методичка стратегический маркетинг

УДК
ББК
М54

Рецензенти:
Тісунова В. М. – доктор економічних наук, професор кафедри економіко-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка.
Путінцев А. В. – кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.
Мельнікова О... – кандидат економічних наук, ст..викл. кафедри туризму та готельного господарства Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.


М54
Методичні рекомендації з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для спеціальностей «Туризмознавство» та «Готельно-ресторанна справа» / уклад. : Д. О. Мардар, С.О. Дитковська; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 77 с.


Методичні рекомендації призначено для надання допомоги студентам при вивченні дисципліни «Стратегічний маркетинг» згідно з чинними стандартами України. Видання містить зміст лекційного матеріалу, практичних робіт і вимоги до порядку їх виконання, питання щодо самоконтролю, тематику й вимоги до оформлення рефератів, зразки тестових завдань, критерії оцінювання, літературні джерела.

УДК
ББК

Рекомендовано до друку __________
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
(протокол № від 2013 року)

© Мардар Д. О., Дитковська С.О., 2013
© ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка», 2013
ЗМІСТ

Загальні положення


Робоча програма


Зміст дисципліни по темах


Структура практичних занять


Контроль самостійної роботи студента


Контрольні питанняКритерії оцінювання знань студентаІндивідуальна роботаЛітератураДодатки
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Навчальна дисципліна «Стратегічний маркетинг» відноситься до циклу професійно-орієнтованих нормативних дисциплін з підготовки фахівців кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр» для спеціальностей «Туризмознавство» та «Готельно-ресторанна справа».
Метою вивчення дисципліни «Стратегічний маркетинг» є формування у студентів системи теоретичних знань із маркетингових стратегій і практичних навичок управління стратегічною маркетинговою діяльністю закладів готельно-ресторанного господарства (курортного сектору) на базі вивчення законодавчих документів, нормативної, спеціальної, довідкової літератури та ресурсів всесвітньої інформаційної мережі.
Предметом дисципліни є стратегічна маркетингова діяльність підприємств готельно-ресторанного (курортного) господарства.
Завдання дисципліни: вивчення сутності та сфери стратегічного маркетингу, впливу маркетингового середовища на стратегічну діяльність підприємств, формування вмінь маркетингового стратегічного аналізу і розроблення маркетингових стратегій та інноваційної політики, спрямованих на задоволення потреб споживачів послуг готельно- ресторанних (курортних) закладів.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:
- рівні управління маркетингом на підприємстві;
- системи маркетингових планів;
- стратегічні цілі і маркетингові стратегії закладу;
- сутність стратегічного маркетингу;
- особливості та методи стратегічного маркетингу;
- принципи стратегічного маркетингу;
- особливості різних теоретичних підходів до розроблення загальної стратегічної доктрини різних суб'єктів підприємництва відповідно до специфіки цільових ринків готельно-ресторанного (курортного) сектору економіки, а також складу необхідних для її реалізації функціональних стратегій маркетинг-менеджменту;
уміти:
- орієнтуватися на ринку серед конкурентів:
- здійснювати аналіз ринкових параметрів., структури потреб і місткості цільових ринків, сегментування цільових аудиторій споживачів, позиціювання товарних брендів щодо конкурентів;
- прогнозування рівнів потенційного й платоспроможного попиту, проведення польових і кабінетних маркетингових досліджень;
- творчо підходити до розроблення комплексу стратегій готельно-ресторанних (курортних) комплексів із просування їх товарних брендів, а також розробляти стратегічні плани щодо їх реалізації;
- використовувати отримані знання на практиці у сфері управління ринковими процесами, їх регулювання та дослідження.
РОБОЧА ПРОГРАМА
з дисципліни «Стратегічний маркетинг»


п/п
Назва розділів
Лек-
ції
Прак-
тичні
заняття


МОДУЛЬ 1.
10
10

1
Тема 1. Поняття стратегічного маркетингу
2
2

2
Тема 2. Структура системи стратегічного маркетингу
2
2

3
Тема 3. Стратегічні ресурси підприємств
2
2

4
Тема 4. Маркетингова стратегічна сегментація
2
2

5
Тема 5. Бізнес-позиціювання закладів на ринку
2
2


МОДУЛЬ 2.
10
10

1
Тема 1. Основи теорії конкурентної переваги. Конкурентний статус підприємств
2
2

2
Тема 2. Маркетингові конкурентні стратегії
2
2

3
Тема 3. Маркетингові стратегії зростання
2
2

4
Тема 4. Маркетингові стратегії диверсифікації
2
2

5
Тема 5. Стратегії розвитку маркетингового комплексу та управління ринковою діяльністю підприємств
2
2


Всього:
20
20


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ПО ТЕМАХ

Модуль 1.

Тема 1. Поняття стратегічного маркетингу
Місце стратегічного маркетингу у структурі управління маркетингом та підприємством. Основні категорії стратегічного маркетингу.
Поняття стратегічного маркетингу. Взаємозв'язок стратегічного маркетингу з іншими дисциплінами. Сутність, цілі та завдання стратегічного маркетингу, його складові. Управління стратегічним маркетингом як цілеспрямована діяльність з регулюванням позиції підприємства на ринку. Функції та інструменти стратегічного маркетингу. Основні концепції організації ринкової діяльності суб'єктів підприємництва, особливості їхнього історичного генезису й проблеми реалізації в сучасному економічному середовищі.
Наукові підходи до стратегічного маркетингу в ГРС (в курортному секторі): структурний, системний, функціональний, нормативний, комплексний, інтеграційний, динамічний, оптимізаційний, директивний, ситуаційний та ін.
Література [1; 12; 25–26]

Завдання для самоперевірки
1. Що таке стратегічний маркетинг? Яку роль він відіграє у процесі управління фірмою?
2. Яке місце посідає стратегічний маркетинг у процесі маркетингового менеджменту фірми?
3. Що таке місія фірми і яке значення вона має у процесі стратегічного маркетингу?
4. У чому полягає сутність стратегічного господарського підрозділу фірми? Яку роль відіграє формування й управління стратегічними господарськими підрозділами у процесі стратегічного маркетингу? Наведіть приклади стратегічних господарських підрозділів, які є в організаційній структурі відомих Вам фірм.
5. Дайте визначення портфеля бізнесу фірми. Які завдання ставить стратегічний маркетинг щодо управління портфелем бізнесу фірми?
6. Що таке маркетингова ціль? Яким вимогам вона має відповідати?
7. Що означає ринкова частка фірми? Як вона визначається? Чому вона є найважливішим показником, який відтворює ефективність маркетингової діяльності фірми?
8. Що таке відносна ринкова частка фірми? У чому єдність та відмінність показників абсолютної та відносної ринкової частки фірми?
9. Яку роль відіграє маркетингове стратегічне планування на рівнях стратегічного управління фірмою?
10. У чому виявляються переваги маркетингового стратегічного планування?
11. На яких принципах засноване маркетингове стратегічне планування?
12. Які функції виконує маркетингове стратегічне планування та які завдання воно розв'язує?
13. Які Ви знаєте складові плану маркетингу фірми?


Тема 2. Структура системи стратегічного маркетингу
Макросередовище підприємств готельно-ресторанного (курортного) господарства, його сутність та склад. Інфраструктура ринків готельно-ресторанного (курортного) сектору. Фактори макромаркетингового середовища. Мікросередовище готельних (курортних) закладів. Мікросередовище ресторанних закладів. Фактори маркетингового мікросередовища. Залежність структуризації факторів зовнішнього середовиша від різних чинників.
Цільові підсистеми. Забезпечувальні підсистеми. Виробничі та обслуговуючі підсистеми. Управляюча підсистема.
Аналіз, оцінювання, моніторинг і прогнозування зовнішнього середовища. Типи систем, джерела інформації та значення об'єктивного оцінювання. Визначення загроз і можливостей зовнішнього середовиша. Значущість рівнів середовища залежно від типу підприємства, чутливість підприємств до факторів середовища. Позитивні моменти та загрози для підприємства, методика їх визначення. Аналіз та оцінювання впливу позитивних можливостей на підприємство та ймовірності (оптимізації) їх використання. Побудова матриці можливостей. Аналіз та оцінювання впливу загроз і ймовірності (оптимізації) їх дп. Побудова матриці загроз. Використання результатів аналізу та оцінювання матриць для оптимізації діяльності підприємств на ринку ГРС (курортного сектору). (додатки 1, 2)
Література [4; 12; 25]

Завдання для самоперевірки

1. Що таке маркетингове середовище фірми? Чому його необхідно досліджувати?
2. За якими чинниками розподіляються фактори маркетингового середовища?
3. Які фактори належать до маркетингового макросередовища? Наведіть приклади, котрі характеризують вплив факторів маркетингового макросередовища на маркетингову діяльність фірми.
4. Які показники конкретизують основні фактори маркетингового макросередовища економіку, демографію, політику/законодавство, природне середовище, науково-технічний прогрес, соціально-культурний фактор?
5. Які фактори належать до маркетингового мікросередовища? Наведіть приклади, які характеризують вплив факторів маркетингового мікросередовища на маркетингову діяльність фірми (фірми за Вашим вибором).
7. Охарактеризуйте процес аналізу маркетингового середовища.
8. Які Ви знаєте методи аналізу маркетингового середовища?

Тема 3. Стратегічні ресурси підприємств
Ресурсна концепція готельно-ресторанного (курортного) сектору, їх кількісна та якісна характеристики. Види стратегічних ресурсів (технічні, технологічні, кадрові, інформаційні, фінансові та ін.) (додаток 3). Взаємозв'язок стратегічних ресурсів підприємств ГРС (курортного сектору). Ресурси, необхідні для забезпечення їх стабільності. Основні методи і показники для оцінювання сильних та слабких сторін підприємства. Аналіз сильних та слабких позицій підприємства (аналіз) (додаток 5). Визначення ключових факторів успіху підприємства. Побудова матриці SWОТ (додаток 4).
Література [4; 9; 23; 26]

Завдання для самоперевірки
1. Розкрийте сутність ресурсної концепції підприємства.
2. Які Ви знаєте види ресурсів підприємства?
3. Що таке SWOT-аналіз?
4. Охарактеризуйте процес аналізу сильних та слабких позицій фірми.
5. Що означають маркетингові можливості фірми? Наведіть приклади маркетингових можливостей щодо діяльності відомої Вам фірми.
6. У чому суть маркетингових загроз? Наведіть приклади маркетингових загроз щодо діяльності відомої Вам фірми.
7. Які Ви знаєте види стратегічних господарських підрозділів фірми залежно від співвідношення характеру маркетингових можливостей та загроз?
8. Наведіть приклади показників, за якими визначають сильні та слабкі сторони фірми.
9. Охарактеризуйте сильні і слабкі сторони відомої Вам фірми.
10. Які можливі різновиди стратегічних напрямів фірми стосовно її сильних і слабких сторін?

Тема 4. Маркетингова стратегічна сегментація
Виникнення, сутність і зміст SТР-маркетингу. Фактори та критерії сегментації. Принципи ефективної сегментації. Стратегії недиференційованого, диференційованого та концентрованого маркетингу в готельно-ресторанному (курортному) секторі. Додатки 6-10
Література [4; 9; 23; 26]

Завдання для самоперевірки
1. Що таке STP-маркетинг? Які фактори вплинули на його виникнення?
2. Які етапи охоплює процес сегментації та вибору цільового ринку фірми?
3. За якими ознаками класифікують фактори сегментації ринку?
4. Дайте перелік відомих Вам факторів і критеріїв сегментації ринку.
6. Визначте й обґрунтуйте місце сегментації ринку в процесі розробки маркетингової стратегії фірми.
7. Прокоментуйте вислів: "Жодна із стратегій недиференційований, диференційований і концентрований маркетинг не має домінуючого значення в маркетинговому стратегічному плануванні. Ефективність застосування кожної з цих стратегій пояснюється певною ринковою ситуацією".
8. На яких принципах заснований процес ринкової сегментації? Прокоментуйте кожен з них.
9. Поясніть сутність стратегій недиференційованого, диференційованого та концентрованого маркетингу. Наведіть приклади їх практичного застосування в діяльності відомих Вам фірм.
10. Яким вимогам має відповідати цільовий сегмент фірми? Розкрийте сутність процесу оцінки цільового сегмента та зміст його етапів.
1J. Які Ви знаєте маркетингові стратегії вибору цільового ринку?
12. Поясніть сутність, переваги та недоліки кожної з наведених нижче стратегій:
стратегія одно сегментної концентрації,
стратегія товарної спеціалізації,
стратегія сегментної спеціалізації,
стратегія селективної спеціалізації,
стратегія повного охоплення ринку.
13. Наведіть приклади практичного застосування стратегій односегментної концентрації, товарної, сегментної, селективної спеціалізації та повного охоплення ринку в діяльності відомих Вам фірм.

Тема 5. Бізнес-позиціювання закладів на ринку
Етапи сегментування ринку закладів готельно-ресторанного (курортного) сектору. Вибір критеріїв сегментування. Методи формування сітки сегментування. Соціально-демографічне сегментування. Сегментування «по вигодах». Поведінкове сегментування. Соціокультурне сегментування. Сегментування за «стилем життя». Методи дослідження стилю життя родин. Розроблення стратегії охоплення ринку. Ринкова ніша. Ринкове вікно. Поняття цільового сегмента ринку й цільової аудиторії покупців. Стратегії вибору цільових сегментів. Стратегії позиціювання товару.
Література [4; 9; 23; 26]

Завдання для самоперевірки
1. Що являє собою ринковий сегмент?
2. За якими основними ознаками проводиться сегментування?
3. Які Ви знаєте методи сегментного аналізу?
4. У чому, сутність позиціонування товару? Яке місце позиціонування посідає в стратегічному маркетингу?
5. Опишіть процес побудови позиційної схеми (карти).
6. Які Ви знаєте різновиди стратегій позиціонування?
7. Наведіть приклади практичного застосування стратегій позиціонування на ринку України.
8. Що таке надмірні позиціонування? У чому виявляється його негативний вплив на діяльність фірми?
9. Що таке недостатнє позиціонування? Які причини призводять до нього? Наведіть приклади.
10. Що таке змішане позиціонування? Які можливі наслідки змішаного позиціонування? Наведіть приклади
11. Що таке сумнівне позиціонування? Які причини зумовлюють його? Наведіть приклади.
Модуль 2.
Тема 1. Основи теорії конкурентної переваги. Конкурентний статус підприємств
Поняття конкурентної переваги. Види конкурентних переваг. Сутність та причини відносного характеру конкурентних переваг. Середовище, що формує конкурентні переваги. Вплив конкурентних переваг на конкурентоспроможність підприємств. Аналіз причин та умов виникнення конкурентних переваг. Етапи пошуку конкурентних переваг. Локалізація пошуку. Аналіз конкурентних переваг підприємств ГРС (курортного сектору). Особливості підтримки конкурентних переваг підприємств ГРС (курортного сектору).
Фактори, які впливають на силу конкурентної боротьби. Концепція стратегічних груп. Використання інновацій для отримання конкурентної переваги. Конкурентний статус підприємства. Мотивація досягнення конкурентної переваги та підтримки конкурентного статусу підприємством.
Література [4; 5; 9; 23; 26]

Завдання для самоперевірки
1. Що таке конкурентна перевага фірми?
2. Які існують різновиди конкурентних переваг?
3. У чому сутність нової матриці Бостонської консультативної групи?
4. Дайте характеристику об'ємному, фрагментарному, тупиковому та спеціалізованому ринкам. Наведіть приклади.
5. Назвіть фактори, які впливають на конкурентні позиції підприємства на ринку.
6. Які Ви знаєте методи впливу на рівень конкурентного статусу підприємства?

Тема 2. Маркетингові конкурентні стратегії
Сутність й класифікація маркетингових конкурентних стратегій. Загальні стратегії конкуренції: стратегії низьких витрат, диференціації, оптимальних витрат, сфокусовані на низьких витратах і диверсифікації. Захист конкурентних переваг підприємства за допомогою наступальних та оборонних стратегій.
Вертикальна інтеграція як важлива стратегія досягнення конкурентної переваги. Стратегії для кризових ситуацій.
Лідерські стратегії на ринку. Маркетингові стратегії переслідувачів (челенджерів). Стратегії послідовників. Маркетингові стратегії підприємств, які працюють у певних нішах (нішерів).
Стратегічна маркетингова доктрина підприємства і її основні елементи. Стратегічний маркетинговий план і його структура. Роль, мета та завдання маркетингового планування на підприємстві. Вибір стратегічного шляху. Типи стратегічних маркетингових програм. Формування стратегічних альтернатив розвитку маркетингового комплексу.
Література [15; 17; 23]

Завдання для самоперевірки
1. Які Ви знаєте різновиди класифікацій маркетингових конкурентних стратегій?
2. Які фірми належать до категорії ринкових лідерів?
3. Які Ви знаєте різновиди маркетингових стратегій ринкового лідера?
4. У чому сутність стратегії збільшення місткості ринку? Наведіть приклади її практичного застосування в діяльності відомих Вам фірм.
5. У чому сутність стратегії підвищення ринкової частки за існуючої місткості ринку? Наведіть приклади практичного застосування цієї стратегії.
6. Які Ви знаєте різновиди стратегії захисту ринкового лідера? У чому їх сутність? Наведіть приклади їх практичного застосування.
7. Які фірми належать до категорії челенджерів?
8. Які Ви знаєте різновиди маркетингових стратегій челенджерів?
9. Охарактеризуйте відомі Вам різновиди маркетингових стратегій наступу, які використовують челенджери. Наведіть приклади їх практичного застосування з діяльності відомих Вам фірм.
10. Які фірми належать до категорії послідовників?
11. Які існують стратегічні альтернативи в маркетинговій діяльності фірм-послідовників?
12.У чому сутність стратегій компіляції, імітації та адаптації? Наведіть приклади їх практичного застосування з діяльності відомих Вам фірм.
13. Які фірми належать до категорії нішерів?
14. Чому стратегія ринкової ніші відіграє особливо важливу роль у стратегічному маркетингу?
15. Які можливі стратегічні альтернативи в маркетинговій діяльності фірм-нішерів?
16. Наведіть приклади відомої Вам фірми-нішера та охарактеризуйте сутність її маркетингової стратегії.

Тема 3. Маркетингові стратегії зростання
Сутність та класифікація маркетингових стратегій (зростання, скорочення, стабільності). Маркетингові стратегії інтенсивного й інтегративного зростання. Види стратегій інтеграції. Вертикальна та горизонтальна стратегії зростання. Пауза, обережний розвиток, стала прибутковість (без змін) - різновиди стратегії стабільності. Стратегії скорочення: відсікання зайвого, переорієнтація, банкрутство, ліквідація. Додатки 11-14
Література [6; 10; 20; 22]

Завдання для самоперевірки
1. У чому сутність маркетингових стратегій росту? У яких випадках вони використовуються?
2. Чому інтенсивний ріст Б. Карлоф називає органічним ростом?
3. Які Ви знаєте різновиди маркетингової стратегії інтенсивного росту?
4. Дайте характеристику стратегії глибокого проникнення на ринок.
5. Проаналізуйте матрицю Ансоффа. У чому полягає її практична значущість?.
6. Дайте характеристику стратегіям розвитку ринку та розвитку товару.
7. Чому стратегія диверсифікації, яка є складовою матриці Ансоффа, не належить до стратегії інтенсивного росту?
8. Наведіть приклади практичного застосування усіх різновидів маркетингової стратегії інтенсивного росту щодо фірми, яка виробляє кольорові телевізори.
9. У чому сутність стратегії інтеграції?
10. Які Ви знаєте різновиди інтегративного росту? У чому їх переваги та недоліки?
11. Дайте характеристику франчайзинговій системі. Наведіть приклади її практичного застосування на ринку України.
12. Проаналізуйте маркетингову стратегію диверсифікації. У яких випадках вона використовується?
13. Які існують різновиди маркетингової стратегії диверсифікації? Охарактеризуйте їхні переваги і недоліки.

Тема 4. Маркетингові стратегії диверсифікації
Корпоративна стратегія диверсифікації. Аналіз та оцінювання диверсифікованого портфеля підприємства. Умови ефективної диверсифікації. Основні переваги та недоліки стратегії диверсифікації.
Концентрована диверсифікація. Горизонтальна та вертикальна диверсифікація.
Література [8; 20; 21]

Завдання для самоперевірки
Дайте визначення «корпоративна стратегія».
В чому полягає сутність диверсифікації?
Які Ви знаєте стратегії диверсифікації?
В яких випадках фірма використовує стратегії диверсифікації?
Яке місце займають стратегії диверсифікації у корпоративній стратегії фірми?
В яких випадках використовують горизонтальну та вертикальну стратегії диверсифікації?
Які існують загрози використання стратегії диверсифікації?

Тема 5. Стратегії розвитку маркетингового комплексу та управління ринковою діяльністю підприємств
Базові й функціональні стратегії розвитку маркетингового комплексу. Вибір базової стратегії підприємства. Аналіз продуктових стратегій. Поняття про продуктовий портфель (ПП). Методи діагностики ПП. Матриця БКГ. Багатокритеріальні матриці ПП. Матриця Дженерал Електрик. Матриця життєвого циклу. Стратегії управління ПП. Стратегії диверсифікованості ПП. Класифікація видів цін, знижок і націнок. Вибір цінових стратегій фірми. Методи прогнозування цін. Метод формування ціни товару на основі точки беззбитковості. Плейсмент - стратегія фірми. Класифікація методів дистрибуції товару. Стратегії просування товару. Стратегії вибору маркетингових інструментів просування і їхня класифікація. Вибір стратегії стимулювання попиту. Системи дисконтних карт.
Сутність маркетингового управління готельно-ресторанним (курортним) бізнесом. Формування маркерингово-орієнтованої організації. Стратегічна оцінка і контроль.
Література [8; 20; 21]

Завдання для самоперевірки
1. Дайте характеристику стратегічній моделі Портера.
2. Чому стратегічне положення господарських підрозділів, які розташовані всередині моделі Портера, називається болотом?
3. Проаналізуйте стратегію цінового лідерства. У чому її переваги та недоліки? Наведіть приклади її практичного застосування.
4. Охарактеризуйте стратегію концентрації. Що може бути об'єктом концентрації? Наведіть приклади практичного застосування стратегії концентрації в діяльності відомих Вам фірм.
5. Чому матрицю Бостонської консультативної групи називають матрицею росту?
6. Які фактори утворюють основу матриці Бостонської консультативної групи?
7. Опишіть процес побудови матриці Бостонської консультативної групи.
8. Які типи стратегічних господарських підрозділів виділяють згідно з матрицею Бостонської консультативної групи?
9. Дайте маркетингову характеристику таким стратегічним господарським підрозділам:
"зірки",
"знаки питання",
"дійні корови",
"собаки".
10. Які маркетингові стратегії виділяють згідно з матрицею Бостонської консультативної групи?
11. Розкрийте сутність та сфери застосування таких маркетингових стратегій:
стратегія інтенсифікації зусиль,
стратегія підтримання конкурентних переваг,
стратегія збору урожаю,
12. Які показники входять до складу фактора "привабливість ринку" в матриці Мак Кінсі?
13. Які показники входять до складу фактора "конкурентоспроможність СГП"?
14. Опишіть процес побудови матриці Мак Кінсі.
15. Чому матриця привабливості ринку має подвійну назву "Мак КінсіДженерал Електрик"?
16. Які стратегічні зони виділяють за матрицею "Дженерал Електрик"?


СТРУКТУРА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Методика виконання практичних завдань
Для виконання практичних завдань кожен студент повинен вибрати підприємство, з діяльністю якого він ознайомлений (це може бути місце практики або попереднє місце роботи). Вихідні данні для виконання завдань повинні бути занесені в таблицю 1.
Таблиця 1
Характеристика підприємства
Назва підприємства


Юридична адреса та місце розташування


Організаційна структура та структура управління


Чисельність персоналу


Основний та додаткові види діяльності


Період роботи підприємства


Основні досягнення підприємства або персоналу


Основні конкуренти


Основні постачальники


Основні споживачі послуг (товару)Заповнену таблицю студент повинен мати при собі кожне заняття, оскільки вона виступає базою для виконання практичних завдань. Таблиця повинна бути заповнення до початку практичної роботи. Остання практична робота повинна бути здана викладачу за три дні до другої модульної роботи. На практичні зайняття відводиться 30% із загальної кількості балів.

Модуль 1.
Практичне зайняття 1. Місце стратегічного маркетингу у структурі управління маркетингом та підприємством.
1. Дайте визначення стратегічного маркетингу. Як виникло це поняття?
2. Як стратегічний маркетинг впливає на прийняття рішень в процесі управління підприємством?
3. Як повинна організовуватись маркетингова діяльність на підприємстві? Місце стратегічного маркетингу в маркетинговій діяльності.

Завдання 1.
Проаналізуйте чинники зовнішнього середовища обраного Вами підприємства, визначите міру їх впливу і обґрунтуйте свої висновки.

Практичне зайняття 2. Інфраструктура ринків готельно-ресторанного (курортного) та туристичного сектору.
1. Що таке інфраструктура ринку?
2. Які особливості має інфраструктура туристичної сфери діяльності?
3. Як аналізується інфраструктура ринку?

Завдання 2.
Проаналізуйте чинники внутрішнього середовища вибраного Вами підприємства, визначите міру їх впливу і обґрунтуйте свої висновки.

Практичне зайняття 3. Взаємозв'язок стратегічних ресурсів підприємств ГРС (туризму)
Які ресурси підприємства відносять до категорії «стратегічну»?
Як нестача ресурсів впливає на маркетингову діяльність підприємства? Чи відображається це на загальній стратегії діяльності?
Яким чином можна запобігти неефективному використанню ресурсів?

Завдання 3.
Проведіть SWOT-аналіз підприємства. Зробіть висновки.

Практичне зайняття 4. Фактори та критерії сегментації.
Що таке «ринковий сегмент» та «сегментація»?
Як підприємство визначає основні критерії сегментації?
Чи впливає ефективність сегментування на стратегічну діяльність підприємства? Якщо так, то яким чином.

Завдання 4.
Проаналізуйте стратегічні сегменти вибраного вами підприємства. Визначите, які переваги отримує підприємство при роботі з вибраним сегментом. Прокоментуйте ефективність сегментації і запропонуєте свої критерії.

Практичне зайняття 5. Етапи сегментування ринку закладів готельно-ресторанного (туристичного) сектору.
Які ви знаєте етапи сегментування?
Чим відрізняється сегментування ринку від сегментування споживачів?
На якому етапі маркетингової діяльності має місце процес сегментування ринку? Чи впливає це на конкурентні переваги підприємства?

Завдання 5.
На основі обраного підприємства визначити, які типи стратегій забезпечення конкурентних переваг і забезпечення зростання реалізує компанія. Обґрунтувати свої висновки.

Модуль 2.
Практичне зайняття 1. Вплив конкурентних переваг на конкурентоспроможність підприємств.
Що таке «конкурентна перевага»? Яке місце це поняття займає в стратегічній діяльності підприємства?
Як відбувається формування конкурентних переваг?

Завдання 6.
Проаналізуйте п'ять конкурентних сил по моделі М. Портеру, які чинять вплив на підприємство і охарактеризуйте міру і пріоритетність їх впливу.

Практичне зайняття 2. Сутність й класифікація маркетингових конкурентних стратегій.
1. Які конкурентні стратегії Ви знаєте? Надайте їх характеристику.
2. За яких критеріїв відбувається вибір конкурентної стратегії?
3. Яке місце у формуванні конкурентних переваг займають маркетингові комунікації? Обґрунтуйте свою відповідь.

Завдання 7.
Оціните з точки зору маркетингових комунікацій діяльність підприємства. Які прийоми стимулювання збуту є найбільш ефективними і чому? Що б Ви змінили в системі стимулювання збуту?

Практичне зайняття 3. Сутність та класифікація маркетингових стратегій
1. Назвіть основні види маркетингових стратегій
2. Контроль реалізації маркетингових стратегії
3. Труднощі реалізації маркетингових стратегії організації

Завдання 8.
Наведіть приклади маркетингових стратегій, які використовує вибране Вами підприємство, запропонуйте свої варіанти, обґрунтуйте свої судження.

Практичне зайняття 4. Основні переваги та недоліки стратегії диверсифікації.
Назвіть основні види стратегій диверсифікації. Охарактеризуйте їх.
Які ризики зкриті у стратегіях диверсифікації? Як знизити їх вплив на діяльність підприємства?

Завдання 9.
Скласти дерево цілей вибраного Вами підприємства. Цілі повинні відповідати місії фірми.

Практичне зайняття 5. Базові й функціональні стратегії розвитку маркетингового комплексу.
Які існують стратегії розвитку підприємства? Надайте їхню характеристику.
В чому полягає різниця між базовими та функціональними стратегіями?

Завдання 10.
Проаналізуйте компенсаційні програми, які використовує обране Вами підприємство. Які б Ви внесли зміни або доповнення? Обґрунтуйте свій вибір.


КОНТРОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

На самостійну роботу студента з загальної кількості балів при вивченні дисципліни відводиться 10%. Самостійна робота складається з написання реферату та його захисту. Тематику рефератів наведено нижче. Студент має право самостійно вибрати тему реферату.

Тематика рефератів
1. Сучасні теорії цінностей.
2. Сучасний стан та тенденції розвитку стратегічного маркетингу у розвинених країнах.
3. Стандартизація як один з інструментів управління конкурентоспроможністю.
4. Конкурентоспроможність в системі стратегічного маркетингу.
5. Порівняльна характеристика методів управління в системі стратегічного маркетингу
6. Правове регулювання діяльності підприємств в Україні у контексті формування стратегії організації.
7. Методи прогнозування у стратегічному маркетингу.
8. Методичні основи формування стратегії організації
9. Розробка стратегічного управлінського рішення та оперативне управління виконанням стратегії організації
10. Розробка нормативів конкурентоспроможності послуг.

Вимоги до оформлення реферату

Загальні правила
Самостійна робота може бути надрукованою за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210Ч297 мм). За комп’ютерного способу виконання роботу друкують через півтора інтервали до тридцяти рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення. Бажано використовувати шрифти текстового редактора Word розміру 14. Текст роботи друкують, дотримуючись таких розмірів берегів: верхній, лівий і нижній не менше 20 мм, правий не менше 10 мм.
Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту роботи і дорівнювати п’яти знакам.
Нумерація сторінок роботи
Сторінки роботи слід нумерувати арабськими цифрами без знака №, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту роботи. Титульний аркуш (перша сторінка роботи) включають до загальної нумерації сторінок роботи, але на ньому номер сторінки не проставляють, на наступних сторінках номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки у кінці.


Основні вимоги до структури реферату

Реферат це науково-технічний документ, який містить вичерпну систематизовану інформацію за вибраною темою (приблизно на 15-30 сторінках формату А4), передбачає виклад матеріалу на основі спеціально підібраної літератури та самостійно проведеного дослідження.
Реферат необхідно оформлювати відповідно до Державного стандарту України. Необхідно неухильно дотримуватися порядку подання окремих видів текстового матеріалу, таблиць, формул та ілюстрацій.

Структура реферату
титульний аркуш;
зміст;
перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів (за необхідності);
вступ;
суть реферату (основна частина);
висновки;
список використаних джерел (перелік посилань);
додатки (за необхідності).
Титульний аркуш (Додаток 14)
Титульний аркуш є першою сторінкою реферату, який містить:
найменування організації, де виконана робота;
назву роботи, дисципліну;
прізвище, ім’я, по батькові автора та його статус;
науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові передбачуваного наукового керівника;
місто та рік.


ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

На індивідуальну роботу студента відводиться 10% від загальної кількості балів, для їх отримання необхідно опублікувати наукову статтю в рамках тематики «Аналіз та дослідження основних напрямів розвитку стратегічного маркетингу в готельно-ресторанній справі».


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
ПО ПРЕДМЕТУ «СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

1. Визначте сутність та роль стратегічного маркетингу у діяльності підприємства.
2. Що таке операційний маркетинг та у чому полягає його роль у діяльності підприємства?
3. Які фактори сприяли становленню і розвитку стратегічного маркетингу?
4. Що таке місія підприємства і які чинники необхідно врахувати при її визначенні?
5. Що таке цілі підприємства і за якими параметрами їх можна класифікувати?
6. Назвіть основні правила формулювання цілей підприємства.
7. Що включає у себе бізнес-портфель підприємства?
8. Поясніть що таке стратегічний господарський підрозділ та назвіть його основні ознаки.
9. Дайте визначення маркетинговій стратегії.
10. Назвіть основні компоненти маркетингової стратегії.
11. Які можна виділити стратегічні рівні на підприємстві?
12. Охарактеризуйте корпоративну стратегію підприємства.
13. Охарактеризуйте бізнес-стратегії підприємства.
14. Охарактеризуйте маркетингові функціональні стратегії підприємства.
15. Визначте основні різновиди маркетингових стратегій.
16. Дайте характеристику сутності та необхідності маркетингового стратегічного планування.
17. Визначте основні етапи маркетингового стратегічного планування.
18. Чому підприємству важливо аналізувати фактори маркетингового середовища?
19. Що таке маркетингового середовище і які складові воно включає?
20. Які чинники належать до маркетингового макросередовища?
21. Які показники конкретизують політико-правові, економічні, соціально-культурні, демографічні, науково-технічні і природні чинники середовища підприємства?
22. Які чинники належать до мікросередовища?
23. Рішення яких завдань передбачає процес аналізу галузі?
24. Назвіть головні економічні характеристики галузі.
25. Які рушійні сили впливають на розвиток галузі?
26. Що таке ключові чинники успіху підприємства в галузі, як вони визначаються?
27. У чому сутність SWOT-аналізу? Яке його основне призначення?
28. Охарактеризуйте процес аналізу сильних та слабких позицій підприємства.
29. Що означають маркетингові можливості підприємства та у чому суть маркетингових загроз?
30. Які ви знаєте види стратегічних господарських підрозділів підприємства залежно від співвідношення характеру маркетингових можливостей та загроз?
31. Назвіть основні стратегічні напрями щодо сильних і слабких сторін підприємства.
32. Що таке конкурентна перевага підприємства?
33. Які існують сфери конкурентних переваг?
34. Охарактеризуйте внутрішні і зовнішні конкурентні переваги.
35. У чому сутність нової матриці Бостонської Консультативної Групи (1981 р.)?
36. Наведіть характеристику об’ємного, фрагментарного, тупікового та спеціалізованого ринків.
37. Що таке реальна та потенційна місткість ринку?
38. Що таке макро- та мікросегментація ринку? За якими ознаками її доцільно проводити?
39. У чому полягає сутність STP – маркетингу?
40. Охарактеризуйте значення сегментації як ефективного інструментарію маркетингової діяльності.
41. Що таке потенційні, релевантні, визначальні та специфічні ознаки сегментації?
42. Назвіть принципи ефективної сегментації ринку.
43. Які методи сегментації ринку Вам відомі?
44. Яким характеристикам повинні відповідати виділені ринкові сегменти?
45. За якими ознаками можна сегментувати споживчий ринок?
46. За якими ознаками можна сегментувати ринок організацій-споживачів?
47. Що таке однофакторне та багатофакторне сегментування ринку?
48. Як визначити кількість сегментів, отриманих під час сегментування за кількома змінними?
49. Охарактеризуйте процес оцінки цільового сегмента.
50. Охарактеризуйте таку стратегію вибору цільового ринку як односегментна концентрація: сутність, переваги та недоліки.
51. Охарактеризуйте таку стратегію вибору цільового ринку як товарна спеціалізація: сутність, переваги та недоліки.
52. Охарактеризуйте таку стратегію вибору цільового ринку як сегментна спеціалізація: сутність, переваги та недоліки.
53. Охарактеризуйте таку стратегію вибору цільового ринку як селективна спеціалізація: сутність, переваги та недоліки.
54. Охарактеризуйте таку стратегію вибору цільового ринку як повне охоплення ринку: сутність, переваги та недоліки.
55. Назвіть основні стратегії зростання підприємства.
56. Що таке внутрішній та зовнішній розвиток підприємства?
57. Охарактеризуйте таку стратегію інтенсивного зростання як більш глибоке проникнення на ринок: сутність та основні засоби.
58. Охарактеризуйте таку стратегію інтенсивного зростання як розвиток ринку: сутність та основні засоби.
59. Охарактеризуйте таку стратегію інтенсивного зростання як розвиток товару: сутність та основні засоби.
60. На чому базуються стратегії інтеграційного зростання і коли доцільно їх використовувати?
61. За якими ознаками можна класифікувати стратегії інтеграційного зростання?
62. У чому полягає сутність стратегії вертикальної інтеграції?
63. Що таке стратегія повної та часткової вертикальної інтеграції?
64. Охарактеризуйте стратегію прямої вертикальної інтеграції.
65. Охарактеризуйте стратегію зворотної вертикальної інтеграції.
66. Що таке вертикальні маркетингові системи?
67. Охарактеризуйте сутність корпоративних ВМС.
68. Охарактеризуйте сутність договірних ВМС.
69. Що таке франчайзингові системи? Назвіть їх переваги для різних суб’єктів об’єднання.
70. Охарактеризуйте сутність керованих ВМС.
71. У чому полягає сутність горизонтальної інтеграції? Назвіть її переваги та недоліки.
72. Визначте особливості стратегій диференціації продукції та ринку. Наведіть приклади.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка ЕСТS
За нац. сист.
Визначення
Сума балів за модульно-рейтинг.систем.

А
5
ВІДМІННО – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок
90 – 100

В
4
ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками
83 – 89

С
4
ДОБРЕ – загалом правильна робота з кількома грубими помилками
75 – 82

D
3
ЗАДОВІЛЬНО – посередньо, зі значною кількістю недоліків
63 – 74

E
3
ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки
50 – 62

FX
2
НЕЗАДОВІЛЬНО – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання
21 – 49

F
2
НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідне повторне вивчення дисципліни
0 – 20


Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:
письмові модульні роботи 50%
самостійна робота студента 10%
участь у семінарах 30%
індивідуадбна робота 10%

ЛІТЕРАТУРА

ДСТУ 3294-95. Маркетинг. Терміни та визначення. - К. : ДСТ України. 1996. -17 с.
Международньш стандарт МПТ и ЕКОМАР по практике маркетинговых и социальных исследований / Маркетинговые исследования: метода и технологии / под ред. В.А Полторак. - М.: Д-к Арт Пресс, 1997. - 136 с.
Постановление Кабинета Министров Украины: (Об утверждении правил приема и обслуживания туристов на территории Украиньї) от 06.11.1996 г.
Про захист споживчого ринку в Україні: Закон України від 12.06.1991 р.
Про рекламу : закон України від 2003 р. № 1121 - IV.
Маркетинг : підручник / Е.М. Азарян, И.Х. Баширов, Б.З. Воробьев та ін. - 2-е вид., перероб. і допов. - Донецьк : Норд-Компютер. 2007. - 428 с.
Европейский гостиничньш маркетинг : учеб. пособие / пер. с англ. - М. : Финансьі и статистика, 2003 - 224 с.
Завгородняя А.А. Маркетинговое планирование: анализ моделей управлення, конкурентная политика, контроль над качеством / А.А. Завгородняя, Д.О. Ямпольская. - СПб.: Питер, 2002. - 386 с. - (Серия «Маркетинг для профессионалов»).
Котлер Ф. Маневры маркетинга. Современные подходы к прибили, росту и обновленню / Ф. Котлер, Д.К. Джайн, С. Мзйсинси. - М. : Олимп-бизнес, 2003.-224 с.
Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми : монографія / Н.В. Куденко. - К. : КНЕУ, 2008. - 245 с.
Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Ламбен Жан- Жак ; пер. с фр. - СПб.: Наука, 1996. - 589 с.
Мних М.В. Організація маркетингової політики на підприємстві : посібник / М. В. Мних. - К. : Знання, 2004. - 264 с.
Маркетинг : підручник / В. Руделіус, О. М. Азарян, Н. О. Бабенко та ін.; ред.-упор. О.І. Сидоренко, Л.С. Макарова. - 3-тє вид. - К. : Навч.-метод. центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти з Україні», 2008. - 648 с.
Стратегічний маркетинг : навч. посіб. / Н.В. Куденко ; ред. Н.Г. Царик. - 2-е вид., без змін. - К.: КНЕУ, 2006. - 152 с.
Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг : учебник / Р.А. Фатхутдинов. - СПб. : Питер, 2006. - 640 с.
Хансевер К. Управление и организация в сфере услуг : учебник / К. Хансевер, Б. Рендер, Р.С. Рассел. - СПб. : Питер, 2002.
Зкономическая стратегия фирмы / под ред. А. П. Градова. - СПб. : Спец, лит., 2000. - 592 с.
Джон Фахи. Алан Смити. Стратегический маркетинг и ресурсный поход к фирме / Маркетинг и реклама / Маркетинг и реклама. – 2000 г. - № 5, 6, 7, 8, 9
Руслаан Плис. Ресурс, который всегда с вами / Маркетинг и реклама. – 2002. - №2
Зозульов О.В. Брендінг та антибрендінг: що вибрати в Україні / Маркетинг в Україні. – 2002. - №4.
Перція В.М. Дев’ять кроків українського неймінгу / Маркетинг в Україні. – 2002. - №4
Пастухов В. Стратегическое планирование на предприятии / Экономика Украины. – 2000. - №11.
Белявский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учебн. пособие. – М.: Финансы и статистика. – 2001, - 320 с.
Зархин М. Практика франчайзинга. Преимущества и недостатки / Маркетинг и реклама 2002. - № 7-8, - с. 37-41.
Черепов Л. Франчайзинг и интеллектуальная собственность / Маркетинг и реклама. – 2002. - № 7-8.
Белявский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с.
Ромат Е.В. Маркетинговые исследования. – Харьков: Студцентр. – 2001, - 352 с.
Додаток 1

Модель п’яти сил конкуренції М.Портера

Додаток 2
Етапи аналізу маркетингового середовищаДодаток 3
Види і структура економічних ресурсів бізнесу :
1. Матеріальні ресурси.
1.1. Сировина.
1.2. Матеріали.
1.3. Технологічні послуги зі сторони.
1.4. Комплектуючі.
1.5. Покупні товари зі сторони.
2. Нематеріальні ресурси.
2.1. Ліцензії, патенти і інші права.
2.2. Бренд.
2.3. Ноу-хау, інновації.
2.4. Програмні засоби.
3. Кадрові ресурси.
3.1. Лідери з підприємницькими здібностями.
3.2. Кваліфіковані співробітники.
3.3. Компетенції (знання, уміння, навички).
3.4. Команда.
3.5. Прийоми і методи праці.
3.6. Комунікації співробітників із зовнішніми контрагентами.
4. Виробничий - технічні ресурси.
4.1. Земля.
4.2. Природні ресурси.
4.3. Будівлі, споруди.
4.4. Засоби виробництва.
4.5. Інфраструктура.
4.6. Виробничі технології.
5. Фінансові ресурси.
5.1. Власний капітал.
5.2. Позиковий капітал.
5.3. Грошові кошти.
5.4. Відкладені платежі.
5.5. Гуд - вілл.
6. Інформаційні ресурси.
6.1. Джерела інформації.
6.2. Інформація по споживачах, ринку, виробництві, збуті.
6.3. Галузева інформація.
6.4. Бази даних.
6.5. Способи і методи обробки інформації.
6.6. Засоби обробки інформації.
7. Комерційні ресурси.
7.1. Зв'язки з покупцями.
7.2. Зв'язки з постачальниками.
7.3. Зв'язки з партнерами.
7.4. Збутові мережі.
7.5. Торговельні марки.
7.6. Рекламні технології.
8. Організаційно - управлінські ресурси.
8.1. Стратегія.
8.2. Система управління реалізацією стратегії.
8.3. Організація бізнес - процесів.
8.4. Організаційна структура.
8.5. Організаційні процедури.
8.6. Управлінська інфраструктура.
8.7. Управлінська інформація.
8.8. Управлінські технології.
8.9. Система постачання.
8.10. Система планування, розподіли ресурсів.
8.11. Система контролю.
8.12. Система виміру і оцінки (показників).
8.13. Система мотивації.
9. Адміністративні ресурси.
9.1. Зв'язки в державних і місцевих органах влади.
9.2. Виконання державних замовлень.
9.3. Участь в бізнесі державних структур.
10. Ресурси часу.
10.1. Тимчасові горизонти для прийняття і виконання рішень.
10.2. Оперативність в ухваленні рішень.
10.3. Трудомісткість операцій.
11. Інші необхідні ресурси залежно від особливостей бізнесу.


Додаток 4
Процес SWOT-аналізу
Додаток 5

Сильні сторони
Слабкі сторони

Зовнішнє середовище
МОЖЛИВОСТІ "O" - OPPORTUNITIES
ПОГРОЗИ "T" - THREATS


1. Нові види продукції
2. Нові технології
3. Нові потреби, мода, у т.ч. потреби неусвідомлені
4. Захват суміжних сегментів
5. Визначення цільової аудиторії
6. Додаткові послуги
7. Тенденції попиту
8.Співпраця з ін.. компаніями
9. Збільшення реклами на ЦТ
10. Хороші зв'язки з громад.
11. Державна підтримка
1. Продукти -замінювачі
2. Нові гравці на ринку
3. Слабкість постачальників
4. ЖЦТ на спаді
5. Зміна тенденцій попиту
6. Законодавче регулювання
a. Нові митні бар'єри
b. Нові законодавчі акти
7. Лобіювання конкурентів
8. Активність конкурентів
a. Програми просування
b. Додаткові послуги
9. Сезонний спад
10. Економічний спад

Внутрішнє середовище
ПЕРЕВАГИ "S" - STRENGTH
НЕДОЛІКИ "W" - WEAKNESS


1. Великий досвід
2. Висока якість продукції
3. Висока популярність компанії
4. Високі продажі
5. Лідерство в галузі/ сегменті
6. Інноваційні технології, патенти
7. Низька собівартість
8. Задоволеність клієнтів
9. Відпрацьовані бізнес- процеси
10. Згуртований колектив
11. Якісне устаткування
12. Широкий асортимент
13. Навчений персонал
14. Потенціал маркетингу
5. Швидка обробка замовлень
16. Канали дистрибьюции
1. Мало оборотних коштів
2. Слабкий імідж продукції
3. Низька репутація компанії
4. Слабка дистрибуція, просування
5. Слабкий маркетинг
6. Немає корпоративної культури
7. Відсутність стратегії
8. Внутрішньополітичні проблеми
9. Вузька продуктова лінійка
10. Низька кваліф.співробіт.
11. Низька мотивація співробітників
12. Невідома торговельна марка
13. Немає післяпродажного обслуговування
14. Мало додаткових послуг

Додаток 6
Етапи STP-маркетингу


Додаток 7
Фактори сегментації
Додаток 8
Відмінносіт масового, диференційованого та концентрованого маркетингу


Додаток 9
Етапи оцінки цільового сегменту
Додаток 10

Маркетингові стратегії вибору цільового сегментуДодаток 11

Класифікація маркетингових стратегій зростання
Основний стратегічний напрям зростання
Різновид основної стратегії

1. Інтенсивне (органічний) зростання
Глибоке проникнення на ринок
Розвиток товару
Розвиток ринку

2. Інтегративний зростання
Пряма інтеграція
Зворотна інтеграція
Вертикальна інтеграція
Горизонтальна інтеграція

3. Диверсифікація
Концентрична (вертикальна) диверсифікація
Конгломеративна диверсифікація
Горизонтальна диверсифікаціяДодаток 12
Порівняльна характеристика маркетингових стратегій по матриці І. Ансоффа
Ринок
Товар


Існуючий
новий

існуючий
1. стратегія глибокого проникнення на ринок
3. стратегія розвитку товару

новий
2 стратегія розвитку ринку
4. стратегія диверсифікаціїДодаток 13
Стратегії інтеграції
Додаток 14


Стратегії диверсифікаціїДодаток 15
Зразок оформлення титульного аркуша реферату

Міністерство освіти і науки України
ДЗ «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»

Кафедра туризму та готельного господарства


«Основні види стратегій диверсифікації»

Реферат з дисципліни: Стратегічний маркетинг
Виконав(ла):
___________________
(П.І.Б)
студент(ка) групи
5 ГРС
денної форми навчання

Перевірив:
____________________
____________________

Луганськ
2013 н. р.
Мардар Д. О., Дитковська С.О.. Методичні рекомендації з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для спеціальностей «Туризмознавство» та «Готельно-ресторанна справа»
Методичні рекомендації призначено для надання допомоги студентам при вивченні дисципліни «Стратегічний менеджмент». Видання містить зміст лекційного матеріалу, практичних робіт і вимоги до порядку їх виконання, питання щодо самоконтролю, тематику й вимоги до оформлення рефератів, завдання до індивідуальної роботи, критерії оцінювання, літературні джерела.
Ключові слова: менеджмент, стратегія, економіка, місія, стратегічний вибір.

Мардар Д. А., Дтковская С.А. Методические рекомендации по дисциплине "Страткгический маркетинг" для спеціальностей «Туризмоведение» «Отельно-ресторанное дело»
Методические рекомендации предназначені для оказания помощи студентам при изучении дисциплины "Стратегический менеджмент". Издание содержит содержание лекционного материала, практических работ и требования к порядку их выполнения, вопросы для самоконтроля, тематику и требования к оформлению рефератов, задания для индивидуальной работы, критерии оценивания, литературные источники.
Ключевые слова: менеджмент, стратегия, экономика, миссия, стратегический выбор.

Mardar D. A., Ditkovska S. O. Methodical recommendations on discipline "Enterprise and his legal frameworks"
Methodical recommendations of предназначені for helping to the students at the study of discipline "Enterprise and his legal frameworks" according to the operating standards of Ukraine. Edition contains maintenance of lecture material, practical works and requirement to the order of their implementation, questions for self-control, subjects and requirements to registration of abstracts, standards of test tasks, evaluation criteria, literary sources.
Key words: enterprise, jurisprudence, economy, legislation, businessman.

Навчально-методичне видання
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
З ДИСЦИПЛІНИ
"СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ"

для студентів спеціальностей «Туризмознавство» та «Готельно-ресторанна справа»
Укладачі:
Мардар Діана Олександрівна
Дитковська Світлана ОлексіївнаРедагування – Д. О. Мардар
Комп’ютерне макетування – Д.О. Мардар
Коректор – С.О. Дитковська


Здано до склад. 30.10.2012 р. Підп. до друку 30.11.2012 р.
Формат 60x84 1/16. Папір офсет. Гарнітура Times New Roman.
Друк ризографічний. Ум. друк. арк. 4,65.
Наклад 300 прим. Зам. № 227.

Видавець і виготовлювач
Видавництво Державного закладу
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, 91011. т/ф: (0642) 58-03-20.
e-mail: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК№ 3459 від 09.04.2009р.
13PAGE 15


13PAGE 142115

Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 715

Приложенные файлы

  • doc 14855636
    Размер файла: 458 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий