2012_polozh_RNP_UFK_3_kurs

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

К А Ф Е Д Р А Ф І Н А Н С О В И Х Р И Н К І ВЗАТВЕРДЖЕНО:
Вченою радою університету
Протокол № ___ від _____________

Вчений секpeтар______Kусий Ю.І.

(підпис)
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
дисципліни
“Управління фінансами корпорацій”

для спеціальності “Фінанси” (6104)УХВАЛЕНО:
На засіданні кафедри фінансових ринків
Протокол № __ від _________________ 200__ р.
Завідувач кафедри_________________М.А.ГапонюкПОГОДЖЕНО:
Начальник відділу
організаційного забезпечення
навчального процесу________
Начальник навчально-
методичного відділу________
Київ КНЕУ 2011

Укладачі:

Гапонюк Микола Анатолійович,
кандидат економічних наук, професор кафедри фінансових ринків,
завідувач кафедри

Суторміна Валентина Миколаївна,
доктор економічних наук,
професор

Радзієвська Вікторія Миколаївна,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансових ринків1. Вступ

Фінансова діяльність, структура капіталу істотним чином впливають на становище корпорацій та вартісні показники на фінансовому ринку, обумовлюють рівень показників ефективності їх функціонування та задоволення інтересів власників. Це висуває перед вітчизняними корпораціями (акціонерними товариствами) потребу вирішення цілої низки проблем, пов’язаних із вибором та практичним застосуванням різноманітних моделей управління корпоративними фінансами.
Набуття знань та практичних навичок вирішення зазначених та інших проблем здійснюється впродовж вивчення матеріалу дисципліни "Управління фінансами корпорацій", яка обрана навчальним закладом як фахово-орієнтована для засвоєння студентами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за програмою „Фінанси”.
Предмет дисципліни – засоби, методи, моделі управління фінансами корпорації (акціонерного товариства) при забезпеченні зростання вартості її капіталу.
Основна мета дисципліни формування у студентів системи знань про розвиток теорій корпоративних фінансів та їх практичне застосування. Основними завданнями дисципліни є з’ясування функцій корпоративних фінансів та засад фінансового менеджменту; представлення стандартів фінансової звітності та методів їхнього аналізу; визначення умов і методів розміщення цінних паперів корпорацій і формування розуміння з боку студента про те, що корпорація фінансує розширення своєї виробничої діяльності шляхом залучення фінансових фондів з ринку капіталів; формування розуміння того, що структура капіталу корпорації визначається станом ринку капіталів, у кінцевому підсумку ціна капіталу визначає його структуру. Крім питань, пов’язаних з формуванням капіталу корпорації важливим є питання подальшого його ефективного розподілу, питання критеріїв визначення прийнятних інвестиційних проектів, розуміння того, що корпорація, виступаючи певним чином сукупністю капіталів, одночасно виступає і як сукупність проектів, які знаходять на різних стадіях реалізації. У зв’язку з питаннями щодо політики з формування структури капіталу та інвестиційної політики необхідно розглянути і питання дивідендної політики. Особливої уваги потребують і питання, що пов’язані з управлінням та фінансуванням чистим працюючим капіталом.
Усі зазначені проблемні питання постають перед нашими акціонерними товариствами, а отже існує гостра потреба в інформації про розвиток корпоративних фінансів, теоретичних підходах її аналізу, практичному застосуванні західних моделей. Головним завданням дисципліни є формування у студентів аналітичної системи знань щодо основних особливостей управління фінансами корпорацій та практичних навичок їх застосування.
Запропонований для вивчення курс пов'язаний з дисциплінами, що вивчаються або будуть вивчатися, такими як: “Фінанси”, “Бухгалтерський облік”, «Оцінка вартості бізнесу», «Фінансовий ринок». Варто особливо підкреслити зв'язок із дисциплінами, що вивчають економетричні моделі і математичну статистику, адже саме вони широко застосовуються західними економістами при дослідженні проблем корпоративних фінансів.
Після опанування даного курсу студент повинен знати:
- сутність та функції корпоративних фінансів;
- економічну мету діяльності будь-якого АТ, а також зв’язок АТ з оточуючим фінансовим середовищем;
- сутність і принципи фінансового менеджменту АТ і функції фінансового менеджера;
- значення фінансової інформації для управління АТ;
- основні форми і стандарти подання фінансової звітності;
- методи аналізу фінансової звітності;
- моделі фінансового планування;
- особливості вартісноспрямованого фінансового менеджменту;
- значення дивідендної політики для фінансової діяльності корпорації;
- особливості довгострокових фінансових рішень фінансових і не фінансових корпорацій;
- особливості довгострокових інвестиційних рішень фінансових і не фінансових корпорацій;
- сутність управління оборотним капіталом, а також основні моделі щодо цього управління, основні джерела фінансування оборотного капіталу;
- основні види цінних паперів, які емітує корпорація;
- основні теорії фінансового ринку.
І уміти:
- читати і аналізувати фінансову звітність акціонерних товариств;
- складати прогнозні фінансові документи;
- провадити оцінку капіталу корпорації;
- аналізувати і оцінювати оптимальність обраної структури капіталу корпорації;
- провадити порівняння різних форм дивідендної політики, а також розв’язувати конкретні задачі на вказану тему;
- провадити аналіз і оцінку проектів КВ;
- оцінювати можливість використання різних джерел фінансування оборотного капіталу корпорації;
- формувати та обґрунтовувати зміни у системі управління фінансами корпорацій;
- розв’язувати інші практичні ситуації і кейси за додатковими темами і темами що винесені на самостійне опрацювання.Викладання дисципліни “Управління фінансами корпорацій” спрямоване на формування у студентів спеціальності “Фінанси” професійних компетенцій, узагальнених у таблиці:

Здатності фахівця виконувати функціональні
завдання професійної діяльності
Теми дисципліни, що формують професійні компетенції

1. Адміністративно-координаційні компетенції:


1.1. Адмініструвати: процес розробки та функціонування організаційного, економічного, мотиваційного, контрольного та інших механізмів; процес вибору та функціонування ефективної системи планування у корпорації; взаємодію корпорації з НКЦПФР, іншими суб’єктами фондового ринку;
1.2. Координувати: взаємодію, баланс прав, обов’язків та відповідальності органів управління, підрозділів корпорації; використання усіх видів ресурсів; управління конфліктами інтересів, розв’язання „агентського конфлікту”.
1,2,3,10,11

2. Аналітично-діагностичні компетенції:


2.1. Аналізувати: середовище функціонування корпорації з використанням інструментів стратегічного моніторингу; ефективність корпоративного управління; досягнення поставлених перед корпорацією економічних та позаекономічних цілей; виконання планів, програм, бюджетів; стан реалізації стратегій; специфічні особливості побудови системи управління в корпорації; рівень капіталізації АТ та фактори, які на неї впливають;
2.2. Діагностувати: особливості впливу «середовища інтересів» та фінансового навколишнього середовища на корпорацію; причини негативних проявів у побудові системи корпоративного управління; специфічні особливості культурного простору корпорації; конфлікти інтересів в корпорації.
1,2,3,5,6,
7,8,9,10,11

3. Планово-прогностичні компетенції:


3.1. Прогнозувати: вплив на корпорацію факторів «середовища інтересів» та фінансового навколишнього середовища; наслідки внесення змін в систему корпоративного управління, прийнятих управлінських рішень, які порушують баланс інтересів учасників корпоративних відносин; вплив державного регулювання на діяльність корпорацій;
3.2. Розробляти та обґрунтовувати: корпоративні стандарти; систему збалансованих показників діяльності корпорації;
3.3. Планувати: розвиток та вдосконалення системи корпоративного управління; інвестиційний портфель корпорації; емісійну, дивідендну, кадрову політику корпорації та політику розкриття інформації АТ.
1,2,3,4,5,
6,7,8,11

4. Організаційно – правових:


4.1. Організовувати: процеси узгодження функціонування органів управління корпорації; ефективне використання усіх видів ресурсів в корпорації; збалансування відповідальності та повноважень органів управління АТ; узгодження інтересів працівників, менеджерів, акціонерів та інших заінтересованих осіб із цілями корпорації на основі принципів корпоративного управління; колективну працю для досягнення цілей корпорації; ефективну роботу менеджерів корпорації; ефективне проведення ділових заходів (загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради, інших нарад і переговорів);
4.2. Формувати: раціональні форми організації управління АТ; економіко-правові механізми антирейдерівського захисту АТ; регламенти роботи з інсайдерською інформацією; внутрішні нормативні документи корпорації; контрактну систему відносин менеджерів з АТ; інформаційну систему підтримки прийняття рішень членами органів управління АТ та акціонерами.
1,2,3,4,6,10,11

5. Мотиваційних:


5.1. Формувати: систему винагородження членів органів управління АТ, менеджерів, спеціалістів; систему оцінки результативності та ефективності роботи менеджменту та іншого персоналу корпорації; модель компетенцій членів органів управління АТ;
1,2,9,11

6. Контрольних:


6.1. Здійснювати моніторинг: досягнення цілей та реалізацію інтересів акціонерів з використанням інструментів контроллінгу; розрахунків з акціонерами щодо корпоративних операцій з цінними паперами АТ, повноти виплати дивідендів;
6.2. Оцінювати: ефективність діяльності правління у напрямку реалізації інтересів акціонерів; адекватність механізмів корпоративного контролю;
6.3. Забезпечувати: звітування про діяльність корпорації; передачу звітної інформації заінтересованим особам (відповідно до визначеного регламенту).
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11

8. Комунікаційних:


8.1. Здійснювати: ефективну комунікацію в корпорації; зворотній зв'язок; формування публічного іміджу корпорації.
8.2. Ініціювати та підтримувати: ділові контакти корпорації із інвесторами, суб’єктами фондового ринку та іншими агентами зовнішнього середовища.
1,2,3,5,6,9,10,11

9. Інноваційних:


9.1. Розробляти та впроваджувати: програму змін у корпорації;
9.2. Забезпечувати: проведення наукових досліджень в корпорації.
1,2,3,7,8,9,10,11

10. Навчальних та науково-дослідницьких:


10.1. Розробляти: систему управління знаннями в корпорації; програми адаптації нових членів органів управління та колективу до корпоративної культури корпорації; кодекси корпоративного управління АТ.
10.2 Обирати: оптимальні види і форми навчання у корпорації.
10.3. Аналізувати: статистичну інформацію, наукові публікації, методичні матеріали, практичний досвід корпорацій у використанні різних методів та інструментів корпоративного управління.
1,2,3,10,112. Тематичний план дисципліни “Управління фінансами корпорацій”
Назва теми
Кількість годинДенна форма
Вечірня форма
Заочна формаЛ
С
(П)
І
СРС
Л
С
(П)
І
СРС
Л
С (П)
І
СРС

1.Основні положення корпоративних фінансів. Мета вивчення дисципліни
1
1
2
5
2
-
2
5
1
-
1
10

2.Принципи та організаційна складова управління фінансами корпорацій
1
1
2
5
1
-
2
5
1
-
1
10

3.Інформаційне забезпечення управління фінансами корпорацій
1
1
2
5
2
1
2
5
1
-
1
10

4.Фінансовий аналіз економічної інформації як основа прийняття управлінських рішень

2
2
2
10
2
2
4
10
-
1
2
10

5.Вартісний підхід в управлінні фінансами корпорацій
2
1
4
5
2
2
2
5
-
1
2
10

6.Управління акціонерним капіталом корпорації
2
2
4
5
2
2
4
5
1
-
2
5

7.Довгострокові фінансові та інвестиційні рішення з фінансового менеджменту та їх особливість у фінансових і нефінансових корпораціях
2
2
2
5
1
1
4
5
1
-
2
5

8.Управління оборотним капіталом корпорації та його фінансування
2
2
2
5
2
1
2
5
1
-
2
5

9.Управління прибутком (збитком) корпорації
2
2
2
5
1
1
2
5
-
1
2
5

10.Вплив держави на ефективність управління фінансами корпорацій
2
2
2
10
2
2
2
10
-
1
2
10

11.Корпорація в системі міжнародних фінансово-економічних відносин
3
-
4
20
3
4
2
20
-
-
5
30

Разом годин
20
16
28
80
20
16
28
80
6
4
22
1103. Зміст дисципліни «Управління фінансами корпорацій»

Тема 1. Основні положення корпоративних фінансів. Мета вивчення дисципліни
Теоретичні основи фінансів корпорацій. Цілі та завдання вивчення дисципліни управління фінансами корпорацій. Основні риси сучасної корпорації та особливості корпоративного управління.
Базові категорії корпоративних фінансів. Сутність та функції корпоративних фінансів.
Фінансове зовнішнє середовище. Стан фінансового ринку, попит і пропонування капіталу, процентні ставки, кредитно-грошова політика центрального банку, бюджетний дефіцит, державний борг, податки, митні тарифи і квоти. Вплив фінансового зовнішнього середовища на фінансову та інвестиційну політику корпорації. Вплив державного регулювання на фінансову та інвестиційну політику корпорації.
Рух капіталу корпорації. Вартісний цикл обороту капіталу. Його відправна точка – конкурентна позиція. Внутрішні і зовнішні фінансові потоки. Вплив юридичних форм організації капіталу і підприємництва, особливості обороту капіталу та руху фінансових потоків. Характеристика особливостей обороту капіталу та руху фінансових потоків приватних та публічних акціонерних товариств. Вартісноорієнтований фінансовий менеджмент та його основні риси.
Правове визначення акціонерного товариства та особливостей його діяльності. Проблемні питання в діяльності українських акціонерних товариств у зв’язку з прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства».

Тема 2. Принципи та організаційна складова управління фінансами корпорацій
Особливості управління фінансами корпорації, його головні принципи. Головна мета управління фінансами корпорацій. Особливості організації управління фінансами в АТ, холдінгах, концернах тощо. Організація управління фінансовою функцією оффшорної компанії.
Розподіл обов’язків в управлінні фінансами корпорації. Функції управління фінансами у діяльності: загальних зборів акціонерів, спостережної ради (ради директорів, наглядової ради), ревізійної комісії, правління (інших виконавчих органів управління). Права та обов’язки посадових осіб акціонерного товариства щодо управління фінансами корпорацій.
Планування функція управління фінансами корпорацій.

Тема 3. Інформаційне забезпечення управління фінансами корпорацій
Значення внутрішньої і зовнішньої інформації в організації управління корпоративними об’єднаннями різного типу.
Повнота інформації як основа прийняття ефективних рішень. Виникаючі протиріччя між необхідністю створення прозорості на фінансовому ринку і безпекою корпорацій. Інсайдерська інформація. Схема ефективного інформаційного середовища, що формується з дотриманням необхідних норм як розкриття інформації, так і захисту інформації. Проблеми захисту прав інвесторів на ринку цінних паперів. Інформаційні теорії фінансового ринку. Шахрайство з боку фінансових менеджерів на фінансовому ринку.
Існуючі стандарти фінансової звітності. Гласність фінансової звітності й аудит. Склад фінансової звітності та основні принципи її складання.

Тема 4. Фінансовий аналіз економічної інформації як основа прийняття управлінських рішень
Аналіз фінансової звітності корпорації. Значення аналізу фінансової звітності для прийняття рішень щодо фінансових та інвестиційних цілей корпорації. Методи аналізу фінансової звітності. Варіанти розподілу обов’язків в організації функції аналізу звітності
Метод коефіцієнтів. Системні методи аналізу. Метод Дюпона, його особливість і значення.
Користувачі фінансової звітності і застосування методів аналізу. Вибір методів аналізу залежно від поставленої цілі.
Джерела фінансування розвитку корпорації. Внутрішні, зовнішні джерела.
Умови для ефективного фінансового планування Стратегічне й оперативне фінансове планування, їх цілі, завдання, основні моделі та методи, що їх використовують у фінансовому плануванні. Форми бюджетування, їх місце в управління фінансами корпорації. Зв'язок оперативного і стратегічного бюджетування. Базові показники у бюджетуванні. Організація бюджетування у корпоративних об’єднаннях різного типу. Підходи до оптимізації планування. Контроль за виконанням планових показників.
Методи упорядкування прогнозних фінансових документів. Прогнозування продажу, його значення для фінансового планування. Фінансовий план. Проблеми, що виникають під час фінансовому плануванні. Фінансування можливостей зміцнення або розширення конкурентної позиції. Проблеми планування джерел фінансування і їхнє узгодження з дивідендною політикою.

Тема 5. Вартісний підхід в управлінні фінансами корпорацій
Концепція вартості грошей в часі.. Майбутня вартість капіталу. Приведена (сьогоднішня) вартість, її економічне значення. Економічна природа коефіцієнта дисконтування. Дисконтна ставка норма доходності (альтернативні витрати капіталу). Ціна (курс) цінного паперу в часі приведена вартість. Прості та складні відсотки. Дисконтування. Нетто-приведена вартість, її значення за вибору інвестиційного проекту. Ціна (курс) корпоративних цінних паперів як вираз в грошових одиницях вартості капіталу корпорації.
Оцінювання корпоративних цінних паперів. Номінальна, ринкова (поточна), базисна (внутрішня) ціна. Балансова вартість цінного паперу. Універсальна формула ціни довгострокового фінансового активу. Закон єдиної ціни, арбітраж.
Поняття капіталізації у широкому та вузькому розумінні.
Позичковий процент ціна капіталу, що залучається з фінансового ринку шляхом випуску цінних паперів. Для корпорації його виплата – витрати, для інвестора – доход. Значення інформації про рух позичкового проценту.
Розвиток теорій ризику. Поняття ризику, причини ризику. Статистичне вимірювання ризику: стандартне відхилення та дисперсія Теорія Г.Марковіца, її основні принципи. Мета інвестора: більший дохід за меншого ризику. Теорія оптимального портфеля інвестицій. Диверсифікація портфеля. Очікувана доходність та ризик портфеля.
Витратний, дохідний та порівняльний підходи щодо оцінки корпорації.

Тема 6. Управління акціонерним капіталом корпорації
Формування капіталу корпорації. Складові частини капіталу корпорації: акціонерний капітал корпорації і залучені в борг кошти: V = S + D. Структура капіталу як комбінація цінних паперів, що їх емітує корпорація.
Розвиток теорії структури капіталу.
Альтернативні теорії структури капіталу. Концепція Г.Дональдсона “субординація джерел”. Теорія “асиметричної інформації” С. Майерса.
Фінансовий та операційний ризик. Фінансовий ризик. Фінансовий ліверидж як міра фінансового ризику. Операційний ліверидж як міра операційного ризику. Точка беззбитковості продажу.
Вимірювання операційного ризику. Вимірювання фінансового ризику. Вимірювання структури капіталу. Коефіцієнти структури капіталу. Міжнародні порівняння коефіцієнта позичковий капітал/сукупний (загальний) капітал корпорації.
Поняття оптимальної структури капіталу. Політика корпорації з оптимізації структури капіталу. Поняття граничної ставки корпоративного податку. Податкове планування.
Сутність офшорного бізнесу.
Особливості оподаткування транснаціональних корпорацій. Подвійне оподаткування.
Аналіз акціонерної вартості.
Особливості оцінки вартості банку.

Тема 7. Довгострокові фінансові та інвестиційні рішення з фінансового менеджменту та їх особливість у фінансових і нефінансових корпораціях
Планування і фінансування інвестиційного проекту. Бюджетування капітальних вкладень як процес упорядкування плану інвестицій у реальні активи і джерела їх фінансування. Конкурентна позиція визначальний чинник напрямку довгострокових вкладень у реальні активи. Поняття інвестиційного проекту. Причини його появи. Проектний аналіз. Розробка техніко-економічного обґрунтування. Організація проектного фінансування.
Визначення ступеня ринкового ризику проекту, оцінка коефіцієнта бета. Можливість ризику проекту при повній його диверсифікації. Методики визначення потенційного ризику. Їх значення для прийняття вирішень.
Оцінка вартості інвестицій у реальні активи. Методи оцінювання інвестиційних проектів. Визначення терміну окупності проекту. Його економічне значення, можливі модифікації. Індекс прибутковості як обернений показник окупності інвестицій. Його значення для прийняття рішень.
Внутрішня ставка прибутковості визначення ціни фінансових ресурсів, що залучаються.
Нетто-приведена (сьогоднішня) вартість. Її економічне значення. Визначення ставки дисконту з урахуванням часу і ризику.
Ранжирування проектів на підставі економічних методів оцінки.

Тема 8. Управління оборотним капіталом корпорації та його фінансування
Сутність оборотного (працюючого) капіталу. Валовий працюючий капітал, чистий працюючий капітал. Склад поточних активів і поточних зобов’язань. Ефективність працюючого капіталу. Економічні умови, що впливають на його ефективність. Цикл оборотного капіталу.
Управління грошовими коштами та портфелем цінних паперів. Управління дебіторською заборгованістю. Управління товарно-матеріальними запасами.
Оцінка політики корпорації з формування та використання оборотного капіталу методом коефіцієнтів.
Сутність та види короткострокового фінансування поточних активів. Поняття короткострокового фінансування, основні методи.
Торговельний (комерційний) кредит. Банківський кредит, його види. Факторинг.
Позики, гарантовані урядом.
Емісія комерційних паперів.

Тема 9. Управління прибутком (збитком) корпорації
Управління процесом формування прибутку (збитку) корпорації. Управління витратами. Джерела формування прибутку. Форми та методи оптимізації результатів діяльності корпорації.
Теорії дивідендної політики.
Аналіз результатів дивідендної політики методом коефіцієнтів.
Чинники дивідендної політики. Прийняття фінансовим відділом корпорації рішень стосовно дивідендної політики. Процедура дивідендних виплат. Форми дивідендних виплат. Дивіденди в грошовій формі. Особливості розподілу прибутку в АТ України.
Мета, особливості та механізм фінансової реструктуризації і реорганізації корпорацій. Особливості нормативно-правового поля відносно реорганізації акціонерних товариств в Україні. Основні стадії процесу реструктуризації та реорганізації відкритих акціонерних товариств.
Управління фінансами корпорацій в умовах неплатоспроможності АТ. Законодавство про неплатоспроможність та банкрутство, його цілі та основні положення щодо управління фінансами. Параметри неплатоспроможного АТ. Проблеми трансграничної неплатоспроможності.
Стан фінансового ускладнення корпорацій. Поняття неплатоспроможності й банкрутства. Цілі законів про неплатоспроможність.
Основні проблеми трансграничної неплатоспроможності.

Тема 10. Вплив держави на ефективність управління фінансами корпорацій
Вплив органів державного управління та крупних суб’єктів ринкової економіки. Фінансове лобіювання інтересів корпорацій. Роль корпорації в державному бюджеті – вітчизняна та зарубіжна практика. Взаємовідносини корпорацій та фіскальних органів.
Фінансові (фінансово-промислові групи). Концентрація корпорацій.
Фінансовий контроль.
Проблеми монополізації і державного цінового регулювання. Роль природних монополій в економіці держави. Управління фінансами в корпораціях з участю держави.
Регулююча роль держави в діяльності корпорацій.

Тема 11. Корпорація в системі міжнародних фінансово-економічних відносин
Фінансовий ринок як основа економічного розвитку корпорацій. Сутність та функції фінансового ринку. Сфери (сегменти) фінансового ринку. Заощадження та інвестиції – головні категорії фінансового ринку. Кругообіг заощаджень та інвестицій і його економічне значення. Ринок капіталів як джерело довгострокового фінансування корпорацій. Регулювання ринку капіталів. Цілі регулювання. Захист прав інвесторів і акціонерів. Значення актів 1933 та 1934 рр. для розвитку ринку капіталів в США. Створення саморегульованих систем. Закон про фінансові послуги 1986 р. у Великобританії. Основні принципи саморегулювання.
Первинні емісії довгострокових цінних паперів. Сучасні тенденції в нових емісіях корпорацій. Методи розміщення первинних емісій. Публічне і приватне розміщення, їх переваги і недоліки.
Особливості розміщення первинних емісій в США. Роль Комісії з цінних паперів та бірж. Банківські синдикати – андеррайтери. Спред та його розподіл. Головний та паралельний ринки капіталів.
Особливості розміщення цінних паперів у Великобританії. Роль Лондонської біржі в первинному розміщенні. Публічні розміщення цінних паперів публічних компаній. Методи розміщення.
Вторинний ринок корпоративних цінних паперів. Роль фондових бірж в організації вторинного ринку. Позабіржові ринки, їх особливості. Причини розвитку позабіржових торгівельних систем. Національна асоціація дилерів з цінних паперів в США (NASD) та її автоматизовані котирування (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, NASDAQ).
Емісія райтів і скрипів. Викуп акцій з обігу.
Емісія цінних паперів, пов'язана із злиттями і поглинаннями. Сучасна тенденція злиттів і поглинань та емісії акцій і облігацій, що пов’язані з нею. “Сміттєві” облігації в США як спекулятивний варіант інновацій на фінансовому ринку, їх злет та падіння.
Емісія акцій, що пов’язана з приватизацією державного майна. Державні пакети акцій. Продаж державою контрольних пакетів акцій в розстрочку. “Золота акція”.
Вплив інтернаціоналізації та глобалізації на фінансовий ринок. Міжнародне регулювання ринку капіталів. Стандарти міжнародної організації “Комісії з цінних паперів”. Ринкові принципи Світової федерації бірж. Регулювання ринку капіталів в країнах-членах ЄС. Директиви ЄС з регулювання та контролю фінансових ринків. Мета регулювання – створення єдиного ринку капіталів в ЄС та світового ринку капіталів з єдиними правилами і стандартами торгівлі.
Ринок акцій. Значення фондових бірж. Лістинг. Капіталізація – показник активності руху акцій. Капіталізація на крупних фондових біржах. Організація торгівлі.
Ринок облігацій. Ринкова ціна облігацій. Значення позабіржової торгівлі.

4. Плани лекцій з дисципліни «Управління фінансами корпорацій»

Лекція 1. Основні положення корпоративних фінансів. Мета вивчення дисципліни
1. Теоретичні основи фінансів корпорацій.
2. Фінансове зовнішнє середовище.
3. Рух капіталу корпорації. Характеристика особливостей обороту капіталу та руху фінансових потоків приватних та публічних акціонерних товариств.
4. Вартісноорієнтований фінансовий менеджмент та його основні риси.
5. Правове визначення акціонерного товариства та особливостей його діяльності.
6. Проблемні питання в діяльності українських акціонерних товариств у зв’язку з прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства».

Лекція 2. Принципи та організаційна складова управління фінансами корпорацій
1. Особливості управління фінансами корпорації, його головні принципи.
2. Особливості організації управління фінансами в АТ, холдінгах, концернах тощо. Організація управління фінансовою функцією оффшорної компанії.
3. Розподіл обов’язків в управлінні фінансами корпорації. Права та обов’язки посадових осіб акціонерного товариства щодо управління фінансами корпорацій.
4. Планування функція управління фінансами корпорацій.

Лекція 3. Інформаційне забезпечення управління фінансами корпорацій
1. Значення внутрішньої і зовнішньої інформації в організації управління корпоративними об’єднаннями різного типу.
2. Повнота інформації як основа прийняття ефективних рішень. Схема ефективного інформаційного середовища
3. Інформаційні теорії фінансового ринку.
4. Шахрайство з боку фінансових менеджерів на фінансовому ринку.
5. Існуючі стандарти фінансової звітності. Гласність фінансової звітності й аудит.
6. Склад фінансової звітності та основні принципи її складання.

Лекція 4. Фінансовий аналіз економічної інформації як основа прийняття управлінських рішень
1. Аналіз фінансової звітності корпорації.
2. Метод коефіцієнтів. Системні методи аналізу.
3. Користувачі фінансової звітності і застосування методів аналізу.
4. Умови для ефективного фінансового планування Стратегічне й оперативне фінансове планування.
5. Методи упорядкування прогнозних фінансових документів.

Лекція 5. Вартісний підхід в управлінні фінансами корпорацій. Управління акціонерним капіталом корпорації
1. Поняття капіталізації у широкому та вузькому розумінні.
2. Витратний, дохідний та порівняльний підходи щодо оцінки корпорації.
3. Формування капіталу корпорації. Поняття оптимальної структури капіталу.
4. Фінансовий та операційний ризик.
5. Гранична ставка корпоративного податку.
6. Сутність офшорного бізнесу.
7. Особливості оподаткування транснаціональних корпорацій. Подвійне оподаткування.
8. Аналіз акціонерної вартості.
9. Особливості оцінки вартості банку.

Лекція 6. Управління оборотним капіталом корпорації та його фінансування
1. Сутність оборотного (працюючого) капіталу:
а) управління грошовими коштами та портфелем цінних паперів;
б) управління дебіторською заборгованістю;
в) управління товарно-матеріальними запасами.
2. Оцінка політики корпорації з формування та використання оборотного капіталу методом коефіцієнтів.
3. Сутність та види короткострокового фінансування поточних активів:
а) торговельний (комерційний) кредит;
б) банківський кредит, його види;
в) факторинг;
г) позики, гарантовані урядом;
д) емісія комерційних паперів.

Лекція 7. Управління прибутком (збитком) корпорації. Вплив держави на ефективність управління фінансами корпорацій
1. Управління процесом формування прибутку (збитку) корпорації.
а) управління витратами;
б) джерела формування прибутку.
2. Форми та методи оптимізації результатів діяльності корпорації.
3. Аналіз результатів дивідендної політики методом коефіцієнтів.
4. Мета, особливості та механізм фінансової реструктуризації і реорганізації корпорацій.
5. Фінансові (фінансово-промислові групи). Концентрація корпорацій.
6. Фінансовий контроль.
7. Управління фінансами в корпораціях з участю держави.
8. Регулююча роль держави в діяльності корпорацій.

Лекція 8. Корпорація в системі міжнародних фінансово-економічних відносин
1. Фінансовий ринок як основа економічного розвитку корпорацій.
2. Первинні емісії довгострокових цінних паперів.
3. Вторинний ринок корпоративних цінних паперів.
4. Емісія цінних паперів, пов'язана із злиттями і поглинаннями.
5. Емісія акцій, що пов’язана з приватизацією державного майна.
6. Вплив інтернаціоналізації та глобалізації на фінансовий ринок.
7. Ринок акцій.
8. Ринок облігацій.

5. Плани семінарських занять з дисципліни “Управління фінансами корпорацій”
Практичне заняття.
Орієнтовний перелік питань:
Основні положення корпоративних фінансів. Мета вивчення дисципліни
1. Теоретичні основи фінансів корпорацій.
2. Фінансове зовнішнє середовище.
3. Рух капіталу корпорації. Характеристика особливостей обороту капіталу та руху фінансових потоків приватних та публічних акціонерних товариств.
4. Вартісноорієнтований фінансовий менеджмент та його основні риси.
5. Правове визначення акціонерного товариства та особливостей його діяльності.
6. Проблемні питання в діяльності українських акціонерних товариств у зв’язку з прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства».

Принципи та організаційна складова управління фінансами корпорацій
1. Особливості управління фінансами корпорації, його головні принципи.
2. Особливості організації управління фінансами в АТ, холдінгах, концернах тощо. Організація управління фінансовою функцією оффшорної компанії.
3. Розподіл обов’язків в управлінні фінансами корпорації. Права та обов’язки посадових осіб акціонерного товариства щодо управління фінансами корпорацій.
4. Планування функція управління фінансами корпорацій.

На практичному занятті здійснюється бібліографічний огляд за основними темами курсу.
За безпосередніми темами практичного заняття передбачено розгляд кейсових ситуацій та опрацювання матеріалу в комп’ютерному залі.
Джерела:
Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручникю – К.: КНЕУ, 2004.
Практичне заняття.
Орієнтовний перелік питань:
Інформаційне забезпечення управління фінансами корпорацій
1. Значення внутрішньої і зовнішньої інформації в організації управління корпоративними об’єднаннями різного типу.
2. Повнота інформації як основа прийняття ефективних рішень. Схема ефективного інформаційного середовища
3. Інформаційні теорії фінансового ринку.
4. Шахрайство з боку фінансових менеджерів на фінансовому ринку.
5. Існуючі стандарти фінансової звітності. Гласність фінансової звітності й аудит.
6. Склад фінансової звітності та основні принципи її складання.

Фінансовий аналіз економічної інформації як основа прийняття управлінських рішень
1. Аналіз фінансової звітності корпорації.
2. Метод коефіцієнтів. Системні методи аналізу.
3. Користувачі фінансової звітності і застосування методів аналізу.
4. Умови для ефективного фінансового планування Стратегічне й оперативне фінансове планування.
5. Методи упорядкування прогнозних фінансових документів.

Передбачено:
Відповіді викладача на запитання студентів.
Відповіді студентів на запитання викладача по основним теоретичним положенням теми.
Розв'язання ситуацій за допомогою викладача.
За практичним заняттям передбачено розгляд фінансової звітності реальних компаній та робота в комп’ютерному залі.
Джерела:
1.Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручникю – К.: КНЕУ, 2004.
Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч.дисц. / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, В.М. Радзієвська, Б.С. Стеценко. - К.: КНЕУ, 2002.
Рязанова Н.С. Фінансове рахівництво: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002

Практичне заняття.
Орієнтовний перелік питань:
Вартісний підхід в управлінні фінансами корпорацій. Управління акціонерним капіталом корпорації
1. Поняття капіталізації у широкому та вузькому розумінні.
2. Витратний, дохідний та порівняльний підходи щодо оцінки корпорації.
3. Формування капіталу корпорації. Поняття оптимальної структури капіталу.
4. Фінансовий та операційний ризик.
5. Гранична ставка корпоративного податку.
6. Сутність офшорного бізнесу.
7. Особливості оподаткування транснаціональних корпорацій. Подвійне оподаткування.
8. Аналіз акціонерної вартості.
9. Особливості оцінки вартості банку.

Передбачено:
Відповіді викладача на запитання студентів.
Відповіді студентів на запитання викладача по основним теоретичним положенням теми.
Розв'язання кейса з допомогою викладача.
За темою практичного заняття передбачено розгляд задач, ситуацій, кейсових ситуацій, опрацювання матеріалу в комп’ютерному залі і підготовка аналітичних матеріалів.
Джерела:
1.Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручникю – К.: КНЕУ, 2004.
Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч.дисц. / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, В.М. Радзієвська, Б.С. Стеценко. - К.: КНЕУ, 2002.
Практичне заняття.
Орієнтовний перелік питань:
Управління оборотним капіталом корпорації та його фінансування
1. Сутність оборотного (працюючого) капіталу:
а) управління грошовими коштами та портфелем цінних паперів;
б) управління дебіторською заборгованістю;
в) управління товарно-матеріальними запасами.
2. Оцінка політики корпорації з формування та використання оборотного капіталу методом коефіцієнтів.
3. Сутність та види короткострокового фінансування поточних активів:
а) торговельний (комерційний) кредит;
б) банківський кредит, його види;
в) факторинг;
г) позики, гарантовані урядом;
д) емісія комерційних паперів.

Передбачено:
1.Відповіді викладача на запитання студентів.
2.Відповіді студентів на запитання викладача по основним теоретичним положенням теми.
3.Розв'язання кейса з допомогою викладача.
За темою практичного заняття передбачено розгляд задач, ситуацій, кейсових ситуацій, опрацювання матеріалу в комп’ютерному залі і підготовка аналітичних матеріалів.
Джерела:
1.Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручникю – К.: КНЕУ, 2004.
2.Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч.дисц. / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, В.М. Радзієвська, Б.С. Стеценко. - К.: КНЕУ, 2002.
Практичне заняття.
Орієнтовний перелік питань:
Управління прибутком (збитком) корпорації. Вплив держави на ефективність управління фінансами корпорацій
1. Управління процесом формування прибутку (збитку) корпорації.
а) управління витратами;
б) джерела формування прибутку.
2. Форми та методи оптимізації результатів діяльності корпорації.
3. Аналіз результатів дивідендної політики методом коефіцієнтів.
4. Мета, особливості та механізм фінансової реструктуризації і реорганізації корпорацій.
5. Фінансові (фінансово-промислові групи). Концентрація корпорацій.
6. Фінансовий контроль.
7. Управління фінансами в корпораціях з участю держави.
8. Регулююча роль держави в діяльності корпорацій.
Передбачено:
1.Відповіді викладача на запитання студентів.
2.Відповіді студентів на запитання викладача по основним теоретичним положенням теми.
3.Розв'язання кейса з допомогою викладача.
За темою практичного заняття передбачено розгляд задач, ситуацій, кейсових ситуацій, фінансових звітів конкретних компаній і підготовка аналітичних матеріалів.
Джерела:
1.Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручникю – К.: КНЕУ, 2004.
Практичне заняття.
Орієнтовний перелік питань:
Корпорація в системі міжнародних фінансово-економічних відносин
1. Фінансовий ринок як основа економічного розвитку корпорацій.
2. Первинні емісії довгострокових цінних паперів.
3. Вторинний ринок корпоративних цінних паперів.
4. Емісія цінних паперів, пов'язана із злиттями і поглинаннями.
5. Емісія акцій, що пов’язана з приватизацією державного майна.
6. Вплив інтернаціоналізації та глобалізації на фінансовий ринок.
7. Ринок акцій.
8. Ринок облігацій.

Передбачено:
Відповіді викладача на запитання студентів.
Відповіді студентів на запитання викладача по основним теоретичним положенням теми.
Розв'язання задач та ситуацій.
За темою практичного заняття передбачено розгляд задач, ситуацій, кейсових ситуацій, фінансових звітів конкретних компаній і підготовка аналітичних матеріалів.
Джерела:
1.Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручникю – К.: КНЕУ, 2004.
2.Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч.дисц. / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, В.М. Радзієвська, Б.С. Стеценко. - К.: КНЕУ, 2002.

6. Самостійна робота з дисципліни «Управління фінансами корпорацій».
Самостійна робота за навчальною дисципліною „Управління фінансами корпорацій” включає наступні форми:
1.1. опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
1.2. підготовка до семінарських, практичних занять;
1.3. виконання домашніх завдань;
1.4. підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю;
1.5. систематизація вивченого матеріалу перед написанням модулів;
1.6. вивчення тем, що передбачені для самостійного опрацювання;
1.7.виконання індивідуальних завдань за результатами стажування (проходження практики).
1.1. Опрацювання теоретичних основ, прослуханого лекційного матеріалу здійснюється студентами самостійно у позааудиторний час.
1.2. Підготовка студентів до семінарських, практичних занять; 1.3. виконання домашніх завдань; 1.4. підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю; 1.5. систематизація вивченого матеріалу перед написанням модулів та іспитом (для студентів вечірньої та заочної форми навчання) – студентами проводиться самостійно згідно розкладу занять.
Для самостійного виконання вдома студентам пропонюється завдання по розв'язанню задач.
Контроль за самостійною роботою здійснюється шляхом перевірки правильності виконання домашнього завдання, усного опитування, написання та перевірки контрольних робіт, модульного контролю, відповідей на тести, виявлення та розбору спірних або незрозумілих моментів.
1.6. Вивчення тем, що передбачені для самостійного опрацювання:
перелік тем до самостійного вивчення дається викладачем, що веде лекційні заняття разом з більш докладним перліком питань до їх опрацювання відповідно до основного переліку тем.
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
з дисципліни УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ КОРПОРАЦІЙ
для студентів спеціальності 6104
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
з дисципліни
для студентів спеціальності 6104
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Види самостійної роботи
Терміни виконання
Форма контролю та звітності
Максимальна кількість балів (за виконання одного завдання)

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ ЗАВДАННЯ

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

Підготовка до семінарських (практичних) занять відповідно до планів семінарів
Протягом семестру

Відповіді на семінарських (практичних) заняттях, результати експрес-контролю.Активність в обговоренні питань, що винесені на семінарські (практичні) заняття
60

Максимально можлива кількість балів за виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях 60 балів

ЗА ВИКОНАННЯ МОДУЛЬНИХ (КОНТРОЛЬНИХ) ЗАВДАНЬ

1.2. Підготовка до модульних контрольних робіт
-//-
Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт
10 за 1 модуль 10х2=20

ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

1.3.Пошук, підбір та огляд літературних джерел за темами, які винесені викладачем на самостійне вивчення
-//-
Розгляд матеріалів під час аудиторних занять, перевірка правильності відповідей на тестові запитання
10
(5 балів за кожну тему)

Разом балів за обов’язкові види робіт
90

Разом балів за обов’язкові види СРС
90

2. ВИБІРКОВІ ЗАВДАННЯ

1.Міні-лекція з проблемних питань
(1 за семестр) (або)
Узгоджується з викладачем, який веде семінари
Презентація на семінарі (лекції)
10

2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій (або)
Протягом семестру, але не пізніше, ніж за 3 тижні до його закінчення
Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР
10

3. Формування аналітичних звітів (із побудовою діаграм, графіків, таблиць тощо) за заданою тематикою (або)
На семінар, на якому розглядається відповідна тема.
Для тем, які самостійно опрацьовуються, –
протягом семестру, але не пізніше, ніж за 3 тижні до його закінчення
Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР
10

4. Розгляд виробничих ситуацій (підготовка розрахункової частини та звітів)
Протягом семестру, але не пізніше ніж за 3 тижні до його закінчення
Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР
10

Разом балів за вибіркові види СРС
10

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ

Всього балів за СРС
100

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПИСЬМОВИХ РОБІТ

Будь-яка письмова робота може бути виконана лише один раз. Доопрацювання і переписування не дозволяються.
За несамостійну роботу і використання недозволених джерел (списування) студент отримує 0 балів.
Якщо з поважних причин студент був відсутнім на модульному контролі, він має право звернутися до викладача і написати відповідні контрольні завдання на протязі семестру, але не пізніше ніж за 2 тижні до його закінчення.


КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
з дисципліни
для студентів спеціальності 6104
ВЕЧІРНЯ ФОРМА НАВЧАННЯ

Види самостійної роботи
Терміни виконання
Форма контролю та звітності
Максимальна кількість балів (за виконання одного завдання)

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ ЗАВДАННЯ

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

1.1. Підготовка до семінарських, практичних занять
Протягом семестру
Відповіді на семінарських (практичних) заняттях, результати експрес-контролю.
Активність в обговоренні питань, що винесені на семінарські (практичні) заняття


60

Максимально можлива кількість балів за виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях 60 балів

ЗА ВИКОНАННЯ МОДУЛЬНИХ (КОНТРОЛЬНИХ) ЗАВДАНЬ

1.2. Підготовка до модульних контрольних робіт
-//-
Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт
10 за 1 модуль 10х2=20

ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

1.3.Пошук, підбір та огляд літературних джерел за темами, які винесені викладачем на самостійне вивчення
-//-
Розгляд матеріалів під час аудиторних занять, перевірка правильності відповідей на тестові запитання
10
(5 балів за кожну тему)

Разом балів за обов’язкові види робіт
90

2. ВИБІРКОВІ ЗАВДАННЯ

1.Міні-лекція з проблемних питань
(1 за семестр) (або)
Узгоджується з викладачем, який веде семінари
Презентація на семінарі (лекції)
10

2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій (або)
Протягом семестру, але не пізніше, ніж за 3 тижні до його закінчення
Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР
10

3. Формування аналітичних звітів (із побудовою діаграм, графіків, таблиць тощо) за заданою тематикою (або)
На семінар, на якому розглядається відповідна тема.
Для тем, які самостійно опрацьовуються, –
протягом семестру, але не пізніше, ніж за 3 тижні до його закінчення
Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР
10

4. Розгляд виробничих ситуацій (підготовка розрахункової частини та звітів)
Протягом семестру, але не пізніше ніж за 3 тижні до його закінчення
Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР
10

Разом балів за вибіркові види СРС
10

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ

Всього балів за СРС
100

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПИСЬМОВИХ РОБІТ

Будь-яка письмова робота може бути виконана лише один раз. Доопрацювання і переписування не дозволяються.
За несамостійну роботу і використання недозволених джерел (списування) студент отримує 0 балів.
Якщо з поважних причин студент був відсутнім на модульному контролі, він має право звернутися до викладача і написати відповідні контрольні завдання на протязі семестру, але не пізніше ніж за 2 тижні до його закінчення.КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
з дисципліни
для студентів спеціальності 6104
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Види самостійної роботи
Терміни виконання
Форма контролю та звітності
Максимальна кількість балів (за виконання одного завдання)

І. Обов’язкові

За виконання модульних (контрольних) завдань

1.2. Підготовка до модульних контрольних робіт
-//-
Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт
80

Разом балів за обов’язкові види робіт
80

ІІ. Вибіркові

За виконанням завдань для самостійного опрацювання

2.1. Написання рефератів за заданою тематикою
-//-
Обговорення (захист) рефератів під час аудиторних занять або ІКР
20

2.2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою
-//-
Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР
20

Разом балів за вибіркові види робіт
20

Всього балів
100

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПИСЬМОВИХ РОБІТ

Будь-яка письмова робота може бути виконана лише один раз. Доопрацювання і переписування не дозволяються.
щ°За несамостійну роботу і використання недозволених джерел (списування) студент отримує 0 балів.
Якщо з поважних причин студент був відсутнім на модульному контролі, він має право звернутися до викладача і написати відповідні контрольні завдання на протязі семестру, але не пізніше ніж за 2 тижні до його закінчення.


1.7. Виконання індивідуальних завдань.
Індивідуальні завдання включають: розгляд виробничих ситуацій (підготовка розрахункової частини та звітів), написання рефератів, есе (за оглядом наукових публікацій за заданою тематикою), виконання розрахункових, графічних робіт, аналітичний огляд наукових публікацій за заданою тематикою, підготовку матеріалів до семінарів–дискусій, міні-лекцій, наукових гуртків та наукових студентських конференцій - за вибором студентів.
1.7.1. Реферати.
Підготовка до написання реферату починають з вибору теми. Студент має право самостійно обрати тему з проблематики, визначеної у даному переліку, або запропонувати свою тему. У останньому випадку вибрана тема повинна бути узгоджена з викладачем, який проводить практичні заняття.
Реферат готується відповідно до загальноприйнятих вимог до написання такого виду робіт.
Захист реферату передбачає презентацію на відповідному семінарському занятті.
Написання реферату створює для студента можливість навчитися самостійно працювати з інформаційними джерелами, узагальнювати їх матеріали, вивчати та оцінювати основні проблеми і шляхи їх подолання, які стосуються фінансів вітчизняних АТ, виробляти пропозиції з метою їх подолання, вміти порівнювати з відповідною зарубіжною практикою.
Загальні вимоги до написання реферату.
Обсяг має бути в межах 10-40 сторінок стандартного формату А4 у друкованому вигляді. Зміст реферату повинен відповідати сучасному рівню розвитку економічної науки. У разі наявності декількох точок зору на те чи інше питання, необхідно висвітлити їх.
При використанні статистичних даних, студент повинен орієнтуватися на їх достовірність та відповідність часовим параметрам.
Етапи підготовки реферату.
Робота над рефератом поділяється на наступні етапи:
Вибір теми.
Самостійне складання попереднього плану.
Підбір літературних джерел та фактичного матеріалу згідно плану.
Узгодження з викладачем плану реферату та внесення необхідних змін до нього та до списків джерел інформації.
Безпосередня робота над написанням.
Захист реферату.
Оформлення реферату.
Слід уникати в роботі книжкових висловів та фраз. Необхідно самостійно формулювати свої думки, не допускати протиріч між частинами та тексту взагалі.
Кожне питання, що зазначене в плані, повинно мати свій заголовок. Нумерація сторінок починається з титульного аркуша арабськими цифрами у верхньому правому куті зверху. На титульному аркуші номер не проставляється.
Зміст роботи подається на другій сторінці. Цифровий матеріал, що застосовується в роботі, супроводжується точним посиланням на відповідні джерела. Окремо нумеруються таблиці та графічний матеріал. Заголовки таблиць, графіків, діаграм повинні відповідати змісту матеріалу та вказувати на об'єкт та період до якого відносяться дані. В таблицях вказують одиниці виміру, а в графіках та діаграмах - масштаб (за необхідності). Таблицю або графік розміщують після першого посилання в тексті на неї. Громіздкі матеріали бажано розмістити у додатках.
Заголовки розміщують справа над таблицею та її тематичним заголовком. Використану літературу та законодавчі акти рекомендується наводити в наступній ієрархічній послідовності:
Конституція України.
Законодавчі акти Верховної Ради України.
Укази Президента України.
Постанови Кабінету Міністрів.
Нормативні докумен ти.
Статистичні збірники та звітні матеріали міністерств і відомств.
Монографічна література й підручники.
Періодичні видання.
На останній сторінці студент ставить свій підпис і дату закінчення роботи.
Теми рефератів з дисципліни “Управління фінансами корпорацій”
1. Основні риси сучасної корпорації та особливості корпоративного управління.
2. Вплив юридичних форм організації капіталу і підприємництва, особливості обороту капіталу та руху фінансових потоків.
3. Характеристика особливостей обороту капіталу та руху фінансових потоків приватних та публічних акціонерних товариств.
4. Вартісноорієнтований фінансовий менеджмент та його основні риси.
5. Правове визначення акціонерного товариства та особливостей його діяльності.
6. Особливості управління фінансами корпорації, його головні принципи.
7. Особливості організації управління фінансами в АТ, холдінгах, концернах тощо.
8. Організація управління фінансовою функцією оффшорної компанії.
9. Права та обов’язки посадових осіб акціонерного товариства щодо управління фінансами корпорацій.
10. Виникаючі протиріччя між необхідністю створення прозорості на фінансовому ринку і безпекою корпорацій.
11. Інформаційні теорії фінансового ринку.
12. Інвестиційна діяльність фінансових корпорацій.
13. Шахрайство з боку фінансових менеджерів на фінансовому ринку.
14. Оцінка інвестиційних проектів корпорації та прийняття рішень.
15. Управління оборотним капіталом корпорації.
16. Фінансування поточних потреб в оборотному капіталі.
17. Джерела короткострокового фінансування поточних потреб в оборотному капіталі.
18. Оподаткування корпорацій.
19. Корпорація на фінансовому ринку.
20. Емісійна стратегія корпорації.
21. Розміщення корпоративних цінних паперів на фондовому ринку.
22. Розміщення корпоративних цінних паперів на грошовому ринку.
23. Фундаментальний аналіз фінансової звітності корпорації, його економічне і фінансове значення.
24. Стратегічне фінансове планування, його значення для зміцнення конкурентної позиції.
25. Поточне (оперативне) фінансове планування, його значення для діяльності корпорації.
26. Прогнозні (pro forma) фінансові документи, методи складання, значення для розробки економічної і фінансової політики.
27. Організація фінансового планування і контролю в корпорації.
28. Планування як принцип управління фінансами корпорації.
29. Склад фінансового плану корпорації.
30. Приватизація державної власності та акціонування.
31. Проблеми організації фінансів акціонерних товариств.
32. Злиття (поглинання) корпорацій та пов’язаний з цими процесами випуск акцій.
33. Взаємовідносини корпорації з пенсійними фондами.
34. Новітні теорії корпоративних фінансів.

Крім рефератів студенти можуть готувати самостійно (але під керівництвом викладача, який веде практичні заняття) міні-лекції або доповіді за обраним напрямом дослідження.
Також викладачем можуть бути запропоновані кейси (практичні ситуації), за розв’язок яких студенти отримують відповідну кількість балів.

1.7.2. Виконання розрахункових, графічних робіт.
Виконання розрахункових, графічних робіт дозволяє студенту навчитися самостійно працювати з інформаційними джерелами, узагальнювати їх матеріали, формує навички самостійної науково-дослідної та практичної роботи, сприяє формуванню професійно значущих якостей, знань, умінь і навичок майбутніх фахівців, розвитку та поглибленню наукових і практичних інтересів до майбутньої професійної діяльності.
Результати проведеної роботи оформлюються студентом згідно з вимогами до оформлення реферату.

1.7.3. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою, есе та розгляд виробничих ситуацій (підготовка розрахункової частини та звітів).
Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою формує навички самостійної науково-дослідної та практичної роботи, дозволяє студенту навчитися самостійно працювати з інформаційними джерелами, узагальнювати їх матеріали, сприяє розвитку та поглибленню наукових і практичних інтересів до майбутньої професійної діяльності.
Результати проведеної роботи оформлюються студентом згідно з вимогами до оформлення реферату.
Контроль за виконанням індивідуальних завдань (п.1.7.1 - п.1.7.3) здійснюється шляхом обговорення (захисту) рефератів під час аудиторних занять, розгляду підготовлених матеріалів, виявлення та розбору спірних або незрозумілих моментів, перевірки правильності виконання завдань.

1.7.4. Підготовка матеріалів до семінарів–дискусій, міні-лекцій, наукових гуртків та студентських конференцій.
Студенти, що бажають прийняти участь у науковій роботі, можуть підготувати матерали для участі у семінарі–дискусії або на наукову студентську конференцію. Для самостійної роботи пропонується написання доповіді та організація семінара–дискусії для студентів, які зацікавлені у поглибленому вивченні дисципліни. Підготовка та проведення семінарів–дискусій, міні-лекцій, наукових гуртків та студентських конференцій відбувається в позааудиторний час.
Проблематика може бути обрана студентом довільно, орієнтуючись на тему семінарів–дискусій, міні-лекцій, наукових гуртків та студентських конференцій за згодою викладача, що проводить семінарські заняття.

Контроль за виконанням індивідуальних завдань (п.1.7.4 ) здійснюється шляхом обговорення доповідей, розгляду підготовлених матеріалів, виявлення та розбору спірних або незрозумілих моментів в позааудиторний час.

Виконання індивідуальних завдань.
Виконане студентом індивідуальне завдання показує, наскільки глибоко студент засвоїв теоретичний курс та набув навичок в розв’язанні конкретних практичних питань з дисципліни “Управління фінансами корпорацій”.
Мета індивідуальних завдань полягає у закріпленні та поглибленні теоретичних і практичних знань, отриманих студентом в процесі вивчення курсу, розвитку навичок самостійного опрацювання навчальної, спеціальної літератури і статистичних матеріалів, узагальнення зібраної інформації та обґрунтування зроблених висновків, а також письмового викладу отриманих результатів.

Результати виконання індивідуального завдання оформлюються окремим звітом.
Звіт складається з:
Титульного аркуша
Змісту звіту
Текстової частини
Списку використаної літератури
Підпису студента та дати складання звіту
В звіті про виконання індивідуального завдання студент повинен:
визначити теоретичні та практичні аспекти обраної теми дослідження
показати добрі знання літературних джерел і нормативних актів, статистичних та інших матеріалів, всебічно і глибоко розкрити зміст обраної проблеми, відповідно до визначених в тексті завдання структури питань та вимог щодо їх розкриття.
Загальний обсяг звіту становить - 20-25 сторінок рукопису формату А4, розмір кеглю 12, міжрядковий інтервал 1.4, поля 2 см, нумерація сторінок під текстом з правого боку
Звіт про результати індивідуальної роботи подається на кафедру фінансових ринків для перевірки у встановлений термін. Завдання додатково уточнюються викладачем.

7.ндивідуально-консультативна робота

Індивідуально-консультативна робота з навчальної дисципліни “Управління фінансами корпорацій” проводиться в таких формах:
Перевірка виконання індивідуальних завдань студентів:
Рефератів;
Виконання розрахункових, графічних робіт.
Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою та розгляд виробничих ситуацій (підготовка розрахункової частини та звітів).
Підготовка матеріалів до семінарів–дискусій, міні-лекцій, наукових гуртків та студентських конференцій.
Підготовка відповідних матеріалів за проходженням практичного стажування на підприємстві.
Перевірка виконання письмових завдань поточного контролю:
оперативного письмового контролю,
модульних завдань.
Здійснюється викладачем, що проводить семінари, на протязі семестру, в якому виконуються відповідні завдання.
Надання консультацій:
Проведення цільових консультацій (а) перед модулем. Консультація проводиться в активній формі з використанням методу прес-конференції. При цьому при наданні консультацій перед виконанням модуля до неї можуть залучатися найбільш підготовлені студенти (за їх бажанням).
Консультації студентів з приводу виконання індивідуальних завдань:
а) у процесі проведення пошуково-аналітичної роботи та наукових досліджень і підготовки доповідей для участі в роботі дискусійного клубу з фінансів та науковій студентській конференції;
б) при підготовці міні-лекції;
в) при підготовці експертної оцінки.

Індивідуально-консультаційна робота студентів проводиться в аудиторному режимі згідно з розкладом консультацій.
В аудиторії викладач надає методичні рекомендації з вивчення тем курсу, формулює питання по кожній темі, які має опрацювати студент. На консультаційних заняттях з’ясовуються всі незрозумілі студенту питання. На кожному консультаційному занятті студентами здійснюються доповіді за проблемними питаннями підготовлених ними рефератів, з’ясування питань за індивідуальними роботами за результатами стажування (проходження практики) та підведення відповідних підсумків.


Графік проведення індивідуально-консультативної роботи (ІКР) з дисципліни „Управління фінансами корпорацій” на __ семестр 200__ н.р.*
№ п/п
Форми індивідуально-консультативної роботи
Навчальні тижні, дата, час, місце проведення ІКР
Кількість годин

Денна форма навчання
1.
Індивідуальні завдання

Перевірка 1-го ІЗ


Перевірка 2-го ІЗ

Перевірка 3-го ІЗ2.
Консультації


3.
Перевірка виконання завдань СРС


Вибіркові завданняКонтрольна робота, 2 академ. годиниРазом

Графік проведення індивідуально-консультативної роботи (ІКР) з дисципліни „Управління фінансами корпорацій” на __ семестр 200__ н.р.*
№ п/п
Форми індивідуально-консультативної роботи
Навчальні тижні, дата, час, місце проведення ІКР
Кількість годин
Вечірня форма навчання

1.
Індивідуальні завдання

Перевірка реферату2.
Консультації

3.
Перевірка виконання завдань СРС

Контрольна робота, 2 академ. ГодиниРазомГрафік проведення індивідуально-консультативної роботи (ІКР) з дисципліни „Управління фінансами корпорацій” на __ семестр 200__ н.р.*
№ п/п
Форми індивідуально-консультативної роботи
Навчальні тижні, дата, час, місце проведення ІКР
Кількість годин
Заочна форма навчання

1.
Індивідуальні завдання

2.
Консультації

3.
Перевірка виконання завдань СРС


Контрольна робота, 2 академ. години


Разом


* конкретна дата, час, місце може бути визначена за наявності розкладу занять.8. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
З метою активізації процесу навчання застосовуються наступні навчальні технології при вивченні дисципліни “Управління фінансами корпорацій”:
Проблемні лекції;
Міні-лекції;
Робота в малих групах;
семінари-дискусії;
Мозкові атаки;
Кейси;
Презентації;
Рольові ігри;
Дидактичні ігри;
Банки візуального супроводження навчального процесу.

Найбільш ефективним є використання кейс-методів, виходячи з практичної спрямованості дисципліни, особливо за наступними питаннями:
Оцінка капіталу корпорації;
Структура капіталу;
Дивіденд і дивідендні політика;
Бюджетування капітальних вкладень;
Оборотний капітал корпорації.
При цьому використовуються безпосередньо “реальні” форми фінансової звітності за зарубіжними акціонерними товариствами та інша реальна фінансова інформація, крім того широко використовуються “адаптовані” кейси до відповідної теми курсу “Управління фінансами корпорацій”.
Опрацювання згаданих кейсів відбувається у малих групах, з метою участі кожного студента в роботі за поточною темою заняття.
Підготовлені банки візуального супроводження використовуються для кращого засвоєння матеріалу безпосередньо на лекційних заняттях, а також при проведенні презентацій студентами-доповідачами (групами студентів) під час доповідей на засіданнях наукових гуртків, на практичних заняттях тощо.
З метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни передбачені міні – лекції найбільш підготовлених студентів в межах заняття-дослідження.
За умов перетинання теми даної дисципліни з іншими дисциплінами, застосовуються семінари-дискусії.
9. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Перелік питань, що охоплюють зміст дисципліни
Предмет дисципліни “Управління фінансами корпорацій”.
Фінансове навколишнє середовище та його вплив на корпорацію.
Функції корпоративних фінансів.
Формування капіталу корпорації.
Фінансова політика корпорації.
Прийняття рішень, які визначають основні напрямки політики корпорації.
Оптимальна структура капіталу корпорації.
Ціна капіталу.
Розподіл капіталу корпорації.
Рух капіталу корпорації.
Внутрішні та зовнішні фонди корпорації.
Дисконтування грошових потоків.
Вартісний цикл обороту капіталу.
Конкурентна позиція.
Фінансовий менеджмент та його основні принципи.
Головна функція фінансового менеджеру та основне протиріччя, яке він вирішує.
Внутрішня та зовнішня інформація, її значення в процесі прийняття управлінських рішень.
Правовий статус корпорації.
Нетто приведена вартість, її значення при виборі проекту.
Ціна капіталу, ціна (курс) цінного паперу.
Ризик та ціна капіталу.
Теорія оптимального портфелю цінних паперів Марковіца.
Теорія ризику Шарпа. Напишіть формулу.
Модель оцінки капітальних активів, її практичне значення.
Структура капіталу корпорації.
Теорія структури капіталу корпорації (теорія Міллера-Моділ”яні).
Структура капіталу корпорації з урахуванням податкового впливу.
Альтернативні теорії структури капіталу корпорації.
Фактори оптимізації структури капіталу корпорації.
“Податковий захист” при визначенні структури капіталу.
Напишіть формулу “податкового захисту”.
Фінансовий леверидж, як міра фінансового ризику.
Операційний леверидж, як міра операційного ризику.
Теоретичні основи дивідендної політики.
Фактори дивідендної політики (юридичні та фінансові обмеження, інвестиційні можливості корпорації).
Вплив дивідендної політики на прибутковість сплаченого капіталу.
Методи проведення дивідендної політики.
Бюджетування капітальних вкладень.
Конкурентна позиція, як визначний фактор направлення довгострокових вкладень у реальні активи.
Оцінка вартості інвестицій у реальні активи.
Різноманітність методів оцінки інвестиційних проектів.
Формула визначення терміну окупності проекту та зворотний показник - індекс прибутковості. Їх значення та недоліки при прийнятті інвестиційних рішень
Внутрішня ставка дохідності. Написати формулу та вказати значення цієї ставки при прийнятті рішень.
Нетто приведена вартість. Її економічне значення та визначення ставки дисконту з урахуванням часу та ризику.
Визначення ринкового ризику, оцінка коефіцієнту бета.
Аналіз чутливості.
Модель Монте-Карло.
Модель “дерево рішень”.
Працюючий капітал та нетто працюючий капітал.
Прийняття рішень по короткотерміновим активам та короткотерміновим пасивам.
Структура поточних активів.
Управління грошовими коштами.
Касовий бюджет.
Компенсаційні залишки.
Політика по формуванню портфеля цінних паперів.
Дебіторська заборгованість. Кредитна політика корпорації.
Товарно-матеріальні запаси, їх склад.
Моделі економічно обґрунтованих обсягів замовлень.
Джерела короткотермінового фінансування працюючого капіталу.
Комерційний кредит постачальників.
Кредиторська та дебіторська заборгованість, мінімальна нетто-заборгованість.
Короткотермінові кредити комерційних банків.
Корпорація на фінансовому ринку (грошовому ринку, ринку капіталів, ринку банківських позичок).
Сучасні тенденції у нових емісіях корпорацій.
Дайте визначення райту.
Рух акціонерного капіталу.
Первинне розміщення корпоративних паперів.
Вторинний ринок цінних паперів, його значення.
Емісія скрипів. Дайте визначення.
Викуп обертаючихся акцій.
Значення фінансової звітності корпорацій.
Склад фінансової звітності.
Баланс корпорації. Основна балансова формула.
Статті активів.
Статті пасивів.
Статті сплаченого капіталу.
“Золоті правила” балансу.
Звіт про рух прибутку.
Визначення вартості продаж.
Валовий прибуток.
Нетто прибуток.
Розподілений та нерозподілений прибуток.
Дохід на звичайну акцію, дивіденд на звичайну акцію.
Звіт про рух акціонерного капіталу.
Звіт про рух грошових потоків.
Значення аналізу фінансової звітності при прийнятті фінансових та інвестиційних рішень.
Методи аналізу фінансової звітності.
Метод коефіцієнтів. Основні групи коефіцієнтів.
Коефіцієнти ліквідності.
Коефіцієнти управління активами.
Коефіцієнти управління пасивами.
Коефіцієнти прибутковості.
Коефіцієнти платоспроможності.
Коефіцієнти капіталу.
Метод Дюпона. Написати формулу, вказати його особливості та значення.
Метод Альтмана., інші методи визначення можливостей банкрутства.
Планування, як принцип управління фінансами корпорацій.
Стратегічне та оперативне управління.
Умови, необхідні для ефективного фінансового планування.
Підходи до оптимізації планування.
Контроль за виконанням планових показників.
Методи складання прогнозних фінансових документів.
Прогноз продажу.
Метод відсоткових співвідношень статей активів, пасивів, сплаченого капіталу до прогнозного продажу.
Фінансовий план.
Основні документи фінансового плану.
Прогноз продажу.
Прогнозні форми балансу.
Прогнозні форми звіту про рух прибутку.
Прогнозні форми звіту про рух акціонерного капіталу.
Прогнозні форми звіту про рух грошових потоків.
Касовий бюджет.
Бюджет капітальних вкладень.
Проблеми, які виникають при фінансовому плануванні.
Проблеми планування джерел фінансування.

Для студентів денної форми навчання
Критерії оцінки знань студентів при поточному контролі.
Загальна максимальна сума балів поточного контролю - 100 балів, яка складається з:
а) виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях не менше 60 балів;
б) виконання завдань для самостійної роботи (див. карту сам. роботи)- додаткові роз’яснення дає викладач, який веде практичні заняття;
в) виконання модульних контрольних робіт за рішенням кафедри (див. карту сам. роботи)- додаткові роз’яснення дає викладач, який веде практичні заняття;
г) інші об’єкти контролю на розсуд викладача, який веде практичні заняття.
Таким чином, поточний контроль складається з наступних частин:
контроль за виконанням модульних завдань
оперативний контроль з тем, що вивчаються студенами самостійно,
оцінювання систематичності та активності роботи студента протягом семестру.
1.1.Контроль за виконанням модульних завдань (максимальна сума 24 бали).
Модульний контроль здійснюється в два етапи у вигляді контрольної роботи.
І модуль: Включає теми 1-7 (максимальна сума 10 балів).
ІІ модуль: Включає теми 8-12 (максимальна сума 10 балів).
Передбачається написання студентами письмової роботи, вимоги до якої дає викладач, який проводить практичні заняття.
До основних критеріїв оцінювання модульних робіт відносяться: повнота, послідовність, логічність відповідей за теоретичними питаннями та повнота, завершеність, точність розрахунків за практичними питаннями. Безпосередні критерії оцінювання доводяться до студентів перед модульним контролем. Письмові роботи зберігаються на кафедрі до закінчення семестру.
Оцінювання систематичності та активності роботи студента протягом семестру проводиться шляхом оперативного устного та письмового контролю (максимальна сума 60 балів) .
Оцінювання роботи студента на 6 семінарських (практичних) заняттях протягом семестру - максимальна сума 60 балів проводиться:
На кожному занятті студент може отримати 10 балів, в тому числі:
-за відповіді на семінарських (практичних) заняттях за результатами експрес-контролю - до 10 балів. Порядок проведення експрес-контролю та критерії оцінювання доводяться до студентів перед контролем.
- за активність в обговоренні питань, що винесені на семінарське (практичне) заняття - максимальна сума 4 бали:
а) за повноцінну відповідь на практичних заняттях, що оцінена на “відмінно”– 4 бали;
б) за повноцінну відповідь на практичних заняттях, що оцінена на “добре” – 3 бали;
в) за повноцінну відповідь на практичних заняттях, що оцінена на “задовільно” – 2 бали;
г) за відсутність відповідей та відповіді, що оцінені тільки негативно – 0 балів.
Загальна кількість балів за результатами роботи студента на семінарських (практичних) заняттях протягом семестру не може бути більше 60 балів.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 100 балів для вибіркових дисциплін.
Тобто, передбачене преміювання студентів за наступні форми робіт:
- участь в студенській науковій конференції з доповіддю, що торкається проблем фінансів корпорацій;
- публікація з проблематики корпоративних фінансів в науковому фаховому виданні;
- участь в студентській олімпіаді;
- участь в роботі гуртка, виступ з доповіддю.
Оцінки за різні види поточної роботи студентів на семінарських (лабораторних і практичних) заняттях, за виконання контрольних робіт та інших індивідуальних завдань фіксуються викладачами в журналах академічних груп відповідно до чинного порядку.
На останньому семінарському (практичному, лабораторному) занятті сумарна оцінка в балах за результатами всіх видів поточної успішності записується у відомість обліку поточної та підсумкової успішності.
Контроль систематичності та активності роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни. Оцінка за систематичну та активну роботу студента протягом семестру не може перевищувати, як було зазначено, 60 балів. При контролі оцінці підлягають види робіт, зазначені в карті самостійної роботи (пункт 6 робочої навчальної програми).
Більш конкретна інформація щодо завдань, критеріїв оцінювання тощо оголошується викладачем, який веде практичні заняття, на початку семестру.

В разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього семінарського заняття. Порядок складання визначає викладач.
На останньому семінарі виводиться загальна сума балів.
Результати поточного контролю знань студентів вносяться до відомості за системою ЕСТS.

Підсумкове оцінювання поточної успішності студентів у формі заліку

1. Поточна успішність з вибіркових навчальних дисциплін оцінюється, як правило, у формі заліку (диференційованого заліку) за шкалою від 0 до 100 балів включно.
2. Залік на денній та вечірній формах навчання бакалаврського рівня підготовки оформлюється під час останнього семінарського (практичного, лабораторного) заняття у відповідному семестрі, магістерського рівня в термін, визначений кафедрою, що викладає дисципліну, на заочній формі навчання бакалаврського і магістерського рівнів за розкладом сесії.
3. Підсумкова оцінка записується у залікову відомість.
4. Якщо за результатами поточного контролю студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку «не зараховано» (або «незадовільно» за диференційованого заліку) з даної дисципліни.
5. У разі невиконання окремих завдань поточного контролю з об'єктивних причин, студенти мають право, за дозволом декана, виконати їх до останнього семінарського (практичного, лабораторного) заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

УМОВИ ПЕРЕВЕДЕННЯ ДАНИХ 100-БАЛЬНОЇ ШКАЛИ ОЦІНЮВАННЯ В 4-Х БАЛЬНУ ТА ШКАЛУ ECTS

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ
Оцінка за національною шкалою
Оцінка у формі заліку
(для вибіркових дисциплін)
Оцінка за шкалою ECTS

90-100
Відмінно
зараховано
А

80-89
Добре
зараховано
В

70-79


С

66-69
Задовільно
зараховано
D

60-65


Е

21-59
незадовільно з можливістю повторного складання
не зараховано з можливістю повторного складання заліку
FX

0-20
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
не зараховано
з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
FПоточний контроль знань студентів вечірньої форми навчання
Варіанти щодо отримання певної кількості балів для студентів за конкретними видами обов”язкових і вибіркових завдань зазначені в карті самостійної роботи (п.6 робочої навчаьної програми) та в п.7. Більш конкретна інформація щодо завдань, критеріїв оцінювання тощо оголошується викладачем, який веде практичні заняття на початку семестру.
Підсумкове оцінювання рівня знань студентів провадиться за результатами ПМК.

Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання
Варіанти щодо отримання певної кількості балів для студентів за конкретними видами обов”язкових і вибіркових завдань зазначені в карті самостійної роботи (п.6 робочої навчаьної програми) та в п.7. Більш конкретна інформація щодо завдань, критеріїв оцінювання тощо оголошується викладачем, який веде практичні заняття на початку семестру.
Підсумкове оцінювання рівня знань студентів провадиться за результатами ПМК.


Приклади розв’язання задач і ситуацій:
Ситуація.
Комерційний банк відкрив для фірми кредитну лінію в 500000 дол. Фірма повинна підтримувати компенсаційний залишок в розмірі 12% за непогашеними позиками та 10% за невикористаною частиною кредиту. Номінальна процентна ставка позики 18%, компанія на поточний момент бере в позику 300000 дол.
Реальна процентна ставка розраховується наступним чином:
1) визначається сума необхідного компенсаційного залишку:
0,12 ( 300000 =
36000

0,10 ( 200000 =
20000


56000

2) реальна процентна ставка дорівнює:
13 EMBED Equation.3 1415.

Задача.
Визначити ціну боргового капіталу за умови, що купонна ставка за облігаціями корпорації дорівнює 12%, гранична ставка корпоративного податку становить 34%.
Видатки на залучення боргового капіталу за таких умов дорівнює:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
або 7,92%

Орієнтовні варіанти теоретичних і практичних завдань поточного контролю:

№ 1
Дайте визначення предмету “Управління фінансами корпорацій”.
Напишіть формулу моделі економічно обґрунтованого об’єму замовлення.
Визначте ступінь впливу операційного левериджу за умов, що Q - кількість виробленої продукції = 6000 виробів, Р - ціна виробу – 10 гр.од., VC - змінні видатки – 5 гр.од., FC - постійні видатки – 16000 гр.од..
Які цінні папери емітує корпорація?

№ 2
Які функції виконують фінанси корпорацій?
Визначте коефіцієнти ліквідності (див. баланс корпорації): поточної і швидкої.
Як Ви розумієте поняття “леверидж”? В чому складається його економічне значення?
Визначте економічно обґрунтований розмір замовлення за умов, що корпорація повинна поставити 2000 од. виробів, розміщення замовлення – 3 гр.од.. за кожне замовлення, ціна виробу – 1 гр.од.., поточні видатки на одиницю виробу – 20%.

№ 3
Дайте визначення “фінансовому оточуючому середовищу”.
Визначте коефіцієнт забезпеченості реалізації продукції корпорації оборотним капіталом (див. баланс корпорації).
Нарисуйте графік беззбитковості за умов, що корпорація реалізує 5000 од. виробів по ціні 10 гр.од., постійні видатки становлять – 15 тис. гр.од..
Назвіть 4 документи фінансової звітності.

№ 4
Дайте визначення оборотному (працюючому) капіталу.
Визначте коефіцієнт оборотності поточних активів (див. баланс).
Визначте сумісний вплив операційного і фінансового левериджу за умов, що корпорація реалізує 12000 одиниць виробів по ціні Р=10 гр.од.. за одиницю і змінних видатках VC=6 гр.од.; постійні видатки складають FV=90000 гр.од.., сплачені відсотки I=6000 гр.од..
Назвіть види банківських позик.

№ 5
Дайте визначення дивідендної політики.
Визначте коефіцієнт дебіторської заборгованості (див. баланс).
Нарисуйте графік беззбитковості (дані стосовно обсягу реалізації, постійних видатків на Ваш розсуд).
Дайте визначення поняття “підприємницький ризик”.

№ 6
Визначте строк погашення дебіторської заборгованості (середній період інкасації виручки). Див. баланс.
Чим відрізняється звичайна акція від привілейованої?
Як Ви розумієте – “постійні видатки виробництва”?
Визначте вплив фінансового левериджу за умов, що прибуток корпорації до сплати відсотків і податків складає 20000 гр.од., в поточному році корпорація сплатила 7000 гр.од. у вигляді відсотків.

№ 7
Як Ви розумієте змінні видатки виробництва?
Визначте оборотність кредиторської заборгованості (див. баланс).
Які види акцій Ви знаєте?
Визначте економічно обґрунтований розмір замовлення за умов, що корпорація повинна поставити покупцю 7000 од. виробів, розміщення замовлення – 10 гр.од. за кожне замовлення, ціна виробу – 2 гр.од., поточні видатки на одиницю виробу – 30%.

№ 8
Напишіть формулу коефіцієнта визначення строку погашення кредиторської заборгованості.
Дайте визначення акції.
Визначте середньозважену ціну капіталу корпорації за умов, що фінансові джерела розподілені наступним чином: амортизація – 20%, довгостроковий борг – 40% (з процентною ставкою 10%), випуск нових акцій – 40%, раніше емітовані акції обертаються по ціні 50 гр.од., за минулий рік сплачений дивіденд на акцію склав 1,5 гр.од.. Ставка податку на прибуток корпорації – 30%.
Як Ви розумієте фінансовий ризик корпорації?

№ 9
Дайте визначення дивіденду.
Визначте ступінь операційного левериджу за умов, що Q - кількість виробленої продукції дорівнює 6000 од., P - ціна одиниці виробу = 11 гр.од., VC - змінні видатки = 5 гр.од.., FC - постійні видатки = 15000 гр.од..
Напишіть формулу коефіцієнту поточної ліквідності.
Що таке “спліт”?

№ 10
У якій формі можуть бути сплачені дивіденди акціонерам?
Назвіть основні короткострокові джерела фінансування корпорацій.
Визначте ступінь впливу фінансового левериджу на прибуток корпорації за умов, що прибуток до сплати процентів і податків склав 200000 гр.од., корпорація сплатила в поточному році 50000 гр.од. у вигляді відсотків.
Назвіть основні статті поточних активів.

№ 11
Напишіть коефіцієнти оберту акціонерного капіталу.
Дайте визначення підприємницькому ризику.
Визначте ступінь впливу фінансового левериджу на прибуток корпорації за умов, що прибуток до сплати процентів і податків склав 10000 гр.од.., корпорація сплатила в поточному році 3000 гр.од. у вигляді відсотків.
Напишіть формулу визначення економічно обґрунтованого об’єму замовлення.

№ 12
1.Дайте визначення фінансовому ризику.
2.Назвіть основні коефіцієнти структури капіталу.
3.Визначте сумісний вплив операційного і фінансового левериджу за умов, що Q - кількість виробленої продукції дорівнює 6000 од., P - ціна одиниці виробу = 10 гр.од., VC - змінні видатки = 5 гр.од., FC - постійні видатки = 20000 гр.од., відсотки сплачені – І = 4000 гр.од...
4.Які форми короткострокового кредитування корпорації Вам відомі?

№ 13
Що демонструє графік беззбитковості?
Визначте ступінь операційного левериджу за умов, що Q - кількість виробленої продукції дорівнює 5000 од., P - ціна одиниці виробу = 10 гр.од., VC - змінні видатки = 5 гр.од.., FC - постійні видатки = 15000 гр.од..
У якій формі фінансової звітності відображається формування прибутку корпорації?
Які облігації емітує корпорація?

№ 14
Дайте визначення постійних витрат (видатків).
Напишіть коефіцієнт структури капіталу, на основі співвідношення боргу і активів. Що демонструє цей коефіцієнт?
Визначте середньозважену ціну капіталу корпорації (WACC) за умов, що фінансові фонди розподілені наступним чином: амортизація – 30%, довгостроковий борг – 40% за ставкою – 10%, випуск звичайних акцій – 30% (поточний дивіденд по акціям, що обертаються – 1 гр.од.., їх поточна ціна – 50 гр.од.). Податок на прибуток корпорації – 30%.
У якій формі фінансової звітності відображені зміни в акціонерному капіталі?

№ 15
Чистий прибуток на 1 звичайну акцію = 2 гр.од., сплачений дивіденд на 1 звичайну акцію – 1,5 гр.од.. Визначте: а) коефіцієнт дивідендних виплат; б) коефіцієнт кратності покриття дивідендів прибутком.
Дайте визначення поняттю “факторинг”.
У якому документі фінансової звітності можна знайти інформацію про проценти сплачені і проценти отримані?
Назвіть основні принципи корпоративного фінансового управління.

№ 16
Дайте визначення поняттю “структура капіталу”.
Нарисуйте графік беззбитковості за умов, що постійні видатки = 20000 гр. од., очікуємий випуск виробів = 60000, число одиниць виробів – 6000.
Як Ви розумієте категорію “капітал корпорації”?
Назвіть основні статті поточних активів корпорації.

№ 17
Напишіть формулу коефіцієнту структури капіталу (співвідношення процентних боргів і акціонерного капіталу). Що показує коефіцієнт?
Назвіть основні статті поточних зобов’язань корпорації.
Визначте економічно обґрунтований об’єм замовлення за умов, що корпорація поставляє 3000 од. виробів по ціні 1 гр.од. при поточних видатках на одиницю продукції – 30%. Розміщення 1 замовлення коштує корпорації 5 гр.од.
Назвіть основні методи короткострокового фінансування корпорації.

№ 18
Напишіть формулу коефіцієнту структури капіталу (співвідношення акціонерного капіталу і всього капіталу). Що показує коефіцієнт?
Назвіть основні статті активів корпорації.
Як Ви розумієте показник середньозваженої ціни капіталу (WACC)?
Визначте коефіцієнти обертання акціонерного капіталу (див. баланс).

№ 19
Напишіть формулу коефіцієнту структури капіталу (співвідношення процентного боргу і всього капіталу корпорації). Що показує цей коефіцієнт?
Яка структура капіталу має назву оптимальної?
Визначте сумісний вплив операційного і фінансового левериджу за умов, що Q - кількість виробленої продукції дорівнює 10000 од., P - ціна одиниці виробу = 10 гр.од.., VC - змінні видатки = 6 гр.од., FC - постійні видатки = 20000 гр.од., відсотки сплачені – І = 5000 гр.од.Яка облігація має назву купонної?

№ 20
За даними звіту про прибуток визначте коефіцієнт покриття процентних платежів прибутком.
Напишіть формулу сумісного впливу операційного і фінансового левериджу.
Нарисуйте графік беззбитковості за умов, що корпорація планує реалізувати 7000 одиниць виробів на загальну суму 70000 гр.од., постійні видатки складають 20000 гр.од..
Назвіть основні статті акціонерного капіталу за балансом.

№ 21
Напишіть формулу зміни ступеня впливу фінансового левериджу. Що вона демонструє?
Назвіть документ фінансової звітності корпорації, у якому показано рух фінансових потоків.
Які облігації емітує корпорація?
Визначте сумісний вплив на прибуток корпорації операційного і фінансового левериджу за умов, що вона реалізує 40000 виробів, P - ціна одиниці виробу = 10 гр.од., VC - змінні видатки = 5 гр.од., FC - постійні видатки = 15000 гр.од., відсотки сплачені – І = 10000 гр.од..

№ 22
Назвіть 4 основні документи фінансової звітності корпорації.
Визначте середньозважену ціну капіталу корпорації (WACC) за умов, що фінансові фонди розподілені наступним чином: амортизація – 30%, довгостроковий борг – 50% за ставкою – 10%, випуск звичайних акцій – 20% (поточний дивіденд по акціям, що обертаються – 2 гр.од., їх поточна ринкова ціна – 50 гр.од.). Податок на прибуток корпорації – 30%.
Які види акцій емітує корпорація?
Дайте визначення поняттю “нерозподілений прибуток”.

№ 23
Визначте точку беззбитковості за умов, що постійні видатки дорівнюють 30 тис. гр.од., ціна одиниці виробу – 3 гр.од., змінні видатки – 1 гр.од. в одиниці виробу.
Які короткострокові фінансові інструменти емітує корпорація?
Які документи фінансової звітності є публічними?
Дайте визначення поняттю оборотний (працюючий) капітал.

№ 24
У якому фінансовому документі є інформація про чистий прибуток?
Дайте визначення постійних видатків.
Визначте реальну процентну ставку по балансовому кредиту за умов, що корпорація оформила з комерційним банком договір на отримання позики на суму 500000 гр.од. при номінальній ставці 18%. Корпорація повинна мати компенсаційний залишок у розмірі 10% позики.
Які види цінних паперів емітує корпорація?№ 25
Визначте точку беззбитковості за умов, що постійні видатки = 30000 гр.од.., ціна виробу – 10 гр.од., змінні видатки = 5 гр.од..
Складіть графік беззбитковості на основі даних по першому питанню.
Як Ви розумієте фінансовий ризик?
Напишіть формулу коефіцієнту дивідендних виплат.

№ 26
Корпорація заключила угоду з комерційним банком про дисконтну позику на суму 500000 гр.од. з номінальною процентною ставкою 17%, компенсаційним залишком 14%, при цьому проценти за позикою сплачуються авансом.
Напишіть формулу коефіцієнтів, які визначають прибутковість продажу і активів корпорації.
Дайте визначення постійних видатків корпорації.
У якій формі фінансової звітності є інформація про довгострокові активи корпорації.

№ 27
Визначте коефіцієнт реінвестування за умов, що коефіцієнт доходності акціонерного капіталу = 20%, прибуток на 1 акцію 2 гр.од., дивіденд на 1 акцію 1 гр.од..
У якій формі фінансової звітності є інформація про короткострокову заборгованість корпорації?
Дайте визначення змінних видатків корпорації.
Яка структура капіталу корпорації має назву оптимальної?

№ 28
Поточні активи корпорації дорівнюють 20000 гр.од., в тому числі товарно-матеріальні запаси = 10000 гр.од.. Визначте коефіцієнти ліквідності.
У якій формі фінансової звітності є інформація стосовно нових емісій корпоративних цінних паперів?
Дайте визначення так званій “золотій акції”.
Чи обертаються установчі акції на фінансовому ринку?

№ 29
Визначте точку беззбитковості за умов, що постійні видатки = 70000 гр.од., ціна виробу – 6 гр.од., змінні видатки = 2 гр.од.
Назвіть основні види джерел короткострокового фінансування корпорації.
У якому документі фінансової звітності є інформація про борги корпорації?
Напишіть формулу прибутковості активів корпорації.
№ 30
Визначте приведену вартість податкового захисту за облігаційними процентними виплатами корпорації, коли податкова ставка дорівнює 30%, безстрокові облігації були емітовані на суму 10000 під 10%.
Яка основна мета фінансового управління корпорацією?
У якому документі фінансової звітності можна знайти інформацію про акції, які корпорація вилучила з обігу.
Дайте визначення поняттю “овердрафт”.


10. Рекомендована література

Основна
Нормативно-правові акти:
Конституція України
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV.
Закон України «Про акціонерні товариства» вiд 17.09.2008  № 514-VI
Положення ДКЦПФР «Про порядок реєстрації випуску акцій під час реорганізації товариств» вiд 30.12.1998  № 221, із змінами 22.03.2010р.
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондвого ринку «Про затвердження Принципів корпоративного управління» від 11 грудня 2003 року № 571
Указ Президента України від 11 грудня 2002 року N 1153/2002 “Про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України»

ПОСІБНИКИ ТА МОНОГРАФІЇ
Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручникю – К.: КНЕУ, 2004.
Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч.дисц. / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, В.М. Радзієвська, Б.С. Стеценко. - К.: КНЕУ, 2002.
Пайк Р., Нил Б. Корпоративные финансы и инвестирование. – 4-е изд. / Пер. с англ.. – СПб.: Питер, 2006.
Боди З., Мертон Р. Финансы. / Пер. с англ. Учебное пособие. М.: Издательский дом «Вильямс», 2000.
Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы. – С-Пб «Питер», 2002.
Колб Р.В., Родригес Р.Дж. Финансовый менеджмент: Учебник/Пер. 2-го англ. Издания; Предисл. К русск изд. К.э.н. Драчевой Е.Л. – М.: Издательство «Финпресс», 2001.
Росс С., Вестерфилд Р., Джордан Б. Основы корпоративных финансов. / Пер. с англ. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000.
Рязанова Н.С. Фінансове рахівництво: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002.
Грідчина М.В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002.

Додаткова
Егерев И.А. Стоимость бизнеса: Искусство управления: Учебное пособие. – М.: Дело, 2003. – 480 с.
Круш П.В., Поліщук С.В. Оцінка бізнесу: Навч. посібн. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 264 с.
Магістеріум. Вип. 18, Економічні студії/ Наук. зб./За ред. Єріна А. М., Бураковський І. В., В'юн В. Г., Злупко С. М., Сопко В. В., Лук'яненко І. Г., Краснікова Л. І- К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2005.-166c.
Мартін Джон Д., Петті Вільям Дж. VBM управління, що базується на вартості: оперативна відповідь революції акціонерів / Пер. з англ.; за наук. ред. О.Б.Максимової, К. Шарапової. Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2006. 272 с
Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємств. Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. – 272 с.
Модильяни Ф., Миллер М. Сколько стоит фирма? Теорема ММ: Пер. с англ. 2-е изд. М.: Дело, 2001.. - С. 270.
Узст Т., Джонс Д. Пособие но оценке бизнеса / Перевод с англ.- М.: Квинто-Консалтинг, 2003.- 650с.
Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: Т. 3: Фінанси підприємств: тенденції, стан і проблеми управління/За ред. чл.-кор. НАН України А. І. Даниленка – К.: Фенікс, 2008 - 308с.
Головач А. Л Методичні засади оцінки вартості бізнесу// http://www.ukma.kiev.ua/ua/nauka/pratsi_vidan/mag
Голубєва Т. С., І. В. Колос Методологічні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства// Актуальні проблеми економіки .- 2006. - № 5(59).
Г. Островська Управління вартістю: сучасні інструменти оцінки корпоративної ефективності//Світ фінансів. - 2008.- № (16)
Єрофєєва Т. А. Підходи до оцінки вартості бізнесу: проблеми їх використання // Наукові записки. Том 68. Економічні науки.-2007.
Івашковська І. Концепція управління вартістю компанії// Фінансовий ринок України. –2007. - № 4. - С. 24-27
Інгільдєєва Е.Р, Рубан Т.Є., Визначення фінансових аспектів щодо оцінки ефективності діяльності підприємства// Научные труды Дон НТУ. Серия: экономическая. Выпуск 100-1- 2005.
Концепція VBM (Value-Based Management)// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Коупленд Т., Коллер Т., Муррін Дж. Управління вартістю компанії.// “Круглий стіл”. – http://www. kstil.com.ua
Л. Костирко Методологічні основи визначення параметрів управління вартістю підприємства// Економіст. -2007.- № 8
М. Данильченко, О. Сохацька Концепція управління вартісю як основа формування стратегії підприємства// Наука молода. – 2007.-№8
Маренков Ф., Демшин В. Концепция управления стоимостью предприятия // Управление компанией, 2001, №4, с.12
П.В. Круш, Управління вартістю підприємств// Маркетинг в Україні. -2003.- №4
ТарасенкоС.І. Формування системи факторів вартості підприємства// Проблеми матеріальної культури. – 2006. - №2. – С.149-153.
Щербакова О. Н. Методы оценки и управления стоимостью компании, основанные на концепции добавленной стоимости // Финансовый менеджмент. 2003. № 6.
Franz K. P., Winkler C. IFRS und wertorientiertes Controlling// Controlling. - 2006. - No. 8-9. - S. 417
Herbert Kauffmann Performance Controllingals integraler Bestandteil der wertorientierten Steuerung bei DaimlerChrysler// Controlling, Heft4/5, April/Mai2007
Norbert Barth/Helmut Berndt/ Klaus M. Geiger/ Michel Schickling/Gьnter Schmitt Ermittlung wertorientierter Ergebnisse (Value-based Earnings)// Finanz Betrieb 7-8/2006
Paul Collins "How to Grow and Sell a Consulting Firm"//[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Damodaran A., 2004.Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset Second Edition
John D. Stowe, Th1omas R. Robinson, Jerald E.Pinto, Dennis W.VcLeavey,2002 by Association for Management and Research, CFA
Financial Reporting and Analysis, CFA Programm
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

13PAGE 15


13PAGE 144815
Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 16673805
    Размер файла: 461 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий