срс микро исправл

Вступ
Самостійна робота є вагомою частиною праці з оволодіння знаннями з мікроекономіки. Її основний зміст – це робота з навчальною та науковою літературою, численними джерелами довідкової інформації тощо, вироблення навичок з вирішення проблемних ситуацій, розв’язання задач, знаходження правильних відповідей у тестових завданнях задля більш обміркованого освоєння навчального матеріалу .
Різноманіття таких джерел не тільки збільшує можливості студентів щодо опрацювання дисципліни «Мікроекономіка», а й потребує його певного методичного супроводження. Така потреба значно загострюється у зв’язку з необхідністю закріплювати теоретичний матеріал знаходженням правильних відповідей у тестових завданнях, розв’язанням задач та вирішенням проблемних ситуацій з мікроекономіки. Саме такий вид роботи й становить першу частину наведених методичних вказівок.
При цьому задачі поділяються на дві групи. Одні – традиційні, передбачають знаходження правильного результату в умовах заданих значень показників чи факторів. Вирішення задачі тут напряму пов’язане з оволодінням теоретичним матеріалом та вмінням його застосовувати. Інша група – ситуативні задачі, спрямовують студента скоріше на вибір правильної відповіді та її обґрунтування згідно з вимогами та традиціями мікроекономічного аналізу. Тобто цей вид роботи потребує від студентів не тільки опрацювання теоретичного матеріалу, а й виробітки навиків аналітичного мислення.
Іншою вагомою складовою самостійної роботи є виконання реферату за однією з тем курсу. Робота над рефератом є обов’язковою умовою поглибленого вивчення матеріалу та дає необхідний досвід самостійного наукового дослідження в галузі мікроекономічного аналізу. У той же час вона сприяє знайомству з сучасною літературою з проблем мікроекономіки.
Враховуючи значення самостійної роботи з літературою для оволодіння предметом, авторами методичних вказівок приділено особливу увагу тематиці для бібліографічного огляду літературних джерел та аналітичного огляду наукових публікацій. При цьому основна увага приділяється спрямуванню студентів на роботу з науковою періодикою, статтями, надрукованими у провідних українських та російських економічних журналах.
Робота з науковою періодикою, статтями, у тому числі, з проблем економічного розвитку України, дозволяє ілюструвати універсальні постулати мікроекономіки матеріалами, що походять з національної практики. Такий підхід дозволяє додати конкретності та, певним чином, узагальнити, матеріал нормативної дисципліни «Мікроекономіка».

Зразок виконання домашнього (розрахункового) завдання
Завдання
для самостійної роботи студентів
з мікроекономіки

1.Тест (1б.) Знайдіть єдину правильну відповідь та обґрунтуйте свій вибір.
Що з названого вивчає мікроекономіка?
а) виробництво у масштабі всієї країни;
б) чисельність зайнятих в економіці;
в) загальний рівень цін;
г) виробництво цукру;
д) усі відповіді неправильні.
Відповідь: Мікроекономіка – це розділ економічної теорії, що вивчає поведінку та механізм прийняття рішень окремими економічними суб’єктами, які намагаються максимізувати свою вигоду в умовах обмеженості ресурсів і необхідності їх альтернативного використання. Мікроекономіка, таким чином, вивчає процеси і явища, що виникають або існують на рівні окремого домогосподарства, яке виступає і споживачем і власником факторних доходів
(заробітної плати, ренти, процента та прибутку), тобто робітника, інвестора, власника земельної ділянки, окремої фірми, а також окремого галузевого ринку або ринку окремого виду товару. Отже у наведеному тесті вдіповіді а), б) і в) не є правильними, оскільки, вони стосуються рівня національної економіки, яка є об’єктом дослідження макроекономіки, а не мікроекономіки. Відповідь г) є правильною, тому що цукор є окремим видом товару, купівля та продаж якого здійснюється на ринку окремого виду товару. Відповідь д) не є вірною, через те, що серед усіх наведених у тесті відповідей одна є правильною.

2.Задача (3б.) Ціна товару X складає 1,5 дол. Ціна товару Y складає 1 дол. Якщо споживач оцінює граничну корисність товару Y в 30 ютилів та намагається максимізувати задоволення від купівлі товарів X та Y, то як саме він оцінює граничну корисність товару X.
Рішення:
Відповідно до кількісного підходу в теорії поведінки споживача стан рівноваги споживача відображається формулою:
MUX
=
MUY

PX

PY

Тобто співвідношення граничних корисностей і цін благ повинні бути однаковими. Тепер знайдемо граничну корисність товару Х:
 Х
=
 30

1,5

1

Х = 45 ютилів.

3.Задача (3б.) Єдиний змінний фактор виробництва праця, інші фактори - фіксовані:
кількість робітників..... 0 1 2 3 4 5 6
випуск продукції, шт......0 40 90 126 150 165 180
Визначте, при наймі якого робітника почне скорочуватись граничний продукт праці. Яким буде граничний продукт 6-го робітника? При наймі скількох робітників середній продукт праці досягає максимальної величини?
Рішення:
Спочатку знайдемо граничний продукт праці:
MPL =
· TP /
· Q
MPL1 = TP1 – TP0 / Q1 – Q0 = 40 – 0 / 1 – 0 = 40 (шт.)
MPL2 = 50 (шт.), MPL3 = 36 (шт.) .....
Очевидно, що при наймі 3-го працівника починає скорочуватись граничний продукт праці.
MPL6 = TP6 – TP5 / Q6 – Q5 = 180 – 165 / 6 – 5 = 15 (шт.)
Граничний продукт 6-го робітника буде дорівнювати 15 шт.
Підрахуємо при наймі скількох робітників середній продукт праці досягне максимальної величини:
APL = TP / Q
APL1 = TP1 / Q1 = 40 / 1 = 40 (шт.)
APL2 = TP2 / Q2 = 90 / 2 = 45 (шт.)
APL3 = TP3 / Q3 = 126 / 3 = 42 (шт.) ....
При наймі 2-х робітників середній продукт праці досягає максимальної величини.

4.Ситуація (3б.) Поясніть, що таке «змішані моделі національної економіки» і які основні їх типи Ви можете назвати.
Відповідь: У кожній країні та чи інша економічна система набуває специфічних для даної країни особливостей, які визначаються, насамперед, особливостями національної економічної культури. Національні моделі змішаної економіки – це особливості виявлення змішаної економічної системи у різних країнах. Серед різноманітних сучасних національних моделей змішаної економіки виділяються три її регіональні різновиди:
американська ліберальна модель, для якої характерна мінімізація державного регулювання, що базується, в основному, на правовому регулюванні господарського життя;
західноєвропейська соціал-демократична модель, що акцентує увагу на соціальній політиці держави;
японська патріархально-корпоративна модель, за якою уряд займається переважно стратегією економічного розвитку.


Завдання
для самостійної роботи студентів
з мікроекономіки

Варіант 1

1. Тест. Укажіть єдину правильну відповідь та обґрунтуйте свій вибір.
Із наведених нижче моделей не є мікроекономічною:
а) модель підприємства;
б) модель інфляції;
в) модель рівноваги споживача;
г) модель рівноваги галузевого ринку;
д) модель рівноваги фірми.
2.Задача. Припустимо, що в результаті деякої інвестиції в сумі 750 тис.$ можна очікувати доход наприкінці:
1-го року - 180 тис.$;
2-го року – 255 тис.$;
3-го року – 270 тис.$;
4-го року – 285 тис.$;
5-го року – 285 тис.$.
Визначте чи є дана інвестиція вигідною, якщо протягом п’яти років ставка відсотка за депозитами становитиме 12% річних.
3.Задача. Функція індивідуального попиту має вигляд:
13 EMBED Equation.3 1415
Визначте функцію ринкового попиту, якщо на ринку діють:
5 однакових фірм;
8 однакових фірм.
Зобразьте рішення пунктів 1 і 2 графічно.
4.Ситуація. Прослідкуйте|прослідіть| в умовах ринкової системи економічні наслідки
а) розробки синтетичних волокон, які ніколи не зношуються і не змінюють колір; б) постійного збільшення попиту на шкіру;
в) різкого зменшення кількості робочої сили;
г) розробки нової технології виробництва, яка знижує вартість домашніх|хатніх| комп'ютерів на 50%;
д) |вступи||відкриття|відчинення| ефективної вакцини проти|супроти| звичайної|звичної| нежиті.

Варіант 2

1. Тест. Укажіть єдину правильну відповідь та обґрунтуйте свій вибір.
На кривій виробничих можливостей зростання виробництва одного виду продукту супроводжується:
а) зменшенням виробництва іншого виду продукту;
б) зростанням виробництва іншого виду продукту;
в) постійним обсягом виробництва іншого виду продукту;
г) можливий будь-який з наведених варіантів;
д) між обсягами виробництва двох продуктів немає взаємозалежності.
2.Задача. Припустимо, що домашнє господарство має грошову суму 10 000 гр. од. За ці гроші воно може придбати земельну ділянку й надати її в оренду. У цьому випадку земельна рента буде складати 500 гр. од. щороку. Банківська установа пропонує 6% річних на таку суму депозитів. Визначте, яку максимальну суму за таких умов може сплатити домашнє господарство за дану земельну ділянку.
3.Задача. Студент з Індії склав для себе таку таблицю корисності м'яса, молока і чаю:

Порція (1кг або л)
М'ясо (ютиль)
Молоко (ютиль)
Чай (ютиль)

1
16
13
10

2
11
11
8

3
8
9
6

4
7
7
4

5
5
6
2


Маючи 25,2 рупії, купив 3 кг м'яса за ціною 2 рупії за 1 кг, 4 л молока за ціною 2,8 рупії за 1 л і 2 кг чаю за ціною 4 рупії за 1 кг.
Покажіть, що студент не досягнув максимуму корисності при тому бюджеті, що він мав.
Який набір продуктів для студента є оптимальним?
4.Ситуація. Яку пораду Ви дасте власнику фірми, якщо у нього середні постійні витрати дорівнюють 35 гривням, середні змінні - 65 гривням, а ринкова ціна одиниці товару - 90 гривень?


Варіант 3

1. Тест Укажіть єдину правильну відповідь та обґрунтуйте свій вибір.
Позитивна економічна теорія вивчає:
а) "що є";
б) що повинно бути;
в) позитивні тенденції в економічному розвитку;
г) оціночні міркування;
д) негативні зрушення в економіці.
2.Задача. Попит на землю становить 13 EMBED Equation.3 1415, де Z – кількість землі, R – земельна рента за 1 га. Визначте:
1) рівень земельної ренти, якщо пропозиція землі дорівнює Z = 1500;
2) ціну 1 га землі, якщо ставка банківського проценту 13 EMBED Equation.3 1415.
3.Задача. Припустимо, що виробник має можливість виробляти однаковий обсяг продукції за умови використання комбінацій факторів виробництва, що наведені в таблиці:

Витрати капіталу
(машино-години)
Витрати праці
(людино-години)

30
90

50
70

70
50

90
30

110
10


Визначте та поясніть:
а) граничну норму технічного заміщення між капіталом і працею та напрямок, в якому вона змінюється;
б) який фактор виробництва має більший граничний продукт.
4.Ситуація. Ствердження про обмеженість ресурсів і безмежність потреб у дійсності неправильне. Ресурси насправді безмежні, тому що постійно знаходять нові джерела ресурсів. Потреби є обмежені, оскільки існують фізичні межі їхнього задоволення (ніхто не може тривалий час споживати на день 2 кг м'яса чи цукру, чи шоколаду). Погодьтеся із цим твердженням або спростуйте його.

Варіант 4

1. Тест. Укажіть єдину правильну відповідь та обґрунтуйте свій вибір.
Якщо у суспільстві збільшиться обсяг економічних ресурсів, то:
а) буде вироблено більше товарів та послуг;
б) економіка буде спроможна виробляти більше товарів та послуг;
в) технологія виробництва стала більш досконалою;
г) стандарт життєвого рівня став вищим;
д) всі відповіді правильні.
2.Задача. Друкарня виробляє рекламні плакати за допомогою трьох робітників, середній продукт праці (АРL) дорівнює 30 одиницям на тиждень. Зарплата кожного робітника 60 грн. на тиждень. Постійні витрати друкарні рівні 1000 грн. Припустимо, що праця - єдиний змінний фактор виробництва. Які середні витрати (АTС) на виробництво має друкарня?
3.Задача. Автомобільний центр звичайно продає щомісяця 300 акумуляторів вищої якості (термін експлуатації яких становить п’ять років) за ціною 75$ за одиницю. Однак у минулому місяці обсяг продажу цих акумуляторів зменшився до 225 одиниць. Керівник автомобільного центру вважає, що дане зменшення обсягу продажу є наслідком збільшення продажу акумуляторів з трьохрічним строком експлуатації, ціна на які була знижена з 65$ до 55$. Необхідно визначити дугову перехресну еластичність попиту поміж акумуляторами з п’ятирічним строком експлуатації та акумуляторами строк експлуатації яких становить три роки. Крім того, необхідно визначити, як змінився загальний доход автоцентру, якщо відомо, що після зниження ціни на акумулятори з трьохрічним строком експлуатації додатковий доход від їх продажу склав 6050$.
4.Ситуація. Існують такі дані: у 90-і роки XX сторіччя питома вага заробітної плати в собівартості продукту складала в нашій країні 15-24 %, у 2002 році 6-7 %, прокоментуйте ствердження: "Неможливе підвищення заробітної плати, оскільки це призведе до значного підвищення ціни і зробить продукцію неконкурентоспроможною за ціною". Чи може Україна мати такий же рівень заробітної плати, як сучасна Швеція?


Варіант 5

1. Тест. Укажіть єдину правильну відповідь та обґрунтуйте свій вибір.
Рух вздовж кривої виробничих можливостей означає, що змінюються:
а) ціни товарів, що виробляються;
б) потреби споживачів;
в) альтернативні витрати виробництва;
г) прибутки виробників;
д) доходи споживачів.
2.Задача.


Продукти
харчування
Березень
Квітень


ціна
обсяг споживання
ціна
обсяг споживання

мука
25
3100
30
3550

молоко
10
590
12
600


За даними таблиці розрахуйте індекси цін за методами Ласпейреса і Пааше.
3.Задача. Якщо на картопляному полі працює один робітник, то врожай дорівнює 40. Кожний наступний робітник забезпечує додатковий врожай на 10% менший, ніж попередній. Знайдіть формулу граничного продукту і максимально можливий врожай.
4.Ситуація. Використовуйте трактування основних властивостей суспільних|громадських| благ і товарів індивідуального споживання|вжитку| для визначення того, чи повинні наступні|слідуючі| блага вироблятися|вироблятися,справлятися| за допомогою ринкової системи або забезпечуватися урядом:
а) хліб;
б) вуличне освітлення;
в) мости;
г) автостоянки;
д) медичне обслуговування;
е) плавальні басейни; є) доставка пошти;
ж) житло;
з) контроль над повітряним транспортом;
і) бібліотеки.

Варіант 6

1. Тест. Укажіть єдину правильну відповідь та обґрунтуйте свій вибір.
Ринкова система – це
а) система господарювання, яка заснована на приватній власності, ринковому ціноутворенні та конкуренції;
б) система, де поєднуються державні важелі регулювання економіки з монополістичною конкуренцією;
в) складний механізм взаємоузгодження економічних відносин між державою і приватними підприємствами;
г) економічна система, яка заснована на приватній власності та традиційних методах господарювання;
д) система, що базується на приватній власності і державному регулюванні природних монополій.
2.Задача. Ринковий попит на працю в машинобудівній галузі економіки характеризується формулою: 13 EMBED Equation.3 1415, де LD – галузевий обсяг попиту на працю (у тис. людино-днів), а W – денна ставка заробітної плати (в у.о.). Ринкова пропозиція праці в галузі відбивається такою формулою: 13 EMBED Equation.3 1415. Якщо держава встановила рівень мінімальної заробітної плати таким чином, що денна ставка заробітної плати в машинобудівній галузі складає 35 у.о., а також знизила податки на підприємства галузі, внаслідок чого попит на працю в ній зріс на 3%, то як змінилась кількість зайнятих у машинобудівній галузі робітників?
3.Задача. Функція ринкового попиту на товар Х має вид: 13 EMBED Equation.3 1415. А функція пропозиції на ринку даного товару: 13 EMBED Equation.3 1415. Визначте:
а) рівноважний обсяг та рівноважну ціну на даному ринку;
б) якими будуть рівноважна ринкова ціна та рівноважний обсяг, якщо держава надаватиме виробникам товару Х дотації у розмірі 100 грн. на кожну одиницю продукції.
4.Ситуація. У 1984 і 1985 рр. британська вугільна промисловість практично не діяла із-за страйку. Як це могло вплинути:
а) на положення|становище| кривої виробничих можливостей|спроможностей| англійської економіки;
б) на місце точки|точки|, що відбиває дійсний стан|відбива англійської економіки, по відношенню до кривої.

Варіант 7

1. Тест. Укажіть єдину правильну відповідь та обґрунтуйте свій вибір.
Ринкова система не може існувати без:
а) повної економічної самостійності господарюючих суб’єктів;
б) вільного ціноутворення;
в) конкуренції;
г) ринкової інфраструктури;
д) всі відповіді правильні.
2.Задача. Фірма - монополіст здійснює виробництво в умовах незмінних та однакових середніх і граничних витрат: АС=МС=9$. Функція попиту споживачів на продукцію даної фірми має вид: Qd=55-P. Визначте ціну та обсяг продажу за яких дана фірма максимізує свій прибуток, а також величину цього прибутку.

3.Задача. Попит на товар при доході 20 дорівнює 5, а при доході 30 він дорівнює 8. Ціна товару незмінна. До якої категорії належить товар?
4.Ситуація. Уявіть, що Ви організовуєте і фінансуєте концерт рок-музики|року| на відкритому|відчиненому| майданчику. Основні елементи ваших витрат оплата музикантів, орендна плата|плата| і страхування мало залежать від кількості глядачів. Використовуючи концепцію еластичності попиту, поясніть, як слід підійти до питання про встановлення цін на квитки з|із| тим, щоб прибуток був максимальним.

Варіант 8

1.Тест. Укажіть єдину правильну відповідь та обґрунтуйте свій вибір.
Конкурентний ринковий механізм - це спосіб:
а) узгодження рішень споживачів, виробників та власників факторів виробництва;
б) синхронізація цих рішень;
в) узгодження та синхронізація цих рішень;
г) ні узгодження, ні синхронізація цих рішень;
д) будь-якого суспільства, незалежно від його політичної та соціально - економічної організації.
2.Задача. Значення попиту та пропозиції для кожного рівня ціни наведені в таблиці:

Ціна (в дол.)
Попит (у млн., дол.)
Пропозиція (у млн., дол.)

6
30
15

8
25
20

10
20
25

12
15
30


Розрахуйте:
1. Цінову еластичність попиту, якщо ціна дорівнює 8 та 10 дол. за тонну;
2. Рівноважний рівень ціни та обсяг продажу.
3.Задача. Фірма виробляє і реалізує три види товарів, що взаємно замінюють один одного
· товари Х, У та Z. В минулому місяці обсяги та ціни продажу трьох видів товарів відповідно були такими: Qx= 480 шт. і Px= 25$; Qy= 450 шт. і Py= 30$; Qz= 510 шт. і Pz= 20$. В поточному місяці, після того як фірма знизила ціну на товар Z до 18$ за шт., обcяг продажу товару Z збільшився до 620 шт. Однак, при цьому обсяг продажу товару Х зменшився до 470 шт., а обсяг продажу товару У знизився до 430 шт. Визначте, чи змінився загальний доход фірми.
4.Ситуація. Припустимо|передбачимо|, Ви голова державної комісії з оподаткування, завданням|задачею| якої є|з'являється,являється| розробка програми отримання|здобуття| додаткових доходів шляхом введення|вступу| акцизних податків. Наскільки важливим|поважним| для вас було б урахування|урахування| чинника|фактору| еластичності попиту при визначенні конкретних продуктів, на продаж яких слід ввести|оподаткувати| акциз? Поясніть.

Варіант 9

1.Тест. Укажіть єдину правильну відповідь та обґрунтуйте свій вибір.
Вивчення ринку досконалої конкуренції є важливим тому, що:
а) більшість реальних ринків - це ринки досконалої конкуренції;
б) усі ринки в країнах з розвиненою ринковою економікою є ринками досконалої конкуренції;
в) ринок досконалої конкуренції - це модель ефективного розподілу обмежених ресурсів;
г) виявляє границі державного втручання в економіку;
д) всі відповіді правильні.
2.Задача. Споживач купує за місяць 2 кг м'яса за ціною 45 грн. за 1 кг та 5 кг хліба за ціною 3 грн. за 1 кг. Визначити граничну норму заміни м'яса хлібом припускаючи, що споживач знаходиться в стані рівноваги.

3.Задача. Функція загальних витрат фірми “Randolph Enterprises” має вид: 13 EMBED Equation.3 1415 Визначте обсяг виробництва при якому середні витрати фірми є мінімальними, а також обсяг виробництва при якому граничні витрати фірми досягають свого мінімуму.
4.Ситуація. "Якщо попит на продукцію сільського господарства відрізняється значною ціновою нееластичністю, надзвичайно великий урожай може призвести до скорочення доходів фермерів". Оцініть це ствердження|затвердження| та проілюструйте його на графіку.

Варіант 10

1. Тест. Укажіть єдину правильну відповідь та обґрунтуйте свій вибір.
Ринок:
а) узгоджує інтереси продавців та покупців;
б) пристосовує попит до пропозиції;
в) рівномірно розподіляє доходи;
г) всі відповіді правильні;
д) правильні відповіді а) і б).
2.Задача. У таблиці наведені погодинні ставки заробітної плати та загальний обсяг продукції, які змінюються у зв’язку зі зростанням кількості зайнятих на фірмі працівників.

Кількість робітників (осіб)
1
2
3
4
5
6
7
8

Погодинна ставка зарплати (гр. о.)
6
8
10
12
14
16
18
20

Загальний обсяг продукції (од.)
20
44
64
80
92
100
104
104

Припустимо, що ринкова ціна одиниці продукції є незмінною і складає 4 гр. од.
Визначте:
а) граничні витрати на ресурс й граничний продукт у грошовому вигляді для кожної кількості зайнятих робітників;
б) кількість робітників, що забезпечують фірмі максимальний прибуток;
в) погодинну ставку зарплати за якою досягається максимальний прибуток фірми;
г) яким буде погодинний доход фірми, що забезпечує їй максимальний прибуток;
д) який прибуток буде отримувати фірма щогодини, якщо в неї з’являться постійні щогодинні витрати у розмірі 60 гр. од.;
є) якщо працівники фірми організували профспілку і адміністрація фірми вимушена платити встановлену на строк узгодження єдину ставку заробітної плати всім робітникам, то якою може бути максимальна ставка заробітної плати з тим, щоб адміністрація фірми не скорочувала кількість працівників, що визначена у пункті б);
ж) яким буде за нових обставин погодинний прибуток фірми?
3.Задача. На ринку товару Х функція попиту має вид: 13 EMBED Equation.3 1415, а функція пропозиції: 13 EMBED Equation.3 1415. Визначте наскільки зміняться рівноважні ціна та обсяг продукції, якщо держава введе податок з продажу у розмірі 100 грн. на одиницю товару.
4.Ситуація. Гомес володіє невеликою фірмою з виробництва керамічних виробів. Він наймає одного помічника за 12 тис. дол. в рік, сплачує 5 тис. дол. річної орендної платні|плати| за виробниче приміщення|помешкання|, та ще сировина обходиться йому в 20 тис. дол. у рік. У виробниче устаткування|обладнання| Гомес вклав 40 тис. дол. власних коштів|коштів|, які могли б за інших умов |помешканні| приносити йому 4 тис. дол. річного доходу. Конкурент Гомеса пропонував йому робоче місце гончаря з|із| оплатою 15 тис. дол. у рік. Свій підприємницький талант Гомес оцінює в 3 тис. дол. річних. Сумарний річний доход|доход| від продажу кераміки складає 72 тис. дол. Визначте|підсумуйте| бухгалтерський і економічний прибутки фірми Гомеса.

Варіант 11

1.Тест. Укажіть єдину правильну відповідь та обґрунтуйте свій вибір.
Ринок:
а) узгоджує інтереси продавців та покупців;
б) пристосовує попит до пропозиції;
в) рівномірно розподіляє доходи;
г) всі відповіді правильні;
д) правильні відповіді а) і б).
2.Задача. Формула попиту 13 EMBED Equation.3 1415
Формула пропозиції 13 EMBED Equation.3 1415
Завдання:
а) знайти рівноважні ціну і обсяг продаж;
б) визначити надлишок (дефіцит) пропозиції за ціною 4;
в) побудувати графік обсягу продаж.
3.Задача. Власник фірми виплатив найманим робітникам 50 тис. євро. Виплата процентів за кредит склала 100 тис. євро, амортизаційні відрахування – 50 тис. євро; витрати на сировину, опалення, освітлення, ремонт і т.д. – 30 тис. євро. Сукупний доход фірми склав 300 тис. євро.
Власник фірми може влаштуватися на роботу найманим робітником до іншої фірми і отримувати там 60 тис. євро. Від вкладення свого капіталу до іншого підприємства власник фірми міг би отримувати 20 тис. євро.
Визначіть:
бухгалтерські витрати;
економічні витрати;
бухгалтерський прибуток;
економічний прибуток;
чи слід власникові фірми продовжувати свою справу.
4.Ситуація. Які з|із| наступних|таких| змін у складі виробничих ресурсів відносяться до короткострокових|короткотермінових|, а які -| до довгострокових?
Поясніть:
а) "Тексако" будує нову нафтопереробну установку;
б) корпорація "Акме-Стіл" наймає ще 200 працівників|робітників|;
в) фермер збільшує кількість вживаних на його ділянці добрив;
г) на фабриці фірми "Алкоа" вводиться|запроваджується| третя робоча зміна.

Варіант 12

1.Тест. Укажіть єдину правильну відповідь та обґрунтуйте свій вибір.
Керуючись питанням «Для кого виробляти?», підприємці повинні враховувати насамперед:
а) грошові доходи споживачів;
б) очікування споживачів;
в) стате - вікову структуру населення та течії моди;
г) смаки та уподобання споживачів;
д) всі відповіді правильні.
2.Задача. Виробнича функція фірми має вираз Q = 5КL, де К – витрати капіталу, а L – витрати праці. Ціна капіталу (Рк) становить 25 руб./год., а праці (РL) – 40 руб./год. Якщо витрати капіталу для короткострокового періоду становлять 2 машино-години, то чому будуть дорівнювати середні змінні і граничні витрати?
3.Задача. Дана таблиця, в якій наведені показники обсягу ринкового попиту на деякий товар при різних ринкових цінах:

Ринкова ціна ($)
6000
8000
1000
12000

Обсяг ринкового попиту (од.)
900
700
500
300


Визначте:
а) вид функції ринкового попиту та її формулу;
б) за якої ціни споживачі відмовляться від купівлі даного товару;
в) яким буде обсяг попиту споживачів, якщо товар можна буде придбати безкоштовно?
4.Ситуація. Критики мінімуму заробітної платні|плати| стверджують|стверджує,ухвалює|: "Дія законодавства про мінімум заробітної платні|плати| має наслідки|результати|, прямо протилежні тим, які очікували його прихильники|прибічники|. Держава може законодавчо встановити мінімум заробітної платні|плати|, але|та| не може примусити|заставити| підприємця наймати працівників|робітників| без прибутку. Фактично мінімум заробітної платні|плати| призводить|призводить,наводить| до безробіття серед низькооплачуваних робітників|робітників|, які навряд чи можуть дозволити собі відмовитися від їх незначних доходів". Ви згодні? Як впливає в цьому випадку еластичність попиту на працю? Які чинники|фактори| можуть компенсувати потенційну дію мінімуму заробітної платні|плати| на безробіття? Що мається на увазі під інвестиціями в людський капітал?

Варіант 13

1.Тест. Укажіть єдину правильну відповідь та обґрунтуйте свій вибір.
Корисність блага:
а) є суб'єктивно-психологічною оцінкою задоволення від споживання благ;
б) є різною для різних споживачів;
в) є різною для одного й того ж споживача залежно від інтенсивності потреби, ступеня її насиченості, запасу благ, періоду часу;
г) є суб'єктивною цінністю певного блага для споживача у певний момент часу;
д) усі відповіді правильні.
2.Задача. Адміністрація фірми розглядає інвестиційний проект який характеризується такими даними: інвестування в сумі 5 млн. грн. здійснюється на початковому етапі реалізації проекту у повному обсязі, а вже після цього протягом трьох років надходять чисті прибутки однаковими сумами в 2,4 млн. грн. Експерти в галузі кредитування стверджують, що в найближчі три роки процентна ставка за кредитами буде близько 20% річних. Визначте, чи є вигідним цей інвестиційний проект.
3.Задача. Попит і пропозиція на ринку товару Х характеризуються такими функціями: 13 EMBED Equation.3 1415 і 13 EMBED Equation.3 1415. Якщо держава підвищить податки на підприємствах галузі таким чином, що їх середні витрати зростуть на 80 грн. при кожному обсязі випуску, то як і наскільки зміняться рівноважні ціна та кількість на ринку товару Х?
4.Ситуація. Обґрунтуйте, що є об'єктом управління монополіста: рівень ціни, що відповідає граничним витратам, чи рівень граничних витрат, що відповідає максимальній ціні.

Варіант 14

1.Тест. Укажіть єдину правильну відповідь та обґрунтуйте свій вибір.
Який з наведених нижче переліків значень сукупної корисності
ілюструє закон спадної граничної корисності?
а) 20,15,10,5;
6) 20,10,10,10;
в) 20, 30, 40, 50;
г) 20, 28, 34, 32;
д) 20,15,18, 5.
2.Задача. Функція попиту 13 EMBED Equation.3 1415.
Знайти цінову еластичність попиту за ціною 1.
3.Задача. У таблиці подаються деякі дані про діяльність фірми, середні змінні витрати якої досягли максимального рівня. Необхідно визначити не наведені в таблиці показники та пояснити як вони визначаються.

P
Q
TR
TC
FC
VC
AC
AVC
MC

8.016000
20000
9.0
4.Ситуація. Ви маєте певну грошову суму. Перед вами розкриваються різні альтернативні шляхи використання даних коштів: купити земельну ділянку, покласти кошти на строковий рахунок у банку, придбати капітальне обладнання для виготовлення продукції, що користується значним попитом та приносить великий доход. У якому випадку Ви зупините свій вибір на купівлі землі? Які економічні показники Ви маєте враховувати при цьому? Якою може бути теоретична формула для визначення ціни земельної ділянки?

Варіант 15

1. Тест. Укажіть єдину правильну відповідь та обґрунтуйте свій вибір.
Рента споживача – це сума грошей:
а) яка не потрібна споживачу;
б) яку держава забирає у споживача за допомогою податків;
в) яку виграє споживач із-за різниці між ціною, яку він готовий заплатити, і ринковою ціною товару;
г) яку споживач бажає віддати тим фірмам-виробникам, в яких найбільш високоякісна продукція;
д) усі відповіді правильні.
2.Задача. Підприємець, відкриваючи фірму з пошиву верхнього одягу припускає виробляти 40 одиниць продукції щомісяця. Такий обсяг випуску можливий при двох комбінаціях витрат матеріалів (А) та праці (В).
I. 10А +5В.
II. 8А +7В.
Яку комбінацію краще обрати підприємцю, якщо ціна одиниці матеріалу 8 грошові одиниць, а ціна одиниці праці - 10 грошових одиниць?
Яку комбінацію обере підприємець, якщо фірма не змінить свій профіль, а ціна одиниці матеріалу знизиться вдвічі.
3.Задача. Вугільна шахта “Black Star” – родинне підприємство, що реалізує свою продукцію на чисто конкурентному ринку. Функція загальних витрат шахти має вид: 13 EMBED Equation.3 1415. Ринкова ціна вугілля складає 20$ за тонну. Визначте обсяг виробництва, що максимізує прибуток, а також величину максимального прибутку шахти “Black Star”.
4.Ситуація. Чому в короткостроковому|короткотерміновому| періоді всі витрати можна поділити на постійні та змінні? Визначте, до якої категорії витрат відносяться такі|слідуючі| види витрат|затрат|: витрати|затрати| на рекламу продукції; на придбання|надбання| палива|пального|; сплата відсотків|процентів| фірмою за отриманими позиками|позичках|; платня|плата| за перевезення морським шляхом|колією,дорогою|; витрати|затрати| на сировину; виплата податку на нерухомість; платня |управлінському персоналу; страхові внески; витрати на заробітну платню|плату| робочих|робітників|; амортизаційні відрахування; податок з продажу; платня|плата| за конторське устаткування|обладнання|, що орендується фірмою. "У довгостроковому плані не існує постійних витрат; усі витрати виявляються|опиняються| змінними". Поясніть це твердження|затвердження|.

Варіант 16

1. Тест. Укажіть єдину правильну відповідь та обґрунтуйте свій вибір.
Щоб опинитися у стані рівноваги, споживач повинен:
а) не купувати неякісні товари;
б) бути впевненим, що ціни всіх придбаних ним товарів пропорційні загальним корисностям;
в) урівноважити граничні корисності останніх одиниць придбаних ним товарів;
г) бути впевненим, що ціна кожного товару дорівнює граничній корисності грошей;
д) розподілити доход таким чином, щоб остання гривня, витрачена на купівлю будь-якого товару, принесла такий же приріст корисності, як і гривня, витрачена на купівлю іншого товару.
2.Задача. Ставка відсотка – 12% річних. Ціна капітального активу, що придбається – 10 000 у. о. Після п’яти років його функціонування він може бути проданий за 2000 у. о. Визначте, яким має бути мінімальний прибуток від цього активу за п’ять років з тим, щоб його придбання не було збитковим?
3.Задача. Припустимо, що споживач вважає наведені в таблиці комбінації яблук та апельсинів такими, що надають йому однакове задоволення.

Яблука (од.)
Апельсини (од.)

3
9

5
7

7
5

9
3

11
1


Визначте:
а) граничну норму заміщення між яблуками та апельсинами та напрямок в якому вона змінюється;
б) гранична корисність якого виду благ є найбільшою.
4.Ситуація. Країни-експортери нафти, об'єднані в організацію ОПЕК, узгоджено підняли ціни на нафтопродукти. Який зв'язок між можливістю здійснювати таку політику та ступенем еластичності попиту на нафту? Чи можуть здійснити подібні заходи країни, що експортують:а) банани;б)діаманти?

Варіант 17

1. Тест. Укажіть єдину правильну відповідь та обґрунтуйте свій вибір.
Положення та нахил кривої байдужості для окремого споживача пояснюється:
а) його бажаннями та розмірами доходу;
б) лише цінами товарів, які він купує;
в) бажаннями, розмірами доходу споживача та цінами товарів, які він купує;
г) лише його бажаннями;
д) цінами товарів, які купує споживач, та розмірами його доходу.
2.Задача. Підприємство планує здійснити випуск нової продукції - товару X. При цьому воно має вільні грошові ресурси у сумі 700$, які передбачається повністю використати на закупівлю факторів виробництва «праця» й «капітал». Продуктивність та вартість одиниці потрібних підприємству факторів виробництва характеризуються такими даними: МРL = 200 – 20L; МРК = 1200 - 60К; РL = 10$; Рк = 30$. Треба визначити комбінацію факторів виробництва «праця» і «капітал», яка дозволяє виробляти максимальний обсяг продукції за умови заданого рівня загальних витрат.
3.Задача. Компанія «Омега» здійснює продаж товару Х, а компанія «Сігма» - товару У. За звітний період обсяги продажу відповідно були такими: Qx= 1650 шт. і Qqy= 620 шт. При цьому функція попиту на продукцію компанії «Омега» має вид: 13 EMBED Equation.3 1415. А функція попиту на продукцію компанії «Сігма»: 13 EMBED Equation.3 1415. В поточному періоді компанія «Омега» вирішила знизити ціну товару Х і таким чином збільшила обсяг продажу своїх товарів з 1650 шт. до 1734 шт. Унаслідок цього знизився обсяг продажу компанії «Сігма» з 620 шт. до 610 шт. Визначте якою є дугова перехресна еластичність попиту поміж товарами Х та У, а також чи збільшився загальний доход компанії «Омега» внаслідок зниження ціни на товар Х.
4.Ситуація. Чи можна зробити висновок щодо неефективності економік колишніх соціалістичних країн у порівнянні із західними країнами на підставі даних про відставання виробництва споживчих товарів у СРСР та Східній Європі? Використайте при відповіді апарат кривої виробничих можливостей.

Варіант 18

1. Тест. Укажіть єдину правильну відповідь та обґрунтуйте свій вибір.
Трансакційними не є витрати на:
а) пошук торгових партнерів;
б) забезпечення прав власності;
в) зберігання товарів;
г) ділову вечерю з можливим партнером;
д) юридичне забезпечення зміни прав власності.
2.Задача. Підприємство щороку відраховує на рахунок у банку 20 тис.$, норма доходності складає 9% річних. Визначне, яка сума буде на рахунку підприємства через 15 років.
3.Задача. Виробничу функцію компанії «Епсілон», яка виробляє кондиціонери, відбиває формула: 13 EMBED Equation.3 1415, де
13 EMBED Equation.3 1415- кількість продукції, яка щодня виробляється ( в шт.);
К – щоденні витрати капіталу ( в машино-годинах);
L – щоденні витрати праці (в людино-годинах).
Компанія конкурент «Омега», що виробляє таку ж саму продукцію, має технологію виробництва, яку відбиває виробнича функція: 13 EMBED Equation.3 1415. Визначте, в якій саме компанії щоденний обсяг випуску буде більшим, якщо відомо, що обидві компанії використовують однакові обсяги праці й капіталу.

4.Ситуація. Поясніть таке|слідуюче| повідомлення|сполучення|: «Ціни на рибному ринку сьогодні впали до такого низького рівня, який місцеві коментатори назвали|накликали| «катастрофічним», і все це із-|за дефіциту картоплі. Картопля служить одним з головних інгредієнтів страви, яка входить в меню майже будь-якого кафе, а саме риби зі|із| смаженою картоплею».

Варіант 19

1. Тест. Укажіть єдину правильну відповідь та обґрунтуйте свій вибір.
Економічний прибуток фірми менший за бухгалтерський на:
а) суму амортизації;
б) суму альтернативної вартості власних ресурсів фірми;
в) суму постійних витрат фірми;
г) суму змінних витрат фірми;
д) суму сплачених податків.
2.Задача. Попит на землю дорівнює 13 EMBED Equation.3 1415. Площа земельних угідь становить 13 EMBED Equation.3 1415. Якою буде ціна 1 га землі за умови, що ставка процента становить 10%? Чи зросте добробут суспільства, якщо держава законодавчо встановить арендну плату розміром у 50 гр.од. за 1 га?
3.Задача. Для зборки 20 автомобілей необхідно або 30 верстатів і 400 робітників, або 25 верстатів і 500 робітників і т.д. Ізокванта є відрізок прямої. Скільки робітників збируть 20 автомобілей вручну?
4.Ситуація. Яка еластичність попиту на картини Рембрандта? Чи зможете ви пов'язати|зв'язати| вашу відповідь з|із| фактом неймовірно|винятково| високих цін, що сплачуються на аукціонах за класичні витвори мистецтва?

Варіант 20

1. Тест. Укажіть єдину правильну відповідь та обґрунтуйте свій вибір.
Яка формула із перерахованих правильна:
а) бухгалтерський прибуток + внутрішні витрати = економічний прибуток;
б) економічний прибуток – бухгалтерський прибуток = зовнішні витрати;
в) економічний прибуток + внутр
·ішні витрати = бухгалтерський прибуток;
г) зовнішні витрати + внутрішні витрати = бухгалтерські витрати;
д) економічний прибуток – нормальний прибуток = бухгалтерський прибуток.
2.Задача. Інвестор придбав акції деякої компанії за курсом 1000 у. о. за акцію. Отримані дивіденди були такими: 50 у. о. за перший рік і 120 у. о. за другий рік. Після цього акції були продані за курсом 1050 у. о. за акцію. Визначте норму чистого прибутку інвестора за цей період.
3.Задача. Функція індивідуальної пропозиції має вигляд:
13 EMBED Equation.3 1415
Визначте функцію ринкової пропозиції, якщо на ринку діють:
5 однакових фірм;
8 однакових фірм.
Покажіть ситуацію графічно.
4.Ситуація. Ваше підприємство знаходиться в умовах чистої конкуренції. Чи отримує воно в такій ситуації економічний прибуток? Якщо так, то в якому випадку і від чого залежить його розмір?

Варіант 21

1 Тест. Укажіть єдину правильну відповідь та обґрунтуйте свій вибір.
Конкурентна фірма максимізуватиме прибуток або мінімізуватиме
збитки, виробляючи обсяг продукції, для якого:
а) ціна дорівнює середнім сукупним витратам;
б) ціна дорівнює граничним витратам;
в) граничний доход дорівнює середнім змінним витратам;
г) граничний доход дорівнює середнім сукупним витратам;
д) ціна дорівнює середнім постійним витратам.
2.Задача. На рисунку зображені крива байдужості та бюджетна лінія Припустимо, що ціна товару X дорівнює 12 грн. Дайте відповіді на питання:а) яка ціна товару Y?
б) яке рівняння даної бюджетної лінії?
в) яка гранична норма заміщення в стані рівноваги споживача?
3.Задача. Припустимо, що деяка авіаційна лінія дозволяє перевозити за одним маршрутом максимум 10 тис. пасажирів на місяць. Вартість одного квітка дорівнює 85$, змінні витрати на одного пасажира складають 10$, а загальні постійні витрати – 300 тис.$ на місяць. Визначте, скільки пасажирів необхідно перевозити щомісяця для забезпечення беззбитковості даної авіалінії.
4.Ситуація. Яка різниця між підприємницьким і економічним прибутком? Чому економічний прибуток менший, ніж підприємницький? Які три основні джерела економічного прибутку? Зробіть відповідно до цих джерел класифікацію: а) прибуток, одержаний|отриманою| фірмою від розробки і отримання|здобуття| патенту на кулькову ручку з|із| постійним наповнювачем; б) прибуток ресторану, одержаний|отриманої| в результаті|унаслідок,внаслідок| будівництва нового шосе, що проходить|минає,спливає| мимо|повз| цього ресторану; в) прибуток, одержаний|отриманою| фірмою в результаті|унаслідок,внаслідок| непередбаченої зміни споживчих смаків.
Варіант 22

1. Тест. Укажіть єдину правильну відповідь та обґрунтуйте свій вибір.
Прикладом діяльності природної монополії може бути:
а) виробництво космічних апаратів Дніпровським заводом „Южмаш”;
б) вирощування соняшнику та його переробка в південних і східних регіонах України;
в) виробнича діяльність російського концерну „Газпром”;
г) вирощування кави в Бразилії;
д) виробництво миючих засобів концерном "Стирол".
2.Задача. Формула попиту на пальто 13 EMBED Equation.3 1415
Формула пропозиції 13 EMBED Equation.3 1415.
Знайти рівноважну ціну і обсяг продажу. Побудувати графік обсягу продажу.
3.Задача. При виробництві 30 телевізорів витрати складають $10 тис., а при виробництві 50 телевізорів - $14 тис. Граничні витрати постійні. Знайти граничні та змінні витрати при випуску 60 телевізорів.
4.Ситуація. Чи відрізняються (і якщо так, то яким чином) бюджетні обмеження споживача для різних типів економічних систем?

Варіант 23

1. Тест. Укажіть єдину правильну відповідь та обґрунтуйте свій вибір.
Негативний вплив монополізації виробництва полягає у тому:
а) завищуючи ціни, монополії знижують рівень добробуту споживачів;
б) монополії не забезпечують ефективності розподілу ресурсів;
в) монополії не забезпечують мінімізації витрат виробництва;
г) усі попередні відповіді правильні;
д) усі попередні відповіді неправильні.
2.Задача. У місті одна піцерія. Попит на піци 13 EMBED Equation.3 1415(p – у $, Q – у штуках). Кожний додатковий робітник збільшує випуск на 4 піци на годину. Найняті 6 робітників. Знайти граничну доходність 6-го робітника.
3.Задача. Дана таблиця, в якій наведені показники обсягу ринкової пропозиції певного товару при різних ринкових цінах:

Ринкова ціна ($)
300
600
900
1200

Обсяг ринкової пропозиції (од.)
100
250
400
550


Визначте:
а) вид функції ринкової пропозиції та її формулу;
б) за якою ціною виробники відмовляться від виробництва даного товару.

4.Ситуація. Прокоментуйте такий вислів А. Маршалла щодо закону насичення потреб: "В цьому законі... міститься скрита умова, яка вимагає пояснення. Вона полягає у тому, що ми не враховуємо, як впливає час на будь-які зміни у характері та смаках самої людини. Тому закон не виключає того, що чим більше людина слухає гарну музику, тим більше повинне зростати бажання її слухати, або що жадібність і честолюбство часто ненасичувані, або що чесноти чистоти і вади п'янства виростають у тому середовищі, яке їх підгодовує". Як Ви розумієте цей вислів?

Варіант 24

1. Тест. Укажіть єдину правильну відповідь та обґрунтуйте свій вибір.
Ринки досконалої і монополістичної конкуренції мають спільну рису:
а) випускаються диференційовані товари;
б) на ринку оперує багато покупців і продавців;
в) кожна фірма зіштовхується з горизонтальною кривою попиту на свій продукт;
г) випускаються однорідні товари;
д) ринкова поведінка кожної фірми залежить від реакції її конкурентів.
2.Задача. Фірма наймає вантажників. Один вантажник розвантажує 2000 кг за годину. Кожний наступний – на 100 кг за годину менше, ніж попередній. Фірма отримує за розвантаження 0,1 $/кг. Знайдіть оптимальну кількість вантажників за ставкою заробітної плати 8 $/год.
3.Задача. У виробничому процесі деякого підприємства для виготовлення одного виробу необхідно витратити 5 годин праці та використати сировини на 100$. У теперішній час рівень виробництва підприємства складає 400 виробів на тиждень. Тривалість робочого року складає 50 тижнів. Постійні витрати підприємства складають 100 тис.$ на рік. Заробітна плата робітника, яка також містить у собі податок на заробітну плату, відрахування у пенсійний фонд та інші виплати, дорівнює 13$ за годину. Визначте середні змінні та середні витрати даного підприємства.
4.Ситуація. В економічній теорії відомий так званий "парадокс А. Сміта". Його сутність: вода є кориснішою для людини, ніж діаманти. Чому діаманти так багато коштують, а вода має дуже малу вартість? Яку б Ви дали відповідь на запитання А. Сміта?

Варіант 25

1. Тест. Укажіть єдину правильну відповідь та обґрунтуйте свій вибір.
Якщо чиста монополія у галузі змінюється монополістичною конкуренцією, то від цього:
а) виграють продавці,
б) виграють покупці,
в) виграють і продавці і покупці,
г) ніхто не виграє;
д) правильної відповіді немає.
2.Задача. Розглядається пропозиція інвестувати зараз 100 тис.$ на строк п’ять років з метою отримання чистого прибутку в сумі 20 тис.$ щороку. Після закінчення п’ятого року передбачається додаткова виплата у розмірі 30 тис.$. Визначте, чи є вигідною ця пропозиція, якщо є можливість «безпечно» депонувати гроші в банку на умовах 12% річних.
3.Задача. Ціни на товари X таY становлять Px = 2, Py = 3.
При доході І = 80 споживання товарів дорівнює: x = 10; y = 20.
При доході І' = 160 споживання товарів дорівнює: x' = 5; y' = 50.
Визначити еластичність за доходом для кожного товару.
Визначити, як змінилась частка дохода, що витрачена на кожний товар при збільшенні доходу з 80 до 160 од.
4.Ситуація. Чи може скластися на ринку така ситуація, за якої "чистий" монополіст функціонує зі збитком? Як взагалі може скластися дана ситуація, якщо монополіст має владу над ціною. Як довго дана ситуація може тривати?


Варіант 26

1. Тест. Укажіть єдину правильну відповідь та обґрунтуйте свій вибір.
Закон спадаючої граничної продуктивності змінного фактору виробництва діє за таких умов:
а) інші фактори виробництва залишаються постійними;
б) рівень технології не змінюється;
в) усі одиниці змінного фактору однорідні;
г) а та б вірні;
д) а та в правильні;
е) б та в правильні;
є) а, б та в правильні.
2.Задача. У країні певну кількість виробленого металу призначено для виготовлення двох товарів - велосипедів і пральних машин. Якщо весь цей метал буде використано для виробництва велосипедів, то буде вироблено 100 тисяч велосипедів, якщо ж з усього металу виробляти пральні машини, то їх буде - створено 40 тисяч одиниць.
1. Побудуйте криву виробничих можливостей.
2. Визначте альтернативні витрати виробництва обох видів товару.
3. Покажіть, які зміни відбудуться на графіку, якщо при виробництві велосипедів буде застосовано нову, більш продуктивну технологію.

3.Задача. Компанія «Альфа» виробляє пилососи, які вона реалізує за ціною 100$ за одиницю. За такою ціною обсяг її продажу складає в середньому 2000 одиниць на місяць. Однак, керівництву компанії «Альфа» стало відомо, що її головний конкурент – компанія «Дельта», планує понизити ціни на свої пилососи з 90$ до 80$ за одиницю. Керівництво компанії «Альфа» вважає, що дугова перехресна еластичність попиту поміж її продукцією і продукцією конкурента складає 0,8, а також, що інші детермінанти попиту не зміняться. Визначте можливе зниження обсягу продажу і загального доходу компанії «Альфа».
4.Ситуація. Чи існує олігополістична взаємозалежність, таємна чи явна змова на ринку монополістичної конкуренції за умови виготовлення диференційованого продукту? Чи можна сказати, що процеси денаціоналізації та приватизації є тотожними поняттю демонополізація?


Варіант 27

1. Тест. Укажіть єдину правильну відповідь та обґрунтуйте свій вибір.
Якщо фірма досягає оптимального співвідношення ресурсів, яке максимізує прибуток, вона одночасно:
а) максимізує сукупний доход;
б) мінімізує сукупний доход;
в) мінімізує середні витрати;
г) максимізує витрати;
д) правильної відповіді немає.
2.Задача. Визначте величину виробничих можливостей щодо виготовлення двох видів продуктів А та В при використанні двох видів ресурсів. Загальна кількість витрат першого ресурсу протягом тижня 640 одиниць, другого - 400 одиниць. Виготовлення одиниці товару А потребує 4 одиниці першого ресурсу та 5 одиниць другого. Для виготовлення одиниці продукту В потрібно відповідно 4 та 1 одиниці ресурсів.
3.Задача. Фірма виробляє та реалізує продукцію за ціною 100$ за одиницю. Функція попиту на продукцію фірми має вид: 13 EMBED Equation.3 1415. Якщо фірма намагається підвищити свій загальний доход на 3492$, то як і наскільки вона має змінити ціну свого товару?
4.Ситуація. Поточна (теперішня) дисконтована вартість є тим нижчою, чим нижчою є ставка банківського процента, меншим є строк виплати майбутніх доходів. Чи Ви згодні з таким ствердженням? Відповідь обґрунтуйте.


Варіант 28


1. Тест. Укажіть єдину правильну відповідь та обґрунтуйте свій вибір.
Профспілка на ринку праці:
а) є монополістом;
б) може максимізувати зайнятість працівників галузі, якщо встановить ставку зарплати на рівні конкурентної;
в) може підвищити заробітну плату за рахунок скорочення зайнятості;
г) усі попередні відповіді правильні;
д) правильні відповіді а) і в).
2.Задача. Студент і бізнесмен, опинившись поряд|поруч| в одному літаку компанії «Національні авіалінії», несподівано з'ясували, що перший заплатив за квиток майже вдвічі|вдвічі| менше, ніж другий.
Визначте:
1) Обсяги|обсяги| пасажирських перевезень авіакомпанії (тис. осіб), ціни квитків (у сотнях грн.) для цих двох категорій пасажирів, якщо попит студентів задається рівнянням: Qd1 = 10 - 2P1, а попит бізнесменів: Qd2 = 30 -3 Р2, сукупні витрати авіакомпанії складають: ТС| = 20 + 2Q.
2) Величину економічного прибутку авіакомпанії при даній стратегії ціноутворення;
3) Якими були б обсяги|обсяги| перевезень|, ціна квитка і економічний прибуток компанії, якби вона встановила для всіх пасажирів єдину ціну квитка?
3.Задача. Припустимо, що є два ринки товару А. Функція попиту на першому
D1 =25 - р, пропозиції S1 = -11+2р.
На другому ринку, відповідно, D2 = 60 - 2р, S2 = -20 + 2р. Як зміниться ціна рівноваги та обсяг продажу, якщо ці ринки об'єднаються.
4.Ситуація. Чому в Україні зараз так важко вирішити проблему розвитку масового будівництва приватного житла, хоча багато економістів вважають, що за рахунок такого будівництва можна було б різко прискорити вихід країни з кризи


Варіант 29

1. Тест. Укажіть єдину правильну відповідь та обґрунтуйте свій вибір.
При прийнятті інвестиційних рішень фірми орієнтуються на:
а) номінальну процентну ставку;
б) реальну процентну ставку;
в) номінальну процентну ставку за мінусом реальної;
г) реальну процентну ставку за мінусом номінальної;
д) правильної вірної відповіді немає.
2.Задача. Фірма – досконалий конкурент нарощує обсяги виробництва у короткостроковому періоді від 0 до 10 одиниць продукції. Її постійні витрати становлять 60 грн. Динаміка змінних витрат представлена даними таблиці:

Обсяг випуску, (од.)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Змінні витрати, (грн.)
0
45
85
120
150
185
225
270
325
390
465


Розрахуйте сукупні, середні сукупні, середні постійні, середні змінні, а також граничні витрати фірми; визначте величини сукупного та граничного доходів, економічних прибутків( збитків) фірм за ринковою ціною: Р =50.
3.Задача. Гранична корисність вершкового масла для споживача залежить від його кількості МU = 40 - 5Q. Гранична корисність хліба для нього дорівнює МU = 20 - 3Q. Ціна 1 кг масла P = 20 грн., ціна хліба P = 4 грн. Загальний дохoд споживача - 80 грн. за тиждень. Яку кількість хліба і масла він споживатиме за тиждень?
4.Ситуація. В умовах планової економіки СРСР багато благ (житло, освіта, охорона здоров'я) були практично безкоштовні для громадян. Тим часом у економістів є приказка: «Безкоштовних сніданків не буває». Яким чином удавалося зберегти «безкоштовність» перерахованих вище благ для громадян СРСР?

Варіант 30

1. Тест. Укажіть єдину правильну відповідь та обґрунтуйте свій вибір.
Що може при рівних інших умовах підвищити ціну ділянки землі:
а) зниження ставки відсотку;
б) підвищення ставки відсотка;
в) підвищення щорічної ренти;
г) правильні відповіді а) та в);
д) усі відповіді неправильні.
2.Задача. Фірма-монополіст працює на ринку з двома групами споживачів, попит яких на її продукцію описується рівняннями: Q1 = 60 - 0,5 Р1 і Q2= 80 - Р2, де Q1 і Q2 - обсяг попиту; Р1, Р2 - ціна для кожної групи споживачів. Довгострокові граничні витрати фірми на виробництво постійні і дорівнюють 50. Визначте обсяг продажу, ціну продукції і монопольний прибуток на ринку, коли фірма не дискримінує своїх споживачів.
3.Задача. Школяр отримав від батьків 2 грн. 40 коп., на які він вирішив купити зошити і авторучки. Ціна одного зошита - 30 коп., ціна авторучки - 20 коп. Побудуйте бюджетну лінію школяра, відклавши кількість зошитів на вертикальній, а кількість ручок - на горизонтальній осі. Визначте, як зміститься бюджетна лінія, якщо ціна зошита зросте до 40 коп. за інших рівних умов.
4.Ситуація. Одна з найсерйозніших проблем вітчизняної економіки відсутність способів накопичення для громадян, що не знецінюються з часом. Чи так це і чому?

Тематика рефератів

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки

1. Основні напрямки розвитку економічної науки в сучасних умовах.
2. Мікроекономічний аналіз як напрямок дослідження сучасної економічної теорії.
3. Використання економічної теорії для формування економічної політики.
4. Маржиналізм – теоретична основа сучасної мікроекономіки.
5. Розвиток предмета сучасної економічної теорії.

Тема 2. Ринкова організація: зміст та структура

6. Особливості ринкової організації господарства в Україні.
7. Моделі економічних систем та їх розвиток.
8. Сучасні форми і методи конкурентної боротьби.
9. Приватизація в Україні: цілі, методи та наслідки.
10. Загальна характеристика ринкової кон’юнктури в сучасній Україні.
11. Ринкова інфраструктура та її вплив на функціонування економіки.

Тема 3. Потреби, блага, корисність

12. Різні підходи у визначеності вартості.
13. Визначення та класифікація „блага” різними течіями економічного аналізу.
14. Виробництво і розподіл суспільних благ.
15. Негативні екстерналії та їх наслідки для виробника.

Тема 4. Попит і пропозиція в механізмі ринку. Взаємодія попиту і пропозиції

16. Структура попиту на внутрішньому ринку України та її вплив на виробництво.
17 Практичне застосування теорії еластичності.
18. Значення аналізу еластичності для дослідження проблем оподаткування в Україні.

Тема 5. Аналіз поведінки споживача

19. Рівновага споживача та рівень його добробуту.
20. Використання аналізу поведінки споживача в комерційній діяльності підприємств. 
21. Поведінка споживача в ринковій економіці.
22. Функції попиту і корисності, їх взаємозв'язок.

Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства

23. Концепція фірми в мікроекономічній теорії.
24. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності в Україні. 25.Особливості формування та функціонування акціонерних товариств в Україні.
26. Акціонерний капітал та особливості його формування в Україні
27. Мале підприємництво та його роль в економічному розвитку суспільства.
28.Інституціональний підхід до аналізу фірми.
29.Трансакційні витрати та їх роль у функціонуванні фірми.
30. Розподіл доходу відповідно до теорії граничної продуктивності.

Тема 7. Витрати виробництва

31. Концепція витрат у неокласичній і трудовій теорії вартості.
32. Основні шляхи зниження витрат виробництва й отримання прибутку.

Тема 8. Ринок досконалої конкуренції

33. Рівновага фірми і галузі з досконалою конкуренцією в довгостроковому періоді.
34. Формування конкурентного середовища в Україні.

Тема 9. Ринки недосконалої конкуренції

35. Монополія в ринковій і командній економіці: порівняльний аналіз причин виникнення і розвитку.
36. Природні монополії в Україні: стан і проблеми регулювання.
37. Монополізація окремих ринків України і проблеми їх регулювання.
38. Антимонопольна політика в Україні.
39. Теорія гри та процес олігополістичного ціноутворення.
40. Економічна ефективність ринкових структур недосконалої конкуренції.
41. Методи діагностування ступеня ринкової влади.
42. Конкуренція і монополії.
43. Олігополія в Україні.

Тема 10. Загальна характеристика факторних ринків

44. Розвиток ринків факторів виробництва в Україні.
45. Проблеми справедливого розподілу доходів у ракурсі ринку ресурсів.

46. «Людський капітал» як соціально-економічна категорія.
47.Людський капітал як фактор економічного розвитку.
48. Інвестиції у людський капітал.
49. Ринок праці та сучасні тенденції його розвитку.
50. Молодіжний ринок праці в сучасній Україні.
51. Держава та профспілки на ринку праці.
52. Державне регулювання ринку праці: напрями і методи.

53. Ринок капіталу та його роль у функціонуванні сучасної економіки.
54. Ринок цінних паперів і особливості його функціонування в Україні.
55. Динаміка і структура інвестицій в Україні.
56. Внутрішні та зовнішні джерела інвестування фірми.

57. Реформування земельних відносин в Україні.
58. Фермерські господарства в Україні: проблеми та перспективи розвитку.
59. Формування ринку землі в Україні.
60. Види ренти і орендна плата в сфері землекористування.
61. Аграрні відносини та їх розвиток у сучасних умовах.
62. Власність на землю та рентні відносини.
63. Особливості ціноутворення в аграрному секторі економіки України.

Тема 11. Економічна ефективність та добробут

64. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
65. Система показників економічного добробуту та її застосування.
66. Проблеми соціального захисту населення в сучасних умовах.


ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ

Реферат (від лат. Refero - доповідаю, повідомляю) являє собою особливу твір, в якому коротко, з визначеннями і висновками викладаються основні положення теми чи проблеми. Реферати можуть бути двох видів:
а) передають зміст однієї книги, наукової роботи, наукової проблеми, і
б) сумуючи дані декількох джерел з певної теми.
Загальні вимоги вимагають, щоб текст роботи був надрукований на білому папері формату А4 чорним кольором. Переважний шрифт - Times New Roman. Кегль тексту - 14 пт Міжрядковий інтервал, за винятком титульного аркуша, полуторний. При редагуванні тітульніка найчастіше застосовується одинарний інтервал.
Вимоги до полів реферату стандартні - по 15 мм. для верхньої та правої кордонів, 25 мм. для лівої і для нижньої 30 мм.
Що до нумерації, то вона здійснюється арабськими цифрами і включає в себе всі сторінки роботи. Перша і друга сторінки, тобто титульний лист і зміст - не підлягають нумерації цифр порядкового номера, але в нумерацію включені. Таким чином, нумерація починається з цифри «3» на третій сторінці з введенням.

Реферати здаються викладачеві в зазначений термін.
Реферат не буде врахований у таких випадках:
а) при істотних порушеннях правил оформлення (відсутній зміст або список літератури, немає виносок, номерів сторінок і т.д.)
б) через серйозні недоліків в утриманні роботи (невідповідність структури роботи її темі, неповне розкриття теми, використання застарілого фактичного матеріалу).

При написанні реферату необхідно слідувати наступним правилам:
 Розкриття теми реферату передбачає наявність декількох джерел (як мінімум 4-5 публікацій, монографій, довідкових видань, навчальних посібників) в якості джерела інформації.
Підготовка до написання реферату передбачає уважне вивчення кожного з джерел інформації та відбір інформації безпосередньо стосується обраної теми. На цьому етапі роботи важливо виділити істотну інформацію, знайти смислові абзаци і ключові слова, визначити зв'язки між ними.
Зміст реферату обмежується 2-3 главами, які поділяються на параграфи (§§).
Зведення відібраної інформації безпосередньо в текст реферату, повинно бути збудовано у відповідності з певною логікою. Реферат складається з трьох частин: вступу, основної частини, висновків;
а) у введенні логічним буде обґрунтувати вибір теми реферату.
- актуальність (чому вибрана дана тема, яким чином вона пов'язана з сучасністю?);
- мета (повинна відповідати темі реферату);
- задачі (способи досягнення заданої мети), відображаються у назві параграфів роботи;
- історіографія (позначити використані джерела з короткою анотацій - який саме джерело (монографія, публікація тощо), основний зміст вцілому (1 абз.), що конкретно містить джерело з даної теми (2-3 речення).
б) в основній частині дається характеристика і аналіз теми реферату вцілому, і далі - стислий виклад вибраної інформації у відповідності з поставленими завданнями. У кінці кожного розділу повинен робитися висновок (подвивод), який починається словами: «Таким чином ...», «Отже ...», «Значить ...», «На закінчення глави відзначимо ...», «Все сказане дозволяє зробити висновок ...», «Підводячи підсумок ... »і т.д. Висновок містить короткий висновок по §§ глави (обсяг 0,5 - 1 аркуш). У змісту не позначається.
в) висновок містить ті подвиводи по главах, які дані в роботі (1-1,5 листа). Однак, пряме їх листування небажано; вигідно виглядає висновок, заснований на порівнянні. Наприклад, порівняння типів політичних партій, систем, ідеологій та ін. Доречно висловити свою точку зору на дану проблему.
 Список використаної літератури. У списку зазначаються тільки ті джерела, на які є посилання в основній частині реферату. Посилання в основному тексті оформляється двома способами:
- у квадратних дужках в самому тексті після фрази. [3, с. 52], де перша цифра № книги за списком використаної літератури, друга цифра - № сторінки з якою взята цитата.
- у підстрочнику. Цитата виділяється лапками, потім слідує номер посилання. Нумерація посилань на кожній сторінці починається заново. Наприклад, «Цитата ...» [1].
 Бібліографічний опис книги у списку використаної літератури оформляється відповідно до ГОСТ, (прізвище, ініціали автора, назву роботи, місто видання, видавництво, рік видання, загальна кількість сторінок).
При використанні матеріалів з мережі ІНТЕРНЕТ необхідно оформити посилання на використаний сайт.

Приклад титульного аркуша:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТКафедра загальної економічної теорії
РЕФЕРАТ З МІКРОЕКНОМІКИ НА ТЕМУ :
„ Формування ринку землі в Україні. ”Виконала
студент(ка) 1 групи, 2 курсу КЕФ
П.І.Б. студента(ки)


Науковий керівник
науковий ступень, вчене звання,
П.І.Б. наукового керівника


Одеса – 2015
Тематика для бібліографічного огляду літературних джерел

Економічна теорія, економічна політика і практика.
Сучасні економічні теорії і проблеми їх розвитку й використання.
Економічна система суспільства: структура, типи.
Еволюція поглядів на економічну систему.
Особливості функціонування ринкових структур в Україні.
Приватизація: моделі, напрями, етапи і наслідки.
Сучасні форми і методи конкурентної боротьби.
Цінова і нецінова конкуренція: шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників.
Підприємництво: сутність та форми реалізації.
Мале підприємництво та його роль в економічному розвитку суспільства.
Проблеми створення конкурентного середовища в умовах становлення ринкової економіки в Україні.
Потреби та ресурси. Економічні блага, їх класифікація.
Структура споживання населення України і закономірності її зміни.
Закон попиту. Еластичність попиту і її види.
Використання цінової еластичності попиту для аналізу витрат споживача.
Інституціональний підхід до аналізу фірми.
Трансакційні витрати та їх види.
Ринок досконалої конкуренці: теоретичний та практичний аспекти.
Фірма і умови її функціонування.
Витрати виробництва, їх різновиди.
Ефективність виробництва, її чинники і шляхи підвищення.
Рівновага фірми в короткотерміновому та довготерміновому періодах.
Ринок недосконалої конкуренції: теоретичний та практичний аспекти.
Теорія олігополії та оцінка економічної ефективності олігопольного ринку.
Природна монополія та особливості її регулювання.
Конкуренція і монополія в перехідній економіці.
Антимонопольна політика в Україні.
Іноземний досвід антимонопольного регулювання.
Ринки факторів виробництва, їх функції в економіці.
Особливості формування ринку праці в сучасних умовах.
Регулювання та дерегулювання ринку праці в Україні.
Ринок капіталу і особливості його функціонування в сучасних умовах.
Ринок цінних паперів і умови його функціонування в Україні.
Ринок землі. Рентні відносини. Ціна землі.
Загальна рівновага ринкової системи. Парето-оптимальність.
Нерівність і бідність: система підтримки рівня доходів.


Тематика для аналітичного огляду наукових публікацій

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] .// Вопросы экономики, N 3, 2014.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. // Вопросы экономики, N 1, 2015.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. // Вопросы экономики, N 9, 2014.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. // Вопросы экономики, N9, 2014.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. // Вопросы экономики, N1, 2014.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. // Вопросы экономики, N12, 2013.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] // Вопросы экономики, N8, 2013.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. // Вопросы экономики, N7, 2013.
Гуськова М.Ф., Стерликов П.Ф., Стерликов Ф.Ф. От стоимости к ценности и от ценности к стоимости. // Экономические науки, N1, 2015.
Мухаметзянова Л.Х.  Пространственные модели рыночной конкуренции. // Экономические науки,N 6, 2014.
Кузьмина О.Ю., Михайлов А.М.  Экономическая природа факторных доходов. // Экономические науки,N 8, 2014.
Будович Ю.И.  Определение предмета науки в современной российской экономической теории и его недостатки. // Экономические науки,N9, 2014.
Лебедев К.Н.  Метод науки в современной российской экономической теории и его сущность. // Экономические науки, N9, 2014.
Кудина М.В., Кузьмин С.С.  Развитие парадигм роста фирмы. // Экономические науки, N10, 2014.
Гудзь Т.П.  Економічна рівновага в контексті антропологічної парадигми сучасних глобально-цивілізаційних перетворень. // Актуальні проблеми економіки, N9, 2014.
Бойко Л.М.  Теоретичні аспекти економічного регулювання земельних відносин у сільському господарстві. // Актуальні проблеми економіки, N9, 2015.
Величко О.В. Сутність економічного потенціалу підприємства. // Актуальні проблеми економіки, N9, 2015.
Джаналеева А.А., Хамзин Е.Ж. Теория издержек и инвестиционная деятельность индивидуального предпринимателя. // Актуальні проблеми економіки, N6, 2015.
Чепелев М. Г. Эконометрическая оценка эластичности замещения между трудом и капиталом в вычислимой модели общего равновесия Украины. // Экономика и прогнозирование, N2, 2015
Юрик Я. И., Близнюк В. В. Качество рабочей силы как ключевой фактор инновационного развития Украины. // Экономика и прогнозирование, N1, 2014.
Венгер В. В., Точилин Виктор Александрович. Конкуренция и конкуренты на региональных рынках черных металлов. // Экономика и прогнозирование, N1, 2013.
Гук Л. П. ІТ-занятость как инновационный сегмент рынка труда, // Экономика и прогнозирование, N2, 2013.
Шубравська О. В. Сільськогосподарське виробництво УКраїни: нові можливості та виклики розвитку. // Економіка України, N5, 2015.
Єфремов В. В. Про блема невизначеності в економічних теоріях. // Економіка України, N 5, 2015.
Оскольський В. В.  Кластерізація – вагомий фактор підвищення конкурентноспроможності економіки України. // Економіка України, 11, N 2014.
Ковтун О. І. Про методологію формування стратегії підприємства. // Економіка України, N9, 2014.
Притуляк Н. М. Ідентифікація людського капіталу в сучасній економічній науці, // Економіка України, N9, 2014.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Г., [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. // Мировая экономика и международные отношения, N 3, 2015.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], Теоретичні та прикладні питання економіки. - 2014. - Випуск 1 (28), Т.2 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], Теоретичні та прикладні питання економіки. - 2014. - Випуск 1 (28), Т.2, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], Теоретичні та прикладні питання економіки. - 2014. - Випуск 1(28), Т.2, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Чухрай Н. I. Формування споживчої корисностi iнновацiї. // Актуальнi проблеми економiки, N11, 2013.
Кобець А.С. Гранична кориснiсть споживачiв освiти як прирiст вимiрних знань i вмiнь у державi. // Iнвестицiї: практика та досвiд, N19 2011.
Жданов С. А. Сфера образовательных услуг и экономический механизм устранения дисбаланса спроса и предложения специалистов. // Управление риском, N4, 2013.
Ковальчук Л. Дослiдження нецiнових факторiв впливу на споживчий попит. // Галицький економiчний вiсник, N3, 2014.
Гава Ю. В. Детермiнанти конкуренцiї на ринку освiтнiх послуг. // Конкуренцiя. Вiсник антимонопольного комiтету України, N4, 2011.
Криворучко С. В. Конкуренция и сотрудничество в розничных платежных системах. // Деньги и кредит, N6, 2013.
Хитрова О. А. Особливостi конкуренцiї в епоху глобалiзацiї економiчних вiдносин. // Iнвестицiї: практика та досвiд, N12, 2013.
Кравчук Н. В. Стратегiчно-маркетингова оцiнка конкурентного середовища туристичного ринку України. // Вiсник Донецького Iнституту Туристичного Бiзнесу, N17, 2013.
Абакуменко О. В. Дослiдження розвитку конкурентного середовища фiнансового ринку України. // Iнвестицiї: практика та досвiд, N22,2013.
Загурський О. М. Iнституцiйнi чинники розвитку конкуренцiї на агропродовольчих ринках. // Актуальнi проблеми економiки, N3,2014.
Сiнiчкiна Л. Галузевi правила професiйної етики як механiзм саморегулювання та засiб попередження недобросовiсної конкуренцiї. // Конкуренцiя. Вiсник антимонопольного комiтету України. N1-2, 2014.
Кудирко О. Фактори конкурентного середовища ринку маркетингових дослiджень. // Маркетинг в Українi, N5,(2014.
Апостолюк О. Реалiї та перспективи розвитку конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг. // Галицький економiчний вiсник, N3, 2014.
Iщенко О. Удосконалення пiдходiв до якiсного оцiнювання конкурентного середовища на ринку банкiвських послуг. // Банкiвська справа, N9-10, 2014.
Благодир Л. М. Конкуренцiя як системний фактор функцiонування ринкової економiки. // Проблеми науки, N4-5, 2015.
Герасименко А. Г. Монополiя та економiчна влада: iсторико-економiчний аналiз. // Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету, N3, 2012.
Шевчук О. А. Монополiя знань як основний чинник економiчного зростання в умовах розвитку глобалiзацiї. // Економiка розвитку, N2,2012.
Остапенко Н. Оцiнювання трансакцiйних витрат пiдтримки малого пiдприємництва. // Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету, N1, 2013.
Коцкулич Т. Трансакцiйнi витрати: основнi аспекти теорiї трансакцiїйних витрат як фактора оптимiзацiї дiяльностi пiдприємств. // Економiст, N7, 2014.
Гуменна О. Б. Економiчна суть прибутку пiдприємства та фактори, якi впливають на нього. // Економiка. Фiнанси. Право, N2, 2013.
Мануйленко В. Методические подходы к оценке прибыли хозяйствующего субъекта: теоретический аспект. // Финансовый бизнес, N3, 2013.
Кузняк Б. Я. Основнi напрями пiдвищення продуктивностi та прибутковостi сiльського господарства України. // Економiка України, N8, 2014.ВИМОГИ ДО АНАЛІТИЧНОГО ОГЛЯДУ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

Мають бути проаналізовані 3 статті з наукових журналів. Статті обираються самостійно або з представлених на вибір. Якщо студент сам обирає статті, то вони повинні бути обрані тільки з наукових журналів та узгоджені з керівником.
Огляд кожної статті обсягом не менше 2-х сторінок формату А4. Має бути вказано:
- назву та автора статті
- актуальність теми статті
- мету та поставлені завдання
- стислий огляд основного матеріалу статті
- отримані висновки
- коротке Ессе за темою (на пів аркуша) «Особисте відношення до розглянутого матеріалу», в якому будуть наведені особисті думки за приводу вивченого питання.
Титульний аркуш самостійного завдання оформлюється відповідно до прикладу.

Приклад титульного аркуша:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТКафедра загальної економічної теорії
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД НАУКОВИХ СТАТЕЙ З КУРСУ МІКРОЕКОНОМІКИ
на тему:
„ТЕОРІЯ ФІРМИ”Виконала
студент(ка) 1 групи, 2 курсу КЕФ
П.І.Б. студента(ки)


Науковий керівник
науковий ступень, вчене звання,
П.І.Б. наукового керівника


Одеса – 2015
Практичні завдання з дисципліни “Мікроекономіка” для самостійної роботи студентів ІІ курсу денної форми навчання всіх спеціальностей
УКЛАДАЧІ: Світлана Олексіївна Даниліна
Сергій Володимирович Максименко
Ольга Анатоліївна Скидан
Олена Володиміровна Шевчук
Дмитрій Бондарь

13PAGE 14115


13PAGE 144215
Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 15926955
    Размер файла: 379 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий