Тестові завдання з ОЕХ для ЕОНС

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Таврійський державний агротехнологічний університет


Затверджений НМЦ
Схвалений на засіданні кафедри хімії та біотехнологій

Голова
Зав. кафедри

____________________
____________________

"___" ______ 201__ р.
"__" ____ 201_ р.

протокол № ____
протокол № ____

Тест з дисципліни
«ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ»
для напряму підготовки 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ОКР «Бакалавр»
2013 р.ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА ТЕСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ

1. Загальні дані
1.1. Спеціальність (напрямок)
1.1.1. Найменування- екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
1.1.2. Шифр - 040106
1.2. Дисципліна
1.2.1. Найменування: Основи екологічної хімії
1.2.2. Індекс по ОПП:

· Загальні математичні й природничі дисципліни
1.2.3. Обсяг годин –
1.3. Авторський колектив розробників

Кваліфікація
Посада, місце роботи

Колесніков Максим Олександрович
К.с.г.н.
доцент

Доцент кафедри хімії та біотехнологій ТДАТУ, зав. каф-ри.

Іванова Ірина Євгенівна
К.с.г.н.
доцент

Доцент кафедри хімії та біотехнологій ТДАТУ

1.4. Мета створення банку тестових завдань: формування тестів для оцінки якості навчання студентів контроль залишкових знань
1.5. Період розробки
початок: 2012. закінчення: 2013
1.6. Апробація банку тестових завдань (якщо була)
1.6.1. Період: початок:__________ закінчення: __________
1.6.2. Місце проведення: ТДАТУ
1.7. Експертиза тестових матеріалів (якщо була)
1.7.1. Експерти
П.І.Б.
Кваліфікація
Посада, місце роботи


Ступінь
Звання
В області тестології


Іванченко Оксана Анатоліївна
К.с.г.н
доцент

Зав. кафедри рослинництво, декан факультету АТЕ

2. Специфікація тестів, сформованих на основі банку тестових завдань
2.1 Загальна кількість тестових завдань – 120 шт.
2.2. Тип тесту

· полиформный
2.3. Методика формування тесту
2.3.1. Довжина тесту: 30 шт.
2.3.2. Тимчасові обмеження
тест обмежений у часі - 90 хв.
2.3.3. Правило формування тестової послідовності

· задана послідовність ТЗ
2.4. Оцінка результату тестових випробувань
2.4.1. Спосіб обчислення результату оцінювання виконання тесту

· підсумовування балів за виконання кожного завдання тесту
2.4.2. Тип шкали оцінки

· номінальна
· порядкова
2.4.3. Спосіб переводу результату оцінювання тесту в шкалу оцінки
Кількість вірних відповідей
Кількість балів в системі ECTS
Оцінка ECTS
Оцінка за національною шкалою

30-27
100-90
A
відмінно

26-25
89-82
B
добре

24-23
81-76
C


22-20
75-68
D
задовільно

19-18
67-60
E


17-11
59-35
F
незадовільно

10-0
34-1
FX


СТРУКТУРА ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
(РОЗДІЛИ: ЕКОЛОГІЧНА ХІМІЯ ВОДИ. ЕКОЛОГІЧНА ХІМІЯ АТМОСФЕРИ.)

1. ЕКОЛОГІЧНА ХІМІЯ ГІДРОСФЕРИ
1.1. Характеристика гідросфери та фізико-хімічні властивості води.
1.1.1. Загальна характеристика гідросфери.
1.1.2.Фізичні та хімічні властивості води.
1.1.3. Колообіг води та її баланс на планеті.
1.2. Використання водних ресурсів.
1.2.1. Класифікація видів водокористування за ознаками.
1.2.2. Категорії джерел водопостачання.
1.2.3. Показники гігієнічної оцінки якості води.
1.2.4. Поняття про лімітуючий показник якості води та індекс якості води.
1.3. Використання водних ресурсів.
1.3.1. Гігієнічні вимоги до складу та властивостей води.
1.3.2. Показники санітарної оцінки якості води.
1.3.3. Норми споживання води.
1.3.4. Класифікація систем водопостачання.
1.4. Кількісні і якісні зміни в гідросфері.
1.4.1. Види забруднення водних ресурсів.
1.4.2. Основні проблеми Світового океану.
1.4.3. Охорона водних ресурсів.

2. ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ВОДИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД НАПРЯМКУ ВИКОРИСТАННЯ.
2.1. Характеристика природних вод.
2.1.1. Характеристика природних вод.
2.1.2. Домішки в природних водах.
2.1.3. Санітарно-хімічний аналіз природних вод.
2.2. Оцінка якості природних вод.
2.2.1. Фізичні показники якості води;
2.2.2. Хімічні показники якості води;
2.2.3. Вимоги до якості води.
2.3. Вимоги до питної води. Вимоги до води, що використовується для виробництва.
2.3.1. Класифікація вод за об'єктами їх використання.
2.3.2. Вимоги до якості води різного призначення.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПРОЦЕСІВ,ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ОЧИЩЕННІ ВОД РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.
3.1. Технологічні процеси обробки води.
3.1.1. Характеристика домішок.
3.1.2. Класифікація процесів, що використовуються для підготовки води перед обробкою.
3.1.3. Процеси пов'язані з корекцією фізичних та хімічних властивостей води.
3.2. Основні процеси очищення води.
3.2.1. Видалення грубодисперсних речовин.
3.2.2. Коагулювання та флокулювання , як методи видалення дрібнодисперсних речовин.
3.2.3. Знезараження води.
3.2.4. Стабілізація води.
3.2.5. Дегазація води.
3.2.6. Усунення присмаків та запахів води.
3.2.7. Пом’якшення та видалення солі з води.
3.3. Основні процеси очищення води.
3.3.1. Переведення тимчасової твердості в постійну .
3.3.2. Опріснення води з підвищеним вмістом солі.
3.3.3. Корекція вмісту у воді заліза, марганцю, кремнієвої кислоти та фтору.
3.3.4. Очищення води від радіоактивних речовин.
3.3.5. Магнітна обробка води.

ТЕМА 4. БУДОВА ТА ХІМІЧНИЙ СКЛАД АТМОСФЕРИ.
4.1.Хімія атмосфери як наукова дисципліна. Будова та функції атмосфери Землі.
4.1.1. Історія розвитку хімії атмосфери.
4.1.2.Предмет та задачі хімії атмосфери.
4.1.3.Методи досліджень атмосфери Землі.
4.1.4.Атмосферні шари.
4.2. Хімічний склад атмосфери.
4.2.1.Поняття про постійні та змінні компоненти атмосфери.
4.2.2.Роль оксигену, озону, нітрогену, вуглекислого газу, парів води у атмосфері.
4.2.3.Поняття про джерела та стоки речовин в атмосфері.
4.2.4.Період перебування речовин в атмосфері.
4.2.5.Еволюція хімічного складу атмосфери Землі.

ТЕМА 5. РАДІАЦІЙНИЙ РЕЖИМ ТА ЦИРКУЛЯЦІЯ АТМОСФЕРИ.
5.1.Поняття про Сонячну радіацію.
5.1.1.Види радіації: розсіяна, відзеркалена, поглинута., їх кількісна характеристика.
5.1.2.Спектр сонячної радіації.
5.1.3.Селективне поглинання променевої енергії в атмосфері газами.
5.1.4.Роль оксигену, озону, вуглекислого газу, метану та водяної пари в регуляції теплового і радіаційного балансу атмосфери.
5.1.5.Закон Стефана-Больцмана.
5.2.Поняття про циркуляцію атмосфери.
5.2.1.Тропічна, середнинноширотна, полярна циркуляції.
5.2.2.Температурна інверсія.
5.2.3.Поняття про гетеросферу, гомосферу та турбопаузу.

ТЕМА 6. ФОТОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ В АТМОСФЕРІ.
6.1.Поняття прохімічну кінетику.
6.1.1.Закон діючих масс.
6.1.2.Порядок реакцій.
6.1.3.Залежність швидкості реакції від температури.
6.1.4.Правило Вант-Гоффа.
6.1.5.Теорія активації.
6.2.Фотохімічні реакції.
6.2.1.Типи фотохімічних реакцій в атмосфері.
6.2.2.Фотохімічні закони.
6.2.3.Закон фотохімічної еквівалентності.
6.2.4.Квантовий виход.
6.2.5.Характеристика реакційноздатних частиць в атмосфері.

ТЕМА 7. ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ АТМОСФЕРИ.
7.1.Склад органічних сполук в атмосфері.
7.1.1.Джерела надходження органічних речовин до атмосфери.
7.1.2.Антропогенна емісія. Промислове та комунальне виробництво.
7.1.3.Біогенні та геогенні джерела органічних речовин.
7.1.4.Хімічні реакції органічних сполук в атмосфері.
7.2.Джерела метану в атмосфері, природні та антропогенні.
7.2.1.Механізм формування метану в джерелах, утворення метану в болотах, рисових полях, озерах та його транспортування.
7.2.2.Хімічні реакції метану в атмосфері і процеси стоку.


ТЕМА 8. НЕОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ АТМОСФЕРИ.
8.1.Види неорганічних сполук в атмосфері Землі.
8.1.1.Джерела неорганічних сполук, біогенні та антропогенні.
8.1.2.Утворення сполук сульфуру та нітрогену в атмосфері.
8.1.3.Глобальний цикл сульфуру та нітрогену.
8.1.4.Окислення в атмосфері сульфур- та нітрогенвмісних сполук в газовій та рідинній фазах.
8.2. Атмосферні опади.
8.2.1.Кислотні дощі.
8.2.2.Негативний вплив кислотних дощів на рослинний, тваринний світ, грунти.
8.2.3.Міри по зниженню впливу кислотних дощів.
8.3.Озон та його роль.
8.3.1.Фізико-хімічні властивості озону.
8.3.2.Вміст озону в атмосфері та його розповсюдження.
8.3.3.Утворення та руйнація озону. Цикл Чепмена.
8.3.4.Фотохімічні реакції озону.
8.3.5.Причини послаблення озонового екрану та виникнення озонових дірок.
8.3.6.Гіпотеза Моліна-Роуленда.

ТЕМА 9. ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ.
9.1.Антропогенні фактори впливу на атмосферу.
9.1.1.Класифікації забруднювачів за походженням, за характером.
9.1.2.Первинні та вторинні забруднювачі атмосферного повітря.
9.2.Ефекти, що викликані забрудненням атмосфери.
9.2.1.Фотохімічне забруднення. Фотохімічний смог, його утворення та негативна дія.
9.2.2. Лондонський смог.
9.2.3.Вплив забрудненої атмосфери на земну поверхню, на живі організми.
9.2.4.Радіоактивне забруднення.
9.2.5.Міри по запобіганню забруднення атмосфери.
9.3.Проблема „парнікового ефекту”.
9.3.1.Причини накопичення концентрації вуглекислого газу в атмосфері.
9.3.2.Механізм парнікового ефекту.
9.3.3.Парнікові гази.
9.3.4.Наслідки парнікового ефекту.
9.3.5.Шляхи зниження впливу парнікового ефекту.
ТАБЛИЦЯ СПЕЦИФІКАЦІЇ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Номер теми
Номер підтеми
Рівень складності1
2
3

1. ЕКОЛОГІЧНА ХІМІЯ ГІДРОСФЕРИ

1.1
81,111
82,112
83,113


1.2
84
85
86


1.3
87
88
89


1.4
90
91
92

2. ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ВОДИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД НАПРЯМКУ ВИКОРИСТАННЯ.
2.1.
93,114
94,115
95,116


2.2.
96
97
98


2.3.
99
100
101

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПРОЦЕСІВ,ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ОЧИЩЕННІ ВОД РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.
3.1.
102,118
103,119
104,120


3.2.
105
106
107


3.3.
108
109
110

4. БУДОВА ТА ХІМІЧНИЙ СКЛАД АТМОСФЕРИ.
4.1
2,21,23,41
1,15,22
43


4.2
61,62
63
42

5. РАДІАЦІЙНИЙ РЕЖИМ ТА ЦИРКУЛЯЦІЯ АТМОСФЕРИ.
5.1.
4,5,6,26,64
25,44,45,46,65
66


5.2
3
24


6. ФОТОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ В АТМОСФЕРІ.
6.1
27
28,476.2
7,8
48,67
68

7.ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ АТМОСФЕРИ.
7.1
10
497.2
9,29,50
30,69
70

8.НЕОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ АТМОСФЕРИ.
8.1
13,31
33,51,72
73


8.2
12,32,52
718.3
14,16,36,55,75
34,35,54,74
56,76

9.ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ.
9.1
38,53
379.2
17,58,78
18,57
11


9.3
19,40,59,60
20,39,79
80
ТЕЗАУРУС

Поняття, твердження
Визначення

1.ЕКОЛОГІЧНА ХІМІЯ ГІДРОСФЕРИ:
Гідросфера, озера, болота, річки, ізотопи, водневий зв'язок, аномальні властивості води, кругообіг води в природі, види вологообігу в природі, водокористування, класифікація водокористування, зависі , колоїдні розчини, молекулярні розчини ,
водневий показник рН, гранично допустимі концентрації (ГДК), орієнтовно допустимі рівні (ОДР) шкідливих речовин у воді, контрольні створи (КС) або пункти , лімітуючий контрольний створ , фоновий створ , розрахунковий створ.


Гідросфера – водна оболонка землі, що являє собою сукупність океанів, морів, поверхневих вод суші і криги, які разом становлять близько 71% земної поверхні, а також підземних вод.
Озера – маленькі моделі океану з точки зору руху вод, за концентрацією та набором розчинених речовин озера ближчі до підземних вод. Дуже солоні озера найчастіше безстічні: вода річок і льодовиків приносить розчинені речовини, які при випаровуванні накопичуються в озері (солоність води може бути більшою ніж в океані в 10 разів).
Болота – проміжна ланка між озерами і підземними водами.
Річки – на відміну від озер і болот – швидкі транспортери води. Регулярно оновлюють гідросферу, повна заміна води відбувається 1 раз на 30 тис. років. За час існування нашої планети вода Світового океану і підземної гідросфери пройшла через річки більше 100 тис. разів.
Ізотопи – різновидності атомів (ядер) одного хімічного елементу з різною кількістю нейтронів у ядрі.
Водневий зв'язок - позитивно заряджений атом водню взаємодіє з електронами атомів кисню інших молекул і утворює водневі зв’язки.
Аномальні властивості води: перехід води з твердого стану в рідкий або газоподібний відбувається при значно вищих температурах, ніж речовин аналогів води; аномалія теплоємності ; аномальність густини; максимальна щільність води при
· +4°С; найбільший поверхневий натяг при
· +18°С; має високу діелектричну проникненість, їй притаманне вибіркове поглинання та розсіювання світла.
Кругообіг води в природі - обмін вологою між гідросферою, атмосферою і земною поверхнею, що складається з процесів: випаровування, перенесення водяної пари в атмосфері, конденсація води в атмосфері, випадіння опадів і сток.
Види вологообігу в природі - великий, або світовий, кругообіг, малий, або океанічний, кругообіг, внутрішньо-континентальний кругообіг .
Водокористування – це використання водних об'єктів для задоволення потреб населення та об'єктів господарської діяльності.
Зависі –дисперсна система, в якій розмір частинок 1*10 -4 мм, (в порівнянні з молекулами він дуже великий), такі системі нестійкі, і розподілена речовина дуже швидко осідає або піднімається догори.
Колоїдні розчини – дисперсна система, в якій розмір частинок (від 1*10-6 до 1*10-4мм), при незмінних зовнішніх умовах колоїдні розчини достатньо стійкі.
Молекулярні розчини - дисперсна система, в якій роздроблена речовина доведена до розмірів молекулярного стану (1*10-6мм),такі високодисперсні системи дуже стійкі, не розділяються при тривалому відстоюванні
Водневий показник рН= - lg [Н+]
Гранично допустимі концентрації (ГДК) - нормативи, що встановлюють концентрації шкідливої речовини в одиниці об'єму (повітря, води), які при дії за певний проміжок часу практично не впливають на здоров'я людини і не викликають несприятливих наслідків у його потомства.
Орієнтовно допустимі рівні (ОДР) шкідливих речовин у воді – концентрація речовин у водному об’єкті, вище якої вода не придатна для водокористування.
Контрольні створи (КС) або пункти ті місця, де мають дотримуватись встановлені норми якості води.
Лімітуючий контрольний створ створ на водному об'єкті, для дотримання норм якості води в якому необхідне встановлення найбільш суворих обмежень на скид речовин із зворотними водами.
Фоновий створ створ, розташований на водному об'єкті безпосередньо до місця впливу скиду зворотних вод з урахуванням напрямку течії.
Розрахунковий створ створ, для якого визначають розрахункові характеристики водного об'єкта; ним можуть бути контрольний, фоновий, гідрометричний, гирловий (для річок) та інші створи.

2. ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ВОДИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД НАПРЯМКУ ВИКОРИСТАННЯ: класифікація природних вод, групи домішок в природних водах, гумусові речовини, фізичні показники якості води, визначення інтенсивності запаху та присмаку води, визначення вкусу води, хімічне споживання кисню (ХСК), біохімічне споживання кисню (БСК), мінеральний склад води, системи водозабезпечення, оброблені питні води, очищення питної води, домінералізація питної води, паразитологічні показники, фітотоксичність, транс локаційний показник, водно-міграційний показник, загально-санітарний показник.

Класифікація природних вод – за походженням, за кількістю та характером домішок, за використанням.
Групи домішок в природних водах – речовини, що повністю розчиняються у воді; домішки, що утворюють з водою колоїдні системи; домішки, що утворюють з водою зависі.
Гумусові речовини - продукти конденсації ароматичних сполук фенольного типу з АК та протеїнами (фульвокислоти, гумінові кислоти,їх солі).
Фізичні показники якості води: температура, запах, смак, прозорість, мутність, колір, густина .
Визначення інтенсивності запаху та присмаку води - за п’ятибальною шкалою, спочатку визначають характер запаху (запах природного походження, запах штучного походження).
Визначення вкусу води – розрізняють чотири вкуси води: солоний, гіркий, солодкий та кислий.
Хімічне споживання кисню (ХСК). ХСК визначається як кількість кисню , який необхідний для хімічного окислення в одиниці об’єму води органічних та мінеральних речовин.
Біохімічне споживання кисню (БСК) - визначається як кількість кисню, який необхідний на біохімічне окислення в одиниці об’єму води органічних речовин за визначений проміжок часу.
Мінеральний склад води- визначається по сумарному складу головних іонів: К+, Na+, Ca+2, Mg2+ , Cl- , SO42- , HCO3-
Системи водозабезпечення – господарсько-питні, сільськогосподарські, виробничі (технічні).
Оброблені питні води - виготовляються з води, отриманої з поверхневих джерел питного водопостачання, підземних джерел питного водопостачання шляхом очищення чи домінералізації.
Необроблені (природні) - води, отримані безпосередньо з підземних джерел питного водопостачання які за всіма показниками відповідають вимогам Санітарних норм без їх очищення (крім освітлення) чи домінералізації.
Очищення питної води - спосіб підготовки питної води з метою поліпшення її показників безпечності та якості механічними, хімічними, фізичними та біологічними методами (освітлення, пом'якшення, знесолення, знезараження тощо).
Домінералізація питної води - технологічний процес обробки питної води для збільшення концентрації мінеральних речовин, зокрема макро- та мікроелементів (штучна мінералізація аборозведення).
Паразитологічні показники - показники епідемічної безпеки питної води, перевищення яких може призвести до виникнення паразитарних інвазій у людини.
Фітотоксичність (ФТ) - показник, за яким оцінюють здатність хімічних елементів та речовин негативно впливати на схожість, ріст та розвиток рослин, урожайність та якість сільськогосподарської продукції.
Транслокаційний (ТР) показник - кількісне вираження здатності хімічних елементів та речовин надходити з ґрунту до рослин і накопичуватись в них до небезпечних концентрацій.
Водно-міграційний (ВМ) показник - кількісне вираження здатності хімічних елементів та речовин мігрувати по профілю ґрунтів та забруднювати підземні і поверхневі води.
Загально-санітарний (СТ) (санітарно-токсикологічний) показник - кількісне вираження здатності хімічних елементів та речовин негативно впливати на біоту ґрунтів та їх самоочищення.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПРОЦЕСІВ,ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ОЧИЩЕННІ ВОД РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: відстоювання, фільтрація, коагулювання, флокулювання, оптимальна доза коагулянту, знезаражен-ня води, способи знезараження води, стабільна вода, дегазація води, дезодорація води,
Відстоювання - освітлення та частково обезбарвлення води без використання реагентів.
Фільтрація – прискорення очистки води від зависей .
Коагулювання - обробка води реагентом, що призводить до укрупнення частинок з метою прискорення їх осадження.
Флокулювання - обробка води реагентом, що нейтралізує заряд на колоїдній частинці коагулянту; використовується коли система знаходиться в агрегативно нестійкому стані .
Оптимальна доза коагулянту - найменша концентрація коагулянту, що дає найбільше зниження мутності.
Знезараження води – дезинфекція реагентами, що вбивають патогенні мікроорганізми.
Способи знезараження води – іонізуюче випромінювання, ультразвукові коливання, окислювачі, теплова обробка, ультрафіолетове випромінювання.
Стабільна вода - під час тривалого контакту з металевими бетонними поверхнями не змінює свого складу або не виділяє і не розчиняє карбонат кальцію.
Дегазація води - це видалення з води розчинених газів.
Дезодорація – обробка води з метою знешкодження неприємного запаху та присмаку, обумовленого різними домішками іноді в аналітично невизначених концентраціях.

Атмосфера
газова оболонка, що оточує небесне тіло. Її характеристики залежать від розміру, маси, температури, швидкості обертання й хімічного складу даного небесного тіла, а також визначаються історією його формування починаючи з моменту зародження.

Шала висот
характеризує довжину атмосфери, за умови, що температура в ній всюди однакова (ізотермічна атмосфера).

Стандартна атмосфера
це модель, що відповідає стандартним тиску у основи атмосфери Р0 і хімічному складу.

Топосфера
Самий нижній і найбільш щільний шар атмосфери, у якому температура швидко зменшується з висотою, називається

Дисипація
Деякі молекули, в основному водню й гелію, мають розімкнуті траєкторії й виходять у космічний простір

Хемосфера
шар атмосфери до висоти 30(80 км, у якому переважно протікають хімічні реакції під дією сонячних променів

Іоносфера
шар вище 80 км, що характеризується високим вмістом заряджених частить та протіканням реакцій іонізації

Гетеросфера
шар атмосфери де спостерігається сепарація газів

Гомосфера
шар, де спостерігається інтенсивне перемішування газів.

Пряма сонячна радіація
енергія, що дійшла до земної поверхні у виді паралельних променів від Сонця

Циркуляція атмосфери
великомаштабна система повітряних течій над земною кулею.

Фотохімічні реакції
Реакції, що ініціюються квантами світла

Фотохімічний закон еквівалентності Эйнштейна.
число молекул, що випробували фотохімічне перетворення, повинне бути дорівнює числу поглинених світлових квантів

Фотоіонізація
це процес утворення іонів з молекул та атомів під дією квантів світла.

Кислотний дощ
види метеорологічних осадів (дощ, туман, сніг, град), рН яких менше за середнє значення рН дощової води (5,6).

цикл Чепмена
Механізм фотохімічного утворення та руйнування озону

Озоноруйнівні сполуки
Група хлорфторвугреводів (фреонів), які руйнують стратосферний озон та викликають послаблення озонового екрану

гіпотеза Роуленда-Моліні
гіпотеза про участь у руйнуванні стратосферного озону хлорфторуглеродів

парниковий ефект
Явище нагрівання нижніх шарів атмосфери за рахунок поглинання інфрачервогого випромінення рядом газів в атмосфері.

Парникові гази
Гази, що затримують теплове випромінювання й перешкоджають відтік тепла в космічний простір

Забруднення атмосфери
це привнесення в атмосферу або утворення в ній фізико-хімічних сполук, агентів або речовин, обумовлене як природними, так і антропогенними факторами.

Лондонський смог
смог, пов’язаний із забрудненням атмосфери сажею або димом, що містить диоксид сульфуру

Лос-Анджелеський смог (фотохімічний смог)
смог, викликаний забрудненням повітря вихлопними газами автотранспорту, що містять оксиди нітрогену

Аерозолі
дисперсна система, що уявляє собою сукупність дрібних частиць та рідких крапель, диспергованих у газовому середовищі (повітрі)ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


1. Розташуйте шари атмосфери в порядку їх віддалення від земної поверхні
екзосфера, 2) мезосфера, 3) стратосфера, 4) термосфера, 5) тропосфера.
А) 1,2,3,4,5
Б) 5,3,2,4,1
В) 3,2,5,4,1

2. Як змінюється температура з висотою в стратосфері
А) Зменшується з 290 К до 220 К
Б) Зростає з 220 К до 270 К
В) Зменшується з 270 К до 180 К
Г) Зростає з 180 К до 1000 К

3. З чим пов’язано прогрівання стратосфери
А) Активною циркуляцією газів
Б) Поглинанням Сонячної енергії парниковими газами
В) Виділенням теплоти при згоряння метеороїдів
Г) Екзотермічними реакціями утворення та розкладу озону

4. Який газ в стратосфері поглинає 99% випромінення Сонця у небезпечній для біосфери УФ-області?
А) О2;
Б) О3;
В) CC1xF4.x;
Г) СО2;
Д) Н2О.

5. Яка з наведених поверхонь має найбільше значення альбедо:
А) парове поле Б) пустеля В) сніг Г) хвойний ліс

6. Циркуляційна комірка Хадлі відноситься до:
А) тропічної зони циркуляції
Б) середньоширотної зони циркуляції
В) полярної зони циркуляції

7. Основну роль в ініціації процесів окислення домішок в тропосфері відіграють:
А) кисень повітря;
Б) озон;
В) вільні радикали;
Г) оксиди нітрогену;
Д) жорстке випромінення.

8. Які реакції називають фотохімічними:
А) Реакції, що йдуть без участі світла
Б) Реакції, що ініціюються квантами світла
В) Реакції, що протікають між рідкими речовинами
Г) Реакції, що ініціюються каталізаторами

9. Яка речовина може вилучатися з ланцюга окислення метану шляхом вимивання з опадами:
А) формальдегід
Б) чадний газ
В) меток сильний радикал
Г) пероксиоцтовий радикал
Д) власно метан

10. Кінцевим продуктом окислення метану в атмосфері є:
А) формальдегід
Б) чадний газ
В) вуглекислий газ
Г) метильний радикал

11. За допомогою якої речовини каталітично нейтралізують оксиди Нітрогену у забруднених викидах повітря?
А) Аміак Б) натрію гідроксид В) вода Г) сірководень Д) хлор

12. В 1872 році на засіданні Королівської академії наук Великобританії А. Сміт запропонував теорію:
А) Кислотних дощів
Б) Ефекту Кореоліса
В) Метаноутворення на рисових полях
Г) Утворення смогу
Д) Парнікового ефекту
Е) Розсіювання світла в атмосфері

13. Яка з наведених реакцій описує потрапляння сполук Нітрогену до атмосфери в результаті ґрунтової емісії
А) 2 NO3- + 10e ( N2
Б) NH3 + 2O2 ( NO3- + H+ + H2O
В) N2 + O2 ( 2NO
Г) N2O5 + H2О ( 2НNO3

14. Озон в тропосфері:
А) присутній у невисоких концентраціях завжди;
Б) утворюється в результаті фотохімічних перетворень компонентів антропогених викидів;
В) у великих концентраціях небезпечний для здоров’я людей;
Г) утворюється в результаті лісових пожеж;
Д) вірними є всі вище наведені відповіді
Е) невірні всі відповіді.

15. Як змінюються тиск, температура і концентрація озону в стратосфері зі зростанням відстані від поверхні Землі?
А) тиск і температура зменшуються, концентрація озону проходить через максимум;
Б) тиск зменшуеться, температура збільшується, концентрація озону проходить через максимум;
В) тиск зменшуеться - температура і концентрація озону збільшується;
Г) температура збільшується, концентрація озону і тиск зменшуються;
Д) тис
·к, температура і концентрація озону збільшуються.

16. Злоякісна меланома та інші ракові захворювання шкіри можуть бути обумовлені надмірним впливом:
А) фреонів, що містяться в тропосфері;
Б) озону, що містяться в стратосфері;
В) озону, що містяться в мезосфері;
Г) УФ-випроміненням Сонця;
Д) ІЧ-випроміненням Землі.

17. Необхідною умовою для виникнення смогу як у Лондоні, так і в Лос-Анжелесі є:
А) сонячне випромінювання;
Б) високий атмосферний тиск;
В) висока концентрація диоксиду сульфуру в тропосфері;
Г) висока щільність транспортного потоку;
Д) температурна інверсія.


18. У результаті антропогенної діяльності склад атмосфери за останні роки:
А) перетерпів значні зміни на рівні макрокомпонентів;
Б) не змінився;
В) змінився на рівні мікрокомпонентів;
Г) змінився в окремих регіонах;
Д) вірними є всі з перерахованих вище відповідей.


19. За два сторіччя, що пройшли із часу промислової революції, концентрація диоксиду вуглецю:
А) збільшилася приблизно у два рази;
Б) зменшилася приблизно у два рази;
В) залишилася незмінною;
Г) збільшилася на 25%;
Д) зменшилася на 25%.

20. Парниковий ефект обумовлений:
А) збільшенням інтенсивності УФ випромінювання Сонця в останні 100 років;
Б) здатністю деяких молекул поглинати випромінювання в ІЧ області;
В) збільшенням концентрації пилу над промисловими зонами;
Г) збільшенням ІЧ складової у потоці сонячної енергії, що досягає поверхні Землі;
Д) ростом населення Землі.


21. Для якого шару атмосфери характерним є перебування на висотах до 8-10 км на полюсах і 16-18 км на екваторі
А) Тропосфера
Б) Стратосфера
В) Мезосфера
Г) Термосфера

22. Як змінюється температура з висотою в тропосфері
А) Зменшується з 270 К до 180 К
Б) Зростає з 220 К до 270 К
В) Зменшується з 290 К до 220 К
Г) Зростає з 180 К до 1000 К

23. Шар атмосфери в якому спостерігається дифузійне розшарування газів називають:
А) Гетеросфера
Б) Гомосфера
В) Іоносфера
Г) Хемосфера

24. Між якими зонами циркуляції створюється зона високого тиску:
А) між тропічною та середньоширотною
Б) між полярною та середньоширотною
В) в зоні внутритропічної конвергенції

25. Чому дорівнює середнє значення альбедо земної поверхні:
А) 0,15 Б) 0,33 В) 0,53 Г) 0,66 Д) 0,72

26. Сонячна енергія є результатом:
А) процесу ланцюгового поділу урану;
Б) процесу термоядерного синтезу гелію;
В) трансформації єнергії «великого вибуху»;
Г) міжзоряних взаємодій;
Д) процесу термоядерного синтезу важких металів.

27. Відношення числа перетворених молекул до числа поглинених квантів називають:
А) Квантовим стрибком
Б) Квантовим виходом
В) Фотохімічною константою
Г) Квантовою адсорбцією

28. Реакція NO+ + e ( N (г) + O (г) відноситься до реакцій:
А) Фотоіонізації
Б) Реакцій переносу заряду
В) Дисоциативної рекомбінації
Г) Фотодисоціації

29. Час життя метану в атмосфері дорівнює:
А) 24-48 годин Б) 2-3 тижня В) 8-12 років Г) 50-70 років

30. Що є первинною сировиною для утворення бактеріального метану?
А) Фосфоліпіди
Б) Целюлоза
В) Оцтова кислота
Г) Вуглекислий газ

31. В чому полягає «вологий метод» очищення повітря від домішок летких сполук Сульфуру:
А) барботирування газів у скрубері через шар вапняної води, вапняку з утворенням сульфітів або сульфату кальцію;
Б) барботирування газів у скрубері через шар ідкого натру з утворенням сульфітів абосульфату натрію;
В) барботирування газів у скрубері через шар води з утворенням сульфітної або сульфатної кислот.

32. Метеорологічні осади, що називають кислотними дощами мають значення рН:
А) Лише меньше 5,0
Б) Меньше 5,6
В) більше 5,6, але менше 7,0
Г) більше 7,0

33. Яка з наведених сполук Нітрогену не зустрічається в атмосфері:
А) NH3 Б) NO В) NO2 Г) N2H2 Д) HCN Е) HNO3


34. Вміст озону в атмосфері над деякою географічною точкою склав 350 о.Д. Чи була перевищена середня для цього району концентрація озону, рівна 35 мкг/м3? Шар озону висотою 10-6 м приймаємо рівним 1 одиниці Добсона (о.Д)
А) одиниці вимірювання неспівставимі;
Б) так, в 1,3 рази;
В) ні, вона була в 1,2 рази меньше;
Г) ні, ці значення рівні;
Д) так, концентрація була на 10% більша.

35. Замінники фреонів менш шкідливі для озонового шару в порівнянні з фреонами, тому що вони:
А) характеризуються меншим часом життя в атмосфері;
Б) не реагують з озоном;
В) більш ефективні ніж фреони в якості холодагентів;
Г) руйнуються в тропосфері;
Д) вірними є всі перелічені відповіді;
Е) невірні всі перелічені відповіді.

36. Озон в тропосфері - це:
А) парниковий газ;
Б) сильний окислювач;
В) УФ-«екран» планети;
Г) всі перелічені фактори є вірними;
Д) лише два з перелічених факторів є вірними.

37. Яке із тверджень, що характеризують вплив забруднення атмосферного повітря на клімат, невірно?
А) збільшення концентрації диоксиду вуглецю може привести до підвищення середньої глобальної температури на Землі;
Б) збільшення концентрації сполук сульфуру в стратосфері може привести до зменшення середньої глобальної температури на Землі;
В) збільшення концентрації фреонів у тропосфері може привести до підвищення середньої глобальної температури на Землі;
Г) збільшення концентрації пилу в атмосфері може привести до підвищення середньої глобальної температури на Землі;
Д) збільшення концентрації метану в тропосфері може привести до підвищення середньої глобальної температури на Землі.

38. Який з наведених забруднювачів повітря відносять до первинних забруднювачів?
А) SO2
Б) SO3
В) H2SO4
Г) (NH4)2SO4

39. Який вид антропогенної діяльності найбільше відповідає за глобальне підвищення концентрації диоксиду вуглецю в атмосфері?
А) автотранспорт;
Б) залізничний транспорт;
В) морський транспорт;
Г) теплоенергетика;
Д) спалювання побутових відходів.

40. Основною причиною виникнення парникового ефекту є:
А) зміна напряму руху й інтенсивності океанічних плинів;
Б) зміна орбіти обертання Землі навколо Сонця;
В) збільшення в атмосфері концентрації сполук, що поглинають ІЧ-випромінення;
Г) теплове забруднення;
Д) вірними є декілька з перерахованих вище відповідей.

41. Шар атмосфери в якому переважає перебіг реакцій іонізації називають:
А) Гетеросфера
Б) Гомосфера
В) Іоносфера
Г) Хемосфера

42. Для якого з наведених газів швидкість дисипації буде найбільшою
А) Кисень Б) азот В) водень Г) метан

43. Явище локальної температурної інверсії в тропосфері обумовлено:
А) зміною сонячної активності;
Б) зміною температурного градієнта в тропосфері;
В) зміною альбедо поверхні Землі;
Г) зростанням викидів вуглекислого газу;
Д) різкою зміною атмосферного тиску;
Е) зміною вологості повітря.


44. Які зміни пов’язані зі зростанням сонячної активності?
А) значно зростає потік сонячної енергії;
Б) зростає температура в приземному шарі атмосфери;
В) в спектрі Сонця значно зростає доля видимого випромінення;
Г) в спектрі Сонця значно зростає доля інфрачервоного випромінення;
Д) в спектрі Сонця значно зростає доля жорсткого випромінення.

45. Яка сполука, вловлює найбільшу частину її теплового випромінення?
А) NО2
Б) СО2
В) Н2О
Г) CC12F2
Д) СН4

46. Випромінення якого діапазону має найменшу довжину хвилі?
А) видиме світло;
Б) УФ - випромінення;
В) радіохвилі;
Г) ІЧ - випромінення.

47. Тлумачення, що хімічне перетворення викликає лише те випромінення, яке поглинається речовиною, називається:
А) Закон фотохімічної еквівалентності Єйнштейна
Б) Закон Гротгоуса
В) Явище підсилення Емерсона
Г) Правило Вант-Гоффа

48. Яка з наведених схем реакцій призводить до дезактивації молекул за рахунок флуоресценції:
А) А + h( ( А*
Б) А* ( А + h(
В) А* + М ( А + М*
Г) А* ( В + С

49. В якому шарі атмосфери вміст метану найбільший:
А) Тропосфера Б) стратосфера В) мезосфера Г) термосфера

50. Яка форма метану виникає в результаті хімічних реакцій з неорганічних речовин:
А) Біогенний Б) абіогенний В) бактеріальний Г) термогенний

51. За яким механізмом відбувається утворення нітратної кислоти на світлі (вдень)?
А) NO2 + OH* ( HNO3
Б) 2NO2 + O3 + H2О ( 2НNO3 + O2
В) H2SO4 + NaNO3 ( НNO3 + Na2SO4

52. Чому дорівнює рН дощової води відносно чистої атмосфери, що знаходиться в рівновазі з вуглекислим газом?
А) 5,0 Б) 5,6 В) 6,0 Г) 6,6

53. Яке з наведених виробництв не вважають забруднювачами атмосфери сполуками сульфуру
А) металургійні підприємства
Б) хімічний комбінат з виробництва сульфатної кислоти
В) переробка нафти
Г) гальванічні цехи
Д) виробництво паперу

54. Концентрація озону в атмосфері по мірі віддалення від Землі:
А) експоненціально зменьшуеться;
Б) експоненціально зростає;
В) досягає максимального значення в термосфері;
Г) досягає максимального значення в стратосфері;
Д) досягає максимального значення в мезосфері.

55. В наш час вчені вважають, що глобальне зменшення вмісту озону в стратосфері може бути викликане:
А) зростання інтенсивності УФ-випромінення;
Б) галогенвмісними вуглеводородами антропогеного походження;
В) різким зростанням концентрації СО2 в тропосфері;
Г) «зимовою воронкою» над Південним полюсом;
Д) активацією вулканічної діяльності.

56. Дослідники занепокоєні деградацією озонового шару в Арктиці, тому що:
а) в Арктиці використовується значно більше фреонів та інших ОРС, ніж в Антарктиді;
б) населення в середніх і полярних широтах Північної півкулі значно більше, ніж в тих самих широтах Південної півкулі;
в) існують проекти промислового розвитку і заселення Арктики;
г) розміри «озонової дірки» в Арктиці більше, ніж в Антарктиді;
д) вірними є декілька з перелічених відповідей.

57. Фотохімічний смог утворюється при взаємодії:
А) хімічних сполук, що виділяються деревами, і озоном:
Б) оксидів азоту, вуглеводнів автомобільних і промислових викидів під дією сонячного випромінювання:
В) диоксиду вуглецю й метану під дією ІЧ -випромінення Землі;
Г) квазипостійних компонентів атмосфери під дією УФ-випромінювання;
Д) вірними є всі з перерахованих вище відповідей.

58. Речовина, яка викликала токсичний ефект під час Лондонського смогу?
А) Сірчистий газ
Б) Сірчаний газ
В) Вуглекислий газ
Г) Чадний газ

59. До яких наслідків може призвести надмірне посилення парникового ефекту?
А) Глобальне підвищення температури
Б) Танення полярних льодовиків
В) Підняття рівня світового океану
Г) Зміна океанічних течій
Д) Зміна кліматичних поясів
Е) Всі перелічені наслідки

60. Вуглекислий газ активно поглинає:
А) ІЧ випромінення від Землі
Б) УФ випромінення від Сонця
В) видиме випромінення від Сонця

61. Шар атмосфери в якому переважає перебіг фотохімічних реакцій називають:
А) Гетеросфера
Б) Гомосфера
В) Іоносфера
Г) Хемосфера

62. Які з наведених газів відносяться до випадкових компонентів хімічного складу атмосфери Землі
А) Азот Б) вуглекислий газ В) аміак Г) водяна пара

63. Концентрація якого газа сильніше за все варіює в тропосфері?
А) азоту;
Б) аргону;
В) кисню;
Г) водяної пари;
Д) гелію.

64. Основна енергія Сонця надходить до Землі у вигляді:
А) видимого світла;
Б) УФ - випромінення;
В) радіохвиль;
Г) ІЧ - випромінення.

65. Хвиля з якою довжиною буде мати найменший запас енергії:
А) 400 нм Б) 800 нм В) 1200 нм Г) 2400 нм

66. Якщо радіус часток, що знаходяться в атмосфері значно більше ніж довжина хвилі випромінення, то спостерігається ефект:
А) пропускання
Б) розсіювання
В) віддзеркалення

67. В ході якої реакції утворюється гідроксильний радикал
А) О (г) + О2(г) ( О3*
Б) Н2О + О(1() ( 2 ОН*
В) RCHO + hv ( R + HCO*
Г) RH* + O ( OH– + R*

68. У верхніх шарах атмосфери переважно протікають реакції:
А) Фотоіонізації
Б) Фотолізу
В) Фотосенсибілізації
Г) Фотодисоціації

69. Чому дорівнює сучасний вміст метану в атмосфері Землі:
А) 0,7 ppm Б) 1,8 ppm В) 2,8 ppm Г) 3,6 ppm

70. Найбільш потужним джерелом метану є:
А) вугільні шахти
Б) болота
В) велитка рогата худоба
Г) звалища
Д) всі перелічені джерела

71. Газ, який є основною причиною утворення кислотних опадів:
А) СО2
Б) NOx
В) SО2
Г) N2
Д) О3

72. Яка з наведених сполук Нітрогену не зустрічається в атмосфері:
А) NH3 Б) NO В) NO2 Г) N2H2 Д) HCN Е) HNO3

73. Яка з наведених реакцій описує потрапляння сполук Нітрогену до атмосфери в результаті ґрунтової емісії
А) 2 NO3- + 10e ( N2
Б) NH3 + 2O2 ( NO3- + H+ + H2O
В) N2 + O2 ( 2NO
Г) N2O5 + H2О ( 2НNO3

74. Максимальна концентрація озону приходиться на висоти:
А) 10-12 км
Б) 22-24 км
В) 30-35 км
Г) 48-50 км

75. Цикл Чепмена пояснює:
А) механізм утворення та руйнування озону в атмосфері
Б) механізм лише утворення озону
В) механізм лише руйнування озону
Г) механізм вертикального переносу озону в стратосфері
Д) механізм взаємодії озону з фреонами

76. Яке з наведених тверджень вірне:
А) Хлорфторвуглероди мають природні джерела утворення
Б) Хлорфторвуглероди нестійки у тропосфері
В) Хлорфторвуглероди розкладаються під дією УФ-випромінення
Г)Хлорфторвуглероди не взаємодіють безпосередньо з озоном

77. Яка із умов не може сприяти виникненню фотохімічного смогу?
А) наявність в атмосфері високої концентрації оксидів азоту,
Б) наявність в атмосфері високої концентрації вуглеводнів,
В) наявність в атмосфері високої концентрації озону,
Г) інтенсивна сонячна радіація,
Д) висока вологість повітря,
Е) слабкий обмін повітряних мас у приземному шарі.

78. Яка з речовин, при фотохімічному смогу викликає подразнення очей?
А) Нітрат амонію
Б) Алкілнітрит
В) Пероксоацилнітрат
Г) Монооксид нітрогену

79. В наш час зростання вмісту диоксиду вуглецю в атмосфері втримується за рахунок:
А) Збереження лісів та розширення площі заповідників
Б) Масової вирубки лісів
В) Розорення земель
Г) Активного використання теплової енергії
Д) Природного розчинення CO2 у водах Світового океану
Е) Зростання кількості автотранспорту.

80. Які з наведених газів вважаються парніковими?
1) Азот 2) Озон 3) Кисень 4)Водяна пара 5)Вуглекислий газ 6)Аміак 7) Метан
А) всі
Б) жодний
В) 4, 5, 7
Г) 1, 2, 5
Д) 3, 4, 6

81. Водна оболонка землі, що являє собою сукупність океанів, морів, поверхневих вод суші і криги, які разом становлять близько 71% земної поверхні, а також підземних вод має назву:

1) Літосфера;
2) Атмосфера;
3) Гідросфера;
4) Стратосфера.

82. Яким хімічним зв’язком пов’язані атоми оксисену та гідрогену в молекулі води, в якому напрямку відбувається зміщення спільної електронної пари?

1) ковалентний неполярний зв'язок, електрона пара розташована на однаковій відстані від центрів ядер атомів;
2) ковалентний полярний, електронна пара зміщена до атому оксисену;
3) іонний зв’язок, е пара зміщена до атомів гідрогену;
4) ковалентний полярний, електрона пара розташована на однаковій відстані від центрів ядер атомів;

83. Вкажіть об’єм води, який беруть для досліджень неповного аналізу стічної води:
1) 5л води; 2) 4л води;3) 3л води;4) 1л води.

84. Який з варіантів містить всі іони, що обумовлюють жорсткість води:
1) Ca2+; Na+; HCO13 EMBED Equation.3 1415; Cl-. 3) Mg2+ ; SO13 EMBED Equation.3 1415; NO13 EMBED Equation.3 1415;
2) Ca2+; Mg2+ ; HCO13 EMBED Equation.3 1415; SO13 EMBED Equation.3 1415. 4) K+; CO13 EMBED Equation.3 1415; PO13 EMBED Equation.3 1415 SO13 EMBED Equation.3 1415.

85. Методика визначення інтенсивності запахів штучного походження передбачає:

1) визначення інтенсивності запаху в балах;
2) визначення характеру запахів природного походження;
3) порівняння досліджуваного зразка із стандартними розчинами хромово-кобальтової і платиново-кобальтової шкал;
4) оформлення звіту на основі візуального спинняття безь використання бальної методики.

86. Процес очистки води, що ґрунтується на з'єднанні дрібних частинок забруднювачів в більші за допомогою коагулянтів.

1) Ультрафільтрація;
2) Електродіаліз;
3) Зворотний осмос;
4) Коагуляція.
87. В залежності від рівня рН води умовно ділять на групи. Оберіть групу, де значення показник рН відповідає кислим водам:

1) >9,5; 2) 8,6-9,5; 3) 6,6-7,5; 4) 3,1-5.

88. Хімічні речовини у воді поділяються на класи небезпеки, ящо досліджувана вода за віднесена до 4 класу, то вона характеризується як:
1) надзвичайно небезпечна;
2) високонебезпечна;
3) небезпечна;
4) помірно небезпечна.

89. Жорсткість води визначають:

1) визначають сумою міліеквівалентів іонів кальцію та магнію. Які містять в 1 г води. 1 міліеквівалент твердості відповідає вмісту 20,04 мг/л Са2+ або 12,16 мг/л Мg 2+;
2) електролізом солей, що містяться у воді;
3) шляхом пропускання води крізь звішений шар високодисперсної суспензії крейди та гідроксиду алюмінію;
4) при коагуляції алюмінатом натрію.

90. Оберіть розчин, що може мати наступну характеристику: розчини при незмінних зовнішніх умовах достатньо стійкі , розмір часток в розчині від 1*10-6 до 1*10-4мм:

1) суспензії;
2) емульсії;
3) колоїдні розчини;
4) молекулярні розчини.

91. Проаналізуйте розподіл водних ресурсів гідросфери та вкажіть де зосереджено 94% об’єму гідросфери:
1) Підземні води;
2) Моря і океани;
3) Озера;
4) Льодовики і льодові покриви.

92. Який зв'язок об’єднує молекули води у полімери?
1) Металічний; 3)Донорно-акцепторний;
2) Водневий; 4) Іонний.

93. Вкажіть об’єм води, який беруть для досліджень повного аналізу стічної води:
1) 5л води; 2) 4л води; 3) 3л води; 4) 2л води.

94. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]рилад для забору проб [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] з глибини та із розвідувальних і гірських [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] має назву:
1) ареометр; 2) термометр; 3) батометр; 4) рефрактометр.

95. Фізичні властивості стічних вод , що визначають при дослідженні характеризують такими показниками:

1) температура, густина;
2) відносна молекулярна маса, температура замерзання;
3) температура кипіння, температура замерзання;
4) густина при 20 °С, відносна молекулярна маса.

96. Мембранний процес розподілу розчинів, осмотичний тиск яких малий, що застосовується для очищення стічних вод від високомолекулярних речовин, завислих частинок та колоїдів називається:

1) Ультрафільтрація;
2) Електродіаліз;
3) Зворотний осмос;
4) Флотація.
97. В залежності від рівня рН води умовно ділять на групи. Оберіть групу, де значення показник рН відповідає питній воді :
1) >9,5; 2) 8,6-9,5; 3) 6,6-7,5; 4) 3,1-5.

98. Хімічні речовини у воді поділяються на класи небезпеки, ящо досліджувана вода за віднесена до ІІІ класу, то вона характеризується як:
1) надзвичайно небезпечна;
2) високонебезпечна;
3) небезпечна;
4) помірно небезпечна.

99. Одним з методів видалення заліза з води є:
1) пропускання води крізь звішений шар високодисперсної суспензії крейди та гідроксиду алюмінію;
2) пропускання води крізь звішений шар високодисперсної суспензії сірчаної кислоти та гідроксиду алюмінію;
3) пропускання води крізь звішений шар високодисперсної суспензії соляної кислоти та гідроксиду алюмінію;
4) пропускання води крізь звішений шар високодисперсної суспензії активованого вугілля та гідроксиду алюмінію.

100. Для виразу активної кислотності розчину користуються показником:

1) рН = - lg [Н+];
2) рН = Е0 + 13 EMBED Equation.3 1415lg c
3) рН = I * R
4) рН= Еок – Евідн

101. Назвіть вченого, який відкрив іонний склад молекули води, як складної речовини :
1) Лавуазье, 1783 р. 3) М. Ломоносов , 1823 р.
2) Г. Кавендіш, 1784 р. 4) Д. Менделєєв, 1865 р.
102. Оберіть правильний висновок:

1) По міцності водневі зв’язки менш міцні, ніж ковалентний звязок в середині молекули води;
2) По міцності водневі зв’язки більш міцні, ніж ковалентний звязок в середині молекули води.
3) По міцності іонні зв’язки менш міцні, ніж ковалентний звязок в середині молекули води;
4) По міцності іонні зв’язки більш міцні, ніж ковалентний звязок в середині молекули води.

103. Для неповного аналізу стічної води беруть 1 л води і виконують такі дослідження:
1) органолептичні; фізичні; хімічні;
2) органолептичні; санітарно-батеріологічні; хімічні;
3) органолептичні; фізичні; хімічні; санітарно-батеріологічні;
4) хімічні; санітарно-батеріологічні;
104. Фізико-хімічні дослідження стічних вод виконують не пізніше ніж через:
1) добу після взяття проби;
2) 2-і доби після взяття проби;
3) 3-і доби після взяття проби;
4) 4-і доби після взяття проби;

105. У лабораторних умовах колір води визначають:
1) визначають порівнянням досліджуваного зразка із стандартними розчинами хромово-кобальтової і платиново-кобальтової шкал;
2) за п’ятибальною системою;
3) за допомогою батометра;
4) за допомогою рефрактометра.

106. Спосіб очищення води, що здійснюється шляхом змішування кислих стічних вод з лугами, додаванням до стічних вод реагентів (вапно, карбонати кальцію та магнію, аміак тощо) або фільтруванням через нейтралізуючі матеріали (вапно, доломіт, магнезит, крейда, вапняк тощо) має назву:

1) нейтралізація;
2) Електродіаліз;
3) Зворотний осмос;
4) Флотація.
107. В залежності від рівня рН води умовно ділять на групи. Оберіть групу, де значення показник рН відповідає сильнолужним водам:

1) >9,5; 2) 8,6-9,5; 3) 6,6-7,5; 4) 3,1-5.

108. Хімічні речовини у воді поділяються на класи небезпеки, ящо досліджувана вода віднесена до ІІ класу, то вона характеризується як:

1) надзвичайно небезпечна;
2) високонебезпечна;
3) небезпечна;
4) помірно небезпечна.

109. Методи видалення заліза зводяться до:
1) окислення двохвалентного заліза в тривалентне та осадження його в вигляді гідроксиду заліза (ІІІ);
2) зводиться до окислення двохвалентного іона до чотиривалентного. Для цього воду обробляють гашеним вапном в присутності піролюзиту або кварцового піску з плівкою MnO2;
3) підкисленням соляною або сульфатною кислотами, потім колоїдний розчин коагулюють алюмінатом натрію;
4) зв’язуванням іону фтору реагентами або сорбцією його на різних адсорбентах.

110. Оберіть якісний показник води, який має наступну характеристику: використовується для природних та стічних вод дає можливість визначити кількість забруднень, що затримуються на фільтрі при фільтруванні проби:
1) мутність води;
2) прозорість води;
3) вміст завислих речовин;
4) визначення осідаючих речовин ( для стічних вод).

111. Чому дорівнює відносна молекулярна маса води (Мr, г/моль)?
1) 25 ; 3) 36 ;
2) 18 ; 4) 12 ;

112. Оберіть правильний висновок:
1) При правлінні льоду об’єм його зменшується внаслідок руйнування водневих зв’язків.
2) При правлінні льоду об’єм його збільшується внаслідок руйнування водневих зв’язків.
3) При правлінні льоду об’єм його зменшується внаслідок руйнування ковалентних зв’язків.
4) При правлінні льоду об’єм його збільшується внаслідок руйнування ковалентних зв’язків.

113. Для повного аналізу стічної води беруть 5л води і виконують такі дослідження:
1) органолептичні; фізичні; хімічні; санітарно-біологічні;
2) фізичні; хімічні; санітарно-біологічні;
3) органолептичні; санітарно-біологічні;
4) хімічні; санітарно-біологічні;

114. Бактеріологічні дослідження після взяття води виконують не пізніше ніж :
1) 3-5 годин після взяття проби;
2) 5-8 годин після взяття проби;
3) 8-9 годин після взяття проби;
3) 9-10 годин після взяття проби.

115. Для визначення кольору води в польових умовах у пробірку з безбарвного скла (діаметр 1,5 см) заввишки 12 см наливають досліджувану воду і порівнюють з аналогічним стовпчиком:
1) розчинів хромово-кобальтової і платиново-кобальтової суміши;
2) дистильованої води;
3) водопровідної води;
4) реактивом Фелінга.

116.Спосіб очистки води, що ґрунтується на сепарації іонів солей в мембранному апараті, який здійснюється під впливом постійного електричного струму ( застосовується для демінералізації стічних вод) має назву:
1) нейтралізація;
2) Електродіаліз;
3) Зворотний осмос;
4) Флотація.
117. В залежності від рівня рН води умовно ділять на групи. Оберіть групу, де значення показник рН відповідає лужним водам водам:

1) <3; 2) 8,6-9,5; 3) 6,6-7,5; 4) 3,1-5.

118. Хімічні речовини у воді поділяються на класи небезпеки, ящо досліджувана вода віднесена до І класу, то вона характеризується як:

1) надзвичайно небезпечна;
2) високонебезпечна;
3) небезпечна;
4) помірно небезпечна.

119. Суть методів видалення марганцю:
1) окислення двохвалентного заліза в тривалентне та осадження його в вигляді гідроксиду заліза (ІІІ);
2) зводиться до окислення двохвалентного іона до чотиривалентного. Для цього воду обробляють гашеним вапном в присутності піролюзиту або кварцового піску з плівкою MnO2;
3) підкисленням соляною або сульфатною кислотами, потім колоїдний розчин коагулюють алюмінатом натрію;
4) зв’язуванням іону фтору реагентами або сорбцією його на різних адсорбентах.

120. Оберіть якісний показник води, який має наступну характеристику: зумовлений присутністю нерозчинених колоїдних речовин(неорганічного так і органічного походження); вимірювання показника – порівняльна оцінка досліджуваної проби зі стандартним розчином (Стандартний розчин – це суспензія діоксину кремнію з дистильованою водою (SiO2 + H2O):

1) мутність води;
2) прозорість води;
3) вміст завислих речовин;
4) визначення осідаючих речовин ( для стічних вод).
Ключ до тестових завдань
з курсу «Основи екологічної хімії»Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 16674043
    Размер файла: 292 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий