euu f 703-07-14. sillabus _oku zhumys bagdarlam..


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

«
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
» ШЖҚ РМК


Жоғары математика

кафедрасыныңБЕКІТЕМІН

Жоғары математика
к
афедрасының меңгерушісі_______________Бокаев Н

.


(
қолы
)_________________ 20____
ж
.
5В072900
-

Құрылы
с


м
амандығын
ың білім алушыларына арналған

M
at 1203

«Математика 1»

пәні бойынша

Математика
M
ATH

22020СИЛЛАБУС

(оқу жұмыс бағдарламасы
)Астана

20
14
Л.Н. Гум
и
лев

атындағы Еуразия
ұлттық университеті

Силлабус

(
оқу жұмыс бағдарламасы
)

Басылым
:
төртінші


Е
Ұ
У
Ф 703
-
07
-
1
4
. Силлабус

(
оқу жұмыс бағдарламасы
)
.
Төртініш
і

басылы
м

Силлабус


1 Оқытушының тегі, аты
-
жөні, ғылыми дәрежесі мен ғылыми атағы;
лауазымдық

қызметі; байланыс ақпараты; оқытушының ғылыми мектебі мен
ғылыми қызығушылығы


Баймадиева Ғалия Әбіләкім қызы

-

п.ғ.к., жоғары математика кафедрасының доцент
м.а.,

baimadieva
@
mail
.
ru
.

Ғылыми мектебі: әл
-
Фараби атындағы Қаз МУ, Абай атындағы ҰПУ, Л.Н.

Гу
милев
атындағы ЕҰУ.

Ғылыми қызығушылығы: математиканы оқытудың теориясы мен технологиясы, білім
берудегі инновациялық үдерістер.

Базарбаева Гульнар Серікқанқызып.ғ.к., жоғары математика кафедрасының
доценті,

[email protected]
.

Байланыс телефоны: 709500 (
33219)
-

жоғары математика кафедрасы.

Ғылыми мектебі: әл
-
Фараби атындағы Қаз МУ, Абай атындағы ҰПУ, Л.Н.

Гумилев
атындағы ЕҰУ.

Ғылыми қызығушылығы: дифференциалдық теңдеулер, білім берудегі инновациялық
үдерістер.

Райхан Мәди

-

ф.
-
м.ғ.к., жоғары матема
т
ика кафедрасының доцент м.а.
,
mady
[email protected]
mail
.
ru
.

Байланыс
телефон
ы:

709500 (31423)
-

жоғары математика кафедрасы.

Ғылыми мектебі: ҚХР ШҰАР университеті, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ.

Ғылыми қызығушылығы: Дифференциалдық операторлар теориясы.


2.

Пән туралы мәлім
еттерПәннің атауы және коды
Мat 1201, Математика

1
.

Кредиттер саны


33.

Оқу жоспары бойынша сағаттардың бөлінуіСабақ түрі

Сағаттардың
жалпы саны

Күзгі

семестр

Көктемгі

семестр

Аптасына

Барлығы

Аптасына

Барлығы

Дәріс

15

1

15Т
әжірибелік сабақ

30

2

30Семинарлық сабақЗертханалық сабақ


Студи
ялық сабақ


БӨЖ

90

6

90
4.

Оқу пәнінің
п
ререквизит
тері мен

постреквизиттеріОқу пәнінің пререквизиттері
: Алгебра және анализ бастамалары, геометрия.

Оқу пәнінің постре
квизиттері
: жоқ.


5.

Оқу пәнінің сипаттамасы


5
.
1

Оқу пәнін оқытудың

мақсаты мен міндеттері
.Оқу пәнінің оқыту мақсаты:

Алгебра, геометрия және математикалық анализ
тараулары бойынша студенттердің білім
-
біліктіліктерін (формулаларды, анықтамаларды,


Л.Н. Гум
и
лев

атындағы Еуразия
ұлттық университеті

Силлабус

(
оқу жұмыс бағдарламасы
)

Басылым
:
төртінші


Е
Ұ
У
Ф 703
-
07
-
1
4
. Силлабус

(
оқу жұмыс бағдарламасы
)
.
Төртініш
і

басылы
м

теорем
аларды, есептерді шешуді және т.б.) тереңдету, сызықты алгебра, аналитикалық
геометрия және математикалық анализ негіздерін қалау.

-

жоғары квалификациялы инженерлік мамандық даярлығына қойылатын жаңа
талаптарға сәйкес математиканың қолданбалы бағыттары бой
ынша оқытылатын пәндерді
игеруге негіз болатын теорияны және практикалық қолданылуын студенттерге игерту;

-

студенттердiң логикалық ойлау қабiлеттерiн дамыту;

-

негiзгi ғылыми зерттеу әдiстерiмен таныстыру;

-

студенттерге математикалық білімнің негізін қалау, п
әннің негізгі ұғымдары мен
білім
-
біліктерін беру, оларды практикада пайдалануға, басқа да математикалық пәндерде,
математикалық зерттеулерде қолдана алуға үйрету.

Пәнді оқыту барысында бакалавриат білу керек:

-

пәннің негізгі ұғымдарын меңгеру;

-

өзіндік

сипаттамаларын білу;

-

практикада кездесетін есептерді шешу үшін белгілі әдістерді қолданып, қорытынды
жасай білу.

Пәнді оқыту міндеттері:


-

студенттерге негізгі анықтамаларды және математиканың теоремаларын игерту;

-

практикалық және қолданбалы бағыт
тардағы есептерді шешу әдістері мен тәсілдерін
игерту;

-

теоремалардың тұжырымдамасын және дәлелдеулерін, оларды нақты есептерді
шешуде қолдану біліктілігін қалыптастыру;

-

математиканың басқа пәндермен байланысын көрсету және математикалық
білімдердің ба
сқа оқу пәндерінің зерттеулерде қолдануға икемі болу;

-

осы пән бойынша оқу және әдістемелік әдебиеттермен өз бетімен жұмыс істей алу
біліктілігін қалыптастыру;

-

пән бойынша білім қорын жетілдіру және толықтыру арқылы өз кәсіби қызметінде
бұл білімдері
н қолдануға үйрету.


5
.
2

Оқытылатын пәннің құзіреттілігі


Оқу сабақтары дәрістер және практикалық сабақтары түрінде өтеді. Дәрістік және
практикалық сабақтар көрсетілетін саба
қ
тарға арналған және оларды практикалық
сабақтарда ұштарастыруға
арналған. Қарастырылатын сабақтың кейбір сұрақтары БӨЖ
қарастырылады. «Математика

1
» пәнінде жоғары математиканың сызықты алгебра,
векторлық алгебра, аналитикалық геометрия және математикалық анализ бөлімдері
қарастырылады.


5
.
3


Оқу пәнін оқыту жоспары
А
п
-
та
-
лар
Тақырып атауы

Оқытуды
ұйымдастырудың
формалары мен сағаттар
саны
БӨЖ арналған тапсырма
және білімді бақылаудың
формасы
З

Дәріс

Тәжірибе
(семинар
)

Зертханалық

Студиялық

БӨЖЛ.Н. Гум
и
лев

атындағы Еуразия
ұлттық университеті

Силлабус

(
оқу жұмыс бағдарламасы
)

Басылым
:
төртінші


Е
Ұ
У
Ф 703
-
07
-
1
4
. Силлабус

(
оқу жұмыс бағдарламасы
)
.
Төртініш
і

басылы
м

1

Матрицалар. Матрицаларға
қолданылатын амалдар.
Кері матрица
. Екінші,
үшінші ретті
анықтауыштар, олардың
қасиеттері. Алгебралық
толықтауыштар және
минорлар. n ретті
анықтауыштар
.

Матрица
рангісі, оның есептелінуі.

1

26

Комплекс сандар.
Олардың жазықтықтағы
бейнесі. Комплекс санның
модулі және аргументі.
Комплекс

санның
алгебралық,
тригонометриялық және
көрсеткіштік жазылу
түрлері. Комплекс сандарға
қолданылатын амал.

ЖҮТ
-
1.1(1).

Матрицалар және
оларға амалдар қолдану.
Кері матрицаны табу. ЖҮТ
-
1.1(2)

2

Сызықтық теңдеулер
жүйесі. Крамер ережесі.
Сызықты теңдеул
ер
жүйесінің матрицалық
жазылуы және оның
шешімі.
-
белгісіз
д
і

сызықты
қ

теңдеулер
жүйесі. Гаусс тәсілі.

1

26

Сызықтық алгебралық
теңдеулер жүйесін шешу.


ЖҮТ
-
1.2(1,2,3,4)


3

Сызықтық теңдеулер
жүйесін
зерттеу. Кронекер
-
Капелли теоремасы.
Біртекті сызықты
алгебралық теңдеулер
жүйесінің шешімдерінің
қасиеттері.
фундаментальды шешімдер
жүйесі.

1

26


Біртекті сызықты
алгебралық теңдеулер
жүйесінің фундаментальды
шешімдер жүйесі.

Скалярлық, векторлық
және
аралас көбейтінділердің
қолданулары. ЖҮТ
-
2.1(1,2,3)

4

Векторларға қолданатын
сызықтық амалдар.
Сызықты тәуелсіз
векторлар жүйесі. Базис.
Екі вектордың арасындағы
бұрыш. Ортогональды
базис. Векторды базис
бойынша жіктеу.
Векторлардың скалярлық,
ве
кторлық және аралас
көбейтінділері, олардың
6
қасиеттері.

1

26

Сызықтық оператор.
Кеңістіктегі түрлендірулер.

ЖҮТ
-
2.2(1,2,3)

5

R
3

кеңістігіндегі
жазықтықтың теңдеулері.
R
2
және R
3
-

тегі түзулердің
теңдеулері.
R
2
және R
3

кеңістігіндегі
қолданылулары.


1

26

Жазықтық пен
түзулердің теңдеулері.
ЖҮТ
-
3.1(1,2,3),

ЖҮТ
-
3.2(1,2)Л.Н. Гум
и
лев

атындағы Еуразия
ұлттық университеті

Силлабус

(
оқу жұмыс бағдарламасы
)

Басылым
:
төртінші


Е
Ұ
У
Ф 703
-
07
-
1
4
. Силлабус

(
оқу жұмыс бағдарламасы
)
.
Төртініш
і

басылы
м

6

Екінші ретті қисықтың
жалпы теңдеуі. Эллипстің,
гиперболаның және
параболаның канондық
теңдеулері. Эллипстің,
гиперболаның және
параболаның геометриялық
қасиеттері.

1

26

Екінші ретті қисықтар.

ЖҮТ
-

4.1(1,2),

ЖҮТ
-
4.2(1,2,3)


Математикалық анализге
кіріспе7

Нақты сандар жиыны.
Сандық тізбектер.
Жиынның жоғарғы және
төменгі шегі. Бірсарынды
шектелінген тізбектің
шегінің бар болуы. е саны.
Натурал логарифм.
Функ
циялар, функцияның
шегі. Шегі бар
функциялардың қасиеттері.
Функцияның үзіліссіздігі.
Негізгі қарапайым
функциялардың
үзіліссіздігі. Шексіз аз
шамалар және олардың
қасиеттері. Шексіз үлкен
шамалар және олардың
қасиеттері. Шексіз аз және
шексіз үлкен шамала
рдың
арасындағы байланыс.
Шексіз аз шамаларды
салыстыру. Эквивалентті
шексіз аз шамалар және
шектерді есептеуде
олардың қолданылуы.

1

26

Функция. Функцияның
шегі және үзіліссіздігі.

ЖҮТ
-

5.1(1,2,3,4,5,6, 7,8,9),


8

Нүктедегі үзіліссіз
функцияларды
ң қасиеттері.
Қосындының,
көбейтіндінің және
бөліндінің үзіліссіздігі.
Күрделі функцияның шегі
және үзіліссіздігі. Біржақты
шектер. Біржақты
үзіліссіздік. Функцияның
үзіліс нүктелері және
олардың түрлері.

1

26

Гиперболалық функциялар,
олардың қасиеттер
і.
Гиперболалық
функциялардың
туындылары.

ЖҮТ
-
5.2(2,3,4)

9

Бір айнымалы функцияның
туындысы, оның
геометриялық және
механикалық мағынасы.
1

26

Бір айнымалы
функциялардың
дифференциалдық
есептеулері және


Л.Н. Гум
и
лев

атындағы Еуразия
ұлттық университеті

Силлабус

(
оқу жұмыс бағдарламасы
)

Басылым
:
төртінші


Е
Ұ
У
Ф 703
-
07
-
1
4
. Силлабус

(
оқу жұмыс бағдарламасы
)
.
Төртініш
і

басылы
м

Қосындының,
көбейтіндінің және
бөлшектің туындысы.
Күрделі функцияның
туындысы. Кері
функцияның туындысы.
Кері тр
игонометриялық
функциялардың туындысы.
Параметрлік түрде берілген
функциялар және олардың
туындылары.

қолданылулары.

ЖҮТ
-

6.1(1,2,34,7, 10,13)


1
0

Функцияның
дифференциалдануы.
Функция

дифференциалы.
Дифференциалдың
туындымен байланысы.
Дифференциалдың
геометриялық мағынасы.
Қосындының,
көбейтіндінің және
бөлшектің дифференциалы.
Дифференциал түрінің
инварианттылығы.
Дифференциалдың
жуықтап есептеуде
қолданылуы.

1

26

Біржақты туындыл
ар,
геометриялық мағынасы.
Функцияның
дифференциалдану
шарттары.
ЖҮТ
-

6.2(1,2,3,5)1
1

Жоғары ретті туындылар
мен дифференциалдар.
Лейбниц формуласы.
Ферма, Ролль, Лагранж,
Коши теоремалары.
Лопиталь ережесі.

1

26

Орташа мән туралы
теоремалардың
қо
лданулары.
ЖҮТ
-

6.3
(1,2,3,4,6,7)

1
2

Туындының көмегімен
функцияны зерттеу.


Функцияның өсу және кему
шарттары. Экстремум
нүктелері. Экстремумның
қажетті шарттары.
Экстремумның бар
болуының жеткілікті
шарты. Кесіндіде үзіліссіз
функцияның ең үлкен және
ең кіші мәндерін есептеу.
Жоғары ретті
туындылардың көмегімен
функцияны экстремумға
зерттеу. Функцияны

дөңестікке және ойыстыққа
зерттеу. Иілу нүктелері.
Қисықтың асимптоталары.
1

26

Функцияның кесіндідегі ең
ү
лкен және ең кіші мәндері.Л.Н. Гум
и
лев

атындағы Еуразия
ұлттық университеті

Силлабус

(
оқу жұмыс бағдарламасы
)

Басылым
:
төртінші


Е
Ұ
У
Ф 703
-
07
-
1
4
. Силлабус

(
оқу жұмыс бағдарламасы
)
.
Төртініш
і

басылы
м

Функцияның графигін
салудың жалпы жобасы.

1
3

Анықталмаған интеграл,
оның қасиеттері.
Алмастыру әдісі және
бөлшектеп интегралдау.

1

26

Анықталмаған интеграл.
Интегралдаудың негізгі
әдістері.

ЖҮТ
-

8.1(1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12,13,14),

ЖҮТ
-

8.3(1,2,3,5,6,7,8)

1
4

Р
ационал функцияларды
жәй бөлшектерге жіктеу
арқылы интегралдау.
Иррационал өрнектерді
интегралдау.
Тригонометриялық
өрнектерді интегралдау.

1

26

Рационал және
иррационал өрнектерді
интегралдау
.

ЖҮТ
-

8.2(1, 2,3,7,8, 9,10),

ЖҮТ
-

8.4(1,2,3,4,5,6)

1
5

Анықталған интегралдар
және олардың
қолданылулары.

1

26

Т
ригонометриялық
функцияларды интегралдау.
ЖҮТ
-

8.2(4,5,6),

ЖҮТ
-

8.4(7, 8,9)


Барлығы:

15

3090
6.

Пәннің оқу
-
әдістемелік қамтамасыз етілуі
Автор, атауы, шыққан жылы

Ақ
пар
а
т
көзі

Бар
ы

(дана
)

Кітапханада

Кафедрада

Негізгі әдебиет


Әубәкір С.Б. Жоғары
математика. 1
-
2 бөлімдер.


-
Алматы, ҚазҰТУ.2000.30


Айдос Е.Ж. Жоғары
математика.
-
Алматы. «Ильтех
-
Кітап» ЖШС, 2003 .30


Хасеинов К.А. Математика
канондары. Оқулық.

-
Алматы
, 2003.
-

686 бет.30


Жоғары математика бойынша
жеке тапсырмалар /Рябушко
А.П. және т.б. аударған
Б.М.Смағұл/
-
Қарағанды:
Қазақстан
-
Ресей Университеті
баспасы, 2011.
-
356 б.30


Қосымша әдебиет


Қабды
қайыр Қ.
Жоғары
математика.


-
Алматы: Дәуір, 2007.30Қабдықайыр Қ. Жоғары
математика.

Есептер жинағы.
-


30Л.Н. Гум
и
лев

атындағы Еуразия
ұлттық университеті

Силлабус

(
оқу жұмыс бағдарламасы
)

Басылым
:
төртінші


Е
Ұ
У
Ф 703
-
07
-
1
4
. Силлабус

(
оқу жұмыс бағдарламасы
)
.
Төртініш
і

басылы
м

Алматы: Дәуір, 2007.


Дүйсек А.К., ҚасымбековС.Қ.
Жоғары математика.

-
Алматы: ҚБТУ,

2004.30


Данко П.Е., Попов А.Г.,
Кожевников Т.Я.


Высшая
математика в упражнениях и
задачах. Ч.1,2
.
-
М.: Высшая
школа,

1986.

Ч.1.
-
446 с.307.

Оқу нәтижелерін бағалау және бақылау


7
.1
Бақылау түрлері

(
ағымдық
,
аралық
)
, б
ақылау формасы

Жұмыстың
түрлері

Т
апсырманың
мазмұны мен
мақсаты

Балдар

(рейтинг

шкаласы
бойынша)

Бақылау
түр
лер
і

Тапсыру
мерзімі
(семестрдің
аптасы)

1

Бақылау жұмысы

Аралық бақылау


60

балға дейін

Жазбаша

5,10 апта

2

Типтік
тапсырмаларды өз
бетімен шығару

БӨЖ

Қорғау

6,12 апта

3

Сабаққа
қатысуымен және
белсенді жауап
беруі

Ағымдық
бақылау


1
-
15 апта

4

Коллоквиум

Аралық бақылау

Ауызша не
тест түрінде

7,14 апта

5

Емтихан

Қорытынды
бақылау

40

балға дейін

Матрицалық
тест түрінде

16
-
18 аптаБілім

алушылардың

білімі
,
шеберлігі
,
д
ағдылары

келесі

жүйе

бойынша

бағаланады
Әріптік жүйе
бойынша баға

Балдардың сандық
эквивалент
і

Пайыздық көрсеткіші

Дәстүрлі жүйе
бойынша баға

А

4,0

95
-
100

Өте жақсы

А
-

3,67

90
-
94

В+

3,33

85
-
89

жақсы

В

3,0

80
-
84

В
-

2,67

75
-
79

С+

2,33

70
-
74

Қанағ
аттанарлық

С

2,0

65
-
69

С
-

1,67

60
-
64

D
+

1,33

55
-
59

D

1,0

50
-
54

F

0

0
-
49

Қанағаттанарлықсыз

Л.Н. Гум
и
лев

атындағы Еуразия
ұлттық университеті

Силлабус

(
оқу жұмыс бағдарламасы
)

Басылым
:
төртінші


Е
Ұ
У
Ф 703
-
07
-
1
4
. Силлабус

(
оқу жұмыс бағдарламасы
)
.
Төртініш
і

басылы
м

8.

Оқу пәнінің саясаты


Дәріс және практикалық сабақтардың мерзімі


50 минут.

Студент дәрістің қысқаша мазмұнын конспектілеп отыруы тиіс, практикалық және

үй
тапсырмаларын орындауы, сабаққа кешікпей келуі және оқу процесіне белсенді қатысуы
тиіс. Бақылау жұмыстарын, коллоквиумдарды, емтихандарды уақытылы тапсыруы тиіс.
Студенттің аудиториялық сабақтарға қатысуы міндетті.


Әзірлеуші
лер


__________
_
________Базарбаева Г.С.___________
________Баймадиева Ғ.Ә.___________
________Райхан М.


Кафедра отырысында қаралды
______
___________________________
___


хаттама

№ _
___
__
«_
___
__» __________20__
ж
.
Приложенные файлы

  • pdf 16147696
    Размер файла: 235 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий