UFK


Визначення поняття «корпорація».
Суб’єкти корпоративного управління.
Методи управління акціонерним товариством.
Органи управління акціонерним товариством.
Цілі та завдання управління фінансами корпорації.
Фінансова звітність акціонерного товариства.
Управлінська інформація корпорацій.
Вартість капіталу корпорації.
Теорії структури капіталу Ф. Модільяні і М. Міллера.
Теорія компромісу Р. Брейлі.і С. Майєрса.
Теорія Г. Дональдсона про ієрархію фінансових джерел.
Теорія асиметричної інформації.
Визначення оптимальної структура капіталу корпорації.
Оцінка корпоративних цінних паперів.
Управління грошовими коштами корпорації.
Підходи до управління дебіторською заборгованістю.
Управління товарно-матеріальними запасами.
Основні завдання та етапи формування дивідендної політики корпорації.
Фактори, що впливають на дивідендну політику.
Форми виплати дивідендів.
Теорія іррелевантності Міллера-Модільяні.
Теорія пріоритетності дивідендів.
Теорія податкових переваг.
Сигнальна теорія.
«Теорія клієнтури».
Теорія агентських витрат М. Дженсена.
Теорія Ла Порта.
Типи дивідендної політики.
Інструменти дивідендної політики.
Вплив податків на дивідендну політику.
Комерційний кредит як джерело фінансування корпорації.
Використання банківських кредитів для фінансування корпорацій.
Кредитування корпорацій за факторингом.
Емісія комерційних паперів корпораціями.
Етапи фінансового планування.
Переваги бюджетного планування.
Система фінансових планів корпорацій.
Сутність бюджетування корпорацій.
Планування прибутку корпорації.
Склад витрат корпорації.
Доходи корпорації.
Цінова політика корпорації.

Задача 1. Інвестор купує привілейовану акцію з дивідендом 5 дол. щорічно, очікувана облікова ринкова ставка 10 %, корпорація через 5 років викуповує акцію за 30 дол. Визначимо ціну привілейованої акції.
5 * 3,7908 + 30 * 0,6209 = 18,95 + 18,63 = 37,58 дол.
Задача 2. Корпорація в даний період виплачує дивіденд у розмірі 0,7 дол. Очікується, що наступні чотири роки дивіденди будуть рівномірно зростати на 11 % щорічно. Проте в наступні роки корпорація на певний період припинить виплату дивідендів. Інвестор купив акцію корпорації за 2 дол. Визначте очікувану ціну акції після п’ятого року за дисконтної ставки 12 %.
1. Визначаємо ціну дивідендного доходу:
Дивіденди (D) PVIF12 % PV
D0 = 0,7 0,8929 = 0,625
D1 = D0 (1 + 0,11) = 0,777 0,78 0,7972 = 0,6218
D2 = D1 (1 + 0,11) = 0,8658 0,87 0,7118 = 0,6193
D3 = D2 (1 + 0,11) = 0,9657 0,97 0,6355 = 0,6164
D4 = D3 (1 + 0,11) = 1,0767 1,08 0,5674 = 0,6128
3,0953
2. Визначаємо ціну приросту курсової різниці:
.
3. Ціна акції, за якою держатель може її продати після п’ятого року:
3,095 + 0,6213 = 3,72 дол.
Задача 3. Дивіденд останнього року дорівнює 1,82 дол., інвестор купив акцію на вторинному ринку за 11,38 дол., тоді його прибуток становитиме:
.
Задача 4. Визначте ціну акції за темпу зростання дивіденду g = 10 %, процентної ставки — 16 %, D0 = 1,82 дол.
D1 = D0 (1 + g) = 1,82 (1 + 0,1) = 2,00 дол.
Ціна акції становитиме:

Задача 5. Випущена облігація терміном на п’ять років з купонною ставкою 8 % була куплена інвестором за 930 дол. У міру одержання купонні платежі були реінвестовані за ставкою 7 %. Обчислимо повну реалізовану дохідність облігації.
1. Визначаємо грошові потоки за весь термін облігації. Припустимо, що отримані суми вкладатимуться в банк на поточний рахунок. Тоді перший купонний платіж, отриманий наприкінці року, буде вкладений на чотири роки, другий — на три і т. д. Наприкінці п’ятого року отримана сума не реінвестується. Використовуємо процентний фактор майбутньої вартості:
80(1,07)4 + 80(1,07)3 + 80(1,07)2 + 80(1,07) + 1080 = 1460,05.
2. Установлюємо дохідність за формулою:
або .
Повна реалізована дохідність вища купонної, у ній враховані реінвестовані доходи. Крім того, інвестор під час погашення облігації одержав курсову різницю (1000 – 930 = 70 дол).
Задача 6. Емітовані дві облігації з нульовим купоном номіналом 10 000 дол. кожна:
1) облігація А терміном на два роки;
2) облігація Б терміном на п’ять років.
Визначте чутливість облігації і рух ринкової ставки. Ринкова ставка дорівнює 8 %. Ринкова ставка під впливом інфляції зросла до 20 %, що відіб’ється на ціні облігацій.
Визначимо ціни облігацій:
Ціна (курс) довгострокової облігації з нульовим купоном визначається за формулою:
Р = N / (1 + r)n,
де P — поточна ціна облігації;
N — номінал облігації;
n — час обертання облігації;
r — процентна ставка.
Облігація А =
Облігація Б =
Визначимо ціни облігацій з урахуванням зміни ринкової ставки:
Облігація А =
Облігація Б =
Розглянемо вплив зростання ринкової процентної ставки на ціну облігацій.
Зміна ціни облігації А = .
Зміна ціни облігації Б = .
Задача 7. На 1 січня поточного року в обігу перебувало 60 000 звичайних акцій номінальною вартістю 10 дол. кожна. Менеджери прийняли рішення провести «дві на одну» спліт акцій, що означає обмін однієї старої акції на дві нових.
Необхідно скласти рахунок акціонерного капіталу до проведення спліту і після.
1. Рахунок акціонерного капіталу до проведення спліту:
60 000 звичайних акцій номіналом 10 дол. 600 000
Додатковий капітал (надлишок над сумою номіналу) 300 000
Нерозподілений прибуток 1 000 000
1 900 000
2. Рахунок акціонерного капіталу після проведення спліту:
120 000 звичайних акцій номіналом 5 дол. 600 000
Додатковий капітал (надлишок над сумою номіналу) 300 000
Нерозподілений прибуток 1 000 000
1 900 000
Висновок: рахунок акціонерного капіталу і його основні статті під час проведення дроблення акцій за умови «дві на одну» не змінюється.
Задача 8. Корпорація оголосила про виплату дивідендів; акціонерам запропоновано 10-процентний дивіденд у вигляді акцій корпорації. У даний час в обігу перебуває 1 000 000 акцій. Номінальна вартість однієї акції дорівнює 10 дол.
Акції, отримані у вигляді дивідендів, продаються за ціною 15 дол. за одну акцію. Складіть рахунки корпорації за акціонерним капіталом після виплати дивідендів.
Акціонерний капітал корпорації до виплати дивідендів:
Звичайні акції (1 000 000 номіналом 10 дол.) 10 000 000
Додатковий капітал (надлишок над сумою номіналу) 5 000 000
Нерозподілений прибуток 15 000 000
30 000 000
Розв’язання
1. Визначаємо кількість акцій в обігу після виплати дивідендів:
1 000 000 + 100 000 = 1 100 000,
100 000 (10 %) — нові акції, отримані акціонерами у вигляді дивідендних виплат.
2. Визначаємо вартість акцій в обігу після виплати дивідендів:
1 100 000 · 10 = 11 000 000.
3. Визначаємо вартість нових акцій за поточною ціною на фондовому ринку:
100 000 · 15 = 1 500 000.
Вартість нових акцій за номіналом (100 000 · 10) становитиме 1 000 000. Приріст додаткового капіталу (1 500 000 – 1 000 000) становить 500 000.
4. Складаємо рахунки акціонерного капіталу після виплати дивідендів:
Звичайні акції (1 100 000 · 10) 11 000 000
Додатковий капітал (5 000 000 + 500 000) 5 500 000
Нерозподілений прибуток (15 000 000 – 500 000 – 1 000 000) 13 500 000
30 000 000
Висновок. Виплата дивідендів у вигляді акцій не змінила суми акціонерного капіталу, але відбувся перерозподіл його між статтями. Сума нерозподіленого прибутку скоротилася за рахунок зростання двох статей акціонерного капіталу (звичайні акції та додатковий капітал).
Задача 9. У договорі про комерційний кредит визначаються умови продажу «2/10 нетто 30». (Це означає надання 2-процентної знижки на 10 днів за умови встановлення повного терміну кредиту на 30 днів). Визначте ціну комерційного кредиту, якщо дебітор відмовляється від дисконтної знижки.

Ціна кредиту без знижки становить 36,72 %.
У разі відмови від знижки зазнає таких втрат:
.
Задача 10. Корпорація оформила договір на одержання банківської позички в розмірі 500 000 дол., номінальна процентна ставка — 18 %. Визначити реальну процентну ставку.
Реальна процента ставка =
Реальна ставка збігається з номінальною, оскільки немає інших умов кредиту за договором.
Задача 11. Корпорація оформила договір на одержання банківської позички в розмірі 500 000 дол., номінальна процентна ставка — 18 %. Для одержання позички корпорація повинна мати компенсаційний залишок у розмірі 15 % суми позички Визначити реальну процентну ставку.
.
Реальні позичкові кошти дорівнюють:
(0,1 – 0,15)500 000 = 425 000,
.
Отже, корпорація фактично одержить 425 000 дол. у вигляді позички, 75 000 дол. залишиться на рахунку фірми в банку як компенсаційний залишок. Зниження суми позички зумовить підвищення реальної процентної ставки до 21,2 %, тобто кредит подорожчає.
Задача 12. Корпорація оформила договір на одержання банківської позички в розмірі 500 000 дол., номінальна процентна ставка — 18 %. Банк запропонував виплатити проценти авансом, тобто укласти договір про дисконтування позички. Визначити реальну процентну ставку.
.
Підставляємо дані:
.
Виплата процентів авансом призвела до подальшого зменшення реальної позички і підвищення процентної ставки до 26,9 %.
Задача 13. Комерційний банк відкрив для фірми кредитну лінію на суму 500 000 дол. Фірма повинна підтримувати компенсаційний залишок у розмірі 12 % за непогашеними позичками і 10 % за невикористаною частиною кредиту. Номінальна процентна ставка позички  - 18 %, компанія на даний момент бере в борг 300 000 дол. Визначте реальну процентну ставку.
1) визначимо сума необхідного компенсаційного залишку:
0,12 · 300 000 = 36 000
0,10 · 200 000 = 20 000
56 000
2) реальна процентна ставка становить:
.
Задача 14. Номінал векселя 100 гр. од., банк урахував вексель за 95 гр. од., до терміну погашення залишається шість місяців (або 180 днів). Визначте обліковий процент.
річних
або
річних.
Задача 15. Компанії потрібно в листопаді мати у своєму розпорядженні 300 000 дол. Можливі варіанти одержання потрібної суми такі.
Перший: відкриття в банку кредитної лінії на суму 300 000 дол. терміном на один рік. Комісійні становлять 0,5 %, процент за користування позичкою — 12 %.
Другий варіант: емісія 10-процентних комерційних паперів терміном на два місяці. Сума в 300 000 дол. потрібна тільки на листопад, тому надлишкова сума може бути інвестована у 8-процентні ринкові цінні папери в грудні місяці. Комісійні за угодою з ринковими цінними паперами становлять 0,3 %.
Визначте яка угода вигідніша для компанії — банківська чи емісійна.
1. Визначимо витрати за кредитною лінією
Комісійні за невикористаний період (0,005 · 300 000 · 11/12) 1375
Процент за один місяць (0,12 · 300 000 · 1/12) 3000
Усього, витрати 4375 дол.
2. Визначимо витрати, пов’язані з емісією комерційних паперів.
Нарахування процентів (0,10 · 300 000 · 2/12) 5000
Комісійні витрати (0,003 · 300 000) 900
Мінус Прибуток, зароблений на вкладенні надлишкових коштів у ринкові цінні папери в грудні (0,08 · 300 000 · 1/12) (2000)
Усього, витрати 3900 дол.
Отже, варіант із випуском комерційних паперів є найкращим.

Приложенные файлы

  • docx 16673832
    Размер файла: 67 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий