Modulno-kontrol zavdan Istorija Ukrainskoi Kult..


УКРАЇНА
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Природничо-гуманітарний ННІ

Кафедра історії України

МОДУЛЬНО-КОНТРОЛЮЮЧІ
ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

“ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ
КУЛЬТУРИ”Київ – 2010
УДК 93/94 477: (07)
Запропоновано модульно-контролюючі завдання з дисципліни “Історія української культури” для студентів першого курсу технічних спеціальностей НУБІП України стаціонарного та заочного відділень.
Вміщено загальні положення, тестові завдання різного рівня складності, розподілені відповідно визначених навчальних модулів, та список рекомендованої літератури.
Рекомендовано вченою радою природничо-гуманітарного навчально-наукового інституту Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Укладачі: кандидати історичних наук, доценти Н.Б. Кравченко, В.О. Хвіст, Л.П. Лановюк, кандидат історичних наук, старший викладач С.О. Білан.

Рецензенти: Завідувач кафедри новітньої історії України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, кандидат історичних наук, доцент Пивоваров Сергій Федорович;
Кандидат історичних наук, доцент кафедри політології та соціології Грабовський Олександр Володимирович


МОДУЛЬНО-КОНТРОЛЮЮЧІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ”

Навчальне видання.


Укладачі: КРАВЧЕНКО Наталія Борисівна
ХВІСТ Вікторія Олексіївна
ЛАНОВЮК Людмила Петрівна
БІЛАН Сергій ОлексійовичВидання друкується в авторській редакції

Підписано до друку 1.06.2010 р.
Формат 60 х 84 1/16.

Ум. друк. арк. 3,4
Обл.-вид. арк. 3,6

Наклад 400 прим.
Зам. №Друк ТОВ «Анва-Прінт»
Вул. Солом’янська, 1, Київ-35, 03035
З М І С Т


І. Загальні положення ......................................................................
4

ІІ. Модульно-контролюючі тестові завдання ...............................
5

Модуль І. Стародавня та середньовічна історія української культури

5

Модуль ІІ. Українська культура нового та новітнього часу ..

17

ІІІ. Список рекомендованої літератури .........................................
54

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Запровадження модульно-кредитної системи у вищих навчальних закладах зорієнтоване сьогодні на активізацію аудиторної та самостійної пізнавальної діяльності студента, підвищення рівня його теоретичної та практичної підготовленості. Як форма організації навчального процесу система дозволяє, по-перше, конкретизувати та диференціювати програмний матеріал; по-друге, об’єктивно визначити та врахувати рівень знань і спроможностей студента в процесі автономного виконання ним різноманітних завдань; по-третє, формувати навички об’єктивної самооцінки знань і прагнення до підвищення рівня навчальних досягнень; по-четверте, сприяти системному та регулярному засвоєнню матеріалу.
Запропоновані модульно-контролюючі тестові завдання різного рівня складності розроблені на основі типової та робочої навчальних програм з дисципліни “Історія української культури” та відображають зміст двох модулів курсу. Тести являють собою репродуктивні, аналітичні завдання до кожного модуля: від простого відтворення дати, факту, явища, імені діяча до знання відповідної теорії, концепції та визначення причини, наслідку, характерної риси, особливості явища чи події, причинно-наслідкового зв’язку, тенденції розвитку та можливої альтернативи процесам і подіям.
Шкала оцінювання якості виконаних завдань у балах розробляється викладачем на власний розсуд.
Подані матеріали з курсу “Історія української культури” дають можливість проконтролювати рівень знань і творчого мислення студентів, що має важливе значення для подальшого становлення студента як у професійному сенсі, так і в набутті певного громадянського статусу.
ІІ. МОДУЛЬНО-КОНТРОЛЮЮЧІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

І МОДУЛЬ
СТАРОДАВНЯ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ
УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Культура - це ...
а) творча діяльність людей та взаємовідносини, що склалися в процесі розподілу культурних надбань;
б) сукупність матеріальних і духовних цінностей, вироблених людством в процесі історії;
в) відображення творчих сил і здібностей людей, виражених у темах і формах організації їх життя та діяльності;
г) творча діяльність людей, сукупність створених ними матеріальних і духовних цінностей, взаємовідносини, що склалися в процесі розподілу культурних надбань.

Сукупність археологічних пам’яток, які належать до одного часу, певної території та мають певні особливості – це:
а) археологічна знахідка;
б) культурний шар;
в) матеріальне нашарування;
г) археологічна культура.

На території сучасної України стародавні люди з’явилися близько:
а) 2 млн. роки тому; б) 1 млн. років тому;
в) 100 тисяч років тому; г) 80 тисяч років тому.

Найдавніші сліди пралюдей (архантропів) на території України вперше знайдено на:
а) Донеччині; б) Закарпатті;
в) Київщині; г) Волині.

Позначте географічну назву, біля якої виявлена найдавніша пам’ятка в Україні:
а) Амвросіївна; б) Бабин;
в) Королеве; г) Рокосове.

Давній кам’яний вік – це:
а) неоліт; б) палеоліт;
в) енеоліт; г) мезоліт.

Середній кам’яний вік – це:
а) неоліт; б) палеоліт;
в) енеоліт; г) мезоліт.

Новий кам’яний вік – це:
а) неоліт; б) палеоліт;
в) енеоліт; г) мезоліт.

Міднокам’яний вік – це:
а) неоліт; б) палеоліт;
в) енеоліт; г) мезоліт.

Фетишизм – це:
а) віра у походження людини від одного пращура;
б) чаклування перед полюванням;
в) віра у надприродні властивості речей;
г) віра в душу, якою володіє кожен живий та неживий предмет.

Анімізм – це:
а) віра у походження людини від одного пращура;
б) чаклування перед полюванням;
в) віра у надприродні властивості речей;
г) віра в душу, якою володіє кожен живий та неживий предмет.

Магія – це:
а) віра у походження людини від одного пращура;
б) чаклування перед полюванням;
в) віра у надприродні властивості речей;
г) віра в душу, якою володіє кожен живий та неживий предмет.

Тотемізм – це:
а) віра у походження людини від одного пращура;
б) чаклування перед полюванням;
в) віра у надприродні властивості речей;
г) віра в душу, якою володіє кожен живий та неживий предмет.

Позначте назву культури, якої не існувало:
а) горбиста культура; б) середньостогівська культура;
в) шнурова культура; г) ямна культура.

Позначте назву культури, яку відкрив В.Хвойка:
а) зрубна культура; б) культура кулястих амфор;
в) культура мальованої кераміки; г) черняхівська культура.


Час існування на території України трипільської культури:
а) V-IV тис. до н.е.; б) IV-III тис. до н.е.;
в) II-I тис. до н.е.; г) III-V тис. до н.е.

Територія, яку заселяли племена Трипільської культури:
а) від Пруту і Дунаю до Дніпра;
б) від Дністра до Дону;
в) від Дніпра до Дону;
г) від Случі до Дону.

Уперше дослідив поселення носіїв трипільської археологічної культури:
а) С.Бібіков б) Я.Пастернак
в) В.Хвойка г) В.Петров

Трипільська культура – це культура доби:
а) мезоліту; б) неоліту; в) енеоліту; г) бронзи.

Характерні риси способу життя носіїв трипільської культури (виберіть неправильну відповідь):
а) виготовляли і користувалися мальованою керамікою;
б) мали житла типу куреня, вкриті шкурами тварин;
в) шанували найбільше богиню матір;
г) займалися мотичним землеробством.

Іраномовні племена, що населяли територію України у ІX-VII ст. до н.е.
а) скіфи; б) таври;
в) кіммерійці; г) анти.

Племена, що населяли територію України у ІІІ ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е.:
а) скіфи; б) кіммерійці;
в) авари; г) сармати.

Кіммерці в Україні заселяли степові землі від:
а) від Дністра до Дніпра; б) від Дністра до Дону;
в) від Дніпра до Дону; г) від Дніпра до Вісли.

Звіриний стиль був поширений у мистецтві:
а) скіфів; б) аварів;
в) слов’ян; г) гунів.

Позначте назву золотої нагрудної прикраси скіфського царя з Товстої Могили:
а) геосинкліналь; б) діагональ;
в) паралель; г) пектораль.

Грецькі міста-держави існували в Північному Причорномор’ї та Приазов’ї у:
а) Х ст. до н.е. – І ст. н.е.; б) VII ст. до н.е. – ІV ст. н.е.;
в) V ст. до н.е. – Х ст. н.е.; г) VІ ст. до н.е. – VІ ст. н.е.

Грецькі колоністи Дніпро називали:
а) Борисфеном; б) Тирасом;
в) Танаїсом; г) Ітіль.

Столицею Боспорського царства було місто:
а) Херсонес; б) Ольвія;
в) Пантікапей; г) Тіра.

Позначте назву міста в околицях сучасного Севастополя, яке постало наприкінці V ст. до н.е.:
а) Ольвія б) Пантікапей в) Тіра г) Херсонес

Етногенез – це:
а) походження держави; б) походження суспільства;
в) походження народів; г) походження релігії.

У писемних джерелах слов’яни вперше згадуються як:
а) венеди, склавини, анти; б) склавини, готи, алани;
в) алани, готи, анти; г) венеди, анти, алани.

Основним заняттям слов’ян наприкінці І тис. до н.е. – на поч. І тис. н.е. було:
а) перегінне скотарство; б) мисливство та рибальство;
в) ремесло; г) орне землеробство і тваринництво.

Спосіб обробітку землі племенами східних слов’ян, при якому її інтенсивно використовували, а потім покидали до відновлення родючості, називається:
а) перелоговою системою; б) трипіллям;
в) двопіллям; г) підсічною системою.

Систему дохристиянських релігійних вірувань слов’ян вчені називають:
а) магією; б) фетишизмом;
в) язичництвом; г) тотемізмом.

Святилища русичів, де приносили жертви язичницьким богам, називалися:
а) погостами; б) становищами;
в) капищами; г) молитовниками.

Священним деревом слов’ян був:
а) бук; б)дуб;
в) граб; г) клен.

Як називався бог сонця і світла у стародавніх слов'ян?
а) Перун б) Стрибок
в) Ярило г) Даждьбог.

Хто з давньоруських князів спробував реформувати язичеську релігію, запровадивши пантеон з шести язичеських богів на чолі з Перуном:
а) Ярослав; б) Аскольд;
в) Володимир; г) Святослав;
д) Ольга.

Християнство на Русі офіційно було прийняте:
а) у 955 р. за княгині Ольги;
б) у 988 р. за князя Володимира Великого;
в) у 1036 р. за князювання Ярослава Мудрого;
г) у 1120 р. за князювання Володимира Мономаха.

Київська митрополія була заснована на Русі:
а) 988 р.; б) 1039 р.;
в) 1051 р.; г) 1054 р.

Першим руським митрополитом став:
а) Василь; б) Іларіон;
в) Костянтин; г) Гліб.

Першого руського митрополита було обрано у:
а) 1050 р.; б) 1051 р.;
в) 1056 р.; г) 1059 р.

Автор «Слова про закон і благодать»:
а) Кирило Туровський; б) Клим Смолятич;
в) митрополит Іларіон; г) Феодосій Печерський

До агіографічного жанру відносять:
а) твори, в яких описується життя християнських мучеників та подвижників;
б) ліричні віршовані балади;
в) твори епічного характеру;
г) твори історичного змісту.


Основними центрами ремісництва на Русі були:
а) села; б) міста;
в) монастирі; г) хутори.

Добування меду диких дбжіл у східних слов’ян називалося:
а) бортництво; б) чанбарство;
в) кушнірство; г) гуральництво.

Хто створив слов'янську азбуку?
а) Володимир Мономах б) Кирило і Мефодій
в) Нестор Літописець г) Алімпій.

Першим давньоруським писаним зведенням норм світського
права, укладеним за князювання Ярослава Мудрого, вважають:
а) „Повість минулих літ” б) „Руську правду”;
в) „Покон вірний”; г) „Слово про закон і благодать”.

Позначте назву найдавнішого літопису, що дійшов до нас:
а) Аскольдів літопис б) Галицько-Волинський літопис
в) Київський літопис г) «Повість минулих літ»

Позначте назву найдавнішої із збережених до наших днів книг:
а) «Ізборник Святослава» б) Мстиславове Євангеліє
в) Остромирове Євангеліє г) Реймське Євангеліє

Право на самоврядування, що надавалося найбільшим містам називалося:
а) волоське право; б) магдебурзьке право;
в) німецьке право; г) руське право.

Магдебурзьке право – це норми, що регламентували:
а) дії власника міста – магната чи шляхтича;
б) життя християнської церковної общини;
в) життя і діяльність ремісничих цехів у межах міста;
г) життя вільних міських общин і фіксували їхні права та привілеї.

Берестейська церковна унія була укладена:
а) 1569 р.; б) 1596 р.; в) 1599 р.; г) 1605 р.

Результатом Берестейської церковної унії було створення:
а) греко-католицької церкви; б) католицької церкви;
в) грецької церкви; г) протестанської церкви.

Згідно з умовами „Статей унії” Руська церква:
а) визнала догми католицизму та зверхність над Київською митрополією Папи Римського, але зберігала непорушними церковну організацію, обряд і звичаї;
б) визнавала зверхність над Київською митрополією Папи Римського, але зберігала непорушними церковну організацію, догмати віри, обряд та звичаї;
в) визнавала зверхність над Київською митрополією Папи Римського і католицький обряд, але зберігала свої догми віри та церковну організацію;
г) визнавала догми католицизму, але при цьому зберігалася зверхність православного митрополита.

Громадські об’єднання православних українців (міщан, духовенства, шляхти, козаків), які займалися господарською, благодійною та релігійно-просвітницькою діяльністю, називали:
а) цехами; б) братствами;
в) колегіями; г) магістратами.

Позначте назву найвідомішого полемічного твору Івана Вишенського:
а) «Мир с богом человеку» б) «Послання до єпископів»
в) «Руно орошенное» г) «Ключ розуміння»

Гетьман П.Сагайдачний разом з Військом Запорозьким вступив до:
а) Києво-Печерської лаври;
б) Києво-Могилянської колегії;
в) Київського братства;
г) Київського військового ордену.

Позначте назву міста, з якого походив видатний учений, ректор Болонського університету, учитель М. Коперніка, Ю.Котермак:
а) Дрогобич; б) Луцьк;
в) Львів; г) Перемишль.

Позначте, коли у Львові засноване Успенське братство і братська школа:
а) 1574 р.; б) 1581 р.;
в) 1586 р.; г) 1596 р.

Позначте назву міста, у якому в 1576-1578 рр. була створена вища школа і яке стало центром українського культурно-освітнього життя:
а) Кремянець; б) Луцьк;
в) Львів; г) Острог.

Позначте прізвище релігійного діяча, який у 1620 р. став київським митрополитом:
а) І. Борецький; б) Л. Зизаній;
в) П. Могила; г) М. Смотрицький.

Позначте назву міста, у якому збудовані Успенська церква, каплиця Трьох Святителів, вежа Корнякта:
а) Київ; б) Луцьк;
в) Львів; г) Почаїв.

Позначте назву народної картини, яка користувалася надзвичайною популярністю:
а) «Козак-Бабай»; б) «Козак-Мамай»;
в) «Козак-Папай»; г) «Козак Татай».

Позначте назву українського народного лялькового театру:
а) верлібр; б) вернісаж;
в) вертеп; г) вертоград.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей
Позначте речові пам’ятки, що могли бути знайдені археологами серед залишків трипільських поселень:
а) бронзова сокира б) залишки воза
в) глиняна жіноча статуетка
г) глиняна модель житла

Назвіть античні міста-держави Північного Причорномор’я:
а) Ольвія; б) Миколаїв;
в) Пантікапей; г) Одеса; д) Херсонес.

Позначте імена співців билин і переказів:
а) Агапіт б) Аліпій в) Боян
г) Митуса д) Нестор

Позначте назви термінів, які мають стосунок до управління містом згідно з магдебурзьким правом (3 правильні відповіді):
а) бурмістр; б) війт;
в) воєводство; г) гуманізм;
д) магістрат; е) яничари;
є) ясир.

Позначте дати, пов’язані з видавничою діяльністю Івана Федорова в Україні:
а) 1491 р. б) 1574 р. в) 1576 р. г) 1581 р.

Позначте назви книг, які видав І.Федорович (Федоров) (3 правильні відповіді):
а) «Апостол»; б) «Буквар»;
в) «Граматика словенська»;
г) «Лексикон словенороський»;
д) Острозька Біблія;
е) Пересопницьке Євангеліє;
є) «Требник».

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)
Встановіть відповідність:
а) антропологи
1) визначають зовнішність за кістяками людей

б) археологи
2) пояснюють, як жили найдавніші люди

в) етнографи
3) розкопують і систематизують рештки минулого

г) історики
4) тлумачать та узагальнюють пам’ятки минувшини


Встановіть відповідність:
а) давній кам’яний вік
1) неоліт

б) середній кам’яний вік
2) енеоліт

в) новий кам’яний вік
3) палеоліт

г) мідно-кам’яний вік
4) мезоліт


Визначіть, якими за формою правління були держави:
а) Тіра
1) монархія

б) Херсонес
2) республіка

в) Ольвія
3) конституційна монархія

г) Боспорське царство
4) парламентська республіка


Установіть відповідність:
а) Велес;
1) бог сонця;

б) Даждьбог;
2) бог весняного сонця»;

в) Перун;
3) бог грому і блискавки;

г) Сварог;
4) бог неба;

д) Ярило.
5) бог худоби і родючості .


Установіть відповідність:
а) Агапіт;
1) автор проповідей, один із засновників Печерського монастиря;

б) Аліпій;
2) лікар;

в) Боян;
3) маляр-іконописець;

г) Іларіон;
4) перший митрополит-русич;

д) Феодосій.
5) співець билин і переказів.


Установіть відповідність між письменниками та їх творами:
а) І. Вишенський;
1) «Ключ царства небесного»;

б) С. Кленович;
2) «Послання до єпископів»;

в) П. Могила;
3) «Роксолані»;

г) Г. Смотрицький;
4) «Требник»;

д) М. Смотрицький.
5) «Тренос» («Плач»).


Установіть відповідність між козацькими посадовими особами та їх символами:
а) булава;
1) довбиш;

б) каламар;
2) кошовий;

в) литаври;
3) курінний;

г) печатка;
4) писар;

д) пірнач.
5) суддя.


Коли були створені наступні літописи:
а) літопис Самовидця;
1) ХІІІ ст.

б) «Повість временних літ»;
2) ХVІІ ст.

в) Галицько-Волинський літопис;
3) початок ХІІ ст.

г) літопис Самійла Величка;
4) ХVІІІ ст.


Встановіть відповідність:
а) відродження
1) релігійна книга, де стисло викладено догмати християнської віри в запитаннях і відповідях

б) гравюра
2) архітектурний стиль ХІІ-ХVІ ст., для якого характерні легкість та просторовість, використання стрілчатих арок, галерей, шпилів, вітражів

в) готика
3) мистецтво засноване на гуманізмі, поверненні до ідеалів античності

г) катехізис
4) вид графіки, в якому зображення є друкованим відтиском малюнка, нанесеного на дошку з дерева, каменю, металаЗавдання на встановлення правильної хронологічної
або логічної послідовності
Установіть послідовність будівництва храмів:
а) Десятинна церква;
б) Михайлівський Золотоверхий собор;
в) Софіївський собор;
г) Успенський собор Печерського монастиря у Києві;
д) Успенський собор у Галичі.


Розставте події з історії культури Київської Русі у хронологічній послідовності:
а) будівництво Софії Київської
б) написання «Слова о полку Ігоревім»
в) створення «Ізборника Святослава»
г) спорудження Десятинної церкви

Установіть послідовність подій:
а) відновлення вищої православної ієрархії;
б) заснування друкарні і школи в Острозі;
в) заснування Успенського братства і братської школи у Львові;
г) створення Пересопницького Євангелія;
д) церковні собори у Бересті.

Розташуйте події у хронологічній послідовності:
а) закладання Софіївського собору
б) заснування Печерського монастиря
в) обрання Іларіона митрополитом Київським
г) початок будівництва Десятинної церкви

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю
Про яку форму суспільного устрою йдеться у даному фрагменті тексту.
«Суспільство, що характеризується примітивним характером знарядь праці, існуванням первісної системи самоврядування, колективними формами життя та праці, соціальною однорідністю, язичницькою формою релігії»

Про яку історичну епоху йдеться в тексті?
«Епоха, що характеризувалася переходом первісних людей до відтворювального господарства (розвивалося рільництво, тваринництво, гончарство, ткацтво, обробка дерева й кістки), значним ускладненням знарядь праці (використовувалися сокира, тесло, пилка, серп), зростанням значення сім’ї, появою першопочатків релігії»

Яким терміном визначається період первіснообщинного ладу, що характеризувався домінантною роллю чоловіка в родині й суспільстві, що забезпечувало першочергове право на розпорядження матеріальними ресурсами певної суспільної групи, доступ до влади, значний вплив на духовне життя спільноти?

Поселення, які утворили греки переселенці у Північному Причорномор’ї у середині І тис. до н.е. називались .

У Києві збудовано Золоті ворота, Софіївський собор, засновано першу на Русі бібліотеку за часів князювання .

Прочитайте визначення і напишіть поняття, що відповідає його змісту:
Найстаріша частина міста, фортеця – це

Прочитайте визначення і напишіть поняття, що відповідає його змісту:
Зображення виконанні на дошках, якими оздоблювали храми називається .

Прочитайте визначення і напишіть поняття, що відповідає його змісту:
Світогляд, що ґрунтувався на сприйнятті та осмисленні світу через пристрасний інтерес до земного життя – .

Прочитайте визначення і напишіть поняття, яке відповідає його змісту:
Символи-відзнаки козацького війська – це ..

Прочитайте визначення і напишіть поняття, яке відповідає його змісту:
Національно-релігійне громадське об’єднання міщан при православних церквах – це

Прочитайте визначення і напишіть поняття, яке відповідає його змісту:
Право підпорядковуватися не своїм єпископам, а безпосередньо патріархові називається ..

Заселення та освоєння вільної території називається

Дерев’яне або кам’яне зображення божества - це ..

Вставте пропущене поняття. Живопис на вологій штукатурці водяними фарбами це –

Вставте пропущене поняття.
Поклоніння певному виду тварин чи рослин, які вважаються охоронцями роду називається

Вставте пропущене поняття. Особлива форма соціальної свідомості, що відображає дійсність у звукових художніх образах

Вставте пропущені імена. Назвати творців першого слов’янського алфавіту

Вставте пропущену поняття. Група міфологічних істот, що нібито постійно взаємодіють з людиною у різноманітних видах її діяльності називаєтьсяІІ МОДУЛЬ
УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА НОВОГО ТА НОВІТНЬОГО ЧАСУ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді
Позначте прізвище найвидатнішого поета першої половини ХVІІІ ст., що вживав лише книжну українську мову:
а) Л. Баранович; б) Й. Галятовський;
в) К. Зиновіїв; г) Д. Туптало.

Позначте назву твору П. Кохановського, який вважається першим підручником з історії:
а) «Гнозис»; б) «Катарсис»;
в) «Літопис»; г) «Синопсис».

Позначте прізвище автора «Літопису Самовидця»:
а) С. Величко; б) Г. Граб’янка;
в) Ф. Прокопович; г) Р. Ракушка-Романовський.

Позначте назву галузі мистецтва, у якій відзначилися І. Руткович і Й. Кондзелевич:
а) архітектура; б) графіка;
в) іконопис; г) скульптура.

Позначте роки життя і діяльності Г. Сковороди:
а) 1709-172 рр.; б) 1714-1783 рр.;
в) 1722-1794 рр.; г) 1727-1796 рр.

Позначте назву львівського собору, для якого у 1765-1776 рр. були виконані скульптурні роботи:
а) собор святого Василя; б) собор святого Михайла;
в) собор святого Петра; г) собор святого Юра.

Позначте прізвища українських композиторів другої половини ХVІІІ ст.:
а) М. Березовський; б) Д. Бортнянський;
в) А. Ведель; г) С. Ковнір;
д) Є. Мухін; е) І. Равич.

Основні риси стилю барокко в архітектурі:
а) пишність; б) монументальність;
в) вигадливість ліній фасаду;
г) правильно все вищесказане.

Барокrо в детальному перекладі означає:
а) вичурний; б) неправильний;
в) видовжений; г) правильно все вищезгадане.

У XVIII ст. на Україні виникли перші:
а) опера; б) романс;
в) багатоголосий хоровий спів;
г) правильно все вищезгадане.

Автором Граматики музичної є:
а) А. Дилецький;
б) А. Стеценко;
в) М. Лисенко.

Чиє ім’я викарбувано на дошці пошани в Болонській музичній
академії поряд з іменем Моцарта?
а) Веделя; б) Бортнянського;
в) Березовського.

Видатними українськими архітекторами епохи козацького
барокко є:
а) Ковнір;
б) Григорович-Барський;
в) Растреллі;
г) правильно все вищезгадане.

Яка кількість імен українських художників увійшла до списку
Жолтовського?
а) 1116; б) 1126; в) 1136.

За часів барокко розвивається література:
а) публіцистична;
б) полемічна;
в) історична;
г) правильно все вищезгадане.

Улюблений образ “Козака Мамая” є свідченням:
а) любові народу до козаків;
б) поваги народу до козаків;
в) відображення історичної епохи;
г) правильно все вищезгадане.

Які з цих рис притаманні живопису українського барокко:
а) українізація аксесуарів;
б) віртуозність композиції;
в) вишуканий колорит;
г) правильно все вищезгадане.

Лівобережна Україна – це
а) історична назва частини України у складі Російської держави в др. пол. ХVІІ-ХVІІІ ст.;
б) історична назва частини України у складі Речі Посполитої в др. пол. ХVІІ-ХVІІІ ст.;
в) назва держави, створеної Б.Хмельницьким;
г) назва історичної області, підконтрольна Оттоманській Порті в др. пол. ХVІІ-ХVІІІ ст.

Слобідська Україна (Слобожанщина) – це:
а) історична область, заселена польськими селянами, починаючи з 30-х рр. ХVІІ ст., територія якої охоплювала сучасні центральні області України;
б) історична область, заселена українськими козаками та селянами, починаючи з 30 -х рр. ХVІІ ст., територія якої охоплювала сучасні Харківську, частину Сумської, Донецької, Луганської областей України;
в) історична область, заселена російськими селянами, територія якої охоплювала сучасні Івано-Франківську та Львівську області України;
г) назва історичної області на Кримському півострові у ХVІІІ ст.

Українські землі у складі Австрійської імперії називали:
а) Південною Україною; б) Таврією;
в) Західноукраїнськими землями;
г) Наддніпрянською Україною.

Т.Шевченко був учасником:
а) Кирило-Мефодіївського товариства;
б) Південного товариства;
в) Одеської громади;
г) Руської трійці.

Позначте подію, яка відбулася у 1840 р.:
а) видання «Історії Русів»;
б) перше видання «Кобзаря» Т.Шевченка;
в) видання «Русалки Дністрової»;
г) видання «Енеїди» І.Котляревського.

Позначте прізвище автора «Історії Русів» (на думку більшості істориків):
а) В. Капніст; б) І Котляревський;
в) Г. Полетика; г) Г. Сковорода.

Позначте назву міста, яке на початку ХІХ ст. стало осередком першої хвилі відродження:
а) Львів; б) Перемишль;
в) Станіслав; г) Тернопіль.

Позначте назву альманаху, який у 1837 р. видала «Руська трійця»:
а) «Русалка Бузька»; б) «Русалка Дніпрова»;
в) «Русалка Дністрова»; г) «Русалка Дунайська».

Позначте назву першої української газети, що вийшла 1848 р. у Львові:
а) «Зоря Галицька»; б) «Істина Галицька»;
в) «Правда Галицька»; г) «Свобода Галицька».

Діяльність культурно-освітнього гуртка “Руська трійця” на західноукраїнських землях припадає на:
а) 1847-1848 рр.; б) 1861-1863 рр.;
в) 1830-1837 рр.; г) 1865-1870 рр.

Учасники гуртка „Руська трійця”:
а) М.Шашкевич, І.Вагилевич, Т.Шевченко;
б) М.Шашкевич, М.Драгоманов, Т.Шевченко;
в) М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я.Головацький;
г) П.Куліш, Т.Шевченко, Я.Головацький.

„Руською трійцею” називали:
а) таємний гурток революційно налаштованих студентів Львівського університету;
б) таємну терористичну організацію на Галичині;
в) український альманах, який вийшов у Будапешті в 1837 р.;
г) трьох товаришів – учнів греко-католицької семінарії у Львові.

Андрій Шут, Іван Крюковський, Федір Гриценко (Холодний), Остап Вересай – це:
а) відомі у першій половині XIX ст. фольклористи
б) відомі керівники селянського руху першої половини XIX ст.
в) відомі в першій половині XIX ст. кобзарі, бандуристи, лірники
г) відомі в першій половині XIX ст. письменники

Українська інтелігенція називала „громадами” створювані в др. пол. ХІХ ст.:
а) господарські організації, метою яких був спільний обробіток землі та збут сільськогосподарської продукції;
б) культурно-освітні організації, які ставили своєю метою поширення національної ідеї шляхом видання книг, журналів, проведення вечорів тощо;
в) політичні організації, що ставили своєю метою відродження української державності;
г) громадські організації, які ставили собі за мету покращення соціального становища українців.

Відновлену в Києві на початку 70-х років ХІХ ст. зусиллями В.Антоновича, М.Драгоманова, О.Русова та інших українофілів таємну культурно – просвітницьку організацію називали:
а) Кирило-Мифодіївським братством;
б) Старою громадою;
в) Товариством тарасівців;
г) Новою громадою.

Напрямком діяльності українських громад було:
а) вивчення української історії та народної культури;
б) поширення прокламацій та листівок із антиурядовими заявами;
в) підготовка національно-визвольного повстання в Україні;
г) організація мітингів та маніфестацій.

Головою Наукове товариство ім. Т.Шевченка (Львів) із 1897 р. був:
а) І.Франко; б) М.Грушевський;
в) В.Вернадський; в). В.Винниченко.

Громадська організація у Львові, створена шляхом реорганізації літературного товариства у наукове, яка до першої світової війни відігравала роль української академії наук, називалась:
а) Ставропігійський інститут;
б) Собор руських учених;
в) Наукове товариство ім. Т.Шевченка;
г) товаристо”Просвіта”.

Українську мову офіційно вперше було заборонено у:
а) 1709 р.; б) 1712 р.; в) 1718 р.; г) 1720 р.

Позначте назву міста, де було відкрито перший університет на під російській Україні:
а) Київ; б) Одеса;
в) Полтава; г) Харків.

Позначте назву культурно-освітнього товариства, твореного у 1868 р.:
а) «Знання»; б) «Культура»;
в) «Просвіта»; г) «Розум».

Позначте, коли було створено Літературне товариство ім. Шевченка:
а) 1863 р.; б) 1868 р.;
в) 1873 р.; г) 1892 р.

Позначте назву щоденної української газети, що у 1889-1939 рр. виходила у Львові:
а) «Діло»; б) «Заняття»;
в) «Підприємство»; г) «Справа».

Позначте назву Галичини як лідера в боротьбі за національні права українців:
а) «Українська Венеція»;
б) «Українська Ломбардія»;
в) «Український П’ємонт»;
г) «Українська Тоскана».

Позначте, коли у Чернівцях було відкрито університет:
а) 1875 р; б) 1880 р.;
в) 1885 р.; г) 1890 р.

Позначте назву міста, в якому у 1865 р. було відкрито Новоросійський університет – третій у під російській Україні:
а) Новоросійськ; б) Одеса;
в) Сімферополь; г) Херсон.

Позначте прізвище ученого, який у 1908 р. став першим Нобелівським лауреатом з України:
а) М. Гамалія; б) О. Ляпунов;
в) І. Мечников; г) І Пулюй.

Позначте назву міста, в якому у 1875 р. було відкрито другий у Західній Україні університет:
а) Станіслав; б) Тернопіль;
в) Ужгород; г) Чернівці.

Позначте прізвище автора тритомної «Історії запорозьких козаків»:
а) В. Антоновича; б) Д. Багалій;
в) М. Костомаров; г) Д. Яворницький.

Позначте прізвище автора першого національного історичного роману:
а) М. Костомаров; б) П. Куліш;
в) П. Мирний; г) І Франко.

Позначте, коли П. Чубинський написав вірш «Ще не вмерла Україна», який згодом став національним гімном:
а) 1861 р.; б) 1862 р.;
в) 1863 р.; г) 1864 р.

Позначте прізвище автора перших дитячих опер «Коза-Дереза», «Пан Коцький» та ін.:
а) М. Вербицький; б) С. Гулак-Артемовський;
в) М. Лисенко; г) П. Сокальський.

Позначте прізвище гетьмана, якому скульптор М. Микешин створив пам’ятник, установлений у 1888 р. в Києві:
а) Д Апостол; б) І Мазепа;
в) П. Сагайдачний; г) Б. Хмельницький.

Позначте назву жанру живопису, в якому вершинною стала творчість С. Васильківського:
а) батальний живопис; б) натюрморт;
в) пейзаж; г) портрет.

Позначте прізвище підприємця, громадського діяча, мецената, якого назвали «королем садівництва»:
а) Л. Симиренко; б) М. Терещенко;
в) І. Харитоненко; г) Є. Чикаленко.

Позначте кількість українських народних початкових шкіл у Галичині на початку ХХ ст.:
а) близько 100; б) близько 500;
в) близько 1500; г) близько 3500.

Позначте прізвище визначного українського етнографа, антрополога, археолога:
а) Ф. Вовк; б) Д. Заболотний;
в) М. Курако; г) С. Реформатський.

Коли в Києві почало працювати Українське наукове товариство на чолі з М. Грушевським:
а) 1905 р.; б) 1907 р.;
в) 1909 р.; г) 1911 р.

Позначте прізвище видатного авіатора, який першим запропонував побудувати авіаносці:
а) Л. Лутугін; б) Л. Мацієвич;
в) П. Нестеров; г) С. Уточкін.

Позначте назву наукової дисципліни, у якій відзначилися Б. Грінченко і А. Кримський:
а) історія; б) право;
в) філологія; г) філософія.

Позначте назву жанру, в якому головним чином працював письменник В. Стефаник:
а) новела; б) повість;
в) поема; г) роман.

Позначте прізвище найпопулярнішого українського поета початку ХХ ст.:
а) М. Вороний; б) О. Олесь;
в) С. Черкасенко; г) Г. Чупринка.

Позначте назву міста, у якому збудовано будинок губернського земства, який є зразком національного стилю в українській архітектурі:
а) Житомир; б) Катеринослав;
в) Полтава; г) Харків.

Позначте прізвище видатної української актриси кінця ХІХ – початку ХХ ст.:
а) Олександра Єфименко;
б) Марія Заньковецька;
в) Соломія Крушельницька;
г) Леся Українка.

Позначте, коли було перше на Надніпрянщині видання Біблії українською мовою:
а) 1900 р.; б) 1904 р.;
в) 1906 р.; г) 1914 р.

Позначте, коли більшовиками була заборонена діяльність «Просвіт»:
а) 1918 р.; б) 1919 р.;
в) 1920 р.; г) 1921 р.

Позначте кількість вишів (вищих шкіл), яка працювала в УСРР наприкінці 1920 р.:
а) 28; б) 38;
в) 48; г) 58.

Позначте прізвище ученого, який був видатним мостобудівником-новатором:
а) В. Бузескул; б) Д. Граве;
в) М. Маковський; г) Є. Патон.

Позначте галузь науки, у якій працював А. Кримський:
а) американістика; б) археологія;
в) право; г) сходознавство.

Позначте, коли було урочисте відкриття Української Академії наук:
а) 7 грудня 1917 р.; б) 6 червня 1918 р.;
в) 24 листопада 1918 р.; г) 3 березня 1919 р.

Позначте прізвище ученого, який був неодмінним секретарем Української Академії наук у перші роки її існування:
а) Д. Багалій; б) М. Кащенко;
в) А. Кримський; г)О. Левицький.

Позначте роль науки, у якій працював видатний учений Л. Писаржевський:
а) біологія; б) математика;
в) фізика; г) хімія.

Позначте кількість українських гімназій, яка відкрита за часів гетьманату:
а) 50; б) 100;
в) 150; г) 200.

Позначте прізвище ученого, який не був серед перших академіків:
а) М. Кравчук; б) М. Петров;
в) С. Смаль-Стоцький; г) С. Тимошенко.

Позначте кількість «Просвіт», які існували перед їх забороною:
а) 500; б) 1700;
в) 3100; г) 4200.

Позначте, коли відкрита Українська академія мистецтв:
а) 1917 р.; б) 1918 р.;
в) 1919 р.; г) 1920 р.

Позначте прізвище скульптора першого в Україні пам’ятника Т. Шевченкові:
а) І. Гончар; б) І. Кавалерідзе;
в) М. Манізер; г) З. Церетелі.

Позначте назву видатної збірки поезій П. Тичини, виданої у 1918 р.:
а) «Сонячні бандури»; б) «Сонячні кларнети»;
в) «Сонячні кобзи»; г) «Сонячні ліри».

Позначте, коли загинув від рук більшовиків поет Г. Чупринка:
а) 1918 р.; б) 1919 р.;
в) 1920 р.; г) 1921 р.

Позначте прізвище автора проектів грошових знаків, поштових марок, герба, печатки, форми для війська УНР:
а) М. Бурачек; б) М. Жук;
в) О. Мурашко; г) Г. Нарбут

Позначте назву музичного колективу, який з 1919 р. керував Н. Городовенко:
а) «Гадка»; б) «Думка»;
в) «Мрія»; г) «Надія».

Позначте, коли була проголошена автокефалія Української православної церкви:
а) 1917 р.; б) 1918 р.;
в) 1919 р.; г) 1920 р.

Позначте прізвище керівників Української республіканської капели:
а) М. Леонтович і Я. Степовий;
б) Л. Ревуцький і Г. Вірьовка;
в) Я. Степовий і Б. Лятошинський;
г) К. Стеценко і О. Кошиць.

Позначте назву журналу, навколо якого об’єднались М. Зеров, М. Рильський, П. Пилипович, М. Драй-Хмара, Ю. Клен.:
а) «Дзвін»; б) «Книгар»;
в) «Літературно-науковий вісник»;
г) «Сяйво».

Позначте прізвище актора, який не працював у Першому театрі Української Радянської Республіки імені Т. Шевченка:
а) Г. Борисоглібська; б) О. Мар’яненко;
в) О. Сердюк; г) Г. Юра.

Позначте назву течії, яку в поезії представляли В Сосюра, В Чумак, В. Блакитний:
а) класицизм;
б) панфутуризм;
в) реалізм;
г) романтизм.

Позначте прізвище ректора Української академії мистецтва у перші роки її існування:
а) М. Бойчук; б) М. Бурачек;
в) М. Жук; г) К. Малевич.

Позначте, коли у Тернополі існував Галревком:
а) липень-вересень 1917 р.;
б) липень-вересень 1918 р.;
в) липень-вересень 1919 р.;
г) липень-вересень 1920 р.

Позначте прізвище митця, який працював у Молодому театрі:
а) М. Бенцаль; б) М. Крушельницькій;
в) Л. Курбас; г) С. Шагайда.

Позначте прізвище поета, згодом одного з найкращих в еміграції, який перебував на Тернопілі в 1919 р. як ад’ютант С. Петлюри і написав низку творів про ці події:
а) Ю. Дараган; б) О. Ольжич;
в) Є. Маланюк; г) О. Степанович.

Політика українізації була проголошена у:
а) 1923 р. б) 1924 р.
в) 1925 р. г) 1926 р.

Позначте прізвище діяча, який не належав до прихильників національного відродження, наркомів освіти у 20-х рр.:
а) Г. Гринько; б) М. Скрипник;
в) В. Чубар; г) О. Шумський.

Кабінет Міністрів у листопаді 1993 р. затвердив нову концепцію розвитку освіти, що одержала обгрунтування в програмі:
а) «Освіта» («Україна ХХІ століття»);
б) «Трансформація народної освіти на рубежі ХХ і ХХІ століть»;
в) «Школа. Коледж. Вуз: нові підходи до вирішення проблем народної освіти»;
г) «Освіта майбутнього».

Позначте прізвище діяча, який висунув так звану «теорію боротьби двох культур»:
а) С. Гусєв; б) А. Курков;
в) Д. Лебідь; г) В. Чубар.

Робітничі факультети було відкрито:
а) у 1918 р. б) у 1919 р. в) у 1920 р. г) у 1921 р.

Вкажіть, яке прізвище є зайвим у цьому переліку:
а) М.Бажан б) О.Гончар
в) О.Корнійчук г) П.Шелест

Позначте прізвище ученого, який у 1922-1928 рр. був президентом ВУАН:
а) С. Єфремов; б) А. Кримський;
в) О. Левицький; г) В. Лепський.

Позначте, скільки дітей шкільного віку наприкінці 1925 р.залишалось поза школою:
а) 10%; б) 20%;
в) 30%; г)40%.

Позначте логічний ланцюжок, що об’єднує діячів української музичної культури:
а) Г.Сковорода, І.Полетика, В.Капніст
б) І.Григорович-Барський, Д.Левицький, С.Ковнір
в) М.Березовський, Д.Бортнянський, А.Ведель
г) Д.Самойлович, В.Боровиковський, І.Савич

Позначте назву міста, де на початку ХІХ ст. був створений один із найдивовижніших декоративно-пейзажних парків – «Софіївка»:
а) Ялта б) Умань в) Лубни г) Полтава

Позначте визначення, що розкриває значення історизму «культурно-освітній рух»:
а) рух, який проголошує націю однією із найвищих цінностей, вважаючи, що вона повинна бути вільною і становити окреме політичне тіло
б) діяльність інтелігенції, спрямована на розвиток освіти, грамотності, духовності, формування національної самосвідомості широких мас населення
в) прагнення до збереження національного існування, до свободи й незалежності та створення власної держави
г) рух за національне самоуправління, що передбачає створення власного парламенту та органів управління при збереженні верховної влади монарха чи імперських керівних інституцій

Позначте назви міст, де в період гетьманату П.Скоропадського відкрито державні українські університети:
а) Київ, Кам’янець-Подільський
б) Київ, Полтава в) Харків, Київ
г) Харків, Кам’янець-Подільський

Позначте прізвище ученого, який не належав до історико-філологічного відділу ВУАН у 20-х рр.:
а) Д. Граве; б) М. Грушевський;
в) С. Єфремов; г) А. Кримський.

Позначте галузь, у якій в 20-х рр. працював академік ВУАН С. Єфремов:
а) історія; б) літературознавство;
в) мовознавство; г) право.

Позначте прізвище наркома освіти УСРР у 1924-1927 рр.:
а) Г. Гринько; б) М. Скрипник;
в) В. Чубар; г) О. Шумський.

Позначте, коли в Україні була літературна дискусія, започаткована М. Хвильовим:
а) 1923-25 рр.; б) 1924-27 рр.;
в) 1925-28 рр.; г) 1926-29 рр.

Позначте автора публіцистичного твору «Україна чи Малоросія?»:
а) О. Досвітній; б) М. Зеров;
в) М. Куліш; г) М. Хвильовий.

Позначте назву театру, який виник у 1922 р.:
а) «Березіль»; б) імені І. Франка;
в) Молодий; г) «Тернопільські театральні вечори».

Позначте прізвище керівника хорової капели «Думка» у 20-х рр.:
а) Г. Вірьовка; б) Н. Городовенко;
в) П. Козицький; г) Л. Ревуцький.

Позначте назву (абревіатуру) нової релігійної конфесії, яка виникла у 20-х рр.:
а) РПЦ; б) УАПЦ;
в) УГКЦ; г) УПЦ.

Позначте прізвище письменника, який не емігрував з України:
а) В. Винниченко; б) М. Вороний;
в) О. Олесь; г) П. Тичина.

Позначте, коли виникла УАПЦ:
а)1921р.; б) 1922 р.;
в) 1923 р.; г) 1924 р.

Позначте прізвище письменника, який був автором гасла «Геть від Москви! Дайош Європу!»:
а) М. Зеров; б) Г. Косинка;
в) М. Куліш; г) М. Хвильовий.

Позначте назву літературно-художнього об’єднання у 20-х рр., якого не існувало:
а) «Авангард»; б) «Гарт»;
в) «Локомотив»; г) «Плуг».

Позначте прізвище керівника драматичного театру ім. І. Франка в 20-х рр.:
а) О. Загаров; б) О. Мар’яненко;
в) О. Сердюк; г) Г. Юра.

Позначте назву фільму В. Гардіна 1923 р. за участю М. Заньковецької:
а) «Василь Балалайка»; б) «Остап Бандура»;
в) «Петро Кобза»; г) «Роман Ліра».

Позначте прізвище композитора, який став славетним не у 20-х рр.:
А К. Богуславський;
Б А. Горчинський;
В П. Козицький;
Г Л. Ревуцький.

Позначте, коли почала працювати Одеська кінофабрика:
а) 1921 р.; б) 1922 р.;
в) 1923 р.; г) 1924 р.

Позначте прізвище маляра, який не входив в Асоціацію художників Червоної України:
а) М. Глущенко; б) І. Їжакевич;
в) Ф. Кричевський; г) К. Трохименко.

Позначте псевдонім письменника, який мав справжнє прізвище Фітільов:
а) О. Досвітній; б) М. Драй-Хмара;
в) В. Сосюра; г) М. Хвильовий.

Позначте назву колективу, який у 1929 р. виїздив на гастролі у Францію:
а) театр «Березіль»; б) театр ім. І. Франка;
в) хор Г. Вірьовки; г) хорова капела «Думка».

Позначте прізвище діяча культури, який не працював у театрі «Березіль»:
а) М. Крушельницькій; б) Л. Курбас;
в) Ю. Шумський; г) Г. Юра.

Позначте прізвище ідейного натхненника провідного літературного об’єднання 20-х рр. ВАПЛІТЕ:
а) М. Зеров; б) М. Куліш;
в) П. Тичина; г) М. Хвильовий.

Позначте назви фільмів, які поставив О. Довженко у 1927 і 1929 рр.:
а) «Вася-реформатор» і «Сумка дипкур’єра»
б) «Вася-реформатор» і «Арсенал»;
в) «Звенигора» і «Арсенал»;
г) «Сумка дипкур’єра» і «Земля».

Позначте прізвище першого митрополита УАПЦ:
а) М. Борецький; б) В. Липківський;
в) І. Павловський; г) А. Шептицький.

Позначте, скільки кінотеатрів працювало в Україні у середині 20-х рр.:
а) близько 100; б) близько 300;
в) близько 500; г) близько 1000.

Позначте прізвище вченого, якого врятував П. Капіца, особисто звернувшись із листом до Й. Сталіна:
а) Ю. Кондратюк; б) С. Корольов;
в) М. Крилов; в) Л. Ландау.

Позначте галузь, у якій відзначились В. Філатов і М. Стражеско:
а) біологія; б) генетика;
в) медицина; г) фізіологія.

Позначте, коли була постанова ЦК ВКП(б) «Про перебудову літературно-художніх організацій»:
а) 1930 р.; б) 1932 р.;
в) 1934 р.; г) 1936 р.

Позначте прізвище автора пам’ятників Т. Шевченку в Харкові і Києві:
а) І. Гончар; б) М. Глущенко;
в) М. Манізер; г) М. Парашук.

Позначте, скільки лишилось діючих церков у порівнянні з 1913 р.:
а) 9%; б) 19%;
в) 29%; г) 39%.

Позначте прізвище діяча культури, який не був актором:
а) А. Бучма; б) М. Вериківський;
в) Н. Ужвій; г) Ю. Шумський.

Позначте, представники якого мистецтва у 1934 р. були зібрані на республіканську олімпіаду і знищені:
а) вишивальниці; б) кобзарі;
в) різьбярі; г) писанкарі.

Позначте, коли відновлена діяльність університетів:
а) 1931 р.; б) 1932 р.;
в) 1933 р.; г) 1934 р.


Позначте прізвище ученого, який з 1930 р. очолював ВУАН:
а) О. Богомолець; б) Д. Заболотний;
в) В. Липський; г) О. Палладін.

Позначте галузь, у якій працював репресований учений І. Агол:
а) генетика; б) географія;
в) математика; г) фізика.

Позначте, коли була ухвалена постанова ЦК ВКП(б) «Про загальне обов’язкове навчання»:
а) 1929 р.; б) 1930 р.;
в) 1931 р.; г) 1932 р.

Позначте прізвище ученого, за чиєю ініціативою було засновано Інститут електрозварювання:
а) Д. Граве; б) Ю. Кондратюк;
в) М. Крилов; г) Є. Патон.

Позначте, скільки університетів діяло в УРСР у 30-х рр.:
а) 4; б) 5; в) 6; г) 7.

Позначте, коли створено єдину Спілку радянських письменників України:
а) 1932 р.; б) 1934 р.;
в) 1936 р.; г) 1938.

Позначте прізвище поета, про якого Є. Маланюк написав: «Від кларнета твого пофарбована думка зосталась»:
а) М. Бажан; б) М. Рильський;
в) В. Сосюра; г) П. Тичина.

Позначте, скільки письменників стали жертвами репресій:
а) близько 50 осіб; б) близько 150 осіб;
в) близько 300 осіб; г) близько 500 осіб.

Позначте прізвище автора вірша «Партія веде»:
а) О. Влизько; б) М. Зеров;
в) В. Сосюра; г) П. Тичина.

Позначте, як називають 20-30-і рр. ХХ ст. в культурі:
а) «розбите відродження»;
б) «розчавлене відродження»;
в) «розстріляне відродження»;
г) «розтоптане відродження».

Позначте, скільки залишилось неписьменних згідно з переписом 1939 р.:
а) 5%; б) 10%; в) 15%; г) 20%.

Позначте, коли ухвалена постанова РНК і КП(б)У про обов’язкове вивчення російської мови:
а) 1933 р.; б) 1936 р.;
в) 1938 р; г) 1939 р.

Позначте прізвище ученого, на основі теоретичних пошуків якого здійснювалася підготовка польотів на Місяць у США:
а) П. Капіца; б) Ю. Кондратюк;
в) І. Курчатов; г) Л. Ландау.

Позначте новий напрям у науці, який створили М. Боголюбов і М. Крилов:
а) біохімія; б) генетика;
в) нелінійна математика; г) ядерна фізика.

Позначте, коли було споруджено пам’ятник Т. Шевченку в Харкові:
а) 1933 р.; б) 1935 р.;
в) 1937 р.; г) 1939 р.

Позначте прізвище митця, який до 1938 р. очолював хорову капелу «Думка»:
а) Г. Вірьовка; б) Н. Городовенко;
в) О. Кошиць; г) Л. Ревуцький.

Позначте назви споруди, яка у 1930-х рр. не була знищена:
а) Храм Богородиці Пирогові;
б) Богоявленський собор;
в) Михайлівський Золотоверхий собор;
г) Софіївський собор.

Позначте, коли арештований Л. Курбас і розгромлений театр «Березіль»:
а) 1930 р.; б) 1933 р.;
в) 1935 р.; г) 1937 р.

Позначте прізвище видатного художника, родом з Тернопільщини, знищеного у 1937 р. разом з його молодими послідовниками:
а) М. Бойчук; б) М. Глущенко;
в) Ф. Кричевський; г) М. Самокиш.

Позначте сферу, у якій відзначились З. Гайдай, Б. Гмиря, І Паторжинський, О. Петрусенко:
а) живопис; б) опера;
в) скульптура; г) театр.

Позначте прізвище автора твору «Україна в вогні»:
а) О. Довженко; б) О. Корнійчук;
в) Ю. Смолич; г) Ю. Яновський.

Позначте назву альманаху української поезії, що його видавала у Києві О. Теліга:
а) «Барабан»; б) «Литаври»;
в) «Маракаси»; г) «Цимбали».

Позначте прізвище людини, яка не працювала лікарем під час радянсько-німецької війни:
а) М. Доброхотов; б) Р. Кавецький;
в) М. Стражеско; г) В. Філатов.

Позначте прізвище ученого, який очолював Інститут електрозварювання АН УРСР під час війни:
а) О. Богомолець; б) О. Боголюбов;
в) О. Палладін; г) Є. Патон.

Позначте кількість членів Спілки радянських письменників України, які пішли в Червону армію:
а) близько 100 осіб; б) близько 200 осіб;
в) близько 300 осіб; г) близько 400 осіб.

Позначте сферу, у якій відзначилися П. Вірський, З. Гайдай, І Паторжинський:
а) література; б) мистецтво;
в) наука; г) освіта.

Позначте назву галузі, у якій прославився В. Сухомлинський:
а) література; б) мистецтво;
в) наука; г) освіта.

Позначте назву роману, за який різко критикували Ю. Яновського:
а) «Вершники»; б) «Жива вода»;
в) «Майстер корабля»; г) «Мертвий сезон».

Позначте, коли розпочалася «ждановщина»:
а) 1945 р.; б) 1946 р.;
в) 1947 р.; г) 1948 р.


Позначте прізвище керівника Інституту електротехніки, який створив «МЕОМ»:
а) С. Гусєв; б) В. Кумач;
в) С. Лебедєв; г) О. Палладін.

Позначте, коли була різка критика В. Сосюри за вірш «Любіть Україну»:
а) 1947 р.; б) 1949 р.;
в) 1951 р.; г) 1953 р.

Позначте ділянку культури, у якій працювали Б. Гмиря, М. Литвиненко-Вольгемут, З. Гайдай:
а) балет; б) живопис;
в) опера; г) скульптура.

Позначте прізвище ученого, який з 1946 р. очолював АН УРСР:
а) О. Богомолець; б) Т. Лисенко;
в) О. Палладін; г) Є. Патон.

Позначте, коли в Україні було запущено перший експериментальний атомний реактор:
а) 1946 р.; б) 1948 р;
в) 1950 р; г) 1952 р.

Позначте прізвище автора трилогії «Прапороносці»:
а) О. Гончар; б) В. Некрасов;
в) М. Стельмах; г) Ю. Яновський.

Позначте, коли було остаточно розгромлено генетику Т. Лисенком:
а) 1947 р.; б) 1948 р.;
в) 1949 р; г) 1950 р.

Позначте прізвище ученого, який очолював колектив, що винайшов автомати зварювання металу під флюсом:
а) С. Лебедєв; б) О. Палладін;
в) Є. Патон; г) І. Поляков.

Позначте прізвище письменника, якого не критикували різко у перші післявоєнні роки:
а) М. Рильський; б) І. Сенченко;
в) М. Стельмах; г) Ю. Яновський.

Позначте, коли в Україні було ухвалено закон «Про зміцнення зв’язку школи з життям »:
а) 1957 р.; б) 1959 р.;
в) 1961 р.; г) 1963 р.

Позначте прізвище ученого , який очолював АН УРСР у 1946-1962 рр.:
а) М. Амосов; б) М. Боголюбов;
в) Б. Патон; г) О. Палладін.

Позначте назву галузі, у якій працював академік В. Глушков:
а) кібернетика; б) математика;
в) медицина; г) фізика.

Позначте прізвище людини, яка дебютувала поетичними збірками «Проміння землі» і «Мандрівки серця»:
а) М. Вінграновський; б) І. Драч;
в) Л. Костенко; г) В. Симоненко.

Позначте назви останніх творів О. Довженка:
а) «Зачарована Десна» «Земля»;
б) «Зачарована Десна» і «Поема про море»;
в) «Земля» і «Поема про море»;
г) «Україна в огні» і «Життя в цвіту».

Позначте прізвище автора опери «Украдене щастя»:
а) С. Людкевич; б) Б. Лятошинський;
в) Г. Майборода; г) Ю. Мейтус.

Позначте, коли відбулась республіканська конференція з питань культури української мови:
а) 1960 р.; б) 1961 р.;
в) 1962 р.; г) 1963 р.

Позначте прізвище ученого, який розробив нові методи квантової теорії поля та статичної фізики:
а) М. Боголюбов; б) М. Крилов;
в) Д. Граве; г) М. Чайковський.

Позначте назву галузі, у якій відзначились митці А. Філіпченко, І. Шамо, А. Штогаренко:
а) архітектура; б) живопис;
в) музика; г) скульптура.

Позначте прізвище автора збірок «Тиша і грім», «Земне тяжіння»:
а) М. Вінграновський; б) І. Драч;
в) В. Коротич; г) В. Симоненко.Позначте, скільки газет у 1963 р. виходило українською мовою:
а) 25%; б) 33%; в) 50%; г) 66%.

Позначте прізвище українських письменників, які відкрито виступили проти русифікації:
а) М. Бажан і М. Рильський; б) М. Бажан і П. Тичина;
в) М. Рильський і В. Сосюра; г) В. Сосюра і П. Тичина.

Позначте, коли у Фізико-технічному інституті АН УРСР було побудовано найбільший у світі прискорювач електронів:
а) 1962 р.; б) 1963 р.;
в) 1964 р.; г) 1965 р.

Позначте прізвище письменника, який не належав до «шістдесятників»:
а) Є. Гуцало; б) В. Дрозд;
в) Л. Первомайський; г) В. Шевчук.

Позначте назву галузі мистецтва, у якій відзначились А. Горська, В. Зарецький, В. Кушнір:
а) архітектура; б) балет;
в) живопис; г) опера.

Позначте прізвище діяча культури, який очолював клуб творчої молоді «Сучасник»:
а) А. Горська; б) І. Драч;
в) Б. Олійник; г) Л. Танюк.

Позначте, проти чого не виступали «Шістдесятники»:
а) недотримання конституції; б) русифікації;
в) ущемлення прав людини; г) влади комуністичної партії.

Позначте, коли виник клуб творчої молоді «Сучасник»:
а) 1957 р.; б) 1959 р.;
в) 1961 р.; г) 1963 р.

Позначте прізвище автора опери «Богдан Хмельницький», оцінку якої керівництво у 1958 р. визнало неправильною:
а) К. Данькевич; б) Ю. Мейтус;
в) А. Філіпченко; г) І. Шамо.

Позначте назву галузі, у якій працював О. Палладін:
а) астрономія; б) біохімія;
в)географія; г) хімія.


Позначте прізвище автора роману «Вир»:
а) О. Гончар; б) Ю. Смолич;
в) М. Стельмах; г) Г. Тютюнник.

Позначте, скільки школярів навчалось українською мовою на середину 1960-х рр.:
а) 50%; б) 60%; в) 70%; г) 80%.

Позначте прізвище поета, якого не критикували за «формалістичні викрутаси»:
а) М. Вінграновський; б) І. Драч;
в) Л. Костенко; г) Б. Олійник.

Позначте прізвище автора праці «Інтернаціоналізм чи русифікація?»:
а) І. Дзюба; б) Є. Сверстюк;
в) І. Світличний; г) В. Чорновіл.

Позначте суть терміну «дисидент»:
а) двічі суджений; б) незгодний;
в) патріот; г) угодовець.

Позначте прізвище дисидента, якому належать слова: «Віра виникає тоді, коли є мученики», а «знищені стають прапором»:
а) М. Горинь; б) Л. Лук’яненко;
в) В. Мороз; г) В. Чорновіл.

Позначте, коли були внесені зміни у законодавство про релігію:
а) 1958 р.; б) 1960 р.;
в) 1962 р.; г) 1964 р.

Позначте назву закладу, який було підпалено 24 травня 1964 р. у Києві:
а) бібліотека; б) музей;
в) театр; г) філармонія.

Позначте, коли була маніфестація проти арештів української інтелігенції в київському кінотеатрі «Україна»:
а) 4 березня 1964 р.; б) 4 вересня 1964 р.;
в) 4 березня 1965 р.; г) 4 вересня 1965р.

Позначте, коли була підготовлена збірка матеріалів «Лихо з розуму»:
а) 1965 р.; б) 1966 р.;
в) 1967 р; г) 1968 р.


Позначте прізвище автора есе «Мойсей», «Хроніка опору», «Серед снігів», «Репортаж із заповідника імені Берії»:
а) Б. Горинь; б) І. Дзюба;
в) В. Мороз; г) І. Світличний.

Позначте назву системи поширення підготовлених дисидентами книг, статей, відозв:
а) своє видання; б) своє інформування;
в) самвидав; г) самінформ.

Позначте, коли був протест 139-ти діячів культури проти арештів і утисків української культури:
а) 1966 р.; б) 1967 р.;
в) 1968 р.; г) 1969 р.

Позначте назву підпільного журналу дисидентів:
а) «Українська інформація»;
б) «Український вісник»;
в) «Українські вісті»;
г) «Українські новини».

Позначте прізвище людини, яка не виступала проти арештів у кінотеатрі «Україна»:
а) І. Дзюба; б) В. Мороз;
в) В. Стус; г) В. Чорновіл.

Позначте, коли опубліковано роман О. Гончара «Собор»:
а) 1967 р.; б) 1968 р.;
в) 1969 р.; г) 1970 р.

Позначте прізвище ученого, який у 1962 р. очолив АН УРСР:
а) О. Антонов; б) Б. Патон;
в) Є. Патон; г) Ф. Шевченко.

Позначте прізвище людини, чиє ім’я носить найвища премія з літератури і мистецтва, затверджена 1962 р.:
а) І. Котляревський; б) Л. Українка;
в) І. Франко; г) Т. Шевченко.

Позначте назви найвідоміших пісень В. Івасюка:
а) «Два кольори» і «Червона рута»;
б) «Два кольори» і «Пісня про матір»;
в) «Пісня про рушник» і «Пісня про матір»;
г) «Червона рута» і «Водограй».

Позначте прізвище режисера фільму «Камінний хрест»:
а) Ю. Іллєнко; б) І. Миколайчук;
в) Л. Осика; г) С. Параджанов.

Позначте назву галузі мистецтва, у якій відзначились М. Дерегус; В. Чеканюк; Т. Яблонська:
а) архітектура; б) балет;
в) живопис; г) театр.

Позначте, коли у Києві відкрито Палац культури «Україна»:
а) 1970 р.; б) 1971 р.;
в) 1972 р.; г) 1973 р.

Позначте прізвище автора роману «Мальви» («Яничари»):
а) І. Білик; б) П. Загребельний;
в) Р. Іваничук; г) В. Малик.

Позначте прізвище першого директора Інституту проблем матеріалознавства:
а) В. Глушков; б) А. Люлька;
в) І. Францевич; г) Ф. Шевченко.

Позначте прізвище автора книги віршів «Корінь і крона»:
а) М. Вінграновський; б) І. Драч;
в) В. Коротич; г) Д. Павличко.

Позначте період історії, за вивчення якого звільнені з роботи О. Апанович і Я. Дзира:
а) Київська Русь; б) козацтво;
в) ХІХ ст.; г) радянський.

Позначте прізвище автора пам’ятників Т. Шевченкові в Яготині, Катерині Білокур в с. Богданівна та ін.:
а) І. Гончар; б) О. Гончар;
в) І. Кавалерідзе; г) Г. Кальченко.

Позначте, коли врешті-решт вийшов роман у віршах Ліни Костенко «Маруся Чурай»:
а) 1975 р.; б) 1979 р.;
в) 1983 р.; г) 1987 р.

Позначте прізвище режисера фільмів «Криниця для спраглих», «Білий птах з чорною ознакою»:
а) Ю. Іллєнко; б) Г. Кохан;
в) М. Мащенко; г) Л. Осика.

Позначте, коли була директива колегії Міністерства освіти УРСР «Удосконалювати вивчення російської мови в загальноосвітніх школах республіки»:
а) 1976 р.; б) 1978 р.;
в) 1980 р.; г) 1983 р.

Позначте прізвище режисера фільму «Тіні забутих предків»:
а) Ю. Іллєнко; б) І. Миколайчук;
в) С. Параджанов; г) Г. Якутович.

Позначте галузь, у якій працювали Ф. Шевченко, І. Шовкопляс, М. Брайчевський:
а) археологія; б) біологія;
в) селекція; г) фізика.

Видатний в минулому спортсмен, який у 2005 р. став головою Національного олімпійського комітету:
а) С.Бубка; б) В.Кличко;
в) В.Олійник; г) В.Петренко.

Конкурс артистів балету носить назву:
а) імені В.Горовця; б) імені В.Івасюка;
в) імені В.Лисенка; г) імені С.Лифаря.

Прізвище режисера фільму «Мамай», що був претендентом на «Оскар»:
а) Й.Дулевська; б) М.Мащенко;
в) В.Савельєв; г) О.Санін.

Хто є автором музики і слів до Державного Гімну України?
а) М. Лисенко і Т. Шевченко;
б) М. Лисенко і І. Франко;
в) П. Майборода і А. Малишко;
г) М. Вербицький і П. Чубинський.

Започаткований у 1990 р. Всеукраїнський фестиваль сучасної пісні було названо:
а) «Лесині джерела»;
б) «Сорочинський ярмарок»;
в) «Червона рута»;
г) «Берегиня».

Лесь Курбас та Гнат Юра були відомими:
а) поетами; б) композиторами;
в) театральними режисерами; г) вченими.

Вищий навчальний заклад, який відродився в роки незалежності на базі українських культурних традицій – це:
а) Київський державний університет ім. Т.Шевченка;
б) Києво-Могилянська академія;
в) Греко-католицький ліцей у Львові;
г) Київський політехнічний інститут.

Місто, де з 1729 р. почав діяти перший на території України спеціалізований заклад музичного профілю:
а) Полтава; б) Київ;
в) Львів; г) Глухів.

Позначте ім’я та прізвище першого ректора Острозької академії:
а) Герасим Смотрицький;
б) Мелетій Смотрицький;
в) Василь-Костянтин Острозький;
г) Дем’ян Наливайко.

Автором мелодії національного гімну «Ще не вмерла Україна» є композитор:
а) Михайло Вербицький;
б) Микола Лисенко;
в) Кирило Стеценко;
г) Борис Лятошинський.

Маніфестація проти арештів української інтелігенції, ініційована В.Стусом, відбулася в київському кінотеатрі «Україна»:
а) 1959 р. б) 1965 р. в) 1972 р. г) 1975 р.

Автором роману у віршах «Маруся Чурай» є:
а) І.Драч; б) Л.Костенко;
в) Д.Павличко; г) М.Вінграновський.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей
Хто був засновником суспільно-культурного об’єднання «Руська трійця»:
а) М.Шашкевич; б) І.Могильницький;
в) І.Вагилевич; г) І.Лавровський;
д) Я.Головацький.

Позначте прізвища священників, які входили у склад першого просвітницького товариства, заснованого у 1816 р.:
а) Я Головацький; б) Л. Кобилиця;
в) І. Лаврівський; г) М. Левицький;
д) Й. Лозинський; е) І. Могильницький; є) В. Подолинський.

Позначте псевдоніми братів Тобілевичів:
а) Г. Деркач; б) І. Карпенко-Карий;
в) П. Мирний; г) М. Садовський;
д) П. Саксаганський; е) М. Старицький.

Позначте прізвища українських композиторів:
а) С. Васильківський; б) К. Костанді;
в) В. Кричевський; г) М. Леонтович;
д) М. Лисенко; е) М. Самокиш;
є) Я Степовий; ж) К Стеценко.

Позначте найактивніших діячів українізації:
а) Г. Гринько; б) Л. Каганович;
в) Е. Квірінг; г) Д. Манільський;
д) М. Скрипник; е) О. Шумський.

Позначте прізвище тих діячів культури, що вважаються «шістдесятниками»:
а) О. Гончар; б) А. Горська;
в) О. Довженко; г) І. Драч;
д) Л. Костенко; е) В. Симоненко;
є) В. Сосюра; ж) Л. Танюк.

Міста, де в першій половині ХVІІІ ст. були засновані навчальні заклади-колегіуми:
а) Чернігів; б) Харків;
в) Черкаси; г) Переяслав; д) Глухів.

Відродженню релігійного життя в сучасній Україні сприяють такі фактори:
а) зняття заборон на релігійне життя, забезпечення з боку держави реальних гарантій свободи совісті;
б) часткова втрата старих ідеологічних орієнтирів та шкали цінностей;
в) відсутність міжконфесійних протиріч;
г) перетворення церкви на державну структуру.

До відомих оперних співаків належать:
а) А.Мокренко; б) П.Вірський;
в) Б.Гмиря; г) П.Майборода.

Позначте назви українських міст, де впродовж 1920-х років діяли або створювалися кінофабрики чи студії:
а) Харків; б) Київ;
в) Одеса; г) Миколаїв.

Позначте об’єкти, що могли б представити експозицію музею історії української культури середини 1960-х – п.п. 1980-х років:
а) рукопис памфлету М.Хвильового «Україна чи Малоросія»;
б) рукопис твору Є.Сверстюка «Собор у риштуванні»;
в) нотний запис пісні В.Івасюка «Червона рута»;
г) елементи театрального реквізиту акторської трупи мистецького колективу Л.Курбаса «Березіль»;
д) кіноплівка фільму Л.Осики «Камінний хрест».

Позначте історико-культурні пам’ятки, що могли б представити експозицію музею козацького бароко:
а) зразок підпису гетьмана І.Мазепи;
б) вертепна скринька;
в) примірник «Пересопницького Євангелія»;
г) гравюра І.Щирського до книги С.Яворського;
д) сторінка рукописної збірки «Млеко» І.Величковського з фігурним віршем.

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)
Установіть відповідність між авторами і їх творами:
А Л. Баранович;
1 «Ключ розуміння»;

Б І. Величковський;
2 «Млеко»;

В Й. Галятовський;
3 «Нова міра старої віри»;

Г Ф. Софонович;
4 «Хроніка з літописців стародавніх»;

Д Д. Туптало.
5 «Четьї-Мінеї».


Установіть відповідь:
А М. Березовський;
1 архітектор;

Б І. Григорович-Барський;
2 композитор;

В І. Савич;
3 лікар;

Г Д. Самойлович;
4 скульптор;

Д Г. Сковорода.
5 філософ.


Установіть відповідність між діячами культур та їх заняттями:
А Й. Витвицький;
1 архітектор;

Б А. Меленський;
2 живопис;

В В. Тропінін;
3 музика;

Г М. Цертелєв (Церетелі);
4 театр;

Д М. Щепкін.
5 фольклор.


Установіть відповідність між письменниками і їх творами:
А М. Вовчок;
1 «Кайдашева сім’я»;

Б П. Куліш;
2 «Каменярі»;

В І. Нечуй-Левицький;
3 «Народні оповідання»;

Г П. Мирний;
4 «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»;

Д І. Франко.
5 «Чорна рада».


Установіть відповідність між діячами культури і родом їх занять:
А Д. Багалій;
1 архітектор і маляр;

Б В. Винниченко;
2 історик;

В В. Кричевський;
3 композитор;

Г С. Людкевич;
4 письменник;

Д М. Самокиш.
5 художник.


Установіть відповідність:
А М. Бойчук;
1 композитор, один з керівників хорової капели;

Б О. Кошиць;
2 поет, автор збірки «Сонячні кларнети»;

В С. Тимошенко;
3 поет, член партії боротьбистів, загинув від рук денікінців;

Г П. Тичина;
4 учений-математик, один з перших академіків УАН;

Д В. Чумак.
5 художник, ректор УАМ.


Установіть відповідність:
А Д. Багалій;
1 учений-історик, один з перших академіків УАН;

Б В. Блакитний;
2 художник, автор ескізів українських грошей, герба, печатки;

В Г. Нарбут;
3 поет-футурист;

Г М. Семенко;
4 поет, один з лідерів боротьбистів;

Д К. Стеценко.
5 композитор, один з керівників хорової капели.


Установіть відповідність:
А М. Бойчук;
1 композитор;

Б М. Зеров;
2 письменник, автор роману «Вальдшнепи»;

В Л. Курбас;
3 театральний режисер;

Г Л. Ревуцький;
4 поет-неокласик, літературний критик;

Д М. Хвильовий.
5 художник, засновник малярської школи.


Установіть відповідність:
А О. Довженко;
1 письменник, драматург;

Б І. Їжакевич;
2 письменник, кінорежисер;

В П. Козицький;
3 композитор;

Г М. Крушельницькій;
4 художник;

Д М. Куліш.
5 актор.


Установіть відповідність:
А О. Богомолець;
1 письменник-неокласик, репресований;

Б М. Бойчук;
2 письменник, покінчив життя самогубством;

В М. Вериківський;
3 фізіолог, президент ВУАН з 1930 р.;

Г М Зеров;
4 художник, репресований;

Д М. Хвильовий.
5 композитор, автор першого українського балету.


Установіть відповідність:
А Ю. Кондратюк;
1 письменник-драматург, репресований;

Б М. Кравчук;
2 письменник, автор роману «Вершники»;

В М. Куліш;
3 театральний режисер, репресований;

Г Л. Курбас;
4 учений, автор проекту польоту на Місяць, репресований.

Д Ю. Яновський.
5 математик, академік, загинув у концтаборі.


Установіть відповідність:
А М. Драй-Хмара;
1 поет-неокласик, репресований;

Б В. Касіян;
2 історик, академік, репресований;

В І. Паторжинський;
3 художник;

Г Г. Юра;
4 оперний співак;

Д М. Яворський.
5 актор і режисер.


Установіть відповідність:
А З. Гайдай;
1 письменник і кінорежисер, автор повісті «Україна в огні»;

Б О. Довженко;
2 лікар-офтальмолог;

В Є. Патон;
3 оперна співачка;

Г О. Теліга;
4 видавець альманаху української поезії «Литаври»;

Д В. Філатов.
5 керівник Інституту електрозварювання.


Установіть відповідність:
А О. Богомолець;
1 оперний співак;

Б О. Ольжич;
2 поет, автор вірша «Любіть Україну»;

В І. Паторжинський;
3 керівник Інституту клінічної фізіології;

Г В. Сосюра;
4 лікар-хірург;

Д М. Стражеско.
5 поет, один з керівників ОУН(М).


Установіть відповідність:
А Б. Гмиря;
1 видатний педагог;

Б С. Лебедєв;
2 оперний співак;

В А. Малишко;
3 кібернетик, один з творців МЕОМ;

Г І. Сенченко;
4 поет, редактор часопису «Дніпро», автор поеми «Прометей»;

Д В. Сухомлинський.
5 письменник, автор повістей «Кінчався вересень 1941 року» і «Його покоління».


Установіть відповідність:
А О. Гончар;
1 актор і режисер;

Б К. Гуслистий;
2 біохімік, президент АН УРСР у 1946-1962 рр.;

В О. Палладін;
3 письменник, автор роману «Прапороносці»;

Г І. Поляков;
4 генетик, звільнений з роботи;

Д Г. Юра.
5 істориків, один з авторів «Короткого курсу історії України».


Установіть відповідність:
А Остап Вишня;
1 погромник генетики;

Б Т. Лисенко;
2 оперна співачка;

В М. Литвиненко-Вольгемут;
3 драматична актриса;

Г Н. Ужвій;
4 письменник, редактор журналу «Вітчизна», автор «Київських оповідань», роману «Жива вода»;

Д Ю. Яновський.
5 письменник, автор «Мисливських усмішок».


Установіть відповідність:
А К. Данькевич;
1 поет, автор вірша «Любіть Україну»;

Б О. Довженко;
2 театральний критик;

В Ю. Мейтус;
3 композитор, автор опери «Богдан Хмельницький»;

Г Я. Саков;
4 письменник, режисер фільму «Мічурін»;

Д В. Сосюра.
5 композитор, автор опери «Молода гвардія».


Установіть відповідність:
А А. Амосов;
1 письменник, автор роману «Вир»;

Б А. Горська;
2 поетеса, авторка збірок «Проміння землі», «Мандрівки серця»;

В Л. Костенко;
3 видатний хірург;

Г Г. Майборода;
4 художниця-шістдесятниця;

Д Григорій Тютюнник.
5 композитор, автор опери «Милана».Установіть відповідність:
А М. Боголюбов;
1 кібернетик, автор праць з теорії цифрових апаратів;

Б В. Глушков;
2 письменник-шістдесятник;

В М. Вінграновський;
3 поет-шістдесятник, автор збірки «Атомні прелюди»;

Г Є. Гуцало;
4 театральний режисер, президент клубу творчої молоді «Сучасник»;

Д Л. Танюк.
5 учений, творець нових методів квантової теорії поля і статичної фізики.


Установіть відповідність:
А І. Драч;
1 композитор, автор опери «Украдене щастя»;

Б В. Кушнір;
2 президент АН УРСР, фізик;

В Ю. Мейтус;
3 літературознавець-шістдесятник;

Г Є. Сверстюк;
4 поет-шістдесятник;

Д Б. Патон.
5 художник-шістдесятник.


Установіть відповідність:
А А. Горська;
1 підписантка, літературознавець;

Б Л. Костенко;
2 художниця;

В М. Коцюбинська;
3 художниця, підписантка, що загадково загинула;

Г Н. Світлична;
4 оперна співачка;

Ґ М. Стеф’юк;.
5 письменниця, авторка роману у віршах«Маруся Чурай», підписантка;

Д Т. Яблонська
6 дисидентка, організаторка демонстрації біля пам’ятника Т. Шевченкові.


Установіть відповідність:
А І. Дзюба;
1 видавець 7-го і 8-го випусків «Українського вісника;

Б М. Руденко;
2 перший секретар ЦК КПУ з 1972 р.;

В В. Стус;
3 один з організаторів маніфестації у київському кінотеатрі «Україна»;

Г С. Хмара;
4 дисидент, поет, що загинув у концтаборі;

Д В. Щербицький.
5 перший голова УГГ, письменник.


Установіть відповідність:
А М. Брайчевський;
1 один з організаторів демонстрації біля пам’ятника Т. Шевченкові;

Б В. Маланчук;
2 дисидент, загинув в ув’язненні;

В В. Марченко;
3 секретар ЦК КПУ з ідеології;

Г М. Плахотнюк;
4 священик, борець за права православної церкви;

Д В. Романюк;
5 історик, археолог, підписант;

Д Є. Сверстюк
6 дисидент, літературознавець, автор праці «Собор у риштованні».


Установіть відповідність:
А О. Апанович;
1 письменник, автор роману «Собор»;

Б О. Гончар;
2 поет, автор збірки «Корінь і крона»;

В І. Драч;
3 художник;

Г Ю. Іллєнко;
4 історик, дослідниця запорізького козацтва;

Д В. Чеканюк.
5 .режисер фільму «Білий птах з чорною ознакою».


Установіть відповідність:
А М. Бажан;
1 поет, автор збірки «Перевтілення»;

Б В. Коротич;
2 історик, керівник видання 26-томної «Історії міст і сіл України;

В Ф. Манойло;
3 поет, автор збірки «Скарби», Герой Соціалістичної Праці

Г І. Миколайчук;
4 актор, режисер фільму «Вавилон-ХХ»;

Д П. Тронько.
5 художник.


Установіть відповідність:
А М. Вінграновський;
1 поет, автор збірки «На срібному березі»;

Б І. Гончар;
2 оперний співак;

В В. Івасюк;
3 скульптор, автор пам’ятника К. Білокур у її рідному селі;

Г В. Ремесло;
4 композитор, автор пісень «Червона Рута», «Водограй»;

Д А. Солов’яненко.
5 видатний селекціонер.


Установіть відповідність:
А Є. Гуцало;
1 керівник Інституту археології;

Б М. Дерегус;
2 режисер фільму «Камінний хрест»;

В А. Мокренко;
3 художник;

Г Л. Осика;
4 письменник;

Д Ф. Шевченко.
5 оперний співак.


Установіть відповідність:
А О. Білаш;
1 письменник, автор роману «Меч Арея»;

Б І. Білик;
2 художник;

В С. Параджанов;
3 режисер фільму «Тіні забутих предків»;

Г Б. Патон;
4 композитор, автор пісень «Два кольори», «Ясени»;

Д М. Серветник.
5 президент АН УРСР.


Установіть відповідність між кінорежисерами і назвами, створених ними художніхмфільмів:
А Ю. Іллєнко;
1 «Білий птах з чорною ознакою»;

Б І. Миколайчук;
2 «Вавилон-ХХ»;

В Л. Осика;
3 «Камінний хрест»;

Г С. Параджанов.
4 «Криниця для спраглих»;


5 «Тіні забутих предків».


Установіть відповідність між назвами художніх творів та їх авторами:
А О. Гончар;
1 «Зоряний інтеграл»;

Б Р. Іваничук;
2 «Мальви»;

В Л. Костенко;
3 «Розп’яття»;

Г Д. Павличко;
4 «Собор»;

Д П. Скунць.
5 «Таємниця твого обличчя».


Встановіть відповідність між діячами і сферами діяльності:
а) Ю.Андрухович
1) Футбол

б) Г.Нарбут
2) Естрада

в) Р.Лежичко
3) Образотворче мистецтво

г) А.Шевченко
4) Література

Встановіть відповідність.
а) парафіяльна школа
1) навчальний заклад релігійного напряму, що перебуває під опікою церкви

б) клерикальна школа
2) навчальний заклад початкового ступеня, що перебуває на утриманні церковної парафії

в) ліцей
3) навчальний заклад, переважно гуманітарно-філологічного ухилу, що забезпечує загальноосвітню підготовку

г) гімназія
4) навчальний заклад, що забезпечує вищу освіту;має велику кількість відділень, право надавати наукові ступені і поєднує наукову та навчальну діяльність

д) університет
5) навчальний заклад, що забезпечує загальноосвітню підготовку, а також надає професійну освіту


Завдання на встановлення правильної хронологічної
Розташуйте у хронологічній послідовності громадські й політичні, культурно-просвітні організації, що були засновані в Україні у ХІХ ст.:
а) Головна руська рада;
б) Кирило-Мефодіївське братство;
в) Літературно-наукове товариство ім. Т.Шевченка;
г) громадсько-культурне об’єднання «Руська трійця»;
д) Київська громада;
е) Південне товариство;
є) Просвіта (м.Львів);
ж) Клерикальне товариство (м.Перемишль)

Установіть послідовність подій:
а) діяльність «Руської трійці»;
б) заснування Головної руської ради;
в) повстання у Львові;
г) початок роботи австрійського парламенту, де уперше представлені українці;
д) селянські повстання в Галичині.

Установіть послідовність подій
а) вихід друком «Історії Русів»;
б) відкриття в Ніжині гімназії вищих наук;
в) відкриття Київського університету;
г) відкриття Харківського університету;
д) перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка.

Установіть послідовність подій:
а) відкриття кафедри української літератури у Львівському університеті;
б) відкриття в Одесі другої в світі бактеріологічної станції;
в) відкриття перших жіночих гімназій;
г) у Харкові відкрито перший в Україні технологічний інститут;
д) шкільна реформа на західноукраїнських землях.

Установіть послідовність подій:
а) В. Чорновіл підготував збірку матеріалів «Лихо з розуму»;
б) усунення П. Шелеста з посади першого секретаря ЦК КПУ;
в) опубліковано роман О. Гончара «Собор»;
г) утворення УГГ;
д) у Києві відкрито палац культури «Україна».

Розташуйте події у хронологічній послідовності:
а) Слов’янський конгрес у Празі
б) утворення Галицько-руської матиці
в) організація Центральної ради народової
г) організація «Руського собору»
д) проведення «Собору руських вчених» у Львові
е). утворення Головної руської ради
є) вихід з друку першого номеру газети «Зоря галицька»


Розташуйте події у хронологічній послідовності дати заснування українських освітніх закладів ХІХ ст.:
а) Київський університет
б) Харківський університет
в) Ніжинський ліцей
г) Львівський університет
д) Технічна академія у Львові
е) Чернівецький університет

Визначіть хронологічну послідовність публікації зазначених друкованих творів ХІХ ст.:
а) «Граматика малороссийского наречия» А.Павловського
б) «Малоросійські оповідання Грицька Основ’яненка» Г.Квітки-Основ’яненка
в) поеми «Стара казка», «Касандра» Л.Українки
г) «Записки о Южной Руси» П.Куліша
д) «Історія Малоросії» М.Маркевича
е) «Кобзар» Т.Шевченка

Розташуйте події культурного життя УРСР та СРСР у 60-80-ті рр. ХХ ст. у хронологічній послідовності:
а) відкриття Палацу культури «Україна» в Києві
б) смерть композитора-пісняра В.Івасюка
в) перехід до загальної середньої освіти молоді
г) публікація роману О.Гончара «Собор»

Розташуйте основні мистецькі терміни, що були характерними віхами у розвитку української культури кінця ХVІІІ – початку ХХ ст., у хронологічній послідовності:
а) Модернізм б) Класицизм
в) Реалізм г) Романтизм

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю
Про кого йде мова?
Виходець із знатного молдавського роду, навчався у Львівській братській школі та університетах Західної Європи. Став архімандритом Києво-Печерського монастиря, згодом – митрополитом Київським, реформував Руську православну церкву, заснував Київську колегію».

Про кого з відомих історичних осіб кінця ХVІ – першої третини ХVІІ ст. пише історик О.Субтельний?
« Він дивився на козаків не лише під кутом зору їхніх особливих станових інтересів, а й як на потенційних рушіїв українського суспільства в цілому. Сам він об’єднав військову силу козацтва з політично слабкою церковною та культурною верхівкою України.»

Яка назва використовувалася як для визначення форми організації держаної влади Лівобережної України, так і для назви території України, що перебувала під протекторатом Росії від 1654 р. протягом другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.?

Покровитель мистецтва та літератури – це

Походженням з Полтавщини, з козацького роду, навчався в Києво-Могилянській академії, співав у придворній царській капелі, викладав, останні 25 років життя провів як «мандрівний філософ» і вчитель. Написав низку філософських трактатів та діалогів, а також літературних творів, які зібрав у рукописні збірки «Сад божественних пісень» а «Басні харківські».

Вставте пропущену дату.
Києво-Могилянська колегія була відкрита у........ р.

Вставте пропущене поняття.
Художній метод, що передбачає правдиве відображення реальної дійсності, правдивість відтворення не лише деталей, а й типових характерів у типових обставинах називається

Вставте пропущене прізвище.
Художнім керівником театру «Березіль»був .

Вставте пропущену дату.
Київський університет Святого Володимира було відкрито у ........... р.

Вставте пропущене поняття.
Вид мистецтва, твори якого тривимірні композиції, що виконуються із різних матеріалів: глини, каменю, металу тощо ..

Вставте пропущену дату.
Перший університет у Харкові було відкрито у........... р.

Вставте пропущене поняття.
Один із видів образотворчого мистецтва, близький до живопису з погляду змісту і форми, але має власні завдання і художні можливості. Основний образотворчий засіб – однотоновий рисунок: лінія, риска, штрих, світлотінь .

Вставте пропущене прізвище.
Провідним літературним об’єднанням у 20-х роках в Україні була Вільна академія пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ), ідейним лідером якої був
ІІІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Антична культура : Довідник. – К., 1993.
2. Бокань В. Історія культури України. – К., 1998.
3. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. – К., 1992.
4. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. У 2-х томах. – К., 1991.
5. Грушевський М.С. Історія української літератури. – Т. 1-6. – К., 1993.
6. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. – К., 1990.
7. Дзюба О. Літопис найважливіших подій культурного життя в Україні. Посібник-довідник. – К., 1998.
8. Запорожці. До історії козацької культури. – К., 1993.
9. Історія світової культури / Левчук Л.Т. та ін. – К., 1999.
10. Історія Української культури. За ред. Крип’якевича І.П. – К., 1999.
11. Історія української та зарубіжної культури. – Клапчук С.М. та ін. – К., 1999.
12. Історія української літератури. У 2-х томах. – К., 1987.
13. Історія українського мистецтва. В 6-ти томах. – К., 1967.
14. Історія української музики. В 6-ти товмах. – К., 1988.
15. Культура і побут населення України. – К., 1993.
16. Лісовий В. Культура – ідеологія – політика. – К., 1997.
17. Лобас В.Х., Легенький Ю.Г. Українська і зарубіжна культура. – К., 1997.
18. Лосєв І.В. Історія і теорія світової культури. Європейський контекст.
19. Макаров А.М. Світло українського бароко. – К., 1994.
20. Малюнок Є. Нариси з історії нашої культури. – К., 1992.
21. Митці України Енциклопедичний довідник. – К., 1992.
22. Нариси української популярної культури. – К., 1998.
23. Огієнко І. Українська культура.- К., 1991.
24.Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури. – Харків Київ, 1999-.
26. Попович М. Нариси історії української культури. – К., 1998.
27. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні ІХ – поч. ХХ ст. – К., 1991.
28. Теорія та історія світової та вітчизняної культури. – Бичко А.К. та ін. – К., 1993.
29. Українська культура: історія і сучасність. Черепанова С.О. та ін. – Л., 1994.
30. Українська культура. Лекції за ред. Антоновича Д. 0 К., 1992.
31. Українська минувшина. Ілюстрований етнографічний довідник. – К., 1993.
32. Українська та зарубіжна культура. За ред. Заковича М.М. – К., 2000.
43. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К., 1991.
44. Українська художня культура. – К., 1996.
13PAGE 15


13PAGE 14215
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 5 Заголовок 615

Приложенные файлы

  • doc 17402552
    Размер файла: 508 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий