Силлабус жастар саясаты каз. 2016


І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті СМЖ ЖМУ Е/ОӘК.09-2015
3 басылым
САПА МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ Оқу-әдістемелік кешені Ф.4.09-26
27.05.2015 ж.
Заң факультеті
Философия және саясаттану кафедрасы

БЕКІТЕМІН
Ұйымдастыру жұмысы, әлеуметтік
және студенттік сұрақтар бойынша
проректор, п.ғ.д., профессор
____________ М.Ж. Мальтекбасов
«_____» ______________2015 ж.

Жастар саясаты пәнінің
ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
Мамандықтар: барлық мамандықтар үшін
Оқу формасы: күндізгі, сырттай ( ҚОТ)

Талдықорған 2016 ж.
Оқу-әдістемелік кешенді типтік оқу бағдарламасына сәйкес және МЖМБС негізінде университеттің барлық мамандықтарына әлеуметтану магистрі В.Т.Еңсеева кұрастырған.
_____________________
(оқытушының қолы)
Философия және саясаттану кафедрасының отырысында қарастырылды.
«»2015 ж. №хаттама
Кафедра меңгерушісіКалханова А.Н.
«_____»__________ 2015 ж. № ______хаттама
Заң факультетінің әдістемелік бюросы мақұлдаған.
Әдістемелік бюроның төрайымы __________ Жүніспаева А.Б.

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті СМЖ ЖМУ Е/ОӘК.09-2015
3 басылым
САПА МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ Оқу-жұмыс бағдарламасы Ф.4.09-27
27.05.2015 ж.
Заң факультеті
Философия және саясаттану кафедрасы

БЕКІТЕМІН
Ұйымдастыру жұмысы, әлеуметтік
және студенттік сұрақтар бойынша
проректор, п.ғ.д., профессор
____________ М.Ж. Мальтекбасов
«_____» ______________2015 ж.

Жастар саясаты пәнінің
ОҚУ - ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

2 кредит
Мамандықтар: барлық мамандықтар үшін
Оқу формасы: күндізгі, сырттай (ҚОТ)

Талдықорған 2016 ж.
Оқу-жұмыс бағдарламасы типтік оқу бағдарламасына сәйкес және МЖМБС негізінде университеттің барлық мамандықтарына әлеуметтану магистрі В.Т.Еңсеева кұрастырған.
___________________
(оқытушының қолы)
Философия және саясаттану кафедрасының отырысында қарастырылды.
«»2015 ж. №хаттама
Кафедра меңгерушісіКалханова А.Н.

«_____»__________ 2015 ж. № ______хаттама
Заң факультетінің әдістемелік бюросы мақұлдаған.
Әдістемелік бюроның төрайымы __________ Жүніспаева А.Б.
Оқытушының аты-жөні:
Еңсеева Венера Тұрсынақынқызы, әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының аға оқытушысы (Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-ң түлегі, 2005 жылы әлеуметтану магистрі дәрежесін алған, ғылымда айналысатын салалары: «қоғамның әлеуметтік құрылымы», «саясат субъектілері», «жастар саясаты» және т.б.)
Байланыс телефоны: 221667(1150)
Пәні: Жастар саясаты
Уақыты: Бекітілген сабақ кестесі бойынша жүргізіледі.
Несиелері: 2 (15 сағат дәріс, 15 сағат семинар сабақтар, 30 сағат СӨЖ) - 1,2 семестр
Пәннің пререквезиттері: Мектептегі қоғамдық пәндерді игеру
Пәннің постреквизиттері: Саясаттану.
Пәннің қысқаша сипаттамасы: Жастар барлық социогуманитарлық ғылымдардың зерттеу объектісі болып табылады. Оған философия, педагогика, психология, демография әсіресе әлеуметтану мен әлеуметтік жұмыс сияқты ғылымдардың қызығушылықтарын атап өткен жөн. Зерттеушілердің жас ұрпаққа қызығушылығының негізгі себебі әлеуметтік есткертілген талаптардың өсуімен байланысты, өйткені қоғам олардың жоғары мамандырылғанына, өзін азамат деп санауына, олардың өзіндік және шығармашылық ойлай білуіне, жағдайды дұрыс бағалауына, жауапкерлікті өз мойнына алуға, тағы басқаларына мүдделі.
Қазіргі кезде жастар дүние жүзіндегі саны жағынан маңызды және жылдам өсетін әлеуметтік топ болып саналады. Олар әлемде болып жатқанның барлығына қатысты. Қоғам жастарға жоғары талаптар қойса, онда жастардың өзі қоғаммен қатынаста белсендірек бола түседі.
Курсты оқыту барысындағы мақсаты: “Жастар саясаты” курсының пәні жайлы студенттердің толық мағлұмат алуы.
Курстың міндеттері: аталған пәннің негізгі категорияларымен студенттерді таныстыру; жас ұрпақтың проблемаларын зерттеудегі негізгі методологиялық тәсілдерді меңгеру; жас ұрпақ арасына жүргізілетін әлеуметтік зерттеулердің негізгі принциптері мен әдістерін үйрету.
Пән оқытылып болғаннан кейін студенттер алатын білім мен дағдылар.
Қазіргі уақыттағы жастардың әлеуметтік мәселелерін талдай білу
Курстың категориялық аппаратын білу;
Мәліметтерді талдаудың стратегиясын таңдай білуі ;
Оқу процесі кезінде алған білімдерін тәжірибе жүзінде қолдана білу.
Студент оқу процесінде жоғары тиімділікпен қамтылу үшін мына ережелерді ұстануы қажет:
- Сабаққа кешікпей келу;
- Сабаққа кіргенде ұялы телефондарын өшіріп қою
- Оқытушының талаптарын тиісті мезгілінде орындау
Пән бойынша студенттің білімін балмен бағалау көрсеткіші
Бағаланатын бағдар (позиция) 1-8 аптадағы бағалау мөлшері 9-15 аптадағы бағалау мөлшері Баллдың максималдық (жоғары) мөлшері Электронды журналға балл қоюдың кезеңі
Ағымдық бақылау 7 7 Әрбір бағалауға 100 баллдан Апта сайын (бірінші аптадан басқа)
СӨЖ 2 2 Әрбір СӨЖ –ге 100 баллдан 4,7,11,14 апталарда
Аралық бақылау 1 1 Әр аралық бақылауға 100 баллдан 8 және 15 аптада
Кіру рұқсатының рейтенгісі 1 R1 100 8 апта
Кіру рұқсатының рейтенгісінің R2 100 15 апта
Академиялық кезеңдегі кіру рұқсатының рейтенгісі R= (R1 + R2)/2 100 15 апта
Емтихан Е 100 16-19 апта
Қорытынды баға І = R*0.6+E*0.4 100 Білімді бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесі
Әріппен белгіленген баға Бағаның цифрлік эквиваленті Пайыздық мөлшері Дәстүрлі түрде бағалау
A 4.0 95-100 Өте жақсы
A- 3.67 90-94 B+ 3.33 85-89 Жақсы
B 3.0 80-84 B- 2.67 75-79 C+ 2.33 70-74 Қанағаттанарлық
C 2.0 65-69 C- 1.67 60-64 D+ 1.33 55-59 D 1 50-54 F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз
Баға қоюдын критерилері
Бақылау түрі Максимальдық баға Оқытушының журналына балл қойылатын мерзімі
Ағымдық бақылау:
қатысу: 1 сағ.-5 балл
практикалық сабақтың орындалуы
дәріс сабағындағы белсеңділігі
ОСӨЖ тапсырмаларын орындау 100
10
30
20
40 Әр аптада
СӨЖ 1*
Тапсырма 1
Тапсырма 2
Тапсырма 3
Тапсырма 4 100
25
25
25
25 СӨЖ тапсырмаларының тапсыру кестесіне сәйкес
СӨЖ 2
Тапсырма 1
Тапсырма 2
Тапсырма 3 100
35
35
30 СӨЖ тапсырмаларының тапсыру кестесіне сәйкес
СӨЖ 3
Тапсырма 1
Тапсырма 2
Тапсырма 3 100
30
35
35 СӨЖ тапсырмаларының тапсыру кестесіне сәйкес
СӨЖ 4
Тапсырма 1
Тапсырма 2
Тапсырма 3
Тапсырма 4 100
20
20
20
40 СӨЖ тапсырмаларының тапсыру кестесіне сәйкес
Аралық бақылау
1: Тест сұрақтарына жауап берү 100 8апта
Аралық бақылау 2: коллоквиум
Сұрақ 1- баға 1
Сұрақ 2- баға 2
Сұрақ 3- баға 3
Қорытынды баға: (баға1+баға2+баға3)/3 100
30
30
40 15 апта
*СӨЖ мазмұны силлабустағы СӨЖге арналған кестеде көрсетілген
Дәріс сабақтарының тақырыптық-күнтізбелік жоспары
№ Мазмұны Сағат саны Апта
1 Модуль «Мемлекеттік жастар саясатының әлеуметтік аспектілері»
1 1 Дәріс. “Жастар саясаты” түсінігінің мәні 1 1 апта
1 Тәжірибелік сағат. Жастар саясатының негізгі приницптері. 1 1 ОСӨЖ . ҚР-ғы жастар саясатының қалыптасуы. Жаңашыл Ресейдегі жастар саясаты. Батыстағы жастар саясаты. 1 2 2. Дәріс. Жастар: түсініктердің концептуализациясы және зерттеу бағыттары. 1 2 апта
2. Тәжірибелік сағат. Жастарды әлеуметтік қатынастардың субъектісі ретінде дербес топқа жатқызудың критерийлері. 1 ОСӨЖ. Жастарды әлеуметтанулық зерттеудің бағыттары: психоаналитикалық (Р.Бенедикт, Л.Фойер, Л.Шельефф, Э.Эриксон); құрылымды-функционалды (Ш.Айзенштадт); мәдени (Маргарет Мид, Карл Мангейм). 1 3 3. Дәріс. Тұлғаның әлеуметтік-философиялық теориясы 1 3 апта
3.Тәжірибелік сағат. «Адам», «индивид» және «тұлға» түсініктері. Тұлғаның рөлдік өзара әрекеттері. 1 3.Жастардың әлеуметтену үрдісі. Тұлғаның қалыптасу үрдісі. Тұлғаның даму механизмі. 1 4 4. Дәріс. Жасөспірім - әлеуметтік проблема ретінде. 1 4 апта
4. Тәжірибелік сағат. Жасөспірім түсінігі. Жасерекшелік стратификациясы. 1 4. ОСӨЖ. Жасөспірімдік жастың теориялары. Неофрейдизм. Тұлға дамуының негізгі заңы – эпигенетикалық принцип”. Э.Эриксон бойынша тұлға дамуының өмірлік жолы. 1 1 СӨЖ
1. Жастарды әлеуметтік қорғаудың концетуалды негізі.
2. Жастардың өндіріс және қоғамдық даму жүйесіндегі орны.
(СӨЖ тапсырмасының ТКЖ қараңыз) 2 Модуль «Жастар саясатының тарихи және методологиялық мәселелері»
5 5. Дәріс. Ұрпақтардың орынбасушылық диалектикасы.
1 5 апта
5. Тәжірибелік сағат. Ұрпақаралық қатынастардың ғылыми-техникалық даму қарқынына тәуелділігі. 1 5. ОСӨЖ. Ұрпақ әлеуметтік тарихи құбылыс ретінде. Ж.Дромельдің саяси ұрпағы. Тарихтың “ұрпақтық” периодизациясы. К.Мангеймнің “ұрпақ проблемалары”. Ұрпақ жанжалының өзекті теориялары. М.Мид позициясы. 1 6 6. Дәріс. Білім берудің әлеуметтік проблемалары. 1 6 апта
6. Тәжірибелік сағат. Қазақстандағы жастар мен білім беру. Дағдарыс жағдайындағы адам және білім беру. 1 6. ОСӨЖ. Болашақ мамандардың құндылықты бағдарлары. Студенттік жастар әлеуметтік топ ретінде. Студент жастардың өмір сүру ерекшеліктері. Студент жастардың өмірлік қызығушылықтары, өмір стилі мен руханилығы. 1 7 7. Дәріс. Жастар- еңбек және жұмысбастылық саласында. 1 7 апта
7. Тәжірибелік сағат. Экономикалық сана. Экономикалық мінез-құлық. Нарықтық қатынастарға бейімделу жағдайы. Жастардың экономикалық мінез құлығының негізгі стратегиялары. 1 7. ОСӨЖ. Жастар және жұмыссыздық. М.Харвей Бреннердің зерттеулері. Жұмыссыздықтың салдары. Жастардың құндылықты бағдарларындағы деформациялар. 1 2 СӨЖ
1. Білім берудің жаңа формалар саласындағы тенденциялары. Жаңашыл студенттердің типтері.
2.Жұмыссыздықтың деңгейін төмендетуге бағытталған шаралар.
(СӨЖ тапсырмасының ТКЖ қараңыз) 3 Модуль. «Жастардың саяси әлеуметтенуі»
8 8. Дәріс. Жастар және қоғамдық пікір. 1 8 апта
8. Тәжірибелік сағат. Қоғамдық пікір феномені. “Қоғамдық пікір” түсінігі. 1 8. ОСӨЖ. Алынған ақпараттардың сапасы. Жастар проблемаларына қатысты қоғамдық пікірлердің мониторингі.
1 1 Аралық бақылау (коллоквиум) 1 9 9. Дәріс. Жас отбасы әлеуметтік-психологиялық зерттеулердің объектісі ретінде. 1 9 апта
9. Тәжірибелік сағат. Отбасы дамуының жағдайы мен болашағы. Отбасында биліктің бөлінуі. Отбасындағы тұлғаралық жанжалдар. 1 9. ОСӨЖ. Студенттік отбасы мен оның негізгі проблемалары. Отбасының құрылымдық ерекшеліктері. 1 10 10. Дәріс. Жастардың девиантты мінез-құлқы, қылмыс және әлеуметтік практика. 1 10 апта
10. Тәжірибелік сағат. Жастардың девиантты мінез-құлық ерекшеліктері. Жастардың негативті девиантты мінез-құлық формалары. 1 10. ОСӨЖ. ҚР-ғы жасөспірімдер мен балалардың әлеуметтік-құқықтық жағдайы. Кері бейімделген жасөспірімдер, балалармен әлеуметтік жұмыс. Кәмелетке толмағандар арасында қылмыстың өсу себептері. 1 11 11. Дәріс. Мәдениет және ұлтаралық қатынастар. 1 11 апта
11. Тәжірибелік сабақ. Мәдениет формалары: элитарлық, бұқаралық, халықтық. Мәдениет түрлері. Мәдениеттің негізгі элементтерінің сипаты. Мәдениет функциялары. 1 11. ОСӨЖ. “Мәдениет” және “субмәдениет” түсініктері. Мәдени универсалдар. Мәдени ареал. Мәдени мұра. Өркениет дамуының негізгі этаптары. Жастар субмәдениетінің ерекшеліктері. Контрмәдениет. Контрмәдениеттің негізгі белгісі. 1 3 СӨЖ
1. Қоғамдық пікірді зерттеу ерекшеліктері. Б.Грушин бойынша қоғамдық сананың компоненттері.
2.Отбасының тұрақтылығын анықтайтын факторлар. Ажырасу және оның салдары.
3. Деликвентті мінез-құлық. Әлеуметтік норма түсінігі. Әлеуметтік санкциялар.
4. Жастар мәдениетінің факторлық ерекшеліктері. Жаңашыл Ресей мен ҚР-ғы жастар субмәдениеті.
(СӨЖ тапсырмасының ТКЖ қараңыз) 4 Модуль «Жастар және жаһандану»
12 12. Дәріс. Жастар және дін. 1 12 апта
12. Тәжірибелік сабақ. Жастардағы діншілдіктің мәні. Діншілдік. Секулярлық. 1 12. ОСӨЖ. Қазақстандағы діни ахуал. Діни ұйымдар мен олардың қоғамдағы рөлі. Жас ұрпақты әлеуметтік зерттеудің міндеттері. 1 13. Дәріс. Жастарда азаматтылықтың қалыптасу проблемасы. 1 13 апта
13. Тәжірибелік сабақ. Азаматтық қоғам түсінігі. Азаматтық. Азаматтық сана. Азаматтық мінез-құлық. Адам, қоғам және мемлекеттің өзара әрекеттестігі. Қазіргі жас ұрпақта азаматтылықтың қалыптасу факторлары. Патриоттық сезімнің қалыптасуы. 1 13. ОСӨЖ. Мемлекеттің жастарға қатынасы. Демократия және жастар. Жастар және саясат. Жастардың саяси үрдістерге қатысуы. 1 14 14. Дәріс. Жастардың проблемаларын зерттеудегі методологиялық және методикалық ұйымдастырылуы. 2 14-15 апта
14. Тәжірибелік сабақ. Теоретикалық-қолданбалы зерттеудің бағдарламасы. 2 14. ОСӨЖ. Зерттеудің сапалық әдісі: фокус-топтар, дельфийстік топтар, жанжал топтары, мінез-құлықтарды модельдеу әдісі. Социометриялық әдіс - әлеуметтік зерттеудің ең жиі қолданылатын және тиімді әдістерінің бірі ретінде. Сандық және сапалық әдістердің үйлесуі.
1 4 СӨЖ
1. М.Вебер дін жайлы. Беллак жүйесі. Э.Дюркгеймнің дін концепциясы.
2. Адам құқығы мен міндеттері. Жастардың құқытық әлеуметтенуі.
3. Жас ұрпақтықтың проблемаларын шешу барысындағы әлеуметтік зерттеудің нәтижелерін енгізу мен қолдану тәсілдері.
Ұсыныстар, болжауларды енгізу деңгейлері.
(СӨЖ тапсырмасының ТКЖ қараңыз) 2 Аралық бақылау (Коллоквиум)2 Емтихан 1 Барлығы: дәріс:15
Тәжірибелік сабақ: 15
СӨЖ (сонымен бірге ОСӨЖ) 60 Студенттердің өзіндік жұмысына әдістемелік ұсыныстар
Қазіргі заманғы ақпараттық-технологиялық жеделдеуде жоғарғы оқу орындарында оқыту әдістемесін тиімді жетілдіріп, оны дамытып отыру қажет. Осы мақсатта студенттердің өздік жұмысын ұйымдастыра білуі, оларды өзіндік бақылауға бейімдеу өте маңызды орын алады.
Пән бойынша ұсынылған тақырыптарды оқып үйренуде жеке шығармашылық ізденістің алатын орны зор.
Студенттердің өзіндік жұмысы силлабустағы бөлімдермен тығыз байланыста ұйымдастырылады.
СӨЖ-дің негізгі мақсаты:
1. Студенттерді өзіндік бақылауға бейімдеу.
2. Оқу материалдарын игеруде студенттердің ізденіс пен шығармашылық белсенділігін дамыту.
Жастар саясаты пәні студенттерге жастар мен мемлекет арасындағы қатынасты, азаматтық қоғам, құқықтық мемлекет, саясат, саяси жүйе түрлері, саяси мәдениет, қазіргі қоғамның саяси институттары мен қоғамдық даму мәселелерін аудиториядағы дәріс сабақтарымен қатар жеке ізденіс жұмыстары арқылы терең оқып үйренуге көмектеседі. Студенттер кең көлемде білім ғана емес, сонымен бірге ғылыми талдау әдістерін үйреніп, қоғам мен мемлекеттің болашақтағы саяси дамуын болжай алатын, қазіргі саяси құбылыстарға саяси талдау, зерттеу жасай алуы керек. СӨЖ оқу орнының кітапхана қоры мен компьютерлік класын оқу материалын игеру барысында қолдануды қажет етеді. Студенттердің әр сабаққа міндетті түрде дайындалу, сонымен қатар берілген материалды оқып игеру, тапсырмаларды уақытында орындау қажет. Мұндай жүйелі дайындық экспресс-сұраулар, тест алу және тағы басқа әдістер арқылы оқытушының ескертуінсіз сіздерді тексеріп отыруын көздейді. Түгел тапсырмалар уақытында тапсырылуы тиіс. Кешігіп тапсырылған жұмыстар төмен бағаланады СӨЖ оқытудың әр түрлі формалары арқылы жүзеге асады: жазбаша жұмыстары (реферат, баяндама, бақылау, эссе, коллоквиум, конспект), сұрақтарға жауап беру, таблица, сызбалармен жұмыс жасау.
СӨЖ тапсырмасының тақырыптық-күнтізбелік жоспары
№ СӨЖ Тапсырманың мазмұны Сағат саны Тапсыру мерзімі Бақылау формасы
1 1. 1. Жастарды әлеуметтік қорғаудың концетуалды негізі. 4 апта сипаттау
2. Жастардың өндіріс және қоғамдық даму жүйесіндегі орны. талдау
2 1. Білім берудің жаңа формалар саласындағы тенденциялары. Жаңашыл студенттердің типтері.
7 апта эссе жазу
2.Жұмыссыздықтың деңгейін төмендетуге бағытталған шаралар. аналитикалық кесте құру
3 1. Қоғамдық пікірді зерттеу ерекшеліктері. Б.Грушин бойынша қоғамдық сананың компоненттері. 11 апта эссе жазу
2.Отбасының тұрақтылығын анықтайтын факторлар. Ажырасу және оның салдары. талдау жасау
3. Деликвентті мінез-құлық. Әлеуметтік норма түсінігі. Әлеуметтік санкциялар. сипаттау
4. Жастар мәдениетінің факторлық ерекшеліктері. Жаңашыл Ресей мен ҚР-ғы жастар субмәдениеті. талдау жасау
4 1. Адам құқығы мен міндеттері. Жастардың құқытық әлеуметтенуі. 14 апта презентация дайындау
2. М.Вебер дін жайлы. Беллак жүйесі. Э.Дюркгеймнің дін концепциясы. баяндама
3. Жас ұрпақтықтың проблемаларын шешу барысындағы әлеуметтік зерттеудің нәтижелерін енгізу мен қолдану тәсілдері.
Ұсыныстар, болжауларды енгізу деңгейлері. талдау жасау
СӨЖ сағатының барлық саны 45 Қолданылатын әдебиеттер тізімі:
Негізгі әдебиеттер
1. Г.С. Абдраимова «Жастар социологиясы» Алматы 2012 ж.
1. Социология молодежи. Учебное пособие. СПб. Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1994. Под ред В.Т.Лисовского.
2. Ковалева А.И., Луков В.А.Социология молодежи: Теоретические вопросы. М., 1999.
3. Култаева М.Д., Уварова Е.Л.Интерпретация проблем молодежи: западные концепции и варианты. М., 1996.
4. Лисовский В.Т.Социология молодежи. Учебное пособие. Санкт-Петербург, 1996.
5. Лисовский А.В., Лисовский В.Т. В поисках идеала. Диалог поколений. Мурманск, 1994.
6. Лисовский В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России. Учебное пособие. С. - Петербург, 2000.
7. Мемлекеттік жастар саясаты. Тәжірибе және даму үрдістері 4 бөлімді
Қосымша әдебиеттер:
1.Корчак Я. Как любить детей. Минск, 1980.
2.Кон И.С., Лосенков В.А. Юношеская дружба как объект эмпирического исследования. Тарту, 1974.
3. Урланис Б.Ц. История одного поколения. Социально-демографический очерк. С., 1968.
4. О государственной политике в области высшего образования. М., 1992.
5. Посттоталитарное общество на рубеже веков: Динамика изменений социальной структуры и ценностных ориентаций. М., 1992.
6. Концептуальные вопросы развития высшего образования. М., 1991.
7. Шур Э.М. Наше преступное общество. М., 1988.
8. Иконникова С.Н. Диалог о культуре. Л., 1987.
9. Социальная защита молодежи: вопросы теории и практики. М., 1994.
10. Международные документы по молодежной политике. М., 1993.
11. Молодежь: будущее России. М., 1995.
12. Молодежный ренессанс: проблемы социализации. М., 1990.

Приложенные файлы

  • docx 16088004
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий