медиа жана силлабус


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
«Бекітілді»
Филология, тарих және құқық
факультетінің деканы
___________________С.Т.Тайман
« ______ » ________________ 2017ж.
СИЛЛАБУС
(жұмыс оқу бағдарламасы)
Модуль №21 «Радиожурналистика»
MP 3313 Медиапедагогика
Мамандығы: 5В050400-журналистика
Курс, семестр (көктемгі) 3-курс, 6-семестр (көктемгі)
Оқыту тілі: қазақ
Кредит саны 2
Пән статусы (міндетті, таңдау) таңдау
Лектор
Әшірбекова Гүлмира Шайтмағанбетқызы, ф.ғ.к., қазақ тілі мен әдебиеті және журналистика кафедрасының аға оқытушысы, байланыс телефондары (жұмыс орны 27-85-72, ұялы телефоны 87787887475), e-mail: HYPERLINK "mailto:[email protected]"[email protected], 204-каб. 1-оқу ғимараты.
Практикалық сабақты беретін оқытушы
Әшірбекова Гүлмира Шайтмағанбетқызы, ф.ғ.к., қазақ тілі мен әдебиеті және журналистика кафедрасының аға оқытушысы, байланыс телефондары (жұмыс орны 27-85-72, ұялы телефоны 87787887475), e-mail: HYPERLINK "mailto:[email protected]"[email protected], 204-каб. 1-оқу ғимараты.
Сабақ өтетін дәрісхана, зертхана 116, 128
Қызылорда, 2017
Силлабусты дайындаған: Г.Ш.Әшірбекова
Силлабус қазақ тілі мен әдебиеті және журналистика кафедрасының мәжілісінде талқыланды.
Хаттама № «__»___________ 2017 жыл.
Кафедра меңгерушісі: Ғ.Ә.Тұяқбаев
Силлабус гуманитарлық мамандықтар бағыты бойынша Академиялық кеңесі мәжілісінде қаралып, бекітілді.
Хаттама № «__»___________ 2017 жыл.
Комитет төрағасы: А.Ә.Әбілов
Пәннің мақсаты мен міндеттері
Медиапедагогика қазіргі таңда білім беру саласының барлық деңгейінде кеңінен маңызды мәнге ие, сондай-ақ тұлға дамуының әлеуметтік мәдени факторына, медиамәдениет дамуының басты құралына айналды. Телевизиялық білім беру медиа білім беру құрылымында айтарлықтай өзіндік орны бар. Телевизияның әсері мен ықпалы педагогикадағы аудиторияны тәрбиелеу қызметімен тығыз байланысты. Осы орайда қазір телевизиялық білім беру жаңа технологияларды мәселен, интернет-телевизияны жылдам дамытуға барынша көңіл бөліп отыр.
Медиабілім беру – көп деңгейлі, көп аспектілі, кешенді үдеріс. Ол салмақты философиялық, мәдени, әдіснамалық негізге, гуманитарлық және әлеуметтік пәндерге, ең алдымен журналистикаға көбірек жүгінеді.
Медиабілім беру туралы түсінік ЮНЕСКО шеңберінде 1960 жылдары қозғала бастады, 1973 жылы ЮНЕСКО-ның ақпараттық секциясының өкілдерімен бірлесе отырып, бұқаралық коммуникация зерттеушілері мен тілшілер ең алғаш рет осы түсінікті енгізген болатын.
Медиа педагогиканың тарихында Ян Амос Коменский, Селистен Френе, Януш Корчак, Монтессори ханым, сондай-ақ қазіргі медиа педагогтар Александр Федоров, Жак Гонне, Юрий Усов, Александр Шариков, Ирина Челышева, Елена Бондаренко масс-медиамен жұмыс жүргізіп, зерттеулерін жалғастырып келеді.
Медиамәдениет – медиа білім берудің нәтижесі. 2002 жылғы ЮНЕСКО-ның нұсқаулығында медиа білім беруді әрбір азаматтың өз пікірін еркін білдіру, ақпаратты алу құқығы деп түсіндіреді. Бір сөзбен айтқанда, медиа педагогика балалар мен жасөпірімдердің ақпаратты қабылдауы мен тұтыну құқығынан бастап, бала тәрбиесіндегі ақпарат құралдарының ықпалын, әсерін, нәтижесін, дамуын, мәселелерді шешудің жолдарын қарастырады.
Медиапедагогика курсында балалардың ақпаратты қабылдау және бала тәрбиесіндегі медианың ролі мен маңызы жайлы мәселелерді қарастырады. Мектеп оқушыларының, жасөспірім балаларды оқытудағы медианың мүмкіндіктері, олардың ақпаратты тұтынудағы қажеттіліктері жайлы зерттеулерге сүйене отырып, қазіргі медианың бала тәрбиесіне әсерін анықтайды, оны дамытудың жолдарын іздейді.
Медиапедагогика курсының мақсаты – медиапедагогика жайлы жалпы түсінік беру, қазіргі медиапедагогиканың өзекті мәселелерін талдау және оны шешудің жолдарын қарастыру.
Медиапедагогика курсының міндеттері:
қазіргі медианың қызметтерін қарастыру арқылы балалар мен жасөспірімдерге оның пайдалы және кері әсерлерін айқындау, жағымсыз тәрбиенің нәтижесін талдау;
медианың тәрбие берудегі дидактикалық, психо-педагогикалық мүмкіндіктерін білу;
түрлі оқу-тәрбие жұмыстарында медиақұралдарды пайдаланудың тәсілдерін меңгеру;
жаңа медианың балалар мен жасөсіпірімдер тәрбиесіне әсері жайлы әлеуметтік зерттеу жүргізіп, сараптамалық материалдар жазуға дағдылану;
балаларға, жасөсіпірмдерге арналған материалдар дайындауға байланысты өз ұсыныстарын немесе зерттеулерін әзірлеуге дайындау.
Құзыреттілік (оқытудың нәтижелері):
әлеуметтік және кәсіби қызметтегі оқиға мен құбылысты, олардың әлеуметтік-экономикалық және саяси ықпалын, нәтижесін біліп, жалпы қоғамдық маңызын білуге дағдыланады;
түрлі әлеуметтік топтармен байланыс жасаудағы кәсіби қызметті меңгеру, жалпы гуманитарлық әлеуметтік ғылымдар бойынша түсінік қалыптастырады, біледі;
кәсіби және әлеуметтік қызметтегі талдау тәжірибесін, интерпретация нәтижелерін меңгереді;
журналистиканың жалпы қоғамдық маңызды мамандық ретіндегі миссиясын біледі;
БАҚ-тың әлеуметтік жауапкрешілігі және еркіндік концепциясының базалық талаптарын, сондай-ақ нақты медиакәсіптің негіздерін біледі;
Отандық және шетелдік медиақұрылымның өзекті мәселесін еркіндік және әлеуметтік жауапкершілік тұрғысынан талдауды үйренеді.
Пререквизиттер: Жаңа медиа және интернет-журналистика
Постреквизиттер: Медиаменеджмент
Пәннің құрылымы мен мазмұны
апта Тақырып атауы Сағат саны
1
№1-дәріс
Педагогика түсінігі және массмедиа
БАҚ-тың тарихи кезеңдеріндегі танымдық, ағартушылық және тәрбиелік қызметі. Массмедианы оқу үдерсісінде пайдалану: кешегі мен бүгінгі. Бүрлі БАҚ-тың мүмкіндіктері. Бұқаралық коммуникация (аудио, видеотаспаларды, кинематография өнімдерін) оқу үдерісінде пайдалану. 1
№ 1 практикалық сабақ
Медиа педагогиканың ғылым саласы ретінде қалыптасуы мен дамуы
Медиа педагогика ғылымын зерттеуші ғалымдар. Медиа педагогиканың қызметі мен оның ғылыми бағыттары жайлы түсінік. 1
1-БАОӨЖ
«Хабар» агенттігі, «Қазақстан» РТРК, «Рахат-ТВ», «Астана» телеарнасы, «Казинформ» ақпарат агенттіктері және балалар тақырыбы.
«Мен - медиапедаогпін» тақырыбында эссе жазу. 1
2
№2-дәріс
Медиа білім беру түсінігі педагогиканың қосымша саласы
Медиа білім беру педаогогиканың бір саласы. ХХ ғасырдағы педагогиканың бағыты ретінде ЮНЕСКО бекіткен. Медиапедагог мамандығы және оның игерудің жолдары. 1
№2 практикалық сабақ
Медиа білім беру – оқушыларды оқытудың құралы
Бастауыш сынып, жоғары сынып оқушыларының медиа сауаттылығын қалыптастыру жолдары. Балалар мен жасөспірімдерді медиа ақпаратты қабылдауға және оны қорытуға дайындау. 1
2-БАОӨЖ
«Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда», «Литер», «Айқын» газеттеріндегі балаларға арналған материалдарға талдау. 1
3
№3 дәріс
Жас ерекшелік педагогикасы, психологиясы, физиологиясының негіздері
Жас ерекшелік педагогика, жас ерекшелік психология, физиология – білімнің салалары. Теория мен тәжірибе. Аталған ғылым салаларының медиапедагог қызметінде алатын орны. 1
№3 практикалық сабақ
Аудиовизуалды медиа және бала құқығын қорғау
Аудиовизуалды ақпараттық бала санасына әсері. Қазіргі электронды ақпарат құралдарындағы балаларға арналған хабарлар. 1
3-БАОӨЖ
«Ақ желкен», «Альянс kz», «Балдырған», «Жас ұлан», «Дружные ребята», «Бал дәурен» балаларға арналған басылымдардың жанрлық, проблемалық ерекшеліктері 1
4
№4 дәріс
Мектепке дейінгі жас және медиапедагог қызметі
Мектепке дейінгі жас және оның ерекешеліктері. «Балаларды денсаулығы мен олардың дамуына кері әсерін тигізетін ақпараттан қорғау» туралы заң және мектепке дейінгі жас. Ақпараттық өнімнің белгілері мен мектепке дейінгі жас. Мектепке дейінгі балалардың дамуындағы анимацияның маңызы. 1
№4 практикалық сабақ
Телевизиялық білім берудің өзекті мәселелері
«Балапан» телеарнасының хабарлына сараптама. Балаларға арналған танымдық, тәрбиелік, ойын-сауықтық хабарлардың ерекшеліктері. Ресейдің балаларға арналған телехабарларына салыстыра талдау. 1
4-БАОӨЖ
«Қазақ радиосында» да балаларды қорғау бағытындағы «Жеткіншек», «Бап пен бақ», «Заман біздікі», «Балауса» хабарлары қозғайтын мәселелер. 1
5
№5 дәріс
Медиасауаттылық - медиапедагогтың мектепке дейінгі жастармен жұмысының нәтижесі
Медиасауаттылық, медиабілімділік, медиақұзыреттілік, медиамәдениет, және медиаменталитет медиапедагог жұмысының нәтижесі. Медиасауаттылықтың басқа тұлғалық қасиеттерден ерекшелігі. 1
№5 практикалық сабақ
Медианың бала шығармашылығын дамытудағы ролі
Телевизиялық хабарлардың балалар санасын дамытуға қосатын үлесі. Түрлі ойын-сауықтық, танымдық хабарлардың әсері. Бүлдіршіндерге, балаларға, жасөспірімдерге арналған ақпараттар мен БАҚ материалдарына талдау. 1
5-БАОӨЖ
«Ойнаңдар, ойлаңдар», «Алау», «Бәрін білгім келеді», «Өнерге қанат қаққандар» хабарларына талдау. 1
6
№6 дәріс
Орта мектептегі жас және оның ерекшеліктері
Психологиялық, физиологиялық, педагогикалық тұрғыдан орта мектептегі жас және оның ерекшеліктері. 1
№6 практикалық сабақ
Балалардың медиа сауаттылығын қалыптастыру, дамыту жолдары
Мектеп жасындағы оқушылардың қызығушылығын анықтау. Әлеуметтік сауалнама жүргізу арқылы олардың қандай хабарлар мен ақпаратқа сұранысы жоғары екендігін білу. Аталған ақпараттың бала үшін маңыздылығын айқындау. 1
6-БАОӨЖ
Ұлдай Ибадоллаеваның «Кім болам?», Кемелхан Ақмырзаевтың «Рауан», «Ізбасарлар» және «Жарысқа шық, жас ұлан» атты спорттық хабарлары. 1
7
№7 дәріс
Орта мектептегі жас және медиапедагог жұмысы
Медиапедагогтің орта мектептегі жастармен жұмысы. Орта мектептегі жас және оның ерекшеліктері. ҚР Білім беру туралы заңы және балаларды зиянды ақпараттардан қорғау мәселелері. Түрлі БАҚ ерекшеліктері, бұқаралық коммуникацияның орта мектеп жасындағы балалардың дамуына әсері. 1
№7 практикалық сабақ
Медиа білім берудің қазіргі мәселелері
Экран тәрбиесі және қазіргі балалар психологиясы. Жасөпірімдердің қызығушылығын анықтау. Балалардың өзіне қажетті ақпаратты іздеудегі, оны тұтынудағы мүмкіндіктерін зерттеу. Ғаламторда балаларға арналған ойындардың пайдасы мен зияны. 1
7-БАОӨЖ
«Жүзден жүйрік», «Алақай-балақай» хабарларының бала тәрбиесіне әсері. 1
Аралық бақылау 8
№8 дәріс
Халықтың медиасауаттылығы медиапедагогтің бала жасына сәйкес жұмыстарының нәтижесі
Бұл жастағы топтармен жұмыстың ерекшелігі. Басқа топтарға қарағанда мектеп жасындағы балалармен жұмыстың қиындығы мен мүмкіндіктері. 1
№8 практикалық сабақ
Мектеп телестудиясы
Мектеп телестудиясының маңызы қандай? Балаларға арналған телефильмдердің әсері. Мектеп телестудиясының оқушылар үшін тәрбиелік маңызы. 1
8-БАОӨЖ
«Агент Осо» мультхикаясы 1
9
№9 дәріс
Жоғары сынып оқушысы және оның ерекшеліктері
Жас ерекшелігі психология, физиология, педагогика тұрғысынан жоғары сынып оқушысының ерекшеліктері. 1
№9 практикалық сабақ
Балаларға арналған мультфильмдер
Қазақ мультпликациясының қазіргі жайы. Балаларға арналған әдебиеттің бүгінгі оқырманы мен жазушысы кімдер? Телеарнадан берілетін түрлі бағыттағы мультфильмдерге талдау. 1
9-БАОӨЖ
Фантастикалық жанрда түсірілген балаларға арналған «Томпақ» фильмі 1
10
№10 дәріс
Жоғары сынып оқушысы және медиапедагог жұмысы
Басқа топтарға қарағанда жоғары сынып оқушыларымен жұмыстың ерекшеліктері. 1
№10 практикалық сабақ
Мектеп баспасөз орталығының маңызы
Мектеп ішінде баспасөз орталығын ұйымдастырудың тиімді қырлары. Баспасөз орталығын жолға қоюдың әдістері. Мектептермен байланыса отырып, ондағы балалар шығармашылығын дамытуға байланысты әлеуметтік зерттеу жүргізу. 1
10-БАОӨЖ
«Сыр-сұхбат», «Баламен бетпе-бет», «Ойлан, тап!» хабарларының маңызы 1
Midterm exam 37*0,25
11
№11 дәріс
Кәсіби білім және оның сатылары
Кәсіби білім берудегі медиа мен педагогика. Кәсіби білім педагог қызметінің бір түрі. Кәсіби білімнің сатылары. Болон үдерісіндегі жоғары білім берудің сатылары. 1
№11 практикалық сабақ
Балалардың құқықтық мәдениетін қалыптастырудағы медианың ықпалы
Мектеп оқушыларының өз құқықтары мен міндеттері жайлы білімі. Құқытық мәдениетті дамытудың жолдары. Қазіргі мектептегі мұғалім мен оқушы, оқушы мен ата-ана, мұғалім-ата-ана байланысындағы өзекті мәселелерге талдау жасау. 1
12
№12 дәріс
Орта арнаулы білім және медиапедагог қызметі
Орта арнаулы білім берудегі медиа және педагогика. Орта және арнаулы білім беру жүйесіндегі медиабілім берудің формалары мен мүмкіндіктері. 1
№12 практикалық сабақ
Компьютерлік ойындардың жеткіншектер психологиясына әсері
Компьютерлік ойындарға талдау. Компьютерлік ойындарға таңылған жеткіншектерге эксперимент жасау. Жасөспірімдердің дүниетанымын анықтау мақсатында сұхбат әзірлеу. 1
13
№13 дәріс
Халықтың медиақұзыреттілігі - медиапедагог жұмысының нәтижесі
Медиасауаттылық, медиабілімділік, медиақұзыреттілік, медиамәдениет медиапедагог жұмысының нәтижелері. Медиақұзыреттіліктің медиасауаттылықтан және медиабілімділіктен айырмашылығы. Медиапедагогтің колледж, училище студенттері, ЖОО төменгі курс студенттерімен жұмысы. 1
№13 практикалық сабақ
Балалардың құқығын қорғауға байланысты БАҚ материалдары
Мектеп жасындағы оқушылардың қылмыстық оқиғаларға араласуы. Мектеп инспекторымен сұхбат. Арнайы түзету мекемелеріндегі тәрбие мәселесі. Жеткіншектер арасындағы кикілжіңнің түрлі себептері мен салдары. Журналистік зерттеу жүргізіп, мақала дайындау. 1
14
№14 дәріс
Медиа және андрагогика
Андрогогика түсінігі. Үлкен кісілермен жұмыс жасаудағы педагог қызметінің ерекшеліктері. 1
№14 практикалық сабақ
ХХІ ғасыр көшбасшысы: ол кім?
Балалар арасындағы білімге деген құштарлықты оятудың жолдары. Көшбасшы болу оңай ма? Қазіргі медиадағы балалардың дүниетанымын дамытуға арналған түрлі ойындардың ықпалы. 1
15
№15 дәріс
Медиамәдениет және медиаменталитет медиапедагог қызметінің нәтижесі
Түрлі жастағы адамдармен жұмыстағы халықтың медиамәдениеті медиапедагог жұмысының нәтижесі. Түрлі жастағы медиапедагог жұмысының нәтижесі халықтың медиаменталитетінен көрінс табады. 1
№15 практикалық сабақ
Салауатты өмір салтына тәрбиелеудегі медианың ролі
Балалар мен жасөсіпірмдерге арналған сауықтыру хабарлары. «Хабар», «Қазақстан», «Астана», «Балапан», «Қазақстан-Қызылорда» телеарналарының хабарларына талдау. 1
2-аралық бақылау Емтихан Барлығы Білім алушының сабақ түріне байланысты жұмыс уақытының бөлінісі
Жалпы сағаты Академиялық сағат саны
Дәріс Практикалық/ семинар Зертханалық БАОӨЖ БАӨЖ
90 15 15 10 50
ІІ. Дәріс сабақтарының мазмұны
апта Дәріс тақырыптары Сағат саны Қолданылатын көрнекі құралдар және т.б материалдық-техникалық жабдықтар Дәріс өткізудің әдістері Қолданылатын әдебиеттер
1 2 3 4 5 6
1 №1 дәріс
Педагогика түсінігі және массмедиа
БАҚ-тың тарихи кезеңдеріндегі танымдық, ағартушылық және тәрбиелік қызметі. Массмедианы оқу үдерсісінде пайдалану: кешегі мен бүгінгі. Бүрлі БАҚ-тың мүмкіндіктері. Бұқаралық коммуникация (аудио, видеотаспаларды, кинематография өнімдерін) оқу үдерісінде пайдалану. 1 Слайдтар, оқулықтар мен оқу құралдары. Дәріс-сұқбат, пікір алмасу, түсіндіру баяндау, сындарлы оқыту теориясы Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: (учебное пособие для вузов). –М: Академия, 2007. -192с.
2 № 2 дәріс
Медиа білім беру түсінігі педагогиканың қосымша саласы
Медиа білім беру педаогогиканың бір саласы. ХХ ғасырдағы педагогиканың бағыты ретінде ЮНЕСКО бекіткен. Медиапедагог мамандығы және оның игерудің жолдары 1 Слайдтар, оқулықтар мен оқу құралдары, интернет сайттары. СТОД әдістері Қызығушылық-ты ояту, мағынаны тану, ой-толғаныссындарлы оқыту теориясы Полат Е.С. Интернет и проблема информационной безоспасности для подростков. Информатика и образование. -2005. №5. С.18-22.
3 №3 дәріс
Жас ерекшелік педагогикасы, психологиясы, физиологиясының негіздері
Жас ерекшелік педагогика, жас ерекшелік психология, физиология – білімнің салалары. Теория мен тәжірибе. Аталған ғылым салаларының медиапедагог қызметінде алатын орны. 1 Слайдтар, оқулықтар мен оқу құралдары. СТОД; оқытудың үш өлшемді әдісі, сындарлы оқыту теориясы Федоров А.В. Медиа и медиаобразование // Вестник высшей школы. -2001. №11. С. 15-23.
4 №4 дәріс
Мектепке дейінгі жас және медиапедагог қызметі
Мектепке дейінгі жас және оның ерекешеліктері. «Балаларды денсаулығы мен олардың дамуына кері әсерін тигізетін ақпараттан қорғау» туралы заң және мектепке дейінгі жас. Ақпараттық өнімнің белгілері мен мектепке дейінгі жас. Мектепке дейінгі балалардың дамуындағы анимацияның маңызы. 1 Слайдтар, баспасөз материалдары, оқулықтар мен оқу құралдары. Дәріс-сұқбат, пікір алмасу, баяндау, сындарлы оқыту теориясы Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: (учебное пособие для вузов). –М: Академия, 2007. -192с.
5 №5 дәріс
Медиасауаттылық - медиапедагогтың мектепке дейінгі жастармен жұмысының нәтижесі
Медиасауаттылық, медиабілімділік, медиақұзыреттілік, медиамәдениет, және медиаменталитет медиапедагог жұмысының нәтижесі. Медиасауаттылықтың басқа тұлғалық қасиеттерден ерекшелігі. 1 Слайдтар, оқулықтар мен оқу құралдары. СТОД әдістері Қызығушылықты ояту, мағынаны тану, ой-толғаныссындарлы оқыту теориясы Полат Е.С. Интернет и проблема информационной безоспасности для подростков. Информатика и образование. -2005. №5. С.18-22.
6 №6 дәріс
Орта мектептегі жас және оның ерекшеліктері
Психологиялық, физиологиялық, педагогикалық тұрғыдан орта мектептегі жас және оның ерекшеліктері. 1 Слайдтар, оқулықтар мен оқу құралдары. СТОД; оқытудың үш өлшемді әдісі, сындарлы оқыту теориясы. Федоров А.В. Медиа и медиаобразование // Вестник высшей школы. -2001. №11. С. 15-23.
7 №7 дәріс
Орта мектептегі жас және медиапедагог жұмысы
Медиапедагогтің орта мектептегі жастармен жұмысы. Орта мектептегі жас және оның ерекшеліктері. ҚР Білім беру туралы заңы және балаларды зиянды ақпараттардан қорғау мәселелері. Түрлі БАҚ ерекшеліктері, бұқаралық коммуникацияның орта мектеп жасындағы балалардың дамуына әсері. 1 Слайдтар, оқулықтар мен оқу құралдары. СТОД; оқытудың үш өлшемді әдісі, сындарлы оқыту теориясы Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: (учебное пособие для вузов). –М: Академия, 2007. -192с.
8 №8 дәріс
Халықтың медиасауаттылығы медиапедагогтің бала жасына сәйкес жұмыстарының нәтижесі
Бұл жастағы топтармен жұмыстың ерекшелігі. Басқа топтарға қарағанда мектеп жасындағы балалармен жұмыстың қиындығы мен мүмкіндіктері. 1 Слайдтар, оқулықтар мен оқу құралдары. СТОД; оқытудың үш өлшемді әдісі, сындарлы оқыту теориясы Полат Е.С. Интернет и проблема информационной безоспасности для подростков. Информатика и образование. -2005. №5. С.18-22.
9 №9 дәріс
Жоғары сынып оқушысы және оның ерекшеліктері
Жас ерекшелігі психология, физиология, педагогика тұрғысынан жоғары сынып оқушысының ерекшеліктері. 1 Слайдтар, оқулықтар мен оқу құралдары. СТОД; оқытудың үш өлшемді әдісі, сындарлы оқыту теориясы Федоров А.В. Медиа и медиаобразование // Вестник высшей школы. -2001. №11. С. 15-23.
10 №10 дәріс
Жоғары сынып оқушысы және медиапедагог жұмысы
Басқа топтарға қарағанда жоғары сынып оқушыларымен жұмыстың ерекшеліктері.
1 Слайдтар, оқулықтар мен оқу құралдары. СТОД; оқытудың үш өлшемді әдісі, сындарлы оқыту теориясы Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: (учебное пособие для вузов). –М: Академия, 2007. -192с.
11 №11 дәріс
Кәсіби білім және оның сатылары
Кәсіби білім берудегі медиа мен педагогика. Кәсіби білім педагог қызметінің бір түрі. Кәсіби білімнің сатылары. Болон үдерісіндегі жоғары білім берудің сатылары.
1 Слайдтар, оқулықтар мен оқу құралдары. СТОД; оқытудың үш өлшемді әдісі, сындарлы оқыту теориясы Полат Е.С. Интернет и проблема информационной безоспасности для подростков. Информатика и образование. -2005. №5. С.18-22.
12 №12 дәріс
Орта арнаулы білім және медиапедагог қызметі
Орта арнаулы білім берудегі медиа және педагогика. Орта және арнаулы білім беру жүйесіндегі медиабілім берудің формалары мен мүмкіндіктері. 1 Слайдтар, оқулықтар мен оқу құралдары. СТОД; оқытудың үш өлшемді әдісі, сындарлы оқыту теориясы Федоров А.В. Медиа и медиаобразование // Вестник высшей школы. -2001. №11. С. 15-23.
13 №13 дәріс
Халықтың медиақұзыреттілігі - медиапедагог жұмысының нәтижесі
Медиасауаттылық, медиабілімділік, медиақұзыреттілік, медиамәдениет медиапедагог жұмысының нәтижелері. Медиақұзыреттіліктің медиасауаттылықтан және медиабілімділіктен айырмашылығы. Медиапедагогтің колледж, училище студенттері, ЖОО төменгі курс студенттерімен жұмысы. 1 Слайдтар, оқулықтар мен оқу құралдары. СТОД; оқытудың үш өлшемді әдісі, сындарлы оқыту теориясы Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: (учебное пособие для вузов). –М: Академия, 2007. -192с.
14 №14 дәріс
Медиа және андрагогика
Андрогогика түсінігі. Үлкен кісілермен жұмыс жасаудағы педагог қызметінің ерекшеліктері.
1 Слайдтар, оқулықтар мен оқу құралдары. СТОД; оқытудың үш өлшемді әдісі, сындарлы оқыту теориясы Полат Е.С. Интернет и проблема информационной безоспасности для подростков. Информатика и образование. -2005. №5. С.18-22.
15 №15 дәріс
Медиамәдениет және медиаменталитет медиапедагог қызметінің нәтижесі
Түрлі жастағы адамдармен жұмыстағы халықтың медиамәдениеті медиапедагог жұмысының нәтижесі. Түрлі жастағы медиапедагог жұмысының нәтижесі халықтың медиаменталитетінен көрінс табады. 1 Слайдтар, оқулықтар мен оқу құралдары. СТОД; оқытудың үш өлшемді әдісі, сындарлы оқыту теориясы Федоров А.В. Медиа и медиаобразование // Вестник высшей школы. -2001. №11. С. 15-23.
ІІІ. Практика сабақтарының мазмұны
апта Практика сабағының тақырыптары Сағат саны Сабақты өткізуде қолданылатын инновациялық әдістер мен тәсілдер Қолданылатын әдебиеттер
1 2 3 4 5
1 № 1 практикалық сабақ
Медиа педагогиканың ғылым саласы ретінде қалыптасуы мен дамуы
Медиа педагогика ғылымын зерттеуші ғалымдар. Медиа педагогиканың қызметі мен оның ғылыми бағыттары жайлы түсінік. 1 Оқулықтар, қосымша интернет материалдары, мерзімді баспасөз материалдары. СТОД әдістері, слайд-шоу. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: (учебное пособие для вузов). –М: Академия, 2007. -192с.
2 №2 практикалық сабақ
Медиа білім беру – оқушыларды оқытудың құралы
Бастауыш сынып, жоғары сынып оқушыларының медиа сауаттылығын қалыптастыру жолдары. Балалар мен жасөспірімдерді медиа ақпаратты қабылдауға және оны қорытуға дайындау. 1 Интернет, мұрағат материалдары, мерзімді баспасөз материалдары. СТОД әдістері Полат Е.С. Интернет и проблема информационной безоспасности для подростков. Информатика и образование. -2005. №5. С.18-22.
3 №3 практикалық сабақ
Аудиовизуалды медиа және бала құқығын қорғау
Аудиовизуалды ақпараттық бала санасына әсері. Қазіргі электронды ақпарат құралдарындағы балаларға арналған хабарлар. 1 әдебиеттер, оқулықтар, интернет материалдары, слайд-шоу, баспасөз материалдары,сұрақ-жауап. Федоров А.В. Медиа и медиаобразование // Вестник высшей школы. -2001. №11. С. 15-23.
4 №4 практикалық сабақ
Телевизиялық білім берудің өзекті мәселелері
«Балапан» телеарнасының хабарлына сараптама. Балаларға арналған танымдық, тәрбиелік, ойын-сауықтық хабарлардың ерекшеліктері. Ресейдің балаларға арналған телехабарларына салыстыра талдау. 1 мерзімді баспасөз материалдары. СТОД әдістері, топпен жұмыс. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: (учебное пособие для вузов). –М: Академия, 2007. -192с.
5 №5 практикалық сабақ
Медианың бала шығармашылығын дамытудағы ролі
Телевизиялық хабарлардың балалар санасын дамытуға қосатын үлесі. Түрлі ойын-сауықтық, танымдық хабарлардың әсері. Бүлдіршіндерге, балаларға, жасөспірімдерге арналған ақпараттар мен БАҚ материалдарына талдау. 1 СТОД әдістері, топпен жұмыс, тест сауалдарына жауап. Полат Е.С. Интернет и проблема информационной безоспасности для подростков. Информатика и образование. -2005. №5. С.18-22.
6 №6 практикалық сабақ
Балалардың медиа сауаттылығын қалыптастыру, дамыту жолдары
Мектеп жасындағы оқушылардың қызығушылығын анықтау. Әлеуметтік сауалнама жүргізу арқылы олардың қандай хабарлар мен ақпаратқа сұранысы жоғары екендігін білу. Аталған ақпараттың бала үшін маңыздылығын айқындау. 1 әдебиеттер, оқулықтар, интернет материалдары, дәстүрлі әдістер. Федоров А.В. Медиа и медиаобразование // Вестник высшей школы. -2001. №11. С. 15-23.
7 №7 практикалық сабақ
Медиа білім берудің қазіргі мәселелері
Экран тәрбиесі және қазіргі балалар психологиясы. Жасөпірімдердің қызығушылығын анықтау. Балалардың өзіне қажетті ақпаратты іздеудегі, оны тұтынудағы мүмкіндіктерін зерттеу. Ғаламторда балаларға арналған ойындардың пайдасы мен зияны. 1 СТОД әдістері, топпен жұмыс, тест сауалдарына жауап. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: (учебное пособие для вузов). –М: Академия, 2007. -192с.
8 №8 практикалық сабақ
Мектеп телестудиясы
Мектеп телестудиясының маңызы қандай? Балаларға арналған телефильмдердің әсері. Мектеп телестудиясының оқушылар үшін тәрбиелік маңызы. 1 Дискуссиялық сабақ, әдебиеттер, оқулықтар, интернет материалдары Полат Е.С. Интернет и проблема информационной безоспасности для подростков. Информатика и образование. -2005. №5. С.18-22.
9 №9 практикалық сабақ
Балаларға арналған мультфильмдер
Қазақ мультпликациясының қазіргі жайы. Балаларға арналған әдебиеттің бүгінгі оқырманы мен жазушысы кімдер? Телеарнадан берілетін түрлі бағыттағы мультфильмдерге талдау. 1 СТОД әдістері, топпен жұмыс, тест сауалдарына жауап, іскерлік ойындар. Федоров А.В. Медиа и медиаобразование // Вестник высшей школы. -2001. №11. С. 15-23.
10 №10 практикалық сабақ
Мектеп баспасөз орталығының маңызы
Мектеп ішінде баспасөз орталығын ұйымдастырудың тиімді қырлары. Баспасөз орталығын жолға қоюдың әдістері. Мектептермен байланыса отырып, ондағы балалар шығармашылығын дамытуға байланысты әлеуметтік зерттеу жүргізу. 1 СТОД әдістері, топпен жұмыс, тест сауалдарына жауап. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: (учебное пособие для вузов). –М: Академия, 2007. -192с.
11 №11 практикалық сабақ
Балалардың құқықтық мәдениетін қалыптастырудағы медианың ықпалы
Мектеп оқушыларының өз құқықтары мен міндеттері жайлы білімі. Құқытық мәдениетті дамытудың жолдары. Қазіргі мектептегі мұғалім мен оқушы, оқушы мен ата-ана, мұғалім-ата-ана байланысындағы өзекті мәселелерге талдау жасау. 1 Дискуссиялық сабақ, әдебиеттер, оқулықтар, интернет материалдары Полат Е.С. Интернет и проблема информационной безоспасности для подростков. Информатика и образование. -2005. №5. С.18-22.
12 №12 практикалық сабақ
Компьютерлік ойындардың жеткіншектер психологиясына әсері
Компьютерлік ойындарға талдау. Компьютерлік ойындарға таңылған жеткіншектерге эксперимент жасау. Жасөспірімдердің дүниетанымын анықтау мақсатында сұхбат әзірлеу. 1 Дискуссиялық сабақ, әдебиеттер, оқулықтар, интернет материалдары Федоров А.В. Медиа и медиаобразование // Вестник высшей школы. -2001. №11. С. 15-23.
13 №13 практикалық сабақ
Балалардың құқығын қорғауға байланысты БАҚ материалдары
Мектеп жасындағы оқушылардың қылмыстық оқиғаларға араласуы. Мектеп инспекторымен сұхбат. Арнайы түзету мекемелеріндегі тәрбие мәселесі. Жеткіншектер арасындағы кикілжіңнің түрлі себептері мен салдары. Журналистік зерттеу жүргізіп, мақала дайындау. 1 Дискуссиялық сабақ, әдебиеттер, оқулықтар, интернет материалдары Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: (учебное пособие для вузов). –М: Академия, 2007. -192с.
14 №14 практикалық сабақ
ХХІ ғасыр көшбасшысы: ол кім?
Балалар арасындағы білімге деген құштарлықты оятудың жолдары. Көшбасшы болу оңай ма? Қазіргі медиадағы балалардың дүниетанымын дамытуға арналған түрлі ойындардың ықпалы. 1 Дискуссиялық сабақ, әдебиеттер, оқулықтар, интернет материалдары Полат Е.С. Интернет и проблема информационной безоспасности для подростков. Информатика и образование. -2005. №5. С.18-22.
15 №15 практикалық сабақ
Салауатты өмір салтына тәрбиелеудегі медианың ролі
Балалар мен жасөсіпірмдерге арналған сауықтыру хабарлары. «Хабар», «Қазақстан», «Астана», «Балапан», «Қазақстан-Қызылорда» телеарналарының хабарларына талдау. 1 Дискуссиялық сабақ, әдебиеттер, оқулықтар, интернет материалдары Федоров А.В. Медиа и медиаобразование // Вестник высшей школы. -2001. №11. С. 15-23.
Ү. Білім алушының оқытушымен бірге орындайтын өзіндік жұмысының жоспары
апта тақырыптары Сағат саны Өткізілетін сабақтың түрі Ақпарат көздері, әдебиет, ғаламтор
1 2 3 4 5
1 «Хабар» агенттігі, «Қазақстан» РТРК, «Рахат-ТВ», «Астана» телеарнасы, «Казинформ» ақпарат агенттіктері және балалар тақырыбы.
«Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда», «Литер», «Айқын» газеттеріндегі балаларға арналған материалдарға талдау.
1 Дөңгелек үстел басындағы әңгіме, баспасөз материалдарына сараптама жасау. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: (учебное пособие для вузов). –М: Академия, 2007. -192с.
2 «Ақ желкен», «Альянс kz», «Балдырған», «Жас ұлан», «Дружные ребята», «Бал дәурен» балаларға арналған басылымдардың жанрлық, проблемалық ерекшеліктері
«Қазақ радиосында» да балаларды қорғау бағытындағы «Жеткіншек», «Бап пен бақ», «Заман біздікі», «Балауса» хабарлары қозғайтын мәселелер.
1 Дискуссия, сараптама, дебат. Полат Е.С. Интернет и проблема информационной безоспасности для подростков. Информатика и образование. -2005. №5. С.18-22.
3 «Ойнаңдар, ойлаңдар», «Алау», «Бәрін білгім келеді», «Өнерге қанат қаққандар» хабарларына талдау.
Ұлдай Ибадоллаеваның «Кім болам?», Кемелхан Ақмырзаевтың «Рауан», «Ізбасарлар» және «Жарысқа шық, жас ұлан» атты спорттық хабарлары.
1 Презентациялық сабақ Федоров А.В. Медиа и медиаобразование // Вестник высшей школы. -2001. №11. С. 15-23.
4 «Жүзден жүйрік», «Алақай-балақай» хабарларының бала тәрбиесіне әсері.
«Агент Осо» мультхикаясы
1 Дискуссия, сараптама, дебат. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: (учебное пособие для вузов). –М: Академия, 2007. -192с.
5 Фантастикалық жанрда түсірілген балаларға арналған «Томпақ» фильмі
«Сыр-сұхбат», «Баламен бетпе-бет», «Ойлан, тап!» хабарларының маңызы
1 Дөңгелек үстел басындағы әңгіме, баспасөз материалдарына сараптама жасау. Полат Е.С. Интернет и проблема информационной безоспасности для подростков. Информатика и образование. -2005. №5. С.18-22.
6 «1000 түрлі сұрақтың» балалар дүниетанымына әсері
«Айгөлек» бағдарламасы «Ән салайық» «Әдемі-ай» хабарларының ерекшеліктері
1 Дискуссия, іскерлік ойындар. Федоров А.В. Медиа и медиаобразование // Вестник высшей школы. -2001. №11. С. 15-23.
7 «Алдар көсе туралы ертегілер» атты анимациялық топтаманың жетістіктері мен кемішіліктері
«Жануарлар әлемі» хабарының ерекшелігі
1 Дөңгелек үстел басындағы әңгіме, баспасөз материалдарына сараптама жасау. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: (учебное пособие для вузов). –М: Академия, 2007. -192с.
8 «Бауырсақ» хабарының көрермен үшін маңызы
«Біліп қой, балақай!», «Жандос пен оның достары» хабарлары
1 Дискуссия, сараптама, дебат. Полат Е.С. Интернет и проблема информационной безоспасности для подростков. Информатика и образование. -2005. №5. С.18-22.
9 Танымдық-анимациялық «Әли мен Айя», «Балапан және оның достары» топтамасы жайлы пікірлерге сараптама
«Бірге-бір», «Керемет ондық» «АВС+» хабарлары
1 Дөңгелек үстел басындағы әңгіме, баспасөз материалдарына сараптама жасау. Федоров А.В. Медиа и медиаобразование // Вестник высшей школы. -2001. №11. С. 15-23.
10 «Он саусақ», HYPERLINK "http://balapantv.kz/projects/balapan/detail.php?page=40800" \t "_blank"«Айжұлдыз» топтамасына талдау
«TiJi», «Nickelodeon», «Cartoon Network», «Gulli», «Boomerang», «Карусель», «Детский мир», «Мультфильм» арналарының хабарларына салыстырмалы талдау.
«Қанатты Барыс», «Мұңлық пен Зарлық», «Қошқар мен теке», «Ер Төстік пен айдаһар», «Толағай» ертегілері және қазақ балалары.
1 Дискуссия, іскерлік ойындар, тест сауалдарына жауап. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: (учебное пособие для вузов). –М: Академия, 2007. -192с.
Ү. Білім алушының өзіндік жұмысы
апта БАӨЖ-ның тапсырмалары акадсағат саны Ұсынылатын әдебиеттер мен өзге де ақпарат көздері Жұмыстың орындалу мерзімі БАӨЖ-дің орындалу түрлері
1 2 3 4 5 6
1 Бұқаралық ақпарат құралдарының балалар тәрбиесіндегі қызметі (зерттеу, талдау, тұжырым) 5 Полат Е.С. Интернет и проблема информационной безоспасности для подростков. Информатика и образование. -2005. №5. С.18-22.
2-апта Реферат, баяндама, мақала
3 Ғаламтор және балалар әлемі (зерттеу, талдау, тұжырым) 5 Федоров А.В. Медиа и медиаобразование // Вестник высшей школы. -2001. №11. С. 15-23.
3-апта Реферат, баяндама, мақала
4 Телевизия және балалар
(зерттеу, талдау, тұжырым) 5 Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: (учебное пособие для вузов). –М: Академия, 2007. -192с.
5-апта Реферат, баяндама, сараптама, мақала
5 Радио және балалар
(радиохабарларға сараптама) 5 Полат Е.С. Интернет и проблема информационной безоспасности для подростков. Информатика и образование. -2005. №5. С.18-22.
7-апта Баяндама, реферат, ғылыми жоба, презентация, эссе, мақала
6 Мультфильм: кешегісі мен бүгіні, келешегі
(журналистік сараптама) 5 Федоров А.В. Медиа и медиаобразование // Вестник высшей школы. -2001. №11. С. 15-23.
9-апта Ғылыми жоба, реферат, баяндама, презентация, мақала
7 Мерзімді баспасөздегі балаларға арналған арнаулы беттерге талдау. 5 Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: (учебное пособие для вузов). –М: Академия, 2007. -192с.
9-апта Баяндама, реферат, ғылыми жоба, презентация, мақала
8 Мектеп телестудиясы жайлы не білеміз? 5 Полат Е.С. Интернет и проблема информационной безоспасности для подростков. Информатика и образование. -2005. №5. С.18-22.
9-апта Баяндама, реферат, ғылыми жоба, презентация,
мақала
9 Балалар тақырыбына жазылған көркем шығармалар 5 Федоров А.В. Медиа и медиаобразование // Вестник высшей школы. -2001. №11. С. 15-23.
10-апта Баяндама, реферат, ғылыми жоба, презентация,
мақала
10 Балаларды ұлттық құндылықтарға тәрбиелеуге арналған тележобалар 5 Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: (учебное пособие для вузов). –М: Академия, 2007. -192с.
10-апта Баяндама, реферат, ғылыми жоба, презентация, мақала
ҮІ. Midterm exam бойынша сауалдар:
- оқытушы берген дәріс конспектілерін талдау;
- практикалық сабаққа негізгі оқулық бойынша дәріс конспектісін дайындау;
- белгілі тақырып бойынша реферат дайындау;
- курс терминдері бойынша сөздіктер мен сөзжұмбақтар құру;
- таңдалған тақырып бойынша презентация жасау;
- глоссарий жасау;
- тақырып бойынша шолу жасау;
Педагогика түсінігі және массмедиа
БАҚ-тың траихи кезеңдеріндегі танымдық, ағартушылық және тәрбиелік қызметі.
Массмедианы оқу үдерсісінде пайдалану: кешегі мен бүгінгі.
Түрлі БАҚ-тың мүмкіндіктері.
Бұқаралық коммуникация (аудио, видеотаспаларды, кинематография өнімдерін) оқу үдерісінде пайдалану.
Медиа білім беру түсінігі педагогиканың қосымша саласы
Медиа білім беру педаогогиканың бір саласы.
Медиапедагог мамандығы және оның игерудің жолдары.
Жас ерекшелік педагогикасы, психологиясы, физиологиясының негіздері
Жас ерекшелік педагогика, жас ерекшелік психология, физиология – білімнің салалары.
Мектепке дейінгі жас және медиапедагог қызметі
Мектепке дейінгі жас және оның ерекешеліктері.
Медиасауаттылық - медиапедагогтың мектепке дейінгі жастармен жұмысының нәтижесі
Медиасауаттылық, медиабілімділік, медиақұзыреттілік, медиамәдениет, және медиаменталитет медиапедагог жұмысының нәтижесі.
Медиасауаттылықтың басқа тұлғалық қасиеттерден ерекшелігі.
Орта мектептегі жас және оның ерекшеліктері
Психологиялық, физиологиялық, педагогикалық тұрғыдан орта мектептегі жас және оның ерекшеліктері.
Орта мектептегі жас және медиапедагог жұмысы
Медиапедагогтің орта мектептегі жастармен жұмысы.
Халықтың медиасауаттылығы медиапедагогтің бала жасына сәйкес жұмыстарының нәтижесі
Жоғары сынып оқушысы және оның ерекшеліктері
Жас ерекшелігі психология, физиология, педагогика тұрғысынан жоғары сынып оқушысының ерекшеліктері.
Жоғары сынып оқушысы және медиапедагог жұмысы
Кәсіби білім және оның сатылары
Кәсіби білім берудегі медиа мен педагогика.
Орта арнаулы білім және медиапедагог қызметі
Орта арнаулы білім берудегі медиа және педагогика.
Орта және арнаулы білім беру жүйесіндегі медиабілім берудің формалары мен мүмкіндіктері.
ҮІІ.1-аралық бақылау сұрақтары
Медиапедагогика: пайда болуы, бағыттары, мақсаты мен міндеттері, негізгі түсініктер
Медиапедагогика жайлы жалпы түсінік
Медиапедагогиканың ғылым саласы ретінде пайда болуы мен дамуы, қазіргі жайы.
Қазақстандағы медиапедагогика ғылымының қалыптасуы.
Қазіргі әлемдегі және білім берудегі медианың ролі
Медианың түрлері, қазіргі медианың қызметтері
Білім беру сипатындағы медиа-ресурстар мен медиаөнімдер.
Медиапедагогикалық концепция: талдау, перспективалық дамуы
Медиа педагогика концепциясы.
Қазіргі медиапедагогиканың ғылымының қызметі мен салалары
Аудиовизуалды медиа және бала құқығын қорғау
Аудиовизуалды медианың бала тәрбиесіне әсері
Бала құқығын қорғаудың маңызы
Телевизиялық білім беру: мәселелер және даму тәжірибесі
Телевизиялық білім беру туралы түсінік
Телетәрбиенің жағымды және жағымсыз қырлары
Оқушылардың медиа мәдениетін қалыптастырудағы мектеп телестудиясының ролі
Медиамәдениет дегеніміз не?
Мектеп телестудиясы немен айналысады?
Медиа шығармашылық: өз санаңмен диалог
Медиа шығармашылықты қалыптастырудың жолдары
Балалар мен жасөспірімдердің өзін-өзі шығармашылыққа тәрбиеуі және оған медианың әсері
2-аралық бақылау сұрақтары
Медиа сауаттылық – кәсіби құзыреттілік
Мектеп мұғалымдерінің медиа сауаттылығы
Оқушылардың медиа сауаттылығын дамытудағы педагогтің ролі
Медиа мәдени шығармаларды талдаудың әдістемелік негізі
Көркем шығармаларды жүктеу және оқудың маңызы
Көркем дүниені талдаудың әдістемелік негізі
Мультимедиалық құралдарды оқыту үдерісінде қолдану және дайындау
Мультимедиалық құралдардың мүмкіндіктері
Оларды оқыту үдерісінде қолданудың тиімділігі
Қосымша білім берудегі балаларға арналған мультфильмдер
Балаларға арналған мультфильмдердің тәрбиелік маңызы
Қазақ мультфильмдерінің қазіргі жайы
Мектептегі баспасөз орталығын ұйымдастыру және оны дамыту жолдары
Мектепке баспасөз орталығы не үшін қажет?
Баспсөз орталығы жұмысын тиімді ұйымдастырудың жолдары
Бастауыш сынып оқушыларын құқықтық мәдениетке тәрбиелеудегі медиақұралдарды пайдалану
Бастауыш сынып оқушыларының құқықтарын қорғаудың маңызы
Құқықтық мәдениетке тәрбиелеудегі медиақұралдар
«Белсенді аудитория»: оқырман журналистпен қалай жанжалдасады?
«Белсенді аудитория» ол кімдер?
Жанжал туғызудың тиімді не тиімсіз қырлары.
Медиа білім беру – оқытудың жаңа технологиясы
Медиа білім берудің қазіргі жайы
Жасөпірімдер мен студенттерді оқытудың жаңа технологиясы
ҮІІІ. Негізгі әдебиеттер тізімі:
Негізгі:
Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: (учебное пособие для вузов). –М: Академия, 2007. -192с.
Полат Е.С. Интернет и проблема информационной безоспасности для подростков. Информатика и образование. -2005. №5. С.18-22.
Федоров А.В. Медиа и медиаобразование // Вестник высшей школы. -2001. №11. С. 15-23.
Дзюбенко А.А. Новые информационные технологии в образовании. – М: ВНТИЦ, 2000. -104с.
Есенбекова Ұ. Тележурналистика: телехабар жасау технологиясы. – Алматы.: «Дәуір» баспасы, – 2011. – 132 б.
Жұмаділова Ш. Ащы да болса ақиқат // Жетісу. – 2000. – 28 маусым.
Тұрсын Қ. Қазақ тележурналистикасы: қалыптасу, даму проблемалары. – Алматы.: «Білім» баспасы, – 2006. – 215 б.
Хелемендик В.С. Союз пера, микрофона и телекамера. – М.: 1977. – 167 б.
Қазақ телевизиясы энциклопедия. 1-том. – Алматы.: – 2009. – 434, – 435 б.
HYPERLINK "http://www.elarna.kz/kaz/programs/"Әбілова Г. Балалар ойындары. Мектеп жасындағы балаларға арналған. – Алматы.: «Аруна» баспасы, – 2001. – 47 б.
Асыл Ұ., Нұсқабайұлы Ж. «Әдептің ауылы алыс па?»: Тәрбие туралы әңгімелер. – Алматы.: – 2011. – 273 б.
Тоқсанбай Қ. Рухани алақан. // Егемен Қазақстан, – 2012. 22 қыркүйек. 5-б.
http://edu.of.ru/mediaeducation
http://edu.of.ru/medialibraryhttp://www.mediagram.ru сайттарының материалдары.
Қосымша
1. Мелюхин И.С. Информационное общество: Истоки, проблемы, тенденции развития. – М., 1999.
2. Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование. Учебник. – М., 2008.
3. Тертычный А.А. Аналитическая журналистика. Москва, 2010
4. Барманкулов М.К. Сравнительный анализ жанров. Алматы, 1975
5. Барманкулов М.К. Журналистика для всех. Алматы, 1979
6. Барманкулов М.К. «Телевидение: деньги или власть?» Алматы: «Санат», 1997
7. Тұрсынов Қ.Көгілдір экран құпиясы. Алматы, 1988
8. Барлыбаева С.Х. Телевидение в мире и в Казахстане. Алматы: «Қазақ университеті», 2001
9. Козыбаев С.К. Очерки истории журналистики., А., 1987
10. Ибраева Г. Ж. Масс-медиа в политической культуре общества. – Алматы: 2000
ІX. КУРСТЫҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ САЯСАТЫ
Барлық жұмыс түрлерін көрсетілген мерзімде орындау және қорғау қажет. Тапсырмаған студенттер кезекті тапсырманы немесе оны орындауда 50%- дан кем балл алған болса, берілген тапсырманы қосымша кесте бойынша қайта тапсыруға мүмкіндігі бар. Студенттер, зертханалық жұмыстарды себептермен өткізіп алса, оларды оқытушының рұқсатынан кейін, лаборант қатысуымен қосымша уақытта келіп жасайды. Сонымен қатар, бағалау барысында студенттердің сабақтағы активтілігі мен сабаққа қатысуы есепке алынады.
Басқаның пікірін құрметтеп, толерантты болыңыз. Қарсылықты сыпайы түрде көрсетіңіз. Плагиат пен басқа жалған жұмыстарға жол берілмейді. СӨЖ тапсыру уақытында, аралық бақылау және қорытынды емтихан тапсыру кезінде, көмектесуге,басқа тұлғалардың шығарған есептерін көшіруге және басқа білім алушы үшін емтихан тапсыруға жол берілмейді. Курстың кез келген ақпаратын бұрмалаумен шұғылданса, интернеттен рұқсатсыз пайдаланса және шпаргалка қолданса студенттің қорытынды бағасы «F» болады.Өзіндік жұмыстарды орындауда консультация алу, оларды тапсыру және қорғау бойынша, сондай-ақ оқылған курстың өтілген материалына және басқа да барлық туындаған мәселелерді оқытушыға оның офис-сағат бағамы бойынша хабарласыңыз.
Ариптік жүйедегі бағалар Сандықэкви-
валенттік балдар %-дық мазмұны Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау
А 4,0 95-100 Өте жақсы
А- 3,67 90-94 В+ 3,33 85-89 Жақсы
В 3,0 80-84 В- 2,67 75-79 С+ 2,33 70-74 қанағаттанарлық
С 2,0 65-69 С- 1,67 60-64 D+ 1,33 55-59 D- 1,0 50-54 F 0 0-49 қанағаттанарлықсыз
Кафедра меңгерушісі: Ғ.Ә.Тұяқбаев
Пән оқытушысы: Г.Ш.Әшірбекова

Приложенные файлы

  • docx 16370925
    Размер файла: 66 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий