МВ щодо виконання практичних завдань по корпора..

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки
КОрПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
для студентів денної і заочної форм навчання

Галузь знань: 0306 Менеджмент і адміністрування

Напрям підготовки: 6.030601 Менеджмент

Спеціальність: 7(8).03060101 Менеджмент організацій і адміністрування – МОА
Донецьк, 2013


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки
КОрПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
для студентів денної і заочної форм навчання

Галузь знань: 0306 Менеджмент і адміністрування

Напрям підготовки: 6.030601 Менеджмент

Спеціальність: 7(8).03060101 Менеджмент організацій і адміністрування – МОАРозглянуто
на засіданні кафедри
«Менеджмент та господарське право»
Протокол № від « » « » 201_ р.

Затверджено на засіданні
Навчально-видавничої
Ради ДонНТУ
Протокол №___ від «___» «_____________» 20__р.
Донецьк, 2013
УДК – 658.012.2 (071)

Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки «Корпоративне управління» для студентів денної і заочної форм навчання галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування напряму підготовки 6.030601 Менеджмент спеціальності 7(8).03060101 Менеджмент організацій і адміністрування – МОА / Укл. Н.О. Перевозчикова, Л.М. Василишина. – Донецьк: ДоНТУ, 2013. – 42 с.

У методичних рекомендаціях викладено загальні положення та тематичний зміст практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки «Корпоративне управління». Методичні рекомендації містять завдання щодо виконання практичних робіт та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Корпоративне управління».


Укладачі:
Н.О. Перевозчикова, к.е.н., доцент
Л.М. Василишина, асистент

Відповідальний за випуск
О.В. Захарова, д.е.н., професорЗМІСТ

Вступ 4
Загальні положення 5
Тематичний зміст практичних занять з навчальної дисципліни «Корпоративне управління» 6
Тема 1. Сутність корпоративного управління.....6
Тема 2. Особливості й організаційно-правові ознаки корпоративних структур.8
Тема 3. Система корпоративних відносин.10
Тема 4. Матеріально-технічні та фінансові потоки в корпораціях.....14
Тема 5. Корпоративна культура..16
Тема 6. Ефективність корпоративних структур17
Тема 7. Економічний потенціал корпоративного об’єднання.....19
Тема 8. Державне регулювання корпоративного сектору...21
Тема 9. Управління рухом акцій ...22
Тема 10. Корпоративний аудит...23
Тема 11. Особливості антикризового управління в корпораціях....25
Контрольна робота для студентів заочної форми навчання28
Список рекомендованої літератури 31
Додаток 38


ВСТУП
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки «Корпоративне управління» розроблені на кафедрі менеджменту та господарського права Донецького національного технічного університету на основі:
- Навчального плану підготовки спеціаліста (магістра) спеціальності «Менеджмент і адміністрування»;
- Робочої програми нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки «Корпоративне управління» підготовки спеціаліста (магістра) спеціальності «Менеджмент і адміністрування»;
- Освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки спеціаліста (магістра) спеціальності «Менеджмент і адміністрування»;
- Освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) підготовки спеціаліста (магістра) спеціальності «Менеджмент і адміністрування».
Задля більш ефективного засвоєння матеріалу лекцій, а також вивчення матеріалу, що не увійшов у лекційний курс, передбачено практичні заняття, які ґрунтуються на таких методичних принципах:
- формування по кожній темі кола питань, які орієнтують студентів на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань та вивчення теоретичних і практичних проблем корпоративного управління;
- активізація творчого мислення шляхом обговорення ділових ситуацій та проведення дискусій за темою доповідей;
- виконання студентами практичних завдань, що сприятиме формуванню навичок творчого використання сучасних досягнень науки й практики.

ЗАГАЛЬНІ пОЛОЖЕННЯ
Головна мета методичних рекомендацій щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки «Корпоративне управління» – опанування системи теоретичних знань та практичних навичок корпоративного управління.
Відповідно до мети поставлені такі завдання:
- розкрити сутність корпоративного управління на сучасному рівні розвитку українських підприємств;
- дослідити особливості й організаційно-правові ознаки корпоративних структур;
- охарактеризувати основні моделі корпоративного управління;
- проаналізувати систему корпоративних відносин та структуру управлінських органів та принципи їх формування;
- розглянути матеріально-технічні та фінансові потоки в організаціях;
- надати навички проектування корпоративних структур;
- розвинути лідерські здібності при формуванні корпоративної культури;
- навчити будувати раціональну модель корпоративного контролю;
- продемонструвати методи визначення ефективності корпоративних структур.
Предметом курсу є система корпоративного управління та організаційно-економічний механізм її функціонування на мікро- та макрорівнях, формування механізму розвитку інтегрованих корпоративних відносин.

ТемАТИЧНИЙ зміст практичних занять З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ»
№ п/п
Тема і зміст завдань практичних занять
Обсяг завдань практичних занять (ак. год.)
Коефіцієнт вагомості Кіj j-того завдання практичного заняття, %

1
Сутність корпоративного управління
1
6,25

2
Особливості й організаційно-правові ознаки корпоративних структур
2
12,5

3
Система корпоративних відносин
2
12,5

4
Матеріально-технічні та фінансові потоки в корпораціях
1
6,25

5
Корпоративна культура
2
12,5

6
Ефективність корпоративних структур
2
12,5

7
Економічний потенціал корпоративного об’єднання
2
12,5

8
Державне регулювання корпоративного сектору
1
6,25

9
Управління рухом акцій
1
6,25

10
Корпоративний аудит
1
6,25

11
Особливості антикризового управління в корпораціях
1
6,25

Всього практичних занять
16
100,0Тема 1. Сутність корпоративного управління
Після виконання завдання практичного заняття студенти повинні:
знати: сутність корпоративного управління, його суб’єкти та об’єкти; функції корпоративного управління, поняття корпорації.
вміти: формувати і реалізовувати корпоративні інтереси; розвивати корпоративні відносини.

Практичні завдання
1. Які зовнішні і внутрішні чинники впливають на систему корпоративного управління?
2. Визначить особливості формування системи корпоративного управління в Україні.
3. Роль принципів корпоративного управління ОЕСР і інших міжнародних організацій в розвитку системи корпоративного управління на підприємствах України.
4. Чинники, які зумовили необхідність розвитку корпоративного управління в Україні.
5. Основні цілі створення акціонерних товариств і роль корпоративного управління в їх досягненнях.
6. Корпоративне управління – це:
1) цілеспрямована діяльність людей по реалізації певних видів діяльності;
2) професійно здійснюване керівництво діяльністю корпорації в ринкових умовах, спрямоване на досягнення цілей діяльності і отримання прибутку шляхом раціонального використання ресурсів;
3) управління господарською діяльністю корпорації в умовах ринку;
4) управління персоналом корпорації з метою вдосконалення бізнесу.
7. Корпорація – це:
1) юридична особа, що веде підприємницьку діяльність, має право набувати ресурсів, виробляти і продавати продукцію, надавати кредити і брати в борг, виступати в суді, як позивачем, так і відповідачем;
2) добровільне об'єднання юридичних і фізичних осіб з метою ефективного управління колективною власністю відповідно до національного законодавства;
3) підприємницька організація, що володіє розвиненою організаційною структурою, розвиненими господарськими зв'язками, широким діапазонів видів діяльності, штатом професійних керівників;
4) всі варіанти вірні.
8. Відмітні ознаки корпорації:
1) право власності не передається;
2) здатність укладати контракти і володіти власністю;
3) відокремлення власності від управління і обмежена відповідальність.
9. Основні складові корпорації:
1) цілі, ресурси, бізнес-процеси, стадії життєвого циклу;
2) цілі, ресурси, організаційна структура, бізнес-процеси, стадії життєвого циклу;
3) цілі, ресурси, організаційна структура, бізнес-процеси, всі внутрішні фактори, стадії життєвого циклу.
10. Принцип корпоративного управління – забезпечення рівноправності акціонерів – передбачає:
1) участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів;
2) однакове відношення до всіх акціонерів однієї категорії;
3) участь у виборі керівних посад.

Тема 2. Особливості й організаційно-правові ознаки корпоративних структур
Після виконання завдання практичного заняття студенти повинні:
знати: класифікацію корпоративних структур; основні сучасні моделі корпоративного управління; особливості й організаційно-правові ознаки корпоративних структур; особливості формування корпоративного управління у країнах з перехідною економікою.
вміти: будувати ефективну структуру корпорації.

Практичні завдання
1. Назвіть елементи, які характеризують моделі корпоративного управління. Проведіть порівняльний аналіз існуючих моделей корпоративного управління.
2. Який тип контролю над корпораціями в инсайдерській і аутсайдерській системах корпоративного управління?
3. Назвіть основні риси і області поширення підприємницької моделі корпоративного управління.
4. Учасниками корпоративних відносин англо-американської моделі корпоративного управління є:
1) акціонери, банки, Правління, Наглядова рада;
2) акціонери, менеджери, директори;
3) акціонери, банк, менеджери, директори.
5. Учасниками корпоративних відносин німецької моделі корпоративного управління є:
1) акціонери, банки, Правління, Наглядова рада;
2) акціонери, менеджери, директори;
3) акціонери, банк, менеджери, директори.
6. Учасниками корпоративних відносин японської моделі корпоративного управління є:
1) акціонери, банки, менеджери, директори;
2) акціонери, банк, фінансово-промислова мережа, найманий персонал, держава;
3) акціонери, фінансово-промислова мережа, держава, найманий персонал.
7. Особливостями англо-американської моделі корпоративного управління є:
1) наявність двопалатної ради, наявність робочої ради, сильний вплив банків, можливе голосування за дорученням;
2) соціальна згуртованість і взаємозалежність, довічний найм персоналу, наявність ключового банку і фінансово-промислової мережі, особлива роль держави;
3) розпиленість акціонерного капіталу, розділення функцій володіння і управління, обов'язкове створення ради директорів, в яку входять інсайдери і аутсайдери.
8. Особливостями німецької моделі корпоративного управління є:
1) наявність двопалатної ради, наявність робочої ради, сильний вплив банків, можливе голосування за дорученням;
2) соціальна згуртованість і взаємозалежність, довічний найм персоналу, наявність ключового банку і фінансово-промислової мережі, особлива роль держави;
3) розпиленість акціонерного капіталу, розділення функцій володіння і управління, обов'язкове створення ради директорів, в яку входять інсайдери і аутсайдери.
9. Особливостями японської моделі корпоративного управління є:
1) наявність двопалатної ради, наявність робочої ради, сильний вплив банків, можливе голосування за дорученням;
2) соціальна згуртованість і взаємозалежність, довічний найм персоналу, наявність ключового банку і фінансово-промислової мережі, особлива роль держави;
3) розпиленість акціонерного капіталу, розділення функцій володіння і управління, обов'язкове створення ради директорів, в яку входять інсайдери і аутсайдери.
10. Особливості підприємницької моделі корпоративного управління:
1) особлива роль держави, формування довірчих відносин у сфері вищого менеджменту, відвертість інформації;
2) конфіденційність інформації, труднощі фінансового стану акціонерних товариств, порушення прав власності, тіньовий розділ доходів;
3) розпиленість акціонерного капіталу, дотримання прав акціонерів, розділення функцій володіння і управління.

Тема 3. Система корпоративних відносин
Після виконання завдання практичного заняття студенти повинні:
знати: структуру управлінських органів корпоративних утворень та принципи їх функціонування; різні рівні складності корпоративних структур і прийняття господарських рішень.
вміти: організовувати роботу органів управління корпорації.
Практичні завдання
1. Якими повноваженнями володіють загальні збори акціонерів? Які повноваження знаходяться у винятковій компетенції загальних зборів? Які повноваження і кому можуть бути делеговані?
2. Назвіть основні принципи підготовки і проведення загальних зборів акціонерів. У яких випадках і хто може вимагати скликання позачергових зборів акціонерів?
3. Назвіть головні функції і повноваження Наглядової ради. У чому полягає необхідність створення Наглядової ради у відкритому акціонерному товаристві?
4. Який склад, повноваження і функції виконавчого органу акціонерного товариства – Правління?
5. Які обмеження висунуті чинним українським законодавством на участь в органах управління відкритим акціонерним товариством?
6. Корпоративне управління в Україні здійснюється:
1) загальними зборами акціонерів, Правлінням і ревізійною комісією;
2) загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою і Правлінням;
3) загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою, Правлінням і ревізійною комісією;
4) Наглядовою радою і Правлінням акціонерного товариства.
7. Найвищим органом управління акціонерним товариством є:
1) Наглядова рада;
2) Правління;
3) Загальні збори акціонерів;
4) ревізійна комісія.
8. Орган управління, який контролює і регулює діяльність акціонерного товариства, називається:
1) Наглядова рада;
2) Правління;
3) Загальні збори акціонерів;
4) Ревізійна комісія.
9. Органом управління, що постійно діє, здійснює безпосереднє керівництво всією поточною діяльністю відкритого акціонерного товариства, є:
1) Наглядова рада;
2) Правління;
3) адміністрація акціонерного товариства;
4) ревізійна комісія.
10. Контролюючий орган, який безпосередньої участі в управлінні акціонерним товариством не приймає:
1) Наглядова рада;
2) Правління;
3) адміністрація акціонерного товариства;
4) ревізійна комісія.

Тема 4. Матеріально-технічні та фінансові потоки в корпораціях
Після виконання завдання практичного заняття студенти повинні:
знати: структуру матеріально-технічного забезпечення компанії; поняття корпоративних фінансів.
вміти: здійснювати управління корпоративними фінансовими потоками.

Практичні завдання
1. Які документи складають фінансову звітність акціонерного товариства в Україні?
2. Назвіть основні фінансові показники, по яких оцінюють діяльність корпорації акціонери і інші зацікавлені особи корпоративного управління.
3. Охарактеризуйте методи аналізу фінансового стану акціонерного товариства.
4. Визначите цілі фінансового менеджменту в акціонерному товариства.
5. Розрахувати величину балансового прибутку підприємства, враховуючи наступні дані: обсяг виробленої продукції рівний 6800 тис. грн., повні витрати на виробництво товарної продукції – 4600 тис. грн., залишки готової продукції на початок року – 200 тис. грн., на кінець року – 100 тис. грн., витрати на реалізацію – 50 тис. грн., дивіденди по придбаних акціях – 10 тис. грн., дохід від оренди власності підприємства – 25 тис. грн.
6. У балансі підприємства відбиваються на конкретну дату:
1) активи корпорації;
2) зобов'язання;
3) власний капітал;
4) активи і зобов'язання;
5) активи, зобов'язання і власний капітал.
7. Звіт про рух грошових коштів відображає:
1) надходження грошових ресурсів і їх еквівалентів;
2) вибуття грошових ресурсів і їх еквівалентів;
3) надходження і вибуття грошових ресурсів і їх еквівалентів.
8. Форма звітності, в якій відбиваються доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства називається:
1) звіт про рух грошових коштів;
2) звіт про фінансові результати;
3) звіт про власний капітал;
4) баланс.
9. Форма фінансової звітності, яка відображає зміни у складі власного капіталу, називається:
1) баланс;
2) звіт про рух грошових коштів;
3) звіт про фінансові результати;
4) звіт про власний капітал.
10. До активів балансу відносяться:
1) поточні зобов'язання;
2) оборотні активи;
3) необоротні активи;
4) довгострокові зобов'язання;
5) фінансові інвестиції.

Тема 5. Корпоративна культура
Після виконання завдання практичного заняття студенти повинні:
знати: сутність і функції корпоративної культури; етичні цінності корпорацій; типологію корпоративних культур; корпоративні норми
вміти: формувати етичні цінності корпорацій.

Практичні завдання
1. Що представляє собою корпоративна культура? Які функції виконує корпоративна культура?
2. Як, на ваш погляд, чи впливає менталітет на корпоративну культуру? Як ви вважаєте, чи є хабар достатнім способом досягнення корпоративних інтересів?
3. Яке значення має імідж фірми для здійснення підприємницької діяльності?
4. На вашу думку, чи потрібно в установчих документах відображати принципи корпоративної культури?
5. Назвіть типи корпоративної культури. Які типи корпоративної культури властиві українській економіці?
6. Корпоративна культура – це:
1) етикет і правила поведінки, прийняті в корпорації;
2) умовна система, що складається з набору правил, стандартів, що визначаються взаємодію і узгодженістю членів колективу, управлінської ланки, підрозділів і ключових чинників розвитку корпорації;
3) закріплений наказом регламент діяльності персоналу.
7. Корпоративна культура виконує функції:
1) виховна;
2) пізнавальна;
3) оцінно-нормативна;
4) комунікативна.
8. Культура влади характеризується наступним:
1) особливу роль грає лідер, його особисті якості і здібності, жорстка ієрархічна структура, яка дозволяє компанії швидко реагувати на зміну ситуації;
2) строгий розподіл ролей в організації, основне джерело влади не особисті якості, а положення, займане в ієрархічній структурі, неефективна при мінливому середовищі;
3) орієнтація на рішення завдань і реалізацію проектів, ефективність діяльності корпорації визначається високим професіоналізмом співробітників і кооперативним груповим ефектом, дуже ефективна в динамічному середовищі;
4) об'єднання людей не для вирішення яких-небудь завдань, а для того, щоб вони могли добиватися власних цілей, влада базується на близькості до ресурсів і здатності домовлятися.
9. В умовах трансформуючої вітчизняної економіки доцільні:
1) культура влади і культура завдання;
2) культура завдання і культура особистості.
10. Сукупність етичних норм і принципів, якими керується корпорація у сфері управління, – це:
1) ділова етика;
2) діловий етикет.

Тема 6. Ефективність корпоративних структур
Після виконання завдання практичного заняття студенти повинні:
знати: сутність ефективності корпоративних структур, критерії та методи її оцінювання..
вміти: розраховувати показники, що характеризують ефективність корпоративних структур та підвищувати їх ефективність.

Практичні завдання
1. Опишіть чинники, які на вашу думку перешкоджають ефективному управлінню у вітчизняних організаціях.
2. Наведіть перелік типових заходів, за допомогою яких корпорація може впливати на індивідуальну ефективність виконавців.
3. Для яких корпоративних структур на Вашу думку більш придатний цільовий підхід до визначення організаційної ефективності – великого чи малого розміру? Обґрунтуйте свою відповідь.
4. Визначте часткові показники ефективності управління (множинний підхід), які дають змогу за мінімальних витрат одержати достовірну оцінку ефективності управління організацією в цілому. Поясніть свій вибір.
5. Запропонуйте перелік найважливіших критеріїв та показників, за якими доцільно складати рейтинг корпорацій стосовно рівня ефективності їх управління.
6. Наведіть критерії, за допомогою яких відображаються коротко-, середньо- та довготермінова ефективність корпорації.
7. Чинники, що впливають на індивідуальну ефективність:
1) мотивація;
2) технологія;
3) лідерство;
4) знання;
5) здібності.
8. Підходи до визначення організаційної ефективності:
1) системний;
2) функціональний;
3) багато параметричний;
4) множинний;
5) цільовий.
9. Критерії середньотермінової організаційної ефективності:
1) якість;
2) конкурентоздатність;
3) розвиток;
4) гнучкість;
5) продуктивність;
6) виживання.
10. Показники результату (ефекту) управлінської праці:
1) продуктивність управлінської праці;
2) питома вага персоналу управління в загальній чисельності працюючих;
3) скорочення управлінського персоналу;
4) питома вага витрат на управління в собівартості продукції;
5) обсяги приросту прибутку.

Тема 7. Економічний потенціал корпоративного об’єднання
Після виконання завдання практичного заняття студенти повинні:
знати: поняття корпоративної власності; форми корпоративного капіталу; методи оцінки капіталу.
вміти: здійснювати ефективне управління капіталом у корпораціях.

Практичні завдання
1. Приведіть структуру власних і позикових засобів акціонерного товариства.
2. Охарактеризуйте концептуальні підходи до проведення дивідендної політики.
3. Акціонерне товариство «Ребус» на початок розрахункового року мало власний капітал в такому складі:
- акціонерний капітал – 600 тис. грн..;
- резервний фонд – 200 тис. грн..;
- нерозподілений прибуток – 100 тис. грн.
Отриманий акціонерним товариством в розрахунковому році прибуток склав 220 тис. грн. За рішенням загальних зборів акціонерів її розподілять таким чином:
- виплати дивідендів акціонерам – 10 % від суми акціонерного капіталу на початок розрахункового року;
- відрахування до резервного фонду – 110 тис. грн.;
- збільшення накопиченої суми нерозподіленого прибутку – 50 тис. грн.
Визначити збільшену спільну величину власного капіталу акціонерного товариства на кінець розрахункового року.
4. Позикові кошти – це:
1) банківські кредити;
2) гроші, які залучені шляхом випуску облігацій;
3) акціонерний капітал;
4) неоплачені суми заробітної плати, податків;
5) нерозподілений прибуток.
5. Акціонерне товариство може збільшити розмір статутного фонду шляхом:
1) зменшення номінальної вартості акцій;
2) емісії додаткової кількості акцій;
3) зменшення кількості акцій, викупивши частину акцій з їх подальшим анулюванням;
4) збільшення номінальної вартості акцій.
6. Акціонерне товариство може зменшити розмір статутного фонду шляхом:
1) обміну облігацій товариства на його акції;
2) збільшення номінальної вартості акцій;
3) зменшення номінальної вартості акцій;
4) зменшення кількості акцій, викупивши частину акцій з їх подальшим анулюванням.
7. Розмір статутного фонду акціонерного товариства:
1) дорівнює сумі номінальних вартостей випущених акцій;
2) менше суми номінальних вартостей випущених акцій;
3) більше суми номінальних вартостей випущених акцій.
8. У Україні розмір статутного фонду не може бути менше, ніж:
1) 1500 мінімальних заробітних плат;
2) 1250 мінімальних заробітних плат;
3) 1000 мінімальних заробітних плат.
9. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного фонду ухвалюється:
1) загальними зборами акціонерів;
2) правлінням;
3) загальними зборами акціонерів і правлінням у випадку, якщо зміна не більше 1/3.
10. Якщо розмір статутного фонду змінюється не більш, ніж на 1/3 частину, то рішення про його збільшення або зменшення може ухвалюватися:
1) правлінням;
2) наглядовою радою;
3) загальними зборами акціонерів.

Тема 8. Державне регулювання корпоративного сектору
Після виконання завдання практичного заняття студенти повинні:
знати: сутність державного регулювання корпоративного сектору; поняття депозитарної система в корпоративному регулюванні; корпоративний аудит.
вміти: розмежувати корпоративні інститути та усувати проблеми захисту прав власності.

Практичні завдання
1. Що є державними корпоративними правами? Які завдання вирішує управління державними корпоративними правами?
2. Хто відноситься до суб'єктів управління державних корпоративних прав?
3. Який орган формує і веде Реєстр державних корпоративних прав?
4. До яких термінів вноситься інформація про виникнення нових державних корпоративних прав?
5. Як проводиться контроль і оцінка ефективності управління державними корпоративними правами?

Тема 9. Управління рухом акцій
Після виконання завдання практичного заняття студенти повинні:
знати: сутність управління рухом акцій; сутність, види фінансового посередництва і його функції.
вміти: здійснювати основи управління цінними паперами на первинному і вторинному ринках.

Практичні завдання
1. Чи є тотожними поняття «Контроль над діяльністю акціонерного товариства» і «контрольний пакет акцій»?
2. У чому полягає особливість розміщення і обернення акцій відкритих і закритих акціонерних товариств?
3. Якими правами володіють власники простих і привілейованих акцій?
4. Охарактеризуйте номінальну, мінімальну, максимальну, емісійну і ринкову вартості акцій.
5. У яких формах випускаються акції? У яких випадках здійснюється емісія акцій?
6. Мінімальна номінальна вартість акцій складає:
1) 0,01 гривень;
2) 0,1 гривень;
3) 1 гривня;
4) 0,25 гривень.
7. До основних властивостей акцій відносять:
1) має термін обігу;
2) є грошовим документом;
3) оберненість;
4) прибутковість.
8. У чому полягає основний недолік акцій на пред'явника з погляду керівників акціонерного товариства?
1) акціонерне товариство не має можливості вести облік загальної кількості випущених акцій на пред'явника;
2) акціонерному товариству не доступна інформація про їх власників;
3) величезні витрати часу на перереєстрацію права власності.
9. Закриті акціонерні товариства можуть випускати винятково:
1) іменні акції і акції на пред'явника;
2) акції на пред'явника;
3) іменні акції.
10. Делістінг – це:
1) включення акціонерного товариства в реєстр фондової біржі;
2) виключення акціонерного товариства з реєстру фондової біржі;
3) аналіз ринкової інформації, що характеризує кон'юнктуру ринку.

Тема 10. Корпоративний аудит
Після виконання завдання практичного заняття студенти повинні:
знати: сутність корпоративного аудиту, його види та етапи, показники діагностичного дослідження, основні етапи управлінської діагностики.
вміти: проводити стратегічний аналіз, ситуаційний аналіз, організаційно-управлінський аналіз, фінансово-економічний аналіз, аналіз кадрового потенціалу корпорації.

Практичні завдання
1. Що дає галузевий аналіз? Назвіть основні напрями аналізу галузі
2. Що таке SWOT-аналіз і для чого він потрібний?
3. Які можливості і погрози виникають перед українськими підприємствами?
4. Обґрунтуйте необхідність проведення конкурентного аналізу.
5. Назвіть основні етапи організаційно-управлінського аналізу.
6. Приведіть схему фінансово-економічного аналізу.
7. Охарактеризуйте основні напрями виробничо-господарського аналізу.
8. У чому полягають методи оцінки персоналу?
9. Назвіть напрями підвищення вартості бізнесу.
10. Що служить інформаційною базою для проведення фінансово-економічного, виробничо-господарського і кадрового аналізу корпорації?
11. Діагностика підприємства – це:
1) аналіз фінансових і виробничих показників;
2) кількісна і якісна оцінка підприємства по відношенню до зовнішнього середовища, а також аналіз організаційних, фінансових, виробничих, управлінських, кадрових аспектів діяльності;
3) аналіз місця підприємства в конкурентному середовищі.
12. Цілями корпоративної діагностики є:
1) постійний моніторинг положення корпорації на ринку;
2) визначення напрямів вдосконалення менеджменту і бізнесу;
3) запобігання кризовим ситуаціям;
4) все вищеперелічене.
13. Ситуаційний аналіз – це:
1) аналіз ситуації, організації, що склалася усередині;
2) аналіз впливаючих чинників і місця підприємства в навколишньому бізнес-оточенні;
3) аналіз діяльності, що проводиться залежно від ситуації, що склалася.
14. Організаційно-управлінський аналіз – це:
1) аналіз діяльності організації, що проводиться її управлінським апаратом;
2) дослідження системи управління і організаційної структури підприємства;
3) аналіз організації управління фінансами на підприємстві.
15. Фінансово-економічний аналіз – це:
1) щорічний аналіз результатів діяльності підприємства;
2) аналіз організації управління фінансами на підприємстві;
3) аналіз фінансового стану підприємства і ефективності його діяльності.
16. Виробничо-господарський аналіз – це:
1) аналіз результатів виробничої діяльності;
2) аналіз використання ресурсів виробництва і реалізації продукції;
3) аналіз виробничого потенціалу підприємства.
17. Аналіз кадрового потенціалу – це:
1) оцінка потреби в персоналі підприємства після реструктуризації;
2) оцінка потенційних можливостей існуючого персоналу;
3) комплексна оцінка кількісного і якісного складу персоналу.
18. Оцінка бізнесу і компанії – це:
1) оцінка ефективності діяльності підприємства;
2) оцінка ефективності управлінської діяльності на підприємстві;
3) оцінка ринкової вартості компанії і бізнесу.

Тема 11. Особливості антикризового управління в корпораціях
Після виконання завдання практичного заняття студенти повинні:
знати: основні підходи до подолання кризових явищ, типи антикризової реакції та управління, зміст заходів із подолання кризи, методи обґрунтування та вибору організаційної форми підсистеми антикризового управління.
вміти: характеризувати основні етапи антикризового управління, визначати місце оперативних і тактичних заходів із подолання кризи в корпораціях, застосовувати методи подолання стратегічної кризи на підприємстві, формувати стратегічну антикризову програму.

Практичні завдання
1. Зіставте з переліченими далі ситуаціями найбільш адекватний тип управління.
Ситуації:
1) Середовище стратегічно та оперативно розвивається безперервно.
2) Часу навіть на миттєву реакцію немає, збитки та витрати зростають.
3) Спостерігаються часті коливання (оперативні та стратегічні) у розвитку середовища
Типи управління:
а) планове;
б) реактивне;
в) активне.
2. На схемі зображено графік, що характеризує активне управління. Запишіть цифри, що відповідають наведеним визначенням розглядуваних ситуацій.
13 EMBED Word.Picture.8 1415
- витрати із запобігання збиткам від основної діяльності;
- сумарний збиток від основної діяльності;
- невраховані втрати;
- збитки, яких вдалось уникнути.
3. Зазначте порядок дій керівництва підприємства у процесі подолання кризи:
- стабілізація, реструктуризація, забезпечення виживання;
- проектування та впровадження оперативних заходів щодо подолання кризи;
- вивчення поточної ситуації для ідентифікації типу кризи, діагностика та встановлення пріоритетів;
- розробка концепції та стратегій антикризового управління, оздоровлення та зміцнення підприємства;
- забезпечення нормального функціонування та впровадження системи антикризового управління;
- контроль, облік та аналіз системи антикризового управління.
4. Позначте цифрою «1» внутрішні, а цифрою «2» - зовнішні завдання, які підприємство має виконувати на етапі оперативних заходів із подолання кризи:
- визначення обсягів необхідної інформації для описання кризи та надання її зацікавленим сторонам;
- надання кредиторам планів щодо виходу з кризи;
- за кожним із напрямків діяльності здійснення заходів щодо подолання кризи;
- залучення консультантів необхідного профілю;
- посилення контролю за поточною діяльністю;
- спілкування зі всіма спеціалістами підприємства, що є причетними до подолання кризи.


Контрольна робота для студентів заочної форми навчання

Виконання студентами заочної форми навчання контрольної роботи є складовою навчального процесу та активною формою їх самостійної роботи.
Мета контрольної роботи – закріпити та поглибити теоретичні знання, здобуті студентами у процесі вивчення дисципліни «Корпоративне управління», сформувати у них уміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою, законодавчими актами та статистичними матеріалами, а також з матеріалами власних досліджень на підприємствах і в організаціях.
Зміст контрольної роботи має відповідати плану і розкривати тему.
Варіант контрольної роботи студент вибирає за останньою цифрою номера своєї залікової книжки.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Варіант 1
1. Сутність поняття «корпоративне управління».
2. Характеристика відкритого акціонерного товариства.
3. Складіть установчий договір відкритого акціонерного товариства.

Варіант 2
1. Види акціонерних товариств.
2. Права й обов’язки акціонерів.
3. Складіть статут відкритого акціонерного товариства.

Варіант 3
1. Засновники та учасники відкритого акціонерного товариства.
2. Переваги та недоліки акціонерного товариства як організаційної форми управління.
3. Складіть схему державної реєстрації акціонерного товариства згідно з законодавством України.

Варіант 4
1. Зміст і значення статуту акціонерного товариства.
2. Порядок проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства.
3. Опишіть причини й порядок виключення акціонера з акціонерного товариства.

Варіант 5
1. Типи і категорії цінних паперів, що випускаються акціонерним товариством.
2. Структура органів управління акціонерного товариства.
3. Зазначте повноваження спостережної ради акціонерного товариства.

Варіант 6
1. Функції голови правління акціонерного товариства.
2. Роль держави в системі корпоративного управління.
3. Зазначте повноваження ревізійної комісії акціонерного товариства.

Варіант 7
1. Порядок скликання і проведення надзвичайних, позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Корпоративний сектор як основа сучасної економіки України.
3. Проаналізуйте корпоративні джерела залучення інвестицій.

Варіант 8
1. Порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію.
2. Особливості корпоративного управління в умовах перехідного
періоду.
3. Зазначте існуючі недоліки чинного законодавства у сфері корпоративного управління.

Варіант 9
1. Сутність корпоративного управління: переваги і недоліки.
2. Ревізійна комісія та її повноваження.
3. Проаналізуйте корпоративну політику держави в умовах перехідного періоду.

Варіант 10
1. Підготовка інформації про діяльність акціонерного товариства.
2. Порядок ліквідації акціонерного товариства.
3. Складіть схему розподілу прибутку акціонерного товариства.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативна:
Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. -№ 30. - Ст. 141
Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV // Відомості Верховної Ради. – 2003. – №40. – Ст. 356.
Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.91 р. №1576-XII
Закон України „ Про цінні папери та фондовий ринок від 23 лютого 2006 року N 3480-IV ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2006, N 31, ст.268 )
Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр или N 334/94-ВР. від 28.12.94. В редакції Закону N 1624-IV від 18.03.2004.
Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» 30.10.96 р. № 448/96-ВР.
Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб” 22 травня 2003 року № 889-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР). -2003. -N 37., ст.308.
Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 року N 1560-XІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 47. - Ст. 646.
Закон України «Про податок на додану вартість» від 3 квітня 1997 року N 168/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. –1997. –№21. –Ст. 156.
Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року N 2664-III // Відомості Верховної Ради України. –2002. –№1. Ст. –1.
Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” від 10.12.97 р. №710/97-ВР.
Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” вiд 16.07.1999 № 996-XIV.
Закон України “Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2008 року N 514-VI
ПКМУ № 25-р 18..01.2003 Пріоритетні напрями розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах
Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку формування та реалізації дивідендної політики держави від 12 травня 2007 року № 702
Указ Президента України “Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку” від 14.02.1997 №142/97.
Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 21 березня 2002 р. № 280 // Уряд. кур'єр. - 2002. - 25 квіт. - С.11; Державний вісник України. - 2002. - № 7. - С. 40; Офіційний вісник України. - 2002. - № 13. - С. 11.
Указ Президента України "Про корпоратизацію підприємств" від 5 червня 1993 р. №210/93.Розпорядження Кабінету Міністрів України Про схвалення плану заходів щодо виконання програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки від 9 серпня 2002 р. N 440-р
Указ Президента України «Про холдингові компанії в Україні» від 15 березня 2006 року N 3528-IV Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 34, ст.291
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2003 N 233 Про формування єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів ( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 180 ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ) від 13.04.2005 )
Концепція корпоративно-дивідендної політики держави, затверджена наказом Фонду державного майна України від 5 квітня 2001 р. №9.
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 грудня 2001 р. №386 "Про затвердження Положення про порядок отримання інвесторами доходів від володіння корпоративними правами в акціонерних товариствах”
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 червня 2002 року № 190 „Про погодження Рекомендацій з найкращої практики корпоративного управління для акціонерних товариств України”// www.ssmsc.gov.ua
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2003 року № 571 „Про затвердження Принципів корпоративного управління”.
Вимоги Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо аудиторської перевірки відкритих акціонерних товариств та підприємств – емітентів облігацій (крім комерційних банків, інституціальних інвесторів): Затв. рішенням Держ. комісії з цінних паперів та фонд. ринку від 19 берез. 1997 р. // Держ. інформ. бюл. про приватизацію. – 1997. - № 8. – С. 54-54. Лист Міністерства фінансів України від 20.06.2002 р. № 051-205/106-8.
Лист Пенсійного фонду України від 23.02.2004 р. N 1674/04 Щодо утримання внесків на страхування у розмірі 1 або 2 відсотки з сум дивідендів.
Наказ Державної податкової адміністрації України від 4 грудня 2003 року N 586 Про затвердження форми податкового розрахунку резидента, що виплачує дивіденди платникам податку з доходів фізичних осіб.
Лист Державної податкової адміністрації України від 23.12.2003 р. N 10498/6/17-0516 (ДПА України розглянула лист щодо порядку оподаткування у 2004 р. доходів фізичних осіб у вигляді процентів, дивідендів та сум безпроцентних позик, що надаються роботодавцем своїм працівникам).
Основна література:
Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління. - К.: Знання-Прес, 2002. - 320 с.
Задихайло Д.М., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. –Х.:Еспада, 2003. –688 с.
Козаченко Г.В., Воронкова А.Е. Корпоративне управління : Підручник для вузів – Київ, Лібра, 2004,- 368с.
Небава Н.Г. Теорія корпоративного управління :Вузлові питання:Навч. посібник- К.:ЦНЛ-2004.-245с.
Сазонець І.Л. Корпоративне управління : світовий досвід та механізми залучення інвестицій: Навч.пос.- К.: ЦУЛ,2008.-304с.
Додаткова:
Акціонерні товариства. Організація та діяльність. - К.: Фонд державного майна України, 1997. - 344 с.
Бердникова Т.В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: 2000
Берзон Н.И. Бумова Е.А. Фондовый рынок: Учебное пособие. – 1998
Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту : Пер. з англ.. – Київ: Молодь, 1997- 1006с.
Васильєв Ю.П. Управление развитием производства. (Опыт США). -М: Экономика, 1989. -239 с.
Вінник О. Господарські товариства і виробничі кооперативи. Правове становище. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1998.-309 с.
Девіс Стівен М. Боротьба за вдосконалення всесвітнього корпоративного управління // Економічні реформи сьогодні. - 1999. -№25. -С. 6-11.
Демб Ада, Нойбауер Фрідріх. Корпоративне управління. - К.: Основи, 1997.-302 с.
Дем'яненко П.В. Вдосконалення управління акціонерними товариствами // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. - Вин. 41.-2000. -С. 44-47.
Дем'яненко П.В. Роль акціонерної форми господарювання в розвитку ринкових відносин // Теорії мікро-макроекономіки. - Вип. 3. - К., 2000.-С. 74-79.
Дьюбіел Стенлі. Корпоративне управління: вдосконалення методів організації роботи корпорацій // Економічні реформи сьогодні. - 1999. -№25. -С. 12-18.
Економічна енциклопедія. - Т. І. - К., 2000. - С. 33-36.
Камінський А.Б., Кияк А.Т., Шепелява О.П. Оптимізація інвестиційного портфеля на вторинному ринку акцій України. - К.: Рант, 2000. - 48 с.
Канага Вільям С. Корпорації повинні діяти етично // Економічні реформи сьогодні. - 1999. - № 25. - С. 2-5.
Карлофф Б. Деловая стратегия (концепция, содержание, символы). -М: Экономика, 1991.-239 с.
Карташов А.Г. Как заработать деньги. - М.: Культинформпресс, 1991. - 96 с.
Коваль А.Ф. Органы управлення акционерного общества: регламент деятельности // Вестник фондового рьшка. - К., 1999. - 64 с.
Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опьгг Запада. - М.: Дело, 1992.-144 с.
Лысенков Ю.М., Коваль А.Ф., Соловьев В.В., Крисан А.В. Подготовка и проведение общего собрания акционеров. // Вісн. фондового ринку. -К., 1999.-64 с.
Миркин М. Ценные бумаги и фондовый рынок. - М.: Перспектива. 1995. -534 с.
Новая технология и организационные структуры / Под ред. И. Пиннингса и А. Бьюитандама. -М.: Зкономика, 1990. -269 с.
Оскольський В.В. До цивілізованого ринку цінних паперів. (Українська фондова біржа в контексті ринкових перетворень). - К.: УФБ, 1999. -153 с.
Петруня Ю.Є. Акціонерні товариства в Україні: проблеми емітентів та інвесторів. - Дніпропетровськ, 2000. - 100 с.
Петруня Ю.Є. Непрофесійні суб'єкти ринку акцій України. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1999.-262 с.
Пішпек С. Теорії корпоративного управління та становлення корпоративного сектору // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. - Вип. 41. - 2000. - С. 12-14.
Положення про членство в Асоціації "Позабіржова фондова торговельна система" // Українська інвестиційна газета. - 2000. - № 8. - 29 лютого.
Правові аспекти приватизації в Україні // Законодавства з питань приватизації / За заг. рсд. Ю.І. Єханурова. - К.: Руська правда, 1996. -Т. І - 538 с.
Правові аспекти приватизації в Україні // Практичний посібник з питань приватизації / За заг. ред. Ю.І. Єханурова. - К.: Руська правда, 1996.-Т.ІІ- 416 с.
Ру Домінік, Сульє Даніель. Управління. - К.: Основи, 1995. - 448 с.
Суторміна В.М., Федосов В.М., Рязанова Н.С. Фінанси зарубіжних корпорацій. -К.: Либідь, 1993. -247 с.
Україна на роздоріжжі / За ред. Зіденберга і Хоффманна. -К.: Фенікс, 1998.-472 с.
Уотермен Р. Фактор обновлення. (Как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании). - М.: Прогресе, 1988. - 366 с.
У пошуках кращого директора. (Корпоративне управління в перехідній та ринковій економіках). - К.: Основи, 1996. - 189 с.
Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент. - К.: МАУП, 1999. -184 с.
Функ Я.У., Михальченко В.А., Хвалей В.В. Акционерное общество: история и теория. - Минск, 1999. - 608 с.
Харрингтон Дж. Управление качеством в американских корпорациях. - М: Экономика, 1990. - 272 с.
Черваньов Д.М., Бондарчук І.В. Економічна природа та формування механізму корпоративного управління в Україні // Вісн. Київ, ун-ту імені Тараса Шевченка. Економіка. - Вин. 39.-1998. - С. 3-6.
Швецов Н.П., Шаповал Ю.И., Буша Ю.А., Константинов А.А. Депозитарная деятельность на фондовом рынке. (Опыт ОАО "Межрегиональный фондовый союз") // Вісн. фондового ринку. - К., 1998. -224 с.


ДОДАТОК

ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства “_______________________________________”

Дата складання протоколу: “____” _________________20__ р.
Місце проведення загальних зборів:_______________________ .
Вид зборів: чергові.
Дата проведення зборів: “____” _________________20__ р.
Час початку реєстрації учасників зборів _____ год.___хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів ____ год.____ хв.
Час відкриття зборів______год.____хв.
Час закриття зборів________год.____хв.
Час початку підрахунку голосів_______год.____хв.

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ___________
Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах_______
Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах: ________, що становить ______% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Голова зборів ________________________________
Секретар зборів ________________________________

Порядок денний:
Затвердження звіту ревізійної комісії.
Затвердження річних результатів діяльності товариства, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.
Затвердження внутрішніх нормативних документів товариства: Положення про загальні збори, Положення про правління, Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію.
Попереднє схвалення угоди про відчуження товариством майнового комплексу вартістю 650 тис. грн.
Обрання членів наглядової ради.
Затвердження кошторису витрат діяльності наглядової ради товариства.
Визначення умов цивільно-правових угод (у тому числі умов оплати праці), що укладаються з членами наглядової ради.

Основні положення виступів:
З 1-го питання порядку денного:
______________________: “__________________________________”;
______________________: “__________________________________”.
З 2-го питання порядку денного:
______________________: “__________________________________”;
______________________: “__________________________________”.
З 3-го питання порядку денного:
______________________: “__________________________________”;
______________________: “__________________________________”.
З 4-го питання порядку денного:
______________________: “__________________________________”;
______________________: “__________________________________”.
З 5-го питання порядку денного:
______________________: “__________________________________”;
______________________: “__________________________________”.
З 6-го питання порядку денного:
______________________: “__________________________________”;
______________________: “__________________________________”.
З 7-го питання порядку денного:
______________________: “__________________________________”;
______________________: “__________________________________”.

Результати голосування з питань порядку денного:

1. Затвердження звіту ревізійної комісії
Питання, поставлене на голосування:
Затвердження звіту ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 20__ рік.
Формулювання рішення:
Затвердити звіт ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 20__ рік.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: ____________, що становить _______% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

2. Затвердження річних результатів діяльності товариства, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків

Питання, поставлене на голосування:
Затвердження результатів діяльності товариства за 20__ рік у складі річного звіту, звіту про діяльність правління, звіту про діяльність наглядової ради

Формулювання рішення:
Затвердити результати діяльності товариства за 20__ рік у складі річного звіту, звіту про діяльність правління, звіту про діяльність наглядової ради.

Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: ____________, що становить _______% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.


Питання, поставлене на голосування:
Затвердження порядку розподілу прибутку, розміру, строку та порядку виплати дивідендів, визначення порядку покриття збитків

Формулювання рішення:
Затвердити:
наступний порядок розподілу прибутку:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________;

наступні розмір, строки та порядок виплати дивідендів:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________;

наступний порядок покриття збитків:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: ____________, що становить _______% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

3. Затвердження внутрішніх нормативних документів товариства: Положення про загальні збори, Положення про правління, Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію
Питання, поставлене на голосування:
Затвердження Положення про загальні збори ВАТ “_____________________________”
Формулювання рішення:
Затвердити Положення про загальні збори ВАТ “_____________________________”
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: ____________, що становить _______% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

Питання, поставлене на голосування:
Затвердження Положення про правління ВАТ “_____________________________”
Формулювання рішення:
Затвердити Положення про правління ВАТ “_____________________________”
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: ____________, що становить _______% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

Питання, поставлене на голосування:
Затвердження Положення про наглядову раду ВАТ “_____________________________”
Формулювання рішення:
Затвердити Положення про наглядову раду ВАТ “_____________________________”
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: ____________, що становить _______% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

Питання, поставлене на голосування:
Затвердження Положення про ревізійну комісію ВАТ “_____________________________”
Формулювання рішення:
Затвердити Положення про ревізійну комісію ВАТ “_____________________________”
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: ____________, що становить _______% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

4. Попереднє схвалення угоди про відчуження товариством майнового комплексу вартістю 650 тис. грн.
Питання, поставлене на голосування:
Попереднє схвалення угоди про відчуження товариством майнового комплексу вартістю 650 тис. грн.
Формулювання рішення:
Схвалити угоду про відчуження товариством майнового комплексу вартістю 650 тис. грн.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: ____________, що становить _______% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

5. Обрання членів наглядової ради
Питання, поставлене на голосування:
Обрання членів наглядової ради.
Формулювання рішення:
Обрати до наглядової ради наступних осіб із запропонованих кандидатів.
Підсумки голосування:


п/п
ПІБ/найменування кандидата

ПОДАНО ГОЛОСІВ «ЗА»Кількість голосів
% від загальної кількості голосів осіб, що зареєструвались для участі у зборахРішення прийняте. До наглядової ради обрано наступних осіб:
_______________________________ (ПІБ або найменування юридичної особи).
_______________________________ (ПІБ або найменування юридичної особи).
_______________________________ (ПІБ або найменування юридичної особи).
_______________________________ (ПІБ або найменування юридичної особи).
_______________________________ (ПІБ або найменування юридичної особи).

6. Затвердження кошторису витрат діяльності наглядової ради товариства
Питання, поставлене на голосування:
Затвердження кошторису витрат діяльності наглядової ради на 20__ р.
Формулювання рішення:
Затвердити наступний кошторис витрат діяльності наглядової ради на 20__ р.:
СТАТТЯ ВИДАТКІВ
СУМАЗагалом:Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: ____________, що становить _______% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.


7. Визначення умов цивільно-правових угод (у тому числі умов оплати праці), що укладаються з членами наглядової ради
Питання, поставлене на голосування:
Визначення умов цивільно-правових угод (у тому числі умов оплати праці), що укладаються з членами наглядової ради.
Формулювання рішення:
Затвердити цивільно-правові угоди, що укладаються з членами наглядової ради. Доручити голові зборів підписати ці угоди з новообраними членами наглядової ради.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: ____________, що становить _______% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.


Підписи:

Голова зборів ________________ (прізвище, ім’я, по батькові).

Секретар зборів ____________________ (прізвище, ім’я, по батькові).
НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Методичні рекомендації
щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки
«Корпоративне управління»
для студентів денної і заочної форм навчання
Галузь знань: 0306 Менеджмент і адміністрування

Напрям підготовки: 6.030601 Менеджмент

Спеціальність: 7(8).03060101 Менеджмент організацій і адміністрування – МОА


Укладачі – Перевозчикова Наталія Олександрівна,
Василишина Любов Миколаївна

Донецьк, 2013
13PAGE 14115
13PAGE 15


Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 16478731
    Размер файла: 334 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий