тест гастро пульмо


?
50 жастаѓы ер адам 20 жыл бойы созылмалы алкоголизм ауруымен ауырады. Мас к‰йінде ќатты суыќтаѓаннан кейін интоксикация симптомы жєне жµтелге, кеуде т±сыныњ ауырсынуына шаѓымданып, стационарѓа жатќызылды. Осы кµрсеткіштіњ µзгерісін тудырѓан ќоздырѓыш айќын болуы м‰мкін:
- пневмококк
+ клебсиелла
- стрептококк
- ішек таяќшасы
- стафилококк
?
41 жастаѓы науќас «бронхтыќ астма» диагнозымен ќаралады, темекі шекпейді, жиі ентігуге, т‰нгі уаќытта болатын ±стамаѓа шаѓымданады. Сыртќы тыныс алу параметрі ФТШК (ПСВ<60%) . Бронхиальді астманыњ ауырлыќ дєрежесін аныќтањыз:
- Персистерленген орташа ауырлыќ дєрежесі
- Астматикалыќ статус
+ Ауыр дєрежелі персистирленген
- Жењіл дєрежелі персистерленген
- Интермиттирленген
?
43 жастаѓы ер адам іс сапардыњ барысында ќонаќ ‰йдіњ кондицонері жєне жуынатын бµлмесі бар бµлмеде т±рѓан. Сапардан келген к‰ннен кейін ертењгі к‰ні фебрильді ќызба, айќын интоксикация, жµтел, диарея лейкоцитоз лимфоцитопениямен бірге пайда болѓан. Осы кµрсеткіштердіњ µзгерістерін тудырѓан наќты ќоздырѓыш болуы м‰мкін:
- пневмококк
- стафиллококк
- хламидия
- микоплазма
+ легионелла
?
Науќас ер кісі 32 жаста. 2-3 рет демікпе ±стамасы болатынына шаѓымданады. Осы апта аралыѓында т‰нгі уаќытта т±ншыѓудан оянады. Спирографияда: ФТШК (ОФВ1) =70%; ФТШК (ОФВ50) =60%; ФТШК (ОФВ75) =55%; сальбутамол сынамасынан кейін µз ќалпына келді. Ењ тиімді болып табылады:
- Эуфиллин
+ Будесонит
- Кромогликат натрий
- Триамцинолон
- Преднизолон
?
‡демелі ентікпе, µкпеніњ екіжаќты µзгерісі, сыртќы тыныс алудыњ рестриктивті типіндегі б±зылысы, ретгенограммада µкпеніњ диссеминирленген торлы µзгерістері, компьютерлі томографияда «к‰њгірт шыны» типі бойынша µзгерістер тєн патология:
- Пневмокониоз
+ Идиопатиялыќ альвеолит
- ¤кпеніњ саркоидозы
- Интерстициалды пневмония
- ¤кпеніњ милиарлы туберкулезі
?
65 жастаѓы науќас жарты жыл б±рын жедел миокард инфарктын басынан µткерген, баяу т‰рде ентікпе кµбеюде, ќалтырау, кеуде ќуысында ауырсыну жоќ, біраќ плевралды с±йыќтыќ аныќталды. Ќан анализінде – эозинофилия. Науќаска таѓайындалатын тиімді препарат:
- монокард
+ преднизолон
- каптоприл
- левофлоксацин
- спиронолактон
?
56 жасар науќас шырышты, іріњді ќаќырыќты жµтелге, ќатты ентігуге, дене ќызуыныњ кµтерілуіне шаѓымданады. Объективті ќараѓанда: терісі бозѓылт, м±рын айналасындаѓы ‰ш б±рышта цианоз пайда болѓан, саусаќтары ±стаѓанда м±здай. Тырнаќтары «шыны саѓат» тєріздес µзгерген. Демалу кезінде кеуде ќуысыныњ ќозѓалуы шектелген, аяќтары аздап ісінген. Аускультативті: тыныс шыѓаруы ±зарѓан, ќ±рѓаќ жайылмалы сырылдар. Пенициллинге аллергиясы бар. Дєрмекті комбинацияныњ тиімді т‰рін тањдањыз:
+ Левофлоксацин, беродуал, амброксол
- Фуросемид, сальметерол, беротек
- Преднизолон, атровент, амброксол
- Эуфиллин, милдронат, интал
- Вентолин, гипотиазид, лазолван
?
15 жасар ер балада ќ±лпынай жегенннен кейін терініњ ќышынуы жєне бµртпелер пайда болѓан. Объективті: мойнында, ќолы мен аяќтарында сулы бµртпелер (волдырь) жєне ќасыѓан орындары байќалады. Болжам диагноз:
+ Аллергиялыќ есекжем
- Ќызылша
- Идиопатиялыќ есекжем
- Квинке ісінуі
- Атопиялыќ дерматит
?
Бронхтыќ астмамен ауыратын науќас 7 саѓатќа созылѓан симпатомиметиктермен басылмайтын т±ншыѓу ±стамасына шаѓымданады. Ќараѓанда: ±заќтан естілетін сырылдар мен шулы тыныс, айќын ентігу, тахикардия, ортопноэ аныќталды. ¤кпені тындаѓанда тµмењгі бµліктерінде «‰нсіз µкпе». Болжам диагноз:
- Пневмония
+ Астмалыќ статус
- Обструкциялыќ бронхит
- Бронхтыќ астма, ауыр аѓымды
- Бронхтыќ астма, орташа ауыр аѓымды
?
39 жасар ер адамѓа баралгин енгізгеннен соњ 10 минуттан кейін денесініњ ќышуы, ќызаруы, ж‰ректіњ айнуы, кеудесін ќысу сезімі байќалды. Тексергенде: тері ќабаты бозѓылт, жабысќаќ тер байќалады. Жіп тєрізді жиі пульс байќалады, ж‰рек тондары т±йыќталѓан. Ќысќа уаќытты есінен тану байќалды. АЌ 60/30 мм сын.баѓ. Жедел кµмек ретінде ќолданатын дєрмек:
- Лоратадин
- Элениум
+ Эуфиллин
- Корглюкон
- Адреналин
?
Ќыз бала 19 жаста, апельсин жеген соњ 15 минуттан кейін ќабаќтарыныњ, ерінніњ ісінуі, дауыстыњ ќарлыѓуына шаѓымданады. Ќарап тексергенде: ќабаќтыњ, ерінніњ ісінуі, пальпация кезінде – сипаѓанда ыстыќ сезім. Жедел кµмек ретінде ќолданады:
- Лоратадин
- Беротек
- Эуфиллин
- Кетотифен
+ Преднизолон
?
Он екі елі ішек ойыќ жарасыныњ негізгі этиологиялыќ факторы:
+ Н. pylori
- алкогольдік ішімдік
- ішек таяќшасы
- темекі тарту
- т±ќымќуалаушылыќ
?
38 жасар науќас арќаѓа берілетін эпигастрий аймаѓындаѓы кезењдік ауру сезіміне, ‰лкен дєретініњ б±зылуына, єлсіздікке, арыќтауына шаѓымданады. Ауру сезімініњ пайда болуын емдємніњ саќталмауымен байланыстырады. Анамнезі: созылмалы дуоденитпен жєне опистархозбен ауырѓан. Жалпы ќан жєне биохимиялыќ анализдер µзгеріссіз. Науќастыњ копрограммасында табылатын барынша м‰мкін µзгеріс:
+ стеаторея;
- Креаторея;
- Амилорея;
- Лиентерея;
- Иодофильді флора.
?
Науќас 65 жаста, 38 жыл хирург болып ќызмет жасаѓан, клиникаѓа айќын тері ќышынуына, єлсіздікке, к‰ндізгі уаќытта ±йќысыныњ келуіне, ал т‰нде ±йќысыныњ б±зылуына шаѓымданды. Тексергенде: тері жабыны сарѓыш, теріде ќасыну іздері, тамырлыќ ж±лдызшалар бар, бауыр сол жаќ ќабырѓа астынан 2 см-ге шыѓып т±р, кµкбауыр 14*10см. Ќанда жалпы билирубин 68 ммоль/л, тура билирубин 52 ммоль/л, АЛТ -2,48 ммоль/л, АСТ-16ммоль/л, сілтілі фосфатаза 925 бірлік, ЭФГДС µњеш веналарыныњ вариклзды кењеюі. Диагнозды дєлелдеуге м‰мкіндік беретін тексеру єдісі:
- Компьютерлік томография;
+ прицельді биопсиямен лапороскопия;
- Доплер суреттемесімен УДЗ;
- Бауыр ангиографиясы;
- Магнитті-резонансты томография.
?
Ер кісі 32 жаста, эпигастрий аймаѓында ‰демелі, айќын ±стамалы ауырсынѓа, ќыжылдауѓа, тамаќ ішкеннен кейін толыќсынуы жєне кернеуі сезіміне шаѓым айтады. Ќан жєне зєр анализінде µзгерістер жоќ. ЭФГДС-те пиязшыќ артында кµлемі 1,2 см ќ±райтын, беті фибрин талшыќтармен жабылѓан кемістік бар. Барынша ыќтимал диагнозы:
- кардиальды бµлімніњ ойыќ жарасы
- асќазан кіші иініндегі жара
- асќазан ‰лкен иініндегі жара
- пиязшыќтаѓы жара
+ пиязшыќ артындаѓы жара
?
$22 жастаѓы єйел адам тамаќтанудан кейін бірден эпигастрий аймаѓында кебу сезімі, ж‰рек ќаѓуы, ж‰ректіњ шалыс соѓуы (перебои) , ауа жетпеу сезімдеріне, ентігуге, жиі кекіруге шаѓымданады. Объективті: сол жаќ ќабырѓа астын перкуссиялауда IV ќабырѓа аралыќќа дейін тимпаниялыќ дыбыс. Рентгенологиялыќ зерттеуде диафрагманыњ жоѓары т±руы аныќталды, асќазанныњ ‰лкен газдыќ ќабы (большой газовый пузырь) кµрінді. Симптоматиканыњ ±заќ болуы мына патологияѓа єкеледі:
- Созылмалы гастриттіњ
+ Диафрагманыњ µњештік сањылауы жарыѓыныњ
- Ойыќ жара ауруыныњ
- Эмфиземаныњ
- Диафрагма жарылуыныњ (разрыв)
?
Єйел, 22 жаста, тєулігіне 20 рет ќан, шырыш аралас, жаѓымсыз иісті диареяѓа, тамаќтанудан кейін, дефекация алдында ‰дейтін, нєжістен кейін басылатын іште толѓаќ тєрізді ауырсынуѓа, салмаќ жоѓалтуѓа, сираќ-табандыќ, тізе буындарында артралгияѓа, дене температурасыныњ жоѓарылауына, жалпы єлсіздікке шаѓымданады.Зерттеу барысында тоќ ішектіњ тотальды заќымдануы аныќталды. Эндоскопияда тоќ ішек крипталарыныњ микроабсцесі, айќын іріњді экссудация, спонтанды ќан кету. Базисті терапия ретінде м‰мкіндігінше ќолдануѓа тиімді препараттар тобы болып табылады:
- Антибиотиктер
+ 5-аминосалицил ќышќылыныњ препараттары
- Адсорбциялаушы
- Пробиотиктер
- Пребиотиктер
?
Науќас 23 жаста, єлсіздікке, ентігуіне, ж‰рек соѓуына шаѓым айтады. Объективті: тері мен шырыш ќабаттары боз. Ж‰рек ±шында систолалыќ шу, тахикардия естіледі. Ќанда:: эритроциттер-3,0 млн., гемоглобин-92 г/л, лейкоциттер-4,2 мын., тромбоциттер-192 мын, ЭТЖ-22 мм/с. . Ќан талдауыныњ барынша ыќтимал интерпретациясы:
- жењіл дєрежелі гипохромды анемия
- орташа ауырлыќ дєрежелі гипохромды анемия
+ жењіл дєрежелі нормохромды анемия
- орташа ауырлыќ дєрежелі нормохромды анемия
E) жењіл дєрежелі гиперхромды анемия
?
Науќас 62 жаста, жалпы єлсіздікке, бас айналуына, сол жаќ ќабырѓа астыныњ ауырсынуына шаѓым айтады. Анамнезі: салќын ауа райы басталѓаннан бері µзін аурумын деп санайды. Объективті: тері жєне кµрінетін шырыш ќабаттары боз, лимон-сары т‰стес. Орташа гепатоспленомегалия. Жалпы ќан талдауы: гемоглобин-80 г/л, эритроциттер- 2,4 х1012/л, ретикулоцит-17%, тромбоциттер - 220х109/л, лейкоциттер- 9,1х109/л, эритроциттердіњ т±ну жылдамдыѓы-28мм/саѓ. Жалпы несеп талдауы – уробилин +++, Биохимиялыќ ќан талдауы – жалпы билирубин 32 мкмоль/л, тікелей – 4,7 мкмоль/л, тікелей емес– 27,3 мкмоль/л. «Бірінші ќатардаѓы» барынша тиімді препарат:
- Циклофосфан
- Фолий ќышќылы
- Феррум лек
+ Преднизолон
- Гептрал
?
29 жастаѓы науќас єйелде босанѓаннан 2 к‰ннен кейін кенеттен ќызба, ќалтырау, терлеу, денеде «кµгерулер» жєне ќанды бµліну пайда болѓан. Анамнезінде жаѓымсыз иісті жатыр суыныњ ерте аѓып кетуі. Ќанда: анемия, лейкоцитоз солѓа ыѓысумен, ЭТЖ жылдамдауы, тромбоциттердіњ спонтанды агрегациясыныњ жоѓарылауы, оњ этанолдыќ тест. БАРЫНША м‰мкін диагноз:
- ¤ткір аѓымды ТШЌ¦ (ДВС) -синдрома
- Жедел аѓымды ТШЌ¦ (ДВС) -синдрома
+ Жедел асты аѓымды ТШЌ¦ (ДВС) -синдрома
- Созылмалы аѓымды ТШЌ¦ (ДВС) -синдрома
- Рецидивті аѓымды ТШЌ¦ (ДВС) –синдрома
?
Єйел 35 жаста дем жетіспеушілігіне, 4-5 рет болатын демікпе ±стамасына, талмаѓа шаѓымданады. ОФВ1‹70%. Осы емніњ ±заќ нєтижелі болуы ‰шін пайдалы препараттар:
+ Ингаляциялыќ кортикостероидтар
- ¦заќ уаќытылы ингаляциялыќ симптоматиктер
- Ќысќа уаќытты ингаляциялыќ симптоматиктер
- Пероральді кортикостероидтар
- Н1- гистамин блокаторлы
?
Науќас 59 жаста, 4 аптадан бері ауырады, соњѓы аптада жаѓдайы к‰рт нашарлаѓан, дене температурасы 40°С, тєулігіне 100мл іріњді-ќаќырыќты жµтел, тыныш ќалыптаѓы айќын ентігуге шаѓымданды. Рентгенограммада: сол жаќ µкпеде µкпе т‰бірініњ ортањѓы бµлімінде ошаќты деструкциялы ауќымда интенсивті инфильтрация аныќталды. Науќаста мына асќынулардыњ барынша болуы мумкін
- сол жаќ µкпеніњ туберкулема
- асќынѓан плеврит
- плевра эмпиемасы
+ сол жаќ µкпеніњ гангренасы
- сол жаќ µкпеніњ ателектазы
?
35 жастаѓы єйел адам, к‰ндізгі уаќытта 10-12 –ге дейін, т‰нгі мезгілде 6-8-ге дейін т±ншыѓу ±стамаларына шаѓымданып ауруханаѓа т‰сті. Пиктік тыныс шыѓарудыњ шыњды жылдамдыѓы 45%, тєуліктік вариабельділіг 35%. М‰мкін болатын диагноз:
+ Ауыр дєрежелі бронх демікпесі
- Ауыр дєрежелі µкпеніњ созылмалы обструктивті ауруы
- Сол жаќ ќарынша жеткіліксіздігі
- Трахеобронхиальды дискинезия
- Идиопатты фиброздаушы альвеолит
?
65 жастаѓы науќас ‰демелі дамитын ентігуге шаѓымданады. Зерттеулерде: ЭТЖ–55 мм/саѓ. Рентгенограммада –плевра ќуысында с±йыќтыќ аныќталды. Пункция кезінде 900 мл геморрагиялыќ с±йыќтыќ алынѓан. 2 к‰ннен кейін плевральды ќуысына ќайтадан с±йыќтыќ жиналѓан. Диагнозды наќтылау ‰шін тиімді зерттеу єдісін аныќтањыз:
- магнитті-резонансты томография
- трансбронхиальды пункция
+ эксудаттыњ цитологиялыќ зерттеулері
- онкомаркерге тексеру
- компьютерлі томография
?
52 жасар єйел 1 жылдан аса ентігудіњ асќынуына шаѓымданады. Жоѓары м‰мкіндікті компьютерлі томографияда «±ялы µкпе» суреті. Спирограммада ішкі дем алу функциясыныњ айќын рестриктивті µзгерістері байќалады. Тиімді єрі ќауіпсіз комбинация болып табылады:
- пеницилламин +преднизолон
+ преднизолон+ колхицин
- преднизолон + азатиоприн
- преднизолон +циклофосфамид
- циклоспорин+ циклофосфамид
?
65 жастаѓы науќас, кµп темекі тартады, аралас ентігуге, ±стамалы ќиын бµлінетін ќаќырыќты жµтелге, ж‰рек аймаѓындаѓы иррадияциясыз ќысып ауырсынуѓа шаѓымданады. Ауырсыну оттегімен ингаляция жасаѓан соњ басылады. Объективті ќарауда: ж‰ректіњ оњ жаќ шекарасыныњ кењеюі, µкпе сабауында 2-ші тонныњ акценті жєне ыдырауы. Комплексті терапиядаѓы тиімді препараттар тобы:
+ Са каналдарыныњ антогонистері
- В2 -адреноблокаторлар
- Ж‰рек гликозидтері
- Ілмекті диуретиктер
- ААФ ингибиторлары
?
46 жастаѓы науќас 30 жылдан бері бронхэктаз ауруымен ауырады. Соњѓы екі жылда ісінулер, АЌ айќын жоѓарлауы ќосылѓан. Жалпы жаѓдайы ауыр емес. Зєрде: айќын протеинурия аныќталады. Ќосымша таѓайындалатын препарат:
- курантил
- фуросемид
- эналаприл
+ колхицин
- преднизолон
?
Науќас жедел бронхит ауырѓанына байланысты бисептол ќабылдаѓан соњ дене ќызуы 39С дейін жоѓарылады. Об-ті: терініњ гиперемиясы, кейбір жерлерде кµк-ќызыл т‰сті эктодерматоз, шырышты ќабаттыњ заќымдалуымен, тізе буындардыњ ісінуімен жєне аурсынумен ќатар ж‰реді. Болжам диагноз:
- Кµп т‰рлі экссудатиті эритема
+ Стивенс – Джонсон синдромы
- Атопиялыќ дерматит
- Лайел синдромы
- Псориаз
?
17 жасар ќыз бала нервті ќозу жєне физикалыќ ж‰ктемеден кейін ќышымалы бµртпеге шаѓымданады. Тексергенде денесінде майда ќызыл бµртпелер байќалады, денесі ±стаѓанда ыстыќ. Болжам диагноз:
+ Холинэргиялыќ есекжем
- Ќызылша
- Идиопатиялыќ есекжем
- Квинке ісінуі
- Атопиялыќ дерматит
?
46 жасар науќас жыл сайын жаз мезгілінде т‰шкіру, м±рыннан кілегей с±йыќтыќтыњ бµлінуі, кµздерініњ ќызаруы , ќышынуы жєне жасаурауы байќалады. Осы жылдыњ тамыз айында алѓаш рет т‰њгі мезгілде т±ншыѓу, ќала сыртына барѓанда к‰шейетін ±стама тєрізді жµтел байќалды. Ќарап тексергенде ринорея, беттіњ домбыѓу, коньюктиваныњ гиперемиясы, µкпеде барлыќ аймаќтарда ысќырыќты ќ±рѓаќ сырылдар, тыныс шыѓару ±зарѓан, экспирациялыќ ентігу байќалады. Ремиссия кезінде емніњ ењ тиімдісі:
+ Аллергенспецификалыќ иммунотерапия
- Микроаѓымды резонансты терапия
- Магнитті-лазерлі терапия
- Т±зды шахта
- Барокамера
Малигнизацияѓа жиі ±шырайтын жараныњ орналасу орны:
- пиязшыќ
- пиязшыќ арты
- асќазан кардиальды бµлігі
- кіші иіні
+ ‰лкен иіні
?
32 жастаѓы ер адам т±раќсыз, интенсивтілігі орташа т±раќты сипаты жоќ іштіњ ауырсынуына, метеоризмге, тєулігіне 4-6 рет, ќ±рамында ќорытылмаѓан тамаќ ќалдыќтары бар с±йыќ нєжіске шаѓымданды. Анамнезінде: жоѓарыдаѓы аталѓан шаѓымдар бронхоэктаз ауруына байланысты ем ќабылдаѓаннан 2 аптадан соњ пайда болды. Диагностикалыќ ізденістіњ келесі ќадамы:
- Жалпы ќан анализі
+ Нєжісті микробиологиялыќ зерттеу
- Ирригоскопия
- Ќ±рсаќ ќуысын ультрадыбысты зерттеу
- ФГДС
?
49 жастаѓы ер адам созылмалы алкоголизммен ауырады. Соњѓы 3 жыл ішінде эпигастрий жєне сол жаќ ќабырѓа астында ауру сезімі, метеоризм, нєжістіњ б±зылысы дамыѓан. Диареяѓа байланысты 1 жыл ішінде 6 кг-ѓа арыќтаѓан. Науќастыњ жаѓдайы майды толыќ шектейтін емдємді саќтаѓанда жаќсарады. Диагнозды дєлелдеуде ењ информативті єдіс:
- ЭРГХГ;
- ЭФГДС;
+ копрограмма;
- Глюкозаѓа толеранттылыќ сынамасы;
- УДЗ
?
37 жастаѓы ер адам бронхоэктаз ауруы µршуініњ терапиясы ж‰ргізілген. 2 аптадан кейін т±раќсыз, интенсивтілігі орташа т±раќты сипаты жоќ іштіњ ауырсынуы, метеоризм, тєулігіне 4-6 рет, ќ±рамында ќорытылмаѓан тамаќ ќалдыќтары бар с±йыќ нєжіс пайда болды. Осы жаѓдайдыњ дамуына себеп болатын топ препараттары:
- β2-агонисттер
- Метилксантиндер
- Муколитиктер
+ Антибиотиктер
- Иммуномодуляторлар
?
53 жастаѓы ер адам, есірткі ќолданады, жалпы єлсіздікке, тез шаршаѓыштыќќа, арыќтауѓа, лоќсу, ауызда ащы дємніњ болуы, оњ жаќ ќабырѓа астында ауырлыќ сезімі, кезењді т‰рде дене температурасыныњ субфебрильді сандарѓа дейін жоѓарылауы, тері ќышуы, ќызыл иектен ќан кету, зєрдіњ ќараюы, нєжістіњ аѓаруына шаѓымданады. Ќараѓанда: гепатомегалия, сарѓаю, жоѓарѓы ќабаќта ксантомалар.
Диагностиканыњ тиімді єдісі :
+ Вирусты инфекцияныњ серологиялыќ маркерлерін аныќтау
- Ќанныњ биохимиялыќ анализі
- Бауыр биопсиясы
- Бауырды УДЗ
- Радионуклидті сканирлеу
?
Пиелонефриттіњ µршуі салдарынан стационарлыќ ем ќабылдап жатќан 78 жастаѓы єйел адамэпицентрі кіндік мањы аймаѓындаѓы іштіњ барлыќ бµлігінде айќын ауырсынудыњ, ќ±судыњ пайда болуына байланысты кезекші дєрігерді шаќырды. Ќараѓанда: суыќ жабысќаќ тер, дене t 380С, АЌ 80/60 мм.с.б., ЖЖЖ 100 рет мин., іштіњ кебуі, ќ±рсаќ ќабырѓасында ауырсыну, аускультацияда ішек перистальтикасы шуыныњ болмауы. Жалпы ќан анализінде лейкоцитоз, ЭКГ: Гис шоѓырыныњ оњ жаќ аяќшасыныњ блокадасы, ќ±рсаќ ќуысыныњ шолу рентгенограммасында ішек ілмектері пневматизациясыныњ жоѓарылауы. Клиникалыќ жаѓдайдыњ м‰мкін болатын себебі:
- Жедел миокард инфарктысыныњ абдоминалды т‰рі
- Жедел ішек т‰йнелісі (непроходимость)
+ Жоѓарѓы мезентериалды артериялар тромбозы
- Созылмалы панкреатиттіњ µршуі
- Бос ќ±рсаќ ќуысына ойыќ жараныњ перфорациясы
?
Науќас А. 19 жаста, ќараѓан кезде спленомегалия аныќталды. Гемограммада: лейкоциттер 78∙109/л; лейкоцитарлы формулада: промиелоцит 3%, миелоцит 8%, метамиелоцит 12%, таяќша ядролы нейтрофиль 21%, сегментті ядролы нейтрофиль – 41%, базофиль – 3%, эозинофиль – 6%, лимфоцит – 6%, тромбоцит – 784∙109/л, гемоглобин – 114 г/л. С‰йек миы гипержасушалы, миелокариоциттер мен мегакариоциттер саны артќан, гранулоцитарлы ќатардыњ барлыќ элементтері аныќталады. Зерттеудіњ келесі кезењі:
- Ќанныњ иммундыќ зерттеуі
+ Ќанныњ цитогенетикалыќ зерттеуі
- Кµкбауырдыњ гистологиялыќ зерттеуі
- С‰йек миыныњ гистологиялыќ зерттеуі
- Ќанныњ цитохимиялыќе зерттеуі

?
Науќас 32 жаста єлсіздікке, ентігуге, ж‰рек ќаѓуына шаѓым атйтады. Анамнезінде: созылмалы гломерулонефрит 3 жыл. Объективті: тері мен сілемей ќабаттары боз. Ж‰рек ±шында систолалыќ шу, тахикардия. Ќанда: эритроциттер- 1,8 млн., гемоглобин- 59 г/л, лейкоциттер-4,2 мын., тромбоциттер-192 мын., ЭТЖ-22 мм/с. Анемияныњ коррекциясы ‰шін ењ тиімді дєрі:
- темір препараты
+ глюкокортикостреоидтар
- моноклональды антиденелер
- рекомбинантты эритропоэтин
- комплексондар
?
42 жастаѓы науќас инфекциялыќ эндокардит µткізгенен кейін бінеше айдан бері ќызба, ќалтырау, терлеу, денеде «кµгерулер» пайда болѓан. Ќанда: анемия, лейкоцитоз солѓа ыѓысумен, ЭТЖ жылдамдауы, тромбоциттердіњ спонтанды агрегациясыныњ жоѓарылауы, оњ этанолдыќ тест. БАРЫНША м‰мкін диагноз:
- ¤ткір аѓымды ТШЌ¦ (ДВС) -синдрома
- Жедел аѓымды ТШЌ¦ (ДВС) -синдрома
- Жедел асты аѓымды ТШЌ¦ (ДВС) -синдрома
+ Созылмалы аѓымды ТШЌ¦ (ДВС) -синдрома
- Рецидивті аѓымды ТШЌ¦ (ДВС) -синдрома
?
Лосепрозол ќандай топ дјрмектеріне жатады?
- Н-2 гистамин рецепторларыныѕ блокаторлары
- М-холиноблокаторлар
- Симпатомимектер
+ Протон насосыныѕ блокаторлары
- Н-1 гистамин рецепторларыныѕ блокаторлары
?
Мына симптомдардыѕ жиынтыєы: гепатомегалия, гипергликемия, терініѕ гиперпигментациясы, ќан сарысуында темір деѕгейініѕ жоєарлауы ќандай патологияєа тјн?
- Бїйрек їсті безініѕ гиперфункциясы
- Вирусты этиологиясымен созылмалы гепатит
+ Гемохроматоз
- Вильсон-Коновалов ауруы
- Жильбер ауруы
?
Бауыр циррозыныѕ ќандай тїрінде урсодезоксихол ќышќылын таєайындайды:
- Аутоиммунды гепатиттіѕ нјтижесінде дамыєан цирроз;
- Созылмалы вирусты гепатит В фонында дамыєан цирроз;
+ Біріншілікті биллиарлы бауыр циррозы;
- Гемохроматоз кезіндегі цирроз;
- Алкогльді бауыр циррозы.
?
Функционалды диспепсияныѕ негізгі диагностикалыќ критерийлары?
- Тјн шаєымдарыныѕ болуы;
- Органикалыќ аурулардыѕ клиникалыќ белгілерініѕ болмауы;
- Биохимиялыќ ауытќулардыѕ болмауы;
- Асќазан шырышты ќабатында морфологиялыќ ґзгерістердіѕ болмауы;
+Шаєымдардыѕ болып жјне органикалыќ аурулардыѕ клиникалыќ, биохимиялыќ, эндоскопиялыќ ультрадыбыстыќ жјне морфологиялыќ белгілерініѕ болмауы .
?
Н.pylori еѕ бірінші асќазанныѕ ќайсы бґлігін заќымдайды:
- Субкардиальды;
- Кардиальды;
- Фундальды;
+ Антральды;
- Аасќазан денесін.
?
32 жасар науќас жедел «ќанжа» тјрізді эпигастри аймаєыныѕ ауырсынуына шаєымданады. Анамнезінен:сонєы 3 жылда 12 елі ішек ойыќ- жара ауруымен аурады, жјне де ол жиі ресидив береді. Н2 гистамин блокаторлары терапиясына реакция оѕ мјнді. Ќан ќўю жасалєан. Ранитидинмен тґрт апта терапия жїргізгенде жара тыртыќталєан.
Ары ќарай емдеу тактикасы ќандай?
+ Кларитромицин+амоксициллин+омепрозол
- Тетрациклин+метронидазол+омепрозол- Кларитромицин+метронидазол+квамател- Амоксициллин+де-нол+омепрозол- Амоксициллин+метронидазол+квамател
?
Пневмонияныѕ негізгі (тўраќты) диагностикалыќ кґрінісін кґрсет:
- Тўйыќталу
+ Тўйыќталєан жердегі бронхиалды тынысы
- Ќызба
- Ылєалды ўсаќ кґпіршікті сырылдар
- Тынысыныѕ јлсіздігі
?
Ґкпе тінініѕ деструкциясын аныќ кґрсетеді :
- Шарко-Лейден кристалдары
- Лейкоциттер
+ Эластикалыќ талшыќтар
- Куршман спиралдары
- Эритроциттер
?
Астмалыќ статусты емдеуге кґрсетілген:
- Атропин
- Сальбутамол
- Интал
+ Преднизолон
- Мукалтин
?
Катаральды жјне іріѕді бронхиттіѕ дифференциальды диагностикасына еѕ аќпаратты болып табылады:
- Жалпы ќан анализі
- Ќан биохимиясыныѕ жедел фазалы кґрстекіштері
+ Ќаќырыќты жалпы талдау
- Коагулограмма
- Ќанныѕ бактериальды екпесі
?
Ќўлап бара жатќан Тамшы дыбысы ґкпе торынан келесі жаєдайда естіледі:
- Крупозды пневмония
- Ошаќты пневмония
- Ґкпе ісінуі
- Пневмоторакс
+ Гидропневмоторакс
?
Ґкпе артериясыныѕ тромюоэмболиясында жиі ќолданылады:
- Симптоматикалыќ емдеу јдісі
+ Фибринолитикалыќ емдеу јдісі
- Хирургиялыќ емдеу тјсілі;
- Жоєарыда айтылєан емдеу тјсілдерініѕ біреуі
- Сјулелі терапия
?
Бронхоэктазиямен ауыратын науќастарды тыѕдаєанда естіледі:
- Заќымдану ошаєындаєы їнемі емес ќўрєаќ сырылдар
- Заќымданєан ґкпе їстінен шашыранды ќўрєаќ сырылдар
- Локальды ўсаќ кґпіршікті жјне крепитациялы сырылдар
+ Локальды орташа- жјне ірі кґпіршікті сырылдар, жиі ќўрєаќпен бірге
- Плевра їйкеліс шуылы
?
28 апталыќ жїктілігі бар 27 жастаєы јйел гриппке ќарсы вакцинация алмаєан.Жїктіліктіѕ 20-22 аптасында ЖРВИ ґткерген, жоєарєы температура, ринорея, ќўрєаќ жґтел, јлсіздік, бас жјне бўлшыќеттегі ауру сезімі мазалаєан.Кезекті ќабылдауда: АЌЌ 120/80 мм с.б, ісік жоќ. ЖЌА ерекшеліксіз, зјр анализінде лейкоцит 5-6 к/а, оксалаттар бар. Жеке картасында ифекция бойынша зерттеулердіѕ нјтижесі - теріс. УДЗ-ді соѕєы баќылау : нјрестеніѕ ќўрсаќ ішілік дамудыѕ кідіруі гестация уаќытынан 4 аптаєа кем екені байќалды. Жїктіліктіѕ патологиялыќ жаєдай алуына ЕЅ басты себеп болып табылады?
- Жїктіліктіѕ екінші жартысындаєы гестоз
- Иннапаратты герпетикалыќ инфекция
- Басынан Varicella zoster инфекциясын ґткеруі
- Зјр шыєару жїйесініѕ асимптомды инфекциясы
+ Жедел респираторлы вирусты инфекция
?
53 жастаєы јйел инсулин тјуелді ќант диабетімен ауырады, ќиын бґлінетін тўтќыр желе тјрізді созылыѕќы кїйген еттіѕ исіндей ќаќырыќты жґтелге, ќалтырауєа, кеуде ќуысындаєы ауыру сезіміне шаєымданады. Ґкпе аускультациясында аздаєан сырылдар. Рентгенограммада оѕ ґкпеніѕ жоєарєы бґлігінде ґкпе тінініѕ деструкциялы ошаќтарымен гомогенді массивті инфильтрация. Ќан анализінде: лейкоциттер - 4,4 х 10/9/л, ЭТЖ-35 мм/сає.
Ќандай ќоздырєыш БАРЫНША болуы мїмкін?
- Хламидия
+ Клебсиелла
- Микоплазма
- Вирус гриппа
- Ішек таяќшасы
?
Автокґлік жїргізушісі бас-ми жараќатынан кейін 2 кїн интенсивті терапия бґлімшесінде жасанды ґкпе вентиляциясында болып шыќќан. Тґртінші кїні науќастыѕ дене ќызуы 38,5°С дейін кґтерілді, жаєымсыз иіспен кґкшіл тїсті ќаќырыќпен жґтел, кеуде ќуысында ауыру сезім пайда болды, интоксикация їдей бастады. ТАЖ 30 рет минутына. Ќан анализінде: лейкоциттер 18,0 мыѕ, нейтрофилдердіѕ токсикалыќ дјнденуі, ЭТЖ-35 мм/сає. АЌЌ 90/60 мм с.б.б., ЖСЖ 120 рет минутына. Науќасты емдеудегі бірінші ќатардаєы препараттарєа жатады?
- Линкозамид + аминогликозид
- Аминопенициллин + нитрофуран
- Фторхинолондар1 ўрпаєы+ пенициллиндер
- ЦефалоспориндерIўрпаєы + пенициллиндер
+ Цефалоспориндер ІІІ ўрпаєы + аминогликозидтер
?
Ер кісі 59 жаста, 4 апта бойы ауырады, соѕєы аптада жаєдайыныѕ тез нашарлауы байќалды, ќызба 40°С-ќа дейін, 100 мл тјулігіне іріѕді ќаќырыќпен жґтел, тыныштыќтаєы аныќ ентігу. Рентгенограммада: сол жаќ ґкпеніѕ ортаѕєы бґлігінде їлкен интенсивті инфильтрация жјне ґкпе тінініѕ ошаќты деструкциясы аныќталды. Тґменде айтылєан асќынуларыныѕ ішінде ќайсысы науќаста дамыєан?
- Плевра эмпиемасы
- Асќынєан плеврит
- Сол ґкпеніѕ абцесі
+ Сол ґкпеніѕ гангренасы
- Сол ґкпеніѕ ателектазы
?
Ер кісі 53 жаста, жоєарєы бґліктік пневмониямен ауруханаєа жатќызылєан. Ќаќырыќта алтын стафилакокк аныќталды, 2 аптадан кейін науќасту жоєары ќызба устінде ќаќырыќ жаєымсыз иіспен 100 мл жґтелгенде шыєады. Рентгенологияда: оѕ жаќ ґкпеніѕ жоєарєы бґлігініѕ барлыєын алып жатќан деструктивті ґзгеріс аныќталды. Оѕ ґкпеніѕ заќымданєан бґлігіне резекция жасады. Тґменде кґрсетілген дјрілік заттардыѕ ќайсысын операциядан кейінгі периодта таєайындауєа болады?
- Эритромицин
- Экстенциллин
- Метронидазол
- Амоксициллин
+ Левофлоксацин
?
Ќант диабетімен ауыратын 49 жастаєы ер адам реанимацияда екі жаќты пневмониямен жатыр. Ќаќырєынан алтын стафилококк аныќталды. Екі антибиотикпен антибактериалды терапия бастылды. Дјлелді медицина бойынша бўл жаєдайда иммунотерапияныѕ ќай тјсілі БАРЫНША эффективті?
- Рекомбинантты гранулоцитарлы-макрофагалды фактор
- Ќанды тамырішілік лазерлік сјулелендіру
- Ќанды ультракїлгінмен сјулелендіру
- Рекомбинатты интерферон альфа
+ Рекомбинантты интерлейкин-2
?
52 жастаєы ер адам аздаєан кїштемеде пайда болатын экспираторлы ентігуге, ќиын бґлінетін ќаќырыќты жґтелге шаєымданып ќаралды. 25 жыл темекі тартќан. Об-ті:терісі ќўрєаќ кґкшіл-сўр тїсті, тырнаќтары «саєат јйнегі» тјрізді,кеуде ќуысы «бґшкетјрізді». Ґкпеде перкуссияда «ќорап дыбысы», аускультацияда – јлсіреген тыныс,тыныс шыєаруы ќысќарєан. Ќандай диагноз БАРЫНША мїмкін?
- Бронх демікпесі,ауыр аєымды
- Созылмалы обструктивті бронхит
- Бронх демікпесі,ґкпе эмфиземасы
+ ҐСОА, эмфизематозды типі
- ҐСОА, бронхотикалыќ типі
?
65 жастаєы шылымќўмар науќастыѕ шаєымдары: аралас тїрдегі ентігу, ќиын бґлінетін ќаќырыќпен жґтел ўстамалары, жїрек тўсындаєы басып тўрєандай ауру сезім, ол ешќайда берілмейді, оттегі ингаляциясынан кейін ауру сезім басылады. Объективті: оѕ жаќ жїрек шекарасы кеѕейген, ґкпе артериясы їстінде II тонныѕ акценті.АЌЌ 150/90 мм сын. бає. Жїрек соєу жиілігі 84 мин, ырєаќты. Кґрсетілген препараттардыѕ ќай тобы артериалды гипертензияны емдеу їшін БАРЫНША тиімді?
- Диуретиктер
- АПФ ингибиторы
- β2-адреноблокаторы
- Жїрек гликозидтері
+ Кальций каналдардыѕ антагонистері
?
53 жастаєы їй шаруасындаєы јйел 5-6 жыл ішінде біртіндеп їдейтін ентігуге, жїректіѕ ќаєуына, ќўрєаќ жґтелге, дене ќызуыныѕ кґтеріліуне, салмаќтыѕ жоєалтуына шаєымданады Сонымен ќатар, тынысты тереѕ алєанда кеудесінде ауыру сезім пайда болады.Пневмония жјне созылмалы бронхит диагноздармен бір неше рет ем ќабылдаєан, біраќ нјтижесі болмаєан. Рентгенограммасында ґкпе сїреті кїшейген, деформацияланєан, интерстициальды фиброз аныќталады. Тґмендегі сїретте ґкпеніѕ субплевральды аймаќтардыѕ гистологиялыќ ґзгерістер кґрсетілген.

Бўл гистологиялыќ сурет ќандай ауруєа БАРЫНША сјйкес келеді?:
- Силикозєа
- Саркоидозєа
- Ґкпеніѕ перифериялыќ рагына
- Диссеминирленген туберкулезге
+ Идиопатиялыќ фиброздаушы альвеолитке
?
Науќас ылєалды жґтелге, соѕєы 3 айда їдеген ентігу мен бірге субфебрилді температураєа шаєымданып келген 52 жастаєы ер адамда ґкпеніѕ тґменгі бґлігінде «целлофан сыќыры» тјрізді крепитация аныќталды. Спирография: ҐТС–55%, ФТШК1-60%, Тиффно индексі (ФТШК1/ҐТС) –110%, ҐМВ (МВЛ) -35%. Ґкпе рентгенограммасында – фиброзды компонентіне байланысты ґкпелік суреттіѕ кїшеюі. Тґменде кґрсетілген белгілердіѕ ќайсысын компьютерлік томографияда аныќтау БАРЫНША мїмкін?
- Тїбір маѕы аймаєындаєы лимфа тїйіндерініѕ ўлєаюы мен тыєыздануы
- Екі ґкпеніѕ тґменгі бґліктерінде массивті инфильтрация
- Ґкпе ўшы аймаєында инфильтративті кґлеѕкелер
+ «Шыны тјрізді дене» жјне ара ўясы тјрізді ґкпе симптомдары
- Шашыранды ошаќты кґлеѕкелер
?
Ќантты диабетпен ауыратын 50 жасар науќаста пневмонияны емдеу кезінде шырышты-іріѕді ќаќырыќты жґтелге, ќалтырау мен дене ќызуыныѕ жоєарылауына шаєымдар ќайта пайда болды. Аускультативті: аз мґлшерде тўраќты емес ќўрєаќ жјне ылєалды сырылдар. R – грамма: ґкпе тїбірі аймаќтарында ґкпе суреті кїшейген жјне миграцияланатын ошаќты инфильтрация. Ќаќырыќты зерттеуде Сandida аныќталды. Науќасќа аталєандардыѕ ќайсысын таєайындаєан дўрыс?
- Тималин
- Лазолван
- Цефазолин
+ Флюконазол
- Преднизолон
?
Науќас 47 жаста, шифр заводта ўзаќ уаќыт жўмыс жасаєан, жґтел аз мґлшерде ќаќырыќпен, дем алєанда кїшейетін, кеудеде ауру сезім. Ќарап тексергенде ќолында тыєыздыєы ќалыѕ сїйелдер бар. Ґкпеде тыныс алуы ќатаѕ, сырыл жоќ ТАЖ-24 минутына. Ќаќырыќта ашыќ сары «денешектер» тїзіліс аныќталды, формасы ўзарєан (15-20 мкм), соѕєы жаќтары гантель тјрізді ўлєайєан.

Бўл «денешектер» ќандай ауруны наќтылайды?
+ Асбестозды
- Антракозды
- Биссинозды
- Аспергиллезді
- Гистиоцитозды
?
62 ж ер кісі кілегейлі-іріѕді ќаќырыќты жґтелге, аз мґлшердегі ентікпеге шаєымданады.Об-ті: терісі бозєылт,мўрын-ауыз їшбўрышыныѕ акрацианозы, тырнаќтары «саєат јйнегі»тјрізді,тыныс алєанда кеуде клеткасы аз ќозєалмалы; јлсіреген везикулярлы тыныс, тыныс шыєаруы ќысќарєан, шашыранды ќўрєаќ сырылдар. Жїрек тїрткісі пальпацияланады,семсер тјрізді ґсіндіде систолалыќ шум,тобыќтыѕ ісінуі. Эхокардиографиялыќ зерттеу кезінде тґменде берілген ґзгеріс ішінде еѕ дўрысы?
- Сол жаќ ќарынша гипертрофиясы жјне аортальды жетіспеушілік
- Сол жаќ ќарынша гипертрофиясы жјне митральдыжетіспеушілік
- Оѕ жаќ ќарыншаныѕ артќы ќабырєасыныѕ гиперкинезиясы
+ Оѕ ќарыншаныѕ гипертрофиясы мен дилатациясы
- Солќарыншаныѕ гипертрофиясы мен дилатациясы
?
Антимикробты терапия ќабылдаєанына ќарамастан науќаста 2 апта бойы ќалтырау, дене ќызуыныѕ жоєарылауы, кеуде ќуысындаєы ауыру сезімі саќталєан. Кґп мґлшерлі іріѕді ќаќырыќ тїскеннен кейін жаєдайы біршама жаќсарды. Ќарап тексергенде: оѕ жаќ жауырын астында перкуторлы дыбыстыѕ ќысќаруы аныќталады, амфорикалыќ тыныс жјне ірі кґпіршікті ылєалды сырылдар естіледі. Науќаста ќандай рентгенологиялыќ кґрініс болуы мїмкін?
- Ошаќты кґлеѕке
- Ґкпе тїбірініѕ ґзгеруі
- Плевра ќуысында сўйыќтыќ
- Ґкпеніѕ диссеминирленген ґзгерісі
+ Сўйыќтыќ деѕгейімен саќина тјрізді кґлеѕке
?
25 жастаєы јйел 2 апта бўрын мезгіліне жеткен нјрестені дїниеге јкелді. Кїйеуініѕ жўмыс орнында гриппке ќарсы вакцинация жїріп жатыр. Жўбайына вакцинацияны алєан дўрыс па?
- Жоќ,јйел кісіде гриппен ауырып ќалу мїмкіндігі тґмен, ґйткені жаќын арада ќоєамдыќ ќарым-ќатынастардан шектеулі
+ Я, ол ќауіп тобында, вакцинация нјрестені жанама тїрде грипптен ќорєайды, ґйткені јзірше нјрестеге вакцина салуєа болмайды
- Жоќ, тек кїйеуі алса жетеді
- Жоќ, вакцинациялауєа ќарамастан гриппен ауырып ќалуы мїмкін
- Жоќ, вакцинацияныѕ эффективтілігі босаєаннан кейінгі сатысында тґмен
?
54 жастаєы ер адам инсулин тјуелді ќант диабетімен ауырады, ќиын бґлінетін тўтќыр желе тјрізді ќаќырыќпен жґтелге шаєымданады. Объективті: айќын интоксикация, ентігу, ґкпесінде аздаєан сырылдар. Рентгенограммада: сол жаќ ґкпеніѕ жоєарєы бґлігінде ґкпе тінініѕ деструкциялы ошаќтарымен гомогенді массивті инфильтрация. Ќан анализінде: лейкоциттер 5,4 мыѕ, ЭТЖ-35 мм/сає. Осы науќастыѕ емдеу жоспарында ќандай перарат БАРЫНША тиімді?
+ Имипенем
- Доксициклин
- Метронидазол
- Кларитромицин
- Ко-тримоксазол
?
33 жастаєы ер адамды ќалтырау, ќатты тершеѕдік, оѕ кеуде ќуысында ауыру сезім, ќоѕыр тїсті желе тјрізді сасыќ иісті ќаќырыќпен жґтел, тыныштыќтаєы ентігу, айќын јлсіздік мазалайды. Ќарап тексергенде: жаєдайы ауыр, арыќтаєан, ќол-аяќтарында веналар бойында кґптеген инъекциялар орны. Оѕ жаќ бўєана астында ґкпе дыбысыныѕ тўйыќталуы, орташа жјне ірі кґпіршікті ылєалды сырылдар естіледі. АЌЌ 80/60 мм с.б.б. ЖСЖ- 122 рет минутына. Емдеу баєдарламасына ќосымша ќай препаратты ќосќан БАРЫНША тиімді?
+ Цефепим
- Доксициклин
- Азитромицин
- Метронидазол
- Ципрофлоксацин
?
Ер кісі 29 жаста, суыќтанєаннан кейін 4-ші кїні ќалтырау, ќызбаныѕ 39,4°С-ќа дейін кґтерілуі, кеуденіѕ оѕ жаќ жартысында ауырлыќ сезім мен ентігу дамыды. Ќарау кезінде: оѕ жаќ ґкпе дем алєанда сол жаќтан ќалынќы. Перкуссияда оѕ жаќ ґкпеніѕ III-ші ќабырєадан тґмен перкуторлы дыбыстыѕ тўйыќталуы тыныќ дыбысќа ауысады. Тыѕдаєанда бўл аймаќта тыныс естілмейді. Бактериалогиялыќ зерттеудіѕ нјтижесі дайын болєанєа дейін бўл науќасќа ќандай комбинирленген дјрілік затты таєайындауєа болады?
- Ампициллин жјне оксациллин
- Амоксиклав жјне линкомицин
+ Цефтриаксон жјне клиндамицин
- Амоксициллин жјне доксициклин
- Пенициллин жјне ципрофлоксацин
?
Ер кісі 46 жаста, јлсіздік, субфебрилитет, оѕ жаќ ґкпеніѕ жартысында сырќырап ауырытын ауру сезім, жґтел жјне кґп мґлшерде сасыќ іріѕді ќаќырыќќа шаєымданады. ТАЖ- 26 мин. Аускультацияда: оѕ жаќ ґкпеніѕ жоєарєы бґлігінде амфорикалыќ тыныс естіледі. Рентгенограммада: оѕ жаќ ґкпеніѕ жоєарєы бґлігінде ќуыс аныќталды. Осы жаєдайєа байланысты сіздіѕ тактикаѕыз?
- Плазмаферез курсы
- Ґкпеніѕ бґліктік резекциясы
- Ампициллин инъекциясы
- Левофлоксацин инфузиясы
+ Ќуыс ішіне моксифлоксацинді енгізу
?
Автомобильді авариядан зардап шеккен 32 жастаєы ер адамєа ґмірдіѕ кґрсеткіштер бойынша спленэктомия жасалєан. Шеберханада автослесарь болып жўмыс жасайды, соѕєы жыл ішінде екі рет пневмониямен ауырєан. Инфекциялыќ асќынулардыѕ даму ќаупін тґмендету їшін бўл науќасќа ќандай ем шаралары жїргізілуі тиіс?
- Антистафилококкты иммуноглобулинніѕ жыл сайынєы курстары
+ Поливалентті пневмококкты вакцинамен вакцинация
- Превентивті антибактериалды терапия
- Листериоз жјне бруцеллезденвакцинация
- Интерферонотерапияныѕ жыл сайынєы курстары
?
Ер адам 64 жаста шаєымдары шырышты-іріѕді ќаќырыќпен жґтел,дене ќызуыныѕ жоєарылауы.Анамнезінде- жиі ЖРА.ОБ-ті:гиперстеникалыќ,терісі бозєылт,мўрын-ерін їшбўрышыныѕ цианозы, тырнаќтары «саєат јйнегі» тјрізді ґзгерген,аяќтарында ісіну. Аускультативті –ќатаѕ тыныс,тыныс шыєаруы ќысќарєан,жайылєан ќўрєаќ сырыл.ҐТС аздап тґмендеген. Кандай диагноз БАРЫНША мїмкін?
- Бронх демікпесі, ауыр аєымды
- Созылмалы обструктивті бронхит
- ҐСОА, эмфизематозды тїрі
+ ҐСОА, бронхиттік тїрі типі
- Ґкне туберкулезі
?
Ўзаќ уаќыт ҐСОА-мен ауыратын 57 жасар ер адамда ауруханаєа жатќаннан кейін їшінші кїні тахикардия, ќарыншалыќ жјне ќарынша їстілік экстрасистолия дамыды, бас ауруы жиіледі, ўйќысыздыќ, жїрек айну,ќыжыл ќосылды. Бўл жаєымсыз јсерлерді кґрсетілген ќай препарат тудыруы мїмкін?:
+ Эуфиллин
- Сальбутамол
- Преднизолон
- Ацетилцистеин
- Ипратропия бромид
?
52 жастаєы ер адам тыныштыќтаєы ентігуге, ўстамалы ќўрєаќ жґтелге, жїрек ќаєуєа, јлсіздікке, тјбеттіѕ тґмендеуіне шаєымданады. 4 ай бўрын рентгенологиялыќ зерттеуде пневмония ретінде ќарастырылєан екі жаќты ґзгерістер аныќталєан. Антибактериалды терапия жїргізу барысында науќастыѕ жаєдайы нашарлады – дене температурасы жоєарылады, ентігу кґбейді, 6кг дене салмаєын жоєалтты. Объективті: жаєдайы ауыр, ентігу, акроцианоз. ТАЖ-28рет/мин, јлсізденген тыныс жјне дґрекі крепитация («целлофан сыќыры») аныќталды. Ќанында: лейкоциттер – 12 мыѕ., ЭТЖ - 42 мм/сає. Тґменде аталєан препараттыѕ ќайсысын таєайындаєан ЕЅ тиімді?
- Изониазидті
- Ровамицинді
- Метотрексатты
+ Преднизолонды
- Ампициллинды
?
38 жастыєы јйел ќызбаєа, айќын јлсіздікке, басы жјне буындарыныѕ ауырєанына, миалгияєа, тґс артындаєы ауыруы сезіміне, сандар терісінде диаметрі 2-3 см ќызєылт ауру сезімді тїйіндердіѕ пайда болєанына шаєымданады. Рентгенограммасында паратрахеальды лимфа тїйінднрдіѕ екіжаќтыќ симметриялы массивті ўлєаюі. Ќан анализінде эозинофилия, моноцитоз, ЭТЖ, альфа жјне гамма-глобулиндердіѕ жоєарлауы. Науќаста ќандай ауру дамыды?
- Лимфогранулематоз
- Тїйінді периартериит
- Терініѕ индуративті туберкулезі- Лимфа тїйіндердіѕ туберкулезі
+ Жедел саркоидоз (Лефгрен синдромы)
?
26 жасар ер кісіні тїйіршік тјрізді ќаќырыќпен ўстамалы жґтел, тўншыєу, ќан ќаќыру мазалауды. Спелеологиялыќ экспедициядан кейін ауырды. Ќан анализінде:лейк - 12 мыѕ., эозинофилов -15%, ЭТЖ - 70 мм/сає. Ќаќырыќта: дґѕгелек, дґѕгешікті жјне пигменттелген плесневые саѕырауќўлаќ денешіктері (Asp. Fumigatus) аныќталды. Рентгенограммада: кґптеген ўсаќ ошаќты инфильтраттар, жекелеген ірі айќын шекарасыз тыєыз инфильтративті ќараюлар. Ем жоспарына аталєан препараттардыѕ ќайсысын ќосќан барынша дўрыс?
- Таваник
- Будесонид
- Амоксиклав
+ Вориканозол
- Актинолизат
?
Профилактикалыќ тексеру кезінде кремний зауытыныѕ жўмысшысыныѕ кеуде рентгенограммасында ґзгерістер аныќталды. Шаєымдары: аздаєан жґтел, ентігу.

Табылєан ґзгерістердіѕ БАРЫНША ыќтимал морфологиялыќ субстратын атаѕыз?
- Альвеоляаралыќ ќалќаныѕ ќалыѕдауы
- Казеозсыз эпителиоидты-жасушалыќ гранулема
- Альвеола мен капиллярдыѕ фиброзды тінмен облитерациясы
+ Ішінде шаѕ бґлінділері бар тїйін жјне айналасында фиброзды шеѕбер
- Казеозды эпителиоидты, лимфоидты, Пирогов – Лангханс жасушалар тґмпешіктер
?
54 ж ер кісі ентікпеге, аз мґлшердегі ўстама тјрізді ќаќырыќты жґтелге шаєымданады. Объективті: терісі ќўрєаќ, бозєылт кґкшіл,ќолдары жылы, тырнаќтары «саєат јйнегі»тјрізді,кеуде клеткасы бочка тјрізді. Визуальды эпигастральды пульсация аныќталады, жїрек тїрткісі пальпацияланады. Аускультативті: Боткина-Эрба жјне семсер тјрізді ґсіндіде I тонныѕ јлсіреуі. ЭКГ-де тґменде берілген ґзгерістердіѕ ќайсысы еѕ дўрысы?
- Сол жаќ ќарыншаныѕ гипертрофиясы
- Сол жаќ жїрекшеніѕ гипертрофиясы
+ Оѕ жаќ ќарыншаныѕ гипертрофиясы
- Гис будасыныѕ сол аяєыныѕ блокадасы
- Сол жаќ ќарыншаныѕ артќы ќабырєасыныѕ ишемиясы
?
Тотальды пневмониямен 63 жастаєы ер кісі ґте ауыр жаєдайда тїсті. Сўраќтарєа жауапты ќиын аласын, тежелген. Бетініѕ диффузды цианозы. Тыныс алу актісіне мўрын ќанаты, ќабырєа аралыќ бўлшыќеттіѕ ќатысуы. ТЖ- 45 в мин. Ґкпеде екі жаќтан барлыќ аймаєында ылєалды сырылдар естіледі. АЌЌ- 80/40 мм рт.ст. РаО2 - 45 мм рт.ст. рН – 7,5. Бўл жаєдайда тґменде берілгендердіѕ ішінде еѕ дўрысы?
- Тыныс аналептиктерін енгізу
+ Жасанды тыныс желдендіруге ауыстыру
- Тыныс шыєыру соѕында оѕ мјнді ќысыммен вентиляция
- Тыныс алу кезіндегі оѕ мјнді ќысыммен вентиляция
- Тыныс алу жјне шыєару кезіндегі оѕ мјнді ќысыммен вентиляция
?
56 жастағы ер адам ас қабылдағаннан кейін, алдыға еңкейгенде, жатқан қалыпта күшейетін төс артындағы ауырсыну және күйдіру сезіміне; үнемі төс артындағы «түйілген» тәрізді сезімге шағымданады. ЭФГДС жасағанда өңештің төменгі үштен бір бөлігінің кілегей қабатының қабынуы мен эрозиясы, жанасқанда аздап қанталауы, ретрофлексия кезінде артқы кеуде аралыққа ығысқан асқазан бөлігі, қасындағы өңеш қуысы байқалады. Қандай емдеу тактикасын таңдау БАРЫНША абзалырақ?
+ Хирургиялық емді
- Дәрі- дәрмекпен емдеу
- Санаторлы-курортты ем
- Физиотерапевтикалық шаралар
- Өмір сүру мен тамақтану тәртібін өзгерту
?
27 жастағы әйел адам тамақ қабылдағаннан кейін 1-1,5 сағатта пайда болатын эпигастрии тұсындағы ауру сезіміне; ауырлау сезіміне; тамақты аз қабылдағанның өзіндегі керіп тұрғандай сезіміне; ауамен кекіруге шағымданады. ФГДС –та суретке қараңыз.

Диагнозды қоюда қандай қосымша зерттеу әдісі БАРЫНША анық растайды?
- Париетальды жасушаларға қарсы антиденелерді анықтау сынамасы
- Асқазанды фракционды зондтау
+ Уреазды тыныстық сынама
- Асқазан рентгеноскопиясы
- Туліктік РН-метрия
?
Әйел 58 жаста майлы тамақ ішкеннен кейін бірнеше уақыттан соң оң қабырға астына, оң жауырынына берілетін ауру сезімі пайда болды, өт аралас жеген тамағын құсты (1 рет). Объективті: науқас аяғын астына басып , оң бүйіріне қарай мәжбүрлі қалыпта отыр. Оң қабырға астын пальпациялағанда қатты ауру сезімі. Науқасқа шақырылған участкелік дәрігер гепабене берді. Дәрігердің шешімінің дұрыстығын бағалау.
- Дұрыс, бұл ауру сезімін басады
- Дұрыс, холестаз синдромын басады
- Дұрыс, бірақ әліде спазмолитик керек
+ Дұрыс емес бұл науқастың жағдайын нашарлатады
- Дұрыс емес, бірақ қауіп жоқ
?
Әйел, өттас ауруы бойынша холецистэктомия жасатқан. Майлы және кептірілген тамақтарды шектеп диета сақтайды. Бірақта оны оң қабырға астындағы ауырлық сезімі, тұрақсыз үлкен дәрет (іш қатуы іш өтумен ауысады), метеоризм мазалайды. Постхолецистэктомиялық синдромның алдын алу үшін қандай дәрілік препараттар тағайындауға болады ?
- Фторхинолон
- Метоклопрамид
+ Силимарин
- Фамотидин
- Омепразол
?
Ер адам 24 жаста ,2 жылдан бері әлсіз оң жақ мықын ауруына шағымданады. Соңғы уақытта ауру сезімі күшейген, тәулігіне көп мөлшерлі сұйық көпіршікті 5-6 реттік нәжіске, бөртпеге , дене салмағының төмендеуіне , буындарының ауруына , бел аймағындағы ауру сезіміне бейім. Оң жақ мықын аймағы пальпацияланады инфильтратты ауру сезіммен . Зерттеу кезінде анемия бар екендігі анықталды. Қандай зерттеу әдісі диагнозды нақтылайды?
- Құрсақ қуысының шұғыл рентгенограммасы
- Кұрсақ қуысының КТ
+ Биопсиясы мен колоноскопия
- Ректороманоскопия
- Ирригоскопия
?
26 жасар әйел адам, ДМИ – 32. Тексерілуде анықталды: anti-HCV – ш/оң. ПТР HСV РНК – 3,4х107 көшірме/мл., вирус генотипі 1в, бауыр эластографиясы – 19кПа (F4). ИЛ28в бойынша генотиптеу қолайсыз генотипті – ТТ анықтады.
Пегилирленген интерферон және рибавиринмен стандартты терапияға тұрақты вирусологиялық жауап алудың мүмкіндігі қандай?
+ 80% жоғары
- 70-80%
- 60-70%
- 50-60%
- 50% төмен
?
36 жасар әйел адамда тексерілуде анықталды: ПТР HBV ДНК 2100 көшірме/мл, HСV РНК 850 көшірме/мл, генотип 2. Бауыр эластографиясы – F0. Ревматоидты фактор – 240 МЕ/мл, АЦЦП – теріс. Кезеңді түрде пайда болатын қышитын көпіршікті бөртпелер, әлсіздік, білек және шынтақ буындарындағы ауыру сезімі мазалайды. Алақан рентгенограммасы: білек буындарының буынмаңы остеопорозы. ЖЗА: менш салмағы 1020, белок – 0,89 г/л, Эр – 4-5 к/а, Л- 2-3 к/а, эп. -1-2 к/а. Осы жағдайда қандай емдеу тактикасы дұрыс?
- Телбивудин ұзақ
- Метотрексат преднизолонмен
- Циклоспорин преднизолонмен
+ Пег-интерферон рибавиринмен
- Қысқа әсерлі альфа-интерферон
?
34 жасар ер адам 5 жылдан бері аяғында, белінде кезеңді түрде пайда болатын қышу сезімінсіз бөртпеге, ірі буындарындағы ауыру сезіміне, әлсіздік, күндізгі ұйқышылдық пен түнгі сергектікке, 3 айда 5 кг арықтауына, себепсіз дене қызуының жоғарылауына шағымданады. РФ – шұғыл оң. Anti-HCV – оң, HCV RNA – анықталды. Қандай емдеу тактикасы ең дұрыс?
- Ритуксимаб (мабтера) курсы
- Инфликсимаб (ремикейд) курсы
+ Пег-интерферон және рибавирин, 48 аптадан кем емес
- Преднизолон және циклофосфанмен ұзақ терапия
- Қысқа әсерлі альфа-интерферон 2 жыл бойы
?
Науқас 32 жаста, вирусты гепатит В, жүктілік 28 апта. Соңғы 2 аптада тері қышуына, әлсіздікке шағымданады. Биохимия: АЛТ – 0,64 ммоль/л. АСТ – 0,27 ммоль/л. Билирубин – 44,25 мкмоль/л. ПЦР HСV РНК – 105 копия/мл. Қандай ем тактикасы дұрыс?
+ L-орнитин-L-аспартат к/т
- Ламивудин 100 мг\тәулік босануға дейін
- Силимарин және фумарин босануға дейін
- Урсодезоксихоль қышқылы
- Эссенциальды фосфолипидтер босануға дейін
?
Пациент 62 жаста, шағымдары: әлсіздік, артралгиялар, мұрыннан қан кету. Гепатоспленомегалия, айқын емес асцит, Өңеш веналарының варикозды кеңейуі 1 дәрежесі. АЛТ – 16 МЕ\мл, АСТ – 14 МЕ\мл, Билирубин – 49 мкмоль/л, ПТИ – 75%, альбумин – 34 г/л. ЖҚА: Л- 3,8 х109/л, т\я – 2%, с\я – 56%, Лф-42%, ЭТЖ – 22 мм/сағ. Эластография – F4 (14 кПА). ИФА – HbsAg +++, HBeAg теріс, a-HBe-+++, a-HBcor ++. ПЦР HBV – 106 копий/ мл. Науқас интерферон препараттарымен вирусқа қарсы терапияны бастамақ. В гепатитінің емінің соңғы ұсыныстарына қарап науқасқа емді бастауға бола ма?
+ Иа, негізгі мақсат фиброз деңгейін төмендету
- Жоқ, науқастың жасы 60 жастан асқан
- Жоқ, науқаста бауыр циррозы бар
- Жоқ, науқаста трансаминазалар жоғары
- Жоқ, науқаста HBV-вируты инфекция
?
Науқас 55 жаста, жүрек айнуға, қыжылға, оң жақ қабырға астындағы ауырлық сезіміне, әлсіздікке, бас ауыруына, аптасына 1-2 рет болатын геморроидальды қан ағуға шағымданады. Объективті: тәбеті жоғарылаған, іші кепкен, құрсақтың алдыңғы қабырғасының веналары кеңейген. Бауыр УДЗде: оң бөлігі– 15 см, сол бөлігі – 9 см, эхотығыздығы жоғарылаған, v.portae диаметрі – 14 мм. Эластография – 18 кПа. Науқаста порталды жүйенің қандай қысым градиенті болуы мүмкін?
+ 2-4 мм с.б.б.
- 5-7 мм с.б.б.
- 8-10 мм с.б.б
- 11-12 мм с.б.б
- 12 мм с.б.б жоғары
?
6 жастағы ер адамда гепатоспленомегалия, АЛТ – 32 МЕ/мл, Билирубин – 34 мкмоль/л, асцит жоқ, УДЗда v.portae диаметрі 1,6 см, ПТИ – 56%. ФЭГДСте өңеш және асқазан веналарының варикозды кеңейуінің 2 дәрежесі анықталды, «қызыл дақтар» симптомы. Варикозды кеңейген веналардан қан кетудің алдын алу үшін қандай емдеу жолын қолданған дұрыс?
- Қан кету қаупі төмен, арнайы шараларды қажет етпейді
+ Қан кету қаупі әлсіз, бета-блокаторлар пероралді
- Қан кету қаупі төмен, протонды помпа ингибиторлары
- Қан кету қаупі төмен, изосорбит мононитрат
-Қан кету қаупі жоғары, порто-кавальды шунттау
?
38 жастағы әйел адам, төс артындағы, тамақтың «тіреліп қалуы» сезіміне, ауамен немесе таң ертеңгісін кеше жеген тамақпен кекіруге шағымданады. Сұйық тамаққа қарағанда қатты тамақты, бөлме температурасындағы тамаққа қарағанда –ыстық тамақты жұтудың қиындығын айтады. Айтылған симптомдардың барлығы невтік қозу және тез тамақтанғаннан кейін күшейеді. ЭФГС да – өңеш қуысының кеңеюі, өңеш қабырғасы қозғалысының болмауы анықталады. Келтірілген дәрілердің қайсысын емнің алғашқы сатысында тағайындаған БАРЫНША абзалырақ?
- Креонды
- Церукалды
- Маалоксты
+ Нифедипинді
- Бисопрололды
?
Тамақты қабылдағаннан 60 минут өткеннен кейін пайда болатын, эпигастридегі сыздап ауырсыну сезіміне, қышқылмен кекіру мен қыжылдауға шағымданатын 42 жастағы ер адамға ЭФГДС жасағанда келесі көрініс анықталған (сурет).

БАРЫНША мүмкін диагноз?
- Асқазан полипозы
- Рефлюкс-эзофагит
- Атрофиялық гастрит
+ Асқазан ойық жарасы
- Гипертрофиялық гастрит
?
Әйел 28 жаста жүктілігінің 3 триместрінде оң қабырға астында ауру сезімі пайда болды. УЗИ- де өт диаметрі 5-6 мм қапшығында 2 конкремента анықталды. Қандай емдік тактика қолданған жөн.
- Силимарин адеметионинмен қосып
- Лапароскопиялық холецистэктомия
+ Урсодезоксихолилі қышқыл 6 айдан 18 айға дейін
- Босанудан кейінгі эндоскопиялық холецистэктомия
- Жедел күттірмейтін эндоскопиялық холецистэктомия
?
49 жастағы ер адам, эпигастрий аймағындағы және сол қабырға астындағы ауру сезіміне, алдыға еңкейгенде және жатқан кезде күшейетін ауру сезіміне шағымданады. Ауру сезімі тамақтанғаннан 1 сағат өткеннен кейін басталады, әсіресе құырылған тамақтан кейін, алкоголь қабылдағаннан кейін тұйық сипатты қатты ауру сезім пайда болады. Сонымен қатар қыжыл, кекірі, метеоризм, тұрақсыз үлкен дәрет мазалайды. Науқас арық (пониженного питания), қолдарының дірілі, гепатомегалия, Шоффар аймағындағы ауру сезімі. Науқаста берілген патологияның дамуының мүмкін болатын себебі?
- Өттас ауруы
- В және С Вирус гепатиті
- Аутоиммунды патология
+ Алкогольмен әуестену
- Тұқымқуалаушылық
?
Іштегі ауру сезімі қан аралас іш өтумен шағымданған науқасқа колоноскопия жасағаннан кейін : шырышты қабаты гиперемирленген , ісінген, орындары бөріткен, аздап ауру сезімді, көптеген псевдополиптер , ішектерінің сегменттері тарылғаны анықталды.Гистологиялық көрінісінде: шырышты шырыс асты қабаты инфильтрацияланған лимфоциттер, Пирогова-Лангханс жасушалары анықталды. Қандай патологияға тән?
- Неспецификалық жаралы колит
- Псевдомемранальды колит
- Лимфоцитарлы колит
- Уиппл ауруы
+ Крон ауру
?
36 жасар науқаста созылмалы вирусты гепатит С, 1в генотипті, вирусты жүктеме деңгейі – 107 көшірме\мл, бауыр эластографиясы – 15 кПа (F4). ИЛ-28В бойынша науқас генотипі – СТ. Науқаста 2 типті қант диабеті. Оған пег-интерферон және рибавиринмен терапия көрсетілген. Төмендегі препараттардың қайсысын емге қосқанда терапия тиімділігі жоғарылауы ең мүмкін?
+ Боцепревир
- Телбивудин
- Энтекавир
- Ламивудин
- Адефовир
?
43 жасар ер адам созылмалы орташа белсенділікті вирусты гепатит С бойынша стандартты вирусқа қарсы терапия қабылдайды. Фиброз деңгейі- F1. Емге дейін HCV РНК генотип 1в, 6.9х106 МЕ/мл. Емнің 12 аптасында - HCV РНК 6.8х105 МЕ/мл. Вирусқа қарсы терапияға (ВҚТ) қатысты қандай тактика ең дұрыс?
- 24 аптаға дейін емді жалғастыру
- 36 аптаға дейін емді жалғастыру
- 48 аптаға дейін емді жалғастыру
- 72 аптаға дейін емді жалғастыру
+ Ем тоқтатылуы мүмкін
?
24 жасар әйел адам 5 жыл бойы аяқтарында кезеңді түрде пайда болатын бөртпеге, бет пен бел аймағында ісіну, ірі буындардағы ауыру сезіміне, айқын әлсіздікке, 3 ай бойы 38-39 С дейін дене қызуының жоғарылауына, 3 айда 12 кг арықтауына шағымданады. РФ – шұғыл оң. Криоглобулиндер анықталды (қалыптыдан 5 есе жоғары). Anti-HCV – оң, HCV RNA 106 МЕ/мл. Протеинурия 1,5 г/тәул. Креатинин – 324 мкмоль/мл. Қандай емдеу тактикасы ең дұрыс?
+ Ритуксимаб (мабтера) курсы
- Инфликсимаб (ремикейд) курсы
- Преднизолон және циклофосфанмен ұзақ терапия
- Пег-интерферон және рибавирин, 48 аптадан кем емес
- Қысқа әсерлі альфа-интерферона 2 жыл бойы
?
Науқас 24 жаста вирусты гепатит В, жүктілік 32 апта. Биохимия: АЛТ – 0,64 ммоль/л. АСТ – 0,47 ммоль/л. Билирубин – 22,25 мкмоль/л. HBsAg – оң, anti HBs – теріс, antiHBc IgM – оң., antiHBc IgG – оң, HBeAg – теріс, anti HBe – оң. ПЦР HBV ДНК – 106 копия/мл. Жүктілікті және босануды жүргізу тактикасы?
+ Табиғи босану, телбивудин босануға дейін
- Табиғи босану, телбивудин босанудан кейін
- Босану (щипцы), ламивудин босану кезінде
- Босану кесар тілігі арқылы, интерферон босанудан кейін
- Босану кесар тілігі арқылы, адефовир босанудан кейін
?
Науқас 45 жаста, шағымдары әлсіздік, артралгиялар, бөртпелер (пальпацияланатын пурпуралар), мұрыннан қан кету. Объективті: гепатоспленомегалия, асцит (УДЗда көрінеді), өңеш веналарының варикозды кеңейуінің 2 дәрежесі. АЛТ – 16 МЕ\мл, АСТ – 14 МЕ\мл, Билирубин – 24 мкмоль/л, ПТИ – 67%, альбумин – 29 г/л. ЖҚА: Л- 3,2 х109/л, т\я – 2%, с\я – 46%, Лф-50%, ЭТЖ – 22 мм/сағ. Эластография – F4 (13 кПА). ИФА – HbsAg теріс, anti-HCV айқын оң, ПЦР HСV – 104 копий/мл, генотип 3. РФ – 540 МЕ/мл. Науқасқа пегилирленген интерферонмен және рибавиринмен стандарты вирусқа қарсы терапия көрсетілген бе?
+ Иа, негізгі мақсат фиброз деңгейін төмендету
- Жоқ, науқаста субкомпенсирленген бауыр циррозы
- Жоқ, науқаста аутоиммунды патология
- Жоқ, науқаста трансаминазалар жоғарыламаған
- Жоқ, науқаста вируспен күштеме төмен
?
Вирусты гепатита В+С-мен ауырған бауыр циррозы бар 16 жастағы науқаста бауыры 5 см, көкбауыры – 6 см ұлғайған, асцит, өңеш веналарының варикозды кеңейуінің 2 дәрежесі, АЛТ – 22 МЕ/мл, билирубин – 134 мкмоль/л, альбумин – 27 г/л, ПТИ – 55%. Варикозды кеңейген өңеш веналарынан 3 рет қан кеткен. Алдағы 5 жылға науқас өмірін 80% жоғарлату үшін қандай емдеу тактикасын қолданған дұрыс?
+ Бауыр трансплантациясы
- Порто-кавальды шунт салу
-Нуклеозид аналогтарын өмір бойына тағайындау
- Гепатопротекторлармен унемі курс жүргізу
- Пегилирленген интерферонмен ем жүргізу
?
Әйел адам 38 жаста вирусты гепатит В+Д соңында дамыған бауыр циррозы, порталды гипертензия, геморрой. 2 апта бұрын қан аралас құсу болғаннан кейін хирургтар баллонды тампонада жасаған. Латентті бауыр энцефалопатиясы. ФЭГДС кезінде айқындалған көрініс: өңеш веналарының төменгі үштен бір бөлігінің және асқазан түбінің варикозды кеңейіу, асқазанның түбі мен денесінде қызыл, мазайка тәрізді, біріккен қызыл дақтар. Варикозды кеңейген веналардан қан ағудың профилактикасы ретінде қандай емдік тактика таңдаған жөн, егер науқас бауырын ауыстыруға кезекте тұрса?
- Қан кету қауіпі төмен, өңеш веналарын лигилирлеу
- Қан кету қауіпі жоғары, пероральді бета-блокаторлар
- Қан кету қауіпі жоғары, протон помпаларының ингибиторы
-Қан кету қауіпі жоғары, анаприлин және изосорбит мононитрат
+ Қан кету қауіпі жоғары, порто-кавальді шунттау
Халыќаралыќ консенсус бойынша пневмония жіктеледі:
+ Аспирационды
- Ошаќты
- Зоонозды
- Атипті
- Крупоздыќ
?
Ауруханадн тыс пневмония жиі туындайды:
+ Уйде
- Стационарєа жатќызєаннан кейін екі не одан кґп тјуліктен кейін
- Мўрын жўтќыншаќтаєы заттар аспирациясынан кейін
- ВИЧ инфекциясымен ауыратын науќастарда
- Ќант диабетімен ауыратын науќастарда
?
Пневмония – бўл ............ заќымдануымен жїретін ауру:
- Бронх шырышыныѕ
+ Ґкпеніѕ респираторлы бґлігініѕ
- Плевраныѕ
- Ґкпе тамырларыныѕ
- Диафрагманыѕ
?
Жедел бронхиттіѕ ќауіп факторы болып табылады:
+ Ќоршаєан орта факторлары (ауадає шадар, маусымдыќ, метеожаєдай)
- Жынысы
- Босану, жасанды тїсік
- Инсоляция
- Бірќатар дјрілік заттарды ќабылдау
?
Бронхиальды обстуркцияны аныќтайтын еѕ ќарапайым ќўрал болып табылады:
- Спирограф
+ Пневмотахометр
- Плетизмограф
- Электрокардиограф
- Рентген аппарат
?
Жиі пневмонияныѕ ќоздырєышы болып табылады:
+ Пневмококктар
- Стрептококктар
- Стафилококктар
- Ішек таяќшасы
- Фридлендер таяќшасы (клебсиелла)
?
Бронхиальды астма бўл .......... салдарынан туындайтын созылмалы ќабынулыќ ауру:
- Альвеола ішінде эксудация болуы
- Ґкпені ресмпираторлы бґлігініѕ заќымдануы
+ Бронхтардыѕ гиперреактивтілігінен
- Бронх ќабырєаларыныѕ созылмиалы диффузды ќабынуы
- Ґкпелік гипертензия салдарынан ґкпеніѕ ќабынуы
?
Helicobacter pylory –ды жўќтырумен шаќырылєан жара ауруыныѕ емінде ќандай препаратар жаќсы јсер етеді:
- Ранитидин
- Фамотидин
+ Де-нол
- Метацин
- Гастофарм
?
Мендель симптомы:
+ эпигастрий аймаєын соќќылаєанда пайда болатын ауру сезімі
- Іш аускультациясы кезінде ішектіѕ перистальтикасыныѕ болмауы
- Перкуссия кезінде эпистрий аймаєында «плеск» шуыныѕ аныќталуы
-Асќазан тїбініѕ пальпация кезінде ауруы
- Семсер тјрізді ґсіндіні басќанда ауру сезімініѕ аныќталуы
?
Диарея, дене салмаєыныѕ тґмендеуі, гипоальбуминемия, ісінулер мен гиповитаминоз белгілері кґрінісімен болтаны кешен жіѕішке ішекте ќоректік заттар сіѕірілуініѕ тґмендеуі нјтижесінде дамиды. Жоєарыда кґрсетілген белгілер ќандай синдромєа тјн:
- Темірмен жїктеме (перегрузка) синдромы
- Ішектіѕ тітіркену синдромы
+ Мальабсорбция синдромы
- Демпинг-синдром
- Мальдигестия синдромы
?
Јйел адам, 35 жаста, тјулігіне 3 ретке дейін сулы кґпіршікті кґп мґлшерде болатын нјжіске, іштіѕ жоєарєы бґлігінде ауырсынуєа, дене салмаєыныѕ тґмендеуіне шаєымданады. Бірнеше кїн бўрын Тунистен келген, ол жерде теѕіз ґнімдеріне жасалєан экзотикалыќ таєамдар ќабылдаєан. Нјжіс бактериологиялыќ себіндісінде энтеротоксигенді Escherichia coli аныќталды. Патологиялыќ ґзгерістердіѕ мїмкін болатын себептері ќандай?
- Созылмалы панкреатиттіѕ ґршуі
- Бейспецификалыќ жаралы колит
+ «Саяхатшылар диареясы»
- Іш жїргізетін препараттарды ќабылдау
- Псевдомембранозды колит
?
Науќас Б, 40 жаста, 3 жыл бўрын холецистэктомия болєан. Шаєымдары ішініѕ кебуіне, іш ґтуіне шаєымданады. Тґмендегі дјрілердіѕ ќайсысын таєайындау тиімді:
+ Креонды
- Фесталды
- Пантап
- Маалоксты
- Омикап
?
Гипербилирубинемия неєўрлым тјн:
- Созылмалы панкреатиттіѕ ауырсыну тїріне
- Созылмалы панкреатиттіѕ латентті тїріне
- Созылмалы панкреатиттіѕ склероздаушы тїріне
- Созылмалы панкреатиттіѕ рецидивтік тїріне
+ Созылмалы панкреатиттіѕ псевдотуморозды тїріне
01_01_05_қаз. Ішкі аурулар, Гастроэнтерология, қаз.
$$$001
Гипербилирубинемия неғұрлым тән:
A) Созылмалы панкреатиттің ауырсыну формасына
B) Созылмалы панкреатиттің латентті формасына
C) Созылмалы панкреатиттің склероздаушы формасына
D) Созылмалы панкреатиттің рецидивті формасына
E) Созылмалы панкреатиттің псевдотуморозды формасына
{Дұрыс жауап}= Е
$$$002
Науқас 40 жаста тамақтан кейін пайда болатын, жатқан кезде күшейетін төс артындағы ауырсынуға, қыжылдауға, қышқылмен және ішкен тамақпен құсуға шағымданады. рН-метрияда гиперсекреция анықталады. Рентгенде: өңеш өтімді, кардиальды бөліктің кеуде қуысына шығуы және контрастты заттың асқазаннан өңешке қарай керу өтуі байқалады. Неғұрлым мүмкін диагноз:
A) Өңештің қатерлі ісігі
B) Кардия ахалазиясы
C) Өңештің дивертикулі
D) Өңештің пептикалық жарасы
E) Диафрагманың өңештік тесігінің жарығы
{Дұрыс жауап}= Е
$$$003
45 жастағы науқас асқазанэзофагеальды-рефлюксті ауруымен ұзақ уақыт ауырады, по поводу которой постоянно принимает протон помпасының ингибиторын үнемі қабылдайды. Соңғы 2 апта бойы тәулігіне 2-3 ретке дейін сұйық, көбікті нәжістің болуы және іштің құрылдауы мазалайды. Емдік ашығу және левомицетин көмектеспеген. Диагнозды нақтылаудың неғұрлым деректі әдісі:
A) Копрограмма
B) Колоноскопия
C) Ирригоскопия
D) Нәжісті жасырын қанға зерттеу
E) Нәжісті бактериялогиялық зерттеу
{Дұрыс жауап}= Е
$$$004
45 жастағы науқасты 10 жыл бойы жұтынудың кезеңді бұзылуы, әсіресе қатты тамақты жұтудың қиындауы, мазалайды. Жұтынуды жеңілдету мақсатында тамақтану кезінде денесін артқа қарай шалқайтуға мәжбүр болады. Сонымен қатар, құсуға, физикалық күштемеге байланыссыз пайда болатын төс артындағы ауырсынуға шағымданады. Науқастың жалпы жағдайы қанағаттанарлық. Неғұрлым тиімді емдеу тактикасы:
А) Метоклопрамид
B) Лактулоза
C) Домперидон
D) Цизаприд
E) Нифедипин
{Дұрыс жауап}= Е
$$$005
Науқас 28 жаста, екі жақты аднекситке байланысты антибактериялық массивті терапия курсын 24 күн бойы қабылдағаннан кейін, кенеттен ішінің төменгі жағында және бүйір бөліктерінде толғақ тәрізді ауырсыну, тәулігіне 6 ретке дейін су тәрізді сұйық нәжіс, дене қызуының 38одейін көтерілуі пайда болды. Тексергенде: іші жұмсақ, пальпацияда тоқ ішек бойында ауырсыну анықталады. Анализдерінде: Нв 124 г/л, лейкоциттер 1 мкл-де 12 мың, лейкоциттік формуланың солға ығысуы т/я 12%, ЭТЖ 35 мм/сағ. Неғұрлым тиімді тактика:
A) Метронидазол + амикацин + бактисубтил
B) Бацитрацин + пефлоксацин + бифиформ
C) Ванкомицин + метронидазол + бацитрацин
D) Левомицетин + гентамицин + платифиллин
E) Цефтриаксон + цизаприд + линекс
{Дұрыс жауап}= С
$$$006
72 жастағы науқасты эпигастрий аймағында тұйық керіп ауырсыну, тамақ ішкеннен кейін асқазанының аса толу сезімінің пайда болуы; шіріген иіспен кекіру; метеоризм; іш өтумен кезектесетін іш қату мазалайды. Объективті: төмен нәрлі; терісі бозғылт және құрғақ, тырнақтары сынғыш, ангулярлы стоматит белгілері. Неғұрлым тиімді емдеу тактикасы:
A) Сорбифер + алмагель + гепабене
B) Фамотидин + панзинорм + но-шпа
C) Цизаприд + алмагель + мезим-форте
D) Домперидон + креон + бифидумбактерин
E) Табиғи асқазан сөлі + панзинорм + мильгамма
{Дұрыс жауап}= Е
$$$007
Асқазан диспепсиясының жара тәрізді вариантына неғұрлым тән симптом:
A) Қыжылдау
B) Жүрек айну
C) Тез тою сезімі
D) Аш қарынға және түнгі ауырсыну
E) Тамақ ішкеннен кейін эпигастрий аймағында керу сезімі
{Дұрыс жауап}= D
$$$008
Науқас 54 жаста, тамақтан кейін 40-60 минут өткенде эпигастрий аймағында басып ауырсынуға және ауырлық сезіміне, қышқылмен, ауамен кекіруге, әлсіздікк, ашушаңдыққа шағымданады. Объективті: эпигастрийде ауырсыну анықталады. Қан анализінде: Нв – 90 г/л, эритроциттер – 3,8 х 1012/л, жалпы белок – 56 г/л. Рентгенологиялық: асқазанның үлкен иінінде және синусы аймағында привратникке шығып тұрған алып қыртыстар. Диагнозды нақтылауда неғұрлым деректі әдіс:
A) Асқазанішілік манометрия
B) Ирригоскопия
C) ЭФГДС нысаналы биопсиямен
D) Ректороманоскопия
E) Колоноскопия биопсиямен
{Дұрыс жауап}= С
$$$009
Науқас 39 жаста, дефекациядан кейін басылатын іштің төменгі бөліктеріндегі толғақ тәрізді ауырсынуға; тәулігіне 3-4 ретке дейін үлкен дәреттің жиілеуіне, әлсіздікке, ашушаңдыққа шағымданады. Тексергенде: жалпы жағдайы қанағаттанарлық, іші жұмсақ, төменгі бөлігінде, әсіресе сол жағына таман, аздап ауырсынады. Анализінде өзгерістер жоқ. Колоноскопияда тоқ ішекте органикалық өзгерістер анықталмады. Неғұрлым мүмкін диагноз:
A) Тоқ ішектің дивертикулезі
B) Гиршпрунг ауруы
C) Тітіркенген ішек синдромы
D) Псевдомембранозды колит
E) Созылмалы дизентерия
{Дұрыс жауап}= С
$$$010
Науқас 47 жаста, ішімдікті, цитрустыларды және кофені қабылдаумен байланысты қыжыл және төс артында ауырсыну мазалағанына бір жыл болған. Ауырсыну еңкейіп жұмыс істегенде күшейеді. Кейде құсу болады. Спазмолитиктер және аналгетиктер нәтижесіз. Неғұрлым тиімді тағайындау:
A) Маалокс + фамотидин
B) Гастроцепин + сукральфат
C) Фамотидин + висмут субцитрат
D) Домперидон + рабепразол
E) Омепразол + метронидазоа
{Дұрыс жауап}= D
$$$011
32 жастағы науқасты тамақтан кейін бір жарым сағат өткенде пайда болатын эпигастрий ай мағындағы ауырсыну; қышқылмен кекіру, қыжыл мазалайды. ЭФГДС: асқазанның антральды бөлігінің шырышты қабаты айқын гиперемияланған, санаулы эрозиялар. Неғұрлым тиімді тактика:
A) Домперидон + алмагель + де-нол
B) Маалокс + фамотидин + домперидон
C) Амоксицилин + кларитромицин + рабепразол
D) Омепразол + гастроцепин + тетрациклин
E) Амоксиклав + метронидазол + висмута субцитрат
{Дұрыс жауап}= С
$$$012
Науқас 56 жаста, эпигастрий аймағындағы ауырсынуға, өт аралас құсуға, таңертеңгілікте пайда болатын ауыздағы ашы дәмге шағымданады. Объективті: іші жұмсақ, эпигастрийде және оң қабырға доғасы астында ауырсынады. Оң жақ төс-бұғана-емізікше бұлшықеттері аяқшаларының арасын басқанда ауырсыну анықталады. ЭФГДС: эрозиялық гастрит. Неғұрлым тиімді тактика:
A) Алмагель + урсофальк + дюфалак
B) Домперидон + одестон + сукральфат
C) Мизопростол + алмагель + омепразол
D) Висмута субцитрат +маалокс + фамотидин
E) Амоксицилин +кларитромицин + рабепразол
{Дұрыс жауап}= В
$$$013
Созылмалы атрофиялық гастритке тән симптомдарды таңдаңыз:
A) Түнгі уақытта және ашқарынға пайда болатын эпигастрий аймағында ауырсынуы
B) Қыжыл,қышқыл құрамды құсу
C) Нәжістегі қан ұйындыларының болуы
D) Жалпы қан анализінде гиперхромдық анемия
E) Ерте және кеш пайда болатын қосарлануы
{Дұрыс жауап}= Е
$$$014
Асқазан жарасының сенімді тікелей рентгенологиялық белгісі болып табылады:
A) Асқазан қабырғасының деформациясы
B) Гиперсекреция
C) Моторикасы күшейген
D) Ниша
E) Кілегей қабаттың қыртыстарының конвергенциясы
{Дұрыс жауап}= D
$$$015
Терапевттің қабылдауға қоңдылығы жоғары науқас майлы тамақ қабылдағаннан кейін пайда болған сол жақ қабырға астындағы ауырсынуға, жеңілдік әкелмейтін кезеңді түрдегі құсуға шағым айтады. Объективті қарағанда: «қызыл тамшы» симптомы оң, Мейо-Робсон оң мәнді. Қанда амилаза деңгейінің жоғарлауы. Сіздің диагнозыңыз?
A) Созылмалы панкреатит, өршуі
B) Созылмалы холецистит, өршуі
C) Асқазан жара ауруы
D) Өт жолдарының дискинезиясы
E) Гастроэзофагеальды рефлюксті ауру
{Дұрыс жауап}= А
$$$016
Бауыр циррозының созылмалы гепатиттен ерекшелігі:
A) Портоковальдық и кава – кавальдық анастомоздардың болуы
B) Цитолиздық синдромының болуы
C) Холестаздық синдромның болуы
D) Холемия синдромның болуы
E) Паренхиматоздық сарғаюдың болуы
{Дұрыс жауап}= А
$$$017
Регионарлық илеитті келесі аурулардың қайсысымен ажырату қиынырақ:
A) Бейпецификалық жаралы колит
B) Ішек өткізгіштігінің бұзылуы
C) Жара ауруы
D) Өт тасты ауру
E) Зәр шығару жүйесінің ауруы
{Дұрыс жауап}= А
$$$018
49жаста науқас С., оң жақ қолға таралатын оң жақ қабырға астындағы ауырсынуға,өт қосылған құсуға шағымданып түсті. Об-ті: қоңымдылығы жоғары, склералары субиктериялық, оң жақ қабырға астындағы ауырсыну, Ортнер симптомдары оң мәнді. Қанда: лейкоцитер -12 мың., ЭТЖ-33 мм/с.Өтті зерттегенде: барлық үш порцияларда - кілегей, лейкоцит, IV порцияда - лямблиялар. Осы жағдайдағы ең тиімді ем:
A) Цефазолин
B) Гентамицин
C) Левомицетин
D) Эритромицин
E) Метронидазол
{Дұрыс жауап}= Е
$$$019
Асқазанның кілегей қабатын қорғайтын препаратқа жатады:
A) Клацид
B) Сукральфат
C) Эритромицин
D) Ооксациллин
E) Трихопол
{Дұрыс жауап}= В
$$$020
Асқазан жара ауруының анықтаудағы тиімді текскру әдісі:
A) Нәжісті жасырын қанға зерттеу (Грегерсен)
B) Жалпы нәжіс анализі
C) Фиброгастроскопия, биопсия
D) Асқазанның контрасты затпен рентгеноскопиясы
E) Фракциялық әдіс бойынша асқазан сөлінің анализі
{Дұрыс жауап}= С
$$$021
Науқас У., 28 жаста, қыжылға, тамақ қабылдағаннан кейін кеуде клеткасының артындағы «ашытуға», 1 ай бойы мазалаған қышқыл кекірікке шағым айтады. ЭГДС: өңештің төменгі үштен бір бөлігінің ісінуі және гиперемиясы анықталады. Таңдамалы ем атаңыз:
A) Маалокс+ фамотидин
B) Омепразол+ трихопол
C) Домперидон+ рабепразол
D) Омепразол + амоксициллин
E) Омепразол + висмут субцитрат B.
{Дұрыс жауап}= С
$$$022
30 жастағы ер адамда қан ұйындылары қосылған диарея,іштегі толғақ тәрізді ауырсыну,қызба пайда болды. Ректороманоскопияда кілегей қабаттың қанағыштығымен борпылдылығы анықталады. Осы жағдайда таңдалатын препарат:
A) Аалофальк
B) Фталазол
C) Левомицетин
D) Кортикостероиды
E) Ампициллин
{Дұрыс жауап}= А
$$$023
55 жастағы ер адам соңғы үш жылда жиі өршіп тұратын 12 елі ішектің жара ауруы,жиі рецидивтерімен ауырады. Н2-гистаминблокаторлармен емдеу оң нәтижесі болды. Жарадан қан кетумен түсті.Қан құйылды.4 апта ранитидинмен жүргізілген ем нәтижесінде жара тыртықтанды. Ары қарай емдеу тактикасы қандай:
A) Үздікті Н2-гистаминблокатораммен курсты терапия
B) Н2-гистаминблокаторлармен сүйемелдеуші терапия
С) Хирургиялық ем
D) Сукральфатпен терапия
Е) Омепразолмен курсты терапия
{Дұрыс жауап}= В
$$$024
30 жастағы ер адамда қан ұйындылары қосылған диарея, іштегі толғақ тәрізді ауырсыну,қызба пайда болды. Проктосигмоскопияда кілегей қабаттың қанағыштығы мен борпылдылығы анықталады. Төмендегі қай препаратты тағайындау тиімді?
A) Салофальк
B) Смекта
C) Ванкомицин
D) Фуразолидон
E) Метронидазол
{Дұрыс жауап} = А
01_01_01_қаз. Ішкі аурулар, Пульмонология, қаз.
$$$001
Бронх демікпесінің ұстамасы және демікпелік статустың бірінші сатысы арасында ажыратпа диагноз жүргізгенде неғұрлым маңызды белгі:
A) айқын цианоз
B) экспираторлық тұншығудың ауырлық дәрежесі
C) науқастың мәжбүрлік қалпы
D) эуфиллинді көк тамырға енгізудің нәтижесіздігі
E) бета 2-агонистерге рефрактерлік
{Дұрыс жауап}= Е
$$$002
Бронхоэктаз ауруымен ауыратын науқас қатты жөтелгеннен кейін кенеттен кеуде клеткасының оң жағында ауырсыну және ентігу пайда болды. Қарағанда: оң жақ кеуде клеткасы тыныс алуда қалыңқы және қабырға аралықтары томпайған; перкуссияда - тимпанит. Неғұрлым мүмкін асқыну:
A) Өкпе ателектазы
B) Пневмоторакс
C) Өкпе инфаркты
D) Өкпе эмфиземасы
E) Экссудациялық плеврит
{Дұрыс жауап}= В
$$$003
48 жастағы науқасты мөлшері тәулігіне 50 мл дейінгі шырышты іріңді қақырықпен жөтел, дене қызуының 38С дейін көтерілуі, ентігу мазалайды. Алғаш рет 6-7 жыл бұрын ауырған, аурудың өршуі соңғы 2 жылда жылына 3-4 ретке дейін жиілеген. Өкпесінде әлсіз тыныс, барлық алаңында құрғақ және әртүрлі калибрлі ылғалды сырылдар естіледі. Неғұрлым мүмкін диагноз:
A) Пневмония
B) Өкпе туберкулезі
C) Бронхоэктаз ауруы
D) Өкпенің созылмалы обструкциялық ауруы
E) Созылмалы іріңді бронхит
{Дұрыс жауап}= Е
$$$004
Аурудың жіті ағымы, ылғалды сырылдар, рентгенограммада өкпенің ортаңғы-төменгі бөліктерінде орташа интенсивті инфильтрациялық көлеңкелер, тез оң нәтижелі динамика неғұрлым тән:
A) Саркоидозға
B) Пневмокониозға
C) Ошақты пневмонияға
D) Милиарлы туберкулезге
E) Инфильтрациялық туберкулезге
{Дұрыс жауап}= А
$$$005
Әйел адам, 25 жаста, жүктіліктің 8-10 аптасы, қиын бөлінетін шырышты-іріңді қақырықпен жөтелге, дене қызуының 37 дейін көтерілуіне шағымданады. Суық тигеннен кейін жедел түрде ауырған. Сол жақ жауырын аралығында құрғақ сырылдар естіледі. Жалпы қан анализі өзгеріссіз. Неғұрлым тиімді емдеу тактикасы:
A) Ципрофлоксацин, амброксан
B) Метрогил, гентамицин
C) Лазолван, теплое питье
D) Амоксиклав, бронхолитин
E) Бромгексин, тетрациклин
{Дұрыс жауап}= С
$$$006
Науқас 53 жаста, жоғарғы бөліктің пневмониясы диагнозы қойылған. Қақырықта алтынды стафилококк анықталған. 2 апта өткенде науқастың қызуы көтеріліп, мөлшері 100 мл дейінгі жағымсыз иісті қақырық шыға бастаған. Рентгенде оң жақ өкпенің барлық жоғарғы бөлігін қамтыған деструкциялық үдеріс анықталған. Оң жақ өкпенің зақымданған бөлігінің резекциясы жасалынған. Опреациядан кейінгі кезеңде неғұрлым тиімді препарат:
A) Эритромицин
B) Экстенциллин
C) Метронидазол
D) Левофлоксацин
E) Амоксициллин
{Дұрыс жауап}= D
$$$007
Өкпенің созылмалы обструкциялық ауруымен ауыратын 65 жастағы науқас ентігудің, жөтелдің күшейе түсуіне, жасыл-сары түсті қақырық көлемінің көбеюіне, субфебрильді температураға шағымданады. Объективті: ТЖ – минутына 28 рет, ЖСЖ – минутына 92 рет. Аускультацияда: қатаң тыныс, құрғақ ысқырықты сырылдар естіледі. Неғұрлым тиімді тағайындау:
A) Гентамицин б/е
B) Кларитромицин per os
C) Сальбутамол к\т
D) Вентолин ингаляциялық
E) Сальбутамол ингаляциялық
{Дұрыс жауап}= В
$$$008
Өкпе тінінің іріңді-деструкциялық ыдырауы, қабырғасы жұқа ішінде сұйықтығы жоқ қуыстардың пайда болуы тән пневмонияның қоздырғышы:
A) Микоплазма
B) Клебсиелла
C) Аденовирус
D) Пневмококк
Е) Стафилококк
{Дұрыс жауап}= Е
$$$009
М. атты науқас, 38 жаста, ентігуге, құрғақ жөтелге, тершеңдікке, әлсіздікке, дене қызуының 38С дейін көтерілуіне шағымданады. 3 ай бұрын ЖРВИ болған. Қарағанда: мойын, қолтық асты, шап аймағы лимфа түйіндері 1,5 см дейін үлкейген, ауырсынбайды. Кеуде клеткасы терісінде – түйінді эритема. Рентгенде бронхопульмональды және медиастинальды лимфотүйіндердің үлкейгендігі анықталады. Қанда: ЭТЖ-35 мм/сағ, АЛТ– 128 ед/л, АСТ–78 ед/л. Неғұрлым мүмкін диагноз:
A) Саркоидоз
B) Өкпе амилоидозы
C) Ауруханадан тыс пневмония
D) Фиброздаушы альвеолит
E) Өкпенің қатерлі ісігі
{Дұрыс жауап}= А
$$$010
Науқас 55 жаста, кезеңді тұншығу ұстамаларына, айқын әлсіздікке, қиын бөлінетін шырышты қақырықпен жөтелге шағымданады. Ұстамалар аптасына 2-3 рет қайталанады. Қарағанда: «барабан таяқшалары» және «сағат шынысы» симптомдары, кеуде клеткасы бөшке тәрізді. Перкуссияда қорапты өкпелік дыбыс, аускультацияда – әлсіз везикулярлы тыныс. Неғұрлым мүмкін диагноз:
A) Пневмония
B) Пневмоторакс
C) Жіті бронхит
D) Өкпе эмфиземасы
E) Созылмалы бронхит
{Дұрыс жауап}= D
$$$011
Ауыр дәрежелі бөлікті пневмония анықталған 72 жастағы науқастың жоғары температурасы тез түскенде кенеттен айқын әлсіздік, бас айналуы, құлағының шуылдауы, жүрек айнуы, құсқысы келу сезімі пайда болды. Объективті: бозғылттық, айқын акроцианоз, суық жабысқақ тер, тахикардия, жіп тәрізді пульс, жүрек тондары тұйық, АҚҚ төмен. Науқас жағдайының күрт нашарлауының неғұрлым мүмкін аебебі:
A) Сепсис
B) Кардиогенді шок
C) Өкпе артерияларының тромбоэмболиясы
D) Инфекциялық-токсикалық шок
E) Жіті респираторлық дистресс-синдром
{Дұрыс жауап}= D
$$$012
Науқас 72 жаста, өкпенің созылмалы обструкциялық ауруымен көп жылдан бері ауырады, дене қызуының көтерілуіне, шырышты-іріңді қақырықпен жөтелге, ентігуге, әлсіздікке, тершеңдікке, шағымданады. Бұл шағымдары суық тигеннен кейін пайда болған. Рентгенде оң жақ өкпенің төменгі бөлігінде инфильтрация анықталады. Неғұрлым тиімді тактика:
A) Тетрациклин + метрогил + лазолван
B) Амоксиклав + гентамицин + бромгексин
C) Кларитромицин + преднизолон + бромгексин
D) Кларитромицин + амброксол + ипратропиума бромид
E) Цефуроксим + амброксол + ипратропиума бромид
{Дұрыс жауап}= D
$$$013
Науқас 46 жаста, әлсіздік, субфебрилитет, кеуде клеткасының оң жақ бөлігінде сыздап ауырсыну, жағымсыз иісті іріңді көлемді қақырықпен жөтел мазалайды. ТЖ – минутына 26 рет, оң жақ өкпенің жоғарғы бөлігінде амфоралық тыныс. Оң жақ өкпенің жоғарғы бөлігінің рентгенограммасында қуыс анықталады. Неғұрлым тиімді тактика:
A) Ампициллин + гентамицин
B) Плазмаферез курсы + цефтриаксон
C) Ошақты санациялау + қуысқа моксофлоксацин енгізу
D) Өкпе бөлігінің резекциясы + цефтриаксон
E) Левофлоксацин + инфузиялық терапия
{Дұрыс жауап}= С
$$$014
43 жастағы науқаста 4 ай бұрын субфебрильді лихорадка, аз өнімді жөтел, баяу үдейтін ентігу, әлсіздік пайда болған. Обьективті: жағдайы орташа ауырлық дәрежеде. Өкпеде әлсіз тыныс, базальды бөліктерде – крепитация. Рентгенде: өкпе суретінің күшеюі. Қанда: лейкоциттер-10,5 мың, ЭТЖ-23 мм/сағ. Пенициллинмен емдеу барысында науқастың ентігуі күшейіп, жағдайы нашарлаған. Сыртқы тыныс қызметін зерттеу: рестрикциялық типті тыныс жетіспеушілігінің белгілері. Неғұрлым мүмкін этиологиялық фактор:
A) Вирус
B) Саңырауқұлақ
C) Токсин
D) Паразит
E) Бактерия
{Дұрыс жауап}= В
$$$015
Гистиоцитарлық гранулеманың морфологиялық негізі болып табылады:
A) Эпителиодты клеткалар және Пирогов - Лангханс алып клеткалары.
B) Березовский – Штернберг клеткалары
C) LE-клеткалары
D) Макрофагтар
E) Эозинофилдер
{Дұрыс жауап}= E
$$$016
50 жастағы науқаста үдемелі ентігу, цианоз, «дабыл таяқшалары» тірәзді саусақтары, өкпеде крепитация анықталады. Рентгенологиялық суреті - «торлы өкпе». Болжам диагнозын қойыңыз?
A) Өкпе гистоплазмозы
B) Өкпе карциноматозы
C) Идиопатиялық фиброздаушы альвеолит
D) Х өкпе гистиоцитозы
E) Силикоз
{Дұрыс жауап}= С
$$$017
60 жастағы науқасты қол басы буындарының ауырсынуы мазалайды, «дабыл таяқшалары» тәрізді саусақтар анықталады. Соңғы айда құрғақ жөтел пайда болған. Рентгенограммада ұсақ ошақты милиарлық диссеминация анықталған. Бронхоальвеолярлық лаваж сүйықтығында – атипиялық клеткалар анықталады. Болжам диагнозын қойыңыз:
A) Өкпе гистоплазмозы
B) Өкпе карциноматозы
C) Идиопатиялық фиброздаушы альвеолит
D) Өкпе саркоидозы
E) Силикоз
{Дұрыс жауап}= В
$$$018
Пневмококктық этиологиялы пневмонияда жоғарғы белсенділікке ие антибактериялық препараттардың ішіндегі ен тиімділері:
A) Гентамицин, амикацин
B) Офлоксацин, ципрофлоксацин
C) Бензилпенициллин, экстенциллин
D) Фузидий қышқылы, ко-тримоксазол
E) Азитромицин, амоксиклав
{Дұрыс жауап}= Е
$$$019
Кондиционермен жабдықталған ірі қонақүйде жұмыс жасайтын қызметкерде дене температурасы 40С-қа дейін жедел жоғарлаған, қалтырау, қақырықты жөтел, қан қақыру, тыныс алған кездегі кеуде клеткасының ауырсынуы, миалгия, жүрек айну, іш өту пайда болған. Рентгенографияда екі өкпеде инфильтрациялық өзгерістер анықталады. Бірнеше күн бойы бірге жұмыс жасайтын қызметкер пневмония диагнозымен ауруханаға жатқызылған. Тиімді антибактериялық терапияны таңдаңыз:
A) Рифампицин+фторхинолон
B) Ванкомицин+ампицилин
C) Амоксиклав+пенициллин
D) Клиндамицин+фторхинолон
E) Цефалоспориндердің II ұрпағы
{Дұрыс жауап}= А
$$$020
61 жастағы науқас аздаған жүктеме кезіндегі ентігуге, құрғақ жөтелге шағымданады. 40 жыл бойы тәулігіне 1 қорап шылым шегеді. Қараған кезде – дене бітімі астеникалық, кілегей қабаттарының цианозы, дене салмағын жоғалту байқалады. Өкпеде қорап реңді перкуторлы дыбыс, аускультацияда – тыныстың айқын әлсіреуі, құрғақ ысқырықты сырылдар естіледі. Ең тиімді бронходилататор:
A) Эфедрин
B) Аминофиллин
C) Ипратропия бромиді
D) Астмопент
E) Флинизолид
{Дұрыс жауап}= С
$$$021
45 жастағы науқас А., пневмонияға байланысты амбулаторлық ем қабылдаған,антибиотиктер қабылдаған, бірақ науқастың жағдайы жақсармаған, дене температурасы 39°Сқа дейін жоғарлаған. ЖҚА: көлемді нейтрофильдік лейкоцитоздың солға ығысуы, ЭТЖ 40 мм/сағ. Рентгенограммада: анық горизонтальдық деңгей және оның үстіндегі қараю. Науқасты емдеу тактикасын таңдаңыз:
A) Санациялы бронхоскопия, муколитиктер, антибиотиктер
B) Жүргізіліп отырған антибактериальды терапияны жалғастыру
C) Иммуностимулятор тағайындау
D) Бронходилататор, антибиотик, муколитик
E) Саңырауқұлаққа қарсы терапияны тағайындау, массаж
{Дұрыс жауап}= А
$$$022
Бронхоэктазия ауруының диагностикасында ең тиімді әдіс:
A) Кеуде клеткасының рентгеноскопиясы
B) Бронхография
C) Спирография
D) Флюорография
E) Трансторакальдық биопсия
{Дұрыс жауап}= В
$$$023
32 жастағы науқас М, бірнеше ай бойына үдемелі тентігу,дене температурасының жоғарлауы, шаршағыштық, әлсіздік мазалайды. Тексеру кезінде мойын және медиастинальдық лимфотүйіндерінің ұлғаюы анықталады. ЭТЖ – 30 мм/сағ. Болжам диагнозын анықтаныз:
A) Лимфа түйіндерінің туберкулезі
B) Саркоидоз
C) Инфекциялық мононуклеоз
D) Лимфогранулематоз
E) Бейспецификалық лимфоаденит
{Дұрыс жауап}= В
$$$024
Аурудың жедел дамуы, ылғалды сырылдар, интенсивтілігі орташа ошақты инфильтративті көлеңке, тез оң динамиканың болуы тән:
A) Саркоидоз
B) Пневмокониоз
C) Ошақтық пневмония
D) Миллиарлық туберкулез
E) Инфильтративті туберкулез
{Дұрыс жауап}= C
$$$025
38 жастағы, науқас А. дәрігерге жөтелге,соңғы 2 жылда шырышты-іріңді қақырыққа шағым айтады. 15 жасынан бастап темекі шегеді. Соңғы 3 айда жүгірген және 3 қабатқа көтерілген кезде пайда болатын ентігу мазалайды. Аускультацияда: қатқыл тыныс, құрғақ сырылдар. Тиффно индексі 55%. Болжам диагнозын қойыңыз:
A) Қалталанған плеврит
B) Ошақтық пневмония
C) Созылмалы обструкциялық бронхит
D) Өкпе саркоидозы
E) Тыныс түншықпасы
{Дұрыс жауап}= C
$$$026
32 жастағы науқас М, бірнеше ай бойына ентігудің үдеуіне, дене температурасының жоғарлауы , шаршағыштыққа, әлсіздікке шағым айтады. Тексеру кезінде мойын, медиастинальды лимфоутүйіндерінің ұлғаюы анықталады. ЭТЖ – 30 мм/сағ. Квейм сынамасы оң мәнді. Преднизолон қандай дозада тағайындалады:
A) 20 мг тәулігіне
B) 30мг тәулігіне
C) 40 мг тәулігіне
D) 50 мг тәулігіне
E) 60 мг тәулігіне
{Дұрыс жауап}= А
$$$027
Стационарға 23 жастағы Е. атты курсант жеткізілді. температурасының 38,5°С дейін жоғарлауына, «тотық түсті» қақырықты жөтел, терең тыныс алғанда, жөтелгенде кеуде клеткасының ауырсынуына шағым айтады. Рентгенограммада – оң жақ өкпенің төменгі бөлігіндегі біртекті емес қараю анықталады. Осы жағдайда эмпирикалық терапияны таңдаңыз:
A) Тетрациклин
B) Гентамицин
C) Ровамицин
D) Бисептол
E) Кефзол
{Дұрыс жауап}= С
$$$028
СПИД-пен ауыратын науқас құрғақ жөтелге,ентігуге және дене температурасының жоғарлауына шағым айтады. Рентгенограммада өкпе суретінің күшеюі және екі жақты көбіне ортаңғы бөлікте орналасқан ұсақ ошақты көлеңкелер анықталады. Осы жағдайда таңтамалы препарат болып табылады:
A) Пенициллин
B) Ампициллин
C) Сульфометоксазол/триметоприм
D) Стрептомицин
E) Рокситромицин
{Дұрыс жауап}= С
Компьютерлік томография кезіндегі ±ялы µкпе суреті мен «к‰њгірт әйнек» типі бойынша екі жақты µзгеру анаѓ±рлым тән:
+ Фиброздаушы альвеолитке
- Екі жақты пневмонияѓа
- Милиарлы т‰берк‰лезге
- ¤кпе амилоидозына
- ¤кпе саркоидозына
?
Иммунды тапшылықты пневмония қай кезде пайда болмайды:
- Тумыстық иммундық тапшылықта
- АИТ (ВИЧ) -инфекциясында
+ Бронхообструктивті ауруларда
- Цитостатиктерді ±зақ қолданѓанда
- Глюкокортикоидтарды ±зақ қолданѓанда
?
Бронх демікпесінде сыртқы тыныс алу қызметін зерттеуде ењ мањызды зерттеу тәсіл:
- Спирография
- Компютерлік томография
+ Рентгенография
- Бронхоскопия
- Пневмотахометрия
?
Бронхтардыњ обструктивті µткізгіштігініњ б±зылысы кезінде жиі сезімтал зерттеу тәсілі:
- Спирометрия
- Пневмотахометрия
- Оксигемометрия
+ Пикфлоуметрия
- ¤кпе рентгенографиясы
?
¤кпеніњ созылмалы обструктивті ауруы кезінде сыртқы тыныс қызметініњ µзгерістері кµрінеді:
- ¤кпеніњ µмірлік сыйымдылыѓыныњ тµмендеуімен шектеледі
+ ‡демелі қайтымсыз обструкциямен
- Бронхообструктивті б±зылыстар ±стамасымен
- ‡демелі дамитын рестрикциямен
- Сальбутамол ингаляциясынан кейін жойылатын рестрикциямен
?
26 жасар науқаста диареямен қосарласқан, ішініњ ±стама тәрізді ауырсыну аясында алѓаш рет µнімді жµтелмен т±ншыѓу ±стамасы пайда болды. ¦стама кезінде бетініњ гиперемиясы, µкпеде кµптеген қ±рѓақ ысқырықты сырылдар. Диагнозды нақтылауда анаѓ±рлым ақпаратты әдіс:
- Бронхография
- ¤кпеніњ рентгенографиясы
+ Фибробронхоскопия
- Спирография
- Пикфлоуметрия
?
49 жастаѓы ер адам т‰њгі уақытта пайда болатын тыныс шыѓарудыњ қиындауымен т±ншыѓу ±стамасына; арақашықтықта естілетін сықырықты сырылдарѓа шаѓымданады. Объективті: аускультация кезінде патологиялық шуларсыз везикулярлы тыныс. Тыныс алу жиілігі минутына 19. Бронхоскопия кезінде жоѓары тыныс алу жолдарыныњ сілемей қабатыныњ ісінуі және гиперемиясы анықталѓан. ФГДС-да: µњештіњ ‰штен бір бµлігініњ мањайында біріккен эрозиялар, гиперемия. Бронхообструкцияныњ м‰мкін болатын себебі қайсы?
- Бронхты демікпе
- Трахеобронхиальды дискинезия
- Ж‰рек демікпесі
- Паразитоз
+ Гастроэзофагеальды рефлюксті ауру
?
Анамнезінде пансионаттарда, қонақ ‰йлерде кондиционерлермен, жуынатын бµлмелерді қолдану, диареямен, жµтелмен, айқын интоксикациямен фебрильді қызба; лимфоцитопениямен лейкоцитоз анаѓ±рлым тән пневмония:
- Хламидиялық
+ Легионеллездік
- Микоплазмалық
- Пневмококтық
- Стафиллококтық
?
63 жасар науқас қалтыраумен 390С дейін дене температурасыныњ кµтерілуімен жедел ауырды. Екі к‰ннен кейін тыныс алу кезінде кеуде қуысында ауырсынулар, «тотық т‰сті» қақырықтыњ бµлінуімен жµтел мазалай бастады. Объективті: сол жақ µкпеніњ тµменгі бµлігінде перкуторлы дыбыстыњ т±йықталуы, везикулярлы тыныстыњ әлсіреуі тындалады, крепитация. ТАЖ – минутына 28. Рентгенограммада сол жақ µкпеніњ тµменгі бµлігініњ қараюы анықталды. Осы жаѓдайда қандай антибактериалды препарат тиімдірек:
- Пенициллин
- Азитромицин
+ Цефуроксим
- Гентамицин
- Имипинем
?
Казармада т±ратын 19 жасар әскер қызметкері қ±рѓақ жµтелге, қалтырауѓа, 38о С дейін температуранањ кµтерілуіне, артралгия мен миалгияѓа шаѓымданады. Рентгенологиялық µкпелік суреттіњ к‰шеюі, оњ жақ µкпеніњ тµменгі бµлігініњ айқын емес анық қараюы анықталды. Пенициллин мен цефалоспориндермен емдеу тиімсіз. Науқасқа келтірілген препараттардыњ қайсын таѓайындау қажет:
- Имипинем
- Амоксиклав
- Цефуроксим
- Гентамицин
+ Азитромицин
?
Бронх демікпесімен сырқаттанатын 22 жастаѓы науқас қабылдау бµліміне жеткізілген. Обективті: эмоциялық қозѓан, дене температурасы 36,7°С, ЖЖЖ минутына 120, тынс алу жиілігі минутына 24. Аускультация кезінде: тынысы тез әлсіреген, бірлі қ±рѓақ сырылдар. Анамнезіне: тәулік бойы нәтижесіз беротекпен 10 ингаляция алѓан. Жедел жәрдем дәрігері кµктамырѓа 10 мл 2,4% эуфилин ерітіндісін енгізген. Ш±ѓыл кµмектіњ алѓашқы қадамы қандай?
- Симпатомиметиктердіњ мµлшерін жоѓарылату
- Регидратация
+ Кортикостероидтарды қолдану
- Эуфиллин мµлшерін жоѓарылату
- ¤кпеніњ жасанды вентиляциясы
?
28 жастаѓы науқаста балалық кезінен жµтелу, жиі суықтап ауыру болѓан. Физикалық дамуы қалѓан, тері жамылѓылары бозарѓан, саусақтары «дабыл таяқшасы» т‰рінде, аускультацияда тынысы қатқыл, тµменгі бµліктерінде орташа кµпіршікті сырылдар естіледі. Бронхографияда: бронхтыњ тµменгі бµліктерінде бірдей емес қапшықтық кењеюлер. Науқастаѓы болжам диагноз:
- созылмалы обструкциялы бронхит.
+ бронхоэктаз ауру.
- трахеобронхиальді дискинезия.
- бронхылық демікпе.
- бµліктік пневмония.
?
Науқаста кµп жылдан бері шырышты қақырықты жµтел мазалайды, темекі шекпейді, ыстық цехта ж±мыс істейді. Қараѓанда: кеуде клеткасы µзгермеген, аускультацияда: қатқыл тыныс, қ±рѓақ шашырањқы сырылдар естіледі. Рентгенде: патологиялық µзгерістер жоқ. Науқастаѓы болжамды диагноз:
- бронхоэктаз ауру.
- µкпе туберкулезі.
+ созылмалы жай бронхит.
- созылмалы обструктивті бронхит.
- жіті ошақты пневмония.
?
Науқас қ±рылысшы болып ж±мыс істейді, кµп жыл темекі шегеді, қиын бµлінетін қақырықты жµтел, шамалы физикалық к‰штемеден кейін ентігу, дем шыѓарудыњ қиындауымен, ж±мысқа қабілетініњ тµмендеуі мазалайды. Қараѓанда: кеуде клеткасы кењейген, µкпесінде әлсіреген тыныс, µкпеніњ барлық бµлімдерінде қ±рѓақ шашырањқы сырылдар естіледі. Рентгенде: µкпе суреті к‰шейген, µкпе т‰бірі кењейген, кµк ет тµмен т‰скен. Науқастыњ болжам диагнозы:
- µкпе обыры.
- бронхоэктаз ауруы.
- µкпе туберкулезі
- созылмалы жай бронхит.
+ созылмалы обструкциялы бронхит
?
Жедел пневмониямен 58 жастаѓы науқасқа бактериологялық зерттеумен қатар антипневмококктық антиденелерді анықтау мақсатымен ИФА жасалды. Нәтижесі: бірінші сарысуда АД 1:320, екінші (10 к‰ннен кейін) 1:320. Екі қорытындыныњ бірдей болуыныњ себебі қандай:
- антипневмококктық антиденелердіњ минималды диагностикалық титрі аурудыњ жедел кезењіне сәйкес келеді;
- стандартты жаѓдайда әдістемелік қателік, нәтижесі есептелмейді;
- иммундық ж‰йеніњ бір звеносында қателік кеткендіктен нәтижелері бірдей;
- екі сарысудаѓы алынѓан титрлер дені сау адамдарда кездеседі;
+ ж±птық сарысуды зерттеуде материалды жинауда уақыт интервалы д±рыс сақталынбаѓан.
?
26 жастаѓы науқас цитрусттарды жегенде еріні мен тілініњ ісінуіне шаѓымданып қаралды. Қандай ауруды болжауѓа болады:
- комплемент ж‰йесініњ туа біткен кемістігі
- біріншілік иммундытапшылық
- комплемент ж‰йесініњ ж‰ре пайда болѓан кемістігі
- жарақаттан кейінгі лимфостаз
+ аллергиялық Квинке ісінуі
?
Жедел улануда ж‰рек – тамыр ж‰йесі қызметініњ б±зылуында қандай жиі асқыну кездеседі:
+ токсикалық коллапс
- ж‰рек µткізгіштігініњ б±зылуы
- аритмия
- µкпе ісінуі
- миокард ишемиясы
?
Әрт‰рлі улану кезінде психоневрологиялық б±зылыстарѓа жатпайды:
- психоз
- қалтырау синдромы
- естен тану
- салдану
+ гиповолемия
?
42 жастаѓы науқас байқаусызда белгісіз с±йықты ішіп қойѓаннан кейін қан араласқан қ±сықтыњ пайда болуына шаѓымданѓан. Қараѓанда: есі сақталѓан, ауыз мањында к‰йік іздері бар, ауыз қуысы айқын қызарѓан, шырышты қабаттары ісінген, бауыры ±лѓайѓан, диурезі тµмендеген. ФГДС-зерттеуде µњештіњ химиялық к‰йігі байқалады. Науқастыњ болжам диагнозы:
- ішімдікпен уланѓан
- ішімдік сурагатымен уланѓан
+ қышқылмен уланѓан
- транвилизатормен улаѓан
- сірке қышқылымен уланѓан
?
Жедел кµмек қызметкерлерімен белгісіз біреу каматозды жаѓдайда жеткізілген. Тері жабыны суық, сипаѓанда жабысқақ, беті қызарѓан, қарашыѓы кењейген, тынысы баяу, тамыр соѓысы жиі, әлсіз, еріксіз зәр мен нәжісі бµлінеді. Ауыз қуысында: шырышты қабатыныњ кµгеруі, аузынан спирттіњ иісі шыѓады. Науқас жаѓдайыныњ нашарлауы немен байланысты:
+ ішімдікпен уланмен
- сілтімен уланумен
- барбитураттармен уланумен
- қышқылмен уланумен
- транквилизаторлармен уланумен
?
Дифтериямен науқаспен бір топ қатынаста болѓан. Солардыњ қайсысына дифтериялық анатоксинді ењгізу қажет:
- анатоксинніњ соњѓы дозасын жарты жыл б±рын қабылдаѓан т±лѓа;
- анатоксинніњ соњѓы дозасын бір жарты жыл б±рын қабылдаѓан т±лѓа;
- соњѓы дозаны 3 жыл б±рын қабылдаѓан т±лѓа;
- соњѓы дозаны 5 жыл б±рын қабылдаѓан т±лѓа;
+ соњѓы дозаны 5 жылдан артық уақыт б±рын қабылдаѓан т±лѓа.
01_01_01_қаз. Ішкі аурулар, Пульмонология, қаз.
01_01_01_қаз.
$$$001
Бронх демікпесінің ұстамасы және демікпелік статустың бірінші сатысы арасында ажыратпа диагноз жүргізгенде неғұрлым маңызды белгі:
A) айқын цианоз
B) экспираторлық тұншығудың ауырлық дәрежесі
C) науқастың мәжбүрлік қалпы
D) эуфиллинді көк тамырға енгізудің нәтижесіздігі
E) бета 2-агонистерге рефрактерлік
{Дұрыс жауап}= Е
{Күрделілік}= 1
{Оқулық}=(Клинические рекомендации. Бронхиальная астма у взрослых. Под ред. А.Г.Чучалина. М. 2007)
{Курс}=7
{Семестр}=14
01_01_01_қаз.
$$$002
Бронхоэктаз ауруымен ауыратын науқас қатты жөтелгеннен кейін кенеттен кеуде клеткасының оң жағында ауырсыну және ентігу пайда болды. Қарағанда: оң жақ кеуде клеткасы тыныс алуда қалыңқы және қабырға аралықтары томпайған; перкуссияда - тимпанит. Неғұрлым мүмкін асқыну:
A) Өкпе ателектазы
B) Пневмоторакс
C) Өкпе инфаркты
D) Өкпе эмфиземасы
E) Экссудациялық плеврит
{Дұрыс жауап}= В
{Күрделілік}= 2
{Оқулық}=(Клинические рекомендации. Пульмонология. Под ред. А.Г.Чучалина. ГЭОТАР-Медиа, 2007, 228 с.)
{Курс}=7
{Семестр}=14
01_01_01_қаз.
$$$003
48 жастағы науқасты мөлшері тәулігіне 50 мл дейінгі шырышты іріңді қақырықпен жөтел, дене қызуының 38С дейін көтерілуі, ентігу мазалайды. Алғаш рет 6-7 жыл бұрын ауырған, аурудың өршуі соңғы 2 жылда жылына 3-4 ретке дейін жиілеген. Өкпесінде әлсіз тыныс, барлық алаңында құрғақ және әртүрлі калибрлі ылғалды сырылдар естіледі. Неғұрлым мүмкін диагноз:
A) Пневмония
B) Өкпе туберкулезі
C) Бронхоэктаз ауруы
D) Өкпенің созылмалы обструкциялық ауруы
E) Созылмалы іріңді бронхит
{Дұрыс жауап}= Е
{Күрделілік}= 2
{Оқулық}=(Клинические рекомендации. Пульмонология. Под ред. А.Г.Чучалина. ГЭОТАР-Медиа, 2007, 228 с.)
{Курс}=7
{Семестр}=14
01_01_01_қаз.
$$$004
Аурудың жіті ағымы, ылғалды сырылдар, рентгенограммада өкпенің ортаңғы-төменгі бөліктерінде орташа интенсивті инфильтрациялық көлеңкелер, тез оң нәтижелі динамика неғұрлым тән:
A) Саркоидозға
B) Пневмокониозға
C) Ошақты пневмонияға
D) Милиарлы туберкулезге
E) Инфильтрациялық туберкулезге
{Дұрыс жауап}= А
{Күрделілік}= 2
{Оқулық}=(Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В. Внутренние болезни. Система органов дыхания. М. Бином, 2005, 464 с.)
{Курс}=7
{Семестр}=14
01_01_01_қаз.
$$$005
Әйел адам, 25 жаста, жүктіліктің 8-10 аптасы, қиын бөлінетін шырышты-іріңді қақырықпен жөтелге, дене қызуының 37 дейін көтерілуіне шағымданады. Суық тигеннен кейін жедел түрде ауырған. Сол жақ жауырын аралығында құрғақ сырылдар естіледі. Жалпы қан анализі өзгеріссіз. Неғұрлым тиімді емдеу тактикасы:
A) Ципрофлоксацин, амброксан
B) Метрогил, гентамицин
C) Лазолван, теплое питье
D) Амоксиклав, бронхолитин
E) Бромгексин, тетрациклин
{Дұрыс жауап}= С
{Күрделілік}= 3
{Оқулық}=( Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В. Внутренние болезни. Система органов дыхания. М. Бином, 2005, 464 с.)
{Курс}=7
{Семестр}=14
01_01_01_қаз.
$$$006
Науқас 53 жаста, жоғарғы бөліктің пневмониясы диагнозы қойылған. Қақырықта алтынды стафилококк анықталған. 2 апта өткенде науқастың қызуы көтеріліп, мөлшері 100 мл дейінгі жағымсыз иісті қақырық шыға бастаған. Рентгенде оң жақ өкпенің барлық жоғарғы бөлігін қамтыған деструкциялық үдеріс анықталған. Оң жақ өкпенің зақымданған бөлігінің резекциясы жасалынған. Опреациядан кейінгі кезеңде неғұрлым тиімді препарат:
A) Эритромицин
B) Экстенциллин
C) Метронидазол
D) Левофлоксацин
E) Амоксициллин
{Дұрыс жауап}= D
{Күрделілік}= 3
{Оқулық}=(Национальное руководство. Пульмонология. Под ред. А.Г.Чучалина. ГЭОТАР-Медиа, 2008, 800 с.)
{Курс}=7
{Семестр}=14
01_01_01_қаз.
$$$007
Өкпенің созылмалы обструкциялық ауруымен ауыратын 65 жастағы науқас ентігудің, жөтелдің күшейе түсуіне, жасыл-сары түсті қақырық көлемінің көбеюіне, субфебрильді температураға шағымданады. Объективті: ТЖ – минутына 28 рет, ЖСЖ – минутына 92 рет. Аускультацияда: қатаң тыныс, құрғақ ысқырықты сырылдар естіледі. Неғұрлым тиімді тағайындау:
A) Гентамицин б/е
B) Кларитромицин per os
C) Сальбутамол к\т
D) Вентолин ингаляциялық
E) Сальбутамол ингаляциялық
{Дұрыс жауап}= В
{Күрделілік}=3
{Оқулық}=(Национальное руководство. Пульмонология. Под ред. А.Г.Чучалина. ГЭОТАР-Медиа, 2008, 800 с.)
{Курс}=7
{Семестр}=14
01_01_05_қаз. Ішкі аурулар, Гастроэнтерология, қаз.
01_01_05_қаз.
$$$001
Гипербилирубинемия неғұрлым тән:
A) Созылмалы панкреатиттің ауырсыну формасына
B) Созылмалы панкреатиттің латентті формасына
C) Созылмалы панкреатиттің склероздаушы формасына
D) Созылмалы панкреатиттің рецидивті формасына
E) Созылмалы панкреатиттің псевдотуморозды формасына
{Дұрыс жауап}= Е
{Күрделілік}= 1
{Оқулық}=(Клинические рекомендации. Гастроэнтерология. Под ред. В.Т.Ивашкина. М.: 2006)
{Курс}=7
{Семестр}=14
01_01_05_қаз.
$$$002
Науқас 40 жаста тамақтан кейін пайда болатын, жатқан кезде күшейетін төс артындағы ауырсынуға, қыжылдауға, қышқылмен және ішкен тамақпен құсуға шағымданады. рН-метрияда гиперсекреция анықталады. Рентгенде: өңеш өтімді, кардиальды бөліктің кеуде қуысына шығуы және контрастты заттың асқазаннан өңешке қарай керу өтуі байқалады. Неғұрлым мүмкін диагноз:
A) Өңештің қатерлі ісігі
B) Кардия ахалазиясы
C) Өңештің дивертикулі
D) Өңештің пептикалық жарасы
E) Диафрагманың өңештік тесігінің жарығы
{Дұрыс жауап}= Е
{Күрделілік}= 2
{Оқулық}=( Клинические рекомендации. Гастроэнтерология. Под ред. В.Т.Ивашкина. М.: 2006)
{Курс}=7
{Семестр}=14
01_01_05_қаз.
$$$003
45 жастағы науқас асқазанэзофагеальды-рефлюксті ауруымен ұзақ уақыт ауырады, по поводу которой постоянно принимает протон помпасының ингибиторын үнемі қабылдайды. Соңғы 2 апта бойы тәулігіне 2-3 ретке дейін сұйық, көбікті нәжістің болуы және іштің құрылдауы мазалайды. Емдік ашығу және левомицетин көмектеспеген. Диагнозды нақтылаудың неғұрлым деректі әдісі:
A) Копрограмма
B) Колоноскопия
C) Ирригоскопия
D) Нәжісті жасырын қанға зерттеу
E) Нәжісті бактериялогиялық зерттеу
{Дұрыс жауап}= Е
{Күрделілік}= 2
{Оқулық}=( Клинические рекомендации. Гастроэнтерология. Под ред. В.Т.Ивашкина. М.: 2006)
{Курс}=7
{Семестр}=14
01_01_05_қаз.
$$$004
45 жастағы науқасты 10 жыл бойы жұтынудың кезеңді бұзылуы, әсіресе қатты тамақты жұтудың қиындауы, мазалайды. Жұтынуды жеңілдету мақсатында тамақтану кезінде денесін артқа қарай шалқайтуға мәжбүр болады. Сонымен қатар, құсуға, физикалық күштемеге байланыссыз пайда болатын төс артындағы ауырсынуға шағымданады. Науқастың жалпы жағдайы қанағаттанарлық. Неғұрлым тиімді емдеу тактикасы:
А) Метоклопрамид
B) Лактулоза
C) Домперидон
D) Цизаприд
E) Нифедипин
{Дұрыс жауап}= Е
{Күрделілік}= 3
{Оқулық}=(Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В. Внутренние болезни. Болезни органов пищеварения. Медпресс-информ: 2007)
{Курс}=7
{Семестр}=14
01_01_05_қаз.
$$$005
Науқас 28 жаста, екі жақты аднекситке байланысты антибактериялық массивті терапия курсын 24 күн бойы қабылдағаннан кейін, кенеттен ішінің төменгі жағында және бүйір бөліктерінде толғақ тәрізді ауырсыну, тәулігіне 6 ретке дейін су тәрізді сұйық нәжіс, дене қызуының 38одейін көтерілуі пайда болды. Тексергенде: іші жұмсақ, пальпацияда тоқ ішек бойында ауырсыну анықталады. Анализдерінде: Нв 124 г/л, лейкоциттер 1 мкл-де 12 мың, лейкоциттік формуланың солға ығысуы т/я 12%, ЭТЖ 35 мм/сағ. Неғұрлым тиімді тактика:
A) Метронидазол + амикацин + бактисубтил
B) Бацитрацин + пефлоксацин + бифиформ
C) Ванкомицин + метронидазол + бацитрацин
D) Левомицетин + гентамицин + платифиллин
E) Цефтриаксон + цизаприд + линекс
{Дұрыс жауап}= С
{Күрделілік}= 3
{Оқулық}=( Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В. Внутренние болезни. Болезни органов пищеварения. Медпресс-информ: 2007)
{Курс}=7
{Семестр}=14
01_01_05_қаз.
$$$006
72 жастағы науқасты эпигастрий аймағында тұйық керіп ауырсыну, тамақ ішкеннен кейін асқазанының аса толу сезімінің пайда болуы; шіріген иіспен кекіру; метеоризм; іш өтумен кезектесетін іш қату мазалайды. Объективті: төмен нәрлі; терісі бозғылт және құрғақ, тырнақтары сынғыш, ангулярлы стоматит белгілері. Неғұрлым тиімді емдеу тактикасы:
A) Сорбифер + алмагель + гепабене
B) Фамотидин + панзинорм + но-шпа
C) Цизаприд + алмагель + мезим-форте
D) Домперидон + креон + бифидумбактерин
E) Табиғи асқазан сөлі + панзинорм + мильгамма
{Дұрыс жауап}= Е
{Күрделілік}= 3
{Оқулық}=( Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В. Внутренние болезни. Болезни органов пищеварения. Медпресс-информ: 2007)
01_01_01_қаз. Ішкі аурулар, Пульмонология, қаз.
01_01_01_қаз.
$$$001
Өкпе тінінің іріңді-деструкциялық ыдырауы, қабырғасы жұқа ішінде сұйықтығы жоқ қуыстардың пайда болуы тән пневмонияның қоздырғышы:
A) Микоплазма
B) Клебсиелла
C) Аденовирус
D) Пневмококк
Е) Стафилококк
{Дұрыс жауап}= Е
{Күрделілік}= 1
{Оқулық}=( Клинические рекомендации. Пульмонология. Под ред. А.Г.Чучалина. ГЭОТАР-Медиа, 2007, 228 с.)
{Курс}=7
{Семестр}=14
01_01_01_қаз.
$$$002
М. атты науқас, 38 жаста, ентігуге, құрғақ жөтелге, тершеңдікке, әлсіздікке, дене қызуының 38С дейін көтерілуіне шағымданады. 3 ай бұрын ЖРВИ болған. Қарағанда: мойын, қолтық асты, шап аймағы лимфа түйіндері 1,5 см дейін үлкейген, ауырсынбайды. Кеуде клеткасы терісінде – түйінді эритема. Рентгенде бронхопульмональды және медиастинальды лимфотүйіндердің үлкейгендігі анықталады. Қанда: ЭТЖ-35 мм/сағ, АЛТ– 128 ед/л, АСТ–78 ед/л. Неғұрлым мүмкін диагноз:
A) Саркоидоз
B) Өкпе амилоидозы
C) Ауруханадан тыс пневмония
D) Фиброздаушы альвеолит
E) Өкпенің қатерлі ісігі
{Дұрыс жауап}= А
{Күрделілік}= 2
{Оқулық}=( Клинические рекомендации. Пульмонология. Под ред. А.Г.Чучалина. ГЭОТАР-Медиа, 2007, 228 с.)
{Курс}=7
{Семестр}=14
01_01_01_қаз.
$$$003
Науқас 55 жаста, кезеңді тұншығу ұстамаларына, айқын әлсіздікке, қиын бөлінетін шырышты қақырықпен жөтелге шағымданады. Ұстамалар аптасына 2-3 рет қайталанады. Қарағанда: «барабан таяқшалары» және «сағат шынысы» симптомдары, кеуде клеткасы бөшке тәрізді. Перкуссияда қорапты өкпелік дыбыс, аускультацияда – әлсіз везикулярлы тыныс. Неғұрлым мүмкін диагноз:
A) Пневмония
B) Пневмоторакс
C) Жіті бронхит
D) Өкпе эмфиземасы
E) Созылмалы бронхит
{Дұрыс жауап}= D
{Күрделілік}= 2
{Оқулық}=( Клинические рекомендации. Пульмонология. Под ред. А.Г.Чучалина. ГЭОТАР-Медиа, 2007, 228 с.)
{Курс}=7
{Семестр}=14
01_01_01_қаз.
$$$004
Ауыр дәрежелі бөлікті пневмония анықталған 72 жастағы науқастың жоғары температурасы тез түскенде кенеттен айқын әлсіздік, бас айналуы, құлағының шуылдауы, жүрек айнуы, құсқысы келу сезімі пайда болды. Объективті: бозғылттық, айқын акроцианоз, суық жабысқақ тер, тахикардия, жіп тәрізді пульс, жүрек тондары тұйық, АҚҚ төмен. Науқас жағдайының күрт нашарлауының неғұрлым мүмкін аебебі:
A) Сепсис
B) Кардиогенді шок
C) Өкпе артерияларының тромбоэмболиясы
D) Инфекциялық-токсикалық шок
E) Жіті респираторлық дистресс-синдром
{Дұрыс жауап}= D
{Күрделілік}= 2
{Оқулық}=( Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В. Внутренние болезни. Система органов дыхания. М. Бином, 2005, 464 с.)
{Курс}=7
{Семестр}=14
01_01_01_қаз.
$$$005
Науқас 72 жаста, өкпенің созылмалы обструкциялық ауруымен көп жылдан бері ауырады, дене қызуының көтерілуіне, шырышты-іріңді қақырықпен жөтелге, ентігуге, әлсіздікке, тершеңдікке, шағымданады. Бұл шағымдары суық тигеннен кейін пайда болған. Рентгенде оң жақ өкпенің төменгі бөлігінде инфильтрация анықталады. Неғұрлым тиімді тактика:
A) Тетрациклин + метрогил + лазолван
B) Амоксиклав + гентамицин + бромгексин
C) Кларитромицин + преднизолон + бромгексин
D) Кларитромицин + амброксол + ипратропиума бромид
E) Цефуроксим + амброксол + ипратропиума бромид
{Дұрыс жауап}= D
{Күрделілік}= 3
{Оқулық}=( Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В. Внутренние болезни. Система органов дыхания. М. Бином, 2005, 464 с.)
{Курс}=7
{Семестр}=14
01_01_01_қаз.
$$$006
Науқас 46 жаста, әлсіздік, субфебрилитет, кеуде клеткасының оң жақ бөлігінде сыздап ауырсыну, жағымсыз иісті іріңді көлемді қақырықпен жөтел мазалайды. ТЖ – минутына 26 рет, оң жақ өкпенің жоғарғы бөлігінде амфоралық тыныс. Оң жақ өкпенің жоғарғы бөлігінің рентгенограммасында қуыс анықталады. Неғұрлым тиімді тактика:
A) Ампициллин + гентамицин
B) Плазмаферез курсы + цефтриаксон
C) Ошақты санациялау + қуысқа моксофлоксацин енгізу
D) Өкпе бөлігінің резекциясы + цефтриаксон
E) Левофлоксацин + инфузиялық терапия
{Дұрыс жауап}= С
{Күрделілік}= 3
{Оқулық}=(Клинические рекомендации. Пульмонология. Под ред. А.Г.Чучалина. ГЭОТАР-Медиа, 2007, 228 с.)
{Курс}=7
{Семестр}=14
01_01_01_қаз.
$$$007
43 жастағы науқаста 4 ай бұрын субфебрильді лихорадка, аз өнімді жөтел, баяу үдейтін ентігу, әлсіздік пайда болған. Обьективті: жағдайы орташа ауырлық дәрежеде. Өкпеде әлсіз тыныс, базальды бөліктерде – крепитация. Рентгенде: өкпе суретінің күшеюі. Қанда: лейкоциттер-10,5 мың, ЭТЖ-23 мм/сағ. Пенициллинмен емдеу барысында науқастың ентігуі күшейіп, жағдайы нашарлаған. Сыртқы тыныс қызметін зерттеу: рестрикциялық типті тыныс жетіспеушілігінің белгілері. Неғұрлым мүмкін этиологиялық фактор:
A) Вирус
B) Саңырауқұлақ
C) Токсин
D) Паразит
E) Бактерия
{Дұрыс жауап}= В
{Күрделілік}= 3
{Оқулық}=(Клинические рекомендации. Пульмонология. Под ред. А.Г.Чучалина. ГЭОТАР-Медиа, 2007, 228 с.)
01_01_05_қаз. Ішкі аурулар, Гастроэнтерология, қаз.
01_01_05_қаз.
$$$001
Асқазан диспепсиясының жара тәрізді вариантына неғұрлым тән симптом:
A) Қыжылдау
B) Жүрек айну
C) Тез тою сезімі
D) Аш қарынға және түнгі ауырсыну
E) Тамақ ішкеннен кейін эпигастрий аймағында керу сезімі
{Дұрыс жауап}= D
{Күрделілік}= 1
{Оқулық}=( Клинические рекомендации. Гастроэнтерология. Под ред. В.Т.Ивашкина. М.: 2006)
{Курс}=7
{Семестр}=14
01_01_05_қаз.
$$$002
Науқас 54 жаста, тамақтан кейін 40-60 минут өткенде эпигастрий аймағында басып ауырсынуға және ауырлық сезіміне, қышқылмен, ауамен кекіруге, әлсіздікк, ашушаңдыққа шағымданады. Объективті: эпигастрийде ауырсыну анықталады. Қан анализінде: Нв – 90 г/л, эритроциттер – 3,8 х 1012/л, жалпы белок – 56 г/л. Рентгенологиялық: асқазанның үлкен иінінде және синусы аймағында привратникке шығып тұрған алып қыртыстар. Диагнозды нақтылауда неғұрлым деректі әдіс:
A) Асқазанішілік манометрия
B) Ирригоскопия
C) ЭФГДС нысаналы биопсиямен
D) Ректороманоскопия
E) Колоноскопия биопсиямен
{Дұрыс жауап}= С
{Күрделілік}= 2
{Оқулық}=( Клинические рекомендации. Гастроэнтерология. Под ред. В.Т.Ивашкина. М.: 2006)
{Курс}=7
{Семестр}=14
01_01_05_рус.
$$$003
Науқас 39 жаста, дефекациядан кейін басылатын іштің төменгі бөліктеріндегі толғақ тәрізді ауырсынуға; тәулігіне 3-4 ретке дейін үлкен дәреттің жиілеуіне, әлсіздікке, ашушаңдыққа шағымданады. Тексергенде: жалпы жағдайы қанағаттанарлық, іші жұмсақ, төменгі бөлігінде, әсіресе сол жағына таман, аздап ауырсынады. Анализінде өзгерістер жоқ. Колоноскопияда тоқ ішекте органикалық өзгерістер анықталмады. Неғұрлым мүмкін диагноз:
A) Тоқ ішектің дивертикулезі
B) Гиршпрунг ауруы
C) Тітіркенген ішек синдромы
D) Псевдомембранозды колит
E) Созылмалы дизентерия
{Дұрыс жауап}= С
{Күрделілік}= 2
{Оқулық}=( Клинические рекомендации. Гастроэнтерология. Под ред. В.Т.Ивашкина. М.: 2006)
{Курс}=7
{Семестр}=14
01_01_05_қаз.
$$$004
Науқас 47 жаста, ішімдікті, цитрустыларды және кофені қабылдаумен байланысты қыжыл және төс артында ауырсыну мазалағанына бір жыл болған. Ауырсыну еңкейіп жұмыс істегенде күшейеді. Кейде құсу болады. Спазмолитиктер және аналгетиктер нәтижесіз. Неғұрлым тиімді тағайындау:
A) Маалокс + фамотидин
B) Гастроцепин + сукральфат
C) Фамотидин + висмут субцитрат
D) Домперидон + рабепразол
E) Омепразол + метронидазоа
{Дұрыс жауап}= D
{Күрделілік}= 3
{Оқулық}=( Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В. Внутренние болезни. Болезни органов пищеварения. Медпресс-информ: 2007)
{Курс}=7
{Семестр}=14
01_01_05_қаз.
$$$005
32 жастағы науқасты тамақтан кейін бір жарым сағат өткенде пайда болатын эпигастрий ай мағындағы ауырсыну; қышқылмен кекіру, қыжыл мазалайды. ЭФГДС: асқазанның антральды бөлігінің шырышты қабаты айқын гиперемияланған, санаулы эрозиялар. Неғұрлым тиімді тактика:
A) Домперидон + алмагель + де-нол
B) Маалокс + фамотидин + домперидон
C) Амоксицилин + кларитромицин + рабепразол
D) Омепразол + гастроцепин + тетрациклин
E) Амоксиклав + метронидазол + висмута субцитрат
{Дұрыс жауап}= С
{Күрделілік}= 3
{Оқулық}=( Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В. Внутренние болезни. Болезни органов пищеварения. Медпресс-информ: 2007)
{Курс}=7
{Семестр}=14
01_01_05_қаз.
$$$006
Науқас 56 жаста, эпигастрий аймағындағы ауырсынуға, өт аралас құсуға, таңертеңгілікте пайда болатын ауыздағы ашы дәмге шағымданады. Объективті: іші жұмсақ, эпигастрийде және оң қабырға доғасы астында ауырсынады. Оң жақ төс-бұғана-емізікше бұлшықеттері аяқшаларының арасын басқанда ауырсыну анықталады. ЭФГДС: эрозиялық гастрит. Неғұрлым тиімді тактика:
A) Алмагель + урсофальк + дюфалак
B) Домперидон + одестон + сукральфат
C) Мизопростол + алмагель + омепразол
D) Висмута субцитрат +маалокс + фамотидин
E) Амоксицилин +кларитромицин + рабепразол
{Дұрыс жауап}= В
{Күрделілік}= 3
{Оқулық}=( Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В. Внутренние болезни. Болезни органов пищеварения. Медпресс-информ: 2007)
Гистиоцитарлық гранулеманың морфологиялық негізі болып табылады:
A) Эпителиодты клеткалар және Пирогов - Лангханс алып клеткалары.
B) Березовский – Штернберг клеткалары
C) LE-клеткалары
D) Макрофагтар
E) Эозинофилдер
{Дұрыс жауап}= E
{Күрделілігі} = 1
{Оқулық}= (Диагностика внутренних болезней, Окороков А.Н., 2009 г.)
{Курс} = 7
{Семестр} = 14
$$$002
50 жастағы науқаста үдемелі ентігу, цианоз, «дабыл таяқшалары» тірәзді саусақтары, өкпеде крепитация анықталады. Рентгенологиялық суреті - «торлы өкпе». Болжам диагнозын қойыңыз?
A) Өкпе гистоплазмозы
B) Өкпе карциноматозы
C) Идиопатиялық фиброздаушы альвеолит
D) Х өкпе гистиоцитозы
E) Силикоз
{Дұрыс жауап}= С
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық}=(Пульмонология. Национальное руководство, Чучалин А.Г.,2008 ж.)
{Курс} = 7
{Семестр} = 14
$$$003
60 жастағы науқасты қол басы буындарының ауырсынуы мазалайды, «дабыл таяқшалары» тәрізді саусақтар анықталады. Соңғы айда құрғақ жөтел пайда болған. Рентгенограммада ұсақ ошақты милиарлық диссеминация анықталған. Бронхоальвеолярлық лаваж сүйықтығында – атипиялық клеткалар анықталады. Болжам диагнозын қойыңыз:
A) Өкпе гистоплазмозы
B) Өкпе карциноматозы
C) Идиопатиялық фиброздаушы альвеолит
D) Өкпе саркоидозы
E) Силикоз
{Дұрыс жауап}= В
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық}= (Внутренние болезни. Система органов дыхания, Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В., 2009 ж.)
{Курс} = 7
{Семестр} = 14
$$$004
Пневмококктық этиологиялы пневмонияда жоғарғы белсенділікке ие антибактериялық препараттардың ішіндегі ен тиімділері:
A) Гентамицин, амикацин
B) Офлоксацин, ципрофлоксацин
C) Бензилпенициллин, экстенциллин
D) Фузидий қышқылы, ко-тримоксазол
E) Азитромицин, амоксиклав
{Дұрыс жауап}= Е
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық}= (Клинические рекомендации. Пульмонология, Чучалин А.Г., 2007 ж.)
{Курс} = 7
{Семестр} = 14
$$$005
Кондиционермен жабдықталған ірі қонақүйде жұмыс жасайтын қызметкерде дене температурасы 40С-қа дейін жедел жоғарлаған, қалтырау, қақырықты жөтел, қан қақыру, тыныс алған кездегі кеуде клеткасының ауырсынуы, миалгия, жүрек айну, іш өту пайда болған. Рентгенографияда екі өкпеде инфильтрациялық өзгерістер анықталады. Бірнеше күн бойы бірге жұмыс жасайтын қызметкер пневмония диагнозымен ауруханаға жатқызылған. Тиімді антибактериялық терапияны таңдаңыз:
A) Рифампицин+фторхинолон
B) Ванкомицин+ампицилин
C) Амоксиклав+пенициллин
D) Клиндамицин+фторхинолон
E) Цефалоспориндердің II ұрпағы
{Дұрыс жауап}= А
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық}= (Внутренние болезни, Жаманкулов К.А., 2009 ж.)
{Курс}= 7
{Семестр} = 14
$$$006
61 жастағы науқас аздаған жүктеме кезіндегі ентігуге, құрғақ жөтелге шағымданады. 40 жыл бойы тәулігіне 1 қорап шылым шегеді. Қараған кезде – дене бітімі астеникалық, кілегей қабаттарының цианозы, дене салмағын жоғалту байқалады. Өкпеде қорап реңді перкуторлы дыбыс, аускультацияда – тыныстың айқын әлсіреуі, құрғақ ысқырықты сырылдар естіледі. Ең тиімді бронходилататор:
A) Эфедрин
B) Аминофиллин
C) Ипратропия бромиді
D) Астмопент
E) Флинизолид
{Дұрыс жауап}= С
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық}= (Лечение внутренних болезней, Окороков А.Н., 2009 ж.)
{Курс} = 7
{Семестр} = 14
$$$007
45 жастағы науқас А., пневмонияға байланысты амбулаторлық ем қабылдаған,антибиотиктер қабылдаған, бірақ науқастың жағдайы жақсармаған, дене температурасы 39°Сқа дейін жоғарлаған. ЖҚА: көлемді нейтрофильдік лейкоцитоздың солға ығысуы, ЭТЖ 40 мм/сағ. Рентгенограммада: анық горизонтальдық деңгей және оның үстіндегі қараю. Науқасты емдеу тактикасын таңдаңыз:
A) Санациялы бронхоскопия, муколитиктер, антибиотиктер
B) Жүргізіліп отырған антибактериальды терапияны жалғастыру
C) Иммуностимулятор тағайындау
D) Бронходилататор, антибиотик, муколитик
E) Саңырауқұлаққа қарсы терапияны тағайындау, массаж
{Дұрыс жауап}= А
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық}= (Лечение внутренних болезней, Окороков А.Н., 2009 ж.)
{Курс}= 7
{Семестр} = 14
$$$008
Бронхоэктазия ауруының диагностикасында ең тиімді әдіс:
A) Кеуде клеткасының рентгеноскопиясы
B) Бронхография
C) Спирография
D) Флюорография
E) Трансторакальдық биопсия
{Дұрыс жауап}= В
{Күрделілігі} = 1
{Оқулық}= (Диагностика внутренних болезней, Окороков А.Н., 2009 г.)
{Курс} = 7
{Семестр} = 14
$$$009
32 жастағы науқас М, бірнеше ай бойына үдемелі тентігу,дене температурасының жоғарлауы, шаршағыштық, әлсіздік мазалайды. Тексеру кезінде мойын және медиастинальдық лимфотүйіндерінің ұлғаюы анықталады. ЭТЖ – 30 мм/сағ. Болжам диагнозын анықтаныз:
A) Лимфа түйіндерінің туберкулезі
B) Саркоидоз
C) Инфекциялық мононуклеоз
D) Лимфогранулематоз
E) Бейспецификалық лимфоаденит
{Дұрыс жауап}= В
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық}= (Диагностика внутренних болезней, Окороков А.Н., 2009 ж.)
{Курс} = 7
{Семестр} = 14
$$$010
Аурудың жедел дамуы, ылғалды сырылдар, интенсивтілігі орташа ошақты инфильтративті көлеңке, тез оң динамиканың болуы тән:
A) Саркоидоз
B) Пневмокониоз
C) Ошақтық пневмония
D) Миллиарлық туберкулез
E) Инфильтративті туберкулез
{Дұрыс жауап}= C
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық}= Пульмонология. Национальное руководство, Чучалин А.Г., 2008 ж.)
{Курс} = 7
{Семестр} = 14
$$$011
38 жастағы, науқас А. дәрігерге жөтелге,соңғы 2 жылда шырышты-іріңді қақырыққа шағым айтады. 15 жасынан бастап темекі шегеді. Соңғы 3 айда жүгірген және 3 қабатқа көтерілген кезде пайда болатын ентігу мазалайды. Аускультацияда: қатқыл тыныс, құрғақ сырылдар. Тиффно индексі 55%. Болжам диагнозын қойыңыз:
A) Қалталанған плеврит
B) Ошақтық пневмония
C) Созылмалы обструкциялық бронхит
D) Өкпе саркоидозы
E) Тыныс түншықпасы
{Дұрыс жауап}= C
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық}= (Диагностика внутренних болезней, Окороков А.Н., 2009 ж.)
{Курс} = 7
{Семестр} = 14
$$$012
32 жастағы науқас М, бірнеше ай бойына ентігудің үдеуіне, дене температурасының жоғарлауы , шаршағыштыққа, әлсіздікке шағым айтады. Тексеру кезінде мойын, медиастинальды лимфоутүйіндерінің ұлғаюы анықталады. ЭТЖ – 30 мм/сағ. Квейм сынамасы оң мәнді. Преднизолон қандай дозада тағайындалады:
A) 20 мг тәулігіне
B) 30мг тәулігіне
C) 40 мг тәулігіне
D) 50 мг тәулігіне
E) 60 мг тәулігіне
{Дұрыс жауап}= А
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық}= (Внутренние болезни, Жаманкулов К.А., 2009 ж.)
{Курс} = 7
{Семестр} = 14
$$$013
Стационарға 23 жастағы Е. атты курсант жеткізілді. температурасының 38,5°С дейін жоғарлауына, «тотық түсті» қақырықты жөтел, терең тыныс алғанда, жөтелгенде кеуде клеткасының ауырсынуына шағым айтады. Рентгенограммада – оң жақ өкпенің төменгі бөлігіндегі біртекті емес қараю анықталады. Осы жағдайда эмпирикалық терапияны таңдаңыз:
A) Тетрациклин
B) Гентамицин
C) Ровамицин
D) Бисептол
E) Кефзол
{Дұрыс жауап}= С
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық}= (Лечение внутренних болезней, Окороков А.Н., 2009 ж.)
{Курс} = 7
{Семестр} = 14
/\
Созылмалы бронхит кезіндегі құрғақ жөтел немен байланысты:
- ірі бронхтардың шырышты қабатының қабынуымен
- ұсақ бронхтардың шырышты қабатының қабынуымен
+ ірі бронхтардың шырышты қабатының рефлексогенді аймақтарының жоғары сезімталдығымен
- бронхтардың шырышты қабатының гипотрофиясымен
- бронхтардың шырышты қабатының атрофиясымен
\/
/\
Қайталамалы қалтыраумен жүретін гектикалық қызба, лейкоцитоз, эмболиялық абсцесс мына ауруға тән:
+ сепсис
- малярия
- ДВС-синдром
- жедел лейкоз
- іш сүзегі
\/
/\
М. атты 38 жастағы науқаста плевраның үйкеліс шуылы естіледі. Рентгенде өзгерістер жоқ. неғұрлым мүмкін диагноз:
+ құрғақ плеврит
- плевра эмпиемасы
- жедел пневмония
- экссудативті плеврит
- бронхоэктаз ауруы
\/
/\
М. атты 55 жастағы науқас қиын бөлінетін қақырық, физикалық жүктемеден кейінгі ентігуге шағымданады. Бронхоөкпелік дертпен 15 жыл. Объективті: қатаң тыныс, барлық өкпе беткейінен құрғақ ызыңдаған сырылдар мен демді шығарудың ұзарғаны естіледі. неғұрлым мүмкін диагноз:
- пневмония
- бронхиальды астма
- бронхоэктаз ауруы
- созылмалы іріңді бронхит
+ созылмалы обструктивті бронхит
\/
/\
Науқас 28 жаста, стационарда сол жақ өкпенің т/б пневмониясымен ем алып жатыр. Емделудің 8 күні ентігуі және кеуде қуысының ауырлауы күшейді, субфибрилді температура сақталады. Науқаста қандай асқыну дамыды:
- абсцедирлеу
+ экссудативты плеврит
- пневмоторакс
- ӨАТЭ, инфаркт пневмония
- плевра эмпиемасы
\/
/\
Т., науқасы 68 ж, шағымдары үдеген ентігуге, Тексергенде: ЭТЖ-55 мм/с,. Рентгенде: плевралды сұйықтық. Плевралды пункция кезінде 900 мл геморрагиялық сұйықтық алынды. 2 күннен кейін плевра құысында сұйықтық қайта жиналуы байқалады. Диагнозды анықтау үшін қандай әдіс тиімді:
- компьютерлі томография
- трансбронхиалды пункция
- онкомаркерларға зерттеу
- магнитты-резонансты томография
+ экссудаттың цитологиялық зерттеуі
\/
/\
45жастағы ошақты пневмониямен ауыратын науқаста, ауруының 9-күні қан арасқан ірінді қақырық пайда болды, оң жақ жауырын астынан ылғалды ұсақкөпірішікті сырылдар естіледі, дене қызуы 39-40 С. Рентгенде деструкция ошақтарымен қараюы. Науқаста қандай асқыну:
- құрғақ плеврит
- плевра эмпиемасы
- бронхоэктаздар
- ошақты туберкулез
+ өкпенің іріндеуі
\/
/\
Өкпе абсцесімен ауыратын науқаста күшті жөтелден кейін кенеттен оң жақ кеуде торшасында ауру сезімі мен ентігу пайда болды. Қарап тексергенде: тыныс алғанда кеуде торшасы сол жақ бөлігінің қалыңқырауы мен қабырғааралық ісінуі, перкуторлы – тимпанит анықталды. Науқаста қандай асқынудың дамуы барынша мүмкін:
- ателектаз
+ пневмоторакс
- өкпе инфаркты
- өкпе эмфиземасы
- экссудативті плеврит
\/
/\
48 жастағы К. атты науқасты 10 жыл тұншығу ұстамасы, экспираторлы ентігу мазалайды. Тұншығу ұстамасы беротекпен басылады, 3 жыл бойы полькортолон қабылдаған. Соңғы 3 күнде тұңшығу ұстамалары жиілеп кетті, түнде 3-4 ретке дейін, тыныс шығарудың жылдамдық шыңы 51%. Неғұрлым тиімді базисті терапия:
- эуфиллин к/т
- атровент
- небулайзер арқылы беротек
- сальмотерол
+ к/т преднизолон
\/
/\
Антибиотиктердің үлкен дозасымен емделіп жүрген науқаста ірінді-шырышты қақырықты жөтел, қалтырау, ыстығынын көтерілуіне мазалайды. Аускультативті аздаған тұрақсыз ылғалды және құрғақ сырылдар. Рентген қорытындысында - өкпе түбіріндегі өкпе суретінін кушеюі және ауыспалы ошақты инфильтраттар. Қақырықта Сandida табылды. Сіздің шараларыңыз
- цефазолин
- лазолван
- тималин
+ микосист (флюконазол)
- преднизолон
\/
/\
Ж. атты 48 жасар ӨСОА-мен ауыратын науқас өкпенің ыдыраусыз ошақты туберкулезімен ауруханада емделуде. Клиникалық жақсарудан кейінгі соңғы 3 күнде өнімсіз жөтелмен дене қызуы 38оС дейін көтерілгені байқалады. Науқастың жағдайының нашарлауының себебін анықтау үшін неғұрлым тиімді зерттеу әдісі:
- томография
- бронхоскопияны
- БК қақырық анализі
- атипті клеткаларға қақырық анализі
+ қақырықты микрофлора сезімталдығына егу
\/
/\
Т., атты 66 жастағы науқас қиын бөлінетін шырышты-ірінді қақырықты жөтелге, үдемелі ентігуге, физикалық жүктемеде күшеюінде, дене қызуының көтерілуіне шағымданады. Суық тигеннекенеттен ауырған. Күніне 25 темекі тартады, анамнезінде созылмалы бронхит. Аускультация кезінде әлсіреген везикулярлы тыныс, шашыраған құрғақ сырылдар екі жақта, оң жақта жауырын астында – ылғалды ұсақкөпірішікті сырылдар. Сол жерлерде перкуторлы – тұйықталған дыбыс. Рентгенде: оң жақ өкпенің т/б көптеген инфильтративты көлеңкелер, көлемі 1-2 см. Лейкоциттер – 14 мың., ЭТЖ - 22 мм/с. Қандай диагноз ықтимал:
- созылмалы ірінді бронхит, өршуі
- ӨСОА, орташа ауырлықта, өршуі
- созылмалы бронхит, жеңіл ағым, өршуі
- созылмалы бронхит, орташа ауырлықта бронхоэктаздармен, өршуі
+ ӨСОА, орташа ауырлықта, өршуі, оң жақ өкпенің т/б пневмониясы.
\/
/\
64 жастағы көп жыл бойы ӨСОА-мен ауыратын науқас суықтаудан кейін пайда болған дене қызуының көтерілуі, шырышты-іріңді қақырықты жөтел, ентігу, әлсіздік, терлегіштікке шағымданады. Рентгенде: оң жақ өкпе тінінің төменгі бөлігінде инфильтрация анықталаған. Цефазолин және линкомицин тағайындалған. Емделудің 3 күні қақырық анализінде кандидалар табылды. Сіздің тактиканыз:
- тетрациклин + метрогил + лазолван
- амоксиклав + гентамицин + бромгексин
цефазолин + преднизолон + бромгексин
- пенициллин + амброксол + сальбутамол
+ кларитромицин + амброксол + ипратропиума бромид
\/
/\
Б. атты науқас 56 жаста, шағымдары: тәулігінде 5-6 рет болатын тұншығу ұстамаларына, көбік тәрізді шырышты жөтелге, тұншығу ұстамалары түн сайын мазалайды. Об-ті: ТЖ-28 мин. Тыныс шығару шыңы – 52%. Қандай диагноз
- бронх демікпесі, орташа ауырдықта, өршуі, ТЖ II
- бронх демікпесі, ауыр ағым, өршуі, ТЖ II
- созылмалы обструктивты бронхит, өршуі, ТЖ II
- созылмалы обструктивты бронхит, өршуі, ТЖ III
+ бронх демікпесі, ауыр ағым, өршуі, ТЖ III
\/
/\
Гипербилирубинемия неғұрылым тән:
- Созылмалы панкреатиттің ауырсынулық түріне
- Созылмалы панкреатиттің латентті түріне
- Созылмалы панкреатиттің склерозды түріне
- Cозылмалы панкреатиттің рецидивті түріне
+ Cозылмалы панкреатиттің псевдотуморозды түріне
\/
/\
Ұйқы безі патологиясын диагностикалауда неғұрылым мәліметті әдіске жататыны:
- Дуоденалды зондтау
+ Компьютерлі томография
- Рентгенологиялық тәсіл
- Интрагастралды рН-метрия
- Фиброгастродуоденоскопия
\/
/\
Науқас П., 25 жаста кеуде қуысының сол жағына берілетін, эпигастрийдің оң жағының қатты ауырсынуына, жүрегінің айнуына, қыжылға, тоқтаусыз құсуға шағымданады. Об-ті: терісі бозғылт, тілі сұрғылт жабынмен жабылған. Пальпация кезінде - эпигастрийдің оң жағында айқын ауырсыну, дефанс, Мендель с/мы (+). Анамнезінде - жоғары қышқылдықты гастрит. Қанында: Нв-107 г/л, ЭТЖ-8 мм/сағ. Сіздің болжам диагнозыңыз:
- Жедел аппендицит
- Өт-тас ауруы
+ Асқазанның пилорикалық бөлігінің ойық-жарасы
- Панкреатит
- Асқазан обыры
\/
/\
Қан араласуынсыз және тенезмдерсіз көп мөлшердегі ботқа тәрізді нәжістің бөлінуімен диареясы бар 49 жастағы науқас К., жағымсыз иіске, іштің кебуіне, дене салмағының азаюына шағымданып келді. Объективті: мезогастрийде, іштің сол фланкасында шамалы ауырсыну сезімі. Копроцитограмма: бейтарап май есебінен стеаторея, креаторея. Қайсысын тағайындаған НЕҒҰРЫЛЫМ тиімді болып табылады:
- Пробиотиктер, эубиотиктер
- Метронидазол мен лоперамид
+ Полиферментті препараттар
- Антацидтержәне спазмолитиктер
- Холинолитиктержәне антибактериалды препараттар
\/
/\
Алкогольды ішімдік қабылдайтын 50 жастағы ер адам тамақтан кейін күшейетін ішінің жоғарғы бөліміндегі ауырсынуға,жүрек айнуына,ішінің кебуіне,сұйық нәжіске, арықтауға шағымданады. Қандай диагностикалық әдіс зақымдалған мүшенің сыртқысекреторлы қызметінің жағдайын бағалауға мүмкіндік береді?
- рН-метрия
- Уреазды сынама
- Дуоденалды зондтау
+ Эластазды сынама
- Глюкозотолерантты сынама
\/
/\
Ұзақ уақыт созылмалы холециститпен ауыратын 40-жастағы науқаста, ем дәмді бұзғаннан кейін қатты белдемелі ауырсыну, іштің кебуі, құсу, склераның иктериялығы пайда болды. Хирургия бөліміне «Жедел холецистит» диагнозымен жатқызылды. 2 күннен кейін диагноз жоққа шығарылып, науқас терапия бөліміне созылмалы панкреатиттің өршуімен ауыстырылды. Ауырсыну синдромын басу үшін осы жағдайда қолдануға болмайды:
- баралгин
- новокаин
+ морфин
- пантопон
- платифиллин
\/
/\
54 жастағы науқас стационарға түскенде ішінің жоғарғы бөліміндегі белдемелі сипатты ауырсынуға,жүрек айнуына,ішінің кебуіне, тәулігіне 3-4 ретке дейін болатын жылтыр майлы түсті сұйық нәжіске шағымданады. Объективті: тілі ылғалды, ақ жабынмен жабылған. Іші кепкен, Шоффар аймағында, Мейо-Робсон нүктесінде аздаған ауырсыну бар. Қан анализі патологиясыз. Копрология: стеаторея, креаторея, амилорея. Ультрадыбысты зерттеуде: өт қабы қабырғасының қалыңдауы және тығыздалуы, ұйқы безінің басының және денесінің ұлғаюы, эхоқұрылымы біркелкі емес.
Қандай емдеу схемасы тиімді:
- Омепразол+линекс+церукал
- Фестал+омепразол+но-шпа
- Креон+квамател+но-шпа
- Омепразол+аллохол+но-шпа
+ Креон+омепразол+урсосан
\/
/\
Науқас А., 48 жаста, қабылдау бөліміне оң жақ қабырға астындағы ауырсынуға,сарғаюға,жалпы әлсіздікке шағымданып түсті.Анамнезінен:Алкогольды жиі қабылдайды, бір апта бұрын өңештің варикозды-кеңейген тамырларынан қан кету болған. Қарағанда:терісі және склералары сарғыш түсті,телеангиэктазиялар,іші қампайған, гепатоспленомегалия. Қанында: анемия, тромбоцитопения, ЭТЖ - 44 мм/сағ. жалпы билирубин - 68 мкмоль/л, тура фракциясына байланысты.
Осы жағдайда нені тағайындаған неғұрлым тиімді?
+ гептрал+ мұздатылған плазма+С, к витаминдері
- Преднизолон+гепабене+креон
- Гептрал+эритромасса+креон
- преднизолон+гептрал+холензим
- Феррум-Лек + преднизолон + гептрал
\/
/\
Науқас О., 58 жаста эпигастрии аймағының оң жағындағы тұйық ауырсынуға, ішінің ұлғаюына, ентігуге, іш қатуына, жалпы әлсіздікке шағымданып түсті.Жағдайының нашарлауы 2-3 ай бойы: ақырындап іші ұлғайған,ауырсыну пайда болған, өңештің варикозды-кеңейген тамырларынан қан кету эпизоды болған.Қарағанда: склералары субиктериялы.Ішінің көлемі ұлғайған, асцит. Бауыры қабырға доғасынан 4 см шығып тұр, тығыз,сезімтал. Айқын спленомегалия. Қандай емдеу тактикасын жүргізу НЕҒҰРЛЫМ ТИІМДІ?
- эубиотиктер + прокинетиктер + витаминдер
- витаминдер + интерферон индукторлары + ферменттер
- гепатопротекторлар + ілмектік диуретиктер + прокинетиктер
- вирусқа қарсы препараттар + витаминдер + прокинетиктер
+ альдостерон антагонистері + гепатопротекторлар + эубиотиктер
\/
/\
Асқазанның ойық-жарасы бар науқас эпигастрий аймағында толу сезіміне және ауырсынуына, сасық иісті, қабылдаған тағаммен құсуға, дене салмағының азаюына шағымданады. Асқазан аймағында көзге көрінетін перистальтика және шылпыл шуы анықталады. Дұрыс диагнозды таңдаңыз:
- Он екі елі ішектің ойық-жара ауруы
- Пенетрациямен асқынған асқазаның ойық-жара ауруы
- Перфорациямен асқынған асқазаның ойық-жара ауруы
- Қан кетумен асқынған асқазаның ойық-жара ауруы
+ Қалтқы стенозымен асқынған асқазаның ойық-жара ауруы
\/
/\
20 жастағы ер адамда аяқ астынан қан мен шырыш араласқан диарея, іштегі ұстама тәрізді ауырсынулар, дене температурасының 37 градусқа дейін жоғарылауы пайда болды. Нәжіс жиілігі – 4-5 рет тәулігіне. Қарағанда: тері жабындыларының бозғылттығы, іші жұмсақ, жуан ішек бойымен ауырсынады, бауыр мен көкбауыр ұлғаймаған. Нв – 105 г/л, лейк. – 9,6 мың. 1 мкл, жалпы белок 65 г/л, альбуминдер – 35%. Берілген жағдайда колоноскопия кезінде барлығы анықталуы мүмкін, тек:
- «Түйіршікті» шырышты қабат
- Контактті қан кету
- Жараланудың беткей сипаты
+ Шырышты қабаттың терең жіңішке жаралары
- Нейтрофильді инфильтрация
\/
/\
Науқас 48 жаста, қатты шаршағыштыққа, басының ауыруына, жүрек айнуына,оң жақ қабырға астында ауырлық сезіміне, қызыл иектерінің қанауына шағымданып түсті. Анамнезінен: 10 жыл бұрын созылмалы бауыр ауыруына байланысты емделген. Диета сақтамаған, кездейсоқ жыныстық қатынастар болмаған, наркотиктер қабылдамайды. Объективті: тері жабындылары және склералары сарғыш түсті, «бауырлық» алақандар, кеуде қуысының жоғарғы бөлімінде тамырлық жұлдызшалар, гепатоспленомегалия. Қан анализінде: анемия, ЭТЖ жоғарылауы, гипербилирубинемия тура фракциясының жоғарылауымен аланинді және аспарагинді трансаминазалардың 3 есе жоғарылауы. Гепатит маркерлері: вирусты гепатит С-ның барлық маркерлері оң. Қандай препараттарды тағайындау қажет?
- Эссенциале+креон
- Гептрал+урсосан
+ Интрон+гептрал
- Гептрал+креон
- Преднизолон+эссенциале
\/

Приложенные файлы

  • docx 14961359
    Размер файла: 490 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий