Завдання для отработки ГП1 1-семестр ЗФН

1
Ответить письменно на вопросы:
У чому полягає правове значення місця проживання громадянина?
Які настають наслідки явки чи виявлення місця перебування громадянина?
Составить таблицу: основания и последствия объявления гражданина умершим
Найти в ГК и записать 10 норм диспозитивных (№№ статей, пункт, абзац) и 5 императивных.
Задание № 2
Завдання 1.
Коваленко помістила 3 листопада в газеті рекламне оголошення про продаж за 3000 гривень нового музичного центру . Через три дні вона одержала телеграму з від Сімоняна, що просив залишити музичний центр за ним і повідомив, що за покупкою прийде 14 листопада. 6 листопада до Коваленко з'явився Петров і заявив, що готовий купити музичний центр, гроші цілком принесе через декілька днів, а в день вчинення угоди (тобто 6 листопада) він може залишити в рахунок покупки ще 500 гривень, Коваленко погодилася на ці умови. Ввечері того ж дня приїхав родич Коваленко Свеченко та умовив продати музичний центр йому. Він оплатив покупну ціну і забрав покупку. 14 листопада за музичним центром приїхав на орендованій машині Сімонян. У той же день прийшов за покупкою і Петров. Коваленко повідомила, що музичний центр проданий, а тому отримані від Петрова 500 гривень вона йому повертає. Сімонян наступного дня  подав до  Коваленко позов про відшкодування витрат по оренді автомашини, а до  родича - Свеченка - про витребування музичного центру. Через декілька днів позов до Коваленко і родича Свеченка про витребування музичного центру вчинив і Петров
Яке рішення повинен прийняти суд?

Завдання 2.
Сидоренко, працюючи завідуючим відділом Харківської міської ради, вирішив придбати акції відкритого Акціонерного товариства «Посейдон» (далі – АТ), створеного в процесі приватизації майна державного підприємства. Його цікавлять наступні питання: Чи вправі посадова особа бути акціонером? Чи правомірними були б його дії, якби він виступив засновником АТ? Чи змінилися б відповіді на поставлені питання, якби він був учасником ТОВ, повного товариства або командитного товариства? Чи вважаються акціонери, засновники і учасники господарських товариств підприємцями? Чи можна розцінювати заборону на заняття підприємницькою діяльністю для окремих категорій осіб як обмеження правоздатності фізичної особи? З якого моменту (віку) у фізичних осіб виникає такий елемент правоздатності, як право на підприємницьку діяльність?
Завдання 3.

Тринадцятирічний Сашко за участь у телевізійних передачах отримав винагороду у сумі 50 грн. За ці гроші він купив маркер (7 грн.) і електронний калькулятор (40 грн.). Батьки Сашка вирішили, що він нерозумно витратив гроші, оскільки в сім’ї є вже декілька маркерів і калькулятор. Вони віднесли покупки до крамниці, вимагаючи від директора повернення грошей. Директор відмовився задовольнити їх вимогу, пояснюючи це тім, що хлопчик зробив покупки за власні гроші, якими неповнолітні особи вправі розпоряджатися самостійно.
Вирішіть справу.
Завдання 4.
Гражданин Косолапов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, продал малознакомому гражданину Ветрову кожаную куртку за сумму, равную стоимости двум бутылкам водки. На следующий день, протрезвев, Косолапов обратился к Ветрову с просьбой возвратить куртку, ссылаясь на то, что проданная куртка принадлежит его жене, и она требует ее вернуть, однако получил отказ.
-Определите юридически значимые обстоятельства дела.
-Дайте оценку последствиям действий участников ситуации.
-Ответьте, имел ли право Косолапов продать куртку своей жены при названных обстоятельствах?
-Ответьте, имел ли право Косолапов продать свою куртку при тех же обстоятельствах?
Завдання 5.
Шевченко дала своєму чоловікові Івану розписку в тому, що під час складання заповіту вона зробить пряму вказівку про усунення від спадщини свого старшого сина Петра. Після смерті Шевченко з’ясувалося, що у заповіті її старший син Петро вказаний як спадкоємець. Іван Шевченко звернувся до суду з позовом про визнання заповіту недійсним, посилаючись на письмове зобов’язання своєї померлої дружини.
На які питання розрахована ця задача? Яке рішення винесе суд?
Завдання 6.
16-річний Гриценко працював реалізатором у приватного підприємця на підставі трудового договору. Бажаючи придбати комп’ютер, він уклав договір позики на суму, еквівалентну 1 тис. доларів США. Довідавшись про це, батьки Гриценка заявили вимогу про розірвання договору, укладеного без їх згоди. Позикодавець Ковальчук відмовився розірвати договір, посилаючись на те, що Гриценко працює за трудовим договором, має самостійний заробіток і тому повинен вважатися повністю дієздатним. Орган опіки і піклування, до якого звернулися батьки за роз’ясненням, згоден за своїм рішенням надати неповнолітньому Гриценко повної цивільної дієздатності, але тільки за згодою батьків. При цьому батьки були попереджені, якщо вони не погодяться, Ковальчук зможе звернутися з позовом до суду про визнання Гриценка повністю дієздатним. Сторони не дійшли згоди і звернулись за роз’ясненням до юриста.
Яке роз’яснення їм належить дати? Які підстави та порядок набуття фізичною особою повної цивільної дієздатності до досягнення нею повноліття?
Завдання 7.
Громадяни України Кудря та Ворона, а також гр-н Німеччини Полячок вирішили створити страхову компанію у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Керуючись ст. 91 ЦК, засновники виходили з того, що страхова компанія може здійснювати будь-який з видів підприємницької діяльності, а особисте страхування, майнове страхування, страхування відповідальності, перестрахування та фінансову діяльність, пов’язану з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням - тільки після отримання відповідних ліцензій. Це і знайшло відображення в статуті. Проте їм було відмовлено у реєстрації страхової компанії.
На яке коло питань розраховано це завдання? Роз’ясніть вказаним особам порядок створення страхової компанії.
Задание № 3
ТЕСТЫ
1. Система гражданского права Украины включает:
а) общие положения, вещные права, договоры, внедоговорные обязательства, наследственное право, семейное право;
б) общие положения, правовое положение лица, вещные права, права интеллектуальной собственности, договоры, внедоговорные обязательства, наследственное право, семейное право;
в) общие положения, правовое положение лица, вещные права, права интеллектуальной собственности, договоры, внедоговорные обязательства, наследственное право.

2. Относится ли гражданско-правовой договор к гражданскому законодательству Украины:
а) не относится;
б) относится по общему правилу;
в) относится, но есть исключения.

3. Субъектами гражданских правоотношений являются:
а) граждане, юридические лица, государство;
б) физические лица, юридические лица, социально-правовые образования;
в) физические и юридические лица.

4. Гражданин может быть объявлен умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания:
а) в течение 1 года;
б) в течение 6 месяцев;
в) в течение 3-х лет;
г) в течение 2-х лет.

5. Участники полного общества по обязательствам такого общества:
а) не несут ответственность;
б) солидарно несут субсидиарную ответственность;
в) несут долевую ответственность;
г) субсидиарно несут солидарную ответственность.

6. Сделка – это:
а) действие лиц частного права, не направленное на создание юридических последствий;
б) административный акт, направленный на создание юридических последствий;
в) действие лиц частного права, направленное на создание юридических последствий.

7. Принципы гражданского права Украины:
а) диспозитивность, равенство сторон, свобода договора, справедливость, добросовестность и разумность;
б) недопустимость произвольного вмешательства в сферу личной жизни, недопустимость лишения права собственности, свобода договора, свобода предпринимательской деятельности, судебная защита гражданских прав, справедливость, добросовестность и разумность;
в) императивность и имущественная самостоятельность участников, свобода договора.

8. Относится ли обычай делового оборота к гражданскому законодательству Украины:
а) не относится;
б) относится по общему правилу;
в) относится, но есть исключения.

9. Участники общества с ограниченной ответственностью по обязательствам такого общества:
а) не несут ответственность;
б) солидарно несут ответственно;
в) несут долевую ответственность;
г) субсидиарно несут солидарную ответственность

10. Мнимая сделка – это сделка:
а) оспоримая;
б) не соответствующая требованиям закона;
в) которая не имеет целью создать правовые последствия.


11 . Ничтожная сделка – это сделка:
а) недействительная со дня вынесения решения суда;
б) недействительная со дня ее совершения;
в) недействительная со дня вступления в законную силу решения суда.

12. Классификация общественных отношений, регулируемых гражданским правом, по юридическому содержанию:
а) вещные и обязательственные;
б) имущественные и неимущественные;
в) абсолютные и относительные;
г) основные и акцессорные.

13. Содержание гражданских правоотношений - это:
а) субъективные гражданские права;
б) способ взаимосвязи субъективных гражданских прав и обязанностей;
в) юридические факты;
г) субъективные гражданские права и обязанности.

14. Ничтожная сделка – это сделка:
а) с пороком субъективного состава;
б) с пороком формы;
в) с пороком воли;
г) с пороком содержания.

13. Гражданин может быть признан безвестно отсутствующим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение:
а) 3-х лет;
б) 6 месяцев;
в) 1 года;
г) 2-х лет.Задание № 4
ЗАДАНИЯ ПО ВАРИАНТАМ:
(распределение по порядковым номерам в журнале)
с 1 по 7 и с 25 по 32 – вариант № 1
с 8 по15 и с 33 по 40 – вариант № 2
с 16 по 24 и с 41 по 48 - вариант № 3
Вариант 1.
№1
Цивільні правовідносини - це...
Юридичний факт - це...
№2
1) Брошенный зайка
Зайку бросила хозяйка,
Под дождем остался зайка.
Со скамейки слезть не смог,
Весь до ниточки промок.
После дождя зайку обнаружил несовершеннолетний Кирилл, который принес его домой и высушил феном. Мама несовершеннолетней хозяйки зайца Клавы (которая его бросила) потребовала у Кирилла вернуть зайца. Должен ли он это сделать?
2) Конь и уздечка
По договору Иван-Царевич должен был получить за свои услуги у Царя златогривого коня. Когда Царевич уже стал выводить коня из конюшни, он попытался надеть на него висевшую тут же на гвоздике усыпанную брильянтами (около 10 карат), уздечку. Царь стал сопротивляться, дескать, речь шла только о коне, уздечку-то положи на место. Иван-Царевич резонно возражал: «Как же я поеду на коне без уздечки. Это все равно, что если бы ты продал мне автомобиль, а руль оставил у себя». Кто прав?
3) Касторка доктора Пилюлькина
В любом споре самым веским доводом фельдшера Цветочного города доктора Пилюлькина была следующая фраза: «сейчас как дам касторки!». Так как никто не желал подвергнуться подобной медицинской экзекуции, все быстро соглашались с точкой зрения уважаемого доктора.
А возможно ли принудительное лечение в соответствии с ГК Украины?

Вариант 2
№1
Юридичний склад - це...
Правочин - це...
1) Азбука Буратино
Осуществив свою заветную мечту, только что родившийся Буратино продал подаренную ему Папой Карло азбуку, и на вырученные деньги купил билет в театр кукол. Папа Карло попытался вернуть источник знаний, но покупатель отказался это сделать. Да и сам Буратино, уже нахватавшись где-то умных слов, кричал о том, что он имеет право заключать мелкие бытовые сделки.
Имел ли право Буратино распоряжаться азбукой?
2) Избушка на курьих ножках
«Избушка, избушка, встань ко мне передом, а к лесу задом» – зычно крикнула Баба Яга. «Вот еще, глупости, – буркнула в ответ избушка на курьих ножках. – Виданное ли дело, чтобы объекты недвижимого имущества вертелись как веретено. И не подумаю». «Как же так, – удивилась Баба Яга. – Разве тебя нельзя переместить без причинения несоразмерного вреда твоему назначению». «Ничего не знаю, – упорствовала избушка, – объекты недвижимого имущества не вертятся. Мне не веришь – иди почитай Гражданский кодекс». Какое решение данного спора предлагает Гражданский кодекс?
3) Гадкий утенок
В результате шутки копенгагенских мальчишек яйцо лебедя попало к домашней утке. Так появился на свет Гадкий утенок. Возникает ли у фермера право частной собственности на данный объект животного мира (Серый лебедь), занесенный в Международную Красную книгу?

Вариант 3
№1
Предмет цивільного права - це...
Метод цивільного права - це...
№2
1) Взорванный паровозик
«Ничего, дело житейское» – говорил Карлсон, глядя на взорвавшийся паровоз (это произошло после того, как Карлсон закрыл клапан этой маленькой паровой машины). Малыш не возражал, хотя ему и было обидно из-за поломки подаренной ему родителями на день рождения игрушки. Совсем по-другому думал папа Малыша, который, будучи законным представителем Малыша, отвечал за сохранность имущества своего сына. Должен ли Карлсон возместить стоимость дорогой игрушки?
2) Частный зоопарк разбойницы
Герда, путешествуя в поисках Кая, попала к разбойникам. У девочки–разбойницы (дочки главаря банды) был свой частный зоопарк. В него входили птицы, волки, олень и другие животные, в том числе, занесенные в Красную Книгу. Может ли физическое лицо создать частный зоопарк? Если может, то какими нормативными актами это регулируется?
3) Слуга двух господ
В известной комедии «Слуга двух господ» главный герой –Труффальдино - служил одновременно двум господам. В последствии, к счастью, оказалось, что интересы его хозяев полностью совпадали. Может ли одно и то же лицо одновременно быть представителем обеих сторон по сделке?

15

Приложенные файлы

  • doc 16705978
    Размер файла: 63 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий