лекції по мет. муз. вих.


Змістовий модуль 3. Методика музичного навчання і виховання у початковій школі.
Тема 1. Вікова характеристика молодших школярів у контексті їх готовності до музичного навчання і виховання.
Тези до лекції
Готовність до навчання в школі як уміння керувати своєю поведінкою, підпорядковувати її вимогам організації пізнавального процесу, колективній навчальній діяльності. Ступінь оволодіння такою готовністю першокласників. Наслідувальність як джерело успіхів на початковому етапі навчання.
Психофізіологічні особливості молодших школярів. Емоційне життя дітей, життєвий і художній досвід, розвиток мови, наочно-образної пам’яті наочно-дійового мислення. Роль гри у навчальній діяльності дітей.
Залежність відмінностей у музичному розвитку дітей від її індивідуальних особливостей. Загальні риси музичного розвитку першо-класників: досвід спілкування з музикою, різноманітність музичної діяльності, вияви музичних здібностей, вокально-слухова координація диференціація слухових відчуттів, співацький діапазон, стан сформованого голосового апарату тощо.
Контрольні запитання і завдання
Які вікові особливості молодших школярів визначають успішність музично-виховної роботи в школі? Як можуть впливати на результативність музичного розвитку дітей їх індивідуальні відмінності?
Якими чинниками визначається готовність дітей до музичного навчання і виховання в школі?
Чи згодні ви з думкою Д.Б.Кабалевського про те, що в умовах загальноосвітньої школи в музичному вихованні слід виходити не від здібностей дітей, а з їхнього життєвого досвіду? Обгрунтуйте свою думку.
Які загальні риси музичного розвитку властиві першокласникам?
Тема 2. Особливості програм з музики для початкової школи
Тези до лекції
Програма з музики як основний нормативний документ, що визначає зміст музичного навчання і виховання у загальноосвітній школі.
Сутність концепції музичного виховання школярів на основі української культури; становлення до музичного фольклору як невід’ємної частини духовного життя українського народу; визнання провідної ролі фольклору в музичному вихованні дітей; звернення до народної музичної творчості крізь призму її життєвих зв’язків з духовним, матеріальним і практичним світом людини; розгляд українського музичного фольклору в діалектичній єдності з фольклором інших народів; вивчення професійної музики крізь призму її фольклорних джерел; розкриття естетичного змісту народної музики на основі осягнення школярами суті й особливостей музичного мистецтва.
Аналіз пояснювальної записки до програм. Урахування в програмах досвіду народної педагогіки,обрядів і традицій музикування, педагогічних здобутків видатних діячів української музичної культури. Особлива цінність педагогічних ідей М.Леонтовича, К.Стеценка, С.Людкевича. Педагогічні ідеї Д.Кабалевського, покладені в основу програм. Урахування досвіду визначних представників зарубіжної музичної педагогіки Е.Далькроза, К.Орфа, З.Кодая.
Методичні основи використання в програмах українського пісенного фольклору, танцювальної музики, Навчання гри га сопілці.
Місце хорового співу в програмах. Обсяг і послідовність розвитку ладового і музичного-ритмічного почуття учнів, засвоєння музичної грамоти, вивчення нотної грамоти.
Аналіз змісту і логіки тематичного матеріалу, його спрямованості на розкриття специфіки музичного мистецтва. Взаємозв’язок між темами чвертей. Призначення поурочних методичних розробок. Проблеми реалізації означених програм з музики в загальноосвітніх школах України.
Контрольні завдання і запитання
Назвіть причини, які зумовлюють проблему використання фольклору в музичному вихованні дітей.
Чому удосконалення системи музичного виховання школярів в Україні торкнулися насамперед питань використання фольклору?
Виокремте педагогічні ідеї відомих вам українських музикантів-педагогів, реалізовані в чинних програмах з музики.
Рекомендована література
Д. Кабалевский. Воспитание ума и сердца. – М.: Просвещение, 1984.
Програми та поурочні методичні розробки для середньої загальноосвітньої школи: Музика: 1-4 класи. – К.: Перун.1996.
Ростовський О.Я. Концепція музичного виховання школярів на основі української національної культури // Художня освіта і проблемне виховання молоді: 36. Наук.ст. – К.: 13 МН, 1997.
Ростовський О.Я. Методика викладання музики в початковій школі Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000.
Тема 3. Методика розучування пісні на уроці музики. Гігієна, співацький режим і охорона дитячого голосу.
Тези до лекції
Розучування пісні як процес осягнення її музичного образу, оволодіння вокально-хоровими і виконавськими уміннями,розвитку музичних здібностей художньо-образного мислення дітей.
Наслідувальний спів як першооснова вокального виховання. Вимоги до виконання пісні вчителем.
Особливості методики розучування пісень у молодших класах, пов’язані з нерозвинутістю музичних здібностей і голосового апарату дітей, їхнім невмінням співати. Шляхи розучування пісні (вчити на слух, з використанням графічного запису, з опорою на нотний запис, сольфеджуючи, за допомогою ручних знаків тощо). Вимога послідовного подолання співацьких труднощів. Спрямованість технічної роботи на кінцевий виконаний результат, урізноманітнення повторень мелодії різними завданнями. Ставлення учнів до співу, послаблення їх уваги й інтересу як критерій правильності постановки навчальних завдань.
Особливості використання інструментального супроводу при розучуванні пісні. Диригентський жест учителя.
Художнє виконання пісні як завершальний етап роботи над нею. Залежність формування співацького голосу від правильного користування ним. Причини неправильного функціонування голосових органів (спів у невластивій певному голосу теситурі, зловживання верхніми звуками, форсоване звучання, надмірно тривалий спів, шкідливі звички голосоутворення, спів у хворобливому стані). Співацький режим на уроках музики. Професійне навчання співу як засіб охорони дитячих голосів.
Контрольні завдання і запитання
Назвіть можливі шляхи розучування пісні. Які особливості визначають методику розучування пісні у молодших класах? Що є критерієм правильності розучування пісні?
Чому мелодію і слова пісні бажано розучувати одночасно? Чи варто поєднувати спів з жестами, плесканням, рухами тощо? Поясніть свою думку.
Які чинники визначають нормальний розвиток дитячого голосу? Що є найдійовішим засобом охорони дитячого голосу?
Тема 4. Методика музичного навчання і виховання у 1-2 класах.
Тези до лекції
Тематизм програми з музики для 1 класу. Логіка тематизму, його спрямованість на розвиток в учнів здатності до співпереживання музиці осягнення художньо-образної суті музичного мистецтва у найпростіших втіленнях, засвоєння елементів музичної мови. Взаємозв’язок тем чвертей.
Методика розкриття змісту теми " Які почуття передає музика". Методика вокально-хорової роботи з першокласниками. Розкриття змісту музичних творів. Розвиток музичних здібностей учнів.
Особливості розкриття змісту теми "Про що розповідає музика". Спрямованість роботи на розпізнання життєвого змісту музики, виділення ознак вражальності й зображальності у музичних творах. Методика музично-ритмічного виховання, розвитку ладового почуття формування музичного сприймання, розвитку співацького голосу.
Особливості розкриття змісту теми "Як розповідає музика". Методика ознайомлення учнів з виразно-зображальними засобами засвоєння музичної термінології.
Особливості розкриття змісту теми "Про що розповідає музика". Узагальнюючий характер теми. Методика формування музичного сприймання, актуалізації досвіду спілкування з музикою, розвитку музично-практичних умінь і навичок. Створення пошукових ситуацій, спрямованих на самостійне осягнення музики школярами. Методика підготовки заключного уроку-концерту.
Психофізіологічні особливості другокласників. Тематизм програми, її спрямованість на сприймання основних жанрів музичного мистецтва (пісня, танець, марш) у їх зв’язку з життям, у виразному і зображальному значенні; засвоєння музичної мови як "будівельного матеріалу", з якого складається цілісний образ.
Особливості розкриття змісту теми "Три типи музики – пісня, танець, марш". Підхід до пісні, танцю і маршу як до головних сфер музичної образності, які пронизують усю класичну та сучасну симфонічну й камерну, вокальну й інструментальну музику. Основні грані теми чверті логіка їх розкриття.
Розкриття теми " Про що розповідає музика ". Поглиблення уявлень учнів про зв'язок музики з життям, про внутрішній світ людини, відбитий у музиці. Цілеспрямоване виховання здатності сприймання музику як мистецтво виразне за своєю природою. Узагальнення тем, музика виражає внутрішній світ людини (її настрій, почуття, думки), зображує різноманітні рухи людини, певні життєві події, картини природи тощо.
Розкриття теми " Куди ведуть нас пісня, танець, марш". Головне завдання уроків музики у цій чверті – залучення школярів; складніших форм музичного мистецтва завдяки ставленню до пісні, танцю, маршу не як до найпростіших жанрів, а як до трьох головних сфер музики.
Розкриття теми "Що таке музична мова". Узагальнення музично-слухового досвіду дітей і підведення їх до осмислення виразності музичної мови та своєрідності змісту музичних творів. Головні завдання уроків – сприйняття й осмислення, виразне значення різних елементів музичної мови у їх взаємозв’язку і взаємозалежності. Аналіз музичних творів як провідний метод пізнання.
Заключний урок-концерт як демонстрація досягнутого другокласниками рівня музичного розвитку, співацької та виконавської культури.
Рекомендована література
Програми та поурочні методичні розробки для середньої загальноосвітньої школи: Музика: 1-4 класи. – К.: Перун.1996.
Ростовський О.Я. Методика викладання музики в початковій школі Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000.
Печенюк М., Леонтіев П. Дзвінкі голоси. Музична хрестоматія: Пісенний матеріал: 1-2 класи. – Тернопіль: СМП "Астон", 1999.
Тема 5. Методика музичного навчання і виховання у 3-4 класах.
Тези до лекції
Новий рівень осягнення особливостей музичного мистецтва – сприймання й усвідомлення пісенності, танцювальності та маршовості як найважливіших властивостей музики, що виростають з пісні, танцю, маршу; уявлення про зв’язки музики з мовою, про музику як мову, що виражає почуття людини; про розвиток музики, що приводить до її різної побудови.
Опора на набуті школярами знання і вміння, виконавські навички, інтонаційно-слуховий досвід; постійне розкриття життєвих зв’язків музики через зіставлення різних інтонацій і тем, елементів музичної мови, частин музичних творів, прийомів розвитку, жанрових особливостей тощо.
Вікові особливості розвитку співацького голосу. Розвиток вокального слуху. Засвоєння елементарних правил нотопису.
Розкриття теми " Пісня, танець, марш переростають у пісенність, танцювальність, маршовість" у першій чверті. Мелодика розучування запропонованих програмою пісень, слухання творів.
Узагальнення теми чверті: у музиці велику роль відіграють пісні, танці, й марші але ще більшу – пісенність, танцювальність, маршовість. Пісенність – коли музика пронизана співучістю, пісенною мелодійністю, але не обов’язково призначена для співу; танцювальність – коли музика пройнята танцювальними ритмами, але не необов’язково під неї танцювати; маршовість – коли музика пройнята маршовими ритмами, але не обов’язково під неї крокувати.
Розкриття теми "Інтонація" у другій чверті. Узагальнення набутих знань про засоби музичної виразності на вищому рівні – розгляд інтонації як основи музики, як носія її життєвого змісту. Музична інтонація – втілення художнього образу в музичних звуках. Інтелектуальні, емоційні, вольові, зображення, монологічні, діалогічні інтонації. Емоційно-експресивні, предметно-зображальні, музично-жанрові, музично-стильові інтонації. Методика проведення уроків музики у цій чверті.
Розкриття теми "Розвиток музики" у третій чверті. Розвиток музики як процес відображення почуттів, настроїв, думок людини у їх динаміці та якісному перетворенні. Інтонаційні та тематичні зміни, що лежать в основі музики. Спостереження за розвитком музики у процесі її сприймання і виконання як спосіб осягнення образного змісту твору, осмислення виразності музичної мови. Методика розкриття змісту теми на творах, запропонованих програмою.
Тема останньої теми – "Будова (форма) музики. Головне завдання формування свідомого сприймання учнями одно-, дво-, три частинних форм рондо і варіацій в їх органічному зв’язку зі змістом музики. Зв'язок означеної теми з попередніми темами. Методика розкриття змісту теми на творах запропонованих програмою. Повторення і контрас як найважливіші принципи побудови музики. Узагальнення теми чверті. Зміст заключного уроку-концерту.
Завершальний етап початкової освіти. Завдання уроків музики щодо узагальнення музичного досвіду школярів. Спрямованість тем уроку на усвідомлення ролі музики в житті суспільства, встановлення зв’язків між музикою різних народів, народною та професійною творчістю тощо. Особливості співацького виховання, розвитку музичного сприймання. Урахування вікових та індивідуальних особистостей сприймання музики четвертокласниками.
Тема першого півріччя – "Музика нашого народу". Головне завдання – допомогти учням відчути й усвідомити інтонаційні особливості, своєрідність музичного надбання народу, відчути спільність і відмінність народної та композиторської музики. Методика розкриття змісту теми на творах, запропонованих програмою.
Пісенна творчість українського народу – невичерпна скарбниця прекрасних мелодій та образів, золотий фонд української музичної культури, жива, яскрава історія, що розкриває усе життя народу. Пісенність, наспівність, яскрава емоційність і ліричність як найхарактерніші риси української народної музики та композиторської, що зросла на її основі. Історична пісня як новий для дітей жанр українського фольклору. Українська народна дума. Характерні риси народних дум та історичних пісень.
Розкриття теми другого півріччя – "Між музикою мого народу і музикою інших народів немає неперехідних меж". Завдання – допомогти учням осягнути національну своєрідність музичного мистецтва різних народів, відчути інтонаційні особливості музики свого та інших народів. Головний методичний прийом – порівняння інтонацій за подібністю й відмінністю.
Підведення до висновку, що зв’язки між культурами різних народів є неодмінною умовою розвитку всієї світової культури. Музика зближує і збагачує народи, тому що мова музики інтернаціональна. Роль композиторів у встановленні зв’язків між музикою різних народів.
Підведення підсумків усього періоду навчання музики у початкових класах. Створення умов для вияву школярами умінь оперувати ключовими й частковими знаннями; виразно й осмислено виконувати музику, сприймати її.
Сценарій заключного уроку-концерту.
Контрольні завдання і запитання
Розкрийте зміст музично-педагогічної діяльності вчителя при проведенні уроку музики в ____класі по теми_____(на вибір) і дайте відповідь на такі запитання: а) які завдання формування музичної культури школярів можуть вирішувати при вивченні обраної вами теми?; б) як ви будете використовувати набуті музикознавчі знання для розкриття цієї теми?
Рекомендована література
Програми та поурочні методичні розробки для середньої загальноосвітньої школи: Музика: 1-4 класи. – К.: Перун.1996.
Ростовський О.Я. Методика викладання музики в початковій школі Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000.
Печенюк М., Леонтіев П. Дзвінкі голоси. Музична хрестоматія: Пісенний матеріал: 1-2 класи. – Тернопіль: СМП "Астон", 1999.
Змістовий модуль 4. Методика музичного навчання і виховання в основній школі.
Тема 1. Вікові особливості учнів 5-8 класів у контексті їх музичного навчання і виховання.
Тези до лекції
Період навчання в 5-8 класах у процесі музичного розвитку школярів. Закладання основ світогляду, формування музично-естетичних переконань,ідеалів, художніх смаків, системи оцінних ставлень. Виникнення якісно нових психічних утворень. Спілкування як провідна діяльність підлітка. Перехід від дитинства до дорослості як основний зміст цього періоду.
Вікова характеристика молодших (5-6 класи) і старших (7-8 класи) підлітків. Фізіологічні зміни в організмі. Відмінності між художніми інтересами дівчаток і хлопчаків. Ставлення дітей до уроків музики. Зміни мотивації навчання, потреба у самовихованні.
Статеве дозрівання учнів і пов’язані з цим проблеми музичного навчання і виховання. Мутація, співацький режим і охорона голосу підлітків.
Суттєва відмінність методики музичного навчання і виховання учнів-підлітків від методики роботи у початковій школі.
Контрольні завдання і запитання
Які особливості підліткового віку слід врахувати вчителям музики?
Який провідний тип діяльності властивий підліткам?
Які характерні ознаки переходу до дорослості?
Які зміни відбулися в структурі художніх інтересів підлітків?
Як слід навчати музики підлітків, щоб досягти бажаного результату музичного розвитку?
Чим методика музичного навчання і виховання в основній школі має відрізнятися від методики роботи у початкових класах?
Тема 2. Особливості програм з музики для основної школи.
Тези до лекції
Програма з музики як основний нормативний документ, що визначає зміст музичного навчання у 5-8 класах. Наступність програм, спрямованість на закріплення і поглиблення накопичених учнями знань про музику. Подальше розв’язання головного завдання уроків музики – досягнення школярами взаємозв’язків музики і життя, що досягається шляхом зіставлення музики з іншими видами мистецтва. Аналіз тематики чвертей у 5-8 класах,що логічно розвиває зміст програм початкових класів.
Контрольні завдання і запитання
У чому суть концепції музичного виховання школярів на основі української національної культури, покладеної в основу чинних українських програм з музики?
Розкрийте педагогічні ідеї Д.Б.Кабалевського, на яких ґрунтуються означені програми. Яка роль цих ідей в удосконаленні системи музичної освіти в загальноосвітніх школах України?
Яким чином у програмах з музики для V-VІІІ класів забезпечується зв'язок з відповідними програмами молодших класів? Як програми з музики основної школи забезпечують і подальше оволодіння учнями основами музичної культури?
Тема 3. Методика музичного навчання і виховання в 5 класі.
Тези до лекції
Опора занять у 5 класі розвиток і збагачення принципових положень програм початкових класів: цілеспрямоване використання українського музичного фольклору та професійної музики, розкриття зв’язків музики з іншими видами мистецтва, збагачення уявлень учнів про специфіку музики завдяки її зіставленню з літературою й образотворчим мистецтвом.
Розкриття спільної життєвої основи різних видів мистецтва,їх взаємозв’язку. Зміна методики формування музичного сприймання: зіставлення музичних творів з творами інших видів мистецтва, увага до естетичного начала в мистецтві.
Методика розкриття теми першої чверті – "Що сталося б з музикою, якби не було літератури". З’ясування питань: літературна основа пісні, опери, балету; друге життя пісні в інструментальних творах; нероздільність слова і музики у вокальних творах; спільність і специфіка виразних засобів музики й літератури; музична тема в літературі. Основна роль музики на уроці.
Розкриття теми другої чверті – "Що сталося б з літературою, якби не було музики". Головне завдання уроків – розкрити роль музики в конкретних літературних творах. Методика розкриття змісту теми на творах, запропонованих програмою. Підведення учнів до висновку, що взаємозв’язок музики й літератури не тільки збагачує обидва види мистецтва, але й дає повніше уявлення про життя.
Методика розкриття теми третьої чверті – "Чи можемо ми побачити музику". Опора на художній досвід дітей. Головне питання уроків: "Чи може музика викликати в нашій уяві зорові (живописні) образи?" Підведення учнів до висновку, що зорові уявлення сприяють проникненню в зміст музики лише тоді, коли виникають із самої музики, під впливом музики, без надуманості та фантазування.
Тема четвертої чверті "Чи можемо ми почути живопис". З’ясування ролі музичного начала у творах живопису, значення слухових, музичних асоціацій для глибшого сприймання життєвих явищ і творів образотворчого мистецтва. Методика розкриття змісту теми на творах, запропонованих програмою. Орієнтовний план заключного уроку-концерту.
Рекомендована література
Каган М.С. Роль и взаимодействие искусств в педагогическом процессе // Музыка в школе. – №4.- с.28-32.
Медушевский В.В. Музыка в семье искусств // Музыка в школе. – 1984. – №1. – с.31-35.
Печенюк М.А. Дзвінкі голоси. Музична хрестоматія: Пісенний матеріал: 1-2 класи. – Тернопіль: СМП "Астон", 1999.
Програми з музики та поурочні методичні розробки для середніх загальноосвітніх шкіл: Музика: 5-8 класи. – К.: Перун.1996.
Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній школі Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000.
Ростовський О.Я. Взаємозв’язок різних видів мистецтва на уроках музики. Методичні рекомендації. – К.: Освіта,1991.
Тема 4. Методика музичного навчання і виховання у 6 класі.
Тези до лекції
Спрямованість тематичного змісту програми на пізнання музики в її соціальному значенні, пробудження. В учнів інтересу до проблеми людини і мистецтва.
Розкриття теми першого півріччя "Перетворююча сила музики". Нероздільність двох сторін зв’язку музики і життя: життя породжує музику, а музика впливає на життя. Приклади впливу музики на людей. Методика розкриття змісту теми на творах, запропонованих програмою. Головні запитання, на які самостійно мають відповісти учні – який вплив на людину може виявити музика, яке призначення музики в житті людини і суспільства.
Аналіз теми другого півріччя – "У чому сила музики". Головне питання уроків: У чому полягає перетворююча сила музики, як і чому музика впливає на людину. Спрямування уваги учнів на осягнення найважливіших якостей, якими визначається сила впливу музики – її краси і правди. Методика розкриття змісту теми на творах, запропонованих програмою. Підведення учнів до висновку, що життєва правда невіддільна від правди мистецтва, так само як краса мистецтва невіддільна від життєвої краси; що здатність музики впливати на людей ґрунтується на любові до життя. Орієнтовний план заключного уроку-концерту.
Контрольні завдання і запитання
Поясніть, яким чином музичні твори, які ви можете виконати сприятимуть осмисленню учнями наступних тез: "Сила музики в її красі і правді", "Музика – це мистецтво, породжене життям і нерозривно з ним пов’язане".
Рекомендована література
Кабалевський Д.Б. Як розповідати дітям про музику? – К.: Муз. Україна, 1982.
Панкевич Г.И. Искусство музыки. – М.:Знание, 1987.
Програми та поурочні методичні розробки для середніх загальноосвітніх шкіл: Музика: 5-8 класи. – К.: Перун.1996.
Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній школі Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000.
Печенюк М. Дзвінкі голоси. Музична хрестоматія: Пісенний матеріал: 6-й клас. – Тернопіль: СМП "Астон", 2000.
Тема 5. Методика музичного навчання і виховання у 7 класі.
Тези до лекції
Новий рівень осягнення інтонаційної природи музичного мистецтва, єдність змісту і форми у темі першого півріччя "музичний образ". Музичний образ як узагальнене відтворення засобами музичного мистецтва явищ дійсності та духовного світу людини; як світ уявлень, який формується в свідомості людини, уявлень про сам твір, про довкілля і людей, про автора і виконавців. Художньо-інтонаційна природа музичного образу. Зміна музичного образу в процесі варіаційного, поліфонічного та іншого розвитку.
Особливості методики розкриття теми "Музичний образ". Опора на принцип цілісного інтонаційного аналізу музичного твору: від характеру образів даного твору, епохи й життєвих обставин його створення, індивідуальності композитора, його стилю – до особливостей змісту і форми, виразних засобів, використаних композитором. Особливості розкриття змісту теми на творах. Запропонованих програмою.
Методика вивчення теми другого півріччя "Музична драматургія": опора на уявлення учнів про музику як частину життя, її інтонаційну природу, принципи розвитку, особливості побудови музичних творів; на здатність виявити виразно-змістову сутність музичного образу. Основна змістова лінія уроків – контрасти й суперечності життя та специфіка їх відображення в музиці.
Підведення учнів до уявлення про сонатну форму,відчуття ними її інтонаційно-образної змістовності. Розкриття змісту теми на творах, рекомендованих програмою.
Узагальнення теми: музична драматургія – це система виразних засобів і музично-сценічних жанрів.
Орієнтовний план заключного уроку-концерту.
Рекомендована література
Кабалевський Д.Б. Як розповідати дітям про музику? – К.: Муз. Україна, 1982.
Програми та поурочні методичні розробки для середніх загальноосвітніх шкіл: Музика: 5-8 класи. – К.: Перун.1996.
Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній школі Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000.
Тема 6. Методика музичного навчання і виховання у 8 класі.
Тези до лекції
Завдання уроків музики у 8 класі, їх спрямованість на актуальні для восьмикласників морально-естетичні проблеми. Інтерес учнів до розважальної музики як психологічна особливість їхнього віку. Потяг до романтично-піднесеної й ліричної тематики, до танцювальної музики.
Аналіз теми першої чверті – "Що означає сучасність у музиці". Суть поняття сучасна музика, його два значення: вузьке (музика, створена в наш час) і ширше (музика, яка відповідає сучасним ідеалам). Методика розкриття змісту чверті на творах, рекомендованих програмою.
Тема другої чверті "Музика серйозна й музика легка". Розкриття зв’язків музики з життям крізь призму функцій, які виконує музика в суспільстві. Суть термінів легка та серйозна музика. Виявлення ставлення підлітків до легкої та серйозної музики, розуміння їх ролі у власному житті, здатність до оцінювання художніх якостей музичних творів.
Усвідомлення відмінності між двома значеннями терміна "легка музика": музика легка для сприймання, і музика, легка за змістом. Методика розкриття змісту теми на творах, запропонованих програмою.
Аналіз теми третьої чверті – "Взаємопроникнення легкої й серйозної музики". Акцентування уваги на взаємодії серйозної й легкої музики в межах одного твору. Методика розкриття змісту теми на творах, запропонованих програмою.
Тема "Наші великі сучасники". Актуальність життєвого змісту класичної музики у наші дні. Особливості розкриття змісту теми на творах, рекомендованих програмою.
Узагальнення підсумків музичних занять у школі. Показ учням, яких результатів вони досягли в осягненні й виконанні музики, як зросла їхня музична культура.
Орієнтовний план заключного уроку-концерту.
Контрольні завдання і запитання
Уявіть таку ситуацію: учень на уроці заявив, що йому не подобається класична музика, зате дуже подобається сучасна розважальна музика. Подумайте: а) як ви будете переконувати учнів і як будете доводити головну думку; б) які приклади використаєте у цій ситуації?
З опорою на власний досвід роботи з дітьми опишіть педагогічні ситуації, в яких педагогічна культура вчителя виявляла вплив на музичні враження учнів, їх музичну діяльність.
Рекомендована література
Кабалевський Д.Б. Як розповідати дітям про музику? – К.: Муз. Україна, 1982.
Програми та поурочні методичні розробки для середніх загальноосвітніх шкіл: Музика: 5-8 класи. – К.: Перун.1996.
Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній школі Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000.
Тема 7. Методика засвоєння музичних знань і умінь.
Тези до лекції
Роль знань у формуванні музичної культури особистості. Інформаційний зміст шкільних програм з музики. Музична грамота як сукупність знань про особливості музичного мистецтва, засоби музичної виразності, зміст і побудову музичних творів; про творчість композиторів і виконавців, нотний запис і музичну термінологію тощо.
Основний шлях набуття музичних знань школярами: накопичення музично-слухових вражень і досвіду музичної діяльності – до їх узагальнення.
Музична грамота як складова частина багатогранного поняття «музична грамотність» (тобто здатність сприймати музику як живе й образне мистецтво, емоційно й осмислено-критично оцінюючи її).
Методологічне значення висновку Д.Кабалевського про те, що включати в урок елементи теорії музики слід вкрай обережно і лише після того, як у дітей викликані інтерес до музики, сформовані початкові навички сприймання і виконання музики, накопичений певний слуховий досвід. Вивчення музичної грамоти – не самоціль, а засіб підвищення якості сприймання і виконання музики.
Правила музичного навчання; усі музично-теоретичні відомості пов’язувати з музичною практикою дітей; вчити учнів роздумувати про музику; не задовольнятися засвоєнням готових знань.
Зв'язок логіки засвоєння учнями музично-теоретичних знань з тематичною структурою програм з музики. Виділення узагальнених (ключових) і часткових знань про музику як методичний орієнтир для вчителя музики. Тема кожної чверті як особливий кут зору на особливості музики.
Місце нотної грамоти у музичному навчанні і вихованні школярів. Спів по нотах як результат розвитку музичного слуху й активний метод його формування. Аналіз шкільних програм з музики у контексті музичних знань і умінь.
Контрольні завдання і запитання
Який основний шлях набуття музичних знань школярами? Коли слід включати в урок елементи теорії музики? Яких правил слід дотримуватися при засвоєнні музичних знань?
Яка роль знань у музичному вихованні школярів? Що є критерієм достатності й оптимальності музичних знань? Чим визначається логіка засвоєння учнями музично-теоретичних знань?
Що розуміється під музичною грамотністю людини? Яка сукупність знань позначається терміном музична грамота? Яке місце у музичному навчанні має посідати вивчення нотної грамоти?
Рекомендована література
Вейс П. Ступеньки в музыку: Пособие по сольфеджио для подготовительного и первого классов детской музыкальной школы. – М : Сов.композитор, 1987.
Гродзенская Н. Подготовка к пению по нотам // Музыкальное воспитание в школе. – Вып.10. – М.: Музыка, 1975.
Кабалевский Д. Воспитание ума и сердца. – М.: Просвещение, 1984.
Ковалів В.Методика музичного виховання на релятивній основі. – К.: Муз. Україна, 1973.
Леонтович М. Практичний курс навчання співу в середніх школах України. –К. Муз. Україна, 1989.
Програми та поурочні методичні розробки для середніх класів загальноосвітніх шкіл: Музика: 1- 4 клас. – К.: Перун, 1996.
Програми з музики та поурочні методичні розробки для середніх загальноосвітніх шкіл: Музика: 5-8 класи. – К.: Перун, 1996.
Раввінов О. Методика хорового співу в школі. – К.: Муз. Україна, 1971.
Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій школі. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000.
Тема 4. Методика позакласної музично-виховної роботи в школі.
Тези до лекції
Позаклазна музично-виховна робота як форма організації музичного дозвілля дітей і засіб формування музичної культури особистості. Проблеми організації музичного дозвілля дітей у методичній літературі. Форми позакласної музичної роботи (масові та групові). Особливості позакласної музично-виховної роботи (проводяться без перевірки музичних здібностей дітей, епізодично, не передбачають планомірного музичного навчання, участь у заходах добровільна).
Масові форми музичного виховання дітей: лекції-концерти, колективні відвідування оперних спектаклів, концертів, організація і проведення масових музичних свят, конкурсів, оглядів, музичних вечорів, олімпіад, хорових свят, тощо.
Гурткові форми позакласної музичної роботи (гуртки хорові, інструментальні, сольного співу, різноманітні ансамблі). Принцип добровільної участі у роботі гуртків.
Методика організації роботи хорового гуртка. Типи шкільних хорів, особливості роботи з ними. Репертуар хорів. Ближня і далека перспективи діяльності колективу, концертні виступи як стимул активізації діяльності хористів.
Методика роботи з шкільним оркестром: організація самоуправління обрання художньої ради оркестру, концертмейстерів, їх помічників, бібліотекаря, старости, встановлення чергування. Розподіл відведеного часу на групові заняття, вивчення партій, загальні репетиції.
Музичні свята в школі. Методика їх проведення: обрання активу, обговорення теми, продумування оригінальної назви, підбір музичного матеріалу, домашніх завдань, підготовка сценарію, художнє оформлення залу, ведучі. Домашні завдання: конкурс на кращу емблему, підготовка малюнків, віршів, пісень і танців, костюмів і атрибутики.
Музичні олімпіади, їх спрямованість на виявлення рівня музичного розвитку та музично-естетичної культури школярів, активізацію інтересу до музики. Послідовність турів (класна, позашкільна), письмова і усна форми (вікторини, музичні загадки, ігри, жарти), послідовність запитань, (від легких до складних).
Музичний клуб. Обрання ради клубу, яка затверджує план роботи, розробляє статут, обирає президента. Структура клубу: секція планування, секція експрес інформації і ведучих диско-програм, секція технічних засобів, секція художнього оформлення.
Проблеми організації та проведення позакласної музично-виховної роботи в школі.
Рекомендована література
Апраксина О. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1983.
Музыкальное воспитание в СССР. – Вып. 2. – М.: Просвещение, 1985.
Поругалов К. Серъезная музыка в школе. – М.: Просвещение, 1980.
Раввінов О. Методика хорового співу в школі. – К.: Муз. Україна, 1971.
Судаков Ф. Музыкальные олимпиады //Музыкальное воспитание в школе. – Вып. 16. – М.: Музыка, 1985. – с.49.
Струве Г. Школьный хор. – М.: Просвещение, 1981.
Сюляров В. Музыкальный клуб старшеклассников (из опыта организации внеклассной роботы) // Музыкальное воспитание в школе. – Вып. 17. – М.: Музыка, 1986. – с.71-75.
Чепуров А. Музыка в школе. – М.: Просвещение, 1985.

Приложенные файлы

  • docx 14996386
    Размер файла: 59 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий