мппсих оку адис база


«Психологияны оқыту әдістемесі» пәнінен тест сұрақтары
<question1> Психология пәнінен бірінші оқу құралдары баспадан ғалымдардың басқаруымен шықты:
<variantright>А. Р. Лурия
<variantright>П. Я. Гальперин
<variant>К. Н. Корнилов
<variant>Л. М. Шварца
<variant>А. А. Смирнова
<variant>Б. М. Теплов
<variant>С. Л. Рубинштейн
<question1> Психологияны оқуда қолжетімділік қағидасы арқылы жүзеге асады:
<variantright> қарапайымнан күрделілікке өту
<variantright> оқушылардың білімі мен қызығушылықтары
<variant> психологияның заманауи жетістіктерін пайдалану
<variant> оқу материалының объективті ғылыми фактілермен сәйкестілігі
<variant> студенттерге хабарланатын ақпараттардың дәлелділігі
<question1> Қолданбалы психологияның салалары:
<variantright>өнер психологиясы
<variantright> еңбек психологиясы
<variantright> медициналық психология
<variant> психофизиология
<variant> тұлға психологиясы
<variant> биология
<question1> Стандарттық сабақтың оқу әрекетінің формалары:
<variantright>жаңа материалды түсіндіру
<variant> тәжірибелік тапсырма
<variant> сыныптан тыс жұмыс
<variant> семинар-тренинг
<variant> өзіндік тапсырма
<question1> Жобалау әдісінде іс-әрекет жасау бағыттары:
<variantright>жұптық
<variantright>жеке
<variant> іскерлік
<variant> үлгі бойынша
<variant> өз бетінше
<question1> Психологиядағы белсенді оқыту формалары:
<variantright> нақты жағдайаттарды талдау
<variantright> тренинг
<variant> сауалнама
<variant> семинар
<variant> бақылау жұмысы
<variant> алған тәжірибені көрсету
<question1> Оқытудың интерактивті құралдары:
<variantright> топ қатысушыларының арасындағы диалогтар
<variantright> ұжымдық пікірталас
<variantright> рөлдік-оқу ойындар
<variant> алгоритм
<variant> эвристикалық бағдарлама
<variant> жағдайдың үлгілері
<question1> Дәстүрлі сабақты өткізудегі оқу жұмысының формалары:
<variantright> жаңа оқу материалын түсіндіру
<variantright> үй жұмысын тектесу және өткен тақырыпты қайталау
үйге тапсырма
<variant> бірлескен жұмыс
<variant> топпен жұмыс
<variant> нақты сабақ кестесі бойынша жұмыс
<variant> оқушылардан сұрау
<question1> Психологиялық тапсырмаларды әдістемелік талдау бөлімдері:
<variantright> қорытынды жасау
<variant> ой жинақтау, дәлел келтіру
<variant> ұғым, пікір, ой қорытындысы
<variant> пікір жүргізу
<variant> ой қорыту
<question1> Дәріс материалын баяндау тәсілдері:
<variantright> мәселелік
<variantright> дедуктивті
<variant> жасерекшелік
<variant> дидактикалық
<variant> топтық
<variant> жеке
<question1> Жоғары мектептерде белгіленген семинар сабақтарының түрлері:
<variantright> жеке семинар
<variantright> арнайы семинар
<variant> семинар практикум
<variant> тақырыптық семинар
<variant> пікірталас
<variant> семинар-пікірсайыс
<variant> семинар-конференция
<question1> Психологиядан эмпирикалық мәліметтерді жинақтау әдістері:
<variantright> әңгімелесу
<variantright> бақылау
<variantright> эксперимент
<variant> жүйелеу
<variant> модельдеу
<variant> индукция
<variant> жалпылау
<question1> Психология бойынша ғылыми әдебиеттермен жүргізілетін жұмыс формасы:
<variantright> конспектілеу
<variantright> аннотация жасау
<variant> тестілеу
<variant> психодиагностика
<variant> кеңес беру
<variant> сауалнама жүргізу
<variant> тәжірибелік
<question1> Психологиялық лекторийдің тәжірибелік бөлімнің үлгісі:
<variantright> диагностикалық сабақтар
<variantright> практикум
<variant> кеңес беру
<variant> түсіндіру
<variant> дәріс
<variant> әңгіме
<question1> Оқу видеофильмін құрастыру талаптары:
<variantright> бейнелік
<variantright> әдістемелік
<variantright> монтажды
<variant> қорытындылық
<variant> бақылаушы
<variant> ақпараттық
<variant> түзетушілік
<variant> дайындаушылық
<question1> Фундаменталды психологияның салалары:
<variantright> психофизиология
<variant> антропология
<variant> биология
<variant> этнография
<variant> этнология
<question1> Жобалау әдісін орындауға қойылатын талаптар:
<variantright> зерттеу әдістерін қолдану
<variantright> шығармашылық зерттеу бағытының болуы
<variantright> оқушының өздік іс-әрекетінің болуы
<variant> мәселелік тапсырма
<variant> эвристикалық әңгіме
<variant> жағдаятты жүйелеу мен талдау
<variant> рөлдік ойындар
<question1> Дәрісханада өтетін сабақтардың негізгі түрлері:
<variantright>тәжірибеліксабақтар
<variantright>семинар
<variantright>дәріс
<variant>курстық жұмыс
<variant>тренинг
<question1> Қарапайым ойлау операцияларына бағытталған тапсырмалар:
<variantright> салыстыру
<variantright> саралау
<variantright> тізімдеу
<variant> дәлелдеу
<variant> конспект құру
<question1> Оқу тапсырмасының таксономиясын дайындағандар:
<variantright>Г.Б.Балло
<variantright>Д.Г.Толингерова
<variantright> Б.С.Блум
<variant> П.Я.Гальперин
<variant> В.В.Давыдова
<variant> Б.С.Бадмаева
<variant>А.Бине
<variant> Д.В.Эльконин
<question1> Компьютерді психология сабағында қолданудың артықшылығы:
<variantright> электрондық деректер базасын құрайды
<variantright> бірнеше тақырыптардың қамтылуы
<variantright> оқу материалының көрнекілігі
<variant> оқушылар қызығушылығын арттырады
<variant> уақытты үнемдейді
<question1> Білімнің қорытынды бақылауына жатады:
<variantright> дипломдық жұмыс
<variantright> мемлекеттік емтихан
<variant> сынақ
<variant> тестілеу
<variant> шығарма
<variant> ағымдағы емтихан
<question1> Психологияны оқытуда жүйелілік қағидасы арқылы жүзеге асырылады:
<variantright> оқу материалының құрылымдылығы және жүйелілігі
<variant> сезім мүшелері мен бейнелерді пайдалану
<variant> теориялық ережелердің мысал ретіндегі иллюстрациялары
<variant> эмоционаллық пен рационалдықтың бірлігі
<variant>психологияны оқытуда белсенділік таныту
<variant> пән мазмұнын түсінікті етіп баяндау
<question1> Психологияны оқытуда қолданылатын көрнекіліктердің түрлері:
<variantright> заттық
<variant> графикалық
<variant> іскерлік ойындар
<variant> дыбыстық
<variant> бейнелік
<question1> Бақылау тиімділігінің шарттары:
<variantright>Объективтілік
<variantright>Сенімділік
<variantright>Валидтілік
<variant> дыбыстық
<variant> бейнелік
<variant> заттық
<question1>Білім берудің гуманистік парадигмасын дайындаумен айналысқан ғалым:
<variantright>К.Роджерс
<variantright>А.Маслоу
<variantright>Ш.А.Амоношвили
<variant> К.Н.Корнилов
<variant> С.Л.Рубинштейн
<variant> Б.М.Теплов
<variant>Л.М.Шварца
<variant> А.А.Смирнова
<question1>Білім алушының оқудағы жетістігінің шынайы көрсеткіші:
<variantright>Білімі мен оқу-танымдық іскерліктерді меңгеруі
<variantright>Білім, білік, дағдыларының қалыптасуы
<variantright>Теорияны тәжірибеде қолдана білу
<variant> Үй тапсырмасын орындау
<variant> Өзіндік жұмысты орындау
<variant> курстық жұмыс жазу
<variant> конспект құру
<question1>Біртұтас педагогикалық процестің компоненттері:
<variantright>Мақсат, міндет, әдістер
<variantright>Мазмұн, нәтиже
<variantright>Құралдар, нәтиже
<variant> оқу мазмұны
<variant> білімді меңгеру
<question1>Білім беру стандарты:
<variantright>бітірушілерді жалпы білімге дайындаудың міндетті деңгейі және білім берудің мазмұны
<variantright>Білім берудегі нормативті құжат
<variantright>Білім беру ұйымдарының ұстанатын міндетті құжаты
<variant> Портфолио
<variant> оқу бағдарламасы
<variant> типтік оқу бағдарламасы
<question1>Б.Блумнің білім беру мақсаттарын таксономиялауы тұрады:
<variantright>Білім, түсіну
<variantright>Қолдану, анализ
<variantright>Синтез, бағалау
<variant> Жалпылау
<variant> Мазмұндау
<variant> Жинақтау
<question1>Балаға шамасына, біліміне, мүмкіндігіне, сұранысына, қабілетіне сәйкес дайындалған сатылы жұмыстар жүйесі:
<variantright>Деңгейлік тапсырмалар
<variantright>Ерекшеліктеріне сай тапсырмалар
<variantright>Баланың мүмкіндіктері мен қабілетін есепке ала отырып берілген тапсырмалар
<variant> дидактикалық материалдар
<variant> слайдтар
<variant> көрнекіліктер
<question1>Б. Блумнің түсіну таксономиясы:
<variantright>Мысалдар келтіру
<variantright>Жіктеу
<variantright>Түсіндіру
<variant> ойша айту
<variant> дауыстап айту
<variant> ішінен айту
<question1>Білімді тәжірибе қолдану және ілім мен дағдыларды қалыптастыру бойынша оқу жұмысы:
<variantright>Жаттығу
<variantright>Лабораториялық сабақтар
<variantright>Оқушылармен тәжірибелік жұмыс
<variant> семинар-практикум
<variant> өзіндік жұмыстар
<variant> тақырыптық глоссарий
<variant> сабақ мазмұны
<question1>Білім берудің мазмұнын таңдау факторлары:
<variantright>Қоғамның бітірушілерге қоятын талабы
<variantright>Дүние, мәдениет туралы түсініктің ғылыми білім деңгейіне сәйкестілігі
<variantright>Дүние, мәдениет туралы түсініктің жүйелілік, бірізділік принципіне сәйкестігі
<variant> оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес
<variant> дәріс тақырыптарына сәйкес
<variant> практикалық сабақтар тақырыптарына сәйкес
<question1>Басқару стильдері:
<variantright>Демократиялық
<variantright>Авторитарлық
<variantright>Либералдық
<variant> дедуктивті
<variant> топтық
<question1>Білім беру мазмұнының элементтері:
<variantright>Білім, білік, дағдылар
<variantright>Шығармашылық іс-әрекет тәжірибесі
<variantright>Білім мазмұны, құралдары
<variant> тапсырмалар мен жаттығулар
<variant> іскерліктер, дағдылар
<question1>Білім беру технологиялары:
<variantright>Кредиттік
<variantright>Қашықтан оқыту
<variantright>Модульдік
<variant> Жобалап оқыту
<variant> ақпараттық
<variant> жалпы білім беру
<question1>Білімді меңгеру үрдісінің негізгі кезеңдерінің бірі:
<variantright>Қабылдау, ұғыну, бекіту
<variantright>Бекіту,қолдану
<variantright>Қабылдау, түйсіну, тәжірибеде қолдану
<variant> мазмұндау,тану, түсіну
<variant> түсіну, ұғыну
<variant> жоспарлау, ұйымдастыру
<question1> «Психологияны оқыту әдістемесінің» пән ретіндегі ерекшелігі
<variantright> оқу міндеттерінің, оқу мотивациясының, әрекеттер мен амалдардың және оқу нәтижесінің болуы
<variant> оқытудың педагогикалық саласында болашақ мамандарды даярлау процесі
<variant> педагогиканы ғылым ретінде зерттеуде оқытушы мен оқушылардың іс-әрекетінің процессуальды жағы
<variant> оқу пәні ретіндегі педагогиканың мазмұны, формалары мен әдістерін салыстыру процесі
<variant> педагогикалық ғылымның және оқушыларды қайта даярлау процесін жетілдіруде озат тәжірибені дамытудың қазіргі заманғы тенденциялары
<question1> Б.Ц.Бадмаев бойынша «Психологияны оқыту әдістемесі» оқу пәнінің мақсаты:
<variantright> студенттерде ғылыми психологиялық білімді басқа адамдармен шынайы өзара әрекет барысында практикалық басшылыққа алу іскерлігін қалыптастыру
<variant> теория және практика бойынша жаңа психлогиялық білімді қалыптастыру
<variant> оқу орындарында оқу процесін ұйымдастыру және басқаруға қажет негізгі мәселелерді зерттеу
<variant> оқушылардың оқытылғандығын және тәрбиелілігін психологиялық-педагогикалық диагностикалау әдістерін меңгерту
<variant> ғылыми-психологиялық зерттеу әдістерін құрастыру
<question1> Кім оқу-тәрбие процестерінің қайтадан құрылуын төрт компонентте қарастырған:
<variantright> Б.Ц.Бадмаев
<variant> М.М. Бахтин
<variant> Н.Я.Голант
<variant> Б.П.Есипов
<variant> М.И.Скаткин
<question1> ЖОО-да психология оқытушысы үшін ең бірінші міндет
<variantright> студенттің оқу әрекетін қалыптастыру немесе оны психологияны оқуға үйрету
<variant> біртұтас педагогикалық процессті құрудың ғылыми-теориялық алғы шарттарын меңгерту
<variant> оқу пәнінің мазмұнын құрылымдаудың психологиялық-педагогикалық негіздерін үйрету
<variant> оқыту процесінің дифференциалды және жеке тәсілдерінің принципті айырмашылықтарын оқыту
<variant> қазіргі заманғы білім беру технологияларына сәйкес мамандарды кәсіби дайындау жүйесін түсіндіру
<question1> Психологияны оқыту әдістемесі курсын аяқтағаннан кейін студентке қажет білік:
<variantright> теориялық білімді психологияны оқыту тәжірибесінде жүзеге асыру
<variant> практикада меңгерген білім және білікті жетілдіру
<variant> психологиялық шынайылықты зерттеудің ғылыми әдістерін қолдану
<variant> психологиялық процестің құрылымдық компоненттерін құрастыра білу
<variant> оқытудың нәтижелерін жалпылау және соған сәйкес ұсыныстар мен нұсқаулар жасау
<question1> Студенттердің танымдық белсенділігін қалыптастыру мәселесіне тәжірибелік тұрғыдан өзіндік жұмысты ұйымдастыру арқылы келуді қарастырғандар
<variantright> Н.Я.Голант, В.К.Майборада, Б.П.Есипов, М.И.Скаткин
<variant> Б.Н. Богоявленский, Е.Н.Кабанова-Меллер, В.В. Давыдов
<variant> П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина
<variant> М.Я. Ленер, Б. И. Коротяев
<variant> Л.И.Рувинсий, Д.Б.Эльконин
<question1> Оқу пәнінің әдістемесі – бұл:
<variantright> белгілі пәнді оқыту теориясы
<variant> озат тәжірибені жалпылау
<variant> практикалық дағдыларды меңгеру
<variant> оқыту принциптерін жүзеге асыру
<variant> білімге баулу теориясы
<question1> Психология әдістемесінің зерттеу объектісі болып табылады:
<variantright> психологияны оқыту процесі
<variant> оқу процесі
<variant> зерттеудің эксперименттік базасы
<variant> оқыту теориясы
<variant> әртүрлі технологиялардың үйлесімділігі
<question1> Студенттердің танымдық белсенділігін қалыптастыру мәселесіне тәжірибелік тұрғыдан танымдық әрекетті ұйымдастыру әдістері арқылы келуді қарастырғандар
<variantright> Б.Н. Богоявленский, Е.Н.Кабанова-Меллер, В.В. Давыдов, Д.Б.Эльконин
<variant> Н.Я.Голант, В.К.Майборада, Б.П.Есипов, М.И.Скаткин
<variant> П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина
<variant> М.Я. Ленер, Б. И. Коротяев
<variant> Л.И.Рувинский
<question1> Студенттердің танымдық белсенділігін қалыптастыру мәселесіне тәжірибелік тұрғыдан іс-әрекеттің бағдарлы негізін құрайтын жалпы білімді енгізу арқылы келуді қарастырғандар
<variantright> П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина
<variant> Н.Я.Голант, В.К.Майборада, Б.П.Есипов, М.И.Скаткин
<variant> Б.Н. Богоявленский, Е.Н.Кабанова-Меллер, В.В. Давыдов, Д.Б.Эльконин
<variant> М.Я. Ленер, Б. И. Коротяев
<variant> Л.И.Рувинский
<question1> Студенттердің танымдық белсенділігін қалыптастыру мәселесіне тәжірибелік тұрғыдан әдістемелік білімді оқытуға енгізу арқылы келуді қарастырғандар
<variantright> М.Я. Ленер, Б. И. Коротяев
<variant> Н.Я.Голант, В.К.Майборада, Б.П.Есипов, М.И.Скаткин
<variant> Б.Н. Богоявленский, Е.Н.Кабанова-Меллер, В.В. Давыдов, Д.Б.Эльконин
<variant> П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина
<variant> Л.И.Рувинский
<question1> Студенттердің танымдық белсенділігін қалыптастыру мәселесіне тәжірибелік тұрғыдан оқу әрекетін өзіндік қадағалауды шешу арқылы келуді қарастырған
<variantright> Л.И.Рувинский
<variant> Н.Я.Голант
<variant> Б.Н. Богоявленский
<variant> П.Я.Гальперин
<variant> М.Я. Ленер
<question1> Психологияны оқыту әдістемесі ненің саласы болып саналады:
<variantright> психологиялық білімнің
<variant> педагогикалық білімнің
<variant> эмпирикалық білімнің
<variant> философиялық білімнің
<variant> теориялық білімнің
<question1> Алғашқылардың бірі болып тұлғаның танымдық белсенділігі мәселесін көтерген педагог
<variantright> В.И.Лозовая
<variant> Н.Я.Голант
<variant> Б.Н. Богоявленский
<variant> П.Я.Гальперин
<variant> М.Я. Ленер
<question1> Кім белсенділік пен дербестіктің қайнар көзі танымдық қажеттілік деді
<variantright> А.Абылқасымова
<variant> М.Я. Ленер
<variant> Н.Я.Голант
<variant> Б.Н. Богоявленский
<variant> П.Я.Гальперин
<question1> А. Абылқасымова танымдық дербестікті неше компонентке бөледі
<variantright> 3
<variant> 2
<variant> 5
<variant> 6
<variant> 4
<question1> Танымдық белсенділікті 3 компонентке бөліп көрсеткен кім
<variantright> А. Абылқасымова
<variant> М.Я. Ленер
<variant> Н.Я.Голант
<variant> Б.Н. Богоявленский
<variant> П.Я.Гальперин
<question1> Мотивациялық; мазмұндық-амалдық; еріктік - бұлар
<variantright> танымдық дербестіктің компоненттері
<variant> көрнекілік құралдары
<variant> оқытудың бірізділігі
<variant> психологияның категориялары
<variant> нақты және абстрактілінің бірлігі
<question1> Психологияны оқыту әдістемесі
<variantright> кез – келген педагогикалық пән ретінде педагогикалық пәндер қатарына жатады және оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық заңдылықтарына сүйенеді
<variant> ғылымилық жаңалықтарға жүгінеді
<variant> жүйелілік, оқытудың бірізділігі және оның практикамен байланысына сүйенеді
<variant> психологияны зерттейді
<variant> нақты және абстрактілінің бірлігін қарастырады
<question1> «Психологияны анықтау мақсаты - өмір әрекетіндегі әртүрлі шарттардағы адамнан әңгіме, қатынас құру әдістерін, білімдерін теориялық және практикалық игеру».
<variantright> В.Я.Ляудис
<variant> А. Абылқасымова
<variant> М.Я. Ленер
<variant> Н.Я.Голант
<variant> Б.Н. Богоявленский
<question1> Белгілі бір идеяны қабылдай отырып, ойын қарсы қоя салыстыру, оны жүйелілікпен пайдалану, оқушының ой шыңдатып, кез-келген мәселеге сын көзбен қарауы
<variantright> сын тұрғысынан ойлау
<variant> оқушылардың санасының жоғарлауы
<variant> нақтылау
<variant> қорытындылау
<variant> анализ жасау
<question1> Сын тұрғысынан ойлаудың мақсаты
<variantright> Барлық жастағы оқушыларға кез-келген мазмұны сыни тұрғыдан қарап екі ұйғарым бір пікірдің біреуін таңдауға саналы шешім қабылдауға сабақтарда үйрету
<variant> психологиялық білімдерді меңгерту
<variant> педагогикалық білім беру
<variant> құбылыстар мен процестердің заңмен салыстырғанда себепті түсіндірмелерінің анықтаушы рөлін айқындау
<variant> қоғамдық сұраныстың төменгі деңгейін анықтау
<question1> Оқу іс-әрекеті дегеніміз
<variantright> оқытушылық және тәрбиелік әсер берудің, тәрбие мен оқушы арасындағы өзара тығыз қарым-қатынас
<variant> білім беру
<variant> қалыптастыру процесі
<variant> құбылыстар мен процестердің заңмен салыстырғанда себепті түсіндірмелерінің анықтаушы рөлінің болуы
<variant> сабақ беру
<question1> Оқу іс-әрекетінің тәсілдері
<variantright> репродуктивті тәсіл, проблемалық шығармашылық тәсіл, зерттеу танымдық әрекеттер
<variant> ғылымилық әдістер
<variant> эмпирикалық әдістер
<variant> анализ, синтез, эксперимент
<variant> кешендік әдістер
<question1> Анализ, синтез, пікір, жалпылау, жіктеу – бұлар:
<variantright> интеллектуалдық әрекет
<variant> оқу пәндерінің репродукциясы
<variant> педагогикалық технологиялардың теориясы
<variant> оқу іс-әрекетінің тәсілдері
<variant> білім меңгерілетін формалар
<question1> Оқу іс-әрекетінің тәсілдері дегеніміз
<variantright> қалай оқу қажет қандай тәсілмен білім алуға болады деген сұрақтарға жауап
<variant> жүйенің жалпы және жеке компоненттерінің интенсификациясы және жақындастыру деген сұраққа жауап
<variant> ғылыми жетістіктерді практикада жүзеге асыру
<variant> педагогикалық білімнің жалпы жүйесінің барлық бөлімдерінің өзара іс-әрекет процесі
<variant> кәсіби білімнің көкейкестілігі және педагогика ғылымының перспективалық бағыттарымен байланысы
<question1> Оқу іс-әрекетінің нәтижесі дегеніміз
<variantright> субъектінің мінез-құлық немесе бұл іс-әрекетті жалғастыру қажеттілігі
<variant> қалай оқу қажет қандай тәсілмен білім алуға болады деген сұрақтар
<variant> ғылыми жетістіктерді практикада жүзеге асыру
<variant> педагогикалық білімнің жалпы жүйесінің барлық бөлімдерінің өзара іс-әрекет процесі
<variant> кәсіби білімнің көкейкестілігі және педагогика ғылымының перспективалық бағыттарымен байланысы
<question1> Оқу іс-әрекетінің құрылымның компоненттері
<variantright> мотивация, оқу міндеттері, оқу әрекеттері, бақылау, баға
<variant> теория, практика, көрнекілік
<variant> бірізіділік, жүзеге асыру әдістемесі, диагностика
<variant> қолжетерлік, жүйелілік, өзектілік
<variant> ғылыми негіз, сұрақтың тарихы, технология
<question1> Оқу іс-әрекетінің құрылымы:
<variantright> оқу ситуациялары, оқу әрекеті, бақылау, бағалау
<variant> оқыту әдістемесі
<variant> оқыту процесінің құрылымы
<variant> оқыту құралдары, көрнекіліктер
<variant> теория және практиканың арақатынасы
<question1> Оқушы ұғымдардың қасиеттерін бөліп алудың немесе нақтылы практикалық міндеттердің кейбір кластарын шешудің жалпы тәсілдерін игереді бұл
<variantright> оқу ситуациялары
<variant> оқу іс-әрекетінің құрылымы
<variant> оқу іс-әрекетінің компоненттері
<variant> оқу процесінің мазмұнын
<variant> оқу процесінің жаңа статусын иемденуді
<question1> «Ол тәрбие процесін өзі ғана атқаруы керек емес. Ол өзінің әлеуметтік тәрбие ортасын ұйымдастыруыш, әр оқушымен өзара әрекетін түзетуші және қадағалаушы мсіндетін дамыту керек. Оқытушы тек пән мұғалімі ғана емес, ол ең алдымен тұтас оқу тәрбие ситуацияларын ұйымдастырушы» деген пікірдің авторы
<variantright> Л.С. Выготский
<variant> А. Абылқасымова
<variant> М.Я. Ленер
<variant> Н.Я.Голант
<variant> Б.Н. Богоявленский
<question1> Бірлескен әрекеттің құрамына
<variantright> мақсат, пән, нәтиже, құралдар және тәсілдер
<variant> мазмұнды компонент
<variant> өзіндік технологиялық (ұйымдастырушылық) компонент
<variant> экспертті-бағалау компоненті
<variant> мақсатты бағдар
<question1> Оқу мотивтерінің даму мәселесін кімдер қарастырды
<variantright> А.Н.Леонтьев, М.Б.Божович, Н.Г.Морозова, Л.С.Славин
<variant> Л.С. Выготский, А. Абылқасымова
<variant> А. Абылқасымова, Л.С.Славин
<variant> М.Я. Ленер, Л.С. Выготский, Л.С.Славин
<variant> Н.Я.Голант, А. Абылқасымова
<variant> Б.Н. Богоявленский, Л.С. Выготский
<question1> Жаттығу заңы
<variantright> стимулдармен соған сәйкес реакциялардың уақыттық тәртібі жиі қайталанған сайын, байланыстың берік болуы
<variant> түзілген байланыстың оң эффектісі қанағатану қалпына келуі
<variant> байланыстың құрылу жылдамдығы субъекттің бойындағы қалыпқа сәйкестігіне тәуелді болуы
<variant> кітаппен жұмыс, әңгіме, түсіндіру, лекция
<variant> педагогиканы оқытудағы сөздік әдістер тобы
<question1> Әңгімелесу әдісінің мәні – бұл ...
<variantright> оқушылардың баяндалған материалды терең саналы түсіну және меңгеру мақсатында белсенді қайта жаңғыртуға итермелейтін сұрақтар қою
<variant> оқу-тәрбие процесінің барысындағы себепті-салдарлы байланыстарды анықтау
<variant> пәннің мәнін сұрақтар және жауаптар формасында талдау
<variant> оқу процесінде пайда болатын педагогикалық құбылыстар мен деректер арасындағы қатынастарды анықтау
<variant> оқушыларды оқыту және тәрбиелеу мақсатында ойлауға баулу
<question1> Пікірталас оқыту әдісі ретінде негізделеді:
<variantright> мұғалім мен оқушылар арасында немесе тек оқушылар арасында пікір алмастыруға
<variant> меңгерілген білімді қайта жаңғыртуға
<variant> оқушыларға жаңа оқу ақпаратын беруге
<variant> оқушыларға жанама түрде ақпарат беруге
<variant> білім сапасын арттыру мақсатында оқу ақпаратын кеңейтуге
<question1> Білімді меңгерудегі қателіктердің орнын толтыруға, жаңа білім алуға және ой-пікірлерді қалыптастыруға қажет оқыту әдісі :
<variantright> пікірталас
<variant> жаттығу
<variant> әңгіме
<variant> демонстрация
<variant> кітаппен жұмыс
<question1> Бұл әдіс білік және дағдыларды меңгеруге қолданылады:
<variantright> жаттығу
<variant> иллюстрация
<variant> пікірталас
<variant> демонстарция
<variant> кітаппен жұмыс
<question1> Ежелгі грек ғалымы Сократ оқытудың қазіргі заманғы әдісін ұсынған:
<variantright> эвристикалық әңгіме
<variant> іскерлік ойын
<variant> миға шабуыл
<variant> дебаттар
<variant> затқа ену
<question1> Танымдық процеске қатыспау мүмкін емес оқу процесін ұйымдастыру: әрбір оқушы белгілі рөлдік тапсырма алады, онда ол жеке есеп беруі керек немесе оның іс-әрекетіне топтың алдына қойылған танымдық міндеттің орындалу сапасы тәуелді:
<variantright> белсенді оқыту технологиясы
<variant> жеке тәсіл
<variant> біртұтас педагогикалық процесс принципі
<variant> адам табиғатына негізделген технология
<variant> оқыту процесінде жүзеге асатын дамытушы функция
<question1> Бұл оқыту әдісі арқылы студенттерді іс-әрекетті модельдеуге оқытуға болады:
<variantright> іскерлік ойын
<variant> эвристикалық әңгіме
<variant> пікірталас
<variant> миға шабуыл
<variant> затқа ену
<question1> Іскерлік ойын – бұл формасы:
<variantright> белсенді оқытудың
<variant> дифференциалды оқытудың
<variant> дәстүрлі оқытудың
<variant> тұлғалық-бағдарлы оқытудың
<variant> проблемалық оқытудың
<question1> Оқушылар іскерлік ойын процесінде меңгеретін:
<variantright> кәсіби және әлеуметтік әрекет нормаларын
<variant> бұрын меңгерілген оқу материалын
<variant> жаңа оқу ақпаратын
<variant> қоғамдағы мінез-құлық ережелерін
<variant> оқыту және тәрбие принциптерін
<question1> Көрнекілік әдісіне
<variantright> бақылау, эксперимент, демонстрация, иллюстрация
<variant> әркім өзінің жеке ерекше үлесін қосады
<variant> білім, идея, іс-әрекет әдістері
<variant> демонстрация, идея
<variant> білім, идея, эксперимент,
<question1> Демонстрациялық, лабораториялық және табиғи бұлар
<variantright> эксперимент түрлері
<variant> бақылаудың түрлері
<variant> сауалнама түрлері
<variant> теориялық зерттеу әдістері
<variant> эмпирикалық әдістер
<question1> Психикалық құбылыстарды зерттеу емес, теориялық қағидаларды иллюстрациялау, көрсету қай эксперименттің мақсаты болып табылады
<variantright> демонстрациялық эксперимент
<variant> лабораториялық эксперимент
<variant> табиғи эксперимент
<variant> теориялық зерттеу әдістері
<variant> эмпирикалық әдістер
<question1> Міндеті құбылыстар мен фактілердің себепті байланыстарын анықтау – бұл:
<variantright> лабораториялық эксперимент
<variant> демонстрациялық эксперимент
<variant> табиғи эксперимент
<variant> теориялық зерттеу әдістері
<variant> эмпирикалық әдістер
<question1> Оқу, тәрбие әдістерінің іс жүзінде қаншалықты тиімді екенін тексеру мақсатын көздейтін эксперимент түрі
<variantright> табиғи эксперимент
<variant> демонстрациялық эксперимент
<variant> лабораториялық эксперимент
<variant> теориялық зерттеу әдістері
<variant> эмпирикалық әдістер
<question1> Миға шабуылға тән емес:
<variantright> кез келген бастаманы тоқтату
<variant> идеяларды бірлесіп талдау мәдениетіне үйрету
<variant> көптеген қиын шешімі бар проблемаларды шешу
<variant> адамның шығармашылық күш-қуатын ашу
<variant> ойлаудағы стереотиптер мен шаблондарды жою
<question1> Миға шабуылдың бірінші кезеңі:
<variantright> идея қорын жасау
<variant> қорытынды жасау
<variant> идеяларды талдау
<variant> тәжірибені зерттеу
<variant> нәтижелерді өңдеу
<question1> Миға шабуылдың бірінші кезеңінің негізгі ережесі:
<variantright> ешқандай сын болмайды
<variant> бастама жазаланады
<variant> сын айтуға болады
<variant> тыныштық сақта
<variant> отыр және үндеме
<question1> Демонстрация әдісі дегеніміз
<variantright> түрлі көрнекі құралдар мен тәжірибелерді сабақ процесінде оқушыларға айқын демонстрациялау, көрсету
<variant> әртүрлі ғылыми мектептің өкілдеріне тән әртүрлі көзқарастарды талқылау
<variant> бір мәселе бойынша әртүрлі пікір айтылатын екі жақтың пікірталасын бақылау
<variant> белгілі тұжырымдар мен ұсыныстар берілетін пікірталас алмасу
<variant> адамдардың үлкен тобында қызығушылық тудырған мәселелер бойынша келіссөздер жүргізу тәжірибесімен алмасу
<question1> Иллюстрация әдісі
<variantright> оқушыларға сабақтың мазмұнын суретті құралдар көрсету арқылы түсіндіру
<variant> әртүрлі ғылыми мектептің өкілдеріне тән әртүрлі көзқарастарды талқылау
<variant> бір мәселе бойынша әртүрлі пікір айтылатын екі жақтың пікірталасын бақылау
<variant> белгілі тұжырымдар мен ұсыныстар берілетін пікірталас алмасу
<variant> адамдардың үлкен тобында қызығушылық тудырған мәселелер бойынша келіссөздер жүргізу тәжірибесімен алмасу
<question1> Студенттердің қызығушылықтары мен қабілеттеріне сай білім беру бағдарламаларын дараландыру және оларды меңгеруді қамтамасыз ететін қазіргі заманғы және перспективті технология:
<variantright> модульді оқыту
<variant> проблемалық оқыту
<variant> дифференциалды оқыту
<variant> белсенді оқыту
<variant> интерактивті оқыту
<question1> Психология оқулығы – бұл:
<variantright> психологиядан бағдарламаға сәйкес құрылған кітап
<variant> психологтардың ғылыми проблемаға авторлық көзқарасын білдіретін кітап
<variant> психологиядан негізгі курс бойынша қосымша ақпараттан тұратын кітап
<variant> психологиядан өзіндік жұмысты орындауға арналған кітап
<variant> ғылым саласындағы жетістіктерге сәйкес құрастырылған кітап
<question1> «Методика преподавания психологии» оқу құралының авторы:
<variantright> В.Я. Ляудис
<variant> Пидкасистый П.И.
<variant> Стефановская Т.А.
<variant> Коджаспирова Г.М.
<variant> Подласый И.П.
<question1> Адамға моральдық және физикалық зақым келтіретін әрекеттерді не деп атайды
<variantright> агрессия
<variant> фрустация
<variant> аффект
<variant> мотивация
<variant> қажетсіну
<question1> Бұл мотив адамдардың өзара қарым қатынас кезінде адаммен жағымды, эмоциялық тұрғыда жылы қарым-қатынас жасауға талпыну ретінде көрінеді
<variantright> аффилиация мотиві
<variant> фрустация
<variant> аффект
<variant> мотивация
<variant> агрессия мотиві
<question1> Білім,ептілік және дағдылардың игерілу дәрежесін анықтау бұл-
<variantright> бағалау
<variant> қорыту
<variant> бақылау
<variant> анықтау
<variant> тескеру
<question1> Психологияны оқыту әдістемесі қандай пәндер қатарына жатады:
<variantright> педагогикалық пәндер қатарына
<variant> психологиялық пәндер қатарына
<variant> аралық жағдайға жатады
<variant> жеке әдістемелер қатарына жатады
<variant> жалпы әдістемелік пәндер қатарына жатады
<question1> Психология бойынша сабақ өткізу үшін әдістерді таңдау принциптерінің бірі болып табылады:
<variantright> педагог тұлғасының ерекшеліктерімен сәйкес келуі
<variant> нәжижелердің тексерілуі
<variant> әрбір білім алушыға бағытталуы
<variant> оқушы тұлғасының ерекшеліктерімен сәйкес келуі
<variant> өзара қарым-қатынастың болуы
<question1> Психология бойынша білімдерді жүйелеуге бағытталған дәріс бұл-
<variantright> шолу дәріс
<variant> ағымдық дәріс
<variant> бекітілген дәріс
<variant> практикалық дәріс
<variant> лабораториялық жұмыс
<question1> Ғылыми психологиялық мәтінді барабар түсіну іскерлігін қалыптастыруға бағытталған сабақ бұл:
<variantright> семинар сабақтары
<variant> лабораториялық сабақтар
<variant> студенттердің өзіндік жұмыстары
<variant> студенттердің оқытушылармен өзіндік жұмыстары
<variant> шолу сабақтары
<question1> Сабақтың мақсаты студенттерді психодиагностикалық әдістемелермен таныстыру болып табылатын сабақ:
<variantright> лабораториялық сабақтар
<variant> практикалық сабақтар
<variant> семинар сабақтары
<variant> дәріс
<variant> студенттердің оқытушымен өзіндік жұмыстары
<question1> Психологиялық пәндер бойынша оқу бағдарламаларын құрастыруға негізгі талаптар алынады
<variantright> Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес
<variant> теория мен практика байланыс принципін жүзеге асыруға сәйкес
<variant> студенттердің жас ерекшеліктеріне сәйкес
<variant> студенттердің дербес ерекшеліктеріне сәйкес
<variant> студенттердің психологиялық ерекшеліктері есебімен сәйкес
<question1> Психология сабағын педагог өткізу барысында алдымен бағытталуы керек:
<variantright> аудиторияның эмоционалдық дайындығына
<variant> сабақ жоспарына
<variant> білім беру мекемесінің базистік оқу жоспарына
<variant> сабақ мазмұнына
<variant> оқу бағдарламасына
<question1> Психология сабағының құрылымы
<variantright> еркін болуы мүмкін, егер ол бағдарламада аталып өткен болса
<variant> белгілі бір сабақ түріне сәйкес болуы керек
<variant> үнемі бір құрылымда
<variant> әр сабақта әртүрлі
<variant> кез келген
<question1> «Затқа ену» педагог-зерттеушілердің үлкен қызығушылығын тудырады. Онушкин В.Г., Кулюткин Ю.Н., Глейзер Г.Д. осы термин туралы айтты:
<variantright> «циклдік оқыту туралы»
<variant> «интенсивті оқыту туралы»
<variant> «белсенді оқыту туралы»
<variant> «сызық бойынша ену туралы»
<variant> «концентрациялық оқыту туралы»
<question1> «Затқа ену» педагог-зерттеушілердің үлкен қызығушылығын тудырады. Гитман Е.К. осы терминді қолданады:
<variantright> «сызық бойынша ену»
<variant> «интенсивті оқыту»
<variant> «белсенді оқыту»
<variant> «циклдік оқыту»
<variant> «концентрациялық оқыту»
<question1> Щетинин М.Н. затқа енуді осы сызба бойынша жүргізуді ұсынады:
<variantright> сөз-бейне – ену – сөз-кілт
<variant> сөз-кілт - ену
<variant> сөз-кілт, сөз-бейне - ену
<variant> сөз-бейне – ену
<variant> ену – сөз-кілт – сөз-бейне
<question1> Енудің бірінші моделі затты белгілі уақыт шеңберінде зерттеуді болжайды және оның екі болады:
<variantright> концентрациялық және сызықтық
<variant> концентрациялық және тікелей
<variant> сызықтық және кері
<variant> кері және концентрациялық
<variant> тікелей және кері
<question1> Затқа енудің (бірінші модель) ұзақтығы факторы болып табылмайды:
<variantright> педагогтың затқа қатынасы
<variant> пәннің мазмұны ерекшеліктері
<variant> оқушылардың меңгеру логикасы
<variant> пәнді меңгеруге бөлінген жалпы сағат саны
<variant> материалдық базаның болуы
<question1> Бір материалды оқу жылының барысында бірнеше рет оқу, бірақ әрбір жағдайда зерттелген материалдың мәніне терең ене отырып, жаңа деңгейде меңгеру. Затқа енудің бұл қандай түрі?
<variantright> концентрациялық
<variant> сызыдқтық
<variant> кері
<variant> екіжақты
<variant> циклды
<question1> Бір материалды концентрация принципін сақтай отырып, бірнеше рет зерттеу, яғни оқылатын тақырыптардың параллельді түрде санын қысқарту және блоктарға біріктіру. Затқа енудің бұл қай түрі?
<variantright> сызықтық
<variant> екіжақты
<variant> кері
<variant> концентрациялық
<variant> циклды
<question1> Бұл затқа енуді жүзеге асыруда теориялық және практикалық оқытудың кезектестігін ұйымдастыру жеңіл, оны кез келген уақытта тоқтатуға болады. Затқа енудің бұл қай ерекшелігі?
<variantright> сызықтық
<variant> екіжақта
<variant> концентрациялық
<variant> кері
<variant> циклды
<question1> Проблемалық оқытудың мәні – бұл:
<variantright> оқушылардың алдына оқу проблемасын қою
<variant> оқушылардың танымдық іс-әрекетін басқару
<variant> оқушылардың танымдық мүмкіндіктерін зерттеу
<variant> оқушылардың өзіндік ізденістік іс-әрекетін ұйымдастыру
<variant> проблема қою және дайын тұжырымдарды меңгеру
<question1> Білімдер арасындағы сәйкессіздіктерден туындайтын шешуге қажет саналы түсіндірілетін ситуация – бұл:
<variantright> проблемалық ситуация
<variant> оқу тапсырмасы
<variant> ғылыми проблема
<variant> оқытушы ситуация
<variant> проблемалық тапсырма
<question1> Проблемалық оқыту қалыптастыруға бағдарланған:
<variantright> шығармашылық іс-әрекетін
<variant> тұлғаның адамгершілік сапаларын
<variant> физикалық қабілеттерін
<variant> белсенді өмірлік позицияны
<variant> қысқа уақыттық есте сақтауды
<question1> Студенттердің қызығушылықтары мен қабілеттеріне сай білім беру бағдарламаларын дараландыру және оларды меңгеруді қамтамасыз ететін қазіргі заманғы және перспективті технология:
<variant> модульді оқыту
<variant> проблемалық оқыту
<variant> дифференциалды оқыту
<variant> белсенді оқыту
<variant> интерактвиті оқыту
<question1> Модуль – функционалды желі, басқа сөзбен айтқанда – бұл:
<variantright> ақпараттың аяқталған блогы
<variant> ғылыми ақпаратты басқару
<variant> ақпараттың аяқталмаған блогы
<variant> ақпараттың жүйелі блогы
<variant> ақпаратты оқытушы жүйе
<question1> Кешенді дидактикалық мақсаттарды жүзеге асыратын, оларды ірі оқу бірлігі ретінде меңгеру барысында білім беру бағдарламаларының мазмұнын меңгеруге жағдай жасау – бұл ненің мақсаты:
<variantright> модульді оқытудың
<variant> проблемалық оқытудың
<variant> жеке-дара оқытудың
<variant> белсенді оқытудың
<variant> дамыта оқытудың
<question1> Модульді оқытуда ірі оқу бірліктері мына түрде берілген:
<variantright> блок-модульдер түрінде
<variant> жүйелер-қосымша жүйелер түрінде
<variant> блоктар-процестер түрінде
<variant> бағдарлама-модульдер түрінде
<variant> блок-технологиялар түрінде
<question1> Модульді оқытудың технологиясы дидактикалық принциптерге сүйенеді. Модульділік принципінің сипаттамасын көрсетіңіз:
<variantright> нақты дидактикалық мақсаттарға жетуге арналған жеке функционалды блок-модульдер бойынша оқытуды құру
<variant> дидактикалық мақсатқа жетуге бағытталған оқу материалын біртұтас бірлік ретінде қарастыру
<variant> әлеуметтік тапсырысты ескеріп модульдердің мазмұнының еркін өзгерісін қамтамасыз ету
<variant> оқушылардың оқудың жақын, орта және жеке стимулдарын терең түсінуді қамтамасыз ету
<variant> танымдық іс-әрекетте кәсібилікті қамтамасыз ету
<question1> Модульді оқытудың технологиясы дидактикалық принциптерге сүйенеді. Саналанған перспектива принципінің сипаттамасын көрсетіңіз:
<variantright> оқушылардың оқудың жақын, орта және жеке стимулдарын терең түсінуді қамтамасыз ету
<variant> дидактикалық мақсатқа жетуге бағытталған оқу материалын біртұтас бірлік ретінде қарастыру
<variant> әлеуметтік тапсырысты ескеріп модульдердің мазмұнының еркін өзгерісін қамтамасыз ету
<variant> нақты дидактикалық мақсаттарға жетуге арналған жеке функционалды блок-модульдер бойынша оқытуды құру
<variant> танымдық іс-әрекетте кәсібилікті қамтамасыз ету
<question1> Модульді оқытудың технологиясы дидактикалық принциптерге сүйенеді. Оқыту мазмұнынан негізделген элементтерді шығару принципінің сипаттамасын көрсетіңіз:
<variantright> дидактикалық мақсатқа жетуге бағытталған оқу материалын біртұтас бірлік ретінде қарастыру
<variant> нақты дидактикалық мақсаттарға жетуге арналған жеке функционалды блок-модульдер бойынша оқытуды құру
<variant> әлеуметтік тапсырысты ескеріп модульдердің мазмұнының еркін өзгерісін қамтамасыз ету
<variant> оқушылардың оқудың жақын, орта және жеке стимулдарын терең түсінуді қамтамасыз ету
<variant> танымдық іс-әрекетте кәсібилікті қамтамасыз ету
<question1> Модульді оқытудың технологиясы дидактикалық принциптерге сүйенеді. Әдістемелік кеңес берудің жан-жақтылық принципінің сипаттамасын көрсетіңіз:
<variantright> танымдық іс-әрекетте кәсібилікті қамтамасыз ету
<variant> дидактикалық мақсатқа жетуге бағытталған оқу материалын біртұтас бірлік ретінде қарастыру
<variant> әлеуметтік тапсырысты ескеріп модульдердің мазмұнының еркін өзгерісін қамтамасыз ету
<variant> оқушылардың оқудың жақын, орта және жеке стимулдарын терең түсінуді қамтамасыз ету
<variant> нақты дидактикалық мақсаттарға жетуге арналған жеке функционалды блок-модульдер бойынша оқытуды құру
<question1> Модульді оқытудың технологиясы дидактикалық принциптерге сүйенеді. Динамика принципінің сипаттамасын көрсетіңіз:
<variantright> әлеуметтік тапсырысты ескеріп модульдердің мазмұнының еркін өзгерісін қамтамасыз ету
<variant> дидактикалық мақсатқа жетуге бағытталған оқу материалын біртұтас бірлік ретінде қарастыру
<variant> нақты дидактикалық мақсаттарға жетуге арналған жеке функционалды блок-модульдер бойынша оқытуды құру
<variant> оқушылардың оқудың жақын, орта және жеке стимулдарын терең түсінуді қамтамасыз ету
<variant> танымдық іс-әрекетте кәсібилікті қамтамасыз ету
<question1> Әрбір элементтің, модульдің мазмұны өзгереді немесе қосымша модуль пайда болады, әртүрлі модульдің элементтерін құрастыруда жаңа модульдер пайда болады. Бұл модульді оқытудың қандай принципін жүзеге асыру болып саналады?
<variantright> динамикалық өсуі
<variant> модульділік
<variant> саналанған перспектива
<variant> білімнің іс-әрекетте жүзеге асуы және жылдамдығы
<variant> паритеттілік
<question1> Оқу материалы әрбір оқушының жетістікке жетуін қамтамасыз ететін дидактикалық мақсаттарға сай құрастырылады. Бұл модульді оқытудың қандай принципін жүзеге асыру болып саналады?
<variantright> модульділік
<variant> динамикалық өсуі
<variant> саналанған перспектива
<variant> білімнің іс-әрекетте жүзеге асуы және жылдамдығы
<variant> паритеттілік
<question1> Оқу материалы ақпаратты меңгеруді жеңілдететін жеке түсіндірмелі әдістерді қолдану арқылы модульдерде беріледі, оқушы таңдай алатын оқытудың мазмұнын меңгерудің әдістері мен жолы ұсынылады. Бұл модульді оқытудың қандай принципін жүзеге асыру болып саналады?
<variantright> әдістемелік кеңес берудің жан-жақтылығы
<variant> саналанған перспектива
<variant> саналанған перспектива
<variant> білімнің іс-әрекетте жүзеге асуы және жылдамдығы
<variant> оқытудың мазмұнынан негізделген элементтерді шығару
<question1> Білім алушы белгілі деңгейге дейін білімді өзіндік меңгеру мүмкіндігімен қамтамасыз етіледі. Оқытушы кеңес беруші-координациялық функцияны атқарады. Бұл модульді оқытудың қандай принципін жүзеге асыру болып саналады?
<variantright> паритеттілік
<variant> динамикалық өсу
<variant> білімнің іс-әрекетте жүзеге асуы және жылдамдығы
<variant> саналанған перспектива
<variant> модульділік
<question1> Материалды және идеалды – бұл классификациясы:
<variantright> оқыту құралдарының
<variant> оқыту әдістерінің
<variant> оқытуды ұйымдастыру формаларының
<variant> оқыту принциптерінің
<variant> оқыту әдістерінің
<question1> Бақылаудың тиімділік шарты:
<variantright> жариялылығы
<variant> көрнекілік
<variant> өзектілігі
<variant> проблемалық
<variant> ғылыми
<variant> қол жетімділігі
<question1> Оқу жетістіктерін тестілеудің атқаратын қызметі:
<variantright> білімді бағалаудың құралы ретінде
<variantright> оқудағы кемшіліктерді анықтайды
<variantright> білім деңгейі туралы хабар береді
<variant> жеке дара ерекшеліктерді анықтайды
<variant> интеллект дамуының деңгейін анықтайды
<variant> қабілеттерді анықтайды
<variant> дезадаптация себептерін айқындайды
<question1> Психологияны оқытудың құрылымдық инновациялық стратегиясын сипаттайды:
<variantright> продуктивті тапсырмалардың басымдылығы
<variantright> бірлескен әрекетке бағытталу
<variantright> білімді меңгеру үрдісінде білім алушылардың тұлғасының дамуы
<variant> репродуктивті тапсырмалардың басым болуы
<variant> оқу әрекетінің сыртқы бақылауы
<variant> нормативтілік
<variant> оқушылардың жеке тәжірибелерін елемеу
<question1> Психология пәні бойынша оқытушының сабаққа дайындық міндеттері:
<variantright> оқыту әдісі мен құралын таңдау
<variant> тақырыптық жоспар дайындау
<variant> тәжірибелік ұсыныстар дайындау
<variant> силлабусты құрастыру
<variant> тәжірибе жүргізу
<variant> тестік бақылау
<question1> Психология пәнінің зертханалық және тәжірибелік сабақтарының негізгі қызметі:
<variantright> теориялық білімді тәжірибеде бекіту
<variant> арнайы қабілеттілікті дамыту
<variant> кәсіби іскерлікті қалыптастыру
<variant> оқу әрекетін меңгеру
<variant> коммуникативті икемділікті қалыптастыру
<variant> тәжірибелік икемділікті қалыптастыру
<question1> Оқытудың негізгі қағидалары:
<variantright> көрнекілік қағидасы
<variantright> қолжетімділік қағидасы
<variant> құндылық қағидасы
<variant> мәдениеттің қағидасы
<variant> айқындылық қағидасы
<question1> Фундаменталды психологияның салалары:
<variantright> тұлға психологиясы
<variantright> жалпы психология
<variantright> психофизиология
<variant> этнология
<variant> антропология
<variant> этнография
<question1> Жобалау әдісін орындауға қойылатын талаптар:
<variantright> зерттеу әдістерін қолдану
<variantright> шығармашылық зерттеу бағытының болуы
<variant> жағдаятты жүйелеу мен талдау
<variant> мәселелік тапсырма
<variant> рөлдік ойындар
<variant> эвристикалық әңгіме
<question1> Дәрісханада өтетін сабақтардың негізгі түрлері:
<variantright> семинар
<variantright> тәжірибелік сабақтар
<variantright> дәріс
<variant> курстық жұмыс
<variant> тренинг
<question1> Қарапайым ойлау операцияларына бағытталған тапсырмалар:
<variantright> салыстыру
<variantright> саралау
<variant> интерпретациялау
<variant> конспект құру
<variant> баяндама құрастыру
<variant> түсіндіру
<variant> дәлелдеу
<question1> Оқу тапсырмасының таксономиясын дайындағандар:
<variantright> Г.А.Балло
<variantright> Д.Г.Толингерова
<variantright> Б.С.Блум
<variant> Д.В.Эльконин
<variant> П.Я.Гальперин
<variant> В.В.Давыдова
<variant> Б.С.Бадмаева
<variant> А.Бине
<question1> Компьютерді психология сабағында қолданудың артықшылығы:
<variantright> электрондық деректер базасын құрайды
<variantright> бірнеше тақырыптардың қамтылуы
<variantright> оқу материалының көрнекілігі
<variant> оқушылар қызығушылығын арттырады
<variant> уақытты үнемдейді
<question1> Білімнің қорытынды бақылауына жатады:
<variantright> дипломдық жұмыс
<variantright> мемлекеттік емтихан
<variant> сынақ
<variant> тестілеу
<variant> шығарма
<variant> ағымдағы емтихан
<question1> Психологияны оқытуда жүйелілік қағидасы арқылы жүзеге асырылады:
<variantright> оқу материалының құрылымдылығы және жүйелілігі
<variant> пән мазмұнын түсінікті етіп баяндау
<variant> сезім мүшелері мен бейнелерді пайдалану
<variant> теориялық ережелердің мысал ретіндегі иллюстрациялары
<variant> эмоционалдық пен рационалдықтың бірлігі
<variant> психологияны оқытуда белсенділік таныту
<question1> Психологияны оқытуда қолданылатын көрнекіліктердің түрлері:
<variantright> заттық
<variant> графикалық
<variant> іскерлік ойындар
<variant> дыбыстық
<variant> бейнелік
<question1> Интерактивті оқыту әдістері:
<variantright> пікірталас
<variantright> рольдік ойын
<variantright> тренинг
<variant> тәжірибені көрсету
<variant> кітаппен жұмыс
<question1> Психологияны оқытуда интерактивті әдістердің қолданылуы:
<variantright> рөлдік ойындар
<variantright> тренинг
<variant> өздік жұмыстар
<variant> тәжірибелік сабақтар
<variant> семинар
<question1> Білімді,білікті және дағдыларды бақылау және түзету сабақатарының түрлері:
<variantright> емтихан
<variant> диспут сабақтары
<variant> экскурсия сабағы
<variant> семинар-сабағы
<variant> кино-сабағы
<variant> лабораториялық жұмыс
<question1> Дәрістердің негізгі қызметтері:
<variantright> түсіндірмелі
<variantright> бағдар берушілік
<variant> ынталандырушы
<variant> болжам жасау
<variant> танымдық
<variant> дамытушылық
<variant> реттеушілік
<question1> Психология бойынша дәріс мазмұнын құрастыру ұстанымдары:
<variantright> қызықты, әсерлі
<variantright> ғылыми
<variantright> түсінікті, қолжетімді
<variant> тұрақтылығы
<variant> бір мәнділік
<variant> функционалдылық
<variant> белсенділік
<variant> түзетуші бағыттылық
<question1> Практикалық сабақтардың мақсаты:
<variantright> оқытылатын материалды ұғынуға көмектесу
<variantright> теория мен практиканың байланысын орнату
<variantright> ақыл-ой және оқу әрекетінің дағдысын және біліктілігін қалыптастыру
<variant> теориялық материалдың тереңдетіліп оқытылуы
<variant> педагогикалық мәдениетті қалыптастыру
<variant> дәріс материалын қайталау біліктілігін дамыту
<question1> Арнаулы құралдарды қолдану арқылы зертханалық жағдайда өткізілетін психология сабақтары:
<variantright> практикум
<variantright> зертханалық сабақтар
<variantright> тәжірибелер
<variant> тренинг
<variant> дәріс
<variant> іскерлік ойын
<variant> семинар
<variant> дискуссия
<question1> Психологиядан өзіндік жұмыс тапсырмалары:
<variantright> дәріс конспектілерін оқу
<variantright> конспектілеу
<variantright> реферат дайындау
<variant> практикум
<variant> сұхбаттасу
<variant> тренинг
<question1> Психология пәні оқытушысының қызметіндегі психологиялық ағартушының жұмыстары:
<variantright> психологтармен кездесу
<variantright> психологиялық баспалар
<variant> психологиялық сабақтар
<variant> оқу дәрістері
<variant> тестілеу
<variant> зертханалық-тәжірибелік сабақтар
<variant> эксперименттер
<question1> Психология пәнін оқыту әдістемесі пәндермен тығыз байланысты:
<variantright> дидактика
<variant> анатомия
<variant> экология
<variant> математика
<variant> физиология
<question1> Психологияны оқытуда рационалды және эмоционалды бірлік қағидасы арқылы жүзеге асырылады:
<variantright> психологияны оқу мақсаттарын түсіну
<variantright> білімге деген қызығушылық
<variantright> пәннің тұлғалық және кәсіби қажеттілігі
<variant> оқу материалын түсіндіру жүйесі
<variant> оқыту мазмұны мен әдістерінің жасерекшелікке байланысы
<variant> оқу материалының құрылымдылығы мен жүйелілігі
<variant> психологиялық түсініктердің өзара байланысын меңгеру
<question1> Психологияны оқытуда рационалды және эмоционалды бірлік қағидасы арқылы жүзеге асырылады:
<variantright> психологияны оқу мақсаттарын түсіну
<variantright> білімге деген қызығушылық
<variantright> пәннің тұлғалық және кәсіби қажеттілігі
<variant> оқу материалын түсіндіру жүйесі
<variant> оқыту мазмұны мен әдістерінің жасерекшелікке байланысы
<variant> оқу материалының құрылымдылығы мен жүйелілігі
<variant> психологиялық түсініктердің өзара байланысын меңгеру
<question1> Сынақ-білімді бақылаудың қарапайым нысаны ретінде:
<variantright> «сынақ» және «есепке алмау» бинарлық бағалары
<variantright> дифференциалды сынақ
<variantright> жаппай жауап алу
<variant> «біледі» және «білмейді» екі деңгейлі өлшемі
<variant> тәжірибелік түрдегі тапсырмаларды бағалау
<variant> реферат жазу
<variant> конспектілеу
<question1> Семинар сабағының мазмұндық конспектісі:
<variantright> тақырып, мақсат құрастырылымы
<variantright> талқылауға арналған сұрақтар
<variant> зерттеу кезеңдері
<variant> психодиагностикалық әдістер
<variant> танымдық процестер мен құбылыстар
<variant> тәжірибелік тапсырмалар
<question1> Оқу психологиялық пәнінің құрылымы анықталатын факторлар:
<variantright> логикалық ойлау тәсілдері мен құралдарына сүйенеді
<variantright> психологиялық білімнің жүйелену деңгейі
<variant> оқытушының кәсіби біліктілігімен
<variant> оқыту бағдарламасының еңбек сыйымдылығы
<variant> оқушылардың дайындық дәрежесі
<question1> Психология курсының жұмыс оқу бағдарламасының құрастырылуына қажетті құжаттар:
<variantright> мамандық бойынша оқу жоспары
<variantright> мемлекеттік жалпыға міндетті стандарт
<variantright> пәннің типтік бағдарламасы
<variant> силлабус
<variant> әдістемелік ұсыныстар
<variant> күнтізбелі-тақырыптық жоспар
<variant> көрнекі құралдар
<variant> оқытудың техникалық құралы
<question1> Психология пәнінен бірінші оқу құралдары баспадан ғалымдардың басқаруымен шықты:
<variantright> А.Н.Леонтьев
<variantright> А.Р.Лурия
<variantright> П.Я.Гальперин
<variant> К.Г.Юнга
<variant> К.Н.Корнилова
<question1> Психологияны оқуда қолжетімділік қағидасы арқылы жүзеге асады:
<variantright> қарапайымнан күрделілікке өту
<variant> оқу материалының объективті ғылыми фактілермен сәйкестілігі
<variant> оқу материалының жаңашылдығы
<variant> студенттерге хабарланатын ақпараттардың дәлелділігі
<variant> тұлға үшін оқу материалының маңыздылығын ескеру
<question1> Фундаменталды психологияның салалары:
<variantright> психофизиология
<variant> этнология
<variant> антропология
<variant> биология
<variant> этнография
<question1> Қолданбалы психологияның салалары:
<variantright> медициналық психология
<variantright> өнер психологиясы
<variantright> еңбек психологиясы
<variant> психофизиология
<variant> жалпы психология
<variant> тұлға психологиясы
<variant> биология
<question1> Дәрісханада өтетін сабақтардың негізгі түрлері:
<variantright> тәжірибелік сабақтар
<variantright> дәріс
<variantright> семинар
<variant> курстық жұмыс
<variant> дипломдық жұмыс
<question1> Жобалау әдісін орындауға қойылатын талаптар:
<variantright> шығармашылық зерттеу бағытының болуы
<variantright> оқушының өздік іс-әрекетінің болуы
<variantright> зерттеу әдістерін қолдану
<variant> мәселелік тапсырма
<variant> жағдаятты жүйелеу мен талдау
<variant> топтық пікірталас
<variant> рөлдік ойындар
<question1> Белгілі бір сөздік пікірді туғызуды көздейтін тапсырмалар:
<variantright> конспект құру
<variantright> жоба әзірлеу
<variant> эмпирикалық деректерді жалпылау
<variant> библиографиялық сілтегішті құру
<variant> анықтама беру
<variant> метафоралар таңдау
<variant> құбылысты сипаттау
<question1> Мнемикалық процестерді дамыту тапсырмалары:
<variantright> ескі оқиғаны жаңғырту
<variant> өзгешеліктерді көрсету
<variant> нысана бөліктерін табу
<variant> суреттерді көрсету
<variant> метафораны таңдау
<variant> аудиотаспаларды таңдау
<question1> Психологияны оқытуда жүйелілік қағидасы арқылы жүзеге асырылады:
<variantright> оқу материалының құрылымдылығы және жүйелілігі
<variant> эмоционалдық пен рационалдықтың бірлігі
<variant> пән мазмұнын түсінікті етіп баяндау
<variant> психологияны оқытуда белсенділік таныту
<variant> сезім мүшелері мен бейнелерді пайдалану
<variant> теориялық ережелердің мысал ретінде иллюстрациялары
<question1> Оқушылардың танымдық әрекетін дамытуға бағытталған оқыту әдістері:
<variantright> зерттеу әдісі
<variantright> тәжірибелік әдіс
<variantright> түсіндірмелі-иллюстративті әдіс
<variant> бақылау жұмысы
<variant> психологиялық тестілерді орындау
<question1> Проблемдік оқыту әдістері:
<variantright> проблемдік тапсырма
<variantright> эвристикалық әңгімелесу
<variantright> оқу тапсырмаларын шешу
<variant> үлгіге қарап әрекет жасау
<variant> психологиялық тренинг
<variant> оқыту-рөлдік ойын
<question1> Психологиядағы белсенді оқыту формалары:
<variantright> іскерлік ойын
<variantright> тренинг
<variant> бақылау жұмысы
<variant> алған тәжірибені көрсету
<variant> сұрақ-жауап
<question1> Аралас сабақ жоспарының бөлімдері:
<variantright> жаңа материалды игеру
<variantright> үй тапсырмасын тексеру
<variant> жаңа материалды түсіндіру
<variant> бірлескен жұмыс
<variant> нақты сабақ кестесі бойынша жұмыс
<variant> үйге тапсырма
<variant> іскерлік ойын
<question1> Дәрістердің негізгі қызметтері:
<variantright> ақпараттық
<variantright> бағдар берушілік
<variant> дамытушылық
<variant> ынталандырушы
<variant> болжам жасау
<question1> Дәріс материалын баяндау тәсілдері:
<variantright> индуктивті
<variantright> мәселелік
<variant> топтық
<variant> жасерекшелік
<variant> көрнекі-бейнелік
<variant> дидактикалық
<question1> Жоғарғы мектептерде белгіленген семинар сабақтарының түрлері:
<variantright> алдын-ала өтетін семинар
<variant> семинар-конференция
<variant> пікірталас
<variant> семинар-пікірсайыс
<variant> тақырыптық семинар
<variant> семинар практикум
<question1> Психологиядан эмпирикалық мәліметтерді жинақтау әдістері:
<variantright> эксперимент
<variantright> әңгімелесу
<variantright> бақылау
<variant> талдау
<variant> индукция
<variant> жалпылау
<variant> модельдеу
<question1> Психология бойынша ғылыми әдебиеттермен жүргізілетін жұмыс формасы:
<variantright> конспектілеу
<variantright> реферат жазу
<variantright> аннотация жасау
<variant> психодиагностика
<variant> сауалнама жүргізу
<variant> тестілеу
<variant> тәжірибелік
<question1> Оқушылармен жүргізілетін психологиялық ағартушылық жұмыс формалары:
<variantright> факультатив
<variantright> көңілді тапқыштар кеші
<variantright> тақырыптық кеш
<variant> тестілеу
<variant> емтихан
<variant> лекторий
<question1> Оқу видеофильмін құрастыру талаптары:
<variantright> монтажды
<variantright> бейнелік
<variantright> әдістемелік
<variant> қорытындылық
<variant> дайындаушылық
<variant> бақылаушы
<variant> түзетушілік
<variant> ақпараттық
<question1> Бақылаудың тиімділік шарты:
<variantright> валидтілік
<variantright> объективтілік
<variant> ғылыми
<variant> өзектілігі
<variant> проблемалық
<question1> Оқу жетістіктерін тестілеудің атқаратын қызметі:
<variantright> білім деңгейі туралы хабар береді
<variantright> оқудағы кемшіліктерді анықтайды
<variant> дезадаптация себептерін айқындайды
<variant> қабілеттерді анықтайды
<variant> жеке дара ерекшеліктерді шығарады
<variant> тұлға қасиеттерін анықтайды
<question1> Психология бойынша тәжірибелік сабақтарды өткізу жоспары:
<variantright> орындалған жұмыстың қорытындысын талқылау
<variantright> тәжірибелік тапсырмаларды орындау
<variant> тезистерді құру
<variant> әдебиеттерді талдау
<variant> презентация жоспарын құрастыру
<variant> әдебиеттерді конспектілеу
<variant> танымдық процестер мен құбылыстар
<question1> Психология пәні бойынша оқытушының сабаққа дайындық міндеттері:
<variantright> оқыту әдісі мен құралын таңдау
<variantright> сабақ кезеңдерін жоспарлау
<variant> тестік бақылау
<variant> тәжірибе жүргізу
<variant> тақырыптық жоспар дайындау
<variant> силлабусты құрастыру
<variant> тәжірибелік ұсыныстар дайындау
<question1> Психология пәнінің зертханалық және тәжірибелік сабақтарының негізгі қызметі:
<variantright> теориялық білімді тәжірибеде бекіту
<variantright> практикалық тапсырмаларды орындауда теориялық білімдерді қолдану
<variant> оқу әрекетін меңгеру
<variant> арнайы қабілеттілікті дамыту
<variant> тәжірибелік икемділікті қалыптастыру
<variant> коммуникативті икемділікті қалыптастыру
<question1> Психологияның практикалық пәндері:
<variantright> арнайы психология
<variantright> психодиагностика
<variantright> психологиялық кеңес беру
<variant> психология тарихы
<variant> әлеуметтік психология
<question1> Стандарттық сабақтың оқу әрекетінің формалары:
<variantright> жаңа материалды бекіту
<variantright> үй тапсырмасын беру
<variantright> жаңа материалды түсіндіру
<variant> семинар-тренинг
<variant> сыныптан тыс жұмыс
<question1> Жобалау әдісінде іс-әрекет жасау бағыттары:
<variantright> жұптық
<variantright> топтық
<variantright> жеке
<variant> серіктестік
<variant> іскерлік
<variant> шығармашылық
<variant> өз бетінше
<question1> Қашықтан оқытудың ерекшелігі:
<variantright> ақпараттық технология
<variant> эксперименттік моделі
<variant> оқу-әдістемелік құрал
<variant> психологиялық тәжірибе
<variant> құралдардың макеті
<variant> білім берудегі көрнекілік құрал
<question1> Қарапайым ойлау операцияларына бағытталған тапсырмалар:
<variantright> салыстыру
<variantright> саралау
<variantright> тізімдеу
<variant> конспект құру
<variant> дәлелдеу
<question1> Білімді қайта жаңғыртуға бағытталатын тапсырмалар:
<variantright> мәтін мазмұнын айту
<variantright> анықтама беру
<variantright> сұрақтар қою
<variant> сұрақтар құру
<variant> классификацияны құру
<variant> салыстыру
<variant> шолу жасау
<variant> талдау
<question1> Компьютерді психология сабағында қолданудың артықшылығы:
<variantright> бірнеше тақырыптардың қамтылуы
<variantright> электрондық деректер базасы
<variantright> оқу материалының көрнекілігі
<variant> оқушылар қызығушылығының артуы
<variant> материалды жаңарту тиімділігі
<variant> сапалы әрекет
<variant> әдістеме нәтижесін көруге
<question1> Білімнің қорытынды бақылауына жатады :
<variantright> мемлекеттік емтихан
<variantright> біліктілік жұмысы
<variantright> дипломдық жұмыс
<variant> сынақ
<variant> ағымдағы емтихан
<variant> аралық емтихан
<question1> Психологияны оқытуда ғылыми қағида арқылы жүзеге асырылады:
<variantright> психикалық құбылыстарды объективті түрде зерттеу
<variant> вербальды емес қарым-қатынас құралын пайдалану
<variant> баяндаудың қызықтылығы
<variant> өмірдің шынайы мысалдарын пайдалану
<variant> баяндау қолжетімділігі
<question1> Оқыту әдісін таңдау факторлары:
<variantright> білім беру бағдарламасының мақсаты
<variantright> студенттердің дайындық деңгейі
<variantright> оқыту үдерісінің материалдық қамтылуы
<variant> оқыту құралдары
<variant> оқыту нысаны
<variant> оқытушының бейнесі
<variant> мекеме үлгісі
<question1> Оқытудың интерактивті құралдары:
<variantright> топ қатысушыларының арасындағы диалогтар
<variant> бағдарламаның мөлшерлеу қадамы
<variant> алгоритм
<variant> проблемалық жағдайы
<variant> жағдайдың үлгілері
<variant> эвристикалық бағдарлама
<question1> Психологияны оқуда белсенді оқыту әдісінің қолданылуы:
<variantright> іскерлік ойын
<variantright> түрлі жағдайларды модельдеу
<variant> тапсырманы орындаудағы нұсқаулық
<variant> бақылау жұмысын орындау
<variant> әдебиеттерді конспектілеу
<variant> меңгерілген материалды қайталау
<variant> дәріс конспектісін оқу
<question1> Оқу әрекетінің психологиялық теориясы қай жылдары дами бастады?
<variantright>50-жылдары
<variant>60-жылдары
<variant>70-жылдары
<variant>80-жылдары
<variant>90-жылдары
<question1>Психологиялық оқыту теориясында оқыту әрекеті былай сипатталады:
<variantright> оқу әрекетінің жалпыланған тәсілдерін меңгеру
<variant> білім, дағды, шеберлікке ие болу.
<variant> оқу, білім, дағды
<variant> жетекші іс-әрекет түрі
<variant> оқу материалын меңгеру
<question1> Оқу әрекеттері қандай бөлімдерден тұрады?
<variantright> қажеттілік, міндет, мотив, әрекет, операциялар
<variant> мотив, ой, бағдарламалау, жүзеге асыру, бақылау
<variant> мақсат, шара, процесс, нәтиже, баға
<variant> мотив, мақсат, шара, нәтиже
<variant> қажеттілік, мотив, ой-пікір, ішкі бағдарламалау, трансляция
<question1> Ойлау әрекеті тәсілін меңгерудің мәні:
<variantright> оқу міндеті
<variant> оқу әрекеті
<variant> оқыту мотивациясы
<variant> оқу қызығушылығы
<variant> оқу операциясы
<question1> Оқу міндеті бағытталған:
<variantright> ойлау әрекеті тәсілдерін меңгеруге
<variant> практикалық ситуацияның қайта құрылуы
<variant> білімнің жүйеленуіне
<variant> білім мен ұғымның қалыптасуына
<variant> білім көлемін меңгеру
<question1> Меңгерілуге қажетті оқуматериалының өзгеруі (немесе қайта құрылуы) қалай аталады?
<variantright> оқу әрекеті
<variant> оқу операциясы
<variant> оқу міндеті
<variant> оқыту мотивациясы
<variant> оқу қызығушылығы
<question1> Міндетті шешу тәсілін меңгеру нәтижесі ретіндегі оқу әрекетінің табысты орындалуының атауы:
<variantright> баға
<variant> модельдеу
<variant> меңгеру
<variant> қайта құрылу
<variant> бақылау
<question1> Оқу әрекетін сатылы қалыптастыру теориясының авторы:
<variantright> П.Я. Гальперин
<variant> Л.С. Выготский
<variant> Д.Б. Эльконин
<variant> В.В. Давыдов
<variant> А.Н. Леонтьев
<question1> Ойлау әрекетінің қалыптасу кезеңдерінің дұрыс кезектігін анықта (П.Я. Гальперин бойынша):
<variantright> бағдарлану, заттық(практикалық) әрекет, қатты сөйлеу, іштей сөйлеу, ойлау әрекеті
<variant> заттық (практикалық) әрекет, қатты сөйлеу, іштей сөйлеу, ойлау әрекеті, бағдарлану
<variant> қатты сөйлеу, іштей сөйлеу, ойлау әрекеті, бағдарлану, практикалық әрекет
<variant> іштей сөйлеу, ойлау әрекеті, бағдарлану, заттық әрекет, қатты сөйлеу
<variant> ойлау әрекеті, бағдарлану, заттық(практикалық) әрекет, қатты сөйлеу, іштей сөйлеу
<question1> Әрекеттің бағдарлық негізі-
<variantright> әрекетті орындау барысындағы оқушы, студент сүйенетін жағдайлар жүйесі
<variant> оқу әрекетінің жалпы тәсілдері
<variant> міндеттерді шешу шаралары
<variant> оқу міндетін шешудегі әрекеттің кезектестігі
<variant> оқушы, студенттердің оқу міндетін шешімге қабылдауы
<question1> Ойлау әрекетін қалыптастырудың қай сатысы білімге енудің психологиялық негізі болады?
<variantright> әрекеттің бағдарлық негізі
<variant> заттық(практикалық) әрекет
<variant> өзінше іштей сөйлеу
<variant> қатты сөйлеу
<variant> ойлау әрекеті
<question1> Жаңа материалды меңгерудің психологиялық негізі:
<variantright> заттық(практикалық) әрекеті
<variant> іштей сөйлесу
<variant> қатты сөйлеу
<variant> әрекеттің бағдарлық негізі
<variant> ойлау әрекеті
<question1> Теориялық деңгейде жаңа материалды игеруде ойлау әрекетін қалыптастырудың қай кезеңінің мазмұны психологиялық негіз бола алады?
<variantright> қатты сөйлеу
<variant> заттық(практикалық) әрекет
<variant> өзінше іштей сөйлеу
<variant> әрекеттің бағдарлық негізі
<variant> ойлау әрекеті
<question1> Оқу материалын бекітудің психологиялық негізі:
<variantright> іштей сөйлеу
<variant> әрекеттің бағдарлық негізі
<variant> ойлау әрекеті
<variant> заттық (практикалық) әрекет
<variant> қатты сөйлеу
<question1> Ойлау әрекетін қалыптастырудың қай кезеңінің мазмұны білімді тексеру мен бағалаудың психологиялық негізі болады?
<variantright> ойлау әрекетінің өзі
<variant> әрекеттің бағдарлық негізі
<variant> қатты сөйлеу
<variant> іштей сөйлеу
<variant> заттық (практикалық) әрекет
<question1> Дамытып оқыту теориясын кім жасады?
<variantright> В.В. Давыдов, Эльконин Д.Б.
<variant> Л.И.Божович
<variant> Н.А. Менчинская
<variant> П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина
<variant> Ш.А. Амонашвили
<question1> Педагогикалық психологиялық бөлімі-оқыту теориясы зерттейді:
<variantright> оқыту процесі тиімділігінің психологиялық жағдайларын
<variant> психикалық процестердің даму заңдылықтарын
<variant> оқушылардың жасерекшелік дамуын
<variant> әлеуметтік қарым-қатынастар мәселесін
<variant> тәрбиенің психологиялық табиғатын
<question1> Оқыту теориясының бағытына сәйкес оқу міндетін шешуде пәнді емес, әрекет субъектісін қайта құрайтын оқыту түрі:
<variantright> дамытушы оқыту
<variant> проблемалық оқыту
<variant> интерактивті оқыту
<variant> бағдарламаланған оқыту
<variant> дистанционды оқыту
<question1> Оқыту теориясының қай бағытта эксперименталды мектептерді құру тәжірбиесімен дәлелдейді?
<variantright> дамытып оқыту
<variant> дистанционды оқыту
<variant> интерактивті оқыту
<variant> бағдарламалы оқыту
<variant> проблемалы оқыту
<question1> "Дамытып оқыту теориясы" монографиясының авторы?
<variantright> В.В. Давыдов
<variant> Д.Б. Эльконин
<variant> Л.В. Занков
<variant> Н.А. Менчинская
<variant> Ш.А. Амонашвили
<question1> "Дамудың алдын алатын оқыту ғана жақсы"-деген пікірді айтқан кім?
<variantright> Л.С. Выготский
<variant> А.Н. Леонтьев
<variant> С.Л. Рубинштейн
<variant> Л.И. Божович
<variant> Л.С. Славина
<question1> "Жақын арадағы даму аумағы" дегеніміз:
<variantright> баланың дербес немесе ересектер басшылығымен шешетін міндеттерінің қиындық деңгейін анықтаудағы келіспеушілік
<variant> білімді игеруге деген жалпы қабылдаушылық
<variant> бала дамуының өзекті деген деңгейі
<variant> оқыту процесіндегі білім, шеберлік , дағдыны меңгеру сапасы мен жылдамдығының жеке көрсеткіштері
<variant> танымдық мүмкіндіктер мен оқуға қабілеттіліктің тұтас сипаттамасы
<question1> "Дамудың жақын аймағы" ұғымын кім енгізді?
<variantright> Л.С. Выготский
<variant> Д.Б. Эльконин
<variant> В.В. Давыдов
<variant> А.Н. Леонтьев
<variant> Л.В. Занков
<question1> Ғылыми ұғым түсінік ерекшелігі-
<variantright> жалпыланған, дерексізденген білім
<variant> нақты көрнекі ұғым
<variant> тікелей қабылдау мен ұғым
<variant> заттың сапасы мен қасиеттерін сезімдік бейнелеу
<variant> эмпирикалық білім
<question1> Дамытып оқыту мазмұнындағы ең бастысы:
<variantright> теориялық білімдер
<variant> эмпирикалық фактілер
<variant> практикалық шеберліктер
<variant> дағдылар
<variant> хабарлыболу
<question1> Басты психологиялық түзілістер түріндегі соңғы өнімге бағытталған оқыту түрі?
<variantright> дамытушы
<variant> интерактивті
<variant> бағдарламалы
<variant> жіктелген, сараланған
<variant> проблемалы
<question1> Оқу әрекетінің табыстылығының негізгі көрсеткіші
<variantright> оқып-білім алушыны ойлай білуге үйрету
<variant> таныс болу деңгейі
<variant> білімдер көлемі
<variant> көрнекіліктің болуы
<variant> қызығушылықтың болуы
<question1> Психологиялық оқыту әдістерін жіктеуді кім ұсынды және соған сай олар бөлінеді: проблемалы, интерактивті және бағдарламалы
<variantright> В.Я.Ляудис
<variant> В.В. Давыдов
<variant> Б.Ц. Бадмаев
<variant> П.Я. Гальперин
<variant> А.М. Матюшкин
<question1> Интериоризация дегеніміз…
<variantright> сыртқы психика құрылымын меңгере отырып, ішкі құрылымның қалыптасуы
<variant> өзара әрекеттесу, бір-біріне әсер ету
<variant> қандайда бір затқа сананың бағытталуы
<variant> өзінің жеке санасының мазмұны, актісін бақылау
<variant> Субъектінің психикалық процестерді іштей қабылдауы
<question1> Бағдарламалы оқыту принциптерінің авторы?
<variantright> Б.Ф. Скиннер
<variant> П.Я. Гальперин
<variant> А.И. Гебос
<variant> В.В. Давыдов
<variant> В.Я. Ляудис
<question1> Бағдарламалы оқытуға негіз болған психологиялық бағыт?
<variantright> бихевиоризм
<variant> ассоцианизм
<variant> гештальтпсихология
<variant> рефлексология
<variant> құрылымдық психология
<question1> Оқу әрекетін операцияландыратын және білімді игеруді бақылауды жалған ететін психологияны оқыту әдістері?
<variantright> бағдарламалы
<variant> коммуникативті
<variant> интерактивті
<variant> эвристикалық
<variant> проблемалы
<question1> Бағдарламалы оқытуды дамытудың теориялық негізі?
<variantright> ойлау әрекетін сатылы қалыптастыру теориясы
<variant> жүйелі-құрылымдық көзқарас
<variant> әрекеттің психологиялық теориясы
<variant> психика мен әрекет бірлігі принципі
<variant> мәдени-тарихи теория
<question1> Ойлау процесін модельдейтін психологияны оқыту әдісі?
<variantright> проблемалы
<variant> интерактивті
<variant> коммуникативті
<variant> ойын
<variant> бағдарламалы
<question1> Әрекеттің бағдарлық негізі мен оқу міндетінің жинағы психологияны оқыту әдісінің негізгі шарасы?
<variantright> бағдарламалы
<variant> интерактивті
<variant> коммуникативті
<variant> дистанционды
<variant> эвристикалық
<question1> "Мәдени-тарихи даму тұжырымдамасының" авторы:
<variantright> Л.С. Выготский
<variant> П.Я. Гальперин
<variant> Н.Ф. Талызина
<variant> Д.Б. Эльконин
<variant> В.Я. Ляудис
<question1> Біздің елде оқыту тәжірибесіне бағдарламалы әдістер қай жылдары ене бастады?
<variantright> 60-шы жылдары
<variant> 50-ші жылдары
<variant> 70-ші жылдары
<variant> 80-ші жылдары
<variant> 90-шы жылдары
<question1> Ойлау әрекеті арқылы психологиялық білім мазмұнын меңгеруді осы мазмұнда ізденуді білдіретін оқыту принципі?
<variantright> проблемалық
<variant> концентрация
<variant> жүйелік
<variant> теория мен практиканың байланысы
<variant> ғылымилығы
<question1>Заттық, логикалық және психологиялық міндеттерді қоса шешетін психологияны оқыту әдісі?
<variantright> бағдарламалы
<variant> интерактивті
<variant> дистанционды
<variant> ойын
<variant> коммуникативті
<question1> Интеллектуальды қиналу сияқты субъектінің проблемамен кездескендегі психологиялық күйі, бұл:
<variantright> проблемалық ситуация
<variant> проблемалық тапсырма
<variant> проблемалы сұрақ
<variant> проблемалық міндет
<variant> проблема
<question1> Белсенді оқыту әдісі бұл-
<variantright> проблемалы
<variant> мәлімдейтін
<variant> хабарлайтын
<variant> ақпараттық
<variant> трансляциялайтын
<question1> Проблема жауабын іздену сияқты ұжымдық ойлау қай оқыту әдісінің психологиялық негізі болады?
<variantright> эвристикалық әңгіме
<variant> іскерлік ойын
<variant> тренинг
<variant> рейтинг
<variant> лекция
<question1> Ойлауды белсенді ететін коммуникативті, полемикалық ситуация негіз болатын психологияны оқыту әдісі қалай аталады?
<variantright> пікірталас
<variant> іскерлікойын
<variant> "мишабуылы"
<variant> практикалық жұмыстар конкурсы
<variant> лекция
<question1> Оқытатын машиналарды қолданумен байланысты психологияны оқыту әдісі?
<variantright> бағдарламалы
<variant> проблемалы
<variant> интерактивті
<variant> ойын
<variant> эвристикалық
<question1> Басқару жүйесі менеджментін қолданылатын психологияны оқыту әдісі?
<variantright> "ми шабуылы"
<variant> дөңгелек стол
<variant> пікірталас
<variant> эвристикалық әңгімелеу
<variant> тренинг
<question1> Оқыту теориясы аумағында ойлау қалай қарастырылады?
<variantright> оқып-білім алушылардың ойлау әрекетінің процесі
<variant> ұғым, пікір, ойқорытындыларының қалыптасуы
<variant> адамның әлемді тануының жоғары деңгейі
<variant> жанама, жалпыланған шындық бейнесі
<variant> ақпараттық процесс
<question1> Теориялық проблемаларды тиімді меңгеруде оларды түрлі аспектілерде қарастыра отырып қолданатын психологияны оқыту әдісі?
<variantright> дөңгелек стол
<variant> іскерлік ойын
<variant> тренинг
<variant> "ми шабуылы"
<variant> практикалық жұмыстар конкурсы
<question1> Интерактивті оқытудың әсер ету құралы:
<variantright> пікірталас, эвристикалық әңгімелесу
<variant> есептелген қадам
<variant> проблемалық ситуация
<variant> интерактивті ойын
<variant> рөлдік ойындар
<question1> Мұғалімнің аудиториямен эмоционалды- мәнерлі, сөзсіз қарым-қатынас жасау шаралары:
<variantright> ым-ишара, қимыл, интонация, қарқын пауза, ритм, қатты дауыс
<variant> сөз, тіл мәдениеті, қатты дауыс, қимыл,интонация, ритм
<variant> мәнерлі сөйлеу, тіл мәдениеті, қарқын пауза, қатты дауыс
<variant> күлу, залды меңгеру шеберлігі, ым-ишара, қатты дауыс
<variant> залды меңгеру шеберлігі, тіл мәдениеті,қимыл,ритм
<question1> Оқу материалының мазмұнын ауызша кезектес жүйелі баяндау, бұл:
<variantright> лекция
<variant> семинар сабақ
<variant> практикалық сабақ
<variant> пікірталас
<variant> эвристикалық әңгімелесу
<question1> Білімді тереңдету, нақтылау және жүйелеуге байланысты өтілетін сабақ?
<variantright> семинар
<variant> лекция
<variant> практикалық сабақ
<variant> іскерлік ойын
<variant> лабораториялық сабақ
<question1> Санада ұғым- түсініктерді қалыптастыруға бағытталған лекция функциясы?
<variantright> ақпараттық
<variant> сендіретін
<variant> түсіндіретін
<variant> бағдарланушы
<variant> қызықтыратын
<question1> Лектордың сендіретін, иландыратын дәлелдері арқылы жүзеге асатын лекция функциясы:
<variantright> түсіндірмелі
<variant> бағдарланушы
<variant> еліктіретін
<variant> ақпараттық
<variant> таныстыратын
<question1> Студенттердің білімін өзіндік сеніміне айналдыратын лекция функциясы?
<variantright> сендіретін
<variant> ақпараттық
<variant> еліктіріп қызықтыратын
<variant> түсіндірмелі
<variant> бағдарланушы
<question1> Логикалық дәлелдеу қандай бөліктерден тұрады?
<variantright> тезис, демонстрация, дәлелдер
<variant> ұғым, пікір, ой қорытындысы
<variant> талдау, біріктіру, жалпылау
<variant> индукция, дедукция
<variant> ой, бағдарламалау, жүзеге асыру
<question1> Студенттерді ғылыми әдебиетпен таныстыруға бағытталған лекция функциясы?
<variantright> бағдарланушы
<variant> түсіндірмелі
<variant> ақпараттық
<variant> сендіруші
<variant> қызықтырушы
<question1> Лекция материалын іріктеудегі негізгі принципі?
<variantright> мақсат қоя білу
<variant> студенттердің дайындық деңгейін ескеру
<variant> практикалық сабақтарға бағдарлану
<variant> қол жететін әдебиетке бағдарлану
<variant> психологиялық жас ерекшеліктерін ескеру
<question1> Белгілі бір ғылым саласы туралы білімге ие болуда студенттің жеке тұлғалық мәнін сезіну жағдайы жүзеге асатын лекция функциясы:
<variantright> жандандыратын
<variant> ақпараттық
<variant> түсіндірмелі
<variant> бағдарланушы
<variant> сендіретін
<question1> Жалпыдан жекеге ауысу жүзеге асатын лекция материалын баяндау тәсілі?
<variantright> дедукция
<variant> анализ
<variant> аналогия
<variant> нақтылау
<variant> индукция
<question1> Қандай-да бір психикалық құбылыстың мәнді жақтарын ашатын эмпирикалық фактілер қолданылатын оқыту әдісі.
<variantright> индукция
<variant> анализ
<variant> аналогия
<variant> бақылау
<variant> салыстыру
<question1> Лекцияда сөйлеудің (выступление) қандай сапа көрсеткіші өте маңызды?
<variantright> дәлелдік
<variant> эмоциональдық
<variant> танымалдық
<variant> ақпараттылық
<variant> сөздік безендіру
<question1> Лекцияны баяндауда пікір стилі немесе дыбыстық ойлау түрінде жүзеге асатын психологиялық оқыту принципі?
<variantright> проблемалық
<variant> теорияның практикалық байланысы
<variant> ғылымилық
<variant> жүйелілік
<variant> ақпараттық
<question1> Психологиялық пәндер бойынша өтілетін практикалық сабақтардың мақсаты:
<variantright> нақты міндеттерді шешу үшін психологиялық білімдерді қолдану шеберлігі мен дағдылардын игеру
<variant> ғылыми әдебиетпен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру
<variant> білімді бақылау және бағалау
<variant> теориялық білімдерді кеңейту және нақтылау
<variant> ғылыми жұмыстарды безендіру дағдыларын меңгеру
<question1> Психикалық процестерді оқыту – үйренуге бағытталған зерттеушілік көзқарасқа студенттерді оқыту қай сабақтың мақсаты:
<variantright> семинар сабағының
<variant> пікірталастық
<variant> лекциялық
<variant> іскерлік ойындардың
<variant> лабораториялық сабақтардың
<question1> Практикалық қажетіне қолданылатын психологиялық зерттеу әдістемелерін талқылайтын сабақты ұйымдастыру формалары?
<variantright> семинар-пікірталас
<variant> лекция
<variant> жеке-дара практикум
<variant> тренинг
<variant> іскерлік ойындары
<question1> Оқу пікірталасып сихологияны оқытудың қандай әдістер тобына жатады?
<variantright> интерактивті оқыту әдістері
<variant> проблемалық оқыту әдістері
<variant> бағдарламалы оқыту әдістері
<variant> ойын әдістері
<variant> бақылау және бағалау әдістері
<question1> Психологиялық пәндерді оқытуда қолданылатын оқу міндеттерінің токсономикасының авторы:
<variantright> Д.А. Толлингерева
<variant> Б.Ц. Бадмаев
<variant> В.Я. Ляудис
<variant> Г.А. Балл
<variant> Н.Ф. Талызина
<question1> Оқу міндеттерін жіктеу топтарына бөлу негізінің мақсаттары:
<variantright> танымдық
<variant> тәрбиелік
<variant> білімді бақылау
<variant> түзету
<variant> дидактикалық
<question1> Психологияны оқытуда қолданылатын тануға бағытталған оқу міндеттері:
<variantright> білімді қайта жаңғырту міндеттері
<variant> күрделі ойлау амалдарын ұсынатын міндеттер
<variant> білімді жалпылау міндеттері
<variant> қарапайым ойлау операцияларын ұсынатын міндеттер
<variant> өнімді ойлау міндеттері
<question1> Өнімді ойлауды дамытуға бағытталған оқу міндеттері:
<variantright> проблемалық ситуацияларды шешу міндеттері
<variant> жаңғырту міндеттері
<variant> салыстыру міндеттері
<variant> фактілерді анықтау міндеттері
<variant> тану міндеттері
<question1> Әрекет тәсілдері мен процестерін суреттеуге және санауға арналған психологияны оқытуда қолданылатын оқу міндеттері?
<variantright> қарапайым ойлау амалдарының міндеттері
<variant> күрделі ойлау амалдарының міндеттері
<variant> білімді жалпылау міндеттері
<variant> өнімді ойлау міндеттері
<variant> білімді қайта жаңғырту міндеттері
<question1> Диагностикалық мәліметтерді интерпрециялау міндеттері?
<variantright> күрделі ойлау амалдарының міндеттері
<variant> қайта жаңғырту міндеттері
<variant> өнімді ойлау міндеттері
<variant> жалпылау міндеттері
<variant> рефлексия міндеттері
<question1> Психологияны оқытуда білімді жалпылау мен шығарма жазу қандай оқу міндеттері?
<variantright> шолу шығармасының міндеттері
<variant> дедукция міндеттері
<variant> индукция міндеттері
<variant> фактілерді таңдау міндеттері
<variant> сұрақтарды қою міндеттері
<question1> Логикалық ойлау негізінде эвристикалық ізденіске бағытталған оқу міндеттері:
<variantright> өнімді ойлауды дамыту
<variant> қарапайым ойлау амалдарын дамыту
<variant> жалпылау
<variant> білімді қайта жаңғырту
<variant> рефлексияны дамыту
<question1> Жоғары оқу орнында психологияны оқытудың жалпы мақсаты?
<variantright> психика жайлы білімнің қырлары мен сырларын оқып-игеру
<variant> психодиагностика дағдыларының қалыптасуы
<variant> студенттердің психологиялық жасерекшеліктерін оқып-меңгеру
<variant> психокоррекция әдістерін меңгеру
<variant> психологиялық терапия жүргізу үшін
<question1> Жалпы психологияны оқып-меңгерудің пәні:
<variantright> психиканың жүзеге асуының жалпы заңдылықтары
<variant> адам психикасының жасерекшелік динамикасы
<variant> оқыту мен тәрбиенің психологиялық аспектілері
<variant> адам психикасының этникалық ерекшеліктері
<variant> жоғары нерв жүйесінің жалпы заңдылықтары
<question1> Психология тарихы курсын оқып-меңгерудің негізгі мазмұнын құрайды?
<variantright> психологияның динамикасында даму процесін
<variant> адам мен жануардың психикалық әрекеті
<variant> онтогенездегі психика дамуын
<variant> психиканың пайда болуы мен дамуын
<variant> жоғары жүйке жүйесінің жұмысы
<question1> Жасерекшелік психологиясының зерттеу пәні?
<variantright> психикалық дамудың жасерекшелік заңдылықтарын
<variant> оқыту мен тәрбиенің психологиялық аспектілері
<variant> түрлі жастағы балалардың анатомо-физиологиялық ерекшеліктері
<variant> балалар мен жасөспірімдердің мінез-құлық ауытқуларын
<variant> топтар психологиясы
<question1> Медициналық психологияны оқытудың мазмұны?
<variantright> ауруларды диагностикалау, емдеу және сауықтырудың психологиялық заңдылықтары
<variant> қоғамдық денсаулық
<variant> оқыту мен тәрбиенің психологиялық ерекшеліктері
<variant> даму ауытқушылығы бар балалардың психикасының даму ерекшеліктерін
<variant> ауру кезінде психикалық әрекеттің тоқталу заңдылықтары
<question1> Педагогикалық психологияның зерттеу пәні?
<variantright> оқыту мен тәрбие тиімділігінің психологиялық жағдайлары
<variant> әлеуметтік қарым-қатынастар
<variant> жасерекшелік даму динамикасы
<variant> топтардың психологиялық сипаттамасы
<variant> әскери әрекеттің психологиялық даму механизмдері
<question1> Гуманитарлық таным орталығы-
<variantright> жеке тұлғаны тану
<variant> кеңістікті тану
<variant> қадір-қасиеттерді тану
<variant> заттарды тану
<variant> пәнді тану
<question1> Психологиялық білімнің ерекшелігі неде?
<variantright> білім мен әрекеттің бірлігінде
<variant> интерактивті әдістерді қолдануда
<variant> инновациялық көзқараста болуда
<variant> білімнің ғылымдылығында
<variant> оқу міндеттерінің таксономиясын қолдана алуда
<question1> Құқықтық психологияның мазмұны не?
<variantright> құқықтық іс- әрекетпен байланысты адамдардың өміріндегі психикалық заңдылықтардың дамуы
<variant> қоғамның саяси өмірінің психологиялық құрылымы
<variant> түрлі әскери іс-әрекеттің психологиялық ерекшеліктері
<variant> топтың психологиялық сипаттамасы
<variant> ақпараттық өзара әрекеттесу шарасы және процесі
<question1> Әлеуметтік психологияның зерттейтін пәні?
<variantright> әлеуметтік топтарға кірген адамдардың мінез-құлқы және іс-әрекетіндегі заңдылықтар
<variant> социометриялық әдістемелер
<variant> дұрыс психикалық дамудың ауытқушылығы
<variant> генезис, құрылымы және мағыналы жүйе функциясы
<variant> тұлғаның даму ерекшеліктерін зерттеу әдісі
<question1> Психологиялық циклдың өзге оқу курстарын игеруде әдістемелік мағынаға ие пән?
<variantright> жалпы психология
<variant> практикалық психология
<variant> педагогикалық психология
<variant> салыстырмалы психология
<variant> арнайы психология
<question1> Өзіндік жұмысқа қандай элементтер кіреді?
<variantright> конспект, лекция оқу, конспект жазу, бақылау жұмысын орындау, емтихан
<variant> конспект жазу, реферат, практикум, семинар
<variant> іскерлік ойын, конспект, коллоквиум
<variant> аудиториялық жұмыс, лабароториялық сабақ, баяндама
<variant> дискуссия, семинар, тренинг, емтихан
<question1> Сырттай оқу түрлері
<variantright> дистанциондық оқытудың
<variant> интерактивті оқудың
<variant> дамыта оқытудың
<variant> бағдарламалы оқытудың
<variant> дифференционалды оқыту
<question1> Оқулықтың негізгі функциясы не?
<variantright> бағдарламаға сәйкес білім жүйесінде, дағды іскерлікке бағытталу, бағдарлау
<variant> ойлау операцияларын дамыту
<variant> ғылыми білімді терең игеру
<variant> практикалық дағдыларды бекіту
<variant> ғылыми ойлаудың қалыптасуы
<question1> Оқулықты толықтырушы немесе ауыстырушы оқу басылымы қалай аталады?
<variantright> оқу құралы
<variant> әдістемелік сілтеу
<variant> практикум
<variant> әдістемелік нұсқаулар
<variant> монография
<question1> Ғылыми және практикалық іс-әрекетті орындаудың тиімді және сыннан өткен тәсілдерін ұсынатын басылым?
<variantright> әдістемелік нұсқаулар
<variant> оқулық
<variant> монография
<variant> шолу
<variant> оқу құралы
<question1> Студенттің өзіндік жұмысының тиімділігін анықтайтын мотивация типі?
<variantright> танымдық
<variant> іскерлік
<variant> жарысу
<variant> утилитарлық
<variant> ситуациялық
<question1> Негізгі факт мәліметтерін және қорытындыларды қосып алатын материал мазмұнын қысқаша баяндау, бұл -
<variantright> реферат
<variant> нұсқаулар
<variant> сілтеме
<variant> жоба
<variant> басшылық
<question1> Проблемалы оқытуда әсер ету құралы?
<variantright> проблемалы ситуация, эвристикалық бағдарлама
<variant> ұжымдық пікірталас
<variant> есептелген қадам
<variant> оқу-рөлдік ойындар
<variant> психодрама
<question1> Бір проблема толық және жан-жақты зерттеуге құрылған әрі бір немесе бірнеше авторға қатысты ғылыми басылым қалай аталады?
<variantright> монография
<variant> препринт
<variant> оқуқұралы
<variant> практикум
<variant> басшылық
<question1> Оқу іс-әрекетін педагогикалық басқарудың негізгі функциясы не?
<variantright> игерілген оқу материалының сапасын бағалау
<variant> сабақ берудің тиімді әдіс-тәсілдерін меңгеру
<variant> игерілген білімді бекіту
<variant> оқу іс-әрекетін түзету
<variant> студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру
<question1> Бақылау студенттің оқуәрекеті ретінде және ол
<variantright> оқу іс-әрекетін дұрыс қамтамасызету
<variant> кері байланыс
<variant> соңғы нәтиже бойынша сапаны тексеру
<variant> бақылау жұмысы
<variant> сауалнама
<question1> Психология бойынша курстық(диплом) жұмыстарының кезектестігін анықтау
<variantright> тақырыпты таңдау, тақырыпты құрастыру, жоспар құру, материал жинақтау, мәтін жазу
<variant> тақырыпты таңдау, материал жинау, мәтін жазу, жоспар құру, тақырыпты құрастыру
<variant> мәлімет жинау, тақырып таңдау, тақырыпты құрастыру, жоспар құру, мәтін жазу
<variant> тақырыпты құрастыру, тақырыпты таңдау, жоспар құру, мәтін жазу, материал жинау
<variant> жоспар құру, тақырып таңдау, тақырыпты құрастыру, материал жинау
<question1> Студенттік бағдарламаны игеру деңгейі қандай көрсеткіш бойынша бағаланады?
<variantright> алынған білімді практикалық жағдайларда қолдана білу
<variant> ұғым, түсінік бөлігін меңгеру
<variant> оқу материалын дұрыс қайта жаңғырту
<variant> білім және ұғымдар көлемі
<variant> проблемалық теориялық негіздері жайлы білім
<question1> Стандартталған сұрақтар және тапсырмалар қолдану, тексеру –бақылаудың атауы?
<variantright> бақылау жұмысы
<variant> жазбаша сауалнама
<variant> тест
<variant> рейтингтік бақылау
<variant> коллоквиум
<question1> Берілген шкала бойынша үлгерімнің сандық өлшем негізі болатын бақылау формасының аталуы?
<variantright> рейтингтік бақылау
<variant> жазбаша сауалнама
<variant> ауызша сұрау
<variant> бақылау жұмысы
<variant> коллоквиум
<question1> Жеке тұлға өз пікірлерін біртұтас шкалада (көлденең немесе тік) белгілей отырып айтатын субъективті бағалау процедурасы:
<variantright> Графикалық шкалалау
<variant> Тәуелсіз судьялар әдісі
<variant> Педагогикалық тесттер
<variant> Графикалық проективті әдістемелер
<variant> Проективті әдістемелер
<question1> Психомоторлық координацияның даму деңгейінің диагностикасы әдістемесі. Сынақтан өтушіден әртүрлі дене қозғалысын жасау және обьектілерді манипуляциялау талап етіледі:
<variantright> Қозғалыс тесті
<variant> Интеллект тесті
<variant> Ойындық тест бағдарламалары
<variant> Сауалнамалар
<variant> Жеке бас тесті
<question1> Асоциальдық нормалар мен түсініктерді меңгеру негізінде ұсақ құқық бұзушылық жасайтын индивид:
<variantright> Деликвент
<variant> Құқық бұзушы
<variant> Қылмыскер
<variant> Сот орындаушы
<variant> Барлық жауабы дұрыс
<question1> Дамып-жетілуі бұзылған балаларды көмекші мектептерге іріктеп алу:
<variantright> Дефектологиялық селекция
<variant> Типологиялық селекция
<variant> Топтау
<variant> Бөліп тарту
<variant> Барлық жауабы дұрыс
<question1> 19 және 20 ғасырларда пайда болған психологияның қандай жаңа бағыттары психодиагностиканың пайда болуына әкелді?
<variantright> Эксперименттік психология
<variant> Шкалалық әдістеме
<variant> Бейсана
<variant> Ассоциативтік байланыс
<variant> Вербальды қарым-қатынас
<question1> Бірыңғай диагноз-диагностикалық қорытынды шығарылатын диагностика обьектілерінің кең класы. Психодиагностика - бұл ақыл-ой дамуы, жеке бастың дамып жетілуі, психологиялық бейімдеушілік және т.б. деңгейі туралы қорытынды:
<variantright> Диагностикалық категория
<variant> Диагностикалық белгілер
<variant> Диагностикалық тексеру
<variant> Диагностограмма
<variant> Барлық жауаптары дұрыс
<question1> Обьектіні белгілі бір диагностикалық категорияға жатқызуға негіз болатын диагностика обьектінің белгілі бір сырттай айқын белгілері:
<variantright> Диагностикалық белгілер
<variant> Диагностикалық категория
<variant> Диагностикалық тексеру
<variant> Критерийлік нормалар
<variant> Диагностикалық мәліметтер
<question1> Нақты обьект туралы, нақты білім алуға бағытталған белгілі бір обьектімен іс-әрекет жасаудың нақты бағдарламасы:
<variantright> Диагностикалық тексеру
<variant> Диагностикалық белгілер
<variant> Диагностограмма
<variant> Тестология
<variant> Барлық жауаптары дұрыс
<question1> Жеке психологиялық айырмашылықтар туралы ғылым:
<variantright> Дифференциальдық психология
<variant> Әлеуметтік психология
<variant> Балалар психологиясы
<variant> Жастық психология
<variant> Заңгерлік психология
<question1> Тесті саналы түрде бұрмалаудан (сынақтан өтушінің өтірігінен) қорғайтын тесттің психометриялық қасиеті:
<variantright> Тесттің ақиқаттығы
<variant> Валидтілік
<variant> Көрнекілік
<variant> Сенімділік
<variant>Беріктілік

Приложенные файлы

  • docx 15925346
    Размер файла: 90 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий