СПРАВОЧНИК по специальностям КГИУ Серпин 2016

білім саласында 50 жыл!JАРАBАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ИНДУСТРИЯЛЫJ УНИВЕРСИТЕТІ

JМИУ КОДЫ: 033


«Cерпін – 2050» баCдарламасы шеSберінде тегін білімдік гранттар б™лінген мамандыKтар тізімі.


Шифр
Наименование специальности
Количество грантов

1
5В070900
Металлургия
30

2
5В071000
Материаловедение и технологии новых материалов
30

3
5В073800
Технология обработки материалов давлением
30

4
5В071200
Машиностроение
30

5
5В072400
Технологические машины и оборудование
30

6
5В071300
Транспорт, транспортная техника и технологии
30

7
5В070200
Автоматизация и управление
20

8
5В071800
Электроэнергетика
30

9
5В072900
Строительство
30

10
5В072100
Химическая технология органических веществ
20

11
5В070400
Вычислительная техника и программное обеспечение
20


МамандыK - 5В070900 «Металлургия»
АкадемиялыK д‰реже: металлург бакалавры
«Металлургия» мамандыCын бітірген т_лектер:
- «АрселорМиттал Теміртау» АJ: конвертор цехы, болатты _здіксіз Kaю участкесі, домна пеші, №3 домна пешініS Kорту агрегатында;
- зауыттыK ж‰не сараптау зертханалар б™лімдерінде;
- Cылыми-зерттеу зертханалары, институттарында;
- жобалау-конструкторлыK мекемелерде;
- Kара ж‰не т_сті металлургиялыK к‰сіпорындарда;
- машинажасау зауытында;
- металды ™німдерді жеткізу ж‰не сараптаумен айналысатын метал™німдер фирмасында сапаны аныKтау ж™ніндегі сараптамашы;
- сауда-™нерк‰сіптік палатасы, кеден б™лімдерініS сараптамашысы;
- ™ндірісті к‰сіпорындардыS сараптау зертханаларында;
- металды ™німдерді ™ндіретін к‰сіпорындарда;
- орта арнайы оKу мекемелерінде техникалыK п‰ндер оKытушысы болып жaмыс жасай алады.

МамандыK -5В071000 «Материалтану ж‰не жаSа материалдар технологиясы»
АкадемиялыK д‰реже: материалтану ж‰не жаSа материалдар технологиясыныS бакалавры.
«Материалтану ж‰не жаSа материалдар технологиясы» мамандыCын бітірген т_лектер:
- металлургиялыK ж‰не машинажасау к‰сіпорындарында;
- ‰рт_рлі ™ндіріс саласына арналCан жаSа материалдарды жасау ж‰не KолданыстаCы материалдарды жетілдіру, жаSа технологияларды ‰зірлеу ж‰не ™ндіріске енгізу маманы,
- авиация ж‰не космонавтика саласында металды, поимерлі ж‰не керамика негізді композициялыK материалдарды Kолдану ж™ніндегі маман;
- мaнай ж‰не газKaбырларын б_лдірмейтін ж‰не кедендік т‰сілмен тексеретін кеден маманы;
- жаSа материалдарды ж‰не технологияларды ™ндіріске енгізумен айналыстаын фирмаларда технолог ж‰не жобалаушы маман;
- Cылыми-зерттеу институттарыныS маманы;
- орта арнайы оKу мекемелерінде техникалыK п‰ндер оKытушысы болып жaмыс жасай алады.
МамандыK - 5В072900 «Jaрылыс»
АкадемиялыK д‰реже:бакалавр строительства
«Jaрылыс» мамандыCын бітірген т_лектер:
- «Центрметаллургстрой» ЖШС, «Карагандапромстройпроект» ААJ, «КарагандаГИИЗ» ЖАJ фирмаларыныS ж‰не т.б. Kaрылыс зертханаларында;
- JазаKстан РеспубликасыныS стандарттары бойынша Kaрылыс материалдарын ж‰не топыраKты негіздерді зерттеу ж™ніндегі зертхана маманы;
- Cылыми-зерттеу институттары, эксприменталды ж‰не зерттеу конструкторлыK бюроларда;
- мемлекеттік ж‰не аймаKтыK деSгейдегі Kaрылыс мекемесініS жетекшісі;
- колледждерге «Jaрылыс» мамандыCы бойынша оKытушы;
- Kaрылыс саласы бойынша акционерлік KоCам, ™ндірістік к‰сіпорындарда Kaрылыс машиналары, механикалыK ж‰не электрлі жабдыKтар ж‰не автоматтандыру Kaралдарын ж™ндеу ж‰не пайдалану ж™ніндегі маман болып жaмыс жасай алады.

МамандыK - 5В073800 «Материалдарды Kысыммен ™Sдеу технологиясы»
НАЗАР АУДАРЫRЫЗ! ОСЫ МАМАНДЫJ БОЙЫНША МАМАНДАРДЫ ДАЙЫНДАУ JАЗАJСТАНДА ТЕК JАНА 2 ЖОО Ж^ЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ: Jаз`ТУ (Алматы K.) ж‰не БІЗДЕ, JМИУ!

АкадемиялыK д‰реже: материалдарды Kысыммен ™Sдеу технологиясыныS бакалавры
«Материалдарды Kысыммен ™Sдеу технологиясы» мамандыCын бітірген т_лектер:
- JазаKстан ж‰не шетелде металлургиялыK ж‰не машинажасау к‰сіпорындарында;
- ‰рт_рлі ™ндіріс салаларына арналCан жаSа материалдарды жасау ж‰нежаSа технологияларды ‰зірлеу, KолданыстаCы материалдарды жетілдіру бойынша зертхана ж‰не б™лім жетекшісі;
- ™ндіріс ж‰не ™ндірістік б™лімшелер жетекшілері;
- металлургиялыK ж‰не машинажасау ™ндіріс к‰сіпорындарында металдар ж‰не KортпалардыS жаSа инновациялыK технологияларын енгізу ж™ніндегі менеджерлер;
- білім ж‰не орта арнайы оKу мекемелерінде техникалыK п‰ндер оKытушысы болып жaмыс жасай алады.

МамандыK - 5В071200 «Машинажасау»
АкадемиялыK д‰реже: машинажасау бакалавры
«Машинажасау» мамандыCын бітірген т_лектер:
- металлургиялыK ж‰не машинажасау к‰сіпорындарында ™ндіріс ж‰не ™ндірісті б™лімшелер жетекшілері;
- aсталы-штамптау жабдыKтарын Kaрастыру, жобалау ж‰не жетілдіру, оны пайдалану ж‰не ж™ндеу бойынша б™лім ж‰не цехтарда;
- машинажасау ™ндірісінде инновациялыK технологияларды жасау ж™ніндегі топтарда маман ж‰не сараптамашы;
- автоматтандыру Kaралдары, инструменттер конструкциясы ж‰не технологиялыK KaрылCыларды ‰зірлеу бойынша инженер-конструктор;
- шаCын космостыK аппараттарды жасау саласында жобалау-инженерлері;
- білім ж‰не орта арнайы оKу мекемелерінде техникалыK п‰ндер оKытушысы болып жaмыс жасай алады.

МамандыK - 5В071300 «К™лік, к™лікті техника ж‰не технологиялар»
АкадемиялыK д‰реже: к™лік, к™лікті техника ж‰не технологиялар бакалавры
«К™лік, к™лікті техника ж‰не технологиялар» мамандыCын бітірген т_лектер:
- к™лікті машиналар ж‰не жабдыKтарды Kaрастыру ж‰не пайдалану _рдістерін ж_зеге асыратын к‰сіпорындарда;
- ‰рт_рлі к™лікті машинажасау саласында, Cылыми-зерттеу ж‰не конструкторлыK бюрода, ™ндірісте, ауылшаруашылыCында, жеке бизнесте;
- жол полициясыыныS маманы;
- KоCамдыK ж‰не ведомствалыK к™лік, автосервис к‰сіпорындары ж‰не мекемелері мамандары;
- сауда-™нерк‰сіп палатасында шетелдік техникаларды сатып алу ж™ніндегі маман;
- мaнай ж‰не газ ™ндіретін салада;
- автожолдар Kaрылысы ж‰не пайдалану жaмыстарымен айналысатын жол-Kaрылыс мекемелерінде сараптаушы ж‰не маман;
- машинажасау ж‰не ж™ндеу к‰сіпорындарыныS фирмалыK ж‰не делдардыK орталыKтарыныS сарапшысы ж‰не маманы;
- маркетингті ж‰не к™лікті-экспедициялыK мекемелер сарапшысы ж‰не маманы;
- к™лікті басKару Kызыметінде;
- білім ж‰не орта арнайы оKу мекемелерінде техникалыK п‰ндер оKытушысы болып жaмыс жасай алады.

НАЗАР АУДАРЫRЫЗ! «К™лік, к™лікті техника ж‰не технологиялар» мамандыCы шеSберінде «Локомотивтер, вагондар» оKу баCдарламасы оKытылады, ол локомотивтер ж‰не вагондарды техникалыK к_ту ж‰не ж™ндеу, пайдалану, жасау ж_йелері ж‰не Kaралдары, техникалыK шешімдерді ‰зірлеумен байланысты.
«Локомотивтер, вагондар» оKу баCдарламасыныS т_лектері:
- «JазаKстан Темір жолы» АJ ‰рт_рлі б™kлімдерініS маманы;
- ™ндірістік ж‰не теміржолжы к™лік к‰сіпорыныS маманы;
- ‰рт_рлі Kолданысты ж‰не т_рдегі вагондар ж‰не автономды локомотивтерді (теполовоз, газотурбовоз) пайдалану, техникалыK к_ту ж‰не ж™ндеу, жасайтын к‰сіпорындарда;
- теміржолды жылжымалы KaрамныS сенімділігі ж‰не aзаKмерзімділігі, ж_кк™тергіштігін жоCарлату Kaралдары ж‰не ‰дістері ж™ніндегі маман;
- теміржолды жылжымалы KaрамныS жаSа _лгілерін жасау, жинау, сынау, жобалыK ж‰не нормативті-техникалыK Kaжаттарын ‰зірлеу ж™ніндегі маман болып жaмыс жасай алады.

МамандыK - 5В072400 «ТехнологиялыK машиналар ж‰не жабдыKтар»
АкадемиялыK д‰реже: технологиялыK машиналар ж‰не жабдыKтар бакалавры
«ТехнологиялыK машиналар ж‰не жабдыKтар» мамандыCын бітірген т_лектер:
- ‰рт_рлі ™нерк‰сіп, к™лік, машинажасау салаларыныS маманы;
- тау-кен ж‰не мaнай-газ ™ндірісі, жерасты ж‰не ашыK кен ™ндіру ж‰не мaнай-газ к‰сіпорындарында машина ж‰не жабдыKтарды жасау, пайдалану, ж™ндеу, Kaарстыру, жобалау Kызметін ж_зеге асыратын инженер;
- ауылшаруашылыK, жеке бизнес к‰сіпорындарында;
- «АрселорМиттал Теміртау» АJ барлыK цехтары, б™лімшелерінде басKару ж‰не жетекшілік ету KaрамыныS Kызметкері;
- жобалау ж‰не Cылыми-зерттеу бюроларында;
- білім ж‰не орта арнайы оKу мекемелерінде техникалыK п‰ндер оKытушысы болып жaмыс жасай алады.
МамандыK - 5В070200 «Автоматтандыру ж‰не басKару»
АкадемиялыK д‰реже: автоматтандыру ж‰не басKару бакалавры
«Автоматтандыру ж‰не басKару» мамандыCын бітірген т_лектер:
- технологиялыK _рдістерді басKару ж‰не болжау, талдау, ™ндірістіS автоматтандырылCан ж_йелерін ‰зірлеу ж‰не пайдалану ж™ніндегі ‰рт_рлі меншікті мекемелер, ™ндірістіS барлыK саласындаCы к‰сіпорын инженері;
- автоматтандыру ж‰не басKару нысандарын зерттеу бойынша жобалау ж‰не Cылыми-зерттеу институттарында;
- білім ж‰не орта арнайы оKу мекемелерінде техникалыK п‰ндер оKытушысы болып жaмыс жасай алады.

МамандыK - 5В071800 «Электрэнергетика»
АкадемиялыK д‰реже: электрэнергетика бакалавры
«Электрэнергетика» мамандыCын бітірген т_лектер:
- электрэнергияны ™ндіру (электрстанса ж‰не шаCын станса), беру ж‰не тарату к‰сіпорындарыныS маманы;
- ‰рт_рлі меншікті мекеме, ‰рт_рлі ™некрк‰сіп салаларындаCы к‰сіпорында;
- электр эенергиясын басKа т_рлерге(электрмеханикалыK ж‰не электртехнологиялыK ж_йелерде) т_рлендіру ж™ніндегі маман;
- ™ндіріс зертханаларда, жобалау ж‰не конструкторлыK бюроларда сарапшы, ниженер, Cылыми Kызметкер;
- білім ж‰не орта арнайы оKу мекемелерінде техникалыK п‰ндер оKытушысы болып жaмыс жасай алады.

МамандыK - 5В070400 «Есептеу техникасы ж‰не баCдарламалыK жасаKтау»

АкадемиялыK д‰реже: есептеу техникасы ж‰не баCдарламалыK жасаKтау бакалавры
«Есептеу техникасы ж‰не баCдарламалыK жасаKтау» мамандыCын бітірген т_лектер:
- ‰рт_рлі аKпараттыK ж‰не компьютерлік ж_йелер ілеспесі ж‰не ‰зірлемесіне арналCан кез келген к‰сіпорында автоматтандырылCан б™лімдер, жобалау мекемелеріндегі конструкторлыK бюроныS жоблаушы-инженері;
- есептеу техникалыK Kaралдары Kолданылатын aйымдар ж‰не к‰сіпорындар маманы;
- баCдарламалыK жасаKтауды Kолдану ‰дістері ж‰не жаSа салаларды дамыту саласыныS маманы;
- Kызмет к™рсету бизнесі саласында баCдарламалыK жасаKтау ж‰не аппараттарды жасау ж‰не Kолдану саласыныS маманы;
- білім ж‰не орта арнайы оKу мекемелерінде техникалыK п‰ндер оKытушысы болып жaмыс жасай алады.

МамандыK - 5В072100 «ОрганикалыK заттардыS химиялыK технологиялары»
АкадемиялыK д‰реже: органикалыK заттардыS химиялыK технологиялар бакалавры
«ОрганикалыK заттардыS химиялыK технологиялары» мамандыCын бітірген т_лектер:
- мaнай, газ ж‰не к™мір ™ндіретін ж‰не Kайта ™Sдейтін к‰сіпорындар маманы;
- химиялыK, мaнай-химиялыK, металлургиялыK к‰сіпорындар зертханасы ж‰не ТЖ Kызметінде;
- ™сімдікті шикізат, полимерлер, к™мір, газ, мaнайды Kайта ™Sдеуге арналCан к‰сіпорындарда технолог, химик-технолог;
- шетелдік фирма к‰сіпорындары (BASF ж‰не т.б.) маманы;
- жобалау ж‰не Cылыми-зерттеу институтыныS маманы;
- білім ж‰не орта арнайы оKу мекемелерінде техникалыK п‰ндер оKытушысы болып жaмыс жасай алады.

13PAGE 15


13PAGE 14215

Приложенные файлы

  • doc 15921111
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий