ВЛАСТИВОСТІ ПАРІВ, РІДИН І ТВЕРДИХ ТІЛ

ВЛАСТИВОСТІ ПАРІВ, РІДИН І ТВЕРДИХ ТІЛ
ВАРІАНТ 1
Завдання 1 (1 бал)
За якою формулою можна обчислити відносну вологість повітря?

Завдання 2 (2 бали)
У воду вертикально опустили парафінову свічку діаметром 2 см. Чому дорівнює сила поверхневого натягу, що діє на свічку? Вода не змочує парафін.
А. 1,46 мН. Б. 2,9 мН.
В. 4,6 мН. Г. 9,2 мН.
Завдання 3 (2 бали)
Масу вантажу, підвішеного на дроті, збільшили у 2 рази, а дріт діаметром 2 мм замінили дротом діаметром 1 мм. У скільки разів змінилася механічна напруга в дроті?
А. Збільшилася у 2 рази. Б. Зменшилася у 4 рази.
В. Збільшилася у 4 рази. Г. Збільшилася у 8 разів.
Завдання 4 (2 бали)
Чому дорівнює відносна вологість повітря, у 20 л якого за температури 20 °С міститься 0,2 г водяної пари?
Завдання 5 (З бали)
Дротяне кільце масою 6 г і діаметром 10 см відривають за допомогою динамометра від поверхні рідини. Динамометр у момент відриву показує 100 мН. Чому дорівнює поверхневий натяг рідини?
Завдання 6 (4 бали)
Для дослідження океану використовують глибоководні апарати, що опускають під воду на сталевому тросі. На яку максимальну глибину можна опустити на такому тросі підводний апарат? Вважайте, що густина морської води дорівнює 1030 кг/м3.

ВЛАСТИВОСТІ ПАРІВ, РІДИН І ТВЕРДИХ ТІЛ
ВАРІАНТ 2
Завдання 1 (1 бал)
За якою формулою можна обчислити механічну напругу?

Завдання 2 (2 бали)
Парціальний тиск водяної пари в повітрі за температури 18 °С дорівнює 0,6 кПа. Якою є відносна вологість повітря? .
А. 2,9 %. Б. 3,4 %.
В. 29 %. Г. 33 %.
Завдання 3 (2 бали)
У воду вертикально опускають два скляні капіляри. Радіус першого капіляра у 2 рази менший від радіуса другого. У якому капілярі рівень води є вищим? У скільки разів?
А. У першому, у 2 рази. Б. Рівень є однаковим.
В. У другому, у 2 рази. Г. У другому, у 4 рази.
Завдання 4 (2 бали)
Чи можна до мідного дроту з площею поперечного перерізу 4 мм2 підвісити вантаж масою 40 кг? Обґрунтуйте свою відповідь.
Завдання 5 (3 бали)
У кімнаті об'ємом 40 м3 відносна вологість повітря за 20 °С становить 25 %. Скільки води треба випарувати, щоб підвищити вологість до 65 %? Температура в кімнаті не змінюється.
Завдання 6 (4 бали)
З нещільно закритого крана бюретки в підставлену мензурку кожні 2 с падає крапля гліцерину. Через 3 хв ЗО с у мензурці виявилося 4 мл рідини. Яким є поверхневий натяг гліцерину, якщо діаметр шийки краплі перед відривом дорівнює 2,4 мм?
ВЛАСТИВОСТІ ПАРІВ , РІДИН І ТВЕРДИХ ТІЛ
ВАРІАНТ З
Завдання 1(1 бал)
За якою формулою можна обчислити силу поверхневого натягу?

Завдання 2 (2 бали)
Яка механічна напруга виникає в закріпленому стрижні радіусом
0,4 см, якщо на нього вздовж осі діє сила 100 Н?
А. 4 кПа. Б. 995 кПа.
В. 2 МПа. Г. 3,1 МПа.
Завдання 3 (2 бали)
Об'єм насиченої пари зменшили у 2 рази за незмінної температури. Як змінився тиск пари?
А. Не змінився.
Б. Збільшився у 2 рази.
В. Зменшився у 2 рази.
Г. Збільшився в 4 рази.
Завдання 4 (2 бали)
З дроту довжиною 20 см зробили квадратну дротяну рамку. Коли її опустили в мильний розчин і вийняли, на рамці утворилася мильна плівка. З якою силою діє ця плівка на кожну сторону рамки?
Завдання 5 (3 бали)
Металевий трос, що складається зі 100 дротів діаметром по 0,6 мм, витримує вантаж масою до 1440 кг. Знайдіть границю міцності металу, з якого виготовлений трос.
Завдання 6 (4 бали)
У герметичне закритому циліндрі під поршнем міститься повітря, відносна вологість якого за температури 20 °С дорівнює 60 %. Якою стане відносна вологість, якщо нагріти повітря до ЗО °С, а його об'єм зменшити у 2 рази?
ВЛАСТИВОСТІ ПАРІВ, РІДИН І ТВЕРДИХ ТІЛ
ВАРІАНТ 4
Завдання 1 (1 бал)
Точкою роси називають температуру, за якої ...
А.... ненасичена пара стає насиченою.
Б. ... припиняється перехід молекул із рідини в пару.
В. ... рідина закипає.
Г. ... припиняється перехід молекул із пари в рідину.
Завдання 2 (2 бали)
На яку висоту підіймається вода в скляному капілярі діаметром 0,5 мм? Вважайте, що § = 10 м/с2, а змочування є повним.
А. 2,9 мм. Б. 5,8 мм.
В. 5,8 см. Г. 29 см.
Завдання 3 (2 бали)
На гумовому джгуті висить вантаж. У скільки разів зміниться відносне видовження джгута, якщо його скласти навпіл і підвісити до нього ще один такий самий вантаж?
А. Не зміниться.
Б. Зменшиться у 2 рази.
В. Збільшиться у 2 рази.
Г. Збільшиться в 4 рази.
Завдання 4 (2 бали)
Якою є густина водяної пари в повітрі, якщо термометри психро
·метра показують 10 °С і 16 °С?
Завдання 5 (3 бали)
Кубик з довжиною ребра 4 см, що змочується водою, плаває на поверхні води. Верхня грань кубика горизонтальна. На скільки вище плаватиме кубик, якщо його натерти жиром?
Завдання 6 (4 бали)
Гак підіймального крана закріплений на сталевому стрижні діаметром 3 см. Який максимальний вантаж можна підіймати за допомогою цього крана, якщо прискорення вантажу під час підіймання 2 м/с2?
ВЛАСТИВОСТІ ПАРІВ, РІДИН І ТВЕРДИХ ТІЛ
ВАРІАНТ 5
Завдання 1 (1 бал)
За якою формулою можна обчислити відносне видовження?

Завдання 2 (2 бали)
Якою є відносна вологість повітря, якщо термометри психрометра показують 18 °С і 12 °С?
А. 10 %. Б. 23 % .
В. 38 %. Г. 49 % .
Завдання 3 (2 бали)
Скляний капіляр по черзі вертикально опускають у дві різні рідини. Висота капілярного підняття другої рідини в 4 рази більша, ніж першої. Поверхневий натяг якої рідини є більшим і в скільки разів? Змочування вважайте повним, а густини рідин однаковими.
А. Першої, у 2 рази.
Б. Першої, в 4 рази.
В. Другої, у 2 рази.
Г. Другої, в 4 рази.
Завдання 4 (2 бали)
До мідного дроту діаметром 1 мм підвішено вантаж масою 4 кг. Знайдіть механічну напругу в дроті та його відносне видовження.
Завдання 5 (3 бали)
У 20 л повітря за температури ЗО °С міститься 0,5 г водяної пари. Яка кількість пари сконденсується, якщо за сталої температури зменшити об'єм повітря в 4 рази?
Завдання 6 (4 бали)
Кубик, що змочується водою, плаває на поверхні води так, що його нижня грань горизонтальна. Довжина ребра кубика 2 см. Якою є маса кубика, якщо він наполовину занурений У воду?
ВЛАСТИВОСТІ ПАРІВ, РІДИН І ТВЕРДИХ ТІЛ
ВАРІАНТ 6
Завдання 1 (1 бал)
Психрометр служить для визначення ...
А. ... атмосферного тиску.
Б. ... густини повітря.
В. ... відносної вологості повітря.
Г. ... середньої швидкості руху молекул у повітрі.
Завдання 2 (2 бали)
На поверхні рідини знаходиться прямий дріт довжиною 6 см. По один бік від дроту чиста вода, по інший мильний розчин. На скільки відрізняються сили поверхневого натягу, що діють на дріт із двох боків?
А. На 0,55 мН. Б. На 2 мН.
В. На 2,4 мН. Г. На 4,4 мН.
Завдання 3 (2 бали)
На столі стоять два суцільні сталеві циліндри (рис. 13). Циліндр Б є точною копією циліндра А, зменшеною у 2 рази. У якому з циліндрів механічна напруга поблизу основи більша й у скільки разів?
А. Механічна напруга однакова.
Б. У першому, у 2 рази.
В. У другому, у 2 рази.
Г. У другому, в 4 рази.
Завдання 4 (2 бали)
Знайдіть масу водяної пари в посудині об'ємом 10 л, якщо температура дорівнює 40 °С, а парціальний тиск пари 6 кПа. Завдання 5 (3 бали) У воду опущено два вертикальні скляні капіляри з внутрішніми діаметрами відповідно 0,4 і 0,2 мм. Якою є різниця рівнів води в капілярах? Змочування вважайте повним.
Завдання 6 (4 бали)
На сталевому стрижні підіймають вантаж масою 10 т із прискоренням 4 м/с2. Яким має бути діаметр стрижня, щоб механічна напруга в ньому була меншою від границі міцності в 4 рази?

Аркушів

Літера

Затверд.Н. Контр.
Реценз.Перевір.Розроб.

Аркуш

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.


Змн.

Змн.

Арк.


№ докум.


Підпис

Дата


Аркуш
Сумський будівельний коледж


Розроб.
Перевір.Реценз.Н. Контр.Затверд.


Літера


Аркушів


Аркушів


Літера


Затверд.
Н. Контр.Реценз.
Перевір.Розроб.


Аркуш


Дата


Підпис


№ докум.


Арк.


Змн.
Змн.


Арк.


№ докум.


Підпис


Дата


Аркуш


Розроб.
Перевір.
Реценз.
Н. Контр.
Затверд.


Літера


Аркушів


Змн.

Арк.
.


№ докум.


Підпис


Дата


АркушРозроб.Перевір.Реценз.
Н. Контр.Затверд.


Літера


Аркушів


Змн.

Арк.


№ докум.


Підпис


Дата


АркушРозроб.
Перевір.
Реценз.
Н. Контр.
Затверд.


Літера


Аркушів
15

Приложенные файлы

  • doc 16864428
    Размер файла: 415 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий