставин події у формі слідчого експерименту.

Список рекомендованої літератури по темі №28 (19-23, 26-29, 90, 101-103)


ТЕМА 29
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ
У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

Заняття 29.2
– 2 години
План:
Підготовка та призначення судових експертиз.
Система експертних установ в Україні.
Види зразків для порівняльного дослідження.

Список рекомендованої літератури по темі №29.2 (14-17, 19-29, 93-95)


ТЕМА 34
ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
ПО «ГАРЯЧИХ» СЛІДАХ
– 2 години
План:
Поняття та організаційні основи розкриття злочинів «по гарячих слідах».
Криміналістичне забезпечення процесу розкриття і розслідування злочинів по «гарячих» слідах.
Організаційно-тактичні особливості окремих слідчих дій, що проводяться з метою розкриття злочину по «гарячих» слідах.

Список рекомендованої літератури по темі №34 (19-29, 119, 123, 134)


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМоСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

ТЕМА 2
Становлення, розвиток та сучасний стан криміналістики в Україні
– 2 години
Під час самостійної підготовки у зошиті для практичних занять студенти повинні перелічити кафедри криміналістики провідних навчальних закладів України, якими здійснюється дослідження проблем криміналістичної науки, навести перелік відомих українських учених-криміналістів та напрямки їх досліджень.


ТЕМА 3
КРИМІНАЛІСТИКА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
– 2 години
Під час самостійної підготовки у зошиті для практичних занять студенти повинні перелічити у хронологічній послідовності видатних зарубіжних вчених-криміналістів та їх наукові здобутки.


ТЕМА 4
МЕХАНІЗМ УЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ТА ВИНИКНЕННЯ
КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
– 2 години
Питання для самостійної підготовки:
1. Злочинна діяльність як об’єкт криміналістичного дослідження.
2. Механізм учинення злочину (поняття та структура).
3. Криміналістичне поняття та загальна характеристика способу учинення злочину.
4. Поняття криміналістичної інформації та її джерела.


ТЕМА 7
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ ТА ЇЇ ГАЛУЗЕЙ
– 2 години
Під час самостійної підготовки до заняття у зошиті треба перерахувати по групах техніко-криміналістичні засоби, що містяться в уніфікованій валізі слідчого (ВС-1) для огляду місця події, зазначаючи їх основні характеристики та призначення.


ТЕМА 8
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО ФІКСАЦІЮ ДОКАЗОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
– 2 години
Питання для самостійної підготовки:
Загальна характеристика основного способу фіксації криміналістичної інформації.
Загальна характеристика допоміжних способів фіксації криміналістичної інформації.


ТЕМА 9
КРИМІНАЛІСТИЧНА ФОТОГРАФІЯ ТА ВІДЕОЗАПИС

Заняття 9.1
– 2 години
Під час самостійної підготовки студентам доцільно зосередити особливу увагу на опануванні та вибірковому (з урахуванням рівня індивідуальної підготовки) конспектуванні питань загальної фотографії:

· види фотоапаратів, об’єктивів та їх призначення;

· будова дзеркальних та інших цифрових та аналогових фотоапаратів;

· витримка і діафрагма, їх значення при фотографуванні;

· підготовка фотоапарата до зйомки;

· фотографування в залежності від об’єктів зйомки та освітлення.
Крім цього, в зошиті для практичних занять студенти повинні виконати письмове завдання:
– схематично замалювати фотокамеру (або зробити копію її зображення та вклеїти у зошит) з позначенням основних вузлів і деталей.

Заняття 9.2
– 2 години
Під час самостійної підготовки студентам доцільно зосередити увагу на опануванні та вибірковому (з урахуванням рівня індивідуальної підготовки)конспектуванні питань загальної відеозйомки:

· види відеокамер та їх призначення;

· будова відеокамер;

· підготовка відеокамери до зйомки;

· відеозйомка в залежності від об’єктів та освітлення.

· відеозйомка з наближенням та віддаленням об’єктів.
Крім того, студенти виконують наступне завдання:
– використовуючи знімки, отримані за результатами фотозйомки місця події на занятті 9.2., складають фототаблицю як додаток до протоколу огляду.


ТЕМА 10
КРИМІНАЛІСТИЧНА ГАБІТОЛОГІЯ

Заняття 10.1
– 2 години
Під час самостійної підготовки студенти в зошитах для практичних занять повинні виконати письмове завдання: – описати негласно за методом словесного портрету зовнішність особи (одного зі студентів групи).

Заняття 10.2
– 2 години
Під час самостійної підготовки в зошиті для практичних занять студенти наводять перелік питань, які розв’язує криміналістична портретна експертиза. Також відповідно до наведеної фабули, визначають, яку експертизу треба призначити; формулюють питання для розв’язання в ході експертизи; визначають об’єкти, які направляються на експертне дослідження.

Фабула: «Під час розслідування кримінальної справи за фактом незаконного отримання шляхом шахрайства споживчого кредиту на велику суму був затриманий гр. Каченко А.Т. в якого вилучено паспорт з зображенням особи, схожої на нього. За ствердженням Каченко К.Т. цей паспорт належить йому, але фотографія у паспорті зроблена 12 років тому. Перевіркою заяв та повідомлень громадян про втрачені паспорти, був виявлений гр. Лубенко К.Т., який при пред’явленні йому паспорта на ім’я Каченка К.Т. стверджував, що фотографія в паспорті його».


ТЕМА 11
КРИМІНАЛІСТИЧНА ФОНОСКОПІЯ ТА АКУСТИКА
– 2 години
Під час самостійної підготовки студенти в зошитах для практичних занять повинні виконати письмове завдання:
– навести послідовність опису (в протоколі огляду) носія фоноскопічної інформації (аудіокасети, оптичного диску тощо);
– навести перелік питань, які розв’язує фоноскопічна експертиза.


Тема 12
КРИМІНАЛІСТИЧНА ТРАСОЛОГІЯ

Заняття 12.1
– 2 години
Під час самостійної підготовки у зошитах для практичних занять студенти:
виготовляють схематичні малюнки типів папілярних візерунків пальців рук;
виконують схематичні малюнки елементів доріжки слідів ніг, окремого сліду взуття та слідів транспорту;
наводять перелік типових питань, що розв’язуються дактилоскопічною та трасологічною експертизами.

Заняття 12.3
– 2 години
Під час самостійної підготовки у зошитах для практичних занять студентам необхідно виготовити збільшену у 4-5 разів копію (фотокопію) одного папілярного візерунку з дактилокартки, на якому виявляють та позначають 10-15 індивідуальних ознак – деталей папілярного візерунка.

Заняття 12.4
– 2 години
Під час самостійної підготовки у зошитах для практичних занять студентам необхідно
1. Отримати у навчально-методичному кабінеті пломбу (або обрати її самостійно), оглянути її та описати у фрагменті протоколу огляду зі складанням схематичного зображення об’єкту (як додатку до протоколу огляду), а також формулюють питання (експертне завдання) для розв’язання трасологічної експертизи пломб.
2. Оглянути та описати у фрагменті протоколу огляду знаряддя зламу побутового призначення (вивертку, лом, зубило тощо) зі складанням схематичного зображення об’єкту (як додатку до протоколу огляду).
3. Отримати у навчально-методичному кабінеті предмет зі слідами знаряддя зламу (або обрати його самостійно), оглянути та описати у фрагменті протоколу огляду зі складанням схематичного зображення об’єкту (як додатку до протоколу огляду), а також формулюють питання (експертне завдання) для розв’язання трасологічної експертизи слідів знарядь зламу.

Заняття 12.5
– 2 години
Поняття і класифікація мікрооб’єктів (мікрослідів), їх значення в розслідуванні злочинів.
Техніко-криміналістичні засоби та прийоми виявлення і фіксації мікрооб’єктів (мікрослідів).


ТЕМА 13
ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ДОКУМЕНТІВ
– 2 години
Під час самостійної підготовки до практичного заняття студенти у зошитах зазначають:
ознаки зображень, нанесених сучасними друкуючими пристроями та методи і засоби їх виявлення;
ознаки підробки відбитків печаток та штампів та способи їх виявлення;
засоби та методи дослідження слабковидимих та невидимих текстів;
засоби та методи дослідження спалених документів;
перелік основних питань, що розв’язуються техніко-криміналістичною експертизою документів.

Окрім того, необхідно:
Оглянути грошову купюру та описати її у фрагменті протоколу огляду. Навести перелік питань, що розв’язуються експертизою паперових грошових знаків, як підвиду техніко-криміналістичної експертизи документів.
Оглянути будь-який зразок поліграфічної продукції (аркуш з текстом, буклет, календар, квиток, обкладинку журналу тощо) та описати його у фрагменті протоколу огляду. Навести перелік питань, що розв’язуються експертизою поліграфічної продукції, як підвиду техніко-криміналістичної експертизи документів.
Оглянути будь-який відбиток печатки (штампу) та описати його у фрагменті протоколу огляду. Навести перелік питань, що розв’язуються експертизою початків та штампів, як підвиду техніко-криміналістичної експертизи документів.


ТЕМА 14
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ПОЧЕРКОЗНАВСТВО Й АВТОРОЗНАВСТВО
– 2 години

Під час самостійної підготовки до практичного заняття у зошитах для практичних занять студенти наводять класифікацію ознак письма та почерку, а також перелік питань, що розв’язуються почеркознавчою експертизою.
Окрім того, необхідно оглянути одну сторінку конспекту лекції за темою “Техніко-криміналістичне дослідження документів” у власному зошиті та скласти розшукову таблицю власного рукописного тексту.


ТЕМА 15
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
– 2 години
Поняття комп’ютерної інформації та її носіїв як речових доказів у кримінальній справі та їх значення у розслідуванні окремих видів злочинів.
Особливості огляду, фіксації, вилучення та зберігання комп’ютерної інформації та її носіїв.
Питання, що розв’язуються комп’ютерно-технічною експертизою.
Під час самостійної підготовки студенти оглядають будь-який носій комп’ютерної інформації (дискету, CD або DVD диск, вінчестер, flash карту тощо) описати його у фрагменті протоколу огляду.


ТЕМА 16
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБРОЇ, БОЄПРИПАСІВ, ВИБУХІВОК ТА СЛІДІВ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Заняття16.1
– 2 години
Під час самостійної підготовки до практичного заняття студентик у зошитах наводять класифікацію холодної зброї, зазначаючи її цільове призначення та основні характеристики.
Окрім того, необхідно оглянути ніж побутового призначення (обирається самостійно), описати його у фрагменті протоколу огляду, виготовити схему ножа, як додаток до протоколу огляду.

Заняття16.2
– 2 години
Під час самостійної підготовки до практичного заняття студженти у зошитах наводять класифікацію холодної зброї, зазначаючи її цільове призначення та основні характеристики.
Окрім того, курсантам необхідно:
Отримати у навчально-методичному кабінеті кулю від вогнепальної зброї, описати його у фрагменті протоколу огляду, виготовити схему як додаток до протоколу огляду.
Отримати у навчально-методичному кабінеті гільзу від вогнепальної зброї, описати його у фрагменті протоколу огляду, виготовити схему як додаток до протоколу огляду.
Отримати у навчально-методичному кабінеті частину перешкоди зі слідами від вогнепальної зброї, описати її у фрагменті протоколу огляду, виготовити схему, як додаток до протоколу огляду.

Заняття 16.3
– 2 години
Під час самостійної підготовки у зошиті для практичних занять кожному студентутреба навести класифікацію вибухових речовин і пристроїв, зазначаючи їх основні характеристики. Для виконання цього завдання студентам під час самостійної підготовки потрібно завітати до навчально-методичного кабінету криміналістики та проглянути фільм “Вибухові речовини і пристрої”.


ТЕМА 17
НЕТРАДИЦІЙНІ ЗАСОБИ І МЕТОДИ ОДЕРЖАННЯ
ІНФОРМАЦІЇ, ЗНАЧИМОЇ ДЛЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
– 1 година
ТЕМА 18
ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗКРИТТЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
– 1 година
Під час самостійної підготовки, за наведеними фабулами студентам необхідно прийняти рішення:

Фабула 1. По кримінальній справі про шахрайство в якості підозрюваного був затриманий чоловік, у якого було вилучено два паспорти на ім’я Петренка Миколи Григоровича, 1980 р. народження і Сердюка Василя Івановича, 1978 р. народження.
Завдання: 1) назвіть правила складання вимоги в інформаційні підрозділи на встановлення (перевірку) судимості підозрюваного;
2) запишіть текст вимоги в робочих зошитах.
Фабула 2. По кримінальній справі про дорожньо-транспортну подію в розшуку знаходився автомобіль «ВАЗ-2106» з червоним кузовом і номерним знаком, в якому були літера «Х» і цифри «0» і «6».
Завдання: Визначте інформаційний підрозділ, до якого необхідно звернутися за обліковою інформацією та різновид обліку.
Фабула 3. По кримінальній справі про розбійний напад потерпілий показав, що злочинців було двоє. Одним з них був низенький на зріст, кремезний, з кучерявим волоссям, на правій руці татуювання у вигляді голови орла. Другий називав його «Король».
Завдання: Визначте підрозділ, в який необхідно звернутися за обліковою інформацією і вид


ТЕМА 20
КРИМІНАЛІСТИЧНА ВЕРСІЯ.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
– 2 години
Під час самостійної підготовки до практичного заняття студенти в робочих зошитах письмово виконують наступне завдання:

Фабула 1. З невстановленого поверху 16-поверхового житлового будинку відбулось падіння літньої жінки, труп якої з проломами черепа та з ознаками численних переломів ребер і кінцівок знаходиться на землі біля будинку. Опитуванням очевидців встановлено, що потерпілою є Осипова М.І., яка удвох зі своїм сином мешкає у квартирі № 32, розташованій на 8-му поверсі будинку. Очевидців, які спостерігали саме падіння, не виявлено. Особи, що знаходились у дворі будинку, пояснили, що криків чи іншого шуму не чули, а звернули увагу на подію лише в момент падіння тіла Осипової на грунт та внаслідок звуку удару о землю. 20-літній син Осипової з’явився на місці події разом з прибуттям слідчо-оперативної групи. За його поясненнями, у матері було хворе серце; він зараз ніде не працює й ходів шукати роботу. Оглядом місця події встановлено, що двері квартири закрито на два замки, зовнішньо ніяких пошкоджень всередині житла не виявлено, вікно у кухні та двері балкону відкриті. На балконі висить ще волога білизна. На останньому поверсі будинку відкрито двері на дах.
Завдання: Висуньте загальні та окремі версії щодо викладеної події.


ТЕМА 21
ТАКТИКА СЛІДЧОГО ОГЛЯДУ ТА ОСВІДУВАННЯ

Заняття 21.1
– 2 години
Під час самостійної підготовки до проведення заняття у зошитах для практичних занять кожен студент складає план підготовки та проведення огляду місця події у приміщенні за фабулою.

Фабула: «___» _______ 200__ року, о 8 год. 40 хв. до Жовтневого РВ по телефону надійшло повідомлення від директора ПП «Акція» Смішного Р.А. про те, що у залі для нарад в офісі зазначеного підприємства виявлено труп охоронця Писаренка В.І., який перед цим заступив на нічну варту. Як повідомив Смішний Р.А., труп виявила прибиральниця Сіра В.В., що приходить на роботу о 8 год.

Окрім того студентам необхідно доопрацювати протоколи огляду місця події, які було складено під час заняття, виготовити план-схему місця події.

Заняття 21.2
– 2 години
Під час самостійної підготовки до проведення заняття у зошитах для практичних занять кожен студент складає план підготовки та проведення огляду місця події за фабулою.

Фабула: «___» _______ 200__ року, о 8 год. 40 хв. до Жовтневого РВ по телефону надійшло повідомлення від директора ПП «Акція» Сашенко О.Б. про те, що на території складських приміщень, що належать його підприємству, охоронець позавідомчої охорони Лукін С.В. близько 24.00 зустрів двох невідомих осіб, які намагались проникнути до складу, що він охороняв. На його вимоги зупини свої дії, вони почали бігти, але, помітивши, що охоронець був один, раптово зупинились, напали на нього та нанесли тілесні пошкодження, у тому числі ножові поранення. Після чого вони зникли. Охоронець Лукін С.В. засобами мобільного зв’язку викликав швидку допомогу, яка доставила його до лікарні.

Окрім того студентам необхідно доопрацювати протоколи огляду місця події, які було складено під час заняття, виготовити план-схему місця події.


ТЕМА 22
ТАКТИКА ЗАТРИМАННЯ ПІДОЗРЮВАНОГО (ОБВИНУВАЧЕНОГО)
– 2 години
Під час самостійної підготовки кожен студент ознайомлюється з фабулою, наведеною нижче, та у зошитах для практичних занять письмово готує відповіді на п.1 та п.2 наведеного після фабули завдання.

Фабула: «__»______ 200__ р. о 09.30 год. до чергової частини міського управління внутрішніх справ (за телефоном «02») надійшов дзвінок від невстановленої особи жіночої статі, яка повідомила, що неодноразово судимий Свідерській І.А. приїхав на декілька днів до міста та ночує у своєї знайомої Кашук О.В., в приміщенні приватного будинку за адресою: вул. Тиха, 5.
Перевіркою, в тому числі по криміналістичних обліках, встановлено, що Свідерській І.А., 1973 року народження, народився у м. Павлоград, має середню освіту, пройшов строкову службу у десантних військах, був засуджений у 1995 році за вчинення навмисного вбивства й відбув строк покарання, у 2005 р. – засуджений за спричинення тяжких тілесних ушкоджень, але вчинив втечу з місць позбавлення волі та знаходиться у розшуку. Володіє прийомами самооборони та метання ножів.
Завдання:
1)визначити, якого характеру інформацію треба отримати в ході підготовки до затримання;
2)якими шляхами можна отримати необхідну інформацію;
3)скласти план підготовки та проведення затримання.


ТЕМА 23
ТАКТИКА ОБШУКУ І ВИЇМКИ
– 2 години
Заняття 23.1
Під час самостійної підготовки кожен студент вивчає фабулу та зошиті для практичних занять складає план підготовки та проведення зазначеної слідчої дії.

Фабула: «__»______ 200__ р. під час патрулювання на станції «Дніпропетровськ-пасажирський» співробітниками міліції був затриманий Карнєєв О.М., у валізі котрого було виявлено 10 кг подрібненої сировини рослинного походження й 5 пістолетних патронів калібром 9 мм. Зазначені предмети у Карнєєва О.М. вилучили. Попереднім дослідженням рослинної сировини визначено, що вона є маковою соломкою. Її, як розповів Карнєєв, він придбав в Одесі для особистого споживання, наявність же патронів пояснити не зміг. За даним фактом було порушено кримінальну справу, а Карнєєва О.М. затримано на підставі ст. 106 КПК України. Розслідуванням встановлено, що Карнєєв працює інженером житлово-експлуатаційного управління, розташованого на 1-му поверсі будинку 20 по пр. Кірова, займає службовий кабінет № 3. Слідчий виніс мотивовану постанову й отримав санкцію прокурора щодо проведення обшуку у кабінеті Карнєєва.

Окрім того, за результатами проведеного на занятті обшуку скласти план-схему приміщення з дотриманням процесуальних правил її оформлення.

Заняття 23.2
– 2 години
Під час самостійної підготовки студенти вивчають фабулу та визначають, де треба провести виїмку й які об’єкти в ході її вилучити.

Фабула: В ході проведення податкової перевірки ВАТ «Колос» було виявлено документи щодо укладення угоди між цим підприємством та приватним підприємством «Вересень», яке реалізувало ВАТ «Колос» 50 тонн зерна пшениці. На підтвердження виконання угоди в бухгалтерських документах ВАТ «Колос» містились товарна та податкові накладні, отримані від ПП «Вересень» при продажі зерна, а також платіжне доручення про переказ на банківський рахунок продавця грошей за зерно. В результаті проведення зустрічної перевірки ПП «Вересень» встановлено, що в бухгалтерському обліку даного підприємства, а також в податкових деклараціях, поданих в податкову інспекцію Дніпровського району за 1 півріччя 200__ року, угоду щодо продажу ВАТ «Колос» 50 тонн зерна пшениці не відображено. За даним фактом було порушено кримінальну справу. В ході допиту бухгалтер ПП «Вересень» Тишко А.І. пояснила, ща на вимогу директора підприємства Сомова О.О. вилучила з документів первинного бухгалтерського обліку ПП «Вересень» угоду щодо продажу 50 тонн зерна, відповідні копії товарної та податкової накладних, виписку щодо руху коштів на банківському рахунку ПП «Вересень» (на підтвердження надходження грошей від ВАТ «Колос» за 50 тонн зерна). Зазначені документи не були знищені, а зберігаються у неї вдома.


ТЕМА 24
ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З КАНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ
– 2 години
1. Сутність та завдання зняття інформації з каналів зв'язку як самостійної слідчої дії.
2. Характер дій слідчого після прийняття рішення щодо зняття інформації з каналів зв’язку.
3. Огляд і дослідження інформації, знятої з каналів зв'язку.
4. Фіксація ходу і результатів зняття інформації з каналів зв'язку.


ТЕМА 25
ТАКТИКА ДОПИТУ І ОЧНОЇ СТАВКИ

Заняття 25.2
– 2 години
Під час самостійної підготовки студенти за наведеною нижче фабулою визначають коло питань, які потрібно задати Сазоновій Н.Г. під час проведення допиту

Фабула: 13 березня 200__ р., о 19.15 год. до чергового Бабушкінського РВ м. Дніпропетровська звернулася Сазонова Н.Г. із заявою про те, що кілька хвилин тому на вул. Панікахі на неї напав якийсь чоловік, побив її та, коли вона була в непритомному стані, викрав гаманець з грошима і зник у невідомому напрямку. Згідно до пояснень Сазонової, вона приблизно о 18.30 год. поверталася додому від подруги, в якої гостювала. На вул. Панікахі її наздогнав чоловік і раптово вдарив чимось по голові. Потім, долаючи опір, він звалив її на землю, здавив їй шию шматком кабелю й вона втратила свідомість. Коли вона прийшла до тями, нападник вже зник.
На обличчі та шиї потерпілої малися садни. Під час огляду місця події був знайдений шматок телевізійного кабелю з заводським маркуванням «КСМ - 1970» та об`ємні сліди ніг, які нагадували спортивне взуття.
Враховуючи достатність даних, що вказують на наявність ознак злочину, слідчий Бабушкінського РВ порушив кримінальну справу.

Заняття 25.3
– 2 години
Під час самостійної підготовки студентам необхідно скласти план очної ставки між потерпілою та підозрюваною особами, враховуючи умови розбійного нападу на Сазонову Н.Г. за наведеною нижче фабулою.

Фабула: 15 березня 200__ р. о 19.40 год. патрульним нарядом міліції біля двору будинку № 10 по вул. Панікахі за порушення громадського порядку було затримано Курина В.В., котрий знаходився у нетверезому стані, нецензурно лаявся на жінок, що проходили повз нього, погрожував їм фізичною розправою. В ході перевірки затриманого на причетність до вчинення злочинів, здійснених на території Бабушкінського району, було встановлено, що на телевізійному кабелі, вилученому при огляді місця події за фактом нападу на Сазонову Н.Г., наявні відбитки пальців рук Курина В.В. Було проведено впізнання Курина В.В. Сазоновою Н.Г., під час якого потерпіла упізнала Курина як особу, що вчинила на неї напад. Допитаний в якості підозрюваного Курин В.В. свою причетність до вчинення розбою не підтвердив та пояснив, що жінку, якій його пред’явили на впізнання, бачив уперше. Щодо наявності слідів його рук на телевізійному кабелі, вилученому з місця події, Курин нічого конкретного пояснити не зміг.


ТЕМА 26
ТАКТИКА ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ

Заняття 26.1
– 2 години
Під час самостійної підготовки у власному зошиті для практичних занять кожен студент повинен скласти письмовий план пред’явлення для впізнання Шарікова П.П. за наведеною нижче фабулою:

Фабула: 18 травня 200__р. о 20.10 в Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області звернулась гр. Суворова Л.Н. з заявою про те, що о 19.30 на пр. К. Маркса вона сіла на маршрутне таксі за номером “53”. У салоні знаходилось жінки, що сиділи на останніх місцях. Вона сіла на подвійне сидіння біля вікна. На наступній зупинці до неї підсів хлопець на вигляд 18-20 років. Через 5 хвилин, за поворотом таксі на пр. Гагаріна хлопець попросив зупинити авто і, виходячи раптово вихватив в неї жіночу сумку, в якій знаходились: шкіряний гаманець коричневого кольору з 125 гр. та мобільний телефон марки “LG”. Вона запам’ятала зовнішність грабіжника в профіль, тому що він сидів до неї боком, а також татуювання у вигляді парусника на його лівій руці, яке вона побачила, коли він розплачувався з водієм. За даним фактом було порушено кримінальну справу. Патрульним нарядам було передане орієнтування на розшук злочинця і цього ж дня, о 23 год. 30 хв. в кафе «Стара вежа» був затриманий гр. Шаріков П.П., у якого був вилучений шкіряний гаманець коричневого кольору з 105 гр. та мобільний телефон марки “LG” без телефонної картки. В ході допиту, проведеного 19 травня, потерпіла Суворова Л.Н. пояснила, що зможе упізнати грабіжника, а також викрадені у неї речі.

Окрім того використовуючи зроблені на попередньому занятті нотатки щодо пред’явлення для впізнання Шарікова П.П. студенти на окремому аркуші формату А4 складають протокол зазначеної слідчої дії.

Заняття 26.2
– 2 години
Під час самостійної підготовки у власному зошиті для практичних занять кожен студент складає план пред’явлення для впізнання Суворовой Л.Н. шкіряного гаманця, вилученого 18 травня 200__р. у Шарікова П.П. Для цього використовуються умови фабули щодо пограбування Суворової Л.Н. з попереднього заняття та наведена нижче фабула:

Фабула: В ході допиту, проведеного 19 травня, потерпіла Суворова Л.Н. пояснила, що викрадений у неї шкіряний гаманець був коричневого кольору, мав прямокутну форму та розміри приблизно 10х8 см у складеному стані. Гаманець складався вдвічі, а у розкладеному стані відповідно мав приблизні розміри 20х8 см. Всередині гаманця по всій його довжині наявні 2 відділення–кишені, а на правій половині також відділення для металевих грошей розміром не більше 9х6 см, яке у верхній частині було обладнано застібкою типу «блискавка». Шкіра у нижній частині відділення для металевих грошей була деформована й трохи розтягнута, а фарба коричневого кольору частково витерта. У складеному стані дві половини гаманця скріплялись язичком-застібкою на металевій кнопці коричневого кольору. З одного боку кнопку було подряпано, коричневу фарбу здерто й під нею виднівся метал сірого кольору.


ТЕМА 27
ТАКТИКА ВІДТВОРЕННЯ ОБСТАНОВКИ ТА ОБСТАВИН ПОДІЇ У ФОРМІ ПЕРЕВІРКИ ПОКАЗАНЬ НА МІСЦІ
– 2 години
Під час самостійної підготовки у власному зошиті для практичних занять кожен студент повинен виконати завдання за наведеною нижче фабулою:

Фабула: 5 червня 200__ року, о 9.00 годині директор приватного підприємства «Мрія» Діванов А.П. повідомив районний відділ внутрішніх справ про вчинення в офісі підприємства крадіжки. В ході огляду місця події встановлено, що офіс ПП «Мрія» знаходиться на першому поверсі дев’яти поверхового житлового будинку № 100 по вул. Чичеріна, в приміщенні кватири № 3. Вхід до офісу підприємства розташовано на сходинковій клітині 1–го поверху поруч з дверьми до інших квартир під’їзду. На момент огляду вхідні двері до офісу були прикриті, але замок знаходився у положенні «відчинено» й зовні був неушкоджений. Скло кватирки вікна у кабінеті менеджера розбито, уламки скла знаходились на підлозі. Нижня кромка зазначеного вікна з зовнішнього боку стіни будинку знаходиться на висоті 1,8 метри від асфальту; ширина відливу підвіконня (з цього ж боку) становить 15 см. Висота вікна 1,5 метри. Розміри кватирки, що знаходиться у верхній лівій створці вікна, 0,5х0,4 метри. На підвіконні з внутрішнього боку кабінету виявлено та вилучено на дактоплівку поверхневий слід взуття. В приміщенні зовнішньо порядок, але з шухляди у столі, що запиралась на ключ, зник ноутбук «TOSHIBA» (згідно до пояснень менеджера Гризодуб П.І.). В кабінеті бухгалтера зовнішньо також порядок, але при огляді сейфу, котрий на момент огляду був закритим, виявлено, що з нього викрадено 10000 грн. (згідно до пояснень бухгалтера Олешко О.І. та директора Діванова А.П.). За фактом крадіжки порушено кримінальну справу.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що до вчинення крадіжки причетний раніше не засуджений Скляренко С.В., котрий намагається через своїх знайомих реалізувати ноутбук «TOSHIBA». 10 червня 200__ року під час обшуку, проведеного в квартирі № 12 будинку № 30 по вул. Уральській, де проживає Скляренко С.В., виявлено й вилучено ноутбук «TOSHIBA» та дві пари взуття. В ході допиту Скляренко С.В. пояснив, що в ніч з 4 на 5 червня самостійно викрав ноутбук з офісу підприємства, розташованого у квартирі на першому поверсі будинку (до якого прийшов пішки) за декілька кварталів від його дому. До офісу проник, розбивши кватирку у вікні, а вийшов через двері квартири. Ноутбук «TOSHIBA» знайшов на столі у тій кімнаті, до якої потрапив через кватирку. Більше нічого в офісі він не крав. Адресу офісу, звідки він вчинив крадіжку, Скляренко С.В. назвати не зміг, але погодився його показати. За результатами трасологічної експертизи слід з підвіконня у кабінеті менеджеру, залишено не взуттям, вилученим у Скляренко С.В. Даний факт з тактичних міркувань слідчий вирішив не доводити до відома Скляренко С.В., а спочатку провести з його участю відтворення обстановки та обставин події.
Завдання: скласти письмовий план підготовки та проведення перевірки й уточнення показань на місці за участю Скляренко С.В.

Окрім того кожен студент у власному зошиті для практичних занять повинен написати перелік запитань, що будуть в ході проведення відтворення обстановки та обставин події поставлені перед Скляренко С.В. та скласти план-схему частини району м. Дніпропетровська у межах від вулиці Чичеріна (будинок № 100) до вулиці Уральської (будинок № 30). Електронну схему міста Дніпропетровська можна знайти на ЕОМ у навчально-методичному кабінеті криміналістики (див. на робочому столі файл «Alldnepr»).
Ці письмові завдання треба виконувати, враховуючи результати обговорення планів підготовки та проведення відтворення обстановки та обставин події за участю Скляренко С.В. Необхідно написати у зошитах перелік запитань, що послідовно будуть ставитись підозрюваному по ходу того, як він буде демонструвати та пояснювати обставини вчинення ним крадіжки з офісу ПП «Мрія». Відповідно кожен зі студентів має бути готовим виконувати роль «слідчого» (керувати ходом слідчої дії та ставити підозрюваному запитання) або «підозрюваного» (на запитання та пропозиції «слідчого» демонструвати свої дії під час вчинення злочину та надавати їм пояснення). Крім того, використовуючи карту міста Дніпропетровська (паперову або електронну) необхідно виготовити план-схему території міста у межах від будинку № 30 по вул. Уральській до будинку № 100 по вул. Чичеріна, котру можна буде використати в якості заготовки (шаблону) для оформлення додатку до протоколу відтворення обстановки та обставин події за участю Скляренко С.В., де накреслити його маршрут у напрямку від місця проживання до місця вчинення крадіжки.


ТЕМА 28
ТАКТИКА ВІДТВОРЕННЯ ОБСТАНОВКИ ТА ОБСТАВИН ПОДІЇ У ФОРМІ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
– 2 години
Під час самостійної підготовки у власному зошиті для практичних занять кожен студент повинен виконати завдання за наведеною нижче фабулою:

Фабула: В ході розслідування кримінальної справи за фактом вчинення крадіжки з квартири Власова В.В. свідок Сидоренко П.С. на допиті повідомив, що 20 квітня 200__ р., о 10 год. 20 хв. (день та час учинення розслідуваної крадіжки) він із вікна своєї кімнати бачив, як із під’їзду будинку № 25, розташованого на протилежному боці пр. Гагаріна, вийшов молодий чоловік з двома валізами, сів у автомобіль марки «Opel», держ. № 00–163 АК і від’їхав у невідомому напрямку. Під час допиту Сидоренко П.С. пояснив, що відстань між вікном кімнати, звідки він спостерігав подію, та місцем паркування автомобілю марки «Opel» становила близько 50 м та впевнено заявив, що в змозі розгледіти будь-які речі на зазначеній відстані. Слідчий взяв під сумнів можливість візуального сприйняття Сидоренко П.С. прикмет зовнішності людини та номера автомобіля за вказаних умов. Завдяки вжитим оперативно-розшуковим заходам було затримано Григор’єва О.Д., котрий за ознаками зовнішності виявився схожим з тим чоловіком, якого описав свідок Сидоренко П.С. та ще й мав власний автомобіль марки «Opel», держ. № 00–163 АК.
Завдання: – визначити згідно наведеної фабули мету та вид слідчого експерименту;
– скласти письмовий план підготовки та проведення відтворення обстановки та обставин події (у формі слідчого експерименту).

Окрім того, з метою ознайомлення з тактичними прийомами, виявлення можливих недоліків проведення слідчої дії та фіксацією її результатів студенти під час самостійної підготовки переглядають у навчально-методичному кабінеті кафедри відеозапис проведення відтворення обстановки та обставин події практичними співробітниками. По ходу демонстрації відеозапису потрібно визначити та записати у зошитах:
– правильність організації слідчої дії в цілому;
формування складу учасників;
тактичні прийоми, яки були використані;
недоліки проведення слідчої дії.
Також, у зошиті для практичних занять студенти виконують завдання за наведеною нижче фабулою.

Фабула: 20 серпня 200__ р., о 8 годині 30 хвилин начальник гальванічного цеху тракторного заводу повідомив відділ внутрішніх справ, що в ніч з 19 на 20 серпня з території цеху викрадено 3 мідні пластини вагою від 68 до 75 кг кожна. Цех працює всю добу, вхід сторонніх осіб до нього не контролюється. Під час огляду місця події було встановлено, що поряд із ділянкою, де були складовані 10 пластин, три з яких викрали, немає жодного підйомного або завантажувального пристрою, тому слідчий висунув версію, що злочинців було декілька. В ході розслідування викрадені пластини були виявлені на пункті прийому металобрухту та вилучені. Також встановлено, що туди їх здав громадянин Петренко В.А., який працює водієм вантажного автомобіля «ЗИЛ-130» на тракторному заводі. Як пояснив Петренко В.А., працюючи в нічну зміну, він самостійно викрав та виніс з гальванічного цеху три пластини, завантажив їх у кузов автомобіля, та замаскувавши під виробничими відходами, вивіз з території заводу.
Завдання: – визначити вид відтворення обстановки та обставин події (у формі слідчого експерименту), що треба провести;
– скласти план підготовки та проведення відтворення обстановки та обставин події.


ТЕМА 29
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ
У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
Заняття 29.2
– 2 години
Під час самостійної підготовки кожен студент у власному зошиті для практичних занять виконує завдання за наведеною нижче фабулою.

Фабула: 10 вересня 200_ р., під час огляду місця події, який проводився в зв`язку з крадіжкою спиртних напоїв та консервів з приміщення приватного торгівельного павільйону, розташованого за адресою: вул. Приміська, 21, були вилучені:
- частка скла вітрини павільйону з нашаруваннями речовини червоного кольору, схожого на кров, що була упакована в поштовий конверт,
- 2 світлі дактилоскопічні плівки зі слідами пальців рук, що були виявлені на дверці холодильника в приміщенні павільйону.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами по «гарячих слідах» було встановлено, що крадіжку, знаходячись в стані алкогольного сп`яніння, скоїли ніде не працюючі Малков А.П. та Жмурко П.П. Викрадене майно було виявлено у квартирі Малкова А.П. та вилучено.
Завдання: визначити:
– які судові експертизи необхідно призначити в даному випадку;
– кому доручити їх проведення;
– які питання треба поставити на вирішення експертиз;
– які матеріали надати експертам для дослідження та ознайомлення.


ТЕМА 30
РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО
– 2 години
1. Поняття, види, зміст і завдання розшукової діяльності слідчого.
2. Методи і засоби розшуку невідомих злочинців.
3. Методи і засоби розшуку підозрюваних (обвинувачених), місце знаходження котрих невідомо.
4. Діяльність слідчого по зупиненій кримінальній справі.
ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ:

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Назвіть вірне ствердження: криміналістична ідентифікації це:
а) процес дослідження для встановлення тотожності;
б) процес дослідження для встановлення відмінностей;
в) процес збирання і дослідження доказів;
г) процес оцінювання отриманої інформації;
д) ототожнення вогнепальної зброї.

2. Назвіть правильно вид криміналістичної ідентифікації:
а) ідентифікація за матеріально – фіксованими відображеннями ознак;
б) ідентифікація за матеріально – рухомими відображеннями ознак;
в) ідентифікація за наявними ознаками;
г) ідентифікація за частками речовини, яка залишилась у сліді;
д) загальна ідентифікація.

3. Назвіть об’єкти, відносно яких можливо встановити тільки групову приналежність:
а) зерно;
б) сокира;
в) взуття;
г) ніж;
д) відбиток пальця руки.

4. Виключіть із списку розділ, який не є галуззю криміналістичної техніки:
а) об’єктологія;
б) трасологія;
в) криміналістична балістика;
г) габітоскопія;
д) одорологія.

5. Назвіть принцип використання техніко-криміналістичних засобів:
а) ефективність;
б) обов’язковість;
в) інтелектуальність;
г) моральність;
д) конспіративність.

6. Які з перерахованих відносяться до засобів дослідження криміналістичних об’єктів:
а) мікроскоп МБС - 10;
б) прилад “Гамма”;
в) паста “К”;
г) гіпс;
д) розчин алоксану.

7. Який метод використовується при фотографуванні живих осіб:
а) сигналітичний (упізнавальний);
б) вимірювальний;
в) репродукційний;
г) панорамний;
д) стереоскопічний.

8. Виключіть із списку вид фотозйомки, який не використовується при огляді місця події:
а) рефлексний;
б) оглядовий;
в) орієнтуючий;
г) вузловий;
д) детальний.

9. Назвіть метод зйомки:
а) вимірювальний.
б) оглядовий;
в) практичний;
г) гомеопатичний;
д) надзвичайний.

10. Як називається галузь криміналістичної техніки, що вивчає ознаки зовнішності людини:
а) габітологія;
б) трасологія;
в) урологія;
г) одорологія;
д) дактилоскопія.

11. Які ознаки відносяться до функціональних.
а) голос;
б) вік;
в) підборіддя;
г) національність;
д) ніс.

12. Які з перерахованих ознак відносяться до особливих прикмет:
а) шрам;
б) колір шкіри;
в) мова;
г) ніс
д) підборіддя.

13. Вкажіть властивості папілярних візерунків:
а) незмінюваність;
б) доцільність;
в) локальність;
г) вологість;
д) умовність.

14. Виключіть із списку елемент, який не характеризує стежку слідів ніг:
а) розвал шагу;
б) довжина шагу;
в) ширина шагу;
г) кут розвороту стопи;
д) напрямок руху.

15. Вкажіть вірну назву виду холодної зброї по способу її виготовлення:
а) заводська;
б) комбінована;
в) рублячо-ріжуча;
г) військова;
д) мисливська.

16. Як називається галузь криміналістичної техніки, що вивчає сліди:
а) трасологія;
б) слідоутворення;
в) габітоскопія;
г) кримінологія;
д) соціологія.

17. Назвіть елемент, який неможливо встановити за допомогою візування:
а) зброю, що стріляла;
б) напрямок пострілу;
в) місце, звідки стріляли;
г) дистанцію пострілу;
д) довжину польоту кулі.

18. Документи бувають:
а) графічні;
б) експериментальні;
в) вільні;
г) умовно – графічні;
д) синтетичні.

19. Вкажіть вірну назву типу папілярного узору:
а) дуговий,
б) кільцевий,
в) прямий,
г) простий,
д) вузловий.

20. Вкажіть спосіб реєстрації об’єктів обліку:
а) описовий;
б) оглядовий;
в) антропологічний;
г) демографічний;
д) стереоскопічний.

21. До об’єктивних відображень відносяться:
а) відеозаписи;
б) композиційно – фотографічні портрети;
в) композиційно – мальовані портрети;
г) малюнки на стелах установ інформаційного забезпечення;
д) малюнки на аркушах паперу.

22. Вкажіть папілярному візерунки якого типу мають дві або більше “дельт”:
а) завитковий;
б) петлевий;
в) дуговий;
г) шатровий;
д) ялинкообразний.

23. Вкажіть, якого виду слід залишить людина, доторкнувшись долонею до запиленої поверхні столу:
а) відшарування;
б) кольоровий;
в) об`ємний;
г) слабо видимий;
д) невидимий.

24. Яка речовина застосовуються при фіксації та вилученні об'ємних слідів знарядь зламу:
а) паста "К";
б) друкарська фарба;
в) азотнокисле срібло;
г) паста "СНПТУ";
д) спирт.

25. Який із наведених матеріалів застосовуються для фіксації та вилучення поверхневих слідів взуття:
а) прошкурена листова гума;
б) гіпс;
в) стенс;
г) паста "К";
д) окис цинку.

26. З числа наведених ознак вкажіть ту, що належить до вогнепальної зброї:
а) наявність механізму запалювання заряду;
б) діє з використанням мускульної сили людини;
в) застосовується виключно для ведення бою;
г) потужність;
д) конструктивність.

27. Вкажіть, що не належить до основних слідів пострілу:
а) штанцмарка (слід, що виникає від пострілу в упор);
б) пробоїна назкрізь;
в) сліпий канал;
г) сліди рикошету;
д) вм’ятина.

28. Документом у криміналістиці прийнято називати:
а) матеріальний об’єкт, на якому тим чи іншим способом зафіксована інформація щодо певних фактів або обставин, які мають значення для справи;
б) не матеріальний об’єкт, в якому зафіксовані певні свідчення щодо фактів або обставини, які мають значення для справи;
в) матеріальний об’єкт в якому містяться відомості про особу;
г) письмовий акт, який містить в собі будь-які відомості;
д) галузь криміналістичної техніки.

29. Документи є речовими доказами у випадку, якщо вони були:
а) засобом учинення чи приховання злочину;
б) засобом розслідування кримінальної справи;
в) засобом пред’явлення для впізнання;
г) засобом попередження злочинів;
д) засобом дослідження об’єктів.

30. З якою метою створюється криміналістичний облік?
а) забезпечення ідентифікації об’єктів;
б) накопичення даних про об’єкти;
в) розшуку речей, загублених громадянами;
г) для підвищення якості роботи інформаційно-аналітичних підрозділів ОВС.
д) без будь-якої мети.

31. Які об’єкти підлягають криміналістичній реєстрації?
а) громадяни, схильні до вчинення злочинів;
б) громадяни іноземних держав, які знаходяться тимчасово на території України;
в) громадяни віком від 18 до 30 років;
г) громадяни, які займаються підприємництвом;
д) особисті речі співробітників комерційних підприємств.

32. Назвіть топографічну ознаку почерку:
а) розмір інтервалів між строками;
б) виробленість почерку;
в) наявність орфографічних помилок;
г) координація рухів;
д) розмір почерку.

33. Назвіть загальну ознаку почерку:
а) переважна форма рухів;
б) положення розділових знаків;
в) розмір інтервалу між строками;
г) послідовність рухів при виконанні елементів букв;
д) вид з’єднання при виконанні букв і їх елементів.

34. Назвіть окрему ознаку почерку:
а) форма рухів при виконанні та з’єднанні літер або їх елементів;
б) розгін почерку;
в) наявність орфографічних помилок;
г) розмір інтервалу між строками;
д) розміщення дати.

35. Назвіть правильно вид зразків для порівняльного дослідження:
а) умовно-вільні;
б) добровільні;
в) ідентифікаційні;
г) негативні;
д) конструктивні.

36. Вкажіть спосіб, який не належить до часткової підробки документів:
а) ксерокопіювання;
б) підчистка;
в) дописка;
г) заміна частин документа;
д) травлення.

37. Вкажіть вид вибухових речовин за способом застосування:
а) ініціюючі;
б) саморобні;
в) пластичні;
г) порошковидні;
д) рідкі.

38. Назвіть прийоми вилучення слідів запаху:
а) адсорбування сліду запаху на нейтральний носій;
б) з використанням дактилоплівки;
в) розчином триметілефіргідрату;
г) адсорбування сліду запаху на еластичну гумову плівку;
д) використанням в якості адсорбенту двуокису вуглецю.

39. Засновником криміналістики, як науки є:
а) Ганс Грос;
б) Френсіс Гальтон;
в) Шерлок Холмс;
г) Макс Фрей-Зульцер;
д) Удо Дикршнайдер.

40. Вкажіть вид замків по конструкції механізму:
а) сувальдні;
б) спеціальні;
в) навісні;
г) автомобільні;
д) гаражні.

41. До загальних положень криміналістичної тактики належать:
а) організація та планування розслідування;
б) визначення поняття науки криміналістики;
в) основні поняття криміналістичної діагностики;
г) основні поняття криміналістичної техніки;
д) поняття криміналістичної ідентифікації.

42. Назвіть процесуальні форми використання спеціальних знань:
а) участь спеціаліста в проведенні слідчих дій;
б) участь слідчого при проведенні експертизи;
в) участь прокурора при огляді місця ДТП;
г) участь адвоката у судовому процесі;
д) консультації досвідчених слідчих.

43. Назвіть вірну назву криміналістичних прийомів:
а) техніко - криміналістичні;
б) методологічні;
в) технічні;
г) методичні;
д) загальні.

44. Які дії не входять до робочого етапу огляду місця події:
а) слідчий запрошує до участі в огляді понятих;
б) слідчий орієнтується на місці події;
в) слідчий визначає межі огляду;
г) слідчий вирішує питання про початкове місце проведення огляду;
д) слідчий вибирає позиції для проведення фотозйомки.

45. Виберіть вірне твердження:
а) при концентричному способі огляд проводиться від периферії до центру;
б) при концентричному способі огляд проводиться від центру до периферії;
в) при ексцентричному способі огляд проводиться від периферії до центру;
г) при фронтальному способі огляд проводиться від периферії до центру;
д) при секторному способі огляд проводиться фронтально.

46. До видів слідчого огляду не належать:
а) комісійний огляд;
б) огляд місця події;
в) повторний огляд;
г) огляд ділянок місцевості та приміщень, які не є місцем події;
д) огляд транспортних засобів.

47. Метою кримінально-процесуального затримання є:
а) припинення злочинної діяльності;
б) встановлення обставин справи;
в) розслідування злочину;
г) визначення кримінально-правової кваліфікації злочину;
д) встановлення кримінологічної характеристики злочину.

48. До видів затримання за кількістю осіб, які мають бути затриманні, відносяться:
а) одиничні;
б) нетрадиційні;
в) подвійні;
г) комісійні;
д) раптові.

49. Метою обшуку є:
а) пошук предметів, здобутих злочинним шляхом;
б) перевірка показань;
в) реєстрація об’єктів;
г) виїмка поштово-телеграфної кореспонденції;
д) пред’явлення обвинувачення.

50. Що є підставою для руйнування підлоги чи стін під час проведення обшуку в приміщенні:
а) показання пошукових приладів, які вказують на наявність певних на це ознак;
б) виявлення предметів, які не належать власнику;
в) виявлення слідів перестановки меблів;
г) поради, висловлені понятими;
д) всі вищезазначені випадки.

51. Допит – це:
а) процес одержання показань від особи;
б) один із способів попередньої перевірки заяв і повідомлень про злочин;
в) неординарний спосіб одержання доказів;
г) один із складних оперативно-розшукових заходів;
д) спосіб перевірки і уточнення показань на місці.

52. Які види допиту передбачені кримінально – процесуальним кодексом:
а) допит свідка і потерпілого;
б) допит очевидця;
в) допит спеціаліста;
г) допит цивільного позивача;
д) допит адвоката.

53. У разі необхідності встановлення віку підлітка призначається:
а) судово-медична експертиза;
б)судово-психологічна експертиза;
в)судово-психіатрична експертиза;
г)судово-біологічна експертиза;
д)судово-педагогічна експертиза.

54. Який процесуальний документ складає експерт за підсумками проведеного ним дослідження?
а) висновок експерта;
б) акт, який підписується слідчим, експертом і прокурором;
в) довідка експерта;
г) протокол слідчої дії – проведення експертизи;
д) постанова прокурора – криміналіста.

55. Вкажіть види зразків для порівняльного дослідження:
а) вільні;
б) задовільні;
в) порівняльні;
г) негативні;
д) умовні.

56. Який із перелічених елементів не відноситься до підготовчого етапу відтворення обстановки та обставин події:
а) демонстрація свідком, чиї показання перевіряються, певних дій;
б) визначення завдання та умов проведення відтворення;
в) підбір понятих та інших учасників відтворення;
г) перевірка відповідності відтворення умовам події, що перевіряється;
д) складання плану проведення відтворення.

57. При проведенні відтворення обстановки та обставин події можна встановити:
а) можливість виконання певної дії;
б) розмір майнової шкоди;
в) психічний стан обвинуваченого;
г) час спричинення тілесного ушкодження;
д) особливі прикмети злочинця.

58. Для встановлення рівня розумової відсталості неповнолітнього проводиться:
а) судово-психологічна експертиза;
б) судово-медична експертиза;
в) судово-психіатрична експертиза;
г) судово-біологічна експертиза;
д) судово-педагогічна експертиза.

59. Підготовка до пред’явлення для впізнання містить:
а) попередній допит особи, яка впізнає;
б) роз’яснення всім учасникам впізнання вимог статті 174 КПК України;
в) допит статистів за матеріалами справи;
г) фотозйомка особи, яку впізнають, разом зі статистами;
д) складання протоколу.

60. Статисти повинні задовольняти таким вимогам:
а) мати приблизно однаковий зріст;
б) мати схожі риси характеру;
в) кожен повинен мати особливі прикмети;
г) один з статистів обов’язково повинен бути жіночої статі;
д) бути інтелектуально розвинутими людьми.

61. Як називається експертиза, в ході якої з метою ідентифікації досліджуються відбитки пальців рук людини, яка померла:
а) дактилоскопічна,
б) судово-медична,
в) біологічна,
г) цитологічна,
д) хімічна.

62. Біля станції Амурська Придніпровської залізниці перекинулась цистерна з хімічно активною рідиною. Яку експертизу необхідно призначити для визначення причин цієї події?
а) транспортно-технічну;
б) судово-екологічну;
в) трасологічну;
г) пожежно-технічну;
д) судово-хімічну.

63. На місці події (будівельний майданчик школи) знайдено велику кількість рідини сріблястого кольору, схожу на ртуть. Яку експертизу необхідно призначити для дослідження складу рідини?
а) судово-хімічну;
б) судово-екологічну;
в) судово-будівельну;
г) судово-біологічну;
д) судово-медичну.

64. Вкажіть вид експертизи, що може відповісти на питання: Які причини, викликали забруднення атмосферного повітря біля с. Майське?
а) судово-екологічної;
б) судово-іхтіологічної;
в) трасологічної;
г) судово-біологічної;
д) судово-хімічної.

65. Затримання органом дізнання особи здійснюється в наступних випадках:
а) коли особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо після його вчинення;
б) коли очевидці, у тому числі й потерпілі знають де переховується злочинець;
в) коли особа, яка вчинила злочин, чинить опір потерпілому;
г) коли посадові особи, в тому числі працівники правоохоронних органів, мають інформацію про особу, яка вчинила злочин;
д) якщо особа є неповнолітньою.

66. Чим обшук відрізняється від слідчого огляду:
а) процесуальним порядком його провадження;
б) методами дослідження;
в) вторгненням в особисте життя громадян;
г) процесуальним характером дослідження розшукуваних об’єктів;
д) обшук – це оперативно-розшуковий захід, огляд – слідча дія.

67. Що є завданням допиту підозрюваного (обвинуваченого):
а) одержання достовірної інформації стосовно обставин злочину, що розслідується;
б) встановлення обставин, пов`язаних лише з фактом розслідуваного злочину;
в) демонстрація допитуваній особі тактичних прийомів спілкування;
г) встановлення лише тих обставин, які можна доказати;
д) виявлення, фіксація та вилучення речових доказів, які мають значення для встановлення істини у справі.

68. Який із наведених нижче прикладів вірно характеризує відтворення обстановки та обставин події по встановленню можливості сприйняття певного факту?
а) чи міг свідок зі свого вікна бачити бійку біля під’їзду №1;
б) чи міг підозрюваний у крадіжці проникнути у приміщення квартири через віконну кватирку;
в) чи може підозрюваний показати місце схову коштовностей потерпілої, яке він побачив до вчинення крадіжки;
г) чи міг підозрюваний у шахрайстві повернути борг потерпілому, якого він бачив два дні тому;
д) чи може підозрюваний самостійно виготовити фальшиву купюру.

69. Метою пред’явлення для впізнання є встановлення:
а) наявність або відсутність тотожності об’єктів;
б) наявність у підозрюваної особи особливих прикмет;
в) чи знайомі учасники слідчої дії один з одним та в яких стосунках між собою перебувають;
г) наявність або відсутність на тілі потерпілого слідів злочину;
д) необхідність застосування спеціальних знань.

70. Яка з названих експертних установ підпорядкована МВС України:
а) Державний науково – дослідний експертно - криміналістичний центр;
б) Харківський науково – дослідний інститут судових експертиз;
в) бюро судово – медичної експертизи;
г) відділення судово-психіатричної експертизи;
д) управління пожежної – технічної експертизи.

71. Вкажіть правильно складові частини окремих криміналістичних методик:
а) криміналістична характеристика злочинів;
б) кримінологічна характеристика осіб, що вчинили злочин;
в) кримінологічна характеристика злочинів;
г) методика застосування технічних засобів;
д) особа злочинця.

72. Що Ви розумієте під криміналістичною характеристикою злочинів?
а) сукупність відомостей про ознаки окремої групи, виду злочинів;
б) сукупність знань про технічні засоби фіксації слідів;
в) спеціальні знання в галузі науки, техніки, мистецтва чи ремесла;
г) характеристика окремих слідчих дій;
д) виявлення, вилучення та дослідження слідів злочинної діяльності.

73. Назвіть елементи криміналістичної характеристики злочинів:
а) дані про типові способи підготовки, вчинення та приховування злочинів;
б) криміналістична ідентифікація та встановлення групової належності;
в) використання матеріальних слідів – відображень при доказуванні;
г) початкові (невідкладні) слідчі дії;
д) кримінологічна характеристика предмета посягання.

74. Від чого залежить комплекс початкових слідчих дій та оперативно – розшукових заходів?
а) слідчої ситуації;
б) особистої думки слідчого;
в) поведінки свідків та підозрюваного;
г) результатів проведення відтворення обстановки та обставин події;
д) оперативно – розшукових засобів і методів.

75. Вкажіть невідкладні слідчі дії при розслідуванні неочевидних вбивств:
а) огляд місця події,
б) допит обвинуваченого,
в) розшук свідків,
г) відтворення обстановки і обставин події,
д) отримання пояснень від підозрюваного.

76. Які обставини підлягають з’ясуванню, дослідження, доказуванню при розслідуванні вбивств:
а) спосіб вчинення злочину,
б) місце знаходження слідчого ізолятору;
в) місце виникнення злочинного наміру,
г) злочинна діяльність в регіоні;
д) час вчинення крадіжки.

77. Назвіть початкові оперативно – розшукові заходи при розслідуванні вбивств:
а) встановлення свідків, очевидців;
б) встановлення причини смерті під час проведення судово – медичної експертизи;
в) пред’явлення трупа для впізнання;
г) допит жертви по обставинах справи;
д) огляд місця події.

78. Яка слідча дія є початковою в слідчій ситуації, коли злочинець невідомий потерпілій і після зґвалтування зник і не затриманий:
а) допит потерпілої;
б) допит злочинця;
в) очна ставка;
г) перевірка слідів по обліках;
д) відтворення обстановки і обставин події.

79. До наступних слідчих дій в справах про зґвалтування відносяться:
а) пред’явлення для впізнання;
б) огляд місця події;
в) слідчий експеримент;
г) обшук за місцем проживання свідків;
д) спостереження за підозрюваним.

80. Яке головне питання треба з’ясувати під час допиту потерпілої в справах про зґвалтування:
а) прикмети злочинця;
б) місце проживання родичів потерпілої;
в) інтимні подробиці відносин потерпілої з її чоловіком;
г) чи розповідала потерпіла комусь про зґвалтування;
д) риси характеру її чоловіка.

81. Назвіть спосіб вчинення злочину, який не відноситься до хуліганства:
а) навмисні тяжкі тілесні пошкодження;
б) знищення та пошкодження приватного майна громадян;
в) написання нецензурних слів на стінах будинків;
г) демонстрація статевих органів;
д) нецензурна лайка в громадських місцях.

82. Назвіть початкові оперативно-розшукові заходи при розслідуванні хуліганства:
а) патрулювання з потерпілим;
б) патрулювання із злочинцем;
в) пред'явлення злочинця для впізнання;
г) допит свідка;
д) обшук.

83. Назвіть спосіб, який не застосовується при вчиненні крадіжок:
а) проникнення в житло шляхом нападу на мешканців;
б) проникнення в житло шляхом зловживання довірою;
в) проникнення в житло шляхом зламу;
г) без проникнення в житло;
д) проникнення в житло шляхом підбору ключів.

84. Яка слідча дія є початковою в слідчій ситуації, коли наявні сліди крадіжки, а особа що вчинила злочин невідома:
а) огляд місця події;
б) відтворення обстановки і обставин події;
в) розшук свідків, потерпілих;
г) допит злочинця;
д) обшук по місцю проживання злочинця.

85. Яка експертиза призначається в справах про крадіжки:
а) знарядь зламу;
б) топографічна;
в) судово-медична;
г) автотехнічна;
д) пожежнотехнічна.

86. На місці події знайдено обгорілий труп у позі боксера. Яку експертизу необхідно призначити для визначення причини пожежі?
а) пожежно-технічну;
б) судово-медичну;
в) трасологічну;
г) балістичну;
д) хімічну (паливно-мастильних матеріалів).

87. В процесі планування розслідування по справах про злочинні порушення протипожежних правил безпеки можна висунути загальні версії:
а) загоряння виникло внаслідок необережності;
б) загоряння виникло від підпалювання легкозаймистої речовини;
в) загоряння виникло внаслідок самозаймання мастильної речовини;
г) загоряння виникло внаслідок паління в шахті;
д) загоряння виникло внаслідок паління у ліжку.

88. Вкажіть структурні елементи методики розслідування підпалів:
а) криміналістична характеристика підпалів;
б) обставини, які підлягають встановленню, дослідженню та доказуванню по справах про підпали;
в) особистість злочинця;
г) способи вчинення підпалів;
д) план розслідування кримінальної справи про підпал.

89. Вкажіть ознаки можливого вчинення злочину неповнолітнім:
а) невеличкий отвір у стіні, крізь який проникли у приміщення;
б) відкрите у кімнаті вікно;
в) невеличкий отвір у перешкоді;
г) залишення цінних, але важких речей біля під’їзду дома;
д) написи на заборі дому, в якому вчинено крадіжку.

90. Виключіть неправильно вказаний суб’єктивний фактор з тих, що впливають на розкриття злочину:
а) застосування злочинцем витончених способів вчинення та приховування злочину;
б) поверхневий огляд місця події;
в) недостатня кваліфікація слідчого;
г) різке зниження інтенсивності розслідування після перших 5 діб після вчинення злочину;
д) безплановість розслідування.

91. Виключіть неправильно вказаний об’єктивний фактор з тих, що впливають на розкриття злочину:
а) безплановість розслідування;
б) вчинення злочину особою, яка раніше не знаходилась в полі зору працівників міліції;
в) вчинення злочину в умовах неочевидності;
г) застосування злочинцем витончених способів вчинення та приховування злочину;
д) виявлення злочину через деякий час після вчинення.

92. Вкажіть найбільш сприятливу типову слідчу ситуацію для розкриття та розслідування групового злочину:
а) затримані всі, хто приймав участь у вчиненні групового злочину;
б) встановлені особи, причетні до вчинення групового злочину, але не встановлена роль кожного з них;
в) встановлені та не затримані всі, хто приймав участь у вчиненні злочину;
г) затримана тільки одна особа, що приймала участь у вчиненні групового злочину, а іншим співучасникам вдалося скритися і їх особи не встановлені;
д) є ознаки, які вказують на вчинення злочину групою, але жоден із злочинців не встановлений і не затриманий.

93. Назвіть приводи до порушення кримінальної справи про грабежі і розбої:
а) письмове повідомлення лікарської установи;
б) заява особи, в особистості якої неможливо упевнитися;
в) безпосереднє виявлення ознак злочину громадянами;
г) виявлення потерпілого в безпам’ятному стані;
д) виявлення людини з тілесними пошкодженнями.

94. Кого можливо віднести до числа свідків-очевидців при розслідуванні справ про грабежі та розбої?
а) особу яка бачила подію злочину;
б) особу яка перша виявила потерпілого;
в) медичний персонал який надавав допомогу потерпілому;
г) осіб які бачили можливих злочинців;
д) слідчого, у провадженні якого знаходиться справа.

95. Шахрайство це привласнення майна або здобування права на майно шляхом:
а) обману;
б) розкрадання;
в) відкритого заволодіння;
г) таємного заволодіння;
д) підкуплення посадової особи.

96. Назвіть вірно способи вчинення шахрайства:
а) шулерство при грі в карти;
б) заволодіння майном шляхом вимагання;
в) безцільове заволодіння майном;
г) коректне заволодіння майном;
д) продаж речей по собівартості.

97. Під час огляду місця дорожньо – транспортної події вилучено мікрочастку лакофарбового покриття. Який вид експертизи треба призначити?
а) судово-хімічну;
б) фарбо-ідентифікаційну;
в) трасологічну;
г) авто-технічну;
д) судово-товарознавчу.

98. При огляді місця дорожньо-транспортної пригоди виявлений шматок скла від фари. Через 15 хвилин затримано водія-порушника з автомобілем. Яку експертизу слід призначити?
а) трасологічну цілого по частках;
б) авто-технічну;
в) судово-хімічну;
г) трасологічну по слідах шин;
д) авторознавчу.

99. Дайте вірне визначення терміну “ наркотичні засоби”:
а) рослинна речовина і сировина, кваліфіковані у міжнародних конвенціях;
б) речовини та їх солі, класифіковані у міжнародних конвенціях;
в) будь які природні або синтетичні матеріали;
г) сипучі матеріали;
д) будь-яка речовина і сировина біологічного походження.

100. Наряд міліції виявив у громадянина в приміському електропотязі рюкзак з рослинною сировиною, що схожа на мак. Яку дію необхідно провести для вирішення питання про порушення кримінальної справи?
а) попереднє хімічне дослідження рослинної сировини;
б) затримання підозрюваного;
в) освідування;
г) допит підозрюваного;
д) судово-хімічну експертизу.


РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ:


Модуль 1

аудиторні заняття
сам. робота, виконання індивідуальних завдань
модульний контроль

Змістовий модуль 1
30
40

Т.1 Предмет, система і завдання криміналістики
Т.5 Методологічні основи криміналістики
Т. 6 Криміналістична ідентифікація і діагностика
Т.7 Концептуальні полодження криміналістичної техніки та її галузей
Т.9.1 Криміналістична фотографія та відеозапис
Т.9.2 Криміналістична фотографія та відеозапис
Т.10 .1 Криміналістична габітологія
Т.10.2 Криміналістична габітологія30
30
40

100


Модуль 2

аудиторні заняття
сам. робота, виконання індивідуальних завдань
модульний контроль

Змістовий модуль 2
30
40

Т.12 1. Криміналістична трасологія
Т.12.2. Сліди рук та ніг людини
Т.12.3 Сліди рук та ніг людини
Т.12.4 Сліди засобів учинення злочину
Т.13 Техніко-криміналістичне дослідження документів
Т.14 Криміналістичне почеркознавство й авторознавство

Т.16.1 Дслідження холодної зброї
Т.16.2 Дслідження вогнепальної зброї та боєприпасів
Т.16.3 Дослідження вибухових речовин та пристроїв
Т.17.2 Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття та розслідування злочинів30
30
40

100

Модуль 3

аудиторні заняття
сам. робота, виконання індивідуальних завдань
модульний контроль

Змістовий модуль 3
30
40

Т.19 1. концептуальні положення криміналістичної тактики
Т.20. Криміналістична версія. Організація та планування розслідування злочинів
Т.21.1 Тактика слідчого огляду та освідування
Т.21.2 Тактика слідчого огляду та освідування
Т.22 Техніка затримання підозрюваного (обвинуаченого)
Т.23.1 Тактика обшуку і виїмки

Т.23.2 Тактика обшуку і виїмки
Т.25 Тактика допиту і очної ставки30
30
40

100

Модуль 4

аудиторні заняття
сам. робота, виконання індивідуальних завдань
модульний контроль

Змістовий модуль 4
30
40

Т.25.2 Тактика допиту і очної ставки
Т.25.3 Тактика допиту і очної ставки
Т.26.1 Тактика прежявлення для впізнання
Т.26.2 Тактика прежявлення для впізнання
Т.27 Тактика відтворення обстановки та обставин події у формі перевірки показань на місці

Т.28 Тактика відтворення обстановки та обставин події у формі слідчого експерименту

Т.29.1 Використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві. Прзначення та проведення судових експертиз.


Т.29.2 Використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві. Прзначення та проведення судових експертиз.

Т.31 Концептуальні положення методики розслідування окремих видів злочинів
Т.34 Особливості розслідування злочинів по «гарячих» слідах.30
30
40

100КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
різноманітних видів навчальної роботи
(поточний контроль; письмові роботи; тестування; індивідуально-дослідні завдання; самостійні завдання; практичні завдання)
Основою для визначення оцінки під час складання студентами заліку слугує рівень засвоєння ними теоретичного матеріалу та практичних навичок і вмінь, передбачених робочою програмою з дисципліни «Криміналістика».
За вивчення дисципліни «Криміналістика» встановлюється єдина максимальна сума балів – 100 балів. Вказана сума балів є максимальною можливою сумою балів за всі види робіт з даного модуля: семінарські, практичні та інші заняття; контрольні роботи; самостійне вивчення першоджерел, тем і розділів; робота за індивідуальним планом; написання тез тощо.
Оцінка усіх модульних завдань визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв. Складова модульного контролю має бути не більше 40 балів. Встановлюються максимальні суми балів за виконання: завдань, виконаних у рамках аудиторних занять – 30 балів, самостійної роботи, виконання індивідуальних завдань – 30 балів, завдань, винесених на модульний контроль, – 40 балів.
Студентам, які повністю виконали навчальний план, позитивно атестовані з даної дисципліни за результатами модульних контролів (отримали 60 балів і вище) на останньому тижні теоретичного навчання за їх згодою в заліково-екзаменаційній відомості проставляється рейтинговий бал і відповідна оцінка за 4-х бальною шкалою.
За бажанням студент може складати підсумковий залік (екзамен) з метою підвищення оцінки, отриманої за результатами модульних контролів. Складова залікового (екзаменаційного) контролю має бути не більше 40 балів.
Під час контролю систематичності та активності роботи студентівв оцінці підлягають: відвідування семінарських і практичних занять, активність та рівень знань при обговоренні питань семінарів, результати виконання лабораторних робіт, проведення розрахунків, завдання для самостійного вивчення, підготовка рефератів та їх презентація, участь у студентських конференціях, гуртках, наукових конкурсах та олімпіадах, інші форми робіт.
Кафедра і викладачі можуть встановлювати заохочувальні бали за активну участь в обговоренні навчального матеріалу, творче виконання завдань, за додаткову індивідуальну роботу, яка сприяє поглибленому вивченню курсу (написання і захист реферату, огляд літератури, участь у науковій роботі, публікації статей, олімпіадах, конференціях, виставках, заявках на винаходи тощо), а також вилучати бали за пропуски занять, несвоєчасне виконання завдань тощо. Слід однак мати на увазі, що під час додаткового нарахування балів їх загальна сума не повинна перевищувати максимально допустиме значення.
Несвоєчасне надання необхідної звітності за роботу студента (конспекти лекцій, семінарських занять, словник, реферат тощо) без поважних причин оцінюється на 1-3 бали нижче передбачених за відповідну роботу.
На семінарському, практичному занятті оцінці підлягають такі основні види робіт:
– усна відповідь на питання семінарського заняття;
– рецензування відповідей;
– вирішення тестових завдань;
– виконання практичних завдань;
– доповнення до усних відповідей.

Критерії оцінювання аудиторної роботи:

бал
зміст відповіді

0
відповідь відсутня або студент відмовився відповідати

1
студент може відтворювати лише окремі терміни і конструкції теми; допускає суттєві помилки

2
студент може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу з питаннями, дати визначення понять та пояснити їх на прикладах; відповідає за планом; висловлює власну точку зору з окремих питань

3
студент глибоко і в повному обсязі засвоїв зміст питання; вичерпно, логічно і творчо викладає інформацію в усній чи письмовій формі; ґрунтовно висловлюється і дискутує, пов’язує при цьому теоретичний матеріал з юридичною практикою; здатен виступати експертом та консультантом у навчанні інших.

бал
доповнення усної відповіді

1
Незмістовне доповнення

2
Доповнення по декільком питанням аудиторного заняття

3
Активна робота по доповненням в ході заняття


Критерії оцінювання індивідуальної роботи:

бал
за зміст реферату


0
не виконано

4
порушено вимоги щодо його обсягу або оформлення, студент доповідає безпосередньо з реферату, відповідей на питання аудиторії за темою реферату дати не може.

6
вимоги щодо його обсягу і оформлення в цілому додержані, студент підготовив тези для доповіді, намагається відповідати на питання аудиторії.

8
вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, доповідь здійснюється за планом без використання тексту реферату, студент відповідає на запитання за рефератом, але не впевнено

9
вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, студент вільно доповідає і відповідає на запитання за рефератом

10
вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, студент вільно доповідає і відповідає на запитання за рефератом, дискутує з аудиторією та викладачем, правильно аргументує свою думку.

бал
вирішення практичних завдань

0
Задача не вирішена або вирішена неправильно

2
Задача вирішена частково, без аналізу ситуації, належної аргументації та посилання на відповідні положення нормативних актів, відповідні документи не складені

3
Задача вирішена, але студент не може пояснити сутність рішення, посилається на не чинні нормативні акти, документи складені але неправильно

4
Задача вирішена, студент пояснює рішення з допомогою викладача або групи, документи складені правильно

5
Задача вирішена, студент самостійно пояснює прийняте рішення, посилається на відповідні положення нормативних актів, документи складено правильно

6
Задача вирішена, аналіз ситуації проведено правильно, студент самостійно пояснює прийняте рішення, посилається на конкретні норми законодавства, документи складено правильно, вільно визначає правильне рішення при варіюванні завдання

бал
кількість правильно вирішених тестових завдань

1
20 %

2
30 %

3
40%

4
50%

5
70%

6
85%

Додаткові вимоги

Кількість законспектованих питань, призначених для підготовки до заняття відповідає кількості присвоюваних балів.
Студент протягом модулю має підготувати 1 реферат.
Підготовка доповіді на основі наукової статті оцінюється до 5 балів.
Відповіді на питання для самостійного вивчення – до 7 балів.
Додатково можуть бути оцінені в межах балів виділених на самостійну та індивідуальну роботу: участь у роботі наукового гуртка, наукових семінарах, конференціях або підготовка конкурсної роботи.
Додатково нараховуються бали за участь курсанта в роботі наукового гуртка кафедри, в залежності від виду роботи, яку він здійснює до 8 балів в межах одного модулю.
Кількість балів нараховується пропорційно кількості правильних відповідей. За виконання завдань, винесених на модульний контроль виставляється середній бал (сума балів у межах одного модуля поділена на два) – максимально 40 балів.
Студентам, які повністю виконали навчальний план, позитивно атестовані з даної дисципліни за результатами модульних контролів (отримали 60 балів і вище) на останньому тижні теоретичного навчання за їх згодою в заліково-екзаменаційній відомості проставляється рейтинговий бал і відповідна оцінка за 4-х бальною шкалою.
За бажанням студент може складати підсумковий залік (екзамен) з метою підвищення оцінки, отриманої за результатами модульних контролів. Складова залікового (екзаменаційного) контролю має бути не більше 40 балів.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ АКАДЕМІЧНИХ УСПІХІВ
студента:

За шкалою ECTS
За національною шкалою
За шкалою навчального закладу

А
Відмінно
90–100

В
Добре
83–89

С

75–82

D
Задовільно
68–74

E

60–67

FX
незадовільно
35–59

F

1–34


Перездача заліку допускається у відповідності з нормативними актами Міністерства освіти і науки та МВС України.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МетодичнЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Нормативні акти:
Конституція України. - К., 1996.
Кримінальний кодекс України. – К., 2001.
Кримінально-процесуальний кодекс України. – К., 2001.
Закон України "Про міліцію" № 565 від 20.12.1990 р.
Закон України "Про прокуратуру" № 1789–12 від 25.11.1991 р.
Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" № 2135-2 від 18.02.1992 р.
Закон України "Про службу безпеки України" № 2229-12 від 5.03.1992 р.
Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" № 3341-12 від 30.06.1993 р.
Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" № 3783-12 від 23.12.1993 р.
Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" № 3781-12 від 23.12.1993 р.
Закон України "Про статус суддів" № 2862-12 від 15.12.1992 р.
Закон України "Про адвокатуру" № 2887-12 від 19.12.1992 р.
Закон України "Про судову експертизу" № 4038-12 від 25.02.1994 р.
Інструкція про призначення та проведення судових експертиз. Затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 8 жовтня 1998р.
Наказ МВС України № 400 від 14.04.2004 р. «Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються».
Наказ МВС України № 785 від 11.09.2001 р. «Про затвердження Інструкції про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України»;
Наказ МВС України № 682 від 30.08.99 р. «Про затвердження Настанови про діяльність Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру»;
Наказ МВС України № 1155 від 04.10.2003 р. «Про вдосконалення реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення і події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ».
Наказ МВС України та ДДУПВП № 823/188 від 23 серпня 2002 року “Про затвердження інструкції про порядок формування, ведення та використання оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліку в органах внутрішніх справ та органах (установах) кримінально-виконавчої системи України”.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 10 вересня 2009 року N 390 «Про затвердження Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС».
Наказ МВС України №160 від 31.03.2008 р. «Про організацію діяльності органів досудового слідства МВС України».
Наказ МВС України від 24.09.2010 р. № 456 «Про затвердження Положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України».
Тимчасова інструкція з організації діяльності органів досудового слідства в системі МВС України та взаємодії їх з іншими структурними підрозділами органів внутрішніх справ України в розкритті та розслідуванні злочинів, затверджена наказом МВС України від 15.06.2011 р. № 336.

Юридичні ресурси Інтернет:
Офіційний cайт Верховної Ради України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Сайт нормативно-правових документів Кабінету Міністрів України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Офіційний cайт Верховного Суду України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Офіційний сайт представництва Президента України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Офіційний сайт Міністерства Юстиції України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Академія правових наук України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Юридичний факультет Академії управління та інформаційних технологій
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Юридичний факультет Київського національного економічного університету
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Юридичний сайт Київського національного університету внутрішніх справ
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Освітній портал Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Бібліотека національного університету державної податкової служби України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Юридичний факультет Запорізького державного університету
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]питань "LIGA ONLINE"
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Юридичний сайт "[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]"
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Національна Парламентська бібліотека України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Бібліотека ім. Лесі Українки
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Бібліотека Верховної Ради України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Електронний каталог Рівненської державної обласної бібліотеки
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Підручники:

Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля науки РФ, проф. Р.С.Белкина. – М.: изд-во НОРМА-ИНФРА. – М, 2005. – 990 с.
Бахін В.П., Гора І.В., Цимбал П.В. Криміналістика: Курс лекцій. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002.
Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і факультетів. / За ред. проф. В.Ю. Шепітька. – Харків: Право, 2001. – 376 с.
Криміналістика: Підручник / [В.Д. Берназ, В.В. Бірюков, А.Ф, Волобуєв] ; за заг. Ред.. А.Ф. Волобуєва; МВС України, Харк. Нац. Ун-т внутр. Справ. – Х.: ХНУВС, 2011. – 666 с.; іл..
Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / Глібко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А. та ін. / За ред. В.Ю. Шепітька. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004.– 684 с.
Криміналістика / За ред. М.І. Скригонюка. – К., 2005.
Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник / За заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001.
Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. – СПб.: Изд-во «Лань», 2001. - 928 с.
Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского. – М.: Спарк, 1998. – 544 с.
Настільна книга слідчого: Наук. – практ. Видання для слідчих і дізнавачів / Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. – К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2003.
Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. – Х.: Консум, 1999. – 416 с.
Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: Кондор, 2005.


Навчальні посібники, інші дидактичні та
методичні матеріали:

Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. Перевод с нем. – М., 2002.
Макаренко Є.І. Вступ у криміналістику: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України. – 2000. – 194 с.
Торвальд Ю. Век криминалистики. – М., 1984; Век криминалистики [пер. с нем. И.С. Власова, Л.А. Пэк]. – М., 2009.
Бірюков В.В. Цифровая фотография: перспективы использования в криминалистике: Монография. – Луганск: РИО ЛИВД, 2000. – 138 с.
Бєгов Д.Д. Сучасні технології в судовій акустиці (проблеми автоматизації експертних досліджень): Автореф. дисканд. юрид. наук: 12.00.09 / Видавництво “Науковий світ”. – К.: 2003. – 19 с.
Відеозапис слідчих дій. – Методичні рекомендації: Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Управління МВС України в Дніпропетровській області. – Дніпропетровськ, 2004.
Дубовий О.П., Лукашенко В.Я., Рибалко Я.В. та ін. Криміналістичне дослідження слідів рук: Науково-практичний посібник. / За ред. Я.Ю. Кондратьєва. – К.: Атака, 2000. – 152 с.
Кириченко А.А. Основы судебной микрообъектологии. – Xарьков, 1998;
Коваленко В.В. Актуальні проблеми застосування науково-технічних засобів спеціалістами при провадженні слідчих дій. Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2004. – 253 с.
Макаренко Є.І. Криміналістична техніка: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Дніпр-кий держ. ун-тет внутр. справ. – 2009. – 450 с.
Одержання оперативно-розшукової інформації технічними засобами: Монографія / Л.І. Громовенко, Ю.Ф. Жаріков, І.П. Козаченко та ін. – К.: НАВСУ, 1999.
Пиріг І.В. Фіксація результатів діяльності спеціалістів при проведенні слідчих дій // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2007. – Спеціальний випуск № 1 (36). “Актуальні питання протидії злочинності”. – С. 200-204.
Пиріг І.В. Збирання та дослідження слідів біологічного походження при розслідуванні крадіжок вантажів на залізничному транспорті // Право і суспільство. – № 2,3 – 2008. – С. 115-118..
Пиріг І.В. Деякі особливості криміналістичної експертизи печаток і штампів // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. № 3 (4). 2000. – С. 287-294.
Пиріг І.В. Питання криміналістичного дослідження запірно-пломбувальних пристроїв // Сучасні судово-експертні технології в кримінальному і цивільному судочинстві: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків 14-15 березня 2003 р.). – Харків: Вид-во Нац. ун-та внутр. Справ, 2003. – С. 279-281.
Постика И.В. Судебная (криминалистическая) фотография: теория и практика. Монография. – Одесса „Юридична література”. – 2002.
Салтевский М.В., Лысов Н.Н. Криминалистическая фотография, кинематография и видеозапись в правоохранительной деятельности. – К., 1993.
Шепітько В.Ю. Криміналістичні проблеми збирання доказів технічними засобами у кримінальному процесі / Вісник Академії правових наук України. – № 4 (27). – Харків, 2001. – С. 198-207.
Шепітько В.Ю. Довідник слідчого. – К.: Видавн. дім “Ін Юре”, 2001.
Бахин В., Когамов М, Карпов Н. Допрос на предварительном следствии. Уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы. – Алматы, 1999.
Бахин В.П. Допрос: Лекция. – К., 1999.
Белкин Р.С., Лившиц Е.М. Тактика следственных действий. – М., 1997.
Біленчук П.Д., Гель А.П. Основи криміналістичної тактики: Курс лекцій. – Вінниця: Вінницька філія МАУП, 2001.
Борідько О.А., Парасочкіна К.В., Пономаренко Г.О. Тактика слідчих оглядів: Навчальний посібник. – Херсон: Видавець Чуєв С.М., 2006. – 72 с.
Весельський В.К., Кузьмічов В.С., Мацишин В.С., Старушкевич А.В. Особливості провадження допиту підозрюваного (обвинуваченого) з метою недопущення тортур та інших порушень прав людини: Посібник. – К.: НАВСУ, 2004.
Гаврилов М., Иванов А. Следственный осмотр при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации // Законность. – 2001. – №9. – С. 11-16.
Гарбузюк В.Б. Ретельний огляд трупа на місці події – швидке розкриття вбивства // Слідча практика: Збірник / Уклад. А.А. Осауленко. – К.: РВВ МВС України, 2000. – С. 37-38.
Головецький М.О. Тактика упізнавання і впізнання на попередньому слідстві: Дис канд. юрид. наук: 12.00.09 / МВС України. УВС. – Харків, 1999.
Денисюк С.Ф. Система тактичних прийомів обшуку: Автореф. дис канд. юрид. наук: 12.00.09. – Харків, 1999.
Денисюк С.Ф., Шепітько В.Ю. Обшук у системі слідчих дій (тактико-криміналістичний аналіз): Науково-практичний посібник. – Х.: Консум, 1999.
Денисюк С.Ф. Проблеми тактики обшуку в сучасних умовах боротьби з організованою злочинністю // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – №1(16). – С. 224-227.
Затримання та взяття під варту в Україні: стан, проблеми удосконалення законодавства та практики його застосування: Посібник / За ред. Беци О.В., Мельника М.І. – К.: Атіка, 2002.
Заяць Д.Д. Ситуаційний підхід до тактики перевірки показань на місці: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09. – Харків, 2005. – 20 с.
Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология: Учебное пособие. – Х.: “Консум”, 1999.
Комиссаров В., Гаврилов М., Иванов А. Обыск с извлечением компьютерной информации // Законность. – 1999. – №3. – С. 12-15.
Кочаров Г.И. Опознание на предварительном следствии. – М., 1995.
Кришевич О.В. Застосування тактичних прийомів для вирішення конфліктів на допиті // Право України. – 2001. – №3. – С. 66-68.
Кузьмічов В.С., Пиріг І.В. Використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті. Монографія. – Д.: Дніпр. держ. університет внутрішніх справ, 2008. – 200 с.
Лісогор В.Г. Криміналістичне забезпечення збереження таємниці досудового слідства: Науково-практичний посібник. – Д.: Юрид. академія МВС. – 2005. – 156 с.
Лісогор В.Г. Тактичні прийоми збереження таємниці досудового слідства під час проведення обшуку // Науковий вісник Юридичної академії МВС. – № 3. – 2004. – С. 334-338.
Лукашевич В.Г. Криминалистическая теория общения: постановка проблемы, методика исследования, перспективы использования: Монография. – К.: Изд-во УАВД, 1993.
Лукьянчиков Е.Д. Криминалистическая идентификация объектов по следам памяти. – Донецк: Академия, 1998.
Лук’янчиков Є.Д. Пред’явлення для впізнання при розслідуванні насильницьких злочинів // Бюлетень з обміну досвідом роботи МВС України. – 2001. – №131. – С. 3-6.
Лук’янчиков Є.Д. Психологічний контакт і психологічний вплив у тактиці провадження слідчих дій // Бюлетень з обміну досвідом роботи МВС України. – 2002. – №138.
Лук’янчиков Є.Д., Моісєєв О.М. Пред’явлення для впізнання: Навчальний посібник. – Макіївка: Графіті, 1998.
Лукьянчиков Е.Д., Кузьмичев В.С. Тактические основы расследования преступлений: Учебное пособие / МВД СССР; КВШ. – К., 1989.
Лукьянчиков Е.Д., Кузьмичев В.С. Фактор внезапности при производстве неотложных действий по обеспечению возмещения материального ущерба // Пути совершенствования деятельности аппаратов органов внутренних дел. – Ташкент, 1987. – С. 87-91.
Лук’янчиков Є.Д. Виклик на допит: правові, організаційні, тактичні аспекти // Наук. вісник НАВСУ. – 2003. - №2. – С. 228-232.
Лук’янчиков Б.Є., Лук’янчикова В.Є. Освідування у справах про злочини, пов’язаних з незаконним бігом наркотиків // Тези доповідей науково-практичної конференції „Теорія та практика застосування чинного кримінального і кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах”. Ч.2: НАВСУ. – 2002. – С. 31-33.
Луцик А. Межі психологічного впливу на допитах // Вісник прокуратури. – 2002. – №3. - С. 93-95.
Макаренко Є.І., Негодченко О.В., Тертишник В.М. Огляд місця події. Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: ДЮІ МВС України, 2001.
Макаренко Є.І., Негодченко О.В., Тертишник В.М. Експертизи на досудовому слідстві: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: ДЮІ МВС України, 2001.
Макаренко Є.І., Тертишник В.М. Розшук і затримання осіб, підозрюваних у наркобізнесі. Навчальний посібник. – Д.: Юридична академія МВС, 2003. – 124 с.
Макаренко Є.І. Довідник дільничного інспектора міліції: Огляд місця події. – Дніпропетровськ: Юридична академія МВС, 2004. – 210 с.
Макаренко Є.І. Тактика перевірки й уточнення показань на місці: Лекція. – Дніпропетровськ: Юридична академія МВС, 2004. – 12 с.
Макаренко Є.І. Розшук підозрюваних (звинувачених) у наркобізнесі. Навчальний посібник. – Д.: Юридична академія МВС, 2005. – 148 с.
Мацишин В.С., Піщенко Г.І. Огляд місця у справах про фальшивомонетництво // Право України. – 2001. – №7. – С. 56-59.
Мацишин В.С. Особливості огляду місця події у справах про фальшивомонетництво, вчинене з використанням комп’ютерної техніки // Криміналістичний вісник: Науково-практичний збірник. – К.: ДНДЕКЦ МВС України – НАВСУ. – Вип. 1. – С. 173-178.
Методичні рекомендації щодо пред’явлення для впізнання на попередньому слідстві № 5483/Кл: Головне слідче управління МВС України; НАВС України. – К., 2001. – 32 с.
Мотлях О.І. Тактичні основи проведення обшуку у злочинах, пов’язаних з інформаційними технологіями // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2002. – №2. – С. 157-159.
Мешкова В.С. Тактические особенности отдельных следственных действий при привлечении организатора (лидера) преступной группы к уголовной ответственности: Учебное пособие. – Калининград: КЮИ МВД РФ, 1998.
Осмотр места происшествия: Практическое пособие / Под ред. А.И. Дворкина. – М.: “Юристъ”, 2000.
Осмотр места происшествия при расследовании отдельных видов преступлений / Под ред. Н.И. Клименко. – К.: НВТ “Правник”, 2001.
Осмотр компьютерных средств на месте происшествия: Метод. рекомендации / М.В. Салтевский, М.Г. Щербаковский, В.А. Губанов. – Х.: Академия правовых наук Украины. НИИ изуч. проблем преступности, 1999.
Пиріг І.В. Види спеціальних знань, що використовуються при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2006. – № 1 (26). – С. 394-401.
Пиріг І.В. Використання спеціальних знань при встановленні місця викрадання вантажу при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2007. – № 2 (33). – С. 262-269.
Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: Учебное пособие. – М., 1998.
Санакоєв Д.Б. Огляд місця події при розслідуванні кримінальних справ про торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації, вчинену злочинними групами / Д.Б. Санакоєв, М.О. Сергатий // Вісник Запорізького юридичного інституту ДДУВС. – 2008. – № 1. – С.145-153.
Санакоєв Д.Б. Особливості тактики пред’явлення для впізнання у справах про торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації, що вчиняється організованими групами / Д.Б. Санакоєв, М.О. Сергатий // Вісник Запорізького юридичного інституту ДДУВС. – 2009. – № 1. – С. 145-151.
Сафронов С. Тактика проведення відтворення обстановки та обставин події при розслідуванні тілесних ушкоджень: її особливості // Право України. – 2001. – №1. – С. 64-67.
Синеокий О.В. Тактика проведения воспроизведения обстановки и обстоятельств события при расследовании уголовных дел об убийствах: Учебно-практическое пособие / Прок-ра Запорожской области. – Запорожье, 1999.
Сокиран Ф.М. Сучасні концепції психологічного впливу на досудовому слідстві: Монографія / НАВСУ; В.Г. Гончаренко, ред. – К.: НВТ “Правник”, 2002.
Стратонов В.М. Відтворення обстановки і обставин події як метод пізнання під час розслідування злочинів: Автореф. дис канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нац. юрид. акад. України. – Х., 2001.
Строков І.В. Правомірність та неправомірність обману в слідчій діяльності // Науковий вісник НАВС України. - №3. – 2002. – С. 208-213.
Удалова Л.Д., Пицхелаурі Ш.О. Використання спеціальних знань у допиті неповнолітнього // Держава і право. – 2002. – № 17. – С. 346-349.
Усманов У.А. Тактика допроса на предварительном следствии. – М., 2001.
Цимбал М.Л. Тактика огляду місця події при розслідуванні пожеж: Автореф. дис канд. канд. юрид. наук. – Харків, 1999.
Чаплинський К.О. Організація і тактика слідчих дій при розслідуванні злочинів, учинених організованими злочинними угрупованнями: Монографія – Д.: Юридична академія МВС, 2004.
Чаплинський К.О. Тактика проведення окремих слідчих дій: Монографія – Д.: Юридична академія МВС, 2006.
Чаплинський К.О.Тактика пред’явлення для впізнання при розслідуванні злочинів проти життя, здоров’я, волі та статевої недоторканості особи: Навчально-практичний посібник. – Дніпропетровськ: УМВС України в Дніпропетровській області; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2007. – 94 с.
Шепитько В.Ю. Тактика расследования преступлений, совершаемых организованными группами и преступными организациями. – Х., 2000.
Юсупов В.В. Організація і тактика перевірки алібі у досудовому слідстві: Автореф. дис канд. юрид. наук: 12.00.09 / НАВСУ. – К., 2005.
Бахин В.П. Особенности расследования заказных убийств: Лекция. – К.: НАВДУ, 1999.
Бахин В., Байжасаров Б., Когамов М. Методика расследования заказных убийств: Учебное пособие. – Алматы: Оркениет, 2000.
Бояров В.И. Убийства, совершенные в процессе противостояния организованных преступных группировок (особенности расследования): Методическое пособие. – Харьков: “КримАрт”, 1998.
Гурев М.С. Убийства на “разборках” (методика расследования). – СПб: Питер, 2001.
Здоровко С.Ф. Типові тактичні операції при розслідуванні вбивств, вчинених організованими злочинними групами: Метод. рекомендації. – Харків, 2002.
Карпов Н.С., Євдокіменко С.В. Злочинна діяльність / Наукове видання під ред. В.П. Бахіна. – К., 2001.
Карпов Н.С. Теоретичні основи та практика використання передового досвіду органів внутрішніх справ у протидії злочинній діяльності / Під наук. ред. В.П. Бахіна / Монографія. – К.: НАВСУ, 2003. – 124 с.
Карпов Н.С. Злочинна діяльність: Монографія. – К.: Вид-во Семенко серія, 2004. – 310 с.
Коновалова В.Е. Убийство: искусство расследования: Монография. – Харьков: Факт, 2001.
Лисиченко В.К., Когутич І.І. Негативні обставини та їх значення в розслідуванні злочинів: Монографія. – К.: ДІЯ, 2002.
Лук’янчиков Є.Д. Методологічні засади інформаційного забезпечення розслідування злочинів: Монографія. – К.: НАВСУ, 2005. – 360 с.
Лускатов О.В. Теорія та практика розслідування нерозкритих злочинів минулих років: Монографія. – Д.: Юридична академія МВС, 2008. – 192 с.
Лускатов О.В. Особливості розслідування злочинів минулих років: Лекція. – Д.: Юридична академія МВС, 2003. – 36 с.
Лускатов О.В. Методика розслідування злочинів проти громадської безпеки: Лекція. – Д.: Юридична академія МВС, 2003. – 88 с.
Макаренко Е.И. Расследование разбойных нападений с проникновением в жилище. – Ташкент, 1991.
Макаренко Є.І. Крадіжки з квартир: мистецтво розслідування: Монографія. – Дніпропетровськ: Дніпроп. Держ. ун-тет внутр. Справ, - 2009, 150 с.
Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. – Харьков: Консум, 1999.
Павлова Н.В. Розслідування шахрайства при укладанні цивільно-правових угод щодо відчуження житла: Монографія / За заг. ред. канд. юрид. наук, проф. Є.І. Макаренка. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2008. – 176 с.
Пясковський В.В. Методика розслідування торгівлі людьми: Автореф. дис канд. юрид. наук: 12.00.09 / НАВСУ. – К., 2004.
Санакоєв Д.Б. Взаємодія правоохоронних органів МВС при розслідуванні організованої злочинної діяльності у сфері торгівлі людьми / Д.Б. Санакоєв // Вісник Запорізького юридичного інституту ДДУВС. – 2008. – № 2. – С.192-201.
Синєокий О.В. Планування та організація розслідування кримінальних справ про умисні вбивства, які скоєні в умовах неочевидності: Науково-практичне видання для прокурорів, слідчих та оперативних працівників карного розшуку. – Запоріжжя: Дике Поле, 1999.
Сущенко В.Д. Тіньова економіка та організована економічна злочинність: Навчальний посібник / МВС України. НАВСУ. – К., 1999.
Федченко В.М. Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові та організаційні засади: Автореф. дис канд. юрид. наук: 12.00.09 / НАВСУ. – К., 2005.
Чаплинський К.О. Організація і тактика слідчих дій при розслідуванні злочинів, учинених організованими злочинними угрупованнями: Монографія – Д.: Юридична академія МВС, 2004.
13PAGE 14115


13PAGE 149615Приложенные файлы

  • doc 17405395
    Размер файла: 941 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий