T12_4_T_13_-_1_2


Т.12 питання 4. використання оперативної інформації для підготовки і проведення слідчих дій, а також в процесі доказування
Використання матеріалів ОРД у кримінальному провадженні включає в себе три взаємозалежні операції: правову оцінку матеріалів4 , визначення способів і безпосереднє їх використання.
Оцінювання матеріалів ОРД має два аспекти: кримінально-правовий і кримінально-процесуальний5 . Кінцевим результатом правової оцінки матеріалів ОРД є уявлення уповноваженої особи (слідчого, прокурора, оперативного співробітника) щодо доцільності та можливості їх використання в кримінальному провадженні.
Безпосереднє використання матеріалів ОРД передбачає собою практичну реалізацію слідчим, прокурором задумів (планів) щодо намічених шляхів (способів) використання матеріалів ОРД, зокрема, використання оперативної інформації під час проведення слідчих дій (допитів, обшуків, призначення експертиз та ін.), прийняття на її підставі процесуальних рішень (про початок досудового розслідування, виклик свідків, ініціювання обрання запобіжного заходу, проведення обшуку, вжиття заходів безпеки тощо) та ін.
Відповідно до положень КПК матеріали ОРД можуть бути використані: для початку кримінального провадження, відповідно до ст. 214 КПК; як підстави для проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (роз- шукових) дій або під час їх проведення2 .
Використання матеріалів ОРД під час проведення слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, передбачає, по-перше, їх фактичне використання шляхом пред’явлення в ході слідчої дії, наприклад, огляд матеріалів оперативно-технічних заходів, пред’явлення під час допиту свідка (підозрюваного) фотознімків, відеозапису, отриманих під час ОРД тощо; по-друге, використання інформації, яка міститься в матеріалах ОРД, напри- клад, інформації про «хобі» свідка для встановлення психологічного контак- ту в ході допиту, щодо подій, зафіксованих під час ОРД, з метою нагадати свідку час, місце його перебування, обставин, що цікавлять слідство та ін. У другому випадку інформація використовується з тактичних міркувань з метою більш ефективної підготовки та проведення окремої слідчої дії.
Згідно КПК України (ст. 85) доведення полягає в зборі, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення: події злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину); винність особи у вчиненні злочину, форм його провини та мотивів; обставин, характеризують особу обвинуваченого; характеру і розміру шкоди, заподіяної злочином; обставин, що виключають злочинність і караність діяння, пом'якшуючих та обтяжуючих покарання; нарешті, обставин, які можуть спричинити за собою звільнення від кримінальної відповідальності і покарання.
Встановлення такої сукупності фактів і обставин, що мають значення для вирішення кримінальної справи за допомогою доказів, по суті, неможливе без проведення ОРЗ і використання результатів ОРД.
Процес збору доказів починається з пошуку і виявлення носія інформації, оскільки отримати необхідні відомості неможливо, не виявивши їх джерел. Роль ОРД тут полягає в тому, щоб виявити джерела та (або) носії інформації: предмет, що зберіг на собі сліди злочину; людини, у свідомості якого відобразилися що мають значення для справи обставини, та ін. Отже, результати ОРД можуть бути передумовою проведення процесуальних дій, бути використані для обгрунтування проведення, виступати умовами їх проведення.
Т.13 питання 1. Поняття слідчого огляду його види
Огляд (ст. 237 КПК) - це слідча (розшукова) дія, яка проводиться слідчим або прокурором з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин кримінального правопорушення.
Залежно від предмету огляду, можливо визначити його види. Так, існують наступні види огляду: огляд місцевості, огляд приміщення, огляд речей та документів, огляд трупа. Комплексною слідчою (розшуковою) дією є огляд житла чи іншого володіння особи. Закон передбачає, що проведення огляду житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Комплексною слідчою (розшуковою) дією є також огляд місця події, який, як визначено законом, у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до ЄРДР (ч. 3 ст. 214 КПК).
При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.
Згідно з законом про хід і результати огляду обов'язково складається протокол огляду. Особи, у присутності яких здійснюється огляд, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу огляду.
Законом передбачено, що у виняткових випадках визнавши за необхідне оглянути певне місце, суд проводить огляд за участю учасників судового провадження, а якщо цього вимагають обставини, - за участю свідків, спеціалістів і експертів. Проте при цьому встановлено певне застереження, яке полягає в тому, що огляд на місці не може проводитися під час здійснення провадження судом присяжних.
Окремим видом огляду законодавець визнав огляд трупа. У відповідності до закону огляд трупа слідчим, прокурором проводиться за обов'язкової участі судово-медичного експерта або лікаря, якщо вчасно неможливо залучити судово-медичного експерта.
Огляд трупа може здійснюватися одночасно з оглядом місця події, житла чи іншого володіння особи з додержанням правил КПК про огляд житла чи іншого володіння особи.
Законом передбачено проведення огляду трупа, пов'язаного з ексгумацією. Згідно з КПК ексгумація трупа здійснюється за постановою прокурора. Виконання постанови покладається на службових осіб органів місцевого самоврядування.
Про проведену слідчу (розшукову) дію складається протокол, у якому зазначається все, що було виявлено, у тій послідовності, в якій це відбувалося, і в тому вигляді, у якому спостерігалося під час проведення слідчої (розшукової) дії. Якщо при ексгумації вилучалися речі та об'єкти для досліджень, про це зазначається в протоколі. До протоколу додаються матеріали вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапису, плани і схеми, графічні зображення, відбитки та зліпки.
Т.13 питання 2. Сутність, мета і завдання огляду місця події. Підготовка до огляду місця події, його стадії методи і прийоми
Основним змістом слідчого огляду є чуттєве сприйняття властивостей, ознак об'єктів, що оглядаються, їх стану та зв'язку між ними. Це означає, що дізнавач або слідчий у процесі проведення цієї слідчої дії використовує в основному методи чуттєво-раціонального пізнання: спостереження, порівняння, аналіз, синтез об'єктів та їх властивостей. Застосування названих методів ґрунтується на діяльності органів чуття.
Метою огляду є:- виявлення слідів злочину і речових доказів;
- з'ясування обставин події;
- висунення версій про подію злочину і його учасників;
- отримання даних про осіб, які могли бути свідком вчинення злочину, з метою організації оперативно-розшукових заходів і подальших слідчих дій.
Основні завдання, які постають перед слідчим під час огляду, випливають із завдань розслідування злочину в цілому. Це, перш за все, встановлення факту вчинення злочину та особи винного.
Загальне завдання огляду місця події поділяється на низку окремих завдань:
1) вивчення і фіксація обстановки огляду місця події;
2) встановлення характеру впливу злочинця на навколишнє середовище;
3) виявлення, фіксація і вилучення слідів злочину і злочинця;
4) виявлення злочинця і мотивів злочину;
б) встановлення причин і умов, які сприяють скоєнню злочинів;
6) отримання необхідних даних для здійснення подальших слідчих дій та оперативно-розшукових заходів.
Уся робота з організації і проведення огляду місця події поділяється на три етапи: підготовчий, робочий, заключний.
1. Підготовчий (підготовка до огляду) етап складається з двох стадій.
1.1. Підготовка до виїзду на місце події:
1.2. Підготовка на місці події, де головна роль належить слідчому:
2.1. На стадії загального огляду:
o орієнтування на місці події, проведення попереднього огляду, визначення його меж, сприйняття обстановки в цілому і в нерухомому стані;
o здійснення орієнтуючої, оглядової фотозйомки;
o визначення вихідної точки огляду (умовного центра, периферії), коригування плану дій: послідовності, необхідних техніко-криміналістичних засобів;
2.2. На стадії детального огляду:
o з використанням обраних методів і техніко-криміналістичних засобів планомірно й ретельно, щоб нічого не було пропущено, обстежуються обстановка і всі об'єкти, що знаходяться на місці події, встановлюється їх місцезнаходження, взаєморозташування стосовно двох орієнтирів, форма, розміри, особливості
o об'єкти вилучаються, пакуються, хоча завершення відбувається на заключному етапі. На цій стадії отримана інформація аналізується і оцінюється (З. На заключному етапі огляду місця події слідчий:
* складає протокол огляду і необхідні плани, креслення (спеціаліст при цьому надає допомогу в описі слідів);
* упаковує об'єкти, вилучені з місця події
* вживає заходів до збереження об'єктів, що мають доказове значення, які неможливо вилучити з місця події

Приложенные файлы

  • docx 16673554
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий