ICT_Лекция 1 каз-1


Дәріс №1. Қоғам дамуының шешуші секторларында АКТ-дың рөлі. АКТ-дың стандарттары.
Мақсаты:студенттердің қазіргі заманғы компьютерлік ақпараттық технологияларды пайдалануын қалыптастыру.
Жоспары:
1.АКТ-дыңанықтамасы. АКТ пәні және оның мақсаты. Қоғам дамуының шешуші секторларында АКТ-дың рөлі. АКТ-дың стандарттары.
2.АКТ мен тұрақты дамудың мыңжылдық Декларациясындағы мақсаттарға жету арасындағы байланыс.
1.АКТ-дыңанықтамасы. АКТ пәні және оның мақсаты. Қоғам дамуының шешуші секторларында АКТ-дың рөлі. АКТ-дың стандарттары.
Ақпараттандыру және байланыстың интеграцияланған технологияларының осы процестерді қамтамасыз етуін дайындаудағы жеке бұқаралық коммуникация және өндірістегі ақпаратты өңдеу және жеткізу, сондай-ақ барлық технологиялар мен түрлерiне қатысты күрделі объектілерді, әрекеттерді және ережелерді түсінуге шақырады.
Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар (АКТ) - ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау, тарату, бейнелеу және пайдалану мақсатындағы интеграцияланған әдістердің, жұмыс үрдістерінің және бағдарламалық-техникалық құралдарының жиынтығы.
Бүгінгі күні бұл тұжырымдамаға АТ-ның микроэлектроника, компьютерлік бағдарламаиен қамтамасыз ету, байланыс және телефония, ұялы байланыс қызметтері, Интернет желісінне кіру және қолдану, ақпараттық Интернет ресурстарын, сондай-ақ қызметтің осы саласындағымәдени байланысты құбылыстардың түрлі ережелерін әзірлеу және өндіру (ресми және бейресми) қызметінің осы бағыттарын реттеу түсінігі кіреді.
АКТ құралдары
Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар құралдары депбағдарламалық құралдар, микробағдарлама және аппараттық түсіну қазіргі заманғы, сондай-ақ микропроцессорлық негізінде жұмыс істейтін құрылғылар, компьютерлік технологиялар, сондай-ақ қазіргі заманғы жабдықтармен, ақпараттық жүйелермен хабар жүргiзетін, ақпарат алмасу, жинауға арналған жұмыс істеуін қамтамасыз ету, өндіру, сақтау, қайта өңдеу, жинақтау бойынша (глобальді қоса алғанда) ақпараттық ресурстарға компьютерлік желілердіңбайланыс және қатынасы айтылады.
Қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен компьютер, барлық сынып компьютерлермен терминалдық жабдықтар жиынтығымен жергілікті желілерді қамтиды, кіріс-шығыс құрылғысын ақпараттық құралдарын енгізу және мәтін және графикалық ақпарат, ақпараттың үлкен көлемін мұрағаттаудың құралдарын, сондай-ақ басқа да перифериялық жабдықтарды қазіргі заманғы айла компьютерлер; сандық өкілдік және керісінше графика немесе аудио деректерін айырбастау үшін бiлдiредi; технологиялар негізінде құралдары және айла-шарғы жасау құрылғысы аудиовизуалдық ақпарат (Мультимедиа және «Virtual Reality»); жасанды интеллект жүйесі; компьютерлік жүйелер, бағдарламалау графика жүйесі, (бағдарламалау тілдерін, құрастырушылар, операциялық жүйелер, бағдарламалық жасақтама бумаларын, және т.б ..), т.б..; қазіргі заманғы байланыс құралдарын, екі (бір ұйымның немесе бірнеше ұйымдар шеңберіндегі, мысалы,) жергілікті және әлемдік (Ғаламдық ақпараттық кеңістікке бөлігі ретінде)деңгейде ақпарат пайдаланушының араласуын қамтамасыз ету.
 Ақпараттық технологиялар тұжырымдамасы
Ақпараттық технология бойынша жинау, сақтау, өңдеу, және ақпаратты таратуды қамтамасыз ету, өндірістік және бағдарламалық-технологиялық құралдарының әдістерін, өндірістік тізбектің жиынтығын түсіну. Ақпараттық технологиялар ақпараттық ресурстар процестерінің күрделілігін азайту үшін арналған.
Компьютерлік ақпарат компьютерлік және желілік технологияларды қолданудыңміндеттерінің кең ауқымын жүзеге асыру үшін қолданады
2. Ақпараттық технологиялар құрылымы
Ақпараттық–білім түріндегі объектінің қасиеттері туралы ақпараттың жиынтығы.
Адам пайдаланатын барлық ақпаратты мынадай түрлерге бөлуге болады:
Математикалық - сандар мен формулаларға қатысты кез-келген ақпарат болып табылады, ол нақты физикалық математикалық және статистикалық ақпаратқа қосымша болуы мүмкін. Математикалық ақпаратты есептеу машиналары мен құрылғылары арқылы өңдеуге болады және кітаптар мен жазбалар түрінде қағазда сақтауға болады.
 мәтіндік - бұл ақпарат қолмен қағазға баспа машинкасымен және полиграфия жабдықтарды пайдалана отырып жазуға және қағаз (қолжазбалар, құжаттарды, кітаптар, газеттер, т.б.) сақтауға болады.
 графикалық - бұл ақпараттысуретті өңдейтін түрлі құралдар мен әдістерімен(бейнелеу өнері, фотосурет)өңдеуге және картиналар, суреттер, мүсіндер, фото карточкалар, т.б. түрінде сақтауға болады;
 Дыбыс - бұл ақпаратты таспаға жазу арқылы өңдейді және магниттік таспалар, аудио ықшам дискіден сақтауға болады;
 видео ақпарат - бұл ақпарат кино және бейне арқылы өңделеді және бейне таспада сақтауға болады .
Ақпараттың барлық осы түрлері компьютерге дейін пайда болған. Қазіргі заманғы дербес компьютер ақпараттың осы түрлерін өңдеуге мүмкіндік берді және айтарлықтай олардың бірлесіп жұмыс істеуін жеңілдетеді.
Ақпарат –оның сезім органдар субьектілері арқылықабылданатын физикалық процестердің сигналдарының жиынтығы.
Деректер - сақтау, беру және өңдеу үшін қолайлы нысанда ұсынылған логикалық немесе арифметикалық операциялартуралы мәлімет.
Ақпараттық процестер. Ақпарат тұжырымдамасы ақпараттық процестер тұжырымдамасымен байланысты. Ақпараттық процестерге мыналар жатады:
• ақпаратты беру;
• ақпаратты алу;
• ақпаратты сақтау;
• ақпаратты өңдеу;
• ақпаратты пайдалану.
Техникалық құрал дегенімізі– бұл жеке компьютерлік, оргтехника, байланыс желілері, желілік жабдықтар.
Бағдарламалық қамтамасыз етутехникалық және ақпараттық қолдау бойынша компьютерде сақтау, өңдеу, талдау, интерфейстің функцияларын жүзеге асырады.
Ақпараттық қолдау - компьютерлік өңдеу үшін кейбір түрінде ұсынылған деректер жиынтығы.
Әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастыруқажетті нәтижеге қол жеткізу үшін компьютердің және бағдарламалық қамтамасыз етуге бағытталған іс-шаралар кешені болып табылады.
Автоматтандырылған АТ құрылымы айналысатын тағы бір тәсіл кез-келген бұл оның негізгі құрайды үш өзара байланысты және бірдей маңызды компоненттерін бөлуге болады, оған сәйкес бар:
 Аппараттық (Hardware);
 бағдарламалық қамтамасыз ету (Software);
 алгоритмдік (зияткерлік) бағдарламалық қамтамасыз ету (Brainware).
 Ақпаратты өңдеу
Компьютерге жеткізілетін барлық ақпарат, яғни цифрланған кодталған түрде тағайындалған барлық деректер. Осылайша, компьютерлік ешқандай дыбыс немесе бейне кескінсіз сандар сериясыменжұмыс істейді. Дыбыс немесе бейне емес, сан өңдейді.Сан өңделгеннен кейін қайтадан дыбыс немесе бейнеге айналадысодан біз музыка естіп, компьютер экранында мультфильм көре аламыз.
Ақпаратты қайта өңдеуін жеңілдету үшін екілік жүйесін пайдаланамыз. Сіз барлық сандарды жазу үшін әдеттегі ондық жазбада он сандарды пайдаланып жатсаңыз 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, екілік жүйеде тек екі сан - - 0 және 1 қолданылады, 1-кестеде барлық санының бірлік және нөл комбинациясы жазылған:
Ондық санақ жүйесі Екілік санақ жүйесі
0 0
1 1
2 10
3 11
4 100
5 101
6 110
7 111
8 1000
9 1001
10 1010
100 1100100
1000 1111101000
Кесте 1-Ақпаратты өңдеу
Кез келген ақпарат жиыныақпарат көлемі деп аталады. Ақпарат көлемі бит деп аталады. Компьютерлік жад ұяшығына1 бит 1 немесе 0 болып сақталады.
8 бит бір байттан құралады.
Байттың бірнеше бірліктері бар:
Килобайт (Кбайт немесе KB). 1 KB = 1024 байт.
Мегабайт (Мбайт немесе МБ). = 1024 KB 1 Мб.
Гигабайт (Гбайт немесе Гбайт). 1 ГБ = 1024 МБ.
Терабайт (ТБ немесе ТБ). = 1024 Гбайт 1 ТБ.
Мысалы, біз компьютерде бір машина бетіндегі мәтін терсек, онда ол 2500 байт құрайтын болады деп айтуға болады.
2.АКТ мен тұрақты дамудың мыңжылдық Декларациясындағы мақсаттарға жету арасындағы байланыс.
АКТ-ның-стандарттар жүйесі– АКТ-ға байланысты стандарттау саласындағы өзара байланысты стандарттар мен басқа да құжаттар жиынтығы, оның ішінде нормативтік-техникалық және нормативтік-әдістемелік құжаттар жиынтығы, әзірлеу, келісу, бекіту, өзгерту, орналастыру, пайдалану және ауыстыру әдістемесін анықтайтын стандарттау саласындағы осы стандарттарға және басқа да құжаттарына сәйкес объектілерді бағалау үшін әдіснамасы қоса алғандағы құжаттар.
АКТ-саласына - ғылыми-зерттеу, құру, дамыту, бағалау, сатып алу, жүзеге асыру, жұмысын және АКТ-ны пайдалану кіреді. Осылайша, АКТ іске асыру, пайдалану және кәдеге жарату жөніндегі қызметті қоса алғанда, әзірлеуші ​​және АКТ жеткізушілер мен клиенттер АКТ пайдаланушылар ретінде жұмыс істейді.
Өнеркәсіп Стандарты - процестер, өнімдер мен қызметтің нақты саласында басқа да аспектілермен (коммерциялық немесе коммерциялық емес бағыттағы) байланысты стандарт. Бұл құжатта, салалық стандарт шеңберінде АКТ пайдалану үшін арналған стандарттау саласындағы стандарт немесе өзге де құжаттар жатады. Өнеркәсәп стандартын әзірлеу және қолдану тәртібі мемлекеттік басқарудағы мамандандырылған орган құрады.
Стандарт - салалық стандартты ережелерін немесе жиынтығын (салалық), ұлттық стандарты, халықаралық стандартты қамтитын стандарттаудың тиісті қағидаттарына сәйкесстандарттау саласындағы құжат.
Халықаралық стандарт - халықаралық ұйым қабылдаған стандарт.
Ұлттық стандарт - стандарттау жөніндегі Қазақстан Республикасының ұлттық органы қабылдаған стандарт.
Коммерциялық емес бірлестік стандарт - түрлі мүдделі тараптардың кеңінен қолдану үшін арналған стандартты коммерциялық емес кәсіби ұйым (одақ, бірлестік, т.б.). стандартты әзірлеу және коммерциялық емес бірлестік тәртiбi осы қауымдастығы құрылды, мемлекеттік және салалық стандарттар әзірлеу тапсырыстарды үйлестіріледі.
Ұйым стандарты - жұмыстар мен қызметтерді, сондай-ақ ғылыми-зерттеу нәтижелерін (тест), өлшеу және түрлі даму салаларында білімді тарату және пайдалану үшін, өндірістік және өнімнің сапасын жақсарту үшін сенімділікті оны пайдалану қажеттігіне негізделген ұйымның өзі әзірлеген және бекіткен стандарт,
Сұрақтар:
1.АКТ-дыңанықтамасы және оның мақсаты қандай?
2.Қоғам дамуының шешуші секторларында АКТ-дың рөлі қандай?
3. АКТ-дың стандарттарын білесің ба?
4.АКТ мен тұрақты дамудың мыңжылдық Декларациясындағы мақсаттарға жету арасындағы байланысты білесің бе?

Приложенные файлы

  • docx 15026642
    Размер файла: 24 kB Загрузок: 10

Добавить комментарий