EXO — EX’ACT


– Lucky OneOh тэяни ттындаНоль чачжа чжуль чжидорыль тыльгоЧжва пёрыль тара насонын ханноNo matter чжо ынбит начим панын норыль яналь тэниНорыль тальмын ханырын арымдавоОныльдо оныльдо идэро нон нунбущёИксукхан дыт нассон гиль вио борилькэНова наэ пён хэнсон номо номо I don’t mind Кын падоэ миллё и ханээ ккычэ нэгаВи морочинын сунган нэ сэсанэ момчво сон нон наэ Only oneНорыль паль гёнан сунган то чаллани пиннанын I’ll be the lucky one Нова на (Living it up) Игосэ (Just living it up) Keep on coming (Wow wow wow wow)Гатын щиган согэ Oh ханадвэн кы сунганWe’ll be the lucky ones Girl (Oh, girl) Пимиль сыропкэ сумгёдун ноэ кобэк (Just tell me right now) Тага галькэ хан корым хан корым ни гётэ babyОныльдо оныльдо чжоль дэро Never go back Очжик наман анын Rule паккво борилькэНова наэ пён хэнсон номо номо I don’t mind Кын падоэ миллё и ханээ ккычэ нэгаВи морочинын сунган нэ сэсанэ момчво сон нон наэ Only oneНорыль паль гёнан сунган то чаллани пиннанын I’ll be the lucky one Нова на (Living it up) Игосэ (Just living it up) Keep on coming (Wow wow wow wow)Гатын щиган согэ Oh ханадвэн кы сунганWe’ll be the lucky ones Суманын сарам сок наэ LoverУни чжогэ чачжын ни ип CloverОль гот гата нэгэро норан хэнундо мочжичжи нуга мвора хэдоНоль арагаль сурок yeah, let’s goКончжо наль су омнын госын опсоНон ноэ only one нан ноэ lucky one cause I I IВи морочинын сунган нэ сэсанэ момчво сон нон наэ Only oneНорыль паль гёнан сунган то чаллани пиннанын I’ll be the lucky one Нова на (Living it up) Игосэ (Just living it up) Keep on coming (Wow wow wow wow)Гатын щиган согэ Oh ханадвэн кы сунганWe’ll be the lucky ones I am the lucky one I am the lucky one– MonsterShe got me gone crazy Вэ щим чжани ттвини Нон арымдаво наэ Goddess Тачё ичжи Yeah yeah Тудыриль тэни наль тырё понэллэ? Кам чвочжин сырирыль чжулькэ Нундон чжаэ хоги щимэ ими нон ппачжё тырокко Dont be afraid, Love is the way, Shawty I got it. You can call me monster I’m creeping in your heart babe Твичжипко муно тыриго самкё Кырэ ноль хумчё тамникхэ Ноль манчё ноыль гоя Ни мам согэ кагин двэн чэ Чжугодо ёнвони саллэ Come here girl, You call me monster Ни мамыро тыро галькэ She got me gone crazy Вэ щим чжани ттвини Нэга чжом сонгёги кыпхэ Кыдак онсун хачжи мотэ Ноль миво хэссо хачжиман норыль вонэ Thats right, my type Касымын кочжин маранэ Щичжак твэссо нэ анэсо Вихоман щинорыль понэ Dont be afraid, Love is the way, Shawty I got it. You can call me monster I’m creeping in your heart babe Твичжипко муно тыриго самкё Кырэ ноль хумчё тамникхэ Ноль манчё ноыль гоя Ни мам согэ кагин двэн чэ Чжугодо ёнвони саллэ Come here girl, You call me monster Ни мамыро тыро галькэ Чжонюри ва ни сальмыль та твичжибо пори нынгэ Im sorry you made me so crazy, you know you do Моду наль турё вохэ so I’m untouchable man Кындэ ни чжин щимын вэ кёльгугэ наль кобу мотэ Сумосо хумчё подага ккам ччак ноллачжи (Who?) Нэгэн антиноми гатын нан ни чжон чжэнэ ильбу(How we do?) Наль кыдэро пада дырё Ноэ турёун кок чжонын чжобо турём Нига кёндиль манан котоныль нурё То гипи ппачжё дыро Ноль мам дэро качжиго нора нэ сонэсо мамккот нора Томан качжима нон ёнвони мэмдора You can call me monster. I’m creeping in your heart babe Твичжипко муно тыриго самкё Кырэ ноль хумчё тамникхэ Ноль манчё ноыль гоя Ни мам согэ кагин двэн чэ Чжугодо ёнвони саллэ Come here girl, You call me monster Ни мамыро тыро галькэ Creeping, creeping, creeping Creeping, creeping, creeping You creeping
– Artificial LoveArtificial lover чо ымбуто нонЩиль чэмачжо undercover coverИгэ нанын сарани отта мидоХёнщиль чжоги чжи антон ночжиман (то ккыллё)Ию опщи пончжё гассоНорыль каль манан нэ мок марымПёнмён чжогин нова наэ квангеЧчаё иннын саран гонщик ноэ хангеВэ кокдвэн кам гаккваПульту мёнан хёнщирэ кёнгеShe don’t love meНэгэн Artificial loveСунгёль хэттон ноэ Artificial loveМвога чжин щириго кочжи щинчжи маль хэчжвоCan’t trust this!You got thatКочжит мисо Artificial loveКочжит нунмуль Artificial loveКочжит саран Artificial loveКыгэ паро ноэ ноэLove Love Oh OhNo No Oh OhАнин голь альмёнсодоНоль чаккэ твэнын на,Андвэль голь альмёнсодоПогинын щирын нальNow you wanna play meНэга вонанын гон та качжин ноВанбёк хагэ сольге двэн Чагаун Artificial loveArtificial lover, чи сарёныль номгин эчжонТончжэ мотан чжундок, санчорыль щибо пэтоЕчык моталь камчжон ырым, щимчжан согэ нунмуль гоёМорэ виэ миль муль чором, тащи чаорычжи нон тоСэбёк конгиэ нон, чагаун ипким чоромЩирин хогон карымё, хук, сарачжинын ккульЭссо норан пурыль кко,чжансан мачжо та чживоYou know why, artificial loverShe don’t love meКырэ Artificial loveСоги тон пин Artificial love Мвога чжин щириго кочжи щинчжи маль хэчжвоCan’t trust this!You got thatКочжит мисо Artificial loveКочжит нунмуль Artificial loveКочжит саран Artificial loveИгэ паро ноэ ноэLove Love Oh OhNo No Oh OhLove Love Oh OhNo No Oh OhUh, Listen upНэгэ яксок ханСунсу хан ни саран нанын вонэссоСэроун кирыль пакхё чжульХанна чжэ таль команТан чжамэ ккумэ наль кадуль гоя (Yeah, turn it up)Artificial lover Artificial lover Artificial lover Can’t trust this!You got thatКочжит мисо Artificial loveКочжит нунмуль Artificial loveКочжит саран Artificial loveКыгэ паро ноэ ноэArtificial lover
– Cloud 9Girl you got me flying up нопи нопи flying up Girl you got got me flying up (Flying up) нопи нопи flying up (Flying up) И госын одинчжи, ккум ккудон гот Нэга нэбэннын суми хэн курыми твэго Ноэ хэмальгым нун бичи ханыри твэго Ккыт опщи пёльчё чжин паран ккум гёрыль flying Пурырын кырим ккумэдо кырим хэн богыль нэгэсо нан чачжассо Сорорыль модын сороун модын чжинаган щиган дырын иккосо Ному кын хэнун норанын heaven ёнван торок мо мулло икко щипо Сарачжё бориль сычё галь ппунин ккуми анираго маль хэчжво Girl you got me Girl you got me (Flying up) нопи нопи Flying up) Girl you got got me (Flying up) нопи нопи (Flying up) Girl you got me (Flying) Girl you got me (Flying) Оттокэ нон наль ёги тэрёванни Ханыль качжан нопын курымво Ачжик моннон хан хёнщиль, моду ккумин голькка И ольттоль ттоль ан ныкким, нон альго иссылькка Нэиль ачим и ккумэсо ккэо наго намён нан Ёнвони нанын побыль ичжын гон анылькка Ккуриэ кури ккыт омнын комин хэдабыль нэгэсо нан чачжассо Одумыль турын комын моккурым турёум ттавин моду сарачжё Ному кын хэнун норанын heaven ёнван торок мо мулло икко щипо Тащи тто тащи ханбонман тащи Нарыль саранханда марэчжво Girl you got me Girl you got me нан сэсан вирыль нэрёда пого иссо Ёгин щиль бораинин Муот хана паралькэ опсо то исан Ныль парэ ваттон саран маныль нигэ чжулькэ Flying up Flying Flying up That's what you're doing to me (Flying) Оттокэ нон наль ёги тэрёванни (Girl you got me) (Flying) ханыль качжан нопын курымво Girl you got me flying up нопи нопи flying up Girl you got got me flying up (Flying up) нопи нопи flying up (Flying up) Ноль пумэ анымён чонгуги нога дыро Ккыт опщи нопын гот кы госэ тэрёга чжво (on Cloud 9) Пурырын кырим ккумэдо кырим хэн богыль нэгэсо нан чачжассо Сорорыль модын сороун модын чжинаган щиган дырын иккосо Ному кын хэнун норанын heaven ёнван торок мо мулло икко щипо Сарачжё бориль сычё галь ппунин ккуми анираго маль хэчжво Girl you got me Girl you got me нан чжо тэянэ пумэ та тааиссо Ёгин щиль бораинин Муот хана паралькэ опсо то исан Ныль парэ ваттон саран маныль нигэ чжулькэ Flying up Flying Flying up Чжо молли ёнвон ккачжи Girl you got me (Flying up) нопи нопи Flying up) Girl you got got me (Flying up) нопи нопи (Flying up) Girl you got me (Flying) Girl you got me (Flying) Оттокэ нон наль ёги тэрёванни Ханыль качжан нопын курымво Ноль пумэ анымён чонгуги нога дыро (Flying up)
– HeavenHello angel кырим гата ханырыль помён номан боё City street lights пури ккочжиго тари сара чжёдо нуни пущин гон Ханыри тторо ттырин пёль кыгэ паро ноникка Усыми нова вэнчжи мэиль пам Нуныль камадо чжами ан ва Ни сэнгагэ тто памыль сэ на Пиннаннын ни мисога сум щвигэ хэ наль Амадо нон нон Тын твиэда нальгэрыль сумгимё чжинэль голь Нуга бвадо нон наманэ чонса Нова хамккэмён нара галь су иссо на Ноэгэ чжо ханырын модын госыль та чжуго Наэгэ и сэсаныль норыль чжун гоя Нэ гётэ норыль туго ханыльдо мот тумангагэ Норыль чжаба туллэ норыль кадво туллэ ноль аначжулькэ Hello angel кырим гата ханырыль помён номан боё City street lights пури ккочжиго тари сара чжёдо нуни пущин гон Ханыри тторо ттырин пёль кыгэ паро ноникка Кыгэ паро ноникка She says щвипкэ щвипкэ Чжаннан чором еппыданын марын марачжво И пуль чором чжомдо ттадыт агэ аначжво Чоим чором пёнам опщи гётэ намачжо I’ll be хансан сансан хадон нова хамккэ Ёнвональ су иттамён на мводын чжи халькэ Ккуми рамён чжольтэ ккэчжи ангиль And I just wanna know ноэ мэиль Ноэгэ чжо ханырын модын госыль та чжуго Наэгэ и сэсанын норыль чжун гоя Ни мам тачичжи анкэ чжольтэ хыми качжи анкэ Норыль чжикё чжулькэ норыль виэ салькэ яксок халькэ Hello angel кырим гата ханырыль помён номан боё City street lights пури ккачжиго тари сара чжёдо нуни пущин гон Ханыри тторо ттырин пёль кыгэ паро ноникка Качжан варёан чонгугэ посокдо Иторок нунбущин ноботанын моталь голь Мора чжичжи марачжво Baby won’t you stay Ончжэ ккачжи номан саран альккэ Hello angel кырим гата ханырыль помён номан боё City street lights пури ккачжиго тари сара чжёдо нуни пущин гон Ханыри тторо ттырин пёль кыгэ паро ноникка Кыгэ паро ноникка
– 백색소음 (White Noise)Lonely nights миллё онын голь магыль су омнын сэбёкИ падо сориэ нан ттонэрё канын чжунин голь oh noНэ киогын торага ончжэнга нова иттон госэ not far away noЩигани кальсурок кыриво ни еппын ымсондо кы ятынСумсори ккачжи babeI hear you I feel youПуль суга опсодо ноль тырыль су иссо нуныль камгосоИ сэсан модын сори чжунэ норыль чачжа нэмён двэНоэ чжагын усым сорироНан нига чжаль чжинэн данын кыгон ман хвагин хамён двэSomebody (somebody) Somebody (someone loves you baby)Somebody (oh oh oh) SomebodyНонын пига твэо нэрёва (Don’t you worry babe)Чжогым сэчагэ нэрё чжуллэПок чжопан нэ маыми та щиккёчжи дорокКви киурё тыробва одинга мольчжи анын госэ not far away noНугунга кыдэро соиссо гатын чжариэ ноль сэнгак хамёнсо очжик babeI hear you I feel youПуль суга опсодо ноль тырыль су иссо нуныль камгосоИ сэсан модын сори чжунэ норыль чачжа нэмён двэНоэ чжагын усым соримёнАнщималь су иссыль гот гатаRight here, yo!Ончжасо муро понын ноэ анбуХынчжок мачжо та ттонан хуНаль сычёган соымдыль согэХокчщина чжина чильчжи морыль хэмиан сум, хоыпккачжиИ парамын вэнчжиНоль чжиначё вассыль чжидо молла сунган момчитМодынгэ ккум гата ёчжониСааян ангэ согэсо нан кирыль ирон somebodySomebody loves you пуди игон арачжво yeahЧжабыль суга опсодо чжамщи Just hold on tightНэ гётэ опсодо нон нэ анэ иссо нуныль кагосо (Somebody love нэ анэ)Суманын наль дыль чжунэ харуль тащи кконэ помён двэ (тащи кканэ помён двэ)Хэнбок хагиль параго иссоОдиэ иттынчжиПуль суга опсодо ноль тырыль су иссо нуныль камгосоИ сэсан модын сори чжунэ норыль чачжа нэмён двэНоэ чжагын усым сориро (I miss you babe)Нан нига чжаль чжинэн данын кы гонманХвагин хамён двэ
– 유리어항 (One and Only)Хорак двэн конгиро щвинын сумХэом чёбвадо кёльгук ёгин ноэ пумКкумэ содо норан ккумыль ккунын All night (All night)Парыль пподын сунганСон ккытэ муль гёль чинын камганКыгон You моду YouМуль бичыро муль дынын щиган дыльТтасыан ни мисонын BeautifulИдэро хэнбок ханиккаНаэгэ чжаюрыль чжучжи маНон нэга чачжын One and One and OnlyТаын пальккыт, таын сон, таын конганМодынгэ ноиндэНаль кырё нэнын пуды роун сон гильНоэ экчжа анэ момчво иссыль ттэКачжан пён анан наНан ни анэ гачёYeah сони мачи чжабиль дытанНоэ онгиро кадык чанЧжаюроун охан сокТумён хан наэ конганЮри пёк номоро бичин кечжульНованын амурон сангван опсоНэ пибу ви, танын кечжориТа ноникка yeahНэ ту нуныль карин сон гильКытым щиль нат гачи бичинЁтын кы хэппит согэ нанКони тан чжамыль чжа(Girl you are my) Нон нэга чачжын One and One and OnlyТаын пальккыт, таын сон, таын конганМодынгэ ноиндэ (You)Наль кырё нэнын пуды роун сон гильНоэ экчжа анэ момчво иссыль ттэКачжан пён анан наНан ни анэ гачёI want you, нэ гётэ момуллоAin’t nobody but youМамэ муран гэга гочё, номан сонмён хэчжёНун ап пунгёни та момчво, номан сумыль щвиоНи гощи анин нарыль хорак хачжи мара(Girl you are my) Игосын очжик нарыль виан сэсанНаэ ондо, ноэ пит, ноэ муль гёльТа нэгэ матчво чжинСумёнэ бичин курым вирыль короУрин аныь пода пурыни госыльХэом чиго иссоНан ни анэ гачё(You got me girl, I got you)Идэро baby ёнвони in your armsНэ сэсанэ сэгын очжик ынбичэ, тарын сэгын пирё опсо YeahOh нан ни анэ гачё(Oh you got me girl, I got you girl, I got you girl) Oh oh yeah, и саранэ гачё
 – They Never KnowНан кыдэль янэ нэ модын голь та ёро тун гольНэ нун битто мам гипын готтоЧжагын тымдо опсыль манкым тачин сэсан сокНоль виэсо ёллин юиран готThey never know Ванбёги тарын сэсанын уриман ныккин гольThey never know Ирокэ какка вочжин июИ модын гощи чжочжо тынбиэМодуэ щисон ттавин мущиэOh нэга мончжо соныль номо сольгэНига иннын кыгосыро Cross that Would you dare to cross the line? Yeah, тычжима кырокэнаУриль break down щикинын егин no-oh-ohПурово ханын нунбитУрин вэпи тэщин чжыльги мыроТуль манэ мэщичжи моттэро санчо нэнТагэсыр кыдири ссоа тэнХвасарэ сычё ган санчоэ ип матчуль сурок нанМэиль то нигэ ппачжё дыроThey never know Чжо тарэ пурын дви пёныль пон чжоги омнын гольThey never know Нэга то тагаганын июИ модын гощи чжочжо тынбиэМодуэ щисон ттавин мущиэ (Love is blind, love is blind)Oh нэга мончжо соныль номо сольгэНова гатын сэсаныро Cross that Нэ саранын нэ мамэ имиТари чадыт кадыкхэ, Set free Мансорим номо нон кы кёнгель номоТто кыдыри мворэдо мичжи мальгоLet go, don't say no Let go, don't say no (Oh, тарын моксурин тычжи ма baby)Let go, don't say no Let go, don't say, don't say Oh,кыдэри сэнгак ханын эндинэИдэро уриль матчво чжугиэнНига ному арымдавоИ модын гощи чжочжо тынбиэМодуэ щисон ттавин мущиэOh нэга мончжо соныль номо сольгэУриль карын соныль номоBaby tell me where the line is?
– StrongerНэ апэн набодаЧжитын кыдэ корымиНэ ту нунэн набода тоНаль виэ ыллё чжун кы нун муриАму ию опщи чачжаонПи парам гататтон нарэдо наEverything’s just gonna be fine (yes you will)Ныль твиэсо парабва чжунНэ сон чжаба чжун кыдэегэEvery time I fail, every time I fallНэгэ химыль чжво то канэ чжиль тэниEvery time I doubt, every time I loseНарыль ирокэгэ на чжарагэ эссоFeeling stronger, feeling strongerКироттон одуми гочё гагоХэссаль чором stronger, me and youНэ маыми тарыль ттэмёнНаль чэво чжуоттон хими твэссоКироттон панванэ ккытэИмгёпкэ одын нэга иссоEverything’s just gonna be fineВитэроун нэ мосыптоМоду аначжун кыдэегэEvery time I fail, every time I fallНэгэ химыль чжво то канэ чжиль тэниEvery time I doubt, every time I loseНарыль ирокэгэ на чжарагэ хэссоНа адык хагэ ттооллё ттон очжэрыльМидыот су омнын наэ оныллоТто нэилло такэ хэчжёEvery time I fail, every time I fallКанэчжиль су иннын июнын нояEvery time I fail, every time I fallКанэчжиль су иннын июнын гояEvery time I doubt, every time I loseНарыль ирокэгэ на чжарагэ эссоFeeling stronger, feeling strongerКироттон одуми гочё гагоХэссаль чором stronger, me and you

Приложенные файлы

  • docx 16674050
    Размер файла: 35 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий