2012_PRAKTIKA_Metod_po_Nac_ekon_

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ


Кафедра економіки підприємствНАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА


Методичні рекомендації та завдання
для практичних занять і самостійної роботи
студентів обліково-фінансового факультету
денної форми навчання
напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]

МИКОЛАЇВ
2012
УДК 338.4 (477)
ББК 65.9 (4Укр)
Н 35

Друкується за рішенням науково-методичної комісії факультету менеджменту Миколаївського державного аграрного університету від_____2012 р. протокол № __.

Укладач:
О. А. Мамалюк – канд.екон.наук, доцент кафедри економіки підприємств Миколаївського державного аграрного університету.
Рецензенти:
М. В. Дубініна – канд.екон.наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку Миколаївського державного аграрного університету;
Л. В. Назарова – канд.екон.наук, доцент кафедри економіки та менеджменту Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського.


© Миколаївський державний аграрний університет, 2012
ЗМІСТ

Вступ.....4

Модуль 1. Теоретичні аспекти національної економіки......6
Модуль 2. Особливості функціонування
національної економіки................21

Тестовий контроль знань......26

Завдання для самостійної роботи.....38

Вимоги до написання і оформлення індивідуального завдання..42

Питання для проміжного контролю знань студентів.47

Критерії оцінки знань..49

Список рекомендованих джерел..........51

Додатки А.......53
Додаток Б....54
Додаток В...55
Додаток Д...56
Додаток Ж..57
ВСТУП
Сучасне суспільство перебуває у стані якісної радикальної трансформації, яка проявляється процесами глобалізації, інтеграції, інформатизації усіх аспектів його життєдіяльності.
Економіки країн стають залежними від нових закономірностей розвитку людської цивілізації. У зв’язку з цим перед кожною національною економікою постають питання про можливості та пріоритети подальшого сталого розвитку в умовах радикальних глобальних трансформацій, що перебігають у світі. Ці питання торкаються проблем національної ідентифікації економічних відносин, оцінювання потенціалу національної господарської системи, її структурно-функціональних особливостей, можливостей забезпечення сталого економічного зростання, а також умов, чинників та можливостей побудови конкурентоспроможної національної економіки в умовах глобалізації.
Національна економіка – це економічна система, в якій стабільними, динамічними, повторюваними та стійкими взаємозв’язками поєднані умови та чинники виробництва, результати діяльності, сукупність економічних агентів і економічні відносини, інститути, традиції, принципи та механізми господарювання, що у своїй взаємодії формують єдиний господарський комплекс.
Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні знань про закономірності становлення, функціонування та розвитку національної економіки як динамічної системи та підсистеми світового господарства з позицій виділення загальних тенденцій еволюції економічних систем та особливостей вітчизняної практики господарювання.
Завдання дисципліни – забезпечити отримання студентами знань про:
базові поняття національної економіки та засади її функціонування;
основні економічні показники та економічний потенціал національної економіки;
інституціональні чинники розвитку національної економіки;
програмування та прогнозування національної економіки;
функціональну роль держави в управлінні економікою;
особливості інтеграційних процесів, що перебігають в національній економіці.
Об’єктом вивчення національної економіки є сукупність галузей та регіонів країни, різноманітні природно-господарські та соціально-економічні процеси та явища, які відбуваються у цих територіальних межах.
Предметом вивчення національної економіки є принципи і методи управління національною економікою та її розвитком, а також сукупність ресурсних, економічних, інституціональних та соціальних чинників, що визначають відмітні ознаки національної економіки та її специфіку функціонування.МОДУЛЬ 1
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Тема 1.1. Національна економіка: загальне і особливе.
Питання для обговорення
Сутність національної економіки, її об’єкти та суб’єкти.
Принципи національної економіки
Особливості функціонування національної економіки як єдиного складного господарського комплексу.
Загальні та особливі ознаки національної економіки.
Характеристика моделей національної економіки.
Основні етапи розвитку економіки України.

Завдання 1

Із колонки А оберіть вірні відповіді із колонки Б.

А
Б

1) Суб'єкти національної економіки
2) Об'єкти національної економіки
а) галузі


б) підприємства


в) корпорації


г) держава


д) природно-господарські процеси і явища


ж) соціально-економічні процеси і явища


з) фірми


л) регіони


м) домашні господарства


Завдання 2

Виберіть основні принципи національної економіки:
динамізму;
цілепокладання;
спеціалізації;
системності;
прямоточності;
збалансованості;
науковості;
історичності;
ритмічності;
паралельності.

Із нижченаведеної таблиці оберіть визначення того чи іншого принципу національної економіки.

п.п.
Визначення

1
використання науково обґрунтованих методів під час дослідження тенденцій розвитку економіки

2
поєднання і специфічних методів (кількісного аналізу) та загальнонаукових методів (якісного аналізу) дослідження національної економіки

3
здійснення за певним ритмом і планомірною повторністю роботи всіх підрозділів підприємства рівномірного (в однакові проміжки часу) виробництва продукції

4
одночасне виконання окремих операцій та процесів з метою досягнення їх суміщення у часі

5
господарським комплекс будь-якої країни неможливо розглядати без врахування впливу на його становлення історичних подій

6
підвищення однорідності технології виробництва через свідоме обмеження різноманітності операцій

7
предмети праці мають пересуватися в усіх стадіях та операціях технологічного процесу за найкоротшими маршрутами

8
обґрунтування мети розвитку економіки

9
комплексне дослідження усіх елементів та рівнів національної економіки як цілісного господарського комплексу

10
безперервність розвитку економіки


Завдання 3

У світовій практиці виділяють три типи змішаної економіки.
Із колонки А виберіть вірну відповідь із колонки Б.

А
Типи змішаної економіки
Б
Їх суть

1
Порівняно вільна ринкова економіка США
а) характерна для Японії та країн Східної Азії, в якій держава співпрацює з приватним бізнесом у сфері розміщення капіталів, реалізації промислової політики через систему індикативного планування, а соціальне забезпечення виконують бізнесові структури.

2
Європейська економіка соціально-ринкової орієнтації
б) вплив держави зводиться до правової регламентації бізнесу та стимулювання приватного підприємництва за рахунок фінансових важелів.

3
Економіка державно-керованого типу
в) держава відіграє основну роль у розподілі прибутків через інструментарій програм видатків на соціальні потреби.Завдання 4
В сучасних умовах жодна з економічних наук не може абстрагуватися від їх впливу на економічні процеси, що вивчаються. З огляду на це, які на вашу думку доцільно виділяти елементи середовища національної економіки:
культурне;
соціальне;
політичне;
духовне;
природно-екологічне;
кліматичне;
економічне;
фінансове;
інформаційне.

Тема 1.2. Характеристика економічного потенціалу.
Питання для обговорення
Сутність економічного потенціалу.
Види економічних ресурсів.
Склад економічного потенціалу національної економіки.
Коротка характеристика основних складових економічного потенціалу.

Методичні пояснення для виконання завдань
Головними характеристиками демографічного потенціалу країни є:
співвідношення показників природного руху населення за певний проміжок часу;
співвідношення показників механічного руху населення за певний проміжок часу;
статево-вікова структура населення (склад і співвідношення людей різної статі і різних вікових груп).
Природний рух населення характеризується показниками народжуваності, смертності та природного приросту.
До основних сумарних показників природного та механічного руху населення належить:
природний приріст населення (різниця між кількістю народжених та тих, хто помер за певний період часу);
сальдо міграції (різниця між кількістю тих, хто прибув до країни, та тих, хто вибув з неї за певний період часу);
загальне збільшення населення (сума народжених та тих, хто прибув до країни за певний період часу);
загальне зменшення населення (сума кількості померлих та тих, хто вибув із країни за певний період часу);
загальна динаміка населення (сума показників природного приросту та сальдо міграції населення країни за певний період часу).
Аналізуючи і оцінюючи рух населення на території країни, використовують також відносні показники руху населення, зокрема:
коефіцієнт народжуваності,
коефіцієнт смертності,
коефіцієнт природного приросту.
Коефіціенти руху населення визначаються по відношенню до середньорічної чисельності населення і визначаються на 1000 чоловік населення, тобто в промілле ( ).
Якщо чисельність населення позначимо S, число народжених в цьому році – N, тих, що померли в цьому році – M, то коефіцієнт народження:
K нар.= N*1000/S.
Коефіцієнт смертності:
K смерт.= M*1000/S.
Коефіцієнт природного приросту населення:
K пр.прир.= (N – M)*1000/S = K нар. –K смерт.

Завдання 1

Вкажіть до якого виду економічних ресурсів належать нижче наведені ресурси: корми; статистична інформація; статутний фонд; виробничі запаси; лікувальні грязі; орні землі; корисні копалини; нафта; природний газ; авторські свідоцтва; бюджетні дотації; енергія вітру; паливо; запаси готової продукції; гербіциди; мінеральні води; працездатне населення; сировина; вчені, дослідники; амортизаційні відрахування; інвестиції; наукові прогнози; насіння; кам’яне вугілля; правова інформація; оборотні кошти; студенти; банківські кредити; куповані напівфабрикати; державний бюджет; кліматологічні ресурси лісів, морів, гір.

Завдання 2

Прокласифікуйте такі види природних ресурсів як вода, нафта, ґрунт, метали. Оформити у вигляді таблиці 1.
Таблиця 1
Класифікація природних ресурсів

Види природний ресурс
Критерії


за ознакою належності до ресурсної бази розвитку певних видів виробництва
за особливостями використання
за рівнем необхідності для життя людини
за економічною класифікацією

Повітря
культурно-ландшафтний ресурс розвитку рекреаційної галузі
невичерпний
вкрай необхідний
ресурс невиробничої сфери прямого споживання

Вода


Завдання 3

За даними таблиці 2 визначити структуру земельного фонду України, можливі показники рівня використання земельних ресурсів та зробити висновки.
Таблиця 2
Земельний фонд України
(станом на 1 січня)

Види угідь
Площа, млн га


2006р.
2011 р.

Загальна земельна площа
в тому числі:
60,357
60,355

сільгоспугіддя
з них рілля
42,943
32,481
42,792
32,477

ліси та лісовкриті площі
10,504
10,601

забудовані землі під промисловими і транспортними об'єктами, житлом, вулицями
2,468
2,512

землі, що покриті поверхневими водами
2,417
2,424

інші землі
2,025
2,026

Завдання 4

Для колонки А оберіть вірні відповіді із колонки Б.
А
Види мінерально-сировинних ресурсів
Б
Місце видобування

1
Саморідна сірка
а)
Донбас, Закарпаття

2
Калійна сіль
б)
Івано-Франківська та
Львівська області

3
Кухонна сіль
в)
Придніпров’я, Сумська та Харківська області

4
Фосфорити
г)
Волинська і Рівненська області, Приазов’я,
Кривий Ріг

5
Дорогоцінні камені (топаз, аметист, агат, яшма, гірський кришталь тощо)
д)
Прикарпаття


Завдання 5

В Україні виділяють п’ять типів регіональних ринків праці.
Для колонки А оберіть вірні відповіді із колонки Б.
А
Області
Б
Особливості ринків праці

1
Вінницька, Київська, Кіровоградська, Львівська, Сумська, Полтавська, Черкаська та Чернівецька
а)
відчувається нестача трудових ресурсів у промисловому і аграрному секторах економіки, створюються незадовільні умови відтворення робочої сили.

2
Дніпропетровська, Донецька, Луганській
б)
характерні низькі темпи спаду обсягів промислового виробництва та істотніші зміни в його структурі.

3
Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернігівська
в)
притаманна висока мобільність робочої сили, широкі можливості працевлаштування громадян і велика місткість ринку праці.

4
Одеська, Херсонська, Миколаївська та Автономна Республіка Крим
г)
притаманна орієнтація працездатного населення на різні форми самостійної зайнятості у різних сферах економіки.

5
Запорізька, Харківська області та м. Київ
д)
з доволі мобільною робочою силою та високою залежністю від економічного стану галузей видобувної і важкої промисловостей.

Завдання 6
За даними таблиці 3, 4 визначити та проаналізувати основні показники природного руху населення (абсолютні та відносні). Розрахунки оформити у вигляді таблиці 5. Зробити висновки.
Таблиця 3
Абсолютні дані середньої чисельності населення,
народжених і померлих за січень-липень 2011 року, осіб

Середня чисельність населення
Народжені
Померлі
Кількість померлих у віці до 1 р.

Україна

45724285
279259
397533
2575

області

Київська
1718025
11094
15808
84

Миколаївська
1181712
7167
10561
48

Одеська
2387101
15990
20186
162

Херсонська
1086916
6465
9520
72

Таблиця 4
Міграційний рух населення у січні-липні 2011 року, осіб
 
 
У межах України
Зовнішня міграція


число прибулих
число вибулих
приріст
число прибулих
число вибулих
приріст

Україна
310980
310980
?
17688
7912
?Київська
17664
12853
?
776
122
?

Миколаївська
7111
7001
?
316
172
?

Одеська
14536
14947
?
1842
374
?

Херсонська
7682
7345
?
214
138
?

Таблиця 5
Основні сумарні показники природного руху населення України
за січень- липень 2011 року
Показники
Україна
ОбластіКиївська
Миколаївська
Одеська
Херсонська

Абсолютні


- природній приріст населення, осіб


- загальне збільшення населення, осіб


- загальне зменшення населення, осіб


- загальна динаміка, осіб


- сальдо зовнішньої міграції


Відносні


- коефіцієнт народження


- коефіцієнт смертності


- коефіцієнт смертності дітей у віці до 1 року


- коефіцієнт природного приросту населення


Завдання 7

За даними додатку Б проаналізувати в динаміці чисельність працівників наукової сфери в Україні за п’ять останніх років. Зробити висновки.

Завдання 8

За даними додатку В визначити та проаналізувати структуру загальних витрат за джерелами фінансування інноваційної діяльності в Україні за три останні роки.
Завдання 9

За даними додатку В визначити та проаналізувати структуру загальних витрат інноваційної діяльності за напрямами використання в Україні за три останні роки.


Тема 1.3.Функціонування інфраструктури національної економіки
Питання для обговорення
Структура господарського комплексу України.
Стан та проблеми паливо-енергетичного комплексу України.
Класифікація галузей машинобудування.
Характеристика галузей, які належать до харчової промисловості України.
Класифікація транспорту за способом пересування.
Поняття «соціальна» та «ринкова» інфраструктури.

Завдання 1
Зазначені комплекси, галузі та сфери віднесіть до відповідної складової господарського комплексу України (табл. 6): сільське господарство; рекламні агентства; паливо-енергетичний комплекс; торгівля; міський електротранспорт; елементи спеціалізованої ринкової інфраструктури; громадський транспорт, зв'язок; біржі; виробництво будівельних матеріалів; кредитування населення; спорт; сім’я; відомчий транспорт; гірничо-металургійний комплекс; податкова система; шляхи сполучення загального користування; машинобудівельний; освіта; відомчий транспорт; хімічний та нафтохімічний комплекс; фондоутворювальні галузі; державне страхування населення; будівництво; лісопромисловий комплекс; фінансова система; виробнича інфраструктура; охорону здоров’я; страхові компанії; промисловості будівельних матеріалів; легка промисловість; переробні галузі; аудиторські фірми; наука; релігія; побутове обслуговування; харчова промисловість; залізничний, морський, річковий, автомобільний і авіаційний транспорт; аукціони; бюджетна система; культура та мистецтво; трубопровідний транспорт; комерційно-виставкові зали та виставки; інститути громадянського суспільства; громадське харчування; охорона довкілля.
Таблиця 6
Склад та структура господарського комплексу України
Складові господарського комплексу України
Галузі, сфери
Завдання 2

Схематично відобразити структуру паливо-енергетичного, лісового та агропромислового комплексів України. Коротко охарактеризувати їх галузі.

Завдання 3

Розподілити зазначені компоненти державних фінансів на два рівні, вказавши при цьому їх назви:
цільові державні фонди,
комунальний кредит,
фінанси підприємств державного сектору,
місцеві бюджети,
цільові фонди місцевого самоврядування,
державний бюджет,
фінанси муніципальних підприємств,
державний кредит.

Тема 1.4. Основні економічні показники функціонування національної економіки.
Питання для обговорення
Основні узагальнюючі показники функціонування національної економіки.
Яка одиниця є базовою в системі національних рахунків?
Методи обчислення ВВП.
Реальний та номінальний ВВП. Дефлятор.
Як визначаються ЧНП та ЧВП?
В чому полягає відмінність між ВВП та ВНП?
Що розуміють під національним доходом.
Основні соціально-економічні індикатори рівня життя населення.
Узагальнюючий показник рівня життя населення та методика його визначення.
Основні показники масштабів бідності.
Характеристика аспектів проблеми ефективності суспільного виробництва.

Методичні пояснення для виконання завдань
Валовий внутрішній продукт (ВВП) це сукупна ринкова вартість всього обсягу кінцевого виробництва, тобто всіх кінцевих товарів, вироблених і реалізованих протягом року.
Номінальний ВВП (13 EMBED Equation.3 1415) визначається в поточних цінах, тобто у цінах, які склалися на момент виробництва.
Реальний ВВП (13 EMBED Equation.3 1415) визначається у цінах, тобто у цінах базового періоду з коригуванням номінального ВВП на дефлятор.
Дефлятор (13 EMBED Equation.3 1415) – це індекс цін, який враховує зміну цін на усю сукупність споживчих та інвестиційних товарів і послуг, які входять в обчислення ВВП країни.
Дефлятор ВВП (валового внутрішнього продукту) визначається як співвідношення між номінальним та реальним ВВП:
Дефлятор ВВП=13 EMBED Equation.3 1415.
Реальний ВВП визначається за формулою 13 EMBED Equation.3 1415, де 13 EMBED Equation.3 1415 індекс цін.
Під час обчислення валового внутрішнього продукту (ВВП) використовують три методи:
виробничий (доданих вартостей);
кінцевого використання (за витратами);
розподільчий (за доходами).
Згідно з виробничим методом ВВП обчислюється за формулою
ВВП = 13 EMBED Equation.3 1415((ВВ – МВ) + (НП – С)),
де ВВ – валовий випуск окремих галузей;
МВ – матеріальні витрати окремих галузей на проміжне споживання;
НП – непрямі податки на виробництво та імпорт;
С – державні субсидії.
Додана вартість – це вартість, яка створена в процесі виробництва на підприємстві і визначає його реальний внесок у створення вартості конкретного продукту
Додана вартість включає в себе:
оплату праці,
прибуток,
відсоток,
амортизацію.
Розраховується як різниця між виручкою від реалізації і вартістю матеріальних витрат на виробництво і реалізацію продукції.
Згідно з методом за витратами ВВП обчислюється за формулою:
13 EMBED Equation.3 1415,
де СВ – споживчі витрати домашніх господарств;
ВІ – валові інвестиції;
ДЗ – державні витрати;
ЧЕ – чистий експорт.
Чистий експорт – це різниця між експортом та імпортом товарів і послуг, включаючи товари, що надаються як гуманітарна допомога, товари неорганізованої торгівлі, посилки, майно мігрантів.
Згідно з методом за доходами ВВП визначається за формулою:
13 EMBED Equation.3 1415,
де ЗП – заробітна плата працівників з урахуванням премій, доплат, надбавок;
КП – валовий корпоративний прибуток, тобто частина доходу, яка залишається на підприємстві після сплати податків, обов'язкових платежів;
ДВ – доходи від власності (рента, проценти, дивіденди);
ВБФ – відрахування у державні позабюджетні фонди (фонд соціального страхування, фонд сприяння зайнятості, дорожній фонд);
НП – непрямі податки на виробництво та імпорт (мито, акцизи, податок на додану вартість);
С – державні субсидії;
А – відрахування на реновацію капіталу (амортизація).
Розбіжності в результатах обчислення ВВП за наведеними методами згідно з міжнародною практикою статистичного обліку і звітності не повинні перевищувати 1-2 %.
Валовий національний продукт (ВНП) – це вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених національними факторами виробництва як у межах своєї країни, так і чи її межами за певний проміжок часу.
ВНП обчислюється за формулою:13 EMBED Equation.3 1415,
де 13 EMBED Equation.3 1415– додана вартість, створена на території певної країни іноземними факторами виробництва;
13 EMBED Equation.3 1415–додана вартість, створена національними ресурсами за кордоном.
Чистий національний продукт (ЧНП) – це показник, який розраховується як різниця між валовим національним продуктом та амортизаційними відрахуваннями:
ЧНП=ВНП–А.
Чистий валовий продукт (ЧВП) – це показник, який можна отримати зменшенням валового внутрішнього продукту на суму амортизаційних відрахувань:
ЧВП=ВВП–А.
Національний дохід (НД) – це сукупний дохід в економіці, який одержують власники факторів виробництва:
НД= ЧВП – Чисті непрямі податки.
Чисті непрямі податки розраховуються як річниця між непрямими податками на бізнес (НП) та субсидіями бізнесу (С):
Чисті непрямі податки = НП – С.
Для визначення тенденцій і динаміки економічних явищ та процесів розраховують темпи зростання і приросту економічних показників.
Темп зростання економічного показника визначають за формулою
13 EMBED Equation.3 1415,
де 13 EMBED Equation.3 1415економічний показник поточного року;
13 EMBED Equation.3 1415економічний показник базисного року.
Темп приросту економічного показника визначають за формулою
13 EMBED Equation.3 1415.
У міжнародній практиці для вимірювання людського розвитку використовують узагальнюючий показник  індекс людського розвитку (ІЛР). Існують різні методики його розрахунку. У щорічних звітах Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) широко використовують ІЛР, який враховує:
стан здоров’я;
рівень освіти;
реальну купівельну спроможність населення.
Стан здоров’я населення характеризується показником очікуваного довголіття  тривалістю майбутнього життя після народження.
Показник досягнутого рівня освіти має дві складові: частку грамотного дорослого населення (віком понад 24 роки) і частку учнів початкових, середніх та вищих навчальних закладів у населенні віком до 24 років.
У якості рівня життя приймається реальний обсяг ВВП на душу населення, обчислений у доларах США, з урахуванням паритету купівельної спроможності національної валюти (ПКС). Якщо значення вище 5120 дол США (середнє по світу), то необхідно здійснити перерахунок за допомогою коригувальних коефіцієнтів, обчислених за прогресивною шкалою (поріг – 200). Наприклад, якщо ВВП 8556, то для обчислення використовуємо значення, отримане наступним чином: 5120+(8556-5120)/200= 5137,18.
Індекс людського розвитку розраховується як середня арифметична зі стандартизованих показників, що входять до його складу:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
де ІД   індекс очікуваного довголіття;
ІОС  індекс рівня освіти;
ІРЖ  індекс рівня життя.
При цьому стандартизовані показники, наведені в чисельнику, обчислюються за формулою:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
де Хф  фактичне значення показника;
Хmin, Xmax відповідно мінімальне та максимальне значення цього коефіцієнта, які прийнято за еталон у міжнародній практиці.
За еталон прийнято такі мінімальні та максимальні значення відповідних показників.
1. Очікуване довголіття, років:
Хmin в цілому для населення  25; для чоловіків  22,5; для жінок  27,5;
Хmax  відповідно 85; 82,5; 87,5.
2. Досягнутий рівень освіти:
Хmin  грамотність дорослого населення та учнів становить 0 %;
Хmax  100 %.
3. Рівень життя, дол. США ПКС:
Хmin  100;
Хmax  40 000.
Показники ІОС та ІРЖ мають деякі особливості розрахунку. Так, показник досягнутого рівня освіти обчислюється з використанням вагових коефіцієнтів: для дорослого населення (ІГР)  2/3; для сукупної частки учнів (ІУЧ)  1/3.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
Завдання 1

Використовуючи дані наведеної таблиці 7, визначте двома методами ВВП (валовий внутрішній продукт) і НД (національний дохід).
Таблиця 7
Вихідні дані (грош. од.)
1
Експорт
2300
9
Трансфертні платежі
2400

2
Дивіденди
400
10
Відсотки на капітал
750

3
Амортизація
1100
11
Дохід від приватної власності
300

4
Заробітна плата
4800
12
Витрати споживачів
6600

5
Державні витрати
2900
13
Імпорт
3400

6
Рента
500
14
Податки на прибуток корпорації
600

7
Непрямі податки
1600
15
Нерозподілений прибуток корпорації
350

8
Чисті інвестиції
900Завдання 2

ВВП країни становив 5662 грошових одиниць, споживчі витрати – 2226, інвестиції – 865, державні витрати – 835.
Чому дорівнював чистий експорт? Якою була його частка у ВВП (валовому внутрішньому продукті)?

Завдання 3

У країні у звітному році витрати на особисте споживання становлять 5494 млн грн; валові приватні інвестиції – 1256 млн грн; державні закупівлі товарів і послуг – 1455 млн грн; чистий експорт склав - 94 млн грн; чисті надходження доходів факторів від решти країн світу – - 8 млн грн; амортизація – 872 млн грн; непрямі податки – 585 млн грн.
Визначити:
1) валовий внутрішній продукт (ВВП);
2) чистий внутрішній продукт (ЧВП);
3) національний доход (НД).

Завдання 4

В країні ВВП реальний у базовому році становить 2450 грош.од., приріст  реального ВВП у періоді, що аналізується, складає 3,5%, приріст цін - 8%.
Знайти номінальний ВВП у році, що аналізується.


Завдання 5

Визначити валовий внутрішній продукт в Україні по кварталах 2011 року. Вихідна інформація наведена в додатку Ж. Розрахунки оформити у вигляді таблиці 8. Зробити висновки.

Таблиця 8
Визначення валового внутрішнього продукту в Україні у 2011 році
млн грн
Склад ВВП1. За виробничим методом2. За розподільчим методом3. За методом кінцевого використання
Завдання 6

За даними таблиці 9 обчислити індекс людського розвитку і порівняти їх між собою, зробити висновки.
Граничний ВВП на душу населення  5488 дол. ПКС. До того ж ІЛР набуває значень в межах від 0 до 1 і має таку градацію:
0,8 і більше – високий рівень розвитку,
0,5-0,799 – середній,
0,5 і менше – низький.
Середня тривалість життя в Україні становить 67,9 років. З таким показником, що є найнижчим у Європі, держава посідає 123-е місце зі 194 країн світу поруч із Північною Кореєю, Азербайджаном та Узбекистаном. Індекс людського розвитку для України у 2010 році відносить країну на 69 місце з 169 держав і територій.
Таблиця 9
Вихідні дані для визначення ІЛР в УкраїніРоки
Очікувана тривалість життя при народженні, років
Грамотність
серед дорослого населення, %
Сукупна частка учнів серед населення відповідного віку,%
ВВП на душу населення (за паритетом купівельної спроможності),
дол. США

2000
68,1
99,6
77,3
3816

2010
67,9
99,4
86,5
6448

МОДУЛЬ 2
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Тема 2.1. Державність та державне управління економікою.
Питання для обговорення
Сутність державного управління, його ознаки, об’єкти та суб’єкти.
Цілі та функції державного управління економікою.
Сутність державного регулювання економіко.
Основні функції держави.
Методи державного регулювання економікою
Система органів державного управління економікою

Завдання 1
Виберіть характерні ознаки державного управління економікою:
динамізм;
збалансованість;

суспільна активність;
універсальність;

цілепокладання;
економічність;

наукова обгрунтованість;
практичність;

системність;
цілеспрямованість;

прямоточність;
історичність;

планомірність впливу;
ритмічність;

паралельність;
різноманітність форм здійснення.

Завдання 2
Із колонки А виберіть вірну відповідь із колонки Б.
А
Основні функції держави
Б
Їх суть

1
Цільова
1
встановлення регуляторів з метою стримування певних аспектів національної економіки і їх руху у відповідному напрямі

2
Стимулювальна
2
здійснення державою контролю та впливу на процеси соціального розвитку через ряд інструментів

3
Нормотворення
3
здійснення контролю за виконанням усіх норм і нормативів, стандартів і програм

4
Коригуюча
4
державою здійснюється прогноз можливих варіантів соціально-економічного розвитку економіки

5
Соціально-екологічна
5
державою встановлюються нормативні та законодавчі документи у сфері економічного розвитку і є обов'язковими для виконання

6
Контролювальна
6
забезпечення суспільно необхідними благами, які споживаються усіма громадянами і їх важко вартісно виміряти

7
Прогнозування
7
сприяє своєчасному відслідковуванню та реакції держави на процеси, які відбуваються в економіці

8
Захисту конкуренції
8
здійснення коригування руху обмежених економічних ресурсів з метою їх найраціональніпюго використання

9
Управління державним сектором економіки
9
встановлюються найзагальніші та специфічні цілі, плани і пріоритети економічного розвитку держави, які реалізуються шляхом державних програм

10
Стабілізаційна
10
державою регулюється антимонопольна діяльність суб'єктів господарської діяльності, ціни, створення монополій

Тема 2.2. Політика економічного зростання в національній економіці.
Питання для обговорення
Поняття «економічне зростання» та його значення в національній економіці.
Чи існують відмінності між економічним зростанням та економічним розвитком і в чому вони полягають, якщо існують?
Основні показники, що характеризують економічний розвиток.
Назвіть групи чинників економічного зростання.
У чому полягають відмінності між екстенсивним та інтенсивним типами економічного зростання?

Завдання 1

За даними наведеними в додатках Б, Д, Ж визначити основні показники, що характеризують економічних розвиток України за два роки. Зробити висновки.

Завдання 2

Як відомо, виділяють екстенсивний та інтенсивний типи економічного зростання. Розподіліть їх характерні ознаки:
збільшення кількості чинників виробництва,
раціональне природокористування,
режим економії,
незмінна технологія та організація виробництва і праці,
науково-технічний прогрес,
підвищення кваліфікації працівників,
незмінна ефективність використання виробничих ресурсів,
якісне удосконалення чинників виробництва,
зростання ефективності використання виробничих ресурсів,
неминучість криз,
незмінна структура продукції,
збільшення капіталовкладень,
удосконалення технології та організації виробництва і праці,
зростання обсягу споживаної сировини,
нераціональне природокористування,
постійний розвиток.


Тема 2.3. Структурна перебудова національної економіки.

Питання для обговорення
Сутність структурної політики та її цілі.
Рівні структурної трансформації.
Охарактеризуйте основні види структурних співвідношень.
Основні типи структурної політики держави.
Науково-технічна політики та її методи.
Інноваційна політика: мета, об’єкт та завдання.
Інноваційна діяльність та її види.
Класифікація інновацій.
Сутність та напрями державної інвестиційної політики.

Завдання 1

Із наведених нижче державних важелів та заходів відберіть такі, що використовуються за активної структурної політики.
Припинення виробництва у депресивних галузях.
Державна програма структурних перетворень.
Заходи для стимулювання розвитку галузей, які прискорюють впровадження досягнень НТП.
Підтримування енергоощадних виробництв і технологій.
Митна політика.
Політика прискореної амортизації.
Централізовано встановлені ціни.
Пряме державне інвестування.
Створення спеціальних фондів для фінансування.
Методи індикативного планування.
Залучення іноземних і вітчизняних приватних інвестицій.
Податкові та кредитні пільги.
Заходи для стимулювання переливання капіталу в пріоритетні галузі.

Завдання 2

Із наведених нижче методів регулювання відберіть ті, що належать прямого регулювання науково-технічної політики:
інструменти податкової політики;
визначення державних пріоритетів розвитку науки і техніки;
державні науково-технічні програми;
правовий захист інтелектуальної власності;
державне замовлення в науково-технічній сфері;
гнучка амортизаційна політика;
державна науково-технічна експертиза;
бюджетне фінансування досліджень та робіт для пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки;
державна політика у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва;
стимулювальна фінансово-кредитна політика;
підготовка науково-технічних кадрів;
державна політика у сфері патентів і ліцензій.

Завдання 3

Для колонки А оберіть вірні відповіді із колонки Б.
А

Б


1
Мета інноваційної політики
а)
передбачає створення й використання нововведення у межах однієї організації

2
Метою інвестиційної політики
б)
нововведення стають предметом купівлі-продажу між виробниками та споживачами

3
Простий внутрішньоорганізаційний інноваційний процес
в)
створення конкурентного середовища, реалізація програм структурної перебудови економіки, спрямування інвестицій у пріоритетні галузі та програми

4
Простий міжорганізаційний інноваційний процес
г)
виявляється у підготовці нових виробників для нововведення

5
Розширений інноваційний процес
д)
забезпечення сприятливого макросередовища, пошук оптимальних шляхів отримання і поширення нововведень


Завдання 4

Випишіть основні чинники ефективності національної економіки:
розширення ринків збуту;
рівень доходів певних верств населення;
формування регіональної структури;
зростання ВВП;
підвищення рентабельності;
ступінь задоволення суспільних потреб;
формування оптимальних галузевих, секторних та регіональних пропорцій відтворення;
здійснення цінової та експортно-імпортної політики.


Тема 2.4. Інтеграція національної економіки у світове господарство.

Питання для обговорення
Основні передумови міжнародної економічної інтеграції.
Основна мета економічної інтеграції.
Цілі міжнародної економічної інтеграції.
Етапи розвитку інтеграційних процесів.
Найрозвиненіші у світі інтеграційні угруповання.
У яких інтеграційних об’єднаннях бере участь Україна?


Завдання 1

Схематично відобразити етапи міжнародної економічної інтеграції і дайте відповіді на наступні запитання:
Що являється підготовчим етапом інтеграційного процесу?
В чому полягає відмінність між митним та економічним союзами як формами міжнародної економічної інтеграції?

Завдання 2

Із нижченаведених інтеграційних угруповань, об’єднань та організацій оберіть лише ті, в яких Україна бере участь:
Міжнародний валютний фонд (МВФ),
Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ),
Співдружність незалежних держав (СНД),
Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС),
Міжнародна організація ГУУАМ,
Організація об’єднаних націй (ООН),
Європейський союз (ЄС),
Світова організація торгівлі (СОТ),
Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА),
Тихоокеанське економічне співтовариство (АТЕС),
Міжнародне угруповання МЕРКОСУР,
Союз Арабського Магрибу,
Світовий банк (СБ),
Організація міжнародної цивільної авіації (ІКАО).
Коротко їх охарактеризуйте.

ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Формування економічних теорій національних економік розпочалось за часів
А) Середньовіччя;
Б) Стародавнього світу;
В) Київської Русі;
Г) Марксизму.
Суб’єктами національної економіки є:
А) юридичні та фізичні особи;
Б) сукупність галузей та регіонів країни;
В) господарський комплекс певної країни;
Г) домашні господарства, підприємства, фірми, корпорації та держава.
3. Продуктивні сили, техніко-економічні відносини, організаційно-економічні відносини, конкретні економічні зв’язки, господарський механізм, сектори – це:
А) загальні ознаки національної економіки;
Б) особливі ознаки національної економіки;
В) принципи національної економіки;
Г) структура національної економіки.
4. Індекс цін, який враховує зміну цін на усю сукупність споживчих та інвестиційних товарів і послуг, які входять в обчислення валового внутрішнього продукту країни, - це:
А) дефлятор ВВП;
Б) індекс Ласпейреса;
В) індекс Пааше;
Г) індекс Фішера.
5. Здійснюючи контроль за виконанням усіх норм і нормативів, стандартів і програм, держава виконує:
А) коригуючи функцію;
Б) функцію нормотворення;
В) стабілізуючу функцію;
Г) контролювальну функцію.
6. Демократія – це:
А) форма державно-політичного устрою суспільства;
Б) форма організації суспільних відносин;
В) форма державного правління;
Г) всі відповіді вірні.
7. Закономірний та цілеспрямований процес взаємодії національних економік, який ґрунтується на їхніх економічних та політичних інтересах, реалізується у формі міждержавних угод та регулюється на міждержавному рівні, - це
А) економічний розвиток;
Б) економічне зростання;
В) інноваційний розвиток;
Г) економічна інтеграція.
8. Національна економіка – це:
А) економічна система;
Б) учення про господарський комплекс певної країни;
В) сформована спільність людей;
Г) спосіб регулювання господарської діяльності на макрорівні.
9. Під базовими інституціями національної економіки розуміємо:
А) основні елементи економічної системи;
Б) сукупність галузей та регіонів;
В) сукупність традицій та звичок, норм і правил;
Г) економічні цикли розвитку.
10. Узагальнюючим показником рівня життя населення є:
А) реальна заробітна плата;
Б) обсяг реального валового внутрішнього продукту на душу населення;
В) грошові доходи та витрати населення;
Г) індекс людського розвитку.
11. Вид діяльності держави, що полягає у здійсненні управлінського організуючого впливу на ті сфери і галузі суспільного життя, які вимагають втручання держави задля комплексного соціально-економічного розвитку і забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя тощо, - це:
А) державне управління;
Б) державна політика;
В) державне регулювання економіки;
Г) державне планування економіки.
12. Головною ланкою системи органів центральної виконавчої влади, які покладені формувати та реалізовувати державну політику у сферах суспільного життя, є:
А) державні комітети;
Б) Верховна Рада України;
В) міністерства України;
Г) Кабінет Міністрів.
13. Темпи світового економічного зростання за останні 100 років за показником ВВП становили в середньому
А) 3,2 %;
Б) 5 %;
В) 1,6 %;
Г) 10,5 %.
14. Якому рівню економічної інтеграції характерна узгоджена відміна групою країн національних митних тарифів, введення спільного митного тарифу та єдиної системи нетарифного регулювання торгівлі щодо третіх країн?
А) економічний союз;
Б) митний союз;
В) зона вільної торгівлі;
Г) спільний ринок.
15. Сукупність галузей та регіонів країни, різноманітні природно-господарські та соціально-економічні процеси та явища, які відбуваються у цих територіальних межах – це:
А) нація;
Б) об’єкти національної економіки;
В) суб’єкти національно економіки;
Г) структура національної економіки.
16. Представники інституціалізму виділяють такі базові інститути:
А) підприємство, домогосподарство, фірми, власність, робітники, менеджмент, праця, культура ділової поведінки;
Б) законодавство, ринок, держава, економічний потенціал, господарський механізм, норми, звичаї і традиції тощо;
В) галузі, сфери суспільного виробництва;
Г) влада, власність, управління, праця.
17. Показник, який розраховується як різниця між валовим національним продуктом та амортизаційними відрахуваннями, – це:
А) національний дохід;
Б) чистий валовий продукт;
В) чистий експорт;
Г) чистий національний продукт.
18. Цілісний блок галузей, підпорядкований реалізації однієї мети – задоволення потреб народу у продуктах харчування і товарах із сільгоспсировини, – це :
А) агропромисловий комплекс;
Б) промисловий комплекс;
В) будівельний комплекс;
Г) ринкова інфраструктура.
19. Економічне зростання є змістом:
А) розвитку;
Б) інтеграції;
В) інновації;
Г) прогресу.
20. Розрізняють три способи прогнозування:
А) прогноз, план, гіпотеза;
Б) експертний, екстраполяції, моделювання;
В) ретроспекція, діагноз, проспекція;
Г) простий внутрішньо-організаційний, простий міжорганізаційний, розширений.
21. Механізм функціонування якого інтеграційного угруповання країн ґрунтується на політико-правовій системі управління, яку утворюють наднаціональні або міждержавні органи та елементи національно-державного регулювання?
А) Європейська асоціація вільної торгівлі;
Б) Тихоокеанське економічне співтовариство;
В) Північноамериканська угода про вільну торгівлю;
Г) Європейський Союз.
22. До основних принципів національної економіки належать такі принципи:
А) цілепокладання, динамізму, системності, науковості, історичності, збалансованості;
Б) спеціалізації, пропорційності, паралельності, ритмічності, безперервності, прямоточності, гнучкості;
В) історичності, науковості, системності, динамічності;
Г) адаптації, гласності, рівності, самостійності, реалістичності, орієнтованості, реалістичності, збалансованості, оцінювання.
23. На макрорівні основними економічними інститутами є:
А) підприємства, домогосподарства, фірми, власність, робітники, менеджмент, праця, культура ділової поведінки;
Б) законодавство, ринок, держава, особливості державного устрою, економічний потенціал, господарський механізм, норми, звичаї і традиції суспільства, менталітет нації, демократія, свобода тощо;
В) галузі, сфери суспільного виробництва;
Г) власність, управління, праця.
24. Під підвищенням загального рівня цін, що супроводжується спадом купівельної спроможності грошей, розуміють:
А) рецесію;
Б) кризу;
В) інфляцію;
Г) депресію.
25. В результаті утворення монополій, прояву здійснення монополістами монопольної поведінки на ринку, зосередження в їх руках значної частини виробництва і збуту товарів та послуг, виникає
А) неповнота ринку;
Б) недосконалість інформації;
В) неспроможність конкуренції;
Г) неспроможність ринку забезпечити людей суспільними товарами.
26. Матеріальні та духовні цінності людини, що формуються та розвиваються під впливом потреб, а також суперечності економічної системи, виступають рушійними силами:
А) економічного розвитку;
Б) економічного зростання;
В) міжнародної економічної інтеграції;
Г) науково-технічного прогресу.
27. Стадії наукового аналізу об’єкта прогнозування такі:
А) гіпотеза, прогноз, програма;
Б) ретроспекція, діагноз, проспекція;
В) пік, спад, дно, піднесення;
Г) відбір, формування, розроблення, затвердження, ре
·алізація, звіт.
28. Поняття «інтеграція» в перекладі з латинської мови означає:
А) правила гри;
Б) поєднання в ціле;
В) нововведення;
Г) головні пізнання.
29. В економічній літературі виділяють такі моделі національної економіки:
А) вільна економіка, змішана економіка;
Б) європейська економіка, економіка державно-керованого типу, порівняно вільна економіка США;
В) ринкова економіка, командно-адміністративна економіка, змішана економіка;
Г) всі відповіді вірні.
30. На мікрорівні виділяють такі інституціональні елементи є:
А) підприємства, домогосподарства, фірми, робітники, менеджмент, праця, культура ділової поведінки, власність;
Б) законодавство, ринок, держава, особливості державного устрою, економічний потенціал, господарський механізм, норми, звичаї і традиції суспільства, менталітет нації, демократія, свобода тощо;
В) галузі, сфери суспільного виробництва;
Г) власність, управління, праця.
31. Рівень безробіття визначається як співвідношення:
А) кількості безробітних до робочої сили;
Б) економічно-активного населення до кількості безробітних;
В) кількості безробітних до зайнятого населення;
Г) кількості безробітних та економічно неактивного населення до робочої сили.
32. Методи державного регулювання за формами впливу поділяються на:
А) державні, ринкові та громадські;
Б) загальні та локальні;
В) прямого та непрямого впливу;
Г) правові, адміністративні, пропагандистські та економічні.
33. Поняття «економічне зростання» та «економічний розвиток»:
А) не співвідносяться між собою;
Б) мають однакове наповнення;
В) мають різне наповнення;
Г) співвідносяться між собою.
34. Виокремлюють три форми інноваційного процесу:
А) проста внутрішньоорганізаційна, проста міжорганізаційний, розширена;
Б) технічна, технологічна, соціально-економічна, управлінська;
В) прогресивна, стихійна, стабілізуюча;
Г) пасивна, активна.
35. У яких інтеграційних об’єднаннях бере участь Україна?
А) Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС);
Б) Співдружність Незалежних Держав (СНД)
В) міжнародна організація ГУУАМ;
Г) всі відповіді вірні.
36. Економічна система національної економіки складається з таких підсистем:
А) низький, середній, високий;
Б) держава, нація, політика, культура;
В) продуктивні сили, техніко-економічні відносини, організаційно-економічні відносини, економічні зв’язки, господарський механізм, сектори;
Г) мікрорівень, мезорівень, макрорівень.
37. Вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених в межах національної території певної країни за певний період як резидентами, так і нерезидентами, – це:
А) валовий випуск;
Б) валовий внутрішній продукт;
В) валовий національний продукт;
Г) національний дохід.
38. План утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій певної організації – це:
А) державний бюджет;
Б) бюджет;
В) зведений бюджет;
Г) бюджетний устрій.
39. Сучасні науковці трактують «економічне зростання» як:
А) збільшення кількості товарів та послуг, які продукує національна економіка, з одночасним підвищенням продуктивності;
Б) процес функціонування та еволюції економічної системи у довготерміновому періоді, що характеризується зміною ринкової кон’юнктури;
В) найвищий ступінь розвитку суспільно територіального поділу праці між країнами, основою є економічно вигідна спеціалізація окремих країн і обмін випущеною продукцією визначеної кількості та якості;
Г) жодна відповідь невірна.
40. Які методи прогнозування передбачають вивчення попереднього сучасного стану розвитку об’єкта і перенесення закономірностей минулого і сучасного розвитку на майбутнє?
А) індивідуальні експертні оцінки;
Б) екстраполяції;
В) моделювання;
Г) колективні експертні оцінки.
41. Зменшення втрат населення від проявів економічної кризи – це:
А) мета проведення соціальної політики;
Б) головна ціль державного управління економікою;
В) засади соціального захисту;
Г) мета проведення політики зайнятості.
42. Інтеграційне угруповання, яке створене у 1960 році в Стокгольмі для полегшення і розширення торгівлі між країнами-членами: Австрією, Францією, Ісландією, Норвегією, Швецією, Швейцарією, Великобританією, Данією, Португалією, – це
А) Європейська асоціація вільної торгівлі;
Б) Тихоокеанське економічне співтовариство;
В) Північноамериканська угода про вільну торгівлю;
Г) Європейський Союз.
43. Методологія національної економіки включає:
А) загальні та спеціальні методи;
Б) загальні та особливі методи;
В) загальнонаукові та специфічні методи;
Г) жодна відповідь невірна.
44. Мезорівень включає в себе такі інституції:
А) підприємства, домогосподарства, фірми, робітники, менеджмент, праця, культура ділової поведінки, власність;
Б) законодавство, ринок, держава, особливості державного устрою, економічний потенціал, господарський механізм, норми, звичаї і традиції суспільства, менталітет нації, демократія, свобода тощо;
В) галузі, сфери суспільного виробництва;
Г) власність, управління, праця.
45. Сукупна ринкова вартість товарів та послуг, вироблених за рік резидентами країни в базових цінах, – це:
А) валовий випуск;
Б) валовий внутрішній продукт;
В) валовий національний продукт;
Г) національний дохід.
46. Витрати Державного бюджету на розвиток галузей, регіонів і сфер діяльності здійснюється у формах:
А) поточні видатки та видатки розвитку;
Б) дотації, субсидії, субвенції;
В) фінансування державних послуг, фінансування виробництва суспільних товарів, видатки державних цільових фондів, інші видатки;
Г) поточні, прогнозні, минулі.
47. Забезпечення сприятливого макросередовища для інноваційного процесу, пошук оптимальних шляхів отримання і поширення нововведень – це мета:
А) інноваційної політики;
Б) податкової політики;
В) науково-технічної політики;
Г) інвестиційної політики.
48. За очікуваним результатом економіко-математичні моделі поділяються на:
А) статичні та динамічні;
Б) факторні, структурні, комбіновані, мережеві та імітаційні;
В) мінімізація витрат та максимізація результату;
Г) однопродуктові та багатопродуктові.
49. Основні етапи міжнародної економічної інтеграції:
А) зона вільної торгівлі, економічний та митний союзи, спільний ринок, повна інтеграція;
Б) економічний розвиток, економічне зростання, інновації;
В) пік, криза, депресія, пожвавлення;
Г) ретроспекція, діагноз, проспекція.

50. Першу системну теорію національної економіки, яка виникла в Англії упродовж ХVII – XVIII, називають...
А) марксизму;
Б) маржиналістською;
В) монетаризму;
Г) меркантилістською.
51. До узагальнюючих показників функціонування національної економіки належать:
А) валовий випуск, валовий внутрішній продукт, валовий національний продукт, чистий національний продукт, чистий внутрішній продукт, національний дохід;
Б) валовий національний продукт, рівень безробіття, рівень інфляції, національний дохід;
В) номінальний валовий внутрішній продукт, реальний валовий внутрішній продукт, дефлятор;
Г) всі відповіді вірні.
52. Основними цілями державного управління, що характеризують суспільство, є:
А) тактичні;
Б) стратегічні;
В) оперативні;
Г) забезпечувальні.
53. Інституційний, макроекономічний, мезоекономічний та мікроекономічний – це рівні:
А) національної економіки;
Б) структурної трансформації;
В) структурної політики держави;
Г) ринкової інфраструктури.
54. Основними методами планово-економічних розрахунків в макроекономічному плануванні є:
А) балансовий та нормативний;
Б) абсолютний та відносний;
В) директивний та індикативний;
Г) виробничий, кінцевого використання, розподільчий.
55. У світовій практиці виділяють такі моделі соціальної політики держави:
А) американська, шведська, німецька, англосаксонська, японська;
Б) ліберальна та соціал-демократична;
В) європейська, азійська, американська, японська, китайська, австралійська;
Г) традиційні, сучасні та перспективні.
56. Яка форма інтеграції передбачає створення пільгової зони регіонального типу, у межах якої відбувається повна відміна митних тарифів у взаємній торгівлі за збереження національних митних тарифів у відносинах з третіми країнами?
А) економічний союз;
Б) митний союз;
В) зона вільної торгівлі;
Г) спільний ринок.

57. Представники інституціалізму виділяють такі базові інститути національної економіки:
А) влада, власність, управління, праця;
Б) держава, політика, культура, нація;
В) традиції, звичаї, норми, правила;
Г) підприємства, робітники, законодавство.
58. Сукупна здатність наявних економічних ресурсів забезпечити виробництво максимально можливого обсягу матеріальних благ і послуг, що відповідають потребам суспільства на даному етапі його розвитку, – це:
А) національна економіка;
Б) економічний потенціал;
В) економічна політика;
Г) виробничий потенціал.
59. Демократія – це
А) форми і варіанти економічної поведінки;
Б) форма державно-політичного устрою суспільства;
В) елемент економічної свободи;
Г) обмежені умови господарювання.
60. При обчисленні валового внутрішнього продукту використовують такі методи:
А) балансовий та нормативний;
Б) номінальний та реальний;
В) директивний та індикативний;
Г) виробничий, кінцевого використання (за витратами), розподільчий (за доходами).
61. Комплекс заходів, спрямованих на досягнення певних цілей, які мають ознаки директивності та індикативності, – це
А) гіпотеза;
Б) план (програма);
В) прогноз;
Г) модель.
62. Згідно з теорією митного союзу в економіці виникають два типи ефектів:
А) статичні і динамічні;
Б) активні і пасивні;
В) неминучі і постійні;
Г) позитивні і негативні.
63. Організація Об’єднаних Націй, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Організація міжнародної цивільної авіації, Світова організація торгівлі – найважливіші глобальні організації, з якими Україна
А) в перспективі прагне органічно поєднатися;
Б) активно співпрацює;
В) веде переговори;
Г) завершує процеси вступу.
64. Вчення про господарський комплекс певної країни, яке включає в себе сукупність теоретичних та методологічних підходів щодо подальшого розвитку цього комплексу, – це:
А) економіка;
Б) національна економіка;
В) економічна система;
Г) макроекономіка.
65. Господарський комплекс національної економіки України складається з:
А) промислового комплексу, агропромислового комплексу, будівельного комплексу;
Б) промислового комплексу, транспорту та зв’язку, агропромислового комплексу, будівельного комплексу, соціальної та ринкової інфраструктури;
В) агропромислового комплексу, будівельного комплексу, транспорту та зв’язку;
Г) жодна відповідь невірна.
66. Національний дохід розраховується:
А) валовий національний продукт мінус амортизаційні відрахування;
Б) валовий внутрішній продукт мінус амортизаційні відрахування;
В) чистий валовий продукт мінус чисті непрямі податки;
Г) валовий внутрішній продукт мінус додана вартість, створена на території певної країни іноземними факторами виробництва плюс додана вартість, створена національними ресурсами за кордоном.
67. В Україні для вимірювання межі бідності використовують такі показники:
А) мінімальний споживчий бюджет;
Б) межа малозабезпеченочті;
В) прожитковий мінімум;
Г) всі відповіді вірні.
68. Можливість формувати свою економічну політику, втілювати її в життя , виконувати, основні функції, продиктовані інтересами нації, а не окремих соціальних класів і груп означає:
А) економічна свобода підприємств;
Б) економічна свобода держави;
В) економічна свобода;
Г) економічна свобода у межах домашнього господарства.
69. Основними елементами економічного потенціалу є:
А) природні ресурси;
Б) фінансові ресурси;
В) економічні ресурси;
Г) національне багатство.
70. Найрозвинутіше у світі інтеграційне угруповання, яке започатковане у 1967 році на основі злиття трьох організацій, створених шестіркою провідних країн – ФРН, Францією, Італією, Нідерландами, Бельгією і Люксембургом, – це
А) Європейська асоціація вільної торгівлі;
Б) Тихоокеанське економічне співтовариство;
В) Північноамериканська угода про вільну торгівлю;
Г) Європейський Союз.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Завдання 1. Визначити та проаналізувати основні сумарні показники руху населення (абсолютні та відносні) за два роки в Україні, Київській, Одеській, Волинській та Луганській областях (додаток Б). Зробити висновки.

Завдання 2. У звітному році ВВП країни становив 9541 грошових одиниць, споживчі витрати – 3826 грош. од., інвестиції – 965 грош. од., державні витрати – 1015 грош. од.; у базисному році ВВП країни становив 8782 грошових одиниць, споживчі витрати – 2514 грош. од., інвестиції – 1053 грош. од., державні витрати – 988 грош. од. Визначити чистий експорт та його частку у ВВП (валовому внутрішньому продукті) у звітному та базисному роках. Зробити висновки.

Завдання 3. Визначити структуру загальних витрат інноваційної діяльності за напрямами використання в Україні за сім останніх років (таблиця 2 (Додаток Д)). Зробити висновки.

Завдання 4. У звітному році номінальний обсяг ВВП становив 576,4 млрд грн, а індекс цін дорівнював 121,7, тобто був на 21,7% вищим порівняно з базовим роком. У базисному році номінальний обсяг ВВП становив 484,3 млрд грн, а індекс цін – 85,7, тобто був на 14,3% нижчим порівняно із базовим роком.
Визначити реальний обсяг ВВП з урахуванням індексу цін відповідно у базисному та звітному роках.

Завдання 5. Проаналізувати в динаміці чисельність працівників наукової сфери в Україні за десять останніх років (таблиця 1 (Додаток В)).
Зробити висновки.

Завдання 6. Визначити трьома методами валовий внутрішній продукт в Україні за І і ІІ квартали 2010 та 2011 років (Додаток Ж).
Розрахунки оформити у вигляді таблиці 10. Зробити висновки.
Таблиця 10
Визначення валового внутрішнього продукту в Україні

Склад ВВП
І квартал
ІІ квартал
Темп росту, %


базисний рік
звітний рік
базисний рік
звітний рік
І квартал
ІІ квартал

За виробничим методом
--За розподільчим методом
--За методом кінцевого використання
--
Завдання 7. Визначити основні сумарні показники руху населення (абсолютні та відносні)за два роки в Україні, Київській, Херсонській, Донецькій та Полтавській областях (додаток Б). Зробити висновки.

Завдання 8. У країні у звітному році витрати на особисте споживання становлять 5583 грош. од., валові приватні інвестиції – 1356 грош. од., державні закупівлі товарів і послуг – 1255 грош. од., чистий експорт склав - 89 грош. од., чисті надходження доходів факторів від решти країн світу – - 9 грош. од., амортизація – 898 грош. од., непрямі податки – 673 грош. од. Визначити валовий внутрішній продукт (ВВП), чистий внутрішній продукт (ЧВП), національний доход (НД).

Завдання 9. Визначити структуру загальних витрат за джерелами фінансування інноваційної діяльності в Україні за сім останніх років (таблиця 1 (додаток Д)) . Зробити висновки.

Завдання 10. Використовуючи дані наведені в таблиці 11, визначте двома методами валовий внутрішній продукт і національний доход.
Таблиця 11
Вихідні дані для розрахунку ВВП двома методами
№ п.п.
Показники
грош. од.
№ п.п.
Показники
грош. од.

1
Експорт
2400
9
Трансфертні платежі
2400

2
Дивіденди
350
10
Відсотки на капітал
650

3
Амортизація
1050
11
Дохід від приватної власності

300

4
Заробітна плата
3800
12
Витрати споживачів
5600

5
Державні витрати
2700
13
Імпорт
3550

6
Рента
600
14
Податки на прибуток корпорації
500

7
Непрямі податки
1300
15
Нерозподілений прибуток корпорації
450

8
Чисті інвестиції
800Завдання 11. Визначити структуру загальних витрат інноваційної діяльності за напрямами використання в Україні за п’ять останніх років (таблиця 2 (Додаток Д)). Зробити висновки.

Завдання 12. Визначити трьома методами валовий внутрішній продукт в Україні за ІІІ і ІV квартали 2010 та 2011 років (Додаток Ж). Розрахунки оформити у вигляді таблиці 10. Зробити висновки.

Завдання 13. Визначити основні сумарні показники руху населення (абсолютні та відносні) за два роки в Україні, Одеській, Сумській, Миколаївській та Дніпропетровській областях (додаток Б). Зробити висновки.

Завдання 14. У звітному році, що аналізується, в країні номінальний ВВП складав 565 млн грн, реальний ВВП – 248 млн грн; у базисному році номінальний ВВП складав 464 млн грн, реальний ВВП – 301 млн грн. Визначити дефлятор ВВП та приріст номінального ВВП за рахунок цін за два роки. Зробити висновки.

Завдання 15. Визначити трьома методами валовий внутрішній продукт в Україні в цілому за 2010 та 2011 роки (Додаток Ж). Розрахунки оформити у вигляді таблиці 10. Зробити висновки.

Завдання 16. Визначити основні сумарні показники руху населення (абсолютні та відносні) за два роки в Україні, Вінницькій, Херсонській, Луганській та Тернопільській областях (додаток Б). Зробити висновки.

Завдання 17. Визначити трьома методами валовий внутрішній продукт в Україні за І і ІV квартали 2010 та 2011 років (Додаток Ж). Розрахунки оформити у вигляді таблиці 10. Зробити висновки.ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

Індивідуальне завдання складається з 3-х частин.
Перша частина - реферативне повідомлення по обраній темі дослідження.
Друга частина – тестові завдань по обраній темі дослідження.
Третя частина – словник основних понять і термінів по обраній темі дослідження.
ЧАСТИНА І
Структура реферативного повідомлення повинна бути наступною:
вступ,
виклад основного матеріалу (основна частина),
висновки,
список використаних джерел,
додатки.
Обсяг роботи не може перевищувати 15 сторінок друкованого тексту: титульний аркуш (1 стор.), зміст (1 стор.), вступ (1 стор.), основна частина (10 стор.), висновки (1 стор.), список використаних джерел (1 стор.).
Роботу друкують за допомогою принтера на одному боці аркуша формату А4 (21013 EMBED Equation.3 1415297 мм). Текст необхідно готувати за допомогою текстового редактора Microsoft Word, шрифт тексту – Times New Roman Cyr, через полуторний інтервал, розмір – 14pt. Шрифт друку повинен бути чітким.
На кожній сторінці текст необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм , нижнє – не менше 20 мм. Будь-які скорочення слів в роботі не допускаються, крім загальноприйнятих: грн., кг, ц, т, га та інші . Щільність тексту повинна бути однаковою, букви або цифри – чіткими. Описки і неточності, які виявилися в процесі написання роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту.
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знаку №. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш (додаток А), який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці. “Зміст”, “Вступ”, “Висновки”, “Список використаних джерел” не мають порядкового номера. Номер розділу ставлять після слова “Розділ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка дається заголовок розділу.
Заголовки структурних частин роботи “Зміст”, “Вступ”, “Виклад основного матеріалу”, “Висновки”, “Список використаних джерел”, друкують симетрично до тексту великими літерами. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.
Вступ (1 сторінка). Стисло обґрунтовується актуальність, важливість та необхідність проведення дослідження з обраної теми, формулюються ціль і завдання роботи у загальному вигляді та їх зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається автор.
Виклад основного матеріалу (10 сторінок). Текст основної частини роботи поділяють на 3 розділи, які в свою чергу можуть бути розділені на підрозділи. Основна частина носить по змісту як теоретичний, так і аналітичний характер. На основі вивчення літературних джерел та періодичних видань коротко, але достатньо повно, викладаються поняття, сутність і основний зміст проблеми та досліджуваних питань, думки окремих вчених економістів-аграрників про напрями вирішення цих питань. При цьому студент повинен виразити своє відношення до запропонованих окремими авторами підходів з вирішення тих чи інших питань, а також чітко указати на причини та умови, що впливають на їх характер.
У цій частині роботи відображаються нормативно-правова база (з обов’язковим посиланням на нормативно-правові акти), результати наукових досліджень вчених, досвід передових господарств по вирішенню тих чи інших проблем та питань з обраної теми роботи.
Висновки (1 сторінка). В них чітко формулюються наслідки вивчення, сутність розглянутих питань. Висновки повинні бути стислими і конкретними, виходячи з аналізу досліджуваних питань. Вони вказують на виявлені недоліки чи переваги, а також перспективи подальших досліджень у даному напрямі.
Посилання на використані літературні джерела в тексті подавати тільки у квадратних дужках із зазначенням конкретної сторінки, наприклад [1, с.14]
Список використаних джерел (1 сторінка), що приводиться наприкінці роботи, повинен розташовуватися в порядку поступового її згадування в тексті роботи. Він повинен містить перелік використаних не більше 2-х навчальних посібників та не менше 3 публікацій із періодичних видань (журналів, газет).
Додатки – ксерокопії використаних статей із періодичних видань (обов’язково!!!).

ЧАСТИНА ІІ
Тестові завдання складаються по висвітленій у першій частині темі дослідження. Текст необхідно готувати за допомогою текстового редактора Microsoft Word, шрифт тексту – Times New Roman Cyr, через одинарний інтервал, розмір – 14pt.
Загальна кількість тестових завдань – 20.
Тестові завдання повинні бути конкретними, актуальними, важливими. Вони логічно повинні відображати зміст теми дослідження.
Кожне тестове завдання слід починати з нового рядка та з великої букви. Нумерація завдань подається арабськими цифрами без знаку №.
Кожне завдання повинно містити чотири варіанти відповідей, з яких лише один варіант вірний. Варіанти відповідей позначаються великими літерами А, Б, В, Г з дужкою, в кінці кожного варіанта відповіді ставиться крапка з комою, за винятком останнього варіанта, де ставиться крапка. Вірну відповідь слід підкреслити. Наприклад,
Існують такі способи зберігання сировини:
А) зовнішній та внутрішній;
Б) тарний та безтарний;
В) контейнерний та безконтейнерний;
Г) картонний та паперовий.

ЧАСТИНА ІІІ
Словник повинен містити не менше 10 визначень основних понять і термінів по обраній темі дослідження, які слід подати в алфавітному порядку. При цьому всі зазначені поняття і терміни неохідно виділити полужирним шрифтом.
РЕКОМЕНТОВАНІ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Сучасні пріоритети розвитку вітчизняної економіки.
Еволюціонування економічних теорій національної економіки.
Вплив базисних інститутів на розвиток національної економіки.
Вплив економічних циклів на розвиток національної економіки.
Основи саморозвитку національної економіки.
Політика зайнятості та соціального захисту.
Поняття та види інфляції.
Моделі соціальної політики.
Демократія як інституція громадського суспільства: сутність, засади та особливості.
Економічна свобода та економічний порядок.
Тіньова складова життєвого рівня населення України.
Структурна політика: її сутність та механізм.
Державна інноваційна та науково-технічна політика.
Інвестиційна складова структурної політики.
Організаційно-правові форми підприємств та принципи їх функціонування у ринковому середовищі.
Домогосподарство і споживацька поведінка.
Державне регулювання мікрорівня національної економіки.
Принципи функціонування національної економіки в працях дослідників Стародавнього світу.
Становлення національних економік за часів Середньовіччя.
Господарський розвиток українських земель в межах національних економік інших країн.
Національне відтворення і макроекономічна рівновага: зміст, тенденції, чинники.
Політико-правові аспекти регулювання національної економіки.
Еволюція концепцій національного природокористування.
Механізм регулювання еколого-економічних процесів у національній економіці України.
Особливості грошово-кредитної системи національної економіки.
Особливості фінансової системи національної економіки.
Інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності національної економіки.
Основи безпеки національної економіки.
Економічне зростання як основа економічного розвитку України.
Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в глобальному постіндустріальному вимірі.
Особливості економічної інтеграції України у світове господарство.
Вплив євро інтеграційного курсу України на стан і перспективи інноваційного розвитку національної економіки.
Регіональні принципи та економічні аспекти інтеграції України в Європейський союз.
Коригування розвитку національної економіки до сучасних умов глобалізації.
Основні тенденції інтернаціоналізації національних продуктивних сил.


Питання для проміжного контролю знань студентів

МОДУЛЬ 1.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Національна економіка як наука.
Етапи розвитку національної економіки.
Основні цілі національної економіки.
Середовище національної економіки.
Економічне середовище національної економіки.
Загальні ознаки національної економіки.
Суб’єкти національної економіки.
Критерії класифікації моделей національної економіки.
Моделі національної економіки.
Структура ядра саморозвитку національної економіки.
Сутність технологічного (техніко-економічного) укладу національної економіки.
Головні складові соціального укладу національної економіки.
Сутність соціально-економічного (економічного) укладу національної економіки.
Етапи становлення національної економіки.
Сутність економічного потенціалу національної економіки.
Класифікація видів економічного потенціалу національної економіки.
Аспекти проблеми ефективності суспільного виробництва.
Показники ефективності використання економічного потенціалу національної економіки.
Особливості виробничо-технологічного потенціалу України.
Сутність природно-ресурсного потенціалу національної економіки.
Сутність трудового потенціалу національної економіки.
Складові науково-технічного потенціалу національної економіки.
Сутність національної моделі регулювання економіки.
Фактори оптимізації економічного регулювання.
Особливості економічного регулювання в Україні.
Політико-правові аспекти регулювання національної економіки.
Макроекономічні показники стану національної економіки.
Показник чистого економічного добробуту.
Номінальний ВВП.
Реальний ВВП.
Основні види структури економіки.
Показники структури економіки.
Пріоритети соціального розвитку національної економіки.

МОДУЛЬ 2.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Сутність державного управління економікою.
Цілі та методи державного управління економікою.
Система органів державного управління економікою.
Економічне зростання як економічна категорія національної економіки.
Типи та чинники економічного зростання.
Охарактеризуйте мікрорівень національної економіки.
Складові підприємницького середовища.
Суб’єкти підприємницької діяльності.
Структура державного підприємництва.
Класифікація підприємств ринкової національної економіки.
Основні функції домогосподарств, що функціонують у споживчій сфері національної економіки.
Сутність мікроекономічної політики.
Складові державного регулювання мікрорівня національної економіки.
Шляхи сприяння розвитку малого підприємництва.
Сутність економічного районування.
Ієрархічні рівні економічного районування.
Основні напрями регіональної структуризації.
Сутність регіону.
Основні функції регіонів.
Типи регіонів, які визначають у світовій практиці.
Складові інтегральної оцінки стану розвитку територій.
Показники оцінки економічного розвитку регіону.
Показники оцінки соціального розвитку регіону
Типи регіонів України залежно від значення соціально-економічних показників.
Ключові ознаки сталості регіонального розвитку.
Національне відтворення з точки зору діалектики загального.
Національне відтворення з точки зору діалектики особливого.
Національне відтворення з точки зору діалектики одиничного.
Базові моделі визначення макроекономічної рівноваги.
Сутність економічного розвитку.
Види економічного зростання.
Основні риси відкритої національної економіки.
Виміри інтеграції у світове господарство.
Форми інтернаціоналізації національних продуктивних сил.
Сутність економічної безпеки.
Складові національної економічної безпеки.
Суб’єкти та об’єкти економічної безпеки.
Внутрішні та зовнішні загрози економічної безпеки країни.
Типи цілей зовнішньоекономічної політики.
Головна мета зовнішньоекономічної політики.
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ знань

Рейтингова оцінка знань забезпечує:
мотивацію студентів до систематичної роботи впродовж семестру;
підвищенням ролі самостійної роботи та ролі індивідуального навчання;
розширення можливостей для розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення; підвищення ефективності роботи викладача.
За всі види робіт впродовж семестру (тести, опитування, контрольні роботи, тощо) студент може отримати від 0 до 100 балів.

Шкала оцінювання успішності студентів з дисципліни
Оцінка за шкалою ЕСТS
Рейтингова оцінка, бали
Оцінка за національною шкалою
Чотирибальна оцінка

А
90-100
Відмінно
5

ВС
75-89
Добре
4

DE
60-74
Задовільно
3

FX
35-59
Незадовільно з можливістю повторного складання
2


Поточний контроль знань здійснюється під час проведення практичних занять і включає такі форми: опитування, тестування, розв’язування завдань, написання контрольних робіт, реферативного повідомлення, виконання індивідуального завдання.
Заключний контроль знань з дисципліни здійснюється шляхом складання заліку в усній формі.
Студенти, що набрали менше 60 балів до сесії не допускаються. До складання заліку такі студенти можуть бути допущені тільки після того, як наберуть необхідну кількість балів.
Студент, який отримав 75 і більше балів, звільняється від заліку.
Решта студентів, які набрали 60-74 балів здають підсумковий семестровий залік в усній формі в екзаменаційну сесію згідно учбового плану.

Схема поточного і заключного контролю знань

№ модулю
Кількість годин
Форма контролю
Кількість заходів
Оцінка
Сума


ЛК
ПЗ


min
max
min
max

1
8
7
Завдання по модулю
4
1
2
4
8
Опитування
2
1
2
2
4
Контрольна робота
1
5
10
5
10
Тестування
2
2,5
5
5
10
Разом
16
32

2
8
7
Завдання по модулю
4
1
2
4
8
Опитування
2
1
2
2
4
Контрольна робота
1
5
10
5
10
Тестування
2
2,5
5
5
10
Разом
16
32

Завдання для самостійної роботи
1

2
5

Індивідуальне завдання
1

10
20

Конспекти лекцій
1

8
10

Всього по навчальній дисципліні
60
100


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Буряковський В. В. Національна економіка : навч. посіб. / В. В. Буряковський. Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2007. 310 с.
Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 // Офіційний вісник України. 2006. № 30. С. 36 78.
Дідківська Л. І. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / Л. І. Дідківська, Л. С. Головко. К. : Знання, 2007. 214 с.
Економічна теорія : підручник / за ред. В. М. Тарасевича. К. : Центр навчальної літератури, 2006. С. 650 668.
Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку: монографія / за ред. В. М. Гейця. К. : Інститут економіки і прогнозування, Фенікс, 2003. 1008 с.
Злупко С. М. Перехідна економіка: сучасна Україна / С. М. Злупко. К. : Знання, 2006. 324 с.
Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електроний ресурс] : Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].ua.
Национальная экономика : учебник / под ред. В. А. Шульги. М. : Рос. Экон. Акад., 2002. 580 с.
Національна економіка : навч. посіб. / [В. В. Білоцерківський, О. О. Завгородня, В. К. Лебедєва та ін.] ; за ред. В. М. Тарасевича. К. : Центр учбової літератури , 2009. 280 с.
Національна економіка : навч. посіб. / [Л. С. Гринів, М. В. Кічурчак та ін.] ; за ред. Л. С. Гринів. К. : ППНВ, 2009. 464 с.
Національна економіка : навч. посіб. для ВНЗ [Г. Г. Старостенко, С. В.Онишко, Т. В. Поснова та ін.]. К. : Ліра – К, 2011. 432 с.
Національна економіка : навч. - метод. посіб. / О. Є. Кузьмін, У. І. Когут, І. С. Проник, Г. Л. Вербицька. Львів : НУ «Львівська політехніка», 2010. 188 с.
Національна економіка : підручник / за ред. П. В. Круша. К. : Каравела, Піча Ю. В., 2008. 416 с.
Національна економіка : тексти лекцій / [О. П. Тищенко, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін.] ; за ред. А. Г. Савченка. К. : КНЕУ, 2007. 464 с.
Ойкен В. Основы национальной экономики / В. Ойкен. М. : Экономика, 1996. 348 с.
Папп В. В. Структурна трансформація економіки України у контексті євро інтеграційних процесів / В. В. Папп // Регіональна економіка. 2008. № 1 (47). С. 23 31.
Перехідна економіка: підручник / за ред. В. М. Гейця. К. : Вища школа, 2003. С. 190 203, 246 707.
«Про основні принципи розвитку інформаційного суспільства в України на 2007-2015 роки» / Закон України // Голос України. 2007. 6 люте. С. 8 10.
Пухтаєвич Г. О. Аналіз національної економіки : навч. посіб. / Г. О. Пухтаєвич. К. : КНЕУ, 2005. С. 25 32, 50 67.
Сацик В. І. Національні моделі економічних систем : навч. посіб. / В. І. Сацик. К. : КНЕУ, 2010. 319 с.
Світова економіка : підручник / [А. Ф. Філіпченко, О. І. Рогач, О. І. Шнирков та ін. ]. К. : Либідь, 2000. 582 с.
Статистична інформація. Державна служба статистики України [сайт] : Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.
Періодичні видання: Вісник аграрної науки Причорномор’я, Вісник НАУ, Вісник ДАУ, Вісник економічної науки України, Економіка України, Економіка АПК, Пропозиція, Агросвіт, Екологічний вісник, Актуальні проблеми економіки, Економіка: проблеми теорії і практики, Статистика України, Науковий світ, Регіональна економіка, Економіка. Фінанси. Право, Фінанси України, Підприємництво, господарство і право, Україна: аспекти праці, Право України.
Додаток А

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ
ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Кафедра економіки підприємств
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
з навчальної дисципліни «Національна економіка»
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(тема дослідження)


Виконав (-ла):
студент (-ка)__________________
(прізвище, ім’я та по-батькові)
групи _________________________
Перевірив (-ла):___________________
(посада, прізвище, ім’я та по-батькові викладача)МИКОЛАЇВ
201_

Додаток Б
Абсолютні дані природнього та міграційного руху населення за 2010 рік

Середня
чисельність населення,
тис. осіб
Народ-жені, осіб
Помер-лі, осіб
Кількість померлих
у віці до 1 року, осіб
Зовнішня міграція, осіб


число прибулих
число вибулих

Україна
45870,7
497689
698235
4564
30810
14677

області

Київська
1719,7
19737
28406
140
816
252

Миколаївська
1186,4
12831
18700
104
737
364

Одеська
2389,9
28690
36144
263
3603
681

Херсонська
1090,8
12388
16432
116
491
267

Дніпропетровська
3346,0
35593
54542
347
2071
1024

Донецька
4449,9
41258
73916
497
2852
1793

Луганська
2301,4
20969
38921
199
1430
1203

Полтавська
1493,7
14250
26113
87
726
309

Вінницька
1645,9
17508
26528
148
1113
471

Волинська
1036,9
14848
14362
123
479
372

Сумська
1166,9
10360
20146
97
479
321

Тернопільська
1086,5
11872
15616
98
409
332Додаток В
Динаміка чисельності працівників наукової сфери в УкраїніРоки
Кількість організації, які виконують наукові дослідження й розробки
Загальна чисельність виконавців наукових та науково-технічних робіт, осіб
Чисельність докторів
наук в економіці,
осіб
Чисельність кандидатів
наук в економіці,
осіб

2000
1490
120773
10339
58741

2001
1479
113341
10603
60647

2002
1477
107447
11008
62673

2003
1487
104841
11259
64372

2004
1505
106603
11573
65839

2005
1510
105512
12014
68291

2006
1452
100245
12488
71893

2007
1404
96820
12845
74191

2008
1378
94138
13423
77763

2009
1340
92403
13866
81169

2010
1303
89534
14418
84000

2011
1255
84969
14895
84979

2012


Додаток Д

Таблиця 1
Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні, млн грн
Роки
Загальна
сума витрат
У тому числі за рахунок коштіввласних
державного бюджету
іноземних інвесторів
інші
джерела

2005
5751,6
5045,4
28,1
157,9
520,2

2006
6160,0
5211,4
114,4
176,2
658,0

2007
10850,9
7999,6
144,8
321,8
2384,7

2008
11994,2
7264,0
336,9
115,4
4277,9

2009
7949,9
5169,4
127,0
1512,9
1140,6

2010
8045,5
4775,2
87,0
2411,1
771,9

2011
14333,9
7585,6
149,2
56,9
6542,2

2012


Таблиця 2
Інноваційна активність в Україні, млн грн

Роки
Загальна сума
витрат
У тому числі за напрямамидослідже-ння
і розробки
у тому числі
придбання нових технологій
підготовка виробництва для впровадже-ння інновацій
придбання машин та обладнання пов'язані з упровадженням інновацій
інші витрати
внут-рішні НДР
зов-нішні НДР

2005
5751,6
612,3
-
-
243,4
991,7
3149,6
754,6

2006
6160,0
992,9
-
-
159,5
954,7
3489,2
563,7

2007
10850,9
986,5
793,6
192,9
328,4
х
7471,1
2064,9

2008
11994,2
1243,6
958,8
284,8
421,8
х
7664,8
2664,0

2009
7949,9
846,7
633,3
213,4
115,9
х
4974,7
2012,6

2010
8045,5
996,4
818,5
177,9
141,6
х
5051,7
1855,8

2011
14333,9
1079,9
833,3
246,6
324,7
х
10489,1
2440,2

2012


Додаток Ж
Вихідні дані для розрахунку валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні, млн грн
Показники
2010 рік
2011 рікІ
квартал

ІІ
квартал

ІІІ
квартал

ІV
квартал

в цілому за рік

І
квартал

ІІ
квартал

ІІІ
квартал

ІV
квартал

в цілому
за рік

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство
6244
10620
42547
19552
78963
7667
12409
58529
30083
108688

Добувна промисловість
11933
16903
17439
17556
63831
18876
22930
23081
23573
88460

Переробна промисловість
32077
43838
43791
47444
167150
37261
50010
50059
48839
186169

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
9514
8360
8577
9205
35656
11540
10588
10090
11432
43650

Будівництво
4913
6557
8928
12068
32466
6029
8947
11345
15063
41384

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
29861
37815
41393
43527
152596
39089
49659
53382
60145
202275

Діяльність транспорту та зв’язку
27326
30578
32037
32527
122468
29176
32845
33381
35313
130715

Освіта
13301
15273
13942
15133
57649
14433
15776
15582
15105
60896

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
8952
10749
10524
11865
42090
10207
11030
11700
12801
45738

Кінцеві споживчі витрати
197617
218165
235107
262424
913313
236580
268688
285548
314385
1105201

Оплата праці найманих працівників
114981
135276
139860
153921
544038
135831
155367
158186
178727
628111

Податки за виключенням субсидій на виробництво та імпорт
28886
29573
29058
41910
129427
42203
43976
51497
48391
186067

Валовий прибуток, змішаний доход
75561
95301
135791
114489
421142
83844
115277
166336
136965
502422

Експорт товарів та послуг
112105
134554
145563
157143
549365
156545
179626
184258
187524
707953

Імпорт товарів та послуг
-113790
-131377
-156972
-177733
-579872
-173046
-187916
-202131
-215935
-779028

Інші види економічної діяльності
57321
61136
69840
71152
259449
58901
68536
69895
74860
272192

Оплата послуг фінансових посередників
-10987
-9769
-12907
-12151
-45814
-11760
-10481
-11626
-11781
-45648

Податки на продукти
29734
28582
29320
43322
130958
40790
42909
51182
49313
184194

Субсидії на продукти
-761
-492
-722
-880
-2855
-331
-538
-581
-663
-2113

Валове нагромадження
23496
38808
81011
68486
211801
41799
54222
108344
78109
282474

ДЛЯ НОТАТОК
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Навчально-методичне видання


НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Методичні рекомендації та завдання
для практичних занять і самостійної роботи
студентів обліково-фінансового факультету
денної форми навчання
напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»


Укладач:
Мамалюк Оксана Анатоліївна
Формат 6013 EMBED Equation.3 141584 1/16
Папір друк. 652/142. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 3,8
Тираж 60 прим. Зам. № __

Надруковано у видавничому відділі
Миколаївського державного аграрного університету.
54029, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 1155 від 17.12.2002 р.
13PAGE 15


13PAGE 14215
Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 15930084
    Размер файла: 653 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий