ответы на тесты с книги (для экзам)

Розділ І. Загальні питання вікової психології

1. Предметом вивчення вікової психології є:
а) психіка людини,
б) розвиток та функціонування психіки людини в різні вікові
періоди,
в) психічне життя дітей,
г) загальні закономірності психічної діяльності людини.

2. Геронтопсихологія вивчає психічні прояви людини якого
віку:
а) похилого,
б) підліткового,
в) юнацького,
г) дитячого.

3. Дитяча психологія спеціалізується на вивченні психіки
представників наступних періодів:
а) немовлят, дошкільнят, молодших школярів і підлітків,
б) немовлят, дошкільнят і старших школярів,
в) немовлят, переддошкільнят, дошкільнят і молодших
школярів,
г) дошкільнят, молодших школярів, підлітків і юнаків.

4. Який метод психології полягає у виявленні впливу життєвих
подій на розвиток психіки людини:
а) соціометричний,
б) експеримент,
в) тестування,
г) біографічний.

5. Який показник психічного розвитку дитини ілюструє той
факт, що вона здатна краще стримувати свої емоції:
а) розширення сфери пізнання,
б) підвищення здатності до саморегуляції,
в) зміни в структурі самосвідомості,
г) збагачення комунікативних засобів.

6. Знайдіть правильний перелік факторів психічного розви-
тку людини:
а) біологічна основа, соціальне середовище та активність
самого індивіда,
б) спадковість, соціальне середовище, самовиховання,
в) біологічна основа, навчання, генотип,
г) задатки, стан здоров’я, діяльність людини.

7. Члени родини, родичі, вчителі, побутові умови проживання
– це аспекти якого фактору психічного розвитку людини:
а) біологічної основи,
б) навчання,
в) соціального середовища,
г) діяльності особистості.

8. Процесом та результатом засвоєння суспільного досвіду
індивідом у віковій психології називають:
а) акселерацію,
б) інтеріоризацію,
в) соціалізацію,
г) інтеграцію.

9. Доберіть правильне визначення до поняття «вікові особли-
вості психічного розвитку»:
а) типові ознаки розвитку психіки представників певного віку,
б) загальне загострення суперечностей психічного розвитку,
в) індивідуальні особливості розвитку психіки конкретного
індивіда,
г) прогресивні зміни психіки, що є результатом акселерації.

10. Пошуки власних неповторних своєрідних психологічних
особливостей індивідом – це ознака якого механізму формування
особистості:
а) наслідування,
б) індивідуалізації,
в) інтеграції,
г) адаптації.

11. Який психолог вважав інтелектуальний розвиток основою
становлення особистості:
а) Ж.Піаже,
б) З.Фройд,
в) Дж.Уотсон,
г) Е.Еріксон.

12. Хто із психологів стверджував, що основний зміст особис-
тості закладається ще в ранньому дитинстві за рахунок адапта-
ції інстинктів до вимог соціуму:
а) Ж.Піаже,
б) З.Фройд,
в) Дж.Уотсон,
г) Е.Еріксон.

13. Який механізм психічного розвитку є ключовим в
гуманістичному напрямку психології:
а) становлення сексуальності людини,
б) розвиток інтелекту внаслідок адаптації індивіда до соціуму,
в) спонтанне виявлення та розвиток власного особистісного
потенціалу,
г) реконструкція індивідом впливу навколишнього середови-
ща та налагодження взаємодії з ним.

14. Яка психологічна теорія ігнорує роль біологічного фактору
для психічного розвитку особистості:
а) психоаналіз,
б) теорія соціального научіння,
в) когнітивна теорія,
г) етологічна теорія.

15. Який фактор психічного розвитку індивіда покладений в
основу етологічної теорії А.Геззела:
а) біологічний,
б) соціальний,
в) персоногенетичний,
г) діяльнісний.

16. Хто із вітчизняних психологів є автором культурно-істо-
ричної теорії?
а) Л.І. Божович,
б) Л.С. Виготський,
в) Д.Б. Ельконін,
г) Г.С. Костюк.

17. Яке співвідношення навчання та психічного розвитку
Г.С. Костюк вважає оптимальним:
а) опора навчання на прогрес психічного розвитку,
б) паралельність процесів навчання та психічного розвитку,
в) випереджаючий характер навчання щодо психічного роз-
витку,
г) автономність навчання і психічного розвитку.

18. Яку одиницю поділу онтогенезу людини характеризує
дане визначення – зміни окремого компоненту психіки:
а) фаза,
б) віковий період,
в) епоха,
г) стадія.

19. Знайдіть психологічний аналог педагогічної назви
вікового періоду – старший шкільний вік:
а) власне юність,
б) молодший шкільний вік,
в) рання юність,
г) підлітковий вік.

20. Рушійними силами психічного розвитку індивіда є:
а) внутрішні психічні суперечності,
б) стимуляція соціуму,
в) фізичний розвиток,
г) розгортання спадкових ознак.

21. Становище індивіда в суспільстві, статус та система
спілкування з іншими людьми – це визначення якого критерію
психічного розвитку людини:
а) провідна діяльність,
б) соціальна ситуація розвитку,
в) суперечності психіки,
г) психічні новоутворення.

22. Виберіть правильне тлумачення поняття психологічного
віку:
а) кількість років, прожитих людиною,
б) зміст життєвого досвіду особистості,
в) рівень психічного розвитку та світосприймання люлюдини,
г) відповідність поведінки індивіда вимогам соціуму.

23. Яку основну характеристику має провідна діяльність:
а) вид діяльності, який займає найбільше часу в індивіда,
б) вид діяльності, що заохочується дорослими,
в) вид діяльності, який розв’язує психічні суперечності та
формує новоутворення,
г) вид діяльності, який найбільше подобається дитині.

24. Сенситивний період характеризується такою основною
властивістю:
а) низькими темпами розвитку психіки,
б) чутливістю, сприятливістю для розвитку певної психічної
якості,
в) відставанням психічного розвитку,
г) спроможністю дитини успішно виконувати вказівки до-
рослих.

25. Загострення психічних суперечностей – це ознака якого
явища психічного розвитку:
а) адаптації індивіда до вимог суспільства,
б) вікової кризи,
в) акселерації,
г) затримки психічного розвитку.Розділ ІІ. Психологія дитинства

1. Етап розвитку дитини в лоні матері називається:
а) пренатальним,
б) дитячим,
в) захисним,
г) постнатальним.

2. Остаточне формування всіх органів та систем плода, під-
готовка дитини до народження та самостійного життя – це зміст
якої фази пренатального розвитку:
а) фетальної,
б) ембріональної,
в) постнатальної,
г) гермінальної.

3. Впродовж якої фази пренатального розвитку зародок є осо-
бливо чутливим до впливу тератогенів (несприятливих факторів
його розвитку):
а) гермінальної,
б) ембріональної,
в) фетальної,
г) постнатальної.

4. Виберіть рядок, в якому перелічені тільки тератогени:
а) стан здоров’я матері, алкоголь, їжа,
б) ліки, спадкові хвороби, куріння,
в) звички матері та батька дитини, резус-конфлікт, ліки,
г) алкоголь, наркотичні речовини, радіація.

5. Встановлення підтримуючого контакту батьків із новона-
родженою дитиною для подолання у неї почуття самотності та
занедбаності – це суть якого поняття:
а) комплексу пожвавлення,
б) імпринтингу,
в) бондінгу,
г) сиблінгу.

6. Чи є факт недоношеності дитини підставою для формуван-
ня в неї порушень психічного розвитку:
а) так, неадекватність психічного розвитку цієї дитини ви-
являється завжди,
б) цей факт становить лише ризик для формування порушень
психічного розвитку дитини,
в) тільки у випадку, якщо дитина не отримала адекватної ме-
дичної допомоги,
г) ніякого впливу на психічний розвиток дитини її передчасне
народження не має.

7. Виберіть назву психічного новоутворення, що формується
в кінці фази новонародженості:
а) мовлення,
б) комплекс пожвавлення,
в) маніпуляції з предметами,
г) спілкування з дорослим.

8. Якою є провідна діяльність немовляти:
а) емоційне спілкування з дорослим,
б) учіння,
в) їжа та сон,
г) дотримання режиму життєдіяльності.


9. Із перелічених факторів виберіть той, який найчастіше є
причиною відставання психічного розвитку немовлят:
а) поганий гігієнічний догляд за дитиною дорослими,
б) недостатність спілкування дитини з дорослими,
в) недоношеність,
г) фізичні хвороби.

10. Визначте вікові рамки раннього періоду:
а) від народження до одного року,
б) від 6-8 тижнів до 2 років,
в) від одного до трьох років,
г) від трьох до шести років.

11. Провідною діяльністю дітей раннього періоду є:
а) мовлення,
б) предметно-маніпулятивна,
в) емоційне спілкування з дорослими,
г) ігрова.

12. Ранній вік сприятливий для розвитку якої психічної функ-
ції:
а) мислення,
б) логічного мислення,
в) інтуїції,
г) мовлення.

13. Мислення дітей раннього віку є:
а) абстрактним,
б) наочно-дійовим,
в) наочно-образним,
г) образно-логічним.

14. Часте вживання дитиною фрази «Я сам!», її неслухня-
ність та впертість є ознаками якого явища психічного розвитку
раннього віку:
а) прискорення психічного розвитку,
б) затримки психічного розвитку,
в) кризи 3-ох років,
г) дитячої шпитальності.

15. Яке новоутворення психіки, що свідчить про розвиток
самосвідомості дитини, формується в ранньому віці:
а) самооцінка,
б) самосприймання,
в) мовлення,
г) гордість за досягнення.

16. За рахунок якого провідного чинника в дитини з’являється
спроможність до переживання емоції сорому:
а) вроджених задатків,
б) стимуляції зі сторони значимих дорослих,
в) спілкування з ровесниками,
г) розвитку інтелекту.

17. Фіксація дитиною свого зовнішнього вигляду та формаль-
ної статевої приналежності – це ознака якого психічного ново-
утворення раннього віку:
а) самосприймання,
б) гордості за досягнення,
в) адекватної самооцінки,
г) емоції сорому.


18. Для дошкільного віку провідною діяльністю є:
а) предметно-маніпулятивна,
б) трудова,
в) учіння,
г) ігрова.

19. Наявність засвоєних норм поведінки – це зміст якого ново-
утворення психіки дошкільнят:
а) уяви,
б) образного мислення,
в) внутрішніх етичних інстанцій,
г) самоконтролю.

20. Мовне коментування дитиною дошкільного віку власних
дій, «розмова з самим собою» – це ознаки якого психічного
явища:
а) внутрішнього мовлення,
б) егоцентричного мовлення,
в) монологу,
г) внутрішнього плану дій.

21. Стадія каракулів, неспівпадання задуму і результату, адек-
ватності задуму та результату – це етапи розвитку якої продук-
тивної діяльності дошкільника:
а) ліплення,
б) малювання,
в) навчання,
г) гри.

22. Яку негативну форму має розвиток дитячої уяви в до-
шкільному віці:
а) фантазування,
б) дитячі страхи,
в) сором’язливість,
г) мрійливість.

23. Готовність до засвоєння нової соціальної ролі – школяра та
можливості успішного спілкування з ровесниками шестирічки
складають зміст якого компоненту психологічної готовності
дитини до школи:
а) розумового,
б) емоційно-вольового,
в) соціального,
г) мотиваційного.

24. Провідною діяльністю дітей молодшого шкільного віку є:
а) ігрова діяльність,
б) учіння,
в) гра та учіння,
г) спілкування з вчителем.

25. Знайдіть найсуттєвіше обґрунтування доречності вико-
ристання вчителем початкової школи ігрового методу навчання
шестирічок:
а) для більш легкої зміни провідної діяльності – від ігрової до
навчальної,
б) для уникнення перевтоми дітей,
в) для кращого розподілу ролей дітей,
г) для зміцнення класного колективу.

26. Що таке внутрішній план дій як психічне новоутворення
молодшого шкільного віку:
а) попереднє мислене планування подальших розумових дій,
б) сумлінне виконання вказівок вчителя,
в) зосередження школяра на учбовому завданні,
г) свідоме управління та регуляція дитиною власної психічної
та поведінкової активності.

27. Спроможність цілеспрямовано докладати вольові зусилля
для організації розумової діяльності – це сутність якого новоут-
ворення психіки молодших школярів:
а) зосередженості,
б) осмисленості,
в) мимовільності,
г) довільності.

28. Яка особливість пізнавальної сфери формується в молод-
шому шкільному віці:
а) спостережливість,
б) довготривалість,
в) абстрактність,
г) довільність.

29. Якою особливістю психіки молодших школярів зумовлена
необхідність використання вчителем початкової школи великої
кількості наочності:
а) переважанням наочно-образного мислення,
б) пізнавальною активністю дітей,
в) недостатнім розвитком уваги молодших школярів,
г) нестійкою навчальною мотивацією.

30. Оберіть найтиповішу ознаку проблеми початкової
шкільної дезадаптації дитини:
а) суперечки з вчителем,
б) погіршення успішності,
в) конфлікти з однокласниками,
г) хронічне небажання дитини ходити до школи.

31. Яким чином виявляється емоційна вразливість молодших
школярів:
а) схильністю до пригніченого настрою, сльозливістю,
б) чутливістю до оцінки їх значимими дорослими,
в) частими перепадами настрою, примхливістю,
г) здатністю до співчуття, співпереживання.

32. Позитивне ставлення до школи, відповідальність щодо
результатів учіння – це вияви якого психічного новоутворення
молодших школярів:
а) рефлексії,
б) внутрішньої позиції школяра,
в) довільності пізнавальної сфери,
г) самоконтролю.

33. Чи можуть сімейні негаразди вплинути на успішність на-
вчання молодшого школяра:
а) ні, оскільки школа та сім’я – це різні сфери життя дитини,
б) тільки у випадку вразливості дитини,
в) якщо вчитель не зацікавить дитину навчальними завдан-
нями,
г) пригнічений настрій дитини через родинні проблеми за-
важає її повноцінному навчанню.

34. Яка позитивна якість сприймання формується в молод-
шому шкільному віці:
а) поверховість,
б) спостережливість,
в) тривалість,
г) синкретизм.

35. До якого соціометричного статусу потрапляють діти мо-
лодшого шкільного віку, що виявляють агресивність, задерику-
ватість, грубість, зухвалість чи зазнайство:
а) «прийнятих»,
б) «дітей, яких уникають у спілкуванні»,
в) «дітей, яким надають перевагу у спілкуванні»
г) «ізольованих».


Розділ ІІІ. Психологія дорослішання і дорослості

1. Який процес фізичного розвитку підлітка найбільше впли-
ває на його психіку:
а) швидке зростання,
б) акселерація,
в) ретардація,
г) статеве дозрівання.

2. Виберіть правильний варіант впливу фізіологічних змін
на психіку підлітка:
а) підлітки є «жертвами» своїх гормонів, їх психічний стан
цілком залежить від змін в організмі,
б) фізіологічні зміни впливають на психіку, але поряд з інши-
ми факторами – вихованням, власною активністю,
в) фізіологічні та психологічні особливості підлітка – це дві
різні сфери, які ніяк не впливають одна на одну,
г) фізіологічні зміни підлітка впливають лише на його пере-
важаючий настрій.

3. «Хочу бути таким, як всі» і «Невже я такий, як всі» – це вияви
якої суперечності психічного розвитку підлітка:
а) між конформізмом і прагненням до індивідуальності,
б) між різним рівнем фізичного та психічного розвитку,
в) між тенденцією до самоствердження та залежністю від до-
рослих,
г) між реакціями емансипації щодо дорослих та групування
щодо ровесників.

4. Явище прискорених темпів статевого дозрівання підлітка
на фоні повільніших темпів психічного розвитку – це визначення
якого явища:
а) підліткової шкільної дезадаптації,
б) пубертатного «стрибка»,
в) підліткової важковиховуваності,
г) підліткового інфантилізму.

5. Яким є типове ставлення підлітків до вчителів:
а) оцінка професійних якостей педагогів,
б) диференційоване ставлення до вчителів,
в) беззаперечний авторитет педагогів у підлітків,
г) настороженість та схильність до конфліктів з усіма вчите-
лями.

6. Що уособлює феномен «зняття з п’єдесталу» у спілкуванні
підлітків з батьками:
а) перехід авторитету від батьків до педагогів,
б) прояви конфлікту поколінь,
в) повна втрата довіри підлітків до батьків,
г) критичне ставлення підлітків до батьків, аналіз їх особис-
тісних якостей.

7. Що найчастіше стає приводом для конфліктів підлітків з
учителями:
а) нецікаве викладання предмету,
б) байдуже ставлення вчителя до підлітків,
в) думка батьків підлітка про цього вчителя.
г) практикування педагогом авторитарного ставлення до під-
літків.

8. Як найчастіше змінюється мотивація навчання в підліт-
ковому віці:
а) типовим є зменшення інтересу підлітків до навчання,
б) підлітки зацікавлюються вивченням основ наук, що
супроводжується покращенням їх успішності навчання,
в) зберігається мотивація учіння, що склалась в молодшому
шкільному віці,
г) відбувається повне знецінення навчання.

9. Яка особливість психіки підлітків зумовлює їх прагнення
до перебудови взаємин з батьками та вчителями:
а) реакції емансипації та опозиції,
б) формування абстрактного мислення,
в) поява почуття дорослості та його підтвердження,
г) зростання комунікабельності підлітків.

10. Розширення кола спілкування з ровесниками – це вияви
якої підліткової реакції:
а) емансипації,
б) хобі-реакції,
в) опозиції,
г) групування.

11. Виберіть назву центрального новоутворення психіки під-
літкового віку:
а) адекватна самооцінка,
б) девіантна поведінка,
в) почуття дорослості,
г) самовизначення.

12. Яка діяльність є провідною для підліткового віку:
а) учіння,
б) спілкування з ровесниками,
в) праця,
г) інтелектуальні та спортивні ігри.

13. Який вид мислення починає інтенсивно формуватись в
підлітковому віці:
а) наочно-образне,
б) наочно-дійове,
в) гіпотетичне,
г) абстрактне.

14. Якими психологічними особливостями підлітків обґрун-
товується доречність використання вчителем групових форм
організації навчання:
а) подоланням конфлікту поколінь у спілкуванні вчителя з
підлітками,
б) прийнятним втіленням на уроках реакції групування
підлітків з ровесниками,
в) потребою підлітків у різноманітності навчання,
г) потребою у обміні досвіду з ровесниками.

15. Загострення суперечності між сформованим почуттям
дорослості та недостатнім його підтвердженням та виявами – це
ознаки якого явища підліткової психології:
а) важковиховуваності,
б) підліткової акселерації,
в) кризи 13 років,
г) підліткового інфантилізму.

16. Яка психічна суперечність лежить в основі розгортання
у підлітків кризи 13 років:
а) між сформованим почуттям дорослості і недостатнім його
підтвердженням,
б) між високим рівнем домагань і обмеженим життєвим до-
свідом,
б) між зниженням інтересу до навчання і вимогами дорослих,
в) між різними напрямками фізичного і психічного розвитку.

17. Критика, несприймання підлітками суджень, переконань
та вимог дорослих – це ознаки якого явища підліткової психо-
логії:
а) підліткового критицизму,
б) підліткового інфантилізму,
в) підліткової реакції групування,
г) пошуку референтної групи.

18. Якою є найтиповіша причина низької успішності навчан-
ня підлітків:
а) закріплена негативна мотивація учіння,
б) конфлікти з педагогами,
в) часті пропуски уроків через хворобу,
г) професійно спрямовані інтереси.

19. Суб’єктивне сприймання підлітком себе як дорослої осо-
бистості – це ознаки якого психічного новоутворення:
а) почуття дорослості,
б) дорослості,
в) абстрактного мислення,
г) адекватної самооцінки.

20. Яке негативне явище підліткового віку може спричинюва-
тись такими факторами, як біологічні вади розвитку, помилки
сімейного та шкільного виховання і соціальна ізольованість під-
літка:
а) надмірна сором’язливість,
б) підлітковий критицизм,
в) підлітковий інфантилізм,
г) важковиховуваність підлітків.

21. Якою стає провідна діяльність в юнацькому віці:
а) праця,
б) навчально-професійна діяльність,
в) спілкування з ровесниками,
г) учіння.

22. Виберіть психічне новоутворення, яке формується в
юнацькому віці:
а) самовизначення,
б) почуття дорослості,
в) самооцінка,
г) максималізм.

23. Надто категоричне ставлення молодих людей до дійсності,
надмірні вимоги – це прояви якої юнацької психологічної осо-
бливості:
а) юнацької безтурботності,
б) міфу про власну унікальність юнаків,
в) юнацького максималізму,
г) юнацького інфантилізму.

24. У чому полягає головна причина непорозумінь юнаків з
батьками:
а) нерозв’язані проблеми підліткового віку,
б) розгортання конфлікту поколінь через неспівпадання по-
глядів на життя,
в) незнання батьками юнацьких потреб,
г) егоїстичність юнаків.

25. Яким є вплив стресів на психіку людей раннього дорос-
лого віку:
а) нейтральним, психіка людей цього віку вже нечутлива до
стресів,
б) помірні стреси потрібні для психіки, стимулюючи її,
в) навіть одиничні стреси руйнують психіку людей цього віку,
тому є небезпечними,
г) чим більше стресів, тим міцніше психічне здоров’я.

26. Чим спричинене розчарування людей раннього дорослого
віку у професійній діяльності невдовзі після працевлаштування
на роботу:
а) труднощами спілкування з новим колективом,
б) конфліктами з начальством,
в) ідеалістичними поглядами на кар’єру та зарплатню,
г) неправильним професійним вибором.

27. Яким фактором спричинене переживання кризи серед-
ини життя:
а) відокремленням дорослих дітей,
б) переглядом та оцінкою життєвих досягнень,
в) перспективами виходу на пенсію,
г) прогресуючим старінням.

28. За рахунок якого психологічного надбання людина серед-
нього дорослого віку розв’язує поточні проблеми:
а) життєвої мудрості,
б) статусу керівника на роботі,
в) кризи середини життя,
г) позитивного мислення.

29. Переживання людиною своєї занедбаності та ізольованос-
ті через залишання батьківської домівки дорослими дітьми – це
опис якого психологічного явища середнього дорослого віку:
а) досягнення професійного плато,
б) ефекту «спустілого гнізда»,
в) вироблення життєвої мудрості,
г) конфлікту поколінь.

30. Виберіть правильний опис явища «професійного виго-
рання»:
а) надмірна завантаженість та прагнення зайняти керівну
посаду,
б) негативні емоційні переживання через тиск та пригнічення
від начальника,
в) стрес через низьку зарплатню та велику завантаженість,
г) емоційне та фізичне виснаження через надмірну заванта-
женість та зацикленість на роботі.

31. Яка найтиповіша причина викликає невдоволення робо-
тою людей середнього дорослого віку:
а) недостатнє матеріальне забезпечення майбутньої старості,
б) невизнання трудових досягнень начальством,
в) конфлікти з трудовим колективом,
г) досягнення професійного плато.

32. Негативне упереджене ставлення соціуму до старості, її
знецінення – це опис якого явища:
а) інфантилізм,
б) ейджизм,
в) фемінізм,
г) ювеналізм.

33. Представники якого віку найбільше зайняті спогадами
та самоаналізом:
а) юнацького,
б) раннього дорослого віку,
в) середнього дорослого віку,
г) пізнього дорослого віку.

34. Іпохондрія тобто надмірна стурбованість людини своїм
здоров’ям характерна як типова для якого вікового періоду:
а) юнацького,
б) раннього дорослого,
в) середнього дорослого,
г) пізнього дорослого.

35. Якому типу ставлення до старості притаманні такі ознаки,
як агресивність, запальність, претензії до інших, неприйняття
власної старості:
а) аутоворожому,
б) ворожому,
в) захисному,
г) залежному.

15

Приложенные файлы

  • doc 14834635
    Размер файла: 116 kB Загрузок: 38

Добавить комментарий