МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Міжнародні організаціїВиконили: Ю. Задорожняк і Т. Мельничук
ppt_yppt_yppt_y
ppt_yppt_yppt_y Створення та діяльність Ліги націй
ppt_yppt_yppt_y Перша міжнародна організація по підтримці миру та безпеки.28 квітня 1919р був прийнятий Статут. Підписали 44 держави.Три категорії членства:1) 31 країни які воювали на боці Антанти. 2) запрошені держави, які підтримували нейтралітет у війні.3) решта держав.
ppt_yppt_yppt_y ЛН спробувала створити систему спец і допоміжних органів: тимчасові комісії, комітети тощо. Члени комітетів призначалися Радою Ліги за принципом – найбільш відомі фахівці в якійсь галузі при відсунені принципу державного представництва. Навіть якщо комітет і доходив до якогось рішення, держава відмовлялася приймати його, посилаючись на відсутність її представників і неврахуванні її інтересів.
ppt_yppt_yppt_y
ppt_yppt_yppt_y
ppt_yppt_yppt_y Головне завдання Статуту ЛН. передбачалося:-- надання гарантій країнам членам.-- колективні дії в разі порушення статуту і війни.-- збереження незалежності і територіальної цілісності держав.-- якщо конфлікт не вдається вирішити самостійно, його учасники можуть звернутися до Ради Ліги Націй..-- сторони не повинні вдаватися до воєнних дій протягом 3 місяців після початку скликання конференції з конфліктів. (тобто війна дозволяється!)
ppt_yppt_yppt_y Крах Ліги націй серйозно підірвав ідею колективної безпеки. Підстав для негативних оцінок цієї міжнародної організації цілком достатньо. Але було б помилково перекреслити всю історію Ліги, звести її діяльність лише до недоліків. Були в її роботі і здобутки. Ліга відіграла у ряді випадків позитивну роль у розв'язанні післявоєнних проблем. Так, за перші 10 років свого існування (1919-1929-рр.) Лігою націй було роз­глянуто 30 міжнародних конфліктів, і більшість з них удалося розв'язати.
ppt_yppt_yppt_y
ppt_yppt_yppt_y
ppt_yppt_yppt_y Зародження і розвиток ідеї створення ООН «Об'єднані Нації» — назва, яка була запропонована президен­том США Франкліном Д. Рузвельтом. Вперше вона була викори­стана у «Декларації Об'єднаних Націй» від 1 січня 1942 р., коли представники 26 держав зобов'язалися від імені своїх урядів про­довжувати спільну боротьбу проти країн, що розв'язали Другу світову війну. Далі хронологія створення організації була такою:— жовтень 1943 р. — у Москві проходить конференція союз­них держав (СРСР, США, Великобританії, Китаю), які в Декла­рації, прийнятій ЗО жовтня, проголосили «необхідність заснуван­ня у можливо короткий строк спільної міжнародної організації для підтримки міжнародного миру і безпеки, що базується на принципі суверенної рівності всіх миролюбних держав...»:—серпень — жовтень 1944 р. — представники Радянського Союзу, Китаю, Великобританії, Сполучених Штатів Америки в Думбартон-Оксі готують концепцію та пропозиції щодо створен­ня організації;— 25 квітня — 26 червня 1945 р. — у Сан-Франциско прохо­дить Конференція Об'єднаних Націй, присвячена створенню міжнародної організації; обговорюється проект Хартії ООН;— 26 червня 1945 р. — підписання Статуту ООН представни­ками 50 країн;— 26 жовтня 1945 р. — Статут ООН було ратифіковано Ра­дянським Союзом, Китаєм, Великобританією, Сполученими Шта­тами Америки та Францією. Генеральний секретар ООН має намір скоротити в наступні роки не програмні витрати з 38% регулярного бюджету до 25% і спрямувати зекономлені кошти у так званий «дивіденд розвитку», тобто спеціальний фонд розвитку.У ході 52-ої сесії Генеральної Асамблеї ООН в 1997 р. схвалено кардинальні рішення щодо глибокої структурної і функціо­нальної перебудови її системи. Генеральний секретар ООН К.Аннан ініціював розробку програми реформ, спрямованих на підвищення ефективності діяльності цієї організації, яку підтримали більшість держав-членів. Оновлення ООН є життєво важливим для її адаптації до сучасних політичних реалій.Органи системи Організації Об'єднаних Націй можна поділити на такі основні групи: головні, допоміжні, спеціалізовані орга­нізації і установи, автономні організації. Організація Об'єднаних Націй має шість головних органів:1)Ге­неральну Асамблею,2)Раду Безпеки, 3)Економічну, 4)Соціальну Раду,5)Раду з Опіки,6)Міжнародний Суд і Секретаріат. Створення ЮНЕСКО У період між двома світовими війнами була створена Організація з питань інтелектуального співробітництва, яка набула свого остаточного статусу в ранзі допоміжного підрозділу Ліги націй, що був затверджений за нею у1931 р. Структуру цієї організації становили Міжнародний комітет інтелектуального співробітництва як вищий орган установи, Міжнародний інститут інтелектуального співробітництва — як виконавчий, а також Міжнародний інститут кінематографії і національні комітети. Однак у компетенцію Організації не входили питання, тим чи іншим чином пов'язані з розвитком систем освіти; пропозиція включити ці питання у сферу діяльності була відкинута під тим приводом, що освіта цілком підпадає під термін національного суверенітету. ПершаОрганізація з питань інтелектуального співробітництва, і Міжнародне бюро освіти були провісниками утворення ЮНЕСКО, але ніяких досить вагомих результатів своєї діяльності у практичних галузях не досягли. У галузі природознавчих наук ключовими є програми, що стосуються проблеми взаємозв'язків у системі "людина-біосфера"; для їх втілення під егідою ЮНЕСКО утворені такі нові структури, як Міжурядова океанографічна комісія, а також Міжнародна гідрологічна та Міжнародна геологічна програми кореляції. Не забута і проблема, якою ЮНЕСКО займається понад два десятиліття, — проблема загроз, які чи потенціальні, чи вже насправді криються у гіпертрофованому дисбалансі між Північчю і Півднем, між відсталістю одного і науково-технічною насиченістю іншої. У суспільних науках ЮНЕСКО фокусує свою увагу на проблемах прав людини та демократії, ліквідації всіх форм дискримінації, підвищення соціального статусу жінок та молоді.Діяльність організації в галузі культури сконцентрована на питаннях зберігання культурної спадщини усього людства, впровадження та підвищення культурологічних критеріїв суспільного розвитку. Моп:Міжнародна організація праці  Міжнародна організація праці була створена 1919 р. згідно з Версальською угодою, що підбила підсумки першої світової війни. Вона виникла як автономна організація, тісно пов'язана з Лігою націй, але набагато пережила останню, доля якої виявилася не досить удалою. Коли на заключному етапі другої світової війни була створена Організація Об'єднаних Націй, між нею і МОП було укладено угоду (затверджена 1946 р.) про встановлення зв'язків. Таким чином, МОП стала першою спеціалізованою установою ООН. Мвф:Міжнародний валютний фонд  Структура Фонду побудована таким чином, щоб забезпечити його ефективне функціонування. Вищим органом є Рада керуючих, куди входять представники всіх країнчленів. Вона збирається 1 раз на рік, обмежується, як правило, загальною дискусією, прийняттям лише таких рішень, які за Статутом не можуть бути передані іншому органу. Керуючими, як правило, є міністри фінансів або керівники центральних банків. Як вищий орган Рада визначає політику Фонду, вирішує головні, принципові питання.Виконавчим органом Фонду, який керує всіма поточними справами, є Виконавча рада (директорат), до якої входять 24 виконавчих директори. Вибори проводяться 1 раз на два роки.Міжнародний валютний фонд почав функціонувати у грудні 1945 р., коли міжурядова угода, укладена на конференції в Бреттон-Вудсі, була ратифікована країнами, які мали квоти на 80% загальної суми ресурсів Фонду. Регулююча роль МВФ спрямована на те, щоб на багатосторонній основі узгодити всю сукупність прямих та зворотних зв'язків між національними господарствами, валютною сферою та світовою економікою для виявлення й усунення вогнищ нестабільності. У відповідності до своїх статутних повноважень МВФ здійснює "пильний нагляд" за станом міжнародної валютної системи й економічною політикою країнчленів. За цим терміном — величезний обсяг роботи, яку проводить персонал Фонду в повсякденних контактах і консультаціях з усіма без винятку національними урядами, що беруть у ньому участь. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !!!

Приложенные файлы

  • pptx 15914447
    Размер файла: 412 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий