ooo


Жоспар

Кіріспе……………………………………………………………………….…….1
Желілік қыздырғыштардың жылулық және гидродинамикалық есебі…...2
Желілік қыздырғыштарды жылулық есептеу әдістемелері………………...3
Желілік қыздырғыштарды гидродинамикалық есептеу әдістемелері...….11
Есептеудің мысалдары………………………………………………….…...14
Қорытынды………………………………………………………………………17
Пайдаланылған әдебиеттер……………………………………………………..18

Қорытынды
Желілік қыздырғыштарды есептеу негізінен жобалау және тексеру ретінде іске асырылады. жобалау есептеуі кезіндегі басты мәселе аппараттың пайдалануға берілген бастапқы параметрлері кезіндегі жылуберу бетінің ұзындығын және жылуалмастырғыштың және негізгі элементтерінің геомметриялық өлшемдерін, жылулық, гидравликалық,беріктік және дірілдік сипаттамаларын анықтау болып табылады. Зерттеулік есептеулер үшін жылытқыштық жүктемелердің бастапқы мәндері,желілік судың қайнау шегі мен онын температурасына дейінгі қайнамау шектері, судың және будың ең жоғарғы жұмыс қысымы , түтіктердегі рұқсат етілген судың жылдамдығы, сондай-ақ турбоагрегатқа қатысты факторларлардың орналастырулары қарастырылады.
Көлденең желілік қыздырғыштардың жылулық есептеулері және жылытқыштық турбиналарға орнатылған конденсаторлық түйіндемелердің жылулық есептеулері алдындары айтып кеткен жылу баланс теңдеуінің немесе жылуберу теңдеулерінің негіздері арқылы жүзеге асырылады.
Көлденең желілік қыздырғыштардың және жылытқыштық турбиналарға орнатылған конденсаторлық түйіндемелердің барлық жылуалмасу беттері үшін орташа жылуберу коэффиценті “Метрополитен-Виккерс” фирмасының қатыстары бойынша есептеледі.

Пайдаланылған әдебиеттер
Бродов Ю.М. Атлас конструкций теплообменных аппаратов турбоустановок ТЭС и АЭС: учебное пособие для вузов. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 1980. 31 с.
Ревзин Б.С., Ларионов И.Д. Газотурбинные установки с нагнетателями для транспорта газа: справочное пособие. М.: Недра, 1991. 303 с.
Бродов Ю.М., Савельев Р.З. Конденсационные установки паровых турбин: учебное пособие для вузов. М.: Энергоатомиздат, 1994. 288 с.
Бродов Ю.М., Аронсон К.Э., Рябчиков А.Ю. Маслоохладители в системах маслоснабжения паровых турбин: учебное пособие для вузов / под ред. Ю.М. Бродова. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 1996. 103 с.
Повышение эффективности и надежности теплообменных аппаратов паротурбинных установок: учебное пособие для вузов. 3-е изд. перераб. и доп. / под ред. Ю.М. Бродова. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2004. 465 с.
Рябчиков А.Ю., Аронсон К.Э. Ремонт вертикальных сетевых подогревателей и подогревателей низкого давления паротурбинных установок: учебное пособие для вузов / под ред. Ю.М. Бродова. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 1996. 88 с.
Бродов Ю.М., Рябчиков А.Ю., Аронсон К.Э. Термические деаэраторы в системах регенеративного подогрева питательной воды паротурбинных установок: Учебное пособие для вузов / Под ред. Ю.М. Бродова. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 1997. 116 с.
Теплообменные аппараты в системах регенеративного подогрева питательной воды паротурбинных установок: учебное пособие для вузов / Бродов Ю.М., Ниренштейн М.А., Аронсон К.Э., Рябчиков А.Ю. / под ред. Ю.М. Бродова. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 1998. 192 с.
Подогреватели сетевой воды в системах теплоснабжения ТЭС и АЭС: учебное пособие для вузов / Бродов Ю.М., Великович В.И., Ниренштейн М.А., Аронсон К.Э., Рябчиков А.Ю. / под ред. Ю.М. Бродова. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 1999. 138 с.
Ларионов И.Д., Жилкин Б.П. Проектирование маслоохладителя на базе аппарата воздушного охлаждения: методические указания для студентов вузов. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2000, 38 с.
Бродов Ю.М., Ниренштейн М.А. Расчет теплообменных аппаратов паротурбинных установок: учебное пособие для вузов / под ред. Ю.М. Бродова. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2001. 373 с.
Бродов Ю.М., Плотников П.Н. Надежность кожухотрубных теплообменных аппаратов паротурбинных установок: учебное пособие для вузов. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2001. 242 с.
Техническое обслуживание и ремонт теплообменных аппаратов паротурбинных установок: учебное пособие для вузов / под ред. Ю.М. Бродова. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2005. 307 с.
Справочник по теплообменным аппаратам паротурбинных установок / Бродов Ю.М., Аронсон К.Э., Рябчиков А.Ю., Ниренштейн М.А. / под ред.Ю.М.Бродова. М.: Издательский дом МЭИ, 2008. 485 с.
Ремонт и техническое обслуживание оборудования паротурбинных установок: справочник. В 2-х томах/ под общ. ред. Ю.М.Бродова. Екатеринбург: УрФУ, 2011. Т.1–540 с.; Т.2– 487 с.
Теплообменные аппараты технологических подсистем паротурбинных установок: энциклопедический справочник / Бродов Ю.М., Аронсон К.Э., Рябчиков А.Ю., Ниренштейн М.А./ под общ. ред. Ю.М. Бродова. Екатеринбург: УрФУ, 2013. 401 с.
Маслоохладители в системах маслоснабжения турбоустановок: учебное пособие/ Аронсон К.Э., Рябчиков А.Ю., Желонкин Н.В., Мурманский И.Б. Екатеринбург: УрФУ, 2013. 192 с.

Приложенные файлы

  • docx 15912885
    Размер файла: 16 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий