Арайлым ТЦС сонгы

Мазмaны
13 TOC \o "1-3" \h \z \u 1413LINK \l "_Toc229052764"14Кіріспе 154
1 Дискретті хабарды тарату ж_йесі.......................................................................6
2 Дискретті хабарлар к™зініS сипаттамасы..........................................................7
3 Эффективті кодтау. Хаффмен ‰дісі....................................................................8
4 АрифметикалыK кодтау....................................................................................11
5 ЦиклдыK код......................................................................................................15
6 Б™гетке тaраKты кодтау. БумалыK кодтар......................................................28
7 Сигналдарды тіркеу т‰сілдері...........................................................................32
8 ^йлесімдеу.......................................................................................................35
9 Jайтарымды байланысы бар ж_йе46
Jорытынды.....................................................................................................51
ПайдаланылCан ‰дебиеттер............................................................................52
15


Кіріспе
BылымныS дамуы ж‰не техникалыK _рдістіS шапшаS дамуы байланыс Kaралдарын жинау ж_йелерін, аKпаратты тарату ж‰не ™Sдеуді жетілдіруінсіз м_мкін емес. СоSCы жылдардаCы жаSа аKпараттыK технологиялардыS интенсивті т_рде дамуы микропроцессорлыK техниканыS жедел KарKынмен дамуына ‰келеді, ол аKпаратты таратудыS цифрлыK ‰дістерініS дамуына ыKпал жасайды. Jазіргі заманCа сай актуальді м‰селелерге м‰ліметтерді тарату тaтынушыларCа цифрлыK Kызмет к™рсетуді жатKызуCа болады. Осы м‰селелерді шешу маKсатымен техниканыS Kазіргі жетістіктерін пайдалану арKылы к™птеген цифрлыK т_рде м‰ліметтерді тарату технологиялары шапшаS т_рде дамуда.
Бaл курстыK жaмыста дискреттік хабарларды тарату сaраKтарын Kарастырамыз. Бaл жаCдайда хабар aCымын байланыс арасында кодтыK комдинация тізбегі т_рінде таралатын квантталCан аналогтыK сигнал тізбегі ретінде т_сіндіріледі.
1 Дискретті хабарды тарату ж_йесі

Дискретті хабарларды тарату ж_йесініS KaрылымдыK сaлбасы 1-суретте к™рсетілген. Хабар к™зімен KабылдаCыш ж‰не хабарды сигналCа т_рлендіргіш дискретті хабарларды тарату ж_йесі Kaрамына кірмейді.


1 сурет- Дискретті хабарларды тарату ж_йесініS KaрылымдыK сaлбасы.

Хабар к™зініS кодалауышы деп хабар к™зінен ж‰не кейбір жаCдайда артыKшылыKтан KaралCан хабар. Арна кодалауышы деп Kатеден KорCайтын KaрылCыларды (JJJ) айтады. Арна кодалауышы мен декодалаушыны _здіксіз арнамен Kиыстыру _шін тарату ж‰не Kабылдау кезінде сигналдарды т_рлендіру KaрылCылары ( СТJ) Kолданылады. ^здіксіз арна аналогтыK сигналдарды тарататын байланыс арнасы.

2 Дискретті хабарлар к™зініS сипаттамасы

Хабар дискретті хабарлар к™зінен т_седі, ол таратылатын хабар алфавитімен сипатталады: А={Т,У,Л,Е,К,О,В,А_,А} АлфавиттіS ‰рбір хабары белгілі бір ыKтималдылыKпен пайда болады.
р(Т) = 0,053
р(У) = 0,021
р(Л) = 0,035
р(Е) = 0,072
р(К) = 0,028
р(О) = 0,090
р(В) = 0,038
р(А) = 0,062
р(_) = 0,601

ХабардаCы аKпарат саны оныS пайда болу ыKтималдылыCымен аныKталады. 1928 жылы хартли аKпарат санын мына формуламен аныKтауды aсынды:
13 EMBED Equation.3 1415

Энтропия жадсыз к™зден т_сетін ж‰не бір хабарCа келетін Н(А) аKпаратыныS орташа м‰ні. Энтропия дегеніміз дискретті хабар к™зініS аныKталмаCандыK ™лшемі, ол мына формуламен аныKталады:

13 EMBED Equation.3 1415

Бaл ™рнек дискретті хабарлар к™зініS энтропиясы _шін Шеннон формуласы ретінде белгілі. Энтропия – дискреттік хабарлар к™зініS т‰ртібіндегі белгісіздік м™лшері.
Егер бір ыKтималдылыCымен ‰рKашан бірдей хабар таралатын болса, энтропия н™лге теS. Егер ыKтималдыKтар бірдей ж‰не символдар к™зі т‰уелсіз пайда болса энтропия максималды.
Берілген хабардыS артыKшылыCын мына формуламен аныKтаймыз:

13 EMBED Equation.3 1415 ; 13 EMBED Equation.3 1415
МaндаCы k – хабар символыныS саны.
КодтыK комбинацияныS орташа aзындыCын былай аныKтаймыз:3 Эффективті кодтау. Хаффмен ‰дісі.

Эффективті кодтау- артыKшылыKты кетіруге баCытталCан іс-‰рекеттер. ОныS негізгі тапсырмасы хабар к™зініS таратуына екілік элементтердіS минимальді санын Kамтамасыз ету.
Эффективті кодтау ‰дістерініS жиі жиі Kолданылатыны Хаффмен ‰дісі.
Хаффман алгоритмі – минималды артыKшылыCы бар Kолайлы префиксті кодтау алфавитініS икемді алгоритмі. Jазіргі кезде м‰ліметті Kысу баCдарламаларында пайдаланылады.
Шеннон алгоритміне KараCанда Хаффман екі символдан артыK болатын туынды алфавит _шін Kолайлы болып Kала береді.

Хаффман ‰дісі
Тиімді кодтаудыS еS к™п Kолданатын ‰дісініS бірі – Хаффман коды. Хаффман кодтауыныS алгоритмі келесілерден тaрады:
Хабар баCанCа пайда болу ыKтималдыCыныS кемуі бойынша орналастырылады.
ЫKтималдыCы еS аз болатын хабарларды бір хабарCа біріктіреміз. ХабардыS ыKтималдыCы осы хабарлардыS ыKтималдыKтарыныS Kосындысына теS болады.
ЫKтималдыCы 1-ге теS болатын хабар пайда болмаCанша 1 ж‰не 2 Kадамдарды Kайталанып отырады.
Хабарларды біріктіретін ж‰не тізбектелген к™пм_шеліктерді Kaрайтын желілерді ™ткізіп аCаш к_йінде аламыз (жеке хабарлар аяKталCан т_йіндерді Kaрайды). ОS жаK бaтаKKа «1», ал сол жаK бaтаKKа «0» белгісін беріп кодталCан с™зді аныKтауCа болады.

Хаффман ‰дісімен кодтау
Алгоритм идеясы келесіден тaрады: белгілердіS хабарларCа кіру ыKтималдыCын біле тaра б_тін бит санынан тaратын айнымалы aзындыCы бар кодтардыS тaрCызу процедурасын сипаттайды. ЫKтималдыCы _лкен белгілерге KысKа кодтар беріледі. Айнымалы aзындыKKа Kарамастан Хаффман кодтарында декодтауCа м_мкіндік беретін префикс бар.
ТеS кодтар кезінде кодтыK комбинациядаCы жалCыз Kате тек Kана осы комбинацияныS дaрыс емес декодталуына ‰келеді. Префиксті кодтардыS салмаKты кемшіліктерініS бірі Kателер тізбегініS пайда болуы, яCни белгілі бір жаCдайда кодтыK комбинациядаCы жалCыз Kате осы комбинацияныS Cана емес келесі кодтыK комбинациялардыS да дaрыс декодталмауына ‰келуі м_мкін.


- 0,601 0,601 0,601 0,601 0,601 0,601 0,601 0,601 1
О 0,090 0,090 0,090 0,102 0,134 0,163 0,236 0,399
Е 0,072 0,072 0,073 0,090 0,102 0,134 0,163
А 0,062 0,062 0,072 0,073 0,090 0,102
Т 0,053 0,053 0,062 0,072 0,073
В 0,038 0,049 0,053 0,062
Л 0,035 0,038 0,049
К 0,028 0,035
У 0,021


АлынCан кесте негізінде кодтыK аCашты тaрCызамыз:
Кодтау н‰тижесінде ‰ріптер келесі символ тізбектерімен к™рсетілген:

Т У Л Е К О В А _
0101 01000 0000 0111 01001 001 0001 0110 1

l=4*0.053+5*0.021+4*0.035+4*0.072+5*0.028+3*0.09+4*0.038+4*0.062+1*0.061+4*0.062=1.864

Н(А) = -0.053*4.24+(-0.021*5.57)+(-0.035+4.85)+(-0.072*3.8)+ (-0.028*5.18)+(-0.09*3.49)+(-0.038*4.73)+(-0.062*4)+(-0.601*0.74)=2.11666


13 EMBED Equation.3 1415

2.АрифметикалыK кодтау

АрифметикалыK кодтаудыS артыKшылыCы: Kанша болсын шексіздікке жаKын бит санымен белгініS кодталуы; _лгіні бейімді ™згерту м_мкіндігі; жaмыс жылдамдыCыныS _лкен болуы.
АрифметикалыK кодтыS алгоритмі:
Бірлік кесіндіні алфавиттіS ыKтималдыKты хабарларына с‰йкес келетін б™ліктерге б™леміз.
Кодталатын блокта бірінші хабарCа с‰йкес келетін б™лікті таSдап аламыз. Оны Kосынды ыKтималдыKтарCа пропорцияналды б™леміз.
^стіSгі ж‰не астыSCы шекараларын ж‰не б™лік енін табамыз.
Кодталатын блокта екінші хабарCа с‰йкес келетін б™лікті таSдап аламыз (алCашKыда алынCан хабарCа с‰йкес келетін б™ліктен). Оны Kосынды ыKтималдыKтарCа пропорцияналды б™леміз.
3 ж‰не 4 пунктерін Kайталап отырамыз.
Кодталатын блокта соSCы хабарCа с‰йкес келетін б™лікті екіге б™ліп архив санын аламыз. Архивті екілік т_рде беру _шін д‰реже саны мына формула бойынша аныKалады: log2 (1/(3) +1.

АрифметикалыK кодтау _рдісі

р(А) = 0,062
р(В) = 0,038
р(Е) = 0,072
р(К) = 0,028
р(Л) = 0,035
р(О) = 0,090
р(Т) = 0,053
р(У) = 0,021
р(_) = 0,601

Q0 = 0
Q1 = Q0+р(А) = 0,062
Q2 = Q1+р(В) = 0,1
Q3 = Q2+р(Е) = 0,172
Q4 = Q3+р(К) = 0,2
Q5 = Q4+р(Л) = 0,235
Q6 = Q5+р(О) = 0,325
Q7 = Q6+р(Т) = 0,378
Q8 = Q7+р(У) = 0,399
Q9 = Q8+р(-) = 1

n=
·ki=1n*p(ai)=1*0,053+2*0,021+3*0,035+4*0,072+5*0,028+6*0,09+7*0,038+8*0,062+9*0,601+10*0,062=0,053+0,042+0,105+0,288+0,14+0,54+0,266+0,496+5,409+0,62=7,959

X8=Q6+p7*Q7=0,345034
Y8=Q6+p7*Q8=0,346147

·8=Y8-X8=0,001113

X5=Q8+p8*Q4=0,3452566
Y5=Q8+p8*Q5=0,345295555

·5=Y5-X5=0,000038955

X3=Q5+p5*Q2=0,3452604955
Y3=Q5+p5*Q3=0,34526330026

·3=Y3-X3=0,00000280476

X4=Q3+p3*Q3=0,34526097791872
Y4=Q3+p3*Q4=0,345261056452

·4=Y4-X4=0,00000007853328

X6=Q4+p4*Q5=0,3452609963740408
Y6=Q4+p4*Q6=0,345261003442036

·6=Y6-X6=0,0000000070679952

X2=Q6+p6*Q1=0,3452609968122565024
Y2=Q6+p6*Q2=0,34526099708084032

·2=Y2-X2=0,0000000002685838176

X11=Q2+p2*Q0=0,3452609968122565024
Y11=Q2+p2*Q1=0,3452609968289086990912

·11=Y11-X11=0,0000000000166521966912

X9=Q11+p11*Q0=0,3452609968189007288797888
Y9=Q11+p11*Q1=0,3452609968289086990912

·9=Y9-X9=0,0000000000100079702114112

X12=Q9+p9*Q0=0,3452609968189007288797888
Y12=Q9+p9*Q1=0,3452609968195212230328962944

·12=Y12-X12=0,0000000000006204941531074944МaраCат саны:

X1=
·12/2+X12= 0,3452609968192109759563425472

log2(
·12/2)+1=41белгі

АрифметикалыK кодтыS декодталуы
АрифметикалыK кодтыS декодталуы екі ‰діспен ж_зеге асады:
Кесіндіні масштабтау
Архивті масштабтау

Сипаттамасы
Шеннон кодталуыныS энтропиялыK баCа к™зKарасынан KосудыS Kолайлы д‰режесін Kамтамасыз етеді. €р символCа H биттен с‰йкес келеді. H - таратKыштыS аKпараттыK энтропиясы. Хаффман алгоритміне KараCанда арифметикалыK кодтау ‰дісі кодталатын белгі ыKтималдыKтарыныS біркелкі емес б™лшекті таратылу интервалдары _шін жоCары тиімділік к™рсетеді.

х = 0,3452609968192109759563425472 => т
х2 = (х – Q11)/р(У) =0,3822829588530372821951424 => у
х3 = (х2 – Q8)/р(Л) =0,2039504215732039140544 => л
х4 = (х3 – Q3)/р(Е) = 0,11286918780582611584 => е
х5 = (х4 – Q5)/р(К) = 0,17873871952536272 => к
х6 = (х5 – Q10)/р(О) =0,24066855447724 => о
х7 = (х6 – Q1)/р(В) = 0,062983938636 => в
х8=(х7–Q0)/р(А)=0,025893122 => а
х9 = (х8 – Q4)/р(-)0,417631 => _
х10 = (х9 – Q2)/р(А) = 0,031 => а


Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9
А В Е К Л О Т У

А В Е К Л О Т У

А В Е К Л О Т У

А В Е К Л О Т У

А В Е К Л О Т У

А В Е К Л О Т У

А В Е К Л О Т У

А В Е К Л О Т У

А В Е К Л О Т У

А В Е К Л О Т У2.1- кесте. АрифметикалыK кодтау алгоритмініS сaлбасы

3. ЦиклдыK код
Циклдік деп аталатын сызыKты кодтар сыныбы т‰жірибеде кеS Kолданыс тапты. Осы атау бaл кодтардыS негізгі Kaрамынан шыCады: егер кейбір кодтыK комбинация циклдік кодKа жатса, онда шыKKан комбинацияныS (циклдік жылжумен) циклдік орын ауыстыру арKылы алынCан комбинация сол сияKты осы кодKа жатады.
Циклдік кодтардыS барлыK рaKсат етілген комбинациялардыS екінші Kaрамы ретінде тудырушы деп аталатын таSдалCан Kандай да бір полиномCа KалдыKсыз б™ліну болып табылады. Бaл кодтарда Kате синдромы деп тудырушы полиномCа KабылданCан кодтыK комбинацияныS б™ліндісінен KалдыKтыS бар болуын атайды.
Бaл Kaрамдар кодтарды Kaруда, кодтаушы ж‰не декодтаушы KaрылCыларда ж‰не Kатені табу мен т_зетуде пайдалынылады.

КодтыK комбинацияны к™пм_шелі т_рде айKындау
Циклдік кодтарды бейнелеуге ж‰не олардыS Kaрылысын к™пм_шелер (немесе полиномдар) арKылы жасауCа ыSCайлы. Теорияда циклдік кодтыK комбинациялар полином т_рінде айKындалады. Солай, n-элементті кодтыK комбинация (n-1) д‰режелі полиноммен бейнелеуі м_мкін ж‰не ол мынадай т_рде болады
An-1(x) = an-1xn-1+ an-2xn-2++a1x+a0
ОндаCы
·
· ={0,1}, сондаCы
·
·= 0 комбинацияныS н™лдік элементтеріне с‰йкес келеді, ал
·
· = 1 – н™лдік емес.
НаKты 4-элементтік коибинация _шін полиномдарды жазайыK
1101
·A1(x)=x3+x2+1 ж‰не 1010
·A2(x)=x3+x

К™пм_шелерге ‰сер
Циклдік кодтыS комбинацияларыныS Kалыптасуында к™пм_шелердіS Kосу операцияларын ж‰не бір к™пм_шені екінші к™пм_шеге б™луді жиі Kолданады.
Полином коэффициенттеріне (Kосу мен к™бейту) ‰сері 2 модулі бойынша ™ткізілетінін айтып кеткен ж™н.
Б™лу операциясын келесі мысалда Kарастырамыз:Б™лу к_нделіктегідей орындалады, біраK алу екі модулі бойынша Kосумен ауыстырылады.
К™пм_ше т_рінде кодтыK комбинацияныS жазылуы кодтыK комбинацияныS aзындыCын ‰рKашанда аныKтамайтынын айтып кетейік. Мысалы, n = 5 болCанда, х+1 к™пм_шесіне 00011 кодтыK комбинация с‰йкес келеді.

Jарапайым кодтыS комбинациясынан циклдік кодтыS рaKсат етілген кодтыK комбинациясын алу алгоритмі
КодтыS коррекциялайтын Kабілетін ж‰не r тексеруші разрядтыS санын аныKтайтын P(x) = ar-1xr + = ar-1xr-1++1 полиномы, сонымен Kоса Kарапайым k-элементті кодтыS шыCатын кобинациясы Ak-1(x)xr к™пм_ше т_рінде берілген болсын.
(n, k) циклдік кодтыS рaKсат етілген кодтыK комбинациясын аныKтау Kажет.
xr -ге шыCатын кодтыK комбинацияныS к™пм_шесін к™бейтеміз:
Ak-1(x)xr
Алып тасталатын полиномCа алдыSCы туынды пунктісінде б™луден алынCан KалдыK ретінде рaKсат етілгенге дейін шыKKан информациялыK комбинацияны толыKтыратын тексергіш разрядтарын аныKтаймыз

Циклдік кодтыS еS соSCы рaKсат етілген кодтыK комбинациясы былай аныKталады:
An-1(x) = Ak-1(x)xr+R(x)
JабылданCан кодтыK комбинацияда Kатені табу _шін оны тудырушы полиномCа б™лу жеткілікті. Егер KабылданCан комбинация – рaKсат етілген болса, онда б™луден KалCан KалдыK н™лдік болады. Н™лдік емес KалдыK KабылданCан комбинация Kателерден тaратынын білдіреді. Кейбір жаCдайларда KалдыKтыS т_ріне Kарап KатеніS т_рі, оныS орны туралы шешім Kабылдап ж‰не оны т_зетуге болады.

Циклдік кодтыS кодері мен декодерініS тaрCызылуы
tи ош = 1

r ( tи ош (log2 (n + 1)), n=38

r = 1·log2 (38 + 1)
· 6

r/ tи ош = 6


Р(х) = (x6 + x4 + x2+ x + 1)( x6 +x + 1)=x12 + x10 + x8 + x5 + x4 +x3 + 1
Q(x) = x36 + x34 + x32 + x23 + x22 + x21 +x19+ x16 + x13 + x9 + x7+ x6 + x4 + x2+x
ТаратKыштан келетін Q(x) полиномын xr –Cа к™бейтеміз ж‰не r – жасаушы полиномныS еS _лкен д‰режесі.

Q(x)* x12 = (x48 + x46 + x44 + x35 + x34 + x31 +x28+ x25+ x21+ x19+ x18 + x16+ x14 + x13)

ШыKKан н‰тижені Р(х)-ке б™ліп R(x) KалдыCын аламыз. Сонда бізде:

R(x)= x 10 + x 9 + x 7 + x 6 + x 5 +x 4 + x3 + x 2 + x= 011011111110

К™бейту орындалCаннан кейін алынCан полиномды кодер кірісіне жібереміз.3.1- сурет. Кодер

Кесте-3.1 ЦиклдыK кодпен кодтауQ(x) *xr-тіS еS _лкен д‰режесін Р(х)-ке б™ліміз (комбинация KaрамындаCы 1-ші н™лді есептегенде).
x49/ x12 + x10 + x8 + x5 + x4 +x3 + 1
ШыKKан н‰тиже декодерда т_зетілуі тиіс

Q(x) *xr + R(x) = x36 + x34 + x32 + x23 + x22 + x21 +x19+ x16 + x13 + x9 + x7+ x6 + x4 + x2+x + x 10 + x 9 + x 7 + x 6 + x 5 +x 4 + x3 + x 2 + x
комбинациядаCы 2-ші разрядKа Kате енгізіп Kатені т_зететін декодерCа жібереміз.
Декодер тaрCызамыз.

Q(x) *xr + R(x) – комбинацияныS 2-ші разрядын Kате енгізіп декодерCа жібереміз.

3.2-сурет. Декодер

Декодерден бір Kатемен кодтыK комбинацияны жібереміз:
0101 01000 0000 0111 01001 001 0001 0110 1 0110

Кесте-3.
3.2-кестеніS жалCасы

Кестеден к™руімізге болады 49 аKиKат кестесінде жіберілген Kате т_зелді.


4 Б™гетке тaраKты кодтау. БумалыK кодтар
БумалыK кодтар _зіліссіз кодтарCа жатады. Мaнда блоктыK кодтарда сияKты кодтыK комбинацияларCа б™лу жоK. Осы жаCдайда кіріс элементтері келетін аKпараттыK элементтер Kатарынан т‰уелді болады.
БумалыK кодтар _ш б_тін санмен сипатталады (n,k,K). МaндаCы k – кодерCа келетін элементтер саны; n – шыCысындаCы элементтер; K – кодтыK тежеудіS aзындыCы. Ол кодталатын жылжыту регистірінде д‰реже санымен (жад aяшыCы) аныKталады.
БумалыK кодтардыS кіріс элементтері тек Kана аCымдаCы кіріс элементіне Cана емес, сондай-аK (K-1) алCашKы элементтерге т‰уелді болады. ЯCни бaрмаланCан кодтыS жадысы бар.
БумалыK кодтыS негізгі элементтері: жылжыту регистрі, модуль 2 бойынша KосKыш ж‰не коммутатор болып табылады.
Жылжыту регистрі (Shift register) – есте саKтайтын динамикалыK KaрылCы. 0 ж‰не 1 екілік белгілерді саKтайды. Регистр кірісіне жаSа аKпараттыK белгі т_скенде оS жаKтаCы соSCы разрядта саKталатын белгі регистрден шыCарылып т_сіріледі. JалCан белгілер бір разряд оSCа жылжиды. Осылайша жаSадан келетін аKпараттыK белгі _шін сол жаKтаCы соSCы разряд босатылады.
Модуль 2 бойынша KосKыш оCан т_сетін 1 ж‰не 0 белгілерініS Kосылуын Kамтамасыз етеді. Модуль 2 бойынша Kосу ережесі: егер кіріске т_сетін бірлердіS саны жaп болса екілік белгілердіS Kосындысы 0-ге теS болады. Ал егер бірлердіS саны таK болCан жаCдайда Kосынды 1-ге теS болады.
Коммутатор кірісіне келетін белгілерді тізбектей санап, шыCысында байланыс каналына келетін кодтыK белгілердіS кезегін орнатады.4.1-сурет. Jарапайым (2.1.3) бaрмаланCан код

БумалыK кодтардыS сипаттамасы
БумалыK кодтау кезінде аKпараттыK тізбектерді шыCыстыK ж‰не кодтыK тізбектерге т_рлендіру процессі _зіліссіз ж_реді.
Бір такт ішінде кодер кірісіне т_сетін аKпараттыK белгілердіS саны – k.
Кодер шыCысындаCы белгілер саны – n (k-Cа с‰йкес келетін).
КодтыS жылдамдыCы R=k/n Kатынасымен аныKталып кодтау кезінде енгізілетін молдыKты сипаттайды. КодтыS молдылыCы ( = 1 – R.
Код жадысы оны туCызатын к™пм_шеліктіS максималды д‰режесімен аныKталады. ТізбектердіS екілік салмаCы w осы тізбекке немесе кодтыK с™з Kaрамына кіретін «1» санымен аныKталады.
Кодер к_йініS диаграммасы
БaрмаланCан кодер аяKталатын автомат деп аталатын KaрылCылар классына жатады. АяKталатын автомат – бaрынCы сигналдар туралы жадысы бар ж_йе. БіраK ж_йе к_йлерініS саны шекті. К_й ™ткен сигналдар туралы аKпаратты бейнелеп ж_йеніS келешектегі мінезін аныKтайды.4.2-сурет. (2.1.3) бумалыK кодтыS кодер к_йініS диаграммасы

К_й ™ткен туралы минимум аKпараттан тaруы тиіс. АCымдаCы кіріс м‰ліметтерімен бірге шыCыстаCы м‰ліметтерді аныKтауCа болады.
€р к_йден тек Kана кейбір к_йлерге ™ту м_мкіндігі бар.

БумалыK кодтыS т_зету Kабілеті
БaрмаланCан кодтар _шін т_зету Kабілеті ол aзындыCы n-Cа теS блок ішіндегі т_зетуге болатын Kате саны. Берілген Kабілеті кодтыK араKашыKтыKпен аныKталады.


БумалыK код _шін т_зету Kабілеті осылай бірм‰нді беріле алмайды. Берілген Kабілеті бос араKашыKтыK арKылы аныKталады.
Бос араKашыKтыK – минималды жол салмаCы (н™лдік к_йде басталып аяKталатын).

1) 100 d=5
2) 1100 d=6
3) 10100 d=6
4.3-сурет. Жол салмаCыныS аныKталуы

P1(X) = 100 =1
P2(X) = 111=1+ х + x2


4.4сурет – БумалыK кодтыS кодалауышы.
Хаффмен кодымен кодтау кезінде алынCан тізбекті регистрге 1 биттен енгіземіз. Содан кейін регистрді тазалау _шін 3 н™л береміз.

4.1 кесте – Б™гетке тaраKты кодтау. БумалыK кодтыS кодалауышы.

ШыCысында тізбек келесі т_рде болады:
0011011001100101000000000000111011001001011101011101010011011010001001101000011110001010111111111100
БaрмаланCан кодтарды декодтау. ДекодтаудыS Витерби алгоритмі
БaрмаланCан кодтыS декодтау маKсаты – тор бойымен KабылданCан тізбекке жаKын келетін жолды таSдап алу.
Торлы диаграмма бойындаCы жол т_йіндерді Kосатын бaтаKтардан тaрады. ТордыS ‰р бaтаCына екі биттен тaратын кодтыK с™з с‰йкес келеді. €р бaтаKты ‰р периодтаCы Хемминг араKашыKтыCымен белгілеуге болады (KабылданCан кодтыK с™з бен бaтаKKа с‰йкес келетін кодтыK с™з аралыCында). Жолды Kaрайтын бaтаKтардыS Хемминг аралыKтарын Kосып с‰йкес келетін жол метрикасын аламыз.
Берілген метрика KабылданCан код жолыныS aKсастыK д‰режесін сипаттайды. Метрика кем болCан жаCдайда KабылданCан код пен жол aKсас болады. ЯCни декодтаудыS н‰тижесі ол минималды метрикалы жолCа с‰йкес келетін аKпараттыK тізбектіS пайда болуы.
Егер бір к_йге екі жол кіретін болса, онда метрикасы жаKсы жол таSдап алынады. Ондай жол тірі KалCан деп аталады. Тірі KалCан жолдардыS таSдап алынуы ‰р к_й _шін ж_ргізіледі.

0011011001100101000000100000111011001001011101011101010011011010101001101000011110001010111111111100
Екі Kатемен декодерден ™ткіземіз.
ДекодердіS шыCысында пайда болCан кодтыK комбинацияны екілік санау ж_йесіне ауыстырCанда ™зіміздіS Kатесіз жіберілген кодтыK комбинациямызды Kайтадан аламыз.
01010100000000111010010010001011010110
5 Сигналдарды тіркеу т‰сілдері

КПТ шыCысынан келетін сигнал “1” немесе “0” деп белгіленуі керек. М‰ліметтер сигналыныS маCыналы позициясын есте саKтау ж‰не аныKтау _рдісі – тіркеу деп аталады.
Тіркеу _шін еS к™п таралCан т‰сілдер: стробтау ж‰не интеграциялау.
Стробтау т‰сілі – Kабылданатын элементтіS маCыналы позициясы импульстіS белгісініS анализі негізінде бірлік интервалыныS ортасында аныKталады.


Егер жеке кодтыK импульстер 0,5
·0-ден аспаса, онда элемент дaрыс тіркеледі.
Идеалды т_зету Kабілеті 50% дейді.
Т_зету Kабілеті – элементтіS дaрыс емес Kабылдауын шаKырмайтын маCыналы с‰ттіS ыCысулары жіберілетін ™лшем.5.1-сурет. Стробтау т‰сілі арKылы тіркеудіS Kарапайым сaлбасы

Сaлба кіріс KaрылCысынан, екі кілттен ж‰не RS-триггерден Kaралады. Кіріс KaрылCысыныS екі шыCысы бар: кіріс сигнал біреуінде еш ™згеріссіз, ал екіншісінде инверсиямен (1 ж‰не 2 н_ктелер) трансляцияланады. Стробтаушы импульстер ™здерініS болу уаKытына кілттерді ашады. Кілттер арKылы жоCары потенциал тригердіS кірістердіS біреуіне келіп т_седі ж‰не оны с‰йкес жаCдайCа аударады. КомбинацияныS тізбегін –“1”-ге триггер орнатады, ал 5 –триггер “0”-ге лаKтырады
ТіркеудіS интегралдыK т‰сілі
JабылданCан элементтіS т_рі туралы шешім кернеудіS анализі негізінде барлыK бірлік интервалында шыCарылады.

Идеалды жаCдайда (егер бірлік элемент бaрмаланусыз болCанда), онда Uвых= 1
“1” туралы шешім болCанда Kабылданады;
“0” туралы шешім болCанда Kабылданады.
СандыK т_рде интеграл т‰сілі к™п стробтау негізінде ж_зеге асырылуы м_мкін.


5.2-сурет. Интегралды т‰сілдіS KaрылымдыK сaлбасы

Кілтке стробтаушы импульстер келіп т_седі. Кілтпен басKару сигналмен ™тпелі KaрылCысыныS шыCысынан ж_ргізіледі. Кілттен ™ткен импульстер есептегішпен есептелінеді. Тактілік импульстіS келуімен шешуші KaрылCы есептегіштіS к™рсеткіштерін алады, оны ™тпелі м‰нмен салыстырады ж‰не аCымдыK интервалда маCыналы позиция туралы шешімді Kабылдайды.
Шешім KабылдаудыS алгоритмі:
БaрмаланбаCан тоKтыK жіберу уаKытында N тактілік импульстер пайда болсын, онда:
егерде есептегіштіS к™рсеткіштері – шешімі “1” егер аз болса кем болса, онда “0”.
Берілген сaлба жaмысыныS уаKыттыK диаграммасы келесі суретте келтірілген


Тіркеу т‰сілдерін салыстыру
1. Стробтау т‰сілінде кодтыK импульстіS ‰рекеті кезіндегі Kате ыKтималдыCы аз [стробтау жаKсы].
2. Б™лшектеу кезінде интеграл т‰сілі жаKсы .

5.3-сурет. Стробтау т‰сілініS KaрылымдыK сaлбасы

Сигналдарды тіркеу процессі
Стробтау ж‰не интегралдау сaлбалары:
ЦиклдыK кодтыS бір б™лігін стробалаймыз:

6 ^йлесімдеу

Jазіргі цифрлыK байланыс ж_йесінде кодталCан хабар тaраKты жылдамдыKпен байланыс арнасы арKылы беріледі ж‰не _здіксіз «1» мен «0» жиынтыK тізбегін Kaрайды. СондыKтан жеке сигналдарды ж‰не кодтыK с™здерді дaрыс декодтау _шін таратKыш пен KабылдаCышта уаKыт есебін _йлесімдеу керек.
^йлесімдеу – бaл екі немесе одан да к™п _рдістердіS аныKталCан уаKыттыK ара Kатынасын орнату мен aстау процедурасы.
^йлесімдеудіS _ш т_рі бар:
Элемент бойынша _йлесімдеу
ТоптыK _йлесімдеу
Циклдік _йлесімдеу.
М‰ліметтердіS цифрлыK сигналдарыныS таратылCан ж‰не KабылданCан бірлік элементтерініS маSызды уаKыт аралыKтарындаCы Kажетті фазалыK Kатынасы элемент бойынша _йлесімдеу кезінде орнатылады ж‰не aсталынады. Элемент бойынша _йлесімдеу Kабылдауда бір бірлік элементті басKасынан дaрыс б™луге м_мкіндік береді.
ТоптыK _йлесімдеу - KабылданCан тізбектерді кодтыK комбинацияларCа дaрыс б™луді Kамтамасыз етеді.
Циклдік _йлесімдеу – уаKыттыK бірлестік циклдерін дaрыс б™луін Kамтамасыз етеді.


Элемент бойынша _йлесімдеу
Элемент бойынша _йлесімдеудіS KaрылCыларына Kойылатын талаптар.
^йлесімдеудіS жоCарCы наKтылыCы.
Байланысты KосKан кездегі ж‰не байланыс _зілістерінен кейінгі _йлесімдеуге кететін уаKыттыS аздыCы.
БайланыстыS KысKа уаKыттыK _зілістерінде ж‰не б™гелулер бар болCандаCы _йлесімніS саKталуы.
Берілетін хабардыS статикалыK Kaрылымынан _йлесімдеу наKтылыCыныS т‰уелсіздігі.
Автономды генератормен ж_йедегі _йлесімді aстау уаKытын баCалау.
fном жиілігімен ж‰не тaраKсыз коэффициентпен екі генератор бар (таратуда ж‰не Kабылдауда)
k = 13 QUOTE 1415

t0-діS бір с‰тінде екі генератор да бірдей фазада жaмыс істей бастайды.
Н‰тижесінде Kарастырылып жатKан екі генератордыS арасында фаза бойынша алшаKтау пайда болады. УаKыт ™ткен сайын бaл алшаKтатулар ™се береді.


Импульсті Kосумен ж‰не алумен _йлесімдеу KaрылCысы.
ГенератордыS жиілігіне тікелей емес ыKпал ететін KaрылCылар сыныбына жатады ж‰не _ш позициялы болып табылады.
Іске KосылCан кезіндегі ж_йеде _йлесімдеудіS _ш жаCдайы болуы м_мкін:
Жиілікті б™лудіS кірісіне еш ™згеріссіз генератор импульстері ™теді.
Импульстер тізбегіне 1 импульс Kосылады.
Импульстер тіpбегінен 1 импульс алынады.

JaрылCыныS KaрылымдыK сaлбасыБерілетін генератор импульстердіS жоCары жиілікті Kатысты тізбегін ™Sдіреді. Берілген тізбек б™лудіS берілген коэффициентімен б™луден ™теді. Тактілік импульстер б™лінуден шыKKан соS беру ж_йесініS блоктарыныS жaмысын Kамтамасыз етеді ж‰не сол сияKты салыстыру _шін фазалыK дискриминаторCа келіп т_седі.
ФазалыK дискриминатор берілетін генератордыS маSызды с‰тініS ж‰не тактілік импульсініS фаза бойынша алшаKтау белгісін аныKтайды. Егер берілетін генератордыS жиілігі Kабылдауда аз болса, онда импульс Kосылады.
Н‰тижесінде тактілік тізбек Dk шыCысында D-Cа жылжиды.
Келесі сурет импульстердіS алынуы мен KосылуыныS н‰тижесіндегі тактілік импульстердіS ™згерісін к™рсетеді.
ТИ2 – KосылCан н‰тижесінде, ТИ3 – алынCан н‰тижесінде.
Старт-стоптыK тарату кезіндегі _йлесімдеудіS ерекшеліктер.
€рбір кодтыK комбинация «старттан» басталады ж‰не «стоппен» аяKталады. Jабылдау генераторы (KабылдаCыштыK _йлестіру) ‰рбір «старт» сигналы келген кезінде іске Kосылады ж‰не «стоп» сигналы бойынша тоKтатылады.
КодтыK комбинация уаKытында жинаKталCан фазаныS алшаKтауы ‰рдайым жойылып тaрады.
+ ГенератордыS жоCары тaраKтылыCы Kажет еместілігі + ^йлесідеуге тез ™туі.

ТоптыK ж‰не циклдік _йлесімдеу
ТоптыK _йлесімдеу – кодтыK кобинацияларCа KабылданCан тізбекті дaрыс б™лінуін Kамтамасыз етеді.
Циклдік _йлесімдеу – уаKыттыK бірлестік циклдерін дaрыс б™луін Kамтамасыз етеді.
ТоптыK _йлесімдеу KaрылCыларында таратылатын тізбектіS молдылыCы болCан кезінде Cана фаза туралы аKпаратты алуCа болады.
б™гелулерге KарсылыCы тaраKты кодтау кезіндегі енгізілген молдылыKты пайдалануCа болады (KателердіS тез ™суі бойынша).
немесе арнайы символдарды енгізу.

ТоптыK _йлесімніS маркерсіз ж‰не маркерлі т‰сілдері.
Маркерсіз - аKпаратты беру салыстырмалы аз уаKыт ішінде ™ткізілген кезінде ж‰не біркелкі кодтау мен _йлесімді беру кезінде пайдалынады.
Бaл жаCдайда берудіS бастапKысын Cана белгілеу жеткілікті. €рі Kарай аKпаратты беру ж_ргізіледі. КодтыK комбинацияларCа б™лу белгілі aзындыK бойынша шыCарылады.
Маркерсіз _йлесімдеудіS принципі
Алдымен фазалайтын комбинация (ФК) беріледі.
Jабылдауда фазалайтын комбинацияныS KабылдаCышы фазалыK комбинацияны алмаCанынша _йлестірудіS бейімделуі болып жатады.
^йлесімдеудіS _зілуі болмаCанынша аKпараттыS ‰рі Kарай берілуі болып жатады.
Осыдан кейін кері арна бойынша фазалауCа Kажет деген сигнал беріледі ж‰не барлыCы Kайтадан Kайталанылады.

АртыKшылыCы: жылдамдыKтыS еш т™мендеусіз фазаланады.
Кемшіліктері:
_йлесімдеу баKылауыныS тaраKты болмауы;
кері арнаныS болуы;
топтыK _йлесімдеудіS кез-келген бaзылуынан кейін беруді тоKтатудыS Kажеттілігі.

Маркерлік _йлесімдеудіS принципі
Маркерлік – барлыK сеанс уаKытында арнайы символдар беріледі.
КодттыK комбинацияCа 1 элемент Kосылады (n+1). Jабылдауда (n+1) разряды маркердіS KабылдаCышына келіп т_седі.
Фаза бойынша _йлестірулердіS алшаKтауы кезінде маркер KабылдаCышKа т_спейді ж‰не _йлестірудіS KылшыKтары бір KадамCа ыCысады ж‰не маркер KабылданбаCанша солай болады.
^йлесімніS орныCуынан кейін алушыCа аKпаратты беру жаSартылады. ^йлесімніS жоCалуы кезінде де осылай болады.
Jазіргі жаCдайда _йлесімдеудіS маркерлік ‰дісі стартстопты болып табылады.
Берілген жаCдайда маркер = старт + стоп = 2 сигнал.
Плюс жаCы: _йлесімдеуге тaраKты баKылау. Минус жаCы: _йлесімдеу элементтерініS есебінен аKпаратты беру жылдамдыCыныS к™п т™мендеуі. К™птеген шынайы байланыс арналары стационарлы емес болып табылады. Мaндай каналдардыS жаCдайы мен сапасы уаKыт ™ткен сайын ™згереді.
Арна ‰рбір жаCдайда PLKат ™зініS Kате ыKтималдыCыныS ™лшемімен мінезделуі м_мкін.^йлесімге есептер шыCару
№1 есеп
Берілгені: Шешуі:
К=10-6
(=46%
В=9300 Бод
13 EMBED Equation.3 1415, (=0, яCни шеткі бaрмалау жоK =>
13 EMBED Equation.3 1415

tп.с.= f(B) - ?В=9300 Бод-та tп.с =24.73с13 QUOTE 1415 мин болCандыKтан Kате 1 минут ™ткеннен кейін пайда болады.
4 кесте. tп.с-ныS В-Cа т‰уелділігі
В, Бод
571
1163
2325
4650
9300

Tп.с, с
395,7
197,85
98,93
49,46
24,73


№2 есеп
Берілгені:
В=1000+10N=1380

((=0.01+0.003N=1.15
(к(((
fзг-?, n-?

Шешуі: 13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

m*=20= 1
13 EMBED Equation.3 1415

Жауабы: n=0; fзг=1380 кГц№3 есеп

Берілгені: Шешуі:
((10%
tc(1, c
tп.с(10, c
В=980, Бод
(=46%
К=10-6
(кр=15%
13 EMBED Equation.3 1415

S-?; m-?; fз.г. -?

13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415, мaнда13 EMBED Equation.3 1415;

13 EMBED Equation.3 1415 болCандыKтан, 13 EMBED Equation.3 1415 =>
S = [( - 3( 0.628. (кp.3/2.B.tc ] / [3/2.tc.B+6.k];
13 EMBED Equation.3 1415;
m = 2.B.tc/ 3.S = 2*980*1/3*64,84 = 10,08
fзг = m . B = 10,08.980 =9874,5 Гц
Жауабы: S=64,84; m=10,08; fзг=9,9 кГц


№4 есеп

Берілгені:
( = 2.5%
tc=1, c
В=980, Бод
К=10-6
((10%
tc(1, c
(кр=15%
JaрылCы Kолданысы-?

Шешуі:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

Тaжырым: реверсивті есептегіштіS сыйымдылыCы оS болCандыKтан, ондай KaрылCыны ж_зеге асыруCа болады.

№5 есеп

Берілгені:
(=50%
k =10-5
(кр.и=34%
S=10
m =10
А=0
Табу керек:
13 EMBED Equation.3 1415

Шешуі:
1. ( (((0) есебімен: 13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415, мaндаCы 13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415, мaндаCы 13 EMBED Equation.3 1415, мaндаCы:
( = (ст + (дин = 1/m+6.k.S+ 3( 0.628. (кp/S.m =24%

Z1=[50+24] /34=2,18; Z2=[50-24] /34=0,77

P1 = 0.5[1 – Ф(2.18)] = 0.493
P2 = 0.5[1 – Ф(0.77)] = 0.394
Pош(с)= 0.493+0.394 – 0.493.0.394 = 0.692723
( ((=0) есебінсіз:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415, мaндаCы 13 EMBED PBrush 1415

Pош(с)=213 QUOTE 1415 0.467 – 0.467.0.467 = 0.715911

Жауабы: Pошс 13 QUOTE 141524%) = 0.692723; Pошс 13 QUOTE 14150) = 0.715911


Jайтарымды байланысы бар ж_йе

ТаCайындалуына т‰уелдігінен Kайтарымды байланыс мынайдай ж_йелерге ажыратылады:
- шешімді Kайтарымды байланыс
- хабарламалы Kайтарымды байланыс
Jайтарымды байланыс ж_йесінде жaмыс жасау т‰ртібін жалпылама айтатын болсаK, Kарапайым жаCдайда мынадай: бірнеше хабарламаны жібергеннен соS тіке канал жіберушісі сигналды к_тіп тaрады немесе осыCан дейінгі жіберілген хабардыS Kайталануын к_теді.
Шешімді Kайтарымды байланыс пен хабарламалы Kайтарымды байланыстыS айырмашылыCы: ж_йеніS ары Kарай шешім Kабылдау кезінде. Шешімді Kайтарымды байланыста шешім Kабылдануында Kабылданады, ал хабарламалы Kайтарымды байланыста жіберілімінде.
Jайтарымды байлыныс Kaрылымында ж‰не басKа да ж_йелерде Kайтарымды арналар Kолданылады.
Jайтарылымды байланыстан арна арKылы хабарлама берілетін болса, оны квитанция деп атайды.
Хабарламаны Kайтарылымды ж_йедегі байланыста, егер онда Kайтарылымды арна бойынша кодтыK комбинация толыK жіберілген Kабылдау арKылы ж_зеге асса, онда оны Kайта аударушы деп те атайды.
JысKартылCан хабарламалы Kайтарымды байланыс – к™біне KабылдаCыш арнайы сигналдарды т_рлендіреді, яCни к™лемі Kажетті хабарлама, тіке арна бойынша берілген, яCни квитанция аз болады.

4.1 Шешімді Kайтарымды байланыстаCы ж_йеніS берілуі

Шешімді Kайтарымды байланыста кеS тараCан т_рлер:
- к_ту режимінде бар ж_йеде
- _зілмейтін хабарлама жіберілуі ж‰не блокировкаCа т_седі
- адресті Kайта Kарау арKылы
Шешімді Kайтарылымды байланыста кодтыK комбинация берілгеннен соS ж_йе растайтын сигналдыS берілуін к_теді, ал расталCан жаCдайда келесі кодтыK комбинацияныS ж™нелтіруі орындалады.
Jайтарымды байланыста ж_йеде спецификалыK тексеріліс пайда болады, ол Kате табылуCа алып келеді. Мaндай тексерілістер «Kойылым» ж‰не «т_сулер» деп аталады.
ОлардыS пайда болу себептері:
Егер Kайтарылымды ж_йедегі сигналдаCы «растау» трансформаланатын, шешімі кедергілердіS іске асуына алып келетін болса, сигнал Kайта сaралынады, сондаCы KабылданCан кодтыK комбинация KабылдаушыCа тапсырылады, ал арнаCа Kайтадан сол кодтыK комбинация жіберіледі.
ТоптыK синхронизация KaрылCыларында хабарлама, яCни фаза бойынша хабарламаны тек Kана молдыK берілген Kайтамалар арKылы алуCа болады.
- Кедергіге Kарсы кодтауды енгізу арKылы Kолданылады.
- Немесе арнайы белгілерді енгізу арKылы маркерлік емес ж‰не маркрлі топтыK синхронизация т_рлері бар.
Маркерлік емес топтыK синхронизация кезінде хабарлама беру салыстырмалы т_рде, ™те аз уаKытта болады, ал бaл тек синхронды жіберілу ж‰не біркелкі кодтау кезінде Kолданылады.
Осындай жаCдайда тек Kана жіберілудіS басталуын белгілеу Cана Kажет. Ары Kарай хабарлама берілу ж_ргізіледі. КодтыK комбинация белгілі aзындыKKа туынды алып, б™лгенде пайда болады.
Маркерлік емес байланыста алCашында фазалыK комбинация беріледі. Ал Kабылдауда аKпаратты баптау процессі ж_реді.
Есеп № 1.
Кері байланысы бар ж_йе _шін уаKыт диаграммасын салу . АрнаCа 1,2,3,4,5,6 комбинациялары беріледі. 2- кодтыK комбинация бaрмаланCан 3 –кодтыK комбинацияда ИЯ-ЖоK. Диаграмма келесі суретте бейнеленген.Cурет-3 ШКБ-КК ж_йесініS жaмысыныS уаKыт диаграммасы
Есеп № 2.
Кері байланысы бар ж_йе _шін м‰ліметтердіS таралу жылдамдыCын табу. АрнадаCы Kателер Kателер ыKтималдыCына Kатысы болмайды. PKате=(N/2)-10-3. Графиктер тaрCызу R(R1,R2,R3) блоктыS aзындыCына байланысты. БлоктыS еS с‰йкес келетін жаCдайын табу. Егер к_ту уаKыты tош=0,6(tбл (к=8 _шін). АрнаCа жіберілетін блоктыS м‰ні: к=8,16,24,32,40,48,56. Тексері элементініS саны: r=6. АрнадаCы блоктыS aзындыCыныS саны n=ki+r.
Берілгені:
Pош=19*10-3

Бaл жаCдай _шін :
13 EMBED Equation.DSMT4 1415,
Следовательно, расчетная формула примет вид:


13 EMBED Equation.DSMT4 1415
СоSCы коэффициент:
13 EMBED Equation.DSMT4 1415, где 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 - Kате табу ыKтималдыCы, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 - элемент ыKтималдыCы,13 EMBED Equation.DSMT4 1415 - кодтыK комбинация aзындыCы.
Бaл жаCдай _шін:
R3=(1-Pош)n=(1-19*10-3)n=0,9795n
Общий коэффициент потери скорости будем рассчитывать по формуле:
13 EMBED Equation.DSMT4 1415.
Для удобства предоставления результатов, запишем их в виде таблицы:

Кесте – Есептеу н‰тижесі
k
8
16
24
32
40
48
56

n
14
22
30
38
46
54
62

R1
0,571
0,727
0,8
0,842
0,87
0,889
0,903

R2
0,625
0,724
0,781
0,819
0,846
0,864
0,881

R3
0,764
0,656
0,562
0,482
0,414
0,355
0,304

R
0,2726525
0,34528
0,35113
0,33238
0,30471
0,27267
0,24184Сурет-4 КоэффициенттердіS блок aзындыCыныS таралу жыдамдыCына т‰уелділігіЕсеп № 3.
Кері байланысы бар ж_йе _шін м‰ліметтердіS Kате Kабылдану ыKтималдыCын тауып график салу.АрнадаCы Kателер т‰уелсіз. Элемент KатесініS ыKтималдылыCы Pош=(N/2)-10-3.

Берілгені:
Pош=19*10-3

Табу керек 13 EMBED Equation.DSMT4 1415:
Шешуі:
Jате Kабылдану ыKтималдылыCы мына формуламен есептеледі:
13 EMBED Equation.DSMT4 1415, мaндаCы 13 EMBED Equation.DSMT4 1415- Kатені таппау ыKтималдылыCы, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 Kатені табу ыKтималдылыCы.
13 EMBED Equation.DSMT4 1415, мaндаCы 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.
13 EMBED Equation.DSMT4 1415, мaндаCы d0 – ХеммингтіS кодтыK араKашыKтыCы.
Сонда:
13 EMBED Equation.DSMT4 1415
Jатені табу ыKтималдылыCын мына формуламен есептейміз:
13 EMBED Equation.DSMT4 1415, біз _шін мынадай жаCдай:
Po.o.=1-0.9795n
Кестеге KарасаK:

Кесте–Есептеу н‰тижесі
n
14
22
30
38
46
54
62

Рно(n)
0.021
0.032
0.044
0.055
0.067
0.078
0,089

Роо(n)
0.236
0,344
0,438
0,518
0,586
0,645
0,696

Рнп(n)
4.5*10-8
1.93*10-7
5.09*10-7
1.059*10-7
1.906*10-6
3.116*10-6
4.75*10-6


Сурет-5. Т‰уелділік графигі
Jорытынды

Берілген курстыK жaмыста, тапсырмаCа с‰йке дискреттік хабарларды тарату техникасын KарастырдыK. Дискреттік хабарларды тарату техникасы есептеуіш техниканы жоCарCы д‰режеде тиімді пайдалануды Kамтамасыз етеді.
Хабарды тарату біздіS ™мірімізге сіSіп кетті, Kазір ‰рбір компьютерде модем бар, ол дискреттік хабар таратудыS еS кеS тараCан KaрылCысы болып табылады ж‰не бізге ‰рKашан да жылдам т_рде аKпаратты Kабылдау Kажеттілігі туындайды, ал оны ж_зеге асыруда дискретті хабар тарату KaрылCыларыныS маSызы зор.ПайдаланылCан аKпарат K™здерініS тізімі

1. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение-М.; Издательский дом «Вильямс», 2003. 1104 с.
2. Золотарев В. В., Овечкин Г. В. Помехоустойчивое кодирование. методы и алгоритмы: Справочник.- М.:Горячая линия- Телеком, 2004.-126 с.
3. Макаров А. А., Прибылов В.П. Помехоустойчивое кодирование. Новосибирск, 2005, 186 с.
13PAGE 15


13PAGE 144615Хабарлар к™зі


ФНЧ


Дискретизатор

Квантаушы

Кодалауыш

Модулятор

ШыCыс KaрылCылары ДХТ

Байланыс жолы

Б™гет к™зі

ШыCу KaрылCысы
ПРУ

Шеуші KaрылCы

Детектор


Декодалауыш

Интерполятор

ФНЧ

Хабар алушы

А
Ц
Т

П

Ц
А
Т

П13 EMBED Excel.Sheet.8 1415

В, Бод

tп.с, с

9-сурет. tп.с-ныS В-Cа т‰уелділігі
Приложенные файлы

  • doc 15913069
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий