Електричні методи дослідження свердловин


Електричні методи дослідження свердловин
Електричні методи дослідження свердловин базуються на відмінностях електричних властивостей різних гірських порід. До таких властивостей відносяться електричний опір,електропровідність, абсолютна діелектрична проникність, природна електрохімічна активність та ін.. Основні модифікації стандартний каротаж, мікрокаротаж, бокове каротажне зондування, боковий каротаж, індукційний, діелектричний та метод потенціалів самочинної поляризації(ПС). При пошуках і розвідці нафтових і газових родовищ електричний каротаж являється основним методом дослідження свердловин і налічує найбільшу кількість модифікацій. Основні завдання : літологічне розчленування, виділення порід-колекторів та визначення фільтраційно-ємкісних властивостей.
Резистивиметрія – це вимірювання питомого опору промивної рідини. Дані методу використовуються для врахування впливу промивної рідини на результати електричних методів каротажу, для визначення місць притоку води в свердловину, місць поглинання промивальної рідини, швидкості фільтрації підземних вод.
Стандартний каротаж – метод електричного каротажу, який базується на вимірюванні дослідженні уявного питомого опору. Проводиться градієнт зондом (А 2 М 0,5 N) і потенціал зондом (N 11 М 0,5 А), які для всієї території ДДЗ однакового розміру, що дозволяє спів ставляти результати досліджень свердловин як на одній площі так і на суміжних. Стандартний каротаж дозволяє провести літологічне розчленування розрізу, виділяти породи колектори, вивчати стратиграфію, умови залягання гірських порід, фаціальну зміну осадової товщі порід. Проводиться по всьому стволу свердловини.
Метод потенціалів самостійної поляризації (ПС) – метод електричного каротаж, який базується на вивченні електричного поля, що самочинно виникає в свердловині в результаті дифузій іонів солей на контакті двох середовищ, внаслідок фільтрації ПР у проникні пласти. Входить в комплекс обов’язкових методів ГДС, виконується одночасно з стандартним каротажем. Застосовують метод для розчленування розрізу, виділення порід-колекторів, оцінка глинистості порід та пористості.
Діелектричний каротаж - модифікація електричного метода дослідження свердловин, що базується на вимірюванні діелектричної проникності гірських порід. Значення відносною діелектричної проникності для основних породоутворюючих мінералів складає 4-10 відносних одиниць, для нафти 2-3, газу -1, а для води 80. Це дозволяє чітко виділяти водо насичені породи, визначати пористість і в комплексі з іншими методами ГДС встановити ВНК
Бокове каротажне зондування - різновид електричного метода дослідження свердловин, який представляє собою цикл вимірювання зондами різної довжини, що забезпечує різний радіус дослідження. Результати досліджень використовуються для виявлення пластів із проникненням фільтрату ПР, визначення питомого опору незмінної частини пластів і зони проникнення, визначення пористості і нафто газонасиченості порід-колекторів.
Боковий каротаж – модифікація електричного метода дослідження свердловин, що проводиться з використанням три -, семи - і дев’ятиелектродного зонда з автоматичним фокусуванням струму. Доцільно використовувати в процесі буріння на високо мінералізованому буровому розчині опором до 0,1 – 0,5 мм. За результатами здійснюють розчленування розрізу за уявним опором порід, вивчення літології, пористості, проникності порід, визначають параметри зони проникнення фільтрату бурового розчину і характер насичення пластів.
Індукційний каротаж – модифікація електричного метода дослідження свердловин, що базується на вивченні питомої електропровідності гірських порід (обернена величина питомого опору). На основі даних метода здійснюється розчленування розрізу свердловин, виділення водо - і нафтогазоносних горизонтів.
Мікрокаротаж полягає у детальному вивченні уявного опору при свердловинної зони пласта за допомогою зондів малої довжини. Проводиться тільки в продуктивних пластах.
Зонд - геофізичний пристрій , що опускається в свердловину з метою дослідження певної фізичної властивості гірських порід.
Каротажна діаграма - результати геофізичних досліджень, де по вертикалі – глибина свердловини, по горизонталі – параметр, що вимірювався( опір, радіоактивність, діаметр свердловини тощо)
Для вивчення питомого опор гірських порід у свердловину на спеціальному кабелі спускають вимірювальну установку -зонд. Такий пристрій, як правило, складається з трьох електродів (заземлювачів): А, М, N. Четвертий електрод В заходиться на поверхні поблизу гирла свердловини. Електроди називають парними, якщо вони включені в одну ланку – живлячу (А і В) або вимірювальну (М і N), і непарними – електроди різних ланок. Електроди А і В, які служать для створення електричного поля в свердловині, називають струменевими або живлячими, електроди М і N, які використовуються для вимірювання величини електричного поля, – вимірювальними або приймальними.
За взаємним розміщенням електродів зондові пристрої діляться на потенціал-зонди і градієнт-зонди
Потенціал-зондами називаються такі зонди, в яких відстань між парними електродами більша у порівнянні з відстанню між непарними електродами
Відстань між зближеними непарними електродами є розміром або довжиною потенціал-зонда.
Градієнт-зонди – це зонди, в яких відстань між парними електродами мала в порівнянні з відстанню між непарними електродами Відстань між непарним електродом і серединою парних електродів є розміром градієнт-зонда.
За призначенням електродів, які розміщені в свердловині, зонди можуть бути однополюсні(один струмовий електрод) або прямого живлення та двополюсні(два струмових електрода) або взаємного живлення.
Розрізняють підошвенні або послідовні та покрівельні або обернені потенціал- і градієнт-зонди. Послідовними називають зонди, в яких парні електроди (А i В або М i N) знаходяться внизу, оберненими називають зонди, в яких парні електроди розміщені вище непарного.
На практиці геологічний розріз у свердловині є неоднорідним, тобто є пласти низького і високого опору, різної товщини, є також вплив самої свердловини, яка значно відрізняється за опором від гірських порід. Завдяки цьому, питомий електричний опір, заміряний у свердловині установкою (зондом), буде відрізнятися від дійсного і називається уявним, або позірним питомим електричним опором у.

Приложенные файлы

  • docx 16332677
    Размер файла: 18 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий