6 зертханалық жұмыс

Жергілікті желініS ж‰не интернетердіS баптаулары.

Бірлескен рaKсат алудыS барлыK т_рі желілік KосулардыS - ж_йелі к_йінде бір жерде ™ндіріледі. Оларды(Алма -> Ж_йелі к_йтте-) ашамыз.


1–сурет. Ж_йелік баптаулар.

Бaл жерде бізді вкладка интернет ж‰не желі, ал тап к_йінде желілік баптаулар KызыKтырып ‰кетеді. ЖаSа Kосуларды ж‰не басKарауды желілік т_рде басKара аламыз2–сурет. Желі.

АшылCан жаSа Kосуды "плюстіS" иконасына басып жаSа KосымшаларCа KосылуCа болады немесе KaрылCанын ™згертіп, Kарамастан таSдап алу сол жаK терезеден жаSа терезе ашылады. Желілік баптаулардыS ішінде бірнеше баптаулар болуы м_мкін. Олар:
DHCP
DHCP с заданным адресом
BootP
Ручная
Служба PPPoE

Интернетті желі арасында баптау кезінде Служба PPPoE баптауы арKылы баптауымыз керек.
Интернет арKылы Kандайда бір Kaрылымды берілсе, айталыK роутер немесе баCдарCылауыш, онда DHCP KaрылCысын таSдап IP–адресті автоматты т_рде шыCарып береді.
Егер 2 компьютерді желі арKылы баптау кезінде интернетті KaрсаSыз онда, маску подсети мен конфигурацияны Kолмен жазуCа тура келеді.
JосудыS Kосымша параметрлерінде баптаулар рунктері бар. Олар Прокси, WINS, AppleTalk, DNS жіне таCы басKа. Егер желіде Windows-машинасы болса онда, WINS – параметріне назар аудару Kажет. Бaл сіздіS Mac желісі ішінде жaмыс группасыныS аты, себебі бaл Windows-машинасы сіздерді к™руі тиіс.
Желілерді баптап болCан соS сіз (Переход -> Сеть) и арKылы желідегі байланыстарды к™ре аласыз. Mac OS X операциялыK ж_йесі NTFS файлдыK ж_йесін оKи алады, сондыKтан да сіз Windows-машинасымен жaмыс істей аласыз. БіраK мынадай жаCдайлар болып Kалуы м_мкін, кейбір кездерде компьютерлік желі ішінде басKа компьютерлер к™рінбеуі м_мкін, мысалыCа Macintosh Роутер (Router) арKылы Kосылып тaруы м_мкін. Осындай жаCдайда Finder'а Переход -> Подключение к серверу желі арKылы компьютерге меню бардан Подключение к серверу-ді таSдап алуымыз Kажет.


3–сурет. Серверге Kосылу.

ЖоCары скриншоттан сіз серверге Kосылуыды к™ре аласыз. ЖоCарCы б™лігін тексеріп шыCамыз. Біріншіден smb:// жазып алып, ары Kарай (WINDOWS-PC) машинаныS желіге KосылуыныS аты жазылады, немесе (WINDOWS-PC) машинаныS атыныS орынына компьютердіS IP-адресін KолдануCада болады. Помимо smb (для Windows и других ОС) можно еще использовать afp (для Mac) или ftp.

ФайлдарCа ж‰не интернетке ортаK рaKсат алу.

ФайлдарCа ортаK рaKсат алу _шін Системные настройки (Яблоко -> Системные настройки) вкладкасын ашып Интернет ж‰не ОратаK рaKсат алу дегенді таSдау Kажет.


4–сурет. ОртаK рaKсат алу.

Осы жерде терезеніS сол жаK б™лігіндS "Общий доступ к файлам" галлочкасын таSдап белгілеу. Ал оS жаK б™лігінде папканы таSдап алып, сол папканы таSдап ортаK рaKсаттама беру. Параметрлерге кіреміз.


5–сурет. Параметрлер.

ОртаK рaKсат алудыS параметрлерінде файлдарCа 3 пункт берілген.Олар: AFP , FTP ж‰не SMB. AFP ол Mac _шін арналCан, SMB KалCан аралардыS, ал FTP - хаттама барлыK ОперациялыK ж_йелерді Kолдайды, біраK оларды _й шарттарында пайдаланCан ™те ыSCайлы емес. DVD ж‰не CD ортаK рaKсат алуыныS маKсаты ™ндіріл- оKшау, к_йтте- ортаK DVD ж‰не CD.
Интернетті ортаK баптау файлдарCа ортаK рaKсаттамадан KараCанда ™те Kарапайым ж‰не оSай. Д‰л файлдарды ортаK рaKсаттама бергендей, интернеті баптауда да сол жаK терезеге шыKKан экранCа галлочканы Kойып интернеттіS параметрлерін беру Kажет.


6–сурет. Интернетке ортаK рaKсаттама беру.
Жалпы Kосылу – сіздіS компьютерініз интернетке Kосылулы болады ж‰не осы жаCдайда оны раутер дейміз.
15

Приложенные файлы

  • doc 15924514
    Размер файла: 634 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий