Психологияны окыту адситемеси 251-350


Қашықтан оқытудың ерекшелігі:Компьютерлік телекоммуникация.Ақпараттық технологии.ИнтернетДәрісханада өтетін сабақтардың негізгі түрлері:Дәріс.Тәжірибелік сабақтар.Семинар
Рефлексивті тапсырмалар:Тұлғааралық өзара әрекеттестік тәсілін таңдау.Рефлексивті әрекеттер.Интуитивті шешім іздеу
Мнемикалық процестерді дамыту тапсырмалары:Анықтамаларды есте сақтау.Ескі оқиғаны жаңғырту.Еске алу
Қарапайым ойлау операцияларына бағытталған тапсырмалар:Тізімдеу.Саралау.Салыстыру
Күрделі ойлау операцияларына бағытталған тапсырмалар:Дәлелдеу.Түсіндіру.Интерпретациялау
Оқушылардың ақыл ой –әрекетін белсендіретін тапсырмалар:Салыстыру.Жинақтау.Жүйелеу
Білімді қайта жаңғыртуға бағытталатын тапсырмалар:Сұрақтар қою.Анықтама беру.Мәтін мазмұнын айту
Оқу тапсырмасының таксономиясын дайындағандар:Толингерова Д.Г. Г.А Балло. Б.С БлумКәсіби оқу мақсатына байланысты келесі оқу тапсырмалары бөлінеді:Оқу ақпаратын меңгеруге.Кәсіби.Мәселелік тапсырмалар
Психологияны оқытуда тиімді қолданылатын оқу тапсырмалары:Сөздік пікірді туындататын.Нәтижелі ойлауға бағытталған.Рефлексивті тапсырмалар
Белгілі бір сөздік пікірді туғызуды көздейтін тапсырмалар:Конспект құру.Жоба әзірлеу.Баяндама жасау
Өнімді ойлауды көздейтін тапсырмалар:Тәжірибеде қолдануға арналған.Мәселелік жағдайды шешуге арналған.Эвристикалық ізденіс жасауға арналған
Шолу, құрастыруға арналған тапсырмалар:Сөздік пікірді туғызатын.Конспект құрастыруға.Тұжырым, түйінін жасауға
Психологияда жаңа материалды меңгеру формасы:Дәріс.Түсіндіру.Эвристикалық әңгіме
Психологияны оқытуда көрнекі құралдарды пайдаланудың әдістемесі:Қолдану мақсатының анықталуы.Көрсете білу әдістемесі.Түрлі көрнекілік түрлерінің сәйкестенуі
Психологияны оқытудың көрнекілік әдістері:Психологиялық тәжірибелердің көрсетілуі.Бейнефильмдердің көрсетілімі.Кестені көрсету
Психологияны оқытудағы символдық көрнекіліктердің түрлері:Кестелер.Графикалар.Диаграммалар
Психологияны оқытудағы заттық көрнекіліктің түрлері:Приборлардың макеті.Эксперименттің көрсетілімі.Психологиялық тәжірибелер
Психологияны оқытуда қолданылатын көрнекіліктердің түрлері:Заттық.Сөздік.Суреттік
Психологияны оқытуда эмоция көрінісін байқау үшін қолданылатын көрнекіліктер:Фотосуреттер.Суреттердің репродукциясы.Суреттер
З. Фрейд бойынша, көрнекілік – тұлға құрылымының моделі:Символдық.Моделді белгі.Схемалық
Оқыту әдістері ақпаратты алу көздеріне қарай бөлінеді:Ауызша.Көрнекілік.Тәжірибелік
Типтік ауызша әдістер:Пікірталас.Сұхбат.Әңгімелеу
Психологияны оқытудағы тәжірибелік әдістердің түрлері:Зертханалық жұмыс.Психологиялық тестілерді орындау.Дидактикалық және іскерлік ойындар
Оқушылардың танымдық әрекетін дамытуға бағытталған оқыту әдістері:Түсіндірмелі-иллюстративті әдіс.Тәжірибелік әдіс.Зерттеу әдісі
Оқыту әдісін таңдау факторлары:Білім беру бағдарламасының мақсаты.Студенттердің дайындық деңгейі.Оқыту үдерісінің материалдық қамтылуы
Виртуалды оқыту нақтылығында тиімді пайдаланылады:Диалог.Эвристикалық сұхбат.Топтық пікірталас
Сөзсіз бағынуды талап ететін құралдар:Визуалдық байланыс.Жестілеу.Қатынастағы қашықтық
Оқытудағы көрнекіліктің түрлері:Пәндік.Бейнелік.Ауызша
Оқытудағы бейнелік көрнекіліктердің түрлері:Көркемдік.Символикалық.Мәтіндік
Психологияны оқытуда интерактивті әдістердің қолданылуы:Рөлдік ойындар.Тренинг .«Ой шабуылы»
Оқытудың интерактивті әдісі:Өзара әрекеттесу.Қарым-қатынасты ұйымдастыру.Оқушылар белсенділігінің үстем болуы
Топтық пікірталас - оқытудың белсенді әдісі ретінде ерекшелінеді:Мәселені белсенді талқылау.Өз ойын дәлелдеу.Ой алмастыру
Психологияны оқуда белсенді оқыту әдісінің қолданылуы:Нақты жағдаятты талдау.Түрлі жағдайларды моделдеу.Іскерлік ойын
Оқытудың қазіргі кездегі белсенді әдістері:Бағдарламаланған оқыту.Мәселелік оқыту.Интерактивті оқыту
Оқытудың интерактивті құралдары:Ұжымдық пікірталас.Рөлдік-оқу ойындары.Топ қатысушыларының арасындағы диалогтар
Ойынның педагогикалық мағынасы:Танымдық қызметті белсендіру.Студенттің дербестігін көтермелеу.Маманның жеке сапасын қалыптастыру
Ойынның сипатты белгілері:Шығармашылық үдерісі.Эмоциялар.Тікелей және жанама ережелері
Оқытудағы ойын формалары:Нақты жағдайды талдау.Рөлдік ойындар.Іскерлік ойындар
Оқытудағы іскерлік ойынның мақсаты:Кәсіби мотивациясын қалыптастыру.Кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру.Әлеуметтік құзыреттілікті дамыту
Қашықтан оқытудың негізгі білім беру технологиялары:Интернет-технология.Телекоммуникациялық технология.Кейс технологиясыҚашықтан оқыту құралдары:Оқыту бейнефильмдері.Электронді оқулықтар.Тренингтік компьютерлік бағдарламалар
Жоғарғы мектепте оқу формасының ұйымдастырылуы:Тәжірибелік жұмыстар.Студенттің оқытушымен өздік жұмысы.Студенттің өзіндік жұмысы
Сабақ барысындағы оқу әрекетін ұйымдастыру формалары:Фронтальды.Жеке.Топтық
Сабақта оқушылардың меңгеруі тиіс психологиялық білімдері:Психикалық құбылыстар.Психикалық құбылыстардың байланыс заңдылығы.Психологиялық түсініктер
Оқытуды ұйымдастыру формасы ретінде сабақтың негізгі сипаты:Бірдей жастағы оқушылар топтары.Тұрақты құрам.Сабақ кестесіне сәйкес
Дәстүрлі сабақты өткізудегі оқу жұмысының формалары:Үй жұмысын тексеру және өткен тақырыпты қайталау.Жаңа оқу материалын түсіндіру.Жаңа материалды бекіту және қолдану
Аралас сабақ жоспарының бөлімдері:Үй тапсырмасын тексеру.Өткен материал бойынша оқушыларды сұрау.Жаңа материалды игеру
Жаңа материалды игеру формалары:Эвристикалық әңгімелесу.Кітаппен және басқа ақпарат көздері мен өзіндік жұмысын жүргізу.Эксперимент және тәжірибені жүргізу
Оқытылатын материалды бекіту сабағының түрлері:Зертханалық жұмыс.Семинар- сабағы.Экскурсия сабағы
Білімді, біліктілікті және дағдыларды бақылау және түзету сабақтарының түрлері:Ауызша сұрау.Емтихан.Сынақ жұмысы
Сабақта оқыту қызметін ұйымдастырудың негізгі формалары:Фронтальдық.Жекелік.Топтық
Психология сабағының конспектісінің құрылымы:Тақырыптың нақтылануы.Сабақтың мақсаты және міндеттерінің сипаттамасы.Сабақтың негізгі кезендерін реттеу
Жоғарғы мектептегі зертханалық сабақтардың мақсаты:Тәжірибелік білік мен дағдысын үйлестіру.Шығармашылық жұмыс жасай білу.Теориялық әдістемелік білімін үйлестіру
Оқыту үдерісінде дәрістің түрі мен мазмұнының деңгейіне байланысты дәріс түрлері ажыратылады:Кіріспе. Ағымдағы.Шолу
Психология бойынша дәріс мазмұнын құрастыру ұстанымдары:Ғылыми.Түсінікті, қолжетімді.Қызықты, әсерлі
Дәрістің танымдық қызметі:Ойлау мәдениетін дамыту.Пәнге қызығушылықты қалыптастыру мақсатында, эмоционалды ықпал ету.Білім алудың үнемді тәсілі
Психология бойынша дәрістерге қойылатын ортақ талаптар:Ғылымилық, ақпараттық.Дәлелділігі мен деректілігі.Ойлау әрекетін белсендендіру
Дәрістің қорытындылау бөліміне берілетін уақыт:5 минут.7 минут.6 минут
Психология пәнінің бірінші оқу құралдары баспадан ғалымдардың басқаруымен шықты:А.Р.Лурия.П.Я.Гальперин
Психологияны оқуда қолжетімділік қағидасы арқылы жүзеге асады:Ұарапайымнан күрделілікке өту.Оқушылардың білімі мен қызығушылықтары
Қолданбалы психологияның салалары:Өнер психологиясы.Еңбек психологиясы.Медициналық психология
Стандарттық сабақтың оқу әрекетінің формалары:Жаңа материалды түсіндіру
Жобалау әдісінде іс-әрекет жасау бағыттары:Жұптық.Жеке
Қашықтан оқытудың ерекшелігі:Интернет.Компьютерлік телекоммуникация.Ақпараттық технология
Белгілі бір сөздік пікірді туғызуды көздейтін тапсырмалар:Баяндама жасау. конспект құру.Жоба әзірлеу
Мимикалық процестерді дамыту тапсырмалары:Еске алу.Анықтамаларды есте сақтау.Ескі оқиғаны жаңғырту
Психологияны оқытуда ғылыми қағида арқылы жүзеге асырылады:Психологияның заманауи жетістіктерін пайдалану.Психикалық құбылыстарды объективті түрде зерттеу.Студенттерге хабарланатын ақпараттардың дәлелдігі
Оқыту әдісін таңдау факторлары:Оқыту үдерісінің материалдық қамтылуы.Студенттердің дайындық деңгейі.Білім беру бағдарламасының мақсаты
Психологиядағы белсенді оқыту формалары:Нжағдаяттарды талдау.ТренингОқытудың интерактивті құралдары:Топ қатысушыларының арасындағы диалогтар.Ұжымдық пікірталас.Рөлдік-оқу ойындары
Дәстүрлі сабақты өткізудегі оқу жұмысының формалары:Жаңа оқу материалын түсіндіру.Үй жұмысын тексеру және өткен тақырыпты қайталау
Психологиялық тапсырмаларды әдістемелік талдау бөлімдері:Қорытынды жасау
Дәріс материалын баяндау тәсілдері:Мәселелік.Дедуктивті
Жоғары мектептерде белгіленген семинар сабақтарының түрлері:Жеке семинар.Арнайы семинар
Психологиядан эмпирикалық мәліметтерді жинақтау әдістері:Әңгімелесу. Бақылау.Эксперимент
Психология бойынша ғылыми әдебиеттермен жүргізілетін жұмыс формасы:Конспектілеу.Анотация жасау
Психологиялық лекторийдің тәжірибелік бөлімінің үлгісі:Диагностикалық сабақтар.Практикум
Оқу видеофильмін құрастыру талаптары:Бейнелік. Әдістемелік.Монтажды
Бақылаудың тиімділік шарты:Жариялылығы
Оқу жетістіктерін тестілеудің атқаратын қызметі:Білімді бағалаудың құралы ретінде.Оқудағы кемшіліктерді анықтайды.Білім деңгейі туралы хабар береді
Психологияны оқытудың құрылымдық инновациялық стратегиясын сипаттайды:Продуктивті тапсырмалардың басымдылығы.Бірлескен әрекетке бағытталу.Білімді меңгеру үрдісінде білім алушылардың тұлғасының дамуы
Психология пәні бойынша оқытушының сабаққа дайындық міндеттері:Оқыту әдісі мен құралын таңдау
Психология пәнінің зертқаналақ және тәжірбиелік сабақтарының негізгі қызметі:Теориялық білімді тәжірбиеде бекіту.
Оқутудың негізгі қағидалары:Көрнекілік қағидасы.Қолжетімділік қағидасы
Фундаметалды психологияның салалары:Тұлға психологиясы.Жалпы психология.ПсихофизологияЖобалау әдісін орындауға қойылған талаптар:Зерттеу әдістерін қолдану.Шығармашылық зерттеу бағытының болуыДәрісханада өтетін сабақтардың негізгі түрлері:Семинар.Тәжірбиелік сабақтар.Дәріс
Қарапайым ойлау опнрацияларын бағытталған тапсырмалар:Салыстыру.СаралауОқу тапсырмасының таксономиясын даайындағандар:Г.А Балло.Д.Г.Толингерова.Б.С Блум
Компьютерді психология сабағында қолданудың артықшылығы:Электрондық деректер базасын құрайды.Бірнеше тақырыптардың қамтылуы.Оқу матералының көрнектілігі
Білімнің қорытынды бақылауына жатады:Дипломдық жұмыс.Мемлекеттік емтихан
Психологияны оқытуда жүйелілік қағидасы арқылы жүзеге асырылады:Оқу материалының құрылымдылығы және жүйелілігі
Психологияны оқытуда қолданылатын көрнекіліктердің түрлері:Заттық
Интерактивті оқыту әдістері:Пікірталас.Рольдік ойын.Тренинг
Психологияны оқытуда интерактивті әдістердің қолданылуы:Ролдік ойындар.Тренинг
Білімді,біліктілікті және дағдыларды бақылау және түзету сабақтарының түрлері:Емтихан
Дәрістердің негізгі қызметтері:Түсіндірмелі.Бағдар берушілік.
Психология бойынша дәріс мазмұнын құрастыру ұстанымдары:Қызықты,әсерлі.Ғылыми.Түсінікті,қолжетімді
Практикалық сабақтардың мақсаты:Оқытылатын материалды ұғынуға көмектесу.Теория мен практиканың байланысын орнату.Ақыл-ой және оқу әрекетінің дағдысын және біліктілігін қалыптастыру
Арнаулы құралдарды қолдану арқылы зертханалық жағдайда өткізілетін психология сабақтары:Практикум.Зертханалық сабақтар.Тәжірибелер
Психологиядан өзіндік жұмыс тапсырмалары:Дәріс конспектілерін оқу.Конспектілеу.Тренинг
Психология пәні оқытушысының қызметіндегіпсихологиялық ағартушының жұмыстары:Психологтармен кездесу.Психологиялық баспалары
Психология пәнін оқыту әдістемесі пәндермен тығыз байланысты:Дидактика
Психологияны оқытуда рационалды және эмоционалды бірлік қағидасы арқылы жүзеге асырылады:Психологияны оқу мақсаттарын түсіну.Білімге деген қызығушылық.Пәннің тұлғалық және кәсіби қажеттілігі
Сынақ-білімді бақылаудың қарапайым нысаны ретінде:”Сынақ“және “есепке алмау“бинарлық бағалары.Дифференциалды сынақ.Жаппай жауап алу
Семинар сабағының мазмұндық конспектісі:Тақырып,мақсат құрастырылымы.Талқылауға арналған сұрақтар
Оқу психологиялық пәнінің құрылымы анықталатын факторлар:Логикалық ойлау тәсілдері мен құралдарына сүйенеді.Психологиялық білімнің жүйелену деңгейі
Психология курсының жұмыс оқу бағдарламасының құрастырылуына қажетті құжаттар:Мамандық бойынша оқу жоспары.Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарт.Пәннің типтік бағдарламасы

Приложенные файлы

  • docx 16117375
    Размер файла: 22 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий