Zvit-schod_VET_2017r

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР АГРАРНОЇ ОСВІТИЗВІТ-ЩОДЕННИК

З ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
5.11010101 «ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА»

студента (-ки) групи_________________________________________________

__________________________________________________________________
(прізвище, імя, по-батькові)

_____________________________________________________________________________________________Місце проходження практики
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Термін практики з_________________по_______________


Керівник практики:
від підприємства_________________________
від навчального закладу___________________


Звіт-щоденник склали:
Шамрай В.П., Давиденко Б.Г., Кушніренко А.О.,
Колесник В.М. - викладачі Немішаївського державного аграрного коледжу;
Кислий А.М. - заступник директора з навчальної роботи Тульчинського технікуму ветеринарної медицини Вінницького державного аграрного університету

Рецензенти:
Нетреб’як Б.Ф. - заступник директора з навчальної роботи Бучацького державного аграрного коледжу;
Чичуга В.Г. - заступник директора з навчальної роботи Новочорторийського аграрного технікуму;
Кондратюк В.О. - заступник директора з навчальної роботи Компаніївського технікуму ветеринарної медицини;
Світільніков В.С. - викладач Тульчинського технікуму ветеринарної медицини Вінницького державного аграрного університету;
Ятук В.Ф. - заступник директора з навчальної роботи Хомутецького ветзоотехнікуму;
Колісніченко Ю.М. - заступник директора з практичного навчання Козелецького технікуму ветеринарної медицини

Редактор Соломаха Л.П.

Відповідальний Савчук С.В. - спеціаліст вищої категорії
за випуск Навчально-методичного центру
У підготовці звіту-щоденника використано Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (затверджене наказом Міністерства освіти України від 8.04.1993 р. № 93), Інструкція про практичне навчання студентів вищих навчальних закладів по підготовці молодших спеціалістів Мінсільгосппроду України (затверджена 17.12.1993 р.) та програма-пам'ятка проходження виробничої технологічної практики студентами із спеціальності 5.130501 “Ветеринарна медицина”, видана Навчально-методичним кабінетом по підготовці молодших спеціалістів Мінсільгосппроду України в 1996 році.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Практична підготовка студентів згідно із статтею 33 Закону України “Про освіту’' є обов’язковим компонентом вищої освіти, складовою частиною навчального процесу і ставить за мету оволодіння студентами сучасними методами і формами організації праці, формування в них на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок, які необхідні для прийняття самостійних рішень у реальних умовах; виховання в майбутніх спеціалістів потреби систематично оновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.
Важливе місце в підготовці фельдшерів ветеринарної медицини займає виробнича технологічна практика студентів, яка проводиться в кращих сільськогосподарських підприємствах, установах ветеринарної медицини, з якими укладено відповідні договори, трудові угоди.
Студенти, які мають академічну заборгованість, до проходження технологічної практики не допускаються.
Основними завданнями проходження виробничої технологічної практики є закріплення, систематизація, поглиблення теоретичних знань, набутих студентами в процесі навчання, удосконалення практичних умінь і навичок при проведенні лікувально-профілактичних заходів, ознайомлення безпосередньо на підприємствах з передовою технологією, організацією праці і економіки виробництва продукції тваринництва, набуття навичок організаторської роботи із спеціальності.
Технологічна практика проводиться групами (2...4 чоловіки) або індивідуально відповідно до одержаної робочої професії помічником (дублером) фельдшера ветеринарної медицини, помічником завідуючого ветеринарною аптекою, лаборантом ветеринарної лабораторії та іншими працівниками ветеринарної медицини.
Студенти з дозволу керівника навчального закладу можуть самостійно підбирати місце проходження практики, пропонувати його для використання при наявності відношення з підприємства, установи, які мають необхідну виробничу базу, що відповідає вимогам програми практики, та забезпечені спеціалістами відповідного профілю.
При наявності вакантних місць студенти на період практики можуть призначатись на посаду фельдшера ветеринарної медицини та інші посади, передбачені освітньо-професійною програмою, і виконувати їх обов’язки.
На студентів-практикантів на період проходження виробничої технологічної практики поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку та охорони праці, що діють на підприємстві, в установі і організації проходження цієї практики.


Для безпосереднього керування проходженням студентами , практики на базах практики наказом (розпорядженням) керівника призначаються висококваліфіковані спеціалісти ветеринарної медицини, які організовують і контролюють виконання ними програми практики, щоденно оцінюють їх роботу, створюють для практикантів належні умови праці та побуту.
Керівниками практики від навчального закладу призначаються викладачі спеціальних дисциплін, які надають студентам методичну допомогу у виконанні програми практики, оформленні звітної документації.

Студенти при проходженні практики зобов’язані:

до її початку одержати від заступника директора з практичного навчання, викладачів навчального закладу консультації та методичні поради щодо виконання програми практики, оформлення звітної документації, інструктаж з техніки безпеки;
своєчасно прибути на базу практики;
виконувати в повному обсязі діючі на базі практики правила внутрішнього розпорядку, вказівки безпосереднього керівника практики щодо виконання її програми, систематично вести щоденник та іншу звітну документацію;
вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії;
нести відповідальність за виконану роботу;
своєчасно оформити і здати в навчальний заклад звітну документацію та скласти залік з практики.
Студентам, які не виконали програму виробничої технологічної практики, не здали в навчальний заклад звітну документацію або не захистили її перед комісією, встановлюється індивідуальний графік і строки відпрацювання у вільний від занять час незарахованих тем та повторний захист звітної документації.
Щоденник-звіт повинен відображати відомості про особисте виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, набуті уміння і навички з робочої професії, проведення лікувально-профілактичних заходів, робити узагальнення і висновки про причини виникнення захворювань і загибелі тварин у господарстві та заходи запобігання їм. До звіту-щоденника можуть бути додані діючі інструкції із спеціальності, нові зразки ветеринарних препаратів, схеми, фотографії виробничих процесів, виконання індивідуальних завдань із спеціальних дисциплін та інші матеріали.
Звіт-щодениик повинен бути грамотно написаний, естетично оформлений, завірений підписами керівника підприємства (установи) і керівника практики від них, скріплений печаткою і разом з характеристикою зданий в навчальний заклад для перевірки і захисту в триденний строк після закінчення практики. У процесі захисту, що проводиться протягом перших десяти днів семестру, який починається після практики, комісія визначає якість виконання всіх розділів програми- практики, виставляє оцінку.

ОРІЄНТОВНИЙ РОЗПОДІЛ ЧАСУ


Назва виду роботи
Термін виконання, дні

1. Ознайомлення з господарством, установою ветеринарної медицини, інструктаж з техніки безпеки
2

2. Робота відповідно до одержаної робочої професії на робочому місці
12

3. Засвоєння умінь і навичок роботи помічника фельдшера ветеринарної медицини, помічника завідуючого ветеринарною аптекою, лаборанта ветеринарної лабораторії

24

4. Виробничі екскурсії
2

5. Оформлення щоденника-звіту
2

Всього
42


ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Назва роботи
Орієнтов
ний
час на її виконання, дні

1
2

1. Ознайомлення з господарством, установою ветеринарної медицини, організацією ветеринарного обслуговування тваринництва, бесіда із спеціалістами. Інструктаж з техніки безпеки. Ознайомлення з природно-кліматичними умовами господарства, виробничою структурою та господарською діяльністю. Вивчення правил внутрішнього розпорядку

2


1
2

2 Робота відповідно до одержаної робочої професії.
При роботі оператором (дублером оператора) штучного осіменіння с.-г. тварин і птиці:
підготовка робочого місця відповідно до ветеринарно- санітарних вимог по боротьбі з яловістю, безпліддям;
проведення стимуляції статевої функції самок;
лікування самок з хворобами статевих органів;
одержання сперми, правильне її збереження і транспортування, розмороження сперми згідно з інструкцією;
уміння виявити самок с.-г. тварин в охоті, ведення календаря оператора, проведення відповідно до діючих інструкцій усіх операцій з підготовки самок і обробки приладів для штучного осіменіння;
підготовка розчинів, що застосовують для стерилізації інструментів, обладнання при оцінці сперми плідників;
проведення в найоптимальніші строки осіменіння самок с.-г. тварин та птиці відповідно до діючих інструкцій і плану штучного осіменіння;
проведення діагностики вагітності тварин (у тому числі ректальним методом);
уміння вести звітну і додаткову документацію;
дотримання ветеринарно-санітарних правил безпеки праці та протипожежних заходів

12

3 Робота на посаді помічника (дублера) фельдшера ветеринарної медицини, помічника завідуючого ветеринарною аптекою, лаборанта ветеринарної лабораторії:
робота в аптеці з виготовлення, зберігання та використання різних лікарських форм, ведення аптечної документації;
дотримання вимог з техніки безпеки і правил безпеки при роботі з тваринами, проведенні ветеринарних заходів, особистої гігієни на фермі;
прийом, реєстрація і лікування хворих тварин, оформлення історії хвороби;
участь у проведенні лікувально-профілактичних заходів,
складанні плану диспансеризації тварин та його реалізації;
взяття проб крові, сечі, молока, кормів, зіскоблювань для лабораторних досліджень, оформлення супровідної;


241
2

участь у розробці і проведенні протиепізоотичних заходів у господарстві, дезінфекції, масових діагностичних досліджень, у складанні актів за виконану роботу, плану роботи служби ветеринарної медицини господарства, держветустанови на місяць;
ознайомлення з обладнанням карантинних приміщень, ізоляторів, скотомогильників, біотермічних ям та їх призначенням;
участь у копрологічних дослідженнях на виявлення гельмінтозів у тварин і птиці, організації ї проведенні профілактичних, лікувальних дегельмінтизацій та інших протипаразитарних обробок;
участь у проведенні профілактики, діагностики та лікуванні тварин з акушерсько-гінекологічними хворобами, надання рододопомоги при нормальних і патологічних родах;
участь у кастрації самців, проведенні інших економічно- профілактичних операцій, лікуванні хірургічно хворих тварин;
аналіз причин виникнення захворювань і загибелі тварин у господарстві, зоні діяльності установи ветеринарної медицини;
участь у проведенні розтину трупів тварин і птиці, відборі і фіксації патологічного матеріалу та оформленні протоколів розтину трупів тварин, актів на їх загибель, супровідної на патологічний матеріал;
ознайомлення з обладнанням і роботою бойні (забійного пункту) господарства, участь у проведенні передзабійного клінічного огляду тварин;
ознайомлення з обладнанням і роботою молочно- сепараторного пункту господарства, визначення жирності, сортності молока, його знезараження при окремих хворобах тварин;
проведення санітарно-гігієнічного обстеження тваринницьких ферм і складання акта;
аналіз впливу умов утримання, годівлі і використання с.-г. тварин на їх здоров'я, продуктивність і собівартість продукції;
виконання вимог правил охорони праці, виробничої санітарії, техніки безпеки, пожежної безпеки;
1
2

ознайомлення з організацією служби ветеринарної медицини в сільськогосподарському' підприємстві, ветустанові, підготовка необхідних матеріалів для виконання курсової роботи з визначеної теми з організації ветеринарної справи;
ознайомлення з організацією роботи пунктів сервісного ветеринарного обслуговування тварин при держветустановах та приватних ветеринарних пунктів, аптечних філій;
участь у заходах з охорони навколишнього середовища від забруднення, у проведенні ветеринарно-санітарної пропаганди знань серед тваринників і населення;
виконання індивідуального завдання
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2

4 Виробничі-екскурсії.
Екскурсії в кращі господарства району, найближчий молокозавод, районну лабораторію ветмедицини, науково- дослідні установи, виставки для вивчення передового досвіду і нових досягнень галузі тваринництва, впровадження прогресивних технологій ветеринарного обслуговування тварин
5 Оформлення звіту-щоденника.
Упорядкування, систематизація, узагальнення і оформлення матеріалів практики за встановленими формами і вимогами
ПАМ’ЯТКА
з охорони праці та техніки безпеки
для студентів із спеціальності 5.11010101
“Ветеринарна медицина” при проходженні
технологічної і переддипломної практик

1 Всі практичні роботи виконувати в спецодязі і халатах, ковпаках і косинках., а при необхідності в гумових рукавичках, марлевих пов’язках, захисних окулярах, гумових фартушках і чоботах.
2 При роботі в амбулаторіях дотримуватись чистоти. Не розливати і не розсипати лікарські речовини та різні реактиви. Монолітний їдкий натрій обережно подрібнювати в окулярах без сторонніх осіб.
3 Забороняється пробувати речовини на смак. Запах їх слід визначати обережно - флакони з лікарськими та іншими речовинами тримати на відстані.

4 Стежити, щоб лікарські речовини не потрапляли на руки і обличчя.
Якщо попали на шкіру, необхідно змити водою, а потім 1-
процентним розчином нашатирного спирту. При попаданні лугу змити водою і обробити 1-процентним розчином оцтової кислоти. При попаданні лікарських речовин або реактивів в очі їх швидко промивають водою.
5 Рідини треба виміряти піпеткою з ватним фільтром. Якщо препарат попав у рот, треба швидко сплюнути, рот прополоскати водою.
6 Під час приготування розчинів, виконання дезінфекції, дезінсекції й дератизації необхідно надівати комбінезон з капюшоном, гумові чоботи, рукавиці, окуляри і респіратори. Дезінфекцію з використанням 40-процентного формальдегіду необхідно проводити в протигазах.
7 Застосовувати лікарські засоби можна тільки при наявності етикеток, супровідних документів, у яких зазначено їх назву, якість і масу, строки використання, а біопрепарати - згідно з даними до них інструкціями.
8 Працювати на закріпленому робочому місці, досліджувати та надавати лікувальну допомогу тваринам тільки за вказівкою керівника практики.
9 Працюючи з тваринами, слід додержуватися таких правші:
роботу виконувати спокійно і сміливо;
не можна непомітно підходити до тварини, це може злякати її і викликати захисну реакцію;
перед тим, як підійти до тварини, її потрібно ласкаво покликати і погладити: кінь любить почухати під гривою, велика рогата худоба - у міжщелеповому просторі, свиня - знизу черева, до собаки можна підходити тільки в тому разі, якщо він на короткому поводку і біля нього є господар;
під час роботи з тваринами не можна вживати їжу, палити цигарки, торкатися руками обличчя та інших оголених частин тіла. Не продувати голки ротом, використовувати для цього мандрени, спринцівки і шприци.
10 Тварин необхідно фіксувати, додержуючись правил власної безпеки:
велику рогату худобу необхідно фіксувати, в станках: тримати за роги, коротко прив’язувати за голову до стійла, стовпа або дерева і здавлювати носову перетинку пальцями або фіксаційними щипцями; задні кінцівки фіксувати, накладаючи путо вище скакального суглоба; биків фіксувати за носове кільце, а при необхідності робити повалення.
11 При прив’язному утриманні прив’язь повинна бути міцною та зручною для обслуговування тварин:
під час випускання та впускання тварин у приміщення, загони, клітки, двері повинні бути повністю відкриті;


ветеринарні обробки необхідно проводити: поголів'я на дорощенні - у загінках, де передбачені фіксуючі пристрої, на відгодівлі - у станках.
12 При пораненні інфікованим інструментом, перш ніж зупинити кровотечу, рану обробити розчином йоду і накласти захисну пов’язку.
13 При проведенні щеплень необхідно надійно фіксувати тварин, дотримуватись правил введення вакцин, надійно тримати шприц, не допускати розлиття вакцини. У випадку її розлиття - місце піддати дезінфекції. Невикористані рештки вакцини, а також флакони з-під неї знешкодити шляхом кип’ятіння протягом 30...60 хвилин (згідно з інструкцією про її використання).
14 Не проводити ректальних і вагінальних досліджень при наявності на руках пошкоджень шкіри.
15 Розтин трупів тварин проводити тільки в спеціально відведених місцях з дозволу і в присутності ветеринарного спеціаліста, додержуватись правил особистої гігієни.
16 При роботі з електричними приладами необхідно стежити за справністю проводів, штепсельної вилки і розетки, а також не допускати затікання води в нагрівальний елемент. При проведенні дезінфекції в приміщеннях розчинами обов’язково відключати електричний струм.
17 Руки перед роботою і після роботи з тваринами добре вимити з милом, а в разі необхідності - обробити дезінфікуючим розчином.
18 При роботі з рідким азотом його потрібно заливати в посудину Дьюара так, щоб гнучкий металевий рукав був опущений у місткість до дна. Не можна допускати викидання кінця шланга з горловини, заповнювати посудину одному працівнику, а також заглядати у горловину місткості для визначення рівня рідини. Працювати з посудинами Дьюара і рідким азотом необхідно в халатах, захисних окулярах або щитках з органічного скла та рукавицях, які повинні бути сухими і вільно одягатись на руки.
19 Після проведення всіх видів інструктажів з техніки безпеки та охорони праці студент обов’язково розписується в спеціальному журналі.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ

РОЗДІЛ 1. Ознайомлення із сільськогосподарським
підприємством, установою ветеринарної медицини

Ознайомлення із сільськогосподарським підприємством починається бесідою з головним спеціалістом (лікарем ветеринарної медицини). Звертається увага на спеціалізацію і напрями розвитку господарства, його розміри, структуру, основні показники роботи. Важливо ознайомитись з організацією лікувально-профілактичної роботи в господарстві (ветустанові),
посадовими обов’язками спеціалістів ветеринарної медицини, правилами внутрішнього розпорядку.
Керівник практики від господарства (ветустанови) проводить вступний інструктаж з техніки безпеки та охорони праці, надає консультації та створює можливості для виконання програми виробничої технологічної практики , забезпечує належні умови праці та побуту студентів, систематично перевіряє щоденник-звіт, здійснює контроль за виконанням програми.
У період ознайомлення з сільськогосподарським підприємством (установою ветеринарної медицини) виконайте завдання:
Завдання 1. Коротко опишіть, хто проводив інструктаж та його зміст.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·__________________________________

Завдання 2. Запишіть основні дані господарства.
Назва господарства (ветустанови, що його обслуговує) ____________________________________________________________________________________________________________________________________
село______________________________________________________________
район ______________________область________________________________


Виробничий напрям господарства ____________________________________________________________________________________________________________________________________

На початок року нараховується відділень, бригад______________, у тому числі кількість ферм з провідних напрямів:
великої рогатої худоби_____________________________________________
свиноферми______________________________________________________
вівцеферми ______________________________________________________
птахоферми______________________________________________________

Заповніть табл.1
Таблиця1. Склад земельних угідь

Вид угіддя
Площа, га
У процентах до загальної площі

Всього земель,
у тому числі с.-г. угідь
з них орної землі
сінокосів
пасовищБагаторічні насадження
Завдання 3. Ознайомтесь з породами та чисельністю поголів’я тварин і їх продуктивністю. Дані запишіть у таблицю 2.
У господарстві утримують ВРХ ____________________породи,
свиней__________________породи, овець ________________породи,
коней __________________ породи.

Таблиця 2.
Показник
Одиниця виміру
За останні 2 роки20____р.
20_____р.

1
2
3
4

Великої рогатої худоби –всього,
гол.у тому числі корів
гол.Надоєно молока на 1 фуражну корову
кг.Одержано телят на 100 корів
гол.Свиней – всього,
гол.у тому числі основних свиноматок
гол.Одержано поросят на 1 свиноматку
гол.Коней-всього
гол.Одержано лошат
гол.Овець – всього
гол.У тому числі вівцематок
гол.Одержано ягнят на 100 вівцематок
гол.Птиці- всього
гол.
ЩОДЕННИК

РОЗДІЛ 2. Робота відповідно до одержаної робочої
професії на робочому місці (оператор штучного
осіменіння тварин і птиці)


РОЗДІЛ 3. Робота помічником (дублером) фельдшера
ветеринарної медицини, помічником завідуючого
ветеринарною аптекою, лаборантом лабораторії
ветеринарної медицини


Документація повинна оформлятись, як правило, державною мовою, чорнилом (пастою) одного кольору, охайно, грамотно, виразно, окремі записи слід доповнювати фотографіями, малюнками, діаграмами, схемами і т.д.
Заголовки можна виділяти іншими кольорами (крім червоного). Виклад змісту виконаної роботи повинен бути конкретним, логічним, з максимальним використанням ветеринарної термінології. Записи в щоденнику за виконані роботи (щеплення, дегельмінтизація, кастрація) проводити за такою схемою:
назва роботи;
реєстрація (вид, стать, порода, масть, вік, кількість, доглядачі чи власники тварин);
матеріали і обладнання;
техніка роботи (описувати від свого імені);
обсяг виконаної роботи (голови, м і т.д.);
рекомендації (пропозиції).
Записи з реєстрації та лікування хворих тварин проводити в журналі реєстрації хворих тварин (додаток 1).


Дата
Місце роботи


З м і с т і о б’є м

1
2
3
роботи
Виявлені недоліки та намічені заходи щодо їх усунення
Оцінка та підпис керівника практики


4
5
РОЗДІЛ 4. Виробничі екскурсії.

Назвати об’єкти екскурсії, визначити мету, коротко описати побачене, звернути увагу на передовий виробничий досвід, впровадження досягнень науки в галузі тваринництва.
________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·З В І Т
про виробничу технологічну практику
(складається за виконану роботу, описану в щоденнику в розрізі спецдисциплін, обов’язково вказувати обсяги виконаних робіт).

Зразок звіту з дисципліни «Епізоотологія з мікробіологією»
Ознайомився (лась) з епізоотичним станом господарства.
Господарство благополучне (неблагополучне) з інфекційних захворювань.
За час практики під контролем її керівника провів (-вела):
профілактичне щеплення проти ящуру великої рогатої худоби
__________гол.;
профілактичне щеплення проти бешихи свиней ____________гол.;
алергічне дослідження великої рогатої худоби на туберкульоз ____гол.;
взяв (взяла) проби крові від великої рогатої худоби для дослідження на лейкоз 3 (по РІД, гематологічно) ___________гол.
Виконану роботу оформив (-ла) відповідними актами.
Також взяв (-ла) участь у проведенні дезінфекції тваринницьких приміщень площею _________мІ, дератизації _____________ мІ.
Провів (-ла) лікування:
свиней - __________гол. з діагнозом «бешиха».
свиней - __________гол. з діагнозом «підозра хворобу Тешена».
телят - __________гол. з діагнозом «трихофітія».

ВНУТРІШНІ НЕЗАРАЗНІ ХВОРОБИ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ЕПІЗООТОЛОГІЯ З МІКРОБІОЛОГІЄЮ
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_________________________________________________________________________________________________________________


ПАРАЗИТОЛОГІЯ ТА ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ С.-Г. ТВАРИН
____________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ І ШТУЧНЕ ОСІМЕНІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ І АНАТОМІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ВЕТЕРИНАРНА ХІРУРГІЯ
__________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ СПРАВИ
за час проходження практики підготовив (-ла) матеріали для виконання курсової роботи на тему(зазначити назву теми, доповнити даними, на базі якого господарства чи ветустанови виконується):
___________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ФАРМАКОЛОГІЯ
__________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА
З ОСНОВАМИ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКТІВ ТВАРИННИЦТВА
(якщо в щоденнику відсутні записи про роботу з ветсанекспертизи,
то у звітній частині вона не описується, тому що предмет
вивчається на ІУ-му курсі)
________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
ТВАРИННИЦТВО, ЗООГІГІЄНА ТА ВЕТЕРИНАРНА САНІТАРІЯ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·________________________


ОХОРОНА ПРАЦІ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ
_________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Заповнити таблицю зведених даних про виконану роботу
за період технологічної практики


Зміст роботи
Обсяг
виконаної
роботи

1
2

1 Діагностичні дослідження:


взяття проб крові для дослідження на: бруцельоз


лейкоз


алергічне дослідження ВРХ на туберкульоз


алергічне дослідження птиці на туберкульоз


серологічне дослідження птиці на пулороз


1
2

копрологічні дослідження на ВРХ


на ________ овець


на____________ свиней

2 Профілактичні щеплення проти:


ящуру ВРХ


трихофітії ВРХ


бешихи свиней


чуми свиней


хвороби Тешена


хвороби Ауєскі свиней


сальмонельозу телят


сальмонельозу поросят


парагрипу телят
3 Лікувально-профілактичні обробки:


клінічний огляд: ВРХ на лейкоз


гіподерматоз


свиней на ІАР


купання овець проти саркоптоідозу


обробка ВРХ проти ектопаразитів


обробка ВРХ проти гіподерматозу


дегельмінтизація проти: фасціольозу ВРХ


фасціольозу овець


диктіокаульозу ВРХ


диктіокаульозу овець


аскаридозу свиней


аскаридіозу птиці


4 Дезінфекція (приміщень, площа)


5 Дезінсекція (приміщень, площа)


6 Дератизація (приміщень, площа)


7 Проведено кастрацій:
8 Проведено штучне осіменіння с.-г. тварин та птиці (голови)


1
і
2

9 Надано акушерську допомогу: при нормальних родах


при патологічних родах

10 Проведено дослідження на вагітність корів, телиць ректальним методом


зовнішнім дослідженням


лабораторним методом

11 Досліджено на вагітність інших тварин

12 Проведено клінічний передзабійний огляд тварин

13 Проведено патологоанатомічний розтин трупів тварин (птиці)

14 Надано лікувальну допомогу хворим тваринам:


внутрішніми незаразними хворобами


хірургічними хворобами


інфекційними хворобами


інвазійними хворобами


акушерсько-гінекологічними хворобами


15 Інші види робіт:


|

Висновки і пропозиції студента-практиканта

Описати, де проходив(-ла) практику, під чиїм керівництвом, чого навчився, чи достатня база для виконання програми практики, можливість подальшого її використання для зазначеної мети, побутові умови, конкретні пропозиції щодо поліпшення проходження технологічної практики.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Підтвердження проходження практики

Дані щоденника-звіту за виконану роботу практикантом _______________________________________________________________________
(прізвищ^да я та по оатькові студента - практиканта)

___________________________________________________________________________
(назва господарства, установи ветеринарної медицини)

Завіряємо. Оцінка за практику «_______»Керівник практики __________ ________________
(підпис) (прізвище та ініціали)


Керівник господарства установи ________ _____________
(підпис) (прізвище та ініціали)


(Підписи керівників обов’язково скріплюються печаткою)
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
СТУДЕНТА-ПРАКТИКА
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Проходив(-ла) виробничу технологічну "Практику в ____________________________________________________________________________________________________________________________________
з ______________________________по_________________________________

Назвати види робіт, у яких брав участь практикант, ступінь проявлених ним умінь, навичок, відношення до роботи, дисципліни_______________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Виконання громадських доручень, контакт з колективом ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Зауваження щодо виконання програми практики і організаторських здібностей практиканта. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


М.П. Дата «___» _____________20___р.


Підпис керівника практики
від підприємства _________________________

Щоденник-звіт пред’явити на рецензію керівнику практики від навчального закладу.

РЕЦЕНЗІЯ
керівника практики від навчального закладу на щоденник-звіт
_________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Оцінка виконання програми виробничої технологічної практики студентом за розділами програми і в цілому
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
2 Висновок про рівень організації практики ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Підсумки виробничої технологічної практики (співбесіда) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_________________________

4 Участь студента в підсумковій теоретичній конференції _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·___________________________________________________________________________________________________________________________

5 Відмітка про загальну оцінку практики з урахуванням захисту перед комісією навчального закладу _________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·___________________________________________________________________________________________________________________
Дата «_____» _____________20_____р.

Керівник практики від
навчального закладу ______________________

Д О Д А Т К И
до щоденника-звіту


Назва документа, матеріалу
| Кількість примірників

1
2

1 Журнал реєстрації хворих тварин
1

2 Історія хвороби
1

3 Протоколи розтину трупа тварини
1

4 Акт на загибель тварини
1

5 Акт ветеринарно-санітарного обстеження господарства
1

6 Акти ветеринарних обробок
2

7 Акт на вибраковування тварин
1

8 План диспансеризації поголів'я худоби в господарстві
1

9 План роботи ветслужби с.-г. підприємства (ветустанови на місяць)
1

10 Довідка клінічного огляду тварин
1

11 Довідка про проведені ректальні дослідження (не менше 20 голів)
1

і 2 Довідка про штучне осіменіння корів (не менше 20 голів)
1

13 Супровідна в лабораторію ветеринарної медицини
1

14 Законсервований патологічний матеріал
0

15 Зібраний гербарій отруйних рослин, зразки нових лікарських речовин, біопрепарати, мікро- та гістопрепарати, інструкції, плакати із спеціальності


16. Список використаної літератури
ЖУРНАЛ
реєстрації хворих тварин


Порядковий
номер

Число і місяць поступлення тварини
Господарство, прізвище та ініціали власника тварини, адреса


Вид, стать, вік, кличка, маса тварини
Дата
захворю
вання
тварини
Діагноз хвороби

пер
вин
ного
облі
ку
повторного обліку


первинний


заключний


·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Додаткові дослідження, клінічні ознаки, лікувальна допомога, рекомендації
Закінчення хвороби, дата

Особливі позначки, прізвище спеціаліста, який проводив лікування

9
10
11


Додаток 2

ІСТОРІЯ ХВОРОБИ № ____


Приймається_____________ раз Захворіла _______________20___р.
Поступила _____________20___р. Вибула ____________________20___р.
Пробула ________________днів.

1 Попередні відомості про пацієнта

1.1 Реєстрація тварини: вид ______________, порода_____________________
стать ______________кличка , _____________масть______________________
відмітили ___________________________, вік __________________________
ріст______________________ жива маса _______________________________

1.2 Власник та його адреса _________________________________________________
1.3.Анамнез:
1.3 Анамнез:
а) догляд і утримання ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(годівля, напування, y якому приміщенні утримується та ін.)

б) експлуатація_____________________________________________
в) коли захворіла тварина _______________________________________
г) причина захворювання________________________________________
д) помічені розлади ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
в) попереднє лікування _____________________________________________
__________________________________________________________________
е) зустрічались такі захворювання в господарстві _______________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ж) куди відправлено тварину _________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4 Попередній діагноз______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Загальне дослідження тварин

2.1 Габітус:
а) будова тіла ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
б)вгодованість_____________________________________________________
в)положення тіла в просторі__________________________________________
г) темперамент _____________________________________________________
д) конституція _____________________________________________________
__________________________________________________________________
2.2 Слизові оболонки ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.3Лімфатичні вузли _____________________________________________
__________________________________________________________________2.4Шкіра і шкірний покрив ____________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5Температура тіла _____________пульс ___________дихання___________

3. Стан окремих систем при доступанні на лікування

3.1. Система органів травлення _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·___________________________________________________________________________________________________________________
3.2 Система органів дихання ________________________________________________________________________________________________________________
·

Приложенные файлы

  • doc 15902525
    Размер файла: 599 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий