fizika-shpor-toly_1179_1 (1)


0 C-қа сəйкес келетін абсолюттік температураның мəні: 273 К0,1 с ішінде ток күші 5 А - ден 3 А - ге дейін бірқалыпты кемитін, индуктивтілігі 2 Гн катушкадагы ездік индукция э.қ.к: 40 В;
0,1 с ішінде ток күші 5 А– ден 3 А– ге дейін бірқалыпты кемитін, индуктивтілігі 2 Гн катушкадағы өздік индукция э.қ.к: 40 В; 0,04кB 40 000 мВ
0,7 мкКл және - 0,1 мкКл екі нүктелік электр зарядтары бір-бірінен 2 см қашықтықта орналасқан. Зарядтардың ортасында жатқан нүктедегі электр өрісінің потенциалы: QUOTE ; QUOTE ; QUOTE
1 атомды идеал газ адиабаталық түрде 8 есе ұлғаятын болса, онда қысымы қанша есе өзгергенін табыңыз. 1/32
1 кг сутектегі молекулалар саны және зат мөлшері:
1 мкКл нүктелік электр зарядынан 3 см қашықтықтағы өріс потенциалы: ; QUOTE ; QUOTE
110 г алюминийді 940C температураға қыздыру үшін 9,1 кДж жылу керек болатын болса, алюминийдің меншікті жылу сыйымдылығы: 880 Дж/(кг⋅К)
1-ші текті фазалық ауысуды көрсетіңіз: Кристалл заттың балқуы ; Кристалдануы ; Конденсациялануы
1-ші тектіфазалықауысуғажататынпроцес: Сублимация ; Конденсация
-2 мкКл және 6 мкКл екі нүктелік электр зарядтары бір-бірінен 60 см қашықтықта орналасқан. Зарядтардың ортасында жатқан нүктедегі электр өрісінің кернеулігі: QUOTE ; QUOTE ; QUOTE
200 кВт қуаттты дамыта отырып, 20 м/с жылдамдықпен қозғалатын электровоз қанша тарту күшін туғызады? 10 кН ; 10000 H
2-ші тектіфазалықауысуғажататынпроцес: Ферромагниттікқасиеттіңжойылуы ; He I-діңHe II-ауысуы
3 кВ потенциалға дейін зарядталған, радиусы 12 см оқшауланған сфераның энергиясы: ;; QUOTE
3 мс ішінде контурдың магнит ағыны 27 мВб– ден 0– ге дейін кеміді. Контурдың э.қ.к. орташа мәні:9 В; 0,009 кВ; 9 000 мВ
36 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келе жатқан вагон жылдамдығын азайтып, 20 с-тан кейін тоқтайды Вагонның үдеуі: –0,5 м/ с2
36000 кДж жұмыс жасау үшін, қуаты 25 кВт двигатель қанша уақыт жұмыс жасауы керек: 24 мин ; 1440 сек ; 0,4 сағ
4 с уақыт аралығында кернеуі 1-ден 5 В-қа дейін біркелкі артатын, кедергісі 2 Ом өткізгіштегі оның көлденең қимасы арқылы өткен электр заряды: 6 Кл; 0,006 кКл; 6000 мКл
5 ⋅105 Дж жылу мөлшерімен, балқу температурасында алынған қанша қорғасынды балқытуға болады? Қорғасынның меншікті балқу жылуы 2,5· 104Дж/кг: 20 кг
5 моль оттегіні тұрақты қысымда қыздыру кезінде А = 1 кДж жұмыс жасалады. Оттегі қандай температураға Т1 дейін қыздырылған, егер алғашқы температура Т 2= 300 К болса? 310 K ; 37’C
5 нКл зарядты электр өрісінде орын ауыстырғанда жасалатын жұмыс 2 мДж, өрістің екі нүктесінің арасындағы потенциалдар айырмасы: ; ; QUOTE
6 с уақыт аралығында ток күші 0-ден 4 А-ге дейін біркелкі артатын өткізгіштегі оның көлденең қимасы арқылы өткен электр заряды: 12 Кл; 0,012 кКл; 12000 мКл
anнормаль үдеу сипаттамасы :Жылдамдықтың бағытының өзгерісі
e = M/J
Epiкciз элeктp тepбeлicтepінің дифференциалдық теңдеуі түрінде берілген. Ток көзінің айнымалы ЭҚК нің циклдік жиілігі: 6πс-1 ; 18,84 с-1 ;1130,4 мин-1
Əртүрлi екi бiртектi тұтас цилиндрлер көлбеу жазықтықта бiрдей биiктiктен домалап келедi. Көлбеу жазықтықтың етегiне қайсы бұрын түседi? Екі цилиндр бірдей түседі; Радиустарынан тəуелсіз екі цилиндр бірдей түседі; Массаларынан тəуелсіз екі цилиндр бірдей түседі
F серпімді күшінің əсерінен гармониялық тербеліс жасайтын материалдық нүктенің потенциалдық энергиясы: формулалары
I ток тудыратын,индуктивтілігі L катушканың магнит өрісінің энергиясы: формулалары
I ток тудыратын, индуктивтілігі L катушканың магнит өрісінің энергиясы:WM=LI22;WM=ΦI2;WM=Φ22L;
I ток тудыратын, индуктивтілігі L катушканың магнит өрісінің энергиясы:WM=Ф2I2Lm= const кезіндегі идеал газдағы (1-4) процестердегі сәйкестікті анықтаңдар: 1
2
3
4
0
V
P
2 T= 0, U= 0; 4 V= 0, А= 0; 3 p= 0, A= pV
m= const кезіндегі идеал газдағы (1-4) процестердегі сәйкестікті анықтаңдар: 1
2
3
4
0
V
P
2 T= 0, U= 0;4 V= 0, А= 0;1 Q= 0, А= -U
m= const кезіндегі идеал газдағы (1-4) процестердегі сәйкестікті анықтаңд1
2
3
4
0
V
P

3 p= 0, A= pV; 2 T= 0, U= 0;1 Q= 0, А= -U
N = 1.204*1024 молекуладан тұратын денедегі зат мөлшері ( Na=6,02*1023моль_1): 2 моль
N бөлшектен тұратын жүйенiң, жүйенi құрайтын саны N бөлшектердiң массалары mi жəне жылдамдықтары Vi r берiлген. Жүйенiң Р r импульсiн қай өрнек көрсетедi? P=sum(mini) ; P=sumpi
V жылдамдықпен вертикал жоғары лақтырылған дененің кинетикалық жəне потенциалық энергиялары тең болатын биіктікті анықта? V^2/2 g ; 0,5V ^2/ g
А жəнен В пункттарының арасы 60 км Поезд алғашқы 30 км жолды 120км/сағ жылдамдықпен, ал екінші 30 км жолды 40 км/сағ жылдамдықпен жүрді Барлық жолдағы поезд қозғалысының орташа жылдамдығы: 7,4*10-11Кл/кг ; 0,74*10-10Кл/кг
А, В, С жəне D нүктелері бір түзудің бойында бірдей L бөліктермен бөлініп орналасқан (суретті қара). А нүктесіне 12 1 8 10− q = ⋅ Кл заряд орналастырылған, ал В нүктесіне 12 2 5 10− q −= ⋅ Кл заряд орналастырылған. С нүктесіндегі өріс кернеулігі нольге тең болу үшін, D нүктесіне қандай 3 q заряд орналастыру қажет? -3* 10^-12 Кл ; -3*10^−6 мкКл
Автомобиль алға қарай а үдеумен қозғалады. Массасы m жолаушы орындықтың арқасына қандай күшпен əсер етеді? F = ma ; F = mdV/dt
Автомобиль жол бойымен 16,66 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатыр. Двигательді тоқтатқаннан кейін жəне тежегішті қосқаннан кейін автомобиль 2 с соң тоқтады. Егер автомобильдің массасы 1200 кг болса, оның тежелу күші қандай? 20 кН ; 20×10^3 H
Ағын түтігі үшін үздіксіздік заңы: SV = const ; V1S1 = V2S2 =… = VnS n
Ағын түтігіндегі сұйық қозғалысын анықтайтын теңдеулер: ;;
Адам бір минутта 100 қадам жасайды. Қадамның ұзындығы 80 см. Адамның қозғалыс жылдамдығы: 1,33 м/с ; 4,8 км/сағ
Адам массасы 2 кг дененi 3 м/с 2 үдеумен 1м биiктiкке көтеру үшiн қанша жұмыс жасайды? 26⋅10^3 кДж ; 26 Дж
Адиабаталық процеске арналған теңдеу: ;
Адиабаталық процесс кезінде: Қоршаған ортамен жылуа лмасу жоқ ; Жүйеге жылу берілмейді және жүйеден жылу алынбайды ; Газдың жұмысы оң болса оның температурасы төмендейді
Адиабаталық процесс үшін жұмыстың формуласын көрсет: ;  ;
Адиабаталық процесс үшін термодинамиканың 1-ші бастамасы: δA= - im2μRdT ; δA = -dU
Адиабаттық процесс ұшін термодинамиканың бірінші бастамасы: QUOTE ; PdV==-mMCVdTАзотты N2 (M = 28 г/моль) идеал газ деп есептеп, изохоралық процесс үшін меншікті жылу сыйымдылығын анықтаңыз? (R = 8,31 Дж/(моль·К)): 742 Дж/(кг·К)
Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеу:;;
Айналмалы қозғалыс үшін динамиканың негізгі заңы:
Айналмалы қозғалыс үшін динамиканың негізгі заңы:;
Айналмалы қозғалыста бұрыштық жылдамдықты анықтауға болатын теңдеу: ;;
Айналмалы қозғалысының кинетикалық энергиясы: E=Jω22Айналмалы процесс нəтижесінде газ A=1 Дж жұмыс істейді жəне суытқышқа Q=4,2 Дж мөлшерде жылу береді Циклдың ПƏК-і: 0,192
Айнымалы ток желісіне тізбектей қосылған R, L, С тізбегінің жалпы кедергісі актив кедергіге тең, егер:; :
Алғашқыда біратомды 1 моль идеал газ изотермдік сығылады (Т1=300К), содан кейін қысымын 3 есе төмендетіп изохоралық суытады (суретті қараңыз). Газ 2-3 аралығында қанша жылу мөлшерін береді? 2500 Дж ; 2,5⋅10^3 Дж
Алғашында бəрi жерде жатқан 10 кiрпiштi бiрiнiң үстiне бiрiн қойып тiк бағана жасау үшiн қанша жұмыс жасау керек? Əр кiрпiштiң массасы m, биiктiгi h. 45 mgh ; 0.45*10^2 mgh
Алдымен біратомды газдың көлемін изобаралық түрде 2 есе арттырады, осы кезде газдың ішкі энергиясы 600 Дж- ға артады. Одан кейін газдың көлемін өзгертпей, оның қысымын изохоралық түрде 2 есе арттырады. Екі процессте газ қандай жылу мөлшерін алды? 2200 Дж ; 2,2 кДж
Алдымен біратомды газдың көлемін изобаралық түрде 2 есе арттырады, осы кезде газдың ішкі энергиясы 600 Дж- ға артады. Одан кейін газдың көлемін өзгертпей, оның қысымын изохоралық түрде 2 есе арттырады. Екі процессте газ қандай жылу мөлшерін алды? 2200 Дж ; 2,2⋅10^3 Дж
Ампер күшін сипаттайтын формула: F = IBlsinα; F =q[υ,B] ; F =I[B,l]
Аномаль дисперсияға сəйкес келетін тəуелділік: ;;
Арақашықтығы өрістің қарастырылып отырған нүктесінде дейінгі қашықтықтан елерліктей аз болатын, модулі жағынан тең екі әр аттас нүктелік зарядтар жүйесі:электрлік диполь ; диполь иіні және заряд шамасы арқылы сипатталады QUOTE ; QUOTE электр моментіне ие
Арқанға ілінген массасы 60 кг дене g/3 үдеумен төмен түсіп келеді. Арқанның керілу күші неге тең? 4•10^2 Н ; 400 H
Ауданы 100 см2 контур индукциясы 2 Тл біртекті өрісте орналасқан Егер контурдың жазықтықтығы индукция векторына перпендикуляр болса, контурдан өтетін магнит ағыны: 20 мВб ; 0,02 Вб
Ашық ыдыстағы судың қайнау температурасы 100°С, егер суды герметикалық жабық ыдыста қыздырса қайнау температурасы қалай өзгереді? : Өседі
Бiр қалыпты үдемелi қозғалысқа сәйкес келетін математикалық өрнек: ; ;
Бақылаушыға қарағанда жылдамдығы V релятивистiк бөлшек пайда болған мезеттен ыдырағанға дейiнгi қандай жол үредi? (τ -бөлшектiң меншiктi өмiр сүру уақыты). v τ/(1-v^2/c^2)^-1/2 ; v τ((1-v^2/c^2)^-1.2)^-1
Балқу кезінде жүретін физикалық процесс: Балқу температурасында дене қатты күйден сұйық күйге айналады ; Дене сұйық күйге өткенше дене температурасы тұрақты болып қалады ; Кейбір денелердің көлемі артады, кейбіреулерінің көлемі кемиді
Баллонда температурасы 270С жəне қысымы 200 кПа газ орналасқан. Егер баллоннан газдың 80 % массасын шығарып жəне оны 120С дейін суытатын болса, баллонда қандай қысым орнығады? 38 кПа; 38×103Па; 0,038×106Па
Баллондағы газдың қысымы 4J107 Па, ал температурасы 300 К. Баллондағы газдың 3/8 бөлігін сыртқа шығарып жібергенде, газдың температурасы 240 К төмендеді. Баллонда қалған газдың қысымы қандай? 2*10^5 Па ; 0.02*10^7 Па
Барометрлік формула: p=p0e-m0gh/kT;
Барометрлік формула: p=p0exp⁡(-MghRT)Барометрлік формула: Биіктікке байланысты қысымның экспоненциалды заңмен кемитінін анықтайды ; Биіктікке байланысты қысымды анықтауға болады ; Қысымды өлшеп биіктікті анықтауға болады
Бастапқы кезде тыныш тұрған массасы 1 кг денеге 3с уақыт ішінде 2Н күш əсер етеді. Дененің осы уақыт аралығында жүрген жолы: 9 м ; 900 см
Бастапқы параметрлері p, V, T 1 моль идеал газ, p = const болғанда 3V көлемде ұлғаяды Газдың істеген жұмысы: 2pV
Белгіленген бөлікте электр өрісінің жұмысы:∆A=(φ1-φ2)∆q;
Берілген ортадағы зарядтардың өзара әсерлесу күші, вакуумдағы әсерлесу күшінен қанша есе аз екендігін көрсететін шама: ортаның диэлектрлік өтімділігі ; QUOTE ; өлшемсіз шама
Берілген температурада ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 60 %. Егер қаныққан су буларының тығыздығы9,3*10-3 кг/ м2болса, абсолют ылғалдылығы: 5,6*10-3 кг/ м2Берілген температурада су буының тығыздығы 3 7,4 10 − ⋅ 3 кг/ м , ал қаныққан будың тығыздығы 3 4,9 10 − ⋅ 3 кг/ м болса, онда ауаның салыстырмалы ылғалдылығы:50 %
Бернулли теңдеуi: Ішкі үйкелісі мүлдем байқалмайтын идеал сұйықтарда ғана орындалады ; Теңдеуде энергияның сақталу заңы орындалады ; Қимасы әртүрлі түтіктерде сұйықтың ағуы кезінде, түтіктің тар жерлерінде сұйықтың жылдамдығы үлкен болады
Бернулли теңдеуiн ρϑ ^2/2 + p + ρgz = const қолдануға идеал сұйықтың ағысы болса ; ағыс -сығылмайтын идеал болады, егер... ағыс-сұйықтың стационарлық ағысы болса
Бес этажды үйдiң биiктiгih=20,4м. Судың тығыздығы 3 ρ = 1000кг/ м . Суды үйдiң төбесiне дейiн көтеру үшiн насостың ең аз қысымы қандай болуы керек? 200•103 Па ; 200 кПа
Биiктiгi 12м мұнарадан тiк жоғары v 17м/ с 0 = жылдамдықпен лақтырылған дене жерге 4с өткенде құлап түстi. Дененiң орташа орын ауыстыру жылдамдығы неге тең? 3·10^2 cм/с ; 3 м/с
Биіктігі 0,5 м керосин бағаны ыдыс түбіне қандай қысым түсіреді. (=800 кг/м3):4кПа ; 4000Па ; 4103Па
Биіктігі h аквариумжоғарғыернеуінедейінсументолтырылғанЕгераквариумныңқабырғасывертикальменα бұрышжасаса, ондасұйық, ұзындығы L болатынаквариумныңқабырғасынақандайкүшпенқысады? Атмосфералыққысым P0 – гетең. (ρ0+ρgh2)hLcosα ; (ρ0h+ ρgh2/2)LcosαБір атомды идеал газ 1-2 өту процесінде жасайтын жұмысы pV- диаграммасында жарты дөңгелекпен кескінделген (суретті қараңыз). Осы процестің өтуі кезіндегі газдың алатын жəне беретін толық жылу мөлшерін анықтаңыз. V1=1л, V2=3л, p0=1 атм, p1=2 атм шамаларын берілген деп санаңыз. 0,85⋅10^3 Дж ; 850 Дж
Бір атомды идеал газдың бір молі, оның V көлемінің Т (Т0=100 К) температурадан тəуелділік графигіне сəйкес 1- күйден3-күйге өтеді. Графиктің 2-3 бөлігінде газға 2,5 кДж жылу беріледі. Газдың толық А123 жұмысының газға берілген барлық Q123 жылу мөлшеріне қатынасын табыңдар. A123Q123≈0.5 ; A123»0,5Q123 ; 2 A123 »Q123
Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі: ; ;
Бір калория шамамен 4,2 Дж болса, онда 1 кДж-ға сəйкес келетін калория: 0,24 ккал
Бір қалыпты түзу сызықты қозғалыс өрнегі: S = vt, v = const
Бір мольді газ үшін нақты газдардың Ван-дер-Ваальс күй теңдеуі: (p+aV2)(V-b)=RT
Бірiншi космостық жылдамдық өрнегiн көрсетiңiз (g-Жер бетiндегi еркiн түсу үдеуi, G-гравитациялық тұрақты, R- Жер радиусы): v=(gR)1/2 ; v=g1/2R1/2 ; v=3,13R1/2
Біратомды идеал газдың меншікті жылусиымдылығын анықтаңыз, егер қыздыру кезінде массасы M = 0,67 J10-26 кг атомдардың жылулық қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығы қысымға тура пропорционал өседі. 4100 Дж/(кг/’С) ; 4,1⋅10^3 Дж/(кгJ/’С)
Бірінші дененің массасы 2кг, жылдамдығы 6 м/с, екінші дене тоқтап тұрған. Екі дене соқтыққаннан кейін екеуі бірге 2 м/с жылдамдықпен бір бағытта қозғала бастайды. Екінші дененің массасы неге тең? 4·103г; 4 кг; 4000 г
Бірінші космостық жылдамдықтың мəні: 7,9 км/с
Бірқалыпты айналмалы қозғалыс кезіндегі бұрыштық жылдамдығы: ω=φt;
Бірқалыпты айнымалы қозғалыс кезіндегі бұрыштық жылдамдығы: ω=2πT ; ω=φtБірқалыпты өзгермелі қозғалыс кезіндегі, нүкте жолының ұзындығы;S=01vdt; ;S=01v0+atdt; S=v0t+at22;
Бірлік оң таңбалы зарядты орын ауыстырғанда бөгде күштердің жасайтын жұмысымен анықталатын физикалық шама:электр қозғаушы күш ; ;
Бірлік өлшемі Джоуль болып табылатын шамалар: Серпімділік күшінің потенциалдық энергиясы ; Қозғалыстағы дененің кинетикалық энергиясы ; Ауырлық күшінің потенциалдық энергиясы
Бірметалдан, ұзындығыбірдейекіөткізгішаламызБіріншіөткізгіштіңдиаметріекіншісінен 2 есеүлкенӨткізгіштіңкедергілерініңарасындағықатынас: R2 = 4R1 ; R1=14R2
Біртекті изотропты орта үшін магниттік индукция векторы мен кернеулік векторлары келесі қатынаспен байланысқан: B=μμ0*H; H=Bμμ0; BH=μμ0Біртекті изотропты ортада (ε=2, μ=1) таралатын жазық электромагниттік толқынның фазалық жылдамдығын анықтау керек: 2,1·108 м/с; 21·107 м/с; 2,1·105 км/с
Біртекті магнит өрісінде орналасқан ток күші 1,5 А, индукциясы 4 Тл өткізгішке 10 Н күш әсер етеді. Өткізгіш магнит индукциясы сызықтарына QUOTE бұрышпен орналасқан. Өткізгіштің актив бөлігінің ұзындығы: 2,36 м ; 236 см ; 2360 мм
Біртекті магнит өрісінде орналасқан ұзындығы 0,5 м, индукциясы 0,4 Тл өткізгішке 0,2 Н күш әсер етеді. Өткізгіш магнит индукциясы сызықтарына 300 бұрыш жасай орналасқан. Өткізгіштегі ток күші: 2 А ; 0,002 кА ; 2000 мА
Біртекті сызықты өткізгіштің өткізгіштігімен анықталатын физикалық шама: меншікті электр өткізгіштік ; -мен өлшенеді ; QUOTE
Біртекті сызықты өткізгіштің электр кедергісі келесідей параметрлермен анықталады: температурасы мен ұзындығы ; көлденең қимасының ауданы ; өткізгіштің материалы
Біртекті сым өткізгіштің кедергісі 36 Ом. Өткізгішті бірдей бірнеше бөліктерге бөліп, оларды өзара параллель қосқанда жалпы кедергі 1 Ом болды. Бірдей бөліктер саны: 6
Бозондар: Спиндері ноль және бүтін бөлшектер;
Бойль – Мариот заңы:PV=const;
Бойль-Мариот заңының тендеуі: ; ; Т= const
Бойль-Мариотт заңы: ;
Больцман таралуы бойынша: Газ молекулаларының потенциалдық энергиясы ең аз жерде газ тығыздығы максималды ; Газ молекулаларының потенциалдық энергиясы ең аз жерде газ концентрациясы максималды ; Газ молекулаларына ауырлық күшінің өрісі әсер етеді
Больцман тұрақтысын анықтайтын формуласы: k=RNAБольцман үлестірілуі:n=n0e-m0gh/kT; n=n0e-Mgh/RTБор магнетронының өрнегі: μБ = e h4πmБор постулаты: Атомдағы өзгермелі күйлерге стационар орбиталар сәйкес келмейді ; Атомда өзгермелі күйлер болады
Бөлме температурасында (200С) орташа соқтығысу саны < z > = 4·107c-1, молекуларының орташа еркін жүру жолының ұзындығы < l >: ; ;формуласымен
Бөлшек A амплитудамен гармониялық тербелiс жасайды. Тепе-теңдiктен ығысудың қандай мəнiнде осциллятордың кинетикалық энергиясы потенциялық энергияға тең болады? x=A/21/2; x=A·2-1/2; X=A2Бөлшектің жылдамдық модулінің уақытша байланыстылығы: = at+bt2(а және b – тұрақты шама) және бөлшектің массасы m берілген. Бөлшекке әсер ететін күш:; ;
Броундық бөлшектер: Молекулалардың бей-берекет соқтығыстарының әсерінен қозғалатын бөлшектер
Бугер заңының өрнегi: ; ;
Бугер заңының өрнегі:D=dndλ;I=I0e-ax ; QUOTE
Бүкіл əлемдік тартылыс заңын анықтайтын формула: F=γMmr2rrБұрыштық жылдамдық пен бүрыштық үдеудің өлшем бірлігі: [ω] = рад/сағ; [ε] = рад/сағ2 ; [ω] = рад/мин; [ε]= рад/мин2;
Бұрыштық жылдамдық пен бұрыштық үдеудiң өлшем бiрлiгi: [] = рад/c; []= рад/c2 ; [] = рад/мин; []= рад/мин2 ; [] = рад/cағ; []= рад/cағ2
Бұрыштық жылдамдықтың өлшем бірлігі: рад/с
Бұрыштық үдеудің өрнегі: ; ;
Бұрыштық үдеудің өрнегі:ε=d2φdt2 ; ε=arRБұрыштық үдеудің өрнегі: ; ;
Вакумдағы электростатикалық өріс үшін Гаусс теоремасы: ∮S EdS=QiВакуумдағы электромагниттік толқын үшін Максвелл теориясының салдары: Электромагниттік толқын көлденең толқынға жатады; Электромагниттік толқынның , және векторлары өзара перпендикуляр; Электромагниттік толқынның , векторлары бірдей фазада тербеледі
Вакуумдағы электростатикалық өріс үшін Гаусс теоремасы: ∮sEdS=1ε0i=1nQi;
Вакуумдағы электрстатикалық өріс үшін Гаусс теоремасы:
Вакуумде бір-бірінен 1 м қашықтықта орналасқан q1=q2=1 Кл екі нүктелік зарядтың өзара әсерлесу күші:90·108 H; 0,9·1010 H; 9·109 H
Вертикаль цилиндрде массасы 20 кг көлденең қимасының ауданы 100 см 2 поршень астында көлемі 5 л аргон орналасқан. Газдың ішкі энергиясы неге тең? Атмосфералық қысымды қалыпты деп есептеңіз. Еркін түсу үдеуі 10 g = м/с 2 . 900 Дж ; 0.9 кДж
Вин заңы бойынша rλT функциясының максимумына сәйкес келетін λmax толқын ұзындығының T температурадан тәуелділігі:T=bλmaxВин заңы бойынша функциясының максимумына сәйкес келетін толқын ұзындығының Т температурадан тәуелділігі:; ;
Винніңығысузаңы: C1=λmT ; λm = C1/T
Вульф-Брэгг формуласы:;;
Газ Карно циклын жасайды Суытқыштың абсолют температурасынан қыздырғыштың абсолют температурасы 4 есе үлкен. Циклдың ПƏК-і: 75 %
Газ молекулаларының жылдамдықтарының Максвелл таралуына сүйеніп молекуланың орташа квадраттық жылдамдығының өрнегі:ϑ=3RTM;ϑ=3RT2TM; ϑ=3kTm0Газ молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығының ең ықтимал жылдамдыққа қатынасы неге тең: ; 1,51/2;
Газға 100Дж жылу мөлшері берілген, ал сыртқы күштер оның үстінен 300 Дж жұмыс істейді.Газдың ішкі энергиясының өзгеруі неге тең: 400Дж; 0,4кДж; 4102Дж
Газға берілген барлық жылу мөлшері ішкі энергияға айналатын процес: Изохоралық
Газдың абсолют температурасы 3 есе өсетін болса, идеал газдың молекулаларының ілгерлемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы: 3 есе азаяды
Газдың берілген массасындағы мольдер санын табуға арналған өрнек: ;;
Газдың берілген массасындағы мольдер санын табуға арналғанөрнек:NNAГаздың кез-келген мөлшері үшін Менделеев-Клапейрон тендеуі;;
Газдың қысымы изотермиялық түрде 10 %-ке азайды. Газ молекулаларының салыстырмалы еркін жүру жолының ұзындығының өзгерісі: 0,1
Газдың температурасы 27°C болғанда көлемі 6 л болды, егер 77°C болғанда көлемі қандай болады( қысымы тұрақты деп есептеңіз): 7 л; 710-3м3; 710-6см3
Галилей түрлендіруі: y=u2t; z=z'+5;Гармоникалық тербелмелі қозғалыс x=А sin заңдылығымен өтеді. Осы қозғалыстың жылдамдығы: ;;
Гармониялық осцилляторға мысал бола алады: Математикалық маятниктің тербелісі ; Физикалық маятниктің тербелісі; Серіппелі маятниктің тербелісі
Гармониялық тербелістердің дифференциалдық теңдеуі:) ;;
Гелий алдымен адиабатты, одан кейін – изобараралық түрде ұлғаяды. Соңғы температура бастапқыға тең. Адиабаталық ұлғаю кезінде газ 4,5 кДж жұмыс атқарады. Барлық процес кезінде газ қандай жұмыс атқарады? 7500 Дж ; 7,5 кДж
Гелий, сутегі, азот, оттегісияқтыгаздардыңмоліқалыптыжағдайдағы (t = 0℃, p = 101,3 кПа), көлемі 22,4 лалыптұр. Бірліккөлемдегігазмолекуласыныңсаны:2,69*1025м-3 ; 26,9*1024м-3
Гелийді 1 күйден 2 күйге ауыстырады (суреті қара.). Газдың ішкі энергиясы 300 кДж-ға арту үшін, оған қандай жылу мөлшерін беру қажет?500 кДж ; 500×103Дж ; 0,5×106Дж
Геометриялық оптиканың негізі заңдары:Жарық шоғының тәуелсіздік заңы; Шағылу заңы;Сыну заңы
Голография:Интерференциялық көріністі тіркеуге негізделген, толқындық өрісті қалпына келтірудің және жазудың ерекше әдісі; Денеден шағылған жарық толқынының структурасын фотопастинкаға түсiрудiң ерекше әдіс; Ақпараттарды жазу және сақтау әдісі
Дальтон заңының теңдеуі: QUOTE QUOTE ;;
Дене 0,05 м/с² үдеумен кездегі күші 1000Н-ға тең. Дененің массасын анықтаңыз:20 т ; 20103кг ;
Денелердің экваторда салмағы болмауы үшін, Жердегі (Жер радиусы QUOTE ) тәуліктің ұзақтығы: 5067,07 с; ≈1 ч 25 мин;
Дененiң кинетикалық энергиясы Ek100Дж, импульсi Р=40 кг м/с. Дененiң массасы неге тең?8·103г; 8000 г; 8 кг
Дененің бірқалыпты айналу периоды:T=2πω; T=1n;
Дененің бұрыштық жылдамдығының уақыт бойынша қозғалысының теңдеуі w=2+2t болатын болса, онда 2 с уақыттан кейінгі бұрыштық үдеу мəні: 2рад/с2
Дененің жылдамдығы жарық жылдамдығынан өте аз болған кездегі механиканың кейбір атаулары: классикалық механика; релятивистік емес механика; Ньютон механикасы
Дененің импульсының модулін анықтайтын теңдеу: p = mv
Дененің инерция моментін анықтайтын формула (Штейнер теоремасы): J=J0+md2Дененің ілгерлемелі қозғалысының кинетикалық энергиясы: E=mv22Дененің кинетикалық энергиясы 100 Дж және импульсі 40 кг-м/с. Дененің массасы неге тең: 8кг ; 8103г ; 0,08102кг
Дененің өске қарасты инерция моменті нелереге тəуелді болады? Тек массаның қатты затта таралуына тəуелді; Массаның қатты затта таралуына жəне өстің орналасуына ; Дененің нүктесінің айналу өсінен ең жақын арақашықтығына
Дененің сұйық ішіндегі салмағы ауадағы салмағынан 4 есе кіші. Дененің тығыздығы сұйықтың тығыздығынан неше есе артық? 4/3; 1,3; 16/9
Дененің уақыт бойынша жүрген жолының теңдеуі S = 20 t + 5 t 2 Дененің 2 с уақыттан кейінгі жылдамдығы: 40 м/с
Дененің уақыт бойынша қозғалған жолының теңдеуі S = A t =B t2 мұндағы А=1 м/с, В=2 м/ с2 Дененің 5 с-тан кейінгі жылдамдығы: 21 м/с
Джоуль – Ленц заңы: dA = IUdt ; dA=I2Rdt
Джоуль – Ленц заңының дифференциалдық түрі:w=γE2;w=pj2; w=jE.Джоуль— Ленц заңының дифференциалдық түрі: w=ρj2 ; w=j; w=γE2Джоуль – Томсон эффектісі деп: Адиабаталық ұлғаю кезіндегі газдың температурасының өзгеруі
Джоуль-Ленц заңы:; ;
Джоуль-Томсон эффекті нені сипаттайды: Адиабаттық процесте нақты газдың температурасының өзгерісін ; Қысымның құлауының әсерінен дроссельден (кеуек бөгеттен) газдың баяу өтуі; Эффектіде температуралар айырымының таңбасы өзгеретін инверсия температурасы болуы
Диаметрi d=1мм шар 10см/с жылдамдықпен глицерин iшiне батып барады. Егер глицерин тұтқырлығы η = 0,35 Па·с болса, шарға əсер ететiн кедергi күшi қандай болғаны? 3,3×10-4Н; 3,3×10-4кг·м/с2; 3,3×10-7кН
Диаметрі 2 см болатын құбырдан жарты сағаттың ішінде массасы 1,53 кг газ ағып өткен. Газдың тығыздығы 7,5 кг/м3 болса, оның ағыс жылдамдығы: 0,36 м/с ; 3610-2 м/с ; 36см/с
Диаметрі 5 м дөңгелек 10 рад/с бұрыштық жылдамдықпен айналып тұр. Дөңгелектіңшетіндегі нүктенің сызықтық жылдамдығы: 25 м/с
Динамометр пружинасын 5 см-ге созды. Пружина қатаңдығы 40 Н/м. Созылған пружинаның потенциалдық энергиясы неге тең: 50 мДж ; 5010-3Дж ; 0,05Дж
Дифракциялық тордағы бас максимум шарты:;;;;
Дифференциалдық теңдеуі болатын тербелісте периодты түрде әсер ететін күштің қандай жиілігінде резонанс кұбылысы байқалады: 4 π с-1; 12,56 с-1 ; 753,6мин-1
Дифференциалдық теңцеуі болатын тербелісте периодты түрде эсер ететін күштің қандай жиілігінде резонанс күбылысы байқалады:12,56 с-1; 4 π с-1; 753,6мин-1
Диэлектрик ішіндегі қорытқы өрістің керенеулігіE=E0ε;E=-∇φE=-gradφДиэлектрик ішіндегі қорытқы өрістің керенеулігі:E=E0+E';E=E0ε;
Диэлектриктегіжарықтолқыныполяризациялануүшін, сынубұрышыныңмəні: tgφБ= n2n1 ; tgφБ=n21
Диэлектриктерді үш түрге бөледі: полярлы емес молекулалы; полярлы молекулалы; Ионды
Диэлектриктердің типтері:Полярсыз молекулалары бар диэлектриктер; Полярлы молекулалары бар диэлектриктер; Молекулаларының иондық құрылымы бар диэлектриктер
Дөңгелек саңылауы бар экранға жинақталатын жарық сəулелерінің шоғыры түседі. Саңылау радиусы r=1 см. Егер саңылауға оптикалық күші D=10 дптр жинағыш линза қойылатын болса, онда жарық сəулелері линзаның бас оптикалық осінде саңылаудан L=6,3 см арақашықтықта жиналады. Саңылау шетіне түсетін сəуле мен шоғыр осінің арасындағы бұрыш неге тең? 30градус ; п/6
Дөңгелек тоқтың центріне тұрғызылған осьтегі магнит индукциясы: B= μ0 Ф R2 / 2L(R2+r2)3/2 ; B= μ0 2I R2 / 4(R2+r2)3/2 ;B= μ0 I R2 / 2(R2+r2)3/2
Дұрыс тұжырым жазыңыз: релятивистік бөлшектің кинетикалық энергиясы: Дұрыс тұжырым жазыңыз: релятивистік бөлшектің кинетикалық энергиясы: Толық релятивистік энергия мен тыныштық энергия айырымына тең; Ек=Е-Е0 өрнегімен сипатталатын энергия; m0с2(1-v2/c2)-1/2- m0с2өрнегімен сипатталатын энергия
Дұрыс тұжырымды көрсетiңiз. Соғу пайда болады, егер: Дұрыс тұжырымды көрсетiңiз. Соғу пайда болады, егер: жиiлiктерi əртүрлi екi тербелiс қосылса; жиiлiктерi бір біріне жақын бір бағытталан екі тербеліс қосылса; жиiлiктерi бір біріне жақын амплитудалары бірдей бір бағыттағы екі тербеліс қосылса
Егер x' осінің бойымен орналасқан стержень K' жүйесіне қатысты тыныштықта болып, К жүйесіне қатысты жылдамдықпен қозғалатын болса, онда оның К жүйесіндегі ұзындығы:l0'=x2'-x1'; l0'=x2-x11-v2c2; l0'=l1-v2c2;
Егер 0,01 м3 көлемде 8∙1010 молекула болса, онда молекулалардың концентрациясы қандай болатынын анықтаңыз: 8∙1012 м-3; 80∙1011 м-3; 800∙1010 м-3
Егер 1 контурдағы I1 ток өзгеретін болса, онда 2 контурда индукцияланатын:εs=-L21dI1dt;
Егер 1 контурдағы ток өзгеретін болса, онда 2 контурда индукцияланатын ЭҚК: формулалар көмегімен
Егер адамның температурасы 370С, ал судың температурасы 600С , судың меншікті жылу сыйымдылығы 4,2* 103Дж/(кг·К) болатын болса, онда бір стакан ыстық (200 г) су ішкен адамның организмі алатын жылу: 19,3 кДж
Егер дене гравитациялық өрісте тартылыс центрінен қандай-да бір r қашықтықта орналасып, қандай-да v жылдамдыкка ие болатын болса, онда оның толық механикалық энергиE=mv22+GMmr; E=Ek+Ep;
Егер денеге əсер ететін күштер теңесетін болса, онда дене қозғалысы: Бірқалыпты түзу сызықты
Егер динамометрдің пружинасы массасы 500г жүк ілгенде 4 мм-ге ұзарса, онда салмағы 10Н жүкті ілгенде ұзару: 8 мм; 8•10 -3м; 8•10 -1см
Егер дөңгелектің тыныштық үйкеліс коэффициентінің максимал мәні тас жолда 0,55 тең болса, жолдың горизонталь бөлігіндегі бастапқы жылдамдығы 36 км/сағ болатын автомобильдің минимал тежелу жолы: 9 м ; 90дм ; 900см
Егер концентрация өзгермеген жағдайда абсолют температурасы 3 есе өссе, идеал газдың қысымын қанша есе өсіруге болады? 3 есе
Егер қандай-да бір радиоактивті изотоп үшін ыдырау тұрақтысының шамасы λ=4*10-7c-1 болатын болса, онда атомдардың бастапқы массасының 75% ыдырайтын уақыт: 3,47*; 40,11 тәулік;
Егер қозғалыстағы зарядқа индукциясы В магнит өрісімен қатар кернеулігі Е электр өрісі əсер ететін болса, онда бұл зарядқа əсер ететін қорытқы күш: F=FE+FЛ; F=qE+q[v*B]; F=qE+q[v*B]Егер магнит өрісінің бірқалыпты жоғалуы кезінде 0,1 с уақытта катушкада индукцияланатын ЭҚК 10 В болатын болса, 1000 орамы бар катушканың әрбір орамын қиып өтетін магнит ағыны: 1 Вб
Егер меншікті балқу жылуы 1.3 *105Дж/кг болса, 4 кг ақ шойынның кристалдық құрылысын бұзу үшін жұмсалатын энергия мəні: 520 кДж
Егер насостан шапшитын судың жылдамдығы 20м/с болса, насос қандай қысыммен суды сығады? Судың тығыздығы 1000кг / м3. 200•10 3Па; 200 кПа; 2•10 5Н/м2
Егер планетаның экваторында дененің салмағы полюстағы салмағының 97 % құрайтын болса, планетаның өз осінің маңында айналу периодын есептеңіз. Планетаның орташа тығыздығы 5500 кг/м 3 . Гравитациялық тұрақты G =6,7*10-11⋅ (Н⋅м2 )/кг2 . 2,9·104 с ; 29·103 с
Егер теміржол вагонының буфер пружинасын l2= 1см қысу үшін Ғ2= 30кН күш қажет болса, оны l1= 4см қысу үшін қандай Ғ1 күш қажет: 120кН ; 12104Н ; 0,12 МН
Егер тыныштықтағы денені кез-келген бағытта қозғасақ, денені бастапқы орынға қайтаруға тырысатын күш пайда болады. Төмендегі қай жауап біз айтқан жағдайға сəйкес келеді? Дене орнықты тепе-теңдік күйде; Дене потенциялық шұңқырда тұр; Дене потенциялық энергия минимум болатын нүктеге ұмтылады
Егер фотоэффекттің қызыл шекарасы 540 нм болатын болса, онда металл пластинадан толқын ұзындығы λ=3·10-7 м жарықпен жұлып алынатын электрондардың жылдамдығы қандай? Вакуумдағы жарық жылдамдығы 8 c = 3 ⋅10 м/c, электрон массасы 31 1,9 10 − ⋅ кг, Планк тұрақтысы 34 h = 6,6 ⋅10 Дж⋅с. 800 км/с ; 8 ∙ 10^5 м/c
Егер фотоэффекттің қызыл шекарасы 540 нм болатын болса, онда металл пластинадан толқын ұзындығы λ=3·10-7 м жарықпен жұлып алынатын электрондардың жылдамдығы қандай? Вакуумдағы жарық жылдамдығы c = 3 ×108 м/c, электрон массасы 9,1 ×1031 кг,
Егер n=5 айн/с жиілікпен айналатын біліктің кинетикалық энергиясы Wk=60Дж болса, онда біліктің L импульс моменті QUOTE ; QUOTE
Егерөткізгіштіңұштарындағыкернеу 20 Вболса, 40 Ом кедергісі бар өткізгіштепайдаболатынқуат: 10 Вт ; 0,01 кВт
Екі біртекті изотропты диэлектриктердің шекарасында еркін зарядтар болмаған жағдайда, шекаралық аймақ үшін келесі қатынас орындалады:Dτ1Dτ2=ε1ε2; En1En2=ε2ε1;
Екі дененің абсолютті орталық серпімді соқтығысы үшін сақталу заны:m1v1+m2v2=m1v1+m2v2'Екінші космостық жылдамдықтың дұрыс формуласын көрсет (g-Жер бетінде дененің еркін түсу үдеуі, G-гравитациялық тұрақты, R-Жердің радиусы): V =(2gR)12; V=19.6*R; V=2g*RЕң жоғары ПƏК – і бар жылу машинасының қыздырғышы t1=100 0C қайнаған суы бар резервуар, ал мұздатқыш ретінде t2=0 0C температурадағы мұзы бар ыдыс. Машина А=10 Дж жұмыс жасағанда мұздың қанша m массасы ериді? Мұздың меншікті еру жылуы J = 334 Дж/г. 0,08 г ; 0,08⋅10^-3 кг
Әсері электромагниттік құбылыстарға негізделген құрал:трансформатор; генератор соленоид
Жабық ыдыста 500 кПа қысымдағы газ бар Егер кранды ашқан кезде газдың 4/5 массасы сыртқа шығатын болса, онда ыдыстағы қысым қандай болады: 100 кПа
Жазық конденсатор энергиясы: W=εε0SU22d;
Жазық конденсатор энергиясы: W=εε0*SU22; W=εε0*E22S; W=εε0*E22Жазық конденсатордың пластиналарының ара қашықтығы 5 мм, пластиналардың арасындағы потенциалдар айырымы 1 кВ. Жазық конденсатордың электр өрісінің кернеулігі: 200 кВ/м; 0,2 МВ/м; 200 000 В/м
Жазық конденсатордың сыйымдылығы:; ;
Жазық конденсатордың сыйымдылығының формуласы: C=q∆φ; C=δSEd; C=εε0SdЖазық конденсатордың электростатикалық өрісінің энергиясының көлемдік тығыздығы: ; ;
Жазық толқын теңдеуі:ξx,t=Acos(ω0t-kx+φ0); ξx,t=Acos(2πTt-kx+φ0);ξx,t=Acos(ω0t-2πλx+φ0)Жалпы жағдайда күш жұмысы қандай өрнек арқылы табылады? A12=12(F, dr); A12=-21(F, dr); 12F, dr+21(F, dr)=0Жарық интерференциясын бақылау әдiстерi: Юнг әдiсi;Френель айналары;Френель бипризмасы
Жарықтың дисперсиясы:Заттың сыну көрсеткiшiнiң жарықтың толқын ұзындығына тәуелдiлiгi.;Заттың сыну көрсеткiшiнiң жарықтың жиілігіне тәуелдiлiгi ; Жарық толқынының фазалық жылдамдығының оның жиілігіне тәуелділігі
Жарықтың дифракциясы:Жарық толқындарының кедергi төңiрегiнде таралғанда, геометриялық оптика заңынан ауытқуы;Толқынның жолында кездескен кедергіні орап өтуі; Дифракция басқа да толқындық процестерге тән құбылыс
Желдеткіштің валы n=5 айн/с жиілікпен айналады Валдың бұрыштық жылдамдығы:31,4 рад/с
Жердiң центрiнен R=10 000 км қашықтықта тұрған массасы 1 кг дененiң Жердiң тартылыс өрiсiндегi потенциялық энергиясы неге тең. Жерден шексiз қашықтықтағы дененiң потенциялық энергиясын нөлге тең деп алу керек. Жердiң массасы 6 ×1024 кг, гравитациялық тұрақты G = 6,7 ×1011 Нм2/ кг2.ЕП = -4 ×107 Дж; ЕП = -4 ×104 кДж; ЕП = -4 ×1014 эрг
Жердің радиусына тең h биіктіктегі еркін түсу үдеуі жердің бетіндегі еркін түсу үдеуінен неше есе кемиді? 4; ghg0=14; gh=g04Жермен байланысқан санақ жүйесінде, массасы m кез-келген денеге әсер ететін ауырлық кұші: QUOTE;F=mv2RЖиілігі 5 МГц электромагниттік толқын диэлектрлік өтімділігі ε=2 магнитті емес ортадан вакуумге өтеді. Оның толқын ұзындығының өзгерісі:17,6 м;
Жіңішке сымнан жасалған, радиусы 5 см сақинада 10нКл заряд біркелкі үлескен. Сақинаның ортасындағы электростатикалық өрістің потенциалы: 1800 В; 1,8кВ; 0,0018 МВ
Жоғары температурада денеден шығатын сәулелер: Көрiнетi; Ультракүлгiн; Көрiнетiн, ультракүлгiн
Жоғары ұшы бекiтiлген серпiмдiлiк коэффициентi k=9,8 н/м серiппенiң төменгi ұшына массасы m=0,050 кг жүк iлсек серiппенiң ұзаруы неге тең? 5 м; 5 см; 5 ×10 2м
Жоғары ұшы бекітілген пружинаның ұшына массасы m=200г шарик жалғанған. Серіппенің қатаңдық коэффициенті k=20 Н/м. Шарик орнықты орнының айналасында гармоникалық тербеліс жасайды. Шариктің тербеліс периоды неге тең? 0,628 с; 2π·10-1 c; 6,28·10-1 c
Жолаушы трамвайдың ішінде соның бағытына кері қарай 1 м/с жылдадықпен жүріп келеді. Трамвай жерге қарағанда 30 км/сағ жылдамдықпен келеді. Жерге қарағанда жолаушының жылдамдығы қандай? 7,3 м/с; 7,3·10-3км/с; 26,280 км/сағ
Жұқа пленкадағы жарық интерференциясының жол айырымы:;
Жұқа пленкадағы жарық интерференциясының жол айырымы;;
Жұмыс пен қуаттың өлшем бірліктері: [А]= кг м2/с2; [N]= кг м2/c3 ; [А]= Дж; [N]= Вт ; [А]= Нм; [N]= Н м/c
Жылдамдығы V, массасы m дене массасы М тыныштықтағы денемен соқтығысып, жабысып қалады. Соқтығыс əсерiнен пайда болған жаңа дене қандай жылдамдықпен қозғалады?mV/(M+m); mV·(M+m)-1; V/(M+m)1/2m-1
Жылдамдық пен үдеудiң өлшем бiрлiгi: [] = м/c; [а] = м/c2 ; [] = км/c; [а] = км/c2 ; [] = м/мин; [а] = м/мин2
Жылдамдық пен үдеудің елшем бірлігі: [υ] = м/с; [а] = м/с2 ;[υ] = м/мин; [а] = м/мин2.
Жылдамдық пен үдеудің өлшем бірлігі: ;
Жылу машинасы 1 циклда қыздырғыштан 100 Дж жылу мөлшерін алып, 40 Дж суытқышқа береді. Машинаның ПƏК-і: 0,6
Жылу өткізгіштік үшін Фурье заңы:dQ/=dTdxdS;dQ=dTdxdS;dQ=2 dTdxdS
Зарядталған конденсатор энергиясы: ; ;
Зарядталған шарик v1000 м/с жылдамдықпен, индуциясы B0,2 Тл магнит өрісінің аймағына, индукция векторына перпендикуляр бағытта ұшып кіреді. Оның жылдамдығы 10-қа бұрылған мезетке дейін ол қанша жол жүреді? Шарик массасы m 0,01г,заряды q 500мкКл. 1,75 м; 0,0175 см; 1,75×103мм
Зарядталғанекіметаллшариктіңөзара əсерлесукүшіН4*10−6 . Егеросышариктердіңбіреуінезарядталмағанбіршариктітигізсе, ондашариктерге əсерететін əсерлесукүшінегетең? 2*106H ; 2MH
Зарядталғанконденсатордыңөрісініңэнергиясынанықтайтынформула: E=CU2 ; E=q2/2C
Зарядты бiр нүктеден екiншi нүктеге орын ауыстырғандағы iстелiнетiн жұмыс: ; ;
Идеал газ анықтамасы бойынша: Молекулалардың жалпы көлемі ыдыстың көлемімен салыстырғанда ескерілмейді;Молекулалардың арасындағы әсерлесу күштері ескерілмейді;Молекулалардың өзара және ыдыс қабырғасымен соқтығысуы абсолют серпімді болады
Идеал газ Карно циклын жасайды. Қыздырғыштан алынған жылу Q1= 42 кДж. Қыздырғыш Т1 температурасы салқындатқыш Т2 температурасынан 3 есе артық болса, газ қандай жұмыс жасайды:28 кДж; 28000Дж; 28103 Дж
Идеал газ Карно циклын жасайды. Қыздырғыштан алынган жылу Q1= 42 кДж. Қыздырғыш Т1 температурасы салқындатқыш Т2 температурасынан 3 есе артық болса, газ қандай жұмыс жасайды: 28 кДж ; 28∙103 Дж
Идеал газ Карно циклын жасайды. Қыздырғыштың жəне суытқыштың температуралары сəйкесінше 450 К жəне 270 К тең. Циклдың ПƏК-і: 0,4
Идеал газ қысымы p1=103 Пa болғанда V1=2м3 Пa көлемді алып тұр Егер көлемді изотермиялық түрде екі есе ұлғайтсақ, p2 қысымының мəні: 500 Па
Идеал газ молекулаларының жылдамдықтар бойынша үлестірілу заңыfv=4πMRT3/2v2exp-m0v2/(kT); fv=4πM2πRT3/2v2exp-v2/(2T); fv=4πM2πRT3/2exp-m0v2/(2kT);Идеал газ үшін изобаралық процестің формуласы:;;
Идеал газдардың молекулалық-кинетикалық теориясының негізгі тендеулері: ;;
Идеал газдың адиабата теңдеуі: рVγ= const ;TVγ-1= const;Tγp1-γ= const
Идеал газдың бір молекуласының ілгерілемелі қозғалысына сәйкес келетін орташа кинетикалылық энергиясы QUOTE = QUOTE 32 kT ; QUOTE = QUOTE
Идеал газдың көлемі изотермиялық түрде 2м3 -тан 3м3 -қа өзгереді Қысым қанша есеге өзгереді: 0,7
Идеал газдың көлемін екі есе жəне абсолют температураны екі есе азайтсақ, оның қысымы қалай өзгереді: 4 есе азаяды
Идеал газдың молекуласының орташа энергиясы 21 4,6 10 − ⋅ Дж Газдың қысымы 4 мПа Бірлік көлемге келетін газдың молекула санын табыңыз: 9.38*1017м-3Идеал газдың температурасы Т1 = 300К болғанда, қысымы p1=104 Пa , ал температурасы T2 = 150K болғандағы p2 қысымының мəні: 5 кПа
Идеал газдыңішкіэнергиясыныңформуласы: U= im2MRdT ; dU= i2υRdT
Идеал жылу машинасының термиялық п.ә.к: ;;
Идеал жылулық машина Карно циклі бойынша жұмыс жасайды. Қыздырғыштан алынған жылу мөлшерінің 80%суытқышқа беріледі. Егер машина қыздырғыштан QUOTE жылу мөлшерін алатын болса, онда циклдың η п.ә.к.: 0,2 ;η=Q1-0,8Q1Q1Идеал сұйық дегеніміз не? Тұтқыр емес сұйық; Ішкі үйкеліс жоқ сұйық; Мүлде сығылмайтын сұйық
Идеал сұйық көлденең қимасы айнымалы түтiк iшiмен ағады. Түтiктiң бiрiншi қимасының ауданы S11см2,екiншiсiнiкi S 22см2;бiрiншi қимадағы сұйықтыңжылдамдығы  2м / с , сұйықтың тығыздығы 1000 кг / м3 . Түтiктiң екiншi жəне бiрiншi қималарындағы қысымдардың айырымы неге тең?1500 Па; 1,5 кПа; 1,5·103Па
Идеал тербелмелі контур катушка мен конденсатордан тұрады. Егер контурға, сыйымдылығы бірінші конденсатор сыйымдылығынан 3 есе кіші екінші бір конденсатор тізбектей жалғанатын болса, контурдағы меншікті тербелістердің циклдік жиілігі қанша есе артады? ω02=2ω01 ; 0,5 ω02=ω01
Изобаралық процесс кезінде абсолют температура 3 есе кемиді. Газдың бастапқы көлемі 9 литр болса, газдың көлемі: 3л; 310-3м3; 3дм3
Изотермиялық процес кезіндегі идеал газ энтропиясының өзгеруін жаз:;;
Изотермиялық процесс үшін жұмыстың формуласын көрсет: ; ;
Изотермиялық процесс үшін термодинамиканың бірінші бастамасы: QUOTE ; QUOTE
Изотермиялық процесс үшін термодинамиканың бірінші бастамасы: δQ=δ ; δQ=mMRTlnP1P2 ; δQ=mMRTlnV2V1Изотермиялық процесс үшін:
Изотермиялық процесс үшін:δA=0; dU=δA; dT=0
Изотермиялықпроцессүшінтермодинамиканыңбіріншібастамасынкөрсетіңіз: δQ = δA ; δQ = pdV
Изохоралық процесс кезіндегі термодинамиканың бірінші бастамасы: A = 0; Q = ΔU ; ΔT
Изохоралық процесс үшін термодинамиканың бірінші бастамасы QUOTE ; QUOTE ;
Изохоралық процесте элементар жұмыс: dA = 0
Изохоралықпроцессүшінтермодинамиканың 1-шібастамасы: δQ= im2μRdT ; δQ = dU
Импульс моментінің векторлық өрнегі:L =rPИмпульс моментінің векторлық өрнегі: ; ;
Импульс моментінің сақталу заңы: ; ;
Импульс моментінің сақталу заңы: iJiωi=const
Импульсі 10 Мм/с жылдамдықпен қозғалған электронның импульсіне тең болатын фотонның толқын ұзындығы (h=6.62*10-34Дж*с, m=9.11*10-31кг): 7,3*10-11м; 73*10-12мИмпульстің сақталу заңы: ; ; Импульстің сақталу заңы:imivi=const
Индуктивтігі 1 мГн катушка мен диаметрлері 20 см, бір-бірінен 1 см қашықтықта орналасқан екі дөңгелек пластинадан тұратын ауа конденсаторы өзара параллель жалғанған. Контурдағы тербеліс периоды: 1,05·10-6 с; 10,5·10-7 с; 105·10-8 с
Индуктивтілігі 0,2 Гн соленоидтан 10 А ток өтеді. Соленоидтың магнит өрісінің энергиясы: 10 Дж; 0,01 кДж; 10 000 мДж
Индуктивтілігі 0,5 мГн соленоидтың магнит өрісінің энергиясы 16 мДж. Соленоидтан өтетін ток күші: 8 А; 0,008 кА; 8 000 мА
Индуктивтілігі 0,8 Гн электромагниттің орамдарында 0,02 с аралығында ток күші 3 А - ге бірқалапты өзгергенде пайда болатын ездік индукция э.қ.к.: 0,12кВ; ; 120 000 мВ;
Индуктивтілігі 0,8 Гн электромагниттің орамдарында 0,02 с аралығында ток күші 3 А– ге бірқалапты өзгергенде пайда болатын өздік индукция э.қ.к.:120 В; 0,12кВ; 120 000 мВ
Индуктивтілігі L соленоидтан I ток күші өтеді. Соленоиддың орам сандарын3 есе арттырсақ:QUOTE;QUOTE;
Индуктивтілігі тұрақты катушкада пайда болған өздік индукция ЭҚК: формулалары
Индукция сызығына 30° бұрыш жасай орналасқан ұзындығы 10 см тік өткізгішке, бойынан 8 А ток жүргенде 0,2 Н күш əсеретеді. Магнит өрісініңиндукциясы: 0,5 Тл ; 500 мТл
Индукциясы 0,25 Тл біртекті магнит өрісіне, индукция сызықтарына 300 бұрышпен және жылдамдықпен ұшып кірген шамасы 5 пКл нүктелік электр зарядына әсер ететін Лоренц күші:;; QUOTE
Индукциясы В=15мТл біртекті магнит өрісінде радиусы 1,4 м шеңбер бойынша қозғалатын протонның де Бройль толқын ұзындығы:0,197пм; 19,7×10-5нм; 19,7×10-2пм
Инерциалдық санақ жүйесі: Бұл жүйеде кез келген дене тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалысын сыртқы денелердің әсері бұл күйді өзгерткенге дейін сақтайды ; Инерция заңы орындалатын жүйеге қатысты түзу сызықты және бірқалыпты қозғалыста болатын жүйе ; Инерция заңы және басқа да Ньютон заңдары орындалатын жүйе
Инерциалдық санақ жүйесі:Инерция заңы және басқа да Ньютон заңдары орындалатын жүйе
Инерция моментi: Материялық нүкте массасының оның айналу осiне дейiнгi қашықтығының квадратына көбейтiндiсiне тең шаманы айтады ; Айналмалы қозғалыста дененің инерттілігін сипаттайтын физикалық шама ; Ол қандай оське салыстырғанда және көлем бойынша оның массасы қалай таралғандығына байланысты
Инерция моменті 150кг*м2 болатын тұтас дискі түріндегі маховик, 240 айн/минжиілікпен айналады. Тежеуіш күштің әсері басталғаннан 1 мин уақыт өткен соң ол тоқтайды. Тежеуіш күштің моменті: 62,8 Н*м ; 0,628*10+2 Н*м
Инерция моменті J= 63,6кгм2 цилиндр ω= 31,4рад/с тұрақты бұрыштық жылдамдықпен айналады. Цилиндр t= 20 c-та тоқтауы үшін оған әсер ететін М тежеуші күш моменті: 100 Н·м ; 102 Н·м ; 0,1кН·м
Интерференцияның максимум шарты:;; Интерференцияның минимум шарты: QUOTE
Интерференцияның минимум шарты:; ;
Интерферометрлердiң түрлерi: Майкельсон интерферометрi; Линник интерферометрi; Жамен интерферометрi
Ілгерілемелі қозғалыс жасайтын дененің кинетикалық энергиясы;
Ілгерілемелі қозғалыс үшін динамиканың негізгі заны:F = dpdt ; F = ma ; F = mdvdtІлгерілемелі қозғалыс үшін динамиканың негізгі заңы:F=dpdt;
Ілгерімелі қозғалыс жасайтын дененің кинетикалық энергиясы: T=mv22 ; T=0vmvdvІлгерімелі қозғалыс жасайтын дененің кинетикалық энергиясы: T=mgh; T=Iϑ22Ішкі үйкеліс (тұтқырлық) заңы: F=-ηdvdxSІшкі энергия: Бөлшектердің ретсіз жылулық қозғалысының энергиясы ; Дене ішіндегі бөлшектердің өзара әсерлесу энергиясы;Жүйенің термодинамикалық күйінің бір мәнді функциясы
Капиллярлықшынытүтікшенісұйыққабатырғанкезде, ондағы сұйықтың деңгейі ыдыстағы сұйықтың деңгейімен салыстырғанда 4 мм-ге көтеріледі. Егер шыны түтіктің саңлауларының диаметрін екі есе азайтсақ, онда судың деңгейі: 8 мм ; 0,8 см
Карно теоремасы :η=Q1-Q2Q1≤T1-T2T1Карно циклінде Тс/ Тж= 2/3. Егер суытқышқа берілген жылу мөлшері Q2= 600 кДж болса, қыздырғыштан алған жылу мөлшері қандай болғаны: 9·105 Дж ; 900·103 Дж ; 900 кДж
Катодты жиілігі  = 1,0 ×1015 Гц жарықпен сəулелендірген кезде, фототок анод пен катодтың арасына U1,4 В кернеу берген кезде тоқтайды. Фотокатод заты үшін фотоэффекттің 0 жиіліктік қызыл шекарасы неге тең? Электрон заряды q = 1,6 ×1019 Кл, Планк тұрақтысы h = 6,6 ×1034 Дж×с. 6,6*1014Гц, 0,66*1015Гц, 66*1013Гц
Катушканыңиндуктивтігі L=10-3Гн; бұларқылы J=1A токөтеді. Катушканыңмагнитағыны: 10-3Вб ; 0,001 Вб
Кедергілері 7 Ом, 2 Ом жəне 15 Ом болатынүшөткізгіштізбектейжалғанғанТізбектіңтолықкедергісі: 24 Ом ; 0,024 кОм
Кедергісі 120 Ом өткізгіште 15 с уақыт аралығында, ток күші 0-ден 5 А-ге дейін біркелкі артады. Осы уақыт аралығындағы өткізгіште бөлінетін жылу мөлшері: 15 кДж; 15000 Дж; 0,015 МДж
Кез– келген бет бойынша магнит индукциясы векторының ағыны:;;
Кез-келген серпімді деформацияланған дененің потенциалдық энергиясы: Ep=0xkxdxКелтірілген теңдеулердің қайсысы дененің абсолют серпімді соққысы үшін дұрыс: ;;
Кернеудің өлшем бірлігі: 1В
Кернеулігі 2000 В/мболатынбіртектіэлектрөрісішамасы 5*10-6⋅Клзарядқақандайкүшпен əсеретеді? 0,01 Н ; 10 мН
Кернеулік пен потенциал арасыедағы байланыс:E=-gradφ ; E=∂∂xi+∂∂yj+∂∂xkφКернеулік пен потенциал арасындағы байланыс: ; ;
Кернеулік пен потенциал арасындағыбайланыс: E = -gradφ ; E = -∇φКинетикалық энергия: Дене қозғалыс жылдамдығының функциясы ; Жүйе күйінің функциясы ; Әртүрлі санақ жүйелер бірдей емес
Кинетикалық энергияның өрнегі: ; ;
Кирхгоф заңы бойынша қара дене үшін энергетикалық жарқыраудың спектральдық тығыздығы:RU'T=rU'TAU'T;RU'TrU'T=AU'T;
Кирхгоф заңы бойынша қара дене үшін энергетикалық жарқыраудың спектральдық тығыздығы:rϑ,T=Rϑ,TAϑ,T;Rϑ,Trϑ,T= Aϑ,TКлапейрон – Клаузиус теңдеуі: dpdT=LT(V2-V1)Комптон эффектісін сипаттайтын өрнек:;
Комптон эффектісіндегі ∆λ=λ'-λ толқын ұзындықтар айырымы θ шашырау бұрышынан келесі түрде тәуелді:∆λ=hm0c1-cosθ; ∆λ=2hm0csin2θ2;Конденсатор жапсарларының арасы диэлектрикпен толтырылған жағдайда олардың потенциалдар айырымы: ∆φ=σdεε0Конденсаторды тiзбектей жалғағандағы жалпы сыйымдылық: ; ;
Конденсатордың электр сыйымдылығы: QUOTE ; QUOTE ; QUOTE
Консервативті күш дегеніміз: Бөлшек бір нүктеден екінші нүктеге орын ауыстырғанда жолдың пішініне тәуелсіз жұмыс жасайтын күш ; Бөлшек бір нүктеден екінші нүктеге орын ауыстырғанда жасалынатын жұмысы алғашқы орны мен соңғы орнына тәуелді болатын күш ; Тұйық контур бойынша тасымалдаған кезде жасалынатын жұмысы нольге тең болатын күш
Консервативтік күштер: Жұмысы жүрген жолға тәуелді емес, тек дененің бастапқы және соңғы орындары арқылы анықталатын күштер ; Механикалық энергиясы тұрақты болатын жүйеде әсер ететін күштер ; Дененің тұйықталған траекториясы үшін жұмысы нольге тең күштер
Консервативтік күштер: Жұмысы жүрген жолға тәуелді емес, тек дененің бастапқы және соңғы орындары арқылы анықталатын күштер; Жүмысы жүрген жолға тәуелді емес, тек дененің соңғы орнымен анықталатын күштер
Контурдагы зарядтың (R≠0 кездегі) еркін өшетін тербелістерінің дифференциалдық теңдеуі:Q+kmQ=0Координаттар басына орналастырылған q нүктелік заряд, А нүктесінде кернеулігі E1 = 65 В/м электростати- калық өріс тудырады (суретті қара). С нүктесіндегі E2 өріс кернеулігінің модулі неге тең болады? 25 мВ/м ; 0,025 В/м
Кориолис күші: Айналмалы жүйеде қозғалатын денеге әсер ететін күш ; Қозғалыстың тек бағытын ғана өзгерте алады ; Дөңгелек орбитада қозғалыс жылдамдығына перпендикуляр әсер етеді
Көзге көрiнетiн жарықтың толқын ұзындығы:; ;
Көлденеңқимасыныңауданы 3мм2өткізгіштен 10 с-та, 60 мкКлзарядөтсе, токтыңтығыздығы: 2A/м2 ; 0,02*10-2А/м2
Көлем элементінде микробөлшекті табудың ықтималдылығын сипаттайтын Ψ толқындық функция келесі шаттарды қанағаттандыруы тиіс: Көпмәнділік;
Көлемі 110 л баллонда 0,8 г сутегі жəне 1,6 г оттегінің қоспасы бар. Қоспаның ыдыстың қабырғасына түсіретін қысымын анықтаңыз, егер қоршаған ортаның температурасы 27’С 1,02J104 Па ; 102J106 Па
Көлемі V =1м3 баллонда, температурасы Т = 640 К, массасы m = 1 кг оттегі (M = 32 г/моль) бар. Универсал газ тұрақтысы R=8,31 Дж/(моль·К). Баллондағы қысым мəні :166 кПа
Көмірдің меншікті жану жылуы 3,4⋅107 Дж/кг болатын болса, онда 0,5 т көмірдің жануы арқылы бөлінген жылу мөлшері: 1,7⋅104 МДж
Көміртегінің (M = 12 г/моль) 1 киломолінің массасы: 12 кг
Көптеген экспериментаторлар фотоэффекттің келесі заңдылықтарын тұжырымдады: Әрбір зат үшін фотоэффекттің қызыл шекарасы, яғни сыртқы фотоэффект мүмкін болатын ең кіші vmin жиілік мәні анықталад; Фотоэлектрондардың максималь кинетикалық энергиясы жарықтың жиілігі артқан сайын сызықты түрде артады және оның интенсивтілігіне тәуелді емес
Кулон заңы: F=kq1q2r2rr;
Кулон заңы: F=kq1q2r2 ; F=kq1q2r2rr ; F=14πεε0q1q2r2rrКулон заңының өрнегі:
Күш моментi: Күш түсетiн нүкте радиус-векторыныңкүш векторына векторлық көбейтiндiсiне теңшама ; Күш бағытына перпендикуляр бағытталатын векторлық шама ; Импульс моментінің уақыт бойынша өзгеру шапшаңдығына тең
Күш моментін анықтайтын формула: M Амплитудасы 2 см, периоды 4 с жəне бастапқы фазасы π/3 болатын гармониялық тербелістің теңдеуі: x=0.02cos(π2 t+π3 ) Күш моментінің өлшем бірлігі: Н·м ; ;Вт с
Күш пен потенциялық энергия арасындағы қатынас қандай? F=-∇U; F=gradU; F=-(∂U∂xi+∂U∂yj+∂U∂zk)Күш: Денеге басқа денелер немесе өрістер тарапынан болатын механикалық әсердің өлшемі болып табылады ; Күштің әсерінен дене үдемелі қозғалысқа енеді немесе өлшемдері мен пішінін езгертеді
Күш: Денеге басқа денелер немесе өрiстер тарапынан болатын механикалық әсердiң өлшемi болып табылады ; Күштiң әсерiнен дене үдемелi қозғалысқа енедi немесе өлшемдерi мен пiшiнiн өзгертедi ; Дененің импульсінің уақыт бойынша өзгерісіне тең шама
Күштердің əсерлесуінен тəуелсіздік заңы бойынша Ньютонның екінші занын былайша жазуға болады:a=Fim; ma=Fi; ma=F1+F2+F3+…+FnКүштің элементар жүмысы деп: Күштің элементар орын ауыстыруға скалярлық көбейтіндісін айтады; F× dl формуласымен өрнектеледі; F × dl ×cos= dA формуласымен өрнектеледі
Қабырғалары 0,4 мболатынрамкаайнымалыиндукйиясы 100 ТлмагнитөрісіндеорналасқанЕгерконденсатордыңжазықтығыиндукциявекторыменперпендикулярболса, контурдытесіпөтетінмагнитиндукциясыныңағыны: 16 Вб ; 0,016 мВб
Қабырғалары 5см және 4см, 1000 орамнан тұратын тік бұрышты катушка индукциясы 0,5 Тл біртекті магнит өрісінде орналасқан. Катушкадағы ток күші 2 А. Катушкаға әсер ететін максимал айналдырушы момент: QUOTE ; QUOTE ; QUOTE
Қай өрнек гармониялық тербелiстi сипаттайды? x= acos(wt + α); x + w02x =0; x =w02x
Қалыңдығы x жұтқыш затқа кірерде және шығарда жазық монохроматты жарық толқындарының интенсивтіліктерінің байланысы:I0=Ie-ax; I0=Icos2a;
Қалыпты атмосфералық қысым: p= 1,013105 Па ;p= 1 атм;p= 760 мм.сын.бағ.
Қалыпты дисперсияға сəйкес келетін тəуелділік:

формулалары
Қалыпты жағдайда (p Па) 5 0 = 10 идеал газ 3 V0 = 1м көлемді алып тұр Газды изотермиялық түрде p = 5,0 МПа қысымға дейін қысса оның көлемі қалай өзгереді: 0,02 м3Қалыпты жағдайда 2 атомды молекуланың i еркіндік дəрежесі: 5
Қалыпты жағдайдағы азот молекулаларының орташа еркін жүру жолын табыңыз. Азот молекулаларының диаметрі 3J10-8 см. 0,09J10-6 м ; 9J10-8 м
Қалыпты жағдайдағы көлемі 300 м3 ғимараттағы ауаның массасы: 388 кг; 3,88102кг; 0,388т
Қандай биіктікте ауа қысымы р0,6р0 болады. р0 – теңіз деңгейіндегі қысым, р – биіктіктегі қысым. Ауа температурасы барлық биіктікте бірдей 100С: 4,2 км; 4200 м; 4,2103м
Қандай теңдеу моменттер теңдеуі деп аталады? dLdt=M; M=d(Iw)dt; M=IdwdtҚандай физикалық шама күш импульсi деп аталады? t1t2Fdt-векторы; ∆P=Fdt, егер күш тұрақты болса; ∆(mV)=Fdt, егер күш тұрақты болса
Қандай шамалар Лоренц турлендірулерінің инварианттары болып табылады? оқиғалар арасындағы интервал; денемен бірге қозғалатын сағат бойынша алынған уақыт; меншікті уақыт
Қатаңдығы 0,5 кН/м, ұзындығы 1м балық аулағыштың жібі массасы 0,2 кг балықты жоғары көтергенде қанша ұзарады? 0,004·10-3км; 0,004 м; 0,004×102см
Қатты дене жүйесінің тұйықталғандығын сипаттайтың қатынас dLdt=0;Қатты денеге тән қасиеттер: Пішін мен көлем тұрақтылығы
Қатты денеге тән қасиеттер: Көпшілігі кристалдық құрылымға ие;Пішін мен көлем тұрақтылығы;Бөлшектері тепе-теңдік орындауына қатысты хаосты тербеледі
Қатты денелердің булану процесі: Сублимация
Қаттылық коэффициенттері k1 жəне k2 болатын екі серіппе бір-біріне тізбектеп жалғасса, олардың қортқы қаттылық коэффициенті неге тең? k1 k2/( k1 + k2); ((k1+ k2)/ k1k2)-1; 1/ ((k1+ k2)/ k1k2)
Қаттылық коэффициенттері k1 жəне k2 болатын екі серіппе бір-біріне параллель жалғанса олардың қортқы қаттылық коэффициенті неге тең? k1 + k2 ; -k=- (k1 + k2) ; 1/( k1 + k2)-1
Қисықтық бетпен берілген қысым, келесі Лаплас теңдеуімен сипатталады: p=Ϭ(1r1+1r2)
Қозғалмайтын нүктелік электр зарядтарының әсерлесуін сипаттайтын заң: Кулон заңы; QUOTE ; QUOTE
Қозғалмайтын остің маңында дене айналатын болса, онда үдеудін нормаль құраущысan=v2R; an=ω2R; an=ω2R2R;
Қозғалмайтын остің маңында дене айналатын болса, онда үдеудің тангенциал құраушысы:;
Қозғалмайтын электр зарядтары тудыратын өріс:электростатикалық өріс; QUOTE кернеулігімен сипатталады; суперпозиция принципіне бағынады
Қозғалыс жылдамдығы 10 м/с жеңіл шар тыныштықта тұрған ауыр шармен орталық абсолютті серпімді соқтығысқа ұшырайды. Соқтығыстан кейін шарлар бірдей жылдамдықпен қарама-қарсы бағыттарда ұшады. Шарлардың массалары қанша есе ерекшеленеді? М=3m ;1/3 М = m
Қозғалыстағы зарядталған бөлшектерге магнит өрісі тарапынан әсер ететін Лоренц күші:жұмыс жасамайды; QUOTE және QUOTE векторларына перпендикуляр; бөлшектің жылдамдығы мен зарядына тәуелді
Қуаттын өлшем бірлігі: Вт; Дж/с;
Қуаттың өлшем бірлігі: (H∙м)/c ; Bт ; Дж/c
Қуаттың өлшем бірлігі:(H*м)/с
Қуаттың өрнегі:;;
Қуаты 10-6 Вт жарық көзі, сыну көрсеткіші n=2 мөлдір ортаға орналастырылған. Егер осы ортада сəуле шығару толқын ұзындығы 2·10-7 м болатын болса, онда 1 мин уақытта шығарылатын кванттар санын есептеңіз? Вакуумдағы жарық жылдамдығы 8 c = 3 ⋅10 м/c, , электрон заряды 19 6,1 10 − q = ⋅ Кл, Планк тұрақтысынң мəні 34 h = 6,6 ⋅10 Дж⋅с. 1,2·10^14 ; 12·10^13
Қыздырғыштың температурасы 2000С, ал суытқыштың температурасы 110С Жылу двигателінің ПƏК-і: 40 %
Қысымы Па газы бар ыдысты көлемі 6 литр бос ыдыспен жалғаған. Жалғанған екі ыдыстағы қысым Па болды. Процесті изотермиялық деп есептеп, бірінші ыдыс көлемін анықтау керек: 15л; 15дм3; 1510-3м3
Лездік жылдамдық модулі: v=dsdt; ;v=lim∆t→0∆s∆t;
Лездік жылдамдықтың өрнектері: V=drdt; V=r; V=lim∆t→0drdtЛоренц күшінсипаттайтын формула: F = qvBsinα ; F =q[υ,B]
Лоренц теңдеулерін көрсетіңіз: ;;
Лоренц түрлендірілуі:t'=t-vx/c21-v2c2;
Магиттік тұрақты: ;; Өлшем бірлігі
Магнит индукциясының өлшем бірлігі:;;
Магнит моментінің өрнегі:Pm=Ir2
Магнит өрісінде істелетін жұмыс:; ;
Магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектің айналу периоды: T=2πrv; T=2πmBq; T=2πwМагнит өрісіндегі тогы бар рамкаға әсер ететін айналдырушы момент; ;
Магнит өрісінің энергиясы: QUOTE ; QUOTE ; QUOTE
Магниттік индукция векторының циркуляциясы: QUOTE
Магниттік индукцияны келесі формула арқылы есептеуге болады QUOTE
Магниттік индукцияны келесі формула арқылы есептеуге болады:

формулалары көмегімен
Магниттік қабылдағыштық: өлшемсіз шама; диамагнетиктер үшін теріc; парамагнетиктер үшін оң
Магниттік тұрақтының өлшем бірлігі: QUOTE ; QUOTE ; QUOTE
Майер теңдеуі: Cp = CV + R
Малюс заңына сәйкес поляризатордан екінші рет өткен жарық интенсивтілігі табиғи жарық интенсивтілігіне келесі түрде тәуелді: II0=12cos2αМасса: Ілгерілемелі қозғалыс кезінде дененің инерттiлiгiнiң өлшемi болып табылады ; Дененiң гравитациялық қасиеттерiн сипаттайды ; Скаляр шама
Массалары бiрдей m1m21кг шарлар R қашықтықта F гравитациялық күшпен əсерлеседi. Массалары 3 кг жəне 2 кг шарлар сондай R қашықтықта қандай күшпен əсерлеседi? 6F; 36F; 3216FМассалары бiрдей, ал радиустары r1R жəне r22R екi диск бiрдей бұрыштықжылдамдықпен айналады. Дисклердiң кинетикалық энергияларының қатынасы неге тең? Ek1=Ek2/4; Ek2 /Ak1=4; Ek2=4 Ak1
Массалық центрінен өтетін өске қарағанда біртектес тұтас шардың инерция моменті неге тең? 0,4 m/R-2; 0,4 mR2; 2/5 *mR2
Массасы m=0,1г материалдық нүктенің тербелісі х=Acosωt тендеуімен сипатталады, мұндағы А=5см, ω=20с-1. Kepi қайтарушы күштің максимал мәні:2·10-3Н; 0,002Н;
Массасы 0,5 кг ери бастаған мұзды температурасы 80 0 С ішінде 0,3 кг суы бар калориметрге салады. Целсий бойынша тұрақталған температураны анықтаңыз. Мұздың меншікті балқу жылуы мен судың жылусыйымдылығы 34 кДж/кг жəне 4,2 кДж/(кгJК). 273 К ; 0’C
Массасы 0,8 кг арба инерттілікпен 2,5 м/с жылдамдықпен қозғалады. Арбаның үстіне 50 см биіктіктен массасы 0,2 кг ермексаз құлап, оған жабысып қалады. Осы соқтығыс кезінде ішкі энергияға түрленген энергия мөлшері:(еркін түсу үдеуі g = 10 м/с2) 1500 мДж ; 1,5 Дж
Массасы 0,8 кг арба инерциямен 2,5 м/c жылдамдықпен қозғалып барады. Арбаға 50 см биіктіктен массасы 0,2 кг ермексаз (пластилин) кесегі құлап, арбаға жабысып қалады. Осы соқтығыс кезінде энергияның қандай мөлшері ішкі энергияға айналады? Еркін түсу үдеуі 10 g = м/с 2 . 1,5 Дж ; 1500 мДж
Массасы 1 кг алюминий, ыдыстағы 2 кг суды 5 °С-дан 100 °С-ға дейін қыздыру үшін қандай жылу мөлшерін жұмсау керек? Алюминийдің меншікті жылу сыйымдылығы 3 10 Дж/(кг·К), судың меншікті жылу сыйымдылығы 4,2· 3 10 Дж/(кг·К).: 0,9 МДж
Массасы 1 кг қорғасын кесегінің температурасы 00С. Қорғасын кесегі жартылай балқу үшін қандай жылу мөлшерін беру қажет? Қорғасынның меншікті жылусыйымдылығы с=140 Дж/кг·К, меншікті балқу жылуы λ=2,5·104 Дж/кг, қорғасынның балқу температурасы 3270С. 58,3 кДж; 58,3×103Дж; 58300 Дж
Массасы 1 мг металл фольга кесегі, қуаты Р=15 Вт жəне ұзақтығы τ=0,05 с лазерлік импульспен сəулелендіріледі. Жарық, фольга жазықтығына перпендикуляр бағытта түсіп, одан толығымен шағылады. Жарықтың əсерінен фольга қандай жылдамдыққа ие болады? Жауапты миллиметр секундына (мм/с) өлшем бірлікте өрнектеңіз. 5 мм/c ; 0,5 см/c
Массасы 10 т автомобиль 8 м/с жылдамдықпен жүріп тоқтайды Егер автомобильдің кинетикалық энергиясы ішкі энергияға айналса, тоқтағанда бөлінетін жылу: 320 кДж
Массасы 1000 кг дене 15 м/с жылдамдықпен радиусы 75 м болатын шеңбер бойымен қозғалыс жасайды. Денеге әсер ететін күш неге тең: 3000 Н ; 3103Н ; 3кН
Массасы 14 кгазоттың зат мөлшері (азот= 0,028кг/моль):500 моль;0,5кмоль;5102моль
Массасы 2 тонна машина горизонталь жолмен бірқалыпты қозғалады. Егер үйкеліс коэффиценті 0,01 болса, ол 100м жол жүргенде двигателі қанша жұмыс атқарады: 20 кДж ; 2104Дж ; 20000Дж
Массасы 28 кг темір құймасында қанша зат мөлшері бар? 500 моль ; 0,5*10^3 моль
Массасы 320 г оттегіні 10 К – ғаизобаралыққыздырукезіндеатқарылатынжұмыс (ρ = 10-5Па): 830 МДж ; 0,83 кДж
Массасы 400 кг газөтімді қабыршығы бар ауа шарында 100 температурасы 170С, ал қысымы 105 Па болатын биіктікте ауа шары қандай жүкті ұстап тұра алады? Шар қабыршығы шар көлемінің өзгеруіне кедергі жасамайтындығын ескеруге болады. 225 кг; 0,225×103кг; 2,25×102кг
Массасы 400 кг қабыршығы бар, көлемі 2500 м 3 ауа шарының төменгі жағындағы саңылау арқылы жанарғы (горелка) көмегімен шар ішіндегі ауа қыздырылады. Шар массасы 200 кг жүкпен (себет немесе ауақалықтағыш) бірге əуелеп ұшып шығу үшін шардағы ауаны қандай минималь температураға дейін қыздыру қажет? Қоршаған ауаның температурасы 70С, ал тығыздығы 1,2 кг/м 3 . Шар қабыршығы созылмайды деп ескеруге болады. 77’С ; 350 K
Массасы 50 г материалдық нүктенің тербеліс теңдеуі берілген , мұндағы А = 10 см, ω=5с-1. Тербеліс фазасы π3 с-1 –қа тең уақыт мезетіндегі нүктеге әсер етуші күш:-625·10-4 Н; -62,5·10-3 Н; -62,5·10-2 Н
Массасы 500 кг автомобиль орнынан бірқалыпты үдемелі қарқын ала отырып, 10 с уақыт ішінде 20 м/с жылдамдыққа ие болды. Автомобильге әсер ететін барлық күштердің қорытқы күші: QUOTE 2000 H; 1000 H;Массасы m жүк, суретте келтірілгендей күштің əсерінен горизонталь бет бойымен бірқалыпты үдемелі қозғалады.F сырғанау үйкелісінің коэффициенті . Күш модулі неге тең?(mgF sin  ) ; mg F sin ; g (m  (F sin g)
Массасы m = 1кг азот, T1 = 300 К температурада V1 = 5м3 көлемді алып тұр Газ қысымы адиабаталық қысу нəтижесінде үш есе ұлғаяды Табу керек: 1) газдың соңғы көлемін 2) соңғы температурасын 0,228 м-3 , 411 K ; 228*10-3м-3, 411К
Массасы m = 5,4 кг алюминий ерітіндідегі (М = 27 г/моль) зат мөлшері: 100 моль
Массасы m вагонның V жылдамдықпен қозғалып келе жатып массасы 2m тоқтап тұрған вагонмен серпімді соқтыққаннан кейінгі кинетикалық энергиясы неге тең? mV22; Ek2=mV122=mV222; Ek2=12mV-2Массасы m газ үшін Менделеев-Клапейрон теңдеуі: PV=ukNAT;PV=uRT;
Массасы m дене h биіктіктенеркінқұлайды. Ауаныңкедергікүшінескермегенде, h/2 биіктіктегідененіңжылдамдығы: gh ; (gh)1/2
Массасы m дене, блок арқылы асып лақтырылған және массасы M денеге байланған жіпке ілінген (суретте келтірілген). Егер барлық жүйе а үдеумен қозғалатын болса, онда массаса М дененің қозғалыс теңдеуі: QUOTE
Массасы m идеал газдың ішкі энергиясын есептеуге арналған форула: mMi2RT ; mMi2kNAT ; i2vTМассасы m шар V жылдамдықпен келе жатып, тоқтап тұрған массасы 2 есе үлкен шармен серпімсіз соғысқаннан соң шарлардың бірге қозғалыс жылдамдығы неге тең?0,33V; (1/3)V; 0,33/V-1
Массасы m ядроны көкжиекке α бұрыш жасай лақтыру үшін А жұмыс жасалған. Ядро жерге құлайтын уақыт:t=2vsinαg; t=2vyg; t=tk2Массасы m20 г шарик ұзындығы l10 см жібек жіпке ілінген. Шариктің заряды q = +105Кл жəне ол кернеулігі E =104 В/м вертикаль төмен бағытталған біртекті электрлік өрісте орналасқан. Шариктің аздаған тербелістерінің периоды қандай? Еркін түсу үдеуі g10 м/с2.0,5 с; 500 мс; 500*10-3 c
Массасы m, радиусы R біртектес тұтас цилиндрдің айналма симметриялық өсіне қарағандағы инерция моменті неге тең? m/2R-2; 1/2*mR2; 1/8*md2
Массасы m, радиусы R диск симметриялық өсiнен ω бұрыштық жылдамдықпен айналып тұр. Сыртқы күштiң əсерiнен диск тоқтайтын болса, күштiң жұмысы А неге тең? mw 2/(4R 2); mR2/(4w2); mR2 w2/ 4
Массасы m, радиусы R жұқа сақинаның массалық центірінен өтетін сақинаның жазықтығына перпендикуляр өске қарасты инерция моменті неге тең? mR2; m*1/R-2; md 2/ 4, d-диаметр
Массасы m= 0,6 кг дене қозғалысы координатының уақытқа байланысты теңдеуі x= A Sin,мұндағы А= 5 см, . Денеге t= уақыт мезетінде әсер ететін күшті тап: -0,148 Н ; -14,810-2Н ; -148мН
Массасы m=0,03кг (R=8,31Дж/(моль·К)), көлемі V=0,02 м2 , қысымы p= 2 ⋅105Па болатын аммиактың NH3 (М=17 г/моль) температурасы: 273 КМассасы m=10 г шарик жібек жіпке ілінген. Шарикке q=10-6 Кл оң заряд беріп, кернеулігі Е=104 В/м төмен бағытталған біртекті электр өрісіне орналастырылады. Жіптің керілу күші неге тең? Еркін түсу үдеуі g10 м/с2.110 мН; 0,11 Н; 110×10-3Н
Массасы m1=60 кгадам v1=8 км/сағжылдамдықпенжүгіріп, m2=80 кгмассалы v2=2,9 км/сағжылдамдықпенқозғалыпкележатқанарбанықуыпжетіп, секіріпмінеді. Арба қандайжылдамдықпенқозғалады? 5,08 км/сағ ; 1,41 м/с
Массасы m дененің тартылыс өрісінде dR қашықтыққа орын ауыстыруына қажетті жұмыс:A=-R1R2GmMR2dR;dA=-GmMR2dRМатематикалық маятниктің тербеліс периоды: T=2πlgМатематикалық, физикалық және серіппелі маятниктердің тербеліс периоды:;;
Материалдық нүкте амплитудасы 4 см және периоды 2 с болатын гармониялық тербеліс жасайды. Егер нүктенің қозғалысы 2 см күйінен басталатын болса, онда нүктенің қозғалыс теңдеуі: QUOTE см; QUOTE м
Материалдық нүкте амплитудасы 4 см және периоды 2 с болатын гармониялық тербеліс жасайды. Егер нүктенің қозғалысы 2 см күйінен басталатын болса, онда нүктенің қозғалыс теңдеуі: QUOTE
Материалдық нүкте амплитудасы 4 см және периоды 2 с болатын гармониялық тербеліс жасайды. Егер нүктенің қозғалысы 2 см күйінен басталатын болса, онда нүктенің қозғалыс теңдеуі:xt=0.04cos⁡(πt+60o) м; xt=4cos⁡(πt+π3) см; xt=0,04cos⁡(πt+π3) м
Материалдық нүкте: Басқа денелерге дейінгі қашықтықпен салыстырғанда өлшемі ескерілмейтін дене ; Физикалық модель ; Барлық массасы бір нүктеге шоғырланған дене
Материалдық нүкте: Басқа денелерге дейінгі қашықтықпен салыстырғанда өлшемі ескерілмейтін дене; Физикалық модель
Материалдық нүктенiң қозғалмайтын нүктеге қатысты импульс моментi: Материялық нүкте радиус-векторының оның импульсының векторына векторлық көбейтiндiсiне тең шама ; Сол оське қатысты дененің инерция моменті мен бұрыштық жылдамдықтың көбейтіндісіне тең шама ; Бағыты r векторынан p векторына қарай бұру кезінде бұранданың ілгерілемелі қозғалысымен сәйкес келеді
Материалдық нүктенің қисықтық қозғалыстағы толық үдеуі: a at2+aτ2Менделеев – Клапейрон теңдеуі: pV=m MRTМеншікті булану жылуы 2,3*106 Дж/кг, судың тығыздығы 103кг / м болатын болса, онда 3 л суды 1000С температурада буға айналдыру үшін қажет энергия: 6,9 МДж
Меншікті магниттік моменттің B векторының бағытына проекциясы келесі мәндердін бірін қабылдай алады: PmsB=eh2m;Металлды толқын ұзындығы 245 нм жарықпен сəулелендірген кезде фотоэффект байқалады. Электрондардың металлдан шығу жұмысы 2,4 эВ. Анодқа қарай ұшатын электрондардың максималь жылдамдығын 2 есе азайту үшін, лампа электродтарына қандай тежеуші кернеу мəнін түсіру қажет? Вакуумдағы жарық жылдамдығы c= 3*108м/с, электрон заряды q =1,6 ⋅ 10-19Кл, Планк тұрақтысы h = 6,6 ⋅1034 Дж⋅с 2 В ; 0,002 мВ
Механикалық жұмыс: күш пен осы күш әсерімен жүрілген жолды сипаттайтын физикалық шама ; Өзара әсерлесетін денелердің арасындағы энергия алмасу процесінің сандық сипаттамасы ; Күштің және орын ауыстырудың скалярлық көбейтіндісі
Механикалық момент (күш моменті) өрнегі:;
Механикалық энергияның сақталу заңы: mgh+mv22=constМеханикалық энергияның сақталу заңы: Материалдық нүктелердің тұйық жүйесінің толық энергиясы олардың кинетикалық және потенциалдық энергияларының қосындысына тең тұрақты шама ; Тек қана консервативті күштер әсер ететін денелердің тұйық жүйесінің толық энергиясы уақытқа байланысты өзгермейді, сақталады ; Уақыттың біртектілігінің салдары болып табылады
Молекула кинетикалық теорияның анықтамасы: Кез-келген дене молекула деп аталынатын ерекшеленген майда бөлшектерден тұрады;Молекулалар ретсіз, хаосты қозғалыста болады;Молекулалар қозғалысының интенсивтілігі дененің температурасына тәуелді .
Молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі:P=23nEk;
Молекула-кинетикалық теорияның тәжірибелік негіздері: Броундық қозғалыс ; Штерн тәжірибесі ; Ламберт тәжірибесі
Молекулалардың ең ықтимал жылдамдығы мына формуламен анықталады: ;;
Молекулалардың ең ықтимал жылдамдығы:vB = 2RTm0NAМолекулалардың ең ықтимал жылдамдығы:vB=2RTM; vB=2kTm0;
Молекулалардың жылдамдық бойынша таралуының Максвелл заңы: ;;
Молекулалардың макроскопиялық параметрлері: Концентрация; Көлем; Қысым;
Молекулалардың макроскопиялық параметрлері;Қысым ; Концентрация Температура
Молекулалардың микроскопиялық параметрлері: Масса; Зат мөлшері;
Молекулалардың орташа арифметикалық жылдамдығы: QUOTE
Молекулалардың орташа соқтығыс саны: z=nπd2v; z=2nπd2v; z=nМолекуланың массасы: ;;
Молекуланың орташа арифметикалық жылдамдығы:;;
Молекуланыңеңықтималжылдамдығы: 〈vкв〉2 = 2RTM ; 〈vкв〉2 = 2kTmМолекуланыңорташаарифметикалықжылдамдығынанықтайтынформула: 〈vкв〉2 = 8RTπM ; 〈vкв〉2 = 8kTπmМолекуланыңорташаквадраттықжылдамдығы: 〈vкв〉2 = 3RTM ; 〈vкв〉2 = 3kTmМөлшері 1,1 МДж жылу əсерімен, 293 К температурасында алынған қанша шойынды 1393 К балқу температурасына дейін қыздыруға болады? Шойынның меншікті жылусыйымдылығы 0,5·103 Дж/кг: 2 кг
Нақты газ күйін сипаттайтын Ван-Дер-Ваальс теңдеуі: ;;
Нүкте заңдылығымен гармониялық тербелістер жасайды. Максимал жылдамдық:max=4,71м/с;max=47110-2м/с;max=471см/с
Нүкте қозғалысының кинематикалық теңдеуі:x = x(t), y = y(t), z = z(t)
Нүктенің сызықтық жылдамдығы мен бұрыштық жылдамдығы арасындағы байланыс:v = wr
Ньютонның III заңының анықтамасы: Екі материалдың нүктелердін өзара әсерлесу күштері модуль бойынша тең бағыттары қарама-қарсы ; Өзара әсерлесу күштері бір-біріне параллель болады ; Өзара әсерлесу күштері әрқашанда қос күш болып табылады және табиғаты бірдей
Ньютонның бірінші заңының толық анықтамасы: Денеге эсер ететін күштердің векторлық қосындысы нольге тең болса, онда дене тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалысын сақтайды
Ньютонның бірінші заңының толық анықтамасы: Кез-келген дене тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалысын сыртқы денелердің әсері бұл күйді өзгерткенге дейін сақтайды ; Денеге әсер ететін күштердің қорытқы күші нольге тең болса, онда дене тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалысын сақтайды ; Денеге әсер ететін күштердің векторлық қосындысы нольге тең болса, онда дене тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалысын сақтайды
Оқшауланған зарядталған өткізгіш энергиясы: ; ;
Ом заңы: QUOTE ; QUOTE ; QUOTE
Ом заңының дифференциалдық түрі:j=Ep ; j=qt ; j=URОм заңының дифференциалдық түрі: j=Eρ; j=γ; j=γEОптиканың бөлімдері:Геометриялық (сәулелік) оптика;Толқындық (физикалық) оптика;Кванттық (корпускулалық) оптика
Ортамен жылу алмасу болмайтын процесс:Адиабаталық; Изоэнтропиялық; Энтропиясы тұрақты болатын процесс
Ортаның диэлектрлік өтімділігі:диэлектрліктің электрлік өрісте поляризациялану қабілеті; өлшемсіз шама; өріс диэлектрик арқылы неше есе азаятындығын көрсететін шама
Орташа жылдамдық модулі:<ϑ>=∆r∆t;<ϑ>=∆s∆t;<ϑ>=∆r∆tОрташа жылдамдықтың өрнегі:v=St;v=∆S∆t;v=S1+S2+…+Snt1+t2+…+tnОрташа жылдамдықтың өрнегі: ;;
Оське қатысты күш моментінің теңдеулері: dLdt=M ; LZ=JZωОське қатысты күш моментінің теңдеулері:;
Оське қатысты күш моментінің теңдеулері: ; ;
Оттегінің (M = 32 г/моль) 1 киломолінің массасы: 32 кг
Оттегінің молярлық массасы 32 г/моль, ал азоттың молярлық массасы 28 г/моль екеннін, ауаның құрамы 25 % o2 + 75 % N2 деп ескеретін болсақ, онда молярлық массасы: 29 г/моль
Өзен ағысыныңжылдамдығы 3 км/сағ, алқайықтыңсуғақатыстыжылдамдығы 6 км/сағӨзендікөлденеңіненқиыпөтуіүшін, қайықжағағақатыстықозғалатынбұрыш: 60° ; π3Өріске перпендикуляр орналасқан ауданы 30 QUOTE контурдың ішіндегі магнит ағыны 0,6 мВб. Контурдың ішіндегі өріс индукциясы:0,2 Тл; 200 мТл; 0,0002 кТл
Өткізгіш э.қ.к. 12 В және ішкі кедергісі 1 Ом ток көзіне қосылған. Өткізгіштен күші 3А ток өтеді. Өткізгіштің электр кедергісі: 3 Ом; 0,003 кОм; 3000 мОм
Өткізгіштерді параллель қоссақ, онда олардың толық кедергісі:1/R=1/R1+1/R2+1/R3+…+1/Rn ; 1/R=R1-1+R2-1+…+Rn-1 ;1/R=√(1/R1+1/R2+…+1/Rn)2
Өткізгіштің кедергісін анықтайтын өрнек:;;
Планетаның массасы М, радиусы R. Планета бетiндегi еркiн түсу үдеуі қандай? g=GMR2; g=GMR-2; g=GR2M-1Планк тұрақтысы h = 6,6 ×1034 Дж×с. 800 км/с; 800×103 м/с ; 0,8×106м/с
Политроптың көрсеткіші қабылдайтын мəндер: 1 < n <γ
Пондеромоторлық күштер: ; ;
Потенциалдар айырымы 106 В екі нүктенің арасында, 20 Кл нүктелік электр зарядын орын ауыстырғандағы электр өрісінің жұмысы: ; ; QUOTE
Потенциалдар айырымы: ; ;
Потенциалдық күш: Кулон күші ; Тыныштық үйкеліс күші
Потенциалдық күш: Серпімділік күші ; Кулон күші ; Ауырлық күші
Потенциалдық энергия: Денеге басқа денелер немесе өрістер тарапынан болатын механикалық әсердің өлшемі болып табылады;
Потенциалдық энергия: Шамасы жагынан бірлік уақыт ішінде жасалған жұмысқа тең; Жүйе күйінің функциясы
Потенциалдық энергия: Дене координаталарының және уақыттың функциясы ; Жүйе күйінің функциясы ; Жүйенің конфигурациясына және сыртқы денелерге салыстырғандағы оның орнына тәуелді
Потенциалдық энергияның өрнегі: ;;
Потенциялық шұңқыр туралы қай тұжырым дұрыс? Потенциялық шұңқырдағы бөлшек азғантай аймақта ғана қозғала алады; Потенциялық шұңқырда орнықты тепе-теңдіктің шарты болып табылатын потенциялық энергия минимумді; Бөлшек қозғалысы финитті
Протон (протон заряды , ал оның массасы QUOTE , біртекті магнит өрісіне, өріс бағытына α=300 бұрышпен ұшып кіріп, радиусы QUOTE бұранда сызықтар бойымен қозғалады. Егер магнит өрісінің индукциясы QUOTE болатын болса, онда протонның кинетикалық энергиясы: ≈689*10-19Дж; ≈6,89*10-17Дж;
Протондар шоғыры, индукциясы В=0,1 Тл біртекті магнит өрісі аймағына, өріс бағытына перпендикуляр бағытта ұшып кіреді. Бұл өрісте протондар, радиусы r=0,2 м доға бойымен қозғалып, бекітілген нысанаға (заземленная мишень) келіп тиеді. Протондар тиген кездегі нысанадан бөлініп шығатын қуатты есептеңіз. Шоғырдағы ток күші I=0,1 мA. Протонның меншікті заряды q/m=108 Кл/кг 2 Вт ; 2000 мВт
Пуазейль формуласында сұйық шығыны қандай шамаларға пропорционал? қысымдар айырымытың бiрінші дəрежесiне; түтіктің радиусының төртінші дəрежесiне; тұтқырлық коэффицентінің минус бірінші дəрежесiне
Пуассон теңдеуі: рVγ= const ;TVγ-1= const; Tγp1-γ= const
Радиактивтік ыдыру заңының өрнегі:lnN-lnN0=-λt ; N=N0exp-λtРадиусы , массасы m= 1кг тұтас біртекті дисктің центрінен өтетін оске қатысты моментін анықтаңыз: 0,08кг·м2;810-2 кг·м2;80 гм2
Радиусы 10 см жəне массасы 800 г диск өз осімен айналып тұр Дисктің инерция моментің мəні: 4 г· м2Радиусы 40 см дөңгелек орамнан өтетін ток 4 А. Орамның центріндегі магнит индукциясы:; QUOTE ; QUOTE
Радиусы 5 м диск 60 айн/мин жиілікпен айналып тұр. Дисктің шетіндегі нүктенің жылдамдығы: 10π м/с
Радиусы R орамдағы ток күші I–ға тең. Орамның өсіндегі, үлкен қашықтағы магнит өрісі:;;
Радиусы R шеңбер бойымен қозғалған нүктенің сызықты жылдамдығы :v=lim∆t→0R∆φ∆t; v=Rω;v=Rlim∆t→0∆φ∆t;Релятивистiк бөлшектiң энергиясы мен импульсiнiң байланысы қандай? E2-c2p2=m02c4; E2=c2p2+m02c4; m2c4=c2p2+m02c4Релятивистiк емес бөлшектiң энергиясы мен импульciнiң байланысы қандай? E=p2/2m; E=1/2mp-2; E=(p4/9m4)1/2
Серіппелі маятниктің еріксіз тербелістерінің теңдеy;QUOTEx+rmx+kmx=F0mcosω0t+φ;mx=-kx-rx+F0cosω0t+φ;Серіппелі маятниктің қозғалыс теңдеуі:x+kmx=0 $ mx=-kxСеріппелі маятниктің тербеліс периоды: T=2πmkСерпіппеге ілінген шарик, тегіс горизонталь жазықтықта амплитудасы 10 см гармониялық тербеліс жасайды. Шариктің кинетикалық энергиясы екі есе азаятын уақытта шарик өзінің тепе-теңдік күйінен қаншаға ығысады? 0,07 м ; 7 см
Сәуленің қосарланып сыну құбылысы:Кристаллға түскен сәуленiң екi сәулеге ажырап шығуы; Жарықтың дихроизм құбылысы;Жарық толқынының электрлік вектордың бағытына байланысты жарықты әртүрлі жұтуы
Скалярлық шама: Қуат
Скалярлық шама: Кинетикалық энергия
Скалярлық шама: Кинетикалық энергия ; Инерция моменті ; Қуат
Соленоидтың барлық орамдарымен ілініскен толық магнит ағыны мынаған тең:;;
Стефан – Больцман формуласы: R=σT4 ; Rλ,T=2πckT/λ4
Стокс кедергi күшiнiң өрнегiн көрсетiңiз F=-6πηRV, F=-6πηRV; F=-6πηR/V-1Судың меншікті жылу сыйымдылығы 4,2* 103Дж/(кг·К) екенін ескерсек, онда 1 кДж жылу əсерінен 100C температураға дейін қыздыруға болатын судың массасы: 24 г
Судың тығыздығы1 г/см3, ал молярлық массасы 18 г/моль (Na=6,02*1023моль_1) ескерсек, онда 1 мм 3судағы молекуланың саны: 3,3*1019Суретте калориметрдегі заттың температурасының уақытқа байланысты өзгерісінің графигі келтірілген. Калориметрдің жылусыйымдылығы мен жылулық шығындарды ескермеуге болады, ал ыдысқа берілетін қуат тұрақты екенін ескеру қажет. Заттың сұйық күйіндегі меншікті жылусыйымдылығын есептеңдер. Заттың меншікті балқу жылуы 100 кДж/кг тең. Уақыттың бастапқы мезетінде зат қатты күйде болған. 1,25 кДж/кг⋅К ; 1250 Дж/кг⋅К
Суретте келтірілген денеге әсер ететін үйкеліс күші: QUOTE ; QUOTE
Суретте келтірілген схемада батарея ЭҚК ε =10 В, конденсатор сыйымдылығы С=2 мкФ, катушканың индуктивтілігі L белгісіз. Схемдағы К кілт ажыратылған кезде конденсатор 5,0 ε U0 = кернеуге дейін зарядталған. Тізбектің омдық кедергісін ескермей, кілтті тұйықтағаннан кейінгі конденсатордағы максималь зарядты анықтаңдар. 30 мкКл ; 0.03 мКл
Суреттегі 1-2-3 нүктелер аралығында айнымалы ток өтеді. Катушканың индуктивтілігі L=0,25 Гн, конденсатор сыйымдылығы С=100 мкФ. Айнымалы ток жиілігінің қандай мəнінде 1-2-3 бөліктің кедергісі нольге тең болады? Катушканың жəне қосқыш сымдардың активті кедергісін ескермеуге болады. Жауапты бүтін санға дейін жуықтаңыз.0,2×103Ом ; 0,2 кОм ; 200 Ом
Сутегі атомындағы электрон n=5 күйден негізгі n=1 күйге ауысады.осы жағдайда шығарылған фотонның энергиясы: 13,056эВ; 20,89*10-19Дж; 2,089*10-18Дж
Сутегі атомындағы электрон негізгі күйден бірінші қозған күйге өткенде атом қанша фотоэнергиясын жұтады және электронның сол күйдегі орбитасының радиусы 10,2 эВ; 212 пм; 0,102·102 эВ; 212·10-12 м; 102·10-1 эВ; 0,212 нм
Сұйықтардың ағысы үшін энергияның сақталу заңы (Бернулли теңдеуі): p+ρgh+pv22=constСұйықтардың үзіліссіздік теңдеуі: S*v=constСұйықтың беттік керілуінің болуы себебі:Сұйықтың жоғары қабатындағы молекулаларының потенциалдық энергиясы төменгі қабаттағыға қарағанда артық болуынан; Сұйықтың әрбір молекуласына оны қоршаған су молекулаларының тартылыс күші әсер етеді; Сұйық бос бетінің ауданын кішірейтуге тырысады
Сыйымдылығы 0,4 пФ, астарлардағы заряды 4 нКл берілген конденсатордың энергиясы: ; ; QUOTE
Сыйымдылығы 12 л баллон температурасы 17℃, қысымы 8, 1МПа азотпен толтырылған. Баллондағы азоттың массасы:1130г; 113*10-2кг
Сыйымдылығы 70 м3 бөлменің температурасы 280 К. Пешті жағып қыздырғанда температура 296 К көтерілді. Егер қысым тұрақты 100 кПа тең болса, ауаның ұлғаю кезіндегі жұмысы неге тең:400 кДж; 4105Дж;
Сыйымдылықтары С1 , С2 жəне С3 тізбектей жалғанған үш конденсатордан тұратын тізбектің жалпы сыйымдылығы: 1C=1C1+1C2+1C3 ; 1C=C2*C3+C1*C3+C1*C2C1*C2*C3 ; C=C1*C2*C3C2*C3+C1*C3+C1*C2Сыну заңы:Түскен сәуле, сынған сәуле және екі ортаны бөліп тұрған шекараның түсу нүктесіне жүргізілген перендикуляр бір жазықтықта жатады; Түсу бұрышы синусының, сыну бұрышы синусына қатынасы берілген орталар үшін тұрақты шама; QUOTE екінші ортаның бірінші ортаға салыстырғандағы салыстырмалы сыну
Сыртқы факторлардың әсеріне күшті ұшырайтын, өздігінен магниттелгіш қасиетке ие заттар:ферромагнетиктер;кюри нүктесінен жоғары нүктелерде қыздырғанда, магниттік қасиеттерін жоғалтады; темір, никель, кобальт
ТармақталғантізбекүшінКирхгофзаңдары: IiRi=Ei ; Ii=0
Таяқша ұзындығына параллель V жылдамдықпен қозғалғанда бақылаушыға қарағанда оның ұзындығы неге тең? l0-таяқшаның меншiктi ұзындығы. l  l0 1 v2 / c2 ; l=l0/(1-V2c2)-1; l  l01 v 2/ c 21 / 2
Текжарықтыңкванттыққасиеттеріменсипатталатынқұбылыс: Комптон эффектісі ; Фотоэффект
Текжарықтыңтолқындыққасиеттеріменсипатталатынқұбылыс: Дифракция ; Интерференция
Температура: Атомдар мен молекулалардың жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшемі;Макроскопиялық жүйенің термодинамикалық тепе-теңдіктегі күйін сипаттайтын физикалық шама;Денелер арасындағы жылу алмасудың анықтайтын шама
Температурадан тəуелсіз жылу сыйымдылығы С = 20 Дж/К болатын дене 1 t = 100 С o - дан t2 = 200С -ға дейін суыған болса, дененің жылу мөлшері: –1,6 кДж
Температуралары T1= 500 К жəне T2 = 300 К идеал газдың Карно циклының ПƏК-ін η: 40 %
Температурасы 0℃ – қатеңмұзкесегібөгеткесоғылғанкездетолықтайеріпкетуіүшінқандайжылдамдықпенұшуыкерек? 820 м/с ; 0,82 км/с
Температурасы 60 С 0 қаныққан су буының тығыздығын анықтаңыз, егер қысымы 19,92 кПа болса. 0,13 кг/м^3 ; 130*10^-3 кг/м^3
Тербеліс жиілігі:v=ω2π;
Тербеліс жиілігі: формулалары
Тербеліс периоды: формулалары
Тербеліске жататын процес;Дыбыстың таралуы; Радиотолқындық таралуы;Жарықтың таралуы
Тербелістің амплитуданың, периодының және жиілігінің сәйкесінше анықтамалары: Тербелетін шаманың максимал мәні ;Толық бір тербеліс жасауға жұмсалатын уақыт ;Уақыт бірлігіндегі тербелістер саны
Тербелістің циклдық жиілігі:
Тербелмелі контур икемделген вакумдағы электромагниттік толқын ұзындығы 12 м. Егер контурдағы максималь ток 1 А болатын болса (контурдың активті кедергісін ескермеуге болады), онда тербелмелі контурдың конденсатор жапсарларындығы максималь заряд шамасы:0,00637 мКл; 6370 пКл;
Тербелмелі контур икемделген вакуумдағы электромагниттік толқын ұзындығы 12 м. Егер контур даты максималь ток 1А болатын болса (контурдың активті кедергісін ескермеуге болады), онда тербелмелі контурдың конденсатор жапсарларындағы максималь заряд шамасы: 6370 пКл
Тербелмелі контур индуктивтілігі L=10-3 Гн катушкада және электросыйымдылығы С=2·10-9 Ф конденсатордан тұрады. Контурдың кедергісін ескермей, контурдың қандай толқын ұзындығына арналғанын анықтаңыз: λ=2,67·103 м;λ=2670м;λ=2,67км
Тербелмелі контурдың конденсатор жапсарларындағы максималь заряд шамасы 50 нКл, ал контурдагы максималь ток 1,5 А болатын болса (контурдың активті кедергісін ескермеуге болады), онда тербелмелі контур икемделген вакуумдағы электромагниттік толқын үзындығы:6280 см;
Тербелмелі контурдың өшетін тербелісінің теңдеуі : q+ RLq+1LCq=0Физикалық маятниктің еріксіз тербелісінің дифференциалдық теңдеуі: x+ ω02x=0Тербемелі контурдың конденсатор жапсарларындағы максималь заряд шамасы 50 нКл, ал контурдағы максималь ток 1,5 А болатын болса (контурдың активті кедергісін ескермеуге болады), онда тербелмелі контур икемделген вакуумдағы электромагниттік толқын ұзындығы: 62,8 м
Термодинамикалық параметрлер:Қысым;Көлем;Температура
Термодинамиканың 1-ші заңын сипаттайтын формула: δQ = dU + δA
Термодинамиканың 3-ші бастамасы:Тепе-теңдік күйде термодинамикалық температураның нольге жақындауымен барлық денелердің энтропиясы нольге ұмтылады; 0 К-де Сржәне СV жылу сыйымдылықтары нольге тең.; Абсолют нольге жақындаган кезде барлық денелердің энтропиясы нольге ұмтылады:
Термодинамиканың бiрiншi бастамасы:; ;
Термодинамиканың бірінші бастамасы, ол: Статистикалық жүйелер үшін энергияның сақталу заңы
Термодинамиканың бірінші бастамасы: QUOTE
Термодинамиканың бірінші бастамасы: δQ=dU+δ ; δQ=mMi2RdT+δ; δQ=mMi2RdT+PdТермодинамиканың екінші бастамасы: Екінші ретті өмірлік двигательді жасаудың мүмкін еместігі туралы заң
Термодинамиканың екінші бастамасының анықтамасы: Жалғыз-ақ нәтижесі болып табылатын бір денеден жылу мөлшерін алып, ол жылуды толығымен жұмысқа айналдыру болып келетін процестерді жүзеге асыру мүмкін емес; Екiншi типтi перпетуум мобиленiң болуы мүмкiн емес; Соңғы нәтижесi бiрден-бiр кейбiр жылу мөлшерi төменгi температуралы денеден жоғары температуралы денеге ауысатын процесстердiң болуы мүмкiн емес
Термодинамиканың екінші заңы: Тұйық жүйеде болып жатқан процесте энтропия кемуі мүмкін емес; Қыздырғыштан алынған жылу толығымен жұмысқа айналатын дөңгелек процесс болуы мүмкін емес; Соңғы нәтижесi бiрден-бiр кейбiр жылу мөлшерi төменгi температуралы денеден жоғары температуралы денеге ауысатын процесстердiң болуы мүмкiн емес
Термодинамиканың І-ші бастамасы:Жүйеге берілген жылу мөлшері оның ішкі энергиясын ұлғайтуға және жүйенің сыртқы күштерге қарсы жұмыс атқаруына жұмсалады; Термодинамикалық процестегі энергияның сақталу және айналу заңы орындалады; Сырттан берілген энергиядан артық жұмыс жасай алатын периодты түрде жұмыс істейтін қозғалтқыш жасау мүмкін емес
Тізбек бөлігі үшін Ом заңы (ток көзі болмаған жағдайда):I=URТізбектегі конденсатордың электр сыйымдылығын екі есе кеміту үшін: пластина ауданын 2 есе кеміту керек; дәл сондай конденсаторды тізбектей жалғау керек
Тізбектей жалғанған активті кедергіден, конденсатордан және катушкадан тұратын тізбектің толық кедергісі:;;
Тізбектін тұйықталған бөлігінде Q зарядтың орнын ауыстыру үшін жұмсалатын бөгде күштер жұмасы: A=kx22;Тізбектің тұйықталған бөлігінде Q зарядтың орнын аустыру ұшін жұмсалатын бөгде күштер жұмысы:A=QεТізбектіңбіртектібөлігіүшінОмзаңы: I=UR ; IR=U
Тоғы бар дөңгелек өткізгіштің центріндегі магнит өрісі: QUOTE QUOTE ; QUOTE
Тогы бар өткізгіш тудыратын, онан қайсібір қашықтықтағы өрістің магниттік индукциясын анықтайтын заң:; Био– Савар– Лаплас заңы;
Тогы бар өткізгіш элементіне магнит өрісі тарапынан әсер ететін күш: Ампер күші; QUOTE ; QUOTE
Ток күші: I=dQdt; I=nev; I=SjdSТок күші:I=dqdt;Ток күшінің тығыздығы: QUOTE ; QUOTE j=dIdS;Ток күшінің тығыздығы: j=dIdS; j=nev; j=ρvТоктар мен тұрақты магниттерді қоршаған кеңістіктегі күштік өріс:магнит өрісі; тогы бар өткізгіштерге немесе тұрақты магниттерге әсер етеді ; магниттік индукция векторымен QUOTE сипатталады
Токтың жүмысы:dA=UR2dt; dA=UIdt
Токтың жұмысы: ; ;
Токтың қуаты:P=UI ;P=I2RТоктың қуаты: ; ;
Толқын ұзындығы: Фазалары бірдей болып тербелетін көрші екі нүктенің ара қашықтығы ;Фазалар айырымы 2π болып тербелетін екі нүктенің ара қашықтығы ;Толқынның бір период уақытта жүріп өткен ара қашықтығы
Толқындық сан: k=ωv; k=2πλ;
Толқындық сан: формулалары
Толық шағылу құбылысы: Егер жарық сыну көрсеткіш үлкен ортадан сыну көрсеткіші аз ортаға тараса;Түсу бұрышы болған кезде, барлық түскен жарық толығымен шағылады; Егер жарық оптикалық тығыз ортадан оптикалық тығыздығы аз ортаға тараса
ТолықтізбекүшінОмзаңы: I( R + r ) = ε ; I=ε R+rТоптық жəне фазалық жылдамдықтар арасындағы байланыс: формулалары
Топтық және фазалық жылдамдықтар арасындағы байданыс:u=ϑ+k-λ22πdϑdλ;u=ϑ-λdϑdλТорричелли формуласын көрсетіңіз : : v=2ghТөмендегі келтірілген бірліктердің қайсылары инерция моменті мен импульс моменті бірліктеріне сәйкес келеді: кг·м2 және кг·м2/с ; Дж с2 және Дж с ; Втс3 және Втс2
Түзу сызықты қозғалыс кезiнде денеге FFkx2заңдылықпен өзгеретiн күш əсеретедi. Осы дененiң орын ауыстыруы х нөлден S-ке дейiн өзгергенде күштiң жұмысынеге тең? F0S+k*S3/3; A ∫0S(F0 kx2)dx; A ∫0S dx  k ∫0S x 2 dx
Түзу токтың магнит өрісі: QUOTE ; QUOTE
Түзу токтың магнит өрісі:;
Түзусызықты бірқалыпты өзгермелі қозғалыс кезіндегі үдеу:ar=a=∆v∆tТүзусызықты гармониялық тербеліс жасайтын материалдық нүктенің кинетикалық энергиясы: формулалары
Тұйық контурды қиып (тесіп) өтетін магнит ағынының өзгерісі келесі жағдайларда болады:Уақытқа қатысты тұрақты магнит өрісінде контурдың немесе оның бөліктерінің орнын ауыстыру салдарынан магнит ағыны өзгереді; Өткізгіштер және олармен қоса еркін заряд тасымалдаушылары магнит өрісінде қозғалған кезде магнит ағыны өзгереді
Тұйық контурды қиып (тесіп) өтетін магнит ағынының өзгерісі келесі жағдайларда болады: Уақытқа қатысты тұрақты магнит өрісінде контурдың немесе оның бөліктерінің орнын ауыстыру салдарынан магнит ағыны өзгереді; Контурды қиып (тесіп) өтетін магнит ағынының өзгерісі тыныштықтағы контурдағы электр ерісінің өзгерісімен байланыст; Контурды қиып (тесіп) өтетін магнит ағынының езгерісі тыныштықтағы контур маңындағы магнит өрісінің уақыт бойынша өзгерісімен байланысты
Тұйық өткізгіш контурмен шектелген бет арқылы өтетін магнит ағыны уақытқа тура пропорционал түрде артады. Осы контурда пайда болатын индукциялық ток күші: тұрақты болып қалады; QUOTE формуласымен өрнектеледі; уақыт өтуі бойынша өзгермейді
Тұйықталған жүйе құрамына кіретін, екі өзара әсерлесетін дене үшін импульстың сақталу заңы:P1+P2=P1+P2 ; m1v1+m2v2=m1v1+m2v2Тұйықтізбекүшін Ом заңы: IR=∆φ+E ; I=∆φ+ERТұракты көлемдегі идеал газдың мольдік жылу сыйымдылыгы:CV=dUdT ; CV=i2RТұрақты көлемдегi идеал газдың мольдік жылу сыйымдылығы: ;;
Тұрақты температурада сынаптың он тамшысы (J = 0,47 Н/м) əрқайсысының радиусы 0,1 мм бір тамшыға бірігеді. Осы кезде қанша жылу мөлшері бөлінеді? 3,14*10-7 Дж ; 0,314*10-6 Дж
Тығыздығы  дене тығыздығы 0 сұйық бетiнде қалқып жүр. Дененiң көлемiнiң қанша бөлiгi dV/V cұйыққа батырылған. / 0 ;  × 01 ; 2 / 20
Тығыздығыρ - ғатеңсұйыққабатырылғантығыздығыρ0 -ғатеңденеқандайүдеуменсұйықтыңбетінеқалқыпшығады? Сұйықтыңкедергікүшінескермеугеболады. [(ρ – ρ0 )/ ρ]⋅ g ; [(1− ρ0/ ρ)]⋅g
Уақыттың t мезетіндегі материальдық нүктенің лездік үдеуі QUOTE ; a=dvdtУақыттың t мезетіндегі материалдық нүктенің лездік үдеуі:a=lim∆t→0∆ϑ∆t;a=∆ϑ∆t; a=lim∆t→0(a)Уақыттың dt мезетіндегі F күші өндіретін қуат: N = Fdrdt; N = Fv
Үдеу векторының өрнегі: ;;
Үдеудің тангенциал құраушысы:ar=vt;
Үдеудің тангенциал құраушысы: aτ=lim∆t→0∆vτ∆t ; aτ= vtҰзындығы 4 м, бойымен 6 А ток өтетін түзу өткізгіш индукциясы 0,25 Тл біртекті магнит өрісінде индукция сызықтарымен 30° бүрыш жасай орналасқан. Өткізгішке эсер ететін күш: 3000 мН; 0,003 кН
Ұзындығы 4 м, бойымен 6 А ток өтетін түзу өткізгіш индукциясы 0,25 Тл біртекті магнит өрісінде индукция сызықтарымен 300 бұрыш жасай орналасқан. Өткізгішке әсер ететін күш:3 Н; 0,003 кН; 3000 мН
Ұзындығы 50 см жəне массасы 480 г жіңішке стержень, ортасынан перпендикуляр өткен ось бойымен айналып тұр Стерженнің инерция моменті: 10 г· м2Ұзындығы l=50 см және диаметрі d=5 катушка N=1500 орамнан тұрады. Катушкамен I=1 A тоқ өтеді. Катушка индуктивтілігі: L=1,11*10-4 ГH L=11,1*10-3 Гн
Ұзындығына перпендикуляр бағытта V жылдамдықпен қозғалатын таяқшаның ұзындығы неге тең? l0-таяқшаның меншiктi ұзындығыl = l0; l =(1/ l0)1; l = l0×1/(1 -v2 / c2 )1× 1 -v2 / c2
Фермиондар:Ферми-Дирак статитикасына бағынатын бөлшектер; Антисимметриалық толқындық функциялармен сипатталатын бөлшектер; Спиндері жартылай бүтін бөлшектер
Физикалық маятниктің тербеліс периоды: T=2πJmglФизикалық маятниктің тербеліс периодын есептеп табуға болатын өрнек:;;
Фиктің диффузия заңы: M=-DdρdxStФотометриядағы энергетикалық шамалар: Энергетикалық жарқырау (сәуле шығарғыштық) ;Энергетикалық жарық күші (сәулелену күші);Энергетикалық жарықтылық
Фотон массасы: формулалары
Френельдің сақиналы зоналарының радиусы: формулалары
Холл эффектісі:тогы бар өткізгіштердің немесе жартылай өткізгіштердің магнит өрісінде көлденең электр өрісінің тууы;ток тасушыларға Лоренц күшінің әсер етуі салдарынан пайда болады; магнит индукциясы магнит өрісінде тығыздығы – ға тең ток жүріп тұрған өткізгіштің ішінде көлденең электр өрісінің пайда болуы
Холлдық потенциалдар айырымы:;;
Центрге тартқыш үдеу мына теңдеумен ac=4π2R/T2берілген, мұндағы Т=1 тəулік=8,64· 104 с, Ж R= R=6370 км=6,37·106 м. Жердің айналуына сəйкес, экватордағы дененің центрге тартқыш үдеуінің мəні: 0,034 м/ с2
Шағылған сәуле толығымен поляризациялану үшін, екі ортаның шекарасына a бұрыш жасай түскен сәуле келесі шартты қанағаттандыруы тиіс:tga=n21;tga=n2n1Шағылған сәуле толығымен поляризациялануы үшін, екі ортаның шекарасына α бүрыш жасай түскен сәуле келесі шартты қанағаттандыруы тиіс:tgα=n2n1Шеңбер бойымен қозғалыс кезіндегі нормаль жəне тангенсиал үдеулердің өзара бағыты: Бір-біріне перпендикуляр
Ыдыстағы газдың қысымы үш есе өсу үшін, қалыпты жағдайдағы газды қандай температураға дейін қыздыру қажет? Газдың көлемі тұрақты. 819 К ; 527’С
Э.Қ.К. 10 В ток көзіне жалғанған, кедергісі 3 Ом өткізгіштен күші 2 А төк өтеді. Ток көзінің ішкі кедергісі: 2 Ом; 0,002 кОм; 2000 мОм
Э.Қ.К.-і 2,4 В және ішкі кедергілері 0,4 Ом екі бірдей ток көздері тізбектей қосылған. Тізбектегі ток күші: 6 А; 6000 мА; 0,006 кА
Эйнштейннің салыстырмалық принципінің анықтамасын көрсетіңіз: Табиғаттың барлық заңдары барлық инерциялдық жүйелерде бірдей өрнектеледі ; Берілген инерциалды санақ жүйесінің ішінде жүргізілген ешқандай тәжірибе осы жүйе тыныштықта ма немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалады ма, оны байқауға мүмкіндік бермейді ; Бір санақ жүйесінен екінші санақ жүйесіне өтуге қатысты табиғаттың барлық заңдары инвариантты
Эквипотенциалды беттердің қасиеттері: барлық нүктелеріндегі потенциалдары бірдей; кернеулік сызықтарына перпендикуляр; барлық уақытта тұйық
ЭҚК ε=2,5 В жəне ішкі кедергісі r=1 Ом тұрақты ток көзі, индуктивтілігі L=0,02 Гн жəне кедергісі R=4 Ом катушкаға тұйықталған. Катушкада шоғырланған магнит өрісінің энергиясының мəні қандай? Қосқыш өткізгіштердің кедергісін ескермеңіз. 25 мДж; 2,5×10-3Дж; 0,0025 Дж
ЭҚК күштері 4,5 Вболатын 2 аккумулятордыңішкікедергілері 0,25 Ом жəнеолар 4 Ом кедергіментізбектейжалғаныптұр. Осы тізбектегі ток күші: 2А ; 0,002кА
Электр зарядының фундаментальды қасиеті:аддитивтілігі; инварианттылығы; зарядтың сақталу заңына бағынады
Электр қозғаушы күштің лездік мәні 100 Sin 800t өрнегімен берілген. Тербеліс периодын (секундпен) табыңыз:с; с; с
Электр өрісікернеулігініңформуласы: E= Fq ; E=kqr/r2r
Электр өрісінде сынамалы молекуласының ілгерілемелі қозғалысына сәйкес келетін орташа кинетикалық энергиясы:A=r1r2Eqdr ; A=q∆φA=Qq4πεε0(1r1-1r2)Электр өрісінің кернеулігі: E=Fq ; E=kq rr2r ; E=14πεε0q rr2rЭлектр тербелістерінің дифференциалдық тендеуі q + 0,3q + 4n2q = 0 түрінде берілсе, осы тербелістердің өшу коэффициент! неге тең: 0,15с-1; 15 ∙ 10-2 с-1.
Электр тербелістерінің дифференциалдық тендеуі түрінде берілсе, осы тербелістердің өшу коэффициенті неге тең: 0,15c-1 1510-2 c-1; 900 мин-1
Электрлік өріс:Қоршаған кеңістікке кез-келген зарядталған денемен тудырылады;
Электрлік сыйымдылықтары C1 = 2 мкФ жəне C2 = 10 мкФ конденсаторлардың əрқайсысын U = 5 В кернеуге дейін зарядтайды, ал одан кейін біреуінің «плюсын» екіншісінің «минусына» қосады жəне бос ұштарын 1000 Ом резистормен қосады. Резисторда жылудың қандай мөлшері бөлініп шығады? 83 мкДж ; 0,083 мДж
Электрлік ығысуD=εε01+xE ; D=ε0E+P ; D=ε0εEЭлектрлік ығысу:; ;
Электромагнитті толқынның дефференциалдық тендеуі: ∆E=v2∂zE∂t2;
Электромагниттік индукция заңы: E=-dФdt ; E=-LdIdtЭлектромагниттік индукция құбылысы: Құйынды токтар өткізгішті қыздырады:Механикалық энергияның электрик энергия түрленуі
Электромагниттік индукция құбылысы:Контурда пайда болған ЭҚК минус таңбасымен алынған контурмен шектелген бетті қиып өтетін магнит ағыныньщ езгеріс жылдамдығына тең;Магнит ағыны өзгерген кезде еткізгіш контурда ЭҚК пайда болуы;Контурдағы индукциялық ток тудырған магнит өрісі магниттік ағынның өзгерісіне қарсылық білдіреді
Электромагниттік өріс үшін Умов- Пойтинг векторы: ;Толқын тарау бағытына перпендикуляр бірлік аудан арқылы бірлік уақыт ішінде өтетін энергияны анықтайды ; Бағыты толқынның таралу бағытымен сәйкес
Электромагниттік толқын теңдеуі мынадай болса, онда тербеліс периоды қандай болады:0,5 мкс. ;510-7 мкс; 8,3нмин
Электрон біртекті электр өрісінде қозғала бастайды. Өріс кернеулігі 5 Н/Кл. Қозғалыс басталғаннан кейін қандай арақашықтықта оның жылдамдығы 2·106 м/с-қа дейін артады? Электронның бастапқы жылдамдығын нольге тең деп есептеңіз. Электрон массасының мəні 9,1 ×1031 кг, ал электроны заряды q = 1,6 ×1019 Кл тең. 2,3 м; 0,023 см; 0,0023 мм
Электрон импульсі (электрон массасы 9,1∙10 -31 кг, Планк тұрақтысы һ = 6,626 ∙10 -31 Дж∙с), толқын ұзындығы 520 нм фотон импульсына тең болу үшін, оның жылдамдығының мәні: 1,4 • 103м/с$ 1,4 км/с ; 1400 м/с
Электрон импульсі (электрон массасы 9,1∙10-31кг, Планк тұрақтысы h=6,626∙10-34Дж∙с), толқын ұзындығы 520 нм фотон импульсына тең болу үшін, оның жылдамдығының мәні: 1,4 км/с; QUOTE ;
Электрон индукциясы 8мТл болатын магнит өрісінде радиусы 0,5 см шеңбер бойымен қозғалады. Электронның де Бройль толқынының ұзындығы (h=6,62∙10-34 Дж∙с; е=1,6∙10-9 Кл):0,103∙10-9 м;103 пмЭлектронның орбиталды магниттік моменті: Pm=ISЭлектростатикалық өрістің потенциалы: ; потенциал скаляр физикалық шама; электростатикалық өрістің кез келген нүктесіндегі бірлік оң зарядтың потенциалдық энергиясымен анықталады
Электрөрісіндегізарядтыңорынауыстыруыүшінқажетжұмыстыанықтауғаболатынформула: A = q∆ϕ ; A=Qqk(1r1-1r2)
Энергияның сақталу заңы: ; ;
a -ыдырауы:ZAX→Z-2A-4Y+24He;89227Ac→87223Th+24He
β-ыдыраудың заңдылығы:ZAX→Z+1AY+-10e+ϑ;ZAX→Z-1AY++10e+ϑ

Приложенные файлы

  • docx 17347440
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 2

Добавить комментарий