MiN_2017_Kaz_IGA


Мейіргер ісі

1.Мейiргерлiк күтiм шаралары бойынша ең нәтижелi қанағаттандырылатын науқастың медико - санитарлық қажеттiлiгiн анықтаудың негiзгi мiндетi:
a)емдеу iсi
b)акушерлiк iс
c)санитарлық iс
d)мейiргерлiк iс
e)дәрiгерлiк iс
2.Менйiргерлiк iс қандай жүйенiң қәрамына кiредi:
a)дәрiгерлiк тәжiрибеге
b)жеке медицинаға
c)дiндiк әйымға
d)денсаулық сақтау жүйесiне
e)қалалық (муниципиальдық) медицинаға
3.Мейiргерлiк iстiң теориясы оның философиясын,тәжiрибесiн және мiндеттерiн кғрсетедi:
a)белгiлi бiр уақыт кезеңiнде
b)мейiргерлiк iстiң барлық кезеңдерiнде
c)медицинаның барлық кезеңдерiнде
d)елдiң барлық тарихында
e)барлық медицина тарихында
4.Мейiргерлiк iстiң философиясы- бәл қарым-қатынас арасындағы кғзқарас жүйесiне:
a)мейiргер мен науқас арасындағы
b)қоғам мен қоршаған орта арасындағы
c)мейiргер,науқас,қоғам мен қоршаған орта арасындағы
d)тек туыстарымен пациенттiң
e)Дәрiгер мен мейiргер арасы
5.Мейiргерлiк тәжiрибиенiң мәнiсiн анықтайтын мейiргерлiк iстiң негiзгi теориялық түсiнiгi:
a)денсаулық
b)науқас,жеке адам
c)мейiргерлiк iс
d)қоршаған орта және қоғам
e)барлық жауаптар дәрыс
6.Мейiргерлiк iс философиясының негiзгi принципi қадiрлеу:
a)ғмiрдi
b)адамның беделiн
c)адам қәқығын
d)барлық жауаптар дәрыс
e)барлық жауаптар дәрыс емес
7.Мейiргерлiк iс шектелмейдi:
a)әлттық және нәсiлшiлдiк белгiлермен
b)әлеуметтiк жағдайлармен
c)жасымен және жынысымен
d)барлық жауап дәрыс
e)барлық жауап дәрыс емес
8.Пациент- бәл адам:
a)медициналық кғмек сәраған адам
b)медициналық бақылаудағы адам
c)барлық жауап дәрыс
9.Мейiргердiң негiзгi iзгiлiк қасиеттерi:
a)гуманизм,адамға деген сүйiспеншiлiк және сыйлаушылық
b)қайғысына ортақтаса бiлу
c)мiнез-қәлық мәдениетi және парызы
d)шыдамдылық пен тғзiмдiлiк
e)барлық жауаптар дәрыс
10.Мейiргерлiк iске жатпайтын мiндет:
a)денсаулықты нығайту
b)аурулардың алдын-алу
c)ауруларды емдеу
d)пациенттерге реабилитацияны жүргiзу
e)қасiретiн жеңiлдету және күту
11.Кғрсетiлетiн күтiмнiң түрлерi:
a)ғз-ғзiн күтiм
b)ғзара күтiм
c)қамқоршылық күтiм
d)кәсiптiк күтiм
e)барлық жауаптар дәрыс
12.Кәсiптiк күтiмдi ғткiзедi:
a)пациент
b)туысқандары
c)достары мен таныстары
d)мейiргер
e)әлеуметтiк қызметкер
13.Мейiргердiң кәсiптiк қызметiн жүргiзу әдiсi және жүйелi ғылыми кғзқарас дегенiмiз:
a)аурудың диагностикасы
b)ауруды емдеу
c)мейiргерлiк процесс
d)емдеу сауықтандыру тәртiбi
e)санитарлық-эпидемиологиялық тәртiп
14.Мейiргерлiк процестiң маңызды мiндеттерiнiң бiрi:
a)ауру диагнозын қою
b)ем тағайындау
c)аурудың себебiн анықтау
d)науқастың медико-санитарлық қажеттiлiгiн ескере отырып,кәсiптiк күтiм кғрсету
e)пациенттiң күтiмiн тек туыстары жүргiзедi
15.Мейiргерлiк процеске қандай кезең кiрмейдi:
a)мейiргерлiк тексеру
b)медико-санитарлық мәселелер мен қажеттi күтiмдi айқындау
c)мейiргерлiк араласуды жоспарлау және орындау
d)мейiргерлiк араласудың нәтижесiн бағалау
e)ауруды емдеу
16.Тiл кғмегiмен қарым -қатынас процессi-бәл:
a)вербальды (ауызша) коммуникация
b)вербальсыз коммуникация
c)ымдау
17.Харди бойынша ғз мiндетiн жаттанды орындайтын мейiргердiң түрi:
a)аналық
b)ерге әқсас
c)рутинер
18.Флоренс Найтингейл медалiмен марапатталады:
a)мейiргер iсi лидерi
b)әскери әрекеттерде батырлық кғрсеткен мейiргерлер
c)мейiргер iсi оқытушылары
19.Мейiргерлiк күтiмге мәқтажды адам -бәл:
a)жеке адам
b)пациент
c)адам
20.Тәуелдi мейiргерлiк араласу:
a)дәрiгердiң тағайындауы бойынша манипуляцияны орындау
b)ғзiне меншiктi бастама бойынша жүзеге асырылатын мейiргердiң iс әрекетi
c)басқа да мамандар мен мейiргерлердiң ынтымақтасуы
d)инструментальдi зерттеуге дайындау
e)зертханалық зерттеуге дайындау
21.Тәуелсiз мейiргерлiк араласу:
a)дәрiгердiң талабы бойынша манипуляцияны орындау
b)ғзiне меншiктi бастама бойынша жүзеге асырылатын мейiргердiң iс әрекетi
c)басқа да мамандар мен мейiргерлердiң ынтымақтасуы
d)инструментальдi зерттеуге дайындау
e)зертханалық зерттеуге дайындау
22.Ғзара тәуелдi мейiргерлiк араласу:
a)дәрiгердiң талабы бойынша манипуляцияны орындау
b)ғзiне меншiктi бастама бойынша жүзеге асырылатын мейiргердiң iс әрекетi
c)басқа да мамандар мен мейiргерлердiң ынтымақтасуы
d)тамызғышты қою
e)зертханалық зерттеуге дайындау
23.Мейiргерлiк диагноз анықтайды:
a)ауруды
b)аурумен байланысты организмнiң реакциясын
c)науқастың денсаулық жағдайында психологиялық ауытқуды
d)эмоциялық реакциясын
e)психоәлеуметтiк ауытқуды
24.Мейiргерлiк диагностиканың негiзгi әдiстерi:
a)бақылау
b)бақылау,әңгiмелесу,талдау
c)бақылауды талдау
d)талқылау
e)сендiру
25.Мейiргерлiк диагноз:
a)ауруға байланысты ғзгередi
b)барлық ауру бойы ғзгермей қалады
c) күн сайын ғзгере бередү
26.Медициналық қызметкерлердiң кәсiби мiнез-қәлық ғылымы бәл-
a)субординация
b)медициналық деонтология
c)ятрогендiк ауру
d)валеология
e)медициналық этика
27.Мейiргер пациенттi және оның отбасын күтiм кғрсетуге шақыру және үйрету:
a)пациент және оның отбасы бiлуiн және iстей алуын анықтау
b)дәрiгерден рәқсат алу
c)аға мейiргерге ескерту
d)аға мейiргерден рәқсат алу
e)бас дәрiгерден рәқсат алу
28.Биоэтиканың ең маңызды бiр принципi:
a)дәрiгерлiк қәпия
b)мамандыққа қәрмет
c)адалдық
d)адамгершiлiк
e)субординация
29.Харди бiлiктiлiгi бойынша мейiргер эмоциональды лабильдi
a)әртiс
b)ашушаң
c)рутинер
d)гренадер
e)мейiргер маманы
30.Харди бойынша мейiргер ғз мiндетiнде науқасты мазасыздандырмай мәқият,тиянақты орындайды
a)әртiс типтi
b)ашушаң
c)рутинер
d)гренадер
e)мейiргер маманы
31.Басқа адамның жағдайын эмоционалды сезiну қабiлетi:
a)жан ашу
b)кғңiл аудару
c)түсiну
d)эмпатия
e)симпатия
32.Жеке тәлғаның автономды моральды қәрметтеу принциптерiнiң бiрi
a)этика
b)деонтология
c)биоэтика
d)философия
e)субординация
33.Этикалық принциптiң бастысы
a)зиян келтiрмеу
b)адалдық
c)әдептi
d)мейiрiмдi
e)жан ашушылық
34.Халық денсаулығын қорғайтын заңнама қарастырады:
a)пациенттiң жалпы қәқығының тiзiмi
b)пациенттiң медициналық араласуға бас тарту қәқығы
c)медициналық қәпияны жариялау
d)"Ақпараттық келiсiм" заңнамасы түсiнiгiн түсiндiру
e)пациенттiң медициналық араласуға келiсу қәқығы
35.Бiдiң елiмiзде медициналық араласуға келiсiм беру қәқығы басталады:(жас)
a)12
b)15
c)16
d)18
e)20
36.Харди бiлiктiлiгi бойынша мейiргер "жатталған рғлдi ойнау"
a)әртiстiк
b)ашушаң
c)рутинер
d)маман
e)дғрекi
37.Пациентке қамқор болуға -ғмiрлiк бейiмделген мейiргер типi
a)жатталған рғлдi ойнау
b)ана тәрiздi
c)рутинер
d)маман
e)әртiс
38.Пациент туралы мағләматты жарияламау
a)эмпатия
b)медициналық қәпия
c)соррогения
d)эгрогогения
e)ятрогендi ауру
39.Медициналық қызметкерлер жауапкершiлiк қәқығына кiрмейдi:
a)тәртiптiк
b)әкiмшiлiк
c)азаматтық
d)адамгершiлiк
e)этикалық
40.Пациенттiң кутiмiнiң жүйесi негiзiн қалаушы
a)Дарья Севастопольская
b)Екатерина Бакунина
c)Юлия Вревская
d)Флоренс Найтингейл
e)Хендерсон
41.Мейiргердiң тәуелсiз iс- әрекетi
a)дәрiгердiң тағайындауындағы емдiк- диагностикалық жоспарды орындау
b)пациент ауруына және ауруға бейiмделуiне реакциясын бақылау
c)пациенттiң емдеу кезiнде реакциясын бақылау
d)тексерiс пациенттiң қалыпқа келу қатынасының белсендiлiгi және бiр күн iшiндегi демалыс
e)әсыныстар пациенттiң қалыпқа келу қатынасының белсендiлiгi және бiр күн iшiндегi демалыс
42.Мейiргерлiк араласудың тәуелдi типiне кiредi
a)бригаданың басқа мушелерiне назар аудару
b)пациентке және оның отбасына күтiмдi үйрету
c)дәрiгердiң тағайындауын орындау
d)емдеу кезiнде пациенттiң раекциясын анықтау
e)пациенттi ғзiндiк емдеу
43.Мейiргерлiк процесс этапының саны
a)5
b)4
c)3
d)2
e)6
44.А.Маслоудың негiзгi ғмiрге маңызды қажеттiлiктерiнiң деңгейлер саны мен иерархиясы
a)14
b)10
c)5
d)3
e)20
45.Маслоудың қажеттiлiктерiне қатысты "Пирамида" бiрiншi деңгей(саты)
a)тыныс алу
b)жәмыс жасау
c)киiну
d)әйықтау
e)демалу
46.Психолог А.Маслоудың пирамидасында адамгершiлiк қәндылықтарының (қажеттiлiк)бiрiншi деңгейi
a)тiрi болу
b)жетiстiкке жету
c)қауiпсiздiк
d)қызмет ету
e)демалу
47.Биологиялық қажеттiлiктерге қатысты
a)кғшбасшылық
b)қол жеткiзу
c)ашаршылық
d)танып бiлу
e)демалу
48.Пациентте 48 сағат нәжiс жоқ. Бәл проблема-
a)екiншiлiк
b)потенциалды
c)эмоционалды
d)нақты
e)психикалық
49.Пациенттiң физиологиялық проблемасы
a)әйқының бәзылуы
b)жәмыстағы қиындықтар
c)шғп салу(измена)
d)суицидтiк қауiптiң болуы
e)әйқының бәзылмауы
50.Объективтi тексерудiң әдiстерi
a)артериялық қан қысымын ғлшеу
b)пациенттiң проблемаларын анықтау
c)пациенттiң денсаулығы жайлы түсiнiгi
d)тусқандарымен әңгiмелесу
e)сәрастыру
51.Мейiргерлiк диагноз - бәл
a)негiзгi клиникалық синдромын анықтау
b)айқындалған адамнан немесе отбасы мүшесiнен нақтылы ауруды табу
c)Пациенттiң ауруына байланысты болған және потенциалды проблемаларын ,қажеттiлiктенiнiң бәзылыстарын анықтау
d)аурудың дамуының болжамасын анықтау
e) 52.Мейiргерлiк процестiң бiрiншi этапына қажет етедi:аурудың алдын алу
a)Пациентпен және оның отбасымен әңгiме жүргiзудi iстей бiлуi
b)емдеушi дәрiгермен келiсiм
c)аға мейiргермен келiсiм
d)бғлiмшенiң орынбасарымен келiсiм
e)бғлiмше меңгеруiшiсiмен емдеу дәрiгермен келiсiм
53.Мейiргерлiк процестiң жiктемесi
a)қысқа мерзiмдi және әзақ мерзiмдi
b)нақты және потенциалды
c)жәптық,авторитарлық және контрактылық
d)техникалық,рухани,әлеуметтiк
e)нақты,ғткен
54.Мейiргерлiк тексерудiң субъективтi әдiстерiне қатысты:
a)iсiктi анықтау
b)пациенттен сәрастыру
c)АӘӘ ғлшеу
d)мейiргерлiк картаның негiзiмен танысу
e)дене қызуын ғлшеу
55.Мейiргерлiк күтiмнiң мақсаты болады
a)қысқа мерзiмдi
b)жалпы
c)жеке
d)нақтылы емес
e)нақтылы
56.Мейiргерлiк процестiң мақсаты
a)аурудың диагностикасы мен емi
b)ауру кезеңiнде ғмiр сапасын қамсыздандыру және денсаулыққа байланысты қажеттiлiктердi қанағаттандыру
c)күтiмнiң келесi шараларының сәрақтарын шешу
d)пациентпен белсендi араласу
e)пациентпен белсенсiз араласу
57.Мейiрбикелiк қызмет әрбiр адамға, жанәя мен бiр топ халыққа кғмек кғрсетуге бағытталған және оған енедi: денсаулықты сақтау және күшейту, аурулардың алдын алу, науқастарды комплекстi күтiммен қамтамасыз ету, дәрiгердiң тағайындаған емдiк-диагностикалық жәмысын орындау, сауықтыру, жанәяға кеңестi беруге кғмектесу, жедел жағдайда дәрiгерге дейiнгi кғмектi кғрсету.
a)аталғандар дәрыс
b)аталғандар жеткiлiксiз
58.Әызметтерi мен мiндеттерi бойынша емдеу - сақтандыру мекемелерi бғлiнедi:ауруханалық,амбулаториялық-емханалық,шәғыл және жедел медициналық кғмек кғрсету, аналар мен балаларды қорғау, санаториялық:
a)аталғандар дәрыс
b)аталғандар жеткiлiксiз
59.Ауруханада тәулiк бойы мекендейтiн жағдайында науқастарды зерттеуге, емдеуге тағайындалған медициналық мекеме бәл:
a)емханалар,амбулаториялар
b)диспансерлер
c)медико-санитарлық бғлiмдер
d)жедел медициналық кғмек кғрсету станциясы
e)ауруханалар
60.Келетiн және үйдегi жағдайдағы науқастарға медициналық кғмек кғрсетуге тағайындалған қалалық кғп профильдi немесе мамандандырылған медициналық мекеме-бәл:
a)емханалар
b)амбулаториялар диспансерлер
c)медико-санитарлық бғлiм
d)жедел медициналық кғмек кғрсету станциясы
e)ауруханалар
61.Ауылдық жерде халыққа ауруханадан тыс кғмек кғрсетуге тағайындалған медициналық мекеме-бәл:
a)емханалар, диспансерлер
b)амбулаториялар
c)медико-санитарлық бғлiм
d)жедел медициналық кғмек кғрсету станциясы
e)ауруханалар
62.Ғнеркәсiптiк,кғлiк және т.б мекемелерiндегi жәмысшылар мен қызмет етушiлерге медициналық қызмет етуге тағайындалған медициналық мекеме-бәл:
a)емханалар, диспансерлер
b)амбулаториялар
c)медико-санитарлық бғлiм
d)жедел медициналық кғмек кғрсету станциясы
e)ауруханалар
63.Ауруханаға дейiнгi кезеңде тәулiк бойы жедел медициналық кғмек кғрсетуге тағайындалған медициналық мекеме-бәл:
a)емханалар, диспансерлер
b)амбулаториялар
c)медико-санитарлық бғлiм
d)жедел медициналық кғмек кғрсету станциясы
e)ауруханалар
64.Анықталған топ ауруларындағы науқастардарды белсендi, ерте айқындауға,есепке алуға, емдеуге тағайындалған мамандандырылған медициналық мекеме-бәл:
a)емханалар, амбулаториялар
b)диспансерлер
c)медико- санитарлық бғлiм
d)жедел медициналық кғмек кғрсету станциясы
e)ауруханалар
65.Аурудың бiр түрiмен ауыратын науқастарды емдеуге тағайындалған аурухананы таңдаңыз:
a)кғп профильдi
b)бiр профильдi(мамандандырылған)
66.Аурухананың қәрамына кiредi: қабылдау бғлiмi, емдеу-диагностикалық, емдеу бғлiмдерi,әкiмшiлiк-шаруашылық бғлiм, дәрiхана, тамақ дайындау блогы, орталық залалсыздандыру бғлiмi, кiр жуатын бғлiм:
a)аталғандар дәрыс
b)аталғандар жеткiлiксiз
67.Амбулаториялық емханалық мекемелердiң негiзгi түрлерiн таңдаңыз:
a)емхана,амбулатория,диспансер
b)медико-санитарлық бғлiм,сауықтыру пунктi,әйелдер консультациясы
c)жедел медициналық кғмек кғрсету станциясы
d)клиника,госпиталь,диспансер
e)аурухана,күндiзгi аурухана
68.Егерде науқастың жағдайы жүйелi бақылауды, диагностикалық және емдiк емшараларды қолдануды қажет етсе,онда науқасты қандай медициналық мекемелерiне жолдайтынын таңдаңыз:
a)емхана,амбулатория,диспансер
b)медико-санитарлық бғлiм, сауықтыру пункiтi,әйелдер консультациясы
c)жедел медициналық кғмек кғрсету станциясы
d)клиника, госпиталь, диспансерлер,аурухана,күндiзгi аурухана
e)барлық жауаптар дәрыс
69.Гинекологиялық ауруларды емдеуге және алдын алуға, жүктi әйелдердi бақылауға тағайындалған медициналық мекеме-бәл:
a)сауықтыру пунктi
b)әйелдер консультациясы
c)санаториялар, профилакториялар, балаларға арналған демалыс лагерi
d)клиника
e)госпиталь
өнеркәсiп 70.қәрылыс,жоғарғы және орта оқу орындарында,училищеде әйымдастырылатын медико-санитарлық бғлiмнiң немесе емханалардың бғлiмшелерi бәл:
a)сауықтыру орны
b)әйелдер консуьтациясы
c)санаторий, профилакторий, балаларға арналған демалыс лагерi
d)клиника
e)госпиталь
71.Ұскери қызметкерлерi мен соғыс мүгедектерiн емдеуге арналған медициналық мекеме-бәл:
a)сауықтыру орны
b)әйелдер консультациясы
c)санатория, профилактория, балаларға арналған демалыс лагерi
d)клиника
e)госпиталь
72.Науқастарды ауруханада емдеуге және ғылыми зерттеу жәмыстарын жүргiзуге студенттердi, дәрiгерлердi және орта буынды медициналық қызметкерлердi оқытуға арналған медициналық мекеме:
a)сауықтыру орны
b)әйелдер консультациясы
c)санатория,профилактория,балаларға арналған демалыс лагерi
d)клиника
e)госпиталь
73.Науқастарды емдеу үшiн табиғаттың емдiк факторларын, ғсiмдiктермен емдеудi, емдiк дене шынықтыруды қолданылатын медициналық мекемелер-бәл:
a)сауықтыру орны
b)әйелдер консультациясы
c)санатория,профилактория,балаларға арналған демалыс лагерi
d)клиника
e)госпиталь
74.Науқас жедел медициналық кғмек кғрсету машинасымен аурухананың қабылдау бғлiмiне алып келiнген-бәл:
a)жоспарлы ауруханаға жатқызу
b)жедел ауруханаға жатқызу
c)ауруханаға " ғз бетiмен келген"
d)емханаға қаралу
e)диспансерлеу
.75Учаскелiк дәрiгердiң, военкоматтың жолдамасымен, басқада емдеу-сақтандыру мекемелерi әкiмшiлiгi келiсiмiмен ауыстырылған науқастар ауруханаға жатқызылады:
a)жоспарлы ауруханаға жатқызу
b)жедел ауруханаға жатқызу
c)ауруханаға "ғз бетiмен келген"
d)емханаға қаралу
e)диспансерлеу
76.Кғшеде ауруханаға жақын жерде қал жағдайы нашарлаған науқас ауруханаға ғз еркiмен жолықты-бәл:
a)жоспарлы ауруханаға жатқызу
b)жедел ауруханаға жатқызу
c)ауруханаға "ғз бетiмен келген "
d)емханаға қаралу
e)диспансерлеу
77.Әабылдау бғлiмiнiң негiзгi қызметi болады:
a)науқастарды қабылдау және тiркеу
b)науқастарды дәрiгерлiк қарау, жедел медициналық кғмек кғрсету
c)науқастарды санитарлы- гигиеналық тазалықтан ғткiзу, ауруханаға жатқызу үшiн бғлiмiн анықтау және тасымалдау
d)аталғандар дәрыс
e)аталғандар жеткiлiксiз
78.Әабылдау бғлiмiнiң негiзгi медициналық қәжаттары:науқастарды ауруханаға қабылдау және қабылдамау есеп журналы(Ф.001/У), ауруханадағы науқастардың медициналық картасы (Ф.003/У), -ауруханадан шыққан науқастардың статистикалық картасы (Ф.066/У) -науқастың жылжуын және кереует фондасын есептейтiн парақ (Ф.007/У), -дәрiгердiң ем тағайындайтын парағы (Ф.004-1/У) - қызу парағы (Ф.004/У), -санитарлы- эпидемиологиялық станцияға жедел хабар беру қағазы(Ф.058/У) -жәқпалы ауруларды тiркеу журналы (Ф.660/У), биттенудi қарайтын журнал, телефонограмма журналы, алфавиттi журналы:
a)аталғандар дәрыс
b)аталғандар жеткiлiксiз
79.Науқастарды санитарлы-гигиеналық тазалықтан ғткiзу кезеңдерi толық кғлемде аталған ба?
a)науқастардың терiсi және шаш қабықтарын қарау
b)шаш қию,тырнақ алу, сақал қию
c)душта немесе гигиеналық ваннада жуындыру
d)толық кғлемде аталған
e)аталғандар жеткiлiксiз
80.Биттеу-бәл науқастың терiсi мен шаш қабығының зақымдануы дененiң паразиттену нәтижесiде болады:
a)қышыма қотыр кенесi
b)биттер
c)энцефалит кенесi
d)гельминттер
e)саңырауқәлақтар
81.Антропометрия - бүл:
a)науқастан биттеудi айқындағанда жүргiзiлетiн санитарлы- гигиеналық шаралар
b)науқасты емдеу бғлiмдерiне тасымалдау
c)науқасқа санитарлы-гигиеналық тазартуды жүргiзу
d)науқастың дене салмағын,бойын және кеуде торын кғлемiн ғлшеу
e)жинайтын мүлiктi таңбалау
82.Бас және кғйлек биттерi қандай жәқпалы аурудын тасымалдаушысы болады:
a)вирустiк гепатит А
b)СПИД
c)iш сүзегi
d)бғртпе және қайталама эпидемиялық сүзектер
e)туберкулез
83.Биттеудi жәқтыру болады:
a)ауа тамшы арқылы
b)тамақ арқылы
c)жанасу - тәрмыстық жолмен
d)трансмиссивтi жолмен
e)аэрозольдi
84.Науқастан биттеудi айқындағандағы мейiрбикенiң iс әрекетi:
a)науқасқа антропометрия жүргiзу
b)емдеу бғлiмiне науқасты тасымалдау
c)дезинсекциялық шараларды жүргiзу (ӘР ДСМ № 236 бәйрығына сәйкес)
d)науқастың дене қызуын ғлшеу
e)науқасты тамақтандыру
85.Медициналық мекеменiң қабылдау бғлiмi мейiрбикесiнiң мiндеттерiне не кiрмейдi?
a)науқасты қабылдау, тiркеу,медициналық қәжаттарды толтыру
b)науқасты қарау, тексеру
c)науқасқа санитарлы гигиеналық тазалықты жүргiзу
d)емдеу бғлiмiне науқасты тасымалдау
e)науқастың ауру диагнозын қою
86.Емдеу бғлiмiне науқасты тасымалдау түрiн медициналық қызметкердiң қайсысы шешедi?
a)қабылдау бғлiмiнiң мейiрбикесi
b)санитарка
c)қабылдау бғлiмiнiң дәрiгерi
d)аға мейiрбике
e)жедел медициналық кғмек кғрсету бригадасының дәрiгерi
87.Емдеу бғлiмiне науқасты тасымалдау түрi немен байланысты?
a)қараған уақыттағы науқастың жағдайына
b)науқастың санитарлы- гигиеналық тазартуына
c)антропометриялық мәлiметiмен
d)дене қызуын ғлшеу нәтижесiмен
e)артериялық қан қысымына байланысты
88.Биттеудi айқындағанда мейiрбике санитарлы- эпидемиологиялық станциясына аталған медициналық қәжаттардың қайсысын жiбередi?
a)қызу парағын(Ф.004/У)
b)Емдеуге жатқызудан шеттетiлген және науқастарды есепке алу журналы (Ф,001/У)
c)науқастың амбулаториялық картасын (Ф,003/У)
d)ауруханадағы науқастың медициналық картасын (Ф,003/У)
e)жәқпалы аурулар және жедел тамақпен улану туралы жедел хабар бiлдiрмесiн (Ф,058/У)
89.Науқастан биттеу айқындалғанда "Р" деген белгiнi белгiлеу қажет:
a)қызу парағына(Ф.004/У)
b)Емдеуге жатқызудан шеттетiлген және науқастарды есепке алу журналына (Ф.001/У)
c)дәрiгердiң ем тағайындайтын парағына (Ф.004/У)
d)ауруханадағы науқастың медициналық картасына (Ф.003/У)
e)жәқпалы аурулар және тамақтан улану туралы жедел хабар бiлдiрмесiне (Ф.058/У)
90.Педикулез анықталған кезде бастың шаш бғлiгiн ғңдеуде қолданылады:
a)фурацилин ерiтiндiсi
b)гидрокарбонат натрий ерiтiндiсi
c)үштiк ерiтiндi
d)"Педилин" эмульсиясы немесе шампунь
e)балалар сабыны
91.Пациенттiң басының шашты бғлiгiнде сiрке анықталғанда шаюға қолданылатын ерiтiндi:
a)сiрке қышқылы
b)сутегi асқын тотығы
c)хлорамин
d)первомур
e)натрий хлоридi
92.Науқаста қотыр анықталған жағдайда қай дәрiгердi шақыру қажет:
a)терапевттi
b)дерматологтi
c)инфекционисттi
d)хирургтi
e)окулисттi
93.Пациенттi қабылдау әдiсiн анықтайды бғлiмiнен бғлiмшеге тасымалдау
a)кiшi мейiргер
b)қабылдау бғлiмiнiң аға мейiргерi
c)дәрiгер
d)қабылдау бғлiмiнiң мейiргерi
e)шаруашылық мейiргерi
94.Әабылдау бғлiмiнiң мейiргерi толтырмайды:
a)еңбекке жарамсыз парағын
b)медициналық картаның сыртқы бетiн
c)стационардан шығарудың статистикалық картасы
d)шәғыл хабарлама
e)дәрiгердiң тағайындау парағы
95.Ауыр жағдайдағы пациент аурухананың қабылдау бғлiмiне түскендегi мейiргер мiндетi:
a)жедел түрде кезекшi дәрiгердi шақыру
b)пациенттi реанимация бғлiмiне тасымалдау
c)керектi медициналық қәжатттарды ғңдеу
d)пациенттiң санитарлық тазартуын жасау
e)пациенттi ота бғлiмшесiне тасымалдау
96.Әайта түскен пациенттi бғлiмше тәртiбiмен таныстырады:
a)бғлiмше меңгерушiсi
b)емдеушi дәрiгер
c)аға мейiргер
d)палаталық мейiргер
e)посттық мейiргер
97.Пациенттiң санитарлық тазарту сәрақтарын шешедi:
a)мейiргер
b)дәрiгер
c)аға мейiргер
d)егу бғлмесi мейiргерi
e)посттық мейiргер
98.Әайта түскен пациенттi санитарлық тазарту қай бғлмеде жасалады:
a)егу бғлмесi
b)қарау бғлмесi
c)клизмалық кабинет
d)санитарлық ғткiзу
e)шаруашылық бғлмесi
99.Пациентте педикулез анықталғанда және бастың шашты бғлiгiн ғңдегеннен кейiн қайта ғңдеу уақыты:
a)14
b)7-10
c)5
d)3
e)6
.100Жараға және организмге микробтардың түсуiн алдын - ала ескертуге бағытталған шаралар жиынтығы - бәл:
a)асептика
b)антисептика
c)залалсыздандыру (әрықсыздандыру)
d)зарарсыздандыру
e)дезинсекция
101.Жарадағы және организмдегi микробтарды шектеуге және жоюға бағытталған шаралар жиынтығы- бұл:
a)асептика
b)антисептика
c)залалалсыздандыру(әрықсыздандыру)
d)зарарсыздандыру
e)дератизация
102.Медициналық қәралдар мен таңғыш материалдағы патогендi және патогенсiз микроорганизмдердi және олардың әрықтарын толық жоюға бағытталған шаралар жиынтығы - бұл:
a)асептика
b)антисептика
c)залалсыздандыру(әрықсыздандыру)
d)зарарсыздандыру
e)дезинсекция
ортадағы
103.Медициналық мекемелердегi әртүрлi заттардағы, қәрал - жабдықтардағы, медициналық қәралдардағы және адамды қоршаған патогендi және шартты патогендi микроорганизмдердi жоюға немесе кетiруге бағытталған шаралар жиынтығы- бәл:
a)асептика
b)антисептика
c)залалсыздандыру (әрықсыздандыру)
d)зарарсыздандыру
e)дезинсекция
104.Дезинсекция- бәл шаралар жиынтығы жоюға бағытталған:
a)микробтарды
b)кемiргiштердi
c)жәқпалы және паразитарлы аурулардың тасымалдаушысы шыбын -шiркейлердi
d)буын аяқты жануарларды
e)саңырауқәлақтар
.105Жұқпалы аурулардың резервуары болатын кемiргiштердi жоюға бағытталған шаралар жиынтығы -бұл:
a)зарарсыздандыру
b)дезинсекция
c)дератизация
d)залалсыздандыру
e)асептика
106.Аурухана iшiлiк жәқпалы аурулардың таралуын алдын ала ескертуге бағытталған әйымдастырушылық, санитарлы-профилактикалық және эпидемияға қарсы шаралар жиынтығы -бұл:
a)асептика
b)антисептика
c)аурухана iшiлiк жәқпалы ауру
d)зарарсыздандыру
e)санитарлы - эпидемияға қарсы тәртiп
107.Ауруханадағы санитарлы -эпидемиялық тәртiптi бәзғанда жауапкершiлiктi атқарады:
a)бас дәрiгер
b)бас мейiрбике
c)аға мейiрбике
d)бғлiм меңгерушiсi
e)бас дәрiгер орынбасары
108.Ауруханада жәқпалы аурулардың пайда болуын және таралуын алдын ала ескертуге бағытталған әйымдастырушылық, профилактикалық және эпидемияға қарсы шаралар жүйесi атқарылады:
a)жәқпалы ауруларды бақылаумен
b)аурухана iшiлiк жәқпалы аурулармен
c)жәқпалы аурулар үдерiсiмен
d)санитарлы-эпидемияға қарсы тәртiппен
e)зарарсыздандырумен
109.Зарарсыздандыру және қорғау мақсатымен микроорганизмдердi кетiру немесе жою үдерiсi бұл:
a)контаминация (ластану, зарарлану)
b)деконтаминация
110.Аурухана iшiлiк жәқпалы ауруды алдын алу шаралары бойынша нәсқаулар қарастырылған:
a)санитарлы-эпидемияға қарсы тәртiппен
b)ауруды жiктелуi түрiмен емдеу
c)емдеу-сақтандыру тәртiбiмен
d)науқасты зерттеумен
e)тек асептика
111.Медициналық мекемеде жәқпалы ауруды бақылау мен жәқпалы ауру қауiпсiздiгi жүйесiн әйымдастырады:
a)бас дәрiгер
b)бас мейiргер
c)аға мейiргер
d)эпидемиолог
e)ем шара мейiргер
112.Аурухана iшiлiк жәқпалы ауруды науқас жәқтырады:
a)үйден
b)әжымнан
c)қоғамдық жерден (дүкен, кинотеатр және т.б)
d)медициналық мекемелерден
e)әлеуметтiк кғлiкте
113.Ауруханалық ортада және науқастың iшегiндегi ең тәрақты кездесетiн аурухана iшiлiк микробтар дәрыс кғрсетiлген бе?
a)алтын түстi стафилакокк, iшек таяқшалары, кғкiрiң таяқшасы, протей, саңырау қәлақтық жәқпалы ауру
b)дәрыс
c)дәрыс емес
114.Науқастың барлық ағзалары мен жүйелерiнiң жәқпалы ауруын болдыратын (R фактордың) тәрақтылық факторларын тасымалдайтын жәқтырушысы болатын және кғпшiлiк антибиотиктерге тәрақты аурухана iшiлiк микробтар:
a)ия, дәрыс
b)дәрыс емес
115.Алтын түстi стафилакокк iрiңдi аурхана iшiлiк жәқпалы аурулардың классикалық қоздырғышы болып табылады және оның жәқтырушысы ауруханалық қызметкерлер болады:
a)ия,дәрыс
b)дәрыс емес
116.Көкiрiң таяқшасы организмге енедi:
a)ауыз арқылы және парентеральды жолмен, физиологиялық және басқа да тәзды ерiтiндiлерде дамиды
b)науқастың терiсiнде ғте жылдам кғбейедi, науқасты катетерлегенде несеп жүйесiне енедi
c)ауруханалық қызметкерлер жәқтырушы болмайды, бiрақта медициналық манипуляцияларды жасағанда микробтарды жәқтырады
d)аталғандар дәрыс емес
e)аталғандар жеткiлiктi
117.Аурухана iшiлiк жәқпалы аурудың ғсу себептерi:
a)дәрiлердiң жеткiлiксiздiгi
b)кең антибиотиктердi қолдану
c)медициналық мекемелерде санитарлы-эпидемиялық тәртiптi жеткiлiксiз бақылау
d)материалды техникалық базасының нашарлануы
e)сульфаниламидтердi қабылдау
118.Аурухана iшiлiк жәқпалы аурудың кғрсеткiштерi:
a)маусымдық
b)ауырған науқастардың саны
c)аурудың ауырлығы
d)аурудың эндемиясында
e)мерзiмдiк
119.Бөлiмдегi санитарлы-эпидемиологиялық тәртiптi әйымдастыру және бақылау жауапкершiлiгi жүктеледi:
a)бас мейiрбикеге
b)аға мейiрбикеге
c)бас дәрiгерге
d)бғлiм меңгерушiсiне және аға мейiрбикеге
e)бас дәрiгердiң орынбасары
120.Аурухана iшiлiк жәқпалы аурудың таралуына себепкер:
a)материалды-техникалық базасының нашарлануы
b)инвазивтi емдiк және диагностикалық емшаралар
c)дәрiлермен нашар қамтамасыз ету
d)аурудың ауырлығы
e)аурудың ағымы
121.Науқас медициналық кғмек алу нәтижесiнде, ал қызметкерлер кәсiптiк қызмет кғрсету үдерiсiнде жәқтыратын жәқпалы ауру аталады:
a)карантиндi
b)айрықша қауiптi
c)аурухана iшiлiк
d)эндемиялық
e)эпидемиылқ
122.Аурухана iшiлiк жәқпалы аурудың жасанды таралу жолдары:
a)ауа-тамшы
b)жанасу тәрмыстық
c)артифициальдi
d)ауа шаң
e)тағамдық
123.Аурухананың барлық бғлiмдерiнде дем пердесiн (масканы) қолдануға мiндеттi:
a)эпидемиологиялық жаманшылық кезеңiнде
b)әкiмшiлiктiң қарауымен
c)эпидемиологтың қарауымен
d)тәрақты
e)тәрақсыз
124.Науқастың биологиялық сәйықтығы кғздiң шырышты қабығына түскенде тазалайтын ерiтiндiнi кғрсетiңiз:
a)6% сутегi асқын тотығы, перманганат калий ерiтiндiсi
b)3% сутегi асқын тотығы, 96% этил спиртi
c)3% сутегi асқын тотығы, ағынды су
d)ағынды су, фурациллин ерiтiндiсi
e)1% сутегi асқын тотығы,70% этил спиртi
125.Науқастың биологиялық сәйықтығы мәрынның шырышты қабығына түскенде тазартатын ерiтiндiнi кғрсетiңiз:
a)ағынды су
b)1% протаргол
c)1% бор қышқылы ерiтiндiсi
d)70% этил спиртi
e)3% сутегi асқын тотығы
126.Науқастың биологиялық сәйықтығы ауыз қуысына түскенде тазартатын ерiтiндiнi кғрсетiңiз:
a)70% этил спиртi, ағынды су
b)96% этил спиртi
c)1% протаргол ерiтiндiсi
d)альбуцид
e)90% этил спиртi,ағынды су
127.Бғлiмдегi науқасты және оның туыстарын жәқпалы ауру қауiпсiздiгiне оқытуға мiндеттi:
a)аға мейiрбике
b)посттық мейiрбике
c)емдейтiн дәрiгер
d)бғлiм меңгерушiсi
e)бас дәрiгердiң орынбасары
128.Науқастың қаны мейiрбикенiң терiсiне тигенде тазарту үшiн қолданылатын ерiтiндi:
a)70% этил спиртi
b)сульфацил натрий
c)1% бор қышқылының ерiтiндiсi
d)1:5000 фурацилин ерiтiндiсi
e)1% протаргол ерiтiндiсi
129.ВИЧ-инфекциясының парентеральды жолмен таралу себептерiн кғрсетiңiз:
a)медициналық мекемелерде шприцтердi, инелердi және басқа да қәралдарды қайтадан қолдану
b)медицинаға тағайындалған қәралдарды зарарсыздандыру, залалсыздандыру алдындағы тазалықтан ғткiзу және залалсыздандыру ережелерiнiң бәзылуы
c)қан және оның препараттарын қәю
d)аталғандар дәрыс
e)аталғандар дәрыс емес
130.Науқасты қарар алдында медициналық қызметкерлер дағдылы қолын жуу мақсаты:
a)қысқа уақытқа залалсыздықты қамтамасыз ету
b)әзақ залалсыздықты қамтамасыз ету
c)кәсiптiк жәқтырудың алдын алу
d)тәрмыстық ласты кетiру
e)залалсыздықты қамтамасыз ету
131.Гигиеналық деңгейде қолға тазарту жүргiзiледi:
a)тамақ қабылдағаннан кейiн
b)инвазивтi емшаралар алдында
c)қолдың тәрмыстық ластануда
d)дәретханға барғаннан соң
e)тамақ қабылдау алдында
132.Зарарсыздандыру әдiстерiн таңдаңыз:
a)биологиялық
b)химиялық
c)физикалық
d)барлық жауаптары дәрыс
e)жауаптары жеткiлiксiз
133.Зарарсыздандыру әдiстерiн кғрсетiңiз:
a)стерилизатордағы дистилденген суда 30 минут қайнату, стерилизатордағы ас содасы қосылған дистилденген суда (2% ерiтiндiде) 15 минут қайнату
b)бу стерилизаторында (автоклавта)қысымы 0,5 атм, температурасы 110~°С, 20 минут
c)ауа стерилизаторында ( ыстық ауа шкафы) температурасы 120~°С, 45 минут
d)барлық жауабы дәрыс
e)жауаптары дәрыс емес
134.Егу кабинетiне күнделiктi жинастыру жүргiзiледi:
a)күнiне 1 рет жәмыс басталар алдында
b)күнiне 1 рет жәмыстан кейiн
c)күнiне 2 рет
d)күнiне 3 рет
e)күнiне 1 рет жумысқа дейiн
135.Палатада негiзгi жинастыру мәқият түрде жуумен жүргiзiледi:
a)терезе әйнегiне және қабырғаға
b)қабырғаға, тғбеге, терезе әйнегiне
c)жияазға және еденге
d)есiкке және қабырғаға, қәрал жабдықтарға, жиңаздарға, еденге, терезе әйнектерiне, тғбеге
e)кушетканы
136.Палатаға негiзгi жинастыру жүргiзiледi:
a)3 күнде 1рет
b)7 күнде 1 рет
c)10 күнде 1 рет
d)айына 1 рет
e)аптасына 1 рет
137.Ұрбiр манипуляциядан кейiн қолды жуу әзақтығы:
a)5 минут
b)1 минут
c)30 секунд
d)15 секунд
e)45мин
138.Ең кғп таралған аурухана iшiлiк жәқпалы аурулар зәр бғлiну, тыныс алу жүйелерi, iрiңдi септикалық, бактериемия, терi, iшек жәқпалы аурулары:
a)аталғандар дәрыс
b)аталғандар жеткiлiксiз
139.Бiр рет қолданылатын қәралдарды жою орындалады:
a)ағынды суда жуғаннан кейiн
b)пайдаланғаннан кейiн
c)зарарсыздандырғаннан кейiн
d)жуушы ерiтiндiде жуғаннан кейiн
e)дистельденген сумен жуу
140.Алдын ала зарарсыздандыру жүргiзiледi:
a)науқастың айналасына
b)тасымалдаушының айналасына
c)науқас аурудан жазылған соң
d)жәқпалы аурудың пайда болуын және таралуын алдын ала ескерту үшiн
e)медицина қызметкерлерiнiң айналасына
141.Медициналық қалдықтар - бұл :
a)механикалық, физикалық, химиялық, биологиялық тазартулар арқылы, медициналық қалдықтардың қауiптi қасиеттерiн жою және азайту
b)зиянсыздандырылған медициналық қалдықтарды қауiптi орналастыру
c)медициналық қалдықтарды жинаумен, зиянсыздандырумен, сақтаумен, тасымалдаумен және жерлеумен байланысты қызмет түрi
d)Медициналық қызмет ету және медициналық манипуляцияларды орындау үрдiсiнде пайда болатын қалдықтар
e)бәйымдарды қолданғаннан кейiнгi қалдықтар
142.Медициналық қалдықтар қауiптi дәреже бойынша 5 қауiптi класқа бғлiнедi:
1).А классы - қауiпсiз 4).Г классы - қәрамы бойынша ғнеркәсiптiк заттарға жақын
2).Б классы - қауiптi 5).Д классы - радиоактивтi медициналық қалдықтар
3).В классы - тғтенше қауiптi
a)аталғандар дәрыс
b)аталғандар дәрыс емес
143.Медициналық қалдықтарды жинау бiр рет қолданылатын су ғтпейтiн қағаз пакетiнде, қаптарда, металды және пластикалық ыдыстарда, қауiпсiз жинауға және жоюға арналған контейнерлерде жиналады, әртүрлi бояуы және белгiлерi бар:
a)аталғандар дәрыс
b)аталғандар дәрыс емес
144.Медициналық қалдықтарды жинауға арналған пакеттер келесi түстерде болады:
А класс қалдықтары- ақ Б класс қалдықтары - сары
В класс қалдықтары - қызыл Г класс қалдықтары - қара
a)аталғандар дәрыс
b)аталғандар дәрыс емес
145.Науқас аурудан айыққан соң немесе ғлгеннен кейiн кандай зарарсыздандыру түрi жүргiзiледi:
a)күнделiктi
b)профилактикалық
c)алдын ала бәрын
d)қорытынды
e)ошақты
146.Әандай зарарсыздандыру әдiсiне кварцтау жатады:
a)механикалық
b)физикалық
c)химиялық
d)биологиялық
e)микробиологиялық
147.Әандай зарарсыздандыру әдiсiне тоқтамай ғтетiн желдету жатады:
a)механикалық
b)физикалық
c)химиялық
d)биологиялық
e)микробиологиялық
148.Ошақтағы жәқпалы аурудың таралуын алдын алу үшiн, қандай зарарсыздандыру түрi жүргiзiледi:
a)ошақты
b)күнделiктi
c)қорытынды
d)профилактикалық
e)алдын алатын
149.Зарарсыздандыру түрлерiн кғрсетiңiз:
a)ошақты және алдын алу (профилактикалық)
b)физикалық
c)химиялық
d)термиялық
e)биологиялық
150.Жүргiзу уақыты бойынша және орнату мақсатымен ошақты зарарсыздандыру бғлiнедi:
a)профилактикалық (алдын алу)
b)физикалық
c)күнделiктi, қорытынды
d)химиялық
e)механикалық
151.Процедура кабинетiнде негiзгi жинастыру жүргiзiледi:
a)күнделiктi
b)аптасына 1 рет
c)аптасына 2 рет
d)айына 1 рет
e)күныне 1 рет
152.Ошақтағы ауруға күнделiктi зарарсыздандыру жүргiзiледi:
a)жәқпалы ауру кғзiнен оны бғлгеннен кейiн аурудың қоздырғышын тез жоюға
b)ауруханаға жатқаннан кейiн
c)тәуiр болғаннан соң
d)науқасты басқа бғлiмдерге аударғаннан соң, науқас ғлген соң
e)жәқпалы аурудың барлығына қарамастан қоршаған ортадағы патогендi микробтардың пайда болуын және таралуын алдын ала ескертуге
153.Ошақтағы ауруға қорытынды зарарсыздандыру жүргiзiледi ( дәрыс емес жауапты кғрсетiңiз)
a)ауруханаға жатқаннан кейiн
b)аурудан тәуiр болған соң
c)науқасты басқа бғлмеге ауыстырғаннан кейiн
d)науқас ғлген соң
e)жәқпалы аурудың барлығына қарамастан, қоршаған ортада патогендi микробтардың пайда болуын және таралуын алдын ала ескертуге
154.Ошақтағы ауруға қандай мақсатпен профилактикалық зарарсыздандыру жүргiзiледi
a)жәқпалы ауру кғзiнен бғлiнгеннен кейiн аурудың қоздырғышын тез жоюға
b)ауруханаға жатқаннан кейiн
c)тәуiр болған соң
d)басқа бғлiмдерге науқасты аударғаннан соң, науқас ғлгенде
e)жәқпалы аурудың барлығына қарамастан қоршаған ортада патогендi микробтардың пайда болуын және таралуын алдын ала ескеру
155.Зарарсыздандырудың механикалық әдiсiне жатады?
a)ылғалды жинастыру, кiр жуу, сүрту
b)тазарту, қағу
c)желдету, сүзу
d)барлық жауаптары дәрыс
e)жауабы жеткiлiксiз
156.Зарарсыздандырудың физикалық әдiсiне жатады:
a)ғртеу, жағу
b)қайнату, ыстық ауа, су буы
c)қыздыру
d)жауабы жеткiлiксiз
e)барлық жауаптары дәрыс
157.Әауiпсiз пайдалану қорабын қандай кғлемде толтырады және оларды сақтау мерзiмiн таңдаңыз:
a)1/3 кғлемiн толтырады және 1 тәулiктен артығырақ сақталады
b)2/3 кғлемiн толтырады және 2 тәулiк сақталады
c)1/2 кғлемiн толтырады және 1 тәулiк аз сақталады
d)2/3 кғлемiн толтырады және 1 тәулiк сақталады
e)4/1кғлемiн толтырады және 1 тәулiк сақталады
158.Хлоры бар зарарсыздандыру ерiтiндiсiмен жәмыс iстегендегi сақтық шаралары :
a)резеңке қолғапты, респираторды, қосымша халатты, алжапқышты, қолғапты қолдану , зарарсыздандыру бiткенннен кейiн қолды сабындап жуу
b)терiге немесе шырышты қабыққа зарарсыздандыру ерiтiнiдiсi түскенде, зақымданған жердi тез ағынды сумен жуу
c)зарарсыздандыру ерiтiндiсi жоғары тыныс жолдарына түскенде бғлмеден шығу, ауызды, жәтқыншақты сумен шайқау
d)барлық жауаптары дәрыс
e)шаралар толық кғлемде аталмаған
159.Палатаға күнделiктi жинастыру жүргiзiледi:
a)күнiне 1 рет
b)күнiне 2 рет
c)7-10 күнде 1 рет
d)күнiне 3 рет
e)күнiн 4 рет
160.Бөлiмге негiзгi жинастыру жүргiзiледi:
a)күнiне 1 рет
b)күнiне 2 рет
c)7 күнде 1 рет
d)15 күнде 1 рет
e)айына 1 рет
161.Медициналық мекеменiң буфетiнде және асханасында күнделiктi жинастыру жүргiзiледi:
a) күнiне 1 рет
b)күнiне 2 рет
c)күнiне 3 рет
d)7-10 күнде 1 рет
e)әрбiр тамақ қабылдағаннан кейiн
162.Егу кабинетiнде жинастыруды жүргiзедi:
a)посттық мейiрбике
b)аға мейiрбике
c)санитарка
d)буфетшi
e)егу кабинетiнiң мейiрбикесi
163.Номер 1 ыдыстағы зарарсыздандару ерiтiндiсiнде медицинаға тағайындалған қәралдар неше рет жуылатынын кғрсетiңiз:
a)2 рет
b)3 рет
c)0,5 рет
d)1 минут
e)10 минут
164.Әандай мақсатпен медицинаға тағайындалған қәралдар толығымен №2 ыдыстағы зарарсыздандыру ерiтiндiсiне салынады:
a)зарарсыздандыру
b)дәрiлiк препараттар мен қанның қалдығынан тазарту
c)залалсыздандыру алдындағы тазалықтан ғткiзу
d)залалсыздандыру
e)дератезация
165.№ 2 ыдыстағы зарарсыздандыру ерiтiндiсiнде медицинаға тағайындалған қәралдардың зарарсыздандыру уақытын кғрсетiңiз:
a)15 минут
b)30 минут
c)45 минут
d)дез.ерiтiндiде экспозициялау уақыты
e)120 минут
166.Жуушы ерiтiндiнiң ингредиенттерiнiң дәрыс қатынасын таңдаңыз:
a)27,5% пергидроль ерiтiндiсi-17 мл, жуушы зат- 5 г, су - 1 литр
b)33% сутегi асқын тотығы - 20 мл, жуушы зат - 5 г, су - 975 мл
c)6% сутегi асқын тотығы - 15 мл, жуушы зат- 5 г, су - 980 мл
d)60% сутегi асқын тотығы - 215 мл, жуушы зат- 15 г, су - 785 мл
e)1% сутегi асқын тотығы -215л, жуушы зат-25 г, су - 985л
167.Медицинаға тағайындалған заттар жуушы ерiтiндiге салынады:
a)0,5 минут
b)30 минут
c)15 минут
d)60 минут
e)10 минут
168.Жуушы ерiтiндiнiң қолдану реттiлiгi қанша:
a)қызғылт бояу пайда болғанша
b)2 рет
c)3 рет
d)4 рет
e)10 рет
169.Жуушы ерiтiндiде болған соң медицинаға тағайындалған қәралдар ағынды судың астында қанша уақыт iшiнде жуылады:
a)0,5 минут
b)5 минут
c)10 минут
d)30 минут
e)15 минут
170.Медицинаға тағайындалған қәралдарды залалсыздандыру алдындағы тазалықтан қандай мақсатпен ғткiзiледi:
a)ақуыздық, майлы, механикалық ластануды жою, қан қалдықтарын, дәрi дәрмектердi және зарарсыздандыру ерiтiндiсiн толық жою
b)микробтарды және оның әрықтарын жою
c)микробтарды жою
d)механикалық ластануды жою
e)қан қалдықтарын жою
171.Медицинаға тағайындалған қәралдарды жуушы ерiтiндiге салу температурасы:
a)20-25~°С
b)60-70~°С
c)96-100~°С
d)40-50~°С
e)50-100С
172.Медицинаға тағайындалған қәралдарды ыстық ауа шкафында қәрғату температурасы:
a)132~° С
b)85~° С
c)180~° С
d)40~°С
e)100~° С
173.Медицинаға тағайындалған қәралдарды ыстық ауа шкафында қәрғату уақыты:
a)ылғал толық кеткенше
b)0,5 минут
c)1 минут
d)10 минут
e)60 минут
174.Медицинаға тағайындалған қәралдарда жасырынды қан барлығына бақылау жүргiзiледi:
a)фенолфтален байқауымен
b)азопирам байқауымен
c)биологиялық байқауымен
d)Сулкович байқауымен
e)қәралдарға крахмалды жағумен
175.Орталық залалсыздандыру бғлiмiндегi залалсыздандыру блогында жүргiзiледi:
a)бикске орау
b)крафт пакетiне орау
c)залалсыздандыру алдындағы тазалықтан ғткiзу
d)залалсыздандырылған материалдарды түсiру
e)зарарсыздандыру
176.Залалсыздандыру алдындағы тазалықты сапасын бақылауға бiр мезгiлде тазартылған бiр атаулы медицинаға тағайындалған қәралдардың қанша мғлшерi алынады:
a)3%
b)5%
c)1%, бiрақта 3-5 данадан кем емес
d)1 қәрал
e)10%
177.Медицинаға тағайындалған қәралдарды зарарсыздандыру ыстық ауа шкафында қандай тәртiппен жүргiзiледi:
a)120~° С - 45 минут
b)180~° С - 60 минут
c)132~° С - 180 минут
d)98~° С - 30 минут
e)45С - 90минут
178.Медицинаға тағайындалған қәралдарға залалсыздандыру ыстық ауа шкафында қандай тәртiппен жүргiзiледi:
a)120~° С - 45 минут
b)180~° С - 60 минут
c)132~° С - 180 минут
d)98~° С - 30 минут
e)100 С - 35мунит
179.Медицинаға тағайындалған қәралдарға залалсыздандыру автоклавта қандай тәртiппен жүргiзiледi:
a)2,0 атм-132~° С - 20 минут
b)0,5 атм- 110~° С -20 минут
c)1,1 атм- 120~° С - 45 минут
d)1,2 атм- 120~° С - 65 минут
e)1,3атм- 120~° С -65 минут
180.Медицинаға тағайындалған қәралдарға зарарсыздандыру автоклавта қандай тәртiппен жүргiзiледi:
a)2,0 атм- 132~° С -20 минут
b)0,5 атм - 110~° С - 20 минут
c)1,1 атм- 120~° С - 45 минут
d)1,3 атм- 120~° С - 55 минут
e)1,5тм- 120~° С - 35минут
181.Медицинаға тағайындалған қәралдарды жуушы ерiтiндiге жғкемен немесе мақта дәке тампонымен жууға, иненi мандренмен тазартуға қанша минут қажет:
a)1 минут
b)2 минут
c)0,5 минут
d)3 минут
e)10 минут
182.Медицинаға тағайындалған қәралдар дистилденген суда қанша минут жуылады:
a)0,5 минут
b)1 минут
c)3 минут
d)5 минут
e)10 минут
183.1 л жуушы ерiтiндiнi даярлау үшiн, 27,5 % пергидроль ерiтiндiсiнен қанша мл алу қажет:
a)10 мл
b)15 мл
c)17 мл
d)20 мл
e)25 мл
184.1 л жуушы ерiтiндiнi даярлау үшiн, синтетикалық жуушы заттан қанша грамм алу қажет:
a)10 г
b)15 г
c)5 г
d)20 г
e)17 г
185.Синтетикалық жуушы зат болғанда байқау оң болса, барлық тазартылған топ қәралдар ағынды суда шайқау кезеңiнен бастап қайтадан тазартуға жатады:
a)ия
b)жоқ
186.Әайтадан тазартылған медицинаға тағайындалған қәралдар азопирам байқауының реакциясы оң болса, онда қандай кезеңi алып тастайды:
a)қәралдарды зарарсыздандыру
b)жуушы ерiтiндiге салу
c)жуушы ерiтiндiде жуу
d)ағынды суда шайқау
187.Басты азопирам ерiтiндiсiн дайындайды:
a)бғлiм аға мейiргерi
b)санитарлы эпидемиялық бақылау орталығы
c)орталық залалсыздандыру бғлiмi
d)медициналық мекеменiң дәрiханасы
e)посттық мейiргерi
188.Жәмысшы азопирам ерiтiндiсiн қолданар алдында дайындайды:
a)медициналық мекеменiң дәрiханасы
b)санитарлы эпидемиялық бақылау орталығы
c)орталық залалсыздандыру бғлiмi
d)бғлiмнiң аға мейiргерi
e)посттық мейiргерi
189.Жәмысшы азопирам ерiтiндiсi жарамды:
a)30 минутта
b)1-2 сағатта
c)12 тәулiкте
d)1 тәулкте
e)10 тәулiк
190.Жәмысшы азопирам ерiтiндiсiнiң жарамдылығын 2-3 тамшы ерiтiндi тамызумен тексередi:
a)залалсыздандырылған мақта шарикке
b)залалсыздандырылған тампонға
c)залалсыздандырылған салфеткаға
d)қанды даққа
e)стерильдi даке тампоны
191.ОЗБ аға мейiрбикесi залалсыздандыру алдындағы тазалықтың сапасын бағалауды ғзi жүргiзедi:
a)күнделiктi
b)аптасына 1 рет
c)айына 1 рет
d)кварталда 1 рет
e)кварталда 2 рет
192.Азопирам байқауы оң болғанда ерiтiндi боялады:
a)жасыл күлгiн түске ауысады
b)кғк-күлгiн, қызыл күлгiн және қоңыр түске ауысады
c)күлгiн жасыл түске ауысады
d)кғк жасыл қызылға ауысады
e)қызыл,кғк түске ауысады
193.Фильтрi бар залалсыздандыру қорабындағы медициналық қәралдардың залалсыздық мерзiмi:
a)1 тәулiк
b)3 тәулiк
c)10 тәулiк
d)20 тәулiк
e)40 тәулiк
194.Ұйнектен және металдан жасалған бәйымдарды залалды мерзiмi крафт-пакетте қанша тәулiк әстауға болады:
a)20 тәулiк
b)3 тәулiк
c)5 тәулiк
d)10 тәулiк
e)2 тәулiк
195.Аурухана iшiлiк жәқпалы аурулардың таралу жолдары дәрыс аталған ба?(ауа тамшы, ауа шаң, жанасу, жанасу тәрмыстық, су, нәжiс ауыз, артифициалды)
a)аталғандар жеткiлiктi
b)аталғандар толық кғлемде емес
196.Госпитальдi жәқпалы ауырудың резервуары болады- терi, шаш,мәрын және ауыз қуысы, кғз және жана туған баланың кiндiгi,қынап,iшек
a)дәрыс емес
b)дәрыс
197.Аурухана iшiлiк жәқпалы ауру пайда болу үшiн эпидемиялық процестiң қандай звеносы қажет:
a)қоздырғыш, қоздырғыштың таралу жолдары
b)адам организмiнiң жәқпалы ауруды қабылдағыштығы, қоздырғыш
c)қоздырғыш, қоздырғыштың таралу әдiстерi, адам организмiнiң жәқпалы ауруға қабылдағыштығы
d)науқас адам
e)қоздырғыштың тасымалдануы
198.Ылғалды тазалау медициналық мекемелерде жүргiзiледi:
a)тәулiгiне 2 реттен кем емес
b)айына 1 рет
c)тәулiгiне 1 рет
d)7 күнде 1 рет
e)тәулiгiне 4 реттен кем емес
199.Медициналық мекемелер палаталық бғлiмшелерiнде қорытынды тазалау жүргiзiледi
a)айына 1 рет
b)аптасына 1 рет
c)айына 2 рет
d)7 күнде 1 рет
e)тәулiгiне 1 рет
200.Мекемелерде егу,таңу ,манипуляциялық кабинеттерде қорытынды тазалау жүргiзiледi
a)аптасына бiр рет
b)айына бiр рет
c)тәулiгiне бiр рет
d)аптасына екi рет
e)айына екi рет
201.Пациенттiң iш киiмiн ауыстыру жүргiзiледi
a)7 күнде 1 рет
b)3 күн сайын
c)тәулiгiне 1 рет
d)күн ара
e)аптасына 2 рет
202.Егу бғлмесiн әр тазалау сайын ультрафиолеттi сәулелендiрудi қосады:
a)30 мин
b)60 мин
c)45 мин
d)15 мин
e)50 мин
203.Экзогендi инфекция кғзi
a)залалсыздандырылмаған қәралдармен
b)ЖРВИ мен ауырған медициналық қызметкер
c)ЖРВИ мен ауырған пациент
d)терiнiң iрiңдi ауруларымен ауырған пациент
e)барлық жауаптар дәрыс
204.Эндогендi инфекция кғзi
a)кардиостимулятор
b)австралиялық антиген тасымалдаушы мейiргер
c)пациенттегi iрiңдi терi аурулары
d)хирургтағы iрiңдi терi аурулары
e)барлық жауаптар дәрыс
205.Асептиканың физикалық әдiстерi:
a)УФС бғлменi
b)УФС қанды
c)бу қысыммен
d)ионды сәулелеу
e)қәрғақ ыстық
206.Антисептиктардың физикалық әдiстерi
a)ультрадыбыс
b)некроэктомия
c)дренирлеу
d)натрий хлоридiнiң изотониялық ерiтiндiсi
e)гигроскопиялық дәкелер
207.Имплантациялық жәқпаның алдын алуына кiредi:
a)УФС бғлмелердi
b)тiгу материалдарын стерилизациялау
c)эндопротездердi стерилизациялау
d)операциялық ақжаймаларды стерилизациялау
e)қолдың хирургиялық асептикасы
208.Азопирамды сынаманың қолданылу жағдайы:
a)жақсы жарықтану
b)суық қәралдар
c)жаңа реактивтер
d)1 мин экспозиция
e)2 мин экспозиция
209.Лабораторияға қанды пробиркамен тасымалдау жүргiзiледi
a)қолда
b)штативте
c)контейнерге салып
d)шыны банкiде
e)тек пробиркамен
210.Инфицирленген инемен инъекция жасаған кезде бiрiншi кезекте не iстеу қажет:
a)қолғапты шешу,қолды ағынды сумен сабындап жуу
b)қолғапты шешу,фурацилинмен ғңдеу
c)қолғапты шешпей,қолды сабынмен жуу
d)қолғапты шешпей,70 % спиртпен ғңдеу
e)қолғапты шешу
211.ВИЧ инфекциясының таралу мүмкiн жолдары:
a)бiр ыдыстан тағамды iшу
b)инфицирленген қанды қәйғанда
c)қол алысу
d)жәндiктердiң шағуы
e)сүйiскенде
212.Әәрамында хлоры бар ерiтiндi кғзге түскенде ең алғаш не iстеу керек:
a)кғздi 0,05% перменганат калий ерiтiндiсiмен жуу
b)альбуцид ерiтiндiсiн тамызу
c)тез арада дәрiгерге кғрiну
d)кғздi ағынды сумен жуу
e)кғздi глюкоза ерiтiндiсiмен жуу
213.Әауiпсiз медициналық қалдықтар,қатты тәрмыстық қалдықтар қауiптiлiк дәрежесi бойынша қай классқа жатады:
a)А
b)Б
c)В
d)Г
e)Д
214.Әауiптi (күдiктi) медициналық қалдықтар қауiптiлiк дәрежесi бойынша қай классқа жатады:
a)А
b)Б
c)В
d)Г
e)Д
215.Тғтенше қауiптi медициналық қалдықтар қауiптiлiк дәрежесi бойынша қай классқа жатады:
a)А
b)Б
c)В
d)Г
e)Д
216.Медициналық қалдықтар,ғнеркәсiпке жақын қәрамы бойынша қауiптiлiк дәрежесiнiң қай класына қатысты
a)А
b)Б
c)В
d)Г
e)Д
217.Радиоактивтi медициналық қалдықтар қауiптiлiк дәрежесi бойынша қай классқа жатады:
a)А
b)Б
c)В
d)Г
e)Д
218.Токсикологиялық қалдықтар қауiптiлiк дәрежесi бойынша қай классқа жатады
a)А
b)Б
c)В
d)Г
e)Д
219.Бiр рет қолданылатын қапшықтар,А класының медициналық қалдықтарын жинауға арналған кғп рет қолданылатын металды және пластикалық ыдыстарды қандай түспен белгiлейдi?
a)ақ
b)сары
c)қызыл
d)қара
e)жасыл
220.Медициналық қалдықтарды жинауға арналған "Б"классының бiрреттiк жәмсақ (қалта) немесе қатты ылғалдылықты ғткiзбейтiн контейнер (ӘЖЖАК) арналған белгiлеу бояуының түсi:
a)Ақ
b)Сары
c)Әызыл
d)қара
e)жасыл
221.Медициналық қалдықтарды жинауға арналған "В"классының бiрреттiк жәмсақ (қалта),қатты ылғалдылықты ғткiзбейтiн контейнер (ӘЖЖАК) арналған белгiлеу бояуының түсi:
a)Ақ
b)сары
c)қызыл
d)қара
e)жасыл
222.Медициналық қалдықтарды жинауға арналған "Д"классының қатты жабылатын қақпағы бар ыдыстарының белгiлеу бояуының түсi:
a)Ақ
b)Сары
c)Әызыл
d)Әара
e)Жасыл
223.Медициналық қалдықтар А,Б,В кластарының сақталатын жерi
a)1 тәулiктен кем емес
b)2 тәулiктен кем емес
c)3 тәулiктен кем емес
d)4 тәулiктен кем емес
e)5 тәулiктен кем емес
224.Медициналық қалдықтар класы А,Б,В контейнерде сақталады арнайы алаңдарда немесе мекемелерде қалдық ыдысымен уақытша сақталады:
a)3 тәулiктен кем емес
b)2 тәулiктен кем емес
c)4 тәулiктен кем емес
d)5 тәулiктен кем емес
e)6 тәулiктен кем емес
225.Әалдықтар, медициналық әйымдардың бғлiмшелерiнiң палатасында (жәқпалық,терi- венерологиялық,фтизиатриялықтан басқа), мекемелердегi тiркеу- шаруашылық ,орталық тағам тарату бғлмесi,асхана бғлiмi,медициналық әйымның аумағынан тыс медициналық қалдықтар қай классқа жатады:
a)қауiпсiз
b)қауiптi
c)тғтенше қауiптi
d)токсикалық қауiптi,ғнеркәсiпке жақын
e)радиоактивтi
226.Әалдықтар,медициналық әйымның операциялық,жансақтау,емшара,таңу,манипуляциялық,диагностикалық мекемелерiндегi қалдықтар қай классқа жатады:
a)қауiпсiз
b)қауiптi
c)тғтенше қауiптi
d)ғнеркәсiпке жақын,токсикалық қауiптi
e)радиоактивтi
227.Әалдықтар, медициналық әйымдардың жәқпалық,терi венерологиялық бғлiмшелерде,патология анатомиялық және микробиологиялық лаборатория,санитарлы комната,әжетханаларда қалдықтар қай классқа жатады:
a)қауiпсiз
b)қауiптi
c)тғтенше қауiптi
d)ғнеркәсiпке қауiптi,токсикалық қауiптi
e)радиоактивтi
228.Әалдықтар,аса қауiптi және карантиндi пациенттерге арналған бғлiмдер,ВИЧ инфекциялы,микробиологиялық лаборатория,фтизиатриялық клинакаға қатысты медициналық қалдықтар қай классқа жатады:
a)қауiпсiз
b)қауiптi
c)тғтенше қауiптi
d)ғнеркәсiпке жақын,токсикалық қауiптi
e)радиоактивтi
229.Әалдықтар,химиотерапиялық бғлiмдер,патология анатомиялық бғлiмдер,фармацевтикалық цехтар,дәрiхана,қойма,химияға қатысты медициналық қалдықтар қай классқа жатады:
a)қауiпсiз
b)қауiптi
c)тғтенше қауiптi
d)ғнеркәсiпке жақын,токсикалық қауiптi
e)радиоактивтi
230.Әалдықтар,диагностикалық және радиоизотоптық лабораторияларда,рентген кабинетiне қатысты медициналық қалдықтар қай классқа жатады:
a)қауiпсiз
b)қауiптi
c)тғтенше қауiптi
d)ғнеркәсiпке жақын,токсикалық қауiптi
e)радиоактивтi
231.Сутегi асқын тотығы қатынасы антисептикалық әдiсте қолданылады :
a)физикалық
b)химиялық
c)механикалық
d)биологиялық
e)микробиологиялық
232.Залалсыздандырудың физикалық әдiсiне қатысты:
a)автоклавтандыру
b)70% этил спиртi ерiтiндiсiне батыру
c)6% сутегi асқын тотығы ерiтiндiсiне батыру
d)формалин ерiтiндiсiне әсер етуi
e)сабынды суға батыру
233.Резеңке және пласмассадан жасалған бәйымдар қандай тәртiпте стерильденедi:
a)180град-60 мин
b)120град-1.1атм-45мин
c)160град-180мин
d)132град-2.0атм-20мин
e)45мин қайнату
234.Бғлме температурасында 6% сутегi асқын тотығымен бәйымдарды химиялық стерильдеу уақыты:
a)1сағ
b)3сағ
c)6сағ
d)40мин
e)2 сағ
235.Бикске түрлiк орналастыруда оған салады:
a)жасалып болған отаға қажеттi заттардың барлығы
b)материальдардың тек бiр ғана түрi
c)тану бғлмесiне бiр кунiне арналған қажеттi заттар
d)барлық операциялардың түрлерi
e)барлық операциялардың түрлерi
236.Операциялық блокта қорытынды жинастыру бiр рет жүргiзiледi:
a)айына
b)аптасына
c)10 күнде
d)2 аптада
e)3 аптадан кейiн
237.1 рет қолданатын жүйенi қолданғаннан кейiн не iстеу қажет:
a)ӘЖАК тастау
b)зарарсыздандырылған ертiндiге малу
c)аға мейiргерге ғткiзу
d)ағынды сумен жуу
e)зарарсыздандыру ерiтiндiсiне батыру
238.Гигиеналық қолды ғңдеу жүргiзiледi:
a)пациентпен қарым қатынас жасар алдында
b)әжетханаға кiргеннен кейiн
c)тамақ улестiрер алдында
d)қолғапты шешкеннен кейiн
e)тамақ қабылдағаннан кейiн
239.Әолданылған резеңке қолғапты шешкеннен кейiн:
a)зарарсыздандыру,залалсыздандыру алдындағы тазалау,залалсыздандыру
b)ағынды сумен жуу,залалсыздандыру
c)зарарсыздандыру,залалсыздандыру
d)залалсыздандыру алдындағы тазалау,залалсыздандыру
e)қалдықтар тастайтын шелекке лақтыру
240.Әәралдарды залалсыздандыруға арналған сутегi асқын тотығы қолданылады:
a)6%
b)4%
c)3%
d)1%
e)10%
241.Әайшы,қырыну қәралдарын зарарсыздандыру жүргiзiледi:
a)70 град. спиртке 15 мин батыру
b)дез. ерiтiндiге батыру
c)спиртпен сүрту
d)суда 30 мин қайнату
e)ағынды сумен жуу
242.Медициналық термометрлердi 1% хлорамин ерiтiндiсiмен зарарсыздандыру режимi (мин)
a)60
b)45
c)15
d)5
e)20
243.Медицинада қолдануға тағайындалған бiр реттiк пластмассалық бәйымдарды залалсыздандыруға арналған:
a)УФ сәуле
b)қысқа уақытта залалсыздандыру
c)гамма сәулелер
d)залалсыздандыру бғлшектерi
e)бетта сәулелер
244.Әанмен қатты былғанған арнайы киiмдi не iстеу керек
a)шешу және дез.ерiтiндiге салып қою
b)кiр жуатын бғлмеге жiберу
c)былғанған жердi зарарсыздандыру ерiтiндiсiне матырылған тампонмен ғңдеу
d)шешу және былғанған жердi сабынмен жуу
e)шешу және 1% хлорамин ерiтiндiсiне 1 сағат салып қою
245.Мейiргердiң дәрыс ғңделмеген қолдары болып табылады:
a)Инфекция кғзi
b)ағзаның қабылдағыштығы
c)берiлу факторлары
d)инфекция кғзi және берiлу факторлары
e)ағзаның қабылдамаушылығы
246.Мейiргер пациентпен қарым -қатынастан кейiн қолын зарарсыздандыру ерiтiндiсi:
a)терi антисептигi
b)5% йод
c)1% хлорамин
d)0,02% фурацилин
e)96% спирт ерiтiндiсi
247.Емшара кабинетiнде қорытынды тазарту жүргiзiледi:
a)айына 2 рет
b)айына 1 рет
c)аптасына 1 рет
d)күнiне 1 рет
e)аптасына 2рет
248.Зарарсыздандырудың термиялық әдiсiне жатады:
a)қайнату
b)ультрофиолеттiк сәулелендiру
c)зарарсыздандыру ерiтiндiсiмен екi рет сүрту
d)жуғыш ерiтiндiге батыру
e)желдету
249.ВИЧ инфицирленген материал терiге түскенде ғңдеу жүргiзiледi
a)96 град. спиртiмен
b)70 град. спиртiмен
c)6% сутегi асқын тотық ерiтiндiсiмен
d)3% сутегi асқын тотық ерiтiндiсiмен
e)1% сутегi асқын тотық ерiтiндiсiмен
250.Таңу материалы залалдылығын бақылау жолын iске асыру:
a)химиялық индикаторды қолдану
b)биологиялық индикаторды қолдану
c)қоректендiру ортасына егу
d)физикалық индикаторды қолдану
e)механикалық индикаторларды қолдану
251.Пациенттi қарауға арналған кушетканы зарарсыздандыру керек:
a)әрбiр пациенттен кейiн
b)күнiне бiр рет
c)кезекшiлiк аяғында
d)генералды тазалау уақытында
e)аптасына 1 рет
252.Залалсыздандыру алдындағы тазалаудан кейiн медициналық қәралдарды шаю үшiн қолданылатын су:
a)ағынды
b)қайнатылған
c)дистелденген
d)екi рет дистелденген
e)үш рет дистелденген
253.Фенолфталендi сынама қалдықты анықтау үшiн жүргiзiледi:
a)майлы ерiтiндi
b)қан
c)жуушы заттарды
d)дәрiлiк заттарды
e)белоктi заттарды
254."Енжарлы қалыпта" жатқан науқасқа тғсекте қандай қалып тән:
a)науқас ғз жағдайына байланысты тғсектегi жатқан қалпын жеңiл ғзгертедi
b)науқас қозғалмайды, басы және аяқ қолдары салмақ күшiмен салбырайды, денесi кғпшiктен кереуеттiң аяқ жағына түседi
c)ауру сезiмiн бәсеңсiту немесе тоқтату үшiн науқас тғсекте сол қалыпты қабылдайды
d)ауру сезiмiн бәсеңсiту немесе тоқтату үшiн науқас тғсектегi жатқан қалпын жеңiл ғзгертедi
e)ауру сезiмiн бәсеңсiту немесе тоқтату үшiн науқас тғсектегi жатқан қалпын қиындықпен ғзгертедi
255."Белсендi қалыпта" жатқан науқасқа тғсекте қандай қалып тән:
a)науқас ғз жағдайына байланысты тғсектегi жатқан қалпын жеңiл ғзгертедi
b)науқас қозғалмайды, басы және аяқ қолдары салмақ күшiмен салбырайды, денесi кғпшiктен кереуеттiң аяқ жағына түседi
c)ауру сезiмiн бәсеңсiту немесе тоқтату үшiн науқас тғсекте сол қалыпты қабылдайды
d)тоқтату үшiн науқас тғсектегi жатқан қалпын жеңiл ғзгертедi
e)ауру сезiмiн бәсеңсiту немесе тоқтату үшiн науқас тғсектегi жатқан қалпын жеңiл ғзгертедi
256."Ерiксiз қалыпта" жатқан науқасқа тғсекте қандай қалып тән:
a)науқас ғз жағдайына байланысты тғсектегi жатқан қалпын жеңiл ғзгертедi
b)науқас қозғалмайды, басы және аяқ қолдары салмақ күшiмен салбырайды, денесi кғпшiктен кереуеттiң аяқ жағына түседi
c)ауру сезiмiн бәсеңсiту немесе тоқтату үшiн науқас тғсекте сол қалыпты қабылдайды
d)тоқтату үшiн науқас тғсектегi жатқан қалпын жеңiл ғзгертедi
e)ауру сезiмiн бәсеңсiту немесе тоқтату үшiн науқас тғсектегi жатқан қалпын жеңiл ғзгертедi
257.Палаталық тәртiпке тән қимыл-қозғалыс белсендiлiк тәртiп түрiн таңдап алыңыз:
a)Аурухана кғлемiнде қимыл-қозғалыс белсендiлiгiн шектемей науқас бғлiмде мекендейдi
b)науқас барлық уақытын тғсекте ғткiзедi, палатада ерiктi жүруге рәхсат етiледi
c)науқас барлық уақытын тғсекте ғткiзедi, тек қана тамақ қабылдау үшiн, тәңертеңгi тазалықты жүргiзу үшiн тғсектiң немесе орындықтың шетiне отырады
d)науқас тғсектi тастап кетпейдi, отыра алады, бәрылады
e)тғсектегi науқасқа белсендi қимыл-қозғалысқа қатаң тыйым салынады
258.Жалпы (ерiктi) тәртiпке тән қимыл-қозғалыс тәртiп түрiн таңдаңыз:
a)аурухана кғлемiнде қимыл-қозғалыс белсендiлiгiн шектемей науқас бғлiмде мекендейдi
b)науқас барлық уақытын тғсекте ғткiзедi, палатада ерiктi жүруге рәхсат етiледi
c)науқас барлық уақытын тғсекте ғткiзедi, тек қана тамақ қабылдау үшiн, тәңертеңгi тазалықты жүргiзу үшiн тғсектiң немесе орындықтың шетiне отырады
d)науқас тғсектi тастап кетпейдi, отыра алады, бәрылады
e)тғсектегi науқасқа белсендi қимыл-қозғалысқа қатаң тыйым салынады
259.Жартылай тғсек тәртiбiне тән қимыл-қозғалыс тәртiп түрiн таңдаңыз:
a)Аурухана кғлемiнде қимыл-қозғалыс белсендiлiгiн шектемей науқас бғлiмде мекендейдi
b)науқас барлық уақытын тғсекте ғткiзедi, палатада ерiктi жүруге рәхсат етiледi
c)науқас барлық уақытын тғсекте ғткiзедi, тек қана тамақ қабылдау үшiн, тәңертеңгi тазалықты жүргiзу үшiн тғсектiң немесе орындықтың шетiне отырады
d)науқас тғсектi тастап кетпейдi, отыра алады, бәрылады
e)тғсектегi науқасқа белсендi қимыл-қозғалысқа қатаң тыйым салынады
260.Тғсек тәртiбiне тән қимыл-қозғалыс тәртiп түрiн таңдаңыз:
a)Аурухана кғлемiнде қимыл-қозғалыс белсендiлiгiн шектемей науқас бғлiмде мекендейдi
b)науқас барлық уақытын тғсекте ғткiзедi, палатада ерiктi жүруге рәхсат етiледi
c)науқас барлық уақытын тғсекте ғткiзедi, тек қана тамақ қабылдау үшiн, тәңертеңгi тазалықты жүргiзу үшiн тғсектiң немесе орындықтың шетiне отырады
d)науқас тғсектi тастап кетпейдi, отыра алады, бәрылады
e)тғсектегi науқасқа белсендi қимыл-қозғалысқа қатаң тыйым салынады
261.Әатаң тғсек тәртiбiне тән қимыл-қозғалыс тәртiп түрiн таңдаңыз:
a)Аурухана кғлемiнде қимыл-қозғалыс белсендiлiгiн шектемей науқас бғлiмде мекендейдi
b)науқас барлық уақытын тғсекте ғткiзедi, палатада ерiктi жүруге рәхсат етiледi
c)науқас барлық уақытын тғсекте ғткiзедi, тек қана тамақ қабылдау үшiн, тәңертеңгi тазалықты жүргiзу үшiн тғсектiң немесе орындықтың шетiне отырады
d)науқас тғсектi тастап кетпейдi, отыра алады, бәрылады
e)тғсектегi науқасқа белсендi қимыл-қозғалысқа қатаң тыйым салынады
262.Науқасты Фаулер қалпына жатқызғанда қандай қалып тән:
a)тғсектiң бас жағына кғлденең қалып беру науқасты арқасына жатқызу
b)жартылай жату және отыру аралығындағы қалып
c)iшiмен және қырымен жату аралығындағы қалып
d)бүгiлген санның тiзесiне бiр қолды салып, ал екiншi қолды-мейiрбикеге қарама қарсы иығына "рычаг принципiн" қолдана отырып, науқасты қырына бәру(аудару)
e)науқастың шынтақтан жазылған қолын тәлғаның барлық әзындығына қысып, санның астына қолды тығып, науқасты осы қол арқылы iшiне аудару жүргiзiледi
263.Науқасты Симс қалпына жатқызғанда қандай қалып тән:
a)тғсектiң бас жағына кғлденең қалып беру науқасты арқасына жатқызу
b)жартылай жату және отыру аралығындағы қалып
c)iшiмен және қырымен жату аралығындағы қалып
d)бүгiлген санның тiзесiне бiр қолды салып, ал екiншi қолды-мейiрбикеге қарама қарсы иығына "рычаг принципiн" қолдана отырып, науқасты қырына бәру(аудару)
e)науқастың шынтақтан жазылған қолын тәлғаның барлық әзындығына қысып, санның астына қолды тығып, науқасты осы қол арқылы iшiне аудару жүргiзiледi
264.Науқасты арқасына жатқызғанда қандай қалып тән:
a)тғсектiң бас жағына кғлденең қалып беру науқасты арқасына жатқызу
b)жартылай жату және отыру аралығындағы қалып
c)iшiмен және қырымен жату аралығындағы қалып
d)бүгiлген санның тiзесiне бiр қолды салып, ал екiншi қолды-мейiрбикеге қарама қарсы иығына "рычаг принципiн" қолдана отырып, науқасты қырына бәру(аудару)
e)науқастың шынтақтан жазылған қолын тәлғаның барлық әзындығына қысып, санның астына қолды тығып, науқасты осы қол арқылы iшiне аудару жүргiзiледi
265.Науқасты iшiмен жатқызғанда қандай қалып тән:
a)тғсектiң бас жағына кғлденең қалып беру науқасты арқасына жатқызу
b)жартылай жату және отыру аралығындағы қалып
c)iшiмен және қырымен жату аралығындағы қалып
d)бүгiлген санның тiзесiне бiр қолды салып, ал екiншi қолды-мейiрбикеге қарама қарсы иығына "рычаг принципiн" қолдана отырып, науқасты қырына бәру(аудару)
e)науқастың шынтақтан жазылған қолын тәлғаның барлық әзындығына қысып, санның астына қолды тығып, науқасты осы қол арқылы iшiне аудару жүргiзiледi
266.Науқасты қырынан жатқызғанда қандай қалып тән:
a)тғсектiң бас жағына кғлденең қалып беру науқасты арқасына жатқызу
b)жартылай жату және отыру аралығындағы қалып
c)iшiмен және қырымен жату аралығындағы қалып
d)бүгiлген санның тiзесiне бiр қолды салып, ал екiншi қолды-мейiрбикеге қарама қарсы иығына "рычаг принципiн" қолдана отырып, науқасты қырына бәру(аудару)
e)науқастың шынтақтан жазылған қолын тәлғаның барлық әзындығына қысып, санның астына қолды тығып, науқасты осы қол арқылы iшiне аудару жүргiзiледi
267.Мейiргердiң тәрғандағы денесiнiң биомеханикасы:
a)иектiң кғлденең жазықтығы
b)кеуде алдыға кiшкене енкейген
c)арқа тiк, тiзенi босаңсытқан
d)аяқ басын иық кғлемiнде ашу
e)арқасы түзу
268.Мейiргердiң отарғандағы денесiнiң биомеханикасы:
a)отырғанда арқасы отырғышқа тiк
b)жауырындардың тғменгi бәрышы отырғыштың арқасына сәйкес келедi
c)2/3 санның әзындығы отырғышқа орналасқан
d)табандары жерге тиедi
e)арқасы түзу
269.Дене биомеханикасын сақтау барысында тәрған қалыпта бәрылғанда:
a)арқамен
b)тәлғамен
c)баспен
d)белмен
e)аяқтары
270.Мейiргердiң ауыр зат кғтергендегi биомеханикасы:
a)жүктi ғзiне тартып қапсыру
b)кеуденi алдыға шамалы еңкейту
c)арқа тiк,тек тiзенi бүгу
d)аяқ басын иық кғлемiнде ашу, алдыға бiреуi шыққан
e)тек тiзенi бүгу
271.Мейiргер дененiң дәрыс биомеханикасын қамтамасыз етедi:
a)тасмалдауда, ауыстыруда және дене қалпын ауыстырғанда
b)мейiргер жәмыс барысында омыртқаға күш түсуiн алдын алады
c)дәргердiң тағайындауларын уақытында орындау
d)дене тепе-тепеңдiгiн әстайтын қалып
e)сколиоздың алдын алу
272.Мейiргер пациенттi тғсекте ауыстыру кезiнде не iстеу керек?
a)тғсекке кғлденең жағдайды беру
b)жастық пен кғрпенi алу
c)алдыға қарай еңкейю
d)аздап отыру
e)тiк тәру
273.Мейiргерге пациенттiң ауыстыру кезiндегi кғмектесу қабiлетi байланысты:
a)дәргерлердiң тағайындауында
b)тепе-теңдiктi әстау сақтауда
c)кғру жағдайы
d)түсiнуге тырысу
e)есту жағдайы
274.Пациенттiң тғсекте керек қалыпқа жатқызуға кғмекшi заттар:
a)жастық
b)кғрпелер
c)валик
d)табан тiреуiштерi
e)барлық жауаптары дәрыс
275.Мақта турундаларын мәрын қуысына енгiзедi:
a)қысқышпен
b)зондпен
c)пинцетпен
d)қолмен
e)корнцангпен
276.Халы ауыр науқасты күнде қандай ерiтiндiмен сүртiп отыру қажет:
a)10% нашатiр спирт
b)10% камфорты спирт
c)10% калия перманганаты
d)0,02% фурацилин
e)этил спиртi
277.Халi ауыр пациенттiң тғсек жаймасын ауыстырады:
a)2 аптасына 1 рет
b) аптасына 1 рет
c)3 күнде 1 рет
d)ластануына қарай
e)аптасына 2 рет
278.Ойылудың алдын алу үшiн пациенттiң тғсектегi қалпын қанша сағатта ауыстыру керек:
a)24
b)12
c)6
d)2
e)1
279.Мейiргердiң дәрыс биомеханикасы:
a)пациенттiң дене қалпын ғзгерту және тасымалдау
b)жәмыс барысында мейiргердiң омыртқасының зақымдануының алдын алады
c)дәрiгерлiк нәсқауларды дер кезiнде орындау
d)теп теңдiктi сақтап тәратын қалып
e)пациенттiң дене қалпын ғзгерту және орналастыру
280.Симс қалпы:
a)қырымен жату және iшпен жату аралығындағы қалып
b)арқамен жату
c)iшпен жату
d)жартылай отыру
e)жартылай жату
281.Фаулер қалпы:
a)жартылай отыру,жартылай жату
b)қырымен
c)iшпен
d)арқамен
e)қырымен жату және ишпен жату аралығындағы қалып
282.Патциентке Фаулер қалпын тағайындағанын ескертiп,таяныш нүктесi қанша бәрышта болады (град.):
a)30
b)90
c)60
d)110
e)120
283.Медициналық эргономика-бәл ғылым, зерттейдi:
a)тiрi жүйенiң қозғалыс заңдылықтарын
b)медициналық процесстердегi еңбек артықшылықтарын
c)адамның дене қәрлымын
d)кәсиби дағдыларды қалыптастыру
e)дағдыларды игеру
284.Физикалық орталық дене ауырлығы адамда орналасады:
a)жамбас сақинасы аймағында
b)4 деңгейдегi бел омыртқасында
c)12 деңгейдегi кеуде омыртқасында
d)бастың шүйдесiнен тiрегiш кғлемге тiк түсiрiледi
e)7 деңгейдегi кеуде омыртқасында
285.Гравитация орталығы адамдаға дене ауырлығының орналасуының:
a)4 деңгейдегi бел омыртқасы
b)бастың шүйдесiнен тiрегiш кғлемге тiк түсiрiледi
c)жамбас шеңберi аймағы
d)12 деңгейдегi кеуде омыртқасы
e)7 деңгейдегi кеуде омыртқасында
286.Адамның ғмiр сүру барысындағы қалыптасу қалпы,бәл
a)еңбектену қалпы
b)мүсiнi
c)жүрiсi
d)дене бiтiмi
e)кифоз
287.Еңбектену қалыпындағы жарақат қауiпi:
a)ауыр кғтергендегi еңкею
b)тiземен тәру
c)омыртқаны айналдыру
d)жүктi ауыстыру кезiндегi қолды созып алу
e)жартылай отыру,тiзенi жартылай бүгу
288.Дененi бәрыуды бастау керек:
a)белден
b)табаннан
c)иықтан
d)кеудеден
e)жартылай отыру,тiзенi жартылай бүгу
289.Эргономикалық жабдықтар,пациенттiң "жату" қалпынан "отыру" қалпына ауысуы және керiсiнше қалыпқа жеке жағдайында ауысуға арналған:
a)қолға арналған таяныш
b)эргономикалық баспалдақ
c)сырғымалы екi жақтық ақжайма
d)матрац -слайдер
e)сырғымалы тақта
290.Жатқан пациенттердi керуеттен каталкаға және керiсiнше ауыстыруға арналған эргономикалық жабдықтар.
a)Флекси -диск
b)сырғымалы екi жақтық ақжайма
c)матрац -слайдер
d)қолға арналған таяныш
e)әстайтын белбеу
291.Медициналық қызметкерлер денсаулығын сақтауға бейiм факторлар:
a)тиiмдi тамақтану
b)күн тәртiбiн сақтау,әйқы
c)тиiмдi еңбек режимi
d)жәмыс орнында гигиеналық нормаларды сақтау
e)барлық жауап дәрыс
292.Әай бғлiмдегi медициналық қызметкерлердiң физикалық жүктемесi ең ғзектi:
a)операциялық блок
b)терапиялық
c)гинекологиялық
d)стомотологиялық
e)пульмонологиялық
293.Медициналық қызметкерлер жарақаттарының ең жоғарғы пайызы,бәл
a)соғып алу
b)сiңiрлердiң созылуы
c)күю
d)кесiлген жаралар
e)сүйектердiң сынуы
294.Медициналық қызметкерлердiң физикалық кғмек кғрсету кезiнде кғпшiлiк жағдайда денесiнiң осал жерi
a)қол
b)арқа
c)аяқ
d)iш
e)кеуде
295.Медицинада жарақаттарға бейiм факторлар:
a)ыңғайсыз қалып
b)түнгi кезекшiлiк
c)физикалық жүктеме
d)психоэмоционалды жағдай
e)барлық жауап дәрыс
296.Жәмыстағы күйзелiс белгiлерi:
a)әсердiң ғзгеруi
b)қорқыныш сезiмi
c)ғмiрге қанағаттанбау
d)еңбек жағдайына қызығушылықтың тғменедеуi
e)барлық жауап дәрыс
297.Мейiргердiң пациенттi кғтеру және ауыстыру кезiнде арқасы мен кеудесi болу қалай болу керек:
a)тiк
b)алдыға еңкейген
c)күш түскен жаққа еңкею
d)ауыстыруға қарама қарсы жаққа еңкею
e)ауыстыруға артқы жаққа шалқаю
298.Пациенттi ғзiндiк ауыстаруға үйрету келесiден басталады:
a)эргономикалық қалыпты қабылдау
b)пациенттi керуетке отырғызу
c)iс әрекет барысын түсiндiру
d)пациенттiң ауыстыруға рәқсатын алу
e)пациенттiң туыстарының ауыстыруға рәқсатын алу
299.Ауыр жүктi кғтеру кезiнде салмақ түсуiн азайту үшiн ғзiне қаншалықты жақын әстау қажет:
a)5см
b)10см
c)15см
d)жақындастыра
e)6 см
300.Дәрыс Фаулер қалпын табыңыз:
a)қырымен,қолдары шынтақ буынында бүгiлген
b)жартылай жатқан,басы керуеттен 45-60 бәрышқа кғтерiлген
c)жартылай отырған,басы керуеттен 25-30 бәрышқа кғтерiлген
d)бiр жамбасымен және iшiмен жатудың аралық жағдайы,басы керуеттен 15-10 бәрышқа кғтерiлген
e)бiр бүйiрiмен жату
301.Дәрыс Симс қалпын табыңыз:
a)қырымен,қолдары жиналған
b)жартылай жатқан,басы керуеттен 45-60 бәрышқа кғтерiлген
c)жартылай жатқан,басы керуеттен 25-30 бәрышқа кғтерiлген
d)екi аралық қалпы,қырымен жату және iшпен жату екi аралығы
e)бiр бүйiрiмен жату
302.Пациенттi зеңбiлмен баспалдақпен тғмен тасымалдауда:
a)аяғымен жоғары
b)аяғымен тғмен
c)басымен тғмен
d)аяғымен жүру
e)маңызды емес
303.Пациенттi зеңбiлмен баспалдақпен жоғары тасымалдауда:
a)аяғы жоғары
b)аяғы тғмен
c)басы тғмен
d)аяғымен жүру
e)маңызды емес
304.Әабылдау бғлiмiне пациент iш ауыруына шағымданып түстi,асқазан iшек қан кетуiне күдiктi. Жалпы жағдайы қанағаттанарлық. Бғлiмшеге пациенттi қалай тасымалдау керек:
a)мейiргердiң жаяу алып жүруi
b)туыстарының жаяу алып жүруi
c)жеке ғзiнiң баруы
d)кресло каталка
e)тек каталка
305.Пациент кғп мғлшерде қан жоғалтқанда тасымалдау:
a)отырғызып
b)жартылай отырғызып
c)зеңбiлмен жатқызып басын кғтерiп
d)зеңбiлмен жатқызып басын кғтермей
e)жартылай жату
306.Әатаң тғсек режимi ,бәл
a)қозғалуға болады,отырады
b)пациентке тғсекте қозғалуға болмайды
c)тәруға,жүруге,әжетханаға баруға болады
d)қозғалыс шектелмейдi,серуендеуге болмайды
e)қозғалыс шектелмейдi,серуендеуге болады
307.Жамбасы зақымданған пациент тасымалданады:
a)зеңбiлде жатып," бақа тәрiздi" қалып
b)қырымен тәрған қалыпта
c)жартылай отырып
d)зеңбiлде жатып бел аймағында валик қойып
e)жартылай жату
308.Жiтi қан тамыр жеткiлiксiздiгi (естен тану,коллапс) кезiнде пациентке қандай қалып беру керек:
a)жартылай отырған
b)кғлденең тiк
c)кғлденең басын кғтерiп
d)кғлденең аяғын кғтерiп
e)жартылай жату
309.Ойылу бәл:
a)терi асты шел май қабатында әртүрлi кғлемдi шектелген түйiн тәрiздi жәмсақ заттың пайда болуы
b)терi мен терi астындағы шел май қабатының және тағы басқа да жәмсақ әлпалардың ғлiеттенуi, олардың әзақ уақыт қысылып қалуы, жергiлiктi қан айналуының, жүйкелiк қоректенудiң бәзылуы салдарынан болады
c)сыртқы түрi ғзгермеген ауыз қуысының кiлегейлi қабаттарында және терiде күлдiреудiң пайда болуы
d)терiде тығызданудың пайда болуы
e)ғте қатаң шектелген қабыну ошағының пайда болуымен сүйектiң зақымдануы
310.Ойылудың пайда болуының алғашқы кезеңiнде не жүргiзу қажет?
a)барлық алдын-алу шараларын күшейту
b)хирургиялық ем қолдану
c)майлы таңғыштарды тағайындау
d)сеппелердi қолдану
e)инъекцияларды тағайындау
311.Науқас амалсыз әзақ уақыт отыру қалпында болғанда:
a)жауырын, ғкше аймақтарында, шонданайлық бәдырда, тiзе асты шәңқырында ойылу пайда болады
b)ойылу пайда болмайды, отырған қалыпта болғандықтан сүйектiң шығыңқы жерi мен матрастың арасында үлкен терi астының майлы клетчаткалар қабаты және бәлшық ет әлпаларының амортизациялық қызметiн атқарады
c)ойылу дамымайды, ол тек науқастар бiр қырымен жатқан қалпында болғандықтан пайда болады
d)ойылу дамымайды, ол тек науқастар арқасымен жатқан қалпында болғандықтан пайда болады
e)ойылу дамымайды, ол тек науқастар iшiмен жатқан қалпында болғандықтан пайда болады
312.Ойылудың пайда болу себебү:
a)емдi дәрiгердiң дәрыс белгiлемегенi
b)науқасқа күтiмнiң жеткiлiксiз болғаны
c)науқастың аурухана ережесiн сақтамағаны
d)науқастың дәрыс тамақтанбағаны
e)жоғарыда аталғанның ешқайсысы емес
313.Ойылудың алдын алу үшiн қажет: әрбiр 2 сағат сайын науқастың дене қалпын ғзгертiп отыру, науқастың терiсiн мәқият күту, ақжаймасында қыртыстардың, тамақ қалдықтарының болмауын қадағалау, ылғалданған тғсек ақжаймаларымен iш-киiмдерiн ауыстыру, мақта-дәке дғңгелектер мен ойылудың дамуына кедергi жасайтын матрастарды қолдану:
a)аталған шаралар толық кғлемде кғрсетiлген
b)аталған шаралар толық емес кғлемде кғрсетiлген
314.Сегiзкғз аймағының терiсiнде қызару пайда болғанда қандай шара жүргiзу қажет:
a)терiнi 10% комфор спиртiнiң ерiтiндiсiмен сүрту
b)балалардың сықпа майымен терiнi майлап, жеңiл сылап-сипау
c)терiнi кварц шамымен сәулелендiру
d)барлық аталған шараларды қолдану
e)жоғарыда аталған шаралардың ешқайсысын қолданбау
315.Ойылу кезiнде терiдегi жергiлiктi терi ғзгерiстерiнiң пайда болу кезеңiн кғрсетiңiз:
a)терiнiң бозаруы және қызаруы, кғгiлдiр дақтар, әлпаның iсуi, күлдiреудiң пайда болуы, терi асты шел май қабатының, бәлшық ет, сiңiрлерiнiң зақымдануы, сүйек бетiндегi қабаттарда ойық жара және қабыршақтың пайда болуы (қатып қалған ғлiтiн немесе қан)
b)бәлшық ет және сүйек бетiндегi қабаттың зақымдануы, күлдiреудiң пайда болуы
c)терiнiң бозаруы және қызаруы,терi асты шел май қабатының, бәлшық еттiң, сүйек бетiндегi қабаттың зақымдануы
d)сүйек бетiндегi қабаттың зақымдануы, ойық жара мен қабыршақтың пайда болуы
e)терiнiң бозаруы және қызаруы, әлпалардың iсiнуi, кғгiлдiр дақтардың, күлдiреулердiң пайда болуы
316.Функционалдық кереуеттi қолдану кғрсетүлүмдерү:
a)науқасқа ең пайдалы және ыңғайлы қалыпты беруге жағдай жасалады
b)жылдам және жеңiл жылжытылады
c)медициналық қызметкерлердiң науқасты емдеу және күту қызметтерiн орындауы жеңiлдетiледi
d)жауаптар дәрыс
e)жауаптар жеткүлүксүз
317.Стационар жағдайында гигиеналық ваннаны қабылдау реттiлiгi:
a)күнде
b)аптасына 2 рет
c)7-10 күнде 1 рет
d)10-15 күнде 1 рет
e)айына 2 рет
318.Тғсекте жату тәртiбiндегi науқасқа санитарлық тазалықты жүргiзу түрi:
a)гигиеналық ванна
b)душ
c) сүрту
d)жыныс мүшесiн жуу
e)аяғын жуу
319.Гигиеналық ваннаның температурасы:
a)35-37~°С
b)40-42~°С
c)32-34~°С
d)16-18~°С
e)25-26~°С
320.Науқастың iш-киiмүн ауыстыру жүргiзiледi:
a)аптасына 1 реттен сирек емес
b)2 аптада 1 реттен сирек емес
c)науқастың сәрауы бойынша
d)әрбiр 3 күн сайын
e)мейiрбикенiң шешуiне байланысты
321.Оң қолы зақымданған науқасқа жейде кигiзу реттiлiгiн таңдаңыз:
a)жейденiң жеңiн бiрден сау сол қолына, сонан соң зақымданған оң қолына кигiзiңiз және басынан асырыңыз
b)жейденiң жеңiн бiрден зақымданған оң қолына,сонын соң басынан асырыңыз және жеңдi сау қолына кигiзiңiз
c)жейденi басынан, сонан соң жеңiн зақымданған оң қолына, кейiн сау сол қолына кигiзiңiз
d)жейденi басынан, жеңiн сау сол қолына, сонан соң зақымданған оң қолына кигiзiңiз
e)жейденiң жеңiн зақымданған оң қолына, сонан соң сау қолына, жейденi бастан асырып, және оны арқаның әзына бойына тегiстеп жазыңыз
322.Сол қолы зақымданған науқастың жейдесiн шешу реттiлiгiн таңдаңыз:
a)жейденi басынан, сонан соң жейденiң жеңiн сау оң қолынан кейiн зақымданған сол қолынан шешiңiз
b)жейденi басынан, сонан соң жейденiң жеңiн зақымданған сол қолынан , кейiн сау оң қолынан шешiңiз
c)жейденi зақымданған сол қолынан , сонан соң сау оң қолынан, кейiн басынан асырып шешiңiз
d) жейденiң жеңiн сау оң қолынан, сонан соң зақымданған сол қолынан, кейiн басынан асырып шешiңiз
e)барлық жауаптар дәрыс
323.Кғздi жуу үшiн қажеттi ерiтiндi:
a) 10% марганец қышқыл калий
b)1:2000 фурацилин
c)1:5000 фурацилин
d)3%-сутегi асқын тотығы
e)96% этил спиртi жартылай сумен
324.Кғздi күткенде қабақтары қандай бағыт бойынша сүртiледi?
a)ортасынан кғздiң бәрыштарына қарай
b)кғздiң сыртқы бәрышынан iшкi бәрышына қарай
c)еркiн, ғз бетiнше
d)кғздiң iшкi бәрышынан сыртқы бәрышына қарай
e)жоғарыдан тғмен қарай
325.Таңертеңгi жуындыруда кiрпiктер мен қабақтарын сүрту үшiн қолданылады:
a)бiр тампон
b)әртүрлi тампондар
326.Ұлсiреген науқастың түнгi және күндiзгi әйқыдан кейiн кiрпiктерi мен қабақтары жабысып қалған. Кғздi жууды қалай жүргiзу қажет?
a)қолыңызды мәқият жуып, залалсыздандырылған қолғапты киiңiз
b)залалсыздандырылған вазелин майымен тампонды ылғалдатыңыз, аздап сығып, кiрпiктер мен қабақтарды кғздiң сыртқы бәрышынан iшкi бәрышына қарай бағыт бойынша бiр қимылмен сүртiңiз
c)залалсыздандырылған тампонды антисептикалық ерiтiндiге ылғалдандырып, аздап сығып, кiрпiктер мен қабақтарды кғздiң сыртқы бәрышынан iшкi бәрышы бағыты бойынша бiр қимылмен сүртiңiз, ертiндiнiң қалдықтарын қәрғақ тампонмен сорғызыңыз.
d)барлық аталып ғтiлген шаралар дәрыс
e) шаралар дәрыс емес
327.Науқас мәрын қуысының қәрғақтығына, қабыршықтың пайда болуына шағым айтады. Науқасты күткендегi мейiрбикенiң iс-қимылдары дәрыс па?
a)залалсыздандырылған вазелинмен (ғсiмдiк) майына мақта турундаларын ылғалдаңыз
b)мәрын қуыстарында 2-3 минутқа қалдырыңыз
c) мақта турундаларымен қабықтарды тазалаңыз
d)барлық атап ғткен шаралар жеткiлiктi
e)барлық атап ғткен шаралар жеткiлiксiз
328.Аталған заттар iшiнде жылы суы бар ыдыс, сәйық сабын, қол және аяққа және қолға арналған сықпалар, қайшы, тiстеуiш, егеу, лоток, сүлгi, қоқыстарға арналған ыдыс, iшiнде зарарсыздандыратын ерiтiндiсi бар ыдыс қолданылады?
a)қырындырғанда
b)қол және аяқтардың тырнақтарын алғанда
c)шаш қиғанда
d)қолтық асты ойығының шашын қырғанда
e)қасағадағы шашты қырғанда
329.Аталған заттар: залалсыздандырылған: лоток, тамызғыш, пинцет, мензурка, мақта турундалары, салфеткалар, қолғаптар, 3% сутегi асқын тотығы, сабынды ерiтiндi, iшiнде зарарсыздандырылған ерiтiндiсi бар ыдыс қандай күтiмде қолданылады:
a)мәрынды
b)кғздi
c)ауыз қуысына
d)қәлақты
e)сыртқы жыныс мүшелерiн
330.Аталған заттар: зарарсыздандырылған: судно, клеенка, перде, су, дәрет қағазы, iшiнде зарарсыздадырылған ерiтiндiсi бар ыдыс, науқастың жыныс мүшесiн жууға арналған қәрал-жабдықтар қолданылады:
a)судно бергенде
b)науқасты ылғалдатып сүрткенде
c)қырынғанда
d)шашын күткенде
e)аяқтарын жуғанда
331.Аталған заттар: суға арналған ыдыс, компреске арналған салфеткалар, сүлгi, қырынуға арналған сықпа, қырынуға арналған станок, қауiпсiздiк қырғыш жаққыштар, iшiнде зарарсыздардыратын ерiтiндiсi бар ыдыс, қолғаптар қолданылады:
a)шашты күткенде
b)тырнақты алғанда
c)қырындырғанда, қолтық асты ойығындағы және қасағадағы шаштарды қырғанда
d)аяқты жуғанда
e)науқасты ылғалдатып сүрткенде
332.Аталған заттар: залалсыздандырылған: мақта тампондары, ундинкалар, кғз стакандары, фурациллин ерiтiндiсi, вазелин майы, мензуркалар, физиологиялық ерiтiндi, тамызғыштар, қолғаптар, лоток, пинцет, зарарсыздандырылған ерiтiндiсi бар ыдыс қандай күтiмде қолданылады:
a)мәрынды
b)кғздi
c)ауыз қуысын
d)қәлақтарды
e)сыртқы жыныс мүшелерiн
333.Аталған заттар: залалсыздандырылған: мақта тампондары, мензуркалар, вазелин немесе ғсiмдiк майы, лоток, пинцет, қолғаптар, зарарсыздандырылған ерiтiндiсi бар ыдыс қандай күтiмде қолданылады:
a)қәлақты
b)кғздi
c)мәрынды
d)ауыз қуысын
e)сыртқы жыныс мүшелерiн
334.Аталған заттар: залалсыздандырылған: 2 лоток, 2 пинцет, тiл әстағыш, ауыз кергiш, дәке салфеткалары, тампондар, 2 шпательдер, мензуркалар, алмәрт тәрiздi баллонша, фурациллин ерiтiндiсi, сүлгi, клеенка, қолғаптар, зарарсыздандырылған ерiтiндiсi бар ыдыс қандай күтiмде қолданылады:
a)қәлақты
b)кғздi
c)мәрынды
d)ауыз қуысын
e)сыртқы жыныс мүшелерiн
335.Аталған заттар: жылы су, сабын немесе су сабын, шылапшын, кружка, тiсi жиi тарақ, сүлгi, таза орамал, ластанған ақжаймаларды салуға арналған қап қандай күтiмде қолданылады:
a)қырынғанда
b)шашты күткенде
c)тырнақтарды алғанда
d)науқасты ылғалды сүрткенде
e)аяқ жуғанда
336.Аталған заттар: қәмыра немесе Эсмарх кружкесi, перманганат калий немесе фурациллин ерiтiндiсi, су, корнцанг, залалсыздардырылған салфеткалар, клеенка, судно, қолғаптар, зарарсыздадырылған ерiтiндiсi бар ыдыс қолданылады:
a)судно бергенде
b)науқасты ылғалды сүрткенде
c)жыныс мүше аймағын жуғанда
d)шашты жуғанда
e)аяқты жуғанда
337.Ойылудың бастапқы сатысында не iс жасау керек?
a)барлық алдын алу шараларын күшейту (тғсектi, науқастын қалпын ауыстыру, терiнi күту)
b)1% бриллиант кғк ертiндiсiмен, 5% йод ертiндiсiмен зақымданған учаскенi тазарту
c)зақымданған аймаққа физиотерапиялық емшараларды қолдану (УВТ УВО)
d)аталғандар дәрыс
e)аталғандар жеткiлiксiз
338.Әалi ауыр науқастың шашынын түсуi және жоғарғы сынғыштың белгiленген шашты тарау керек пе?
a)мiндеттi
b)шашты тарамауға тырысады
c)әдеттегiдей тарайды, бiрақта сирек тарақты қолданады
d)мүмкiндiгiнше жиi
e)әдеттегiдей тарайды
339.Ғкпесi қабынып, пенициллин алған науқастың ауыз қуысының шырышты қабығында ақ ғңез пайда болған. Не iстеу керек?
a)ауыз қуысы күтiмiн күшейту
b)бактериялық зерттеуге ауыз қуысынын шырышты қабығынан жәғынды алу
c)науқасқа тiс протездерiн алуға кепiлдеме беру
d)саңырау қәлақтарға қарсы препараттарды тағайындау (мысалы,нистатин)
e)барлық жауаптары дәрыс
340.Кғзге 1-2 тамшыдан артығырақ дәрiлiк ерiтiндiнi тамызу неге орынсыз?
a)кғз тамшыларында қатты әсер ететiн заттар бар
b)кғздiң сiлемейлi қабығынын қуысында 1 тамшыдан артық ерiтiндi әсталмайды
c)кғп мғлшердегi сәйықтық кғздiң сiлемейлi қабығы жағдайына қолайсыз кғрсетiледi
d)барлық жауап дәрыс
e)барлық жауап дәрыс емес
341.Мәрын қуысын қатпарлардан тазарту мақсатында қолданады:
a)70гр.этил спиртi ерiтiндiсi
b)вазелин майы
c)10% камфор спирттi
d)3% сутегi асқын тотығы ерiтiндiсi
e)6% сутегi асқын тотығы ерiтiндiсi
342.Пациенттiң ерiндерiнде кеберсулер пайда болғанда мейiргер ғңдейдi:
a)70гр.этил спиртi ерiтiндiсi вазелин майы
b)5% пермаганат калий ерiтiндiсi
c)3% сутегi асқын тотығы ерiтiндiсi
d)70 град. этил спиртi ерiтiндiсi
e)6% сутегi асқын тотығы ерiтiндiсi
343.Халi ауыр патциент арқасымен жатқанда жиi ойылу пайда болатын аймағы:
a)сегiзкғз
b)қабырға
c)тiзе
d)мойын
e)тiзесi
344.Ауыз қуысының күтiмi үшiн қолдануға болады:
a)5% калия перменганаты
b)3% сутегiн асқын тотығы
c)6% сутегiн асқын тотығы
d)0,02% фурацилин
e)0,01% фурацилин
345.Жанэ шприцы қолданылады:
a)терi асты инъекциясына
b)бәлшық ет инъекциясына
c)кғк тамыр инъекциясына
d)қуыстарды жуға
e)барлық жауаптар дәрыс
346.Ойылудың алдын алу:
a)жуындыру
b)емдiк физкультура
c)дене қалпын 2 сағат сайын ауыстыру
d)дене қалпын күнiне 3 рет ауыстыру
e)дене қалпын күнiне 2 рет ауыстыру
347.Тамақтану - бәл:
a)организмнiң ғмiрлiк қызметiн қайта қалпына келтiру және терминальдi жағдайдан оны шығаруға бағытталған шаралар жүйесi
b)организмнiң физиологиялық қажеттiлiгi- адамды энергиямен қамтамасыздандыру, организмдi ғсiруiне және дамуына арналған материалдар
c)организмде жылудың пайда болуы және шығуы реттелу нәтижесi процессi
d)сырқатты тамақпен емдеу
e)организмде жылудың шығуы реттелу процесiнiң нәтижесi
348.Тамақтануды емдiк мақсатымен қолдану бәл:
a)фитотерапия (шғппен емдеу)
b)диетотерапия (тамақпен емдеу)
c)гирудотерапия (сүлiкпен емдеу)
d)физиотерапия
e)барлық жауабы дәрыс
349.Ақуыз, май және кғмiрсутегi тотыққанда организмде жылылық бғлiнедi, ол ғлшенедi:
a)граммен
b)киллограммен
c)калориямен
d)миллиграммен
e)центпен
350.Емдiк тамақтану тәртiбi қарастырады:
a)күнiне тамақ белгiлi санмен қабылдайды
b)тамақты қабылдау арасындағы аралықбелгiлi әзақтығын
c)тамақ қабылдау уақытын
d)жеке тамақ қабылдау арасында тәулiктiк рацион санына және сапасына бғлiнедi
e)барлық жауаптары дәрыс
351.Ақуыздар, майлар және кғмiрсутегi тотыққанда қанша калория бғлiнедi:
a)1 грамм белок және 1 грамм кғмiрсутегi 4,1 ккал, 1грамм май 9,3 ккал бғлiнедi
b)1 грамм белок және 1 грамм кғмiрсутегi 5,0 ккал, 1грамм май 7,0 ккал бғлiнедi
c)1 грамм белок және 1 грамм кғмiрсутегi 9,5 ккал, 1грамм май 10,1 ккал бғлiнедi
d)1 грамм белок және 1 грамм кғмiрсутегi 7,9 ккал, 1грамм май 8,3 ккал бғлiнедi
e)1 грамм белок және 1 грамм кғмiрсутегi 7,9 ккал, 1грамм май 9 ккал бғлiне
352.Тамақтың жиынтығындағы ақуыздың, майдың және кғмiрсутегiнiң мғлшерiнiң қатынасы немен байланысты:
a)жынысымен және жасымен
b)дене салмағымен
c)орындалған жәмыстың түрiмен
d)диагнозы және аурудың жағдайымен
e)барлық жауаптары дәрыс
353.Науқастарға тамақтануды әйымдастырғанда анықтау қажет:
a)тамақтың бғлек қәрамындағы (май, белок, кғмiрсутегi) қажеттiлiк мғлшерiн
b) тамақтың жиынтығына сәйкестiгiн
c)кулинарлық дайындау түлерiмен
d)тамақты қабылдау уақыты, жиiлiгi және әдiсi
e)барлық жауаптары дәрыс
354.Диетамен емдеу ненi қарастырады:
a)ауру мүшенi химиялық аяушылықты
b)ауру мүшенi механикалық аяушылықты
c)ауру мүшенiң функциясын қайта қалпына келтiру үшiн бiр тағамдарды басқа тағамдарға ауыстыруды
d)ауру мүшеге жетiспейтiн қажет қәнарлы тамақтарды енгiзудi
e)барлық жауаптары дәрыс
355.Денi сау адам күнiне қанша рет тамақ қабылдау керек:
a)2 рет
b)3 рет
c)4 рет
d)5 рет
e)6 рет
356.Науқасқа тамақты дайындағанда ненi есепке алу керек:
a)аурудың даму механизмiн
b)зат алмасу жағдайын
c)сырқат қандай тамақты қандай мғлшерде және қандай түрiнде сiңiру керек
d)барлық жауаптары дәрыс
e)барлық жауаптары дәрыс tvtc
357.Ұр түрлi тағамдарды қабылдағанда денi сау адамның тәулiктiк энергетикалық қажеттiлiгi қанша:
a)3500 ккал
b)4000 ккал
c)3000 ккал
d)2500 ккал
e)2800 ккал
358.Килокалория деп аталады: суды жылыту үшiн қажет, жылудың мғлшерiн:
a)1 кг су 1~°С
b)2 кг су 1~°С
c)1 кг су 2~°С
d)2 кг су 2~°С
e)3 кг су 2~°С
359.Науқасқа тамақты тағайындағанда тамақтың физикалық қасиеттерiн есептеу қажет пе?
a)кғлемiн, салмағын
b)тығыздық шамасын
c)қызуын
d)сыртқы кғрiнiсiн
e)барлық жауаптары дәрыс
360.Науқасқа диетаны тағайындайды:
a)диеталық мейiрбике
b)диеталық дәрiгер
c)бғлiм меңгерушiсi
d)постық мейiрбике
e)емдейтiн дәрiгер
361.Науқастарды буфетте тамақтандырғаннан кейiн ыдыстарды тазарту реттiлiгiн кғрсетiңiз:
a)тамақтың қалдығынан босату
b)1% дез.ерiтiндiсiне 1 сағатқа салу
c)2 % сабын сода ерiтiндiсiнде жуу
d)ағынды судың астында жуу, кептiру
e)барлық жауаптары дәрыс
362.Денi сау адамдардың және кғпшiлiк сырқаттардың тамағының ең келiсiмдi қызуының шамасы:
a)5~°С - 40~°С
b)10~°С - 60~°С
c)45~°С - 100~°С
d)37~°С - 60 ~°С
e)70~°С - 90~°С
363.Науқасқа жеке тамақтандыру қандай жағдайда тағайындалады:
a)бiр сырқатта бiрнеше аурудың сәйкестiгi
b)негiзгi диетаның кейбiр тамақтарын қорытпағанда
c)қатты арықтағанда жiне тамаққа тәбетi болмағанда
d)операциядан кейiнгi сырқаттарға
e)барлық жауаптары дәрыс
364.Палаталық үлестiктi жазады:
a)бғлiмнiң аға мейiрбикесi
b)аурухананың бас мейiрбикесi
c)палаталық мейiрбике
d)диеталық мейiрбике
e)бғлiм меңгерушiсi
365.Бғлiмдiк үлестiктi жазады:
a)бғлiмнiң аға мейiрбикесi
b)аурухананың бас мейiрбикесi
c)палаталық мейiрбике
d)диеталық мейiрбикесi
e)бғлiм меңгерушiсi
366.Бғлiмдiк үлестiкке қол қояды:
a)аға және бас мейiрбике
b)аға және диеталық мейiрбике
c)аға және палаталық мейiрбике
d)аға мейiрбике және бғлiм меңгерушiсi
e)аға мейiрбике және бухгалтер
367.Емдiк тамақты әйымдастыруды қамтамасыз ететiн медициналық қәжатты таңдаңыз :
a)қызу парағы
b)ауруханадағы сырқаттың медициналық картасы
c)дәрiханаға талап
d)бғлiмдiк үлестiк, дәрiгердiң ем тағайындайтын парағы
e)дәрiгердiң ем тағайындайтын парағы
368.Ауруханаға кешке немесе түнде түскен сырқатқа үлестiктi ауруханадағы қандай медицина қызметкерi жазады :
a)палаталық мейiрбике
b)қабылдау бғлiмiнiң кезекшi дәрiгерi
c)аға мейiрбикесi
d)қабылдау бғлiмiнiң кезекшi мейiрбикесi
e)емшара мейiргерi
369.Тамақтың сапасын, салуын және тамақтың даярлануын, оның жеткiзуiн және үлестiруiн кiм қадағалайды ?
a)аспазшы
b)палаталық және аға мейiрбикелер
c)диеталық мейiрбике, диеталық дәрiгер
d)буфетчица
e)барлық жауаптары дәрыс
370.Тамақтың байқауын алғанан соң тек кезекшi дәрiгердiң шешiмiнен кейiн тамақты бғлiмге жiберуге рәқсат етiле ме?
a)иә
b)жоқ
371.Тамақпен уланудан алдын ала сақтандыру және санитарлық бақылау мақсатымен әрбiр жiберiлетiн тағам қанша уақыт сақталады?
a) 12 сағат
b)24 сағат
c)48 сағат
d)72 сағат
e)76 сағат
372.Бғлiмшеде сырқаттарға тамақты кiм үлестiредi ?
a)санитарка
b)буфетшi және палаталық мейiрбике
c)аға мейiрбике
d)процедура кабинетiнiң мейiрбикесi
e)шаруашылық мейiрбикесi
373.Бғлменiң санитаркасына тамақты алып келiп үлестiруге және ыдыстарды жууға рәқсат етiле ме?
a)иә
b)жоқ
374.Кiмнiң мiндетiне қалi ауыр сырқаттарды тамақтандыру кiредi ?
a)буфетшiнiң
b)аға мейiрбикенiң
c)палаталық мейiрбикенiң
d)санитарканың
e)емшара мейiргерi
375.Әалi ауыр науқастарды тамақтандырғандағы қажет шараларды кғрсетiңiз :
a)кереуеттiң жанындағы столиктi қолдану,егерде сырқаттың жағдайында қарсы кғрсетiлiмдерi болмағанда кғтерiңкi жартылай отырғызуды қамтамасыз ету
b)мойынды және кеуденi салфеткамен жабу
c)қызметкерлердiң киiмдерiнiң ,қолының тазалығын қадағалау
d)сырқатты аз мғлшерде қасықпен немесе поильникпен тамақтандыру
e)барлық жауаптары дәрыс
376.Науқасқа тағайындаған диетаны сақтау үшiн мейiрбикенiң мiндеттi :
a)сырқатқа емдiк тамақтандырудың маңызын түсiндiру және диета бәзу салдарынан болатын ауруды ескертуге
b)тағайындалған диетасына сәйкес, беруге рәқсат етiлген тамақ тiзiмiн келушiлердiң мәлiметi үшiн iлiп қоюға
c)берiлген тамақтың жиынтығына, тағамдардың сапасына, мғлшерiне бақылау ғткiзуге
d)сырқаттардың тамағы сақталатын тумбочкасын, шкафын және тоңазытқышты күнделiктi тексеруге
e)барлық жауаптары дәрыс
377.Егерде табиғи тамақтану мүмкiн болмағанда немесе жетiспегенде жасанды тамақтандыру қолданыла ма?
a)иә
b)жоқ
378.Жасанды тамақтандырудың түрлерiн кғрсетiңiз:
a)сырқатты сүңгi арқылы тамақтандыру
b)сырқатты асқазан операциялық немесе iшек тесiгi (гастростома) арқылы тамақтандыру
c)сырқатты тамақтандыру клизмасы кғмегiмен тамақтандыру
d)парентеральдi тамақтандыру
e) барлық жауаптары дәрыс
379.Науқасты сүнгi арқылы тамақтандырғандағы қолдану кғрсетiлiмдерiн атаңыз:
a)жәтқыншақтың ,кғмекейдiң, ғңештiң кғлемдi жарақатпен зақымданғанында және тiлдiң iсiгiнде
b)бульбарлы параличте ("сопақша мидың" ауруында ,жәтыну және сғз сғйлеу бәзылады)
c)ес түссiз күйде, психикалық ауруларда тамақтанудан бас тартқанда
d)тыртықтанып бiтпеген асқазан жарасында
e)барлық жауаптары дәрыс
380.Аталған күтiм қәжаттары: залалсыздандырылған жiңiшке асқазан сүнгiсi , сыйымдылығы 200 мл қәйғыш немесе Жане шприцi, глицерин, лейкопластырь, сүнгiге арналған тығын, шприц, фонендоскоп, қысқыш (зажим) сырқаттарды қандай жолмен тамақтандырғанда қолданылады:
a)сүнгi арқылы
b)операциялық тесiк ( гастростома ) арқылы
c)тамақтандыру клизмасы кғмегiмен
d)парентеральдi жолмен
e)Жанэ шрпицi арқылы
381.Науқасты сүңгi арқылы тамақтандырғаннан кейiн мейiрбике мiндеттi :
a)қәйғышты алуға, сүңгiнi жасанды тамақтандырудың барлық кезеңiнде қалдырып,оның сыртқы әшын сырқаттың киiмiне бекiтуге
b)қәйғышты алуға ,сүңгiнi шығаруға
c)қәйғышты алуға , сүңгiнi сумен шайып жасанды тамақтандырудың барлық кезеңiне қалдыруға,оның сыртқы әшын сырқаттың киiмiне бекiтуге
d)қәйғышты алмай, сүңгiнi жасанды тамақтандырудың барлық кезеңiнде қалдырып,оның сыртқы әшын сырқаттың киiмiне бекiтуге
e) сүңгiнi жасанды тамақтандырудың барлық кезеңiнде қалдырып,оның сыртқы әшын сырқаттың киiмiне бекiтуге
382.Аталған күтiм заттары :фистула,залалсыздандырылған асқазан сүңгiсi,салфетка, Лассар пастасы, сырқаттарды қандай жолмен тамақтандырғанда қолданылады :
a)сүңгi арқылы
b)операциялық тесiк (гастростома) арқылы
c)тамақтандыру клизмасы кғмегiмен
d)парентеральдi жолмен
e)Жанэ шприцi
383.Науқастарды операциялық тесiк арқылы тамақтандырғанда мейiрбикенiң мiндетi:
a)гастростома тесiгiнiң жиектерiн бақылап, оның тамақпен ластануын болдырмау
b)әрбiр тамақтандырғанан кейiн тесiктiң терiсiнiң айналасына тазалық жүргiзу
c)терiсiне Лассар пастасын жағу
d)тесiкке залалсыздандырылған таңғыш таңу
e)барлық жауаптары дәрыс
384.Операциялық тесiк арқылы науқастарды тамақтандыруға болатын кғрсетiлiмдерiн атаңыз:
a)тiлдiң , жәтқыншақтың, кғмекейдiң iсiгiнде және кғлемдi жарақатпен зақымданғанда
b)бульбарлы параличте(жәтынудың және сғйлеудiң бәзылуында "сопақша мидың" ауруларында)
c)ғңештен тамақ ғтпегенде
d) барлық жауаптар дәрыс
e) барлық жауаптар дәрыс емес
385.Парентеральдi тамақтандыруды қолдануға болатын кғрсетiлiмдерiн атаңыз:
a)кғлемдi қуысты операциялардың алдынан және соңынан
b)сепсисте, кғлемдi iсiкте, қан кеткенде
c)тырысқақта , дизентерияда және т.б. ғткiр iшек ауруларында
d)тамаққа толық тәбетi болмағанда (анорексия),тоқтамайтын қәсықта, тамақ қабылдаудан бас тартқанда
e)барлық жауаптары дәрыс
386.Тамақтандыру клизмасын қолданғанда мiндеттi түрде тазалау клизмасын қою және енгiзiлетiн ертiндiнi 37-40~°С дейiн жылыту керек пе?
a)иә
b)жоқ
387.Парентеральдi тамақтандыру қандай енгiзу жолдары арқылы жүзеге асырылады :
a)қанмен , плазмамен
b)қан, плазманы алмастырғымен
c)глюкоза ертiндiсiмен
d)тәзды ертiндiлермен
e)барлық жауаптары дәрыс
388.­лестiктiң қандай түрiн жазып алу үшiн келесi мәлiметтер қажет екенiн кғрсетiңiз: бғлiмнiң аты , палатасының номерi, сырқаттың аты-жғнi, диеталық столдың номерi, сырқаттың күш жәмсау тәртiбi.
a)палаталық үлестiктi
b)бғлiм үлестiгiн
389.Бғлiмдiк үлестiктi жазып алу үшiн қажет мәлiметтердi таңдаңыз:
a)палатасының номерi, диеталық столдың номерi, аға мейiрбикенiң қолы
b)сырқаттың аты-жғнi , диеталық столдың номерi
c)бғлiмнiң аты, палатаның нғмерi, сырқаттың аты жғнi, диеталық столдың нғмерi, бғлiм меңгерушiсiнiң қолы
d)бғлiмнiң аты, диеталық столдың номерi
e)бғлiмнiң аты,сырқаттардың саны, диеталық столдың номерi, бғлiм меңгерушiсiнiң және аға мейiрбикенiң қолы
390.Ересек адамдардың ақуызға, майға, кғмiрсутегiне тәулiктiк қажеттiлiгi орташа есеппен қәрастырылады:
a)80-100 гр ақуыз, 80-100 гр май, 400-500 гр кғмiрсутегi
b)100-120 гр ақуыз , 100-120 гр май , 400-600 гр кғмiрсутегi
c)150-200 гр ақуыз, 100-200 гр май, 600-700 гр кғмiрсутегi
d)200-400 гр ақуыз, 200-400 гр май, 700-800 гр кғмiрсутегi
e)200-300 гр ақуыз , 100-120 гр май , 400-600 гр кғмiрсутегi
391.№1 диета қандай ауруларда тағайындалады:
a)созылмалы гастриттiң секреторлық жетiспеушiлiгiнде, созылмалы энтерит және колитте
b)ғткiр және созылмалы гепатитте, холециститте, бауыр циррозында
c)асқазан және әлтабардың ойық жара ауруларында, жедел гастритте
d)iшектiң созылмалы аурулары iш қатқумен
e)ғткiр және созылмалы iшек ауруларында, қатты iш ғтумен бiрге
392.№2 диета қандай ауруларда тағайындалады:
a)созылмалы гастриттiң секреторлы жетiспеушiлiгiнде, созылмалы ащы iшек және тоқ iшек қабынуында
b)ғткiр және созылмалы гепатитте, холециститте, бауыр циррозында
c)асқазан және әлтабардың ойық жара ауруларында, жедел асқазан қабынуында
d)созылмалы iшек ауруларында iш қатуында
e)жедел және созылмалы iшек ауруларында, қатты iш ғтуiнде
393.№3диета қандай ауруларда тағайындалады:
a)созылмалы гастриттiң секреторлы жетiспеушiлiгiнде, созылмалы аш және тоқ iшек қабынуында
b)ғткiр және созылмалы гепатитте, холециститте, бауыр циррозында
c)асқазан және әлтабардың ойық жара ауруларында, жедел асқазан қабынуында
d)созылмалы iшек ауруларында және iш қатуда
e)жедел және созылмалы iшек ауруларында, қатты iш ғтуде
394.№4 диета қандай ауруларда тағайындалады?
a)созылмалы гастриттiң секреторлық жетiспеушiлiгiнде, созылмалы аш iшек және тоқ iшек қабынуында
b)ғткiр және созылмалы гепатитте, холециститте, бауыр циррозында
c)асқазан мен әлтабардың жаралы ауруларында, жедел асқазан қабынуында
d)созылмалы iшек ауруларында, iш қатуда
e)жедел және созылмалы iшек ауруларында қатты iш ғтуде
395.№5 диета қандай ауруларда тағайындалады?
a)ғткiр және созылмалы гепатитте, холециститте, бауыр циррозында
b)подагра, бүйрек тас ауруында
c)ғткiр және созылмалы нефритте
d)семiздiкте
e)қант диабетiнде
396.№6 диета қандай ауруларда тағайындалады?
a)ғткiр және созылмалы гепатитте, холециститте, бауыр циррозында
b)подагра, бүйрек тас ауруында
c)ғткiр және созылмалы нефритте
d)семiздiкте
e)қант диабетiнде
397.№7 диета қандай ауруларда тағайындалады?
a)ғткiр және созылмалы гепатитте, холециститте, бауыр циррозында
b)подагра, бүйрек тас ауруында
c)жедел және созылмалы нефритте
d)семiздiкте
e)қант диабетiнде
398.№8 диета қандай ауруларда қолданылады?
a)ғткiр және созылмалы гепатитте, холециститте, бауыр циррозында
b)подагра, бүйрек тас ауруында
c)ғткiр және созылмалы нефритте
d)семiздiкте
e)қант диабетiнде
399.№9 диета қандай ауруларда қолданылады?
a)ғткiр және созылмалы гепатитте, холециститте, бауыр циррозында
b)подагра, бүйрек тас ауруларында
c)ғткiр және созылмалы нефритте
d)семiздiкте
e)қант диабетiнде
400.№10 диета қандай ауруларда қолданылады?
a)ғкпе, сүйек, буын, лимфа бездерi тубуркулезiнде
b)жүрек-қан тамырлары жүйесi ауруларында
c)ғткiр жәқпалы ауруларында
d)әр түрлi аурулар, арнайы диетаны қажет етпейтiн және асқорыту жүйесiнiң жағдайы бәзылмағанда
e)асқорыту жүйелерiнiң аурулары
401.№11 диета қандай ауруларда тағайындалады?
a)ғкпе, сүйек, буын, лимфа бездерi туберкулезiнде
b)жүрек-қан тамырлары жүйесi ауруларында
c)жедел жәқпалы ауруында
d)әртүрлi ауруларда, арнайы диетаны қажет етпейтiн және асқорыту жүйесiнiң жағдайы бәзылмағанда
e)асқорыту жүйелерiнiң аурулары
402.№13 диета қандай ауруларда тағайындалады :
a)ғкпе, сүйек, буын, лимфа бездерiнiң туберкулезi
b)жүрек-қан тамырлары жүйесiнiң ауруларында
c)жедел жәқпалы ауруларда
d)әр түрлi ауруларда , арнайы диетаны қажет етпейтiн және асқорыту жүйесiнiң бәзылмаған жағдайында
e)асқорыту жүйелерiнiң аурулары
403.№15 диета қандай ауруларда тағайындалады :
a)ғкпе, сүйек, буын, лимфа бездерi туберкулезiнде
b)жүрек-қан тамырлары жүйесiнiң ауруларында
c)жедел жәқпалы ауруларда
d)арнайы диетаны қажет етпейтiн әр түрлi ауруларда және асқорыту жүйесiнiң бәзылмаған жағдайында
e)асқорыту жүйелерiнiң аурулары
404.Асқазан ойық жарасы ауруы қозғанда диеталық столдың № таңдаңыз:
a)3 стол
b)2 стол
c)1 стол
d)4 стол
e)5 стол
405.Жүрек қан тамырлары жүйесiнiң ауруларында қолданылатын диеталық столдың № атаңыз :
a) 13 стол
b) 9 стол
c) 10 стол
d) 7 стол
e) 5 стол
406.Әант диабетiнде қолданылатын диеталық столдың № таңдаңыз:
a) 11стол
b) 13 стол
c) 15 стол
d) 7 стол
e) 9 стол
407.Бүйрек ауруларында қолданылатын диеталық столдың № таңдаңыз :
a) 7 стол
b) 9 стол
c) 10 стол
d) 11стол
e) 1 стол
408.Семiздiкте қолданылатын диеталық столдың № таңдаңыз :
a) 15 стол
b) 8 стол
c) 5 стол
d) 10 стол
e) 7 стол
409.Арнайы диетаны қажет етпейтiн ауруларда қолданылатын диеталық столдың № таңдаңыз :
a) 1 стол
b) 5 стол
c) 6 стол
d) 15 стол
e) 7 стол
410.Медициналық мекемеде буфетте және асханада күнделiктi жиыстыру неше рет жүргiзiледi ?
a) күнiне 1 рет
b) күнiне 2 рет
c) күнiне 3 рет
d) 7-10 күнде 1 рет
e)әрбiр тамақ қабылдағаннан кейiн
411.Асханада және буфетте жиыстыруды кiм жүргiзедi ?
a)посттық мейiрбике
b)аға мейiрбике
c)кiшi мейiрбике (санитарка)
d)буфетшi
e)процедура кабинетiнiң мейiрбикесi
412.Тамақ блогынан бғлiмге тамақты кiм алып келедi ?
a)посттық мейiрбике
b)диеталық мейiрбике
c) процедура кабинетiнiң мейiрбикесi
d)буфетшi
e)санитарка
413.Буфетте және бғлiмнiң асханасында бғлек қәрал саймандар болуы қажет пе ?(қалдық тамақ үшiн ыдыс, жуушы, зарарсыздандыру заттары, ауа стерилизаторы, қәрғату шкафы, жиыстыру қәрал-саймандары және т.б.)
a)иә
b)жоқ
414.Дайын тамақ, тамақ блогынан бғлiм буфетiне, белгiленген әрбiр тағам ыдысы және тығыз жабылған күйiнде апарылады :
a)иә
b)жоқ
415.№10 емдәмге (диета)тән:
a)кғмiрсуларды шектеу
b)жануар майын, тәзды, холестеринге бай тағамдарды шектеу
c)физиологиялық толық қамды тағамдар
d)ақуызды, сәйықтықты шектеу
e)тәзды және майды шектеу
416.Порционды талаптар қәралады:
a)аптасына 2 рет
b)апиасына 1 рет
c)күн ара
d)пациент келгеннен
e)аптасына 4 рет
417.Жоғары калориялы тағамдар, күшейтiлген тамақтану қандай ауруда тағайындалады?
a)жүрек ауруында
b)туберкулезде
c)бүйрек ауруында
d)асқазан ауруында
e)буындар ауруында
418.Iшектiң жиырылуын күшейтуге қай емдеу (диета) тән:
a)11
b)9
c)5
d)3
e)7
419.№1 емдәм (диета) тән:
a)тәзды, ақуызды, сәйықтықты шектеу
b)механикалық, термиялық және химиялық аялау (щадящий)
c)кғмiрсуды шектеу немесе толық шығару
d)қәрамында екi еселенген дәуiрменi бар физиологиялық толық қамды тағам
e)ғңделмеген тағамдар
420.№10 емдәм (диета) тән:
a)тәзды, ақуызды, сәйықтықты шектеу
b)жануар майын, тәзды, холестеринге бай тағамдарды шектеу
c)кғмiрсуды шектеу немесе толық шығару
d)қәрамында екi еселенген дәуiрменi бар физиологиялық толық қамды тағам
e)ғңделмеген тағамдар
421.Асқазан ойық жарасы ауруы кезiнде емдiк тамақтанудың қолдану принциптерi:
a)оранбасушы
b)аялау (щадящий)
c)түзетушi (коррегирующий)
d)аяламау
e)негiзгi
422.Жасанды тамақтануға қажеттi күтiм заттары:
a)поильник
b)катетр
c)жiңiшке асқазан зонды
d)желшығарғыш түтiк
e)шприц Жанэ
423.Тамыр соғу түрлерi: артериялық, капиллярлық, веналық толық кғлемде аталған ба?
a)ия
b)жоқ
424.Артериялық тамыр соғу - бәл:
a)қанның артерия қабырғасын басу күшi
b)артерия қабырғасының ырғақты тербелуi, жүректiң бiр жиырылуында қанның артериялық жүйеге шығаруы
c)1 минуттағы дем алу қозғалысының саны
d)3 минуттағы дем алу қозғалысының саны
e)5 минуттағы дем алу қозғалысының саны
425.Артериялық тамыр соғудың түрлерi: орталық (қолқада, әйқы артериялары) және перифериялық (кәрiжiлiк, аяқтың артқы жағындағы артериясы және т.б.) дәрыс кғрсетiлген бе?.
a)ия
b)жоқ
426.Диагностикалық мақсатпен тамыр соғуды самай, сан, иық, тақым, артқы үлкен жiлiншiк артерияларынан анықтайды ма?
a)анықтамайды
b)ия, анықтайды
427.Артериялық тамыр соғуда зерттеу жүргiзiлуi қажет:
a)оң қолдың кәрiжiлiк артериясынан
b)сол қолдың кәрiжiлiк артериясынан
c)екi қолдың кәрiжiлiк артериясының, олардың қасиеттерiн салыстыра
d)оң аяқтың кәрiжiлiк артериясынан
e)сол аяқтың кәрiжiлiк артериясынан
428.Тамыр соғуды санауды жүргiзедi:
a)30 секундке жетпей
b)45 секунд
c)15 секунд
d)1 минутта, 30 секундте және алынған санды 2-ге кғбейтедi, дәрыс емес ырғақ кезiнде тамыр соғу жиiлiгiн санау 1 минут бойы жүргiзiледi
e)2 минут
429.Екi қолдағы пульстiк толқын кғлемi бiрдей болу керек пе? Ұлде бiрдей емес пе?
a)бiрдей
b)әртүрлi
430.Тамыр соғудың қасиеттерi толық кғлемде аталған ба және олардың диагностикалық маңызы бар ма? - жиiлiгi, ырғағы, тамыр соғудың толуы және кернеу күшi:
a)толық кғлемде, тамыр соғуды дәрыс бағалаудың диагностикалық маңызы зор
b)тамыр соғудың қасиетi толық емес кғлемде аталған және оның ешқандай диагностикалық маңызы жоқ
431.Тамыр соғу жиiлiгi - бәл:
a)әрбiр бiркелкi уақыт аралығында, бiрiнiң артынан бiрi жүретiн дәрыс реттi тамырлардың соғуы
b)тамыр соғу толқынын пайда болдыратын қан кғлемi
c)артерия қабырғасын басуға қажет күш, тамыр соғуды тоқтатады
d)1 минут iшiндегi тамыр соғу толқынының саны
e)5 минут iшiндегi тамыр соғу толқынының саны
432.Тамыр соғу ырғағы - бәл:
a)әрбiр бiркелкi уақыт аралығында, бiрiнiң артынан бiрi жүретiн дәрыс реттi тамырлардың соғуы
b)тамыр соғу толқынын пайда болдыратын қан кғлемi
c)артерия қабырғасын басуға қажет күш, тамыр соғуды тоқтатады
d)1 минут iшiндегi тамыр соғу толқынының саны
e)5 минут iшiндегi тамыр соғу толқынының саны
433.Тамыр соғу толысуы - бәл:
a)әрбiр бiркелкi уақыт аралығында, бiрiнiң артынан бiрi жүретiн дәрыс реттi тамырлардың соғуы
b)тамыр соғу толқынын пайда болдыратын қан кғлемi
c)артерия қабырғасын басуға қажет күш тамыр соғуды тоқтататын
d)1 минут iшiндегi тамыр соғу толқынының саны
e)5 минут iшiндегi тамыр соғу толқынының саны
434.Тамыр соғу кернеу күшi - бәл:
a)әрбiр бiркелкi уақыт аралығында, бiрiнiң артынан бiрi жүретiн дәрыс реттi тамырлардың соғуы
b)тамыр соғу толқынын пайда болдыратын қан кғлемi
c)артерия қабырғасын басуға қажет күш, тамыр соғуды тоқтатады
d)1 минут iшiндегi тамыр соғу толқынының саны
e)5 минут iшiндегi тамыр соғу толқынының саны
435.Әалыпты денi сау ересек адамның тамыр соғу жиiлiгi тербеледi:
a)1 минут iшiнде 85-90 рет соғады
b)1 минут iшiнде 60-80 рет соғады
c)1 минут iшiнде 50-56 рет соғады
d)1 минут iшiнде 100-120 рет соғады
e)1 минут iшiнде 120-140 рет соғады
436.1 минутта 90-н жоғары тамыр соғудың жиiленуi аталады:
a)тахикардия
b)брадикардия
437.1 минутта 60-н тғмен тамыр соғудың сиректенуi аталады:
a)тахикардия
b)брадикардия
438.Тамыр соғудың болмауы - бәл:
a)тахикардия
b)асистолия
c)брадикардия
d)тахипноэ
e)брадипноэ
439.Тамыр соғу жиiлiгi дене қызуына байланысты ма ?
a)байланысты емес
b)байланысты, дене қызуы 1~°С кғтерiлгенде, тамыр соғу ересек адамда 1 минутта 8-10 рет соғудан артық болады
440.Әалыптағы тамыр соғу жиiлiгi кғрсеткiштерiне сәйкес келе ме:жаңа туған балада - шамамен минутына 100-140 рет; 3-5 жас аралығындағы балаларда - минутына 100 рет;7-8 жастағы балаларда - минутына 85-90 рет соғады; денi сау ересек адамда - минутына 60-80 рет;ер адамдарға қарағанда, әйелдерде тамыр соғу жиiлiгi минутына 6-8 реттен кғбiрек соғады
a)ия,сәйкес келедi
b)жоқ сәйкес емес
441.Тамырдың қалыпты соғуы болады?
a)тамыр соғу толқыны аралығы бiрдей болғанда
b)тамыр соғу толқыны аралығы әртүрлi болғанда
442.Тамырдың ретсiз соғуы болады:
a)тамыр соғу толқыны аралығы бiрдей болғанда
b)тамыр соғу толқыны аралығы әртүрлi болғанда
443.Тамыр соғу тапшылығы байқалады:
a)қан қысымының тғмен болуында
b) жүректiң жиырылу жиiлiгiнен тамыр соғу жиiлiгi аз болғанда
c)сирек жүректiң жиырылуында
d)қан қысымының жоғары болуында
e)жиi жүректiң жиырылуында
444.Тамыр соғудың толуы байланысты:
a)қан қысымының кғлемiмен
b)тамыр соғу толқынының аралығымен
c)1 минут iшiндегi тамыр соғу толқынының санымен
d)жүректiң систолдық кғлемiмен
e)5 минут iшiндегi тамыр соғу толқынының санымен
445.Тамыр соғудың кернеу күшi байланысты:
a)қан қысымының кғлемiмен
b)тамыр соғу толқынының аралығымен
c)1 минут iшiндегi тамыр соғу толқынының санымен
d)жүректiң систолдық кғлемiмен
e)5 минут iшiндегi тамыр соғу толқынының санымен
446.Әан қысымының деңгейi тамыр соғудың кернеу күшi дәрежесiмен байланысты. Әан қысымы жоғарылағанда тамыр соғуы кернеулi (қатты), ал қан қысымы тғмендегенде тамыр соғу жәмсақ болады:
a)ия
b)жоқ
447.Тамыр соғуды зерттеу мәлiметтерi күнделiктi екi әдiспен белгiленген: медициналық қәжатта сандық және қызу парағында "П" қызыл түспен графикалық сызба түрiнде.
a)ия
b)жоқ
448.Әызу парағында 100-ге дейiн тамыр соғуды бғлу белгiсi тең:
a)2,0
b)0,5
c)2,0, 4,0
d)5,0
e)0,1
449.Кәржiлiк артериясынан тамыр соғуын зерттегенде қажет:
a)науқасты тыныштандырып, оған ыңғайлы жағдай жасауды
b)оң қолыңызбен науқастың қолын кәржiлiк бiлезiк буын аймағын әстап, оның 1-шi саусағын бiлектiң сыртқы бетiнде, ал II-III-IV саусақтары кәржiлiк артериясының астында болуы керек
c)артерияны сипалап тауып кәржiлiк сүйегiне қысып әстап және оның жиiлiгiн, ырғағын, толысуын және кернеу күшiн анықтайды
d)барлық жауаптары дәрыс
e)жауабы толық емес
450.Артериялық қан қысым -бәл:
a)артерия қабырғаларының бiркелкi тербелуi
b)артерия қабырғаларының қанның күшiмен басылуы
c)1 минуттағы демалыс қозғалысының саны
d)3 минуттағы демалыс қозғалысының саны
e)5 минуттағы демалыс қозғалысының саны
451.Артериялық қан қысым байланысты: жүректiң жиырылу күшiмен, артериялық жүйеге қанның келуiмен, перифериялық қан тамырларының қарсыласуымен, қабырғаларының иiлiмдiлуiмен, қанның тәрақтылығымен:
a)аталған себептермен байланысты емес
b)ия, байланысты
452.Систолдық қан қысымы дегенiмiз:
a)қарыншалардың систоласынан кейiн тамыр соғу толқынының максимальды кғтерiлу кезiндегi артериядағы қан қысым
b)артериялық қан тамырларында диастолада әсталатын артериалды қан қысымы
453.Диастолдық қан қысымы дегенiмiз:
a)тамыр соғу толқының максимальды кғтерiлу кезiндегi артериядағы қан қысым
b)артериялық қан тамырларында диастолада әсталатын артериалды қан қысым
454.Пульстiк қан қысым кғрсетедi:
a)систолдық және диастолдық қан қысымдары арасындағы айырмашылықты
b)қан қысымын және тамыр соғу жиiлiгiнiң бiр уақытта тiркелуi
c)кәржiлiк артериясындағы тамыр соғу толқынына пайда болғанда болатын манжеттегi қанның деңгейi
d)сан артериясындағы тамыр соғу толқынына пайда болғанда болатын манжеттегi қанның деңгейi
e)тiзе артериясындағы тамыр соғу толқынына пайда болғанда болатын манжеттегi қанның деңгейi
455.Денi сау ересек адамның қалыпты жағдайдағы қан қысымының кғрсетiлiмiн таңдаңыз:
a)140/90 мм с.б. 90/60 мм с.б.
b)140/100 мм с.б. 100/70 мм с.б.
c)150/105 мм с.б. 110/75 мм с.б.
d)110/70 мм с.б. 120/80 мм с.б.
e)160/1100 мм с.б. 180/120 мм с.б.
456.Әан қысымының жоғарылауы аталады:
a)гипертензия
b)атония
c)гипотония
d)асистолия
e)аритмия
457.Әан қысымының тғмендеуi аталады:
a)гипертония
b)атония
c)гипотензия
d)асистолия
e)аритмия
458.Әан қысымын ғлшеу үшiн қажет:
a)секундомер
b)Бобров аппараты
c)тонометр және фонендоскоп
d)осциллограф
e)электрокардиограф
459.Аталған факторлар: физикалық күйзелiс, эмоциональды және психикалық қозу, қан тамырларының қабырғасының ғзгеруi, қан тамырлары диаметрiнiң азаюы, стресс, қан қысымын жоғарлатады немесе тғмендетедi:
a)қан қысымын жоғарылатады
b)қан қысымын тғмендетедi
460.Аталған факторлар: әйқы, демалыс, тыныштық, жүректiң жәмысының тғмендеуi, артериялық қан тамырларының диаметрiнiң кғбеюi, қан тамырларының қабырғасының қарсыласуының ғзгеруi, тәнжырау, кғңiлсiздiк, ғмiрге деген қәштарлықтың тғмендеуi, қан қысымын жоғарлатады немесе тғмендетедi:
a)қан қысымын жоғарылатады
b)қан қысымын тғмендетедi
461.Әызу парағындағы қан қысымының бғлу бағасы тең:
a)2
b)4
c)0,2
d)5
e)1
462.Күнделiктi берiлген қан қысымының ғлшемi медициналық қәжаттарға сандық әдiспен және қызу парағында қан қысымы графасында белгiленедi (АД- қан қысымы):
a)жауабы дәрыс
b)жауабы дәрыс емес
463.Әан қысымының нақты ғлшеуi бiлектiң, бәлшық еттiң кғлемi мен манжеттiң дәрыс қойылуы жағдайына байланысты ма ?
a)ия
b)жоқ
464.1 минут iшiнде демалу қозғалысы санының жиiленуi аталады:
a)брадиопноэ
b)апноэ
c)тахикардия
d)браикардия
e)тахипноэ
465.1 минут iшiнде демалу қозғалысының азаюы аталады:
a)брадипноэ
b)апноэ
c)тахикардия
d)брадикардия
e)тахипноэ
466.Дем алу тоқталып қалуы аталады:
a)брадипноэ
b)апноэ
c)тахикардия
d)брадикардия
e)тахипноэ
467.Физиологиялық дем алудың келесi түрлерi болады:
a)кеудемен
b)iшпен
c)аралас
d)жауаптары дәрыс
e)жауаптары дәрыс емес
468.Тыныштық жағдайда дем алу тереңдiгi ауамен дем алу және дем шығару мғлшерi бойынша анықтала ма?
a)ия, анықталады
b)жоқ, анықталмайды
469.Дем алу қозғалысының жиiлiгi - бәл:
a)1 минуттағы демалыс қозғалысының саны
b)тамыр соғу толқынында пайда болатын қанның саны
c)дәрыс бiркелкi тамыр соғу толқыны
d)1 минут iшiндегi тамыр соғу толқынының саны
e)5 минут iшiндегi тамыр соғу толқынының саны
470.Денi сау адамның қалыпты жағдайдағы 1 минут iшiндегi дем алу қозғалысының жиiлiгiн кғрсетңiз:
a)1 минутына 60-80 қозғалыс
b)1 минутына 10-15 қозғалыс
c)1 минутына 16-20 қозғалыс
d)1 минутына 24-30 қозғалыс
e)1 минутына 12-16 қозғалыс
471.Патологиялық дем алу түрлерi: Куссмауль, Биот, Чейн-Стокс және Грокко дем алу, онда 1 минутта дем алу қозғалысының жиiлiгiнiң ырғағы және тереңдiгi бәзылуы дәрыс кғрсетiлген бе?:
a)ия, дәрыс
b)жоқ, дәрыс емес
472.Куссмауль патологиялық дем алуна сәйкес, 1 минут iшiндегi дем алу қозғалысының тереңдiгiнiң, жиiлiгiнiң, ырғағының ғзгерiстерiн таңдаңыз:
a)дем алуы ырғақты, терең, бiрнеше секундтан 1 минутқа дейiн таң аралық уақытта алмасатын әзақ созылған дем алу үзiлiсi
b)әзақ дем алу үзiлiсiнен кейiн шусыз үстiрт дем алу пайда болады, ол жылдам тереңдiгiнен ғсiп, шулы болып, сонан соң сол тiзбектiлiкпен азаяды және үзiлспен бiтедi
c)дем алуы терең, шулы
d)дем алуы әлсiз, үстiрт, кейiн тыныс алу қозғалысының тереңдiгi кғбейедi, сонан соң ол азаяды
e)дем алуы әлсiз,шулы
473.Патологиялық Биот дем алуына сәйкес 1 минут iшiндегi дем алу қозғалысының ырғағының жиiлiгiн, тереңдiгiн ғзгерiстерiн таңдаңыз:
a)дем алуы ырғақты, терең, бiрнеше секундтан 1 минутқа дейiн тең аралық уақытта алмасатын әзақ созылған дем алу үзiлiсi
b)әзақ дем алу үзiлiсiнен кейiн шусыз үстiрт дем алу пайда болады, ол жылдам тереңдiгiнен ғсiп, шулы болып, сонан соң сол тiзбектiлiкпен азаяды және үзiлспен бiтедi
c)дем алуы терең, шулы
d)дем алуы әлсiз, үстiрт, кейiн тыныс алу қозғалысының тереңдiгi кғбейедi, сонан соң ол азаяды
e)дем алуы әлсiз,шулы
474.Патологиялық Чейн-Стокс дем алуына сәйкес 1 минут iшiндегi дем алу қозғалысының ырғағының жиiлiгiн, тереңдiгiн ғзгерiстерiн таңдаңыз:
a)дем алуы ырғақты, терең, бiрнеше секундтан 1 минутқа дейiн таң аралық уақытта алмасатын әзақ созылған дем алу үзiлiсi
b)әзақ дем алуы үзiлiсiнен кейiн шусыз үстiрт дем алу пайда болады, ол жылдам тереңдiгiнен ғсiп, шулы болып, сонан соң сол тiзбектiлiкпен азаяды және үзiлспен бiтедi
c)дем алуы терең, шулы
d)дем алуы әлсiз, үстiрт, кейiн тыныс алу қозғалысының тереңдiгi кғбейедi, сонан соң ол азаяды
e)дем алуы әлсiз,шулы
475.Патологиялық Грокко дем алуына сәйкес 1 минут iшiндегi дем алу қозғалысының ырғағының жиiлiгiн, тереңдiгiнiң ғзгерiстерiн таңдаңыз:
a)дем алу ырғақты, терең, бiрнеше секундтан 1 минутқа дейiн таң аралық уақытта алмасатын әзақ созылған дем алу үзiлiсi
b)әзақ дем алу үзiлiсiнен кейiн шусыз үстiрт дем алу пайда болады, ол жылдам тереңдiгiнен ғсiп, шулы болып, сонан соң сол тiзбектiлiкпен азаяды және үзiлспен бiтедi
c)дем алуы терең, шулы
d)дем алуы әлсiз, үстiрт, кейiн тыныс алу қозғалысының тереңдiгi кғбейедi, сонан соң ол азаяды
e)дем алуы терең,шулы
476.Дем алу қозғалысының санын есептеу үшiн қолдану қажет:
a)тонометрдi
b)фонендоскопты
c)секундомердi
d)осциллографты
e)электрокардиографты
477.Дем алу қозғалысының санын 1 минут iшiнде анықтағанда қажет:
a)сырқатты жатқызу және оның кғңiлiн аудару
b)науқастың кәржiлiк артериясынан тамыр соғуды санағандай қолын әстау
c)кеуде торына екiншi қолды қойып, 1 минут iшiнде дем алу және дем шығаруын санау, оның қорытындысын жазу
d)барлық жауаптары дәрыс
e)жауабы дәрыс емес
478.Естiң бәзылуы түрлерi: ступор (мелшиiп қатып қалу), сопор (ессiз күй - терең әйқыға кету немесе әйықтау), кома (терең әйқыға әқсас ессiз күй) жағдайлары:
a)толық кғлемде аталған
b)аталғандар дәрыс емес
c)толық кғлемде аталмаған
479.Естiң мелшиiп қатып қалу бәзылу жағдайына тән:
a)науқас есеңгiрегендiк жағдайда болады
b)науқас әйықтағандай болады да, қысқа уақытқа дауыстап атын атап шақырғанда оянады
c)науқас ессiз жағдайда болады
d)сыртқы тiтiркендiргiштерге толық реакция бермейдi
e)ғмiрлiк маңызды рефлекстерi болмайды
480.Естiң сопорозды (терең әйқыға кету) бәзылу жағдайына тән:
a)науқас есеңгiрегендiк жағдайда болады
b)науқас әйықтағандай болады да, қысқа уақытқа дауыстап атын атап шақырғанда оянады
c)науқас ессiз жағдайда болады
d)сыртқы тiтiркендiргiштерге толық реакция бермейдi
e)ғмiрлiк маңызды рефлекстерi болмайды
481.Естiң коматозды бәзылу жағдайына тән:
a)науқас есеңгiрегендiк жағдайда болады
b)науқас әйықтағандай болады да, қысқа уақытқа дауыстап атын атап шақырғанда оянады
c)науқас ессiз жағдайда болады, сыртқы тiтiркендiргiштерге толық реакция бермейдi, рефлекстерi болмайды, маңызды ғмiрлiк атқаратын қызметi бәзылады
d)сыртқы тiтiркендiргiштерге толық реакция бермейдi
e)ғмiрлiк маңызды рефлекстерi болмайды
482.Жылылық пайда болуы және бғлiнiп шығуы реттелуiнiң нәтижесiндегi процесс қалай аталады:
a)қызба, безгек
b)дене қызуын ғлшеу
c) қызуды реттеу
d)жылылық пайда болуы
e)жылылық беру
483.Патогендi тiтiргендiргiштердiң, пирогендi заттардың /вакциналар/ организмге енуiнен, дене қызуының кғтерiлуi организмнiң қорғаныс-бейiмделу реакциясы - бәл :
a)қызба, безгек
b)қәсу
c)жғтел
d)тахикардия, тахипноэ
e)брадикардия, брадипноэ
484.Термометрия бәл:
a)артериальды қысымды ғлшеу
b)тамыр соғуды анықтау
c) дене қызуын ғлшеу
d)дем алу жиiлiгiн есептеу
e)тәулiктiк диурездi ғлшеу және су балансын анықтау
485.Әандай жағдайлар физиологиялық дене қызуының кғтерiлуiне келтiредi:
a)әйқы
b)жәқпалы аурулар
c)бәлшық етке күш салу, тамақ қабылдау,эмоциональды күштеме
d)күйзелiс
e)демалыс
486.Әызба реакциясының бiлiнуi келесi себептермен байланысты ма? Организмнiң реактивiнен, жәқпалы және жәқпалы емес қабыну процесiмен, қатерлi iсiктермен, iшкi бездер ауруларымен:
a)иә
b)жоқ
487.Адамның дене қызуын ғлшейтiн жерлерi:қолтық ойпаты, шаш аралық қыртыс, ауыз қуысы, тiк iшек және қынап дәрыс аталған ба?
a)иә
b)жоқ
488.Адамның тәулiктегi дене қызуын ғлшеу реттiлiгiн кғрсетiңiз:
a)тәулiгiне 1 рет /таңертең ашқарында сағат 6-дан 9-ға дейiн/
b)тәулiгiне 1 рет /кешке тамақтану алдында сағат 17-дан 19-ға дейiн/
c) тәулiгiне 2 рет /таңертең, ашқарында сағат 6-дан 9-ға дейiн және кешке тамақтану алдында сағат 17-дан 19-ға дейiн
d)тәулiгiне 2 рет /таңертең, түсте/
e)тәулiгiне 3 рет /таңертең, түсте, кешке/
489.Әызбада науқастың дене қызуын жиi ғлшеу /әрбiр 2-3 сағат сайын/ қажет пе?
a)иә
b)жоқ
490.Дене қызуын ғлшеу алдында қандай мақсатпен қолтық ойпатын қарау және қәрғағанша сүрту кғрсетiлген:
a)гигиеналық оймен
b)термометр орнықты жағдайда болуға
c)ғлшегенде тғмен нәтиже алмауға
d)науқасқа қолайсыз болмауға
e)барлық жауаптар дәрыс
491.Әолтық ойпатында дене қызуын ғлшеу әзақтығын кғрсетiңiз:
a)15 минут
b)5 минут
c)10 минут
d)20 минут
e)1 минут
492.Тiк iшекте дене қызуын ғлшеу әзақтығын кғрсетiңiз:
a)15 минут
b)5 минут
c)10 минут
d)20 минут
e)1 минут
493.Ауыз қуысынан дене қызуын ғлшеу әзақтылығын кғрсетiңiз:
a)15 минут
b)5 минут
c)10 минут
d)20 минут
e)1 минут
494.Әызу парағындағы қызу шкаласы бойынша 1 бғлiгiнiң бағасы қанша градус қәрастырады:
a)0,1~°С
b)0,2~°С
c)0,5~°С
d)1~°С
e)2~°С
495.Термометрдiң шкаласы бойынша 1 бғлiктiң бағасы қәрастырады:
a)0,1~°С
b)0,2~°С
c)0,5~°С
d)1~°С
e)2~°С
496.Зарарсыздандырылған термометрдi дәрыс сақтау әдiсiн таңдаңыз:
a)термометрдi зарарсыздандыру ерiтiндiсi бар ыдыста сақтайды
b)термометрдi мейiрбикенiң постасында, қәрғақ түрiнде футлярда сақтайды
c)әрбiр пациентте болады
d)барлық жауаптар дәрыс
e)барлық жауаптар дәрыс емес
497.Әызу парағында температура қандай түрде суреттеледi?
a)сандық жазу
b)графикалық жазу
c)бағаналы уақ сызықшалау
d)(+)деп белгiлеу
e)(-)деп белгiлеу
498.Әызу парағында қандай кғрсетiлiмдер кғрсетiлген?
a)қызу қисығы графикалық түрде суреттелген
b)қызу және пульс қисығы графикалық түрде суреттелген: дем алу жиiлiгi, қан қысымы, диурезi, ваннасы, дене салмағы
c)пульстiң қисығы графикалық түрде суреттелген, дем алу жиiлiгi, қан қысымы кғрсетiлген
d)қызу қисығы графикалық түрде кғрсетiлген, дәрiгерлiк қараудың қорытындысы кғрсетiлген
e)пульстiң қисығы графикалық түрде суреттелген, дене салмағы, диурез кғрсетiлген
499.Ересек адамның қалыптағы дене қызуының кғрсетiлiмiн кғрсетiңiз:
a)36,5-36,9~°С
b)37,0-38,0~°С
c)38,0-39,0~°С
d)39,0-40,0~°С
e)41~°С жоғары
500.Фебрильдi қызбаға тән қызуды белгiлеңiз:
a)41~°С- дан жоғары
b)38,0-39,0~°С
c)39,0-40,0~°С
d)37,0-38,0~°С
e)36,0-37,0~°С
501.Жоғарғы қызбаға тән қызуды белгiлеңiз:
a)41~°С- тан жоғары
b)38,0-39,0~°С
c)39,0-40,0~°С
d)37,0-38,0~°С
e)36,0-37,0~°С
502.Субфебрильдi қызбаға тән қызуды белгiлеңiз:
a)41~°С жоғары
b)38,0-39,0~°С
c)39,0-41,0~°С
d)37,0-38,0~°С
e)36,0-37,0~°С
503.Ғте тыс жоғарғы қызбаға тән қызуды белгiлеңiз:
a)41~°С жоғары
b)38,0-39,0~°С
c)39,0-41,0~°С
d)37,0-38,0~°С
e)36,0-37,0~°С
504.Таңертеңгi және кешкi қызу тербелiсiнiң арасындағы айырмашылығы 1~°С аспайтын қызба қалай аталады?
a)тәрақты
b)әлсiрететiн
c)терiс
d)толқын тәрiздi
e)титықтау /гектикалық/
505.Тәулiктегi 3~°С-дан 5~°C-ға дейiнгi қызудың тербелiсi қалай аталады?
a)тәрақты
b)әлсiрететiн
c)терiс
d)толқын тәрiздi
e)титықтау /гектикалық/
506.Таңертеңгi және кешкi қызу тербелiстiң арасындағы айырмашылығы 1~°С кғбiрек қызба қалай аталады?
a)тәрақты
b)әлсiрететiн
c)терiс
d)толқын тәрiздi
e)титықтау /гектикалық/
507."Термометр" суретi. Әандай №-мен сынап резервуары кғрсетiлгенiн белгiлеңiз: #$termometr.jpg/
a)1
b)2
c)3
d)4
e)5
508."Термометр" суретi. Әандай №-мен капилляр кғрсетiлгенiн белгiлеңiз: #$termometr.jpg/
a)1
b)2
c)3
d)4
e)5
509."Термометр" суретi. Әандай №-мен шыны корпус кғрсетiлгенiн белгiлеңiз: #$termometr.jpg/
a)1
b)2
c)3
d)4
e)5
510."Термометр" суретi. Әандай №-мен шкала бғлiнуi кғрсетiлгенiн белгiлеңiз: #$termometr.jpg/
a)1
b)2
c)3
d)4
e)5
511.Таңертеңгi қызу кешкi қызудан жоғары қызба қалай аталады?
a)тәрақты
b)әлсiрететiн
c)терiс
d)толқын тәрiздi
e)титықтау /гектикалық/
512.Бiрнеше күн iшiнде қызудың бiрте бiрте кғтерiлуi және кейiннен бiртiндеп қалыпты санға дейiн түсетiн қызба қалай аталады?
a)тәрақты
b)әлсiрететiн
c)терiс
d)толқын тәрiздi
e)титықтау /гектикалық/
513.Науқастың денесi кғлемдi күйгенде қызуды ғлшейтiн жерлерiн кғрсетiңiз:
a)қолтық ойысы
b)шат аймағы
c)тiк iшек
d)мойын аймағы
e)тiзе асты аймағы
514.Келесi белгiлер: қалтырау, дел салдық, бас ауру, бәлшық еттер мен сүйектердiң сырқырауы, тамыр соғудың жиiленуi, "қаз терiсi" қызбаның қандай кезеңiне тән:
a)қызудың кғтерiлуi /1 кезең/
b)қызудың ғте жоғары /максимальды/ кғтерiлуi /2 кезең/
c)қызудың күрт /критикалық/ тғмендеп кетуi /3 кезең/
d)қызудың бiртiндеп /литикалық/ тғмендеп түсуi /3 кезең/
e)максимальды қызудың кiдiру кезеңi
515.Келесi белгiлер: ыстықты сезiну, беттiң қызаруы, терлеу, әлсiреу, шғлдеу, ауыздың қәрғауы, асқа тәбеттiң тғмендеуi, бас ауру, елестi сандырақ, елестеушiлiктер, тахикардия, қан қысымың тғмендеуi, қызбаның қандай кезеңiне тән:
a)қызудың кғтерiлуi /1 кезең/
b)қызудың ғте жоғары /максимальды/ кғтерiлуi /2 кезең/
c)қызудың күрт /критикалық/ тғмендеп кетуi /3 кезең/
d)қызудың бiртiндеп /литикалық/ тғмендеп түсуi /3 кезең/
e)максимальды қызудың кiдiру кезеңi
516.Келесi белгiлер: әлсiздiк, салқын жабысқақ тер шығу, терiнiң бозаруы, ерiндердiң кғгеруi, аяқ қолдарының салқындауы, қан қысымының күрт тғмендеуi, тамыр соғысы жиi, жiп тәрiздi қызбаның қандай кезеңiне тән:
a)қызудың кғтерiлуi /1 кезең/
b)қызудың ғте жоғары /максимальды/ кғтерiлуi /2 кезең/
c)қызудың күрт /критикалық/ тғмендеп түсуi /3 кезең/
d)қызудың бiртiндеп /литикалық/ тғмендеп түсуi /3 кезең/
e)максимальды қызудың кiдiру кезеңi
517.Әызбаның қандай кезеңiнде жылылық ғндiру жылылық беруден /артық/ кғп болады:
a)қызудың кғтерiлуi /1кезең/
b)қызудың ғте жоғары /максимальды/ кғтерiлуi /2 кезең/
c)қызудың тғмендеп түсуi /3 кезең/
d)қызудың бiртiндеп /литикалық/ тғмендеп түсуi /3 кезең/
e)максимальды қызудың кiдiру кезеңi
518.Әызбаның қандай кезеңiнде жылылық беру жылылық ғндiруден /артық/ кғп болады:
a)қызудың кғтерiлуi /1 кезең/
b)қызудың ғте жоғары /максимальды/ кғтерiлуi /2кезең/
c)қызудың тғмендеп түсуi /3кезең/
d)қызудың бiртiндеп /литикалық/ тғмендеп түсуi /3 кезең/
e)максимальды қызудың кiдiру кезеңi
519.Әызбаның қандай кезеңiнде жылылық ғндiру және жылылық беру теңдесуiмен сипатталады:
a)қызудың кғтерiлу /1кезең/
b)қызудың ғте жоғары /максимальды/ кғтерiлу /2 кезең/
c)қызудың тғмендеп түсу /3 кезең/
d)қызудың бiртiндеп /литикалық/ тғмендеп түсуi /3 кезең/
e)максимальды қызудың кiдiру кезеңi
520.Әызудың күрт /критикалық/ тғмендеп түсуi - бәл кенеттен дене қызуының 1-2 сағаттың iшiнде тғмендеп түсуi:
a)иә
b)жоқ
521.Әызудың бiртiндеп /литикалық/ тғмендеп түсуi - бәл дене қызуының бiрнеше күннiң iшiнде тғмендеп түсуi:
a)иә
b)жоқ
522.Әызбаның 1 кезеңiндегi науқасқа жүргiзiлетiн күтiм элементтерiн таңдаңыз:
a)науқасты жатқызу және жабу, ыстық, тәттi шай беру, айналасына жылытқышты қою, пульстi, қан қысымын, физиологиялық бғлiнiстердi қадағалап байқау
b)тғсекке жатқызу, терiсiн камфора спиртiмен сүрту
c)науқасты қымтамау, iшкi киiмiн және тғсегiн ауыстыру
d)басқа кампрестi қою
e)антибиотиктермен қызуды тғмендететiн дәрiлердi беру
523.Әызбаның 2-i кезеңiндегi науқасқа жүргiзiлетiн күтiм элементтерiн таңдаңыз:
a)жылы жабу
b)тыныштықты және тғсек тәртiбiн қамтамасыз ету, iшкi киiмiн және тғсек орнын ауыстыру, ауыз қуысын күту, мол сәйықтық беру, терiсiн сүрту, маңдай аймағына салқын компрестi қою, жоғары калориялы тамақпен жиi тамақтандыру, зәр қабылдағышты немесе судноны беру, пульсiн, қан қысымын бақылау
c)ыстық сәйықтықты беру
d)аяғына жылытқышты қою
e)жартылай тғсек тәртiбiн сақтау
524.Әызбаның 3-i кезеңiндегi науқасқа жүргiзiлетiн күтiм элементтерiн таңдаңыз /дене қызуы күрт тғмен түскенде/:
a)жүрек қан тамырлары жүйелерiнiң /пульстiң, қын қысымының, дем алу жиiлiгiнiң/ жағдайын қадағалап байқау, жылыту, ыстық шай iшкiзу, жылытқышты айналасына қою, iш киiмiн және тғсегiн ауыстыру
b)маңдайына салқын компрестi қою
c)қымтамау, терiсiн камфора спиртiмен сүрту
d)қызуды тғмендететiн дәрiлердi беру
e)барлық жауабы дәрыс
525.Ұртүрлi табиғи,физикалық себепкер шарттардың(су,жылу,жарық,электр.электромагниттiк ғрiспен,ультрадыбыспен және т.б) емдiк мақсатпен адам организмiне әсер етуi бәл:
a)оксигенотерапия
b)организмнiң тiтiркендiргiштерге берген қорғану бейiмделу реакциясы
c)физиотерапия
d)диетамен емдеу
e)оттегiмен емдеу
526.Әарапайым физиотерапиялық емшаралардың емдiк әсерi терi учаскесi және iшкi ағзалар арасындағы тығыз нервтiк ,рефлекстiк жалпы нервтену болуымен байланысты ма?
a)жоқ,байланысты емес
b)ия,байланысты
527.Физикалық себепкер шарттардың (ыстық,суық) iшкi ағзалардағы шеткерi рецепторларын тiтiркендiру әсерiнен қан айналу қарқындығы,зат алмасу процесi,жасушалық мембрананың ғткiзгiштiгi ғзгере ме?
a)иә.ғзгередi
b)жоқ ғзгермейдi
528.Суық емшараның мақсатын таңдаңыз:
a)қабынуды шектеу, жарақаттық iсiнудi азайту
b)қабыну үрдiсiнiң сорылуын стимуляциялау
c)iсiктi қайтару
d)ауру сезiмiн азайту (iшкi мүшелердiң бәлшық еттерiн қатардан шығару )
e)сезiмталдықты жоғарылату
529.Суық емшараның мақсатын таңдаңыз:
a)iсiктi қайтару
b)қабыну үрдiсiнiң сорылуын стимуляциялау
c)қан ағуды тоқтату
d)ауру сезiмiн азайту (iшкi мүшелердiң бәлшық еттерiн қатардан шығару )
e)сезiмталдықты жоғарылату
530.Суық емшараның мақсатын таңдаңыз:
a)iсiктi қайтару
b)қабыну үрдiсiнiң сорылуын стимуляциялау
c)сезiмталдықты жоғарылату
d)ауру сезiмiн азайту (iшкi мүшелердiң бәлшық еттерiн қатардан шығару )
e)ауырсынуды басатын әсерi(жүйке талшықтары сезiмталдығының бәсеңдеуi салдарынан)
531.Жылылық емшараның мақсатын таңдаңыз:
a)қабынуды шектеу,жарақаттық iсiнудi азайту
b)қабыну үрдiсiнiң сорылуын стимуляциялау
c)қан ағуды тоқтату
d)iсiктi қайтару
e)ауырсынуды басатын әсерi(жүйке талшықтары сезiмталдығының бәсеңдеуi салдарынан)
532.Жылылық емшараның мақсатын таңдаңыз:
a)қабынуды шектеу,жарақаттық iсiнудi азайту
b)iсiктi қайтару
c)қан ағуды тоқтату
d)ауру сезiмiн азайту (iшкi мүшелердiң бәлшық еттерiн қатардан шығару )
e)ауырсынуды басатын әсерi(жүйке талшықтары сезiмталдығының бәсеңдеуi салдарынан)
533.Мәзды мәйықты қолдану кғрсетiлiмдерiн таңдаңыз:
a)iшкi ағзадан қан ағу ,соғып алу (алғашқы тәулiктерiнде)
b)iшкi қан ағуды күшейтедi
c)инъекциядан кейiнгi инфильтраттар,невриттер,қәяңдар
d)қызбаның 1-3 кезеңдерi
e)әлтабарды сүңгiлеу
534.Мәзды мәйықты қолдану кғрсетiлiмдерiн таңдаңыз:
a)iшкi қан ағуды күшейтедi
b)қызбаның II кезеңiнде
c)инъекциядан кейiнгi инфильтраттар,невриттер,қәйяңдар
d)қызбаның 1-3 кезеңдерi
e)әлтабарды сүңгiлеу
535.Мәзды мәйықты қолдану кғрсетiлiмдерiн таңдаңыз:
a)iшкi қан ағуды күшейтедi
b)әлтабарды сүңгiлеу
c)инъекциядан кейiнгi инфильтраттар,невриттер,қәйяңдар
d)қызбаның 1-3 кезеңдерi
e)iш қуысының жедел қабыну үдерiсi, операциядан кейiнгi кезең
536.Мәзды мәйықты қолдануға қарсы кғрсетiлiмдерiн таңдаңыз:
a)iшкi ағзадан қан ағу ,соғып алу (алғашқы тәулiктерiнде)
b)қызбаның екiншi кезеңiнде
c)инъекциядан кейiнгi инфильтраттар,невриттер,қәяңдар
d)операциядан кейiнгi кезең
e)iш қуысының жедел қабыну үдерiсi
537.Мәзды мәйықты қолдануға қарсы кғрсетiлiмдерiн таңдаңыз:
a)iшкi ағзадан қан ағу ,соғып алу (алғашқы тәулiктерiнде)
b)қызбаның екiншi кезеңiнде
c)операциядан кейiнгi кезең
d)қызбаның 1-3 кезеңдерi,әлтабарды сүңгiлеу
e)iш қуысының жедел қабыну үдерiсi
538.Әыша қағаздарын қолдануға болатын кғрсетiлiмдерiн таңдаңыз:
a)кеуде торы мүшелерiнiң қабыну процестерi
b)қатерлi және қатерсiз жаңа ғскiндер
c)ғкпеден қан ағу, қызбада
d)терi аурулары
e)қышаға кғтерiңкi сезiмталдық
539.Әыша қағаздарын қолдануға болатын кғрсетiлiмдерiн таңдаңыз:
a)қатерлi және қатерсiз жаңа ғскiндер
b)қан қысымының ғте жоғары кғтерiлуi, жүрек аймағының ауыруы
c)ғкпеден қан ағу, қызбада
d)терi аурулары
e)қышаға кғтерiңкi сезiмталдық
540.Әыша қағаздарын қолдануға болатын кғрсетiлiмдерiн таңдаңыз:
a)қатерлi және қатерсiз жаңа ғскiндер,
b)қышаға кғтерiңкi сезiмталдық
c)ғкпеден қан ағу, қызбада
d)терi аурулары
e)бәлшық еттiң ауруы, қәяңдар
541.Әыша қағазын қолдануға қарсы кғрсетiлiмдердi таңдаңыз:
a)кеуде торы мүшелерiнiң қабыну процестерi
b)қан қысымының ғте жоғары кғтерiлуi
c)ғкпеден қан ағу,қызбада
d)жүрек аймағының ауруы
e)бәлшық еттiң ауруы, қәяңдар
542.Әыша қағазын қолдануға қарсы кғрсетiлiмдердi таңдаңыз:
a)кеуде торы мүшелерiнiң қабыну процестерi
b)қан қысымының ғте жоғары кғтерiлуi
c)жүрек аймығының ауруы
d)терi аурулары, қатерлi және қатерсiз жаңа ғскiндер, қышаға кғтерiңкi сезiмталдық
e)бәлшық еттiң ауруы, қәяңдар
543.Әыздырғыш компресiн қолдану кғрсетiлiмдерiн таңдаңыз:
a)кғмекей және буындардың қабыну процесi
b)терiдегi аллергиялық iрiңдi бғртпелер
c)қызбада
d)орталық қәлақтың iрiңдi қабынуы
e)терiнiң бүтiндiгiнiң бәзылуы
544.Әыздырғыш компрессiн қолдану кғрсетiлiмдерiн таңдаңыз:
a)терiдегi аллергиялық iрiңдi бғртпелер
b)инъекциядан кейiнгi инфильтраттар
c)қызбада
d)орталық қәлақтың iрiңдi қабынуы
e)терiнiң бүтiндiгiнiң бәзылуы
545.Әыздырғыш компрессiн қолдану кғрсетiлiмдерiн таңдаңыз:
a)қызбада
b)терiдегi аллергиялық iрiңдi бғртпелер
c)сiңiрдiң тартылуы және соғып алу (соғуды алған соң бiр тәулiк ғткенде )
d)орталық қәлақтың iрiңдi қабынуы
e)терiнiң бүтiндiгiнiң бәзылуы
546.Әыздырғыш компресiн қолдануға қарсы кғрсетiлiмдерiн таңдаңыз:
a)инъекциядан кейiнгi инфильтраттар
b)инъекциядан кейiнгi абцесстер
c)сiңiрдiң тартылуы және соғып алу (соғуды алған соң бiр тәулiк ғткенде)
d)орталық қәлақтың iрiңдi қабынуы
e)қалыпты дене температурасы
547.Әыздырғыш компресiн қолдануға қарсы кғрсетiлiмдерiн таңдаңыз:
a)кғмей және буындардың қабыну процесi
b)инъекциядан кейiнгi инфильтраттар
c)сiңiрдiң тартылуы және соғып алу (соғуды алған соң бiр тәулiк ғткенде)
d)қалыпты дене температурасында
e)терiнiң бүтiндiгiнiң бәзылуы,терiдегi аллергиялық және iрiңдi бғртпелер,қызбада
548.Жылытқышты беруге болатын кғрсетiлiмдерiн таңдаңыз:
a)жалпы және жергiлiктi жылыту, қызбаның 1,3 кезеңдерi
b)iш қуысының жедел қабыну процессi(соқыр iшек,холецистит,перитонит,панкреатит)
c)жаңа ғскiндер
d)жарақаттардан соң алғашқы тәулiкте, қан қысымының ғте жоғары кғтерiлуi
e)қан ағулар
549.Жылытқышты беруге болатын кғрсетiлiмдерiн таңдаңыз:
a)жаңа ғскiндер
b)iш қуысының жедел қабыну процессi(соқыр iшек,холецистит,перитонит,панкреатит)
c)әлтабарды сүңгiлегенде
d)жарақаттардан соң алғашқы тәулiкте, қан қысымының ғте жоғары кғтерiлуi
e)қан ағулар
550.Жылытқышты беруге болатын кғрсетiлiмдерiн таңдаңыз:
a)жаңа ғскiндер
b)iш қуысының жедел қабыну процессi(соқыр iшек,холецистит,перитонит,панкреатит)
c)қан ағулар
d)жарақаттардан соң алғашқы тәулiкте, қан қысымының ғте жоғары кғтерiлуi
e)инъекциядан кейiнгi ифильтрат
551.Жылытқышты беруге қарсы кғрсетiлiмдерiн таңдаңыз:
a)жалпы және жергiлiктi жылыту
b)iш қуысының жедел қабыну процессi(соқыр iшек,холецистит,перитонит,панкреатит)
c)әлтабарды сүңгiлегенде
d)қызбаның 1,3 кезеңдерi
e)инъекциядан кейiнгi ифильтрат
552.Жылытқышты беруге қарсы кғрсетiлiмдерiн таңдаңыз:
a)жалпы және жергiлiктi жылыту
b)қызбаның 1,3 кезеңдерi
c)әлтабарды сүңгiлегенде
d)жаңа ғскiндер, қан ағулар (соғып алудың бiрiншi сағатында)және жарақаттан соң алғашқы тәулiкте, қан қысымының ғте жоғары кғтерiлуiнде
e)инъекциядан кейiнгi ифильтрат
553.Сүлiктi қоюға болатын кғрсетiлiмдерiн таңдаңыз:
a)қан қысымының ғте жоғары кғтерiлуi,гипертониялық ауру, ЖИА (миокард инфарктi,стенокардия)
b)қан аздық,артериялық қан қысымының тғмендеуi
c)қан әюының тғмендеуi
d)антикоагулянттармен емдеу
e)iрiңдi септикалық және аллергиялық аурулар,терiнiң кғтерiңкi сезiмталдығы, жүктiлiк
554.Сүлiктi қоюға болатын кғрсетiлiмдерiн таңдаңыз:
a)қан әюының тғмендеуi
b)қан аздық,артериялық қан қысымының тғмендеуi
c)венозды бауыр iркiлуi, вена тромбоздары және тромбофлебиттер
d)антикоагулянттармен емдеу
e)iрiңдi септикалық және аллергиялық аурулар,терiнiң кғтерiңкi сезiмталдығы, жүктiлiк
555.Сүлiктi қоюға болатын кғрсетiлiмдерiн таңдаңыз:
a)антикоагулянттармен емдеу
b)қан аздық,артериялық қан қысымының тғмендеуi
c)қан әюының тғмендеуi
d)геморрой
e)iрiңдi септикалық және аллергиялық аурулар,терiнiң кғтерiңкi сезiмталдығы, жүктiлiк
556.Сүлiктi қоюға қарсы кғрсетiлiмдерiн таңдаңыз:
a)қан қысымының ғте жоғары кғтерiлуi,гипертониялық ауру, ЖИА (миокард инфарктi,стенокардия)
b)қан аздық,артериялдық қан қысымының тғмендеуi,қан әюының тғмендеуi,антикоагулянттармен емдеу
c)венозды бауыр iркiлуi
d)геморрой
e)вена тромбоздары және тромбофлебиттер
557.Сүлiктi қоюға қарсы кғрсетiлiмдерiн таңдаңыз:
a)қан қысымының ғте жоғары кғтерiлуi,гипертониялық ауру, ЖИА (миокард инфарктi,стенокардия)
b)вена тромбоздары және тромбофлебиттер
c)венозды бауыр iркiлуi
d)геморрой
e)iрiңдi септикалық және аллергиялық аурулар,терiнiң кғтерiңкi сезiмталдығы,жүктiлiк
558.Мәзды мәйықты қолданудың емдiк әсерi немен байланысты екенiн кғрсетiңiз:
a)қан тамырларының кеңеуiмен
b)қан тамырларының тарылуымен
c)iшкi мүшелердiң жылтыр бәлшық еттерiнiң кеңеуiмен
d)жылылық әсерiмен
e)қабыну инфильтраттарының сорылуымен
559.Әыздырғыш компрессiн қолданудың емдiк әсерi немен байланысты екенiн кғрсетiңiз:
a)қан тамырының тарылуымен
b)iшкi мүшелердiң жылтыр бәлшық еттерiнiң жиырылуымен
c)қан тамырларының кеңеюiмен
d)жергiлiктi қан алу әсерiмен
e)қызуды түсiру әсерiмен
560.Жылытқышты беруге болатын судың температурасын кғрсетiңiз:
a)40-45~°С
b)37-38~°С
c)65-70~°С
d)80-85~°С
e)100~°С
561.Жылытқышты сумен қандай кғлемде толтырылатынын кғрсетiңiз:
a)1/3
b)2/3
c)1/2
d)1\4
e)1\6
562.Жылытқышты қолданудың емдiк әсерi немен байланысты:
a)жергiлiктi қан алу әсерiмен
b)iшкi мүшелердiң жылтыр бәлшық еттерiнiң жиырылуымен
c)дененiң жылытылған аймағына қан толуы және қабынуды сору әсерiмен
d)қан тамырларының тарылуымен
e)қан әюының тғмендеуiмен
563.Сүлiктi қолданудың емдiк әсерi немен байланысты
a)ыстық түсiрушi әсерiмен
b)iшкi мүшелердiң жылтыр бәлшық еттерiнiң жиырылуымен
c)дененiң жылытылған аймағына қан толуы және қабынуды сору әсерiмен
d)қан тамырларының тарылуымен
e)қан әюының тғмендеуiмен
564.Әыздырғыш компрестiң қабаттарын салу реттiлiгiн таңдаңыз?
a)компрестiк мата,компрестiк қағаз,мақта,бинт
b)компрестiк мата, компрестiк қағаз, бинт, мақта
c)мақта, компрестiк мата, компрестiк қағаз, бинт
d)компрестiк мата, мақта, компрестiк қағаз, бинт
e)компрестiк қағаз, бинт
565.Науқастан сүлiктi алып тастау қажет болса сүлiк жабысып тәрған жердiң терiсiн немен сүртедi?
a)тәзды сумен
b)глюкоза ерiтiндiсiмен
c)хлорамин ерiтiндiсiмен
d)сабынды ерiтiндiмен
e)натрий хлоридi ерiтiндiсi
566.Сүлiктi алып тастағаннан кейiн қандай шараларды жүргiзу қажет?
a)1 тәулiкке қәрғақ асептикалық таңғышты салу
b)сүлiк сорған жердi сутегi асқын тотығы ерiтiндiсiмен ғңдеу
c)сүлiк сорған жердi калий перманганат ерiтiндiсiмен ғңдеу
d)сүлiк сорған жердi йод ерiтiндiсiмен ғңдеу
e)натрий хлоридi ерiтiндiсiмен ғңдеу
567.Әандай физиотерапиялық емшараларды қолданғанда келесi асқынулар байқалады:қышу және жара айналасының iрiңдеуi, оның ластануы себебiнен, жарадан қан ағу, қан қәйылу.
a)сүлiктi қойғанда
b)компресстердi қойғанда
c)қыша қағазын қойғанда
d)суық компресс
e)ыстық компресс
568.Гирудотерапия деген не, түсiнiктi берiңiз
a)оттегiмен ғңдеу
b)сүлiкпен емдеу
c)жылумен емдеу
d)суықпен емдеу
e)сумен емдеу
569.Сүлiктi қояр алдында науқастың терiсiн қандай ерiтiндiмен сүрту қажет
a)тәзды сумен
b)глюкоза ерiтiндiсiмен
c)хлорамин ерiтiндiсiмен
d)сабынды су ерiтiндiсiмен
e)натрий хлоридi ерiтiндiсiмен
570.Әыша қағазын қою үшiн қандай температурадағы су қолданылатынын кғрсетiңiз:
a)36-37~°С
b)40-45~°С
c)65-70~°С
d)37-39~°С
e)20-22~°С
571.Әыша қағазын алғаннан кейiн мейiрбике не iстеуi қажет:
a)науқастың терiсiн жылы сумен ылғалдатылған салфеткамен сүрту, қәрғақ сүлгiмен сүрту
b)терiнi вазелинмен майлау
c)терiнi спиртпен ғңдеу
d)терiнi сутегi асқын тотығымен ғңдеу
e)қәрғақ таңғышты салу
572.Әыша қағазының жарамсыздығын кғрсетiңiз:
a)қыша қағаздан тғгiлмейдi, дайындалған күнi кғрсетiлмеген
b)қағаз бетiнен қыша тғгiледi, суға салғанда қышаның ғткiр иiсi жоқ болады, дайындалған күнi кғрсетiлмеген
c)қышаның ғзiне тән арнайы иiсi бар
d)барлық партияның жарамдылық мерзiмi кғрсетiлгенi бар
e)қышаның ғзiне тән арнайы иiсi болмайды
573.Әыздырғыш компрестi науқастың денесiнде қанша уақытқа қалдыратынын кғрсетiңiз:
a)2-3 сағатқа
b)8-10 сағатқа
c)1 тәулiкке
d)2 тәулiкке
e)6 тәулiкке
574.Салқын компрестi қойғанда салфетканы қандай жиiлiкпен ауыстыру керек екенiн белгiлеңiз:
a)10-15 сағаттан кейiн
b)әрбiр 2-3 минуттан кейiн
c)бiр тәулiктен соң
d)кеуiп кетуiне байланысты
e)2 сағаттан кейiн
575.Сүлiктi мейiргер банкадан алады:
a)пинцетпен
b)корнцангпен
c)шпательмен
d)қолмен
e)пробиркамен
576.Әәлау кезiнде алғашқы кғмек ретiнде қолданылады:
a)жылытқыш компресс
b)мәзды мүйық
c)ыстық компресс
d)ылғалды сүрту
e)ылғалды компресс
577.Медициналық сүлiктiң тiстеуi кезiнде бғлiнетiн нәрсе
a)гирудин
b)гепарин
c)гистамин
d)гиолин
e)глобулин
578.Кеудетерапиясы сеансынан кейiн қанша уақыттан соң сүлiктердi ауыстырады (сағат):
a)24
b)12
c)2
d)қанды сору кғрсеткiшiне қарай
e)16
579.Жылытқышты қоюдың қарсы кғрсетiлiмдерiнiң бiрi болады:
a)жедел аппендицит
b)асқынбаған жаралар, асқазан
c)қәрғақ плеврит
d)бронхиттер
e)пнемония
580.Әыша қағазын қою әзақтығы (минут):
a)30-40
b)20-30
c)7-10
d)2-3
e)6-16
581.Әан түкiру және ғкпеден қан кетудегi қарсы кғрсетiлiм:
a)қыша қағазын кеуде торына басу
b)пациентi отырғызу, тыныштандыру
c)мәзды мәйықтарды кеуде торына қою
d)дененiң бас жағын кғтеру
e)мәзды мәйықтарды iшiне қою
582.Жылытқыш компресс қарсы кғрсетiледi:
a)отитте
b)инфильтратта
c)жарақаттың алғашқы сағаттарында
d)ангина
e)ринит
583.Жылытқыш қоюдың кғрсетiлiмi:
a)жедел аппендицит
b)инсульт
c)қан кету
d)суықтану
e)тонзиллит
584.Әыша қағазын қоюдың қарсы кғрсетiлiмi:
a)невралгия
b)радикулит
c)тыныс жолдарының асқынған аурулары
d)ғкпеден қан кетуде
e)тонзиллит
585.Жылы компресстi әрбiр ауыстырады (минут):
a)60
b)30
c)10
d)2-3
e)16
586.Дәрдi - дәрмектердiң енгiзу жолдарын кғрсетiңiз:
a)сыртқа
b)энтеральды, ингаляциялық
c)парентеральдық
d)барлық аталғандар жеткiлiксiз
e)аталғандар жеткiлiктi
587.Дәрiханадан дәрi - дәрмектердi жаздырып алу және алуды жүргiзедi:
a)палаталық мейiрбике
b)бғлiм меңгерушiсi
c)бғлiмнiң аға мейiрбикесi
d)аурухананың аға мейiрбикесi
e)емшара мейiргерi
588.Дәрiханадан дәрi - дәрмектердi жаздырып алу және алуды бғлiмнiң аға мейiрбикесi жүргiзедi.
a)дәрiгердiң ем тағайындайтын парағына бғлiмнiң қажеттiлiгiне сәйкес, палаталық мейiрбикенiң жазбаша мәлiметi бойынша
b)қызу парағына сәйкес
c)үлестiкке сәйкес
d)су балансын есептеу парағына сәйкес
e)статистикалық картаға сәйкес
589.Дәрiханадан дәрi - дәрмектердi алу үшiн қажеттi қәжатты кғрсетiнiз:
a)қызу парағы(ф.004/у)
b)ауруханадағы науқастың медициналық картасы (ф.003/у)
c)емдеуге жатқызудан шеттелiлген және науқастарды есепке алу(ф.001/у)
d)дәргердiң ем тағайындайтын парағы (ф.004-1/у)
e)дәрiлердi және таңғыш заттарды алатын талаптар(ф.434/у)
590.Дәрiханадан дәрi - дәрмектердi алатын талаптар жазылады.
a)1 данадан
b)2 данадан
c)3 данадан
d)4 данадан
e)5 данадан
591.Дәрiханадан дәрi - дәрмектердi алатын талапқа қол қояды.
a)медициналық мекеменiң бас дәргерi
b)мейiрбике iсi бойынша бас дәргердiң орынбасары
c)бғлiм меңгерушiсi
d)емдеу дәргерi және аға мейiрбике
e)аға мейiрбике және бғлiм меңгерушiсi
592.Дәрiханадан улы, есiрткелiк препараттарды және этил спиртiн алатын талап 4 данадан қандай тiлде жазылады:
a)орыс тiлiнде
b)латын тiлiнде
593.Дәрi - дәрмектердi сейфте кiлттеп сақтағанда топ бойынша оларды орналастыру ережесi сақтала ма:"А " тiзiмi ( улы және есiрткелi ), "Б "(қатты әсер етушi):
a)сақталады
b)сақталмайды
594.Медициналық мекемеде "А" және "Б" тобы тiзiмi бойынша дәрi - дәрмектердi сақтайтын сейфтiң кiлтi сақталады:
a)бғлiм меңгерушесiнде
b)аға мейiрбикеде
c)егу кабинетiнiң мейiрбикесiнде
d)палаталық мейiрбикеде
e)медициналық мекеме бойынша бәйрықпен тағайындалған адамда
595.Медициналық мекеме бойынша есiрткелiк дәрi - дәрмектер сақталады:
a)бғлiмде жауып бекiтiлген шкафта "сыртқа" деген белгiмен
b)бғлiмде жауып бекiтiлген шкафта"iшке"деген белгiмен
c)бғлiмде жауып бекiтiлген шкафта "парентеральдық" деген белгiмен
d)бғлек оңашаланған жауып бекiтiлген бғлмеде сейфте
e)мейiргер постында жауып бекiтiлген шкафта "парентеральдық" деген белгiмен
596.Бғлiмдегi улы,есiрткелiк және қатты әсер ететiн дәрiлердiң қоры күнделiктi қажеттiлiктен аспауы керек:
a)улы - 3.есiрткелiк- 5,қатты әсер етушi - 10
b)улы-10. есiрткелiк- 3. қатты әсер етушi- 5
c)улы-3. есiрткелiк-10. қатты әсер етушi -5
d)улы-5. есiрткелiк -3. қатты әсер етушi-10
e)улы-6. есiрткелiк-6. қатты әсер етушi -6
597.Улы, есiрткелiк дәрi - дәрмектердi сақталуы, есептеуi,сақтауы және әтымды қолдануы медициналық мекеме бойынша жауапкершiлiгi жүктеледi:
a)бғлiм меңгерушесiне
b)мейiрбике iсi бойынша бас дәрiгердiң орынбасарына
c)медициналық мекеменiң бас дәрiгерiне
d)медициналық мекеменiң бас дәрiгерiне және медициналық мекемесi бойынша бәйрықпен тағайындалған адамға
e)аға медбикеге
598.Бғлiмде қатты әсер ететiн дәрi - дәрмектердi сақталуына және науқастарға беруiне жауапкершiлiктi атқарады:
a)бғлiм меңгерушiсi және аға мейiрбике
b)бғлiм меңгерушiсi және дәрiгер
c)палаталық мейiрбике және аға мейiрбике
d)егу кабинетiнiң мейiрбикесi
e)бғлiм меңгерушiсi
599.Есiрткелiк дәрiлерден қолданылған ампулалар медициналық мекеме бойынша есiрткелiк дәрiлердi сақтауға жауапты адамға тапсырылады және әрбiр айдың 30 қалдырмай комиссиямен жойылады(акт.Ф.У.2.)
a)ия
b)жоқ
600.Дәрi - дәрмектердi сыртқы жолмен енгiзу - бәл:
a)ауыз арқылы iшке, тiл астына, әртына, тiк iшек арқылы
b)терiге, қәлаққа, кғздiң сiлеймелi, мәрын қуысының және қынаптың шырышты қабығына.
c)тыныс жолдарына, оларды деммен тарду арқылы
d)ас қорту жолдарынан ғтпей иньекция арқылы тiнге
e)тамырларға, қуыстарға, мидың не жәлынның торлы қабығына
601.Дәрi - дәрмектердi энтералды жолмен енгiзу - бәл:
a)ауыз арқылы iшке, тiл астына, әртына, тiк iшек арқылы
b)терiге, қәлаққа, кғздiң сiлеймелi қабығына, мәрын қуысының және қынаптың шырышты қабығына
c)тыныс жолдарына, оларды деммен тарту арқылы
d)ас қорту жолдарынан ғтпей иньекция арқылы тiнге
e)тамырларға, қуыстарға, мидың не жәлынның торлы қабығына
602.Дәрi - дәрмектердi парентералдық жолмен енгiзу - бәл:
a)ауыз арқылы iшке, тiл астына, әртына, тiк iшек арқылы
b)терiге, қәлаққа,кғздiң сiлеймелi қабығына
c)тыныс жолдарына, оларды деммен тарту арқылы
d)ас қорыту жолдарына ғтпей иньекция арқылы тiнге, тамырларға, қуыстарға, мидың не жәлынның торлы қабығына
e)мәрын қуысының және қынаптың шырышты қабығына
603.Медициналық мекемелердiң бғлiмдерiне дәрi- дәрмектердi жазып алу және алу iсiнiң орындалу тәртiбi келесi кезеңдерден тәрады:
a)тағайындауларды дәрiгердiң ем тағайындайтын парағынан таңдап алудан
b)дәрi- дәрмектерден талапты қәрастырудан
c)дәрi - дәрмектердi дәрiханадан алудан
d)аталғандар жеткiлiктi
e)аталғандар жеткiлiксiз
604.Дәрi - дәрмектердi ингаляциялық жолмен енгiзу - бәл:
a)ауыз арқылы, тiл астына, әртына, тiк iшiек арқылы
b)терiге, қәлаққа, кғздiң сiлеймелi қабығына, мәрын қуысының және қынаптың шырышты қабығы арқылы
c)тыныс жолдарына, оларды деммен тарту арқылы
d)ас қорту жолдарынан ғтпей иньекция арқылы тiнге
e)тамырларға, қуыстарға, мидың не жәлынның торлы қабығына
605.Дәрi - дәрмектердi ауыз арқылы енгiзу әдiсiнiң артықшылығы:
a)жүйелi қан ағымына жай түседi
b)асқазан және iшек сғлдерiнiң әсерiнен,бауырдағы химиялық ғзгерiстерден кейiн дәрi дәрмектiң толық жойылғанша ғзгерiске әшырауы
c)қандағы дәрiнiң қоюлығын жасауды алдын ала қарастыру мүмкiн емес
d)дәрiлiк түрдiң әртүрiн қолдану
e)дәрi дәрмектiң нақты дозасы анықталады
606.Дәрi - дәрмектердi ауыз арқылы енгiзу әдiсiнiң артықшылығы:
a)жүйелi қан ағымына жай түседi
b)асқазан және iшек сғлдерiнiң әсерiнен,бауырдағы химиялық ғзгерiстерден кейiн дәрi дәрмектiң толық жойылғанша ғзгерiске әшырауы
c)қандағы дәрiнiң қоюлығын жасауды алдын ала қарастыру мүмкiн емес
d)дәрi дәрмектiң нақты дозасы анықталады
e)заласыздандырылмаған түрде дәрiнi қолдану
607.Ұйелдер жыныс мүшелерi ауруларын емдегенде дәрi - дәрмектер қандай түрде қынапқа енгiзiледi:
a)шариктер, мақта -дәке тампондары
b)әнтақтар, сеппелер
c)жағуға және бүркiп жууға арналған ерiтiндiлер
d)барлық аталғандар дәрыс
e)барлық аталғандар дәрыс емес
608.Тiк iшек арқылы дәрi енгiзудiң артықшылығы:
a)жылдам сорылуы және дозасы туп - тура
b)дәрiге асқорту ферменттерiнiң әсерi тимейдi, бауырдан аса түседi
c)дәрiнi енгiзу мүмкiншiлiгi болады ғңештiң ғтпеуiнде, жәтынудың бәзылуында, ес түссiз жағдайда, психикалық ауруларда
d)барлық аталғандар дәрыс
e)барлық аталғандар дәрыс емес
609.Посттық мейiрбике қажеттi дәрi-дәрмектерге iрiктеудi жасағандағы қәжатты кғрсетiнiз:
a)қызу парағы(ф.004/у)
b)ауруханалық науқастың медициналық картасы (ф.003/у)
c)емдеуге жатқызудан шеттелiлген және науқастарды есепке алу (ф.001/у)
d)дәрiгердiң ем тағайындайтын парағы (ф.004-1/у)
e)ауруханадан шыққан науқастың статистикалық картасы(ф.006/у)
610.Посттағы медициналық шкафта қандай дәрi - дәрмектер сақталады:
a)сыртқа қолдану үшiн
b)парентералды қолдану үшiн
c)антибиотиктер және оларды ерiткiштерi
d)(т/i, т/а, б/е, к/т.)енгiзуге арналған дәрi дәрiмектер
e)анафилактикалық шокты болдырмау үшiн
611.Посттағы медициналық шкафта қандай дәрi - дәрмектер сақталады:
a)парентералды қолдану үшiн
b)iшке қолдану үшiн
c)антибиотиктер және оларды ерiткiштерi
d)(т/i, т/а, б/е, к/т.)енгiзуге арналған дәрi дәрiмектер
e)анафилактикалық шокты болдырмау үшiн
612.Егу кабинетiнiң медициналық шкафында қандай дәрi - дәрмектер сақталады:
a)сыртқа қолдану үшiн
b)iшке қолдану үшiн
c)антибиотиктер және олардың ерiткiштерi
d)табилеткалар және тамшылар
e)майлар мен пасталар
613.Егу кабинетiнiң медициналық шкафында қандай дәрi - дәрмектер сақталады:
a)сыртқа қолдану үшiн
b)iшке қолдану үшiн
c)табилеткалар және тамшылар
d)анафилактикалық шокты болдырмау үшiн
e)майлар мен пасталар
614.Егу кабинетiнiң медициналық шкафында қандай дәрi - дәрмектер сақталады:
a)сыртқа қолдану үшiн
b)iшке қолдану үшiн
c)майлар мен пасталар
d)табилеткалар және тамшылар
e)(т/i, т/а, б/е, к/т.)енгiзуге арналған дәрi дәрiмектер
615.Дәрiханда даярланған iшке қолдану арналған дәрiлiк түр қандай түстi этикеткада болады:
a)ақ
b)кғгiлдiр, кғк
c)сары
d)жасыл
e)қызыл
616.Дәрiханада даярланған кғк тамырға, кғк тамырға тамшылатып енгiзуге арналған ампуладағы және флакондағы залалсыздандырылған ерiтiндiнiң түрi қандай түстi этикеткада болады:
a)ақ
b)кғгiлдiр, кғк
c)сары
d)жасыл
e)қызыл
617.Дәрiханада даярланған сыртқа қолдануға арналған дәрiлiк түр қандай түстi этикеткада болады:
a)ақ
b)кғгiлдiр
c)сары
d)жасыл
e)қызыл
618.1 шай қасықта қанша миллилитр дәрiлiк ерiтiндi болады:
a)7,5-10 мл
b)5 мл
c)15 мл
d)20 мл
e)25 мл
619.1 ас қасықта қанша мл дәрiлiк ерiтiндi болады:
a)7.5 - 10 мл
b)5 мл
c)15 мл
d)20 мл
e)25 мл
620.1 бал қасықта қанша мл дәрiлiк ерiтiндi болады:
a)7.5-10 мл
b)5 мл
c)15 мл
d)20 мл
e)25 мл
621.Микстуралар, қайнатпалар, су тәндырындары, сары сулар, вакциналар, майлар, суппозиторийлар сақталады:
a)постағы медициналық шкафта
b)егу кабинетiндегi медициналық шкафта
c)аға мейiрбикенiң медициналық шкафында
d)тоңазытқышта (t+2~°C, t+14~°C)
e)медициналық шкафта
622.Улы, есiрткелiк және есiрту әсерi бар дәрiлердi есептеу ушiн қандай журнал жүргiзiледi:
a)емдеуге жатқызудан шеттелiлген және науқастарды есепке алу
b)жәкпалы ауруларды есептейтiн журнал
c)қызуды тiркейтiн журнал
d)улы, есiрткелiк және есiрту әсерi бар дәрiлердi есептейтiн журнал
e)улануды есепке алу журналы
623.Улы, есiрткелiк және есiрту әсерi бар дәрiлер, этил спиртi заттық - сандық есептеуге, бақылауға жатады, журнал бойынша шнурленген, номiрленген және мғр соғылған, медициналық мекеменiң аға дәрiгерiнiң қолы қойылған:
a)жауап дәрыс
b)жауап дәрыс емес
624.Улы, есiрткелiк және қатты әсерлi дәрiлердiң шығындарын есептеу ережесiн бәзғанда мейiрбике қандай қылмыстық жауапкершiлiктi алады?
a)әкiмшiлiк жаза
b)қылмыстық жауапкершiлiк
c)сғгiс
d)ескерту
e)жазбаша ескерту алады
625.Дәрiгердiң ем тағайындайтын парағында дәрi - дәрмектердi тағайындағанда кғрсетiледi:
a)дәрi -дәрмектiң аты және түрi, бiр реттiк және тәулiктiк дозасы, қабылдау реттiлiгiн, қабылдау әдiсi мен ережесi
b)дәрi дәрмектiң аты және түрi
c)дәрi - дәрмектiң аты, дозасы, және қабылдау реттiлiгi
d)дәрә - дәрмектiң аты, дозасы және қабылдау ережесi
e)дозасын қабылдау реттiлiгi
626.Асқа дейiн деп белгiленген дәрi - дәрмектердi науқасқа қабылдайды:
a)асқа дейiн 15-30 мин
b)асқа дейiн 35-40 мин
c)асқа дейiн 45-50 мин
d)асқа дейiн 60 мин
e)асқа дейiн 30-60 мин
627."Астан кейiн" деп белгiленген дәрi дәрмектердi науқас қабылдайды:
a)астан кейiн 35-40 мин
b)астан кейiн 15-20 мин
c)астан кейiн 45-50 мин
d)астан кейiн 60 мин
e)асқа дейiн 30-60 мин
628.Ашқарында қабылдауға тағайындалған дәрi дәрмектердi науқас қабылдайды :
a)танертен 15 мин бәрын таңертеңгi тамаққа дейiн
b)күндiз 30-60 мин бәрын кешкi тамаққа дейiн
c)күндiз 30-60 мин бәрын түскi тамаққа дейiн
d)таңертең 30-60 мин бәрын таңертеңгi тамаққа дейiн
e)асқа дейiн 30-60 мин
629.¬йықтататын әсерi бар дәрi дәрмектердi науқас қабылдайды
a)әйқыға дейiн 15 мин
b)әйқыға дейiн 30 мин
c)әйқыға дейiн 45 мин
d)әйқыға дейiн 60 мин
e)әйқыға дейiн 10 мин
630.Науқасқа дәрiлердi үлестiрер алдында: мейiрбике қолына тазартуды жүргiзедi, мәкият этикеткадағы жазуды оқиды, сақталу мерзiмi мен тағайындалған бiр реттiлiк дозаны тексередi, дәрiлiк препараттың қабылдауын бақылап, дәрiгердiң ем тағайындайтын парағына белгi қояды.
a)мейiрбикенiң iс әрекетi дәрыс
b)мейiрбикенiң iс әрекетi жеткiлiксiз
631.Тiнге, терi iшiне, терi астына, бәлшық етке, сүйекке,кғк тамырға, артерияға, лимфаға, плевраға, буын, iш, жүрек iшi қуыстарына, жәлын және ми кеңiстiгiне дәрi- дәрмектердi парентеральдық әдiспен енгiзу толық кғлемде аталған ба:
a)ия, толық кғлемде
b)жоқ, толық кғлемде емес
632.Дәрi - дәрмектердi парентеральдық жолмен енгiзудiң артықшылығы:
a)дәлдiк мғлшерлеу, жылдам әсер етуi
b)бауырдың барьерлiк қызметiн алып тастау
c)науқастың жағдайына байланысты емес
d)аталғандар дәрыс
e)аталғандар жеткiлiксiз
633.Дәрi - дәрмектердi парентеральдық жолмен енгiзудiң жетiспеушiлiгi:
a)дәлдiк мғлшерлеу, жылдам әсер етуi
b)антисептика ережесiн сақтау
c)бауырдың барьерлiк қызметiн алып тастау, науқастың жағдайына байланысты емес
d)дәрi дәрмектердi пациенттiiң жағдайна байланысты емес еңгiзе беру
e)тек стерилдi бiр рет қолданылатын қәралдарды қолдану
634.Дәрi - дәрмектердi парентеральдық жолмен енгiзудiң жетiспеушiлiгi:
a)дәлдiк мғлшерлеу, жылдам әсер етуi
b)дәрi дәрмектердi пациенттiiң жағдайна байланысты емес еңгiзе беру
c)бауырдың барьерлiк қызметiн алып тастау, науқастың жағдайына байланысты емес
d)иньекция қойғанда ауру, терiнiң бүтiндiгiнiң бәзылуы
e)тек стерилдi бiр рет қолданылатын қәралдарды қолдану
635.Дәрi - дәрмектердi парентеральдық жолмен енгiзудiң жетiспеушiлiгi:
a)дәлдiк мғлшерлеу, жылдам әсер етуi
b)дәрi дәрмектердi пациенттiiң жағдайна байланысты емес еңгiзе беру
c)бауырдың барьерлiк қызметiн алып тастау, науқастың жағдайына байланысты емес
d)тек стерилдi бiр рет қолданылатын қәралдарды қолдану
e)оқытылған медициналық қызметкердiң қатысуы
636.Шрицтердiң түрлерi дәрыс аталған ба:
a)кғп рет қолданылатын, (шыны)
b)бiр рет қолданылатын (пластмассалы зауыттық жағдайда залалсыздандырылған)
c)инсулиндiк, туберкулиндiк
d)аталғандар дәрыс
e)аталғандар дәрыс емес
637.Иньекцияға арналған шприц тәрады:
a)қуысты цилиндрден, үлкен поршенге және кiшi тесiгi ине астындағы конустың инесiне арналған
b)поршеннiң ғзегiнен және сабынан
c)дәрыс
d)дәрыс емес
638.Инъекциялық ине - қуысты жiңiшке металды түтiк тот алмайтын болаттан жасалған, бiр шетi қисық кесiлген үшкiрлi , ал басқа шетiне канюля бекiтiлген, шприцтiң ине астындағы конусына киiледi:
a)дәрыс
b)дәрыс емес
639.Инелердiң әзындығы, кесiлген жерi ғзгеше болама және олар тағайындалуы бойынша қатал пайдалануы керек пе:
a)ия
b)жоқ
640.Терi iшiне иньекция қою үшiн иненiң әзындығын таңдаңыз:
a)¬зындығы -20 мм кесiлген жерi 0,4 мм
b)әзындығы-60 мм кесiлген жерi 0,8 мм
c)әзындығы -15 мм кесiлген жерi 0,4 мм
d)әзындығы-40 мм кесiлген жерi 0,8 мм
e)әзындығы-50 мм кесiлген жерi 0,9 мм
641.Асептика ережесiн сақтау мақсатымен иньекция қою үшiн қолданылады:
a)3 ине
b)1 ине
c)2 ине
d)4 ине
e)5 ине
642.Терi астына иньекция қою үшiн, иненiң әзындығын таңдаңыз:
a)иненiң әзындығы 20 мм, кесiлген жерi 0.4 мм
b)иненiң әзындығы -60 мм,кесiлген жерi -0,8 мм
c)иненiң әзындығы иненiң әзындығы -15 мм, кесiлген жерi 0,4
d)иненiң әзындығы -40 мм, кеiлген жерi -0.8 мм
e)иненiң әзындығы -50 мм, кеiлген жерi -0.9 мм
643.Бәлшық етке иньекция қою үшiн иненiң әзындығын таңдаңыз:
a)иненiң әзындығы -20 мм, кесiлген жерi 0,4 мм
b)иненiң әзындығы-60 мм , кесiлген жерi 0,8 мм
c)инеiң әзындығы-15 мм , кесiлген жерi 0,4 мм
d)иненiң әзындығы-40 мм, кесiлген жерi 0,8 мм
e)иненiң әзындығы -50 мм, кеiлген жерi -0.9 мм
644.Кғк тамырға иньекция қою үшiн, иненiң әзындығын таңдаңыз:
a)иненiң әзындығы-20 мм, кесiлген жерi 0,4 мм
b)иненiң әзындығы-60 мм, кесiлген жерi 0,8 мм
c)иненiң әзындығы-40 мм, кесiлген жерi 0,8 мм
d)иненiң әзындығы-15 мм, кесiлген жерi 0,4 мм
e)иненiң әзындығы -50 мм, кеiлген жерi -0.9 мм
645.Терi iшiне иньекция қойғанда ине терiнiң қандай қабатына және қандай әзындыққа енгiзiледi:
a)терi астына тамырға қатарластыра( паралельдi)
b)бәлшық етке тiнге, терiге тiк 90~° бәрышпен иненiң ғзегiнен 0.5-1.0 см терiнiң үстiнен қалдырып
c)терiнiң мүйiзгектi қабаты астынан кесiлiмi әзындығына, терiге қатарластыра кесiлiмiн жоғары қаратып, терiден кесiлiмi, кғрiнуi керек
d)терi қыртысы үшкiлдiң негiзiне 45~° С бәрышпен,15 мм тереңдiкке(2/3 иненiң әзындығы) кесiлiмi жоғары қаралған
e)терi қыртысы үшкiлдiң негiзiне 60~° С бәрышпен,15 мм тереңдiкке(2/3 иненiң әзындығы) кесiлiмi жоғары қаралған
646.Бәлшық етке иньекция қойғанда ине енгiзiледi:
a)терi астына, тамырға қатарластыра(паралельдi)
b)бәлшық етке, тiнге, терiге 90~°С тiк бәрышпен иненiң ғзегiне 0,5-1 см терiнiң үстiнен қалдырып
c)терiнiң мүйiзгектi қабаты астына кесiлiм әзындығына, терiге қатарластыра кесiлiмiн жоғары қаратып, терiден кесiлiмi кғрiнуi керек
d)терi қыртысы үшкiлдiң негiзiне 45~°С бәрышпен, 15 мм тереңдiкке (иненiң 2/3 әзындығы ) кесiлiмi жоғары қаратып
e)терi қыртысы үшкiлдiң негiзiне 60~° С бәрышпен,15 мм тереңдiкке(2/3 иненiң әзындығы) кесiлiмi жоғары қаралған
647.Кғк тамырға иньекция қойғанда ине енгiзiледi:
a)терi астына тамырға қатарластыра (паралельдi)
b)бәлшық еттiк тiнге, терiге 90~°С тiк бәрышпен иненiң ғзегiне 0,5-1,0 см терiнiң үстiнен қалдырып
c)терiнiң мүйiзгектi қабаты астына кесiлiм әзындығына, терiге қатарластыра кесiлiмiн жоғары қаратып, терiден кесiлiмi кғрiнуi керек
d)терi қыртысы үшкiлдiң негiзiне 45~°С бәрышпен, 15 мм тереңдiкке (иненiң 2/3 әзындығы) кесiлiмi жоғары қаратып
e)терi қыртысы үшкiлдiң негiзiне 60~° С бәрышпен,15 мм тереңдiкке(2/3 иненiң әзындығы) кесiлiмi жоғары қаралған
648.Терi астына иньекция қойғанда ине енгiзiледi:
a)терi астына,тамырға қатарластыра (паралельдi)
b)бәлшық еттiк тiнге, терiге 90~°С тiк бәрышпен иненiң ғзегiне 0.5-1.0 см терiнiң үстiнен қалдырып
c)терiнiң мүйiзгектi қабаты астына кесiлiмi әзындығына, терiге қатарластыра кесiлiмiн жоғары қаратып, терiден кесiлiмi кғрiнуi керек
d)терi қыртысы үшкiлдiң негiзiне 45~°С бәрышпен, 15 мм тереңдiкке (иненiң 2/3 әзындығы) кесiлiмiн жоғары қаратып
e)терi қыртысы үшкiлдiң негiзiне 60~° С бәрышпен,15 мм тереңдiкке(2/3 иненiң әзындығы) кесiлiмi жоғары қаралған
649.Бәлшық етке иньекция жасайтын жерлердi кғрсетiңiз:
a)бiлiектiң iшкi бетi,үштiң ортаңғы бғлiгi, иықтың сыртқы бетi үштiң жоғарғы бғлiгi (БЦЖ)
b)иықтың сыртқы бетi үштiң жоғарғы бғлiгi, санның алдыңғы - сыртқы бетi үштiң ортаңғы бғлiгi ,iшперде қабырғасының алдыңғы -қыр бетiне, жауырын асты аймағына.
c)бғксенiң жоғарғы сыртқы квадранты, санның алдындағы сыртқы бетiнiң үштiң ортаңғы бғлiгi, иықтың сыртқы бетi үштiң жоғарғы бғлiгi
d)шынтақ иiсi бiлек, қол, аяқ, беткейлiк кғк тамырларына, бассүйек күмбезiнiң беткеәйлiк кғк тамырларына ( балаларға)
e)бассүйек күмбезiнiң беткеәйлiк кғк тамырларына ( балаларға)
650.Терi iшiне иньекция жасайтын жерлердi кғрсетiңiз:
a)бiлектiң iшкi бетi, үштiң ортаңғы бғлiгi иықтың сыртқы бетi үштiң жоғарғы бғлiгi (БЦЖ)
b)иықтың сыртқы бетi үштiң жоғарғы бғлiгi, санның алдыңғы - сыртқы бетi үштiң ортаңғы бғлiгi, iшперде қабырғасының алдыңғы - қыр бетiне, жауырын асты аймағына
c)бғксенiң жоғарғы сыртқы квадранты, санның алдыңғы сыртқы бетiнiң үштiң ортаңғы бғлiгi, иықтың сыртқы бетi үштiң жоғарғы бғлiгi
d)шынтақ иiсi бiлек, қол, аяқ, беткейлiк кғк тамырларына ,бассүйек күмбезiнiң беткейлiк кғк тамырларына (балаларға )
e)бассүйек күмбезiнiң беткеәйлiк кғк тамырларына ( балаларға)
651.Терi астына иньекция жасайтын жерлердi кғрсетiңiз:
a)бiлектiң iшкi бетi, үштiң ортаңғы бғлiгi: иықтың сыртқы бетi үштiң жоғарғы бғлiгi (БЦЖ)
b)иықтың сыртқы бетi үштiң жоғарғы бғлiгi, санның алдыңғы - сыртқы бетi үштiң ортаңғы бғлiгi, iш перде қабырғасының алдыңғы - қыр бетiне, жауырын асты аймағына
c)бғксенiң жоғарғы сыртқы квадранты, санның сыртқы бетiнiң үштiң ортаңғы бғлiгi, иықтың сыртқы бетi үштiң жоғарғы бғлiгi
d)шынтақ иiсi, бiлек, қол,аяқ, беткейлiк кғк тамырларына бассүйек күмбезiнiң беткейлiккғк тамырларына (балаларға )
e)бассүйек күмбезiнiң беткейлiк кғк тамырларына ( балаларға)
652.Кғк тамырға иньекция жасайтын жерлердi кғрсетiңiз:
a)бiлектiң iшкi бетi, үштiң ортаңғы бғлiгi : иықтың сыртқы бетi үштiң жоғарғы бғлiгi (БЦЖ)
b)иықтың сыртқы бетi үштiң жоғарғы бғлiгi , санның алдыңғы - сыртқы бетi үштiң ортаңғы бғлiгi , iшперде қабырғасының алдыңғы -қыр бетiне, жауырын асты аймағына
c)бғксенiң жоғарғы сыртқы квадранты ,санның сыртқы бетiнiң үштiң ортаңғы бғлiгi, иықтың сыртқы бетi үштiң жоғарғы бғлiгi
d)шынтақ иiсi, бiлек, қол,аяқ, беткейлiк кғк тамырларына, бассүйек күмбезiнiң беткейлiк кғк тамырына (балаларға)
e)иықтың сыртқы бетi үштiң жоғарғы бғлiгi
653.Иньекция жасайтын жердi тазарту үшiн қанша залалсыздандырылған мақта шариктерi қолданылады:
a) 4 мақта шариктерi
b) 2 мақта шариктерi
c) 3 мақта шариктерi
d) 1 мақта шариктерi
e) 5 мақта шариктерi
654.Иньекция жасарда - иньекция жасайтын жердi терi анисептигiне суландырылған 3 залалсыздандырылған мақта шариктерiмен жоғарыдан тғмен қарай бiр бағыттағы қозғалыспен орындап, тазартылады: бiрiншi шарикпен кең кғлемдi, екiншi шарикпен тiкелей иньекция жасайтын жердi сүртiңiз: үшiншi шарикпен сол қолдың 4 және 5 саусақтары арасында орналастырылады:
a)iс әрекет дәрыс
b)iс әрекет дәрыс емес
655.Егерде науқасқа тәру қалпында бәлшық етке иньекция жасалса қандай асқыну пайда болуы мүмкiн таңдаңыз:
a)жүйке бағанасының зақымдануы
b)жәмсақ әлпаның iрiңдi қабыну (абцесс)
c)иньекциядан кейiнгi инфильтрат (қатайған)
d)бәлшық еттiң кенеттен жиырылуынан иненiң сынуы
e)майлы ерiтiндiлердi енгiзгенде медикаментозды эмболияның болуы
656.Асептика ережесiн сақтамай бәлшық етке иньекция жасалса қандай асқыну пайда болуы мүмкiн таңдаңыз:
a)жүйке бағанасының зақымдануы
b)жәмсақ әлпаның iрiңдi қабынуы (абцесс)
c)иньекциядан кейiнгi инфильтрат (қатаю )
d)бәлшық еттiң кенеттен жиырылуынан ине сынуы
e)майлы ерiтiндiлердi енгiзгенде медикаментозды эмболияның болуы
657.Бәлшық етке иньекция жасарда иньекция орны дәрыс таңдап алынбаса, дәрiлiк заттың тiтiiркендiруi әсерi болса нервтi қоректендiретiн тамыр бiтелiп қалса қандай асқыну пайда болуы мүмкiн таңдаңыз:
a)жүйке бағанасының зақымдануы
b)жәмсақ әлпаның iрiңдi қабынуы (абсцесс)
c)иньекциядлан кейiнгi инфильтрат (қатаю) немесе iсiнген тiн бғлiгi
d)бәлшық еттiң кенеттен жиырылуынан иненiң сынуы
e)майлы ерiтiндiлердi енгiзгенде медикаментозды эмболияның болуы
658.Егерде майлы ерiтiндiнi енгiзгенде мейiрбике ине қан тамырларында болмағанын тексермесе бәлшық етке иньекция жасағанда мүмкiн пайда болатын асқынуды таңдаңыз:
a)жүйке бағанасының зақымдануы
b)жәмсақ әлпаның iрiңдi қабынуы (абцесс)
c)иньекциядан кейiнгi инфильтрат (қатаю) немесе iсiнген тiн бғлiгi
d)бәлшық еттiң кенеттен жиырылуынан иненiң сынуы
e)майлы ерiтiндiлердi енгiзгенде медикаментозды эмболияның болуы
659.Егерде бәлшық етке иньекция жасағанда дәрiлiк ерiтiндi жеткiлiксiз терең енгiзiлсе, қысқа ине қолданылса қандай асқыну пайда болуы мүмкiн таңдаңыз:
a)жүйке бағанасының зақымдануы
b)жәмсақ әлпаның iрiдi қабынуы (абцесс)
c)иньекциядан кейiнгi инфильтрат (қатаю)
d)бәлшық еттiң кенеттен жиырылуынан иненiң сынуы
e)майлы ерiтiндiлердi енгiзгенде медикаментозды эмболияның болуы
660.Егерде мейiрбике бәлшық етке иньекцияны бiр шприц немесе бiр инемен бiрнеше рет науқасқа жасаса қандай асқыну пайда болуы мүмкiн таңдаңыз:
a)жүйке бағанасының зақымдануы
b)жәмсақ әлпаның iрiңдi қабынуы (абцесс)
c)вирустiк гепатит В, СПИД
d)бәлшық етiң кенеттен жиырылуынан иненiң сынуы
e)майлы ерiтiндiлердi енгiзгенде медикаментозды эмболияның болуы
661.Егерде науқасқа кғк тамырға иньекция асептика ережелерiн дғрекi бәзып жасаса қандай асқыну болуы мүмкiн таңдаңыз:
a)гематома (терi астына қан ағу)
b)некроз (ғлiктену тiндердiң некрозы )
c)тромбофлебит (венаның тромбозы және қабынуы)
d)ауа эмболиясы, майлы эмболия (қан тамырлардың ауа немесе маймен тығындалуы)
e)сепсис (микробтардың қанға тарап кетуi )
662.Тромбофлебиттiң белгiлерiн кғрсетiңiз:
a)ауру, терiнiң қызаруы, және венаның жолы бойынша қатаюдан немесе iсiнудiң (инфильтраттың) пайда болуы
b)иньекция жасаған жерде қатаю пайда болады
c)терi астында қошқыл қызыл дақ пайда болады
d)нүктеленiп қан қәйылу басқанда жоқ болып кетпейдi
e)иньекция жасаған жерде iсiк пайда болады
663.Тромбофлебиттiң пайда болу себептерiн кғрсетiңiз:
a)бiр венаны жиi тесу:
b)олақ венаны тесу, венаның екi қабырғасын инемен тесу:
c)кғп мғлшерде қатты түршiктендiретiн заттарды терi астына қателесiп енгiзу:
d)тамырдың тромбпен бiтелуi
e)венаның екi қабырғасын инемен тесу:
664.Тағайындалған дәрiлiк затты шприцке дәрыс сорып алу үшiн бiлуi керек:
a)шрицтiң кғлемiн
b)иненiң әзындығын
c)шприцтiң "бғлiну бағасын"
d)дәрiлiк заттың енгiзу мғлшерiн
e)шрицтiң кғлемiн иненiң әзындығын
665.Шприцтiң бғлiну бағасы - бәл:
a)шприцтегi ерiтiндiнiң мғлшерi:
b)шприцтiң цилиндрдегi екi жақын бғлiну арасындағы ерiтiндiнiң мғлшерi
c)шприцтiң цилиндрдегi бғлiну
d)шрицтiң кғлемiн
e)иненiң әзындығын
666.Эмболия (қан тамыр iшiндегi бғгде зат) - бәл материалдық әсақ бғлшектердiң қан тамырына енуi:
a)иә
b)жоқ
667.Ғкпе артериясы және оның тармақтарының кенеттен маймен (эмболмен) бiтелiп қалуы аталады:
a)тромбоэмболия( қан мен тығындалуы )
b)майлы эмболия (маймен тығыздалуы)
c)ауа эмболия (ауамен тығындалуы )
d)дәрiлiк эмболия
e)тромбоэмболия( қан мен тығындалуы ) және майлы эмболия (маймен тығыздалуы)
668.Кғрсетiлген белгiлер: кенеттен кеуде ауруы және тәншығу әстамасы, жғтел, тәлғаның жоғарғы жартысының кғгеруi (цианоз - кғгеру ), тамыр соғудың жиiленуi тән:
a)ғкпе тамырларының эмболиясына
b)бронхиальды астмаға
c)плевритте (ғкпе қабығының қабынуы)
d)жедел ғкпе қабынуында (пневмонияда)
e)ғкпе абсцессiнде (iрiң қалтасында)
669.Майлы ерiтiндiнi енгiзгенде қандай алдын алу шаралары жүргiзiледi:
a)майлы ерiтiндiлер кғк тамырға енгiзiлмейдi
b)майлы ерiтiндiлер су моншасында алдын ала жылытылып терi астына немесе бәлшық етке енгiзiледi
c)майлы ерiтiндiнi енгiзер алдында поршендi ғзiңiзге қаратып тартып, шприцке қан түспегенiне кғзiңiздi жеткiзiңiз, тек сонан соң майлы ерiтiндiнi енгiзiңiз
d)аталғандар дәрыс
e)аталғандар дәрыс емес
670.Кғк тамырды тесiп ғткенде терi астына қошқыл қызыл дақ пайда болуы аталады:
a)тромбофлебит
b)гематома
c)инфильтрат
d)абсцесс
e)розеола (қызғылт дақ)
671.Гематоманың пайда болу себептерiн кғрсетiңiз :
a)олақ кғк тамырды тесу, кғк тамырдың екi қабырғасын инемен тесу және тiнге қанның енуi
b)олақ кғк тамырдвы тесу, кғп мғлшерде қатты түршiктiретiн затты терi астына қателесiп енгiзу
c)ғтпейтiн иненi қолдану
d)иньекция жасайтын орынды дәрыс таңдамау
e)асептика ережелерiн бәзу
672.Гематома пайда болғанда мейiрбике қандай шараларды қолданады:
a)кғк тамырды тесудi тоқтату, спирттелген залалсыздандырылған мақта шаригiн бiрнеше минут кғк тамырға басу, жергiлiктi қыздыру компресiн қою
b)асептикалық ережесiн сақтау, хирургиялық ем
c)қолға иньекция жасайтын жерден жоғары бәрауды салу
d)иньекция жасайтын жерге және оның айналасына 0.9% натрий хлоридi ерiтiндiсiн енгiзу
e)дәрiлiк майды салу
673.Кғк тамырлардың қабынуы, онда тромбтың пайда болуы аталады:
a)гематома
b)тромбофлебит
c)абсцесс
d)тромбоэмболия
e)инфильтат
674.Кғк тамырды тесiп ғткенде мүмкiн болатын асқынуды кғрсетiңiз:
a)гематома (терi астына қан кету )
b)некроз (тiннiң ғлуi )
c)тромбофлебит, сепсис
d)ауа, май эмболиясы
e)жүйке бағанасының зақымдалуы
675.Бiр кғк тамырды жиi тесе берсе қандай асқыну пайда болуы мүмкiн:
a)гематома (терi астына қан кету )
b)некроз (тiннiң ғлуi )
c)тромбофлебит
d)ауа эмболиясы және май эмболиясы
e)жүйке бағанасының зақымдануы
676.Мейiрбике шприцтi инекцияға дайындағанда ауаны шығармаса, кғк тамырға енгiзгенде қандай асқыну пайда болады:
a)гематома
b)некроз
c)тромофлебит, сепсис
d)ауа эмболиясы
e)жүйке бағанасының зақымдануы
677.Майлы ерiтiндiлер мен суспензиялар енгiзiледi:
a)кғк тамырға
b)бәлшық етке, терi астына
678.Кғк тамырға кғп мғлшерде қатты тiтiркендiретiн дәрiлердi енгiзгенде қандай асқыну пайда болады:
a)гематома
b)некроз
c)тромбофлебит
d)ауа, май эмболиясы
e)сепсис
679.Антибиотиктер ерiткiштерiн кғрсетiңiз:
a)0,25%-0.5 новокаин ерiтiндiсмi
b)0,9% натрий хлорид ерiтiндiсi (изотониялық)
c)иньекцияға арналған су
d)атағандар дәрыс
e)атағандар жеткiлiксiз
680.Антибиотиктердi ерiткенде 1 мл 100 000 ЕД классикалық ерiту және 1 мл 200 000 ЕД ерiту қолданылады:
a)ия
b)жоқ
681.Науқасқа 1000000 ЕД дозасында антибиотик тағайындалған 1 мл 100000 ЕД езуiнде қанша мл ерiткiштi алуы қажет:
a)5,0 мл
b)10,0 мл
c)2,5 мл
d)5,5 мл
e)3,5 мл
682.Антибиотиктi ерiту үшiн аталған ерiтiндiлердiң қайсысы қолданылады:
a)1% новокаин ерiтiндiсi
b)инъекцияға арналған су
c)5% новокаин ерiтiндiсi
d)25% новокаин ерiтiндiсi
e)40% глюкоза ерiтiндiсi
683.Антибиотиктi ерiту үшiн аталған ерiтiндiлердiң қайсысы қолданылады:
a)1% новокаин ерiтiндiсi
b)5% новокаин ерiтiндiсi
c)0,25-0,5% новокаин ерiтiндiсi
d)25% новокаин ерiтiндiсi
e)40% глюкоза ерiтiндiсi
684.Антибиотиктi ерiту үшiн аталған ерiтiндiлердiң қайсысы қолданылады:
a)1% новокаин ерiтiндiсi
b)5% новокаин ерiтiндiсi
c)25% новокаин ерiтiндiсi
d)0,9% натрий хлорид ерiтiндiсi
e)40% глюкоза ерiтiндiсi
685.Кғрсетiлген қәрал - саймандар залалсыздандырылған:2,0 мл бiр рет қолданылатын шприц әзындығы 20 мм ине , 3 мақта шариктерi, 70 % спирт, дәрiлiк ерiтiндi қандай иньекция жасағанда қолданылады:
a)терi iшiне
b)терi астына
c)бәлшық етке
d)кғк тамырға
e)кғк тамырға тамшылатып енгiзу
686.Науқасқа 0,25 г дозасында антибиотик тағайындалған , бiрақта оны ерiту үшiн бғлiмде 0,5% новокаин ерiтiндiсi жоқ қандай ерiтiндiмен оны ауыстыруға болады:
a)1% новокаин ерiтiндiсiмен
b)ампуладағы иньекцияға арналған сумен
c)40% глюкоза ерiтiндiсiмен
d)гемодезбен
e)10% натрии хлорид ерiтiндiсiмен
687.Келесi шаралар жергiлiктi қыздырмалы компресс, жылытқышты қою, кварц шамын қолдану қандай иньекциядан кейiнгi асқынуда жүргiзiледi:
a)инфильтратта
b)абсцессте
c)тiн некрозында
d)гематомада
e)жүйке бағанасының зақымдануында
688.Атап ғткен клиникалық белгiлер: терiнiң жалпы қызаруы, бғртпе, жғтел әстамасы, мазасыздану, тыныс алу ритiмiнiң бәзылуы, қәсу, қан қысымының тғмендеуi, жүрек соғу, аритмия қандай иньекциядан кейiнгi асқынуларға тән:
a)анафилактикалық шокқа
b)сепсиске
c)вирустiк гепатитке
d)СПИД- ке
e)дәрiлiк эмболияға
689.Науқасқа 500 000 ЕД дозасында антибиотик тағайындалған, 1мл 100 000 ЕД езуде қанша ерiткiш алуы қажет:
a)5,0 мл
b)3,0 мл
c)2,5 мл
d)4,0 мл
e)6,0 мл
690.Науқасқа 8 ЕД дозасында инсулин тағайындалған, қанша мл инсулиндi жай шприцке сорып алу қажет:
a)1,0 мл
b)0,8 мл
c)0,2 мл
d)1,2 мл
e)0,4 мл
691.Науқасқа 300 000 ЕД дозасында антибиотик тағайындалған 1 мл 200 000 ЕД езуiнде қанша ерiткiш алу қажет:
a)3,0 мл
b)2,0 мл
c)1,5 мл
d)1,0 мл
e)4,0 мл
692.Науқасқа 250 000 ЕД дозасында антибиотик тағайындалған, 1мл 100 000 ЕД езуiнде қанша мл ерiткiш алу керек:
a)1,0 мл
b)2,0 мл
c)3,0 мл
d)2,5 мл
e)3,5 мл
693.Науқасқа 12 ЕД дозасында инсулин тағайындалған, жәй шприцке қанша мл инсулин сорып алу қажет:
a)0,8 мл
b)1,4 мл
c)0,4 мл
d)0,2 мл
e)0,3 мл
694.Науқасқа 200 000 ЕД антибиотик тағайындалған,1 мл 100 000 ЕД езуiнде қанша мл ерiткiш алу керек:
a)1,0 мл
b)1,5 мл
c)2,0 мл
d)2,5 мл
e)3,0 мл
695.Науқасқа 16 ЕД дозасында инсулин тағайындалған, жәй шрицке қанша мл инсулин сорып алу қажет:
a)0,4 мл
b)0,2 мл
c)0,3 мл
d)0,8 мл
e)0,6 мл
696.Науқасқа 100 000ЕД дозасында антибиотик тағайындалған,1 мл 100 000 ЕД езуiнде қанша мл ерiткiш алу керек:
a)4,0 мл
b)3,0 мл
c)2,0 мл
d)1,0 мл
e)1,5 мл
697.Науқасқа 20 ЕД дозасында инсулин тағайындалған, жәй шрицке қанша мл инсулин сорып алу қажет:
a)1,0 мл
b)0,5 мл
c)0,8 мл
d)0,4 мл
e)1,2 мл
698.Науқасқа 40 ЕД дозасында инсулин тағайындалған, жәй шрицке қанша мл инсулин сорып алу қажет:
a)1,2 мл
b)0,8 мл
c)1,4 мл
d)2,0 мл
e)1,0 мл
699.40 ЕД инсулин жәй шприцтiң 1,0 мл бғлiнiсiне сәйкес келедi, 4 ЕД дозасындағы инсулин жәй шрицтiң қандай бғлiнiсiне тура келедi:
a)0,1 мл
b)0,5 мл
c)1,5 мл
d)0,7 мл
e)0,9 мл
700.Берiлген қәрал - жабдықтар: залалсыздандырылған 1,0 мл бiр рет қолданылатын шприц әзындығы 15 мм ине, 2 мақта шариктерi , қолғап, 70% спирт, дәрi - дәрмектер қандай иньекция түрiнде қолданылады:
a)кғк тамырға
b)бәлшық етке
c)терi iшiне
d)терi астына
e)кғк тамырға тамшылатып енгiзгенде:
701.Берiлген қәрал- жабдықтар:залалсыздандырылған 5,0-10 мл бiр рет қолданылатын шприц, әзындығы 60 мм ине, 3 мақта шариктерi, қолғап, 70% спирт , дәрi - дәрмектер иньекция қандай түрiнде қолданылады:
a)кғк тамырға
b)бәлшық етке
c)терi iшiне
d)терi астына
e)кғк тамырға тамшылатып енгiзгенде
702.Берiлген қәрал- жабдықтар : залалсыздандырылған 10-20 мл бiр рет қолданылатын шприц, әзындығы 40 мм ине, 3 мақта шариктерi, қолғап, 70% спирт, резеңке бәрау, клеенкалы жастықша, дәрi-дәрмектер қандай иньекция түрiнде қолданылады:
a)кғк тамырға
b)бәлшық етке
c)терi iшiне
d)терi астына
e)кғк тамырға тамшылатып енгiзгенде
703.Диагностикалалық байқауды жүргiзу үшiн, дәрiлк ерiтiндiнi қанша мғлшерде терi iшiне енгiзу қажет:
a)0,4 мл
b)0,5 мл
c)0,1 мл
d)0,6 мл
e)1,0 мл
704.Шприц пен системадан дер кезiнде шығарылмаған ауа кғпiршiгiнiң болуы қандай иньекциядан кейiнгi асқынуға келтiредi:
a)ғкпе тамырларының майлы эмболиясына
b)ғкпе тамырларының ауа эмболиясына
c)флебитке
d)сепсиске
e)гематомаға
705.Иньекциядан кейiн болатын инфильтраттың белгiлерiн таңдаңыз:
a)ауыру пайда болуы, тамыр бойынша терiнiң қызаруы
b)иньекция жасаған жерде қатаю және ауырғыштық пайда болу
c)терi астында күңгiрт қызыл дақ пайда болу
d)терiнiң қызаруы және бғртпе пайда болу
e)иньекциядан жасаған аймаққа күшейген ауру, iсiк және терiнiң қызаруы пайда болады
706.Дәрi-дәрмектердi үлестiргенде кғрсетiлген ережелердi сақтау қажет пе?
a)1 мезгiлде қабылдауға дәрi- дәрмектердi беру қандағы дәрiнiң қоюлығыны аралық уақытын сақтау мақсатымен
b)науқас дәрiнi мейiрбикенiң қатысуымен қабылдау керек:"тамаққа дейiн"," тамақтан кейiн" , "әйықтататын" дәрiлердi қабылдауын бақылаумен қабылдау керек
c)қәрамында темiрi бар дәрiлердi қышқылдатылған сумен iшу, сульфанламидтердi сiлтiлi сумен,дәрiлердi д жемiс- кғкенiс соктарымен iшуге болмайды
d)иә,қажет
e)мiндеттi емес
707.Дәрi - дәрмектердi қателесiп енгiзгенде қандай шаралар жүргiзiледi:
a)иньекция жасаған жерге және оның айналасына 0,9% натрий хлоридi ерiтiндiсiн 50-80м л мғлшерде енгiзу
b)атнагонист дәрiнi енгiзу
c)иньекция жасаған жерге мәзды қабықты мәзбен қою, иньекция жасаған жерден жоғары бәрауды салу
d)аталған шаралар жеткiлiктi
e)аталған шаралар жеткiлiксiз
708.Берiлген қәрал- жабдықтар:залалсыздандырылған бiр рет қолданылатын система, мақта шариктерi, салфеткалар, лоток,қолғап, 70% спирт, резеңке бәрау, лейкопластырь, дәрi дәрмектер,флаконды бекiтуге арналған штатив, резеңке жастықша иньекцияның қандай түрiне қолданылады:
a)терi астына
b)кғк тамырға
c)кғк тамырға тамшылатып енгiзуде
d)бәлшық етке
e)зерттеуге қанды алуда немесе қан ағызғанда
709.Кғк тамырға тамшылатып енгiзуге арналған, системаның ауа кiретiн түтiгiнiң рғлi қандай?
a)система бойынша тамшылау қозғалысына себепкер болады
b)системеның түтiгiне ауа кiрмеуiне кедергi болады
c)айналымдағы қан кғлемiн тғмендетедi
d)қан қысымын жоғарылатады
e)флакондағы ерiтiндiнi ығыстырып шығарады
710.Кғрсетiлген асқынулар-ине сыну, инфильтрат, жүйке бағанасының зақымдануы, ауа және дәрiлiк эмболия, иньекция қою техникасын бәзу нәтижесiнде пайда бола ма?
a)иә,пайда болады
b)жоқ, пайда болмайды
711.Аталған асқынулар: абцесс, сепсис , вирустiк гепатит В,С,Д, СПИД асептика ережесiн бәзу нәтижесiнде пайда бола ма?
a)ия, пайда болады
b)жоқ, пайда болмайды
712.Аталған шаралар:кғк тамырдан иненi шығармай әрi қарай дәрi дәрмектердi енгiзудi тоқтату, иньекция жасаған жерден жоғары бәрауды салу, мәзды қабықты мәзбен қою, инъекция жасаған жерге адреналин салу, оттегiн беру, дәрiгердi шақыру қандай иньекциядан кейiнгi асқынуларда жүргiзiледi:
a)сепсисте
b)анафилактикалық шокта
c)кардиогендiк шокта
d)дәрiлiк эмболияда
e)жарақаттық шокта
713.Иньекция жасаған жерде ауырсыну, қатаю пайда болып, пальпациялауда жеңiл анықталады - бәл аталады:
a)инфильтрат
b)гематома
c)абсцесс
d)некроз
e)папула
714.Инфильтраттың пайда болу себептерiн кғрсетiңiз:
a)инъекциянвы ғтпейтiн және қысқа инемен орындау
b)жылытылмаған майлы ерiтiндiнi енгiзу
c)бiр жерге жиi иньекция жасау
d)аталғандар дәрыс емес
e)аталғандар дәрыс
715.Жәмсақ тiннiң iрiңдi қабынуы қуыстың пайда болуымен, iрiңмен толтырылған және айналасындағы тiннен пиогендiк мембранамен шектелген- бәл:
a)инфильтрат
b)гематома
c)абсцесс
d)некроз
e)түйiншек(папула)
716.Науқастың бронхысына дәрiнi ауамен немесе оттегiмен жеткiзетiн дәрiлiк ерiтiндiнi қайта аэрозольға келтiретiн аппарат:
a)шприц
b)небулайзер
c)спейсер
d)Бобров аппараты
e)жеке қалта ингаляторы
717.Арнайы камера- ингалятордан ауызға жалғайтын ғткiзгiш әсақ бғлшектi дәрiлiк зат 3-10 секундтай мғлшерлi жағдайда болады:
a)шприц
b)небулайзер
c)спейсер
d)Бобров аппараты
e)жеке қалта ингаляторы
718.Сублингвальдi жолмен колдану бәл:
a)тiк iшектен
b)тыныс жолымен
c)тiл астына
d)терiге
e)кғктамырға
719.А тобының дәрi-дәрмектерiн сақтау орны:
a)посттағы мейiргердiң шкафының тартпасы
b)шкафта басқа да дәрiлермен
c)сейфте
d)шкафта жеке сғреде
e)емшара бғлмесiнде
720.Аэрозолдi дәрiлерге қатысты:
a)ауаға араласқан түрi
b)су ерiтiндiсi
c)спирт ерiтiндiсi
d)май ерiтiндiсi
e)су ерiтiндiсi және май ерiтiндiсi
721.Пациенттiң әйықтар алдында әйықтатқыш дәрiлердi қабылдау жүзеге асырылады:
a)15 мин.
b)30 мин.
c)45 мин.
d)60 мин.
e)50 мин.
722.Пациенттiң дәрiлердi қабылдау жүзеге асырылады:
a)жеке
b)туыстарының қатысуымен
c)мейiргердiң қатысуымен
d)пациенттердiң қатысуымен
e)дәрiгердiң қатысуымен
723.Ректальдi жолмен жиi қандай дәрiлердi қолданады:
a)маз
b)сеппе
c)суппозитория
d)таблетка
e)әнтақ
724.Дәрiханадан дәрi-дәрмектердi алуға жауапты:
a)бғлiм меңгерушiсi
b)емдеушi дәрiгер
c)аға мейiргер
d)кезекшi мейiргер
e)посттық мейiргер
725.Энтеральды жолмен дәрiлердi қолдануды ата:
a)бәлшық ет
b)кғк тамыр
c)интраспинальдi
d)пероральдi
e)терi астына
726.Асқорытуды жақсартатын ферменттi дәрiлердi қолданған жғн:
a)тамақтануға дейiн
b)тамақтану кезiнде
c)тамақтанудан кейiн, сүт пен сумен iшу
d)тамақтану арасында
e)тамақтанудан кейiн, шырынмен iшу
727.Асқазан iшек жолдарының шырышты қабаттарын тiтiркендiретiн дәрiлердi, қолданған жғн:
a)тамақтануға дейiн
b)тамақтану кезiнде
c)тамақтанудан кейiн, сүт пен сумен iшу
d)тамақтану арасында
e)әйықтар алдында
728.Б тобына жататын дәрiлер:
a)қымбат
b)улы
c)қатты әсер ететин
d)әйықтатқыш
e)наркотикалық
729.А тобына жататын дәрiлер:
a)қымбат
b)улы
c)қатты әсер еттен
d)әйықтатқыш
e)наркотикалық
730.Микстураны,қайнатпаны,тәндырмаларды сақтау мерзiмi (күн):
a)7
b)5
c)3
d)1
e)6
731.Наркотикалық заттарды сақтайтын жер:
a)посттағы шкаф
b)сейф
c)холодильник
d)егу бғлмесi
e)сғреде
732.Сульфаниламид дәрiлердi қандай сәйықтықтармен iшедi:
a)сүт
b)су
c)кисель
d)минеральдi су боржоми
e)шырынмен
733.АIЖ тiтiркендiретiн дәрiлердi қандай сәйықтықтармен iшедi:
a)минералды су
b)сүт
c)су
d)кисель
e)шырын
734.Аға мейiргерде дәрiлер қоры қанша мерзiмге жететiндей болуы керек (күн):
a)10
b)5
c)3
d)7
e)6
735.Дәрi-дәрмектердi сыртқа қолдану жолы:
a)ауыз арқылы
b)тiк iшек арқылы
c)терi iшiлiк
d)терiге, шырышты
e)ауыз арқылы және тiк iшек арқылы
736.Дәрi дәрмектердi энтеральдi жолмен енгiзу:
a)асқазан iшек арқылы
b)тыныс жолдары арқылы
c)терi iшiне
d)терiге
e)буынның iшiне
737.Ингаляциялық еңгiзуге болады:
a)сәйық дәрi-дәрмектердi
b)газ тәрiздi дәрi-дәрмектердi
c)порошок тәрiздi дәрi-дәрмектердi
d)суспензия
e)қатты дәрiлiк заттарды
738.Дәрi-дәрмектердi сыртқа қолдану ағзаға әсер етедi:
a)жергiлiктi
b)жалпы
739.Пилюла, капсулалар iшке қолданады:
a)шайнаулы күйде
b)тiл астына
c)ғзгермеген күйде
d)суда ерiту, iшу
e)суда ерiту
740.Бактериофагты қандай сәйықтықпен iшедi:
a)су
b)сүт
c)минеральдi су
d)шырын
e)шай
741.Пациентке аш қарынға тағайындалатын дәрiлер:
a)тамаққа дейiн 30 мин. бәрын
b)тамаққа дейiн 15-20 мин. бәрын
c)тамаққа дейiн 10 мин. бәрын
d)тамақ алдында
e)әйықтар алдында
742.Ингаляциялық жолмен дәрi-дәрмектердi қолдануға қатысты:
a)тыныс жолы
b)тiл асты
c)тiнге
d)шырышты қабатқа
e)тiк iшекке
743.Дәрi-дәрмектердi сыртқа қолдануға жатады:
a)кғзге тамшы тамызу
b)терi астына
c)iш қуысының алдыңғы қабырғасы
d)тiк iшек арқылы
e)тiл астына
744.Наркотикалық анальгетиктердi еңгiзген кезде, мiндеттi түрде қатысуы қажет:
a)егу бғлмесiнiң мейiргерi
b)емдеушi дәрiгер
c)аға мейiргер
d)бғлiм меңгерушiсi
e)пост мейiргерi
745.Аса сақтықпен еңгiзудi қажет етедi:
a)10% хлорлы кальций к/т
b)40% глюкоза ерiтiндiсi к/т
c)25% магнезия б/е
d)0,9% хрорлы натрий к/т
e)5% магнезия б/е
746.Әәлаққа ерiтiндiнi еңгiзер алдында қанша температураға жылыту қажет:
a)45
b)40
c)37
d)24
e)20
747.25% сулфат магний ерiтiндiсiн алдында қанша температураға жылыту қажет:
a)40
b)30
c)37
d)39
e)20
748.Инсулиндi еңгiзгеннен кейiн пациентке қажет:
a)30 мин. соң тамақтандыру
b)жатқызу
c)инъекция орнына жылытқыш басу
d)АД ғлшеу
e)қызуын ғлшеу
749.Инсулиннiң дозасы асып кетуiнде дамиды:
a)ортостатикалық коллапс
b)кетоацидоздық кома
c)гипогликемиялық кома
d)АД жоғарлауы
e)қызуы кғтерiледi
750.Инсулин инъекциясын орындайды:
a)инъекция жасалған орынның және инсулин флаконның пробкасы спирттен кепкенде
b)спиртпен ғңдегеннен кейiн 15 секундтан кейiн
c)тез арада
d)спиртпен ғңдегеннен кейiн 30 секундтан кейiн
e)спиртпен ғңдегеннен кейiн 1 минуттан кейiн
751.300 000 ЕД антибиотик енгiзу үшiн (1:2) алуы қажет:
a)1,5 мл.0,9% Na CL ерiтiндiсiн
b)1,5 мл.5% глюкоза ерiтiндiсiн
c)3 мл.0,9% Na CL ерiтiндiсiн
d)3 мл.изотониялық ерiтiндiсiн
e)1,5мл.2% новокаин ерiтiндiсiн
752.Инфильтраттың алдын алу мақсатында:
a)ерiтiндiнi ғте жай жiберу
b)инъекция орнына жылытқыш басу
c)0,1% адреналин ерiтiндiсiн енгiзу
d)иньекция орнын жiгерлi уқалау жасау
e)пациенттi Фаулер қалпында отырғызу
753.Терi астылық инъекцияны орындағанда асептика ережелерiн сақтамаған әкеледi:
a)сепсис
b)некроз
c)абсцесс
d)гематома
e)тромбоэмболия
754.Анафилактикалық шок кезiндегi жедел кғмек:
a)термометрия
b)бас жағын кғтерiп жатқызу
c)басына суық компресс басу
d)ыстықты түсiретiн дәрiлер егу
e)0,18% эпинефрин ерiтiндiсiнен 0,3-0,5мл. енгiзу
755.Әанша ЕД антибиотик алды пациент бәлшық еттен оған 5мл пенициллинды ерiттi 1:2:
a)400 000 ЕД
b)500 000 ЕД
c)300 000 ЕД
d)250 000 ЕД
e)1000 000 ЕД
756.Кғк тамырға қандай ерiтiндiнi енгiзуге болмайды:
a)глюкоза
b)преднизолон
c)майлы ерiтiндiлердi
d)физиологиялық ерiтiндiлер
e)10% хлорлы кальций ерiтiндiсi
757.Терi астылық инъекциясынан мүмкiн болатын асқынулары:
a)флебит
b)гематома
c)инфильтрат
d)ауа эмболиясы
e)сепсис
758.Кғк тамыр инъекциясын орындағанда асептика ережелерiн сақтамағаннан болатын асқыну:
a)иненiң бiтелуi
b)сепсистiң дамуы
c)ауа эмболиясы
d)жүйке талшығының зақымдануы
e)аллергиялық реакция
759.Парентеральдi жолмен енгiзудiң артықшылығы болып табылады:
a)әсерiнiң тез болуы
b)қызметкердi арнайы дайындауды қажет етпейдi
c)стерильдiктi сақтауды қажет етпейдi
d)қарапайымдылық, қолжетiмдiлiк
e)қарсы кғрсетiлiмдердiң болмауы
760.Антибиотиктердi жиi енгiзiледi:
a)терi астына
b)бәлшық етке
c)кғк тамырға
d)терi iшiне
e)барлық жауаптар дәрыс
761.Инсулин енгiзiледi:
a)терi астына
b)бәлшық етке
c)терi iшiне
d)кғк тамырға
e)барлық жауаптар дәрыс
762.Бәлшық ет инъекциясын орындайды жамбас квадратының:
a)жоғарғы iшкi бетi
b)жоғарғы сыртқы бетi
c)тғменгi сыртқы бетi
d)тғменгi iшкi бетi
e)жамбастың ортаңғы бғлiгiне
763.Инсулинтерапиясында мүмкiн болатын асқынулар:
a)липодистрофия
b)некроз
c)гепатит
d)тромбофлебит
e)ауа эмболиясы
764.Анафилактикалық шок кезiнде жедел кғмек кғрсетiледi:
a)егу бғлмесiнде
b)реанимация бғлiмшесiнде
c)қарқынды терапия бғлiмiнде
d)АШ дамыған жерде
e)палатада
765.Антибиотикке сынамада пациенттi бақылау кезiнде тғзе алушылық жалғасады:
a)2-3 минут iшiнде
b)5-10 минут iшiнде
c)30 минут дейiн
d)2 сағат iшiнде
e)1 тәулiк бойы
766.Бәлшық ет инъекциясы кезiнде бiр жерге дәрiлердiң ең жоғары дозасы және асырмау керек:
a)5мл
b)10мл
c)15мл
d)20мл
e)2 мл
767.Әан тамырларына май ертiндiлерi мен суспензия түскенде дамиды:
a)эмболия
b)флегмония
c)қан кету
d)тамырдың тарылуы
e)некроз
768.Бәлшық ет инъекциясы жамбасқа кезiнде пациенттiң қалпы:
a)iшпен жату, қырымен
b)отырып
c)тәрып
d)арқамен жатып
e)отырып ,тәрып
769.Бәлшық ет инъекциясы кезiнде мүмкiн болатын асқынулар:
a)инфильтрат
b)ауа эмболиясы
c)тромбофлебит
d)қан кету
e)некроз
770.Бәлшық ет инъекциясын орындауға ең ынғайлы жер:
a)жауырын аймағы
b)бiлек
c)иық
d)жамбастың жоғарғы сыртқы бетi
e)кiндiк маңы
771.Кғк тамырға инъекциясы кезiнде пациенттiң қалпы:
a)арқамен жатып
b)отырып
c)тәрып
d)iшпен жатып, қырымен
e)маңызы жоқ
772.Әан тамырға ауа ғткенде дамиды:
a)ауа эмболиясы
b)тромбофлебит
c)некроз
d)инфильтрат
e)анафилактикалық шок
773.Пациентте дәрiнi енгiзгенде аллергиялық реакция беруiнiң ауыр түрi:
a)Квинке iсiгi
b)анафилактикалық шок
c)есекжем
d)қызару
e)терi қышуы
774.4мл бензилпенициллин ерiтiндiсiн 2:1 ерiту кезiнде қанша емдiк ЕД:
a)1000000
b)500000
c)550000
d)250000
e)800000
775.Парентеральды жолмен дәрi-дәрмектердi қолдану:
a)тыныс алу жолынан
b)тiк iшектен
c)тiл астына
d)майды жағу
e)кғк тамырға, бәлшықетке
776.Кғбiнесе кғк тамыр инъекциясында дәрi-дәрмектер енгiзедi тамырына:
a)бiлезiк
b)шынтақ бүгiндiсi
c)табан
d)бәғана
e)жамбас
777.Парентеральдi жолмен дәрi-дәрмектердi қолданғанда, дәрiлер түрлерi:
a)қайнатпа
b)драже
c)таблетка
d)әнтақтар
e)залалсыздандырылған ерiтiндiлер
778.Изотониялық натирия хлор ерiтiндiсiнiң концентрациясы:
a)0,9%
b)10%
c)1%
d)0,5%
e)0,25%
779.Антибиотиктердi ерiту үшiн қолданылатын ерiтiндi:
a)новокаин 1%
b)натрия хлор 10%
c)новокаин 5%
d)гепарин 2%
e)натрия хлорид 0,9%
780.Дәрi дәрмектердi кғктамырға енгiзудiң негiзгi ерекшелiктерi:
a)стерильдi препараттарды енгiзу мүмкiншiлiгi
b)жедел кғмек кғрсетудiң әсерлi болуы
c)бауырдың қызметiнiң барьерлi алшақ болуы
d)Ұртүрлi препараттарды енгiзу мүмкiншiлiгi
e)барлық жауаптары дәрыс
781.Парентеральдi жолмен дәрi-дәрмектердi қолдану:
a)кғк тамырға
b)ауыз арқылы
c)тiк iшекке
d)тiл астына
e)сыртқа
782.Кғк тамырға енгiзуге болмайды:
a)су ерiтiндiсiн
b)гипертоникалық ерiтiндi
c)майлы ерiтiндi
d)изотониялық ерiтiндi
e)тiтiркендiргiш әсерi бар ерiтiндiлердi
783.Кғк тамыр инъекциясында дәрi-дәрмектер тiкелей:
a)жасушаға
b)лимфаға
c)асқазанға
d)тiк iшекке
e)қанға
784.Кғк тамырға қәю жүзеге асырылады:
a)энтеральды жолмен
b)ингаляциалық жолмен
c)сублингвальды жолмен
d)венепункция және венесекция жолдарымен
e)субарахноидальдi жолмен
785.Кғк тамырға тамшылатып қәю кезiнде тамшылар саны реттеледi:
a)ауа жiбергiшпен
b)конюлямен
c)бәрандалы қысқышпен
d)фильтрмен
e)инемен
786.Кғк тамыр инъекцияларында және қәюлар кезiндегi негiзгi асқынулар:
a)ауа эмболиясы, инъекция орындаған жерде гематома
b)иненiң сынуы
c)сүйек қабығының зақымдануы
d)инфильтраттар
e)абсцесстер
787.Дәрiханада дәрiлiк заттарды есепке алуға жауапты тәлға бғлiмшеде тағайындалады:
a)ММ меңгерушiсi
b)дәрiхана меңгерушiсi
c)бғлiм меңгерушiсi
d)бас дәрiгердiң МI жғнiндегi меңгерушiсi
e)Емдеу iсi бойынша бас дәрiгер
788.Пост мейiргерiнде дәрiлiк заттардың қоры болады:
a)10 күн
b)3 күн
c)1 ай
d)2 ай
e)6 күн
789.Талап қағазында кғрсетiледi:
a)Дәрiлiк заттың атауы, алдын ала орау
b)Дәрiлiк түрi,дозасы
c)Әаптама серия нғмiрi
d)Саны,бағасы сома
e)Барлық жауап дәрыс
790.Диагностикалық және емдiк мақсатпен мүшенiң қуысын немесе қабырғасын троакармен немесе қуысты инемен тесу аталады:
a)пункция
b)эндоскопия
c)рентгеноскопия
d)рентгенография
e)электрокардиография
791.Пункция жүргiзгенде егу кабинетiнiң мейiрбикесiнiң мiндеттерi толық кғлемде аталды ма?
a)залалсыздандырылған қәрал-саймандарды, бактериологиялық зертханадан ыдыс даярлауды, жолдама жазуды
b)әртүрлi пункцияларда науқасқа дәрыс қалып берудi
c)пункцияның алдында және кейiн операция жасайтын жер зарарсыздандыруды
d)залалсыздандырылған қәрал-саймандарды, бактериологиялық лабораториялық ыдыстарды даярлауды, жолдама жазуды, әрбiр пункцияларда науқасқа дәрыс қалып берудi, пункцияның алдында және кейiн операция жасайтын жердi тазартуды
e)әртүрлi пункцияларда науқасқа дәрыс қалып беру, пункцияның алдында және кейiн операция жасайтын жердi тазартуды
792.Пункцияға науқасты даярлағанда посттық мейiрбикенiң мiндетi:
a)науқасқа алда болатын зерттеу туралы мәлiмет беру және оның келiсiмiн алу
b)науқасқа емшара мақсаты мен барысын түсiндiру
c)зерттеуге дейiн науқасты егу кабинетiне апару, оны палатаға тасымалдау, науқастың хал-жайын және кғңiл-күйiн бақылау және байқау
d)науқасқа емшара мақсаты мен барысын түсiндiру, зерттеуге дейiн процедура кабинетiне апару, оны палатаға тасымалдау, науқастың хал-жайын және кғңiл-күйiн бақылау және байқау
e)науқасқа емшара мақсаты мен барысын түсiндiру, зерттеуге дейiн егу кабинетiне апару,
793.Науқас қандай қалыпта болғанда iш қуысын тесу орындалады:
a)науқас орындыққа отырып, орындықтың арқа сүйенiшiне сүйенедi
b)науқас орындыққа салтатты отырып,қолдарын кеудесiне айқастырады, орындықтың арқа сүйенiшiне иығын тiрейдi
c)науқас кушетканың шетiне жақын, жастықсыз, оң жақ қырына жатқызылған, басы алға қарай кеудесiне еңкейген, аяқтары тiзесiнен бүгiлiп, iшiне қарай тартылған (арқасы "доға" тәрiздi иiлуi керек).
d)науқас арқасына жастықсыз жатқызылған
e)науқас орындықта отырады
794.Науқас қандай қалыпта болғанда тғс сүйегiне тесу орындалады:
a)науқас орындаққа отырып, орындықтың арқа сүйенiшiне сүйенедi
b)науқас орындыққа салтатты отырып, қолдарын кеудесiне айқастырады, орындықтың арқа сүйенiшiне иығын тiрейдi
c)науқас кушетканың шетiне жақын, жастықсыз, оң жақ қырына жатқызылған басы алға қарай кеудесiне еңкейген, аяқтары тiзесiнен бүгiлiп, iшiне қарай тартылған (арқасы "доға" тәрiздi иiлуi керек).
d)науқас арқасына жастықсыз жатқызылғанда
e)науқас орындықта отырады
795.Науқас қандай қалыпта болғанда плевра қуысына тесу орындалады:
a)науқас орындаққа отырып, орындықтың арқа сүйенiшiне сүйенедi
b)науқас орындыққа "салтатты" отырып, қолдарын кеудесiне айқастырады, орындықтың арқа сүйенiшiне иығын тiрейдi
c)науқас кушетканың шетiне жақын, жастықсыз, оң жақ қырына жатқызылған басы алға қарай кеудесiне еңкейген, аяқтары тiзесiнен бүгiлiп, iшiне қарай тартылған (арқасы "доға" тәрiздi иiлуi керек).
d)науқас арқасына жастықсыз жатқызылған
e)науқас орындықта отырады
796.Науқас қандай қалыпта болғанда жәлынға тесу орындалады:
a)науқас орындаққа отырып, орындықтың арқа сүйенiшiне сүйенедi
b)науқас орындыққа салтатты отырып, қолдарын кеудесiне айқастырады, орындықтың арқа сүйенiшiне иығын тiрейдi
c)науқас кушетканың шетiне жақын, жастықсыз, оң жақ қырына жатқызылады, басы алға қарай кеудесiне еңкейген, аяқтары тiзесiнен бүгiлiп, iшiне қарай тартылған (арқасы "доға" тәрiздi иiлуi керек).
d)науқас арқасына жастықсыз жатқызылған
e)науқас орындақта отырады
797.Науқас қандай қалыпта болғанда буынға тесу орындалады:
a)науқас орындаққа отырып, орындықтың арқа сүйенiшiне сүйенедi
b)науқас орындыққа салтатты отырып, қолдарын кеудесiне айқастырады, орындықтың арқа сүйенiшiне иығын тiрейдi
c)науқас кушетканың шетiне жақын, жастықсыз, оң жақ қырына жатқызылған, басы алға қарай кеудесiне еңкейген, аяқтары тiзесiнен бүгiлiп, iшiне қарай тартылған (арқасы "доға" тәрiздi иiлуi керек), қалпында жатқызылған
d)науқас арқасына жастықсыз жатқызылған
e)науқас орындықта отырады
798.Пункцияның (тесудiң) қандай түрiнде келесi медициналық қәрал-саймандар қолданылатынын кғрсетiңiз: залалсыздандырылған: мақта шариктерi, дәке салфеткалары, әзындығы 10 см және диаметрi 1 мм тесуге арналған ине; 5, 10, 20 мл бiр рет қолданылатын шприцтер, қысқыш, пинцет, лоток, резеңке қолғап, пробиркалар, жаялық, 5% йод ертiндiсi, 70% спирт, клеол немесе лейкопластырь, плевра сәйықтығына арналған ыдыс, 0,5% новокаин ертiндiсi, 1000 ЕД гепарин ертiндiсi, дәрiгердiң тағайындауы бойынша антибиотиктер, анафилактикалық шокта жедел кғмек кғрсетуге арналған жиынтық, зарарсыздандыру ертiндiсi бар ыдыс, зертханаға жолдама, 2 кеуде торының рентгенограммасы:
a)плевра қуысын тесуде
b)тғс сүйегiн тесуде
c)iш қуысын тесуде
d)жәлынды тесуде
e)буынды тесуде
799.Пункцияның (тесудiң) қандай түрiнде келесi медициналық қәрал-саймандар қолданылатынын кғрсетiңiз: залалсыздандырылған: мақта шариктерi, дәке тампондары мен салфеткалар, 8-10 дана заттық әйнектер: тесуге арналған Кассирский инесi, 10, 20 мл бiр рет қолданылатын шприцтер, лоток, резеңке қолғап, 5% йод ертiндiсi, 70% спирт, лейкопластырь, зарарсыздандыру ертiндiсi бар ыдыс, зертханаға жолдама:
a)плевра қуысын тесуде
b)тғс сүйегiн тесуде
c)iш қуысын тесуде
d)жәлынды тесуде
e)буынды тесуде
800.Пункцияның (тесудiң) қандай түрiнде келесi медициналық қәрал-саймандар қолданылатынын кғрсетiңiз: залалсыздандырылған: мақта шариктерi, дәке тампондары, тесуге арналған ине әзындығы 7-10 см, 10-20 мл бiр рет қолданылатын шприцтер, пинцет, салфеткалар, асептикалық таңғыш, резеңке қолғап, 5% йод ертiндiсi, 70% спирт, антибиотиктер, гормональды дәрiлер:
a)плевра қуысын тесуде
b)тғс сүйегiн тесуде
c)iш қуысын тесуде
d)жәлынды тесуде
e)буынды тесуде
801.Пункцияның (тесудiң) қандай түрiнде келесi медициналық қәрал-саймандар қолданылатынын кғрсетiңiз: залалсыздандырылған: мақта шариктерi, салфеткалар, тесуге арналған ине мандренасымен, 10-20 мл бiр рет қолданылатын шприцтер, пинцеттер, қоректi ортасы бар Петри табақшасы немесе флакон , резеңке қолғап, 5% йод ертiндiсi, 70% спирт, 0,5% новокаин ертiндiсi, лейкопластырь, дәрiгердiң тағайындауы бойынша антибиотиктер:
a)плевра қуысын тесуде
b)тғс сүйегiн тесуде
c)iш қуысын тесуде
d)жәлынды тесуде
e)буынды тесуде
802.Пункцияның (тесудiң) қандай түрiнде келесi медициналық қәрал-саймандар қолданылатынын кғрсетiңiз: залалсыздандырылған: троакар, скальпель,мақта шариктерi, дәке салфеткалары, 10, 20 мл бiр рет қолданылатын шприцтер, резеңке қолғап, зертханалық зерттеуге сәйықтық алуға арналған қақпағы бар банкi, 0,5% новокаин ертiндiсi, 5% йод ертiндiсi, 70% спирт, пинцет, алынған сәйықтыққа арналған ыдыс (шылапшын немесе шелек), жалпақ сүлгi, лейкопластырь, анафилактикалық шокта жедел кғмек кғрсетуге арналған жиынтық, зарарсыздандыру ертiндiсi бар ыдыс, зертханаға жолдама, тазалау клизмасына арналған қәралдар, асептикалық таңғыш:
a)плевра қуысын тесуде
b)тғс сүйегiн тесуде
c)iш қуысын тесуде
d) жәлынды тесуде
e)буынды тесуде
803.Стернальды пункцияның (тесудiң) орнын кғрсетiңiз:
a)III-IV-қабырға аралық кеуденiң орталық бғлiгiнде
b)Әабырғаның жоғарғы шетiнiң VII-VIII қабырға аралығында
c)Iштiң ақ сызығы бойымен кiндiк орта аралығы және қасаға сүйегiнiн 1-1,5см шетке
d)III-IV бел омыртқамен шығыңқы ғсiндi аралығында
e)Буынның қуысында
804.Буын пункцияның (тесудiң) орнан кғрсетiңiз:
a)III-IV-қабырға аралық кеуденiң орталық бғлiгiнде
b)Әабырғаның жоғарғы шетiнiң VII-VIII қабырға аралығында
c)Iштiң ақ сызығы бойымен кiндiк орта аралығы және қасаға сүйегiнiн 1-1,5см шетке
d)III-IV бел омыртқамен шығыңқы ғсiндi аралығында
e)Буынның қуысында
805.Люмбальдi пункцияның (тесудiң) орнын кғрсетiңiз:
a)III-IV-қабырға аралық кеуденiң орталық бғлiгiнде
b)Әабырғаның жоғарғы шетiнiң VII-VIII қабырға аралығында
c)Iштiң ақ сызығы бойымен кiндiк орта аралығы және қасаға сүйегiнiн 1-1,5см шетке
d)III-IV бел омыртқамен шығыңқы ғсiндi аралығында
e)Буынның қуысында
806.Абдоминальды пункцияның (тесудiң) орнын кғрсетiңiз:
a)III-IV-қабырға аралық кеуденiң орталық бғлiгiнде
b)Әабырғаның жоғарғы шетiнiң VII-VIII қабырға аралығында
c)Iштiң ақ сызығы бойымен кiндiк орта аралығы және қасаға сүйегiнiн 1-1,5см шетке
d)III-IV бел омыртқамен шығыңқы ғсiндi аралығында
e)Буынның қуысында
807.Плевральды пункцияның (тесудiң) орнын кғрсетiңiз:
a)III-IV-қабырға аралық кеуденiң орталық бғлiгiнде
b)Әабырғаның жоғарғы шетiнiң VII-VIII қабырға аралығында
c)Iштiң ақ сызығы бойымен кiндiк орта аралығы және қасаға сүйегiнiн 1-1,5см шетке
d)III-IV бел омыртқамен шығыңқы ғсiндi аралығында
e)Буынның қуысында
808.Плевральды пункцияның жасау кғрсеткiштерi:
a)Экссудативтi және iрiңдi плеврит, гемопневмоторакс
b)Жедел және созылмалы лейкоздар, миеломды ауру
c)Пациентегi асцит, әртүрлi генездi бауыр циррозы
d)Менингиттер, жарақат кезiндегi қаңқа iшiлiк гипертензия және ми iсiгiнiң кғрiнiстерi
e)Буын аурулары
809.Стернальдi пункцияның жасау кғрсеткiштерi:
a)Экссудативтi және iрiңдi плеврит, гемопневмоторакс
b)Жедел және созылмалы лейкоздар, миеломды ауру
c)Пациентегi асцит, әртүрлi генездi бауыр циррозы
d)Менингиттер, жарақат кезiндегi қаңқа iшiлiк гипертензия және ми iсiгiнiң кғрiнiстерi
e)Буын аурулары
810.Абдоминальдi пункцияның жасау кғрсеткiштерi:
a)Экссудативтi және iрiңдi плеврит, гемопневмоторакс
b)Жедел және созылмалы лейкоздар, миеломды ауру
c)Пациентегi асцит, әртүрлi генездi бауыр циррозы
d)Менингиттер, жарақат кезiндегi қаңқа iшiлiк гипертензия және ми iсiгiнiң кғрiнiстерi
e)Буын аурулары
811.Люмбальдi пункцияның жасау кғрсеткiштерi:
a)Экссудативтi және iрiңдi плеврит, гемопневмоторакс
b)Жедел және созылмалы лейкоздар, миеломды ауру
c)Пациентегi асцит, әртүрлi генездi бауыр циррозы
d)Менингиттер, жарақат кезiндегi қаңқа iшiлiк гипертензия және ми iсiгiнiң кғрiнiстерi
e)Буын аурулары
812.Буын пункцияның жасау кғрсеткiштерi:
a)Экссудативтi және iрiңдi плеврит, гемопневмоторакс
b)Жедел және созылмалы лейкоздар, миеломды ауру
c)Пациентегi асцит, әртүрлi генездi бауыр циррозы
d)Менингиттер, жарақат кезiндегi қаңқа iшiлiк гипертензия және ми iсiгiнiң кғрiнiстер
e)Буын аурулары кезiнде
813.Асқазан iшiндегi қышқыл затты ғңешке шығарылып кету нәтижесiнде пайда болған тғс сүйегiнiң артқы жағы және тғс шемiршегi мен кiндiк аралығы аймағындағы күйдiру сезiмi қалай аталады:
a)кекiру
b)қыжылдау
c)лоқсу
d)қәсу
e)iш ғту /диарея/
814.Асқазандағы немесе ғңештегi жиналған ауаның /газдың/ ауыз арқылы кенеттен ерiксiз дыбысты шығуы қалай аталады?
a)кекiру
b)қыжылдау
c)лоқсу
d)қәсу
e)iш ғту /диарея/
815.Асқазан аймағындағы жағымсыз және ауыртпалық сезiм қалай аталады?
a)кекiру
b)қыжылдау
c)лоқсу
d)қәсу
e)iш ғту /диарея/
816.Ғңеш, жәтқыншақ. ауыз, кейде мәрын жолдары арқылы асқазан iшiндегi нәрселердi ерiксiз сыртқа /жартылай немесе толық/ шығару қалай аталады:
a)кекiру
b)қыжылдау
c)лоқсу
d)қәсу
e)iш ғту /диарея/
817.Жиi немесе бiр рет iшектiң босатылуы, сәйылтылған нәжiстiң бғлiнiп шығуы қалай аталады?
a)кекiру
b)қыжылдау
c)лоқсу
d)қәсу
e)iш ғту /диарея/
818.48 сағаттан кғбiрек iшекте нәжiстiң тәрып қалуы қалай аталады?
a)iш ғту
b)iш қату
c)лоқсу
d)қәсу
e)кекiру
819.Ғңештен тамақ жүруiнiң бәзылуы /жәту актiсiнiң бәзылуы/ қалай аталады?
a)лоқсу
b)қәсу
c)жәта алмаушылық /дисфагия/
d)қыжылдау
e)кекiру
820.Ессiз жағдайда /жату қалпында/ қәсқан науқасты күту бойынша қажет шараларды кғрсетiңiз:
a)қәсықты тыныс жолдарына ендiрмеу үшiн, науқасты қырына немесе басын қырына бәрып жатқызу
b)кғпшiктi алу, тiс протезiн алып тастау
c)кеудесi мен мойнын сүлгiмен жабу, қәсу үшiн ауыздың бәрышына лотоктi қою, әрбiр қәсқан сайын науқастың аузын қайнатылған сумен шаю, ауызды салфеткамен сүрту, дәрiгер келгенше қәсықты қарау және қалдыру
d)алмәрт тәрiздi баллоншамен ауыз қуысынан және мәрын жолдарынан қәсықты сорып алу
e)барлық жауаптары дәрыс
821.Есi бар /отыру қалпында/ қәсқан науқасты күту бойынша қажет шараларды кғрсетiңiз:
a)науқасты ыңғайлы отырғызу, кеудесiн сүлгiмен жабу, аяқ аралығына шылапшынды қою, дәрiгердi шақыру
b)қәсқан уақытында науқастың маңдайына алақаныңызды қойып, басын жылжытпай әстау
c)әрбiр қәсқаннан кейiн ауызды сумен шаю, аузын салфеткамен сүрту
d)дәрiгер келгенше қәсықты қарап, қалдыру
e)барлық жауаптары дәрыс
822.Ессiз жағдайда қәсып жатқан науқасты қандай қалыпта жатқызу қажет?
a)қырына немесе басын қырына бәру
b)арқасына
c)отырғызу
d)iшiмен
e)басын кғтерiңкiреп қою
823.Науқасқа берiлетiн судно болу керек:
a)жылы және қәрғақ
b)зарарсыздандырылған, қәрғақ және жылы
c)таза, иiссiз
d)зарарсыздандырылған, жылы, аз мғлшерде жылы суы бар, иiссiз
e)жылы сумен шайқалған
824.Жуан асқазан сүңгiсiн енгiзгенде, науқас жғтеле, тәншыға, кғгере бастады, мейiрбике не iстеу керек?
a)уақытша сүңгi енгiзудi тоқтату
b)ғкпеге жасанды дем берудi бастау
c)дәрiгердi шақыру
d)тез сүңгiнi шығару
e)науқастың дем алуын сәрау
825."Әара майдай" түстi нәжiс асқазанның қандай ауруына тән емес:
a)асқазан ойық жара ауруына
b)асқазан қатерлi iсiгiне
c)эрозивтi /шырышты қабықтың жалақтанып қызаруы/ гастритiне
d)созылмалы гастритке /асқазан қабынуы/
e)ғңештiң кғк тамырының кеңеюiне
826.Асқазан ауруына тән емес белгiнi таңдап алыңыз:
a)тғс шемiршегi мен кiндiк аралығы аймағындағы ауру
b)қыжылдау, кекiру
c)лоқсу, қәсу
d)асқа тәбеттiң бәзылуы
e)жиi, сәйық нәжiс шырыш және қан қоспасымен
827.Әандай ауруларда асқазанға жууды жүргiзу кғрсетiлгенiн таңдап алыңыз:
a)асқазан-iшектен қан кеткенде
b)ғңеш және асқазан күйiгiнде
c)инфаркт миокардiсiнде
d)ауыз қуысы және жәтқыншақтың қабыну ауруларында
e)экзогендi улануда: жағымсыз тамақпен, дәрi-дәрмекпен, спирттiк iшiмдiкпен уланғанда
828.Аталған залалсыздандырылған күтiм заттары: жуан асқазан сүңгiсi, резеңке түтiк /әзындығы 70 см/, шыны түтiк, қәйғыш, резеңке қолғап, шылапшын, 10-12 л су шелекпен, 2 клеенкалы алжапқыш, қәмыра немесе кружка, дәке салфеткалары, зарарсыздандыру ерiтiндiсi бар ыдыс, сүлгi немесе ақ жайма қолданылады:
a)тазалау клизмасын қойғанда
b)асқазанды жуу үшiн
c)сифон клизмасын қойғанда
d)гипертониялық клизманы қойғанда
e)асқазанға сүңгiлеудi жүргiзгенде
829.Әандай ауруларда асқазанға жуу жүргiзуге болмайтын, кғрсетiлiмдерi:
a)асқазан-iшектен қан кеткенде
b)ғңеш және асқазан күйiгiнде
c)инфаркт миокардiсiнде
d)ауыз қуысы және жәтқыншақтың қабыну ауруларында
e)барлық жауаптары дәрыс
830.Асқазанды жуу қандай мақсатпен жүргiзiледi:
a)асқазан iшiндегi нәрселердi ғңеш арқылы шығару үшiн, диагностикалық зерттеу үшiн (асқазан жуған суын зерттеу үшiн)
b)асқазан секрециясын зеттеу үшiн
c)асқазанның кғлемiн, түрiн және қалпын анықтау үшiн
d)ғттiң қәрамын зерттеу үшiн
e)асқазан шырышты қабығын биопсияға алу үшiн
831.Асқазанға енгiзiлетiн залалсыздандырылған сүңгiнiң әзындығы қалай ғлшенедi:
a)тғменгi күрек тiсiнен /саңылаусыз әшынан/ кiндiкке дейiн - бiрiншi белгi және оған науқастың бiр алақанының әзындығын қосу - екiншi белгi
b)тғменгi мәрын жолдары арқылы 15-18 см
c)мәрын үшынан қәлақ сырғалығына дейiн
d)тғменгi күрек тiсiнен кiндiкке дейiн
e)тғменгi күрек тiсiнен кiндiкке дейiн - бiрiншi белгi және оған бiр ашылған алақанның әзындығын қосу
832.Әанша рет асқазанды жуу керек екенiн кғрсетiңiз:
a)шайынды су таза болып шыққанша бiрнеше рет
b)кғп рет
c)5 рет
d)10 рет
e)1-2 рет
833.Кғрсетiлген белгiлер: әлсiздiк, терiнiң және шырышты қабықтың бозаруы, артериальды қысымның тғмендеуi, үлкен дәретке отыру актiсiнде артқы тесiкте аурудың пайда болуы,нәжiсi ал қызыл қанмен шырышты қоспамен бғлiнуi қандай қан кетуiне тән:
a)асқазаннан
b)iшектен /iшектiң тғменгi бғлiгiнен/
c)ғңештен
d)ғкпеден
e)мәрыннан
834.Аталған күтiм заттары: залалсыздандырылған жел шығаратын түтiк, лоток, вазелин, шпатель, қолғап, iшiнде суы бар судно, клеенка, салфеткалар, дәретхана қағазы, перде қолданылады:
a)тазалау клизмасында
b)сифон клизмасында
c)жел шығаратын түтiктi қойғанда
d)тамшылату клизмасында
e)ирригоскопияда
835.Iшi ғткен науқасты күткенде мейiрбикенiң жүргiзетiн қажеттi шараларын кғрсетiңiз:
a)науқасты бғлек палатаға оңашалау, жайлы жағдайды қамтамасыз ету, уақытымен судноны беру
b)науқасты жуындыру, анал тесiгi аймағына крем жағу
c)iш киiмiн және ақ жаймасын ауыстыру
d)2-3 литрге дейiн кғп сәйықтықпен қамтамасыз ету, науқастың тамақ қабылдауын бақылау
e)барлық жауаптары дәрыс
836.Iш қатқанда науқасты күткенде мейiрбикенiң жүргiзетiн қажеттi шараларын кғрсетiңiз:
a)толық оңашалауды қамтамасыз ету, үлкен дәретке отыру үшiн ыңғайлы қалыпты беру
b)алдын ала жазылған диетаны сақтау, ғсiмдiк клетчаткасымен бай тамақты қолдану, кғп мғлшерде сәйықтықты iшу
c)iштi айдайтын дәрi-дәрмектердi, суппозиторийдi қолдану
d)тазалау және жiбiту клизмаларын қою
e)барлық жауаптары дәрыс
837.Iшi кепкен науқасты күткенде мейiрбикенiң жүргiзетiн қажеттi шараларын кғрсетiңiз:
a)диетаны тағайындау: ғсiмдiк клетчаткасын, әнды тамақтарды, аршылған кғмiрсутек диетасын тағайындау керек
b)карболендi, ферментативтi препараттарды қолдану
c)жел айдайтын шғптердi тағайындау
d)жел шығаратын түтiктi енгiзу
e)барлық жауаптары дәрыс
838.Кғрсетiлген белгiлер: қәсығы "кофе" қоюлығындай, нәжiсi "қара" майдай, әлсiздiк, бас айналу, терiнiң және кғрiнетiн шырышты қабықтарының бозаруы, қан қысымының тғмендеуi қандай қан кету түрiне тән:
a)асқазан-iшектен
b)ғңештен
c)ғкпеден
d)мәрыннан
e)жатырдан
839.Асқазан-iшектен қан кеткен науқасқа мейiрбикенiң толық кғлемде күтiм жүргiзгенiн кғрсетiңiз:
a)науқасты жатқызу, кереуеттiң аяқ жағын кғтеру, қатаң тғсек тәртiбiн қамтамасыз ету, қәсықты жинау үшiн науқасқа лоток беру
b)24-48 сағатта тамақ қабылдауды шектеу, салқын сәйық тамақ беру, эпигастрит аймағына мәзды қабықты мәзбен беру, дәрiгердi шақыру
c)викасолды, дицинонды енгiзу
d)науқастың жалпы жағдайын, тамыр соғысын, қан қысымын, терiсiнiң түсiн бақылау
e)барлық жауаптары дәрыс
840.Iшек ауруларына тән емес белгiлердi таңдаңыз:
a)iштiң тғмен жағының ауруы
b)iш кебу
c)iш ғту немесе iш қату
d)iштен қан кету
e)түсi "кофе" қоюлығындай қәсық
841.Табанды тоқтамайтын қәсық немен қауiптi ?
a)электролиттiк баланстың бәзылуы пайда болып, организмде сусыздану дамуымен
b)патологиялық процеске iш пердесiнiң тартылуымен
c)асқазаннан қан кетумен
d)асқазанның шыға берiс бғлiгi тарылуымен
e)асқазан мен ғңештiң шырышты қабығының жыртылуымен
842.Асқазаннан қан кету асқазанның қандай ауруына тән емес ?
a)асқазан және 12-елi iшектiң ойық жарасы ауруына
b)асқазан қатерлi iсiгiне
c)эрозивтi /шырышты қабықтың жалақтанып қызаруы/ гастритте
d)жедел және созылмалы гастритте
e)асқазан полипiнде /шырышты қабықта болатын кiшкене iсiк/
843.Асқазан-iшектен қан кетуiне қандай белгiлер тән емес?
a)әйытынды қәсық
b)"қара майдай" нәжiс
c)түссiз нәжiс
d)артериальды қысымның тғмендеуi
e)тамырдың жиi соғуы /тахикардия/
844.Iш кепкенде қандай шараларды жүргiзуге болмайды ?
a)жел шығаратын түтiктi енгiзуге
b)тамақ рационында клетчаткаға және крахмалға бай тамақтарды шектеуге
c)карболен препараттың, жел айдайтын шғптердi қолдануға
d)ферментативтi препараттарды қолдануға
e)асқазан жууға, клизма қоюға
845.Клизма - бәл:
a)ток iшектi рентген сәулесi кғмегiмен суретке түсiру әдiсi /иррогоскопия/
b)ток iшектiң жоғарғы бғлiгiн эндоскопиялық зерттеу әдiсi /колоноскопия/
c)емдiк және диагностикалық мақсатпен ток iшектiң тғменгi бғлiгiне аналь тесiгi арқылы әр түрлi сәйықтықтарды енгiзу әдiсi
d)iшектен желдi шығару әдiсi
e)сигма тәрiздi және тiк iшектердi эндоскопиялық зерттеу әдiсi /ректороманоскопия/
846.Тазарту клизмасы қандай мақсатпен қолданылады:
a)iшектiң тғменгi бғлiгiндегi жiбiген нәжiстi және желдi шығару үшiн
b)iшектiң жоғарғы бғлiгiндегi желдi, ашып кеткен, iрiп- шiрiген тамақтарды шығару үшiн және iшектi жуу үшiн
c)нәжiстi жiбiту және iшек бәлшық етiн босаңсыту үшiн
d)iшектiң керiлiп жиырылуын күшейту үшiн
e)емдiк мақсатпен жуан iшекке дәрiлiк ерiтiндiлердi енгiзу үшiн
847.Сифон клизмасы қандай мақсатпен қолданылады:
a)iшектiң тғменгi бғлiгiндегi жiбiген нәжiстi және желдi шығару үшiн
b)iшектiң жоғарғы бғлiгiндегi желдi, ашып кеткен, iрiп-шiрiген тамақтарды шығару үшiн және iшектi жуу үшiн
c)нәжiстi жiбiту және iшек бәлшық етiн босаңсыту үшiн
d)iшектiң керiлiп жиырылуын күшейту үшiн
e)емдiк мақсатпен жуан iшекке дәрiлiк ерiтiндiлердi енгiзу үшiн
848.Майлы клизма қандай мақсатпен қолданылады:
a)iшектiң тғменгi бғлiгiндегi жiбiген нәжiстi және желдi шығару үшiн
b)iшектiң жоғарғы бғлiгiндегi желдi, ашып кеткен, iрiп-шiрiген тамақтарды шығару үшiн және iшектi жуу үшiн
c)нәжiстi жiбiту және iшек бәлшық етiн босаңсыту үшiн
d)iшектiң керiлiп жиырылуын күшейту үшiн
e)емдiк мақсатпен жуан iшекке дәрiлiк ерiтiндiлердi енгiзу үшiн
849.Гипертониялық клизма қандай мақсатпен қолданылады:
a)iшектiң тғменгi бғлiгiндегi жiбiген нәжiстi және желдi шығару үшiн
b)iшектiң жоғарғы бғлiгiндегi желдi, ашып кеткен, iрiп-шiрiген тамақтарды шығару үшiн және iшектi жуу үшiн
c)нәжiстi жiбiту және iшек бәлшық етiн босаңсыту үшiн
d)iшектiң керiлiп жиырылуын күшейту үшiн
e)емдiк мақсатпен жуан iшекке дәрiлiк ерiтiндiлердi енгiзу үшiн
850.Дәрiлiк клизма қандай мақсатпен қолданылады:
a)iшектiң тғменгi бғлiгiндегi жiбiген нәжiстi және желдi шығару үшiн
b)iшектiң жоғарғы бғлiгiндегi желдi, ашып кеткен, iрiп-шiрiген тамақтарды шығару үшiн және iшектi жуу үшiн
c)нәжiстi жiбiту және iшек бәлшық етiн босаңсыту үшiн
d)iшектiң керiлiп жиырылуын күшейту үшiн
e)емдiк мақсатпен жуан iшекке дәрiлiк ерiтiндiлердi енгiзу үшiн
851.Гипертониялық клизманы қолдану кғрсетiлiмдерiн таңдаңыз:
a)операция алдында, босанар алдында
b)iшек түйiлуiне күдiктегенде
c)тiк iшектiң қатерлi жаңа ғскiнiнде
d)iш қуысындағы мүшелерге операциядан кейiнгi бiрiншi күндерiнде, iшектiң параличiнде /салдануында/ ток iшектiң шырышты қабықтарының қабыну процессiнде
e)улануларда
852.Майлы клизманы қолдану кғрсетiлiмдерiн таңдаңыз:
a)iшектiң түйiлуiне күдiктенгенде
b)қатты iш қатқанда, ток iшектiң шырышы қабығының қабыну процессiнде, босанғаннан соң, iш қуысы мүшелерiне операциядан кейiнгi бiрiншi күндерiнде
c)уланғанда
d)операция алдында
e)тiк iшек iсiктерiнде
853.Дәрiлiк клизманы қолдану кғрсетiлiмдерiн таңдаңыз:
a)iшектiң түйлуiне күдiктенгенде
b)асқазан-iшектен қан кетуiнде
c)ток iшектiң шырышты қабығының қабыну процессiнде ағзаға дәрiлiк ерiтiндiлердi енгiзу үшiн /хлоралгидрат және т.б./
d)емдiк мақсатпен кғп мғлшерде жоғалған сәйықтықтың орнын толтыру үшiн
e)операция алдында, босанар алдында
854.Тазату клизмасын қолдану кғрсетiлiмдердi таңдаңыз:
a)босанар алдында, операция алдында, iш қатқанда, улануда, ренгенологиялық, қәралдық және ультрадыбыстық әдiстермен зерттегенде, емдеу клизмаларын қояр алдында
b)босанғаннан соң
c)iшектiң түйiлуiнде
d)iш қуысы мүшелерiне операция жасағаннан кейiнгi алғашқы күндерде
e)тiк iшектiң қатерлi жаңа ғскiнiнде
855.Сифон клизмасын қолдану кғрсетiлiмдерiн таңдаңыз:
a)уланғанда, iшектiң түйiлуiне күдiктенгенде
b)ток iшектiң шырышты қабығының қабыну процессiнде
c)iшектiң параличiнде /салдануында/
d)емдiк мақсатпен кғп мғлшерде жоғалған сәйықтықтың орнын толтыру үшiн
e)операция алдында, босанар алдында
856.Барлық клизмалар түрлерiн қойғанда қолдануға қарсы кғрсетiлiмдер дәрыс аталған ба: жуан iшек және анал тесiгi аймағының жедел қабынуында немесе эрозивтi -ойық жара үрдiстерiнде, қанталаған гемморойда, анал тесiгi жарасында, тiк iшектiң түсуiнде, тiк iшектiң қатерлi жаңа ғскiнiнде, асқазан-iшектен қан кеткенде, операциядан кейiнгi бiрiншi күндерде және асқорыту мүшелерiнiң жедел патологиясында:
a)иә
b)жоқ
857.Тазалау клизмасын қоюға қарсы кғрсетiлiмдердi кғрсетiңiз:
a)қатты iш қатқанда
b)асқазан-iшектен қан кеткенде
c)операция алдында, босанар алдында, дәрiлiк және майлы клизмалар қояр алдында
d)уланғанда
e)ас-қорыту мүшелерiн рентгенологиялық, қәралдық әдiстермен зерттеу алдында
858.Сифон клизмасын қоюға қарсы кғрсетiлiмдердi кғрсетiңiз:
a)тiк iшектiң қатерлi iсiгiнде
b)уланғанда
c)iшектiң түйiлуiне күдiктенгенде
d)iшектен қан кеткенде
e)ғкпеден қан кеткенде
859.Майлы клизманы қоюға қарсы кғрсетiлiмдердi кғрсетiңiз:
a)қатты iш қатқанда
b)iш қуысы мүшелерiне операция жасағаннан кейiнгi алғашқы күндерiнде
c)қанталаған гемморойда, аналь тесiгiнiң жарасында, тiк iшектiң түсуiнде
d)босанғаннан кейiн
e)тоқ iшектiң қабыну процессiнде
860.Гипертониялық клизманы қоюға қарсы кғрсетiлiмдердi кғрсетiңiз:
a)операциядан кейiн
b)iшектiң параличiнде /салдануында/
c)тоқ iшектiң шырышты қабығының қабыну процестерiнде
d)тоқ iшектiң және аналь тесiгi аймағының эрозивтi-ойық жара процестерiнде
e) әртүрлi iсiктерде
861.Дәрiлiк клизманы қоюға қарсы кғрсетiлiмдердi кғрсетiңiз:
a)жедел аппендицит, перитонит, жедел холецистит /ас қорыту мүшелерiнiң жедел патологиясында/
b)дизентерияда
c)бейспецификалық ойық жара колитiнде
d)iшектен қан кеткенде
e)ғкпеден қан кеткенде
862.Аталған күтiм заттары: Эсмарх кружкасы, залалсыздандырылған әштық, судно, 1,5-2 л су, вазелин, алжапқыш, шпатель, қолғап, лоток, салфетка, шылапшын, жаялық, су термометрi, клеенкалы алжапқыш, зарарсыздандыру ерiтiндiсi бар ыдыс қандай клизманы қойғанда қолданылады:
a)тазарту
b)тамшылату
c)майлы және дәрiлiк
d)сифон
e)гипертониялық
863.Аталған күтiм заттары: сифон клизмасына арналған жүйе /залалсыздандырылған әзындығы 1,5 м резеңке түтiк/ қәйғыш, кружка /қәмыра/ шылапшын, шелек 10-12 л сумен, клеенка, лоток, вазелин майы, қолғап, ал жапқыш, шпатель, салфеткалар. жаялық, су термометрi қандай клизманы қойғанда қолданылады:
a)тазарту
b)тамшылату
c)сифон
d)гипертониялық
e)майлы және дәрiлiк
864.Аталған күтiм заттары: алмәрт тәрiздi баллонша немесе Жане шприцi, жел шығаратын түтiк, вазелин майы немесе дәрiлiк ертiндi, қолғап, лоток, шпатель, салфеткалар, зарарсыздандыру ерiтiндiсi бар ыдыс қандай клизманы қойғанда қолданылады:
a)майлы және дәрiлiк
b)дәрiлiк тамшылату
c)сифон
d)гипертониялық
e)тазарту
865.Аталған күтiм заттары: алмәрт тәрiздi баллонша немесе Жане шприцi, лоток, жел шығаратын түтiк, 10% натрий хлорид ертiндiсi, вазелин майы, қолғап, лоток, шпатель, салфеткалар, зарарсыздандыру ерiтiндiсi бар ыдыс қандай клизманы қойғанда қолданылады:
a)гипертониялық
b)майлы және дәрiлiк
c)дәрiлiк тамшылату
d)сифон
e)тазарту
866.Сифон клизмасын қою үшiн қанша мғлшерде су қажет:
a)1-3 л
b)3-6 л
c)6-9 л
d)9-12 л
e)10-12 л
867.Тазарту клизмасын қою үшiн қанша мғлшерде су қажет:
a)1,0-1,5 л
b)1,5-2 л
c)2-3 л
d)3-4 л
e)4-5 л
868.Асқазанды жуу үшiн қанша мғлшерде су қажет:
a)5-6 л
b)6-8 л
c)8-10 л
d)10-12 л
e)12-15 л
869.Дәрiлiк, майлы және гипертониялық клизмаларды қою үшiн қанша мғлшерде дәрiлiк ерiтiндiлер қажет:
a)50-100 мл
b)200-250 мл
c)250-300 мл
d)400-500 мл
e)200-500 мл
870.Сифон клизмасын қою үшiн судың температурасы болу қажет:
a)18-20^o С
b)20-22^o С
c)25-35^o С
d)37-40^o С
e)25-30^o С
871.Тазарту клизмасын қою үшiн судың температурасы болу қажет:
a)18-20^o С
b)20-22^o С
c)30-35^o С
d)25-35^o С
e)38-40^o С
872.Дәрiлiк, майлы және гипертониялық клизмаларды қою үшiн ертiндiлердiң температурасы болу қажет:
a)20-25^oС
b)25-30^oС
c)30-35^oС
d)37-38^oС
e)38-42^oС
873.Асқазанды жуу үшiн судың температурасы болу қажет:
a)18-20^oС
b)20-22^oС
c)25-35^oС
d)37-40^oС
e)45-50^oС
874.Тазарту клизмасын қойғанда Эсмарх кружкасының әштығы аналь тесiгi арқылы тiк iшекке қандай тереңдiкке енгiзiледi:
a)5-6 см
b)8-10 см
c)10-12 см
d)20-30 см
e)30-40 см
875.Iш кепкенде жел шығаратын түтiктi аналь тесiгi арқылы тiк iшекке қандай тереңдiкке енгiзедi:
a)5-10 см
b)10-15 см
c)20-30 см
d)15-20 см
e)25-40 см
876.Майлы және дәрiлiк клизмаларды қойғанда жел шығаратын түтiктi аналь тесiгi арқылы тiк iшекке қандай тереңдiкке енгiзiледi:
a)5-8 см
b)8-10 см
c)10-12 см
d)20-30 см
e)30-40 см
877.Сифон клизмасын қойғанда жуан резеңке сүңгi аналь тесiгi арқылы тiк iшекке қандай тереңдiкке енгiзiледi:
a)10-15 см
b)15-20 см
c)20-25 см
d)25-30 см
e)30-40 см
878.Iш ауру кезiнде пациент қалпы:
a)белсендi
b)белсенсiз
c)Фаулер қалпында
d)мәжбүрлi қалыпта
e)Симс қалпы
879.Мейiргер ацетилсалицил қышқылы қабылдауды әсынады
a)10 минут бәрын тамақ алдында
b)20 минут бәрын тамақ алдында
c)30 минут бәрын тамақ алдында
d)тамақтан кейiн
e)аш қарынға
880.Асқазаннан қан кету кезiнде мейiргердiң тәуелсiз араласуы
a)асқазанды жуу
b)iшке мәзды мәйықты қою
c)iшке жылытқыш (грелка) қою
d)тазартқыш клизма
e)Сифонды клизма
881.Асқазаннан және 12-елi iшектен қан кету кезiнде аруханаға дейiнгi, шәғыл дәрiгерге дейiнгi кғмек:
a)асқазанды жуу
b)ауруханаға тасымалдау
c)қатаң тғсек тәртiбi, эпигастрий аймағына суық басу, ауруханаға тасымалдау
d)қантамыр тарылтушы дәрмектердi енгiзу
e)емханада тасымалдау
882.Iшектiң қай бғлiгiнен қан кеткенде қара түстi нәжiс бғлiнедi?
a)12-елi iшек
b)тоқ iшек
c)сигма тәрiздi
d)тiк iшек
e)ғкпеден
883.Асқазанды жуу жүргiзiлмейдi:
a)Асқазаннан қан кетуiнде
b)Дәрiлiк препараттармен уланғанда
c)Тағамдық токсикоинфекцияда
d)Алкоголь суррогаттармен улануда
e)Улы саңырауқәлақтармен уланғанда
884.Асқазанның ойық жара ауруында емдiк тамақтануда қолданылатын принциптер:
a)орынбасу
b)аялау
c)түзетушi
d)жаттығу
e)байқау
885.Пациентте спазмалық iш қатуда жиi тағайындалатын клизма:
a)гипертониялық
b)тазартқыш
c)сифонды
d)майлы
e)дәрiлiк
886.20-30 мин дәрiлiк клизма алдында пациентке қою қажет:
a)гипертониялық клизма
b)тазарту клизмасы
c)сифонды клизма
d)жел шығарғыш түтiк
e)майлы клизма
887.Тазарту клизмасы кезiнде пациент қалпы:
a)оң жақ қырымен
b)сол жақ қырымен
c)iшiмен
d)арқасымен
e)жартылай отыру,жартылай жату
888.Желшығарғыш түтiктi iшекте әзақ уақытқа қалдырмайды, себебi:
a)iшек қабырғасында ойық пайда болуы мүмкiн
b)бәл пациенттi қажытуы мүмкiн
c)емдiк нәтижесi бiтуi мүмкiн
d)оның залалсыздығы бiтуi мүмкiн
e)түтiк түседi
889.Әәсу кезiнде мейiргер күтiмiнiң элементi:
a)асқазанды жуу
b)кғп мғлшерде сiлтiлi сусын қабылдау
c)эпигастрий аймағына мәзды мәйық қою
d)ауыз қуысын тазалау
e)пациенттi жатқызады
890.Әандай сифонды клизманың басын тiк iшекке енгiзедi?
a)Пластмассалық немесе шыны тәрiздi, әзындығы 10-12см
b)Резиналық, әзындығы 10-12см
c)Резиналық, әзындығы 20-30см
d)Жуан резиналық әшсыз зонд
e)Резиналық, әзындығы 20-60см
891.Асқазаннан қан кету кезiндегi алғашқы кғмекке жатады:
a)тазартқыш клизма қою
b)суық су беру
c)эпигастрий аймағына мәзды мәйық қою
d)ешнарсе жасамау
e)суық тамақ беру
892.Әыжыл- бәл:
a)кеуде тәсындағы және эпигастрий аймағындағы куйдiру сезiмiнiң,асқазандағы қышқылдың ғңешке лақтыру нәтижесiнде пайда болуы
b)кенеттен ықтиярсыз , дыбысты шығару, асқазанда және ғңеште жиналған ауаның ауыз арқылы шығуы
c)эпигастрий аймағында жағымсыз және ауырлық қысымды сезiм
d)әлсiз немесе бiрнеше рет iшектен сәйық нәжiстерiнiң шығарылыуы
e)жағымсыз сезiм эпигастрий аймағында
893.Кекiру- бәл:
a)кеуде тәсындағы және эпигастрий аймағындағы куйдiру сезiмiнiң,асқазандағы қышқылдың ғңешке лақтыру нәтижесiнде пайда болуы
b)кенеттен ықтиярсыз , дыбысты шығару, асқазанда және ғңеште жиналған ауаның ауыз арқылы шығуы
c)эпигастрий аймағындажағымсыз және ауырлық қысымды сезiм
d)әлсiз немесе бiрнеше рет iшектен сәйық нәжiстерiнiң шығарылыуы
e)жағымсыз сезiм эпигастрий аймағында
894.Жүрек айну-бәл:
a)кеуде тәсындағы және эпигастрий аймағындағы куйдiру сезiмiнiң,асқазандағы қышқылдың ғңешке лақтыру нәтижесiнде пайда болуы
b)кенеттен ықтиярсыз , дыбысты шығару, асқазанда және ғңеште жиналған ауаның ауыз арқылы шығуы
c)эпигастрий аймағында жағымсыз және ауырлық қысымды сезiм
d)әлсiз немесе бiрнеше рет iшектiң сәйық нәжiстерiнiң шығарылыуы
e)жағымсыз сезiм эпигастрий аймағында
895.Әәсу- бәл:
a)кеуде тәсындағы және эпигастрий аймағындағы куйдiру сезiмiнiң,асқазандағы қышқылдың ғңешке лақтыру нәтижесiнде пайда болуы
b)кенеттен ықтиярсыз , дыбысты шығару, асқазанда және ғңеште жиналған ауаның ауыз арқылы шығуы
c)эпигастрий аймағында жағымсыз және ауырлық қысымды сезiм
d)әлсiз немесе бiрнеше рет iшектiң сәйық нәжiстерiнiң шығарылыуы
e)асқазан iшiндегi ықтиярсыз кғп немесе бiртiндеп ғңештен, жәтқыншақтан, кейде мәрын арқылы шығуы
896.Диарея- бәл:
a)кеуде тәсындағы және эпигастрий аймағындағы куйдiру сезiмiнiң,асқазандағы қышқылдың ғңешке лақтыру нәтижесiнде пайда болуы
b)кенеттен ықтиярсыз , дыбысты шығару, асқазанда және ғңеште жиналған ауаның ауыз арқылы шығуы
c)эпигастрий аймағында жағымсыз және ауырлық қысымды сезiм
d)әлсiз немесе бiрнеше рет iшектiң сәйық нәжiстерiнiң шығарылуы
e)жағымсыз сезiм эпигастрий аймағында
897.Iшқату- бәл:
a)кеуде тәсындағы және эпигастрий аймағындағы куйдiру сезiмiнiң,асқазандағы қышқылдың ғңешке лақтыру нәтижесiнде пайда болуы
b)кенеттен ықтиярсыз , дыбысты шығару, асқазанда және ғңеште жиналған ауаның ауыз арқылы шығуы
c)эпигастрий аймағында жағымсыз және ауырлық қысымды сезiм
d)әлсiз немесе бiрнеше рет iшектiң сәйық нәжiстерiнiң шығарылуы
e)нәжiстiң 48 сағаттан кғп болмауы
898.Дисфагия- бәл:
a)кеуде тәсындағы және эпигастрий аймағындағы куйдiру сезiмiнiң,асқазандағы қышқылдың ғңешке лақтыру нәтижесiнде пайда болуы
b)кенеттен ықтиярсыз , дыбысты шығару, асқазанда және ғңеште жиналған ауаның ауыз арқылы шығуы
c)ғңештен тағамның ғтуiнiң бәзылуы
d)әлсiз немесе бiрнеше рет iшектiң сәйық нәжiстерiнiң шығарылуы
e)нәжiстiң 48 сағаттан кғп болмауы
899.Асқазан iшiндегi сғлiн ғңеш арқылы шығару:
a)асқазанды жуу
b)тазартқыш клизма
c)қәсу
d)сифонды клизма
e)фиброгастродуоденоскопия
900.Ұртүрлi сәйықтықтарды анус арқылы жуан iшектiң тғменгi ғсiндiсiнен енгiзу:
a)ректоромоноскопия
b)иррогоскопия
c)клизма
d)колоноскопия
e)барлық жауаптар дәрыс
901.Iшектiң тғменгi бғлiгiндегi сәйық нәжiстi және желдi шығару мақсатында қандай клизма қолданылады?
a)сифонды
b)майлы
c)тазартқыш
d)дәрiлiк
e)гипертониялық
902.Iшектiң жоғарғы бғлiгiнен ашыған, шiрiген, астарды,желдi шығару және iшектi жуу мақсатында қандай клизма қолданылады?
a)сифонды
b)майлы
c)тазартқыш
d)дәрiлiк
e)гипертониялық
903.Iшек бәлшық етiн босаңсыту , нәжiстi сәйылту мақсатында қандай клизма қолданылады?
a)сифонды
b)майлы
c)тазартқыш
d)дәрiлiк
e)гипертониялық
904.Iшек перистальтиксын күшейту мақсатында қандай клизма қолданылады?
a)сифонды
b)майлы
c)тазартқыш
d)дәрiлiк
e)гипертониялық
905.Емдiк әсер ету үшiн жуан iшекке дәрi дәрмектердi енгiзу мақсатында қандай клизма жасалады?
a)сифонды
b)майлы
c)тазартқыш
d)дәрiлiк
e)гипертониялық
906.Iшектiң жансыздануында, iш қәрылысына операция жасалғаннан кейiн бiрiншi күнi қандай клизма жүргiзiледi?
a)сифонды
b)майлы
c)тазартқыш
d)дәрiлiк
e)гипертониялық
907.Iшектiң түйiлуiне күдiктенгенде қандай клизма жүргiзiледi?
a)сифонды
b)майлы
c)тазартқыш
d)дәрiлiк
e)гипертониялық
908.Организмге дәрi дәрмектердi енгiзу үшiн жуан iшектiң шырышты қабығының қабыну процестерiнде қандай клизма жүргiзiледi?
a)сифонды
b)майлы
c)тазартқыш
d)дәрiлiк
e)гипертониялық
909.Улану кезiнде қандай клизма қолданылады?
a)сифонды
b)майлы
c)тазартқыш
d)дәрiлiк
e)гипертониялық
910.Диареямен зардап шегетiн пациенттерге қандай күтiм шаралары жүргiзiледi?
a)судна беру
b)пациенттi жекелендiру, таза ауамен қамтамасыз ету
c)әр дефекация актiсiнен кейiн анус аралығын жуу
d)анус терiсiн қорғаныш кремiмен майлау
e)барлық жауабы дәрыс
911.Диареяны диагностикалау қалай жүргiзiледi?
a)iш қәрылысына пальпация жасау
b)нәжiстiң жағдайын бақылау
c)нәжiстiң қалыптыдан ауытқуын бақылау (қанның, шырыштың, iрiңнiң пайда болуын)
d)барлық жауап дәрыс емес
e)барлық жауап дәрыс
912.Диарея кезiнде жағдаяттық анализдi қалай жүргiзесiз?
a)диарея туралы барлық анализдi талдау
b)дефекация түрiн және жиiлiгi туралы мәлiметтi кғңiлге алу
c)симптомдардың әзақтығы туралы мәлiметтердi кғңiлге алу
d)пациентте дегидратация белгiлерi жоқтығын белгiлеу
e)барлық жауаптар дәрыс
913.Тағамдық токсикоинфекцияда пациенттi жүргiзу тактикасы:
a)дене температурасын, қан қысымын ғлшеу,пульстi санау
b)асқазанды жуу
c)"ашық нәжiстен" Петри шынысына немесе пробиркаға нәжiстi жинау
d)барлық жауаптар дәрыс
e)барлық жауаптар дәрыс емес
914.Iштiң кебуi,iшекте желдiң кғп пайда болуымен байланысты және олардың шығуының бәзылуы -бәл:
a)диарея
b)метеоризм
c)iш қату
d)жүрек айну
e)нәжiстi әстай алмау
915.Iшектiң жүруiн жылдамдататын тағамдар:
a)ақ кептiрiлген нан
b)тәттiлер
c)шырышты сорпалар
d)қою шай, кофе
e)кғкғнiстер, жемiстер
916.Iшектiң жүруiн кiдiртетiн тағамдар:
a)ақ кептiрiлген нан
b)тәздалған
c)қара нан
d)шикi кғкғнiстер, жемiстер
e)сусындар
917.Iшектiң жүруiне әсер етпейтiн тағамдар:
a)ақ кептiрiлген нан
b)қара нан
c)ет, балық
d)шырышты сорпалар
e)ботқалар
918.Бiр реттiк қолданылатын зәрдi және нәжiстi сiңдiретiн арнайы iш киiмдер:
a)памперс
b)зәрқабылдағыш
c)нәжiс қабылдағыш
d)плавки
e)прокладка
919.Физиологиялық шығарылуларда пациенттiң физиологиялық мәселелерi қанағаттанарлық қажеттiлiктiң бәзылуы:
a)дефекцияның ғзеркiмен болмауы
b)жағымсыз сезiм, iштегi ауырлық сезiм
c)iштiң кебуi
d)тәбетiнiң бәзылуы
e)барлық жауаптар дәрыс
920.Физиологиялық шығарылуларда пациентiң психиалогиялық мәселелерi қанағаттанарлық қажеттiлiктiң бәзылуы:
a)денсаулық жайлы бiлiмнiң жеткiлiксiздiгi бойынша қорқыныш
b)ғз жағдайы бойынша қоршаған ортадан оңтасыз сезiну
c)жалған әят
d)процедура жасар алдындағы әялшақтық
e)барлық жауаптар дәрыс
921.Физиологиялық шығарылуларда пациенттiң әлеументтiк мәселелерi қанақаттанарлық қажеттiлiктiң бәзылуы:
a)әлеументтiк дезадаптация
b)ғзiн күту тапшылығы
c)талғамды азық- түлiктердi алуға материалды қиыншылық
d)салауатты ғмiр салты принципiнiң бiлiм, рационалды тамақтану, қимылдатқыш белсендiлiк тапшылығы,
e)барлық жауаптар дәрыс
922.Iштiң тғменгi бғлiгiнiң ауру сезiмi, үлкен дәретке отырғысы келуi -бәл:
a)метеоризм
b)тенезм
c)диарея
d)iш қату
e)нәжiстi әстай алмау
923.Организмнен нәжiстi шығару мақсатында iшқәрылысына тiкiшекке жасанды енгiзу:
a)гастростома
b)колостома
c)метеоризм
d)трахеостома
e)диарея
924.Стомирленген пациенттердiң реабилитацияның техникалық заттары терiге стома айналасына жапсырылуы:
a)памперс
b)нәжiс қабылдағыш
c)зәрқабылдағыш
d)пластырь
e)мақта шаригi
925.Асқазан-iшек қан кетуде мейiргер ең алдымен не icтейдi:
a)стационарға тез арада тасымалдау
b)асқазанды жуу аминокапрон қышқылымен
c)гемостатикалық терапия жүргiзу
d)ФГДС-ке жолдама беру
e)УЗИ ге жолдама
926.Диурез дегенiмiз бәл:
a)зәрдi әстай алмауы
b)анурия
c)белгiлi бiр уақыт аралығында зәрдiң пайда болуы және бғлiнуi
d)ишурия
e)зәрдiң тоқтамауы
927.Дизурия дегенiмiз бәл:
a)зәр шығарудың бәзылуы
b)зәр тығыздығының тғмендеуi
c)белгiлi бiр уақыт аралығында зәрдiң пайда болуы және бғлiнуi
d)зәрдiң тәнбасында эритроциттердiң болуы
e)зәр тығыздығының жоғарылауы
928.Зәрдiң қуыққа ағып түсуiнiң толық тоқталуы аталады:
a)полиурия
b)ишурия
c)анурия
d)олигурия
e)странгурия
929.Тәулiктiк зәр мғлшерiнiң азаюы (500 мл тғмен) аталады:
a)полиурия
b)ишурия
c)анурия
d)олигоурия
e)странгурия
930.Ғз бетiмен қуықты босата алмауы бәл:
a)поллакиурия
b)зәрдi әстай алмауы
c)странгурия
d)зәрдiң тоқтамауы
e)ишурия
931.Тәулiктiк зәрдiң мғлшерiнiң кғбеюi (200 мл -де жоғары) аталады:
a)олигоурия
b)полиурия
c)анурия
d)ишурия
e)поллакиурия
932.Түнде бғлiнетiн зәрдiң мғлшерi, күндiзгi зәр мғлшерiнен кғбеюi тән:
a)полиурияға
b)никтурияға
c)анурияға
d)олигоурияға
e)странгурияға
933."Тәулiктiк диурез" түсiнiгi ненi кғрсетедi:
a)бiр тәулiкте iшiлген сәйықтық мғлшерiн
b)бiр тәулiкте бғлiнiп шыққан зәр мғлшерiн
c)таңғы сағат 6-дан кешкi 18 сағатқа дейiнгi бғлiнiп шыққан зәр мғлшерiн
d)бiр тәулiкте iшiлген сәйықтық пен бғлiнiп шығарылған зәр мғлшерiнiң аралығындағы қатынасы
e)кешкi сағат 18-дан таңғы сағат 6- ға дейiнгi бғлiнiп шыққан зәр мғлшерiн
934.Зәрдiң жиiленiп шығуы бәл:
a)поллакиурия
b)зәрдi әстай алмауы
c)странгурия
d)зәрдiң тоқтамауы
e)ишурия
935.Зәр шығарғысы келе беру нәтижесiнен қуықтағы зәрдiң әстай алмай ерiксiз шығуы бәл:
a)поллакиурия
b)зәрдi әстай алмауы
c)странгурия
d)зәрдiң тоқтамауы
e)ишурия
936.Зәр шығарылуы тамшылап қиындап және ауруымен, жиi зәр шығарғысы келе беруi бәл:
a)поллакиурия
b)зәрдi әстай алмауы
c)странгурия
d)зәрдiң тоқтамауы
e)ишурия
937.Науқас зәрдi шығарғысы келмейдi, бiрақ қуықтағы зәрдiң ерiксiз бғлiнуi- бәл:
a)поллакиурия
b)зәрдi әстай алмауы
c)странгурия
d)зәрдiң тоқтамауы
e)ишурия
938.Зәрдiң қәрамында ақуыздың болуы:
a)глюкозурия
b)гематурия
c)протеинурия
d)лейкоцитурия
e)цилиндрурия
939.Зәрде қанттың болуы:
a)глюкозурия
b)гематурия
c)протеинурия
d)лейкоцитурия
e)цилиндрурия
940.Зәр мен қанның бғлiнiп шығуы:
a)глюкозурия
b)гематурия
c)протеинурия
d)лейкоцитурия
e)цилиндрурия
941.Зәрде iрiңнiң болуы:
a)глюкозурия
b)пиурия
c)гематурия
d)протеинурия
e)цилиндрурия
942.Зәрде лейкоциттер санының кғбеюi:
a)лейкоцитурия
b)цилиндрурия
c)гематурия
d)пиурия
e)протеинурия
943.Зәр тәнбасында цилиндрлердiң болуы:
a)лейкоцитурия
b)цилиндрурия
c)гематурия
d)пиурия
e)протеинурия
944.Жаңа бғлiнген зәрде бактерияның болуы:
a)протеинурия
b)бактериурия
c)лейкоцитурия
d)гематурия
e)пиурия
945.Бiр тәулiкте бғлiнiп шыққан зәр мен iшiлген сәйықтықтар мғлшерiнiң қатынасы қанша пайызды қәрайды:
a)40-60%
b)50-60%
c)60-85%
d)30-45%
e)20-55%
946.Тәулiктiк диурездi ғлшеу және су балансын анықтау бәл:
a)бiр тәулiкте iшiлген және енгiзiлген сәйықтық мғлшерi
b)бiр тәулiкте iшiлген және енгiзiлген сәйықтық пен бғлiнiп шығарылған зәр мғлшерiнiң қатынасы
c)бiр тәулiкте бғлiнген зәрдiң мғлшерi
d)белгiлi бiр уақыт аралығында зәрдiң пайда болуы және бғлiнуi
e)үш тәулiкте бғлiнген зәрдiң мғлшерi
947.Әуықтың iшкi бетiне зерттеу қандай оптикалық қәралмен жүргiзiледi?
a)фиброгастродуоденоскоппен
b)ректороскоппен
c)лапороскоппен
d)цистоскоппен
e)бронхоскоппен
948.Зәр тоқтамағандағы жасалатын күтiм элементтерiн кғрсетiңiз:
a)жылылық процедуралары, iштiң тғменгi жағына жылытқышты қолдану
b)қуықты катетерлеу
c)қуықты жуу
d)зәр қабылдағышты беру, науқастың сыртқы жыныс мүшелерiн жиi жуу, ойылудың алдын алу
e)тазалау клизмасын қою
949.Әуықты катетерлеу бәл:
a)қуықтан зәрдi шығару және қуыққа дәрiлiк ерiтiндiлердi енгiзу
b)iшектегi желдi (газды) шығару
c)iшекке кғп мғлшерде дәрiлiк ерiтiндiлердi енгiзу
d)бронхпен және жоғарғы тыныс алу жолдарынан қақырықты немесе бғгде заттарды шығару
e)газды шығару
950.Әолданылған катетер мiндеттi түрде зарарсыздандырылуы қажет:
a)ағынды суда жуылады
b)қауiпсiз жоюға арналған контейнерге салынады
c)0,02% фурациллин ерiтiндiсiне салынады
d)залалсыздандыру алдындағы тазалықтан кейiн жүргiзiледi
e)дистилденген (тазартылған) суға салынады
951.Әуыққа катетерлеу жүргiзу үшiн даярлау қажет:
a)залалсыздандырылған: катетердi, пинцеттердi, лотокты, салфеткаларды, қолғапты, фурациллин ерiтiндiсiн, вазелин майын, зәр қабылдағышты, клеенканы, корнцангты, Эсмарх крушкасын
b)Эсмарх крушкасын, вазелин майын, клеенканы, шылапшынды, салфеткаларды, шпательдi 1-1,5 л суды
c)катетердi, корнцангтi, зәр қабылдағышты, вазелин майын, қолғапты
d)пинцеттi, корнцангты, катетердi, салфеткаларды
e)стерильдi қолғапты, клеенканы, глицериндi
952.Әуыққа бiр уақытта енгiзiлетiн антисептикалық ерiтiндiнiң мғлшерi қандай кғрсеткiштен артып кетпеуi керек?
a)150-200 мл
b)250-500 мл
c)500-1000 мл
d)50-100 мл
e)20-50 мл
953.Әуықты катетерлегенде мүмкiн болатын асқынулар:
a)қәсу
b)iшектен қан кету
c)үрпi каналының, қуықтың шырышты қабықтарының зақымдануы, "уретральдi"қызба
d)"бүйрек шаншуы" әстамасы
e)зәрдiң тоқтамауы
954.Әуыққа катетерлеу жүргiзу мақсаты:
a)зәрдi шығару
b)қуықты жуу және оған дәрiлiк ерiтiндiнi енгiзу
c)бактериологиялық зерттеуге зәрдi алу
d)жоғарыда кғрсетiлген барлық жауабы жеткiлiктi
e)жоғарыда кғрсетiлген барлық жауабы жеткiлiксiз
955.Әуыққа катетерлеудi жүргiзуге болатын кғрсетiлiмдерi:
a)жедел зәрдiң тоқтауы
b)қуықты жуу және оған дәрiлiк ерiтiндiлердi енгiзу
c)цистоскопиялық зерттеу алдында
d)барлық жауап дәрыс
e)барлық жауап дәрыс емес
956.Әуыққа катетерлеудi жүргiзуге болмайтын кғрсетiлiмдерi:
a)зәр шығару каналының жедел қабынуы және таралуы
b)гематурия
c)үрпi каналының жарылуы
d)жедел үрпi каналының қабынуы, простата безiнiң қабынуы, ен қосалқысының қабынуы, простата безiнiң iсiгi
e)барлық жауаптары дәрыс
957.Жедел зәр тоқтап қалудың белгiлерi:
a)науқастың мазасыздануы
b)дәретке жиi барғысы келуi
c)қасаға аймағының, iштiң тғменгi жағының ауруы
d)қалтырау
e)жоғарыда аталған барлық белгiлер дәрыс
958.Жедел зәр тоқтап қалудың себептерi:
a)iш қуысы мүшелерiне операция жасағаннан кейiнгi және босанғаннан кейiнгi жағдай
b)бүйрек тас ауруында
c)үрпi каналының қатерлi iсiкпен қысылуы (простата безiнiң аденомасы)
d)зәр шығару каналының тарылуы
e)барлық аталған себептер
959.Зәрдiң түнде тоқтамауы:
a)полиурия
b)энурез
c)никтурия
d)олигоурия
e)гематурия
960.Ересек адамның бiр тәулiкте бғлiп шығаратын зәрiнiң жалпы мғлшерi тербеледi:
a)2500 мл-ден 3000 мл дейiн
b)500 мл-ден 800 мл дейiн
c)1000 мл-ден 1800 мл (2000 мл) дейiн
d)100 мл-ден 500 мл дейiн
e)2000 мл-ден 2500 мл дейiн
961.Бүйрек және зәр шығару жолдарының рентгенологиялық контрасты зерттеу әдiсi қалай аталады?
a)ирригоскопия
b)томография
c)экскреторлы урография
d)эхография
e)холецистография
962.Бүйрек және зәр шығару жолдары ауруларына тән белгiлердi кғрсетiңiз:
a)бел аймағының, зәр шығару жолдарында, қасаға үстiндегi аурулар, зәр шығарудың бәзылуы, дене қызуының кғтерiлуi, iсiктер, артериалды қысымның кғтерiлуi
b)жүрек аймағының ауруы, артериалды қысымның кғтерiлуi, iсiктер
c)дене қызуы кғтерiлуi, жғтел, ентiгу
d)ентiгу, кғгеру, iсiну, артериалды қысымның кғтерiлуi
e)iсiктер,ентiгу
963.Бүйректен зәр ағуының кенеттен бәзылуынан болатын жедел ауру әстамасы тән:
a)бауыр шаншуына
b)iшек шаншуына
c)бүйрек шаншуына
d)жедел аппендицитте
e)iшек түйiлуiнде
964.Жедел рефлекторлы зәр тоқталып қалудағы дәрiгерге дейiнгi кғмектi кғрсетiңiз:
a)қуық аймағына жылытқышты қою, рефлекторлы әсерлер (судың сырғып ағу дыбысын болдыру, сыртқы жыныс мүшелерiн жылы сумен жуу), қуықты катетерлеу, жылы судноны беру
b)тазарту клизмасын қою, судноны беру
c)сыртқы жыныс мүшелерiн жуу, судноны беру
d)қуықты жуу
e)зәр қабылдағышты беру
965.Тәулiктiк диурездi ғлшеу және су балансын анықтау үшiн мейiрбике науқасқа бередi:
a)зәрдi жинауға арналған бғлшек белгiсi салынған ғлшеуiш шыны ыдысты су балансын есептейтiн парақты, қаламсапты
b)зәрдi жинауға арналған 3 л банканы, жолдаманы
c)сыйымдылығы 500 мл 8 қәрғақ таза бегiленген банканы
d)бғлшек белгiсi салынған зәр қабылдағышты
e)сыйымдылығы 200-250 мл таза, қәрғақ, белгiленген банканы
966.Зәр шығарғандағы су балансын есептеу парағына кғрсетiледi:
a)зәрдiң бғлiнiп шыққан уақыты, мғлшерi (мл)
b)зәрдiң бғлiнiп шыққан уақыты, сәйықтық қабылдау уақыты
c)зәрдiң бғлiнiп шыққан мғлшерi (мл), iшiлген және енгiзiлген сәйықтық мғлшерi
d)сәйықтық қабылдау немесе енгiзу уақыты, iшiлген және енгiзiлген сәйықтықтың мғлшерi
e)бғлiнiп шыққан зәрдiң мғлшерi (мл), сәйықтықты қабылдау уақыты
967.Су балансын есептеу парағында iшiлген және енгiзiлген сәйықтық кғрсетiледi:
a)зәрдiң бғлiнiп шығу уақыты, бғлiнген зәр мғлшерi (мл)
b)сәйықтықты қабылдау немесе енгiзу уақыты, iшiлген және енгiзiлген сәйықтықтың мғлшерi
c)зәрдiң бғлiнiп шығу уақыты, сәйықтық қабылдау уақыты
d)бғлiнiп шыққан зәрдiң мғлшерi (мл), сәйықтықты қабылдау уақыты
e)бғлiнiп шыққан зәрдiң мғлшерi (мл), iшiлген және енгiзiлген сәйықтықтың мғлшерi
968.Бүйрек және зәр шығару жолдары ауруларында қандай диета тағайындалады?
a)№ 5
b)№ 10
c)№ 8
d)№ 7
e)№ 11
969.Бүйрек iсiгiне тән белгiлер:
a)қабақтарда, бетте, кғздiң астында iсiк пайда болады, iсiктер жылжымалы терiнi саусақпен басқанда бiлiнер-бiлiнбес шәңқыр қалады, сосын жылдам кетедi
b)беттiң, мойынның iсiнуi, терiнi саусақпен басқанда кiшкене шәңқыр қалмайды
c)тобық аймағында, аяқ басында, балтырда iсiктер пайда болады, саусақпен терiнi басқанда ақырындап тегiстелетiн кiшкене шәңқыр пайда болады
d)ерiндерiнде, қабақтарында, беттерiнде, кеңiрдек, жәтқыншақ
e)асқазан шырышты қабықтарында iсiк пайда болады, тәншықтырады, iсiк терiден кғтерiледi, ауруы және қышуы жоқ
970.Жасырынды iсiктердi айқындау үшiн қажет:
a)дене салмағын, тәулiктiк диурездi және су балансын анықтау
b)бойын, кеуде торы кғлемiн, салмағын анықтау
c)iшiлген және бғлiнiп шығарылған сәйықтықты анықтау
d)қан қысымын
e)тәулiктiк диурезiн ғлшеу
971.Бауыр, ғт бғлiну жүйелерi, әйқы безi, он екi елi iшек ауруларын диагностикалау үшiн жүргiзiлетiн зерттеу:
a)асқазан сғлiн
b)он екi елi iшек iшiндегi сғл
972.Асқазанның функциональдi жағдайын бағалау үшiн жүргiзiлетiн зерттеу:
a)12 елi iшектiң iшiндегi сғл
b)асқазан сғлi
973.Диагнозды қоюға аурудың динамикасын бағалауға, науқастың жағдайына бақылау жүргiзуге, жүргiзiлген емнiң әсерлiлiгiн бақылауға, зертханалық және аспаптық әдiстермен зерттеуге:
a)маңызы бар
b)жоқ
974.Зертханалық зерттеу әдiсi - бәл:
a)биологиялық материалды зерттеу
b)әртүрлi аппараттармен, приборлармен және қәралдармен зерттеу
975.Ұртүрлi аппараттарды, приборларды және қәралдарды қолданып зерттеу - бәл:
a)зертханалық әдiстермен зерттеу
b)аспаптық әдiстермен зерттеу
976.Кғк тамырдан алынатын қанның кғлемi анықтайтын компоненттердiң мғлшерiмен байланысты ма? (1-2 мл есебiмен анализдiң әрбiр түрiнен)
a)Ия, байланысты
b)жоқ, байланысты емес
977.Клиникалық (жалпы) анализге қанды алу реттiлiгi:
a)жағынды жасайды, гемоглобиндi, эритроциттердi және лейкоциттердi, эритроциттердiң тәну жылдамдығын анықтау үшiн қан алады
b)эритроциттердiң тәну жылдамдығын анықтау үшiн қан алады, жағынды жасайды, гемоглобиндi, эритроциттердi және лейкоциттердi анықтау үшiн қан алады
c)жағынды жасайды, гемоглобиндi, эритроциттердi және лейкоциттердi анықтау үшiн қан алады, эритроциттердiң тәну жылдамдығын анықтау үшiн қан алады
d)жағынды жасамайды, гемоглобиндi, эритроциттердi және лейкоциттердi, эритроциттердiң тәну жылдамдығын анықтау үшiн қан алады
e)гемоглобиндi, эритроциттердi және лейкоциттердi, эритроциттердiң тәну жылдамдығын анықтау үшiн қан алады
978.Әанның қандай зерттеу түрiнде келесi қәрал-жабдықтар қолданылады: залалсыздандырылған: копье-скарификатор, Панченков капилляры, заттық әйнек, мақта шариктерi, 70% спирт, 5% спирттелген йод ерiтiндiсi, қолғап,контейнер, жолдама:
a)қанды клиникалық анализге алғанда
b)кғк тамырдан қанды зерттеуге алғанда
979.Әаның қандай зерттеу түрiнде келесi қәрал-жабдықтар қолданылады: 10-20 мл кғлемдi бiр рет қолданылатын шприц, мақта шариктерi, клеенкалы валик, резеңке бәрау, тығыны бар пробиркалар, штатив, жолдама,қауiпсiз жоюға арналған контейнер:
a)қанды клиникалық анализге алғанда
b)кғк тамырдан қанды зерттеуге алғанда
980.Рентгенологиялық әдiстермен зерттеу түрлерi:рентгенография, ренгтгеноскопия, қуысты мүшелердiң рентгеноскопиясы контрасты затты қолданумен, томография, флюорография дәрыс аталған ба?
a)аталғандар дәрыс
b)аталғандар жеткiлiксiз
981.Лабораториялық және аспаптық әдiстермен зерттегенде дәрыс нәтижелер алу үшiн мейiрбике мiндеттi, жүргiзiлетiн зерттеу мақсаты туралы науқасты мәлiметтеу және оның рәқсатын алу, материалды жинау үшiн зертханалық ыдысты дәрыс дайындау, зерттеуге науқасты дәрыс және толық дайындау, биологиялық материалды дәрыс жинау және оны зертханаға ғз уақытымен жiберу, зерттеуге жолдаманы дәрыс толтыру
a)аталғандар дәрыс
b)аталғандар жеткiлiксiз
982.Әанның формальды элементтерiнiң санын және сапалылығын, қандағы гемоглобиннiң мғлшерiн анықтау және эритроциттердiң тәну жылдамдығын бiлу мақсатымен қанды алады:
a)саусақтан (капиллярлы қан)
b)кғк тамырдан (венозды қан)
983.Әанның биохимиялық кғрсеткiштерiн бiлу үшiн, жәқпалы аурулардың қоздырғышын және ВИЧке антидененi анықтау мақсатымен қанды алады:
a)саусақтан (капиллярлы қан)
b)кғк тамырдан (венозды қан)
984.Биологиялық материалға жатады: қан,зәр,нәжiс,қақырық,асқазан және 12 елi iшектiң iшiндегi зат, ғт, жәлын, ми сәйықтығы,эксудаттар,трансудаттар,пунктанттар,аңқа және мәрының
шырышты ғңезi.
a)аталғандар дәрыс
b)аталғандар жеткiлiксiз
985.Аспаптық зерттеу әдiстерiне жатады: рентгенологиялық,эндоскопиялық,радиоизотоптық,ультрадыбыстық, функционалды:
a)аталғандар дәрыс
b)аталғандар жеткiлiксiз
986.Рентген сәулелерiн мүшелер мен әлпаларға ғткеруге негiзделген зерттеу әдiстерi- бәл:
a)ультрадыбыстық
b)рентгенологиялық
c)эндоскопиялық
d)КТ
e)МРТ
987.Ұртүрлi тығыздығы бар әлпалар мен мүшелерге ультрадыбыстық толқынын әсерi тию қабiлеттiлiгiне негiзделген зерттеу әдiстерi-бәл:
a)ультрадыбыстық
b)рентгенологиялық
c)эндоскопиялық
d)КТ
e)МРТ
988.Оптикалық сәулелi аспап кғмегiмен iшкi мүшелердi қарайтын зерттеу әдiстерi-бәл:
a)ультрадыбыстық
b)рентгенологиялық
c)эндоскопиялық
d)КТ
e)МРТ
989.Iш қуысы мүшелерiн ультрадыбыстық зерттеуге науқастың дәрыс даярлауын таңдаңыз:
a)зерттеуге дейiн 2 күн бәрын рационнан желдi болдыратын тамақтарды алып тастау,зерттеу қарсаңында әйықтар алдында 2 сағат бойы 8 таблетка карболендi қабылдау.8-10 сағат бәрын тамақты қабылдамауды,зерттеу аш қарында жүргiзiледi,су iшуге
және темекi шегуге тыйым салынады.
b)диеталық даярлық жоғарыда аталғанға сәйкес,зерттеуге 2-3 сағат қалғанда науқас 1-1,5 л қайнатылған су iшуi қажет
990.Посттық мейiрбикенiң фиброгастроскопияға науқасты дәрыс даярлауын кғрсетiңiз: -зерттеу аш қарында жүргiзiледi;- кешкi тамақ 18 сағаттан кешiктiрмей берiледi
-зерттеу алдында тамақты, суды, дәрiлердi қабылдамайды, темекi шекпейдi, тiстi тазартпайды
a)иә
b)жоқ
991.Келесi қәрал-жабдықтар (залалсыздандырылған:цистоскоп, резенке катетер, вазелин, бiр рет қолданылатын шприцтер, қол орамалдар, дәке тампондары, пинцет, корнцанг, лоток, мақта шариктерi, 70% спирт, резенке қолғап, фурацилин ертiндiсi,Тарновский спринцовкасы, жансыздандыруға арналған дәрiлiк препараттар, тазалау клизмасын және сыртқы жыныс мүшелерiн тазарту емшараларын жүргiзуге арналған қәралдар)- қандай эндоскопиялық зерттеу әдiсiнде қолданылады:
a)цистоскопияда және хромоцистоскопияда
b)ректоромоноскопияда
c)колоноскопияда
d)фиброгастродуонденоскопияда
e)бронхоскопияда
992.Посттық мейiрбикенiң науқасты ректороманоскопияға дәрыс даярлауын кғрсетiңiз:-зерттеу аш қарында жүргiзiледi;-таңертең 6-да және зерттеуге дейiн 2 сағат қалғанда тазалау клизмасы жасалады және қуық босатылады;
a)науқасты дәрыс даярлаған
b)науқасты дәрыс даярламаған
993.Посттық мейiрбикенiң науқасты цистоскопияға дәрыс даярлауын кғрсетiңiз:-зерттеу аш қарында жүргiзiледi;-зерттеу күнi тазалау клизмасы таңертең және зерттеуге 2 сағат қалғанда қойылады;-зерттеу алдында қуық босатылады;-сыртқы жыныс мүшелерi жуылады, премедекация жүргiзiледi;
a)науқасты дәрыс даярлаған
b)науқасты дәрыс даярламаған
994.Посттық мейiрбикенiң науқасты бронхоскопияға дәрыс даярлауын кғрсетiңiз:-зерттеу аш қарында;-қуық пен iшек босатылады және премедикация жүргiзiледi:
a)науқасты дәрыс даярлаған
b)науқасты дәрыс даярламаған
995.Посттық мейiрбикенiң науқасты колоноскопияға дәрыс даярлауын кғрсетiңiз:-шлаксыз диетаны сақтауын бақылау;-3 күндей жел шығаратын тамақты алып тастау; зерттеу аш қарында жүргiзiледi;-зерттеу алдында iштi айдайтын дәрiлердi қабылдау (фортрансты схема бойынша);-премедикация жүргiзiледi;-кеште (зерттеу алдында) және таңертең зерттеуге 2 сағат қалғанда(зерттеу күнi) тазалау клизмаларын қою.
a)науқасты дәрыс даярлаған
b)науқасты дәрыс даярламаған
996.Эндоскопиялық әдiсiмен зерттеуге науқасты даярлауда посттық мейiрбикенiң мiндетiне кiредi:-науқастарды эндоскопиялық зерттеу әдiсiне даярлағанда алда болатын зерттеуге науқасты және оның туыстарына мәлiмдеу;-оқыту және оның рәқсатын алу;-науқасқа эндоскопиялық зерттеудiң мақсатын, мiндеттерiн және оны жүргiзгенде тәртiп ережелерiн түсiндiру;-даярлау ережесiн бәзғанда болатын нәтиженi науқасқа ескерту;-iс әрекетiн бiлу және науқасты ғткiзiлетiн зерттеуге сапалы дайындау;-зерттеуге дейiн және зерттеуден кейiн науқастын қал-жағдайын бақылау, зерттеуден кейiн науқасты палатаға апару.
a)барлық жауаптары дәрыс
b)барлық жауаптары дәрыс емес
997.Зәрдiң жалпы анализi үшiн зертханаға жiберiледi:
a)қәрғақ таза ыдыста таңертеңгi жаңа бғлiнген зәрдiң барлық порциясы
b)таңертеңгi зәр ағымының ортаңғы порциясы
c)танертенгi зәр ағымының ортанғы мғлшерiнен 10-20 мл стерильдi ыдысқа
d)тәулiктiк зәр
e)танертенгi зәр ағымының ортанғы мғлшерiнен 50-60 мл стерильдi ыдысқа
998.Әантты зерттеу үшiн алынатын зәрдiң мғлшерi:
a)100-200 мл жаңа бғлiнген зәр
b)тәулiктiк зәрдi,мәқият түрде араластырып,100-200 мл қәйып алып,диурезiн кғрсетiп, зертханаға жiбередi
c)залалсыздандырылған ыдыста таңертеңгi зәрдiң ағымынан 100-200 мл ортаңғы порциясы
d)10 сағатта бғлiнген барлық зәр
e)танертенгi зәр ағымының ортанғы мғлшерiнен 50-60 мл стерильдi ыдысқа
999.Нечипоренко әдiсi бойынша зәрдiң анлизiнде зерттеледi:
a)бүйректiң бғлiну және концентрациялық қызметi
b)зәрдегi қант мғлшерi
c)1 мл зәрдегi формальдi элементтердiң саны(эритроциттер.лейкоциттер,цилиндрлер)
d)1 мл зәрдегi микроб денелерiнiң саны
e)танертенгi зәр ағымының ортанғы мғлшерiнен 50-60 мл стерильдi ыдысқа
1000.Зимницкий байқауы қандай мақсатпен тағайындалады:
a)бүйректiң бғлiну және концентрациялық қызметiн анықтау
b)тәулiктiк зәрдегi қант мғлшерiн
c)бактериалды флораның барлығы
d)зәрдiң физикалық қасиетi қолданылатын микроскопиясы
e)зәрдiң химиялық қасиетi қолданылатын микроскопиясы
1001.Зәрдiң бактериологиялық анализi ненi анықтау мақсатымен тағайындалады?
a)бүйректiң бғлiну қызметiн
b)зәр бғлiну жүйелерi ауруларының қоздырғышын
c)диурез ерекшелiктерiн
d)бүйрек қызметiнiң қоюлық дәрежесiн
e)зәрдiң химиялық қасиетi қолданылатын микроскопиясы
1002.Бүйрек қызметiнiң қоюлық дәрежесiн кғрсетедi:
a)зәрдегi ақуыздың барлығы
b)зәрдегi эритроциттiң барлығы
c)зәрдiң салыстырмалы тығыздығы
d)тәулiктiк диурездi
e)зәрдiң химиялық қасиетi қолданылатын микроскопиясы
1003.Нечипоренко әдiсi бойынша зәрдi зерттеуге жинайды:
a)тәулiк бойы әрбiр 3 сағат сайын, бғлек ыдысқа
b)10 сағат бойы(таңертеңнен кешке дейiн)
c)бiр рет 3 сағатта
d)таңертеңгi зәр ағымының ортаңғы порциясы
e)тәулiк бойы әрбiр 6 сағат сайын, бғлек ыдысқа
1004.Зәрдiң жалпы клиникалық анализiнде зерттеледi:
a)бактериалды флораның барлығы
b)зәрдiң физикалық,химиялық қасиеттерi зәр қалдығының микроскопиясы
c)бүйректiң бғлiну және қоюлық дәрежесi қызметi
d)1 мл зәрдегi формальдi элементтердiң саны(эритроцитер,лейкоциттер,цилиндрлер)
e)зәр тәнбасының микроскопиясы
1005.Зәр бғлiну жүйесiнiң функциональды жағдайын зерттеу үшiн тағайындалады:
a)зәрдi бактериологиялық зерттеу
b)зәрдiң жалпы анализi,Нечипоренко әдiсi бойынша зәрдiң анализi
c)зәрдегi ғт пигменттерiн зерттеу
d)тәулiктiк диурездi анықтау,Зимницкий байқауы
e)зәр тәнбасының микроскопиясы
1006.Зертханаға зәрдегi диастазаны анықтау үшiн жiбередi:
a)алғаннан соң 10 минут iшiнде
b)бғлiнгеннен соң 1,5-2 сағат iшiнде
c)бғлiну мерзiмiнен тәуелсiз
d)тәулiктiк мғлшерден
e)бғлiнгеннен соң 6 сағат iшiнде
1007.Әақырық бәл:
a)мәрын жәтқыншақ шырышындағы патологиялық бғлiнiс
b)ауыз қуысының патологиялық бғлiнiсi
c)ауыз қуысынан бғлiнетiн түкiрiк шырышпен
d)қақырынып жғтелген уақытында бғлiнетiн бронхтын, кеңiрдектiң, ғкпенiң патологиялық бғлiнiсi
e)жәтқыншақтың патологиялық бғлiнiсi
1008.Жәтқыншақтан және мәрыннан жағындыны бактериологиялық зерттеуге алады:
a)асептика ережесiн сақтай отыра, мақта дәке тампонымен тығыз жабылған,залалсыздандырылған пробиркаларға
b)iшiнде қоректi ортасы бар залалсыздандырылған пробиркаларға
c)мақта дәке тампонымен тығыз жабылған, таза пробиркаларға
d)залалсыздандырылған пробиркаларға немесе банкаға
e)шпательмен
1009.Атиптiк клеткаға қақырықты зерттеу үшiн зертханаға жiберiледi:
a)жаңа бғлiнген қақырық
b)бғлiну мерзiмiнен тәуелсiз қақырық
c)тәулiк бойы жиналған қақырық
d)3 тәулiк бойы жиналған қақырық
e)1 апта бойы жиналған қақырық
1010.Нәжiстi жалпы анализге жинау үшiн науқасты даярлау ерекшелiктерi:
a)3 кун бойы шлаксыз диета
b)3 кун бойы зерттеуге дейiн диетадан қәрамында темiрi бар тағамдарды алып тастау, зерттеу алдында iштi босататын дәрiнi қабылдау
c)нәжiстiң сыртқы түрiн ғзгертетiн дәрiлердi тоқтату,май негiзiнде даярлаған дәрiлердi, диетаны қолдану, белгiлi химиялық қәрамы бар тамақты 3 күн бойы қәрамында темiрi бар тамақты қолданбау
d)дайындықсыз нәжiстiң таңертеңгi порциясы
e)1 апта бойы шлаксыз диета
1011.Нәжiстi қарапайымдарға зерттеуге лабораторияға жiберiледi:
a)бғлiнгеннен соң 8-10 сағаттан кешiкпей, t-3-5^C сақтау жағдайында
b)жылы түрiнде
c)бғлiнгеннен соң 1,5-2 сағат аралығында
d)кез келген уақытта
e)бғлiнгеннен соң 6 сағат аралығында
1012.Жалпы анализге қақырықты жинайды:
a)таңертең аш қарында,жаңа бғлiнген 3-5 мл кем емес таза кең мойынды банкiге
b)жеңiл таңертеңгi тамақтан кейiн жаңа бғлiнген 3-5 мл кем емес мойыны кең банкiге
c)тәулiк бойы залалсыздандырылған ыдысқа
d)тәулiктiк
e)1 апта бойы
1013.1-3 тәулiк бойы қақырықты зерттеуге жинайды:
a)атиптiк жасушалардың барлығына
b)туберкулез микобактериясына
c)антибиотикке сезiмталдығын анықтау мақсатымен
d)жалпы анализге
e)пневмония қоздырғыштарын анықтау үшiн
1014.¬лтабарға сүңгiлеудi жүргiзу қажет:
a)ашқарында ,жуан сүңгiмен, бiр мезгiлде
b)жеңiл таңертеңгi тамақтан кейiн, әлтабар сүңгiсiмен 3 порция алады(ABC)
c)ашқарында, жiңiшке асқазан сүңгiсiмен,9 порция алады, арасы 15 мин
d)ашқарында, әлтабар сүңгiсiмен 3 порция алады(ABC)
e)ашқарында, жуан асқазан сүңгiсiмен,9 порция алады, арасы 15 мин
1015.¬лтабарды зерттеу уақытындағы науқастың қалпы:
a)отырады
b)отырады,тәрады,жүредi, оң жақ қырына жатады: науқастың жамбасының астына валик салу қажет, оң жақ қабырға астына жылытқыш қояды
c)отырады,тәрады,жүредi, оң қырына жатады
d)шалқасымен жатады
e)жүредi
1016.¬лтабарды сүңгiлегенде ғттiң қозғалыс белсендiлiгiн стимуляциялауда қолданылады:
a)25%-40-50 мл магний сульфаты ерiтiндiсi немесе 40%-30-40 мл глюкоза ерiтiндiсi
b)0.025% пинтагастрин ерiтiндiсiн терi астына енгiзу
c)ацидотест әдiсi бойынша кофеин таблеткасы
d)холевит
e)0,1% гистамин ерiтiндiсi
1017.Әалыптағы "А" порциясын сипаттаныз:
a)ғт қалталық ғт: мғлдiр ғте тәтқыр,қаралтым зәйтүн түстi
b)әлтабарлық ғт: мғлдiр, тәтқыр,сары түстi
c)бауырлық ғт:мғлдiр,тәтқыр,алтындай сары түстi
d)әлтабарлық ғт: сәйық,лайсаң, ақшыл түстi
e)әлтабарлық ғт ақшыл түстi
1018.Әалыптағы "В" порциясын сипаттаңыз:
a)ғт қалталық ғт: мғлдiр, ғте тәтқыр, қаралтым- зәйтүн түстi
b)¬лтабарлық ғт: мғлдiр, тәтқыр, сары түстi
c)бауырлық ғт: мғлдiр,тәтқыр, алтындай сары түстi
d)әлтабарлық ғт: сәйық,лайсаң, ақшыл түстi
e)әлтабарлық ғт ақшыл түстi
1019.Әалыптағы "С" порциясын анықтаңыз:
a)ғт қалталық ғт: мғлдiр, ғте тәтқыр, қаралтым-зәйтүн түстi
b)әлтабарлық ғт: мғлдiр, тәтқыр, сары түстi
c)бауырлық ғт:мғлдiр, тәтқыр, алтындай сары түстi
d)әлтабарлық ғт:сәйық, лайсаң, ақшыл түстi
e)әлтабарлық ғт ақшыл түстi
1020.Өңештiң шырышты қабығын қарау-бәл:
a)ректоромоноскопия
b)лапароскопия
c)эзофагоскопия
d)гастроскопия
e)дуаденоскопия
1021.Холецистографияны жүргiзер алдында қандай контрастты зат қолданылады:
a)лидокаин
b)биллитраст
c)сульфат натрий
d)атропин
e)новокаин
1022.Науқасты кеуде торы мүшелерiнiң рентгенографиясына дайындау:
a)банка қою
b)асқазан жуу
c)тазарту клизмасын қою
d)зерттеу маңызын түсiндiру
e)клизма қою
1023.Эзофагоскопия жүргiзiледi:
a)орындықта отырғызып
b)сол қырына жатқызып
c)тiзе-шынтақ қалпында
d)оң қырына жатқызып
e)iшпен жату
1024.өт айдайтын тамақ тәрады:
a)2 жәмыртқаның сарысынан немесе сорбиттен
b)200 мл тазартылған су+2 мл кофеин+метилен кғгiнен
c)33% сульфат магний ерiтiндiсiнен
d)сульфат барийден
e)25% сульфат магний ерiтiндiсiнен
1025.Флюорография бұл-
a)рентген сәулесi кғмегiмен суретке түсiру әдiсi
b)қабатталған рентгенография
c)кiшi кғлемдi кеуде торының кғп санды рентгенологиялық суреттерi
d)үлкен кғлемдi кеуде торы суретi
e)iш қуысының суретi
1026.Холецистографияда холевит контрасты заты қолданылады:
a)зерттеудi жүргiзу уақытында
b)зерттеуге дейiн 20-30 минут қалғанда
c)зерттеуге дейiн 10-15 сағат қалғанда
d)зерттеуге дейiн 30 минут қалғанда
e)зерттеуге дейiн 1 сағат қалғанда
1027.Ұйелдiң жыныс аумағына ультрадыбыстық зерттеу жүргiзiледi:
a)қуықтың толық толуында
b)айрықша даярлаудан кейiн және алдын ала қарағанда
c)ашқарында, қуық пен iшек босатылғанда
d)даярлаудың маңызы жоқ
e)iшектi босатқанда
1028.Әандай зерттеудi жүргiзер алдында шлаксыз диета тағайындалады:
a)бронхоскопияда
b)колоноскопияда
c)бүйректiн ультрадыбыстық зерттеуiнде
d)эзофагоскопияда
e)дуоденоскопия
1029.Ирригоскопия жасағанда барий сульфаты енгiзiледi:
a)тiк iшекке
b)парентеральдi
c)iшекке
d)эндоскоп кғмегiмен
e)тiл астына
1030.Iш қуысы мүшелерiне рентгенографияны жүргiзер алдында науқас қабылдамайды:
a)газ пайда болдыратын тамақтарды
b)iш жүргiзетiн тәзды
c)фортрансты
d)сенна қайнатпасын
e)барлық жауап дәрыс
1031.Ирригоскопияда барий сульфаты келесi мғлшерде енгiзiледi:
a)10 л
b)1,5 л
c)100-200 мг
d)300 мг
e)6л
1032.Ен жиi аллергиялық реакцияларды болдыратын заттар:
a)иоды бар контрасты заттар
b)барий сульфаты
c)метилен кғгi
d)индигокармин
e)витаминдi препараттар
1033.Цистоскопия бәл зерттеу:
a)эндоскопиялық
b)рентгеноскопиялық
c)ультрадыбыстық
d)зертханалық
e)дуаденоскопиялық
1034.Фиброгастродуоденоскопия – бұл зерттеу:
a)кеуде торы мүшелерiн
b)өнештi
c)асқазан және 12 елi iшек
d)жәтқыншақты
e)кiшi жамбас мүшелерi
1035.Колоноскопия -бұл зерттеу:
a)жуан iшектiн жоғарғы бғлiгi
b)тiк және сигма тәрiздi iшектi
c)iш қуысын
d)сигма тәрiздi iшектi
e)кiшi жамбас мүшелерi
1036.Бронхоскопия -бұл зерттеу:
a)кеуде торы мүшелерiн
b)өт шығару жолдарын
c)бронх-ғкпе жүйелерiн
d)жәтқыншақты
e)кiшi жамбас мүшелерi
1037.Холеграфия-бұл зерттеу:
a)өт қабы және ғт шығаратын жолдарды
b)жiңiшке iшектi
c)бүйректердi
d)он екi елi iшектi
e)кiшi жамбас мүшелерi
1038."Ет жуындысы" түстi коп мғлшердегi зәр iшiнде болады:
a)бактериялар
b)лейкоциттер
c)эритроциттер
d)ақуыздар
e)тромбоциттер
1039.Нечипоренко анализiн алу үшiн зертханаға жiберiледi:
a)тәулiктiк мғлшерден 200 мл зәр
b)10 сағаттық порциядағы зәр
c)ағымның ортаңғы порциясынан 3-5 мл кем емес
d)тәулiктiк зәр
e)6 сағаттық порциядағы зәр
1040.Зимницкий әдiсi бойынша анализ алу үшiн даярлау қажет:
a)залалсыздандырылған банканы
b)қәрғақ банканы
c)8 қәрғақ банканы
d)8 пробиркаларды
e)3 л банкамен
1041.Ректороманоскопия-бәл эндоскопиялық әдiспен қандай мүшелердiң шырышты қабықтары қаралады:
a)жуан iшектiң жоғары орналасқан бғлiктерi
b)тiк және сигма тәрiздi iшектер
c)қуық
d)бронх
e)ғнеш, асқазан және он екi елi iшектер
1042.Бронхоскопия-бәл эндоскопиялық әдiспен қандай мүшелердiң шырышты қабықтары қаралады:
a)ғнеш, асқазан және он екi елi iшектер
b)бронхтар
c)қуық
d)тiк және сигма тәрiздi iшектер
e)жуан iшектiң жоғары орналасқан бғлiктерi
1043.Колоноскопия-бәл эндоскопиялық әдiспен қандай мүшелердiң шырышты қабықтары қаралады:
a)жуан iшектiң жоғары орналасқан бғлiктерi
b)iш қуысы мүшелерi
c)тiк және сигма тәрiздi iшектер
d)қуық
e)ғнеш, асқазан және он екi елi iшектер
1044.Цистоскопия-бәл эндоскопиялық әдiспен қандай мүшелердiң шырышты қабықтары қаралады:
a)қуықтың
b)iш қуысы мүшелерi
c)жуан iшектiң жоғары орналасқан бғлiктерi
d)тiк және сигма тәрiздi iшектер
e)ғнеш, асқазан және он екi елi iшектер
1045.Фиброгастродуоденоскопия-бұл эндоскопиялық әдiспен қандай мүшелердiң шырышты қабықтары қаралады:
a)iш қуысы мүшелерi
b)бронх
c)ғнеш, асқазан және он екi елi iшектер
d)тiк және сигма тәрiздi iшектер
e)қуық
1046.Бұзылған функцияларды ққайтта келуге бағытталған шаралар жиынтығы бұл:
a)Реанимация
b)Реабилитация
c)Трансплантация
d)Транслокация
e)барлық жауап дәрыс
1047.Реабилитология ненi зерттейдi?
a)Организмдердiң ққайта ққалпына келу арнайы механизмдерiн
b)Функциялы арнайы күш түслердi ққолдануды
c)Реабилитатция әдiстерiнiң адам ағзасына әсер етуiн
d)жоғарыда келтiрiлгендердiң барлығы
e)барлық жауап дәрыс емес
1048.Реабилитатция түрлерiне кiредi:
a)Медициналыққ реабилитатция
b)Физикалыққ реабилитатция
c)Психологиялыққ реабилитатция
d)Ұлеуметтiк реабилитатция
e)Келтiрiлгендердiң барлығы
1049.Бiреуiнiң басқасының барлығының медициналық реабилитатцияның кезеңдерi болады:
a)Ауруханалық
b)Амбулаториялық емханалық
c)санатория-курортық
d)Тәрмыстық
e)Барлық аталғандар
1050.Сумен емдеу iс шараларына кiредi
a)сеппе
b)ем ваннасы
c)жылы орап қою
d)миниральды су беру
eқәрал)денеге су қәю
1051.Кенезотерапия ына не жаттады
a)массаж
b)қозғалмалы режим
c)еңбек терапиясы
d)ЛФК
e)барлық аталғандар
1052.Теренкур бұл
a)мғлшерленген ғрге қарай жүрумен
b)трафаретпен жүру
c)айна алдында жүру
d)тегiс жерде жүру
e)дәрыс жауап жоқ
1053.Тiрек-қимыл аппараттарының зақымдануының реабилитатциясының мiндеттерi
a)сiресiп қалуды жою
b)бәлшықет күшiн қалпына келтiру
c)бәлшықет тғзiмдiлiгiн қалпына келтiру
d)қалыпты жүру
e)барлық аталғандар
1054.Омыртқа бағанасын түзететiн бәлшықеттi мықтыландыру мақсатында
a)Түрегеп тәрғызу
b)Еденге отырғызып
c)Iшпен жатқызып
d)Жатқанда
e)Арқасымен жатқызып
1055.Сүйек сүйелiнiң пайда болуын жеделдетедi
a)сипалау
b)ысқылау
c)әқалау
d)дiрiлдету
e)созылу
1056.ЖИА пациенттерде қандай физикалық жатығулар қолданылмайды
a)топтық жаттығу
b)жеке жаттығу
c)10 км жүгiру
d)таңғы гимнастика
e)мғлшерлеп жаяу жүру
1057.Жаттығудың қарқындылығы ЖИА пациенттерде қалай пайданалуы тиiс
a)50% барынша жеке тғзiмдiлiк
b)75%
c)90%
d)20%
e)100%
1058.Миокард инфарктысынан кейiн пациенттердiң негiзгi реабилитация ққандай бағытта болады?
a)Әзғалу тәртiбi кинозотерапия
b)Электрмен емдеу
c)Диета
d)Респиратрлы емдеу
e)Сумен емдеу
1059.ЖИА бар пациенттердi оңалтуда физикалық аспектiлерiне не кiрмейдi
a)Емдiк дене шынықтыру
b)Мғлшерлеп жаяу жүру
c)Арнайы дене шынықтыру
d)Фитнес орталықтарында сабақ
e)барлық жауап дәрыс
1060.қандай миокард инфарктүсүн оналту стационарлык фаза енгізілген
a)Емдүк гимнастика
b)Мғлшерлеп жаяу журу
c)Баспалдакпен журу
d)массаж
e)барлық жауаптар дурыс
1061.миокард инфарктісі бар науқастар келесі емдеу кезенүне жеберіледі ескере отырып
a)жалпы жағдайы
b)Экг малүметтерү
c)пулүс жиелүгүне
d)АД мғлшерүне
e)барлык жауаптары дәрыс
1062.физикалык реаблитациянын мақсаты,миокард инфарктысын коспаганда:
a)карапайым кунделүктү жүктемеге бейүмделу
b)профилактикалық гипокинезия
c)профилактикалық гиперкинезия
d)дурыс жауабы жоқ
e)барлық аталгандар
1063.Миокард инфарктүсү бар пациенттерге,емдүк гимнастиканы коспағанда,барын камтиды:
a)аяк-қол қозгалысы
b)статикалық тыныс
c)мғлшерлеп жаяу журу
d)10км жугүру
e)лфк
1064.инсульт кезіедегі реаблитация қадамдары
a)лфк
b)массаж
c)сғз сойлеудү қалпына келтүру
d)асқынуларды алдын-алу
e)барлық аталғандар
1065.сғз сөйлеуді қалпына келтіретін маман:
a)логопед
b)дарігер
c)кардиолог
d)невропатолог
e)терапевт
1066.Инсульттү пациенттердү сғз сғйлеудү қалпына келтіретін қандай жаттығуларды білесүз:
a)Түтікшеге ерүндү жинау
b)түстенін
c)түлді барынша алдыға созу
d)ерінді барлық бағытта жалау
e)барлық аталғандар
1067.Инсульт аскынулардын алдын-алу
a)ойылудын алдын алу
b)пневмонияны алдын алу
c)контрактуралардын алдын алу
d)АД алдын алу
e)барлық аталгандар
1068.Инсульт кезінде емдүк гимнастика көрсетіледі:
a)Активтү жане пассивтү гимнастика
b)активтү гимнастика
c)пассивтү гимнастика
d)массаж
e)сғздүк гимнастика
1069.Әозғалыс дәрежесінің режиі үне қатысты емес:
a)Төсектік
b)Палаталық
c)Еркүн
d)Жуктемелүк
e)Жаттығулык
1070.Амбулаториялық-реаблитациянын басты максаты қандай
a)Инфекция ошағын емдеу
b)қалпына келтүру тиүмдүлүгү
c)Ауа-райы ауытқуына карсылығын артуы
d)буын қозғалысының бәзылысы
e)буын қозғалысы шектелуү
1071.ЖИА науқастарда мейүргерлүк кғмек дегеніміз не
a)Ынғайлы қалып беру
b)Асқынудын алдын-алу
c)Ангіме жургүзу
d)АД жане пульсті бақылау
e)барлық аталғандар
1072.Емдік қандай жаттығулар терен бузылыстағы инсультпен ауырытын пацентерде орныдалуы тиіс:
a)Пассивті гимнастика
b)Активті гимнастика
c)Активті жане пассивтү гимнастика
d)дурыс жауабы жок
e)барлық аталгандар жоқ
1073.Инсультті пациенттердүі сөйлеудү қалпына келті рідегү мейігерлердін рөлі:
a)Сөйлемдердү айтқызу
b)Ан айтқызу
c)Дыбыстарды буындарды айтқызу
d)Дәрыс жауап жоқ
e)барлық жэауаптар дәрыс
1074.Инсультпен ауыратын пациенттердү кутім көрсетуде мейі ргерлерде кездесеті н маселелер қандай:
a)өзүн-өзүне күтім кғрсете алмау
b)Жарақат алу қауіпі
c)дизорентация
d)Ойылулар
e)барлық жауабы дәрыс
1075.қозғалыс дағдыларын қалпына келтүруде мейіргердің рөлі :
a)Жургүзу
b)Аэробика
c)Емдеу дене шынықтыру адүсткерүнүн тағайындауы бойынша пациенттерге сабак жургүзу
d)Велоэлгометрия
e)жаяу журу
1076.Алғашқы күндерүнен бастап жәлын жарақаттары үшүн қандай емдүк гимнастика көрсетіледі :
a)Аяқ-қол қозалысы
b)жаяу жүру
c)тыныс алу жаттығулары
d)сғздүк гимнастика
e)барлық жауаптары дәрыс
1077.Жулыннын жарақаты кезіндегі реоблитация:
a)Жылумен емдеу
b)массаж
c)емдiк физкультура
d)электроэмпульспен емдеу
e)тыныс алу жаттығулары
1078.Батпақпен емдеу қандай асер шақымайды
a)Суыққа қарсы
b)Сорып алу
c)Жансыздандыру
d)Гипокауогерлүк жане десенсибилизациялық
e)барлық жауабы дәрыс
1079.Жергілікті шипажайга қандай пациенттер жіберілмейді:
a)Ауыр жағдайдағы пациенттер
b)Күнделүктү күтүмдү қажет ететүндер
c)алыс жолға шыдамайтын адамдар
d)басқа ауа райы жақпайтын адамдар
e)барлык жауаптары дәрыс
1080.Ыстықпен емдеуге қатысты емес қайысы:
a)Парафинмен емдеу
b)Озерокератинмен емдеу
c)Батпакпен емдеу
d)Нафтолонмен емдеу
e)Лазермен емдеу
1081.Негізгі массажды қабылдауға жатпайды:
a)Сипалау
b)ысқылау
c)созу
d)илеу
e)дiрiлдету
1082.Физиотерапиялық апаратымен емдеу ушүн қандай кәрылғыларды қамтиды:
a)Электүрлүк ток
b)свет
c)Электромагниттүк ғрүс
d)Дыбыс
e)Барлық аталғандар
1083.қандай негізгі бағыттар санаториялардща қолданылмайды:
a)Диагностика
b)Жалпы сауықтыру
c)Ауруларды емдеу
d)Касүптік аурулардын алдын-алу
e)барлык аталғандар
1084.Реаблитациянын қанша кезендері бар
a)1
b)2
c)3
d)4
e)5
1085.Реаблитация нысандары:
a)Оңалту орталығы
b)Арнайы емхана
c)Функционалдық диагностика бғлүмү
d)Функционалдық диагностика кабинетү
e)барлық жауаптары дәрыс
1086.Денсаулық бұл-
a)Органдардын қалыпты функциясы
b)мата тәтастығын сақтау
c)Физикалык, психикалық жане алеуметтүк ал-ауқаттын жақсы болуы
d)Аурудын болмауы
e)дәрыс жауабы жок
1087.Өмiр сүру әзақтығына керi әсер ететiн факторлар:
a)Гиподинамия
b)Дәрыс тамақтанбау
c)Ұйқының 7 не 8 сағаттан кем болуы
d)аталғанның барлығы дәрыс
e)аталғандардың барлығы дәрыс емес
1088.Гериатриялық пациет бұл
a)егде жастағы қарт пациет
b)психикасы ғзгерген
c)коптеген патологиялық процесстерi бар
d)коңiл бғлудi кажет ететiн
e)аталғандардың барлығы дәрыс
1089.Гериатриялық пациент:
a)қоғамның мүшесi
b)қәрметке лайық
c)ерекше назар аударуға лайық
d)ем алғысы келетiн
e)аталғандардың барлығы дәрыс
1090.Егде адамдардағы бронх демiкпесiнiң себептерi болып табылады
a)жәкпалы емес тектi аллергендер
b)жәкпалы тектi аллергендер
c)шылым шегу
d)физикалық күштеме,суық ауа,эмоцианальды физическая нагрузка,холодный воздух, эмоциональдық салмақ түсу
e)аталғандардың барлығы дәрыс
1091.Егде жастағы және қарт адамдардағы пневмонияның себептерi
a)иммунитеттiң жасқа байланысты тғмендеуi
b)жәқпа
c)суықтап қалу,шаршап қалу
d)авитаминоздар
e)стресс092
.Егде адамдардың пневманияның дамуына бейiмдiлiк
a)иммуниететiң жасқа байланысты тғмендеуi
b)жәқпа
c)суықтап қалу,шаршап қалу
d)авитаминоздар
e)стресс
1093.Егде адамдардағы созылмалы жүрек жетiспеушiлiнiң жиi себептерi:Частые причины хронической сердечной недостаточности у пожилых:
a)жедел ревматикалық қызба
b)артериалдық гипертензия
c)миокардиттер
d)ЖИА
e)перикардит
1094.Егде адамдардағы артериальдық гипертензияның дәрежесiн анықтайды
a)аурудың әзақтығымен
b)АӘ жоғарлау дәрежесiмен
c)қауып қатер факторларының санымен
d)нысана мүшелердi зақымдаумен
e)клиникалық синдром
1095.Егде адамдардағы артериалды гипертензияның жиiрек зақымданады:
a)қан тамырлар,бас миы
b)бүйрегi,жүрегi
c)көздерi
d)бауыры
e)буын
1096.Егде адамдардағы артериалдық гипертензияның қауiптi асқынулары
a)атеросклероз;
b)миокард инфарктысы;
c)кғк тамырлардың варикозды кеңеюi;
d)бүйрек инфарктысы;
e)инсульт
1097.Егде адамдардағы миокард инфарктысы келесы өзгерiстер дамитын ауру
a)жүрек бәлшық еттiнiң некрозы дамиды
b)миокард атрофиясы дамиды;
c)миокардтың ққабынуы дамиды;
d)жүрек бәлшық етiнiң склерозы дамиды
e)миокард дилатациясы
1098.Егде адамдардағы миокарт инфарктысының басталуының жиi нәсқалары
a)ангинозды
b)асматикалық
c)аритмиялық
d)абдоминальды
e)атиптү
1099.Егде адамдардағы коранарлы артерияларының атеросклерозында дамиды
a)артериальды гипертензия
b)жүректiң ишемиялық аурулары
c)жүрек ақауы
d)миокардит
e)перикардит
1100.Жүректiң қартаюында
a)кардиомиоциттердiң саны азаяды
b)миокардың созылуымен жыртылуыдың тғмендеуi
c)миокардың созылуымен жыртылуыдың жоғарлайды
d)жүрек қуысының кеңеюi дамиды
e)жәрек ритмүнүн тғмендеуү
1101.Егде адамдардағы миокард инфаркттысының жиi себебi
a)коронарлы артериялардын тромбозы
b)коронарлы артериялардын ққысылуы
c)миокардит
d)жүрек ырғағының бәзылуы
e)перикардит
1102.Асқазан iшек жолдарының ққартаюының ққәрылымдық-ққызметтiк белгiлерi:
a)өңештiң, асқазанның, iшекттiң барлыққ ққабаттарының атрофиялық ғзгерiстерi
b)перистальтикалық қозғалыстардың күшi мен жылдамдығының тғмендеуi
c)шайнау және мимикалыққ бәлшықеттердiң атрофиясы
d)жоғарыда аталғандардың барлығы
e)барлық жауап дәрыс емес
1103.Егде жастағы және қарт адамдардың асқазанынның өзгерiстерi:
a)асқазан бездерiнiң санының кғбеюi
b)асқазан қабатының қан айналымының нашарлауы
c)асқазанның барлықққабаттарының атрофиялық ғзгерiстерi
d)асқазан кғлемiнiң әлғаюы
e)асқазан қабыну процессү
1104.Бауырдың жасқа байланысты өзгерiстерi:
a)ағзаның салмағының азаюы
b)бауыр жасушаларының ққызметiнiң артуы
c)бауырмен ққан жүруiнiң тғмендеуi
d)ағзаның кғлемiнiң әлғаюы
e)әйқы безүнүн әлкеюү
1105.Ұқы бездерiнiң жасқа байланысты ғзгерiстерi:
a)паренхиманың дәнекер тiнмен алмасуы
b)май тiнiнiң кғлемiнiң әлғаюы
c)әйқы безiнiң шеткерi бездерiнiң ққызметiнiң тғмендеуi
d)аталғандардың барлығы
e)барлық жауап дәрыс емес
1106.Iшектiң жасқа байланысты ғөгерiстерi:
a)iшектiң жүйке аппаратының дегенеративтiк ғзгерiстерi
b)iшектiң жиырылуының жылдамдауы, тонусының жоғарылауы
c)iшектiң әзындығының ққысқаруы
d)шiритiн топтағы бактериялардың кғбеюi және қышқыл-сүт бактериялардың азаюы
e)мелена
1107.Егде адамдардағы остеопороздың дамуының ққауiп-ққатер факторы:
a)артыққ салмаққ
b)шылым шегу, гиподинамия
c)тәқым қуалаушылық
d)ерте менопауза
e)иммунитет тғмендеуү
1108."Геронтология" терминiң алғашқы енгiзген?
a)Павлов И.П.
b)Мечников И.И.
c)Сеченов И.М.
d)Филатов Е.П.
e)Грамошевский С.П.
1109.Гериатрия- егде адамдар мен ққарт адамдардың ауруларын зерттейтiн ғылым:
a)иә
b)жоқ
1110.Әартаю организмның бейiмделу мүмкiндiгiн азайтады, оның сенiмдiлiгiн төмендетедi, өлiмнiң ықтималдылығын әлғайтады:
a)иә
b)жоқ
1111.Мезгiлiнен бәрын (тез) ққартаю:
a)белгiлi ққарқынды жас ғзгерiстерiмен сипатталатын ққартаю
b)жас ғзгерiстерiнiң ерте дамуы
c)биологиялыққ жастың хронологиялыққ жастан аз болғанда
d)адам ққартаймағанда
e)барлық жауап дәрыс
1112.Ағзаның жас бойынша жүйелi ғзгерiстерi аталады:
a)гомеорез
b)витаукт
c)репродукция
d)қартаю
e)педиатрия
1113.Геронтология зерттейдi:
a)егде пациенттердiң ауруларының ерекшелiктерiн
b)тiрi организмдердiң ққартаю заңдылықтарын
c)жүрек ауруларының ағымын
d)халықтың репродуктивтi денсаулығын
e)жасғспiрiмдердiң ауруларын
1114.Әартаюдың түрлерi:
a)табиғи
b)мезгiлiнен бәрын
c)баяу ққартаю
d)барлық жауап дәрыс
e)барлық жауап дәрыс емес
1115.Табиғи (физиологиялық) ққартаю:
a)белгiлi ққарқынды жас ғзгерiстерiмен сипатталатын ққартаю
b)жас ғзгерiстерiнiң ерте дамуы
c)биологиялыққ жастың хронологиялыққ жастан аз болғанда(ғмiр сүрген жасы)
d)жас ғзгерiстерi байқалмағанда
e)барлық жауап дәрыс емес
1116.Гериатрия- бұл:
a)егде адамдардың ауруларын зерттейтiн ғылым
b)қарт адамдардың ауруын зерттейтiн ғылым
c)егде жаста жиi кездесетiн аурулардың ерекшелiктерiн зерттейтiн ғылым
d)егде жастағы адамдарда медицина-әлеуметтiк кғмектi әйымдастыру туралы
e)барлық жауап дәрыс
1117.Геронтологияның негiзгi үш бөлiмi:
a)қартаю биологиясы
b)гериатрия
c)әлеуметтiк геронтология
d)барлық жауап дәрыс
e)барлық жауап дәрыс емес
1118.Паллиативтiк көмек палатасында АКТКҚ-жәкпасымен ауруды орналастыру үшүн көрсеткүштер болады:
a)Интенсивтү ауру синдромы,диария кушею синдромы,ОЖЖ жедел бузылуында козғалу жане жогаргы психикалыкқ функциялардын бәзылуында
b)Пациенттүк мейүргерлүк кутүм қкажеттүгүнде жане физикалыкқ жағдайынан уакытша кушеюүнүн бәзылуына акелу синдромдарында
c)Пациентке мейүргерлүк күтүмнүн ққажеттүлүгiнде
d)Орталыкқ жүйке жүйесүн жедел бәзылуы жоғарғы психикалыкқ функциясында жане қкозғалуынын бәзылуында
e)Орталық жәйке жәйесүн жедел бәзылуы
1119.Паллиативтүк көмек бөлүмшелерүнүн мiндеттерi:
a)АКТКҚ- жуқпасында туракты физикалыққ жане психикалыққ бузылуынын пациенттү күтуге туыстарын уйрету жане кенес беру
b)ғлетүн пациентке комплекстү ққолдау,терапияны тандау,алеуметтүк сәрақтарды шешу жане дүни ққолдауды кғрсету,кенес беру
c)Уй жағдайында пациентке ққараушыға алеуметтүк сәрақтарын шешу
d)Инкурабельдү пациенттердүн АКТКҚ-жәқпасына күтүм, орта жане күшү медициналыққ ққызметкерлерге кутүмдү кғрсету сурақтарын уйретудү ( оқытуды) жургүзу
e)барлық жауап дәрыс
1120.Денсаулыққ алеуметтүк дамыту министүрлүгүнүн буйрыгына сайкес № 610 17.09.2007 ж "АКТКҚ-жуқпа ауруларына паллиативтүк кғмектү кғрсету мекемелерү бойынша шаралар "паллиативтү көмектү тусінедү
a)Психологиялыққ маселелердү шешудү ққолдау,ауру сезүмүн басу
b)өлүмге даярлауга кғмек жане дүни қколдау
c)Жазылмайтын аурулармен азап шеккен адамдардын ғмүр сапасын жақсартуга багытталган шаралар жиынтыгы пациенттүқколдау медициналыкқ,алеуметтүк, психологиялыкқ жане онын жануяларын
d)Аурудын кғп емес белгүлерүн емдеу
e)барлық жауап дәрыс
1121.Профессор Виноградова Е.Н ғзүндүк белсендү ққатысуымен ққолдауы бойынша ққай жылы бүрүншү хоспис ашылды:
a)2000
b)2001
c)2002
d)1999
e)1997
1122.АКТК- жәқпасын ққауымдасқан таралган терү аурулары:
a)Микозды аурулар,ойық жара,бғрүтпе
b)қышыма,ойылу
c)Курсау темүреткү
d)Барлыкқ аталғандар
e)барлық жауап дәрыс емес
1123.Күтүм жасайтын адам келесү жағдайларды бүлу керек жане түсүну керек:
a)АӘТӘҚ-жәқтыру ққатерү
b)Тек ққана тәрмыс жағдайында жәқтыру ққауүпү
c)Жәқтыру ққауүп-ққатерү жоққ
d)Пациенттү күткенде қолгапты кию мүндеттү емес,жуушы заттарды ққолдану жане т.б
e)қышыма, ойылу
1124.АӘТӘҚ-жуқпанын алга басуы 40-тан 50% пациенттерде:
a)Бүрден ауру
b)¬йқысыздыққ
c)Ұлсүздүк
d)бас ауруы
e)жғтелге
1125.Дамыған мемлекеттерде жане орта табысты денгейдегү мемлекеттерде АКТКҚ-жуқпанын жиү таралган қкандай аурулар:
a)Туберкулез
b)Дистрофия
c)Психикалыққ бәзылыстар
d)Журек-ққан тамыр
e)гепатит А
1126.ЖКТБ-жуқпасын диагнозын дамыған мемлекеттерде қкояды:
a)Медицина ққызметкерлерүмен
b)Алеуметтүк жәмысшылармен
c)Пациенттүн өзімен
d)Айқындалған мамандармен
e)оқытушылар
1127.Онкологиядагы паллиативтүк көмек:
a)Онкология маселелерүмен тап болғанга болдырмау жолымен жане женүлдету,ерте анықтау,пациенттердүн жане олардын жануяларынын ғмүр сапасын жаксартуга мумкүндүк бередү,жақындау
b)Пациенттердүн жане олардын жануяларынын ғмүр сапасын нашарлауга мумкүндүк бередү,жақындау
c)ұылыми жақындау,ғмүрден кетуге мүмкүндүк бередү
d)ұылыми жақындау,ғмүрлүк куту жолмен ғмүрден кетуге мүмкүндүк бередү
e)барлық жауап дәрыс
1128.Онкологияда паллиативтүк көмектүн мақсаттарына жатады
a)өмүрге немқәрайлы ққарауға көмек
b)Онкологиялық пациенттердүң ауырсынуын женүлдету
c)Онкологиянық философиясынын маселелерүн оқыту
d)барлық жауаптары дәрыс
e)барлық жауап дәрыс емес
1129.Онкологиялыққ аурулармен куресудү болжау:
a)Алдын алу жане онын ерте айқындау
b)Философиялыққ жақындау
c)Гигеналыққ үс-шаралар
d)Ескерту шаралары
e)психикалық жақындау
1130.Паллиативтүк көмекке муқтаж адамдардын категориялары:
a)Онкологиялыққ аурулар негүзгү ем кғмектеспегенде
b)Үшүмдүкке салынғандар
c)Ауру адамдар ғмүр суруге ққаражаты жоққ
d)барлық аталғанда дәрыс
e)барлық жауап дәрыс емес
1131.Онкологияда ққатты ауырғанда ққолданылатын препарат:
a)дезоморфин
b)героин
c)морфин
d)панангин
e)кетанол
1132.Онкологиядагы төзүмдүлүк:
a)Ауруды басу үшүн дезоморфинге тауелдүлүк
b)Психологиялыққ тауелдүлүк
c)Онкологияда ауруды басу ушүн ауруды женүлдету ушүн морфиндү кғбейту мәқтаждығы
d)Онко патциенттердүң ауыруын басу жане женүлдетуүнен героинен ққолданудан бас тарту
e)барлық жауап дәрыс
1133.Паллиативтүк көмектүн негүзгү мақсатты не:
a)Жаны саудын, танү сау
b)Барлығын емдеу
c)Оған мәқтаж пациенттердүң барлығы алу керек
d)Күм алғысы келедү, сол кғмек алады
e)барлық қажет етпейтүн пациенттер
1134.Паллиативтү көмектү көрсету муқтаждығы ққалай бағалады:
a)ДДСУ - мен келүсүлген 80% кем емес инкурабельдү пациенттер паллиативттүк кғмекке муқтаж болады
b)ДДСУ - мен келүсүлген 60% кем емес инкурабельдү пациенттер паллиативттүк кғмекке муқтаж болады
c)ДДСУ - мен келүсүлген 70% кем емес инкурабельдү пациенттер паллиативттүк кғмекке муқтаж болады
d)ДДСУ - мен келүсүлген 90% кем емес инкурабельдү пациенттер паллиативттүк кғмекке муқтаж болады
e)ДДСУ- мен келүсүлген 100% кем емес инкурабельдү пациенттер паллиативтүк кғмекке мәқтаж болады
1135.Паллиативтiк кғмек - бәл:
a)Оптимальды комфорт камтамасыз ететiн кғмек
b)пацикнттерге функциональды және әлементтiк,оптимальды комфорт қамтамасыз ететiн кғмек
c)пациенттерге функциональды және әлеументтiк қолдау,оптимальды комфорт қамтамасыз ететiн кғмек оның жанәясына аурудын кезенiңде арнайы кғбiнесе iсiкке қарсы емдеу мүмкiн болмағанда
d)пациенттерге дiни және әлеуметтiк қамтамасыз етуге кғмек
e)уй жағдайындағы күтiм
1136.Хосписке пациенттер қалай түседi
a)онкодиспансер емдеу дәрiгерiнiң немесе тәрақты мекен жайы бойынша аудандық онкологияның жолдамасымен
b)ғздерi келедi
c)жедел жәрдем кғмегiмен жатқызылады
d)таныстардың әсыныстарымен
e)барлық жауап дәрыс
1137.паллиативтi емдеу тарау қарастырады
a)стоматология
b)хирургия
c)онкология
d)травматология
e)невралогия
1138.хосписта қандай қызметтер бар
a)патронажды қызмет
b)стационарға патронажды қызмет
c)стационар
d)күндiзгi стационар
e)диспансерлiк қызмет
1139.адамның рухани қажеттiлiгiнiң өзiн- ғзi дамытудағы қоғамдық өмiрге қатысудағы өзiн- өзi қалыптастыру әдiсi болады
a)ерүктүлүк әрекетi (волонтерлiк)
b)шығармашылық әрекетi
c)рухани әрекетi
d)барлық жауап дәрыс
e)барлық жауап дәрыс емес
1140.хоспис стационарының аясында ерiктiлiк акция бiр рет әйымдастырылған корпоритивтiк болады
a)сенбiлiктер (терезелер жуу,қар тазалау,бақшада гүлдер отырғызу)
b)дизайнерлер,корректорлар,аналетиктер,аудармашылар (арнайы белгiленген уақытта немесе бос уақытта арнайы тапсырмаларды орындау )
c)хосписке компаниялар ғкiлдерi келедi (мысалы екi адамнан апта сайын )жәмыс уақытында және волонтерлер тәрақты кғмекке келедi(жалпыға негiзделген)
d)нақты тапсырмаларға ақпараттар жинау және анализ жасау
e)барлық жауап дәрыс
1141.хосписте волонтер топтар айналысады
a)профильдi емес стационарда хоспистiң бғлiмшесiне аударуға мүмкiндiк болғанға дейiн ПК кғмек кғрсетедi немесе үйге кғмек кғрсету үшiн
b)Декомпенсатция саттынсындағы жағдай тәрақтанғанға дейiн
c)Пациенттiң үйдегi жағдайының тәрақтануы
d)пациенттi және олардың туыстарын ауру кезiнде,пациент қайтыс болғаннан кейiн эмоциональдық қолдау
e)пациенттердi және олардың туыстарын ауру кезiнде,пациет қайтыс болағаннан кейiн психологиялық қолдау
1142.Волонтер мына жастарда бола алады
a)16-64 жас аралығы
b)17-64 жас аралығы
c)18-64 жас аралығы
d)20-64 жас аралығы
e)30-70 жас аралығы
1143.Паллиактивтi кғмектiң мақсаты пациенттiң ауруын азайту
a)Инкурабельдi
b)Онкология
c)Инфицирленген АӘТӘ
d)Әатерлi iсiктермен ауыратындар
e)АӘТӘ
1144.Денсаулықты бағалау үшiн "Алтын стандарт"болады
a)Пациенттiң ғз күйзелiсi мен сезiмiн баяндауы
b)ауруды үшiн әдiстер таңдау
c)Күрделi диагностиканы жүргiзу
d)Оның эмоциональды деңгейiн бағалауды жәргiзу қажет
e)барлық жауап дәрыс
1145.Дезориентация бәл:
a)Есiнiң шатасуы
b)мазасыздану
c)қозу
d)сергектiк
e)есiнен тану
1146.Пациенттiң мазасыздығымен қозуда ере жүретiн ыңырсумен бетiнiң тыржындатуы,кғбiрек кездеседi:
a)Физикалық ауру
b)Есiнiң жайлап ғшуi
c)жанының ауруы
d)депрессиялық белгiлер
e)апатия
1147.Адам өмiрден ғтер кезде жақындағанда,адам қызығушылық танытпайды:
a)Күнделiктi өмiрде баскада нәрселерге және сыртқы ортага
b)Туыстарға және жақындарға
c)өз-ғзiне
d)барлық жауап дурыс
e)барлық жауап дурыс емес
a)ауруды азайту
b)оған сыйластық пен жан ашулықпен қарау
c)пациенттердiң қажеттiлiгiн түсiну
d)оның психикалық,әлеуметтiк және рухани қажеттiлiгiн қанағаттандыруға тырысу
e)әлеуметтiк және дiни мәқтаждық
1149.Поллиативтiк кғмек мақсаты:
a)белсендi жан жақты пациентке кғмек
b)ауру сезiмiн жеңiлдетуге қамтамасыз етуге шараны ендiру
c)пациенттi психоәлеуметтiк және рухани қолдау
d)пациенттiң оның туыстарын өмiр сапасын жақсыға жеткiзу
e)белсенсiз көмек
1150.Инкурабельдi (жазылмайтын)пациенттердi және отбасы мүшелерiнiң негiзгi физикалық мәселелерi:
a)ауырсыну және басқада белгiлерi,жарақат,тамақтану
b)негiзгi аурулармен қосымша патологияны бақылау
c)мазасыздық,қорқыныш,ашу-ыза
d)жоғалту,азап,ауырсыну
e)мазасыздану
1151.Ұртүрлi емшараларда тиiмдi жеңiлдету үшiн не iстеу қажет:
a)мысалы кiтап оқып отыра ауруды алаңдататын,әштастыратын,ауру сезiмiн басатын
b)пациентке айту керек ол шыдасын,себебi оған емшарадан кейiн жақсы болады
c)ауырсыну ғте күштi емес және кғп әзамай ғтедi деп пациенттi сендiру керек
d)ол пациенттiң толқуы кғтерiлу мүмкiн,сондықтанда емшаралар кезiнде туыстарының қатысуына жол бермеңiз
e)барлығы дәрыс емес
1152.Паллиативтiк кғмек балаларға қандай жағдайда жүзеге асырылады,өмiрiне қауiптi және мезгiлсiз өлiмге әкелетiн классификация жағдайының қанша санаты бар:
a)3
b)4
c)5
d)6
e)7
1153.Әатерлi емес аурулардың қандай тобы жағдайларда саны бойыншы бiрiншi орында:
a)жүрек қантамырлар жүйесiнiң аурулары
b)ОЖЖ патологиясы
c)жүйке-бәлшықет дегенерациясы
d)тыныс жүйесiнiң аурулары
e)зәр шығару жолдарының аурулары
1154.Созылмалы ауруларды (1990ж.бастап) жазылмайтын ауру пациенттердi емдеу оның саясаты есепте Дүниежүзiлiк медициналық қауымдастығы былайша жазылмайтын ауру емдеуге әсынылған:
a)қайтыс болғанға дейiн мүмкiндiгiнше белсендi ғмiр сүруге мүмкiндiк беру үшiн
b)олардың қайғы қасiретi мен ауруын жеңiлдету және ғмiрден лайықты ғтуiне мүмкiндiк жасау
c)ғлiмдi не алыстату жеңiлдетуге әмтылады
d)ауру мен мазасыздануды жеңiлдету басқада белгiлердi
e)барлығы дәрыс
1155.Поллиативтiк медициналық комектiң негiзгi мақсаты болып табылады:
a)сау адамның ғмiр сүру сапасын барынша жақсарту, жақсарту қайтыс болатын пациенттiң ғмiр сапасын жақсартуға қол жеткiзу
b)пациенттi және күтiм корсететiн туыстарына психологиялық қолдау
c)пациенттi пен оның отбасының рухани қажеттiлiгiн қанағаттандыру
d)ауру пациентке байланысты туындаған әлеуметтiк, қәқықтық және этикалық мәселелердi, сәрақтарды шешу
e)әлеуметтiк және заңды шешу сәрақтарды шешу
1156.Паллиативтiк палаталарда АӘТӘ iндетiн жәқтырған науқастарға кғмек кғрсету үшiн емдеушi дәрiгермен қатар тартылуы мумкiн
a)психотерапевтiк дәрiгер
b)реабилитолог дәрiгер
c)валонтерлер онымен бiрге мейiрбикелер
d)барлық жауап дурыс
e)барлық жауап дурыс емес
1157.Паллиативтiк күтiмi бар АӘТӘ жәқпасы бар емделушiлер үшiн берiлген
a)айтарлықтай шектелген физикалық немесе психикалық қабiлеттерi және қарқынды симптоматикалық емдеу,психоәлеуметтiк қолдау,әзақ мерзiмдi үй кғмекке мәқтаж
b)психикалық мүмкiндiгi шектеулi
c)физикалық мүмкiндiгi шектеулi
d)психоэмоциональдi бәзылыс
e)барлық жауап дәрыс
1158.АӘТӘ/ЖӘТБ мен өмiр сүретiн адамдар үшiн паллиативтiк көмек мынадай мәселелер жатады:
a)ауру сезiмiн басатын,психологиялық проблемалар шешу кезiнде қолдау,жүрек айну,әлсiздiк және шаршау,рухани қолдау және өлiмге дайындауға өлмек
b)аздаған белгiлердi емдеу
c)жүрек айнуы,әлсiздiк, шаршау
d)маңызды белгiлердi емдеу
e)қәсу,сәйық нәжiс
1159.АӘТӘ/ЖӘТБ мен ғмiр сүретiн адамдар үшiн кғмек кғрсету басты мақсаты:
a)психологиялық қолдау
b)тәру үшiн жағдай жасау
c)аурудан жеңiлдеу
d)әңгiме
e)материалды кғмек
1160.АӘТӘ жәқпасын жәқтырған адамдардың шамамен 90% ауруы бар :
a)көз
b)ми
c)терi
d)өкпе
e)жүрек
1161.Осы маңызды оның отбасы пациентке қолдау бүкiл жүйесiнiң орталық элементi болып табылады:
a)медициналық аспект
b)рухани аспект
c)психологиялық аспект
d)әлеуметтiк аспект
e)барлық жауап дәрыс емес
1162.Хоспистiк көмек бұл:
a)эвтаназия нәсқасы
b)философиялық оқыту
c)диетологияда зерттеу әдiсi
d)паллиативтi кғмектiң нәсқауы
e)барлық жауап дәрыс емес
1163.Онкологиядағы маман паллиативтiк көмек:
a)дәрiгер онкологтардың арнайы медициналық мамандығы
b)бригадалар,әртүрлi қызметтегi қызметкерлердi бiрiктiретiн және ауруханада немесе тiкелей халық огртасында
c)дәрiгер онколог
d)дәрiгер және маман әлеуметтiк жәмыс бойынша
e)дәрiгер терапевт
1164.Онкологиялық ауруды жеңiлдету:
a)онкологиядағы ауырсынуды тғмендетуге бағытталған iс шаралар
b)ол медициналық қызметкерлердiң этикалық бәрышы
c)гигиеналық емшараларға кғмек
d)пациенттi тамақтандыруда кғмек
e)психоэмоциональдi кғмек
1165.Пациент онкологияның қандай сатысына қатты ауруды сезiнедi:
a)әр уақытта
b)екiншi сатысында
c)үшiншi сатысында
d)ауру сезiмi жоқ
e)бiрiншi сатысы
1166.Онкологиямен ауырыатын пациенттердiң кездесетiн мәселелерi:
a)дәрi дәрмектердi алуға қаражаттың жетiспеушiлiгi
b)опиаттар жеткiлiктi емес болуы
c)ешқандай мәселе жоқ
d)барлық жауап дәрыс
e)барлық жауап дәрыс емес
1167.ДД¬ сарапшыларының айтуы бойынша,паллиативтiк көмектi дамыту бағдарламасының негiзгi ережелерi болуы:
a)паллиативтi кғмек терминал фазада аурулармен ауыратын адамдар үшiн бүкiл әлемде ғзектi гуманитарлық қажеттiлiк болып табылады
b)паллиативтiк кғмек қолданыстағы денсаулық сақтау жүйесi енгiзiлуi тиiс
c)паллиативтiк кғмек ересектер мен балалар үшiнде қатерлi iсiгiнiң стратегиялық профилактикалық бағдарламалар,ерте анықтау және емдеу бiрiктiрiлген болуы тиiс
d)барлық жауап дәрыс
e)барлық жауап дәрыс емес
1168.Хоспис бұл:
a)қатты ауырған пациентке көмек көрсететiн ақылы мекеме
b)қатты ауырған пациенттiң күтiмiн қамтамасыз ететiн ақысыз медициналық мемлекеттiк мекемесi
c)қатты ауырған пациентке оның физикалық және психикалық жағдайын жеңiлдетуге сондай ақ оның әлеуметтiк және рухани әлеуметiн қолдау үшiн кғмек кғрсететiн ақылы мекеме
d)қатты ауырған пациентке оның физикалық және психикалық жағдайын жеңiлдетуге ,сондай ақ оның әлеуметтiк және рухани әлеуметiн қолдау үшiн көмек көрсететiн ақысыз мекеме
e)барлық жауап дәрыс емес
1169.Паллиативтiк кғмектiң негiзгi жетiстiгi бәл:
a)пациенттердi әзақ мерзiмдi кәсiби үздiксiз бақылау болып табылады
b)қызметкерлердiң кәсiбилiгi болып табылады
c)пациенттiң күш жiгерi болып табылады
d)қажеттi дәрi дәрмектердi қамтамасыз етiлуi болып табылады
e)науқастарды әдайы тексеруде
1170.Хоспистiк күтiм тәжырымдамасының негiзгi идеясы:
a)барлық пациенттердi бiр жерге жинау идеясы
b)паллиативтiк кғмек идеясы
c)қоғамнан пациенттi жекелеу идеясы
d)пациенттiң туыстарына кғмек идеясы
e)пациенттiң жолдастарына кғмек кғрсету идеясы
1171.Ең iрi әйымдар болып табылады:
a)қәтқару армиясы
b)ЮНЕСКО
c)Бiрiккен ¬лттың Волонтерлiк бағдарламасы
d)барлық жауап дәрыс
e)барлық жауап дәрыс емес
1172.Ескi әлем тәрiздi кез келген волонтерлiк қозғалыс жасаудың негiзгi принципi:
a)"өзiңдi адам ретiнде сезiнгiң келсе- өзгелерге көмек көрсет"
b)"өзгелерге кғмектесiп -бiз ғзiмiздiң бақытымызды табамыз"
c)"өмiр сүргiң келсе- қозғалыс жаса"
d)барлық жауап дәрыс
e)барлық жауап дәрыс емес
1173.Волонтерлық топтың жәмысы:
a)онкологиялық бғлiмшеге келедi:әлеуметтiк тәрмыстық қамтамасыз ету,қаржылық кғмек,ауруханаларда психологиялық кғмек
b)жергiлiктi БАӘ және қоғамдық тарту
c)қалыпты ғмiрге ғзiн ғзi қамтамасыз етуге отбасына кғмектi әлеуметтiк оңалту және қайтару
d)барлық жауап дәрыс
e)барлық жауап дәрыс емес
1174.Волонтер болуға адамды талпындыратын мотивтер:
a)тәлғааралық қарым қатынас қажеттiлiгi
b)өзiнiң күшiне сенiмдi ие қажеттiлiгi
c)жеке мотивi,адам ғзiн ғзi iске асыруға әмтылады
d)барлық жауап дәрыс
e)барлық жауап дәрыс емес
1175.Волонтерлыққа мүмкiндiк бередi:
a)айтарлықтай пациентердi кеңейту
b)күтiмнiң сапасын жақсарту
c)қосымша адами және материалдық ресурстар тартуға
d)барлық жауап дәрыс
e)барлық жауап дәрыс емес
1176.Инкурабельдi пациент сөзiнiң синонимi:
a)жазылмайтын пациент
b)зардап шегушi пациент
c)өлетiн пациент
d)онкологиялық пациент
e)туберкулездi пациент
1177.Денеде өмiр сағатының соңғы күндерi қандай физиологиялық өзгерiстер болып табылады:
a)азық -түлiк және сәйықтықтарды қабылдауды тоқтату
b)бәрылуға қажеттiлiк
c)эмоциялар мен қорқынышқа тәтас әкеледi
d)аурудың болмауы
e)барлық жауап дәрыс
1178.бiр мезгiлде қаматамсыз процестердiң санына байланысты ғлiм процесiне байланысты ғзгерiстер:
a)неврологиялық
b)психикалық
c)физикалық
d)әлеуметтiк
e)эмоциональдi
1179.Аурудың көрсеткiшi болуы мүмкiн:
a)көбiнесе шиеленiскен маңдайда,оған терең әжiмдердiң пайда болуы
b)әйқышылдық
c)тағам қабылдауды тоқтату
d)мазасыздық
e)әлсiздiк
1180.Пациенттерге паллиативтiк көмек мына кезеңнен басталуы керек:
a)жазылмайтын ауруларға диагноз қойылған жағдайда
b)егер пациент физикалық немесе басқа ауруларды сезiнген кезде
c)егер ауру күшейгенде және терминальдi сатысына ғткенде
d)егер пациентке арнайы паллиативтiк кғмек кғрсету керек болса
e)барлық жауап дәрыс
1181.Отбасымен ,достарымен қоштасу қайтыс болуды есептеу,жерлеу рәсiмiнiң мәселесi болып табылады, бәл:
a)психологиялық мәселелер
b)әлеуметтiк мәселелер
c)тәжiрибелiк мәселелер
d)қайтыс болу мәселелерi
e)моральдi мәселелер
1182.Тiршiлiкке қолданудың емдеуiне жатады:
aөкпенi жасанды желдету,эстракорпоральдық "жасанды бүйрек" аппараты кғмегiмен жасау,жасанды тамақтану
b)ауыр белгiлерi бедерлi
c)жансыздандыру
d)психологиялық қолдау
e)әлеуметтiк қолдау
1183.Орталық қалалық клиникалық аурухананың қабылдау бөлiмiне науқас инфаркт миокарды деген диагнозбен жеткiзiлдi. Науқасты қарағанда: есi жоқ, көзiнiң қарашығы үлкейген, жарыққа реакциясы жоқ, қан қысымы 20-50 мм сынап бағанасына дейiн төмен түскен, тамыр соғуы жiп тәрiздi, сирек, дем алысы үстiрт, бәсеңсiген, бiр қалыпты емес, дене қызуы төмендеген, қәрысу-тырысу, ерiксiз зәр шыққан. Науқасты терминальды жағдайдың қандай кезеңi:
a)Жанталасу алдындағы
b)Терминальдi үзiлiс
c)Жанталасу
d)Клиникалық өлiм
e)Биологиялық өлiм
1184.Шәғыл жәрдем беру бригадасы жол-кғлiк апаты болған жерге шақырылған. Зардап шегушiнi қарағанда: есi жоқ, терiсi бозарған, денесiн әстағанда суық, көз қарашығы кеңейген, жарыққа реакциясы жоқ. ұйқы артерияларында тамыр соғуы анықталмайды. Дем алысы жоқ. Басында 5-4 см. көлемiнде терең жара бар. Берiлген клиникалық көрiнiс өлiмнiң қандай түрiне тән:
a)Жанталасу алдындағы кезеңге
b)Терминальдiк үзiлiске
c)Жанталасу кезеңiне
d)Клиникалық ғлiмге
e)Биологиялық ғлiмге
1185.Реанимация-бәл жаралар жиынтығы бағытталған:
a)Организмдi тiрiлтуге және оның тiршiлiк етуiн қайта қалпына келтiруге
b)Әан кеткенде алғашқы кғмектi көрсетуге
c)Талып қалғанда алғашқы көмектi көрсетуге
d)Талықсуда алғашқы көмектi көрсетуге
e)Күйгенде алғашқы көмектi көрсетуге
1186.Науқаста клиникалық өлiм пайда болғанда мейiрбике қандай шаралар қолдануы керек:
a)Дәрiгердi күту
b)өкпеге жасанды дем алуды тездетiп бастау және жүрекке жабық массажды жасау
c)Дәрiгердi шақыру
d)Әан қысымын ғлшеу
e)Жүрек дыбысын тыңдау
1187.Төменде көрсетiлген белгiлер: тамыр соғуы, жүрек соғуы, дем алысы болмайды, көз қарашығының жарыққа реакциясы жоқ, көздiң мүйiзгек қабығы бәлдырлы, өлiк таңбалары және сiресiп қалу. Адам организмiндегi қандай патологиялық процесске жатады?
a)Биологиялық ғлiмге
b)Клиникалық ғлiмге
c)Жанталасу кезеңiне
d)Жанталасу алдындағы кезеңге
e)Терминальдiк үзiлiске
1188.Өлiктi патологоанатомиялық ғлiмге жiберер алдында мейiрбике тiлхатқа қандай жазбалар жазбауы керек:
a)Диагнозын
b)Өлген уақыты мен күнiн
c)Өлген адамның аты-жғнiн
d)Сырқатнаманың номерiн
e)Палатасының номерiн, ауруханаға түскен уақыты мен күнiн
1189.Ғлiктi жайғастырғанда қандай шараларды орындау қажет:
a)Ғлiктi шешiндiру, оны арқасымен жатқызып, аяқ-қолдарын созып жатқызу
b)Төменгi жағын байлау, көздiң қабақтарын жабу
c)Бөлiмде ғлiктi 2 сағатқа қалдыру, ғлiктi ақ жаймамен жабу, тiлхат жазу
d)өлген адамның қәнды заттары мен киiмдерiн сақтап қалуын қамтамасыздандыру
e)Аталған шаралар жеткiлiктi
1190.Зардап шеккен адам қәсқанда ауыз қуысын қандай әдiспен тазалайды, егерде бәл жағдай кғшеде болса:
a)Электрлi насос кғмегiмен
b)Резеңке баллонша кғмегiмен
c)Жеке шприц кғмегiмен
d)Әолдың екi саусағына мәрын орамалын немесе салфетканы орау кғмегiмен
e)Мәрын катетерi кғмегiмен
1191.Азап шеккен адамға жасанды дем берудi "ауыздан ауызға" әдiсiмен жүргiзгенде реаниматорлық қолы қалай орналасады:
a)Бiреуi маңдайда, екiншiсi иектiң астында
b)Бiреуi маңдайда, екiншiсi мойын астында
c)Бiреуi маңдайда, екiншiсi тғс сүйегiнде
d)Бiреуi маңдайда, екiншiсi шүйдеде
e)Бiреуi шүйдеде , екiншiсi маңдайда
1192.Аталған белгiлер: кенеттен естен тану, дем алысы тоқтап қалу, терiсiнiң түсiнiң ғзгеруi, iрi күре тамырларында тамыр соғуының болмауы, кғз қарашығының кеңеюi. Адам организмiндегi қандай патологиялық процесске жатады?
a)Клиникалық ғлiмге
b)Биологиялық ғлiмге
c)Жанталасып ғлу кезеңiнде
d)Жанталасу алдындағы кезеңге
e)Терминальдiк үзiлiске
1193.Тыныс алу жолдарының ғткiзгiштiгi қандай әдiстермен жүргiзiледi (Сафардың 3-тәсiлi):
a)Басты артқа қарай шалқайтумен
b)Иектiң астынан немесе оның бәрышынан астыңғы иектi алдына қарай жылжытумен
c)Ауызды ашумен
d)Ауыз қуысын қарап, тазалаумен
e)Барлық жауаптар дәрыс
1194.Жүрекке жанама массаж жасағанда мейiрбикенiң iс-әрекеттерi:
a)Зардап шеккен адамды қатты жерге арқасымен жатқызу
b)Киiмiн шешу, жүрек аймағын жалаңаштау және оның қыр жағынан тәру
c)Тғстiң тғменгi үшiншi бғлiгiнен қолды түсiру, шынтақ буынын бүкпеу және бiр қолды екiншi қолдың үстiне алақанын тғмен қаратып қойып, ақырындап саусақтарды кғтеру
d)Тғстiң үшiншi тғменгi бғлiгiн жiгерлiкпен итерiп басу
e)Барлық жауаптар дәрыс
1195.Азап шеккен адамның есiн анықтау шараларын кғрсетiңiз:
a)Бетiнен әрып және атын атау, жарыққа кғз қарашығының реакциясын қарау
b)Дем алысын анықтау
c)Тамыр соғысын анықтау
d)Әан қысымын анықтау
e)дене қызуын ғлшеу
1196.Жүрекке жанама массаж жасағанда ересек адамға 1 минут iшiндегi тғсiн басу жиiлiгi қанша?
a)60-80
b)80-90
c)90-100
d)100-110
e)120-130
1197.Пациентке реанимациялық шараларды жүргiзгеннен кейiн пайда болды: әйқы артериясында тамыр соғу, дем алысы қалпына келдi, кғзiнiң қарашығы кiшiрейдi. Бәл қолданған шаралардың әсерi барлығының кғрсетiлiмi бола ма?
a)Ия
b)Жоқ
1198.Жүрекке жанама массаж жасағанда кеуде торына алақанды орналастыру орнын кғрсетiңiз:
a)Тғстiң жоғарғы бғлiгiне
b)Тғстiң ортаңғы бғлiгiне
c)Тғстiң тғменгi бғлiгiне перпендикулярлы
d)Емiздiктiң сол жақ аймағына
e)Эпигастрий (тғс шемiршегi мен кiндiк) аймағын
1199.Демалу жиiлiгi қандай(жасанды ғкпенiң вентиляциясын дәрыс жүргiзгенде ересек адамға 1 минут iшiнде ауа үрлеу):
a)12
b)15
c)16
d)20
e)10
1200.Егерде реанимацияны екi адам жүргiзсе, ересек адамның тғсiн басуды және ауа үрлеудi кезектестiру қатынасын көрсетiңiз:
a)2:30
b)2:5
c)1:12
d)2:10
e)1:10
1201.Егерде реанимацияны бiр адам жүргiзсе, ересек адамның тғсiн басуды және ауа үрлеудi кезектестiру қатынасын көрсетiңiз:
a)1:5
b)2:30
c)1:12
d)2:10
e)1:10
1202.Өкпеге жасанды вентиляциясын жүргiзгенде мейiрбикенiң iс-әрекеттерi:
a)Зардап шеккен адамды қатты жерге арқасымен жатқызып, оның қыр жағынан тәрып, иығының астына әрдайым керектi қол астындағы материалдардан валик салып, ауыз қуысын тазалау
b)Зардап шеккен адамның басын шалқайған қалпында әстау, бiр қолдың алақанының қырымен маңдайды басу
c)Зардап шеккен адамның мәрнын осы қолдың үлкен және сәқ саусағымен қысу
d)Зардап шеккен адамның ауызын ашып, салфетка қойып, терең дем алып, зардап шеккен адамның ернiн ғз ернiңмен тығыз қамтып алып, салфетка арқылы жiгерлiкпен ғз ғкпеңiздегi демдi азап шеккен адамның дем алу жолына жiберу
e)Барлық жауаптар дәрыс
1203.Пациенттiң дем алысын анықтау әдiсiн таңдаңыз?
a)Пациенттiң мәрнына және аузына айнаны жақындату
b)Пациенттiң мәрнына мақтаны немесе бинттi жақындату
c)Демдi шығарғанда алақанға келген жылу бойынша анықтау
d)Кеуде торы мен iштiң қозғалысы бойынша анықтау
e)Аталған шаралар жеткiлiктi, қолданылады
1204.Кенеттен жүректiң тоқтауы анықталды, әйқы және кәрi жiлiк күре тамырларында тамыр соғуының болмауы, дем алысы жоқ, бәл жедел тiрiлту шараларын жүргiзу қажеттiлiгi екендiгн кғрсете ме?
a)Ия
b)жоқ
1205.Жүрекке массажды жалғастыруға қарсы кғрсетiлiмдерi:
a)Әабы1рғалардың сынуы
b)Әабырға аралық невралгия
c)Миозит
d)Жүрек-қан тамырлары жүйесiнiң аурулары
e)Бронхоэктатикалық ауру
206.Жанталасқан және ауыр халдегi науқастарды күткенде мейiрбикенiң мiндетiне кiредi:
a)Науқастың жалпы жағдайын, терiнiң және шырышты қабықтардың түсiн, тамыр соғуын, дем алысын, қан қысымын, зәр, нәжiс бғлiнуiн бақылау
b)Науқастарды тамақтандыру, судно немесе зәр қабылдағышты беру
c)Ұр түрлi манипуляцияларды жүргiзу
d)Ойылуды алдын алу үшiн шаралар жүргiзу
e)Барлық жауаптары дәрыс
1207.өкпеге жасанды вентиляцияны жүргiзгенде азап шеккен адамның басын шалқайтып әстайды:
a)Дем алу жолдарының ғткiзгiштiгiн қамтамасыз етуге
b)Реаниматордың аузын науқастың мәрнына немесе аузына қоюына ыңғайлы болу үшiн
c)Ғкпеге жасанды дем берудi жүргiзгенде реаниматордың аузымен азап шеккен адамның мәрны арасына жақсы саңылаусыздық жасау үшiн
d)ауыздан ауызға дем беру
e)ауыздан мәрынға дем беру
1208.Жанталасқан және ауыр халдегi науқасты айқындағандағы мейiрбикенiң тәсiлi:
a)Науқасты бғлек палатаға оңашалау, оның қасына жеке пост әйымдастыру
b)тғсектегi науқасқа ыңғайлы жағдай жасау, тыныштықты қамтамасыз ету
c)Науқасты тасымалдауды дәрыс әйымдастыру
d)Дәрiгердi шақыру
e)Барлық жауаптар дәрыс
1209.Жедел қан жоғалтудың себептерi:
a)әзақ асқазан ойық жарасынан қан кету
b)терiастылық гематома
c)кғкбауыр жыртылуы
d)анальдi сызаттар
e)барлық жауап дәрыс
1210.гематомада қанның жинақтау кезiнде:
a)буынның қуысы
b)жәмсақ тiндер
c)плевра қуысына
d)жүрек тәсындағы сғмке
e)барлық жауап дәрыс
1211.Мұрыннан қан кеткенде алғашқы көмек басталады:
a)қалаған орында берiледi
b)оралған таңғыш
c)қан қәю
d)викасольдi енгiзу
e)басқа препараттарды енгiзу
1212.Паренхиматозды қан ағудың тоқтату әдiсi:
a)қан қәю
b)антикоагулянттарды енгiзу
c)iшке суық қою
d)операция
e)саусақпен басу
1213.Нәжiсте қызыл қанның бғлiнуi:
a)оңеште
b)асқазанда
c)бауырда
d)тiк iшекте
e)соқыр iшекте
1214.Қан кетудi тоқтату үшiн жергiлiктi биологиялық заттар:
a)викасол
b)гемостатикалық жғке
c)нативтi плазма
d)кальций хлоридi
e)барлық жауап дәрыс
1215.Қан қәйылу бұл
a)тiндерге қанның диффузды жиналуы
b)тiндерге қанның шектеулi жиналуы
c)плевра қуысына қанның жиналуы
d)iш қуысына қанның жиналуы
e)қанның буындарға қәйылуы
1216.Егер қан шие түстi,үздiксiз ағып жатса,бәл қай қан ағудың түрiне жатады:
a)капиллярлы
b)аралас
c)венозды
d)артериальдi
e)паренхиматозды
1217.Гемоторакс бәл қанның жиналуы:
a)буынның капсуласында
b)плевра қуысында
c)iш қуысында
d)жүрек аймағы қапшығында
e)асқазанда
1218.Өкпеден қан кетуде қандай қан анықталынады:
a)ал қызыл және кғпiршiктi
b)кофе тәрiздi түр
c)қара,iрi
d)қара,шие түстi
e)кғпiршiктi
1219.Пациенттiң нәжiсiнде дегтеобразды болуы:
a)iшке грелка қою
b)қолға және аяққа суық ванна жасау
c)суық судан тазалау клизмасын жасау
d)тыныштық жағдай жасау,дәрiгерге хабарлау
e)барлық жауап дәрыс
1220.Әан ағуды тоқтатуға арналған биологиялық препараттың жалпы әрекетi:
a)нативтi плазма
b)дицинон
c)гемостатикалық жғке
d)тромбин
e)викасол
1221.Әан ағу кезiнде ағысының пульсациясынан алқызыл қан айқындалса:
a)паренхиматозды мүше
b)капиллярдан
c)артериядан
d)кғктамырдан
e)тамырдан
1222.асқазан қан ағуынан күдiгiңiз болса,орындалуы тиiс:
a)шәғыл ФГДС
b)асқазанды зондтау
c)бариймен асқазанды ренгенографиялау
d)нәжiстi жасырын қанға зерттеу
e)асқазанды УДЗға түсiру
1223.Ғкпеден қан кету кезiнде болмайды:
a)горизонтальдi қалыпты беру
b)дәрiгер шақыру
c)қан түкiруге арналған лоток беру
d)кеуде тәсына мәзды сәйықты қолдану
e)барлық жауап дәрыс
1224.Жаппай iшке қан кету кезiндегi пульсi:
a)баяу
b)жылдамдатады
c)ғзгермейдi
d)жiп тәрiздi
e)аритмиялық
1225.Пациент жаппай қан жоғалтқанда тасымалданады:
a)жартылай отырғызып
b)iшпен жатқызып
c)аяғын салбыратын жатқызып
d)аяғын кғтерiп жату қалпы
e)барлық жауап дәрыс емес
1226.Артериалды бәрауды дәрыс салғанда анықталынады:
a)Әан кетудiң тоқтауы
b)Терi жабындысының кғгеруi
c)бәраудың тғменгi бғлiгiнде сезiмталдықтың барлық түрлерiнiң болмауы
d)бәраудан тғмен тiнде температураның кғтерiлуi
e)терi жабындысының бозаруы
1227.Жарақат кезiнде туындаған қан кету аталады:
a)алғашқы
b)екiншiлiк жарақат
c)екiншiлiк кешiгу
d)жасырын
e)кешiккен жасырын
1228.Альговер индексi қан жоғалту ауырлығын бағалау үшiн пайдаланылатын бәл қатынас:
a)систолалық қысымда пульс
b)пульста систолалық қысым
c)пульста диастолалық қысым
d)диастолалық қысымда пульс
e)барлық жауап дәрыс емес
1229.Ғкпенi жасанды жолмен желдеткен кездегi жетiспеушiлiгiнiң барлық себептерiне жатады:
a)минутына жиiлiгi 12-16 рет ғкпенi жасанды желдету
b)тыныс жолдарының ғткiзгiштiгiң болмауы
c)реаниматологтың аузы мен пациенттiң мәрнының толық бiтiспеуi
d)пациенттiң тыныс жолдарына түсетiн ауа кғлемiнiң жеткiлiксiздiгi
e)барлық жауап дәрыс
1230.Жүрекке тiкелей есем массаж жасауда ересектер алақаны орналастыруы тиiс:
a)тғстiң жоғарғы үштен бiрiнде
b)тғстiң жоғарғы және ортаңғы үштен бiр шекарасында
c)ортаңғы және кеуденiң тғменгi үштен бiр шекара арасында
d)сол жағында V қабырға арасында
e)V қабырға арасында
1231.Биологиялық ғлiмнiң сенiмдi белгiлерi қандай болып табылмайды:
a)тыныс алу тоқтауы,жүрек қызметiнiң тоқтауы
b)терiнiң гиперемиясы
c)ғлiм дақтарының болуы,ғлiммен бiту
d)терi темпаратурасының 20С тғмен түсуi
e)мысық кғзi симптомы
1232.Теминальды жағдай кезiнде фазаның кезеңнiң саны:
a)бiр
b)екi
c)үш
d)тғрт
e)бес
1233.Клиникалық ғлiмнiң барлық симптомдарына тән бiреуiнен басқа:
a)жүрек қағысының болмауы
b)қарашықтың тарылуы
c)терi жабындысында цианоз немесе бозаруы
d)әстама клоникалық,тоникалық
e)тыныстың болмауы
1234.Реанимациялық шаралардың әсерлiлiгi оң бағалана,егер:
a)бозаруы кетiп, терi,шырышты қабығының солғын және цианоз
b)қарашықтың тарылуы жарыққа жауап
c)iрi артерияларда пульстың анықталуы
d)тыныстын анықталуы
e)барлық жауап дәрыс
1235.Жәрек ғкпе реанимациясы басталады
a)ғкпенү жасанды желдендүрумен
b)дефибрилляциямен
c)тыныс жолдарынын ғткүзгүштүгүн ққамтамасыз етумен
d)дәрүлердү енгүзу
e)жүрекке түкелей массаж жасаудан
1236.Зардап шегушiнiнiң трахеостомалық түтiгi болғанда ҒЖЖ жүргiзiледi:
a)ауыздан ауызға әдiсiмен
b)ауыздан мәрынға әдiсiмен
c)трахеостома арқылы
d)барлық жауаптар дәрыс
e)барлық жауаптар дәрыс емес
1237.Неге жасанды желдету кезiнде оның басын шалқайту қажет?
a)пациенттiң мәрынға немесе аузына реаниматордың аузын қоюға ыңғайлы болу үшiш
b)тыныс жолдарының ғткiзгiзтiгiн қамтамасыз ету үшiн
c)жасанды ауа жiберу кезiнде жәбiрленушiнiң мәрны немесе аузына арасында реаниматордың аузы дәрыс бекiтiлуi үшiн
d)есiнiң болмауынан,қарашықтың кеңеюi,әстама
e)тырысу
1238.Жүректiң тоқтауының негiзгi себебi болады:
a)әстама,әйқы артериясында пульсының болмауы,қарашықтың тарылуы
b)ғзiндiк тыныс алудың болмауы,қарашықтың тарылуы
c)әйқы артериясында пульстың болмауы,
d)барлық жауап дәрыс
e)барлық жауап дәрыс емес
1239.Агони сипатталады:
a)пульстың болмауы,артериялық қысым АӘӘ
b)кғз рефлекстерiнiң болмауы
c)тыныс алу жәтынған ауадай болуы
d)есiнiң болмауы
e)барлық жауап дәрыс
1240.Терминальды жағдайдың себебi болады:
a)жедел жалпы қан жоғалту
b)жедел миокард инфаркi,кардиогендi шок
c)әртүрлi генездегi асфексия
d)Комалар
e)барлық жауап дәрыс

Приложенные файлы

  • docx 15915925
    Размер файла: 221 kB Загрузок: 23

Добавить комментарий