Ф нанси п-ства методичка Полатайко.DOC

З М І С Т

стор.

Вступ ..............................................................................................4

1 Мета і завдання курсу ...............................................................5

2 Тематичний план дисципліни ...................................................6

3 Схемо-конспект дисципліни за темами ...................................7

4 Практичні заняття з дисципліни за темами..........................104

5 Умови розрахункових робіт .................................................162

Перелік рекомендованих джерел ............................................191

ВСТУП

Інтеграція економіки України до світової системи обумовлює зміну форм та методів організації діяльності на підприємстві. Ці зміни пов'язані з поглибленням фінансової самостійності підприємств, удосконаленням методів господарювання, появою нових цільових орієнтирів, що спрямовані на підвищення конкурентоспроможності господарюючих суб'єктів. У вирішенні складних завдань забезпечення поступового розвитку підприємства значна увага приділяється фінансовим відносинам. Специфіка цих відносин полягає в тому, що вони завжди виступають в грошовій формі, чи то забезпечення виробничої діяльності грошовими засобами або розподіл доходів та накопичень підприємства, чи формування та використання відповідних фондів грошових коштів. Фінансові відносини завжди існують об'єктивно та мають конкретні форми прояву.
Головне місце в загальній системі фінансових відносин в суспільстві належить фінансам підприємств. Виваженість та обґрунтованість рішень з управління фінансами господарюючих суб'єктів – запорука досягнення стратегічних та оперативних цілей розвитку підприємства, підвищення його конкурентоспроможності та ефективності господарювання. Адже вони функціонують в сфері матеріального виробництва, де створюються матеріальні блага, валовий внутрішній продукт і національний дохід суспільства, а також формуються централізовані та децентралізовані фінансові ресурси держави та підприємств.
Представлений збірник навчально-методичних матеріалів має на меті допомогти студентам та слухачам ІПО одержати відповідні знання з дисципліни "Фінанси підприємств" і дати відповіді на питання, що виникають в їх практичній діяльності.

1 МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ

Вивчення дисципліни "Фінанси підприємств" здійснюєть-ся у відповідності з навчальним планом, освітньо-професій-ною програмою та освітньо-кваліфікаційною характеристикою, розробленими науково-методичною комісією з напряму "Економіка та підприємництво" МОН України та Київським національним економічним університетом, а також іншими організаційно-методичними документами, які діють в університеті.
Фінанси підприємства – це навчальна дисципліна, опану-вання якої пов'язане з вивченням закономірностей відтворю-вального процесу та грошових відносин, що виникають між учасниками суспільного виробництва на всіх стадіях процесу відтворення, у всіх сферах суспільної діяльності.
Мета дисципліни – опанування студентами питань органі-зації фінансів та фінансової роботи на підприємстві, оволодін-ня фаховими підходами до вирішення проблем ефективного використання фінансових ресурсів, виходячи з ринкових умов господарювання.
Основні завдання курсу відповідають меті і передбачають:
набуття уяви про роль фінансів у підприємницькій діяль-ності та кругообіг фінансового капіталу підприємства;
ознайомлення з формами розміщення фінансових ресурсів підприємства;
розгляд принципів функціонування капіталу підприємства, руху коштів та форм грошових розрахунків в господарсь-кому обороті;
набуття навичок фінансового аналізу та оцінки фінансового стану підприємства;
оволодіння методами фінансового планування на підприємстві;
встановлення засад контролю фінансово-господарської діяльності підприємства;
вивчення законодавчих та нормативних актів, що регламентують фінансову діяльність підприємств;
набуття навичок читання періодичних видань з фінансових питань.
2 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
Найменування тем
Всьо-го год
В тому числілекції
практ.
заняття
самост. робота
індивід. робота

Модуль 1 Теоретичні та методичні засади фінансових відносин
55
8
10
31
6

Тема 1 Основи фінансів під-приємств
9
2
2
5


Тема 2 Організація грошових розрахунків
12
2
2
6
2

Тема 3 Грошові надходження підприємств
6
1
1
4


Тема 4 Формування і розпо-діл прибутку
6
1
1
4


Тема 5 Оподаткування під-приємств
9
1
2
6


Тема 6 Кредитування під-приємств
13
1
2
6
4

Модуль 2 Механізм фінансування та забезпечення наявного фінансового стану
53
10
8
30
5

Тема 7 Обігові кошти
11
2
2
6
1

Тема 8 Фінансове забезпечен-ня відтворення основних засобів
11
2
2
6
1

Тема 9 Оцінювання фінансо-вого стану підприємства
9
2
1
6


Тема 10 Фінансове плануван-ня на підприємствах
12
2
1
6
3

Тема 11 Фінансова санація підприємств
10
2
2
6


Разом:
108
18
18
61
11

Включені до програми теми є обов'язковими для вивчення.


3 СХЕМО-КОНСПЕКТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1 Основи фінансів підприємств

Сутність, функції та організація фінансів підприємств.
Сфери господарських відносин підприємств.
Фінансові ресурси підприємства.
Основи організації фінансів підприємств.
Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи підприємства.

Функції фінансів підприємств


Організація фінансових відносин базується на формуванні, русі та ефективному використанні фінансових ресурсів підприємств.

Функціонування фінансів підприємств здійснюється не автоматично, а за допомогою цілеспрямованої їх організації.фактори, що впливають на організацію фінансів.

З метою управління фінансами підприємств використовують фінансовий механізм.

Загальна модель фінансового механізму виглядає наступним чином.В організаційній та управлінській роботі суб'єктів господарювання особливе місце посідає фінансова діяльність.Тема 2 Організація грошових розрахунків

Грошовий оборот і система розрахунків підприємства.
Види банківських рахунків та порядок їх відкриття.
Форми безготівкових розрахунків.
Касові операції підприємств.
Платіжна дисципліна.

Сукупність усіх платежів підприємства у грошовій формі створює грошовий оборот – виявлення сутності грошей у русі.

1


2 6 6

4

1 – продавець відвантажує продукцію й виставляє рахунок-фактуру за продукцію;
2 – покупець подає до банку, що його обслуговує, доручення;
3 – банк покупця списує кошти з його рахунку;
4 – банк покупця направляє в банк продавця платіжне доручення та кошти;
5 – банк продавця зараховує кошти на рахунок продавця;
6 – банки видають своїм клієнтам виписки з розрахункових рахунків про проведені операції.
Рисунок 3.1 - Схема використання платіжного доручення


1

2

3 7 7
5


1 – продавець відвантажує продукцію;
2 – передача платіжної вимоги-доручення разом з відвантажу-вальними документами покупцю;
3 – покупець заповнює нижню частину документа;
4 – банк покупця списує кошти з його рахунку;
5 – банк покупця направляє в банк продавця платіжну вимогу- доручення та кошти;
6 – банк продавця зараховує кошти на рахунок продавця;
7 – банки видають своїм клієнтам виписки з рахунків про операції.
Рисунок 3.2 - Схема використання платіжної вимоги-доручення1
2

5 6 7 3
4

9

1 – укладання договору про поставку продукції;
2 – відвантаження товару;
3 – подання продавцем у свій банк документів на інкасо;
4 – банк продавця пересилає документи банку покупця;
5 – повідомлення покупця про одержання документів;
6 – оплата документів, тобто виставлення платіжної вимоги;
7 – передача документів покупцеві;
8 – занесення коштів на рахунок банку покупця;
9 – повідомлення банку продавця про попередню операцію;
10 – списання грошей з рахунку покупця й зарахування на рахунок продавця.
Рисунок 3.3 - Схема використання інкасового доручення


1
6

2 7 10 5
4

8

1 – укладання договору про поставку товарів;
2 – покупець дає доручення своєму банку на відкриття акредитива;
3 – банк покупця відкриває акредитив;
4 – повідомлення банку продавця про відкриття акредитива на конкретну суму;
5 – повідомлення продавця про відкриття акредитива;
6 – поставка товару;
7 – передача документів продавця у свій банк про поставку товарів;
8 – банк покупця перераховує банку постачальника суму коштів з акредитива;
9 – банк постачальника зараховує кошти на рахунок постачальника;
10 – банк повідомляє клієнта про зарахування коштів.
Рисунок 3.4 - Схема використання акредитива
5
4

1 3 11 6 11
7

9

1 – покупець представляє у свій банк заяву на одержання чеків і платіжне доручення на депонування сум;
2 – у банку покупця бронюються кошти на окремому рахунку й заповнюються чеки;
3 – покупцеві видається чекова книжка;
4 – продавець пред'являє покупцеві документи на відвантажені товари, виконані роботи;
5 – покупець передає чек продавцеві;
6 – продавець пред'являє чек у свій банк;
7 – банк продавця пред'являє чек для оплати банку покупця;
8 – банк покупця списує суму чеку за рахунок раніше заброньованої суми;
9 – банк покупця перераховує банку продавця відповідні кошти;
10 – у банку продавця зараховуються кошти на рахунок продавця;
11 – банки видають клієнтам виписки з рахунків.
Рисунок 3.5 - Схема використання чеків
2
1

3
4

5

1 – банк надає підприємству кредит;
2 – підприємство А трасирує переказний вексель на користь банку як забезпечення кредиту;
3 – підприємство А відвантажило товар підприємству Б;
4 – банк пред'являє підприємству Б вексель для акцепту, яке з цього часу стає прямим боржником за векселем, оскільки акцептант за переказним векселем несе всі зобов'язання за ним;
5 – трасат сплачує гроші банку за векселем. У разі сплати грошей кредит, наданий підприємству А, вважається погашеним.
Рисунок 3.6 - Схема використання векселів
Таблиця 3.1 – Класифікація векселів
Класифікаційна ознака
Вид векселя

1
2

За емітентом

казначейські – один із видів державних цінних паперів, які виписуються для покриття видатків з державного бюджету;


приватні – емітуються корпораціями, фінансо-вими групами, комерційними банками.

За характером угоди
- фінансові – мають в основі депозитну природу;


- товарні (некомерційні) – використовуються для кредитування торговельних операцій.
Закінчення таблиці 3.1

1
2

За порядком проведення розрахунків
- простий – платником є векселедавець;


- переказний (тратта) – регулює відносини трьох сторін: кредитора (трасанта), боржника (трасата) і отримувача платежу (ремітента).

За характером забезпечення
- забезпечений – гарантований заставою;


- незабезпечений – не гарантований заставою.

За порядком платежу
- строковий – оплачується в термін, указаний в документі;


- на пред'явника – оплачується негайно після прийняття дебітором.

За місцем платежу
- доміцильований – є визначене місце платежу;


- недоміцильований – без визначеного місця платежу.

За можливістю передавання іншій особі
- такий, що індосується – є можливість передачі векселя з рук у руки, як знаряддя платежу за допомогою передавального напису – індосаменту;


- такий, що не індосується – немає можливості передачі векселя з рук у руки, як знаряддя платежу за допомогою передавального напису – індосаменту.

За формою пред'явлення
- паперова – записи здійснюються на паперових носіях;


- безпаперова – записи здійснюються на електронних рахунках.

Тема 3 Грошові надходження підприємств

Характеристика і склад грошових надходжень підприємства.
Доходи від операційної діяльності.
Доходи від фінансових операцій.
Доходи від інвестиційної діяльності.

Стадії кругообігу капіталу


Тема 4 Формування і розподіл прибутку

Формування та розрахунок показників прибутку на вітчизняних підприємствах.
Економічні фактори, що впливають на розмір прибутку.
Розподіл і використання прибутку на підприємстві.
Сутність і методи обчислення рентабельності.

- - -

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Тема 5 Оподаткування підприємств

Системи оподаткування підприємств.
Сплата прямих та непрямих податків.
Сплата зборів та місцевих обов'язкових платежів.

Тема 6 Кредитування підприємств

Основи кредитування підприємств.
Банківське кредитування підприємств.
Небанківське кредитування підприємств.
Суть і порядок укладення кредитного договору.Таблиця 3.2 - Класифікація банківських кредитів·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Тема 7 Обігові кошти

Економічний зміст та основи організації обігових коштів.
Джерела фінансування обігових коштів.
Визначення нормативу обігових коштів.
Показники стану обігових коштів.
І стадія – грошова ІІ стадія – виробнича
Придбання
повна оплата

Реалізація Виробництво
ІІІ стадія – товарна


Товарний Виробництво
кредит


- сировина - малоцінні й швидкозношувані
- основні й допоміжні матеріали предмети
- покупні напівфабрикати - інструменти
- паливо та енергія - спеціальні прилади
- тара й тарні матеріали. - змінне обладнання
- інвентар.


Таблиця 3.3 – Розрахунок нормативу за елементами нормованих оборотних коштів
Таблиця 3.4 - Показники стану оборотних коштівТема 8 Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

Сутність основних засобів, знос і амортизація.
Показники стану та ефективності використання основних засобів.
Капітальні вкладення на відтворення основних засобів.
Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень.

Таблиця 3.5 - Показники оцінки основних засобів
Показник
Порядок розрахунку
Характеристика показника

1
2
3


Закінчення таблиці 3.5
Тема 9 Оцінка фінансового стану підприємства

Фінансовий стан підприємства, методи оцінки та інформаційне забезпечення.
Показники оцінки фінансового стану підприємства.

Таблиця 3.6 - Інформаційні потреби основних користувачів фінансової звітності
Користувачі звітності
Інформаційні потреби

1
2

Інвестори, власники
Придбання, продаж та володіння цінними паперами. Участь у капіталі підприємства. Оцінка якості управлін-ня. Визначення суми дивідендів.

Керівництво підприємства
Регулювання діяльності підприємства.

Банки, постачальники та інші кредитори
Забезпечення зобов'язань підприєм-ства. Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання.

Замовники
Оцінка здатності підприємства своє-часно виконувати свої зобов'язання.
Закінчення таблиці 3.6

1
2

Працівники підприємства
Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язан-ня. Забезпечення зобов'язань підприєм-ства перед працівниками.

Органи державного управління
Формування макроекономічних показ-ників.


Таблиця 3.7 – Призначення основних компонентів фінансової звітності
Компоненти фінансової звітності
Зміст
Використання інформації

Баланс
Наявність еконо-мічних ресурсів, які контролюються підприємством, на дату балансу.
Оцінка структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та платоспроможності підприємства; прогнозування майбутніх потреб у позиках, оцінка та про-гнозування змін в економічних ресурсах, які підприємство контролюватиме в майбутньому.

Звіт про фінансові результати
Доходи,витрати та фінансові результа-ти за звітний пері-од.
Оцінка та прогноз прибутковості діяльності підприємства; структури доходів та витрат.

Звіт про власний капітал
Зміни в складі власного капіталу про-тягом звітного пе-ріоду.
Оцінка та прогноз змін у власному капіталі.

Звіт про рух грошових коштів
Генерування та ви-користання грошо-вих коштів протя-гом звітного періо-ду.
Оцінка та прогноз операційної, інвести-ційної та фінансової діяльності підпри-ємства.Таблиця 3.8 – Показники, що характеризують фінансовий стан підприємства
Показник
Порядок розрахунку
Характеристика показника

1
2
3

1 Показники оцінки майнового стану підприємства

Сума госпо-дарських коштів, які є в розпоряд-женні підприємства
Валюта балансу
Дає загальну вартісну оцінку активів, які перебувають на балансі підприємства.

Питома вага активної час-тини основних засобів
Вартість активної частини основних засобів / Вартість основних засобів * 100%
Характеризує технологічну структуру основних засобів.

2 Показники ліквідності та платоспроможності

Величина власного капіталу
Підсумок звіту про власний капітал
Характеризує частину власно-го капіталу підприємства, яка є джерелом покриття поточних активів підприємства.

Маневреність грошових коштів
Грошові кошти / Власний капітал
Зростання – позитивна тенденція.

Коефіцієнт покриття загальний
Оборотні активи / Поточні зобов'язання
Характеризує достатність обо-ротних засобів для покриття своїх боргів.

Коефіцієнт проміжної ліквідності
(Грошові кошти та їх еквіваленти + Дебі-торська заборгова-ність) / Поточні зобов'язання
Показує, яка частина поточних зобов’язань може бути пога-шена не тільки за рахунок гро-шових коштів, але й за раху-нок очікуваних фінансових надходжень.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Грошові кошти / Поточні зобов'язання
Характеризує негайну готов-ність підприємства ліквідува-ти короткострокову заборгова-ність.

Продовження таблиці 3.8

1
2
3

Співвідношення нерозподіленого прибутку та суми активів
Нерозподілений прибуток / Сума активів
Характеризує ступінь капіта-лізації прибутку.

3 Показники фінансової стійкості та стабільності

Коефіцієнт автономії
Власний капітал / Майно підприємства
Характеризує частку власності самого підприємства у загаль-ній сумі коштів, інвестованих у його діяльність.

Коефіцієнт фінансового ризику
Позикові кошти / Власні кошти
Характеризує незалежність підприємства від його креди-торів.

Коефіцієнт дов-гострокового залучення пози-кових коштів
Довгострокові зобов'язання / (Власний капітал + Довгострокові зобов'язання)
Характеризує структуру капі-талу.

Коефіцієнт ма-невреності влас-ного капіталу
(Власний капітал + Довгострокові зобо-в'язання – Необорот-ні активи) / (Власний капітал + Довгостро-кові зобов'язання)
Показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяль-ності, тобто яку вкладено в оборотні кошти, а яка капіталі-зована.

Коефіцієнт фінансової залежності
Активи / Власний капітал
Зростання цього показника в динаміці означає збільшення частки позичених коштів у фінансуванні підприємства.

Коефіцієнт структури залу-ченого капіталу
Довгострокові зобо-в'язання / Залучений капітал
Характеризує співвідношення довгострокових та поточних зобов’язань.

4 Показники прибутковості підприємства

Рентабельність продаж
Прибуток від реалізації / Виручку від реалізації
Характеризує розмір прибут-ку, що надходить на підпри-ємство з кожної гривні прода-ної продукції (робіт, послуг).

Продовження таблиці 3.8

1
2
3

Рентабельність виробництва
Валовий прибуток / Витрати на вироб-ництво продукції
Показує, скільки прибутку от-римало підприємство в розра-хунку на 1 гривню понесених витрат.

Рентабельність власного капіталу
Чистий прибуток / Середня величина власного капіталу
Показує величину одержаного прибутку в розрахунку на 1 гривню капіталу власників.

Період окупнос-ті власного капіталу
Середня величина власного капіталу / Чистий прибуток
Характеризує термін, протя-гом якого буде повернуто кож-ну гривню, яка була вкладена власниками.

Рентабельність активів
Загальний прибуток / Середня вартість активів
Показує скільки прибутку при-падає на 1 грн. активів та ха-рактеризує ефективність уп-равління підприємством

5 Показники ділової активності

Коефіцієнт обо-ротності обо-ротних активів
Чиста виручка від реалізації / Середньорічна вартість оборотних активів
Характеризує кількість оборо-тів, що їх здійснюють оборотні кошти за аналізований період.

Коефіцієнт обо-ротності власних оборотних активів
Чиста виручка від реалізації / Середньорічна вартість власних оборотних активів
Характеризує кількість оборо-тів, що їх здійснюють власні оборотні кошти за аналізова-ний період.

Коефіцієнт оборотності запасів
Чиста виручка від реалізації / Середньорічна вартість запасів
Характеризує кількість оборо-тів, що їх здійснюють запаси за аналізований період.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
Чиста виручка від реалізації / Середньорічна вартість дебі-торської заборго-ваності
Характеризує кількість оборо-тів, що їх здійснює дебітор-ська заборгованість за аналізо-ваний період.


Закінчення таблиці 3.9

1
2
3

Тривалість одного обороту
360 / Коефіцієнт оборотності
Показує час у днях необхідний для здійснення всіх стадій кругообороту.

Коефіцієнт завантаження оборотних коштів
1 / Коефіцієнт оборотності
Характеризує участь оборот-них коштів у кожній гривні реалізованої продукції.

6 Показники акціонерного капіталу

Прибутковість акцій
Сума дивідендів / Ринкова ціна акцій * 100%
Показує скільки грошових одиниць припадає на кожну гривню вартості акцій.

Дохід на звичайну акцію
Прибуток після сплати податків та дивідендів на приві-лейовані акції / Кількість звичайних акцій
Показує скільки грошових одиниць припадає на звичайну акцію.

Коефіцієнт котирування акцій
Ринкова ціна акції / Облікова ціна акції
Показує у скільки разів ринкова ціна акцій перевищує облікову ціну.
Тема 10 Фінансове планування на підприємствах

Зміст та методи фінансового планування.
Зміст поточного фінансового плану та порядок його складання.
Зміст і значення оперативного фінансового плану.
Тема 11 Фінансова санація підприємств

Фінансова санація підприємств, її економічний зміст та порядок проведення.
Планування та фінансування санації підприємства.
Економіко-правові аспекти санації та банкрутства підприємств.Таблиця 3.10 - Система індикаторів загрози банкрутства підприємства в розрізі окремих об'єктів спостереження
Об'єкти спос-тереження
Показники-індикатори


Об'ємні
Структурні

1
2
3

Структура капіталу підприємства
1 Сума власного капіталу
2 Сума позиченого капіталу
1 Коефіцієнт автономії
2 Коефіцієнт фінансового ризику

Склад активів підприємства
1 Сума позаоборотних активів
2 Сума оборотних активів

1 Коефіцієнт маневреності активів
2 Коефіцієнт забезпеченості висо-Закінчення таблиці 3.10

1
2
3


3 Сума дебіторської заборгованості всього, в т.ч. простроченої
4 Сума грошових активів
коліквідними активами
3 Коефіцієнт поточної плато-спроможності
4 Коефіцієнт абсолютної плато-спроможності

Склад фінансових зобов'язань підприємства
1 Сума довгострокових фінансових зобов'язань
2 Сума короткострокових фінансових зобов'язань
3 Сума фінансового кредиту
4 Сума товарного кредиту
5 Сума внутрішньої кредиторської заборгованості
1 Коефіцієнт співвідношення довгострокових та короткострокових фінансових зобов'язань
2 Коефіцієнт співвідношення залученого фінансового та товарного кредиту
3 Коефіцієнт невідкладних фінансових зобов'язань у загальній їх сумі

Ділова активність підприємства
1Сума виручки від реалізації продукції
1 Оборотність активів підприємства
2 Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості
3 Період звернення дебіторської заборгованості
4 Тривалість операційного циклу
5 Період повернення кредиторської заборгованостіТаблиця 11.1 – Структурно-логічна послідовність плану санації
Зміст
Коротка характеристика етапу

Вступ
Загальна характеристика підприємства:
- правова форма організації бізнесу та форми власності;
- організаційна структура;
- сфера діяльності;
- історична довідка.

Розділ 1
Аналіз вихідних даних:
- оцінка зовнішніх умов;
- аналіз фактичного фінансового стану підприємства;
- аналіз причин кризової ситуації та слабких місць підприємства;
- стан ринків збуту продукції;
- наявний потенціал підприємства;
- обгрунтування доцільності санації.

Розділ 2
Стратегія санації, оперативна (CRASH-) програма:
- стратегічні цілі санації (дерево цілей);
- каталог оперативних заходів щодо відновлення ліквідності.

Розділ 3
План санаційних заходів:
- план маркетингу та оцінка рівня збуту;
- план виробництва та капіталовкладень;
- організаційний план;
- фінансовий план.

Розділ 4
Ефективність санації та заходи для реалізації плану:
- організація реалізації плану;
- критерії оцінки ефективності;
- оперативний санаційний контролінг;
- можливі ризики в процесі виконання;
- суми можливих збитків;
- можливі позитивні та додаткові прибутки.


Ні Так


4 ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1 Основи фінансів підприємств
План заняття.
Сутність і функції фінансів підприємств.
Фінансові ресурси: суть та джерела формування.
Організація фінансової роботи на підприємстві.
Зміст та завдання управління фінансами підприємств.

Реферати.
Фінанси підприємств в ринкових умовах господарювання.
Система управління фінансами на підприємстві.
Підприємство у сфері фінансово-правових відносин.
Державне регулювання формуванням ресурсів підприємства.

Питання для обговорення.
Що таке фінанси як система господарських відносин?
На яких стадіях суспільного відтворення мають місце фінансові відносини і в чому вони виражаються, зокрема, на стадії виробництва?
За яких умов грошові відносини можуть перетворитися на фінансові?
Сутність та значення децентралізованих фінансів на сучасному етапі.
Охарактеризувати об’єкт та суб’єкт управління фінансами підприємств.
Назвіть основні принципи організації фінансів підприємств і розкрийте їх зміст.
Розкрийте економічний зміст самоокупності і самофінансування і назвіть їх основні відмінності.
Дайте характеристику основних функцій фінансів.
Охарактеризуйте додаткові функції фінансів підприємств.
Охаратеризуйте поняття грошових коштів, грошових фондів і фінансових ресурсів.
Чим характерні склад (власні, позикові та залучені) і структура фінансових ресурсів підприємства будь-якої форми власності?
Які основні напрямки організації роботи щодо управління фінансовими ресурсами на підприємстві?
Сутність та складові елементи фінансового механізму.
Що розуміється під ефективним використанням фінансових ресурсів?

Тести для самоперевірки.
1.1 Фінанси підприємств – це ...
а) грошові кошти;
б) кредитні ресурси;
в) економічні відносини в грошовій формі, які виявляються в процесі руху вартості;
г) грошові фонди підприємства;
д) немає правильної відповіді.

1.2 Об’єктом фінансів підприємств є:
а) економічні відносини;
б) грошові кошти;
в) грошові відносини;
г) грошові фонди;
д) оборотні активи.


1.3 Суб’єктами фінансів підприємств виступають:
а) підприємці;
б) юридичні особи;
в) фізичні особи;
г) юридичні та фізичні особи;
д) немає правильної відповіді.

1.4 Процес відтворення включає:
а) виробництво, розподіл, обмін та споживання;
б) виробництво, обмін та споживання;
в) виробництво та розподіл;
г) виробництво, розподіл, обмін, реалізацію та споживання;
д) немає правильної відповіді.

1.5 Під фінансовими ресурсами розуміють:
а) грошові кошти, що є в розпорядженні підприємств;
б) грошові фонди, що є в розпорядженні підприємства;
в) власні кошти підприємства;
г) статутний капітал підприємства;
д) усі відповіді вірні.

1.6 Яку функцію не виконують фінанси підприємств:
а) розподільчу;
б) акумулюючу;
в) цільову;
г) контролюючу;
д) немає правильної відповіді.

1.7 Об'єктом розподільчих фінансових відносин є ...
а) грошові надходження на підприємство;
б) валовий дохід від операційної діяльності;
в) дохід від здачі в оренду майна;
г) необоротні активи підприємства;
д) немає правильної відповіді.
1.8 До складу власних та прирівняних до власних джерел формування фінансових ресурсів належать ...
а) статутний капітал;
б) цільові внески юридичних та фізичних осіб;
в) короткострокові банківські кредити;
г) бюджетні субсидії;
д) страхові відшкодування.

1.9 До складу залучених джерел формування фінансових ресурсів підприємства не належать:
а) короткострокові банківські кредити;
б) довгострокові банківські кредити;
в) кошти, мобілізовані на фінансовому ринку;
г) амортизаційні відрахування;
д) немає правильної відповіді.

1.10 Основний орієнтир підприємств, що діють в умовах ринку, це ...
а) максимізація грошових коштів;
б) максимізація прибутку;
в) максимізація обсягів виробництва;
г) підвищення рентабельності;
д) немає правильної відповіді.

Задачі для розв'язування
Задача 1.1 Визначити обсяг власних та залучених фінансових ресурсів підприємства.
Підприємство на звітну дату мало такі дані за балансом:
- статутний капітал – 845,2 тис. грн.;
- відстрочені податкові зобов'язання – 101,3 тис. грн.;
- додатковий капітал – 33,4 тис. грн.;
- поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями – 42,1 тис. грн.;
- інші поточні зобов'язання – 145,1 тис. грн.;
- нерозподілений прибуток – 641,8 тис. грн.;
- довгострокові фінансові зобов'язання – 230,1 тис. грн.;
- поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів - 83,3 тис. грн.;
- неоплачений капітал – 75,4 тис. грн.;
- поточні зобов'язання за розрахунками з позабюджетних платежів – 84,3 тис. грн.;
- забезпечення виплат персоналу – 143,9 тис. грн.;
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 254,1 тис. грн.;
- поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці – 45,8 тис. грн.;
- інші забезпечення – 206,8 тис. грн.;
- довгострокові кредити банків – 278,6 тис. грн.

Задача 1.2 Визначити обсяг позичених та залучених фінансових ресурсів підприємства.
Підприємство на звітну дату мало такі дані за балансом:
- пайовий капітал – 124,6 тис. грн.;
- поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями – 84,6 тис. грн.;
- короткострокові кредити банків – 257,6 тис. грн.;
- інший додатковий капітал – 105,4 тис. грн.;
- відстрочені податкові зобов'язання – 64,3 тис. грн.;
- поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування – 83,4 тис. грн.;
- довгострокові фінансові зобов'язання – 112,0 тис. грн.;
- нерозподілений прибуток – 893,5 тис. грн.;
- поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом по сплаті податків – 450,2 тис. грн.

Задача 1.3 На основі інформації звітного балансу та звіту про фінансові результати діяльності підприємства оцінити склад та структуру позикового капіталу підприємства в динаміці. Вказати основних кредиторів підприємства. Вказати терміни кредитування та проаналізувати дотримання платіжної дисципліни підприємством. Вказати можливі фактори, які вплинули на утворення даної ситуації.
Зробити відповідні висновки та розробити пропозиції щодо вдосконалення структури позикового капіталу підприємства.
Результати розрахунків оформити у вигляді таблиці.

Тема 2 Організація грошових розрахунків підприємств

План заняття
Суть готівкового та безготівкового грошового обігу.
Основи і принципи організації розрахунків.
Форми безготівкових розрахунків
Розрахунково-платіжна дисципліна.

Реферати:
Організація грошово-готівкових розрахунків на підприємствах.
Вексельний обіг. Міжнародна та вітчизняна практика.
Порядок пред'явлення претензій та застосування санкцій.

Питання для обговорення.
Переваги та недоліки готівкової та безготівкової системи розрахунків.
Які головні принципи організації системи безготівкових розрахунків в Україні?
Види рахунків в національній валюті.
Види рахунків в іноземній валюті.
Які умови відкриття рахунків в банку?
Як вирішується проблема черговості платежів з рахунків підприємства при недостатності коштів для виконання всіх фінансових зобов'язань?
Чому в Україні найпоширенішою формою безготівкових розрахунків є розрахунки платіжними дорученнями?
Що таке платіжна вимога-доручення?
Що собою являє платіжна-вимога?
Які основні риси безготівкових розрахунків чеками?
Що таке акредитив та його види?
Класифікація векселів та їх характеристика.
Переваги та недоліки вексельної форми розрахунків.
Які основні завдання фінансових та юридичних служб підприємства у забезпеченні безперебійних розрахунків з контрагентами?
Які права підприємства щодо ведення розрахунків у готівковій формі?
Що таке ліміт залишку готівки в касі?
Суть платіжно-розрахункової дисципліни.
Види санкцій.

Тести для самоперевірки.
2.1 Товарний вексель – це
а) дає можливість отримати готівку у будь-який час;
б) видається за реальні товарні угоди;
в) не дає можливості отримувати готівку взагалі;
г) має закладену функцію накопичення;
д) немає правильної відповіді.

2.2 Хто має право закривати поточний рахунок підприємства:
а) податковий орган своїм розпорядженням;
б) підприємство – власник рахунку за своєю заявою;
в) вищий орган своїм рішенням;
г) головний бухгалтер своїм рішенням;
д) немає правильної відповіді.

2.3 Грошовий оборот – це ...
а) формування і розподіл грошових коштів;
б) виявлення сутності грошей в русі;
в) розподіл виручки від реалізації продукції, робіт, послуг;
г) виробництво і реалізація продукції;
д) немає правильної відповіді.

2.4 Прямі безготівкові розрахунки – це ...
а) розрахунки, які пов'язані з кредитною системою;
б) розрахунки, які здійснюються в межах одного населеного пункту;
в) розрахунки, які здійснюються безпосередньо між постачальниками;
г) розрахунки, які забезпечують гарантію платежу за рахунок депонування коштів;
д) немає правильної відповіді.

2.5 Тратта – це
а) власник переказного векселя;
б) документ, який регулює відносини трьох сторін;
в) вексель гарантований заставою;
г) особа, що переказує свій платіж на іншу особу;
д) один із видів державних цінних паперів.

2.6 Доміцильований вексель – це
а) який погашається в будь-якому відділенні банку;
б) в якому вказано конкретне місце платежу;
в) який не погашається взагалі;
г) який існує тільки в паперовій формі;
д) немає правильної відповіді.

2.7 Платіжна вимога-доручення – це ...
а) письмове доручення власника рахунку перерахувати вказану в ньому суму зі свого рахунка на рахунок отримувача грошей;
б) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж;
в) комбінований документ, який містить вимогу постачальника і доручення платника;
г) письмове зобов'язання відповідної форми, яке надає право його власнику на отримання певної суми у будь-який час;
д) немає правильної відповіді.

2.8 Фінансовий вексель – це документ, що...
а) дає можливість отримати готівку у будь-який час (на пред'явника);
б) має строковий характер;
в) не дає можливості отримувати готівку взагалі;
г) видається за реальні товарні угоди;
д) має закладену функцію накопичення.

2.9 Скільки поточних рахунків і в яких установах банку має право відкривати підприємство:
а) один рахунок в одній установі банку;
б) два рахунки в одній установі банку;
в) декілька рахунків в різних установах банку;
г) декілька рахунків в одній установі банку;
д) немає правильної відповіді.

2.10 Якщо покупець заздалегідь депонує кошти для розрахунків з постачальником, тоді такий акредитив слід вважати ...
а) безвідзивний;
б) непокритий;
в) акцептований;
г) покритий;
д) гарантованим.

Задачі для роз'язування
Задача 2.1 Підприємство «Машбудпостач» придбало облігації державної позики на загальну суму 20000 грн. під 24 % річних строком на 3 місяці. Через 2 місяці підприємство «Машбудпостач» розрахувалося з заводом «Будмаш» облігаціями державної позики.
Дохід за облігаціями державної позики нараховується щомісяця.
Визначити суму контракту між підприємством «Машбудпостач» та «Будмашем». Який додатковий прибуток отримає завод «Будмаш» у результаті цього контракту?

Задача 2.2 Підприємство МП «Мрія» в рахунок своєї заборгованості перед банком за неповернений кредит оформило вексель строком на 3 місяці під 36 % річних.
Банк, купуючи комп'ютерну техніку через 2 місяці після оформлення векселя, розрахувався з фірмою «Інтертехніка» векселем, перевівши його на суму 10 600 грн.
Яка первісна вартість векселя? Яку суму отримає «Інтертехніка» від МП «Мрія» після інкасації векселя по закінченні терміну його дії?

Задача 2.3 Для забезпечення господарських потреб підприємства відділу постачання було виділено 20.05 три чекові книжки на загальну суму 1 500 000 грн, які були депоновані банком на рахунку «Розрахунки чеками», причому ліміт третьої книжки становив 600 000 грн.
20.06 відділ збуту, звітуючи перед бухгалтерією, склав реєстр використаних чеків, загальна сума якого за першою книжкою становить 420 000 грн. Залишок за другою книжкою 140 000 грн. Третя книжка використана повністю. Усього відділ збуту використав чеків на загальну суму 1 300 000 грн.
Визначити, у межах якої суми ліміту була видана кожна книжка.

Задача 2.4 Підприємство станом на 10.04 на поточному рахунку мало кошти в сумі 4350 грн.
Протягом дня на поточний рахунок було ще зараховано платежів на загальну суму 20 700 грн.
Крім того, до банку надійшло ряд платіжних доручень щодо списання з рахунка підприємства сум податку на прибуток у розмірі 2750 грн, оплати рахунка-фактури за поставку комплектуючих у сумі 9500 грн.
Також банк отримав вимоги-доручення від енергопостачальної організації державного комунального господарства в сумі 3730 грн, підприємства-постачальника на підставі рішення арбітражного суду у сумі 10 000 грн.
В якому порядку візьме до сплати ці розрахункові документи операціоніст банку?
Чи вистачить коштів на поточному рахунку?
Якщо ні, то які можливі дії підприємства?

Задача 2.5 Підприємство станом на 20.05 отримало такі платежі:
1) виручку від реалізації на суму 2350 грн;
2) попередню оплату за продукцію у сумі 1 570 грн;
3) комунальні платежі за передане в оренду приміщення 590 грн.
Залишок коштів на поточному рахунку станом на 20.05 дорівнював 3 750 грн.
20.05 термін, коли банк здійснює розрахунки за договором про касове обслуговування. Відповідно до цього договору послуги банку становлять 1 % від обороту по касі та оплата за перебування коштів на поточному рахунку 0,5 % від обороту за поточним рахунком. Оборот по касі за звітний місяць становив 15 780 грн.
Протягом звітного місяця на поточному рахунку підприємства щоденно в середньому було коштів на суму 2500 грн. Платежів упродовж 20.05 підприємство не здійснювало.
Визначити залишок коштів на поточному рахунку станом на 21.05.

Задача 2.6 Протягом операційного дня 15.03 підприємство отримало такі кошти:
1) касову виручку від реалізації готової продукції в сумі 3 275 грн;
2) повернення підзвітних сум готівкою на суму 981,50 грн;
3) премію від участі в аукціоні на суму 2500 грн.
Підприємство в лютому мало тимчасово вільні кошти на загальну суму 10 000 грн, які були 04.02 покладені на депозитний рахунок банку під 24 % безстрокове на невизначений термін.
Для здійснення платежів 15.03 підприємство відкликало депозитні кошти разом з нарахованими відсотками. Станом на 15.03 підприємство доходу від депозиту не отримувало.
Визначити надходження на поточний рахунок.

Задача 2.7 Станом на 15.07 підприємство виплачує заробітну плату своїм працівникам.
За звітний період до позабюджетних фондів було нараховано такі платежі (нарахування на заробітну плату, яка має бути видана 15.07): до фонду страхування від безробіття (1,9%) 311,4 грн; прибутковий податок у розмірі 1620 грн, а також платежі до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування (розрахувати самостійно).
Протягом липня було нараховано витрати на відрядження на суму 1280 грн.
Яка сума коштів повинна бути в підприємства на поточному рахунку станом на 15.07?
Яка сума коштів буде оформлена за чеком на отримання готівки в банку?


Тема 3 Грошові надходження підприємств

План заняття
Склад і структура грошових потоків підприємств.
Собівартість продукції. Кошторис витрат на виробництво і витрати на реалізовану продукцію (роботи, послуги).
Виручка від реалізації продукції.
Грошові надходження від іншої реалізації.
Надходження від фінансово-інвестиційної діяльності.
Надходження коштів від оренди основних засобів.

Реферати
Особливості реалізації нафти, газу та нафтопродуктів.
Особливості формування виручки від реалізації на підприємствах різних галузей економіки.

Питання для обговорення
1 Дайте характеристику грошових надходжень та поясніть їх необхідність для підприємств.
2 Назвіть внутрішні та зовнішні джерела грошових надходжень.
Назвіть фактори, що впливають на абсолютну суму виручки від реалізації продукції.
Склад та структура виробничих та позавиробничих витрат.
Види цін на продукцію і фактори, що на них впливають.
Розкрийте порядок розподілу виручки від реалізації продукції на підприємстві.
Охарактеризуйте дохід підприємства від фінансово-інвестиційної діяльності.
Дайте визначення валового та чистого доходу підприємства, охарактеризуйте його складові елементи.

Тести для самоперевірки.
3.1 До зовнішніх факторів, які впливають на величину грошових надходжень підприємств, належить...
а) обсяг виробництва;
б) амортизаційна політика;
в) склад і структура витрат підприємства;
г) система оподаткування підприємств;
д) правильної відповіді немає.

3.2 До зовнішніх джерел формування грошових потоків належать...
а) чистий прибуток підприємства;
б) амортизаційні відрахування;
в) банківські кредити;
г) виручка від реалізації продукції;
д) правильної відповіді немає.

3.3 До складу надходжень від надзвичайних подій відносять...
а) надходження від іншої операційної діяльності;
б) надходження коштів у вигляді страхового відшкодування;
в) надходження коштів унаслідок погашення векселів;
г) надходження від фінансових операцій;
д) правильної відповіді немає.3.4 Не визнаються доходами...
а) надходження за договорами комісії;
б) надходження від первинного розміщення цінних паперів;
в) надходження податкових платежів у виручці від реалізації продукції;
г) усі відповіді вірні;
д) правильної відповіді немає.

3.5 Фіксовані ціни встановлюються...
а) для регулювання рівня рентабельності товарів першої необхідності;
б) під впливом попиту та пропозиції за домовленістю сторін;
в) з метою поширення експорту виготовлених товарів;
г) на товари, які монопольно виготовляються державними структурами;
д) правильної відповіді немає.

3.6 З метою встановлення ціни на продукцію можуть бути використані такі методи ціноутворення...
а) витратний;
б) маркетинговий;
в) дизбалансний;
г) «великих хвиль»;
д) правильної відповіді немає.

3.7 Основним джерелом відшкодування коштів на виробництво та реалізацію продукції, утворення доходів і формування фінансових ресурсів є...
а) банківські кредити;
б) кредиторська заборгованість;
в) чистий дохід від реалізації продукції;
г) сплачені податкові зобов'язання;
д) правильної відповіді немає.

3.8 Прямий вплив на розмір виручки від реалізації продукції здійснює...
а) асортимент продукції;
б) ціна на продукцію;
в) якість продукції;
г) пропозиція і попит на продукцію;
д) правильної відповіді немає.

3.9 До доходів від фінансових операцій належать:
а) одержані пені, штрафи, неустойки;
б) одержані гранти та субсидії;
в) дохід від списання кредиторської заборгованості;
г) одержані дивіденди;
д) інші доходи.

3.10 Інший операційний дохід це...
а) дохід від безкоштовно отриманих активів;
б) дохід від неопераційної курсової різниці;
в) дохід від реалізації фінансових інвестицій;
г) дохід від реалізації товарів;
д) відшкодування раніше списаних активів.

Задачі для розв'язування.
Задача 3.1 На основі наведених даних визначити доходи від основної операційної діяльності та від надзвичайних подій: надійшло страхове відшкодування за збитки від стихійного лиха 2000 грн; реалізовано продукції з відстрочкою платежу 3 дні 3500 грн; надано послуг 2500 грн; отримано дохід від реалізації основних фондів 3400 грн; надійшло відшкодування від технічних аварій 1500 грн; здійснено для замовників ремонтні роботи загальною вартістю 5650 грн.


Задача 3.2 На основі наведених даних розрахувати операційний Саsh-flow прямим методом: сплата відсотків за користування позиками 1000 грн; грошові видатки на утримання персоналу 1500грн; грошові надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 15 000 грн: інші грошові надходження, які не належать до інвестиційної та фінансової діяльності, 5000 грн; грошові виплати за сировину, матеріали, послуги 10000 грн; отримані відсотки за облігаціями 650 грн; дохід від реалізації іноземної валюти 350 грн; дохід від інвестицій в асоційовані підприємства 1000 грн; сплата податку на прибуток 350 грн.

Задача 3.3 На основі наведених даних розрахувати виручку від реалізації товарів прямим методом: обсяг виробництва товарів А та Б, відповідно, 1000 шт. та 900 шт.; залишок товарів на початок періоду 100 шт. та 120 шт., а на кінець 150 шт. та 60 шт.; витрати на оплату праці за звітний рік, відповідно, 1000 грн та 1200 грн, а вартість використаної сировини 12 000 грн та 8000 грн; ціна товару А 30,0 грн/шт., а товару Б 25,0 грн/шт.

Задача 3.4 На основі наведених даних розрахувати ціну товарів за умови, що: обсяг реалізації товарів А та Б, відповідно, 8500 грн та 15 900 грн; вартість запасів товарів на початок періоду 1000 грн та 1500 грн, а на кінець 2500 грн та 600 грн; кількість одиниць виробленого товару А 2000 шт., а товару Б 1000 шт.; ціна товару А в три рази менша за ціну товару Б.

Задача 3.5 У липні поточного року фірмою «Моноліт» відвантажені товари російській компанії «Русь» на суму 3000 доларів США, що підтверджено вантажно-митною декларацією. Курс НБУ за один долар становив = 5,33 грн (протягом III кварталу не змінювався).
У серпні поточного року на валютний рахунок фірми «Моноліт» надійшли кошти за відвантажені товари, які підлягають продажу згідно з чинним законом у розмірі 50 %. Комісійні банку становлять 0,4 %.
Фірма «Моноліт» має нерухомість, яку надає в оренду фірмі «Скайнлайн» протягом III кварталу. Договором передбачається щомісячна сплата оренди за 206 м2 площі за ціною 47 грн/м2 (в т. ч. ПДВ) не пізніше 20 числа наступного за звітним місяця.
Визначити суму, яка буде визнана валовим та чистим доходом фірми «Моноліт» за III квартал поточного року за податковим обліком, а також залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку на 30.09 поточного року.

Задача 3.6 Товариство «Медікус» закупило в оптовій фірмі «ВВС+» лікарські засоби та вироби медичного призначення для подальшої реалізації в такому асортименті, визначеному нижче.
Таблиця 4.1 – Вихідні дані до задачі 3.6
Найменування товару
Ціна виробника за одиницю товару, грн
Закуплено за опто-вою ці-ною за одиницю товару,грн
Кількість реалізовано-го товару, тис. шт.
Питома вага продукції, реалізованої оптом, %

1. Анальгін
1,2
1,23
100
20

2. Цитрамон
0,22
0,27
300
30

3. Новопасіт
7,88
8,91
30
10

Оптова торгова націнка визначена підприємством на рівні 15 % від ціни виробника й на рівні 30 % для реалізації через роздрібну торгівлю.
Розрахувати обсяг грошових надходжень товариства «Медікус» за звітний період:
І варіант: від реалізації товарів оптом.
II варіант: від реалізації через мережу аптек.
III варіант: загальний по товариству.

Задача 3.7 Розрахувати виручку від реалізації продукції в оптових цінах на плановий рік згідно отриманих даних:
Залишки нереалізованої продукції за виробничою собівартістю, тис.грн.:
на початок планового року – 568;
на кінець планового року – 632.
2. Товарна продукція планового року, тис. грн.:
за оптовими цінами підприємства – 35450;
за виробничою собівартістю – 22180.
Товарна продукція звітного року, тис. грн.:
за оптовими цінами підприємства – 31700;
3.2 за виробничою собівартістю – 18600.

Задача 3.8 Визначити планову річну виручку від реалізації продукції за даними таблиці.
Таблиця 4.2– Вихідні дані до задачі 3.8
Показник
Значення

1. Випуск продукції в плановому році, шт
5000

2. Залишки нереалізованої продукції на початок року, шт
158

3. Оптова ціна підприємства за одиницю продукції, грн
75

4. Питома вага випуску продукції в ІV кв. планового року,%
32

5. Норма запасу в днях:
а) готової продукції на складі
б) товарів відвантажених термін оплати яких не настав

6
12


Задача 3.9 Визначити виконання плану реалізації продукції з урахуванням договорів поставки. Обсяг реалізації продукції згідно плану І кв. – 9000 грн., фактично реалізовано продукції на суму 9900 грн., в т. ч. одному покупцю поставлено понад договір виробів на 600 грн., другому – на 500 грн., третьому – на 700 грн., а четвертому недопоставлено продукції на 900 грн.

Тема 4 Формування і розподіл прибутку

План заняття
Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності.
Формування прибутку підприємства від звичайної діяльності.
Прибуток від реалізації продукції. Методи розрахунку.
Розподіл та використання прибутку підприємства.

Реферати
Роль і місце прибутку в економіці підприємства.
Прибуток та ринок цінних паперів.
Функціональне призначення прибутку в ринкових умовах.

Питання для обговорення
В чому різниця між прибутком і податком на додану вартість як формами нагромадження?
Що таке загальний прибуток підприємства?
Від чого залежить фінансовий результат від реалізації матеріальних активів (крім готової продукції)?
Які позареалізаційні видатки (збитки) впливають на фінансовий результат діяльності підприємства в сучасних умовах?
В чому сенс планування прибутку на підприємстві?
Яка процедура визначення планового прибутку методом прямого рахунку?
В чому суть аналітичного методу планування прибутку від реалізації продукції?
Як використовується прибуток, що залишається у підприємства після сплати податків?

Тести для самоперевірки.
4.1 Виберіть фактор, що не впливає на величину прибутку від реалізації товарної продукції:
а) підвищення ставок акцизного збору;
б) зміна обсягу нарахованих амортизаційних відрахувань;
в) зниження собівартості товарної продукції;
г) скорочення залишків нереалізованої продукції на кінець року;
д) немає правильної відповіді.

4.2 Назвіть складові прибутку від основної операційної діяльності:
а) прибуток від реалізації оборотних активів;
б) одержані дивіденди;
в) прибуток від реалізації продукції, послуг;
г) прибуток від реалізації іноземної валюти;
д) відсотки, одержані за облігаціями та іншими цінними паперами.

4.3 Назвіть фактори, що не впливають на виручку від реалізації товарної продукції:
а) зниження собівартості товарної продукції;
б) зміна обсягу нарахованих амортизаційних відрахувань;
в) зміна ставки ПДВ на продукцію підприємства;
г) скорочення залишків нереалізованої продукції на кінець року;
д) зміна норм запасу готової продукції на складі.

4.4 З-поміж поданих нижче відповідей виберіть найбільший за величиною „прибуток підприємства”.
а) прибуток від операційної діяльності;
б) прибуток від звичайної діяльності;
в) прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій;
г) прибуток від надзвичайних операцій;
д) прибуток від основної та іншої операційної діяльності.

4.5 Резервний капітал створюється за рахунок ...
а) валового доходу;
б) чистого прибутку;
в) нерозподіленого прибутку;
г) чистого доходу;
д) валових витрат.

4.6 Рентабельність сукупних активів характеризує:
а) раціональність застосування усього майна;
б) ефективність використання основних засобів підприємства;
в) ефективність використання оборотних коштів;
г) ефективність використання активів підприємства, створених за рахунок власних коштів.
д) вірної відповіді немає.

4.7 Прибуток підприємства - це:
а) сума чистого доходу підприємства;
б) частина чистого доходу підприємства;
в) різниця між чистим доходом підприємства і витратами на отримання цього доходу;
г) різниця між прибутками від усіх видів діяльності та витратами на їх отримання;
д) немає вірної відповіді.


4.8 Чистий прибуток підприємства - це:
а) валовий прибуток;
б) прибуток від звичайної діяльності, скоригований на суму доходів і витрат від надзвичайних подій;
в) прибуток, що залишився у підприємства після сплати податку на прибуток;
г) прибуток, що залишився у підприємства після сплати податку на прибуток і виплати дивідендів;
д) прибуток, що залишився у підприємства після сплати податку на прибуток і поповнення статутного фонду.

4.9 Фінансові результати діяльності підприємства - це:
а) сума грошових коштів, отриманих підприємством за відповідний звітний період;
б) різниця між валовим доходом (виручкою) підприємства і його витратами, пов'язаними з отриманням цього доходу;
в) економічний результат виробничо-фінансової діяльності підприємства у вартісній формі;
г) усі відповіді вірні;
д) немає вірної відповіді.

4.10 Назвіть напрямки можливого розподілу чистого прибутку підприємства:
а) сплата податків на прибуток та за ресурси (землю, транспорт);
б) сплата податку на прибуток;
в) виплата оздоровчих робітникам;
г) виплата дивідендів;
д) виплата орендної плати за оренду офісу.

Задачі для розв'язування.
Задача 4.1 Акціонерне товариство «Ярило», що виробляє безалкогольні напої, на початок звітного періоду мало власний капітал у такому складі: статутний капітал 800 тис. грн, резервний фонд 250 тис. грн, нерозподілений прибуток 130 тис. грн.
Собівартість 1 літра продукції в середньому по підприємству становить 1,5 грн. Рентабельність продукції 15 %. Продукція оподатковується ПДВ.
Керівництво акціонерного товариства «Ярило» має на меті на кінець звітного року:
направити на виплату дивідендів 10 % чистого прибутку (ставка податку на прибуток дорівнює 25 %);
відрахувати в резервний фонд 5,6 тис. грн;
збільшити нагромаджувальну суму нерозподіленого прибутку на 80 тис. грн.
Визначити необхідний обсяг виробництва по підприємству для досягнення намічених цілей на кінець звітного року та обсяг грошових надходжень від реалізації безалкогольних напоїв на кінець звітного року.

Задача 4.2 Підприємство «Неофіт» у поточному році планує розширити асортимент випуску своєї продукції за допомогою виробництва нового товару.
Про новий товар відомо: собівартість одиниці товару 8 грн; рентабельність товару 20 %; акцизний збір 3 грн з одиниці товару; торгова націнка 25 %.
У поточному році планується виробити 1000 одиниць продукції.
Залишки нереалізованої продукції на кінець поточного року становили 200 шт.
Витрати на реалізацію нової продукції через роздрібну мережу, тобто на рекламу й передпродажну підготовку товарів, оформлення вітрин, транспортно-експедиційні витрати передбачаються в розмірі 2000 грн.
У поточному році підприємство «Неофіт» має на меті збільшити валові доходи. Тому перед фінансовим відділом поставлене завдання: зробити розрахунки та визначити, як доцільно реалізувати новий товар: через мережу роздрібних магазинів чи оптом.

Задача 4.3 Розрахувати розмір прибутку від реалізації товарної продукції підприємства на прогнозний рік за допомогою аналітичного методу, на основі нижченаведеної інформації:
- очікуваний обсяг виручки від реалізації товарної продукції за поточний рік (не враховуючи ПДВ та акцизний збір) - 28560 ум.грош.од.;
- очікувана повна собівартість продукції за поточний рік - 25480 ум.грош.од.;
- у прогнозному році передбачається в середньому зростання цін.на продукцію підприємства на 2,5%;
- ціни на сировину, матеріали, інші матеріальні ресурси та витрати на оплату праці, які формують собівартість продукції, по розрахунках зростуть на 3,00%;
- темп зростання обсягу реалізації в прогнозному році в порівнянні з поточним роком у фізичному вимірі дорівнює 109%;
- аналіз утворення прибутку підприємства у поточному році дозволив виявити наступні резерви зростання прибутку (в розрахунку на рік):
а) за рахунок ліквідації непродуктивних та понаднормативних витрат, які відносяться на собівартість, передбачається приріст прибутку на 230 ум.грош.од.;
б) за рахунок ліквідації фактів поставки готової продукції покупцям з відхиленням від технічних та якісних параметрів - приріст прибутку може становити 90 ум.грош.од.;
- можливості збільшення прибутку за рахунок структурних змін в асортименті продукції розрахувати самостійно на основі нижченаведених даних:

Таблиця 4.3 – Вихідні дані до задачі 4.3
Види продукції
Питома вага в обсязі випуску поточного року,%
Рентабельність випуску продукції поточного року, %
Питома вага в обсязі випуску прогнозного року, %

А
80
13
90

В
20
9
10

Провести розподіл отриманого прибутку за напрямками його використання враховуючи наступну інформацію:
- підприємство не має податкових пільг і оподатковує прибуток на загальних засадах;
- потреба підприємства у формуванні фондів фінансових ресурсів, що формуються за рахунок чистого прибутку складає: фонд заохочення - 1000 ум.грош.од.; фонд соціального розвитку - 200 ум.грош.од.; фонд виплати дивідендів -1600 ум.грош. од. Інші напрямки використання - 400 ум.грош.од.;
- залишок чистого прибутку (після задоволення вищеназваних потреб) планується використати наступним чином: 70% - на поповнення власних обігових активів, 30% - на інвестиційні цілі.

Задача 4.4 Визначте прибуток підприємства за фінансовими операціями, використовуючи таку інформацію про результати його діяльності у звітному періоді. Здійснено покриття збитку від спільної діяльності після її припинення на суму 72,5 тис. грн. Сплачено власникам 65,0 тис. грн як грошові дивіденди, у т. ч. нерезиденту 28,0 тис. грн. Проведено уцінку фінансової інвестиції в асоційоване підприємство на 42,5 тис. грн. Сплачено процентів (купонних платежів) за облігаціями 39,0 тис. грн. Отримано відсотків (купонних платежів) за облігаціями 13,5 тис. грн.
Задача 4.5 Визначте прибуток відприємства, що буде отриманий від реалізації інвестиційного проекту, виходячи з таких даних. Вартість інвестиційного проекту, розрахованого на 9 місяців, становить 100 тис. грн і на 60 % фінансується за рахунок банківського кредиту. Ставка за користування банківським кредитом 27 % річних. Строк залучення кредиту дорівнює терміну реалізації проекту плюс 2 тижні. Проценти за кредитом виплачуються одноразово в момент погашення кредиту після завершення терміну його використання. Рентабельність інвестиції планується на рівні 27,5 % від вкладених коштів.

Задача 4.6 Визначте, які зміни абсолютної величини фінансового результату (прибутку) підприємства від операційної діяльності очікуються в плановому періоді. У звітному періоді ціна виробника за одиницю продукції становила 17 грн і, враховуючи тенденції ринку, у плановому періоді зміна її величини не очікується. За рахунок удосконалення технологічних норм виробничого процесу очікується скорочення середніх умовно-змінних витрат підприємства на одиницю продукції з 11,25 грн до 10,80 грн. Така можливість забезпечується за рахунок введення в дію нових технологій, що, у свою чергу, призводить до збільшення умовно-постійних витрат на 10 %. Врахуйте, що у звітному періоді підприємство за обсягів реалізації в 135,4 тис. виробів зазнало збитків у сумі 87 450 грн. За рахунок збільшення місткості ринку та посилення ринкової конкурентної позиції підприємства очікується зростання обсягів реалізації продукції на 25 %.Тема 5 Оподаткування підприємств
План заняття
Сутність оподаткування підприємств.
Сплата підприємством непрямих податків.
Оподаткування прибутку підприємств.
Нарахування плати за ресурси.
Нарахування та сплата місцевих податків та зборів.

Реферати:
1 Необхідність та особливість сплати непрямих податків.
2 Оподаткування прибутку підприємств.
3 Вплив спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва на фінансово-господарську діяльність.
4 Рентні платежі в нафтовій та газовій промисловості.

Тести для самоперевірки.
5.1 Платниками податку на прибуток на території України є:
а) відкрите акціонерне товариство резидент України;
б) постійне представництво нерезидента;
в) філія підприємства, що здійснює консолідовану сплату податку на прибуток;
г) об'єднання юридичних осіб, що утримуються лише за рахунок внесків засновників і не проводять господарської діяльності;
д) приватний підприємець.

5.2 Об'єктом оподаткування податком на прибуток на території України є:
а) чистий прибуток підприємства;
б) валовий прибуток підприємства;
в) оподаткований прибуток підприємства;
г) чистий дохід підприємства;
д) правильної відповіді немає.

5.3 Податок на прибуток може обчислюватись за ставкою:
а) 25 %;
б) 15%;
в) 9 %;
г) 20%;
д) правильної відповіді немає.

5.4 Джерелом сплати ПДВ є...
а) чистий прибуток;
б) дохід (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг;
в) чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг;
г) собівартість реалізованої продукції;
д) оподатковуваний прибуток.

5.5 Підакцизними товарами в Україні є...
а) автомобілі;
б) біжутерія;
в) ювелірні вироби;
г) кольорові телевізори;
д) вироби з шоколаду.

5.6 Які види мита не застосовуються в Україні?
а) ввізне;
б) антидемпінгове;
в) спеціальне;
г) компенсаційне мито;
д) транзитне мито.

5.7 Об'єктом оподаткування податком з власників транспортних засобів не є:
а) колісні трактори;
б) автомобілі легкові;
в) літаки;
г) спортивні яхти;
д) вірної відповіді немає.

5.8 Джерелом сплати відрахувань до державних цільових фондів є...
а) чистий прибуток;
б) чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг;
в) собівартість реалізованої продукції;
г) валові витрати.

5.9 Об'єкт оподаткування – це ...
а) особа, яка сплачує податок;
б) предмет, що підлягає оподаткуванню;
в) особа, що підлягає оподаткуванню;
г) джерело, з якого платник сплачує податок;
д) вірної відповіді немає.

5.10 За формою оподаткування податки бувають:
а) прогресивні, пропорційні та регресивні;
б) окладні та розкладні;
в) прямі та непрямі;
г) загальнодержавні та місцеві;
д) загальні та спеціальні.

Тема 6 Кредитування підприємств
План заняття
Суть та причини виникнення кредитних відносин.
Види та форми кредитів.
Банківський кредит, порядок отримання та погашення.
Переваги та недоліки комерційного кредитування.
Особливості державного кредитування.
Реферати
Кредитування підприємств за рахунок міжнародних фінансово-кредитних закладів.
Особливості лізингового кредитування підприємств.
Плата за кредит та порядок його погашення.
Товарний кредит, умови його отримання і погашення.

Питання для обговорення
Чим викликана об'єктивна необхідність участі банківського кредитування у складі фінансових ресурсів підприємств різних галузей підприємництва?
Що може бути об'єктом кредитування?
Хто встановлює відсоткову ставку за користування бюджетними позиками?
На які цілі надається банківський кредит?
За рахунок яких коштів формують свої позичкові ресурси комерційні банки?
Які основні зобов'язання сторін кредитного договору?
Які засоби забезпечення принципу повернення кредиту використовують комерційні банки?
Що таке об'єкт кредиту?
Які міркування треба враховувати, вирішуючи питання про договірний відсоток за банківські позики?
Що таке ломбардний кредит?
Що таке кредитна лінія?
На які цілі забороняється видача кредитів?
Що таке непряме кредитування?
З якого моменту повинні нараховуватися проценти за користування кредитом?
Суть та функції факторингу.
Хто і чому кредитує приватизовані підприємства?Тести для самоперевірки
6.1 До причин виникнення і функціонування кредитних відносин відносяться:
а) необхідність забезпечення безперервності процесу відтворення;
б) наявність тимчасово вільних фінансових ресурсів у суб’єктів господарювання;
в) структура оборотних засобів підприємства;
г) вірні відповіді а і б;
д) усі відповіді вірні.

6.2 При іпотечному кредитуванні кредиторами виступають:
а) іпотечні банки, іпотечні компанії;
б) фізичні особи;
в) страхові і інвестиційні фонди;
г) усі відповіді вірні;
д) немає вірної відповіді.

6.3 За ступенем ризику банківські позики поділяють на:
а) стандартні та з підвищеним ризиком;
б) пролонговані та прострочені;
в) безнадійні до погашення;
г) вірні відповіді а, в;
д) усі відповіді вірні.

6.4 Розмір плати за використання позичкового капіталу встановлюється банком з врахуванням:
а) облікової ставки НБУ і маржі за використання кредиту;
б) терміну кредиту;
в) суми кредиту;
г) вірні відповіді б і в;
д) усі відповіді вірні.

6.5 Плата за короткостроковий кредит розраховується з використанням:
а) денної відсоткової ставки;
б) місячної;
в) річної;
г) відсоткового числа;
д) вірні відповіді а і г.
6.6 Джерелом коштів для надання позички можуть бути:
а) як власні так і позикові кошти;
б) власні кошти;
в) позикові або залучені кошти;
г) усі відповіді вірні;
д) немає вірної відповіді.

6.7 Кредит – це ...
а) джерело формування основних і оборотних коштів;
б) тимчасово вільні кошти;
в) позиковий капітал у товарно-матеріальній чи грошовій формі, що передається в тимчасове користування на умовах забезпеченості, зворотністі, терміновості, платності та цільового характеру;
г) позичені кошти;
д) усі відповіді вірні.

6.8 Учасниками кредитних відносин при міжнародному кредиті виступають:
а) держави;
б) банки;
в) міжнародні валютно-кредитні організації;
г) юридичні особи;
д) усі відповіді вірні.


6.9 Реалізовані товари, виконані роботи та надані послуги – об’єкт ...
а) лізингового кредиту;
б) комерційного кредиту;
в) факторингової операції;
г) споживчого кредиту;
д) вірні відповіді б і г.

6.10 Терміновість, забезпеченість, цільовий характер, поворотність і платність – це ...
а) принцип споживчого кредитування;
б) принцип банківського кредитування;
в) принцип комерційного кредитування;
г) принцип державного кредитування;
д) усі відповіді вірні.

Задачі для розв'язування
Задача 6.1 Підприємство «Агрос» 25.05 звітного року отримало кредит на фінансування реконструкції технологічної лінії в розмірі 100 тис. грн під 26 % річних. За умовами договору відсотки погашаються щомісячно, а сума основного боргу має бути погашена одноразово 25.05 наступного року.
Підприємство «Агрос» прострочило виплату відсоткового платежу на 7 днів. Кредитним договором передбачено нарахування пені на прострочену суму в розмірі облікової ставки НБУ за кожний день затримки платежу при порушенні строку виплати кредиту й відсотків за ним. Облікова ставка НБУ на дату погашення простроченого платежу становила 8 % річних.
Визначити, яку суму поверне підприємство банку, а яку буде віднесено до валових витрат підприємства протягом строку кредитування.


Задача 6.2 Підприємство «Софт» щоквартально реалізує продукції на суму 450 тис. грн (без ПДВ). 01.06 поточного року підприємство отримало кредит для закупівлі сировини в розмірі 60 тис, грн під 24 % річних на 3 місяці. За умовами кредитного договору сума основного боргу повертається щомісячно рівними частинами. Відсотки за користування кредитом теж сплачуються щомісячно. У разі порушення строку погашення основної суми кредиту й відсотків за ним кредитним договором передбачено нарахування пені на прострочену суму в розмірі облікової ставки НБУ за кожний день затримки платежу. Облікова ставка НБУ на дату погашення простроченого платежу становила 8 % річних.
Визначити, яку суму поверне підприємство банку, та на скільки зросте собівартість продукції» підприємства, якщо останній платіж від підприємства «Софт» було отримано 21.09 поточного року, а собівартість його продукції за попередній період становила 80 % від ціни реалізації.

Задача 6.3 Підприємство «Авангард» 1.03 поточного року отримало кредит у сумі 230 тис. грн на 6 місяців для придбання обладнання. У кредитному договорі передбачено щомісячну сплату відсотків і погашення основної суми кредиту рівними частинами через три місяці та в кінці строку кредитування. 1.06 у банк надійшло 119 600 грн. Визначити відсоткову ставку за кредитом та суму, яку отримає банк за весь термін кредитування.

Задача 6.4 Підприємство «Вектор» щоквартально отримує виручку від реалізації продукції в розмірі 492 тис. грн. Собівартість виробленої за квартал продукції підприємства (з урахуванням відсотків за користування кредитом) дорівнює 245 тис. грн. Витрати на реалізацію продукції за квартал становлять 15 тис. грн. Підприємство є платником ПДВ і пільг з податку на прибуток не має.
Визначити термін окупності кредиту в сумі 150 тис. грн, наданого підприємству на 3 місяці для розширення виробництва, якщо відсоткова ставка за користування кредитом 24 % річних.

Задача 6.5 Підприємство через брак обігових коштів звернулось до банку 1.04 поточного року з проханням викупити рахунки-фактури за відвантажену продукцію на суму 120 тис. грн. Банк погодився здійснити факторингову операцію і 10.04 на рахунок підприємства було перераховано 104 тис. грн, а через 2 місяці залишок суми за вирахуванням плати за факторинг. Плата за факторинг 10 % річних, комісійні банку становлять 2 % від суми угоди. Визначити, чи доцільним було здійснення факторингової операції, враховуючи, що підприємство мало можливість отримати короткостроковий кредит під 25 % річних.

Задача 6.6 1 квітня поточного року ТОВ «Лагода» отримало кредит на 8 місяців під 27 % річних. Кредитною угодою передбачено погашення суми кредиту в кінці строку кредитування та щомісячну сплату відсотків. 1 вересня ставку за кредит було знижено на 3 % у зв'язку зі зниженням облікової ставки НБУ. 1 грудня в банк надійшли кошти в сумі 51 тис. грн. Визначити, яку суму отримав банк протягом строку кредитування.

Тема 7 Обігові кошти та їх організація на підприємстві
План заняття
1 Політика підприємства у сфері оборотного капіталу.
2 Нормування оборотних активів.
Джерела формування оборотних коштів.
Оцінка й аналіз показників стану поточних активів.
Порядок розрахунку показників ефективності використання оборотних коштів.

Реферати
1 Резерви та наслідки зменшення запасів матеріальних ресурсів.
2 Контроль за використанням оборотних активів.
3 Факторингові послуги підприємствам, вимоги до проведення та сфера застосування.

Питання для обговорення
В чому полягає значення оборотних коштів для підприємства?
В чому різниця між термінами "оборотні засоби", "засоби обігу" і терміном "оборотні кошти"?
Відповідно до чого здійснюється планування оборотних коштів?
Що таке норматив власних оборотних коштів?
В чому полягає принципова різниця між методом прямого рахунку та економічним методом розрахунку нормативу оборотних коштів?
За допомогою яких показників можна визначити потребу підприємства в сировині, матеріалах, покупних напівфабрикатах?
У чому полягає різниця між сезонним та постійним капіталом?
Які показники необхідно використовувати, визначаючи потребу в оборотних коштах економічним методом?
Що таке приріст нормативу власних оборотних коштів і які фактори його зумовлюють?
Чому підприємство завжди намагається тримати певну суму готівкових коштів?
Які джерела формування оборотних коштів можна віднести до власних та прирівняних до них?
Яким чином визначається стан оборотних коштів?
До яких наслідків веде прискорення обертання оборотних коштів?
Що приймається в якості ціни підтримання необхідного рівня ліквідності?


Тести для самоперевірки
7.1 Оборотний капітал - це:
а) вартість, авансована в кругообіг виробничих оборотних фондів і фондів обігу для забезпечення безперервності процесу виробництва;
б) кошти, авансовані у виробничі оборотні фонди;
в) грошові кошти в касі підприємства, на поточних і валютних рахунках, у розрахунках;
г) засоби праці;
д) немає правильної відповіді.

7.2 До виробничих оборотних засобів належать:
а) сировина, матеріали, паливо, запасні частини, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів;
б) готова та реалізована продукція;
в) грошові кошти на рахунках в банках і в касі підприємства, кошти в розрахунках;
г) залишки готової продукції на складі;
д) грошові кошти в дебіторській заборгованості.

7.3 Структура оборотних активів- це ...
а) співвідношення між окремими їх елементами та загальною їх сумою;
б) сукупність їх окремих елементів або статей;
в) це співвідношення між окремими їх елементами;
г) співвідношення між загальною їх сумою та окремими їх складовими;
д) немає вірної відповіді.

7.4 Джерелами формування власних оборотних активів державних підприємств при їх створені є:
а) кошти бюджету;
б) кошти засновників підприємства;
в) кошти акціонерів;
г) кошти інших підприємств;
д) немає вірної відповіді.

7.5 Які напрямки розміщення оборотних коштів можна віднести до високоліквідних активів?
а) матеріальні оборотні активи;
б) основні засоби;
в) товари відвантажені;
г) дебіторська заборгованість;
д) гроші на банківських рахунках і в касі підприємства.

7.6 Які напрямки розміщення оборотних коштів можна віднести до низьколіквідних активів?
а) дебіторська заборгованість;
б) гроші на банківських рахунках і в касі підприємства;
в) товари відвантажені;
г) основні засоби;
д) матеріальні оборотні засоби.

7.7 До нормованих оборотних активів належать:
а) дебіторська заборгованість та грошові кошти в касі та на рахунках в банках;
б) грошові кошти в касі та на рахунках в банках, витрати майбутніх періодів;
в) кредиторська заборгованість;
г) виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція на складі, витрати майбутніх періодів;
д) готова продукція на складах та відвантажена.

7.8 До яких наслідків веде прискорення обороту оборотних коштів?
а) до абсолютного їх вивільнення з обороту;
б) до відносного їх вивільнення з обороту;
в) до зростання іммобілізації оборотних коштів;
г) до збільшення обсягів позикового і залученого капіталу;
д) немає вірної відповіді.

7.9 Які напрямки розміщення оборотних коштів можна віднести до середньоліквідних активів?
а) кредиторську заборгованість;
б) дебіторську заборгованість;
в) основні засоби;
г) цінні папери;
д) гроші на банківських рахунках і в касі підприємства.

7.10 До показників ефективності використання оборотних коштів відносять...
а) фондовіддача;
б) коефіцієнт оборотності;
в) коефіцієнт фінансової залежності;
г) коефіцієнт автономії;
д) ліквідність.

Задачі для розв'язування.
Задача 7.1 Випуск товарної продукції за рік становить 22 тис. одиниць; собівартість виробу 2 тис. грн; ціна виробу на 30 % перевищує його собівартість; середньорічний залишок оборотних коштів 20 млн. грн.; виробничий цикл виготовлення виробу становить 6 днів; коефіцієнт нарощування витрат у незавершеному виробництві 0,25.
Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві та оборотність оборотних коштів підприємства (коефіцієнт оборотності, тривалість одного обороту й коефіцієнт завантаженості оборотних коштів).

Задача 7.2 У першому кварталі підприємство реалізувало продукції на 200 тис. грн.; середньоквартальні залишки оборотних коштів становили 15 тис. грн.
У другому кварталі обсяг реалізації продукції зросте на 14%, а час одного обороту оборотних коштів буде зменшено на один день.
Визначити:
1) коефіцієнт оборотності оборотних коштів і час одного обороту в днях у першому кварталі;
2) коефіцієнт оборотності оборотних коштів і їхню абсолютну величину в другому кварталі;
3) вивільнення оборотних коштів у результаті зменшення тривалості одного обороту оборотних коштів.

Задача 7.3 Визначити норматив оборотних коштів щодо сировини деревообробного підприємства, якщо деревина від двох постачальників надходить за 8 днів, від третього за 6 днів, а документи, включаючи акцепт, обробку в обслуговуючих банках відповідно 5, 3 та 2 дні. Приймання сировини від двох постачальників займає по 3 дні, від третього 4 дні. Сушіння деревини триває 10 днів. Разові поставки деревини від першого постачальника здійснюються кожні 10 днів на суму 10 тис. грн, від другого кожні 16 днів на суму 60 тис. грн, а від третього кожні 20 днів на суму 16 тис. гривень. Витрати сировини в 4 кварталі становлять 59 400 грн.

Задача 7.4 Визначити норму оборотних коштів на створення запасів матеріалу, якщо сировину відвантажили 5 числа, а надійшла вона 23 числа поточного місяця. Для опрацювання рахунка знадобилось 2 дні, за цей же період покупець подає платіжне доручення в банк. Час на обробку документів становить один день. Період приймання, розвантаження й складування матеріалів становить 2 дні. Постачання матеріалів здійснюється двома постачальниками. Перший постачальник надсилає матеріал через кожні 6 днів на суму 10 000 грн, а другий через кожні 8 днів на суму 6000 грн.

Задача 7.5 Вибрати та обґрунтувати найбільш вигідну для підприємства пропозицію щодо оптимізації розміру дебіторської заборгованості підприємства:
- зменшення суми дебіторської заборгованості за рахунок введення цінової знижки в розмірі 2% при розрахунку протягом перших 10 днів враховуючи, що:
а) обсяг продажу з відстрочкою платежу за рік 10 тис.ум.грош.од.;
б) період інкасації дебіторської заборгованості 3 місяці;
в) середня норма прибутковості активів -15 % на місяць;
г) 30% усіх товарів було реалізовано з використанням даної цінової знижки, що призвело до скорочення періоду погашення дебіторської заборгованості на 1,5 місяця.
- лібералізація надання відстрочки платежу для збільшення обсягів продажу враховуючи, що:
а) середня норма рентабельності обороту - 6% на місяць;
б) збільшення періоду погашення дебіторської заборгованості до 4 місяців, за експертними оцінками дозволить збільшити річний обсяг реалізації на 15%;
в) додаткові поточні витрати, що пов’язані з обслуговуванням клієнтів-дебіторів складають 0,5% від додаткового обсягу реалізації в кредит;
г) безнадійні борги складають 0,1% від загального обсягу дебіторської заборгованості.

Тема 8 Фінансове забезпечення відтворення основних засобів
План заняття
1 Суть основних засобів та їх відтворення.
2 Показники стану та ефективності використання основних засобів.
3 Характеристика процесу зношення та відтворення основних засобів.
Методи та порядок нарахування амортизації.
Роль амортизаційних відрахувань в технічному переозброєнні підприємств.
Фінансування ремонтних робіт.

Реферати
Порівняльна характеристика методів нарахування амортизаційних відрахувань.
Джерела залучених коштів для фінансування капітальних вкладень.
Особливості відтворення основних засобів.

Питання для обговорення
Дайте визначення категорії "основні засоби".
Що таке первісна, відновна, залишкова вартість основних засобів?
Який порядок індексації вартості основних засобів в Україні?
Розкрийте сутність категорії знос, амортизація, амортизаційні відрахування.
Назвіть основні функції амортизаційних відрахувань та розкрийте їх зміст.
В чому полягає зміст розподілу основних засобів на першу, другу, третю та четверту групи?
Які фактори впливають на норми амортизації необоротних активів?
В чому проявляється економічна доцільність прискореної амортизації активної частини основних засобів?
Які основні переваги та недоліки має виробничий метод амортизації?
Чи піддаються зносу нематеріальні активи підприємства?
Якими факторами визначається швидкість оновлення основних засобів?
За допомогою яких показників оцінюється ефективність використання основних засобів на підприємстві?
Які джерела фінансування капіталовкладень використовують підприємства різних форм власності?
В чому полягає особливість фінансування витрат на реконструкцію і модернізацію основних засобів?
Назвіть основні джерела фінансування простого та розширеного відтворення.
Яку роль відіграють капітальні інвестиції в розвитку підприємницьких структур?
За рахунок яких джерел здійснюється фінансування поточного і капітального ремонту основних засобів?

Тести для самоперевірки.
8.1 Капітальні вкладення - це:
а) витрати на створення нових, реконструкцію й технічне переозброєння діючих основних засобів;
б) витрати на придбання нових основних засобів і капітальний ремонт діючих основних засобів;
в) витрати на розширення та реконструкцію діючих виробництв;
г) інвестиції, які направлені на створення нових, розширення, реконструкцію та модернізацію діючих основних фондів;
д) немає вірної відповіді.

8.2 На що впливає прискорена амортизація основних засобів:
а) сприяє збільшенню прибутку від реалізації продукції;
б) призводить до збільшення суми податку на прибуток;
в) прискорює процес формування власних фінансових ресурсів;
г) зменшує валові витрати та зменшує податок на прибуток;
д) немає вірної відповіді.

8.3 Що можна назвати джерелом фінансування капіталовкладень:
а) прибуток (доход) підприємства;
б) кредити банків;
в) амортизаційні відрахування;
г) собівартість продукції;
д) вірні відповіді б, в.

8.4 Як визначаються суми амортизаційних відрахувань звітного періоду згідно податкового обліку:
а) множенням середньорічної вартості основних виробничих засобів на річну норму амортизаційних відрахувань;
б) множенням залишкової вартості основних засобів на початок кварталу за групами на квартальну норму амортизаційних відрахувань;
в) множенням балансової вартості основних засобів на норму амортизаційних відрахувань;
г) з допомогою застосування норм амортизації балансової вартості груп основних засобів на початок року;
д) множенням залишкової вартості основних засобів на подвійну норму амортизації.

8.5 До основних виробничих засобів машинобудівного підприємства відносять:
а) будівлі та споруди, які використовуються у невиробничій сфері;
б) споруди і обладнання, які використовуються у виробничій сфері;
в) робоча та продуктивна худоба;
г) сільськогосподарські землі;
д) багаторічні насадження.

8.6 Відтворення основних засобів - це:
а) заміна окремих зношених частин основних засобів;
б) процес безперервного поновлення основних виробничих засобів;
в) придбання нових основних засобів;
г) заміна зношеного устаткування на нове;
д) виведення з експлуатації морально та фізично застарілого обладнання.

8.7 Знос основних засобів - це:
а) заміна зношених основних засобів через капітальне будівництво;
б) втрата вартості основними засобами у процесі їх експлуатації;
в) матеріальне зношування окремих елементів основних засобів та заміна їх через капітальне будівництво або капітальний ремонт;
г) заміна основних засобів унаслідок запровадження нового, більш прогресивного обладнання;
д) усі відповіді вірні.

8.8 Для будівель та споруд за справедливу вартість, як правило, беруть їхню ...
а) ліквідаційну вартість;
б) ринкову вартість;
в) відновну вартість;
г) залишкову вартість;
д) первісну вартість.

8.9 Якими показниками характеризується ефективність використання основних засобів:
а) коефіцієнтом придатності;
б) коефіцієнтом відновлення;
в) фондовіддачею;
г) коефіцієнтом зносу;
д) рівнем зносу основних виробничих засобів.

8.10 Амортизація - це:
а) поступове зниження вартості основних засобів унаслідок їх зносу;
б) процес поступового перенесення по частинах вартості основних виробничих засобів з урахуванням витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на вироблений продукт;
в) поступове перенесення вартості основних виробничих засобів на вироблену продукцію;
г) поступове перенесення вартості зносу основних засобів на валові витрати виробництва;
д) усі відповіді вірні.

Задачі для розв'язування.
Задача 8.1 На балансі підприємства ТОВ «Синтез» значиться термобіндер первісною вартістю 55 700 грн. Після чотирьох років амортизаційних списань за податковим методом, коли коефіцієнт зносу термобіндера сягнув 35 %, підприємство вирішило перейти на прямолінійний метод нарахування амортизаційних відрахувань, установивши загальний термін корисного використання обладнання 10 років і ліквідаційну вартість на рівні 7% від первісної вартості.
Визначити місячну суму амортизаційних відрахувань за прямолінійним методом та залишкову вартість термобіндера на кінець восьмого року його експлуатації.

Задача 8.2 На початок поточного року балансова вартість груп основних засобів ЗАТ «Інвестбуд» характеризується такими даними:
1 група 210 000 грн;
2 група 95 000 грн;
3 група 175 000 грн;
4 група 3 5 000 грн.
У І кварталі поточного року був проведений капітальний ремонт основних засобів: 2-ої групи на суму 12 000 грн; 3-ої групи на суму 26 000 грн.
Визначити балансову вартість основних засобів підприємства на 1.04 та розрахувати суму амортизаційних відрахувань за І та II квартали поточного року. Як зміна суми амортизаційних відрахувань у II кварталі відносно І кварталу вплинула на оподаткований прибуток ЗАТ «Інвестбуд»?
Провести розрахунок амортизаційних відрахувань за нормами, що діють у поточному році.

Задача 8.3 На початок поточного року балансова вартість груп основних засобів підприємства «Есперанса» характеризується такими даними:
1 група: об'єкт 1 135 тис. грн, об'єкт 2 78 тис. грн, об'єкт 3 82 тис. грн,
2 група 116 тис. грн,
3 група 274 тис. грн.
У І кварталі був придбаний об'єкт основних засобів 1 групи вартістю 74 тис. грн, у II кварталі основні засоби 3 групи на суму 42 тис. грн і реалізовано основних засобів 2 групи на суму 13 тис. грн. У ІІІ кварталі було проведено ремонт основних засобів 2 групи на суму 18 тис. грн та придбано новий комп'ютер вартістю 7800 грн.
Розрахувати суму амортизаційних відрахувань за кожний квартал поточного року.

Задача 8.4 Визначити у звітному році суму амортизаційних відрахувань нематеріальних активів підприємства за податковим і бухгалтерським обліком, якщо підприємство 23 березня поточного року придбало програмне забезпечення ЕОМ вартістю 7,2 тис. грн з терміном використання 6 років, а 20 квітня право на користування базою даних на 14 років вартістю 6,5 тис. грн.

Задача 8.5 За даними ТОВ «Компроміс» знайти середньорічну вартість (тис. грн) основних виробничих засобів у звітному році. У поточному році на підприємстві кількість працюючих становила 185 осіб, на кожну гривню основних виробничих засобів припадало 5,25 грн виробленої продукції, а відношення фондоозброєності до фондомісткості становило 9:1.

Задача 8.6 ВАТ «Аналітприлад» три роки тому придбало обладнання первісною вартістю 240 000 грн. Підприємство вирішило амортизувати основний засіб прямолінійним методом, виходячи з 6-річного терміну його корисного використання та ліквідаційної вартості, що була визначена в сумі 24 тис. грн. Через два роки експлуатації обладнання керівництво ВАТ переглянуло ліквідаційну вартість і строк служби основного засобу способом подовження останнього на два роки.
Вказати, яку суму зносу та залишкової вартості обладнання буде відображено в балансі ВАТ на кінець третього року його експлуатації, якщо підприємство по закінченні терміну корисного використання об'єкта планує отримати від продажу обладнання суму, яка:
а) не перевищує 6 % первісної вартості основного засобу;
б) дорівнює 10 тис. грн.

Задача 8.7 Який із прискорених методів нарахування амортизаційних відрахувань (кумулятивний чи прискореного зменшення залишкової вартості) доцільно застосувати підприємству стосовно придбаного основного засобу первісною вартістю 56 тис. грн, якщо воно бажає замортизувати 60 % первісної вартості об'єкта протягом перших 3 років експлуатації основного засобу? Підприємство встановило термін корисного використання об'єкта на рівні 7 років, ліквідаційну вартість у розмірі 4 тис. грн.
Розрахувати залишкову вартість основного засобу за двома прискореними методами амортизації на кінець четвертого року експлуатації об'єкта.

Задача 8.8 ТОВ «Орбіта» має на балансі основні засоби первісною вартістю 32 800 грн. З моменту введення в дію національних стандартів бухгалтерського обліку підприємство перейшло на кумулятивний метод нарахування амортизації, визначивши залишковий термін служби обладнання 8 років і ліквідаційну вартість на рівні 7 % від первісної вартості. На цей час підприємство встигло списати на витрати виробництва 9 840 грн вартості об'єкта.
Визначити кумулятивний коефіцієнт і суму амортизаційних відрахувань у перші три роки амортизаційних списань кумулятивним методом.

Задача 8.9 За даними Святошинського заводу «Буддеталь», за звітний рік маємо таку інформацію:
залишкова вартість основних виробничих засобів на кінець року дорівнює 1275 тис. грн, що на 25 % більше, ніж на початок звітного періоду;
коефіцієнт зносу основних виробничих засобів на початок та на кінець року становив, відповідно, 48 % та 45 %;
вартість уведених за рік основних засобів дорівнювала 132 тис. грн;
коефіцієнт приросту основних засобів на заводі «Буддеталь» у 2003 році був на рівні 0,05.
Визначити коефіцієнт вибуття основних виробничих засобів підприємства Святошинський завод «Буддеталь» у звітному році.

Задача 8.10 Обґрунтувати вибір методу проведення амортизації нового обладнання, який найбільш доцільно застосовувати при таких вихідних даних:
1. Первісна вартість обладнання 100 тис.ум.грош.од., термін служби 6 років, можлива ліквідаційна вартість у кінці строку служби складе - 4 тис.ум грош.од.
2. Ставка дисконту - 20% в перші два роки з подальшим зменшенням її на 3 процентних пункти в кожному році.
3. Рівень оподаткування прибутку складає 25% від фінансового результату від звичайної діяльності, але передбачається, що через три роки рівень оподаткування буде знижений до 20%.
Для обґрунтування методу проведення амортизації необхідно:
- розрахувати норму і суму амортизаційних відрахувань при використанні різних методів проведення амортизації (розрахунки оформити у вигляді таблиці);
- розрахувати додаткове збільшення власних фінансових ресурсів підприємства у кожному році та в цілому за амортизаційний період (розрахунки оформити у вигляді таблиці.

Тема 9 Оцінка фінансового стану підприємства

План заняття
Зміст і завдання оцінки фінансового стану підприємств.
Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану.
Показники майнового стану.
Оцінка ліквідності та платоспроможності.
Оцінка фінансової стійкості.
Показники ділової активності.

Реферати
1 Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.
2 Особливості оцінки фінансових результатів підприємств в умовах інфляції.
3 Перспективи поліпшення фінансового стану підприємств в сучасних умовах.

Питання для обговорення
1 Аналіз фінансового стану підприємства: поняття, значення, завдання.
2 Джерела інформації для проведення аналізу фінансового стану підприємства.
3 Які основні риси балансу дозволяють віднести його до "позитивного"?
Основні користувачі даними аналізу фінансового стану підприємства.
Дайте визначення методам фінансового аналізу.
Які методи фінансового аналізу належать до неформалізованих, а які до формалізованих?
Які коефіцієнти розраховуються для загальної оцінки фінансового стану підприємства?
Що розуміють під платоспроможністю підприємства і як вона оцінюється на основі показників ліквідності балансу та грошових потоків?
Типи фінансової стійкості та їх характеристика.
Що розуміють під фінансовою стійкістю підприємства і за допомогою яких показників вона оцінюється?
Модель Е.Альтмана.
Характеристика показників ділової активності підприємства.

Тести для самоперевірки
9.1 Чим більше значення коефіцієнта автономії та менше значення коефіцієнта фінансового ризику, тим:
а) більш стійкий фінансовий стан підприємства;
б) більш нестійкий фінансовий стан підприємства;
в) більша ймовірність банкрутства підприємства;
г) велика ймовірність настання фінансової кризи;
д) вірні відповіді в, г.

9.2 Мінімальна сума грошей, що необхідна для проведення господарської операції, визначається:
а) відношенням операційних витрат до оборотності грошових коштів;
б) відношенням кількості днів періоду, що аналізується, до операційних витрат;
в) відношенням оборотності грошових коштів до операційних витрат;
г) сумою усіх оборотних активів;
д) вірна відповідь відсутня.9.3 Залишок за статтею балансу „Резерв сумнівних боргів” на кінець звітного періоду зріс, а валова сума дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги зменшилась. Внаслідок цього:
а) зменшилась балансова вартість дебіторської заборгованості;
б) збільшився власний капітал за рахунок зростання резервів;
в) підвищилась балансова вартість оборотних активів;
г) чиста реалізаційна вартість цієї дебіторської заборгованості не змінилась;
д) немає вірної відповіді.

9.4 Горизонтальний аналіз це...
а) аналіз, за якого обчислюються співвідношення різноманітних абсолютних показників фінансової діяльності підприємства;
б) одна із систем фінансового аналізу, у процесі здійснення якого визначаються абсолютні та відносні зміни різних статей звітності порівняно з минулим періодом, тобто досліджується динаміка окремих фінансових показників у часі;
в) аналіз факторів, які впливають на рівень показника, що його аналізують;
г) метод фінансового аналізу, що базується на порівнянні показників з іншим базовим показником у динаміці та дає змогу дослідити тенденцію зміни показників у певному часовому проміжку;
д) одна із систем фінансового аналізу, у процесі здійснення якого обчислюється питома вага окремих статей звітності в загальному підсумковому показнику.

9.5 Факторний аналіз це...
а) аналіз, за якого обчислюються співвідношення різноманітних абсолютних показників фінансової діяльності підприємства;
б) одна із систем фінансового аналізу, у процесі здійснення якого визначаються абсолютні та відносні зміни різних статей звітності порівняно з минулим періодом, тобто досліджується динаміка окремих фінансових показників у часі;
в) аналіз факторів, які впливають на рівень показника, що його аналізують;
г) метод фінансового аналізу, що базується на порівнянні показників з іншим базовим показником у динаміці та дає змогу дослідити тенденцію зміни показників у певному часовому проміжку;
д) одна із систем фінансового аналізу, у процесі здійснення якого обчислюється питома вага окремих статей звітності в загальному підсумковому показнику.

9.6 Аналіз фінансових коефіцієнтів це ...
а) аналіз, за якого обчислюються співвідношення різноманітних абсолютних показників фінансової діяльності підприємства;
б) одна із систем фінансового аналізу, у процесі здійснення якого визначаються абсолютні та відносні зміни різних статей звітності порівняно з минулим періодом, тобто досліджується динаміка окремих фінансових показників у часі;
в) аналіз факторів, які впливають на рівень показника, що його аналізують;
г) метод фінансового аналізу, що базується на порівнянні показників з іншим базовим показником у динаміці та дає змогу дослідити тенденцію зміни показників у певному часовому проміжку;
д) одна із систем фінансового аналізу, у процесі здійснення якого обчислюється питома вага окремих статей звітності в загальному підсумковому показнику.9.7 Коефіцієнт зносу...
а) відображає частку вартості основних засобів, що залишилася до списання в наступних періодах;
б) показує, яка частина основних засобів, з якими підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибула з причин зносу та з інших причин;
в) характеризує частку зношених основних засобів у загальній їхній вартості;
г) відображає, яку частину наявних на кінець звітного періоду основних засобів становлять нові основні засоби;
д) немає вірної відповіді.

9.8 Коефіцієнт придатності...
а) відображає частку вартості основних засобів, що залишилася до списання в наступних періодах;
б) показує, яка частина основних засобів, з якими підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибула з причин зносу та з інших причин;
в) характеризує частку зношених основних засобів у загальній їхній вартості;
г) відображає, яку частину наявних на кінець звітного періоду основних засобів становлять нові основні засоби;
д) немає вірної відповіді.

9.9 Коефіцієнт фінансової незалежності належить до групи показників...
а) оцінки майнового стану;
б) ліквідності й платоспроможності;
в) фінансової стійкості та стабільності;
г) ділової активності;
д) рентабельності.9.10 Коефіцієнт зносу належить до групи показників...
а) оцінки майнового стану;
б) ліквідності й платоспроможності;
в) фінансової стійкості та стабільності;
г) ділової активності;
д) фінансової незалежності та структури капіталу.

Задачі для розв'язування
Задача 9.1 Приведені наступні дані з балансу компанії А на 31 грудня, тис. грн.
Таблиця 4.4 – Вихідні дані дозадачі 9.1
Необоротні активи
1900

Оборотні кошти:


дебіторська заборгованість
350

виробничі запаси
150

грошові кошти
5

Короткотермінові пасиви:


кредиторська заборгованість
315

нарахування
130

позичені кошти
280

Чистий оборотний капітал
-220


Розрахуйте:
коефіцієнт поточної ліквідності;
коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Задача 9.2 Величина поточних активів підприємства на кінець звітного періоду – 2350 тис. грн., термінові зобов'язання підприємства – 1680 тис. грн. Яким повинен бути прибуток в наступні шість місяців, щоб досягнути нормативного значення коефіцієнта покриття, який дорівнює двом, при умові, що сума термінових зобов'язань не зросте.

Задача 9.3 Підприємство володіє власним капіталом в сумі 600 тис. грн. За рахунок позиченого капіталу можна суттєво збільшити обсяг господарської діяльності. Норма рентабельності активів підприємства становить 10%. Мінімальна ставка процента за кредит (ставка без ризику) складає 8% і мінімальна величина кредиту 150 тис. грн. При збільшенні величини кредиту на 150 тис. грн. банк з метою страхування від ризику збільшує відсоток за кредит на 0,5%. Визначіть при якій фінансовій структурі капіталу буде досягнутий найбільший ефект фінансового лівериджа.

Задача 9.4 Нижче приведені окремі показники фірми та галузі, до якої належить фірма:
Таблиця 4.5 – Вихідні дані дозадачі 9.4
Показник
Фірма
Галузь

1. Поточний коефіцієнт
2,5
3,2

2. Співвідношення довготермінової заборгованості та власного капіталу

25%

45%

3. Коефіцієнт чистого прибутку
15%
12%

4. Середній період погашення заборгованості покупцями

45 днів

33 дні

5. Окупність інвестицій, роки
7
5

6. Оборотність запасів
12 разів
14 разів

7. Середній період сплати рахунків постачальниками

30 днів

42 дні

Порівняйте фінансові показники фірми та галузі, проаналізуйте їх слабкі та сильні сторони.

Задача 9.5 Розрахувати показники диференціалу та ефекту фінансового важеля підприємства за наступними даними (у періоді, що розглядається);
1. Сума балансового прибутку - 200 тис.ум.грош.од.
2. Середня сума власного капіталу - 240 тис.ум.грош.од.
3. Середня сума кредитів банку -180 тис.ум.грош.од.
4. Середня сума інших видів позикового капіталу (кредиторська заборгованість) - 120 тис.ум грош.од.
5. Середня вартість залученого капіталу (в розглядаємому періоді): кредитів банку - 30%; інших видів -10%.
Зробіть необхідні висновки стосовно доцільності та можливості залучення додаткових позикових ресурсів.

5 УМОВИ РОЗРАХУНКОВИХ РОБІТ

5.1 Оцінка кредитоспроможності підприємства

Розрахункова робота полягає в оцінці кредитоспромож-ності підприємства з метою вирішення питання про можливість надання йому кредиту банком, оскільки головною умовою забезпечення повернення кредиту є фінансовий стан позичальника.
Фінансовий стан підприємства характеризують такі основні показники:
обсяг реалізації (товарооборот – для торгових підприємств);
показники майнового стану;
коефіцієнти фінансової стійкості;
показники ділової активності;
коефіцієнти ліквідності;
відносні показники прибутковості.
Для розрахунків використовуються показники, які дають уявлення про фінансову діяльність підприємства-позичальника і якими оперують переважно банки. Розрахунки виконуються згідно з методиками, що викладені на теоретичних заняттях під час вивчення курсу.
Необхідні вихідні дані для розрахунків заносяться в табл. 5.1 згідно даних джерел їх одержання – ф№1 "Баланс підприємства" та ф№2 "Звіт про фінансові результати підприємства", які додаються до розрахункової роботи у Додатках А та Б відповідно.
Після табл. 5.1 подають розрахунок показників за звітний та базовий період згідно з наведеною методикою розрахунку.
Усі розраховані коефіцієнти (показники) заносяться до табл. 5.2 на основі, якої визначатиметься рейтингова оцінка підприємства. Покращення розрахункового рівня кожного з коефіцієнтів дає певний відсоток (питома вага конкретного коефіцієнта в загальній кількості показників). Якщо є можливість розрахувати усі двадцять показників, то рейтингова оцінка кожного показника становитиме 5%. Якщо певні показники неможливо розрахувати через відсутність даних у звітних матеріалах досліджуваного підприємства, то рейтингову оцінку розрахованих показників необхідно буде скоригувати виходячи із фактичної кількості розрахованих показників. Окрім того, якщо величина значень деяких розрахункових показників незмінна, або їх значення погіршується, то рейтингова оцінка таких показників становитиме 0%. Набрана сума відсотків сумується.
Потім, відповідно до набраної суми відсотків, підприємству-позичальнику присвоюється рейтинг згідно рейтингової системи наведеної в табл. 5.3. Максимальне значення рейтингової оцінки – 100%.
Відповідно до отриманих результатів студент робить висновок про можливість надання кредиту підприємству-позичальнику банківською установою, або припинення кредитних відносин з клієнтом на основі табл. 5.3.
Студент самостійно вибирає підприємство для оцінки його кредитоспроможності та узгоджує з викладачем.
Методичні вказівки для розрахунків
1 Визначається ріст /+/ або зниження /-/ виручки від реалізації товарної продукції (товарообороту) за звітний період порівняно з попереднім періодом:

·ЧДр = ЧДрзв – ЧДрб , (5.1)
де ЧДрзв, ЧДрб – чистий дохід від реалізації товарної продукції (робіт, послуг) відповідно за звітний та попередній період, тис.грн.

2 Визначається коефіцієнт зносу основних засобів – характеризує частку зношених основних засобів у загальній їх вартості:
КЗн = Зн / ПВОЗ , (5.2)
де Зн – вартість зносу основних засобів, тис. грн.;
ПВОЗ – первісна вартість основних засобів, тис.грн.

3 Визначається тип фінансової стійкості за звітний та попередній періоди:
а) абсолютна стійкість, коли для забезпечення запасів достатньо власних обігових коштів, тобто платоспроможність гарантована:
З < ВОК , (5.3)
де З – виробничі запаси, тис.грн.;
ВОК – власний оборотний капітал, тис. грн.
б) нормальна стійкість, коли для забезпечення запасів крім власних обігових коштів залучаються довгострокові кредити та позики, тобто платоспроможність забезпечена:
З < ВОК + КД , (5.4)
де КД – довгострокові кредити та позики, тис. грн.
в) нестійкий фінансовий стан, коли для забезпечення запасів крім власних обігових коштів та довгострокових кредитів і позик залучаються короткострокові кредити та позики, тобто платоспроможність порушена, але є можливість її відновити;
З < ВОК + КД + КК , (5.5) (5)
де КК – короткострокові кредити та позики, тис. грн.
г) кризовий фінансовий стан, коли для забезпечення запасів не вистачає “нормальних” джерел їх формування, тобто підприємству загрожує банкрутство:
З > ВОК + КД + КК . (5.6)

4 Визначається коефіцієнт загальної ліквідності – показує можливості погашення поточних зобов’язань за рахунок усіх оборотних активів:
Кзл= ОА / ПЗ, (5.7)
де ОА – сума всіх оборотних активів, тис.грн.;
ПЗ – поточні зобов'язання, тис. грн.
5 Визначається коефіцієнт абсолютної ліквідності – показує наскільки швидко поточні зобов’язання можуть бути погашені швидколіквідними грошовими коштами:
Кал = (Гк + Во + ПФІ) / ПЗ, (5.8)
де Гк – сума грошових коштів та їх еквівалентів, тис.грн.;
Во – векселі одержані, тис. грн.;
ПФІ – поточні фінансові інвестиції, тис. грн.

6 Визначається коефіцієнт концентрації власного капіталу – характеризує частку власності самого підприємства у загальній сумі коштів, інвестованих у його діяльність:
Кк = ВК / ВБ, (5.9)
де ВК – власний капітал, тис.грн.;
ВБ – валюта балансу, тис.грн.

7 Визначається коефіцієнт фінансової залежності – обернена величина до коефіцієнта концентрації, зростання цього показника в динаміці означає збільшення частки позичених коштів у фінансуванні підприємства:
Кз = ВБ / ВК . (5.10)

8 Визначається коефіцієнт маневреності власних коштів – показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто яку вкладено в оборотні кошти, а яка капіталізована:
Км = ВОК / (ВК+КД) . (5.11)

9 Визначається коефіцієнт структури довгострокових вкладень – дає уяву про те, яку частину основних коштів та інших необоротних активів профінансовано зовнішніми інвесторами, тобто яка частина належить їм, а не власникам підприємства:
Кдв = ДЗ / НА, (5.12)
де ДЗ – довгострокові зобов'язання, тис. грн.;
НА – необоротні активи, тис. грн.

10 Визначається коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів – характеризує структуру капіталу, його зростання в динаміці показує, що підприємство починає все сильніше залежати від зовнішніх інвесторів:
Кдз = ДЗ / (ДЗ + ВК) . (5.13)

11 Визначається коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів – характеризує залежність підприємства від його кредиторів:
Кс = (ДЗ + ПЗ) / ВК . (5.14)

12 Визначається коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами:
Кзо = ВОК / ОА . (5.15)

13 Визначається коефіцієнт співвідношення необоротних і власних коштів – характеризує рівень забезпеченості необоротних активів власними коштами:
Кнв = НА / ВК . (5.16)

14 Визначається коефіцієнт стійкості економічного зростання – показує якими темпами збільшується власний капітал за рахунок фінансово-господарської діяльності, а не за рахунок залучення додаткового акціонерного капіталу:
Ксез = (ЧП - Д) / ВК, (5.17)
де ЧП – чистий прибуток підприємства, тис. грн.;
Д – дивіденди, що виплачуються акціонерам.

15 Коефіцієнт фінансового ризику – показує співвідношення залучених коштів і власного капіталу:
Кр = ЗК / ВК , (5.18)
де ЗК – залучений капітал, тис. грн.
16 Запас фінансової стійкості – показує суму виручки, яка необхідна для покриття всіх постійних витрат підприємства:
ЗФС = ЧДр – ПВ/ПВМД , (5.19)
де ПВ – сума постійних витрат підприємства, тис. грн.;
ПВМД – питома вага маржинального доходу у виручці від реалізації, частка одиниці.

17 Визначається рентабельність основної діяльності – характеризує прибутковість виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг):
Рос = Пр / (Ср + Ав + Зв) , (5.20)
де Пр – прибуток від реалізації продукції, тис. грн.;
Ср – собівартість реалізованої продукції, тис. грн.;
Ав – адміністративні витрати, тис. грн.;
Зв – витрати на збут продукції, тис. грн.

18 Визначається рентабельність продажу продукції:
Рпр = Пр / ЧДр . (2.21)

19 Визначається тривалість одного обороту оборотних засобів – характеризує час у днях необхідний для здійснення всіх стадій кругообороту. Прискорення оборотності сприяє вивільненню оборотних засобів, а сповільнення - додатковому їх залученню:
Тоб = 365 * ОАн / ЧДр , (5.22)
де ОАн – сума нормованих оборотних активів, тис. грн.
20 Визначається період погашення дебіторської заборгованості – характеризує час у днях необхідний для погашення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги:
Тобдз = 365 * ДЗт / ЧДр , (5.23)
де ДЗт – сума дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, тис. грн.
Таблиця 5.1 – Дані для оцінки кредитоспроможноті підприємства-позичальника
Показник
Джерело
Фактичне значенняБазовий період
Звітний період

1
2
3
4

1 Чистий дохід від реалізації товарної продукції, тис.грн.
Ф.№22 Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.
Ф.№23 Адміністративні витрати, тис. грн.
Ф.№24 Витрати на збут, тис. грн.
Ф.№25 Прибуток від реалізації продукції, тис.грн.
Ф.№26 Чистий прибуток, тис. грн.
Ф.№27 Сума дивідендів, тис. грн.
Ф.№28 Валюта балансу, тис. грн.
Ф.№19 Сума необоротних активів, тис.грн.
Ф.№110 Знос основних засобів, тис.грн.
Ф.№111 Первісна вартість основних засобів, тис. грн.
Ф.№112 Сума оборотних активів, тис.грн.
Ф.№113 Виробничі запаси, тис. грн.
Ф.№114 Сума нормованих оборотних активів, тис.грн.
Ф.№115 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, тис. грн.
Ф.№116 Сума векселів одержаних, тис. грн.
Ф.№117 Поточні фінансові інвестиції, тис.грн.
Ф.№118 Грошові кошти та їх еквіваленти, тис.грн.
Ф.№1

Закінчення таблиці 5.1

1
2
3
4

19 Власний капітал, тис.грн.
Ф.№120 Довгострокові зобов’язання, тис.грн.
Ф.№121 Довгострокові кредити, тис. грн.
Ф.№122 Поточні зобов’язання, тис.грн.
Ф.№123 Короткострокові кредити, тис. грн.
Ф.№1
Таблиця 5.2 – Аналітична оцінка показників кредито-спроможності та визначення рейтингу підприємства-позичальника
Показники-коефіцієнти
Період


базовий
звітний


знач.
знач.
зміна показ-ника (+/-)
рейтинг

1
2
3
4
5

1 Чистий дохід від реалізації

2 Коефіцієнт зносу основних засобів

3 Тип фінансової стійкості

4 Коефіцієнт загальної лік-відності

5 Коефіцієнт абсолютної лік-відності

6 Коефіцієнт концентрації власного капіталу

7 Коефіцієнт фінансової зале-жності

8 Коефіцієнт маневреності власного капіталу

9 Коефіцієнт структури дов-гострокових вкладень
Закінчення таблиці 5.2

1
2
3
4
5

10 Коефіцієнт довгостроко-вого залучення позичених коштів

11 Коефіцієнт співвідношен-ня власних та позичених кош-тів

12 Коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами

13 Коефіцієнт співвідношен-ня необоротних і власних коштів

14 Коефіцієнт стійкості еко-номічного зростання

15 Коефіцієнт фінансового ризику

16 Запас фінансової стійкості

17 Рентабельність основної діяльності

18 Рентабельність продажу продукції

19 Тривалість обороту обо-ротних засобів

20 Період погашення дебі-торської заборгованості

Загальний рейтинг, %
-
-
-Таблиця 5.3 – Рейтингова оцінка та визначення порядку кредитування підприємства-позичальника
Бал
Порядок кредитування

1
2


91-100%
Висока платоспроможність, відмінний фінансовий стан. Практично відсутній ризик взаємовідносин партнерів з даним підприємством. Немає жодних сумнівів щодо своєчасності і повноти погашення позичальником кредиту і сплати процентів за ним. Першокласні клієнти банку, яким можуть бути надані певні пільги при кредитуванні.
Закінчення таблиці 5.3

1
281-90%
Достатньо добрий фінансовий стан. Клієнт із мінімальним ризиком, однак існує незначний рівень ризику взаємовідносин з даним підприємством. Немає претензій до своєчасного і повного погашення позики (процентів) на момент класифікації, але можливі реорганізація і диверсифікація виробництва, зміна спеціалізації і коньюктури не дозволяють віднести підприємство-позичальника до вищого класу. Встановлений звичайний порядок кредитування.


61-80%

Задовільний фінансовий стан та рівень платоспроможності. Ризик взаємовідносин партнерів з даним підприємством значний. Однак, періодичні затримки погашення позики (процентів) не вселяють довіри банку. Підприємство-позичальник може отримати окремі види позик.


41-60%
Надійність підприємства викликає підозру, недостатній рівень платоспроможності. Високий рівень ризику взаємовідносин партнерів з даним підприємством. Слід очікувати неповернення повної суми позики в термін і на умовах, передбачених кредитним договором (високоризиковане кредитування).

0-40%
Фінансовий стан поганий. Вкладення коштів у підприємство є надризиковим. Взаємовідносини партнерів з даним підприємством недоцільні. Кредитування неприпустиме (видані позики підлягають поверненню в судовому порядку). Некредитоспроможне підприємство.


5.2 Розробка фінансового плану підприємства

Розробка фінансового плану підприємства повинна супроводжуватися виконанням розрахунків, які необхідні для його складання. Студентам надається можливість вибору у виконанні даної роботи:
1) об'єктом фінансового планування можуть бути показники реального (діючого) підприємства; в такому разі необхідно представити фінансову звітність і надалі брати до уваги досягнуті показники виробничо-господарської діяльності та фінансового стану підприємства;
2) фінансовий план може бути розроблений за припустимими даними гіпотетичного підприємства.
У табл. 5.4 передбачено формування виручки від реалізації продукції (робіт, послуг). Види продукції (робіт, послуг), що виробляються підприємством, визначаються студентом.
Кількість робітників та середньомісячна заробітна плата (в табл. 5.5) визначається студентом. Доцільно розрахунковий фонд заробітної плати визначити в межах 15-20% від загального обсягу виробництва. Співвідношення апарату управління, цехового персоналу та робітників в середньому доцільно приймати як 1:2:10.
У табл. 5.6 проводять розрахунок амортизаційних відрахувань за групами основних засобів на основі діючих норм амортизації податковим методом.
До табл. 5.7 включають два-три види послуг, які виконуються для підприємства зовнішніми організаціями. Обсяг цих послуг у грошовому розмірі рекомендовано визначати в межах 15% загального виробництва.
Собівартість виробництва і збуту річного обсягу продукції в табл. 5.8 не повинна перевищувати 60-70% загальної виручки (валового доходу).
До табл. 5.9 студент включає витрати підприємства на обслуговування та управління виробництвом. До табл. 5.10 студент включає витрати підприємства на збут продукції. До табл. 5.11 студент включає доходи та витрати підприємства від іншої операційної діяльності. До табл. 5.12 та табл. 5.13 студент включає фінансові та інші доходи та витрати підприємства відповідно. У табл. 5.14 студент проводить розрахунок чистого прибутку підприємства на основі даних наведених в табл. 5.4-5.13.
У висновках студент аналізує планові показники господарської діяльності підприємства.

Таблиця 5.4 – План виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) підприємства ______________ у 200_ р.
План на 200_ р.
В т.ч. по місяцях
12
15
11
14
10
13
9
12
8
11
7
10
6
9
5
8
4
7
3
6
2
5
1
4
Всього
3


Оди-ниці виміру
2


шт.

грн.

тис.грн.


шт.

грн.

тис.грн.


шт.

грн.

тис.грн.
тис. грн.


Продукція
(роботи,
послуги)
1
1___________________
(назва)
Обсяг виробництва

Ціна за одиницю

Виручка від реалізації
2___________________
(назва)
2.1 Обсяг виробництва

2.2 Ціна за одиницю

2.3 Виручка від реалізації
3 ___________________
(назва)
3.1 Обсяг виробництва

3.2 Ціна за одиницю

3.3 Виручка від реалізації
Всього :


Таблиця 5.5 – Розрахунок фонду заробітної плати підприємства.

План на 200_ р.
В т.ч. по місяцях
12
15
11
14
10
13
9
12
8
11
7
10
6
9
5
8
4
7
3
6
2
5
1
4
Всього
3


Джерела даних
2
Штатний розклад
чол.

тис. грн.

тис.грн.
Штатний розклад
чол.

тис. грн.

тис.грн.


План по праці
чол.


тис. грн.

тис.грн.
тис. грн.Показник


1
1 Апарат управління

Кількість працівників

Середньомісячна заробітна плата
Всього:
2 Цеховий персонал

2.1 Кількість працівників

2.2 Середньомісячна
заробітна плата
Всього:

3 Робітники основного
виробництва
3.1 Кількість працівників

3.2 Середньомісячна
заробітна плата
Всього:
3.3 Виручка від реалізації
Всього:


Таблиця 5.6 – Розрахунок амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних
виробничих фондів по підприємству.
Залишкова вар-тість на кінець року
18Нарахування амортизації в році, що планується, тис. грн.
в т.ч. по місяцях
12
17

11
16

10
15

9
14

8
13

7
12

6
11

5
10

4
9

3
8

2
7

1
6

Всього
5Залиш-кова вар-тість на початок року, тис.грн.
4Норма амор-тиза-ції річна,%
3Пер-вісна вар-тість, тис. грн.
2Основ-ні засоби
1
1 група
2 група
3 група
4 група
Нема-тері-альні активи


Таблиця 5.7 – Розрахунок послуг сторонніх організацій, які будуть надані підприємству.
План на 200_ р.
В т.ч. по місяцях
12
15
11
14
10
13
9
12
8
11
7
10
6
9
5
8
4
7
3
6
2
5
1
4
Всього
3


Джерела даних
2Показник


1Всього :Таблиця 5.8 – План собівартості виробництва продукції (робіт, послуг) підприємства, тис.грн.
План на 200_ р.
В т.ч. по місяцях
12
15

11
14

10
13

9
12

8
11

7
10

6
9

5
8

4
7

3
6

2
5

1
4

Всього
3Джерела даних
2
Показник


1
1 Матеріальні витрати
2 Заробітна плата
3 Відрахування на
соціальні заходи
4 Амортизаційні відрахування
5 Витрати на послуги сторонніх організацій
6 Інші прямі витрати
7 Загальновиробничі витрати
8
Всього :


Таблиця 5.9 – План адміністративних витрат підприємства, тис.грн.
План на 200_ р.
В т.ч. по місяцях
12
15

11
14

10
13

9
12

8
11

7
10

6
9

5
8

4
7

3
6

2
5

1
4

Всього
3Джерела даних
2
Показник


1
1 Загальнокорпоративні витрати
2 Службові відрядження і утримання апарату управління
3 Амортизаційні відрахування
4 Витрати на зв'язок
5 Податки, збори
6 Плата за розрахунково-касове обслуговування
7 Винагороди за професійні послуги
8
Всього :


Таблиця 5.10 – План витрат на збут підприємства, тис.грн.
План на 200_ р.
В т.ч. по місяцях
12
15

11
14

10
13

9
12

8
11

7
10

6
9

5
8

4
7

3
6

2
5

1
4

Всього
3Джерела даних
2
Показник


1
1 Витрати на пакувальні матеріали
2 Витрати на рекламу та дослідження ринку
3 Витрати на відрядження
4 Витрати на утримання основних засобів
5 Витрати на транспорту-вання та страхування продукції
6 Витрати на гарантійне обслуговування
7
8
Всього :


Таблиця 5.11 – План інших операційних доходів та витрат підприємства, тис.грн.
План на 200_ р.
В т.ч. по місяцях
12
15

11
14

10
13

9
12

8
11

7
10

6
9

5
8

4
7

3
6

2
5

1
4

Всього
3Джерела даних
2
Показник


1
1 Операційна оренда активів
2 Операційні курсові різниці
3 Реалізація інших операційних активів
4 Штрафи, пені, неустойки
5 Утримання об'єктів ЖКГ та СКП
6 Відрахування до резерву сумнівних боргів
7 Непродуктивні втрати
8 Інші доходи/витрати
Всього :


Таблиця 5.12 – План фінансових доходів та витрат підприємства, тис.грн.
План на 200_ р.
В т.ч. по місяцях
12
15
11
14
10
13
9
12
8
11
7
10
6
9
5
8
4
7
3
6
2
5
1
4
Всього
3


Джерела даних
2Показник


1
1 Доходи/витрати від участі в капіталі за інвестиціями в асоційовані підприємства
2 Доходи/витрати від участі в капіталі за інвестиціями в дочірні підприємства
3 Доходи/витрати від участі в капіталі за інвестиціями в спільну діяльність
4 Дивіденди
5 Фінансова оренда активів
6 Відсотки
7 Інші доходи/витрати
Всього :


Таблиця 5.13 – План інших доходів та витрат підприємства, тис.грн.
План на 200_ р.
В т.ч. по місяцях
12
15
11
14
10
13
9
12
8
11
7
10
6
9
5
8
4
7
3
6
2
5
1
4
Всього
3


Джерела даних
2Показник


1
1 Реалізація фінансових інвестицій
2 Реалізація необоротних активів
3 Реалізація майнових комплексів
4 Неопераційні курсові різниці
5 Безоплатно одержані активи
6 Списання необоротних активів
7 Інші доходи/витрати
Всього :


Таблиця 5.14 – План доходів та витрат підприємства, тис.грн.
План на 200_ р.
В т.ч. по місяцях
12
15
11
14
10
13
9
12
8
11
7
10
6
9
5
8
4
7
3
6
2
5
1
4
Всього
3


Джерела даних
2Показник


1
1 Дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг)
2 ПДВ
3 Акцизний збір
4 Надходження у зв'язку з державним регулюванням цін
5 Витрати на виробництво продукції
6 Валовий прибуток/збиток
7 Адміністративні витрати
8 Витрати на збут


Закінчення таблиці 5.14
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

1
9 Інші операційні доходи/витрати
10 Фінансовий результат від операційної діяльності
11 Дохід/витрати від участі в капіталі
12 Інші доходи/витрати
13 Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування
14 Податок на прибуток від звичайної діяльності
15 Фінансовий результат від звичайної діяльності
16 Надзвичайні доходи/витрати
17 Податок з надзвичайного прибутку
18 Чистий прибуток


5.3 Теоретична частина розрахункової роботи

Номер варіанту теоретичної частини контрольної роботи обирається за списком в журналі.
Теоретична частина виконується в такій послідовності:
1) ознайомлення з питаннями та складання плану роботи;
2) підбір фахової літератури (не менше трьох джерел для розкриття одного питання);
3) опрацювання літератури;
4) написання тексту роботи згідно складеного плану;
5) подання списку використаної літератури.
Необхідною умовою написання тексту роботи є посилання на першоджерела (напр.: Ліквідність підприємства – це його здатність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань [1, 307].)

Варіант 1
1 Розкрийте суть фінансів та функції фінансів підприємств.
2 Економіко-правові засади та порядок проведення фінансової санації.

Варіант 2
1 Грошові фонди підприємства, порядок їх формування та призначення.
2 Вексельна форма розрахунків.

Варіант 3
1 Розрахунково-платіжна дисципліна, економічні та фінансові санації.
2 Причини, наслідки та економічно-правові засади банкрутства підприємства.Варіант 4
1 Формування і розподіл прибутку від звичайної діяльності підприємства.
2 Обов'язкові відрахування підприємств у цільові державні фонди.

Варіант 5
1 Джерела формування фінансових ресурсів підприємств.
2 Використання чистого прибутку підприємства.

Варіант 6
1 Особливості оподаткування прибутку виробничих та невиробничих підприємств.
2 Розрахунок основних видів норм і нормативів оборотних активів на підприємстві.

Варіант 7
1 Види банківських рахунків, порядок відкриття та використання.
2 Сутність, роль і призначення необоротних активів підприємтва.

Варіант 8
1 Суть собівартості продукції та її вплив на формування прибутку.
2 Об'єкти, ставки та порядок обчислення ПДВ.

Варіант 9
1 Необхідність та методи визначення потреби в оборотних коштах.
2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства.


Варіант 10
1 Показники ефективності використання оборотних коштів.
2 Суть та особливості організації фінансів підприємств залежно від форм власності, галузі економіки, сфери діяльності підприємства.

Варіант 11
1 Основні складові фінансового механізму підприємства.
2 Порядок ведення касових операцій.

Варіант 12
1 Порядок застосування економічних і фінансових санкцій.
2 Склад і класифікація грошових надходжень підприємств.

Варіант 13
1 Опишіть механізм розрахунку чеками.
2 Розкрийте зміст розрахунково-платіжної дисципліни та її значення в забезпеченні господарської діяльності.

Варіант 14
1 Опишіть механізм розрахунку платіжними дорученнями та акредитивами.
2 Рентні платежі як складовий елемент непрямих податків.

Варіант 15
1 Формування виручки в часі і визначення моменту реалізації.
2 Розкрийте суть рентабельності продукції. Розрахунок рентабельності підприємства.

Варіант 16
1 Оподаткування суб'єктів малого підприємництва.
2 Формування валового прибутку підприємства.


Варіант 17
1 Розкрийте механізм формування прибутку підприємства від операційної діяльності.
2 Сутність та види податків. Функції податків.
Варіант 18
1 Позикові джерела фінансування оборотних активів.
2 Фактори настання фінансової кризи на підприємстві. Шляхи її подолання.

Варіант 19
1 Власні джерела фінансування оборотних активів.
2 Суть бюджетування на промисловому підприємстві.

Варіант 20
1 Розкрийте суть зносу та амортизації основних засобів.
2 Непрямі податки, їх становлення та розвиток.

Варіант 21
1 Охарактеризуйте джерела та порядок фінансування капітальних вкладень.
2 Види та механізм сплати місцевих податків та зборів.

Варіант 22
1 Характеристика методів розрахунку амортизаційних відшкодувань.
2 Охарактеризуйте механізм кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів.

Варіант 23
1 Розкрийте значення та необхідність визначення фінансового стану підприємства.
2 Охарактеризуйте механізм небанківського кредитування підприємств.

Варіант 24
1 Опишіть види та механізм сплати податку з власників транспортних засобів.
2 Розкрийте сутність оборотних активів, їх роль і призначення.
Варіант 25
1 Характеристика етапів фінансового планування.
2 Показники ділової активності підприємства та алгоритм їх розрахунку.

Варіант 26
1 Розкрийте суть обігових коштів, наведіть їх класифікацію.
2 Об'єкти та механізм сплати акцизного збору.

Варіант 27
1 Розкрийте поняття та механізм розрахунку норм і нормативів обігових коштів.
2 Причини, наслідки та економічно-правові засади банкрутства підприємства.

Варіант 28
1 Опишіть механізм розрахунку платіжними вимогами-дорученнями та платіжними вимогами.
2 Сутність, роль та призначення нематеріальних активів підприємства.

Варіант 29
1 Розкрийте зміст і порядок проведення санації підприємства.
2 Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства.

Варіант 30
1 Розкрийте суть та види банківського кредитування підприємств.
2 Механізм оцінки кредитоспроможності підприємства-позичальника.

Варіант 31
1 Необхідність та значення оцінки фінансової стійкості підприємства.
2 Факторингові операції, види та механізм використання.

Варіант 32
1 Особливості антикризового управління підприємством.
2 Контролінг в системі фінансового планування на підприємстві.

Варіант 33
1 Санаційна спроможність підприємства та механізм її оцінки.
2 Механізм формування валового та чистого доходу підприємства.

Варіант 34
1 Зміст фінансової роботи та особливості фінансової діяльності на підприємстві.
2 Необхідність та основи кредитування підприємств.

Варіант 35
1 Механізм фінансування витрат на поліпшення стану основних засобів.
2 Суть фінансової стратегії підприємства.

Варіант 36
1 Суть та правові наслідки прихованого, фіктивного та навмисного банкрутства.
2 Особливості кредитування малих та середніх підприємств.


ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

1 Аранчій В.І. Фінанси підприємств: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.І.Аранчій. – К.: ВД "Професіонал", 2004. – 198 с.
Фінансова діяльність підприємств: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В.І.Аранчій, В.Д.Чумак, О.Ю.Смолянська, Л.В.Черненко. – К.: ВД "Професіонал", 2004. – 240с.
Гриньова В.М. Фінанси підприємств: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.М. Гриньова, В.О.Коюда. – К.: Знання–Прес, 2004. – 282 с.
Зятковський І.В. Фінанси підприємств: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І.В. Зятковський – К.: Кондор, 2003. – 282 с.
Крамаренко Т.О. Фінансовий аналіз і планування / Т.О.Крамаренко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 224с.
Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання / О.О.Терещенко. – К.:КНЕУ, 2002. – 345с.
Филимоненков А.С. Финансы предприятий: [учебное пособие] / А.С.Филимоненков. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2004. – 280 с.
Фінанси підприємств: навч. посіб.; за ред. д.е.н., проф. Г.Г.Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 268с.
Фінанси підприємств: підручник; за ред. А.М.Поддєрьогін. – [5-те вид.]. – К.: КНЕУ, 2004. – 510с.
Финансы предприятий: учебник; под ред. Н.В. Кончина. – [2-е изд.]. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 297с.


13PAGE 15


13PAGE 143215Сфера застосування:
товарні розра-хунки, місцеві та міжміські поставки.

Інкасове доручення (інкасо, інкасація) – банківська опера-ція, за умовами якої банк за дорученням клієнта одержує на підставі розрахункових документів належні йому кошти від платника за відвантажену на його адресу продукцію й зара-ховує дані кошти на рахунок отримувача у банку

Сфера застосування:
застосовується вкрай рідко, в основному при списанні коштів з рахунку без згоди його власника.

Недоліки:
не потребує згоди власника рахунка.

Переваги:
є способом боротьби з неплатниками.

Платіжна вимога – розрахунковий документ, який містить вимогу стягувача до банку, що обслуговує платника, стягнути зазначену суму з рахунка платника й зарахувати на рахунок постачальника.

Не погод-жена ціна на товар

При документальному встановенні неякісної і некомплектної продукції

Відвантаження додаткових товарів

Наявність арифме-тичних помилок у платіжно-транспортних документах

Товари відван-тажені на не-узгоджену адресу

Відмова від акцепту

Товари не були замовлені

Товари доставлені достроково

У випадку завищення цін

Товари неякісні, некомп-лектні

Акцепт товару:
згода на оплату дається після одержання чи пере-вірки товару чи послуги.

Акцепт рахунка:
платник дає згоду на опла-ту товару на основі розра-хункових документів.

Акцепт – згода на оплату або гарантування оплати документів

банк покупця 4

банк продавця 6

продавець (отримувач коштів)

покупець
(платник коштів)

Переваги:
відповідає інтересам покупців і продавців;
прискорює оформ-лення платіжних до-кументів;
зміцнює договірні відносини


Сфера застосування:
переважно між-міські розра-хунки за товар-ними операці-ями

Недоліки:
необхідна умо-ва – згода плат-ника на списан-ня коштів (акцепт)

Платіжна вимога-доручення – це комбінований розрахун-ковий документ, який складається з двох частин:
- верхньої – вимога постачальника безпосередньо до покуп-ця сплатити вартість вдвантаженої йому продукції (викона-них робіт, наданих послуг) згідно з угодою;
- нижньої – доручення платника своєму банку перерахувати з його рахунка суму, зазначену в рядку "сума до сплати"

банк покупця
3

банк продавця
5

продавець (отримувач коштів)

покупець
(платник коштів)

Переваги:
простота та швидкіс-ть документообігу; максимальне набли-ження термінів одер-жання ТМЦ і здій-снення платежу;
прискорення оборот-ності коштів;
запобігання виник-нення кредиторської заборгованості покупців


Сфера застосування:
товарні та нето-варні розрахун-ки, місцеві та міжміські поставки

Недоліки:
платіжне дору-чення банк при-ймає лише в ме-жах коштів на поточному рахунку

Платіжне доручення – це документ, який є письмово оформленим дорученням клієнта банку, що його обслуговує, на перерахування певної суми коштів зі свого рахунка на рахунок одержувача

- прямі (здійснюються безпосередньо між підприємствами);
- транзитні (проводяться за допомогою проміжних суб'єктів).

за способом реалізації

- акцептна форма розрахунків (гарантовані) – передбачає попередню згоду (акцепт) платника на оплату;
- безакцептна форма розрахунків (негарантовані).

за умовою оплати угоди

- передоплата;
- післяоплата.

за фактом здійснення оплати

- місцеві (банк, який перераховує гроші, і банк, який їх отримує, розміщені в одному місті);
- міжміські (банки розміщені в різних містах);
- міжнародні (банки розміщені в різних державах).

за місцезнаходженням банківської установи

- розрахунки за товарними операціями (за продану продукцію, виконані роботи, надані послуги);
- розрахунки за нетоварними операціями (із кредитними установами, бюджетом).

за видами господарських операцій

Класифікація безготівкових розрахунків

- заяву на відкриття рахунка, підписану керівником та голов-ним бухгалтером;
- копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади;
- засвідчену нотаріально копію статуту;
- картку зі зразками підписів осіб, яким надано право розпо-ряджання рахунком, а також зразок відбитки печатки;
- копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік;
- копію документа про реєстрацію в органах ПФ


Документи, необхідні для відкриття поточних рахунків

розподільчі – призначені для попереднього зарахування коштів у іноземній валюті. Кошти, які не підлягають продажу на міжбанківському валютному ринку, розпо-діляються за призначенням. Гривневий еквівалент кош-тів у іноземній валюті, які підлягають продажу на між-банківському валютному ринку, у встановленому по-рядку зараховується на поточний рахунок.

депозитні – відкриваються установою банку власникові рахунка на термін визначений умовами договору для зберігання коштів під визначений відсоток.

кредитні – призначені для обліку кредитів, відповідно до умов кредитної угоди.

поточні – відкриваються підприємству для проведення розрахунків у безготівковій та готівковій іноземній валюті в разі здійснення поточних операцій.

Види банківських рахунків в іноземній валюті

депозитні – відкриваються установою банку власникові рахунка на термін визначений умовами договору для зберігання коштів під визначений відсоток.

кредитні – відкриваються в будь-якій установі банку, яка має право видавати кредити (призначені для обліку кредитів, наданих способом оплати розрахункових документів чи переказу коштів на поточний рахунок позичальника відповідно до умов кредитної угоди).

бюджетні – відкриваються підприємствам, яким виді-ляються кошти з державного або місцевого бюджетів для цільового використання.

поточні – відкриваються для зберігання грошових кош-тів та здійснення всіх видів банківських операцій.

Види банківських рахунків в національній валюті

Безготівкова:
здійснюються за допомо-гою записів на рахунках у банках (списуються з ра-хунка платника і зарахо-вуються на рахунок отри-мувача коштів).

Готівкова:
пов'язана з обслуговуван-ням населення, тобто вип-латою заробітної плати, дивідендів, а також це платежі готівкою підпри-ємств та фізичних осіб між собою за реалізовану продукцію.

Форми розрахунків

отримання та погашення кредитів та оплату відсотків

оплату податків, обов'язкових відрахувань і зборів

реалізацію продукції (відшкодування витрат та формування доходів)

процес виробництва

Грошовий оборот на кожному підприємстві забезпечує

Активні гроші:
в кожний момент беруть участь в обороті.

Пасивні гроші:
це кошти на рахунках су-б'єктів господарювання, громадських організацій, кошти населення, які є потенційним платіжним засобом.

За рівнем охоплення факторингом продукції, що реалізується

внутрішній факторинг – передбачає, що постачальник, його контр-агент та банк перебувають в одній країні;
зовнішній факторинг – постачальник, контрагент та банк перебува-ють у різних країнах.

За місцезнаходженням суб'єктів факторингових операцій

Види факторингових операцій

Державний кредит – це економічні відносини, які вини-кають між підприємством і державою внаслідок купівлі першим державних цінних паперів (підприємство стає кре-дитором держави), а також унаслідок одержання бюджет-них і позабюджетних кредитів (підприємство стає пози-чальником)

Комерційний кредит – економічні, кредитні відносини, які виникають між окремими суб'єктами підприємницької ді-яльності; пов'язаний з торговельно-посередницькими опе-раціями; відповідна кредитна угода між двома підприєм-ствами – продавцем (кредитором) і покупцем (позичальни-ком)

Факторинг – система фінансування, за умовами якої під-приємство-постачальник товарів перевідступає коротко-строкові вимоги за торговельними операціями комерцій-ному банку

Ломбардний кредит – надається під заставу високоліквідних активів із формою забезпечення у вигляді:
- застави майна позичальника (нерухомість, цінні папери, товарно-матеріальні цінності, транспортні та товарні документи);
- прав позичальника на інтелектуальну власність, землю;
- гарантії чи поручительства;
- іншого забезпечення.

Роловерний кредит – довгостроковий вид кредитування зі ставкою відсотка, яка періодично переглядається


Іпотечний кредит – довгострокові позики під заставу основних засобів або майнового комплексу підприємства

Револьверний кредит – дозволяє протягом наданого строку кредиту здійснювати вибірку кредитних коштів і часткове (або повне) погашення боргу

Онкольний кредит – різновид контокоренту, який надається під заставу товарно-матеріальних цінностей або цінних паперів без зазначення строку його використання із зобов'язанням позичальника погасити кредит за першою вимогою кредитора

Бланковий кредит – надається банком фінансово стійкому підприємству, розрахунково-касове обслуговування якого він здійснює, під здійснення окремих господарських операцій на короткостроковий період

Авальний кредит – позика, коли банк бере на себе відповідальність за зобов'язаннями підприємства у формі поручительства або гарантії

Обліковий кредит – короткостроковий кредит, який банківська установа надає пред'явнику векселів, обліковуючи (скуповуючи) їх до настання строку виконання зобов'язань за ними і сплачуючи пред'явнику номінальну вартість векселів за мінусом дисконту

- строковий кредит;
- кредитна лінія;
- контокорентний кредит (овердрафт);
- обліковий кредит;
- акцептний кредит;
- авальний кредит;
- бланковий кредит;
- онкольний кредит;
- револьверний кредит;
- іпотечний кредит;
- роловерний кредит;
- ломбардний кредит;
- факторингЗа видами обслуговування

- у національній валюті;
- в іноземній валюті.

За валютою кредиту

- фіксована ставка (в умовах стабіль-ної економіки);
- плаваюча ставка (ставка залежить від рівня відсоткової ставки на міжбан-ківські кредити й офіційні дисконтні ставки НБУ).
За видами відсоткової ставки

- короткострокові;
- середньострокові;
- довгострокові.


За строками надання

- на фінансування оборотних коштів;
- на фінансування основних коштів;
- на викуп приватизованого підприєм-ства.


За цільовою спрямованістю

Види

Ознака

Сезонна кредитна лінія – відкривається за періодич-ного браку оборотних кош-тів, пов'язаних із сезонністю виробництва або з необхід-ністю створення запасів то-варів на складі.

Відновлювальна кредитна лінія – відкривається під-приємству тоді, коли воно відчуває постійний брак оборотних коштів для від-новлення процесу вироб-ництва в заданому обсязі.

Кредитна лінія – згода банку-кредитора надати кредит у майбутньому в розмірах, які не перевищують заздалегідь обумовленої суми за певний період часу без проведення додаткових спеціальних переговорів.

Акцептний кредит – позика, яка передбачає акцептування банком інкасованої підприємством-позичальником тратти за умови, що підприємство надає в розпорядження банку вексель до строку його оплати.

Контокорентний кредит (овердрафт) – короткостроковий кредит, що його надає банк надійному підприємству понад залишок його коштів на поточному рахунку (в межах заз-далегідь обумовленої суми) через дебетування його поточ-ного рахунка.

Строковий кредит – надається повністю негайно після укладення кредитної угоди.

Банківський кредит – економічні відносини між кредито-ром і позичальником з приводу надання коштів суб'єкту господарювання спеціалізованими кредитно-фінансовими організаціями та установами на умовах терміновості, плат-ності, повернення, матеріального забезпечення.

довгострокові (понад 3 роки)

середньострокові (1-3 роки)

короткострокові (до 1 року)

за термінами надання

на фінансування основних засобів та нематеріальних активів

на фінансування оборотних засобів

за методами використання

лізинговий кредит

державний кредит

комерційний кредит

банківський кредит

за видами

товарна форма

грошова форма

за формами

надані міжнародними фінансово-кредитними установами

надані підприємствами

надані банківськими та фінансово-кредитними установами

за кредиторами

Класифікація кредитів

цільова спрямованість

добровільність

платність

забезпеченість

принципи кредитування

поворотність

терміновість

не можуть бути:
- збитки від госпо-дарської діяльності;
- статутні фонди банків;
- платежі до бюджету та поза-бюджетних фондів.

можуть бути:
елементи оборотних засобів (короткострокові);
капітальні вкладення, пов'язані з реконструкцією підприємства, його технічним переозброєнням, введенням нової техніки, вдосконаленням технології та ін. (середньо- та довгострокові).

Об'єкти кредитних відносин

не можуть бути:
- підприємства, проти яких розпочато справу про банкрутство (окрім креди-тування заходів фінансової санації);
- підприємства, які мають прострочені заборгованості за раніше наданими кредитами.

можуть бути:
будь-які самос-тійні підприєм-ства.

Комбінований метод

Виручку від реалізації основних видів продукції визначають мето-дом прямого розрахунку, а від реа-лізації іншої продукції – укрупне-ним методом.

Укрупнений метод

В = Зп + Тпр - Зк ,
де Зп – вартість залишків готової продукції на початок планового періоду;
Тпр - випуск товарної продукції у плановому періоді;
Зк – вартість залишків готової про-дукції на кінець планового періоду.

Метод прямого рахунку

В =
·Кі · Ці ,
де В – виручка від реалізації;
Кі – кількість реалізованої продук-ції і-того виду;
Ці – ціна реалізації одиниці продукції і-того виду.

Методи планування виручки від реалізації продукції

Виручка від реалізації – це сума коштів, які надійшли на поточний рахунок підприємства в банку або в касу підприємства, від продажу продукції, товарів, робіт та наданих послуг.

Метод швидкого повернення витрат
використовується з метою активного продажу великих обсягів продукції і швидкого повернення витрачених коштів.

Метод "очікуваного прибутку"
підприємство пропонує нижчі ціни, ніж інші підприємства, з метою підписання контрактів.

Метод пропорційного ціноутворення
ціна визначається виходячи з цін конкурентів.

Метод оцінки споживчої вартості
грунтується на оцінці вигоди, яку матиме споживач від використання товару.

Метод отримання цільової норми прибутку
орієнтований на витрати і цільову норму прибутку, при цьому використовується концепція беззбитковості і ціна визначається залежно від загальних витрат і виручки від обсягу продаж.

Витратний метод
ціна визначається як сума собівартості продукції та величина прибутку в ціні.

Методи ціноутворення

роздрібна ціна – застосовують у роздрібній торгівлі, включає відпускну ціну та суму торгової націнки. Торговельну націнку встановлюють у відсотках до відпускної ціни.

відпускна ціна – включає ціну виробника та суму непря-мих податків і зборів, які нараховують при реалізації продукції;

ціна виробника – складається з витрат на виготовлення продукції та суми прибутку від її реалізації;

За складовими ціни

державні індикативні ціни - мінімальні та максимальні рівні цін.

державні регульовані ціни і тарифи – регулюють рівень рентабельності окремих товарів, зокрема товарів першої необхідності (хлібобулочні вироби, продукти дитячого харчування тощо);

державні фіксовані ціни – встановлюються державою переважно на послуги першої необхідності (електрое-нергія, газ, комунальні послуги тощо);

вільні ринкові ціни і тарифи – формуються на ринку під впливом попиту і пропозиції;

За рівнем регулювання

Види цін

- дохід від реалізації фінансових інвестицій;
- дохід від реалізації необоротних активів;
- дохід від реалізації майнових комплексів;
- дохід від реалізації нематеріальних активів;
- дохід від неопераційних курсових різниць;
- дохід від безкоштовно отриманих активів.Доходи від інвести-ційної діяльності

- дохід від участі в капіталі;
- інші фінансові доходи.

Доходи від фінансової діяльності

Інший операційний дохід

- реалізація іноземної валюти;
- реалізація інших оборотних активів;
- дохід від операційної оренди активів;
- дохід від операційних курсових різниць;
- одержані пені, штрафи, неустойки;
- відшкодування раніше списаних активів;
- дохід від списання кредиторської заборгованості;
- одержані гранти та субсидії.Дохід від реалізації

- реалізація товарів;
- реалізація готової продукції;
- реалізація робіт, послуг.

Доходи від операційної діяльності

Класифікація доходів від звичайної діяльності

для торговельного підприємства:
-операції з придбання та реалізації товарів.

для виробничого підприємства:
-придбання матеріа-лів і сировини;
-виготовлення про-дукції;
-реалізація виготовле-ної продукції.

Інвестиційна діяльність
операцій з придбання та продажу необорот-них активів і фінансових інвестицій, що не є екві-валентами грошових коштів.

Фінансова діяльність
сукупність операцій, які призводять до змі-ни величини та складу власного і позикового капіталу.

Операційна діяльність
основна діяльність, тоб-то операції, пов'язані з виробництвом або реа-лізацією продукції (то-варів, послуг), що є го-ловною метою створен-ня підприємства і забез-печують основну частку його доходу.


Інша діяльність

Звичайна діяльність
будь-яка діяльність під-приємства, а також опера-ції, що забезпечують або виникають унаслідок зді-йснення такої діяльності.

Надзвичайна діяльність
подія або операція, яка не входить у звичайну діяль-ність та настання якої не очікується періодично (землетрус, повінь тощо).


Види діяльності підприємства

Податок на додану вартість

Акцизний збір

Мито

Матеріальні витрати

Доходи від ос-новної опера-ційної діяльності

Амортизаційні відрахування

Інші операційні, фінансові, адмі-ністративні і надзвичайні витрати

Оплата праці

Доходи від іншої операційної діяльності

Відрахування на соціальні заходи

Податки та інші платежі до бюджету

Доходи від фінансових операцій

Податок на прибуток

Створення резервного фонду

Доходи від іншої звичайної діяльності

Виплата дивідендів

Поповнення статутного фонду

Доходи від надзвичайних подій

Інші нап-рями ви-користання

Чистий прибуток

Фінансовий результат від діяльності

Чистий дохід

Валовий дохід

Грошові доходи

Грошові надходження від основної операційної діяльності

Надходження грошових коштів від діяльності підприємств

Чистий дохід - виражає в грошовій формі вартість додаткового продукту.

Валовий дохід – грошовий вираз вартості знов створеної продукції.

Грошові надходження – це сукупність надходжень грошо-вих коштів на банківські рахунки чи в касу підприємства за продану продукцію, виконані роботи, надані послуги, а та-кож за виконання інших господарських операцій операцій-ної, фінансової чи інвестиційної діяльності підприємства.

готова продукція

реалізація

гроші

гроші

закупівля

виробництво

готова продукція

виробничі ресурси

Суб'єкти кредитних відносин

необхідність забезпечення безперервного процесу відтворення

відхилення фактичного використання оборотних коштів від їх нормативу в процесі індивідуально-го кругообігу оборотних засобів підприємства

функціонування підприємств на засадах комерційного розрахунку

розбіжності між нагро-мадженням коштів на підприємстві та їх витрачанням

рух вартості у сфері товарного обміну


товарне виробництво

сезонний характер окремих виробництв

Специфічні


Загальноекономічні

Причини виникнення кредитних відносин

інше

сезонність виробництва

ступінь роз-витку товар-ного ринку

Індивідуальний кругообіг

характер виробничого процесу

рівень орга-нізації збуту і постачання

рівень організації виробництва

галузева належність підприємства

Суб'єктивні чинники

Об'єктивні чинники

Чинники, що визначають особливості індивідуального кругообігу коштів підприємства

Кредит – форма позикового капіталу, яка обумовлює ви-никнення кредитних відносин між суб'єктами господарю-вання з приводу надання у тимчасове користування певної вартості з метою її цільового використання на умовах добровільності, платності, забезпеченості для отримання еко-номічних вигод.

Мито – вид непрямих податків, який стягується з товарів, що переміщуються (ввозяться, вивозяться, перевозяться транзитом) через митний кордон країни.

Акцизний збір – непрямий податок, який встановлюється на високорентабельні і монопольні товари і включається в їх ціну.

Податок на додану вартість – непрямий податок, який сплачується до державного бюджету на кожному етапі виробництва продукції, товарів, виконання робіт, надання послуг, при імпорті товарів до або під час митного оформлення.

Непрямі податки – податки, які включаються в ціну товарів (робіт, послуг), що реалізуються (виконуються, надаються), виконуючи роль ціноутворюючого елемента, і суттєво впливають на загальний рівень цін.

Податок з власників транспортних засобів – введений з метою фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування; проведення природоохоронних заходів на водоймах; підвищення інтенсивності використання транспортних засобів.

Податок на прибуток підприємства.

Податок за землю.

Податок на нерухоме майно.

Прямі податки – сплачуються безпосередньо з того джерела, яке обкладено цим податком.

Прибуток / Обсяг реалізації.

Прибуток / Поточні витрати.

Прибуток / Суму оборотного та основного капіталу.

Рентабельність галузей економіки

Загальний прибуток / Суму оборотного та основного капіталу.

Прибуток від основної операційної діяльності / Собі-вартість реалізованої продукції.

Прибуток від основної операційної діяльності / Дохід від реалізації продукції.

Рентабельність підприємств, установ, організацій

Прибуток від реалізації продукції / Дохід від реаліза-ції продукції.

Прибуток від реалізації продукції / Собівартість реалі-зованої продукції за мінусом сум матеріальних витрат.

Прибуток від реалізації продукції / Собівартість реалі-зованої продукції.

Рентабельність окремих видів продукції (робіт, послуг)

Показники рентабельності

Чистий прибуток

Використання чистого прибутку

Нерозподілений прибуток

Прибуток від звичайної діяльності

Надзвичайні доходи (витрати)

Податок із надзви-чайного прибутку

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

Податок на прибуток
25%

Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи

Витрати від участі в капіталі
Інші фінансові витрати
Інші витрати

Прибуток
від операційної діяльності

Валовий прибу-ток

Інші опе-раційні доходи

Адміністративні витрати

Витрати на збут

Інші опе-раційні витрати

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Податок на додану вартість

Акцизний збір

Інші нарахування з доходу

Схема формування та розподілу прибутку підприємства

Рентабельність – відносний показник прибутковості, який характеризує ефективність діяльності підприємства загалом або ефективність виробництва окремих видів продукції, який вимірюється у відсотках

Економічний (аналітичний) метод

Використовується для розрахунку прибутку від реалізації продукції ок-ремо за порівнянною (продукція, яку виробляли на підприємстві в попередньому періоді) і непорівнян-ною (продукція, яку в попередньому періоді на підприємстві не виробля-ли) продукцією в плановому періоді

Укрупнений метод, який застосову-ється для підприємства в цілому для розрахунку прибутку від випуску та реалізації всієї продукції

Розрахунок прибутку на підставі витрат на одну гривню продукції

Метод прямого рахунку

П =
·Кі · (Ці – Сі) ,
де П – прибуток від реалізації;
Кі – кількість реалізованої продук-ції і-того виду;
Ці – ціна реалізації одиниці продук-ції і-того виду;
Сі - собівартість одиниці продукції і-того виду

Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції

Чистий прибуток – частина прибутку, яка залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування

Собівартість продукції (товарів, робіт, послуг) – це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на її виробництво

частина отриманого на вкладений капі-тал чистого доходу підприємства, тобто винагорода за ризик підприємницької діяльності.

один з основних фінансових показників плану і оцінки господарської діяльності підприємств.

Прибуток - це

підсумковий показник результату фінан-сово-господарської діяльності підприєм-ств як суб'єктів господарювання.

частина додаткової вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу.

Чистий прибуток

зменшення нарахованої суми податку на:
- суму сплаченого податку за попередні податкові періоди поточного року;
- суму авансованих внесків при виплаті дивідендів і прирівняних до них сум;
- вартість торговельних патентів, придбаних у звітному році;
- суму податку, нарахованого платником за місцезнаходженням його філії, при сплаті консолідованого податку;
- інші суми, що зменшують податкові зобов'язання.

Податок на прибуток – 25%

Оподатковуваний прибуток

Скоригований валовий дохід

коригування валового доходу:
крок 1:
- зменшення на суму доходів, які за своїм змістом підлягають виклю-ченню зі складу валових доходів з метою оподаткування
крок 2:
- зменшення на суму валових витрат
- зменшення на суму амортизаційних відрахувань

Сукупний валовий дохід від усіх видів діяльності, отриманий платником протягом звітного періоду.

Визначення оподаткованого та чистого прибутку

Ринковий збір

Збори

Збір за право використання місцевої символіки

Збір за парковку автотранспорту

Податок з реклами

Податки

Комунальний податок

Місцеві податки і збори (обов'язкові платежі)

Інші збори

Державне мито

Збір за забруднення навколишнього середовища

Збори

Збір за спеціальне використання природних ресурсів

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету

Збір на обов'язкове соціальне страхування

Збір на обов'язкове пенсійне страхування

Мито

непрямі
податки

Акцизний збір

Податок на додану вартість

Податок на нерухоме майно – у проекті

Прямі
податки

Податок з власників транспортних засобів

Плата (податок) за землю

Податок на прибуток підприємства

Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі)

зручність

порядок нарахування та сплати має бути зрозумілим та зручним як для платника, так і для контролюючого суб'єкта та держави.

рівномірність охоплення

раціональне виділення в якості об'єкта оподаткування різних елементів вартості або видів діяльності.

економічність

співвідношення витрат, пов'язаних із збором податків і доходів від їх збору.

формування економічних і правових інтере-сів для отримання вищих доходів.

стимулювання

обов'язок платників за рівних умов і розмі-рів доходів вносити певні розміри сум.

рівність

рухливість

чутливість податкових платежів до змін в області формування, зміни бази оподатку-вання або появи нових форм податків.

рівновага

орієнтація держави на підтримку за допомо-гою податків структурно-відтворювальної рівноваги.

гнучкість

оперативна зміна податкових платежів, спо-собів їх нарахування, системи пільг і санк-цій залежно від зміни ситуації.

незмінність основних податкових платежів і правил стягування податку протягом тривалого часу.

стабільність і передбаченість

Принципи побудови системи оподаткування

Фіскальна:
полягає в мобілізації засо-бів у розпорядження дер-жави і формування цен-тралізованих фінансових ресурсів для виконання державних функцій

Регулююча:
реалізується через вплив податків на різні сторони діяльності суб'єктів гос-подарювання

Функції податків

Система оподаткування – сукупність податків та зборів (обов'язкових платежів), що стягуються в порядку, установ-леному відповідними законами держави, до бюджетів різ-них рівнів, а також до державних цільових фондів.

Платежі – сума коштів, яка повертається державі (в основному) за тимчасове або постійне користування ресурсами, і стягуються до бюджетів усіх рівнів з фізичних та юридичних осіб у безспірному порядку.

Збори – платежі, які стягуються в основному до державних цільових фондів та місцевих бюджетів.

Податки – обов'язкові платежі, які стягуються до бюджетів усіх рівнів з фізичних та юридичних осіб у безспірному порядку.

Плата за землю – введена з метою формування ресурсів для фінансування заходів із раціонального використання й охорони землі, підвищення родючості грунтів; відшкоду-вання витрат власників землі й землекористувачів, які по-в'язані з веденням господарства на землях гіршої якості; розвитку інфраструктури населених пунктів.

Методи фінансового аналізу

Новий норматив визначається на базі старого шляхом внесення в нього змін з урахуванням умов виробництва, постачання, реалі-зації продукції, розрахунків. Одержана сума коригується з урахуванням зміни швидкості оборотності оборотних коштів.

Коефіцієнтний метод

ВК – власний капітал;
ДЗ – довгострокові зобов'язання;
НА – необоротні активи;
ОАф – фактична наявність оборотних активів;
Н – норматив оборотних коштів;
ВБ – валюта балансу;
ОАб – наявність оборотних активів в базовому періоді;
Врф – фактична виручка від реалізації;
Кобб – коефіцієнт оборотності оборотних активів в базовому періоді
Відносне вивільнення
Врф/Кобб-ОАф

Виникає внаслідок поліп-шення використання оборо-тних активів з такою самою їх сумою або з незначним їх зростанням у плановому році, що збільшує обсяг виробництва.

Пряме скорочення потреби в оборотних коштах проти попереднього періоду за одночасного збільшення обсягу виробництва.ОАф-ОАб


Абсолютне вивільнення

Коефіцієнт реальної вартості оборот-них коштів у майні підприємства


ОАф/ВБ

Відображає питому вагу оборотних коштів у загаль-ній вартості майна підпри-ємства.


Надлишок коштів


ОАф>Н

Характеризує перевищення фактичної наявності обо-ротних коштів над норма-тивною.


Нестача коштів


ОАф<Н

Характеризує перевищення нормативу оборотних кош-тів над фактичною наявніс-тю.

Наявність власних оборотних коштів


ВК+ДЗ-НА

Характеризує величину власних оборотних активів

Нвмп = Вмппр + Вмппл - Вмпп ,
де Вмппр – витрати майбут-ніх періодів на початок ро-ку;
Вмппл – витрати майбутніх періодів у плановому році;
Вмпп – витрати майбутніх періодів, що планується по-гасити в плановому році

Норматив витрат майбут-ніх періодів Нвмп


Нгп = Nгп * Вгп ,
де Nгп – норма запасу готової продукції в днях;
Вгп – денний випуск товар-ної продукції


Норматив готової продук-ції Нгп


Ннзв = Двип * Тц * Кзв ,
де Двип – добовий випуск товарної продукції;
Тц – тривалість виробничо-го циклу;
Кзв – коефіцієнт зростання витратНорматив у незавершеному виробництві Ннзв


Норматив виробничих запа-сів (сировини, основних та допоміжних матеріалів, на-півфабрикатів, палива, ма-лоцінних швидкозношуваних предметів) Нвз


Нвз = Nвз * Дв ,
де Nвз – норматив виробни-чих запасів у днях;
Дв – добова витрата матері-альних цінностей

Nвир пл, Nневир пл – відповідно виробничий та невиробничий плано-вий норматив оборотних коштів, грн.;
Nвир ф, Nневир ф – відповідно виробничий та невиробничий фактич-ний норматив оборотних коштів, грн.;
ТРQ – темп зростання обсягів виробництва, %

Виробничий норматив включає статті, прямо залежні від обсягів витрат на виробни-цтво (сировина, основні та до-поміжні матеріали, напівфаб-рикати, тара, незавершене ви-робництво, готова продукція)
Nвир пл = Nвир ф · ТРQ/100

Невиробничий норматив включає статті оборотних коштів, які прямо не залежать від зміни витрат на виробниц-тво (запасні частини для ремо-нту устаткування, МШП, витрати майбутніх періодів)
Nневир пл = Nневир ф · 0,5ТРQ/100

Застосовується, коли в плановому періоді не передбачено істот-них змін в умовах роботи підприємства в порівнянні з минулим

Аналітичний метод

Розробляється сукупний норматив шляхом складання одиничних нормативів

Визначаються одиничні нормативи – сума оборотних коштів, необхідна для створення нормованих запасів за кожним видом оборотних коштів

Розробляються нормативи за-пасу за кожним елементом нормованих оборотних коштів

Визначаються витрати кож-ного виду товарно-матері-альних цінностей

Метод прямого рахунку

Коефіцієнтний метод

Аналітичний метод

Метод прямого рахунку

Методи нормування оборотних коштів

Гарантійний (страховий) запас створюється з метою запобігання наслідкам можливих перебоїв у постачанні і встановлюється в межах 50% поточного запасу.

Поточний запас – норма оборотних коштів у частині поточного запасу, що залежить від частоти та ритмічності поставок матеріалів, рівномірності їх споживання у виробництві і встановлюється в розмірі 50% середнього інтервалу між поставками.

Технологічний запас включає час на підготовчі операції, якщо вони не є складовою виробничого циклу.

Підготовчий запас – це час для прийняття, розвантаження, сортування, складування матеріалів, проведення аналізу.

Транспортний запас встановлюється як різниця між часом перебування вантажу в дорозі від постачальників до споживача та часом пробігу розрахункових документів, їх оформлення вантажовідправником і опрацювання банком за місцерозташуванням постачальника і споживача.

Норма – це відносна величина, що відповідає обсягу запасу кожного елемента оборотних коштів. Норми встановлю-ються в днях запасу і означають тривалість періоду, забез-печування даним видом матеріальних цінностей. Норма включає транспортний, підготовчий, технологічний, поточний (складський), гарантійний (страховий) запас.

Норматив оборотних коштів – грошовий вираз планового запасу товарно-матеріальних цінностей, мінімально необхідних для нормальної діяльності підприємства.

Визначення потреби підприємства в достатній кількості оборотних коштів здійснюється в процесі нормування, тобто визначення нормативу оборотних коштів.

Сталі пасиви – мінімальна (стійка) заборгованість із заро-бітної плати працівникам, відрахувань на обов'язкове дер-жавне пенсійне страхування, на соціальне страхування, ре-зерв майбутніх платежів, авансування покупців (замов-ників).

Для діючих підприємств:
- прибуток, що зали-шається в розпоряд-женні підприємства;
- надходження від емісії цінних паперів;
- сталі пасиви.

При створенні підприємства:
- пайові внески чле-нів трудового колек-тиву;
- внески засновників;
- внески іноземних учасників;
- надходження від емісії цінних паперів.

- банківські креди-ти;
- кошти інших су-б'єктів господарю-вання (позики, ко-мерційний кредит).

- кошти інших су-б'єктів господарю-вання (кредитор-ська заборгова-ність).

ВЛАСНІ

ПОЗИЧЕНІ

ЗАЛУЧЕНІ

Джерела фінансування обігових коштів

Предмети праці

Засоби праці

Складові елементи оборотних виробничих фондів

Із найменшим ризиком вкладення

Із значним ризиком вкладення

Із середнім ризиком вкладення

інші кошти

витрати майбутніх періодів

на валютно-му рахунку

незавершене виробництво

на поточному рахунку

готова продукція

у касі

виробничі запаси

Гроші

Цінні папери

Товари відван-тажені

Дебітор-ська за-боргова-ність

Матеріальні оборотні засоби

Високоліквідні активи

Середньоліквідні активи

Низьколіквідні активи

Оборотні кошти

Нормовані оборотні кошти

Ненормовані оборотні кошти

На складі

Сировина, ос-новні матеріа-ли, покупні на-півфабрикати. Допоміжні ма-теріали. Пали-во, тара, запас-ні частини. Малоцінні та швидкозношу-вані предмети.

Незавершене виробництвоНапівфабри-кати власно-го виробниц-тва. Витрати майбутніх періодів.

Відван-тажена

Кошти на рахунках у банках і в касі під-приємства. Кошти в розрахунках. Дебіторська заборговані-сть. Кошти в короткострокових цінних паперах.

Оборотні кош-ти у виробни-чих запасах

Оборотні кошти у виробництві

Готова продукція

Кошти і кошти в розрахунках

Оборотні виробничі фонди

Фонди обігу

Оборотні кошти

За характером використання:
- традиційні оборотні кошти;
- ринкові оборотні кошти – авансування оборотних кош-тів в цінні папери.

За способом обґрунтування потреби:
- нормовані оборотні кошти;
- ненормовані оборотні кошти.

За участю у процесі виробництва та реалізації продукції:
- оборотні фонди – частина обігових коштів, яка обслуго-вує процес виробництва продукції, тобто обігові кошти вкладені у виробничі запаси та у виробництво;
- фонди обігу – частина обігових коштів, що обслуговує процес реалізації продукції (готова продукції, грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторська заборгованість).

За джерелами формування:
- власні оборотні кошти;
- позичені оборотні кошти;
- залучені оборотні кошти.

Класифікація оборотних коштів

Готова продукція

Незавершене виробництво

Дебіторська заборгованість

Грошові кошти

Види грошової маси

Виробничі запаси

Стадії обігу оборотних коштів підприємства

Структура обігових коштів – це співвідношення окремих елементів оборотних виробничих фондів і фондів обігу. Вона показує частку кожного елемента в загальній сумі оборотних коштів.

Склад обігових коштів – це сукупність елементів, що утворюють оборотні виробничі фонди і фонди обігу.

Обігові кошти підприємства – це кошти, спрямовані на фінансування оборотних активів підприємства, що вико-ристовуються для забезпечення неперервності процесу ви-робництва та реалізації продукції.
Проводиться для відновлення виробни-чого ресурсу. При цьому здійснюється, як правило, повне розбирання обладнання, виявлення дефектів, ремонт, складання устаткування після ремонту, його випробування.

Капітальний

Проводиться для часткового поновлення основних засобів із заміною деталей, вузлів обмеженої номенклатури, яка виз-начається технічною документацією.

Середній

Поточний

Здійснюється для забезпечення роботи ос--новних виробничих засобів і полягає в усуненні окремих поломок основних засо-бів і заміні або поновленні їхніх окремих частин.

Ремонт основних засобів - це відновлення фізичного зносу окремих конструктивних елементів (вузлів, деталей) і під-тримка основних засобів у працездатному стані протягом всього терміну їх служби.

Порядок фінансування:
- розрахунки здійснюють-ся за фактично виконані роботи.

Порядок фінансування:
- авансові платежі;
- після завершення робіт.

Роботи виконують відпо-відні підрядні організації

Роботи виконує підприєм-ство власними силами

Господарський спосіб виконання капітальних робіт

Підрядний спосіб виконання капітальних робіт

Порядок фінансування капітальних робіт

ВІДТВОРЮВАЛЬНА:
нове будівництво;
технічне переозброєння та ре-конструкція діючих підприємств;
розширення підприємств

ТЕХНОЛОГІЧНА:
- будівельні роботи;
- придбання та монтаж устатку-вання, інструментів та інвентарю;
- проектно-дослідні роботи; ...

Структура капітальних вкладень

1 КАПІТАЛЬНІ ВИТРАТИ
1) виділення із загального обсягу інвестиційних витрат частини, яка належить до поточного року;
2) уточнення обсягу інвестицій-них витрат поточного року з ура-хуванням корективів, які вно-сяться підрядчиком у технологію робіт;
3) уточнення обсягу і структури капітальних витрат у зв'язку зі зміною індексу цін після затвер-дження показників бізнес-плану;
4) уточнення первісного обсягу капітальних витрат з урахуванням резерву фінансових коштів, передбачених у контракті на покриття непередбачених витрат.

2 НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ
1) уточнення загального обсягу надходження коштів з метою збалансування цього показника з показником загального обсягу ка-пітальних витрат, які відображені в першому розділі бюджету;
2) уточнення структури джерел надходження коштів у разі зміни обсягу капітальних витрат;
3) забезпечення узгодження обсягу надходження коштів за окремими періодами формування дохідної частини бюджету з обся-гом капітальних витрат, передба-чених в окремі періоди згідно з календарним планом здійснення робіт.

Бюджет капітальних вкладень – це обрахунок запланова-них витрат на капітальні вкладення.

Капітальні вкладення це витрати на створення нових, реконструкцію і технічне переозброєння діючих основних засобів, тобто на просте та розширене відтворення.

ОЗп.р. – вартість основних засобів на початок року;
ОЗк.р. – вартість основних засобів на кінець року;
ОЗвв – вартість основних засобів, що введено протягом року;
ОЗвив – вартість основних засобів, що виведені протягом року;
М – вартість майна підприємства;
СОЧ – середньооблікова чисельність працівників;
ТП – обсяг товарної продукції;
ОЗзн – вартість зносу основних засобів;
ОЗп.в. – первісна вартість основних засобів;
ОЗзал – залишкова вартість основних засобів;
Пз – загальний прибуток підприємства

4.2 Рентабельність основних виробни-чих засобів, Фр

Фр=Пз/ОЗс* 100%

Визначає ступінь використання основних виробничих засобів.

Характеризує ефективність використання основних засобів. Відображає суму виробленої продукції на 1грн. основних засобівФв=ТП/ОЗс4.1 Фондовіддача, Фв

4 Показники використання

3.3 Коефіцієнт приросту, Кприр

Кприр=(ОЗвв-ОЗвив)/ОЗп.р.

Характеризує інтенсивність приросту вартості основних засобів

3.2 Коефіцієнт придатності, Кпр

Кпр=ОЗзал/ ОЗп.в.

Відображає частину основ-них засобів, придатну для експлуатації

3.1 Коефіцієнт зносу, Кзн

Кзн=ОЗзн/ ОЗп.в.

Показує ступінь зносу основних засобів

3 Показники стану

2.2 Коефіцієнт вибуття, Квив

Квив=ОЗвив/ ОЗп.р.

Показує інтенсивність вибуття основних засобів

2.1 Коефіцієнт оновлення, Кон


Кон=ОЗвв/ОЗк.р.

Показує інтенсивність введення основних засобів

2 Показники руху

1.5 Фондоміст-кість, Фм


Фм=ОЗс/ТП

Характеризує забезпече-ність підприємства основними засобами

1.4 Фондоозброє-ність, Фо


Фо=ОЗк.р./СОЧ

Показує величину основних засобів на одного працівника

1.3 Коефіцієнт реа-льної вартості ос-новних засобів у майні підприємст-ва, КрвКрв=ОЗз/М

Відображає питому вагу залишкової вартості основних засобів у загальній вартості майна підприємства

1.2 Середньорічна вартість основних засобів, ОЗс

ОЗс=(ОЗп.р.+ ОЗк.р.)/2

Характеризує наявність основних засобів за певний період

1.1 Вартість основ-них засобів на кі-нець року, ОЗк.р.

ОЗк.р.=ОЗп.р.+ ОЗвв-ОЗвив

Характеризує наявність основних засобів на певну дату

1 Показники наявності

Коефіцієнт прирос-ту основних вироб-ничих засобів

Коефіцієнт вибуття основних виробни-чих засобів

Коефіцієнт онов-лення основних ви-робничих засобів

Коефіцієнт вар-тості основних засобів у майні підприємства

Рентабельність основних засобів

Фондоозбро-єність

Коефіцієнт придат-ності основних ви-робничих засобів

Фондомісткість

Фондовіддача основних засобів

Коефіцієнт зносу основних виробни-чих засобів

Показники забез-печення підпри-ємства основни-ми виробничими засобами

Показники стану основних виробничих засобів

Показники ефек-тивності вико-ристання основ-них виробничих засобів

Показники забезпечення, стану та ефективності використання основних засобів

Ліквідаційна вартість - сума засобів або вартість інших активів, що підприємство очікує одержати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення терміну їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних із продажем (ліквідацією).

Вартість, що амортизується - первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їхньої лікві-даційної вартості.

Термін корисного використання (експлуатації) - це очі-куваний період часу, протягом якого необоротні активи бу-дуть використовуватися підприємством, або з їхнім вико-ристанням буде виготовлений (виконаний) очікуваний під-приємством обсяг продукції (робіт, послуг).

Метод згідно Закону України "Про оподаткування прибутку підприємства" – квартальна сума амортизації визначається як добуток балансової вартості груп основних засобів на початок звітного кварталу та квартальної норми амортизації для кожної групи основних засобів. Квартальні норми амортизації для:
І група – 2%
ІІ група – 10%
ІІІ група – 6%
ІV група – 15%.

Виробничий метод – місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу виробництва продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), що його підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів.

Кумулятивний метод – річна сума амортизації визначається як добуток вартості, що амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного строку використання об'єкта основних засобів, на суму показників кількості років його корисного використання (1 + 2 + 3 + ... + п).

Метод прискореного зменшення залишкової вартості – річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року та річної норми амортизації, яка обчислюється, виходячи зі строку корисного використання об'єкта, і подвоюється.

Метод зменшення залишкової вартості – річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року та річної норми амортизації. Річна норма амортизації у відсотках обчислюється як різниця між одиницею та результатом добування кореня п-степеня з частки від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість, де п – кількість років корисного використання об'єкта.

Прямолінійний метод – річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний термін корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів.


Бухгалтерські методи розрахунку амортизаційних відрахувань

Амортизація – це процес поступового перенесення вартос-ті основних виробничих засобів з урахуванням витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення згідно з нормами амортизаційних відрахувань, встановленими законодавчи-ми актами

частковий знос компенсуєть-ся проведенням капітального ремонту основних засобів

повний знос передбачає пов-ну заміну зношених основних засобів через нове капітальне будівництво або придбання нових засобів

знос основних засобів внас-лідок створення нових, більш прогресивних і еко-номічно ефективних машин та устаткування

поступова втрата основни-ми засобами споживчої вартості в процесі експлуатації

фізичний

моральний

Знос – це сума амортизації з початку корисного викорис-тання об'єкта

Відновлювальна вартість – це вартість відтворення основних засобів у сучасних умовах і дійсних цінах, з урахуванням їх переоцінки на підставі морального й фізичного зносу.

Залишкова вартість – це різниця між первісною вартістю основних засобів і сумою їх зношення.

Справедлива вартість – сума, за якою здійснюється обмін активу або оплачуються зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Ліквідаційна вартість – сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуван-ням витрат, пов'язаних із продажем (ліквідацією).

Первісна вартість – історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів.

Види оцінки основних засобів

За ставками нарахування амортизації:
- 1 група – будинки, споруди, їхні структурні компоненти, передавальні пристрої;
- 2 група – автомобільний транспорт та вузли до нього, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти;
- 3 група – робочі машини й устаткування, вимірювальні й регулювальні прилади;
- 4 група – ЕОМ, інші машини для автоматичного оброблення інформації, їх програмне забезпечення, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів.

За формою участі в підприємницькій діяльності:
- активна частина – машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади;
- пасивна частина – будинки, споруди, господарський ін-вентар, земельні ділянки.

За належністю підприємству:
- власні основні засоби;
- орендовані основні засоби.

За участю у виробничому процесі:
- виробничі – частина основних засобів, яка безпосередньо бере участь у процесі виробництва тривалий час, зберігаючи при цьому натуральну форму;
- невиробничі – житлові будинки та інші об'єкти соціально-культурного й побутового обслуговування, які не використо-вуються в господарській діяльності, але перебувають на балансі підприємства.

Класифікація основних засобів

І стадія
Продуктивне використання основних засобів і нарахування амортизаційних відрахувань.

ІІ стадія

Накопичення амортизаційних відрахувань.

ІІІ стадія

Заміна зношених основних засобів новими.

Стадії кругообігу основних засобів

Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство ут-римує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду ін-шим особам або для здійснення адміністративних і соціаль-но-культурних функцій, очікуваний строк корисного вико-ристання (експлуатації) яких більше одного року (або опе-раційного циклу, якщо він довший за рік).Реалізація, координація і нагляд

Рішення що-до ліквідації чи санації


Проект санації

Програма санації

Розробка санаційних заходів

Формування стратегії санації

Визначення цілей санації

Заходи для ліквідації:
- на добровільній основі
- примусовими методамиНегайні першочергові заходи для санації

Аналіз причин виникнення кризової ситуації (причинно-наслідковий аналіз)

Підприємство у кризовому стані

Класична модель санації

8

моніторинг реалізації заходів бізнес-плану санації.

затвердження бізнес-плану санації;

9

7

розрахунок ефективності санації;

6

підготовка бізнес-плану санації;

5

вибір санатора;

4

вибір форми санації;

3

визначення напрямів проведення санації;

2

обґрунтування концепції санації;

1

визначення доцільності та можливості проведення санації;

Етапи управління санацією

Прийняття рішення про санацію чи ліквідацію

Аналіз причин і симптомів фі-нансової кризи та вичвлення слабких місць

Ідентифікація "слабких" місць:
- дефіцит ліквідності;
- високий рівень за-боргованості;
- висока собівартість;
- відсутність контро-лінгу;
- низька якість ме-неджменту.

Симптоми кризи:
- рівень ліквідності;
- рівень прибутко-вості;
-якість менеджменту;
- відносини між спо-живачами, партнера-ми та державними органами;
- відносини з банка-ми.

Розрахунок та аналіз фактич-них показників і тенденцій роз-витку (оцінка глибини фінан-сової кризи)

Виробничо-госпо-дарська сфера:
- характеристика виробництва;
- стан та використан-ня основних засобів;
- використання тру-дових ресурсів;
- конкурентне сере-довище;
- об'єкти соцкультпо-буту та незавершене виробництво;
- екологічна сфера.

Фінансовий стан:
- оцінка структури валюти балансу;
- аналіз джерел влас-них коштів;
- аналіз структури дебіторської (креди-торської) заборгова-ності;
- аналіз структури активів;
- аналіз формування та використання при-бутку.

Напрямки:
- оперативний;
- стратегічний.

Джерела:
- внутрішні;
- зовнішні.

Збирання та систематизація інформації

Етапи проведення санаційного аудиту

7

задоволення інших вимог.

8

задоволення вимог за поверненням внесків до статутного фонду та виплат за акціями;

6

задоволення вимог кредиторів незабезпечених заставою;

4

задоволення вимог органів держстраху та пенсійного забезпечення;

5

задоволення вимог за державними і місцевими податками, неподатковими платежами в бюджет;

3

виконання зобов'язань перед працівниками підприємства (крім внесків у статутний фонд і виплат за акціями);

2

задоволення вимог кредиторів забезпечених заставою;

відшкодування витрат господарського суду, лікві-даційної комісії, розпорядника майна;

1

Порядок погашення боргів підприємства банкрута

Розробка плану санації

Менеджмент санації

Санаційний аудит

Функціональні блоки проведення санації

Банкрутство

Банкрутство

Повна неплатоспроможність

Тотальна заборгованість (незадовільна структура капіталу)

Дефіцит ліквідності

Дефіцит власних основних та обігових коштів

Зменшення грошових надходжень

Зниження доходів

Збільшення витрат

Рівень ліквідності

Рівень дохідності

Зменшення обсягу реалізації

Скорочення кількості замовлень

Дослідження фінансових та маркетингових показників, на основі яких розраховуються планові фінансові показники.

Формалізовані методи (базуються на жорстко формалізованій аналітич-ній залежності):
- ланцюгових підстановок;
- арифметичних різниць;
- балансовий;
- логарифмічний;
- інтегральний;
- дисконтування;
- економіко-математичний;
- відсоткових чисел.

передбачає зміну планових фінансових показ-ників на визначену долю (коефіцієнт), виходячи з рівня їх виконання в попередньому звітному році.

Розрахунково-аналітичний метод

передбачає розрахунок фінансових показників на основі встановлених норм.

Нормативний метод

полягає не тільки в балансуванні підсумкових показників доходів і витрат, а й у визначенні для кожної статті витрат конкретного джерела покриття.

Балансовий метод

Методи фінансового планування

Фінансове планування процес визначення обсягів та джерел надходження фінансових ресурсів у плановому періоді, а також обґрунтування напрямів їх використання, або це розроблення системи фінансових планів за окремими напрямками фінансової діяльності підприємства, які забезпечують реалізацію його фінансової стратегії у плановому періоді

Поточне фінансове планування це планування фінансо-вої діяльності підприємства на плановий період, переважно на рік, з деталізацією основних показників по кварталах.

Оперативне фінансове планування це процес конкре-тизації надходжень і використання фінансових ресурсів підприємства за короткі проміжки часу (місяць, декада, тиждень, день).

Довгострокове фінансове планування пов'язане з розроб-кою фінансової стратегії розвитку господарюючого суб'єкта.

Фінансова стратегія – частина загальної стратегії еконо-мічного розвитку підприємства, з одного боку, носить сто-совно неї підлеглий характер, узгоджена з її цілями й нап-рямками; з іншого боку, сама впливає на формування за-гальної стратегії економічного розвитку підприємства.

Фінансова криза - це фаза розбалансованості діяльності підприємства й обмеження можливостей впливу його керівництва на фінансові відносини, що виникають при цьому на підприємстві.

Причини виникнення фінансової кризи на підприємствах

Зовнішні

Внутрішні

- спад кон'юнктури в економіці в цілому;
- зменшення купівельної спро-можності населення;
- значний рівень інфляції;
- нестабільність господарського і податкового законодавства;
- нестабільність фінансового і валютного ринків;
- посилення конкуренції в галузі;
- криза окремої галузі;
- сезонні коливання;
- посилення монополізму на рин-ку;
- дискримінація підприємства ор-ганами влади і управління;
- політична нестабільність у кра-їні місцезнаходження підприєм-ства чи в країнах постачальниках сировини (споживачів продукції);
- конфлікти між засновниками (власниками) тощо

- низька якість менеджменту;
- дефіцит в організаційній струк-турі;
- низький рівень кваліфікації пер-соналу;
- недоліки у виробничій сфері;
- прорахунки в області поста-чання;
- низький рівень маркетингу і втрата ринків збуту продукції;
- прорахунки в інвестиційній по-літиці;
- недостатність інновацій і раці-оналізаторства;
- дефіцити у фінансуванні;
- відсутність або незадовільна ро-бота служб контролінгу (плану-вання, аналіз, інформаційне забез-печення, контроль) тощо
Наслідки

- втрата клієнтів і покупців готової продукції
- зменшення кількості замовлень і контрактів з продажу продукції
- неритмічність виробництва, неповне завантаження потужностей
- підвищення собівартості і різке зниження продуктивності праці
- збільшення розміру неліквідних оборотних коштів і наявність наднор-мових запасів
- виникнення внутрішньовиробничих конфліктів і підвищення плин-ності кадрів
- підвищення тиску на ціни
- істотне зменшення об'ємів реалізації і, як наслідок, недоотримання ви-ручки від реалізації продукції
БАНКРУТСТВО

Банкрутство – припинення присудженням господарської діяльності суб'єкта підприємництва в результаті нездат-ності задовольнити у встановлений термін визнані ним (або визнані судом правомірними) вимоги кредиторів і виконати зобов'язання перед бюджетом у зв'язку з перевищенням зобов'язань боржника над вартістю його майна.

Критерії банкрутства
- перевищення боргових зобов'язань підприємства-боржника над вар-тістю його майна;
- нездатність підприємства-боржника у встановлений термін задоволь-нити правомірні вимоги кредиторів;
- нездатність підприємства-боржника виконати зобов'язання перед бюджетом;
- визнання судом підприємства-боржника банкрутом.

Ранні ознаки банкрутства
- зниження попиту на продукцію підприємства;
- негативна реакція споживачів, партнерів, кредиторів;
- часті організаційні перебудови;
- стан фінансових звітів, що не задовольняє партнерів;
- негативні результати аудиторських перевірок;
- позачергові перевірки підприємства органами влади;
- відтік з підприємства провідних фахівців.

Діагностика банкрутства це система цільового фінан-сового аналізу, спрямованого на виявлення параметрів кри-зового розвитку підприємства, які представляють загрозу його банкрутства в майбутньому.

Неформалізовані методи (базуються на описі аналі-тичних процедур на логіч-ному рівні):
- експертних оцінок і сценарі-їв;
- психологічні;
- морфологічні;
- порівняльні;
- побудова системи показни-ків;
- побудова аналітичних таб-лиць.


Санація це комплекс послідовних, взаємозв'язаних захо-дів фінансово-економічного, виробничо-технічного, орга-нізаційного, соціального характеру, спрямованих на виве-дення суб'єкта господарювання з кризи і відновлення або досягнення його прибутковості і конкурентоспроможності.

Мета фінансової санації
- покриття поточних збитків і усунення причин їх виникнення;
- відновлення або збереження ліквідності і платоспроможності підприємств;
- скорочення всіх видів заборгованості;
- поліпшення структури оборотного капіталу;
- формування фондів фінансових ресурсів, необхідних для проведення санаційних заходів виробничо-технічного характеру.

Санаційний аудит економіко-правова експертиза наяв-ної санаційної концепції з метою визначення доцільності вкладання коштів у об'єкт.

Менеджмент санації це система антикризового управління, яка має на меті ефективне використання фінансового механізму для запобігання банкрутству та проведення фінансового оздоровлення підприємства.

Реструктуризація підприємства це здійснення органі-заційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зміну форм власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурен-тоспроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та задоволенню вимог кредиторів.

Зміст реорганізації полягає в повній або частковій зміні власника статутного фонду юридичної особи, а також у зміні організаційно-правової форми здійснення бізнесу.

Гловною метою нуль-базис-бюджетування є визначення оптимального рівня валових витрат підприємства та прио-рітетних напрямків використання обмежених фінансових ресурсів.

Розвиток симптомів банкрутства

Група часткових бюджетів:
- бюджет вироб-ництва;
- бюджет фонду оплати праці;
- бюджет матері-альних витрат;
- бюджет подат-кових платежів та інші.

Група основних бюджетів:
- бюджет доходів та витрат;
- оперативний фі-нансовий бюджет;
- бюджет руху гро-шових коштів.

Первинний бюджет
(пов'язаний з ос-новним орієнтиром фінансово-госпо-дарської діяльності підприємства)
- бюджет реаліза-ції продукції, то-варів, робіт, пос-луг.

Схема бюджетів підприємства

- прогноз обсягів реалізації;
- баланс грошових надходжень;
- таблицю доходів та витрат;
- прогнозований баланс активів та пасивів підприємства;
- розрахунок точки беззбитковості.Цей розділ бізнес-плану включає такі складові:

Фінансовий план – це найважливіший елемент бізнес-плану, який складається як для обгрунтування конкретних інвестиційних проектів, так і для управління поточною та стратегічною фінансовою діяльністю.

Виконання фінансового плану.

Розгляд і затвердження фінансового плану.

Розробка проекту фінансового плану.

Оперативні фінансові плани (на квартал, місяць)

Поточні фінансові плани (на 1 рік)

Перспективні фінансові плани (1-3 роки)

передбачають вивчення фінансового стану на перспективу і передба-чають розробку альтернативних фінансових показників і параметрів. Їх використання відповідно до тенденцій змін ситуації на ринку дає можливість визначити один з варіантів розвитку фінансового стану підприємства.

Фінансові прогнози

визначається за основними напрямами фінансової діяльності: податкова, цінова, амортизаційна, дивідендна, інвестиційна.

Фінансова політика

включає методи і практику формування фінансових ресурсів, їх планування і забезпечення фінансової стійкості підприємства в ринкових умовах; охоплює всі форми фінансової діяльності підприємства: оптимізацію основних і оборотних коштів, формування і розподіл прибутку, грошові розрахунки, інвестиційну політику. Розробляється з врахуванням ризику неплатежів, інфляційних коливань, фінансової кризи і інших непередбачених обставин.

Фінансова стратегія

Логічна послідовність фінансового планування

Коефіцієнтний аналіз

аналіз, за якого обчислюються співвідно-шення різноманітних абсолютних показників фінансової діяльності підприємства.

Факторний
аналіз

аналіз факторів, які впливають на рівень показника, що його аналізують.

Трендовий аналіз

метод фінансового аналізу, що базується на порівнянні показників з іншим базовим показником у динаміці та дає змогу дослідити тенденцію зміни показників у певному часовому проміжку.

одна із систем фінансового аналізу, у процесі здійснення якого обчислюється питома вага окремих статей звітності в загальному підсум-ковому показнику.

Вертикальний (структурний) аналіз

одна із систем фінансового аналізу, у процесі здійснення якого визначаються абсолютні та відносні зміни різних статей звітності порівняно з минулим періодом, тобто досліджується динаміка окремих фінансових показників у часі.

Горизонтальний (часовий) аналіз

Основні прийоми проведення аналізу

- аналіз абсолютних показників підприємства;
- аналіз показників рентабель-ності;
- аналіз фінансового стану, фінан-сової стабільності, платоспро-можності і ліквідності балансу;
- аналіз ефективності використан-ня залученого капіталу;
- економічна діагностика фінансо-вого стану підприємства.

- аналіз динаміки прибутку і рен-табельності підприємства і чин-ників, що впливають на них
- аналіз кредитоспроможності підприємства;
- оцінка використання майна і вкладеного капіталу;
- аналіз власних фінансових ре-сурсів;
- аналіз ліквідності і платоспро-можності.
підприємства;
- аналіз самоокупності підприємства

Зовнішнього

Внутрішнього

Зміст фінансового аналізу

- визначення ефективності використання фінансових ресурсів.

- оцінка стану підприємства на фінансовому ринку і кількісна оцінка його конкурентоспроможності;

- об'єктивна оцінка стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості;

- дослідження забезпечення підприємства власними обіговими коштами;

- дослідження ефективності використання майна;

- дослідження рентабельності та фінансової стійкості;

Основні задачі фінансового аналізу:

Фінансовий аналіз - це метод оцінки і прогнозування фі-нансового стану підприємства на підставі даних бухгал-терського обліку і звітності за певний період та на певну дату.

Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінан-сових відносин підприємства, визначається сукупністю ви-робничо-господарських чинників і характеризується сис-темою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових результатів.

Фінанси підприємств – це економічні відносини, пов'язані з рухом грошей, формуванням грошових потоків, розподілом і використанням доходів і грошових фондів суб'єктів господарювання у процесі відтвореня.

Суб'єкт:
підприємства та організації, банківські установи, страхові компанії, позабюджетні та інвестиційні фонди, інші суб'єкти господарювання, які є юридичними особами.

Об'єкт:
економічні відносини, пов'язані з рухом грошей, формуванням та викорис-танням грошових фондів.

контрольна:
контроль за фор-муванням та ви-користанням фі-нансових ресур-сів у процесі від-творення.

розподільна:
розподіл та вико-ристання фінан-сових ресурсів для забезпечення діяльності та ви-конання фінансо-вих зобов'язань.

акумулююча:
формування фі-нансових ресур-сів з альтернатив-них джерел у процесі виробни-чо-господарської діяльності.

Обов'язковими умовами ефективного функціонування фінансів підприємств є:

- різноманітність форм власності;
- свобода підприємництва та самостійність у прийнятті рішень;
- вільне ринкове ціноутворення та конкуренція;
- самофінансування підприємництва;
- правове забезпечення підприємницької діяльності;
- обмеження і регламентація державного втручання в діяльність підприємств.

Внутрішні фінансові відносини суб'єктів господарювання

між окремими структурними підрозділами підприємств

з приводу розподілу фінансових ресурсів для фінансування формування необоротних і оборотних активів.

між підприємством і його засновниками

з приводу формування та використання статутного капіталу, отримання частини прибутку на вкладений капітал, напрямків виробничого та іншого вкладення фінансових ресурсів підприємства тощо.

між підприємством і його працівниками

з приводу формування фонду оплати праці, матеріального заохочення та стимулювання, використання частини фінансових ресурсів на виплату матеріальної допомоги, фінансування соціально-культурних заходів тощо.

Зовнішні фінансові відносини суб'єктів господарювання

між підприємствами та державою

з приводу перерозподілу власних фінансових ресурсів в рамках законодавства про оподаткування, соціального страхування, формування загальнодержавних цільових та позабюджетних фондів; з приводу використання наданих державних грошових коштів, виконання державних інвестиційних програм тощо.

між підприємством і його акціонерами

з приводу використання отриманого прибутку, нарахування та виплати дивідендів, реінвестування прибутку, напрямків вкладення капіталу тощо.

між підприємством та іншими господарюючими суб'єктами

з приводу виконання господарських договорів та зобо-в'язань, реалізації продукції (робіт, послуг), отримання виручки, здійснення платіжних розрахунків, надання комерційних кредитів тощо.

між підприємством і фінансово-кредитними установами

з приводу обслуговування своїх платежів, отримання та повернення кредитів, сплати процентів за користування ними, депозитарної діяльності, страхових платежів та отримання страхових відшкодувань, інвестиційних вкладень і отримання доходів за ними тощо.

Фінансові ресурси – це грошові кошти підприємства, що є в його розпорядженні:

частина грошових кош-тів, яка використовуєть-ся в нефондовій формі

грошові фонди – частина грошових засобів, які ма-ють цільове призначення

Види фінансових ресурсів підприємств

за джерелами формування

власні

залучені

за етапами формування

початкові

набуті (прирощені)

за формою реалізації

нематеріальні активи

фінансові активи

матеріальні активи

Джерела формування фінансових ресурсів підприємства

власні джерела формування фінасових ресурсів

внутрішні:
- прибуток, що залишається в розпорядженні підприєм-ства;
- амортизаційні відрахування від використання власних основних засобів та нематеріальних активів;
- інші внутрішні джерела.

зовнішні:
- залучення додаткового капіталу;
- отримання безкоштовної фінансової допомоги;
- інші зовнішні джерела.


позикові джерела формування фінасових ресурсів

зовнішні:
- довгострокові та короткострокові кредити банків та позики, термін повернення яких не настав;
- довгострокові та короткострокові кредити та позики, які не поверненні у визначений термів;
- зовнішня кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;
- зовнішня кредиторська заборгованість за виданими авансами.

внутрішні:
- внутрішня кредиторська заборгованість з оплати пра-ці, з учасниками, із внутрішніх розрахунків, з бюдже-том, з позабюджетних платежів, із страхування.

Організація фінансів підприємств - це форми, методи, способи формування та використання ресурсів, контроль за їх кругообігом для досягнення економічних цілей згідно з чинними законодавчими актами.

Склад та структура виробничих витрат

Рівень технологічних процесів

Галузеві особливості

Специфіка виробництва

Організаційно-правові форми господа-рювання

Рівень технічного забезпечення вироб-ництва

Вплив природно-кліматичних факторів на виробництво

Фінансовий механізм підприємства – це система управлін-ня фінансами, яка включає організацію взаємодії фінансо-вих відносин і грошових фондів з метою оптимізації їх впливу на кінцеві результати його діяльності.

Фінансовий механізм

фінансове регулювання

фінансове забезпечення

економічні інтереси

податки

самофінансування

внески

акціонерний капітал

позички

кредитування

субсидії

безповоротне фінансування

фінансові інструменти

фінансові методи

Фінансова діяльність – це система використання різних форм і методів для фінансового забезпечення функціону-вання підприємства та досягнення поставлених цілей, тобто це та практична фінансова робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства та покращення його діяльності.

Переваги:
економить час про-давця;
гарантією платежу виступає банк клі-єнта.


Недоліки:
більша тривалість у часі проходження документів через банки;
можливість відкли-кання покупцем оплати представле-них документів.

покупець
(платник коштів)

продавець
(отримувач коштів)

банк покупця
8

банк продавця
10

Акредитив – це форма розрахунків, за якої банк-емітент за дорученням свого клієнта (заявника акредитиву) має:
- виконати платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені товари, виконані роботи та надані послуги;
- надати повноваження іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж

Переваги:
практично 100% гарантія оплати


Сфера застосування:
для розрахунків тільки з одним постачальни-ком на строк до 15 днів

Недоліки:
частина коштів покупця вилу-чається з оборо-ту

Види акредитивів

покритий – попереднє депонування коштів

непокритий – платежі гарантуються банком

відкличний – може бути змінений чи анульований бан-ком без попереднього узгодження з бенефіціаром

безвідкличний – може бути змінений або анульований тільки в разі згоди бенефіціара

Грошовий чек – застосовується тільки для отримання підприємствами з рахунків у банківських установах готівки для виплати заробітної плати, премій, винагород, дивідендів, коштів на відрядження, на господарські витрати

покупець
(платник коштів)

продавець
(отримувач коштів)

банк покупця
3

банк продавця
9

Розрахунковий чек – документ, який містить письмове роз-порядження власника рахунка (чекодавця) установі банку (банкові-емітенту), який веде його рахунок, сплатити чекодержателю вказану в чеку суму коштів

Сфера застосування:
підприємствами тільки для безготівкових розрахунків

Недоліки:
недостатня гаран-тія платежів;
неможливість розрахунку на ве-ликі суми;
складність офор-млення чека

Переваги:
швидкість розраху-нків і надходження коштів на рахунок постачальника;
зменшення дебіто-рської заборгова-ності


покупець
(платник коштів)

продавець
(отримувач коштів)

банк продавця
10

банк покупця
2 8

Вексель – це цінний папір, письмове безумовне зобов'язання, боргова розписка стандартної форми, що дає право її власнику вимагати сплати зазначеної у векселі суми від особи, яка видала вексель, у відповідний строк.

Недоліки:
є можливість ризику неоп-лати векселя;
не обумовле-ний попереднім виконанням до-говірних зобо-в'язань.

Сфера застосування:
комерційний кредит;
здійснення розра-хунків;
як застава для забез-печення інших пла-тежів;
для мобілізації фі-нансових ресурсів.

Переваги:
функціонує в обі-гу як розрахунковий засіб;
не знецінюється;
скорочує потребу в готівці;
зменшує витрати грошового обороту.Вексельна форма розрахунків – це розрахунки з відстроч-кою платежу між кредитором (отримувачем коштів) і борж-ником (платником коштів), які оформляються векселембанк
(ремітент)

підприємство А
(трасант)

підприємство Б
(трасат)

Дистанційне обслуговування – комплекс інформаційних послуг та здійснення операцій по рахунку на підставі дистанційного розпорядження клієнтів.

Дистанційне розпорядження – розпорядження банку вико-нати визначену операцію, яке передається клієнтом через узгоджений канал доступу без відвідування клієнтом банка.

Системи дистанційного обслуговування

застосовуються теле-фонні канали зв'язку

"телефонний банкінг"

"клієнт-банк"

застосовуються електронні розрахункові документи

"клієнт-інтернет-банк"

Касові операції підприємства пов'язані як із прийняттям, так і з видачею готівки. Порядок проведення касових опе-рацій регламентується НБУ та поширюється на всі підпри-ємства незалежно від форм власності і виду діяльності, а також на фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності (крім банків і підприємств зв'язку).

Ліміт залишку готівки в касі – гранична сума грошових ак-тивів (або їх норматив у днях до обороту), яка може знахо-дитись на підприємстві у формі готівки; визначається для кожного підприємства комерційними банками за місцем відкриття рахунка з урахуванням режиму і специфіки робо-ти підприємства, відстані його від установи банку, розміру касових оборотів, установлених строків і порядку переда-вання готівки в банк.

Розрахунково-платіжна дисципліна – сприяє прискоренню кругообігу коштів та зміцненню фінансового стану підприємства.

Платіжна дисципліна:
передбачає здійснення підприємствами платежів за фінансовими зобов'я-заннями в повному обсязі та у встановлені строки.

Розрахункова дисципліна:
передбачає зобов'язання суб'єктів господарювання дотримуватися встанов-лених правил проведення розрахункових операцій та базується на виконанні основних принципів здій-снення грошових розра-хунків.

Санкції за порушення розрахунково-платіжної дисципліни

Договірні
за порушення господарсь-ких угод.

Фінансові
за порушення суб'єктами господарю-вання фінан-сової дисцип-ліни.

Банківські (кредитні)
за порушення кредитної дисципліни, незадовіль-ний стан обліку і звіт-ності, нецільове викори-стання кредитних ресур-сів, порушення плано-вих строків уведення об'єктів, на які отримано кредит, в експлуатацію.

оплата всієї реалізованої продукції;
оплата частини реалізованої продукції.

За способом повідомлення дебіторів підприємства

конвенційний (відкритий) – постачальник повідомляє покупця (де-бітора) про те, що права на одержання оплати перевідступлено банку;
конфіденційний (закритий) – ніхто з контрагентів не знає про пере-відступлення прав на одержання оплати.

За формою взаємовідносин підприємства і банку

факторинг з правом регресу дає змогу банкові повернути поста-чальнику розрахункові документи, від оплати яких відмовився покупець, і вимагати повернення постачальником коштів;
факторинг без права регресу означає, що банк (факторингова ком-панія) бере на себе весь ризик щодо платежу.

За порядком оплати розрахункових документів постачальника

факторинг з попередньою оплатою передбачає негайну оплату документів постачальника, як тільки їх буде надано банку;
факторинг без попередньої оплати – банк зобов'язується оплатити передані йому постачальником документи в день оплати документів боржником.

Види кредитів за характером погашення

Позики, які погашаються поступово

частина основної суми кредиту виплачується рівними внесками протягом його строку, більша частина сплачується після закінчення строку кредитування.

Позики, які по-гашаються од-норазовим пла-тежем після закінчення терміну

підприємство одночасно сплачує банку суму основного боргу та нарахованих відсотків.

виплата основної суми боргу та відсотків здійснюється регулярно рівномірними внесками.

Амортизаційні позики

передбачають утримання позикового відсотка (дисконта) під час видачі кредиту.

Дисконтні позики

Лізинговий кредит – це відносини між юридичними особа-ми, які виникають у разі оренди майна і супроводжуються укладанням лізингової угоди
Лізингу притаманний тристоронній характер відносин:
- лізингодавець (передає в користування об'єкти лізингу);
- лізингоодержувач (отримує в користування об'єкти лізин-гу);
- постачальник лізингового майна (виробник устаткування)

Види комерційного кредиту

за відкритим рахунком – застосовуються, коли поста-чання наступної партії товарів на умовах комерційного кредиту здійснюється до моменту погашення поперед-ньої заборгованості;

у формі консигнації – використовується в господар-ських операціях підприємства з його постійними пос-тачальниками при багаторазових поставках заздалегідь узгодженого асортименту товарів дрібними партіями;

із відстрочкою платежу – оговорюється умовами контракту на постачання товарів і не потребує спеціальних документів на його оформлення;

із використанням векселів – вид зовнішньоекономічної комісійної торговельної операції, за якою постачальник (консигнант) відвантажує товари на склад підприємства (консигнатора) з дорученням їх реалізації.

Об'єкти лізингу – рухоме та нерухоме майно, яке належить за діючою класифікацією до основних засобів, крім майна, що заборонено до вільного обігу на ринку.

Кредитування за рахунок засобів міжнародних фінансово-кредитних інститутів – економічні відносини,що виника-ють між окремими господарюючими суб'єктами і міжна-родними фінансово-кредитними інститутами з приводу на-дання коштів у тимчасове користування.

Види лізингових (орендних) операцій

Фінансова оренда – господарська операція, що перед-бачає придбання орендодавцем за замовленням оренда-тора основних засобів із подальшим їх переданням у користування орендатору на строк, що не перевищує строку повної амортизації такого майна, з обов'язковою подальшою передачею права власності на основні засоби орендатору.

Операційна оренда – господарська операція, що перед-бачає передачу орендодавцю права користування основ-ними засобами на строк, що не перевищує строку їх повної амортизації, з обов'язковим їх поверненням власнику після закінчення строку дії орендної угоди.

Оренда землі – господарська операція, що передбачає надання іншим юридичним чи фізичним особам на певний термін, за цільовим призначенням та за орендну плату.

Зворотна оренда – господарська операція, що передбачає продаж основних засобів фінансовій організації з одночасним зворотним отриманням таких основних засобів в оперативний або фінансовий лізинг.

З урахуванням оцінки кредитоспроможності позичальника банк приймає рішення щодо доцільності видачі підприємству кредиту та укладає з ним кредитний договір, зміст якого визначається підприємтвом і банком самостійно.

Зміст кредитного договору

- граничний розмір кредиту;
- термін залучення кре-диту;
- умови сплати основ-ної суми боргу;
- рівень та вид відсот-кової ставки, умови її сплати;
- форма забезпечення кредиту;
- інші умови.Мета кредитування

Умови, сума й порядок надання та погашення кредиту

Спосіб забезпечення кредиту

Права та відповідальність сторін

Наглядова функція банку в процесі кредитування

Відсоткова ставкаЗаголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 14940370
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 2

Добавить комментарий