Rubezhny_kontrol_19_k


СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

АралыK баKылауCа арналCан ‰дістемелік нaсKаулар
МамандыCы : 051301 «Жалпы медицина»
П‰ні : Bioh 2202
Кафедра: Биохимия ж‰не химиялыK п‰ндер
Курс 2
ТаKырып № 19 «Амин KышKылдардыS ж‰не нуклеотидтердіS алмасуы»


Jaрастырушы: Килибасова С.М.
Jызметі: оKытушы
Bылыми д‰режесі атаCы: _______
Семей – 20


1.ТаKырып: «Амин KышKылдар ж‰не нуклеотидтер алмасуы»
2. МаKсаты:Амин KышKылдар ж‰не нуклеотид алмасу мен функциясын оKу,аCзадаCы бaл KосылыстардыS алмасуыныS бaзылуын шаKыратын себептерді ж‰не олардыS ерекшеліктерін т_сіну _шін Kажет.
3. ОKудыS ж‰не оKытудыS маKсаттары: " Амин KышKылдар ж‰не нуклеотидтер, алмасуы ж‰не функциясы"таKырыбы бойынша білім деSгейін тексеру.
4. ТаKырыптыS негізгі сaраKтары:
1.Тіндегі аминKышKылдардыS Kайнар к™здері пайдалану жолдарыныS жалпы схемасы.
2. ТаCамды аKуыздар - азоттыS Kайнар к™зі ретінде.
3.АKуыздардыS Kортылуы ж‰не аминKышKылдардыS сіSірілуі.
4.АзоттыK баланс туралы т_сінік. АKуызды ашыCудыS себептері ж‰не салдары: ерте балалыK ж‰не ересек жаста. Квашиоркор.
5.АсKазан с™лініS биохимиялыK анализініS диагностикалыK маSызы.
6. Ішекте аKуыздардыS (аминKышKылдардыS) шіруі. АминKышKылдардыS шіру ™німдерініS залалсыздандыру (ФАФС ж‰не УДФГК м‰ні).
7.АминKышKылдардыS тінішілік катобализмі:
8.Трансаминдену ,трансаминазалардыS ™згешелігі. В6 д‰руменніS коферменттік м‰ні. Jан сары суында трансаминазалардыS белсенділігін аныKтауыныS диагностикалыK м‰ні.
9.АминKышKылдарыныS дезаминденуініS ‰р-т_рлі жолдары.Амин KышKылдарыныS тотыCып дезаминденуі.
10.АминKышKылдарыныS тура емес дезаминденуі. АминKышKылдарыныS дезаминденуініS биолгиялыK маSызы.
11.АминKышKыларыныS декорбоксилденуі.Биогенді аминдер: гистамин,серотонин,гамма-амин май KышKылы,катехоламиндер,т_зілуі ж‰не биологиялыK міндеттері.
12.Биогенді аминдердіS тотыCуы(моно амин оксидазалар ), МАО ингибиторлары.
13.JабынудыS ж‰не аллергиялыK реакциялардыS дамуындаCы гистаминніS м‰ні. Антигистаминдік препараттар.
14.ПсихикалыK ауруларда биогенді аминдердіS алмасуыныS бaзылыстары .
15.Аммияк таCдыры. АCзадаCы амияктыS негізгі Kайнар к™здері.
16.АзоттыK алмасудыS соSCы ™німдері :амоний тaздары ж‰не мочевина.
17. Мочевина биосинтезі. МочевинаныS синтізіміен шыCарылуыныS т_зілуі ж‰не шыCарылуыныS бaзылуы.
18.АминKышKылдардыS алмасуыныS ™згешелік жолдары. Jaрамында к_кірт бар ж‰не ароматикалыK аминKышKылар алмасуыныS
ерекшеліктері.
19.Креатин синтезі ж‰не оныS биологиялыK м‰ні.
20.Жеке аминKышKылдардыS алмасуыныS бaзылыстары.
22.НуклеопротеидтердіS ж‰не нуклеин KышKылдарыныS Kaрамы, Kaрлысы ж‰не биологиялыK міндеттері.Нуклеин KышKылдардыS биосинтезі. НуклеопротеидтердіS Kорытылуы ж‰не Kорытылу ™німдердіS сіSірілуі.
23.Пурин нуклеотидтерініS биосинтезі туралы т_сінік, пуринді саKина б™лшектерініS тузілуі,биосинтездіS бастапKы сатылары(5-фосфорибозиламинге дейін).Инозин KышKылы - АМФ ж‰не ГМФ алдыS алушісі ретінде.
24.Пурин нуклеотидтерініS ыдырауы .З‰р KышKылыныS т_зілуі.
25.Пиримидин нуклеотидтерініS ыдыруы мен биосинтезі туралы т_сінік.Пурин ж‰не пиримидин нуклеотидтерініS биосинтезініS координациясы.
26.Нуклеотидтер алмасуыныS бaзылыстары. Подагра,аллопуринолды подаграныS емдеу _шін Kолдану. Ксантинурия.Оротацидурия.

5. ОKыту ‰дістері :жазбаша,ауызша сaрау.
6. €дебиет:
Негзгі:
1.Тапбергенов С.О. Медицинская биохимия.- Астана, 2001.
2.Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия.- М.,2005, 2007.
3.Биохимия, под ред. Чл.-корр. РАН, проф. Е.С. Северина.- М.,2005, 2007.
4. Шарманов Т.Ш., Плешкова С.М. Метаболические основы питания с курсом общей
биохимии – Алматы, 1998, 2008
5. Практикум. Верболович П.А № 306.
6. Практикум Т.Л.Алейникова и др, 1988 раб 84,85
Jосымша :
1.Тапбергенов С.О, Тапбергенов Т.С. Медицинская и клиническая биохимия.-
Павлодар,2004.
2.Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В. Биохимия человека. 2003
3.Кольман Я., Рем К-Г. Наглядная биохимия.- М.: Мир, 2004.
4.Биохимия. Тесты и задачи: Учебное пособие для студентов медвузов , под ред. Чл.-корр. РАН, проф. Е.С. Северина.- М.,2005.
5.Биохимия в вопросах и ответах. Под. Ред. чл.-корр. НАН РК, д.х.н.,
проф. С.М.Адекенова.-Астана, 2003.
JазаK тілінде

Негізгі :
1.Сейтембетов Т.С., Т™леуов Б.И., Сейтембетова А.Ж.. БиологиялыK химия.-JараCанды.-2007.
2. Тапбергенов С.О. МедициналыK биохимия.-Павлодар.-2008.
2.Сеитов З.С., Биологиялык химия, 2007
3.Сейтембетова А.Ж.., Лиходий С.С., БиологиялыK химия, 1994.

Jосымша :
1.Биохимия сaраKтары мен жауаптары. JР `BА корр., проф. С.М. АдекеновтіS ред. басшылыCымен.-Астана,2003.

АCылшын тілінде
1. Lehninger « Principles of biochemistry», Fourth Edition, David L.Nelson, Michael M. Cox, 2005.
2. Murray R.K., Granner D.K., Mayes P.A., Rodwell V.W., Harpers Biochemistry.1988.
3. Saini A.S., Kaur J., Textbook of biochemistry.- New Delhi,1995.


7.БаKылау: Коллоквиум билеттері Kосылады.

Билет №1
1.Организмде белоктардыS динамикалыK жаCдайы. Азотты баланс. ТаCам белоктарыныS биологиялыK KaндылыCын аныKтайтын факторлар. Ауыстырылмайтын аминKышKылдар. Белокты жетіспеушіліктіS салдары. Квашиоркор.
2.Трансаминазалар. Трансаминдену реакциялардыS химизмі. ТрансаминазалардыS ™згешелік ‰сері. ТрансаминазалардыS белсенділігін аныKтаудыS диагностикалыK м‰ні.
3.Тирозинді меланин биосинтезінде пайдалану. Альбинизм.

Билет 2
БелоктардыS асKазанда Kорытылуы. АсKазан с™лініS протеолитикалыK ферменттері ж‰не олардыS м‰ні. БелоктардыS Kортылуында тaз KышKылыныS м‰ні.
АминKышKылдардыS дезаминденуі. Дезаминдену реакцияларыныS т_рлері. АминKышKылдардыS тотыCып дезаминденуі. Глутаматдегидрогеназа. Глутаматдегидрогеназды реакцияныS физиологиялыK м‰ні.
Тирозиннен катехоламиндердіS синтезі. Паркинсонизмде тирозин метаболизмініS бaзылыстары.Билет 3
БелоктардыS аші ішекте Kорытылуы. Панкреатикалыa с™лініS протеолитикалыK ферменттері ж‰не олардыS субстратты ™згешілігі.
АминKышKылдардыS тура емес дезаминденуі. АминKышKылдардыS тура емес дезаминденуініS м‰ні.
Тирозиннен тиреоидті гормондардыS синтезі. Бaл процесстердіS бaзылыстарыныS салдары.

Билет 4
Ішек с™лініS протеолитикалыK ферменттері ж‰не олардыS субстратты ™згешілігі.
АминKышKылдарыныS декарбоксильденуі. Биогенді аминдер. Биогенді аминдердіS инактивациясы. Бaл процесстердегі моноаминооксидазаныS (МАО) м‰ні.
Гистидин алмасуыныS ерекшеліктері. Гистамин, оныS синтезі ж‰не биологиялыK м‰ні. Антигистаминді препараттар.

Билет 5

БелоктардыS ішекте шіруі. БелоктардыS шіруі кезінде т_зілетін токсикалыK заттардыS мысалдары.
Организмде аммиактыS Kайнар к™зі ж‰не пайдалану жолдары.
ТриптофанныS метаболизмініS ерекшеліктері. Серотонин ж‰не мелатонин, олардыS синтезі ж‰не биологиялыK м‰ні.


Билет 6

Бауырда улы заттардыS залалсыздандырылуы. ФАФС ж‰не УДФ ГК-S Kaрылысы. ОлардыS залалсыздандырылудаCы м‰ні. Квик т‰сілі ж‰не оныS клиникалыK практикада Kолданылуы.
Орнитинді циклдіS _шкарбонды KышKылдар циклымен байланысы.
Пиримидинді нуклеотидтердіS биосинтезі, пиримидинді саKинаныS атомдарыныS Kайнар к™здері. ОротацидурияныS себептері ж‰не салдары.Билет 7
Адам организмінде аминKышKылдарыныS Kайнар к™здері ж‰не айналу жолдарыныS жалпы схемасы.
Аспарагин ж‰не глутамин синтезі. Б_йректіS глутаминазасы. Аммоний тaздарыныS т_зілуі. Ацидозда б_йрек глутаминазасыныS активациясы.
АсKазан-ішек жолында нуклеопротеидтер мен нуклеин KышKылдарыныS Kорытылуы. Нуклеазалар, нуклеотидазалар, тканьдердіS нуклеозидазалары.Билет 8

Тканьдік белоктардыS ыдырау. Тканьдік катепсиндер. КатепсиндердіS жетіспеушілігініS салдары.
МочевинаныS биосинтезі, химизмі. Мочевина азотты атомдарыныS Kайнар к™здері.
Пуринді нуклеотидтердіS катаболизмініS ерекшеліктері. З‰р KышKылдыS биосинтезі. Гиперурекемия ж‰не оныS салдары.Билет 9
АсKазанда белоктардыS Kорытылуы. АсKазан с™лініS протеолитикалыK ферменттері ж‰не олардыS м‰ні. БелоктардыS Kорытылуында НСІ м‰ні.
АминKышKылдардыS азотсыз KалдыKтарыныS ™згерістері. АминKышKылдар метаболиттерін катаболизмніS жалпы жолдарына Kосу жолдары. гликогенді ж‰не кетогенді аминKышKылдар.

Билет 10
Адам организмінде аминKышKылдардыS Kайнар к™здері мен алмасуыныS жалпы схемасы.
Серин алмасуыныS ерекшеліктері. Бірк™міртекті радикалдардыS т_зілуі ж‰не пайдалануы. ТГФК м‰ні. Фоль KышKылдыS антивитаминдері. Сульфаниламидті препараттар.
Пиридин нуклеотидтердіS биосинтезі, пиридинді саKина атомдарыныS Kайнар к™здері.

Билет 11
Аш ішекте белоктардыS Kорытылуы. ПанкреатикалыK с™лдіS протеолитикалыK ферменттері ж‰не олардыS субстратты ™згешелігі.
Треонин ж‰не глицинныS алмасуыныS ерекшеліктері. Бaл аминKышKылдарды глюконеогенезде пайдалану.
Jaрамына дезоксирибоза кіретін нуклеотидтердіS биосинтезі. Бaл процестіS ферменттерімен кофакторы.
Билет 12
Ішек с™лініS протеолитикалыK ферменттері ж‰не олардыS субстратты ™згешелігі.
МетионинніS алмасуыныS ерекшеліктері. S - аденозилметионин. Трансметильдену. Гомоцистеинурия ж‰не оныS организм _шін салдары.
АминKышKылдар мен нуклеотидтерді д‰рілік заттар ретінде пайдалану. АминKышKылдар, майлар ж‰не к™мірсулар алмасуыныS ™зара байланысты. Jантты диабетте ж‰не ашыCуда осы процестердіS бaзылыстары.


Билет 13
Ішекте белоктардыS шіруі. БелоктардыS шіруі кезінде улы заттардыS т_зілуініS мысалдары.
Креатин мен креатининніS биосинтезі. Бaл KосылыстардыS биологиялыK м‰ні. Креатинфосфат. Креатинурия.
Пиримидинді нуклеотидтердіS катаболизмініS ерекшеліктері. Пиримидинді негіздердіS соSCы метаболиттері.


Билет 14
Бауырда улы заттардыS залалсыздандырылуы. ФАФС ж‰не УДФ ГК-S Kaрылысы. ОлардыS залалсыздандырылудаCы м‰ні. Квик т‰сілі ж‰не оныS клиникалыK практикада Kолданылуы.
ЦистеинніS алмасуыныS ерекшеліктері. Цистеин ж‰не тауринніS синтезі. Jaрамында к_кірт бар аминKышKылдадыS соSCы метаболиттері.
Тирозиннен катехоламиндердіS синтезі. Паркинсонизмде тирозинніS метаболизмініS бaзылыстары.
Билет 15


АсKазанда белоктардыS Kорытылуы. АсKазан с™лініS протеолитикалыK ферменттері ж‰не олардыS м‰ні. БелоктардыS Kорытлуында НСІ м‰ні.
Фенилаланин алмасуыныS ерекшеліктері. Фенилкетонурия. Себептері. Салдары.
Пуринді нуклеотидтердіS катаболизмініS ерекшеліктері. З‰р KышKылыныS биосинтезі. Гиперурикемия ж‰не олардыS салдары.


Билет 16

Бауырда улы заттардыS залалсыздандырылуы. ФАФС ж‰не УДФК ГК Kaрылысы. ОлардыS залалсыздандырылуыдаCы м‰ні. Квик ‰дісі ж‰не оныS клиникалыK практикадаCы Kолданулыу.
ТирозинніS катаболизмініS ерекшеліктері. Алкаптонурия. Себептері. Салдары.
Пуринді нуклеотидтердіS биосинтезі, пуринді саKина атомдарыныS Kайнар к™здері. АМФ ж‰не ГМФ синтезі, химизмі.
G-041.07.01.13-2007
МЖБС 2006 САБАJТАРBА (Т€ЖІРИБЕЛІК, СЕМИНАРЛЫJ, ЗЕРТХАНАЛЫJ) АРНАЛBАН €ДІСТЕМЕЛІК Н`СJАУЛАР
Ред. 2.

Бет 13 PAGE 14215 тен 13 NUMPAGES 14715


Приложенные файлы

  • doc 15920688
    Размер файла: 80 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий