онимди сынау, бакылау жане кауипсиздиги сонгы


«Өнімді сынау, бақылау және оның қауіпсіздігі»
пәнінен тест тапсырмалары
V Бақылау міндеті:
0 өнімнің сандық және сапалық сипаттамаларын алу;
1 сынау нәтижесі бойынша өнімнің сипаттамасын нармативті құжаттарда бекітілген талаптарға сәйкес бекіту;
0 өнімнің сапалық сипаттамасын алу;
0 өнімнің сандық сипаттамасын алу;
0 Бақыланатын шамаларды өлшеу.
3
V Бақылау нысанына байланысты бақылау төмендегідей болады:
0 өнім, қызмет;
1 өнім, қызмет, сапа жүйесі, тұлға;
0 қызмет, сапа жүйесі, тұлға;
0 өнім, сапа жүйесі;
0 тағам өнімі.
V Қабылдау сынақтары жүргізіледі:
1 өнімді өндіріске қою мүмкіндігін анықтауда;
0 өнімнің қолданысқа жарамдылығы туралы шешім қабылдау немесе оны қолдануда;
0 үлгілерді жиіліктік сынауға дайындау мүмкіндіктерін анықтауда;
0 дайын өнімнің тұрақтылығын бағалауда;
0 затты қабылдауда.
V Өткізілу әдісі мен орнына байланысты сынауды бөледі:
0 мемлекеттік, ведомствааралық, ведомствалық;
0 қалыпты, жылдамдатылған, қысқартылған;
1 зертханалық, қабырғалы, полигонды, нақты, арнайы моделді қолданып сынау;
0 функционалды, сенімділікке, мықтылыққа, беріктілікке, қауіпсіздікке;
0 функционалды, сенімділікке, беріктілік.
V Интервалды бағалауды келесі жолмен келтіруге болады:
0
1
0
0
0
V Сенімділіктің келісілімділік шегі төмендегідей белгіленеді:
0
1
0
0
0
V Аққыштықтың келісілімділік шегі:
0
1
0
0
0
V 80% пайыздық шкаламен салыстырмалы ылғалдылық төмендегіге сәйкес болады:
0 өте ылғал;
0 қалыпты;
1 ылғал;
0 құрғақ;
0 өте құрғақ.
V Салыстырмалы ұзару келесі формуламен анықталады:
0
1
0
0
0
V Созғанда жыртылудың келісімділік кедергісі келесі формуламен анықталады:
0
0
1
0
0
V Сығу кезіндегі уақытша кедергі:
1
0
0
0
0
V Созуға сынауда созушы күш пен ұзындықтың өзгерісі диаграмма түрінде тіркеледі:
1 солмақ – абсолютті ұзару;
0 салмақ – салыстырмалы ұзару;
0 кернеу – салыстырмалы созылу;
0 салмақ – орын ауыстыру;
0 кернеу – абсолютті ұлғаю.
V Созу мен сығуға сынау сандық анықтауға мүмкіндік береді:
1 ;;;
0 ;
0 ;
0 ;;
0 ;;;.
V Майысқақтыққа сынауда кернеудің максималды мәні төмендегіге келеді:
0 нейтралды оське;
1 сыртқы зоналарға;
0 орташа ізге;
0 үлгінің шектік нүктесі;
0 үлгінің барлық ұзындығына.
V Валдың, сымның материалын бағалауда және қатты болаттың беріктілігі мен майысқақтығын анықтағанда келесі сынау жүргізіледі:
0 майыстыру;
0 сығу;
0 созу;
1 бұрау;
0 созу, сығу.
V Бұрауға сынағанда көршілес екі көлденең қимада пайда болатын қозғалыс келесі бұрышпен анықталады:
1 бұрау ;
0 салыстырмалы бұрылу ;
0 қозғалудың келісімділік бұрышы ;
0 қозғалту ;
0 бұрау және қозғалту .
V Төрт өлшемді майысуда пайда болады:
1 үнемі майысу моменті;
0 максималды майысу моменті;
0 минималды майысу моменті;
0 орташа майысу моменті;
0 әр келкі майысу моменті
V Макроқатаңдықты статистикалық сынау:
0
1
0
0
0
V Бринелль бойынша қаттылыққа сынау келесі формуламен анықталады:
1
0
0
0
0
V Бринелль бойынша қаттылыққа сынағанда, сыналатын үлгі материалы төмендегідей болады:
0
1
0
0
0
V Роквелль бойынша қаттылықты өлшеу құралы төмендегідей белгіленеді:
0
0
1
0
0
V Виккерс бойынша қаттылықты өлшеудің белгіленуі:
0
0
1
0
0
V Виккерс әдісі бойынша қаттылыққа сынауда пирамида қолданылады:
0
1
0
0
0
V Құралдың микроқатаңдығын өлшеу үшін қолданылатын құрал:
0 ТШ-2М;
1 ПМТ-3;
0 ТК-2М;
0 ТП-7Р
0 ТВ-2М.
V Виккерс әдісі бойынша қатаңдық келесі формуламен анықталады:
1
0
0
0
0
V Тозуға сынаудың негізгі мақсаты:
0 тозған дененің енділігін анықтау;
0 сынау;
1 тозудың сандық процесін анықтау (тозған дененің конфигурациясының және массасының тозғаны туралы);
0 тозған дененің құрылымын анықтау;
0 тозған дененің мөлшері мен құрылымын анықтау;
V Жалпы тозуды зерттеуді келесімен жүргізеді:
0 жақпамен;
1 ваккумда;
0 сыну бар кезде;
0 жақпамен сырғанауды;
0 жақпамен тербеткенде.
V Аппаратты дірілдің әсеріне дәл сынау келесі болып табылады:
0 дірілді қабырғаларда.
1 табиғи сынау;
0 зертханалық сынау;
0 жартылай табиғи сынау;
0 қабырғалы сынау;
V Дірілге тұрақтылықты төмендегідей жүргізеді:
1 сыналатын аппараттың қосулы күйінде;
0 сыналатын аппараттың өшіулі күйінде;
0 бәрі бір;
0 алдымен сыналатын аппараттың өшулі күйінде, содан кейін сыналатын аппараттың өшулі күйінде;
0 айнымалы қосып және өшіргенде;
V Тот басу жылдамдығын төмендегідей жазуға болады:
0
0
1
0
0
V Алюминді қоспалардың тот басуы былай анықталады:
0 үлгі массасының өзгеруімен;
0 электр кедергісінің өзгеруімен;
1 механикалық қасиеттердің өзгеруімен;
0 бөлінген сутегі мөлшерімен;
0 қоймалжыңға айналған металл мөлшерімен.
V Теңіз ауасының атмосферасында эксплуатациялауға арналған заттарды жылдамдатылған сынаудан өткізетін коррозиалық камера келесі бөлшектерден тұратын шаң шығарады:
0 хлорлы калидің;
1 хлорлы натридің;
0 азоттың;
0 йодтың;
0 хлорлы аммонидің.
V Тот басудың әр келкілілік дәрежесін сипаттайтын әркелкілілік индексі келесі қатынасты береді:
0 үлгінің барлық ауданының тоттың тереңдігіне;
1 үлгінің барлық ауданының тот басқан ауданға қатынасына;
0 тот басқан ауданның үлгінің барлық ауданының қатынасына;
0 үлгінің тот басқан ауданның тоттың тереңдігіне қатынасына;
0 тоттың тереңдігінің барлық ауданының қатынасына
V Жеке зерттеулердің жеке тәжірибелік міндеттерін шешу үшін жүйелік зерттеулер жүргізгендегі сынаудың көп таралған түрі:
0 табиғи коррозиалық сынау;
0 өрістік коррозиалық сынау;
1 зертханалық коррозиалық сынау;
0 қабырғалық коррозиалық сынау;
0 жартылай табиғи коррозиалық сынау.
V Үлгі массасы өзгеруіне байланысты материалдардың тот басуға қарсы беріктігін анықтау әдістерін қолданады:
1 тот басу айтарлықтай біркелкі сипатқа ие болған жағдайда;
0 тот басу әр келкі сипатқа ие болған жағдайда;
0 тот басуды көлемдік анықтау әдістерінде;
0 қоспадағы металлдың мөлшерін анықтауға байланысты;
0 тот басудың тереңдікке енуін анықтау.
V Алдын ала сынаулардың сынау мақсаты:
1 үлгілірдің қабылдау сынағына жіберілу мүмкіндіктерін анықтау;
0 өнімді өндіріске жіберу мүмкіндігін анықтау;
0 объект қасиеттерін анықтау;
0 өнімнің қолданысқа жарамдылығы туралы шешім қабылдау;
0 дайын өнім үлгілерінің сапа тұрақтылығын анықтау.
V Инспекциалық сынау келесі мақсатпен жүргізіледі:
1 эксплуатациядағы дайын өнімнің сапа тұрақтылығын таңдауды бақылау;
0 өнімнің қауіпсіздік талаптарының сәйкестігіне және қоршаған ортаны қорғауға;
0 үлгінің қабылдау сынауына мүмкіндігін анықтау;
0 өнімнің қолданысқа дайындығы туралы шешім қабылдау;
0 өнім сапасын жиіліктік сынауға.
V Функционалды сынауды жүргізеді:
1 объекттің ұсынылу көрсеткішін анықтау мақсатымен;
0 бұйымға анықталған факторлар әсер еткенде жұмыс істеу қызыметін арттыру мүмкіндігін бақылау үшін;
0 әсер етуші факторлар мәндерін бекіту үшін;
0 сенімділік көрсеткішін анықтау үшін;
0 өнім қауіпсіздігін анықтау үшін.
V Сынау құралдары:
1 сынау жүргізілуі қажет техникалық құралдар;
0 сынауға қатысатын қызметкерлер;
0 әсер етуші факторлар жиынтығы;
0 сынауды әдістемелік қамтамасыз ету;
0 сынау жағдайы.
V Кернеу қисығының соңғы нүктесі – салыстырмалы созылу сәйкес келеді:
1 үлгінің бұзылуына;
0 деформациялық мықтылану көрсеткішіне;
0 шынайы кернеуге;
0 аққыштықтың келісілімділік шегіне;
0 серпінділіктің келісілімділік шегіне.
V Төрт нүктелі майыстыруда нүктелер арасындағы майыстыру моменттері түсірілген салмақ:
0 тұрақсыз;
1 тұрақты;
0 қуатқа байланысты өзгереді;
0 үшбұрыштар заңымен өзгереді;
0 нөлге тең.
V Айналдыруға сынау жүргізу үшін есептеу ұзындығы төмендегідей цилиндр үлгілер қолданылады:
0 5d;
0 2d;
1 10d;
0 20d;
0 15d;
V Бринелль бойынша қаттылықты анықтағанда тірекеледі:
0 із тереңдігі;
1 із диаметрі;
0 шаршы диагоналы;
0 басу бұрышы;
0 шаршының екі диагоналының орта мәні.
V Виккерс бойынша қаттылықты тіркегенде:
1 шаршының екі диагоналінің орта мәні;
0 із тереңдігі;
0 із диаметрі;
0 шаршының екі диагоналының орта мәні.;
0 басу бұрышы.
V Бринелль бойынша қаттылықты анықтағанда әр түрлі шариктер диаметрлерін шарикке түсірілген салмақ деңгейінедегі басу бұрышы:
0 ≈ 22°
1 ≈ 44°
0 ≈ 60°
0 120°
0 ≈ 90°
V Роквелль бойынша қаттылықты анықтағанда қаттылықтың өлшем бірлігі ретінде орын ауыстыру алынады:
0 0,001 мм
0 0,005 мм
1 0,002 мм
0 0,01 мм
0 0,02 мм
V Роквелль әдісімен қаттылықты анықтағанда кері жағында деформация байқалмауы үшін үлгі қалыңдығы төмендегідей болады:
1 тереңдіктен 8 есе көп;
0 тереңдіктен 4 есе көп;
0 тереңдіктен 2 есе көп;
0 тереңдіктен 6 есе көп;
0 тереңдікке қатысы жоқ.
V А және С шкалалары үшін қаттылықты Роквелль бойынша анықтағанда А шамасын төмендегіге тең етіп алады:
0 260 мкм;
0 100 мкм;
1 200 мкм;
0 50 мкм;
0 500 мкм.
V В шкаласы үшін Роквелль бойынша қаттылықты анықтағанда А шамасын төмендегіге тең етіп алады:
1 260 мкм;
0 200 мкм;
0 100 мкм;
0 26 мкм;
0 50 мкм.
V Супер-Роквелль құралдарында қаттылықты анықтағанда орын ауыстыруды төмендегідей алады:
0 0,005 мкм;
0 0,002 мкм;
1 0,001 мкм;
0 0,003 мкм;
0 0,0015 мкм.
V Роквелль әдісі бойынша сынау нәтижесінің шынайылығына жету үшін беттің кеңдік шамасы мынадай болуы керек:
1 Rа ≥ 1,25 мкм;
0 Rz < 1,25 мкм;
0 Rа < 0,63 мкм;
0 Rа < 0,32 мкм;
0 0,32< Rа < 0,63 мкм;
V Бринелль әдісімен қаттылықты өзгерткенде келесі индектор шамасы қолданылады:
0 төртқырлы пирамида;
1 қатты қоспалы шарик;
0 алмазды ине;
0 алмазды конус;
0 сфералы индиктор.
V Шор әдісімен резина қаттылығын өлшегенде индикатор ретінде қолданылады:
0 төрт қырлы алмаз пирамида;
0 қатты қоспалы шарик;
0 алмазды конус;
1 шыңдаулы (закаленной) болат ине;
0 сфералы индикатор.
V ТШ құралымен резина қаттылығын өлшегенде индикатор ретінде қолданылады:
1 сфералық индикатор;
0 айналы болат ине;
0 алмаз конус;
0 қатты құйынды шарик;
0 алмаз пирамида.
V Берік шойын және болат валдың қаттылығын өнеркәсіптік жағдайда серпінді секіру әдісімен өлшеу үшін келесі құрал қолданылады:
0 ТШ-2м;
1 ТБП-4;
0 ТК-2;
0 ТП-7Р;
0 2033 ТИР
V Ұру арқылы сынаудың негізгі міндеттері:
1 ұру арқылы сынауды және содан кейін бұйымның өз қызметін атқаруын салыстырып тексеру;
0 бұйым жұмсақтығын тексеру;
0 ұру тұтқырлығын салыстырып тексеру;
0 серпімділік шегін анықтау;
0 бұйым жарамдылығын анықтау.
V Өлшеу жүргізуге дейінгі өлшеу объектісі туралы ақпарат былай деп аталады:
0 шын;
0 апостериорлы;
0 адекватты;
0 шекаралық.
1 априорлы.
V Біртекті шамалардың қатынасын анықтау мақсатында физикалық құбылыстар мен физикалық процестердің қолданылу әдістерінің жиынтығы былай аталады:
1 салыстыру әдісі.
0 молайту әдісі.
0 өлшеу түрлендіргіші.
0 масштабты түрлендіргіш.
0 құрылғы генераторы.
V Келтірілген қателік келесі қатынасқа тең:
0 D/XN.
0 D/X.
1 D/Xнор
0 XN/Х.
0 XN/Хнор.
D – абсолютті қателік.
XN – өлшеу құралының көрсеткіші.
Х – өлшенетін шаманың нақты мәні.
Хнор – нормалаушы мәні.
V Салыстырмалы қателікті тап:
0 D/XN.
1 D/X.
0 D/Xнор.
0 XN/Х.
0 XN/Хнор.
D – абсолютті қателік.
XN – өлшеу құралының көрсеткіші.
Х – өлшенетін шаманың нақты мәні.
Хнор – нормалаушы мәні.
V Егер абсолютті қателік Х шамасының нақты мәніне қатыссыз болса былай аталады:
0 салыстырмалы;
0 келтірілген;
0 жүйелік;
1 аддитивті;
0 мультипликативті;
V Егер абсолютті қателік өлшенетін шаманың нақты мәніне пропорционалды болса былай аталады:
0 салыстырмалы;
0 келтірілген;
0 жүйелік;
0 аддитивті;
1 мультипликатталған.
V Қалыпты жағдайда қолданылатын өлшеу құралында пайда болатын қателік:
1 негізгі;
0 қосымша;
0 динамикалық;
0 статикалық;
0 абсолютті.
V Өлшеудің қандай түрінде екі немесе бірнеше бірдей емес шамалар арасындағы анықталмаған функцианалды байланысты анықтайды?
0 тура;
0 жанама;
0 қатар;
1 жиынтық;
0 салыстырмалы.
V Өлшеудің қандай әдісінде ізделетін шама мен белгілі шама арасындағы айырмашылықты өлшейді?
0 орын басу;
1 дифференциалды;
0 нөлдік;
0 сәйкес келу;
0 қарсы қою.
V Бақылау процедурасы сапасының негізгі сипаттамасы келесі болып табылады:
0 дәлдік;
1 шынайылық;
0 дұрыстық;
0 пайда болу.
0 нәтижелік.
V Сапалық тұрғыда жалпыға бірдей, ал сандық тұрғыда әрқайсысына жеке келетін физикалық объектттің жалпы қасиеті:
0 өнім сапасы;
1 физикалық шамалар;
0 физикалық шаманың өлшем бірлігі;
0 өлшенетін шаманың сандық сипаттамасы;
0 сапа көрсеткіші;
V Жеңіл түрде өлшеуді орындау үшін екі операцияны орындау керек. Келтірілгендердің қайсысы дұрыс?
1) өлшеуіш түрлендіргіш.
2) берілген шама мөлшерін жаңғырту.
3) салыстыру операциясы.
4) масштабты түрлендіру.
0 1 және 3.
1 2 және 3.
0 3 және 4.
0 1 және 3.
0 1 және 4.
V Метрологияның постулаты: "Өлшеуде санақ ………сан болып келеді".
Дұрыс сөз қойыңыз.
1 кездейсоқ.
0 шынайы.
0 кездейсоқ емес.
0 табиғи.
0 заттық.
V Математикалық күтім, бұл:
1 бірінші алғашқы момент;
0 бірінші орталық момент;
0 екінші алғашқы момент;
0 екінші орталық момент;
0 үшінші орталық момент.
V Дисперсия:
0 алғашқы бірінші момент;
0 бірінші орталық момент;
0 екінші алғашқы момент;
1 екінші орталық момент;
0 үшінші орталық момент.
V Қай қателікті латын алфавитінің кез келген әрпімен белгілейді (А, В, С, D, Е … )?
1 абсолютті;
0 келтірілген;
0 салыстырмалы;
0 аддитивті;
0 мультипликативті.
V Жанама өлшеу:
1 өлшенетін шамамен функционалды біріккен, басқа физикалық шамамен тура өлшем нәтижесі негізінде өлшенетін, физикалық шама мәнін анықтау;
0 барлық өлшеу бір мезгілде жүргізіледі;
0 кезекпен температураны, қысымды, тығыздықты ескере отырып жүргізетін өлшеу;
0 бір шаманы бір уақытта бірнеше құралды қолдана отырып өлшеу;
0 жылуфизикасы шамаларын арнайы құралмен өлшеу;
V Ықтималдық тығыздығының үлесу заңымен шектелген аудан:
1 бірлік.
0 шексіздік.
0 өлшеу саны –n.
0 1/n.
0 n2.
V Бір сенімділік ықтималдығына сәйкес келетін кездейсоқ ауытқудың сенімділік интервалы мен сенімділік шекарасы бір-біріне қатынасты қандай?
1 сенімділік интервалы сенімділік шекарасынан 2 есе артық.
0 екеуі тең.
0 сенімділік интервалы сенімділік шекарасынан 2 есе кем.
0 сенімділік интервалы сенімділік шекарасынан 3 кем
0 өлшем бірліктері әр түрлі болғандықтан бір-біріне қатыстыра алмаймыз.
V Гистограмма тұрғызғанда тығыздық деген ұғым енгізіледі. Ол не?
1 интервалға түскен жалпы өлшеу санына бөлінген өлшеу нәтижесінің сандары
0 интервалға түскен өлшеу нәтижесінің сандары
0 интервалға түсіп өлшеудің жалпы саны мен интервал ұзындығына бөлінген өлшеу нәтижесінің сандары.
0 интервалға түсіп интервал ұзындығына бөлінген өлшеу нәтижесінің сандары.
0 жалпы өлшеу саны.
V Жалпы жағдайда бірнеше өлшеулер нәтижелерін өңдегенде кездейсоқ шамалардың қандай үлесуі қолданылады ?
1 Фишер.
0 қалыпты.
0 Пирсон.
0 бірқалыпты.
0 Стьюдент.
V Екі сериялы өлшеулердің математикалық күтімінің теңдігі туралы гипотезаны тексергенде кездейсоқ шамалардың қандай таралуы қолданылады?
1 Стьюдента.
0 қалыпты.
0 Пирсон.
0 бір қалыпты.
0 Фишера
V Өлшенетін аспаптың өзін және бірнеше физикалық шамаларды өлшеуге арналған өлшеу түрлендіргіштері немесе басқа да қондырғылары бір орында орналасқан функционалды біріккен өлшеу жиынтығы қалай аталады?
1 өлшуіш қондырғы;
0 метрологиялық сипаттама;
0 өлшеуіш жүйе;
0 өлшеуіш машина;
0 дисперсия.
V өлшенетін шамамен функционалды біріккен, басқа физикалық шамамен тура өлшем нәтижесі негізінде өлшенетін, физикалық шама мәнін анықтау өлшеуі қалай аталады ?
0 тура.
1 жанама.
0 қатар.
0 жиынтық.
0 динамикалық.
V Қандай бақылау бақыланушы объекттің физикалық шамалары берілген аумақта орналасқандығын немесе орналаспағандығын факт түрінде көрсетеді?
0 абсолютті бақылау.
1 белсенсіз бақылау.
0 белсенді.
0 элементті.
0 салыстырмалы.
V Қандай әдіс өлшеу құралының есептеу құрылғысының тікелей әсеріне тәуелсіз өлшенетін шаманың мәнін береді?
0 өлшеммен салыстыру әдісі.
1 тәуелсіз бағалау әдісі.
0 айырмашылық әдісі.
0 нөлдік әдіс.
0 қарсы қою әдісі.
V Мөлшерді жарамды деп санау үшін неге көз жеткізу керек?
0 аз мөлшері рұқсат етілетін аумақта жататынын.
0 көп мөлшері рұқсат етілетін аумақта жататынын.
1 ең үлкен және ең кіші екі мәні рұқсат етілген аумақ шегінде болатынын.
0 бөліктің мөлшері белгілі бетте жататынын.
0 бөліктің мөлшері белгілі бетте жатпайтынын.
V Қандай іс-әрекет арқылы рұқсат етілетін аумақта әдістемелік қателікті азайтуға болады?
0 өлшеу нәтижесін таңдау әдісінде.
0 өлшеу орнын таңдауды.
0 ауданның қателігінде.
0 өлшеу нәтижесін қабылдауда.
1 өлшеу әдісін, өлшеу тәсілін және өлшеуді таңдау нәтижесінде.
V Барлық шектелген өлшемдер қолданылу мақсатына қарай бөлінеді: геометриялық элементтердің шамалары не түрінде сипатталады ?
0 координатты өлшемдер.
1 элементті өлшемдер.
0 габаритті өлшемдер.
0 нақты мөлшерлер.
0 шекті өлшемдер.
V Геометриялық шамаларды өлшеудің қай әдісінде өлшенетін шама мәні тікелей құралдан алынады ?
0 өлшеммен салыстыру әдісі.
1 тікелей бағалау әдісі.
0 жанама өлшеу әдістері.
0 айырмашылық әдісі.
0 нөлдік әдіс
V Сызықты өлшеулердің қандай әдістері беттердің ауданы мен олардың ара қашығын өлшеуде қолданылады?
0 сипаттаушы нүктелер мен іздің қолданылу әдісі.
1 нақты нүктелердің қолданылу әдісі.
0 берілген беттердің материализациялау әдісі.
0 математикалық базаландыру әдісі.
0 экстремалды өлшеу әдісі.
V Өлшеу қателігі қандай қателік болып табылады:
0 бөлшектің құралдық қателігі.
1 суммалық қателік.
0 әдістемелік қателік.
0 мультипликативті қателік.
0 кері жол қателігі.
V Әдістемелік қателік бірқатар құраушылардан тұрады, бөлшекті өлшегенде геометриялық дәлдігін сипаттайтын төртөлшемді шамаларды анықтай алатын құраушысы неге сәйкес келеді?
1 өлшеу сызбасының қателігі.
0 өлшеуде базаландырған .
0 өлшеуге әсер ететін күштің қателігінен;
0 реттеу қателігі.
0 субъективті қателік.
V Қателікті жүйелік құраушылардың қайсысы орта және қалыпты сезімталдықтардың теңсіздіктері салдарынан туындаған қателік болады?
1 мультипликатталған қателік.
0 кері жол қателігі.
0 нақты функциядан ауытқу.
0 әдістемелік қателік.
0 шекаралау қателігі.
V Құрал қателігі неге байланысты болады?
0 өлшеу әдісінің дәлдігінен.
1 қолданылатын өлшеу құрылғысының дәлдәгәнен.
0 өлшеу құралына беретін шама дәлдігінен.
0 рұқсат етілетін қателіктері бар өлшеу жүргізгенде.
0 температуралық қателік дәлдігінен.
V Түрлендірудің қандай қателіктері жүйелік құраушы болып табылады?
1 түрлену функциясының бейсызықтығы.
0 құра қателігі.
0 әдістемелік қателік.
0 кездейсоқ қателік.
0 статикалық өателік.
V Қай құраушы әдістемелік қателікке кіреді?
1 өлшеу сызбасының қателігі;
0 құралдар қателігінің кездейсоқ құраушылары;
0 кері жол қателігі;
0 мультипликативті қателік;
0 форма қателігі;
V Қандай құралдарда өлшенетін шама мәнін белгілі шамамен салыстыру арқылы анықтайды?
1 салыстыру құралдарында;
0 тіркеуші құралдарда;
0 тікелей құралдан алу;
0 қосымша құралдарда;
0 өлшеуіш түрлендіргіштерде;
V Өлшеу нәтижесінде алынған шаманың нақты мәнге жақындығын көрсететін өлшеу сапасының көрсеткіші қандай?
0 сәйкестік;
0 туындылуы;
0 дәл келмеу;
0 өлшеу дұрыстығы;
1 дәлдік;
V Қандай әдіспен барлық жеке қателіктердің мәндері квадратты қосылады?
0 ықтималдық әдісімен;
0 максимум-миним әдісімен;
1 квадрат әдісімен;
0 сандарды жуықтау арқылы;
0 дифференциалды әдіспен;
V Номинальды мән мен шын мән арасындағы айырмашылықты көрсететін қателік қандай?
0 кірістегі өлшеуіш түрлендіргішінің абсолютті қателігі;
0 шығыстағы өлшеуіш түрлендіргішінің абсолютті қателігі;
1 өлшемнің абсолютті қателігі;
0 өлшемнің салыстырмалы қателігі;
0 рұқсат етілетін қателік;
V Рычагты микрометрлер микрометрлік жұппен қатар шкалалық құрылымға ие, егер өлшеу шегі 0-25мм болса бөлік құны қандай?
0 0,01мм.
1 0,002мм
0 0,003мм.
0 0,004мм.
0 0,006мм.
V Сағат типті индикаторларда өлшеу стерженінен орын ауыстыру құралдың стрелкасына не арқылы беріледі?
0 өлшеуіш стержень арқылы;
1 тісі бар дөңгелек;
0 жіп арқылы;
0 ось арқылы дөңгелекке;
0 тісі бар рейкаға;
V Рычагты микрометлерде және шегелерде өлшеу кезінде сезімтал табаны орын ауыстырғанда неге әсер етеді?
0 тісті дөңгелекке;
0 стрелкаға;
1 рычагқа;
0 пружинаға;
0 тісі бар секторға.
V2 Сынау міндеттері:
0 өлшеу құралының түрін анықтау;
1 өнімнің сандық сипаттамасын алу;
0 өлшеу әлістерін анықтау
1 өнімнің сапалық сипаттамасын алу;
0 өнім сипаттамасының сәйкестігін бекіту;
0 шаманы анықтау;
V2 Бақылау құралына байланысты бақылау төмендегідей болады:
0 жедел, жиілікті, үздіксіз;
0 біртұтас, таңдаулы;
0 белсенді, белсенсіз;
1 құрал-жабдықты;
1 визуалды, органолептикалық,
0 таңдаулы, біртұтас, белсенді, белсенсіз.
V2 Өндіру сатысында келесі сынақ жүргізіледі:
0 жариялау, алдын-ала, қабылдау;
1 квалификациалық, көрсетілімдік, қабылдап-тапсыру,
0 зерттеу, жариялау, қабылдау;
0 жиіліктік, сертификатталмаған;
1 жиіліктік, типтік, инспекциалық, сертификациалық;
0 бақылаудан кейінгі эксплуатация, эксплуатациалық, жиіліктік, инспекциалық.
V2 Қабылдап-тапсыру сынағын төмендегі үшін жүргізеді:
0 үлгілерді қабылдау сынағына дайындау мүмкіндіктерін анықтауда;
1 өнімнің қолданысқа жарамдылығы туралы шешім қабылдау;
0 өнімді бірлік әдіспен бір өлшемді бақылау;
0 дайын өнім үлгісінің және эксплуатациядағы өнімнің сапасын тұрақты бақылау;
0 затты қабылдауды.
1 өнімді қолдану;
V2 Сынау процесінің негізгі құраушылары:
0 сынау объектісі, сынау жағдайы, сынау құралы, сынау жүргізушілер, сынау қысымы;
1 сынау объектісі, сынау жағдайы,
0 сынау бағдарламасы, сынау температурасы, сынау құралы;
1 сынау құралы, сынау жүргізушілер;
0 сынау объектісі, сынау температурасы, сынау құралы, қызметкерлерге арналған стандарттар;
0 сынау стандарттары, техникалық жағжайлар, сынау температурасы
V2 Сынау әдісі келесі бөлімдерден тұрады:
0 қолданылу аумағы, анықталатын сипаттамалары, сынау жағдайы, сынау құралы, сынау температурасы;
1 қолданылу аумағы, сынау объектісі, анықталатын сипаттамалары, сынау жағдайы, сынау құралы;
0 қолданылу аумағы, сынау температурасы, сынау жағдайы, сынау құралы, сынау жүргізу реті, сынау нәтижелерін өңдеу;
1 сынау жүргізу реті, сынау нәтижелерін өңдеу, қоршаған ортаны қорғау және қауіпсіздік талаптары;
0 қолданылу аумағы, сынау температурасы, анықталатын сипаттамалар номенклатурасы;
0 сынау жоспары, сынау тығыздығы, нәтижені өңдеу.
V2 Сынау нәтижесінің тұтастығын қамтамасыз ету дегеніміз:
1 талап етілген дәлдікке жетуге бағытталған әдістер мен құралдар, сынау нәтижелерінің туындауы және нақтылығын қамтуға бағытталған ғылыми-техникалық іс-әрекеттер жиынтығы;
0 талап етілген дәлдікке жетуге бағытталып жасалынған іс-ірекеттер жиынтығы, орта тығыздығы;
0 қайталап сынау нәтижесінде тасушы немесе тұтынушының іс-әрекетіне тыйым салу, орта температурасы;
1 талап етілген дәлдікке жетуге бағытталған әдістер мен құралдар, сынау нәтижелерінің туындауы және нақтылығын қамтуға бағытталған ұйымдастырушылық іс-әрекеттер жиынтығы;
0 бақылау сынау нәтижелерінің шынайылығы, орта қысымы;
0 сынау нәтижесінің қайталанымдылық көрсеткіші, орта температурасы.
V2 Туындау көрсеткіші былай бөлінеді
0 шынайылық және қайталанымдылық көрсеткіштері;
0 дәлдік және шынайылық көрсеткіштері;
1 қайталанымдылық туындалау;
0 қайталанымдылық және дәлдік көрсеткіштер;
0 ұқсастық және дәлдік көрсеткіштер.
1 зертханааралық туындалау;
V2 Негізгі әсер етуші факторларға жатады:
0 ұру арқылы салмақ түсіру, клималық, биологиялық, арнайы орта;
1 механикалық, климаттық, биологиялық,
0 температура, ылғалдылық, атмосфералық қысым, газдар және булар;
0 қышқылдар, діріл, сызықтық үдеу, күн сәулелері;
1 арнайы орта, иондаушы және электромагнитті сәулелер;
0 газдар және булар, акустикалық шу, температура, ылғалдылық.
V2 Механикалық ісерге жатады:
1 статикалық, дірілді және ұрғанда түсетін салмақ;
0 ұрғанда түсетін салмақ, ылғалдылық, атмосфералық қысым, газ және бу, акустикалық шу;
1 сызықтық үдеу және акустикалық шу;
0 майыстыру, бұрау, газдар мен булар, діріл;
0 сызықтық үдеу, созу, кесу, атмосфералық қысым;
0 діріл, акустикалық шу, атмосфералық қысым.
V2 Өлшеу жүргізу әдістемесіне қойылатын шығыс талаптар
0 мықтылық;
1 өлшеу объектісінің сипаттмалары;
0 дірілге беріктік;
1 өлшеу жағдайы;
0 Қатаңдық
0 қаталдық.

V2 Ұру процесінің негізгі шамалары:
1 үдеу, орын ауыстыр;
0 жылдамдық, үдеу, кернеу;
0 діріл, үдеу, деформация;
1 жылдамдық, деформация;
0 үдеу, діріл, кернеу, деформация;
0 деформация, үдеу, күш, кернеу.
V2 Беріктілік пен майысқақтықтың сипаттамалары майысқақтыққа сынаудың келесі модификациясымен анықталады:
1 үш нүктелі майысуда;
0 екінүктелі майысуда;
0 беснүктелі және екінүктелі майысуда;
1 төртнүктелі майысуда;
0 бірнүктелі және екінүктелі майысуда;
0 үшнүктелі және екінүктелі майысуда.
V2 Қатаңдық келесі әдіспен өлшенеді:
1 Статистикалық;
0 салыстырмалық;
1 динамикалық;
0 мартенс, ұрудан кейінгі секіру;
0 ұрудан кейінгі із, сырып алу;
0 Людвик, сырып алу.
V2 Резина қаттылығын келесі әдістермен өлшейді:
1 А Шор әдісімен;
0 Бринелль әдісімен; Роквелль әдісімен;
0 Виккерс әдісімен;
0 Мартенс әдісімен, Ауэрбах әдісімен;
1 ТШ әдіспен, ТМ әдіспен;
0 Людвик әдісімен, Герц әдісімен.
V2 Тозу қисығы келесі аудандармен сипатталады:
1 қалыпты аумақ, өте қатты тозу аумағы;
0 әлсіз созылуға, қалыпты тозу аумағы, тез тозу аумағы, өте қатты тозу аумағы;
1 жұмыс істелген аумақ;
0 әлсіз тозу аумағы, пропорциональды тозу аумағы, сырғанау аумағы;
0 жұмыс істелген аумақ; қалыпты тозу аумағы, тозу болмайтын аумақ;
0 өте қатты тозу аумағы, әлсіз тозу аумағы.
V2 Өлшеудің тура әдістері:
0 тозу жылдамдығын анықтау, тозудың сызықтық шамасын анықтау, тозу уақытын анықтау;
0 тозу уақытын анықтау, жоғалған материал санын анықтау;
1 тозудың абсолют шамасын анықтау, тозудың абсолютті көлемдік шамасын анықтау;
1 тозудың абсолютті шамасын масса бойынша анықтау;
0 тозудың салыстырмалы сызықтық шамасын анықтау, тозу уақытын анықтау;
0 тозу жүретін жалпы уақытты анықтау, тозудың масса бойынша абсолютті шамасын анықтау.
V2 Тозуға сынау әдістерін келесі топқа бөлуге болады:
1 жалпы тозуды сынау, тозуға модельді сынау;
0 жақпасыз сынау, тербеліс кезіндегі тозуды зерттеу, сырғанау кезіндегі тозуды зерттеу;
0 жақпа жағылған кездегі сырғанаудағы тозуды зерттеу, жақпасыз тербеткендегі тозуды зерттеу;
0 ұру кезіндегі тозуды зерттеу, жалпы тозуды зерттеу, тозудың жағымдылығын зерттеу;
0 жалпы тозуды зерттеу, ұру кезіндегі тозуды зерттеу.
1 қабырғалық сынау;

V2 Дірілдік салмаққа әсер етудің келесі механикалық сынаулар болады:
0 қабырғалы, зертханалық, шынайы;
1 қабырғалы немесе зертханалық;
0 зертханалық және табиғи;
1 эксплуатация жағдайында жартылай табиғи және табиғи;
0 қабырғалы, резонансты, бақылау;
0 статикалық және динамикалық.
V2 СМЖ ұсыныстарында дірілге қабырғалық сынаудың келесі сатылары көрсетілген:
1 резонанстың алғашқы байқалуы;
0 дірілге беріктілікке сынау, дірілге тұрақталаққа сынау, резонансты анықтау;
0 дірілдің тіркелген жиіліктерін сынау, тербелістегі дірілдің жиілігін сынау;
1 дірілге беріктілікке сынағандағы ұстамдылық және резонанстың соңғы байқалуы;
0 көпкомпонентті сынау, жылдамдатылған сынау, біркелкі сынау;
0 салмақсыз дірілге беріктілікке сынау.
V2 Қабырғалы дірілдік сынау жүргізу реті төмендегідей:
1 берілген жиілік диапазонындағы резонанстарды анықтап, тіркелген жиіліктерде дірілге беріктілікке сынайды;
0 дірілге беріктілікке сынау, температураға сынау, дірілге тұрақтылыққа сынау;
0 дірілге беріктілікке сынау, резонанстарды анықтайды, дірілге тұрақтылыққа сынау, қысымға сынау;
0 салмақтүскенде дірілге беріктілікке сынау, соданкейін салмақсыз сынау, температураға сынау;
0 салмақсыз дірілге беріктілікке сынау, тұтқырлыққа сынау;
1 жиілік диапазонында аппаратты дірілге беріктілікке сынайды; дірілге тұрақтылыққа сынайды;
V2 Ұру процесінің негізгі шамалары:
0 жылдамдық, орын ауыстыру, кернеу;
1 үдеу, орын ауыстыру, жылдамдық;
1 қарастырылып отырған дене нүктесінің деформациясы;
0 үдеу, кедергі, дене импульсі, орын ауыстыру:
0 дене импульсі, үдеу, соғу энергиясы, кедергі;
0 кедергінің орын ауыстыру жылдамдығы.
V2 Затты ұру арқылы сынауды келесі түрлерге бөледі:
0 ұру беріктілігіне, ұру тұтқырлығына;
1 ұру беріктілігіне, ұру тұрақтылығына;
0 даралық ұруға, еселік ұруға, жиынтық ұруға;
1 заттың жиіліктік сипаттамаларын ұру және модельді сынау әдістері арқылы анықтау;
0 ұру беріктілігіне, даралық ұруға, еселік ұруға, жиынтық ұруға;
0 еселік ұруға;
V2 Ұру әсерінің пайда болуына байланысты барлық ұру қабырғаларын екі негізгі түрге бөлеміз:
1 1 – қызметі дененің алданала талап етілген жылдамдығының тежеу принципіне негізделген қабырғалыр;
0 1 – даралық ұруға арналған сынау қабырғасы; 2 – еселік ұруға арналған сынау қабырғасы;
1 2 – қызметі жылдамдықтың талап етілген дәлдігіне әкелуге негізделген қабырғалар;
0 1 – жиынтық ұруға арналған сынау қабырғасы; 2 – бірнеше рет ұруға арналған сынау;
0 1 –ұруға беріктілікке арналған сынау қабырғасы; 2 – ұруға тұрақтылыққа арналған сынау қабырғасы;
0 1 – дірілге ұру сынағына арналған қабырға; 2 – тұрақтылыққа ұру сынағына арналған қабырға.
V2 Затты акустикалық сынауды келесілерге жүргізеді:
0 дыбыстық қысым және резонанс;
1 акустикалық шу әсер еткендегі шыдамдылық;
0 шыдамдылық және резонанс;
0 сенімділік және дыбыстық қысым;
0 дыбыстық қысымға және шыдамдылыққа.
1 дірілге тұрақтылық;
V2 Затты акустикалық өріс әсеріне сынағанда келесі сынауды жүргізеді:
0 қабырғада, акустикалық камераларда, мезондарда, шулы камераларда;
1 ашық қабырғада объектке тәуелсіз, жербетілік табиғи, жұмыс істеп тұрған двигательмен;
0 бокстарда, жабық қабырғаларда, жылулық сынауда, жылдамдатылған сынауда;
0 акустикалық камераларда, атомдық камераларда, ядролық бокстарда;
1 жабық бокстарда шудың табиғи көздерімен акустикалық камераларда;
0 бокстарда, зертханаларда, атомдарда.
V2 Шудың бақылау жүйесінің деңгейінің классификациясы:
1 мекемелердегі акустикалық өлшеулер; акустикалық шуды өлшеуге және талдауға арналған;
0 жылулық акустикалық өлшеулерге; тұтқыр орталардағы акустикалық өлшеулерге; ауадағы акустикалық өлшеулерге;
1 байланыс пен акустика саласындағы өлшеулерге; шуларды өлшеуге және талдауға, физиологиялық акустикадағы зерттеулерде қолданылатын; сұйық орталардағы акустикалық өлшеулерге;
0 зертханалық, өрістік, табиғи;
0 бокстардағы акустикалық өлшеулерге; өрістік жағдайдағы акустикалық өлшеулерге, ауадағы акустикалық өлшеулерге;
0 табиғи сынауларғы, бокстардағы өлшулерге.
V2 Бір үлгіге жасалынатын тізбектік климаттық сынауды келесі тізбекпен жүргізілу ұсынылады:
0 жылуға беріктілікке, жарыққа беріктілікке, ылғалға беріктілікке;
1 температураның циклдық әсеріне, жылуға беріктілікке;
0 суыққа беріктілікке, морт сынғыштық беріктілікке;
0 майыстыру беріктілігіне;
1 суыққа беріктілікке, ылғалға беріктілікке;
0 үйкеліс күшке беріктілікке.
V2 Нашар климатты аумақтарда орналасқан затты эксплуатациялау мақсатында жасалынатын климаттық сынаудың белгіленуі:
0 қазақтың – М;
1 латынның N;
0 қазақтың – Т;
1 қазақтың – У;
0 қазақтың – УХЛ;
0 латынның – U.
V2 Шаңның әсеріне келесі сынаулар жүргізіледі:
0 тұзды тұманға әсерге, шаңның өтімділігіне, шаңның динамикалық әсеріне;
1 шаңның статикалық әсері кезіндегі жұмысқа жарамдылығына;
1 шаңның динамикалық әсеріне, шаңның өтімділігіне;
0 жоғары қысымға әсері, шаңның өтімділігіне, шаңның динамикалық әсеріне;
0 жылуға беріктілікке, шаңның статикалық әсеріне, шаңның өтімділігіне;
0 жылуға беріктілікке, шаңның динамикалық әсеріне.
V2 Кері температура әсері болғанда сынаудың келесі түрлерін жүргізеді:
0 шықтың әсеріне, эксплуатация кезіндегі суыққатөзімділікке;
1 эксплуатация кезіндегі суыққатөзімділікке;
0 ылғал конденсациясымен ылғалға төзімділікке, суықтың әсеріне;
1 транспортировкалағанда және сақтағанда суыққа төзімділікке;
0 суықтың әсеріне;
0 суықтың әсеріне, шықтың әсеріне.
V2 Металдар мен қоспаларды тот басуға сынау бөлімдері:
0 өрістік, табиғи, жартылай табиғи, зертханалық, қабырғалық;
1 өрістік, табиғи;
0 жылдамдатылған, зертханалық, өрістік;
0 зертханалық, қабырғалық, жылдамдатылған;
1 зертханалық;
0 жылдамдатылған.
V2 Тотты бағалау әдістері:
0 үлгі массасының өзгерісін анықтау; тоттың өту тереңдігін анықтау; бірінші тоттың ауданының пайда болу уақытын анықтау, өлшеу әдістемесін дайындау, тотты жоғалту; тотты металлдың қалғандығына қарай бағалау, тотқа айналып кетуіне қарап;
1 тотты үлгі массасының өзгерісіне байланысты анықтау; тоттың өту тереңдігіне байланысты анықтау; бірінші тоттың ауданының пайда болу уақытын анықтау, тотты жоғалту;
0 тотты металлдың қалғандығына қарай бағалау, өлшеу әдістемесін пайымдау , тотқа айналып кетуіне қарап; тотты механикалық қасиеттеріне байланысты анықтау; тотты үлгі массасының өзгерісіне байланысты анықтау;
0 тотты металлдың қалғандығына қарай бағалау, өлшеу әдістемесін дайындау, тотқа айналып кетуіне қарап; тотты механикалық қасиеттеріне байланысты анықтау; бірінші тоттың ауданының пайда болу уақытын анықтау, тотты жоғалту;
1 тот басу процесіндегі сутегінің бөлінуін немесе көмірқышқылының бөлінуін анықтау; тотты металлдың қалғандығына қарай бағалау, тотқа айналып кетуіне қарап; тотты механикалық қасиеттеріне байланысты анықтау; тотты электр кедергіісінің өзгеруіне байланысты анықтау;
0 Өлшеу әдістемесін дайындау,тотты үлгі массасының өзгерісіне байланысты анықтау; тотты электр кедергісінің өзгеруіне байланысты анықтау;
V2 Тот басу тереңдігін өлшеу үшін келесі құралдар қолданылады:
1 оптикалық құралдар;
1 оптико-механикалық профилографтар;
0 тот өлшегіштер, электромагниттік, оптикалық;
0 профилографты-профилометрлер, индикаторлар, микрометрлер;
0 спектрометрлер, тот өлшегіштер;
0 липниктің микроскобы, микрометрлер, спектрометрлер.
V2 Питтинг пайда болу коэффициенті келесі қатынасты көрсетеді:
1 барлық питтингтердің орташа тереңдігі;
0 барлық питтингтердің орташа тереңдігінің тот басу мөлшерлік сипатқа ие екенін көрсететін біртекті емес сипаттағы жоғалған массаны есептеудегі келісімділік тереңдігіне қатынасы;
0 барлық питтингтердің орташа тереңдігінің үлгінің барлық ауданына қатынасы;
1 тот басу мөлшерлік сипатқа ие екенін көрсететін біртекті сипаттағы жоғалған массаны есептеудегі келісімділік тереңдігі;
0 барлық питтингтердің орташа тереңдігінің тот басудан бүлінген аумақтың орташасына қатынасы;
0 барлық питтингтердің орташа тереңдігінің тотпен басылған үлгінің ауданына қатынасы.
V2 Материалдар мен заттарға әсер ететін негізгі факторлар:
0 механикалық, химиялық, тұтқырлық, физикалық, биологиялық;
1 арнайы орта, ионданушы және электромагнитті сәулелену;
1 механикалық, климаттық, биологиялық;
0 механикалық, бактериологиялық, салыстырмалы, арнайы орта;
0 механикалық, физикалық, салыстырмалы, химиялық, биологиялық;
0 механикалық, биологиялық, жалпы сипатты, физикалық, климаттық.
V2 Механикалық әсер етуге төмендегілер кіреді:
1 статикалық, дірілдік және ұру арқылы түсірілетін салмақ;
0 ұру арқылы түсірілетін салмақ , сызықтық үдеу, ауадағы бөлшек, қышқылдар;
0 статикалық, атмосфералық қысым, газдар және булар, сызықтық үдеу;
0 статикалық, вибрациалық салмақ, акустикалық шу, ауадағы бөлшектер;
1 сызықтық үдеу, акустикалық шу;
0 дірілдік және ұру арқылы түсірілетін салмақ , сызықтық үдеу, динамикалық салмақ, акустикалық шу, температура.
V2 Механикалық салмақ түсіргенде жұмыс істей алатын құралдар төмендегідей болуы керек:
0 мықты және шыдамды;
0 мықты және тәжірибеге жарамды;
1 мықты;
1 берік;
0 тұрақты және ұстамды;
0 жұмсақ және төзімді.
V2 Механикалық салмақ түскен жағдайдағы жұмыс істеуге жарамсыз заттар төмендегідей болады:
0 салмақ әсер еткенде майысу;
1 салмақ әсер еткенде мықтылығынан айырылады;
0 салмақ әсер еткенде берік болады;
1 салмақ әсер еткенде беріктілігінен айырылады;
0 салмақ ісер еткенде шыдамды;
0 салмақ әсер еткенде шыдамды және берік;
V2 Көп жағдайда бақылауға жататын негізгі шамалар материалдың келесі механикалық сипаттамаларымен сипатталады:
0 беріктік және шыдамдылық, тұтқыллық;
0 беріктік, температура және шыдамдылық;
1 беріктік, майысқақтық, қаттылық;
0 майысқақтық, қысым, қатаңдық және шыдамдылық;
1 ұру тұтқырлығы және шыдамдылық;
0 беріктік, мықтылық, жылдамдық және үдеу;
V2 Биологиялық әсер етуші факторлар:
0 газдар және булар, термиттер және қышқылдар;
1 саңырауқұлақтық түрленімдер;
0 атмосфералық қысым, термиттер, қышқылдыр;
0 газдар және булар, ертінділер, кеміргіштер;
0 саңырауқұлақтақ түрленулер, ертінділер, ауа құрамы.
1 жәндіктердің жеке отрядына жататын термиттер;
V2 Әсер етуші факторлардың арнайы орталары:
0 саңырауқұлақтық түрленулер, ауа құрамы;
0 атмосфералық қысым және ылғалдылық;
1 газдар;
0 газдар және булар, саңырауқұлақтық түрленулер, ылғал;
1 булар және қышқылдар;
0 күн сәулесі және ылғал.
V2 Климаттық әсер етуші факторлар:
1 температура, ылғал, ауадағы қоспалар;
0 акустикалық шу, температура, ылғал, күн сәулесі;
1 күн сәулесі, атмосфералық қысым;
0 газдар және булар, температура, қаттылық;
0 ауадағы қоспалар, ылғал, қаттылық, атмосфералық қысым;
0 ылғал, саңырауқұлақ пайда болуы, қуат, температура.
V2 Арнайы орталар:
0 саңырауқұлақ пайда болуы, қышқылдар, ылғал;
1 газдар және булар;
0 ылғалдылық, көгеру, қышқылдар;
1 ертінділер, қышқылдар;
0 қышқылдар, ертінділер, кернеу;
0 қышқылдар, газдар, күш,саңырауқұлақтық пайда болуы.
V2 Иондаушы және электромагнитті сәулелер:
1 гамма сәулелер, электрондық сәулелер,
0 гамма-сәулелену, альфа-сәулелену, жылулық сәулелену, сұйықтардың сәулеленуі;
1 протонды сәулелер, электромагнитті толқындар;
0 гамма-сәулелену, электромагнитті толқындар, күн сәулесі, сұйықтардың сәулеленуі;
0 электронды сәулелену, атомды сәулелену, электромагнитті толқындар, сұйықтардың сәулеленуі;
0 протонды сәулелену, электрнды сәулелену, атомды сәулелену, сұйықтардың сәулеленуі.
V2 Шыдамдылық шегі:
0 металл қалдықсыз деформациясыз серпінді деформацияланатын максималды кернеу ;
1 материалда ешқендай бұзылу байқалмастан төзе алатын кернеу;
1 циклдың берілген санын өзгертпей;
0 қалдық деформация берілген шама мәнінен жоғары болатын алдына максималды кернеу;
0 үлгіге түсірілген, максималды салмаққа сәйкес келетін кернеу;
0 кернеудің өсуінсіз металды түрде деформирленетін максималды кернеу.
V2 Сызықтық діріл шамалары:
0 орын ауыстыру, жылдамдық, күш моменті;
0 жылдамдық, температура, үдеу, күш;
1 орын ауыстыру, жылдамдық;
0 бұрылу бұрышы, жылдамдық, үдеу, күш;
0 орын ауыстыру, бұрыштық жылдамдық, жылусыйымдылық.
1 үдеу, күш, қуат;
V2 Дірілдің әсер ету интенсивтілігі келесілермен сипатталады:
1 тербеліс жиілігі және амплитудасы;
0 жылдамдық, үдеу, тербеліс жиілігі;
1 үдеудің максималды шамасы;
0 тербеліс амплитудасы мен температура;
0 үдеудің максималды шамасы және қысым;
0 жылдамдық және үдеу.
V2 Жылулық әсер ету:
0 стационарлы және комплексті;
1 стационарлы;
0 бекітілген және жиіліксіз ;
1 жиілікті және жиіліксіз;
0 стационарлы және қайталанатын;
0 комплексті және қайталанушы.
V2 Майысқақтық деформация кедергісінің өлшемі
0 ұру тұтқырлығы кедергісінің өлшемі;
1 металдардың қаттылығы:
1 қоспалардың қаттылығы:
0 ұру арқылы түсірілетін салмақ деформациясы;
0 динамикалық салмаққа қарсы тұру икемділігі;
0 созылу кедергісінің өлшемі.
V2 Өнім көлеміне қатысты бақылау:
0 құралдық, белсенді жіне бұзушы;
1 тұтас;
0 белсенді және белсенсіз;
0 елестік және құралдық;
1 таңдаулы;
0 геометриалық және физикалық.
V2 Процесс жүруіне немесе объектке әсер ету сипатына байланысты бақылау түрлері:
1 белсенді, белсенсіз;
0 геометриялық, физикалық, химиялық;
1 бұзылатын, бұзылмайтын;
0 тұтас және таңдаулы;
0 құралды, органолептикалық және визуалды;
0 металлографикалық, физикалық, химиялық.
V2 Тексерілетін шама типіне байланысты бақылау:
0 визуалды, органолептикалық және құралды;
0 белсенді және белсенсіз;
1 геометриялық, физикалық, механикалық;
0 материалдарды бақылау, бөліктерін, бұйымдарды;
0 белсенді, тұтас және таңдаулы бақылау;
1 химиялық, металлографикалық және арнайы бақылау;
V2 Қабылдап-тапсыру сынағын келесі үшін жүргізеді:
0 өнімді өндіріске қою мақсаты мен мүмкіндігін анықтау;
1 қолданылуға жарамдылығы туралы шешім қабылдау;
0 өнімді таңдау бақылауын жүргізу;
1 өңімнің тұтынуға жарамдылығы туралы шешім қабылдау;
0 өнім сапасына жиілікті бақылау жүргізу;
0 өнімнің қауіпсіздік талаптарының сәйкестігіне және қоршаған ортаны қорғауға.
V2 Сертификатталған сынауды төменгі үшін жүргізеді:
0 үлгілердің қабылдау сынағына дайындық мүмкіндіктерін анықтау;
0 бірлік әдіс арқылы біртипті өнімді бақылау;
1 қоршаған ортаны қорғауға;
1 өнімнің қауіпсіздік талаптарының сәйкестігіне;
0 өнімнің қауіпсіздік талаптарының сәйкестігіне және салыстырып тексеруге;
0 өнім үлгісінің сапа тұрақтылығына.
V2 Эксплуатациялық жиіліктік сынақты келесі үшін жүргізеді:
1 қолданыстағы өнімнің сапа көрсеткіші қоршаған ортаға;
0 өнімнің таңдаулы бақылауын жүзеге асыру;
1 адам денсаулығына қауіп төндірген кезде әрі қарайғы эксплуатация мүмкіндігі мен қолданылу маңыздылығын анықтау;
0 өнім сапасын жиілікті бақылауға;
0 өнімнің қауіпсіздік талаптарының сәйкестігіне және қоршаған ортаны қорғауға;
0 өнім үлгісінің сапа тұрақтылығы.
V2 Созылуына байланысты сынау түрлері:
1 тездетілген және қысқартылған;
0 толық және толық емес;
1 қалыпты;
0 қысқартылған, созылыңқы;
0 жалғастырылатын, жалғастырылмайтын;
0 қалыпты және салыстырмалы.
V2 Сынақтан кейінгі деңгейлерді дұрыс көрсет:
1 сынау материалдарын эксперттеу;
0 бұйымға анықталған факторлар әсер еткен уақытта өз функциясын орындау икемділігін бақылауда;
0 өнімнің талап етілген дәлдікке жету мүмкіндігінде;
0 өнім сапасын жиіліктік бақылауда;
0 өнім сапасын тұрақты бақылауда.
1 өтініш берушіге тип бекітілгені туралы сертификат немесе тип бекітуге рұқсат берілмегенін көрсететін құжатты жіберу;
V2 Типті сынауды келесілер көрсетілетін бағдарламамен жүргізеді
0 сынау жүргізілуі қажет техникалық құралдар;
1 сынау әдісі мен эксперттеу әдісін қолдану;
0 сынау жүргізуге арналған құрылғы;
0 сынау факторлары мен режимдері;
1 сынау кезінде зертелетін шамалар, сипаттамалары;
0 сынауға қажетті құралдар мен маталар.
V2 Сынау нәтижесі бойынша келесі ұсыныстардан тұратын есеп беріледі:
0 сынау жоспары;
1 типті бекіту туралы (шектеусіз);
0 сынау құралдарын салыстырып тексеру;
1 типті бекіту туралы (шектеулі);
0 сынау жабдығы;
0 сынау әдісі.
V2 Сынау жабдығын алғашқы аттестаттау кезінде сараптау мен мыналарды анықтау мақсатында эксперименттік зерттеулер жүргізіледі:
1 аттестаттау мерзімділігі
0 мемлекеттік және заводтық;
0 ведомствалық, ішкі;
1 экспертті, инспекциялық;
0 тұрақты, уақытша;
0 эксперттік, инспекциялық, уақытша;
V2 Сынау әдісі дегеніміз:
0 сынау жүргізу ережесі;
0 сынау тізбектілігі;
1 анықталған принциптердің қолдану ережелері;
0 сынау түрлері;
0 сынау стандарты.
1 сынау құралдарын қолдану ережелері;
V2 Сынау шынайылығы:
1 жалған сәйкестік ықтималдығы;
0 қайталап сынаудағы нысанның жарамсыздық ықтималдығы;
1 жалған қайшылық ықтималдығы;
0 үлесу түрі және қайталап сынау нәтижелерінің орта квадраттық ауытқулары;
0 орта ауытқуды бағалаудың төменгі және жоғарғы сенімділік шектері;
0 априорлы мәндер және дәлдік көрсеткіштері.
V2 Сынау тұтастығын қамтамасыз етудің техникалық негізі:
0 сынау зертханасы және қызметкерлер;
1 аттестацияланған сынау құрылғылары және салыстырып тексерілген өлшеу құралдары;
0 бақылап сынау құрылғылары;
1 аттестациялау және салыстырып тексеру құралдары;
0 өлшеу құралдары мен құрылғылары;
0 сынау әдісі мен бағдарламасы.
V2 Сынау тұтастығын қамтамасыз етудің нормативті-әдістемелік негізі:
0 өнімді сынаудың техникалық жағдайы;
1 өнімді сынау әдісінің стандарттары; аттестатталған бағдарламалар және өнімді сынау әдістері; ұйымдастырушы-әдістемелік құжаттар;
0 ұйым стандарттары және ISO стандарттары;
0 МӨЖ, ISO стандарттары;
1 өнімді сынауға арналған регламенттелген жалпы талаптар, олардың орындалуына жүргізілетін қадағалау жұмыстыры; техникалық реттеу орталығының стандарттары;
0 сынауға әдістемелік нұсқаулар және сынау бағдарламасының дұрыстығы.
V2 Өнімді сынау жүргізілуі керек:
1 аттестацияланған сынау әдістері мен бағдарламаларымен, негігі сынау әдісімен,
0 сынақ зертханаларында;
0 өлшеу құралдары мен құрылғыларының көмегімен;
1 аттестатталнған сынау құрылғысымен, салыстырып тексерілген өлшеу құралдарымен жабдықталған құрылғылармен, аттестатталған сынақ зертханаларында;
0 визуалды, органолептикалық және құралдық әдістермен;
0 сынақ зертханаларында арнайы дайындалған персоналмен.
V2 Гук құралымен қандай шамалардың келісімділік шегін анықтауға болады:
1 серпінділік;
0 Виккерс құралы;
0 Мартенстің айналы құралы;
1 аққыштық;
0 Роквелль құралы;
0 Бринелль құралы.
V2 Материалдардың қаттылығын бақылау үшін келесі бұзылмайтын бақылау қолданылады:
1 акустикалық, магниттік;
0 ұру, қыю, сыру;
0 Ауэрбах, Людвик;
1 электромагниттік, рентгенді;
0 Шор, вибрация;
0 вибрация, рентгенді.
V2 Сығудың тура өлшеу әдістері:
0 сығу уақыты, сығу уақытының жалпы созылуы;
1 сығудың абсолютті және сызықты шамаларын анықтау, сығудың абсолютті көлемдік шамаларын анықтау;
0 сығудың сызықтық жылдамдығын анықтау, сығудың меншікті жылдамдығын анықтау, сығудың салыстырмалы шамасын анықтау, сығудың салыстырмалы меншікті шамасын анықтау, сығудың уақытын анықтау;
1 сығудың абсолютті көлемдік шамаларын масса бойынша анықтау;
0 сығу тереңдігін ескеріп жылусыйымдылықты анықтау, сығу жылдамдығын анықтау;
0 сығу тереңдігін ескеріп жылусыйымдылық коэффициентін анықтау, мыжу жылдамдығын анықтау.
V2 Сынау зертханаларының жүргізетін қызметтерін көрсет
0 анықталған жиілік және амплитудада сынау аппараттарына талап етілген жиілік аумағындаға анықталған жиілік пен амплитуданың гармониялық вибрацияның тізбекті әсері;
1 материал немесе бұйымның сипаттамаларын анықтау үшін сынау, калибрлеу;
1 материал немесе бұйымның сипаттамаларын анықтау үшін өлшеу, салыстырып тексеру;
0 объекттің барлық резонанстық жиіліктерінің бір уақытта қозуы;
0 сынау сигналы ретінде шудың жіңішке жолағын қолдану;
0 бұзылу қисығын тұрғыу;
V2 Сенімділік көрсеткішін анықтау:
1 мәңгілік, жөндеуге жарамдылық;
0 өзара ауысу;
1 сақталыну;
0 қауісіздік;
0 мәңгілік, қолжетімділік;
0 сақталыну, қауіпсіздік.
V2 Сенімділікке сынау жүргізудің негізгі әдістері:
0 қабырғалық және зертханалық;
1 анықтаушы;
0 жеткізілетін және қабылдайтын;
0 алдын ала және инспекциялық;
1 бақылаушы;
0 қабылдап тапсыру және жиіліктік.
V2 Сынау жабдығын мерзімді аттестаттау
0 тауарлар зат белгілеріне (маркировка) мемлекеттік және орыс тіліндегі ақпаратты  түсіру жөніндегі талаптардың сақталуын тексеруді жүзеге асырады;
1 пайдаланымдағы немесе сынау жабдығының пайдалану құжаттамасында немесе оны алғашқы аттестаттау кезінде белгіленген аралықтар арқылы сақтауға тұрған сынау жабдығы жатады;
0 материалдардың құрылымы мен физико- механикалық қасиеттерінің бұзылмайтын бақылауы (дефектоскопия);
0 нормативтік құжаттамаларға сәйкестікке зертханалық сынаулар үшін өнімдер үлгілерін іріктеу және сатып алу Республикалық бюджет қаражаты есебінен;
1 сынау жабдығын ұзақ сақтауға беру соңғы аттестаттаудың уақыты, оны сақтау шарттары, консервациялау және орау түрі көрсетіліп актпен рәтсімделуі тиіс;
0 өнімді жүзеге асыру стадиясында сәйкестік декларациялары мен сертификаттардың болуына тексеруді;
V2 Сенімділікке сынаудың негізгі этаптары:
1 жоспарлау, сынауды ұйымдастыру және жүргізу;
0 сынау жүргізу реті, сынау нәтижесін өңдеу;
0 сынау бағдарламасын дайындау, сынаудың жалпы жағдайы, мәліметтерді өңдеу;
1 алынған ақпаратты өңдеу;
0 жоспарлау, сынау бағдарламасын дайындау;
0 сынау әдістерін дайындау, алынған мәндерді өңдеу.
V2 Жұмыс жағдайы бойынша сенімділікті анықтау сынағы келесіге бөлінеді:
0 тура және жанама;
1 қалыпты жағдайда;
0 тәжірибелік және статикалық;
0 полигонды және қабырғалы;
1 жылдамдатылған;
0 белсенді және белсенсіз.
V2 Өндірісте қолданылатын пластмасс түрлері
1 Полиэтилен
0 ағаш
0 дифференциалды;
0 темір;
1 фенопласт;
0 қоспа.
V2 Металдар мен қоспаларды магниттік әдіспен сынауға арналған құрылғы баллистикалық магнитометр неден тұрады?
1 электромагнит;
0 шынайы гальванометр;
0 дұрыс гальванометр;
1 баллистикалық гальванометр;
0 пайда болу;
0 нәтиже.
V2 Өлшеу нәтижесін өңдеуде біршама тауысушы (исчерпывающим) өлшеу келесі түрде болады:
0 бір санды ± қателік;
0 таблицалар;
1 ықтималдық тығыздығының таралу заңы;
0 барлық өлшеу нәтижелердің тізімі.
1 өлшеу нәтижелерінің функциялары;
0 график.
V2 Дифференциалды оптикалық дилатометрлер типтері?
0 қолдық дилатомертр;
1 универсалды дилатомертр;
1 Шевенар дилатометрі;
0 туынды дилатомертр;
0 органолептикалық дилатомертр;
0 эврикалық дилатомертр.
V2 Дилатометрлердің негізгі топтары:
1 рычагты тез әсер етуші;
0 өлшеуіш түрлендіргіштер;
0 зат өлшемі;
0 салыстыру құрылғысы;
0 масштабты түрлендіргіштер;
1 индикаторлы.
V2 Жоғары температурадағы термиалық талдау жүргізу құрылғысының құрамына енетін құралдар:
0 тәжірибеден тыс құрал;
0 тәжірибеден алынынған және шын мәннің орнына қолданыла алатын мән;
1 жоғарытемпературалы термопаралар;
0 есептеу нәтижесінде алынған жанама өлшеу нәтижесінің сандық мәнін анықтау құралы;
1 жоғарытемпературалы пирометр;
0 объектінің қасиетін көрсететін құрал
V2 Дөрекі қателіктерді болдырмау критерийлері қандай?
0 тоғыз сигма.
0 салыстырмалы
0 Омның
1 Шарльдың.
1 Диксонның.
0 барлық жауап дұрыс.
V2 Фазалық ауысудағы термиялық талдау әдістері
0 абсолютті;
0 келтірілген;
1 дифференциалды термиалық әдіс
1 қарапайым термиалық әдіс;
0 аддитивті термиалық әдіс;
0 мультипликатталған термиалық әдіс;
V2 Термиялық жарылулар:
1 жұмсақ дақтар;
1 көміртексіздендіру;
0 салыстырмалы;
0 оттекті;
0 аддитивті;
0 мультипликатталған.
V2 Егер үлгінің ұзындығы l МКГСС жүйесінде метрмен берілсе, көлденең қиманың ауданы
0
1 (жалпақ үшін)
0 (жалпақ үшін)
1 (даналық үлгілер үшін)
0 (даналық үлгілер үшін)
0 (жалпақ үшін)
V2 Сынақ әдістерінің негізгі құраушыларылары мыналыр:
0 қабатылыққа жіберілуін анықтау;
1 сынақ объектісінің парамертлерін анықтау, өлшеу мен сапа көрсеткіштерін анықтау;
0 тастардың орташа тығыздығын анықтау;
0 тастың сыртқы бетінің түсін анықтау;
1 сынақ нәтижелері мен берілгендерін өңдеу;
0 тастардың төзімділігін анықтау.
V2 Сынау жабдығын кезектен тыс аттестаттауды жүргізу жағдайлары
1 сынау жабдығын пайдалануға енгізу кезінде тасымалданғаннан және ұзақ сақтағаннан кейін
0 түзетудің орта квадраттық мәні.
0 өте аз түзету.
0 өте көп түзету.
1 шығарылған өнім сапасы нашарлаған кезде
0 Дисперсия
V2 Республика аумағына әкелінетін сынау жабдықтары мемлекеттік тілге аудармасымен және орыс тілінде аттестаттауға құжаттамалармен бірге ұсынылады
1 сынау жабдығына аттестаттау жүргізген кезде талаптарға сәйкес өлшем белгісіздігін бағалау жүргізіледі
0 интервалға түсіп өлшеудің жалпы санына бөлінген өлшеу нәтижесінің сандары.
0 интервалға түсіп өлшеудің жалпы саны мен интервал ұзындығына бөлінген өлшеу нәтижесінің сандары.
1 сертификаттарды орындаушы бекітілген нысандағы журналға тіркейді
0 интервалға түсіп өлшеудің интервал ұзындығына бөлінген өлшеу нәтижесінің сандары.
0 жалпы өлшеу саны.
V2 Сынау жабдықтарын аттестаттауға техникалық құжаттармен және қалыпты жұмыс істеу және аттестаттауды жүргізу үшін қажет қосалқы техникалық құралдармен ұсынылады. Құралдар құрамында не болуы керек?
1 Техникалық талаптарды белгілейтін нормативтік құжаттар
0 қалыпты.
0 Пирсон.
1 сынау жабдығын аттестаттау бағдарламасы
0 сынаудың мемлекеттік жүйесі
0 стьюдент коэффициенті
V2 Сынау жабдықтарын аттестаттау сынау жабдығын құрастыру... сынау жабдығының пайдалануға жарамдылығын растаудан тұрады
1 техникалық сипаттамаларын эксперименттік зерттеулерден
0 орта арифметикалық сынау жабдықтары
0 орташа квадраттық қателіктен
1 орналастыру орындалған нормативтік құжаттарды
0 орта геометриялық сынақ құжаттары
0 орта алгебралық пайдалану құжаттамаларын сараптау
V2 Роквелл әдісімен металдардың қаттылығын анықтағанда несер салыстырылады?
0 қателіктің математикалық күтімін бағалау.
1 механикалық қасиеттері
0 қателіктің сенімділік шекаралары.
0 орта квадраттық ауытқуды бағалау.
1 металдар емес материалдар.
0 қателіктің кездейсоқ құраушысының ықтималдық тығыздығы.
V2 Өлшеу және тура өлшеу деген:
1 арнайы техникалық құралдың көмегімен физикалық шаманың сандық мәнін табу.
0 Қазақстан Республикасы азаматтарының мүдделерін және эканомикасын өлшемнің теріс нәтижелері салдарынан қорғау
0 отандық және импортталған өніімдердің, процестердің және көрсетілген қызыметтердің қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ету
0 іргелі зерттеулерде және ғылыми талдамаларда өлшем дұрыстығын қамтамасыз ету.
1 өлшенетін физикалық шаманың мәнін өлшеуіштің дәл өзінен табатын өлшем
0 барлық жауап дұрыс.
V2 Өлшеудің қандай әдістері болады:
0 бірінші және нөлдік.
0 арнаулы және сәйкес келетін.
1 дифференциалды;
0 жұмысшы және сәйкес.
1 орын басу;
0 керіқоюшы және тура.
V2 Өлшеудің келесі түрлері болады:
1 тура;
0 арнаулы және динамикалы;
0 жұмысшы және жанама;
1 жанама;
0 бірінші және қосымша;
0 мемлекеттік және салыстырмалы.
V2 ТКК бақылау твердомері қандай үлгіге қолданылады?
1 алмаз үлгі.
0 динамикалық үлгі;
0 абсолютті үлгі;
1 плиткалы қатты қоспа
0 әдістемелік.
0 салыстырмалы.
V2 Бақылау төмендегідей бола алады:
1 сандық
0 белсенсіз
0 көпшамалы және жылдамдатылған.
1 аналогты
0 белсенді және негізгі.
0 қолжетімді және масштабты.
V2 Эталон түрлері?
1 тасымалданушы эталон;
0 жалған;
0 жанама;
0 инспекциялық;
1 топтық эталон;
0 Калибрлеуші
V2 Өлшеу сапасы және дәлдігімен не анықталады?
0 техниканың кез келген саласында ескі құралдарының қолданылу мүмкіндігі анықталады.
0 техниканың кез келген саласында өлшеу құралдарының жасалу мүмкіндігі анықталады.
1 техниканың кез келген саласында өлшеу құрылғыларының жаңа құралдарының жасалу мүмкіндігі анықталады.
0 өлшенетін құрал температурасымен және жылдамдығымен
0 өлшеу әдісін таңдау мүмкіндігі анықталады.
1 дұрыс жауап жоқ.
V2 Метрологиялық эксперттеу жүргізгенде ненбекіту керек?
1 бұйым сипаттамаларының дәлдігіне қойылатын нақты техникалық талаптар;
0 тісті жұпты қолдану механизмінен тұратын;
1 өлшеу жүргізуге қойылатын талаптардың толықтығы мен дұрыстығы;
0 рычагты-тісті қолдану механизмі;
0 барлық түрінің қолданылуымен;
0 пружинно-оптикалық жұп;
V2 ТКС-1 құралымен жұмысістегендегі сыналатын салмақ аумағы қандай?
1 147, 294, 441 н
0 0, 10, 560 кгс
0 400, 500, 56 н
1 15, 30, 45 кгс;
0 0, 245, 65 кгс
0 25-100мм.
V2 Мақсатқа байланысты сынаудың негізгі түрлері:
1 алдын – ала;
0 өнімнің саны;
1 қабылдағыш;
0 өнім сипаттамасы;
0 сәйкестігін бекіту;
0 сипаттамасын алу;
1 қабылдап- өткізгіш;
0 майысу;
V2 Бетон тасының қабылдап - тапсыру сынақтарына арналған құжатта келесілер көрсетілуі тиіс:
1 жүк қабылдаушының аталуы, белгіленген орын атауы, топ номері;
1 өнім атауы, дайындама күні, брутто мен нетто салмағы;
0 құралдар
0 бақылаулар
0 құралдар, бақылаулар, бұйымдар
1 жүк жіберушінің атауы, жіберу орнының атауы, дайындама – кәсіпорнының техникалық бақылау штампы;
0 құралдардың түрлері, қателіктері, метрологиялық түсінігі
0 әріптер, сандар, сынамалар, қорапшалар, түсініктер
V2 Сынаудың нақты принциптерінің қандай тәуелділіктері бар?
0 сынамалық
0 бақыланушы
1 химиялық
1 физикалық,
0 құралдық
1 механикалық,
0 құжаттық
0 құрылымдық
V2 Сынақ әдістерінің негізгі құраушылары:
0 бақыланушыға қойылатын талаптар
1 сынақ объектісінің парамертлерін анықтау;
1 сынақ нәтижелері мен берілгендерін өңдеу;
0 сынақтан кейінгі кезең
1 өнім сынағының сапасының сипаттамасын бағалау;
0 сынама үлгісі
0 бақылау мен сынаудың жүргізілу талаптары
0 өлшем бірлік
V2 Өнімнің өмір сүру сатысында сынау жүргізу үшін келесі іс-шаралар орындалуы керек:
1 жоба кезінде келтірілген қателіктерді, өнімнің сапа көрсеткіштерін бағалау
1 өнімнің кейбір компонентерінің жеке сипаттамалары
0 сынаманы жеке құрал ретінде қарау
0 жалпы халықтық дауыс беру
0 тікелей өлшеу нәтижелерін өңдеу
0 жанама өлшеу нәтижелерін өңдеу
0 өлшеу әдістері мен түрлері
1 басқа қолдану аймағындағы өнімнің сипаттамаларын
V2 Пайдалану кезінде өнімнің сапа көрсеткіштерін бағалау:
0 қателік түрлерін анықтау
0 заңнамалық, теориялық метрологиямен жұмыс
1 тұтынушының өнім сапасына қоятын талабының негізін қадағалау;
1 пайдалану құжатының қолдану кезіндегі сақталуын тексеру;
0 сынау түрлерімен жұмыс жасау әдңстерін ұсыну
1 өнім сапасының көрсеткіштерін жоғарылатуға ұсыныстарды дайындау;
0 бақыланушының мамандандырылу талаптары
0 сынама мен бұйымдарды майыстыру
V2 Үлгілердің этикеткаларында нелер көрсетіледі?
0 сынау талаптары
0 сынау түрлері мен әдістері
0 эталондық базаландырылу
0 өлшеу қателіктері мен түрлері
1 үлгілерді таңдау күні;
1 сынаудың журналдық нөмері;
0 өлшеу түрлері мен әдістері
1 вагондар мен тауарлы- көліктің номері;
V2 Сынаудың негізгі сатылары келесілер:
1 сынау бағдарламасын өңдеу;
0 эталондардың түрін анықтау
1 сынауға үлгілерді таңдау;
0 өлшеу құралдарының сипаттамалары
1 алынған мәліметтер мен шешімдерді арнайы құжаттама ретінде тіркеу;
0 өлшеу тұтастығын қамтамасыз ету
0 сыналатын бұйымды балқыту
0 Орта ылғалдылығы, температурасы, тұтқырлық, диффузия
V2 Бұйымға әсер етуіне байланысты сынау келесі кластарға бөлінеді:
0 жартылай мекеменің, жартылай мемлекеттің міндетінде
0 қайта жөндеуден өткізілетін
0 бұзылатын
1 механикалық , климаттық және табиғи, электро магниттік толқын
0 бұзылмайтын
1 биологиялық, радиациалық
0 бұзылатын
1 арнайы орта, термиялық
10
V2 Бақылаудың талапатары:
0 сынау уақытының анықталуы
1 таңдаулы бақылау кезіндегі үлгіні таңдау ережелері
1 бақылау жүргізу реті
0 бақылау нысанын басқа үлгілермен салыстыра отырып қортындылау
0 мемлекеттің экономикалық жағдайын ескеру
1 бақылау процесінің параметрлері және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес өнім сапасының критерилері
0 мамандардың біліктіліктерін жоғарылату сатылары
0 мемлекеттік бақылау жүргізушілер
V2 Бақылау түрлері:
0 өлшеусіз бақылау
1 үзіліссіз бақылау
0 құралдар көмегімен бақылау
0 қатар бақылау
0 жиынтық бақылау
1 жедел бақылау
0 статистикалық
1 кіріс бақылау
V2 Бақылау объектіге әсер етуге байланысты екіге бөлінеді:
0 стандартты
1 бұзылмайтын
0 стандартталмаған
1 бұзылатын
0 метрологиялық
1 бұзылатын, бұзылмайтын
0 сертификатталған
0 түзетілген
V2 Өнімнің құрылу барысында 2 түрлі бақылау болады:
0 медициналық, парфюмерлік өндірісінде қолданылуына байланысты
1 өндірістік-қосымша, дайындық және технологоиялық операциялардың барлығын қамтиды.
0 тіркеу әдісіне байланысты
0 процестің бақылау параметрлерін тіркеу бойынша жүргізіледі.
1 өндірістік-қосымша, дайындық және технологоиялық операциялардың барлығын қамтиды. Пайдалану кезінде-эксплуатарлық өнім немесе процесс эксплуатация қолданды.
0 органлептикалық әдістің жіктелуіне байланысты
1 пайдалану кезінде-эксплуатарлық өнім немесе процесс эксплуатация қолданды.
0 өлшеу құралдарын техникалық талаптарға сай тексеру
V2 Бақылау әдістері:
1 тіркеу әдісі
0 сертификаттау әдісі
0 еселік әдіс
1 органлептикалық әдіс
0 тұтас әдіс
0 тікелей әдіс
0 жанама өлшеу әдісі
1 әлеуметтік әдіс
V2 Техникалық регламенттермен белгіленген мемлекеттік бақылау объектілері талаптары неге қолданылады
0 сынау түрлері
1 сынау зертханалары  
0 бақылау түрлері
1 рәсімдер
0 қауіпсіздік түрлері
1 сәйкестікті растау жөніндегі органдар
0 комитеттерге
0 униаерситетке
V2 Мемлекеттік бақылау саласындағы саясатты іс жүзінде жүзеге асыру Комитеттің аумақтық департаменттерімен мынадай үш бағытта бақылауды жүзеге асырады:
0 дайындаушының (сатушының немесе шетелдік дайындаушыныңуәкілетті өкілінің) фирмалық атауын;
1 мемлекеттік метрологиялық бақылауды жүзеге асырады.
0 шетелде өндіріс өнімі үшін сапа және қауіпсіздік көрсеткіштері оны жеткізуге арналған шарттарда немесе оларға қоса берілген құжаттарда көрсетіледі;
0 егер олар өнімнің нақты түріне арналған нормативтік және (немесе) техникалық құжаттарда көзделсе қолдану шарттарын;
1 Қазақстанда өндірілетін және басқа елдерден оны іске асыру сатысында кіргізілетін өнімдердің қауіпсіздігі мен сапасына мемлекеттік бақылауды;
0 Экологиялық таза материалдардан жасалған өнімге экологиялық таза өнімге арналған нормативтік құжаттамаға сәйкес белгі қойылуы тиіс.
0 Импорт өнім үшін өнімді шығарған елді, шетелдік дайындаушының фирмалық атауын және мекенжайын латын алфавитін пайдалана отырып, көрсетуге рұқсат беріледі.
1 Сәйкестікті растау жөніндегі органдары (СРО) мен сынау зертханаларының (СЗ) қызметіне мемлекеттік бақылауды;
V2 Қазақстанда өндірілетін және басқа елдерден оны іске асыру сатысында кіргізілген өнімдердің қауіпсіздігі мен сапасына мемлекеттік бақылау мынадай үш бағытта жүзеге асырады:
1 нормативтік құжаттамаларға сәйкестікке зертханалық сынаулар үшін өнімдер үлгілерін іріктеу және сатып алу Республикалық бюджет қаражаты есебінен
0 өнеркәсіптік және әлеуметтік экономикалық дамуы кезкелген өнімге анықталған қасиеттерді ұсынуды талап ету салдарынан арнайы сынақ бөлімшелері пайда болды.
0 Қазақстан Республикасының мемлекеттік өнімді сынау жүйесіне ұйымдастырушылық және нормативтік техникалық база енгізіліп, әртүрлі өнімдерге сынақ жүргізетін сынақ орталықтарының номенклатурасы ұсынылды.
1 өнімді жүзеге асыру стадиясында сәйкестік декларациялары мен сертификаттардың болуына тексеруді;
0 сынақтың даму жүйесіне әсер ететін факторы, өндірістік және экономикалық салалардың дамуы;
1 тауарлар зат белгілеріне (маркировка) мемлекеттік және орыс тіліндегі ақпаратты  түсіру жөніндегі талаптардың сақталуын тексеруді
0 экономиканың қайта құрылуы кезінде жаңа өндіріс орталықтарының аяқ көтерген кезеңінде өнім сапасына, ізінше сынақ арқылы оған баға беріледі;
0 берілген өнім түрінің техникалық шарттарына сәйкестігін тексеруде қабылдап өткізгіш, кезеңдік және сертификациялық сынақтар жүргізіледі;
V2 Сәйкестікті растау жөніндегі органдары мен сынау зертханаларының қызметіне мемлекеттік бақылау қандай тұлғалардың өтініштерімен, хабарламаларымен жүргізіледі?
1 жеке тұлғалардың өтініштерімен
0 шетелде өндіріс өнімі үшін сапа және қауіпсіздік көрсеткіштері оны жеткізуге арналған шарттарда немесе оларға қоса берілген құжаттарда көрсетіледі;
0 өнімді рұқсат етілген деңгейге дейін тұтану қатерін болдырмау немесе оны төмендету үшін материалдар мен дайын өнімнің отқа төзімді қабаттары болуы тиіс
1 заңды тұлғалардың өтініштерімен
0 өнімің бояуының төзімділік нормалары оларға қатысты нормативтік құжаттарға және осы Техникалық регламент талаптарына сәйкес болуы тиіс.
1 аккредиттеу жөніндегі органның хабарламаларымен
0 Өнімнің физикалық-гигиеналық қасиеттерінің көрсеткіштері
0 биологиялық - бұйымның физикалық қасиеттерінің көрсеткіштерімен
V2 Сәйкестікті растау жөніндегі органдары мен сынау зертханаларының қызметіне мемлекеттік бақылау қандай құжаттармен жүзеге асырылады?
0 адамның өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға зиянды әсер етуі мүмкін қасиеттері бар химиялық заттар
1 сәйкестікті растау жөніндегі органдар өнім сәйкестікті растау ережелерінің талаптарының сақталу жүзеге асырылады.
0 физикалық-химиялық қасиеттері бойынша
0 тотықтырғыш заттар және органикалық пироксидтер
1 сәйкестікті растау жөніндегі органдар мен сынау зертханаларының аккредиттеу материалдары мен сапа бойынша басшылық талаптарына сәйкестік;
1 сынау зертханаларының пайдаланатын өлшем құралдарының жағдайы;
0 күшті әсер ететін улы заттар, улы заттар, зиянды заттар, күйдіргіш заттар;
0 адамның денсаулығына ерекше әсер етуі бойынша: канцерогендер, мутагендер;
V2 Қазақстан Республикасының «Өлшем бірліктерін қамтамасыз ету туралы» Заңына сәйкес Комитет келесі Мемлекеттік метрологиялық бақылауды жүзеге асырады:
0 құжаттарда белгіленген нормалар мен санаттарға сәйкес бақылау нәтижелерін тіркей және санаттай, объектіде және сәйкес құжатта ақаудың болуы мүмкін аймақтарды тіркейді;
1 өлшеу құралдарын шығару, жағдайы және қолдануына, өлшеулерді қолдану әдістерін, мөлшер бірліктерінің эталоны, метрологиялық ережелер мен нормалардың сақталуына бақылауды;
0 әдістің физикалық принциптеріне, заңдылығына, біліктілік берілетін әдісті қолдану шектеулерін анықтауға;
0 анықталған ақаулардың сипаттамаларын өлшеу және белгілеріне. Сезімділікті бағалау әдістеріне;
1 оралған тауарлардың оларды орау, сату және импорттау кезінде санын бақылауды;
1 мемлекеттік нысандарды (елтаңба, ту) жасау және олардың кескіндемесі бар материалдық объектілердің лицензияланған қызметіне бақылауды;
0 бақылау нәтижелерін рәсімдеу және құжаттарды сақтау тәртібіне, компьютерлік өңдеуді қолдану негіздеріне;
0 нақты объектілерді бақылау кезінде учаскелер мен жұмыс орындарын ұйымдастыру тәртібіне;
V2 Мемлекеттік бақылаудың мақсаты
0 дефектоскопия аппаратурасының негізгі ақаулары және бақылау жүргізілетін объекті жағдайында оларды жоюдың мүмкін әдістері;
1 азаматтардың өмірі қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерінде мемлекет мүдделері мен тұтынушылар құқықтарын қорғау
0 жұмыс орнын тиімді ұйымдастыру, ол бақылауды жүргізетін объектілердің құрылысы мен қауіпсіз пайдалану, электр қауіпсіздігіне және өрт қауіпсіздігіне қойылатын талаптар.
1 адамзаттың денсаулығы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерінде мемлекет мүдделері мен тұтынушылар құқықтарын қорғау
0 бақылау нәтижелерін рәсімдеу және құжаттарды сақтау тәртібіне, компьютерлік өңдеуді қолдану;
1 адамзатты қоршаған ортаның қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерінде мемлекет мүдделері мен тұтынушылар құқықтарын қорғау
0 нақты объектілерді бақылау кезінде учаскелер мен жұмыс орындарын ұйымдастыру тәртібі;
0 қолданылатын шығыс материалдарын таңдау және сапасын тексеруді қоса алғанда, бақылаудың осы әдісі үшін аппаратураның құрылысы мен функционалдық сызбалары;
V2 Техникалық реттеу саласындағы норативтік құқықтық келімдермен талаптардың сақталуында мемлекеттік бақылаудың объектілері:
0 негізгі көрсеткіштерді таңдау
0 объектіні дайындау
0 аппаратураны реттеу
1 өнімдер, рәсімдер;
1 сәйкестікті растау жөніндегі органдар;
0 бақылау жүргізу
1 зертханалар; 
0 жалған жарамсызданудың мүмкін болатын себептер
V2 Нысан параметрлері бұзылу түрі бойынша (өндірістік өнімдердің бұзылмайтын бақылауының негізгі әдістері) келесідей жіктеледі:
0 ББ бойынша құжаттарға (стандарттарға, әдістемелерге және т.б.);
1 материалдардың құрылымы мен физико- механикалық қасиеттерінің бұзылмайтын бақылауы (дефектоскопия);
1 нысанның геометриялық өлшемдерінің бұзылмайтын бақылауы (толщинометрия);
0 әдістері туралы мәліметтерді, таңдау және тиімді пайдалану ережелерін білу;
0 нақты объектілерді бақылау кезінде учаскелер мен жұмыс орындарын ұйымдастыру тәртібіне;
1 нысанның тегістігі жоғының бұзылмайтын бақылауы;
0 дефектоскопия аппаратурасының негізгі ақауларына және бақылау жүргізілетін объекті жағдайында оларды жоюдың мүмкін әдістеріне
0 сәйкес қорытынды бере отырып бақылау нәтижелерін рәсімдеу;

V2 Физикалық құбылыстың қолданылу түріне байланысты өндірістік өнімнің бұзылмайтын бақылауының негізгі әдістері:
1 акустикалық бұзылмайтын бақылау
0 зертханаларының жұмысын жоспарлау және ұйымдастыруды бақылау;
0 қазіргі жағдайы және болашақтағы дамуын бақылау;
1 радиациялық бұзылмайтын бақылау
1 магнитті бұзылмайтын бақылау
0 бақылауды жүргізетін объектілердің құрылысы және олардың қауіпсіз пайдалануын бақылау;
0 электр қауіпсіздігін бақылау;
0 өрт қауіпсіздігін бақылау;
25
V2 Физикалық құбылыстың қолданылу түріне байланысты өндірістік өнімнің бұзылмайтын бақылауының негізгі әдістері келесідей жіктеледі:
0 адамның өмірі мен денсаулығын бақылау;
0 көздің және терінің кілегей қабықшаларының тітіркенуін бақылау;
0 қоршаған ауа ортасы және топырақ үшін қауіпті заттарды бақылау;
1 құйынды токты бұзылмайтын бақылау ;
0 экологиялық қауіпсіздікті бақылау;
1 капиллярлы бақылау ;
1 локальді ;
0 ұлттық қауіпсіздікті бақылау.
V2 Акустикалық бұзылмайтын бақылау
0 электрлік әдіс;
1 активті әдіс;
0 оптикалық әдіс;
1 активті әдіс, пассивті әдіс;
1 пассивті әдіс;
0 ядролық әдіс;
0 химиялық әдіс;
0 ядролық әдіс, химиялық әдіс;
V2 Еркін тербелістер мен мәжбүр тербелістер не арқылы туындайды?
1 механикалық соққылар арқылы
0 ядролық сәулелер арқылы
0 Күн сәулесі арқылы
1 жиілікті өзгертетін гармоникалық күштер арқылы;
1 механикалық соққылар, мәжбүр тербелістер арқылы туындайды;
0 үйкеліс күші арқылы;
0 жылдамдық арқылы;
0 үдеу арқылы;
V2 Радиациялық бақылау кезінде ең кемінде үш негізгі элемент қолданылады:
0 телевизор;
0 компьютер;
0 электр қозғаушы күш;
0 жылусыйымдылық;
0 түрлендіргіш;
1 Ионизациялаушы сәулеленудің көзі;
1 бақыланатын объект;
1 дефектоскопиялық ақпаратты тіркейтін детектор.
V2 Бұйымнан өткенде ионизациялаушы сәулелену қалай өзгереді?
0 күшейеді;
1 әлсірейді.
0 жыдамдығы артады;
1 жұтылады
0 жинақталады;
0 бірігеді;
1 шашырайды
0 қосылады.
V2 Радиациялық бақылаудың әдістері қалай бөлінеді?
0 генераторлық;
1 радиоскопиялық
1 радиографиялық
0 күшейткіштік;
0 стандартты үлгі;
1 радиометриялық
0 әлсіреткіш;
0 жылдамдатқыш.
V2 Радиациялық бақылау әдістерінің классификациясы
1 электронды сигналдарды тіркеу
1 көріністі экранда бақылау
0 өнімнің өмірлік циклін бақылау
0 өнімнің стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігіне сынау
0 ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
1 көріністі пленкада (кағазда) бекіту
0 саудадағы техникалық кедергілерді жою;
0 ақауларды сыныптар мен түрлерге бөлу.
V2 Сәулеленудің негізгі түрлері мен көздері
0 жылуэнергетикалық
1 рентген
0 электрэнергетикалық
0 атомэнергетикалық
1 Гамма-сәулелену
0 энергия көзі
0 құралдық
1 нейтронды
V2 Қолданылатын сәулеленуге байланысты, өнеркәсіптік радиографияның бірнеше түрлерін ажыратады:
0 Температуралы радиография
1 нейтронды радиография
1 үдеткішті радиография
1 рентгенография
0 қысымды радиография
0 жылулық радиография
0 үдеткіш радиография
0 белсенді радиография
V2 Химиялық өнім өндірілу және қолданылу процесінде мынадай қауіп түрлерін төндіруі мүмкін:
0 технологиялық;
1 жарылыс қаупін;
1 коррозиялық активтілікті;
0 жабдықтарды;
0 таңдау және қабылдау санаттарын;
1 уыттылықты;
0 экологиялық факторларын ;
0 әдістемелерді;
V2 Адамның өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға зиянды әсер етуі мүмкін
заттар физикалық-химиялық қасиеттері бойынша бөлінеді:
1 жарылғыш заттар;
1 тотықтырғыш заттар және органикалық пироксидтер;
0 жабдықтар
0 технология
0 экологиялық факторлар
0 әдістемелер
0 таңдау және қабылдау санаттары
1 тез тұтанатын газдар, сұйықтар, қатты заттар;
V2 Адамның өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға зиянды әсер етуі мүмкін
заттар уыттылық қасиеттері бойынша:
1 күйдіргіш заттар;
1 күшті әсер ететін улы заттар;
0 аппаратураны реттеуші заттар;
1 көздің және (немесе) терінің кілегей қабықшаларының тітіркенуін туғызатын заттар;
0 ақаулар;
0 дефектоскопия;
0 электр қауіпсіздігін қамтамасыз ететін заттар;
0 аппаратураның жұмыс қабілетті.
V2 Радиометриялық дефектоскопия әдісі келесілерді іске асырудың үлкен мүмкіндіктерін қамтамасыз етеді:
0 бақылау объектісінің құрылымдық ерекшеліктері;
1 бақылаудың автоматты кері байланысы;
0 дайындау технологиясы;
1 бақылау процесінің автоматизациясының және мен
1 бұйым дайындаудың технологиялық процесін іске асырудың
0 пайдалану мен жөндеуді;
0 ақаулардың түрі мен типін;
0 объектіге әсер ететін жүктемелерді.
V2 Бастапқы ақпаратты алу тәсілі бойынша, бұзылмайтын бақылаудың магнитті түрінің келесі әдістері ажыратады:
1 магнитұнтақты;
1 магнитографиялық;
0 электрографиялық;
0 мамографиялық;
0 спектрографиялық;
1 ферозондты;
0 ферромагниттік;
0 жылуөткізгіштік.
V2 Бастапқы ақпаратты алу тәсілі бойынша, бұзылмайтын бақылаудың магнитті түрінің келесі әдістері болады:
0 қабылдау санаттарын анықтау
1 магнитрезисторлы
0 объектілердің нақты түрлері
1 индукциялы;
0 қолданылуға жататын нақты әдістер
1 пондеромоторлы;
0 технологиялық
0 өндірістік
V2 Бастапқы ақпаратты алу тәсілі бойынша, бұзылмайтын бақылаудың магнитті түрінің әдістерінің көмегімен төмендегілерді жүзеге асыруға болады:
0 физика, электр техникасы, электроника, механика, материалдардың технологиясы және материал тану бойынша жалпы заңдылықтарды;
1 бұйымның құрылымын бақылауды;
0 ақаулардың түрін, олардың нақты объектілердегі мүмкін болатын аймақтарын және пайда болуының негізгі себептерін;
1 механикалық қасиеттерді бақылауды;
1 өлшемдерді бақылауды;
0 принциптерін, бақылау әдісі негізделетін негізгі физикалық үрдістер, олардың белгіленуі және қолдану саласын;
0 аппаратураны басқару органдары және реттеу тәртібін, құрылысы мен жұмыс принципін;
0 бақылауды жүргізетін техникалық құрылғылардың құрылысы мен оларды қауіпсіз пайдалануға қойылатын талаптарды.
V2 Магнитті әдістер көмегімен қандай беттік бұзылуар анықталуы мүмкін?
1 суарылған (закалочные) және тегістелген (шлифовочные) жарықтар;
0 техникалық аппараттың бұзылуы;
0 стандартты үлгінің жарамсыздығы;
0 өлшеу құралының бұзылуы;
0 өлшеу аспабының бұзылуы;
1 қылшықтар (волосовины)
0 беттік керілу коэффициенті;
1 шаршаған (усталостные) жарықтар
V2 Геометриялық шамалардан магнитті әдістер көмегімен магнитті негіздегі нелерді анықтайды?
0 объектіні бақылауға дайындауды;
0 аппаратты реттей және жөндеуді;
1 магнитті материалдардан жасалған бұйымдар қабырғаларының қалыңдығын
0 өзінің жұмыс орнын тиімді ұйымдастыруды;
1 магнитті емес жабындар (покрытия) қалыңдығын,;
0 бақылау жүргізе, ақауларды іздеу бойынша операциялар орындауды;
0 бақылау нәтижелері бойынша есеп береді;
1 магнитті емес материалдардан жасалған бұйымдар қабырғаларының қалыңдығын
V2 Магнитті әдістер көмегімен беттік қабаттардың күйінің бақылануы
0 бұйым сапасын, бақылау түрлерін
0 қолдану аймағын бағалауға
1 α-фазаның болуы
0 объектісін дайындауда
1 беттік суарылуда
0 потенциалды қауіптілікте
1 азоттанудың сапасында
0 заңдылығына
V2 Магнит ұнтақты әдіс не себептен көп таралған?
1 арзандылығы
1 сенімділігі
1 аппаратураның қарапайымдылығы
0 қымбаттылығы
0 қаттылығы
0 шапшаңдығы
0 белсенділігі
0 тұтқырлығы
V2 Құйынды ток әдісі бақылаудың электромагнитті өрісі бар сыртқы электромагниттік өрісті талдауға негізделген қандай объекттерге байланысты болады?
0 әдісті қолдану шектеулерін
0 қолданылатын шығыс материалдарын таңдау
0 сапасын тексеруге
1 құйынды ток тығыздығы объекттің геометриялық параметрлеріне
0 бақылаудың осы әдісі үшін аппаратураның құрылысына
1 электромагниттік параметрлеріне
0 әдістің физикалық принциптеріне, заңдылығына
1 объект пен құйынды ток түрлендіргішінің (ВТП) өзара орналасуына
V2 Құйынды тоқтың ерекшелігі
1 түрлендіргіш сигналына ылғалдылық әсер етпейді
0 функционалдық сызбаларында
0 бақылау объектісін дайындауда
0 пайдалану және жөндеудің конструкциялық ерекшеліктерінде;
0 ақаулардың түрінде;
0 пайда болуы мүмкін аймақтарға және потенциалды қауіптілікке;
1 қысым және газдық ортаның ластануы әсер етпейді.
1 радиоактивті сәулелену, бақылау объектісінің бетінің ластануы әсер етпейді.
V2 электрөткізгіш материалды бақылауға қолданылады:
0 оларды классификациялауға
1 жартылай өткізгіштер.
1 металдар, қоспалар
0 әрекеттегі жүктемелер;
1 графиттер
0 өлшеу тұтастығы
0 өлшеу қателігі
0 өлшеу аспабы
V2 Капиллярлы бұзылмайтын бақылау қандай бағыттарды анықтайды?
0 жиһаз бен ағаш өңдеу өндірісінің өнімдері;
1 аралық дефекттерді және аралық дефекттерді (бақылау объектісіндегі тегістіктің бұзылуы)
1 дефекттердің орналасуын, созылуын (сызат түріндегі ақау) және беттік бағытын
0 парфюмерлі-косметикалық өнім;
1 көзге көрінбейтін немесе әлсіз көрінетін беттік дефекттерді
0 құрылыс материалдары, конструкциялары мен өнімдері;
0 ауылшаруашылық өндірісі мен тағамдық өндіріс өнімдері
0 электротехникалық құралдар;
V2 Анықтамаларын дұрыс тап: тегіссіздік тереңдігі, тегіссіздік ұзындығы, тегіссіздік ашылуы
0 электротехникалық құралдар;
1 бақылау объектісінің бетіне шығатын тегіссіздіктің тігінен мөлшері.
1 бақылау объектісінің бетінен тереңдей бағытталған тегіссіздік мөлшері.
0 механикалық көлік құралдары, автокөлік құралдары мен оның бөлшектері;
0 тоқымалық және жеңіл өнеркәсіп өнімері.
1 объект бетіндегі тегіссіздіктің көлденең мөлшері.
0 өнеркәсіптік және әлеуметтік экономикалық дамуы
0 тұтынушының өнімге деген сенімсіздігі
V2 Негізгі капиллярлы бақылау әдістері өтетін затқа байланысты келесідей бөлінеді:
0 аккредиттеу
1 өтпелі ерітінділер әдісі
0 сынақ
0 сертификаттау
0 сапа.
1 сүзбелі суспензия әдісі
0 бәсекеге қабілеттілік
1 өтпелі ерітінділер әдісі, сүзбелі суспензия әдісі
V2 Индикаторлы суреттің пайда болу әдісіне байланысты капиллярлы әдістер келесідей бөлінеді:
1 контарастты (түсті), бақылау объектісінің беткі фонында түсті көрінетін сәулеленудегі индикатор түсін тіркеуге негізделген;
0 экономиканың қайта құрылуы кезінде жаңа өндіріс орталықтарының аяқ көтерген кезеңінде өнім сапасына, ізінше сынақ арқылы оған баға беріледі.
0 Бақылаудың ерекше түрі дайын өнімді сынау болып табылады.
0 Берілген өнім түрінің техникалық шарттарына сәйкестігін тексеруде қабылдап өткізгіш, кезеңдік және сертификациялық сынақтар жүргізіледі.
1 жарықтық, бақылау объектісінің фонында көрінетін сәулеленудің ахроматикалық суретінің түсін тіркеуге негізделген
1 люминесцентті, бақылау объектісінің бетінің фонында ұзынтолқынды ультракүлгін сәулеленудің көрінетін индикаторлы суретінің түсін тіркеуге негізделген
0 бір немесе бірнеше өнім сипаттамасын физикалық, химиялық, табиғи немесе эксплуатациялық факторлар мен шарттардың әсерінен зерттеу
0 бір немесе бірнеше өнім сипаттамасын физикалық, химиялық, табиғи немесе эксплуатациялық факторлар мен шарттардың әсерінен зерттеу анықтау.
V2 Типін бекіту мақсатымен белгіленген өтініштің құрамына мыналар қосымша тіркелуі қажет:
1 Республикада өңделетін өлшеу құралдарына техникалық шарттар, оған ұйымның басқарушысы қол қояды, белгіленген тәртіпке сәйкес жүргізіледі;
1 техникалық тапсырма;
0 алдын – ала;
0 қабылдағыш;
1 сынау бағдарламасының проекті немесе типтік бағдарламаға өзгертулер мен толықтырулар енгізу жобалары;
0 қабылдап- өткізгіш;
0 кезеңдік;
0 типтік;
V2 Типін бекіту мақсатымен белгіленген өтініштің құрамына кіретін қосымшаларды көрсет:
0 жүк қабылдаушының аталуы;
0 белгіленген орын атауы;
0 топ номері;
1 сенімдеу бойынша нормативті құжаттық жобасы, сенімдеу әдістері мен құралдарын регламенттейтін құжаттары;
1 типін зерттеу жобасы;
0 өнім атауы;
0 дайындама күні;
1 импортқа жіберілетін өлшеу құралдарының эксплуатациялық құжаттары – эксплуатация, қызмет көрсету және жөндеу бойынша басшылық, эксплуатацияға дайындау нұсқаулары туралы құжаттамалар жиынтығы;
V2 Типін бекіту мақсатымен белгіленген өтініштің құрамына қанда қосымшаларды кіреді?
0 тұтынушының өнім сапасына қоятын талабының негізін қадағалау;
0 пайдалану құжатының қолдану кезіндегі сақталуын тексеру;
0 өнім сапасының көрсеткіштерін жоғарылатуға ұсыныстарды дайындау;
0 ақырғы пайдалану құжаттарын дайындау;
1 типін суреттуде баспаға шығаруға арналған өтініш берушінің хаты;
1 сенімділікке жүргізілген сынау әдістемесі мен бағдарламасы немесе өлшеу құралдарының сенімділік көрсеткішін растайтын сынау материалдары;
1 сериялық партияны өндіру кезінде өлшеу құралдарының республикада өңделетін тәжірибелі үлгілерінің алдын- ала сынауының протоколдары;
0 аттестациялау кезінде сынау зертханаларына қойылатын талаптар
V2 ХЗММ мақсаты – заңнамалық метрологияның жалпы мәселелерін қарастыру, соның ішінде:
0 аттестациялау кезінде сынау зертханаларына қойылатын талаптармен жұмыс
1 өлшеу құралдарын калибрлеу мен сенімдеу реті;
0 сипатталатын қасиеттері бойынша
1 метрологиялық қызмет уйымдарының оптималды формаларын жасау және оларды жүзеге асыру бойынша мемлекеттік предписание тұтастығын қамтамасыз ету;
0 көрсеткіш түрі бойынша
0 бағалау үшін қолдану бойынша
1 әртүрлі квалификация деңгейлері бойынша метрология саласында мамандар даярлаудың бірыңғай принциптерін бекіту.
0 сипаттау қасиетінің саны бойынша
V2 Заңнамалық метрологияның жалпы мәселелерін ХЗММ қарастыру мақсаттары:
0 сынақ жүргізу үшін әр топтан үлгілерді сұлба бойынша іріктеу
1 Өлшеу құралдарының дәлдік класстарын бекіту;
0 тастардың төзімділігі және орташа тығыздығын анықтау үшін үш тасты таңдап алады;
1 Өлшеу құралдарының типтерін, үлгілерінің, өлшеу құралдары жүйесін анықтаудың біртектілігін қамтамасыз ету;
0 аязға төзімділігін анықтау үшін алты тасты таңдап алады;
1 Метрологиялық сипаттамаларын унификациялау үшін сынау бойынша ұсыныстар;
0 ұстауға төзімділігін анықтау үшін таңдап алынан партиядан алты тасты таңдап алады;
0 сыртқы геомертиялық өлшемдері және сыртқы түрін тексеру үшін таңдауға бақылау
V2 физика-механикалық қасиеттерін бақылаудың уақыт бойынша өзгерісі
төмендегідей бөлінеді:
0 сынауға арналған нормативті-техникалық құралдар
0 сынау жабдықтары
1 динамикалық,
1 статикалық,
0 сынау құралдары
0 сынау категориясы
0 сынауды жүргізуші
1 қайталанбалы
V2 Қатаңдықты өлшеудің Виккерс, Бринель, Рокквелл әдістерімен өлшеу қалай жүргізіледі?
1 болат шыныққан шарикті басумен өлшеу;
0 ағаштарды бөледі
0 жылуөткізгіштікке зерттейді
0 тастардың төзімділігін анықтау
1 алмазды пирамиданы басумен қаттылықты өлшеу;
0 керамикалы заттардың орташа тығыздығын анықтау
0 сұйықтарды қаттылыққа сынау
1 стандарттық типті (алмаздық конус немесе болат шарик) ұштықты басумен өлшеу
V2 Қаттылықты өлшеудің негізгі әдістері
1 Виккерс
0 Ом
1 Рокквелл
0 Ньютон
0 Резерфорд
0 Аристотель
1 Бринель
0 Генрих
V2 Металлдардың қаттылығы неге тәуелді қасиет?
0 қасиеттеріне
1 мықтылыққа
1 иілгіштікке
1 өлшеу әдістеріне
0 механикалық кернеуге
0 салмақты сынауға
0 бұйымды дұрыс конструкциялау
0 механикалық
V2 Қаттылықты Роквелль әдісімен өлшегенде екі жүктеме әсерімен қандай үлгімен қысым түсіреді?
1 алмаз конус
0 элементтері қызу
0 ылғалдылық
1 болат шарик
0 температура
1 алмаз конус, болат шарик
0 абсолютті ылғалдылық
0 сынау түрлері
V2 Виккерс әдісімен материалдардың қаттылығын өлшегенде сыналатын үлгіге қандай қысым түсіріледі
0 төменгісі 12 кг∙с
1 төменгісі 5 кг∙с
0 жоғарғысы 200 кг∙с
1 жоғарғысы 120 кг∙с
0 12 кг∙с пен 200 кг∙с арасындағы
1 5 кг∙с пен 120 кг∙с арасындағы
0 25 кг∙с пен 280 кг∙с арасындағы
0 98 кг∙с пен 679 кг∙с арасындағы
V2 Материалдарды созылуға сынау мақсаты:
1 қарауға дейін созылу кезінде материалдың іс – әрекетін сынау;
0 реттеуші камерада талап бойынша температура мәнін сынау
0 климаттық толтырылуы мен бұйым категориясына қарай сынау
0 камераны жауып құрылғыны үзілістен кейін сынау
0 бұйым жылдамдығы камера жылдамдығынан төмен жағдайда сынау
0 ортаның жылулық тепе-теңдігін ескере отырып сынау
1 созылу диаграммасын алу
1 үлгі материалдың негізгі механикалық сипаттамасын анықтау.
V2 Созылуға статикалық сынау кезінде материалдардың төмендегі механикалық сипаттамаларын анықтайды:
0 сынаудың негізгі сатыларын
0 зерттеу, бақылау және салыстырмалы сынаулар
0 адамзат өміріне қажетті заттың барлығын өндіріс өнімі деп атауға болады.
1 пропорционалдық шегі δпц - Гук заңына жақын ең үлкен кернеу;
1 аққыштық шегі δт - пластикалық деформациясы жүктеменің үлкенін елемей өсетін үлкен кернеу;
0 өндірістік өнімді сапасы мен санына байланысты бағалау
0 бақылау және салыстырмалы сынаулар
1 тығыздық шегі δу – үлгіде қалдық деформациялар пайда болмайтын үлкен кернеу;
V2 Созылуға сынау нені анықтау мақсатында жүргізіледі?
1 беріктілікті
1 серпінділік модулін
0 температурасын
1 Пуассон коэффииентін
0 ылғалдылығын
0 жылусыйымдылығын
0 жылдамдықты
0 үдеуді
V2 Өнімнің жұмыс істеуіне әсер ететін негізгі факторлар:
0 беріктілікті
1 температура, ылғалдылық,
0 серпінділік модулін
0 Пуассон коэффииентін
1 ауадағы қоспалар
0 климаттық және табиғи
0 биологиялық, радиациалық
1 атмосфералық қысым, күннің сәулеленуі.
V2 Жылулық әсер ету болуы мүмкін.
0 ағысты
1 стационарлы
1 мерзімді емес
1 мерзімді
0 кешіктірілген
0 кепілденген
0 бұйымдық
0 техникалық
V2 Стационарлы, мерзімді, мерзімді емес жылулық әсер етулердің анықтамасын бер
0 бұйымды сынау жүктеме арқылы жүреді
1 қоршаған ортамен немесе өнім ішінде жылулық алмасу (әсер) орындалса.
0 бұйымды сынау жүктемесіз жүреді
0 бұйымды камерада сынау жолдары.
1 өнімнің қайталама, қысқа уақыт кезінде, қоршаған ортаның және температураның тәуліктік өзгерісі кезінде және үнемі сәулелендіру жағдайында пайда болады.
1 жылу мен суықтың бірлік немесе салыстырмалы кездейсоқ әсерінен болады.
0 бұйымды камерада және монтажды жұмыстарға қатысты орындау
0 климаттық сынау жабдықтары әртүрлі конструктивті жолдармен орындау
V2 Құрылымды бақылауда жүргізілетін талдаулар
0 қалыпты климаттық жағдайда талдау
0 бұйымды параметрлерін талдау
0 бұйым температурасын талдау
1 макроқұрылымды талдау
1 микроқұрылымды талда
1 рентген – құрылымды талдау
0 механикалық құрамын талдау
0 тасымалдау және сақтауда жылу тұрақтылығына талдау
V2 Адамның денсаулығына ерекше әсер етуі бойынша:
0 жылулық
0 жоғары жылдамдықты
0 жоғары температуралы
1 канцерогендер;
0 топтасқан
1 мутагендер;
0 дараланған
1
ұрпақты болу функциясына уытты әсер ететін заттар;
V2 Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік реттеудің мақсаттары:
0 есептеу жүйесінің негізгі функциялары – автоматтандырылған кешендердің қызметтері қамтамсыз етілуі;
1 адам өмірі мен денсаулығына және қоршаған ортаға тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
0 бақылау және жеке процестерді жүргізу және сынау кезінде қажет етілетін деңгейді ұстап тұруды қамтамасыз ету;
0 техникалық кешен жағдайына бақылау жүргізуді қамтамасыз ету;
1 тұтынушылардың заңды мүдделерін қорғауды, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
1 ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
0 қызмет етуге бақылау және автоматтандырылған кешендерді түгелдей басқаруды қамтамасыз ету;
0 сынауға қажетті шартты алу үшін жеке процестерде келісімге келуін қамтамасыз ету;
V2 Техникалық реттеудің міндетті регламенттеу саласындағы негізгі мақсаттары:
1 өнімнің, көрсетілетін қызметтің қауіпсіздігіне және сапасына қатысты тұтынушыларды жаңылыстыратын іс-әрекеттердің алдын алу;
0 бұйымның сенімділік деңгейін қамтамасыз ету;
1 өнімнің, процестердің адам өмірі мен денсаулығы және қоршаған орта, оның ішінде жануарлар мен өсімдіктер дүниесі үшін қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
0 бұйымның әлсіз жақтарының пайда болуын жою жолдары;
1 ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
0 негізгі факторларға тәуелділігінің мүмкіндігін қамтамасыз ету;
0 сенімділіктің тағайындалған сипаттамаларын бекітуді қамтамасыз ету;
0 бұйымның сенімділігін жоғарылату бойынша іс шараларды дайындау;
V2 Зертханалар сәйкестiктi растау жөнiндегi органдармен немесе басқа өтінім берушiлермен жасалған шарт жағдайларында келесі жұмыстар атқарылады:
0 сенімділікке сынау нәтижесінде бұйымның толық сипаттамасын алу;
1 өзiнiң аккредиттеу саласы шегiнде сәйкестiктi мiндеттi немесе ерiктi растау мақсатында объектiлерге сынақ жүргiзедi;
0 зертхана аралық сынақ жүргізіледі;
0 мамандарды сертификаттау;
1 сынақ нәтижелерiнiң дәйектiлiгiн қамтамасыз етедi;
1 уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен және нысандар бойынша жұмыс нәтижелерiн ресiмдейдi және бередi;
0 мемлекеттік бақылау жүргізіледі және қадағалау талаптары жоғарылайды
0 саудадағы сәйкестік сертификаттарының бағалануы
V2 "Жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентінің қолданылу саласы
1 былғары мен теріден жасалған киім мен бұйымдар;
0 Қазақстанның сынақ жұмыстарының халықаралық деңгейге жоғарылауы
0 ILAC, IAF құрамына кіру;
1 киімдер және тоқыма және трикотаж материалдардан жасалған іш киімдерді қоса алғанда, бұйымдар;
0 сертификаттау және стандарттау жұмыстары;
0 АЭС құрылымдық материалдары;
0 сынақ және экологиялық зертханалар;
1 төсек-орын жаймалары мен көрпелер;
V2 Өндіру кезінде өнімнің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар
0 материал қасиеттері, сыналатын бұйым беріктілігін анықтайтын үлгілер;
1 Өндіру кезінде өнімді дайындау процесінің жобалық құжаттаманың және Техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігі қамтамасыз етілуі қажет;
0 бөлшектер мен жеке бұйымдардың қызмет етуіне технологиялық және конструктивті әсерінің есебін қатесіз дайындау;
0 Өндіруші кәсіпорындарда қабылданған технологиялық процестердің, кәсіпорындарда қолданылатын менеджмент жүйелерінің кешенін ескере отырып, жобалық құжаттамада көзделген өнімнің қауіпсіздігі талаптарын қамтамасыз етуге талдау жүргізеді.
0 жеке механизмдердің өзара әрекетін есепке алу және жұмысқа қабілеттілік көрсеткіштеріне құрастырушы элементтерінің әсер етуші шамаларын қауіпсіздікпен қамтамасыз ету;
1 өндіру кезінде қосылатын шикізат пен материалдардың, технологиялық процесстің және дайын өнімнің қауіпсіздігін бақылау мүмкіндігі қамтамасыз етілуі тиіс.
0 машина толығымен, машинадағы механизм мен тораптардың өзара әрекеті және оның пайдалану шарты мен жұмыс режимі есепке алынады;
0 машиналар жүйесі, сенімділік көрсеткіші жеке машиналардың өзара әрекетіне, бірлікті өндірістік кешенмен байланыстығымен есепке алынғанда.
V2 Өнімнің қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар
0 шет елдік сынақ құжаттарына қойылатын талаптары болуға тиіс;
1 өнімнің физикалық-гигиеналық қасиеттерінің көрсеткіштері белгіленген нормаларға сәйкес болуы тиіс;
1 өнімді рұқсат етілген деңгейге дейін тұтану қатерін болдырмау немесе оны төмендету үшін материалдар мен дайын өнімнің отқа төзімді қабаттары болуы тиіс;
1 өнім түрі, мақсаты бекітілген стандарттау жөніндегі қолданыстағы нормативтік құжаттарға, өнім өндіруші бекіткен үлгі-эталондарға және техникалық сипаттамаларға сәйкес болуға тиіс;
0 белгілі бір физикалық шамамен оның өлшем бірлігі ретінде қабылданған мән арасындағы сандық қатынасты іс жүзінде анықтауға арналған ақпараттық процесс болуы тиіс;
0 өлшеу экспериментін жүргізуге қолданылатын техникалық сипаттамалары мөлшерленген техникалық құрылғы болуы тиіс;
0 бақыланып отырған объект қасиеттерінің немесе сипатының белгілі бір мөлшерге сәйкестігін анықтау процесі болуы тиіс;
0 өлшеу ақпаратын алу үшін қолданылатын өлшеу жабдықтарын жасау мен оларда дұрыс пайдалану және бұл кезде пайда болатын ғылыми сұрақтарға жауаптар берілуі тиіс.
V2 Тоқыма және трикотаж материалдардың және олардан жасалатын бұйымдардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар
1 белгіленген химиялық және физикалық-химиялық қасиеттері көрсеткіштерінің кешенімен (бояудың беріктігі, ылғал тартқыштығы, ауа өткізушілігі, үлестік электрлік қарсылығы, құрамында формальдегидтің және басқалардың болуы) қамтамасыз етілу;
0 туынды ФШ мен олардың бірліктерін тудыру қарапайымдылығы, яғни байланыс теңдеулеріндегі пропорционалды коэффициенттерді бірге теңестіру;
0 негізгі мен туынды бірліктерді пайдалану және төменгі эталондармен оларға өлшем берудің жоғары дәлділігі;
0 негізгі бірлік эталондарының жойылмауы, яғни жоғалтқан жағдайда оларады жаңадан қайта жасау мүмкіндігі;
1 Өнімнің өндірісі үшін пайдаланылатын шикізат пен көмекші материалдар Қазақстан Республикасында қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес болуы тиіс.
0 бірліктің орнын басу, олардың өлшемдерін сақтау және жаңа бірліктер жүйесін енгізген кезде оларға ат беру, бұл материалдық пен психологиялық шығындарды жоюға байланысты болады;
1 Химиялық талшықтардың адам денсаулығына қауіпсіздігін бағалау санитарлық-химиялық зерттеуді, уыттылығын бағалауды және аккредиттелген зертханаларда физикалық-механикалық сынақтарды қамтитын кешенді сынақтар нәтижелері бойынша жүзеге асырылуы тиіс.
0 негізгі мен туынды бірліктердің эталондармен бірге сақталуынның ұзақ уақыттылығы;
V2 Аяқ киімнің қауіпсіздік көрсеткіштері:
0 физикалық шаманың шын мәні;
0 физикалық шаманың нақты мәні;
1 механикалық;
1 биологиялық;
1 химиялық;
0 өлшеу нәтижесі;
0 өлшеу нәтижесінің қателігі;
0 өлшеу құралдарының қателіктері;
V2 Аяқ киім механикалық, биологиялық және химиялық қауіпсіздік көрсеткіштерінің анықтамасын бер
1 аяқ киімнің төменгі бөліктерінің, өкшесінің дайындама жіп тігістерінің бекітілу беріктігі, пішін өзгерісі көрсеткіштері;
0 өлшеу нәтижесі Х пен өлшенетін шаманың ақиқат (немесе нақты) мәні Q арасындағы айырымы:
= X – Q
0 қандай да бір ФШ-ны бірдей жағдайларда ұқыпты түрде қайталап өлшеу кезінде кездейсоқ түрде (таңбасы мен мәні бойынша) өзгеретін өлшеу нәтижелерінің бір құрамының көрсеткіші;
1 денсаулыққа қауіпті химиялық заттардың шекті бөлінуімен, материалдар бояуларының құрғақ және ылғалды үйкелуге, терлеу әсеріне беріктік көрсеткіштері;
0 берілген объектінің мөлшерлі түрдегі және сапасы жағынан қасиетін бейнелейтін идеалды мәні. Ол біздің сана сезімімізге тәуелді емес, идеалды шама болып табылады;
1 бұйымның физикалық қасиеттерінің көрсеткіштерімен (иілгіштігі, су өткізбеушілігі);
1 бұл тәжірибеден алынған және мақсатқа сай сол бір керекті шын мәнге жақын шама болып табылады;
0 өлшеу жолымен алынған шаманың шын мәнін өзінше жуықтап бағалау көрсеткіштері.
V2 Ықтимал радиациалық қауіптілік дәрежесі бойынша ЯРЭҚ (ядролық, радиациялық және электрлік-физикалық қондырғыларды) жіктемесінің мынадай санаттары қолданылады:
1 II санатқа авария кезінде радиациялық әсері ЯРЭҚ-тың санитарлық-қорғалған аумақпен шектелетін қондырғылар жатады;
1 I санатқа авария кезінде ЯРЭҚ-тың санитарлық-қорғалған аймағынан тыс жерлердегі халыққа радиациялық әсер етуі мүмкін және халықты қорғау жөнінде шаралар қажет болатын қондырғылар жатады;
0 I санатқа белгісіз тұрақты жүйелі қателіктерді жою тәсілінің аса универсалды түрі яғни мәні бірдей шама әртүрлі әдістермен (аспаптармен) өлшенетіні. Олардың әрқайсысының жүйелі қателіктері барлық жиынтықтың әртүрлі кездейсоқ шамалары болып табылатыны жатады;
0 екі рет бақылап өлшеуді қарастырады, ондағы бақылау тұрақты жүйелі қателік әрбіреуінің нәтижесіне әртүрлі таңбалармен кіретіндей етіп орындалады.
1 III санатқа радиациялық әсері ЯРЭҚ-тың орналасу алаңымен шектелетін қондырғылар жатады;
0 II санатқа екі рет өлшенетін және екі жағдайда да тұрақты қателіктің себебі әртүрлі, бірақ бақылау нәтижесінің заңды әрекеті бойынша белгілі болатындай етіп жүргізілетін салыстыру әдісінің бір түрі болып табылатындығы жатады;
0 I бірдей шамаларды қайталап өлшеу кезінде кездейсоқ түрде өзгеретін өлшеу қателігінің бір құрамы болып табылатындығы жатады;
0 II берілген жағдайда күтілу қателігінен асатын өлшеу қателігінін айтады. Дөрекі қателіктердің туу себебі болып өлшеу құралдарының жөнделмеуі, өлшеу жағдайлары мен әсер етуші шамалардың бірден өзгеруі болып табылады.
V2 Радиациялық бақылау жүйесінің жобасында келесілер болады:
0 өнеркәсіптік жиіліктің токтарын өлшеу;
0 электромагнитті жүйенің амперметрлерінің өлшеуі;
0 өнеркәсіптік жиілікте кернеуді өлшеуі;
0 электр қуатын өлшеуі;
0 электродинамикалық ваттметрдің айнымалы токтағы жұмысы;
1 бақыланатын параметрлердің рұқсат етілетін деңгейлері;
1 радиациялық бақылау объектілері;
1 радиациялық бақылау түрлері;
V2 ЯРЭҚ-ты пайдалану кезінде ЯРЭҚ-тың сыртқы әсерлерден қорғалуын бақылауды ... (қажетті түсініктерді қой) арқылы жүзеге асыру керек:
0 әрекет принциптері сұйықтың (сұйықты) көлемі немесе қатты денелердің (биметталды және дилометриялық) сызықты өлшемдерін температураға байланысты өзгертуге негізделген;
1 ғимараттардың, құрылыстардың тәртібін, оның ішінде олардың қисаюы мен шөгулерін бақылау, қауіпсіздік үшін маңызды құрылыс конструкциялары тораптарының жағдайын бақылау және диагностикалау;
0 тұйықталған көлемінде орналасқан сұйықтардың, булы сұйықты қоспалардың немесе газдардың қысымдары температураға байланысты өзгереді. Олар -5-тен +6300С аралығындағы температураны өлшеу үшін пайдаланады;
1 қорғаныш құралдарының жағдайын мерзімді тексерулер (сейсмикалық оқшаулау, демпфирлі құрылғылар және т.б.), сондай-ақ оларды сынау;
0 әртүрлі материалдар-дың электр кедергілері температураны өзгерту кезінде өзгертуге негізделген. Температураны өлшеу шектері бұл жағдайда 10-260-дан + 1000С-ға дейін металды үшін және –100-ден +3000С-ға дейін жартылай өткізгіш кедергі термометрлері (термистрлер) үшін құрайды;
0 термоэлектрлі термометрлер (термоэлектрлі түрлендіргіш-тер), олардың әрекет принциптері әртекті термоэлектрод-өткізгіштерден немесе жартылай өткізгіштерден тұратын тұйықталған тізбектің спайларының біреуінің температурасын өзгерту кезіндегі электрқозғалтқыш күшінің пайда болуына негізделген;
1 сыртқы әсерлерден қорғау мен ескерту үшін пайдаланылатын өлшеуіш, тіркеуші, ақпаратты беруші аппаратуралардың ақаусыздығын бақылау;
0 түрлі-түсті пирометрлері, олардың 200-ден38000С-ға дейінгі аралықтағы температураны өлшеу екі толқын ұзындығының сәулелену интенсивтігінің қатынасын өлшеу есебінен жүреді.
V2 Атом энергиясын пайдаланумен байланысты барлық қызмет түрлері үшін, ұйымдар, басшылар мен орындаушылар үшін қауіпсіздік мәдениетінің негізгі белгілері мыналар болып табылады:
0 бұйымның тозу мен бұзылу процестерінің және олардың бүліну дәрежесіне сәйкес келетін сипаттамалар. Сондай ақ, сынау кезінде зерттеу процесі бұйымның жұмыс қабілеттілігінің жоғалту себебі болып табылады, яғни тозу процестері, деформация, коррозиясы және т.б.
0 материалды сынау кезінде материалдың бұзылуына немесе оның қасиетінің өзгеруіне әкелетін процестерді зерттейді. Бөлшектер мен бұйымдар үшін бұзылу процестерімен басқа, қозғалыс дәлдігі (айналу), өзара жағдайда өзгеру (түйіндеу тозуы), үйкеліс коэффициентін анықтау жатады.
0 бұзылу процестерін бағалау немесе бұйымның шықпалы параметрлері қойылған тапсырмалар мен сынау объектілеріне тәуелді. Жалпы жағдайда сынау объектілерінің күрделілігі болғанымен сынауда үлкен көлемде жүргізіледі;
0 бұйымның шықпалы параметрлерінің өзгеруінің сипаттамасы (дәлдік, ПӘК(КПД)), олардың жіберілген шектерден шығу тоқтауға әкеледі. Бұйымның параметрлерінің өзгеруі және бұзылу процестерінің ізділігі болып табылады, олар бірнеше процестерге тәуелді болу мүмкін;
1 жауаптылық - ұйымның жауаптылығын, қызметтік міндеттерді белгілеу мен сипаттау және оларды жекелеген тұлғалардың түсінуі арқылы іске асырылады;
0 сенімділікке сынау кезіндегі объекттің өзгеру сипаттамасы, оның күрделілігі және машиналардың жеке элементтері мен тораптарын сынауды бағалауынан тәуелді;
1 білім және құзыреттілік - кәсіби даярлық және персоналға арналған нұсқаулықтар, сондай-ақ оның өзін-өзі дайындауы арқылы қамтамасыз етіледі.
1 қадағалау (бақылау) - инспекциялар, тексерістер мен сараптамалар тәжірибесін және жекелеген тұлғалардың сындарлы ұстанымына ден қоюға дайындығын қамтиды;
V2 Бұзылмайтын бақылау саласында І-ші деңгейдегі маман біліктілігіне қойылатын талаптар
0 машиналардың бірінші өнеркәсіптік үлгілерінде (бір немесе бірнеше бұйым) сенімділікке эксплуатациялық сынаумен бекітеді;
0 пайдаланудың нақты шарттарының конструктивті элементтерінің жұмыс режимдері және зерттеу шарттары тереңдетілген және кеңейтілген, тәжірибелік үлгіде бұл зерттеулер азғана көлемде жүргізіледі;
0 өндірістік тексерулер мен бірінші дананы пайдалану кезінде бұйым тоқтауының себебін анықтау;
1 бақылауды жүргізетін техникалық құрылғылардың құрылысы мен оларды қауіпсіз пайдалануға қойылатын талаптарды, электр қауіпсіздігі мен өрт қауіпсіздігіне қойылатын талаптарды білуі;
0 макетті өңдеудің нәтижесінде машинаға енгізілген өзгертулерді сараптамалық тексерулер, сондай ақ конструкторлық бюроның сериялық конструкторлары ұсынған өзгерту мен модификациялау;
1 ақаулардың түрін, олардың нақты объектілердегі мүмкін болатын аймақтарын және пайда болуының негізгі себептерін білу;
0 сынаудың соңғы түрі болып күрделі және еңбексыйымдылық болып табылады. Бұл элементтер жүйесін жоғары және төменгі температураларда зерттеу қажеттілігімен тереңдетіледі;
1 физика, электр техникасы, электроника, механика, материалдардың технологиясы және материал тану бойынша жалпы заңдылықтарды білу;
V2 Бұзылмайтын бақылау саласында І-ші деңгейдегі маманның атқаратын қызметтері
1 бақылау жүргізе, ақауларды іздеу бойынша операциялар орындайды, бақылау нәтижелері бойынша есеп береді;
1 аппаратураны реттей және жөндей, өзінің жұмыс орнын тиімді ұйымдастыра;
0 сынау тұрақты режим кезінде жүргізілгенде эксплуатацияның типтік шартына әсер ету кезінде жіберілетін едәуір қарқындылығына ықпал етеді;
1 бақылау аяқталғаннан кейін объектімен қажетті операцияларды жасай алады, объектіні бақылауға дайындайды;
0 сынау бірнеше типтік режим кезінде жүргізілгенде бұйымның едәуір таралған эксплуатациялық жағдайларын жасау;
0 сынау техникалық шарттар диапазонында негізгі факторлармен әртүрлі байланыс кезінде жүргізілгенде бұйымның эксплуатация кезінде материалдың жұмыс істеу үшін сипаттамаларын анықтайды;
0 сынаудың еңбексыйымдылығы төмендеуі мүмкін, егер процестің физикалық көрінісі белгілі болса және көп факторлы тәжірибелі жоспарлау әдісін қолдану
0 материалдардың беріктігін сынау үшін жүктеме беру
V2 Бұзылмайтын бақылау саласында біліктілігі ІІ-ші деңгейдегі маманның атқаратын қызметі:
0 сертификатталған өнімнің, процестің техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға сәйкестігін растау жөніндегі аккредиттелген органның уәкілетті орган белгілеген тәртіппен жүзеге асыратын тексеруі;
1 аппаратураның жұмыс қабілеттілігін тексере және оны берілген көрсеткіштерге реттейді
1 І-ші деңгей үшін көрсетілген барлық операцияларды жүзеге асырады, қолданылатын әдіс үшін бақылау сызбасын таңдайды;
0 қауіпті фактордың іске асу ықтималдығы мен оның зардаптарының ауырлық деңгейінің ұштасуын ескере отырып, адамның өміріне, денсаулығына, қоршаған ортаға, оның ішінде өсімдіктер мен жануарлар дүниесіне зиян келтіруіне байланысты жол берілмейтін қауіп-қатердің болмауы;
0 өнімнің өмірлік циклінің процестерін қоса алғанда, қандай да бір тапсырылған нәтижеге жету жөніндегі өзара байланысты және дәйекті іс-қимылдар (жұмыстар) жиынтығы;
1 стандарттарды және нормативтік-техникалық құжаттарды қолдана отырып, нақты объектілердің бақылау карталарын жасайды;
0 өнімнің стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігіне сынақ жүргізетін зертхана, соның ішінде мемлекеттік органдар зертханасы;
0 зардаптарының ауырлық деңгейі ескеріле отырып, адамның өміріне немесе денсаулығына, қоршаған ортаға, оның ішінде жануарлар мен өсімдіктер дүниесіне зиян келтіру ықтималдығы;
V2 Бұзылмайтын бақылау саласында біліктілігі ІІІ-ші деңгейдегі маманға қойылатын талаптар
0 өнімнің, процестердің адам өмірі мен денсаулығы және қоршаған орта, оның ішінде жануарлар мен өсімдіктер дүниесі үшін қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
1 бақылау объектісінің құрылымдық ерекшеліктерін, дайындау технологиясын, пайдалану мен жөндеуді, ақаулардың түрі мен типін, объектіге әсер ететін жүктемелерді және өзге факторларды ескере отырып олардың пайда болуы мүмкін аймақтарын;
0 өзiнiң аккредиттеу саласы шегiнде сәйкестiктi мiндеттi немесе ерiктi растау мақсатында объектiлерге сынақ жүргiзедi;
0 уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен және нысандар бойынша жұмыс нәтижелерiн ресiмдейдi және бередi;
1 бақылаудың осы әдісі үшін қолданылатын шығыс дефектоскопиялық материалдарды таңдау және сапасын тексеруді қоса алғанда, аппаратураның құрылысы принциптерін, функционалдық сызбаларын және сапасын тексеруді; белгіленген түрдегі объектілерді (өнімді) тексеру үшін қолданылатын бақылау жүйелерін; осы бақылау әдісін метрологиялық қамтамасыз етуді;
0 өнімнің, көрсетілетін қызметтің қауіпсіздігіне және сапасына қатысты тұтынушыларды жаңылыстыратын іс-әрекеттердің алдын алу;
0 өнімнің, процестердің адам өмірі мен денсаулығы және қоршаған орта, оның ішінде жануарлар мен өсімдіктер дүниесі үшін қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
1 бақылаудың осы әдісінің зиянды экологиялық факторларын және олардың қоршаған орта мен адамға зиянды әсер етуінің алдын алу әдістерін жасау;
V2 Өнімдердің іріктеп алынған үлгілері қандай болуға тиіс?
0 жинақталмаған;
1 жинақталған;
0 түйілмеген;
1 буып-түйілген;
0 буылмаған;
1 пломбыланған (мөр басылған);
1 түйілмеген;
0 пломбыланбаған.
V2 Сараптау (талдау, сынақтан өткізу) үшін өнімдердің үлгілерін іріктеу тәртібі:
0 1-ші - тұтынушылық талаптарын қамтамасыз ететін және қолдануға жарамды өнімнің қасиетерінің жиынтығын анықтау;
1 1-ші - бақылау және қадағалау жүргізу үшін өнім үлгілерін іріктеу, оның ішінде іріктеп алынатын үлгілердің саны нормативтік құқықтық актілердің және Қазақстан Республикасының нормативтік құжаттарының өнімге және өнімдерді сынақтан өткізу әдістеріне қойылатын талаптарға сәйкес анықталады;
0 2-ші - әрбір бұйымға тән қасиет, яғни қаттылығы, иілгіштігі, музыкалық аспаптар үшін резонанстық қасиеттерін анықтау;
0 3-ші - өнімнің пайдалануға жарамдылық қасиеттеріне кепілдік береді;
0 әртүрлі өнімнің өзіне ғана тән қасиетінің сипаттамаларын беру.
1 2-ші - өнімдердің үлгілерін іріктеуді бақылау және қадағалау органының лауазымды адамы тексерілетін субъект басшысының немесе өкілінің және тексерілетін субъектінің уәкілетті адамының қатысуымен жүргізеді және өнімнің үлгілерін іріктеу актісімен расталады;
0 өнімнің қасиеті оның пайдалануға жарамдылғына кепілдік береді. Өнімнің сандық және сапалық сипаттамаларымен танысып жарамдылығы жайында шешім қабылдау;
1 3-ші - өнімдердің үлгілерін іріктеу актісі үш данада жасалады. Актінің барлық даналарына өнімдердің үлгілерін іріктеп алған лауазымды адам және тексерілетін субъектінің басшысы не өкілі қол қояды;
V2 «ҚазМетрИн» келесі зертханалық салыстыру сынақтарын ұйымдастырады
1 су ерітінділердегі катиондардың мөлшері;
1 Роквелл және Супер-Роквелл арқылы өлшенетін қаттылығы;
0 өлшеу дәлдәгі;
0 өлшеу қателігі;
1 су ерітінділердің рН көрсеткіші;
0 өлшеу әдісі;
0 сапа көрсеткіші;
0 қауіпсіздік талаптары;
V2 Өлшеу құралының типін бекітуге өтініш беруші келесі құжаттарды қосымша береді:
1 сынау бағдарламасын немесе типтік бағдарламаға қосымша өлшеу проектісі
0 бұрыштарды өлшеуге қажет аспаптар (қарапайым аспаптар: транспортирлер, эккерлер, эклиметр, буссолдар, негізгі бұрыш өлшегіш аспаптар әр түрлі теодолиттер);
0 ұзындықтарды өлшеуге пайдаланылатын аспаптар (сызғыштар, рулеткалар, ленталар, ұзындық өлшеуіштер, оптикалық қашықтық өлшеуіштер, ілмелі ұзындық өлшеуіш аспаптар, жарық сәулелі өлшеуіштер, радиоқашықтық өлшеуіштер);
0 биік айырымдар мен биіктіктерді өлшеуге арналған аспаптар түрлі деңгейлері бар нивелирлер, әр түрлі компенсаторлары бар нивелирлер, лазерлі нивелирлер, микронивелирлер, гидронивелирлер, микробарометрлер, профиль-сызғыштар);
1 толық техникалық және метрологиялық сипаттамаларының мазмұны берілген өндіруші фирманың құжаттар жиынтығы;
1 өлшеу құралдарының Қазақстан Республикасында эксплуатация кезіндегі өлшеу тұтастығымен қамтамасыз етілгендігі жөніндегі және олардың салыстырып тексерілуі, сервистік қызыметтері мен жөнделуі жүргізілетін мекемелер туралы мәлімет;
0 топографиялық түсірістерге қажет аспаптар (кипрегельдер, тахеометрлер, топографиялық байланыстырушылар, инерциялық жүйелер);
0 арнайы тағайындалған аспаптар (вертикаль жобалау аспаптары, жармалық өлшеу аспаптары),т.б. аспаптар (оптикалық тіктеуіштер, рейкалар).
V2 Сынау жабдықтары алғашқы мерзімді және кезексіз аттестаттаудан өтеді. Бұл аттестаттау түрлері:
0 жүргізілетен операциялар;
0 көмекші құралдар;
0 аттесттациялауға дайындалу;
1 жалпы өндірістік қолданылатын;
1 салалық қолданылатын;
0 пайдалануға жарамдылы;
1 арнайы қолданылатын;
0 аттестациялаудың нәтижесі.
V2 Өткізу орнына байланысты сынаулар қалай бөлінеді?
1 зертханалық,
0 шама мөлшерін сынау;
1 полигондық;
0 өлшемділікті сынау;
0 стандарттық үлгіні сынау;
0 уақыт пен жиілік эталондарын сынау;
1 табиғи;
0 құрылымдық сынау.
V2 ТШР құралымен рельстің қаттылығына сынау жүргізгенде қойылатын талаптарды көрсет
1 өнім биіктігі 200 мм аспау керек
0 із центрінен кромкаға дейінгі ара қашықтық 40 мм аспауы керек
1 із центрінен кромкаға дейінгі ара қашықтық 40 мм аспауы керек
0 із центрінен кромкаға дейінгі ара қашықтық 30 мм аспауы керек
0 із центрінен кромкаға дейінгі ара қашықтық 30 мм аспауы керек
өнім биіктігі 200 мм аспау керек
0 өнім биіктігі 600 мм аспау керек
1 із центрінен кромкаға дейінгі ара қашықтық 40 мм аспауы керек
өнім биіктігі 200 мм аспау керек
0 өнім биіктігі 600 мм аспау керек
V2 Өлшеу санына байланысты бақылау түрлерін көрсет
1 даралық, еселік;
1 даралық;
0 кездейсоқ;
1 еселік;
0 кездейсоқ, таңдаулы;
0 автвматтандырылған, автвматты;
0 жедел;
0 үздіксіз, жиілікті;
V2 Орындаушыға байланысты бақылаудың орындалуы
0 стационарлы;
0 қозғалмалы;
0 бұзылатын;
0 бұзылмайтын;
0 жедел;
1 өздік бақылау;
1 шебердің бақылауы;
1 инспекциялық бақылау;
V2 Металдар мен қоспалардың жылусыйымдылығын калориметрлік әдіспен анықтағанда қандай калориметрлер қолданылады?
0 активті калориметрлер;
0 пассивті калориметрлер;
1 Сайкстың құрылымымен жасалған калориметр;
0 автоматтандырылған калориметрлер;
1 Смиттің құрылымымен жасалған калориметр;
1 дифференциалды калориметрлер;
0 құйынды калориметрлер;
0 толқынды калориметрлер;
V2 Металдар мен қоспалардың тығыздығын анықтау әдістері
0 құлал типін бекіту;
0 салыстырып тексеру;
0 ұлғаю коэффициентін анықтау әдісі;
1 дилатометрлік әдіс;
1 гидростатикалық өлшеу әдісі;
1 тығыздықты пикнометрлік анықтау әдісі;
0 рычагты тез әсер ету әдісі;
0 термиалық ұлғаю коэффициентін анықтау әдісі.
V2 Металдар мен қоспалардың физикалық қасиеті магнит өріснің кернеуін өлшегенде қолданылатын әдістер
1 индуктивті;
0 электрлік кедергі әдісі;
1 магнитті;
0 электрлік әдіс;
0 фазалық ауысуды магниттік басқару әдісі;
0 резонанстық әдіс;
1 Холл эффекті;
0 шамалы құйынды әдіс;
V2 Ақаулардың негізгі түрлері
0 бұзылмаушылық қасиеті;
1 металдар мен қоспаларды тот басу;
0 радиографикалық;
1 термиялық жарылулар;
0 химиялық өңдеу;
0 визуалды;
1 беттік ақаулар;
0 оптикалық бұзылулар;

Приложенные файлы

  • docx 15913196
    Размер файла: 324 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий