Університет “Україна” ЗКС52.35-14Б

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ
«УКРАЇНА»
ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до бакалаврськоі атестаційної роботи на тему

Кодування інформації шляхом штрихового кодуВиконав: студент 5-го курсу, групи ЗКС – 52/11
№ 6.050102 Компьютерні системи та мережі
Гейко С.О.Керівник: Тимошенко О.М.


Рецензент: Харітоновіч К.


Київ 2014
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ
«УКРАЇНА»
ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
Напрям підготовки – 6.050102 – «Комп’ютерна інженерія”
Затверджую:
Зав. кафедрою ___________________
____________________
“___”____________________2013 р.


З А В Д А Н Н Я
на бакалаврську атестаційну роботу студента

Гейко Сергій Олегович
(прізвище, ім’я, по батькові)
1. Тема проекту (роботи) "Кодування інформації шляхом штрихового коду"
затверджена наказом по університету від “28” 10 2013 р. № 1858-C__

2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи)_ 06.02.14___

3. Вихідні дані до проекту (роботи) Проаналізовано основні види штрих кодів та їх особливості.
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які розробляються)
Аналіз иснуючих штрих кодив. Принципи роботи. Налаштування програм. Висновки. Список літератури.
5. Перелік графічного матеріалу (з точним позначенням обов’язкових креслень) Алгоритм роботи, блок-схема.6. Консультанти проекту (роботи), з вказівкою розділів роботи, які до них відносяться

Розділ
Консультант
Підпис, датаЗавдання видав
Завдання прийняв

Охорона праці
Артеменко О.О.7. Дата видачі завдання__________________________________________________________

Керівник _________________________
(підпис)
Завдання прийняв до виконання _________________________
(підпис)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ п/п
Найменування етапів дипломного
проекту (роботи)
Строк виконання етапів
проекту (роботи)
Примітки

1
Затвердження теми роботи
28.10.2013


2
Вивчення та аналіз задачі
04.11.2013


3
Пошук інформаційних джерел та
12.11.2013документації для виконання даної
теми дипломної роботи.4
Оформлення пояснювальної записки
14.01.2014


5
Передзахист
28.01.2014


6
Захист
06.02.2014


Студент-дипломник ____________________________
(підпис)

Керівник роботи ____________________________
(підпис) Анотація

В бакалаврській роботі було розглянуто основні типи існуючих штрих кодів їх зовнішній вигляд, технічні особливості та принципи їх роботи. Був створений новий штрих кований код основними вимогами до якого є простота, невибагливість до сканую чого пристрою, можливість кодування 6-8 числових символів та висока стійкість до помилок, який базується на методі Хеммінга.
Для перевірки нового коду були створені програми для генерування помилок, виявлення та виправлення їх. Програмний продукт був створений в середовищі Borland C++ 3.1 та Borland C++ Builder4.0.

Аннотация

В бакалаврской работе были рассмотрены основные типы существующих штрих кодов их внешний вид, технические особенности ты принципы их работы. Был создан новый штрихкованый код основными требованиями к которому являются простота, нетребовательность к сканирующим устройствам, возможность кодировки 6-8 числовых символов, высокая устойчивость к ошибкам, который базироватся на методе Хемминга.
Для проверки нового кода были созданы программы для генерирования ошибок, выявления и исправления их. Программный продукт был создан в среде Borland C + + 3.1 и Borland C + + Builder4.0.

Annotation

In the bachelor thesis was the basic types of existing bar codes of appearance, technical features you principles of their w
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ЗМIСТ

Вступ 6
1. Теоретичні відомості
1.1 Побудова та класифікація штрихових кодів 8
1.2 Деякі поняття теорії інформації 10
1.2.1 Міра інформації 10
1.2.2 Інформаційна ентропія 15
1.2.3 Умовна ентропія. Iнформацiя, що мiститься в одному дослiдi вiдносно iншого 18
1.2.4 Надлишковість 24
1.2.5 Цiннiсть iнформацiї 26
1.2.6 Экспоненциальный закон збiльшення числа
повiдомленнь 28
1.3 Коди з виявленням та виправленням помилок 30
1.3.1 Кодування інформації 30
1.3.2 Коди з виявленням та виправленням помилок 33
2. Огляд найбільш вживаних лінійних штрихових кодів
2.1 Загальний огляд 39
2.2 Тип EAN-13, UPC та EAN-8 41
2.3 Code39 та CODABAR 46
2.4 INTERLEAVED 2 OF 5 49
3. Двомірні штрихкові коди
3.1 Загальний огляд 51
3.2 MaxiCode та PDF417 52
3.2 QR-код та Data Matrix 54
3.4 Microsoft Tag та Aztec Code 57
4. Створення самокорегуючого штрихового коду
4.1 Постановка задачі 62
4.2 Хід роботи 63
5. Охорона праці 69
Висновки 81
Література 83
Додаток 1. Текст програми 85
Додаток 2. Опис програми 133
ВСТУП

За останні півтора-два десятиліття штрихові коди щільно увійшли в наше життя, зараз ми зустрічаємо їх в повсякденному житті на кожному кроці. Їх можна побачити на харчових продуктах в крамниці, на поштових конвертах та бандеролях, ними маркують коробки на складах та різного роду посвідчення особи.
Сфера застосування штрихових кодів надзвичайно широка і вона весь час розширюється, але не зважаючи на це для більшості пересічних громадян ці чорні та білі смужки залишаються незрозумілими.
Широке використання штрихових кодів було зумовлене необхідністю забезпечити автоматизоване введення інформації в комп'ютерні системи управління, що відрізнялося б високою надійністю, простотою і економічністю. Штриховий код це не щось особливе, існуюче саме по собі, а передусім елемент системи управління. В відриві від комп'ютерної системи управління, поза зв'язком з її інформаційною базою він не має жодного сенсу. Технологія штрихового кодування застосовується в багатьох сферах людської діяльності, але найбільш широко і ефективно вона використовується в оптовій і роздрібній торгівлі, управлінні матеріальними запасами, управлінні перевезеннями. Ми стикаємось зі штриховыми кодами, купуючи товар в крамницях, здаючи багаж в аеропортах... Цей список можна продовжити, але вже наведених прикладів достатньо, щоб переконатися, що потреба в їхньому виготовленні значна.
Чому саме штрихові коди вийшли на перше місце серед безлічі відомих засобів ідентифікації? Що зумовило їхню перевагу в більшості практичних додатків перед іншими оптичними засобами, не говорячи вже про такі, як магнітні або, скажемо, пов'язані з застосуванням радіоізотопів? Як вже було сказано, переваги різних засобів оцінюються з точки зору надійності, простоти застосування і економічності. Штрихові коди характеризуються високою надійністю. До них застосовні ті засоби захисту від помилок, що широко використовуються в зв'язку та комп'ютерній справі. За рахунок деякої надмірності можна створювати самоконтролюючі і самокорректуючі коди, тобто такі, що здатні шляхом перевірки по спеціальним алгоритмам забезпечити відшукання помилок і навіть їх автокоррекцію за умови, що кількість помилкових знаків в коді не перевищує встановленої межі (звичайно 65-70%). При існуючих засобах захисту лінійного коду, що забезпечують імовірність помилки не більш однієї на 30 млн. зчитаних знаків, надмірність коду залишається в розумних межах звичайно це одна контрольна цифра.
Простота застосування штрихового коду визначається його природою: його наявність чи відсутність одразу видно (на відміну від магнітних або радіохвильовх засобів, що застосовуються передусім там, де вміст і навіть присутність коду бажано приховати), він легко розміщується на упаковці виробу або на паперовому етікетці, добре зчитується приладами, з'єднаними з комп'ютером. При цьому такі прилади не є складними в проектуванні та виробництві, будучи різновидністю звичайних сканерів.
По економічності технологія штрихового кодування не має собі рівних, навіть в виробництві дешевих товарів масового попиту, виготовлення штриховых кодів не має помітного впливу на собівартість товару для виробника.
В залежності від потреб створено велику різноманітність типів штрихових кодів. Кожна конкретна область застосування цих кодів формулює власні вимоги до них. Так в одному випаду головною умовою є простота коду, можливість легкого його читання навіть людиною, в інших вимагається висока щільність інформації на одиниці площі штрихового коду. Якщо при використанні деякого штрихкоду у нас немає змоги зіскановувати його по декілька разів, наприклад при швидкій автоматизованій обробці інформації, тоді до такого типу штрихкоду головною вимогою є надійність закодованої інформації.
Звичайно ж надійність інформації, закодованої тим чи іншим способом, важлива завжди, але різні характеристики коду нерідко обернено-залежні. Тому нам доводиться в тій чи іншій мірі жертвувати надійністю, наприклад: при спробі збільшити кількість інформації на одиницю площі штрихового коду.
В цій дипломній роботі було розвязано задачу по максимізації надійності штрихового коду. Було створено ефективний код, здатний запобігати неправильному зчитуванню закодованої інформації. Це було зроблено за допомогою використання матода Хеммінга при побудові штрихового коду. Необхідно зазначити, що подібних типів штрихових кодів в світі на даний момент не існує, а його надзвичайну ефективність буде продемонстровано згодом. Також в ході виконаня цієї дипломної роботи було розглянуто різноманітні методи побудови штрихових кодів, а також проаналізовано та порівняно найчастіше уживані їх типи.1. Теоретичні відомості

1.1. CПОСОБИ ПОБУДОВИ ШТРИХОВИХ КОДІВ ТА МЕТОДИ КЛАСИФІКАЦІЇ

Розглянемо основнi принципи та правила, що використовуються про створеннi штрихових кодiв i якi є обов'язковими для будь-якого їх типу. Одразу потрiбно зазначити, що інформація яку ми кодуемо представлена в двійковому виді, тобто кодується двома значеннями: '0' та '1'. В штриховому кодуванні існує два способи задання цих значень, першим є спосіб, коли значення '0' та '1' кодуються відповідно двома кольорами - білим та чорним. Наприклад: бітова послідовність 10110011101100011 буде мати слідуюче штрихове представлення:
(рис. 1)
В цьому способі штрихи що відповідають '0' та '1' мають одинакову ширину. В разі якщо в бінарній послідовності йдуть одне за одним кілька одинакових n значень '0' чи '1' їм буде відповідати білий чи чорний штрих n-кратної ширини.
Другим способом представлення бітової послідовності в виді штрихового коду є спосіб коли '0' та '1' задані не різними кольорами, а різними значеннями ширини штрихів. Тобто маємо чотири атомарні графічні символи два вузькі штриха та два широкі білого та чорного кольорів. В такому штриховому коді білі та чорні штрихи весь час йдуть почергово, а значенням '0' та '1' відповідають відповідно широкі та візькі штрихи. В цьому разі наведена вище бінарна послідовність буде мати вигляд:

(рис. 2)
В кожному з цих варіантів є як переваги так і недоліки. Так в першому варіанті штриховий код буде коротшим в наслідок того, що всі біти кодуються однаковими по ширині штрихами. По цій самій причині в першому варіанті штриховий код бінарної послідовності зі сталим числом бітів буде мати сталий розмір, в той час як в другому варіанті розмір штрихового коду буде залежати від співвідношення нулів та одиниць. Але недоліком першого варіанту є те, що при великій кількості йдучих один за одним одинакових бітів їх графічне представлення може неправильно тлумачитися. Так, наприклад буде важко розрізнити штрихкоди для 100001 та для 1000001.
В залежності від конкретних задач кожен з цих способів кодування знаходить своє примінення і його недоліки або просто ігноруються, або виправляються в той чи інший спосіб. Пізніше ми розглянемо ці способи на конкретних типах штрихових кодів.
(рис. 3) (рис. 4)

Розглянемо інші особливості побудови штрихових кодів, які також використовуються для класифікації штрихових кодів. Однією з таких особливостей є наявність чи відсутність контрольних штрихів(бітів). Вони використовуються в разі потреби стабілізації швидкості зчитування нашого коду від початку до кінця. В випадку відсутності контрольних штрихів, при нерівномірній швидкості зчитування штрихкоду, цей код можливо буде інтерпретовано неправильно. Щоб цьому запобігти, на початку та в кінці нашого коду розміщується набір з принаймні двох контрольних штрихів. Після зчитування ЕОМ цього коду, обчислювальна машина може судити про зміну швидкості сканування штрихового коду і відповідно корегувати процес декодування. Прикладом застосування контрольних штрихав може бути штриховий код типу EAN-13. В ньому контрольні штрихи наявні не тільки на початку та в кінці, а і в середині коду.


(рис. 5)
Детально даний тип штрихового коду буде розглянуто пізніше.
Ще однією особливістю при побудові штрихового коду є наявність чи відсутність контрольної суми. Для гарантування правильності декодування штрихового коду в деяких типах штрихового коду до інформації, що кодіється додається деяка контрольна сума яка функціонально залежить від кодованої інформації. Ця контрольна сума кодується в штриховий код разом з основною інформацією, а при декодуванні ЕОМ знову вираховує контрольну суму цього коду і порівнює з заданим. Зрозуміло що в разі неспівпадання цих двох контрольних сум штриховий код був не правильно зіскановано.
В наслідок використання всіх цих додаткових засобів надійності штрихового коду, виникає питання, а скільки справді корисноі інформації несе той чи інший штриховий код? Яким буде в ньому відношення кількості допоміжної контрольної інформації до справді корисної - тієї котру ми хотіли кодувати? Щоб відповісти на це питання, вводять поняття ентропії, міри інформації та надлишковості.1.2 Деякі поняття теорії інформації

1.2.1 Мiра iнформацiї

Кожне повiдомлення, кожна iнформацiя про той або iнший фактi має немов би двi сторони: конкретний змiст даного повiдомлення, даного факту, i статистичнi (ймовiрноснi) властивостi, що дозволяють порiвнювати цiлком разнорiднi повiдомлення по тій різноманітності станiв, з якими цi повiдомлення зв'язанi.
Наприклад, повiдомлення про те, що в технiчнiй системi управлiння вийшов з ладу один з двох однаково надiйних (або, краще сказати, ненадiйних) підсилювачів, i повiдомлення, що Н. народила хлопчика, зв'язанi з однiєю i тіею же різноманітністю - з появою одного з двох рівноможливих фактiв.
В сенсi зв'язаної з цими фактами різноманітності цi два повiдомлення цiлком однаковi, хоча їхнiй конкретний змiст iстотно різниться. Відмічена нами спiльнiсть має далеко iдучі наслiдки, а саме: як ми побачимо нижче, ефективнi системи зв'язку для передачi повідомлень одного типу будуть настiльки ж хороші i для передачi вiдомостей другого типу. Ця спiльнiсть i дозволяє ввести деякi загальнi поняття, зв'язанi з рiзноманiтними повiдомленнями, незважючи на їхню різнорідність. Таким поняттям, що висловлює мiру різноманітності ситуацiї, зв'язаної з тим або iншим повiдомленням або фактом, є iнформацiя.
Вiдзначимо, що поняття кiлькостi iнформацiї, укладеної в тому або iншому повiдомленнi, зв'язане з iмовiрнiстю цього повiдомлення, тобто з деякою статистичною сукупнiстю. Введемо бiльш точне визначення iнформацiї як деякої кiлькiсної величини - деякої мiри.
По визначенню кiлькiсть власної iнформацiї, укладеної в повiдомленнi Аi рiвна логарифму його iмовiрностi, взятому зі зворотнім знаком
I (Аі) = -log(P(Ai)). (1.14)
Знак мiнус в формулi (1.14) введений для того, щоб зробити цей вираз iстотно позитивним [0
·Р(Аi)
·1,
· логарифм Р (Ai) - величина вiдємна]. Виразу (1. 14) можна придати вигляд
I(Аi) = log 1/P(Ai) (1.15)
з якого слiдує, що чим менша iмовiрнiсть появи повiдомлення Ai, тим бiльшою кiлькiстю iнформацiї воно володiє.
Сенс вводу логарифмичної мiри в виразах (1.14) i (1.15) полягає в наданнi кiлькостi iнформацiї властивостi адитивності. Справдi, якщо ми маємо дiло зi складним повiдомленням, що полягае в одночасному повiдомленнi двох фактiв Ai i Вj, i якщо цi факти (подiї) незалежнi в iмовiрносному розумiннi, то, згiдно (1. 14),
I (A, Bj) = logP (Ai(Bi).
Або, застосовуючи теорему про множення iмовiрностей, маємо
I(Аi,Bj) = - log[ Р(Аi)Р(Bj)] = -1оg Р(Ai) - log P(Вj) = I(Ai) - I(Bj). (1.16)
Іншими словами, кiлькiсть iнформацiї, вкладеної в два незалежних повiдомлення, рiвна сумi кiлькостi iнформацiї, вкладеної в кожне повiдомленнi. З наведеного вище визначення власної iнформацiї (1. 14) слiдує надто важливий висновок: з деяким повiдомленням Аi можна зв'язати поняття власної iнформацiї тiльки в тому випадку, якщо iснує поняття iмовiрностi цього повiдомлення (тобто, якщо його можна зв'язати з деяким статистичним ансамблем). Наприклад, окреме повiдомлення, не зв'язане з якою-небуть рiзноманiтнiстю, не володiє в розумiннi теорiї iнформацiї поняттям власної iнформацiї.
Можуть зустрiтися повiдомлення, що хоча i утворюють статистичну рiзноманiтнiсть, але не володiючi iмовiрнiстю внаслiдок нестационарностi випадкового механiзму. Наприклад, якщо ми пiдкидуємо абсолютно тверду монету, то випадковий механiзм випадання орла або решки стацiонарний, i обидва повiдомлення - випадання орла або решки - володiють iмовiрнiстю, що в цьому випадку рiвна половинi. Якщо же ми будемо пiдкидувати м'яку монету, то випадання орла або решки також буде випадковою подiєю. Однак випадковий механiзм вже не буде стацiонарний внаслiдок деформацiї монети. При цьому частота випадення, наприклад орла (або решки), зi збiльшенням числа кидання не буде прагнути до певної межi. Значить, з таким випадковим процесом не можна зв'язати поняття iмовiрностi (тут не дiє закон великих чисел). Отже, такi подiї (повiдомлення) не володiють iнформацiєю в сенсi (1.14).
Ця обставина має цiлком ясний фiзичний зміст: якщо в основi появи повiдомленнi на входi деякого каналу зв'язку не лежить стацiонарний випадковий механiзм, тобто для них не iснує поняття iмовiрностi, то випадковiсть такого типу не може бути нiяк завбачена, i для таких повiдомлень заздалегiдь неможливо побудувати оптимальний канал зв'язку.
Коли ми говоримо про оптимальнiсть, то маємо на увазi погодження пропускної спроможностi каналу з кiлькiстю iнформацiї, укладеною в повiдомленнях, що надходять на вхiд канала.
Може виявитися, що нестационарнiсть випадкового механiзму пiдкоряється певному закону. В цьому випадку iмовiрнiсть появи повiдомлень буде функцiєю часу. Для таких повiдомлень має мiсце поняття власної iнформацiї, що в цьому випадку також буде функцiєю часу.
Нарештi, може трапитися, що з системою повiдомлень можна зв'язати поняття iмовiрностi i, значить, кожне повiдомлення володiє власною iнформацiєю, але ми не знаємо цих iмовiрностей. В такому випадку ми також спочатку нiчого не можемо сказати про кiлькiсть iнформацiї, що несе в собi те або iнше повiдомлення. I тiльки з течiєю часу, пiсля надходження на вхiд канала достатньо великої кiлькостi повiдомлень, збирається необхiдна статистика, що дозволяє встановити кiлькiсть iнформацiї, зв'язану з кожним повiдомленням.
В технiчному сенсi це означає, що не можна заздалегiдь сконструювати хорошу систему (принаймнi в планi лiнiї зв'язку). Але ми маємо можливiсть будувати, самонавчальну систему, що адаптується, що з течiєю часу, з'ясовуючи iстинну статистику розподiлу повiдомлень, тобто визначаючи кiлькiсть iнформацiї, зв'язане з тим або iншим повiдомленням, зможе себе змiнювати, покращувати. Наприклад (в граничному випадку), по якому-небуть каналу надходить весь час одне i те ж повiдомлення А. В цьому випадку система визначить, що Р (А)=1 i, отже, I=0. Значить, можна просто запам'ятати це повiдомлення, а канал зв'язку вимкнути. Це i буде простим прикладом адаптацiї.
Другим важливим поняттям є вiдносна iнформацiя одного повiдомлення Sj вiдносно iншого Ai. Сенс цього поняття полягає в тому, що надходження деякого факту (повiдомлення Sj) може змiнити статистичну рiзноманiтнiсть, зв'язану з повiдомленням Аi, i внаслiдок цього власну iнформацiю повiдомлення Аi. Змiна власної iнформацiї повiдомлення Aі, що виникла через надходження повiдомлення Sj, i називається вiдносною iнформацiєю повiдомлення Sj вiдносно Ai.
Нехай iмовiрнiсть повiдомлення Аi до надходження повiдомлення Sj рiвна Р(Аi). Тодi кiлькiсть власної iнформацiї, укладеної в повiдомленя Ai, рiвне
I (Ai) = -log P(Ai).
Iмовiрнiсть повiдомлення Аi, пiсля надходження повiдомлення Sj буде рiвна Psj(Аi), тобто являє собою умовну iмовiрнiсть Ai за умови, що Sj має мiсце. При цьому кiлькiсть iнформацiї, що мiститься в надходженнi повiдомлення Ai, рiвна
I (Ai/Sj) = - log Psj(Ai).
Тодi по визначенню iнформацiя, що мiститься в Sj вiдносно Аi, рiвна змiнi (зменшенню) власної iнформацiї повiдомлення Ai:
Isj(Ai) = I(Ai) - I(Ai/Sj) = - log P(Ai)+ log Psj(Ai) = log(Psj(Ai)/P(Ai)). (1.17)
Це нове поняття вiдносної iнформацiї зв'язане не з iмовiрнiстю повiдомлення Sj, а зi змiстом цього повiдомлення, бо саме конкретний змiст повiдомлення Sj визначає умовну iмовiрнiсть подiї Аi (Psj(Ai)). Таким чином, вiдносна iнформацiя деякого повiдомлення Sj зв'язана саме з його змiстом, а не з його власною рiзноманiтнiстю, якої може i не бути. Таким чином, навiть з окремим повiдомленням, не зв'язаним з поняттям iмовiрностi, можна зв'язати поняття iнформацiї вiдносно iншої рiзноманiтностi, якщо воно цю рiзноманiтнiсть змiнює.
В протилежнiсть власнiй iнформацiї, вiдносна iнформацiя може бути не тiльки позитивною, але i негативною. Якщо Psj(Ai)> Р(Аi), то, згiдно (1.17), Isj(Аi) = 0; якщо Psj(Ai) Ii=log2 Рi. (1. 18)
В подальшому викладеннi для спрощення письма ми будемо опускати в записi логарифма iндекс 2, маючи на увазi, що скрiзь, за винятком спецiально обумовлених випадкiв, ми будемо мати справу з логарифмом при цiй основi. Припустимо, ми отримали повiдомлення, iмовiрнiсть якого рiвна половинi. Тодi таке повiдомлення володiє кiлькiстю iнформацiї
Ii=log2 (1/2) =1 двiйкова одиниця = 1бiт.
Отже, це повiдомлення володiє однiєю двiйковою одиницею iнформацiї (двiйковою тому, що в якостi основи логарифма прийняте число 2) або, як часто говорять, несе 1 бim iнформацiї (б - bit, binary digit). В якостi дiйкової одиницi iнформацiї, приймається та кiлькiсть iнформацiї, що полягає в повiдомленi про те, що вiдбулися одне з двох рiвноможливих подiй (наприклад, iнформацiя про те, що при даному пiдкидуваннi монети випав герб).
Уявимо собi далi, що деякий дослiд може закiнчитися одним з чотирьох рiвноможливих наслiдкiв. Тодi повiдомлення про те, що має мiсце деякий конкретний наслiдок, володiє iмовiрнiстю Pi=l/4. Вiдповiдно кiлькiсть iнформацiї в цьому повiдомленнi J = - 1оg(1/4)=2 бiт. Якщо ж ситуацiя дослiду настiльки невизначена, що може з'явитися будь-який з 64 рiвноможливих наслiдкiв, то кiлькiсть iнформацiї, укладеної в повiдомлення про деякий конкретний наслiдок, рiвна J = - log(1/64) = 6 бiт i т. д.
Вже з цих прикладiв видно, що кiлькiсть iнформацiї в даному конкретному повiдомленнi тим бiльша, чим бiльша невизначенiсть ситуацiї. Як побачимо нижче, iснує дуже тiсний зв'язок мiж iнформацiєю i невизначенiстю, i що кiлькiсть власної iнформацiї може служити мiрою невизначеностi ситуацiї.
На кiнець розглянемо приклад. По каналу зв'язку передається пятизначне двiйкове число так, що в кожному розрядi може стояти цифра 0 або 1 з рiвною iмовiрнiстю, i поява тiєї або iншої цифри в даному розрядi не залежить вiд цифр що стоять в iнших розрядах. Визначимо, яка кiлькiсть iнформацiї мiститься в деякому числi, що передається. Нехай для визначеностi дано число, що передає значення 10110. Тодi iмовiрнiсть появи даного числа Ai = Рi = (1/2)5 (згiдно теоремi множення iмовiрностей). Легко бачити, що будь-яке число, що передається володiє тiєю ж iмовiрнiстю. Тодi кiлькiсть iнформацiї, укладена в кожне число, що передається, рiвна
I = - log Pi = - log (1/2)5= 5 бiт.
Вiдповiдно при передачi n-розрядного двiйкового числа, кiлькiсть iнформацiї на повiдомлення рiвна I = n бiт.
З прикладу видно, що при двiйковому кодуваннi повiдомлень дуже зручно застосовувати при обчисленнi кiлькостi iнформацiї логарифм з основою два.

Iнформацiйна ентропія

До цих пiр ми розглядали кiлькiсть власної iнформацiї, що мiститься в даному конкретному повiдомленнi Ai, i для нього ввели мiру iнформацiї (1. 14) Ii = - log Pi. Уявимо собi тепер, що в результатi проведення деякого дослiду можливi k рiзноманiтних повiдомлень (результатiв дослiду А1, А2, ..., Ak). Цей дослiд ми повторюємо велике число раз (n), наприклад n раз передаємо повiдомлення з даної вхiдної системи, i нехай з цих повiдомлень (результатiв) А1 повторюється m1 раз, А2 повторюється m2 раз i т. д. Крiм того, нехай iмовiрностi повiдомлень А1, А2, ..., Ak вiдповiдно рiвнi Р1, P2, ..., Рk. Тодi середня власна iнформацiя на одне повiдомлення буде рiвна сумi iнформацiї, подiлленої на кiлькiсть повiдомлень ,що передаються, або середня власна iнформацiя на одне повiдомлення рiвна
(- m1 logP1 - m2 logP2 - ... -mk logPk)/n.
Очевидно, межа цього вираження при n
·
· рiвна
k
H = -
·
·Pi log Pi , (1. 19)
1
бо в вiдповiдностi з законом великих чисел
при n
·
· lim (mi/n)=Pi.
Вираз (1.19) являє собою середню власну iнформацiю на одне повiдомлення (на один результат дослiду) i називається iнформацiйною ентропiєю ситуацiї (дослiду) або просто ентропією. Поняття ентропiї надзвичайно важливе в теорiї iнформацiї, i щоб яснiше уявити фiзичний сенс цiєї величини, розглянемо деякi властивостi ентропiї.


1. Ентропiя завжди додатня
Н
·
·0. (1. 20)
Дiйсно, 0
·
·Pi
·
·1, тому log Pi
·0, тобто величина вiдємна. Отже, враховуючи знак мiнус в виразi (1. 19), кожний член цiєї суми буде додатнiм, а отже, i вся сума додатня.
2. Ентропiя рiвна нулю в тому i тiльки в тому випадку, якщо iмовiрнiсть одного з результатiв рiвна одиницi, а отже, iмовiрностi всiх iнших результатiв рiвнi нулю (нагадаємо, що P1+P2+... +Pk=1). Iншими словами, ентропiя рiвна нулю, тодi коли ситуацiя повнiстю визначена, тобто результат дослiду заздалегiдь передбачено.
Дiйсно, вираз (1. 19) являє собою суму додатніх величин, тому ця сума може бути рiвна нулю тiльки в тому випадку, коли кожний з її членiв Р log P рiвний нулю. Вираз Р logР рiвний нулю або при Р=1 (що очевидно, бо при Р=1 логарифм Р рiвний 0), або при Р=0. В останньому випадку має мiсце невизначенiсть, i щоб її розкрити, запишемо вираз Р logР в виглядi
PlogP= (logP)/(1/P).
Границя цього виразу рiвна межi вiдношення похiдної числiвника до похiдної знаменника
13 EMBED Equation.3 1415
Але тiльки один результат дослiду може володiти iмовiрнiстю, рiвною одиницi, i при цьому всi iншi результатi володiють iмовiрнiстю, рiвною нулевi, тому сума (1. 19) рiвна нулю тiльки в цьому випадку i наше твердження доведене.
3. Ентропiя максимальна тодi i тiльки тодi, коли всi результати ситуацiї (дослiду) рiвноможливi. Припустимо, що наша ситуацiя може мати k результатов i всi вони рiвноможливi. Тодi Р1 = Р2.. = Рk = 1/k, оскiльки Р1+P2+...+Рk=1. При цьому значення ентропiї в вiдповiдностi з (1. 19) буде рiвне
Hmax=log k . (1. 21)
Покажемо тепер, що ентропiя завжди менша або рiвна виразу (1. 21). Для цього складемо рiзницю


k
H - log k = -
·
·Pi log Pi - log k =
1
k k k
= -
·
·Pi log Pi -
·
·Pi log k = -
·
·Pi log 1/Pi ,
1 1 1
k
оскiльки
·
·Pi =1.
1

Скористаємось далi наступною властивiстю логарифмiчної функцiї: для будь-якого значення аргументу w має мiсце нерiвнiсть
ln w ( w-1. (1. 23)
Нерiвнiсть (1.23) (в лiвiй частинi стоїть натуральний логарифм) очевидно з рис. 5. Знак рiвностi має мiсце при значеннi w=1. Якщо в правій частинi (1. 22) величину 1/Рik позначимо через w i приймемо до уваги, що
log w = ln w log e,
то можна до кожного члена суми (1. 22) застосувати нерiвнiсть (1. 23). Тодi отримаємо
13 EMBED Equation.3 1415
Оскiльки
13 EMBED Equation.3 1415
то
H - log k
·
·0 (1.24)
Таким чином, ентропiя завжди менша або рiвна величинi log k (1.22), причому знак рiвностi має мiсце при w=1, тобто при 1/Pik=1, або при всiх Pi=1/k, що означає рiвноможливiсть всiх результатiв дослiду.
З другої i третьої властивостей слiдує, що ентропiя рiвна нулю, коли ситуацiя повнiстю визначена, тобто результат дослiду заздалегiдь передбачено, i максимальна при найбiльшiй невизначенностi ситуацiї, коли всi можливi результатi дослiду рiвноможливi. Таким чином, ентропiя в принципі є мiрою невизначеностi ситуацiї i вона тим бiльша, чим бiльша ця невизначенiсть.
Всяке впорядкування ситуацiї, збiльшення її визначенностi зменшує ентропiю. Отже, вираз (1.19), з одного боку, являє собою середню iнформацiю, яку можна очiкувати вiд повiдомлення в даних умовах, а з iншого, його можна розглядати, як мiру невизначеностi ситуацiї.
Цi двi сторони, звичайно, зв'язанi мiж собою. Справдi, чим бiльш невизначена ситуацiя, тим бiльша iнформацiя буде полягати в кожному повiдомленнi про який-небуть конкретний результат. Часто в результатi деякого дослiду ми одержуємо деяку кiлькiсну величину х, що може приймати будь-яке значення в заданому iнтервалi. В цьому випадку результатом дослiду є безперервна випадкова величина, що володiє деяким законом розподiлу p (x) (рис. 6).
рис.5 рис.6
Отже, тут ми маємо дiло з нескiнченним числом можливих результатов i значить з нескiнченним числом можливих повiдомлень. Для такої ситуацiї по аналогiї з виразом (1.19) вводиться поняття ентропiї безперервного розподiлу
+
·
-
·
·p(x) log p(x) dx (1. 25)
-
·

1.2.3 Умовна ентропія. Iнформацiя, що мiститься
в одному дослiдi вiдносно iншого

Розглянемо два дослiди а i b, вiдповiдно з результатами А1, A2, ..., Аi, ..., Am i результатами В1, B2, ..., Вj, ..., Bn i вiдомими iмовiрностями цих результатів Р(А1), Р(А2), ..., Р(Ai) i Р(В1), Р(В2), ..., Р(Bj). Вiзьмемо далi складний дослiд аb, який полягає в тому, що водночас здiйснюються дослiди а i b. Спробуємо обчислити середню власну iнформацiю, що мiститься в якому-небуть результатi складного дослiду (Ai, Bj) або, iншими словами, ентропiю дослiду ab. По визначенню ентропiя складного дослiду рiвна
H(a,b) = -
·Р(Ai,Bj) log P(Ai,Вj). (1. 26)
ij
З iншого боку, ентропiя першого дослiду a рiвна

H(a,b) = -
·Р(Ai) log P(Ai) (1. 27)
i
Пiдставимо далi в (1. 27) Р(Ai), що входять в перший спiвмножник кожного доданку в виглядi
P(Ai) = -
·P(Ai,Вj) (1. 28).
j
Вiдзначимо, що вираз (1. 28) являє собою запис формули повної iмовiрностi для подiї Ai, тобто формулу (1. 12). Пiсля подстановки (1.28) в (1. 27) отримаємо
H(a) = -
·
·Р(Ai,Bj) log P(Ai) (1.29)
i j
Аналогiчно ентропiя дослiду b може бути представлена в виглядi
H(b) = -
·
·Р(Ai,Bj) log P(Вj) (1.30)
i j
Якщо a i b - незалежнi дослiди, то для кожної пари результатiв Ai i Bj
P (Ai,Bj) = P(Ai) P(Bj),
отже,
log Р(Аi,Вj)=log Р(Ai) + log Р(Bj). (1.31)
Пiдставляючи далi (1. 31) в (1. 26), отримаємо
H(a,b)= -
·
·Р(Ai,Bj) log P(Ai) -
·
·Р(Ai,Bj) log P(Вj)
i j i j
Або, маючи на увазi (1. 29) i (1. 30),
H (ab) =H (а) + H (b). (1. 32)
Таким чином, при незалежних дослiдах ентропiя складного дослiду рiвна сумi ентропiй кожного дослiду.
В бiльш загальному випадку, коли дослiди залежнi, iмовiрнiсть пари результатів Ai, Bj може бути представлена в виглядi
Р (Аi, Вj) =Р(Аi) Р(Вj). (1. 33)
Вiдповiдно
log Р (Аi,Вj) = log Р(Ai) + logPAi(Bj). (1. 33')
Тут PAi(Bj) означає умовну iмовiрнiсть результата Вj, якщо вiдомо, що дослiд а закiнчився результатом Ai. Підставляючи (1. 33') в (1. 20), отримаємо
H(a,b) = -
·
·Р(Ai,Bj) log P(Ai) -
·
·Р(Ai,Bj) log PAi(Вj) (1.34)
i j i j
Перша сума в виразi (1.34) являє собою (1.29) або ентропiю дослiду а. Другу суму в (1.34) називають умовною ентропiєю дослiду b, припускаючи, що який-небуть результат дослiду а мав мiсце. Цю ентропiю дослiду b за умови дослiду а позначимо Ha(b). Тодi ентропiя складного дослiду, тобто (1. 34), може бути записана
H (а, b)=H (a) + Ha(b). (1. 35)
По визначенню умовна ентропiя являє собою вираз
13 EMBED Equation.3 1415 (1.36)
або, маючи на увазi (1. 33),
13 EMBED Equation.3 1415 (1.37)
i j
Внутрiшня сума в виразi (1. 37), очевидно, являє собою ентропiю дослiду b за умови, що дослiд a закiнчився конкретним результатом Ai. Справдi ця внутрiшня сума нiчим не вiдрiзняється вiд виразу (1.19), за винятком того, що замiсть iмовiрностей Р(Bj) тут стоять iмовiрностi результатiв Bj при умовi, що був конкретний результат Ai. Цю умовну ентропiю дослiду b при конкретному результатi дослiду а позначимо через HAi(b)
НАi(b) = -
·РAi(Bj) log PAi(Вj) (1.38)
j
При цьому вираз (1. 37), тобто умовна ентропiя дослiду b при дослiдi a, може бути представлено як усереднення виразу (1. 38) по всiм результатам дослiду а, тобто по всiм Аi
Нa(b) = -
·Р(Aj)HAi(Вj) (1.39)
i
Таким чином, умовна ентропiя дослiду b при дослiдi а являє собою середню власну iнформацiю, що полягає в результатi дослiду b в середньому при будь-якому результатi дослiду а.
Розглянемо властивостi умовної ентропiї.
1. Якщо дослiди a i b незалежнi, те умовна ентропiя рiвна безумовнiй
Ha(b) = H (b). (1.40)
Властивiсть (1.40) безпосередньо слiдує з порiвняння формул (1.32) i (1.35), виведених вiдповiдно для випадкiв незалежних i залежних дослiдiв.
2. Якщо результати першого дослiду, скажемо дослiду а, повнiстю визначають результати iншого дослiду b (тобто дослiд а визначає дослiд b), то умовна ентропiя рiвна нулю
Ha (b) = 0. (1.41)
Дiйсно, бо при цьому всi РAi(Bj) рiвнi або одиницi або нулю, в вiдповiдностi з (1.38) величина HAi(b) рiвна нулю для всiх результатiв Аi дослiду а. НAi(b)=0, тому вираз (1. 39) перетворюється в нуль.
3. Умовна ентропiя завжди менша або рiвна безумовної ентропiї, тобто
Ha(b)
·
·H (b). (1.42)
Знак рiвностi має мiсце при незалежностi дослiду а i b (див. властивiсть 1).
Для доказу спiввiдношення (1. 42) утворимо рiзницю
Ha(b)
·
·
·H (b) = -
·
·Р(Ai,Bj) log PAi(Вj) -(-
·
·Р(Ai,Bj) log P(Вj)) = (1.43)
i j i j
= -
·
·Р(Ai,Bj) log (P(Вj)/PAi(Вj))
i j
Застосуємо до виразу (1.43) властивiсть логарифмiчної функцiї (1. 23), поклавши тут w = Р(Bj)/PAi(Bj). Тодi
Ha(b)
·
·
·H (b)
· log e
·
·Р(Ai,Bj)(P(Вj)/PAi(Вj) - 1)=0
i j
Дiйсно, права частина цiєї нерiвностi легко може бути записана як
log e [
·Р(Ai)
·Р(Bj) - 1] =0
i j
що тотожно рiвна нулю. Отже, Ha(b) - H (b)
·
·0, тобто доведена нерiвнiсть (1.42). Знак рiвностi має мiсце при w=0, тобто при P(Bj)/PAi(Bj) =1 для будь-яких Аi i Bj, або тодi, коли дослiди а i b незалежнi.
Ми отримали результат, що умовна ентропiя дослiду b, якщо проведений дослiд а, завжди менша або рiвна ентропiї дослiду b. Однак умовна ентропiя дослiду b при конкретному результатi дослiду а, HAi(b) може бути i меншою i бiльшою ентропiї дослiду b, Н(b). Цей факт можна пояснити слiдуючим чином. Для одних результатiв Аi має мiсце HAi(b) < H(b), для iнших, навпаки, HAi(b) буде бiльше H(b). Але в середньому в сенсi формули (1. 39) ентропiя Hа(b) буде завжди менша або рiвна ентропiї H (b).
Пояснимо сказане прикладом.
Нехай хворий страждає яким-небуть одним з трьох захворювань B1, B2, B3. При цьому iмовiрнiсть того, що вiн страждає першим захворюванням, рiвна Р(B1)=0.98, а iмовiрностi iнших захворювань вiдповiдно рiвнi Р(B2) =P(B3) =0,01. Подальше дослiдження хворого a може мати два результата А1 i A2, причому результат А1 виключає захворювання B1, а результат A2 повнiстю пiдтверджує наявнiсть захворювання B1 i, отже, виключає захворювання B2 i В3. Обчислимо ентропiю (невизначенiсть) ситуацiї до проведення дослiдження a. Тодi

H(b)= - [P(B1) log P(B1) + P(B2) log P(B2) + P(B3) log P(B3)] =
= - [0,98 log0,98 + 0,01 log 0,01 + 0,01 log 0,01] = 0,16 бiт.
Вiдзначимо, що Р(A2) =0, 98, а Р(A1) = 0, 02, бо поява цих результатов еквiвалентна подiям B1 i notВ1. Крiм того, очевидно, що PA1(B1) = 0, PA1(B2)=PA1(B3) = 1/2, бо результат А1 виключає захворювання B1 i при цьому залишаються два рiвноiмовiрних захворювання: В2 i B3. З iншого боку, PA2(B1)=1 i PA2(B2) = PA2(B3) = 0. Обчислимо тепер ентропiю (невизначенiсть) ситуацiї при конкретних результатах дослiдження a
НА1(b)= - [PA1(B1) log PA1(B1)+РА1(B2) log PA1(B2)+РA1(B3) log PA1(B3)] =
= 0 + 1/2log2 + 1/2log2= 1 бiт,
НА2(b)= - [PA2(B1) log PA2(B1)+PA2(B2) log PA2(B2)+PA2(B3) log PA2(B3)] =
=0 + 0 + 0 = 0.
Таким чином, ми бачимо, що результат А1 збiльшує ентропiю (невизначенiсть) ситуацiї, а результат А2 зменшує. Цей факт має просте фiзичне обгрунтування. Справдi, до проведення дослiдження a, розподiл iмовiрностей захворювань був таким, що ми могли бути майже впевненi в тому, що хворий страждає захворюванням В1, i в цьому сенсi невизначенiсть ситуацiї була надто невелика (0, 16 бiт).
Однак, якщо в результатi дослiдження a з'являється результат A1 (що в загалi-то малоймовiрно, але можливо), то в цьому випадку виявиться, що хворий може мати яке-небуть одне з двох рiвноможливих захворювань B2 або B3. В цьому випадку невизначенiсть ситуацiї виявиться вже значно бiльшою (1 бiт). Але якщо в результатi дослiду a виникне результат А2 (що вiдбувається в переважнiй бiльшостi випадкiв, в середньому в 98 випадках з 100), та це твердо вкаже на наявнiсть у хворого захворювання В1, i, отже жодної невизначенностi бiльше не буде (HA2(b)=0). Середня ж ентропiя ситуацiї b за умови проведення iспиту а буде все-таки менша, нiж Н(b)
Ha(b) = Р(А1)НA1(b)+Р(А2)НA2(b)=0, 02·1+0, 98·0=0, 02 бiт,
тобто
Ha(b) < H(b).
4. Оскiльки всяка ентропiя додатня, то вираз (1. 38) iстотно додатнiй, а отже, додатня i (1. 39). Отже,
Ha(b)
· 0. (1.44)
Об'єднуючи (1. 42) i (1. 44), отримаємо
0
· Ha(b)
· H (b). (1.45)
5. В якостi п'ятої властивостi умовної ентропiї виведемо тотожнiсть
Н(а) + Ha(b) = H (b) + Hb(a). (1.46)
Вираз (1.46) безпосередньо слiдує з того факту, що складний дослiд
ab нiчим нe вiдрiзняється вiд дослiду ba. Отже,
H(аb) = H(ba)
або
H(a) + Ha(b) = H(b) + Hb(a).
Розглянемо тепер питання про середню iнформацiю, що мiститься в одному дослiдi вiдносно iншого, або, iнакше кажучи, про середню вiдносну iнформацiю. Нехай невизначенiсть, зв'язана з деяким дослiдом b, виражається ентропiєю H(b). Здiйснення деякого iншого дослiду а зменшує невизначенiсть дослiду b. Це виражається в тому, що умовна ентропiя ситуацiї b пiсля проведення дослiду a стає меншою, нiж ентропiя ситуацiї b, тобто
Ha(b)
· H(b).
Різниця H(b) - Ha(b) являє собою зменшення невизначеностi дослiду b або, iншими словами, зменшення середньої власної iнформацiї в дослiдi b. Це зменшення власної iнформацiї в дослiдi b прeдcтавляє собою ту кiлькiсть iнформацiї, що несе дослiд a вiдносно дослiду b. В вiдповiдностi з цим середньою iнформацiєю одного дослiду вiдносно iншого називають вираз
I(ab) = H(b) - Ha(b). (1.47)
Враховуючи вираз (1.46), можемо записати
H(b) - Ha(b) = H(a) - Hb(a) (1. 48)
або
I(ab) = I(ba) (1. 49)
Таким чином, середня iнформацiя, що полягає в одному дослiдi вiдносно iншого, рiвна середнiй iнформацiї, укладеній в iншому дослiдi вiдносно першого. Оскiльки умовна ентропiя - величина iстотно додатня, то з (1. 47) i (1. 48) слiдує, що
I(ab)
· H (a), I (ab)
· H (b). (1. 50)
Нерівність (1. 50) виражае той факт, що середня iнформацiя, що мiститься в одному дослiдi вiдносно iншого, менша, нiж iнформацiя, укладена в середньому в кожному результатi цього дослiду вiдносно самого себе.
Вiдноcна iнформацiя, що мiститься в конкретному результатi дослiду a, тобто в Аi, вiдносно всiх результатів дослiду b (в середньому) в вiдповiдностi з визначенням (1. 47), рiвна
I (Aib) = H (b) - HAi(b). (1.51)
Вона може бути i додатньою i вiдємною, оскiльки НАi(b) може бути i менше, i бiльше Н(b). В протилежнiсть цьому iнформацiя I(ab) завжди додатня, оскiльки На(b) завжди менше або рiвне H(b). Якщо же нас цiкавить iнформацiя, що мiститься в конкретному результаті дослiду ab (тобто в Ai) вiдносно конкретного результату дослiду b (тобто Bj), то в вирзi (1.51) слiд опустити усереднення по результатам Bj. Тодi отримаємо
I(Аi, Вj) = - log Р(Bj) - (- log PAi(Bj)) = log (PAi(Bj)/P(Bj)),
тобто вираз (1. 17).

1.2.4 Надлишковість

Маємо деяку систему дослiдів a1, a2, ..., am. Власна середня кiлькiсть iнформацiї на один результат кожного окремого дослiду рiвна його ентропiї
I(a1) = Н(a1),
I(a2) = Н(a2),
. . . . . . . . . . . . .
I(am) = Н(am),
Власна середня кiлькiсть iнформацiї на один результат складного дослiду, являючого собою сукупнiсть дослiдiв a1, ..., am, рiвна ентропiї складного дослiду I(a1, ..., am) = H(a1, ..., am).
Якщо дослiди a1, ..., am незалежнi, то в вiдповiдностi з (1. 32)
H (а1, ..., am) = H(a1) + H(a2) + ... + H(am)
або
I (a1, ..., am) =
·I(ai) (1.52)
i
Однак, якщо дослiди a1, ..., am залежнi, то в вiдповiдностi з (1. 32), (1. 35) i (1.42)
H(а1, ..., am)
· H(a1) + H(a2) + ... + H(am)
або
I (а1, ..., am)
· I(a1) + I(a2) + ... + I(am) (1.53)
З (1. 52) i (1.53) слiдує, що з системи незалежних дослiдiв(випробувань) можна отримати бiльше iнформацiї, нiж з системи залежних. I навпаки, для отримання тiєї же iнформацiї в випадку незалежностi можна обiйтися меншою кiлькiстю випробувань. Це важливо мати на увазi при розробцi бiльш ощадливої системи iспитiв. Отже, в випадку залежних дослiдiв для отримання тiєї ж кiлькостi iнформацiї, ми повиннi проводити бiльшу кiлькiсть iспитiв, нiж це мiнiмально необхiдно, тобто вводити деяку надлишковiсть в iспитах. Для кiлькiсної оцiнки цiєї надлишковостi вводиться коєфiцiент надлишковостi, що виражає собою вiдносне зменшення кiлькостi одержуваної iнформацiї внаслiдок залежностi мiж дослiдом
13 EMBED Equation.3 1415 (1. 54)

Поняття надлишковостi можна розповсюдити i на процес кодування i вiдповiдно прийти до подання надлишковостi коду. Припустимо, що для передачi деякої системи повiдомлень ми використаємо кодовi слова довжиною в n символiв, маючи в своєму розпорядженнi код з L рiзноманiтними символами (L - алфавiт коду). Якщо поява того або iншого символу на даному фiксованому мiсцi (в даному розрядi) кодового слова рiвноможлива, то кiлькiсть iнформацiї, що полягає в появi деякого символу на цьому фiксованому мiсцi, рiвна
I (ai) = log L. [див (1.21)].
В той же час, якщо символи в кодовому словi незалежнi, тобто iмовiрнiсть появи даного символу не залежить вiд того, якi символи мiстяться в iнших розрядах кодового слова, то кiлькiсть iнформацiї, що мiститься в системi символiв (тобто в кодовому словi в цiлому), рiвна
n

· I(ai) = n log L (1. 55)
i=1
Вираз (1. 55) являє собою максимальну власну кiлькiсть iнформацiї, що може мiститися в кодовому словi довжиною в n символiв при алфавiтi L. Однак, якщо код мiстить обмеження, що полягає, наприклад, в неможливостi деяких комбiнацiй символiв (детермiнiстськi обмеження) або в тому, що iмовiрнiсть появи якого-небуть символа залежить вiд того, якi символи є в iнших розрядах кодового слова (ймовiрнiснi обмеження), то кiлькiсть iнформацiї, що мiститься в середньому в кожному кодовому словi, буде менша (1. 55). Цю кiлькiсть iнформацiї позначимо I(a1, ..., an). Такий код буде володiти надлишковістю, рiвною в вiдповiдностi з (1.54).
13 EMBED Equation.3 1415 (1. 56)
Тут сенс надлишковостi полягає в тому, що для передачi тiєї ж кiлькостi iнформацiї ми змушенi користуватися бiльш довгими кодовими словами, нiж це необхiдно.
Наведемо приклад. Розглянемо двiйково-десятковий код, що часто використовується для подання кiлькiсних величi.
0-0000
1-0001
2-0010
3-0011
4-0100
5-0101
6-0110
7-0111
8-1000
9-1001
В цьому кодi кожний розряд десяткового числа представляється 4 двiйковими розрядами. В даному кодi можливi 10 рiзноманiтних повiдомлень, i якщо всi вони рiвноiмовiрнi (оптимальний випадок в сенсi максимума iнформацiї), то кiлькiсть iнформацiї на повiдомлення буде рiвно
I(a1, ..., a4) = log 10.
А коефiцiент надлишковостi в вiдповiдностi з (1. 50) рiвний
13 EMBED Equation.3 1415
оскiльки тут n=4 i L=2. Отримана в цьому прикладi надлишковiсть двiйково-десяткового коду з'являється внаслiдок того, що ряд комбiнацiй в цьому кодi недопустимі. А саме, тут не мають сенсу наступнi комбiнацiї: 1010, 1011, 1100, 1101, 1111. До цих пiр ми розглядали надлишковість як небажане явище, що приводить або до необхiдностi ставити бiльше число дослiдiв, нiж це мiнiмально необхiдно, або в випадку кодування повiдомлень користуватися кодами бiльшої довжини. Однак надлишковість має позитивну сторону, так як дозволяє одержувати бiльшу надiйнiсть результатiв (дублювання дослiду), або, в випадку кодування, спецiальний ввiд надлишковостi дозволяє виявляти й виправляти помилки, що виникають в процесi передачi коду по каналу зв'язку.

1.2.5 Цiннiсть iнформацiї

До цих пiр, коли ми говорили про iнформацiю, про її кiлькiсну мiру, ми мали на увазi тiльки свободу вибору, зв'язану з тим або iншим повiдомленням (фактом) або з тiєї чи iншою системою повiдомлень (дослiдiв); iншими словами, нас цiкавила тiльки статистична сукупнiсть, зв'язана з даним повiдомленням. При цьому сам змiст повiдомлення нiде не знаходив вiдбиття, за винятком поняття вiдносної iнформацiї, де вiн був важливим як деякий чинник, що змiнить статистичну сукупнiсть, зв'язану з iншим повiдомленням. Однак змiст повiдомлення в сенсi його цiнностi для споживача досi знаходився поза полем зору.
Дiйсно, як вказано вище, повiдомлення про те, що в двухкаскадному пiдсилювачi, що зiпсувався, деякої системи управлiння зiпсувався саме перший каскад, мiстить стiльки ж iнформацiї, скiльки i повiдомлення про те, що дружина вашого товариша народила хлопчика, а саме I = -log1/2=1 бiт. Бо i в тому i в iншому випадку має мiсце свобода вибору з двох рiноможливих подiй.
Означена обставина має i позитивне i негативне значення. Негативне - наче очевидно. Справдi, для рiзних споживачiв цi два повiдомлення далеко не однаково важливi. Для батька дитини друге повiдомлення незрiвнянно важливiше першого, а для людини, обслуговуючої радіолокацийну станцiю, якраз навпаки.
Позитивна властивiсть згаданого факту полягає в тому, що для каналу зв'язку цi два повiдомлення справдi рiвнозначнi, бо їх можна передавати за допомогою одного i того ж однорозрядного двiйкового коду: 0 - при одному результатi, а 1 - при iншому. Отже, канал зв'язку, придатний для передачi повiдомлення першого типу, буде однаково хороший i для другого (в сенсi швидкостi передачi iнформацiї, можливостi виправлення помилок i т. д.) тому, що в обох повiдомленнях ми маємо дiло з однаковою свободою вибору. В цьому величезне значення теорiї iнформацiї, бо вона дозволяє будувати гарнi i надiйнi системи для передачi iнформацiї незалежно вiд конкретного змiсту повiдомлень.
Однак в рамках теорiї iнформацiї не зовсiм безнадiйний стан i з проблемою визначення цiнностi конкретних повiдомлень. Бiльш того, в цьому вiдношеннi можна скористатися викладеним математичним апаратом. Для цього визначимо спочатку кiлькiсно, що таке цiннiсть iнформацiї, цiннiсть повiдомлення. Припустимо, що кожна людина на даному вiдрiзку часу здiйснює яку-небуть цiлеспрямовану дiяльнiсть, що може мати в якостi результату деяку множину результатiв Аj. Наприклад, якщо лiкар в даний момент займається встановленням дiагнозу, то можна сказати, що ця дiяльнiсть закiнчиться трьома результатами: А1 - буде поставлений правильний дiагноз, A2 - дiагноз не буде поставлений, А3 - дiагноз буде поставлений невiрно. Кожний з цих результатiв до отримання нової iнформацiї, нового повiдомлення володiє деякою апрiорною iмовiрнiстю Р(Аj).
Ми можемо вважати, що отримане повiдомлення має яку-небуть цiннiсть в даний момент для цiєї людини, для цього споживача, якщо воно змiнює апрiорну iмовiрнiсть результату його дiяльностi, i не має цiнностi, якщо воно не змiнює цiєї iмовiрностi. Наприклад, для лiкаря, що ставить дiагноз, повiдомлення про деякий результат дослiдження даного хворого має значну цiннiсть i зовсiм цiнностi не має повiдомлення про те, що вийшов з ладу пiдсилювач в системi управлiння, бо останнє нiяк не змiнює iмовiрностi результату його дiяльностi. Тодi пiд цiннiстю деякого повiдомлення Si по вiдношенню до певного результату дiяльностi Aj будемо розумiти по аналогiї з (1.17)
13 EMBED Equation.3 1415. (1.57)
Iншими словами, цiннiсть даного повiдомлення по вiдношенню до даного результату дiяльностi, визначається як логарифм вiдносної змiни iмовiрностi деякого результату дiяльностi.
Аналогiчно можна ввести поняття цiнностi повiдомлення Sj по вiдношенню до деякої дiяльностi a взагалi, що мiстить ряд результатiв Aj. Тут поняття цiнностi повiдомлення буде мати характер середньої цiнностi для всiх результатів даного виду дiяльностi
C(Si, a) =H(a) - Hsi(a). (1. 58)
Ентропiя H(а) не зв'язана з деяким дослiдом, а являє собою невизначенiсть в результатi дiяльностi даного споживача, що через iмовiрностi результатiв визначається за допомогою формули (1. 19). Нарештi, можна ввести поняття середньої цiнностi системи повiдомлень S(S1,S2, ..., Si) по вiдношенню до даної дiяльностi споживача a(a1, a2, ..., aj)
C (S, а) =H(а) - Hs(a). (1.59)


1.2.6 Експоненціальний закон збiльшення числа повiдомленнь

Всяку iнформацiю ми передаємо вiд одного джерела до iншого за допомогою певної системи символiв - кодiв, що складається з обмеженого числа знакiв - алфавiту. Наприклад, всi слова i речення в росiйськiй мовi можна передати за допомогою 32 знакiв. Тут алфавiт мiстить L=32 символа. В двiйковiй системi числення алфавiт мiстить L=2 символiв (0 i 1), в десятковiй L=10 i т. д.
Доведемо тепер, що якщо код не мiстить обмежень, те послiдовнiсть з n символiв припускає можливiсть скласти
N=Ln (1.60)
рiзноманiтних повiдомлень. В цьому i заключаеться експоненциальний закон збiльшення числа повiдомлень з збiльшенням довжини повiдомлення n.
Покажемо справедливiсть виразу (1. 60) за допомогою методу математичної iндукцiї. Для цього достатньо довести два твердження: а) якщо вираз (1.60) вiрний для будь-якого n (n - цiле, додатне число), те вiн вiрний i для n+1; б) вираз (1. 60) справедливий для n=1. Очевидно, що якщо твердження (а) i (б) справедливi, те вираз (1.60) вiрний для будь-якого n.
Почнемо з твердження (б). Якщо n=1, тобто наше повiдомлення складається тiльки з одного символу, то в якостi цього символу ми можемо взяти будь-який з L, тобто число рiзноманiтних повiдомлень буде N=L. Це число i дасть формула (1. 60) при n=1.
Перейдемо до доведення твердження (а). Нехай ми маємо послiдовнiсть довжиною в n символiв. Тодi по припущенню кiлькiсть рiзноманiтних повiдомлень, що можна здiйснити за допомогою такої послiдовностi, рiвна Ln. Додамо до цiєї послiдовностi ще один символ. Тодi, підставляючи на це нове мiсце будь-який з L символiв, отримаємо з кожного старого повiдомлення L нових повiдомлень. Всього кiлькiсть нових повiдомлень буде рiвна
Nn+1 = Ln · L = Ln+1 ,
тобто ми довели, що якщо вираз (1.60) справедливий для n, то вiн справедливий i для n+1.
Формулу (1. 60) можна видозмiнити слiдуючим чином. Нехай час передачi кожного символа рiвно t сек (будемо вважати, що тривалiсть передачi всiх символiв однакова). Тодi тривалiсть передачi повiдомлень з n символiв буде рiвна
Т = nt сек. (1.61)
Виключаючи n з формул (1.61) i (1.60), отримаємо
N = Ln = LT/t = LbT, (1. 62)
де b=1/t (символ/сек) являє собою швидкiсть передачi символiв по каналу. Таким чином, можливе число рiзноманiтних повiдомлень тривалостi Т росте зi збiльшенням T по експоненцiальному закону, що в функцiї часу справедливо i тодi, коли тривалiсть передачi окремих символiв неоднакова (але T >> ti). При цьому вiн набуває вигляду
N(T)=AwT, (1. 63)
де А i w залежать вiд L i довжини символiв. Так, w визначається як найбiльший дiйсний корень рiвняння
13 EMBED Equation.3 1415 (1. 64)
де t1, t2, ..., tL - довжини символiв алфавiту.
Експоненціальнiй закон збiльшення числа повiдомлень справедливий i тодi, коли в кодi є детермiнiстськi або ймовiрноснi обмеження кiнцевої тривалостi, але коли ми маємо дiло з так званими ергодичними повiдомленнями, де довжина повiдомлення значно бiльша, нiж довжина обмежень (пiд кiнцевою довжиною обмежень ми розумiємо, що обмеження розповсюджується тiльки на кiнцеве число наступних символiв).
Проiлюструємо сказане прикладом. Нехай за допомогою двiйкового цифрового коду потрiбно передати ординати електрокардiограмми з точнiстю до 1%. Яку довжину (скiльки розрядiв) двiйкового коду потрiбно взяти для цiєї мети? Оскiльки задана точнiсть 1%, то кiлькiсть рiзноманiтних повiдомлень (рiзноманiтних числових значень електрокардiограмми) буде N=100; L=2. Отже, n визначається з формули 100=2n, або найближче бiльше цiле n=7. Отже, для цифровой передачi електрокардiограмми зi згаданою точнiстю достатньо скористатися семирозрядним двiйковим кодом.


КОДИ З ВИЯВЛЕННЯМ ТА ВИПРАВЛЕННЯМ ПОМИЛОК

Кодування інформації

Кодуванням називається процес встановлення певної вiдповiдностi мiж повiдомленнями i тiєю системою символiв, за допомогою яких цi повiдомлення передаються. Сама система символiв називається кодом.
Основнi цiлi кодування наступнi.
1. Надання повiдомленням максимально короткої (стислої) форми з метою збiльшення пропускної спроможностi каналу, зоокрема для кращого використання пам'ятi в математичних машинах.
2. Надання повiдомленням форми, зручної для подання їх за допомогою електричних або механiчних сигналiв.
3. Максимальне спрощення логiчних i обчислювальних операцiй над повiдомленнями. Наприклад, якщо кiлькiснi повiдомлення представленi десятковим кодом (десяткова система числення), то для виконання операцiї множення необхiдно було б реалiзувати фiзично в пам'ятi машини таблицю множення. Якщо ж цi повiдомлення кодувати двiйковим кодом (двiйкова система числення), то оскiльки всi символи коду - одиницi або нулi, то потреба в таблицi множення пропадає; множення на нуль дасть нуль, а множення на одиницю зводиться до повторення числа.
4. Максимальна помiхостійкiсть лiнiї зв'язку i приладiв передачi i обробки iнформацiї.
Звичайно, створити код, що задовольняв би всiм перерахованим умовам, практичнi неможливо. Тому в залежностi вiд головних вимог, що накладаються системою або частиною системи, вибирають код, що краще всього задовольняє якiйсь з цих умов. При цьому нерiдко для однiєї частини системи використовують одну систему кодування, а для iншої - iншу. Стикуючи їх за допомогою приладiв, що переводять один код в iнший.
Так, наприклад, для лiнiї передачi iнформацiї, де важлива максимальна швидкiсть передачi повiдомлень, тобто максимальне використання пропускної спроможностi каналу, код слiд вибирати по першiй умовi. В цьому випадку може виявитися найбiльш зручним метод кодування Фано. Однак такий код являє собою код змiнної довжини, внаслiдок чого вiн незручний для виконання логічних i обчислювальних операцiй. Тому для обчислювальних приладiв системи бажаний код, що задовольняє третiй умовi, i т. д.
Найбiльш часто ми зустрiчаємось з проблемою кодування, коли маємо дiло з кiлькiсними повiдомленнями. Всяка система числення в принципi є певним кодом. Наприклад, в десятковiй системi число 123 представляється в виглядi: 1·102+ 2·101+ 3·100, тобто в виглядi суми мiр десятки. При цьому кодом числа є коефiцiенти при цих мiрах, тобто в даному випадку 123. Алфавiт такого коду складається з 10 символiв 0, 1, 2, 3, ..., 9, тобто L=10. Аналогiчно в двiйковiй системi числення, числа представляються в виглядi суми мiр двiйки. Наприклад, число 14 представляється в виглядi 1·23 + 1·22 + 1·21 + 0·20 або 1110. Тут кодом є коефiцiенти при вiдповiдних мiрах двiйки, i, отже алфавiт коду мiстить два символи - 0 i 1, тобто L= 2.
Декодування - процес, зворотний кодуванню. Вiн полягає в переходi вiд системи символiв до повiдомлень на звичайнiй мовi. Отже, процес декодування використовує ту ж систему вiдповiдностi, але в зворотньому напрямку. В принципi, код - це мова даної iнформацiйної системи. Тому кодування i декодування - це перехiд з однiєї мови на iншу.
Якщо в якостi сигналу, що передає iнформацiю, використовується безперервний сигнал, та вiдповiднiсть мiж повiдомленням i сигналом звичайно представляється за допомогою масштабного множника
х(t) =me (t). (1.86)
Тут x(t) - деяка кiлькiсна величина (повiдомлення), e(t) - безперервний фiзичний сигнал (наприклад, електрична напруга), m -масштабний множник. Безперервнi сигнали використовуються головним чином для передачi кiлькiсної iнформацiї, наприклад математичних змiнних в обчислювальних машинах безперервної дiї.
Навпаки, при дискретних сигналах навiть при передачi кiлькiсної iнформацiї використовуються коди, i в принципi окремi сигнали передають символи кодiв. Оскiльки кiлькiсть рiзноманiтних символiв обмежена (алфавiт коду), то достатньо мати всього декiлька дискретнiх рiвнiв сигналу для передачi будь-якого повiдомлення. Останнє дозволяє iстотно збiльшити точнiсть i помiхостiйкiсть систем передачi i обробки iнформацiї, бо тiльки дуже сильнi перешкоди можуть викривити сигнал, що передаеться, настiльки, що на приймальному кiнцi даний рiвень сигналу, котрий представляє даний символ, може бути прийнятий за iнший рiвень сигналу котрий представляє iнший символ. Саме тому цифрова електронна математична машина, де iнформацiя представлена дискретним кодом (тому вона i називається цифровою), значно точнiша, нiж математична машина безперервної дiї (аналогова).
Вибiр того або iншого коду визначається головною метою, яку ми переслiдуємо при кодуваннi. Однак незалежно вiд цього будь-який код повинен задовольняти наступнiй основнiй умовi: даний код може служити мовою деякої iнформацiйної системи в тому i тiльки в тому випадку, якщо свобода вибору в кодi (його ентропiя) рiвна або бiльша свободи вибору в iнформацiї (в системi повiдомлень). Справдi, очевидно, необхiдна умова вибору коду полягає в тому, щоб число допустимих комбiнацiй коду Nk було бiльше або рiвне числу рiзноманiтних повiдомлень Nc, тобто
Nk
·
·Nc. (1.87)
Виберемо код постiйної довжини, алфавiт якого складається з L символiв i число позицiй (довжина кодового слова) рiвно n. За допомогою такого коду можна утворити Ln рiзноманiтних комбiнацiй (за вiдсутностi в кодi обмежень)
Nk = Ln. (1.88)
Пiдставляючи (1.88) в нерiвнiсть (1.87), отримаємо
Ln
·
·Nc
або
nlogL
· logNc (1.89)
звiдки
n
· log Nc/log L (1.90)
Умова (1.90) - це умова вибору мiнiмального коду постiйної довжини для даної системи повiдомлень. Тут n - найближче бiльше цiле число, причому якщо має мiсце знак >, то код буде надлишковим.
Так як всi Ln комбiнацiї рiвноможливi, свобода вибору коду рiвна
Hk = logNk = n logL. (1.91)
З iншого боку, максимальна свобода вибору iнформацiї буде при рiвноможливих повiдомленнях, i в цьому випадку вона рiвна
Hc= logNc. (1.92)
Порiвнюючи (1.91), (1.92) з (1.89), отримаємо, що умова (1. 89) рівносильна
Hk
· Hс (1. 93)
Таким чином, свобода вибору в кодi повинна бути бiльша або рiвна свободi вибору в системi повiдомлень. Якщо ж iмовiрностi рiзноманiтних повiдомлень неоднаковi, то необхiдна рiвнiсть в (1. 87) або (1. 89) призведе до нерiвностi в (1.93) (так як log Nс>Hc), тобто в цих випадках код постiйної довжини надлишковий. При нерiвноможливих повiдомленнях отримати рiвнiсть водночас в (1. 87) i (1. 93), тобто отримати код, оптимальний в сенсi мiнiмуму довжини повiдомлень, можна тiльки за допомогою коду змiнної довжини.

1.3.2 Коди з виявленням i виправленням помилок

До цих пiр ми розглядали надлишковiсть як небажане явище, що приводиться до надмiрного збiльшення коду. В цьому роздiлi ми покажемо, що в багатьох випадках корисно спецiально вводити надлишковiсть з метою збiльшення помiхостiйкостi системи, передбачаючи можливiсть вiдкриття i виправлення помилок при передачi iнформацiї.
Найбiльш простим засобом виявлення на приймальному кiнцi можливої помилки в повiдомленнях, що передаються є так звана, перевiрка на парнiсть. Припустимо, ми передаємо iнформацiю за допомогою двйкового коду i припустимо, що група з n символiв може мiстити не бiльш однiєї помилки. Для здiйснення перевiрки на кiнцi, що передає, розбиваємо кожне повiдомлення на групи з m=n-1 символiв. До кожної групи дописуємо один символ так, щоб сума цифр в отриманiй групi з n символiв була парною. Наприклад, при n=6
сигнал Провiрочний сигнал що
символ передається
10110 1 101101
10111 0 101110
Це дозволяє на приймальному кiнцi вiдразу виявити одноразову помилку, якщо прийнятий сигнал виявиться непарним. Для цього прийняте повiдомлення дiлять на групи з n символiв i визначають парнiсть суми цифр кожної групи. Пiсля перевiрки останнiй символ в кожнiй групi вiдкидається.
Однак такий простий засiб не дозволяє з'ясувати, в якому саме мiсцi нашого коду вiдбулася помилка. Крiм того, такий пiдхiд не дозволяє виявити подвiйну помилку, бо помилковий сигнал залишиться парним.
В 1950 г. Р. Хеммiнг поклав початок дуже важливим роботам по створенню кодiв, що виявляють i виправляють помилки, запропонований ним пiдхiд полягає в додаваннi не одного, а декiлькох провiрочних символiв i здiйсненнi декiлькох перевiрок на парнiсть в вiдповiдностi з виробленими правилами.
Розглянемо основну iдею цього методу. Маємо сукупнiсть з n двiйкових символiв i припускаємо, що в кодах довжиною n не зустрiчається бiльше однiєї помилки. З n символiв кодового слова m символiв будемо використовувати для передачi сигналу (повiдомлення), а iншi k символiв - для перевiрки
n=m+ k. (1. 94)
За допомогою k провiрочних символiв можна скласти 2k рiзноманiтних комбiнацiй (рiзноманiтних двiйкових чисел), кожна з котрих повинна вказувати на один з наступних фактiв:
1) помилки немає; 2) помилка в першому символi; 3) помилка в другому символi i т. д.; n+1)помилка в символi номер n. Всього одержується n+1 вказiвка. Звiдки слiдує умова
2k(n+1. (1.95)
Умова (1.95) дозволяє вибрати найменше число провiрочних символiв, необхiдних для виявлення i виправлення одиничної помилки в кодi довжиною n символiв. Таким чином, k - найменше цiле число, що задовольнить (1. 95). Сказане iлюструє таблиця, в якій найбiльше число символiв n може бути перевiрене застосуванням вiд 1 до 5 проверочнiх символiв k.
Кількість перевірочних символів k
Всього символів n
Інформаційні символи
m =n-k

1
1
0

2
3
1

3
7
4

4
15
11

5
31
26


Спочатку розглянемо метод Хеммінга на прикладi третього випадку таблицi, так званого коду '4 з 7', де чотири двiйкових символа видiленi для iнформацiї, а три - для перевiрки. Таким чином, наша мета полягає в виявленнi i локалiзацiї помилок в припущеннi, що в групi з семи двiйкових символiв нiколи не зустрiчається бiльше однiєї помилки. Для цього складемо наступнi провiрочнi суми, в вiдповiдностi з якими на кiнцi, що передає будемо заповнювати вмiст провiрочни розрядiв, а на приймальному кiнцi перевiряти цi суми на парнiсть.
Нехай y1, y2, y3, y4 - вмiст m iнформацiйних розрядiв нашого сигналу (в даному випадку m=4). Крiм того, с5, c6, c7 - вмiст k проверочнiх розрядiв (в даному випадку k=3). Тодi провiрочнi суми мають вигляд:
Сума I: y1+ y2+ y3+ c5,
Сума II: y1+ y2+ y4+ c6, (1. 96)
Сума III: y1+ y3+ y4+ c7,
В залежностi вiд конкретного змiсту символiв y1, y2, y3, y4 встановлюється змiст символiв c5, c6, c7, так, щоб суми (1. 90) були парними. На табл. 1 крестики вiдповiдають методу складання перевiрочнiх сум.На приймальному кiнцi знов складаються всi суми (1.96). Якщо вони парнi, то помилки немає. Якщо виявилася непарною одна з сум, то помилка в провiрочному символi цiєї суми, бо всi iншi
Таблиця 1
Інформація


Перевірка

1
2
3
4
5
6
7


y1
y2
y3
y4
c5
c6
C7


X
X
X

X


Сума І

X
X

X

X

Сума ІІ

X

X
X


X
Сума ІІІ


символи входять i в iншi суми, а вони парнi. Якщо двi суми непарнi, то помилка в тому символi, що входить в обидвi цi суми, але нс входить в третю. Нарештi, якщо всi суми непарнi, то помилка в тому символi, що входить в всi цi суми. Як тiльки визначено, в якому символi помилка, її виправлення не представляє складностi. Потрiбно замiсть даного символу поставити протилежний (якщо стоїть 0, поставити 1, а якщо 1, поставити 0). Проiлюструємо сказане прикладом використання коду “4 з 7”.
Маємо повiдомлення, кодоване двiйковими символами.
0000100010100100.
Подiлимо його на групи по чотири символи в кожнiй
0000 1000 1010 0100.
На кiнцi, кожної з чотиризначних груп доповнимо ще трьома символами (c5, c6, c7), вiдповiдними перевiркам на парнiсть згiдно (1.96).
Тодi отримаємо
0000000 1000111 1010010 0100110.
В пiдсумку повiдомлення, що передається буде мати вигляд 0000000100011110100100100110.
На приймальному кiнцi повiдомлення розбивається на групи по сiм знакiв, здiйснюється перевiрка на парнiсть в вiдповiдностi з сумами (1.96), якщо необхiдно виправляються помилки, а пiсля цього в кожнiй семизначнiй групi усуваються три останнi знаки. Таким чином ми вiдновимо вхiдне повiдомлення. Приклад коду '4 з 7' пояснює загальний метод, запропонований Хеммiнгом. Вiн полягає в наступному. Складаємо стiльки перевiрочних сум, скiльки перевiрочних символiв встановлює нерiвнiсть (1.95). Кожна перевiрочна сума мiстить тiльки один перевiрочний символ ci, i кожний даний провiрочний символ зустрiчається в усiх сумах тiльки один раз. Перший символ y1 (з m iнформацiйних) входить у всi суми, кожний з наступних y2...yk+1 символiв входить в k-1 з k проверочнiх сум. Пiсля цього, якщо m>k iншi yk+2... символiв входять в (k - 2) провірочних сум. Так, можна розмiстити ще 1/2 k (k-1)

Таблиця 2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

y1
Y2
y3
y4
y5
y6
y7
y8
y9
y10
y11
c12
c13
c14
c15

X
X
X
X
-
X
X
X
-
-
-
X
-
-
-

X
X
X
-
X
X
-
-
X
X
-
-
X
-
-

X
X
-
X
X
-
X
-
X
-
X
-
-
X
-

X
-
X
X
X
-
-
X
-
X
X
-
-
-
X


символiв з залишившихся m iнформацiйних i т. д. Цей метод утворення провірочних сум наочно iлюструє приклад коду '11 з 15' (табл. 2).
Викладене поширюється i на бiльш складнi випадки, коли код може водночас мiстити двi помилки, три i т. д. При цьому умова (1.95), кiлькiсть необхiдних провірочних символiв, змiнюється. Наприклад, якщо припустити, що код може мiстити двi помилки, то до n+1 вказiвки (помилок немає, в такому-то мiсцi є одинична помилка) повиннi додатися 13 EMBED Equation.3 1415 вказiвок можливих комбiнацiй по двi помилки, тобто повинно мати мiсце
13 EMBED Equation.3 1415. (1.97)
Якщо в кодi можливi i три помилки, то повиннi додатися ще 13 EMBED Equation.3 1415 вказiвок можливих комбiнацiй по три помилки, тобто
2k>= (n+1) + l/2n(n -1) + 1/3! n(n - 1), (1.98)
i т. д.
Таким чином, ми бачимо, що кiлькiсть провiрочнiх символiв дуже швидко росте. Тому на практицi вигiднiше розбивати все повiдомлення на пiдгрупи так, щоб в кожнiй підгруппi було по можливостi не бiльше однiєї помилки, нiж мати дiло з довгим повiдомленням, припускаючи можливiсть кратної помилки.
Викладенi iдеї можна дуже наочно проiлюструвати геометрично. Уявимо собi, що для передачi можливих N повiдомлень ми користуємось n-розрядним двiйковим кодом. Кожне n-розрядне двiйкове слово можна уявити точкою в n-мiрному просторi, координати якого - значення символiв по кожному розряду (0 або 1). Якщо n=3, то ми маємо звичайний тривимiрний простiр, де означенi точки утворять вершини одиничного куба (рис. 7).

Домовимося називати вiдстанню dij мiж двома кодовiми словами (двома вершинами куба) найменше число їхнiх ребер, що роздiляють їх або, що те ж саме, кiлькiсть порозряднiх не-збiгiв в цих двох словах. Наприклад, вiдстань мiж двiйковими словами 101100 i 100110 рiвна dij =2. Якщо код не володiє надлишковiстю, тобто N=2n, те кожному кодовому слову вiдповiдає своє повiдомлення i мiнiмальний iнтервал при такому кодуваннi dij min рiвний 1. Природньо, що такий код не може виявити помилку, бо будь-яка помилка перекладає дане слово в iнше, вiдповiдне iншому повiдомленню. Цю помилку не можна буде вiдрiзнити вiд iншого сигналу. Якщо ж N<2n, тобто має мiсце надлишковiсть, те не всi вершини куба можна взяти в якостi кодових слiв, вiдповiдних повiдомленням, а тiльки частину з них. Тодi можна вибрати код, при якому dijmin=2, i виявити одну помилку (але не виправити). Дiйсно, наявнiсть помилки призведе до того, що помилкове слово буде стояти вiд iншого кодового слова на iнтервалi, рiвному dij=1. А це для iстинних повiдомлень неможливо. Але подвiйну помилку вже виявити не можна, бо вона переведе наше слово в iнше кодовое слово, вiдповiдне iншому iстинному повiдомленню. Якщо вибрати код з мiнiмальним iнтервалом dij min=3, то одинична помилка призведе до отримання слова, що стоїть на вiдстанi dij=1 вiд вхiдного. Але вiд iнших слiв коду, вiдповiдних iстинним повiдомленням, воно буде вiдстояти мiнiмум на двi одиницi. Це дозволяє знайти викривлене слово (вхiдне), тобто виправити помилку. Таким чином, код з dij min=3 дозволяє виправити одиничну помилку i виявити подвiйну. В загальному випадку, якщо N << 2n (бiльша надлишковiсть), то при мiнiмальнiй вiдстанi мiж словами, рiвнiй dijmin = 2(m+1) (m - цiле, додатнє), можна побудувати код, що виправляє v-кратну помилку (v= 1, 2,..., m) або що виявляє 2v-кратну.


2. Огляд найбільш вживаних
Лінійних штрихових кодів


2.1 Загальний огляд

Як правило той або інший тип штрихкоду вибирають, виходячи з наступних чинників:
Прикладний пакет підтримує тільки один тип коду;
Промислові стандарти диктують той або інший тип коду;
Тип коду вибирається виходячи з умови відповідності іншим системам
і/або обладнанню ,що використається;
Особисті вподобання керівника.

Дуже часто штрихкоди наносять так, як про це просить майбутній продавець даного товару. В цьому випадку виробник, імпортер, або пакувальник при нанесенні EAN-коду використає номер виробника. На тару може наноситися або 13-символьний EAN-код, або 14-символьний ITF. Найбільший по розміру EAN-код, що може бути нанесений, занадто малий і тому може загубитися на великій тарі. Він також вимагає високої точності друку, що неможливо при друкуванню на такому матеріалі, як наприклад, картонні коробки. ITF-код може бути значно більшого розміру і для нього допустимі більші відхилення ширини ліній і пробілів, що робить можливим прямий друк навіть на низкоякісному субстраті. Кожному, хто використовує штрихове кодування в роздрібній торгівлі, слід подумати про використання EAN-кодів. Для торгівлі харчовими продуктами вони є узвичаєним стандартом. Але оскільки багато організацій, що торгують харчовими продуктами, продають зараз багато нехарчових, а продавці наполягають на маркуванні їх за допомогою EAN, тому безліч інших видів продукції доставляється зараз вже маркованими за допомогою EAN. Однак в торгівлі взуттям і ювелірними виробами прийняте маркування за допомогою ITF. Гнучкість цього коду відносно довжини робить його більш придатним, ніж EAN з жорстко фіксованими розмірами. Контрольна цифра в ITF необовязкова, але може використовуватися, з умовою, що прінтер і сканер штрихкода працюють в одному режимі. CODE 39 - мабуть, найбільш розповсюджений в неторгівельній сфері. Його обрали збройні сили і автомобільна промисловість. Якщо вимагаються різноманітні довжини кодів, а також використання літерних символів, найбільш зручним є CODE 39. В поштовій справі знайшов своє примінення штрихкод типу POSTNet. Для кодування великих об’ємів інформації на малій площі застосовують двомірні штрихові коди, такі як PDF-417, DATAMATRIX та ін.
Нижче найвживаніша штрихкодова символіка розглядатиметься більш докладно. Потрібно зазначити основні параметри якими характеризується симоліка штрихових кодів:
Співвідношенням між широким і вузьким елементами - друкованим
відношенням
шириною вузького елементу (часто називають ширина модуля)
комбінаціями штрихів і пробілів для кодування знаків
кількістю знаків в символі
комбінаціями штрихів і пробілів для кодування старт/стоп знаків.
допусками при друці кожного елементу
контрольним розрядом (контрольною сумою)
В даній таблиці наведено основну характеристику найбільш вживаних світових стандартів штрихових кодів.

Таблиця 3

Тип штрихкода
Довжина
Контрол. Розряд
Допустимі символи

1
3 of 9
Різна
-
0-9, A-Z, -.*/+% и пробіл

2
UPC-A
11 цифр
+
0-9

3
UPC-E
6 цифр
+
0-9

4
Interleaved 2 of 5
Різна
-
0-9

5
Code 128 (A,B,C)
Різна
M-103
128 символів ASCII

6
EAN-13
12 цифр
+
0-9

7
EAN-8
7 цифр
+
0-9

8
Health Industry Bar Code (HIBC)
Різна
M-43
0-9, A-Z, -.$:/.   Повинен починатися з "+"

9
Codabar
Різна(Мін. 3 символа)
-
0-9,-,.,$,:,/,+, і коди старт/стопа a, b, c и d

10
Interleaved 2 of 5 without Bars
Різна
M-10
0-9

11
MSI Plessey
Різна
M-10
0-9, Якщо + останній символ, на місто символа + буде добавлена додаткова контрольна сумма MSI

12
Interleaved 2 of 5 (UPC CASE)
13
M-10
0-9

13
UPC 2 digit add
2 цифри
+
0-9

14
UPC 5 digit add
5 цифр
+
0-9

15
Code 93
Різна
-
128 символів ASCII

16
Postnet
Різна
+
0-9

17
UCC/EAN Code   128
19 цифр
+
0-9

18
UCC/EAN Code   128 K-MART   NON EDI
18 цифр
+
0-9

19
UCC/EAN Code   128 Random Weight
Різна,   принаймні 34 цифри
+
0-9

20
Telepen
Різна
+
128 символів ASCII

21
UPS MaxiCode
84
+
0-9, A-Z

22
FIM
1 символ
-
A, B, C або D

23
PDF-417
Різна
+
Всі символи ASCII
2.2 Тип EAN-13, UPC та EAN-8

Цей код частіше інших зустрічається на упаковках імпортних продуктів харчування в супермаркетах. EAN - абревіатура European Article Number (європейський номер товару), а американський еквівалент UPC - абревиатура від Universal Product Code (унивесальный код товару). Існують 2 типи штрихового коду EAN: EAN8, що кодується вісьмома цифрами і EAN13, що кодуєтся тринадцятьма цифрами. Слово 'цифра', а не 'символ', використовується навмисне, тому що EAN (і UPC) можуть містити тільки цифри.
Штрихові коди UPC, на перший погляд, мають вигляд точнісінько такий, як і коди EAN, але вони складаються тільки з дванадцяти (UPS-A) або шести (UPS-E) цифр. EAN International - це добровільна некоммерційна і не урядова міжнародна Асоціація, що складається з національних організацій (в нинішній час 80 організацій в 89 країнах). EAN (European Article Numbering) International управляє міжнародною багатогалузевою системою товарної нумерації і стандартів штрихового кодування, що дозволить ідентифікувати і передавати дані про товари, послуги, підприємства, транспортні одиниці і адресні дані.
Розглянемо структуру штрихового коду типів ЕAN на прикладі EAN-13.
Перші 3 цифри називаються префіксом EAN і присвоюються EAN International. Ними ідентифікуються національні організації. Национальні організації товарної нумерації уповноважені EAN International використовують систему EAN на національному або регіональному рівнях в якості офіційних представників EAN. В окремо взятій країні

або регіоні може існувати тільки один представник EAN Intrernational. Префікси 460-469 в коді EAN-13 присвоєні Росії. Префікс 482 присвоєно ЮНІСКАН/EAN України. Префікс завжди є зісланням на національну організацію. Так префікс 482 означає, що підприємство зареєстроване в Українському відділенні EAN, а зовсім не те, що підприємство знаходиться на території України. В національну організацію України може вступити будь-яке підприємство, наприклад, розташоване на території Німеччини, Казахстану, Росії і т. д., за умови, що воно має своє представництво в Україні. При вступі в ЮНІСКАН/EAN України підприємству буде присвоєний відповідний код, що починається префіксом 482. Аналогічно, наприклад, префікс 50 означає, що підприємство зареєстроване в національній організації Великобританії, а не те, що воно розміщене на англійській території. (Префікси деяких національних організацій складаються з 2 цифр.) Наступні 9 цифр містять номер підприємства, що зареєструвалось всередині національної організації, і номер товару. Структура 9 знаків, що належать номеру підприємства і номеру товару, визначається безпосередньо національною організацією, наприклад:
5 - підприємство/4 - товар,
6 - підприємство/3 - товар,
7 - підприємство/2 - товар і ін.
В нинішній час ЮНІСКАН/EAN України визначило наступну структуру: 4 цифри - номер підприємства, 5 цифр - номер товару. Остання 13 цифра називається контрольним розрядом. Вона призначена для перевірки правильності считування коду EAN скануючим пристроєм. Прочитавши графічне зображення штрихового коду за допомогою сканера і перетворивши його в цифровий код, комп'ютер по спеціальному алгоритму обчислює контрольний розряд і порівнює його із зісканованим з графічного зображення. Збіг зісканованого і обчисленого контрольних розрядів означає правильне считування штрихового коду. В цьому випадку на сканері з'являється відповідний світловий/звуковий сигнал. Якщо код читається погано, то одна або декілька цифр коду можуть бути при зчитуванні викривлені. В цьому випадку сканер не дасть сигнал про правильне зчитування. Аналогічно, якщо хто-небуть придумав свій код з довільних 13 цифр або, якщо контрольний розряд має довільне значення, те цей штриховий код сканером зчитуватися не буде.
Розглянемо алгоритм знаходження контрольного числа(розряду) для коду EAN13.
В процесі знаходження контрольного числа в коді EAN 13 використовуються наступні значення:
МОДУЛЬ: 10
ВАГИ: 131313131313
СУМА: Добутків
Пояснимо це детальніше, розбивши весь процес знаходження контрольного числа на кроки.
КРОК 1: Починаючи з крайнього праворуч розряду, виключаючи контрольний розряд, скласти величини парних розрядів;
КРОК 2: Результат КРОКУ 1 помножити на 3;
КРОК 3: Скласти величини розрядів, що залишалися;
КРОК 4: Скласти результати КРОКІВ 2 і 3;
КРОК 5: Значення контрольного розряду є найменшим числом, що в сумі з величиною, отриманої в КРОЦІ 4, дасть число, кратне 10.
Приклад розрахунку контрольного розряду в коді EAN-13 =467622135746С
4 6 7 6 2 2 1 3 5 7 4 6 C
Крок 1: 6+6+2+3+7+6=30
Крок 2: 30(3=90
Крок 3: 4+7+2+1+5+4 =23
Крок 4: крок 2+ крок 3=113
Крок 5: С=120-113=7

Роз'яснення: наступне за 113 найближче кратне 10 число рівне 120. Тому контрольний розряд в коді EAN-13 буде рівний: 120 - 113=7, а повний номер EAN-13 буде наступним: 4676221357467.
Розглянемо особливості графічної побудови кодів типу EAN-13. Штрихові коди цього типу повинні мати так-звані “тихі зони” з обох боків штрихкоду. “Тихі зони” – незаповнені області, вільні від будь-якого друку, звичайно їх ширина не повинна бути меншою десятикратної ширини найменшого бруска штрихового коду.
Якщо уважно роздивитися штриховий код EAN-13, то можна побачити, що на початку та в кінці, а також посередині штрихкоду є бруски довжина яких більша ніж у інших. Ці бруски є контрольними і використовуються для “регулювання” сканера. Перше число з 13-ти значного коду розташоване зовні цих брусків, решта 12 поділена на дві групи й записані в середині коду. Кожне число закодоване через сім брусків: чорний=1 та білий=0.
Штриховий код використовує три набори бітових рядів для представлення чисел 0-9.
Таблиця 4.
№ Набір А Набір В Набір С
0
0001101
13
0100111
39
1110010
114

1
0011001
25
0110011
51
1100110
102

2
0010011
19
0011011
27
1101100
108

3
0111101
61
0100001
33
1000010
66

4
0100011
35
0011101
29
1011100
92

5
0110001
49
0111001
57
1001110
78

6
0101111
47
0000101
05
1010000
80

7
0111011
59
0010001
17
1000100
68

8
0110111
55
0001001
09
1001000
72

9
0001011
11
0010111
23
1110100
116

Границі: 101
Центр: 01010
Для використання цієї таблиці необовязково знати її всю. Набори В та С можна утворити з набору А слідуючим чином. Набір С рівний запереченню набору А (тобто С=notA), а набір В є записом набору С в зворотньому порядку.
Розділимо умовно наш 13-ти значний код на три групи
N YYYYYY GGGGGG.
Числа позначені в нашій схемі буквою G будуть кодуватися бітовими рядами з набору С. Числа позначені Y кодуються бітовими рядами з групи А або В. Група YYYYYY може приймати такі значення (Таблиця 5):
Таблиця 5.
№ набору
№1
№2
№3
№4
№5
№6

0
A
A
A
A
A
A

1
A
A
B
A
B
B

2
A
A
B
B
A
B

3
A
A
B
B
B
A

4
A
B
A
A
B
B

5
A
B
B
A
A
B

6
A
B
B
B
A
A

7
A
B
A
B
A
B

8
A
B
A
B
B
A

9
A
B
B
A
B
A

Номер набору вибирається в залежності від значення числа N в нашій схемі.
Як бачимо перше число, те що винесено за межі штрихкоду, кодується не брусками штрихкоду, як інші числа, а комбінацією наборів наступних шести чисел. Розглянемо приклад:
ШТРИХОВИЙ КОД: 8 000570 004257
1.Перший символ 8, тому група буде мати вигляд АВАВВА
2.Для чисел 000570 вибираємо бітові ряди зі слідуючих наборів: ABABBA, а для чисел 004257 з набору C
3.Схемою нашого числа буде: 8 ABABBA CCCCCC

Штриховой код EAN8 формується подібно коду EAN13, з тією лише різницєю, що замість пятизначных номерів для ідентифікації компанії і товару використовуються, відповідно, трьохзначні і двозначні номери. Перші дві цифри - номер країни, наступні три цифри - номер компанії, після цього іде унікальний номер товару і остання цифра - контрольна.
Для знаходження контрольного числа в EAN8 використовується той же механізм. Параметри тут будуть наступні:
МОДУЛЬ: 10
ВАГИ: 3131313
СУМА: Добутків.
Штрихові коди типів UPC є різновидами кодів EAN які використовуються виключно на території Сполучених Штатів (аналогічно в Японії використовують аналог цих кодів - JAN).

Рис: UPC-A Рис: UPC-E

9 червня 1997 року американська організація Uniform Code Council прийняла рішення про розширення з 1січня 2005 року кодів UPC-A та UPC-E на один сивол, тим самим привівши їх до стандартів EAN13 та EAN8.

Code39 та CODABAR

Сode39 - алфавітно-цифровий штриховий код. Він був розроблений в 1974 році, і був призначений щоб кодувати 43 символи: 26 букв латинської абетки верхнього регістру, 10 цифр і 7 спеціальних символів(знаків). Він може бути розширений на всі 128 ASCII символи(знаки), використовуючи два символи, що задають схему кодування.
Кожний знак даних, кодований в Code39 складений з 5 чорних брусків (барів) і 4 пробілів для загальної кількості 9 елементів. Кожний брусок (бар) або пробіл є або 'широким' або 'вузьким', і 3 з 9 елементів завжди широкі. Саме тому цей код і отримав свою назву.
Штриховий код включає тиху зону (10x-барів або 0.10 дюймів, що є більшим), символ початку '*', кодовані дані, символ зупинки '*', і знову тиха зона. Символ *’ зірочки використовується тільки як код зупинки і початку. X-бар - ширина самого маленького елементу в символі штрихового коду. Висота брусків(барів) повинна бути принаймні 15-ти кратною довжиною символу або 0,25 дюймів. Повна довжина символу дасться рівнянням:
L=(C+2) (3N+6) X (+C+1)I
Де
L=довжина символу включаючи «тихі зони»
C=число знаків даних
X=X-бар (ширина самого маленького елементу)
N=Відношення широкого бруска до вузького
I=Ширина проміжку між знаками
Таблиця 6.
Character
B1
S1
B2
S2
B3
S3
B4
S4
B5

1
1
0
0
1
0
0
0
0
1

2
0
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·B1-B5 бруски
S1-S4 пробіли
широкий
вузький

В Code39 контрольне число є самим правим символом коду. Щоб обчислити його, потрібно додати ціни всіх символів коду( Таблиця 7), і знайти mod43 з суми. Так, якщо сума була 178, контрольне число буде 6.
Контрольна сума в Code39 використовується рідко, тому що Code39 весь час перевіряє себе; як-тільки що-нибудь, не відповідає формату 3 з 9, воно одразу буде відкинене як хибне.
Приклад: маємо текст “CODE-39”.
КРОК 1: Сума цін: 12+24+13+14+36+3+9=111
КРОК 2: 111mod43=25
КРОК 3: числу 25 відповідає символ “P”
Рядок після кодування: “CODE-39P”

Таблиця 7.
Cимвол
Ціна
Символ
Ціна

0
0
M
22

1
1
N
23

2
2
O
24

3
3
P
25

4
4
Q
26

5
5
R
27

6
6
S
28

7
7
T
29

8
8
U
30

9
9
V
31

A
10
W
32

B
11
X
33

C
12
Y
34

D
13
Z
35

E
14
-
36

F
15
.
37

G
16
space
38

H
17
$
39

I
18
/
40

J
19
+
41

K
20
%
42

L
21
Штрихові коди типу CODABAR будуються аналогічно до Code39. Відмінністю між цими кодами є можливість кодувати в CODABAR тільки цифри в поєднанні з символами: “$”, “-“, ”:”, ”/”, ”.”, “+”. Як і CODE 39, штриховой код CODABAR використовує старт/стоп символи, в якості яких можуть виступати літери “a”, “b”, “c” і “d” в будь-яких комбінаціях: одна - для позначки початку коду і одна - кінця.

INTERLEAVED 2 OF 5

Інший тип штрихового коду - INTERLEAVED 2 OF 5, або ITF, подібно EAN - коду складається тільки з цифр, але, на відмінність від останнього, може мати різну довжину. Основне обмеження штрихового коду ITF - необхідність використання парної кількості цифр, що зв'язано з сумісництвом зі считувальними приладами. ITF код широко використовується в індустрії, де цифрового коду достатньо для опису маркованого об'єкту. Зокрема, при роздрібних продажах на Заході використовується так званий 'зовнішній' код. Цей код формується подібно коду EAN13, але, на відмінність від нього, містить 14 цифр. Перші 3 цифри вказують на країну маркування (для Великобританії - '050'), наступні 5 - номер компанії ('Продукти від Фреда' - '44016'), після цього ідуть п'ять цифр, що вказують на конкретний товар компанії (ці цифри повинні відрізнятися для різних модифікацій товару), і остання, контрольна цифра одержується в результаті арифметичних дій над тринадцятьма попередніми. Змінна довжина коду ITF дозволяє включати в штриховой код конкретні характеристики товару. Наприклад, при роздрібному продажі взуття штриховий код може містити розмір виробів і т. д.
Щоб зрозуміти принцип кодування ITF-кодів, розглянемо спочатку коди 2of5, а потім - їхні відмінності від INTERLEAVED 2 OF 5. В кодах 2 of 5 кожний символ представлений в вигляді 5 ліній, поділлених 4 пробілами, з 1 кінцевим пробілом. 2 з цих 5 ліній жирні, а 3 - тонкі (звідси назва - 2 OF 5). Жирні лінії як правило товщі від тонких в 2.5 рази, але це співвідношення може коливатися від 2,2:1 до 3:1.
В Таблиці 8 наведений принцип кодування (0 означає тонку лінію,
1 - жирну):
Таблиця 8.
Цифрове значення
Комбінація ліній

0
00110

1
10001

2
01001

3
11000

4
00101

5
10100

6
01100

7
00011

8
10010

9
01010


INTERLEAVED2OF5 відрізняється тільки тим, що для кодування цифр використовуються і пробіли. Перші 5 ліній представляють першу цифру, перші 5 пробілів - другу, наступні 5 ліній - третю, 5 пробілів - четверту і т. д.. Отже, код повинен містити парну кількість цифр.3. ДВОМІРНІ штриховІ кодИ

3.1 Загальний огляд

Історія двомірних штрих-кодів розвивалася за двома напрямками. Перше - створення матричних кодів - народилося на початку 80-х з появи двох розробок: Vericode американської фірми Veritec і CP Code японської компанії ID Tech. Наприкінці 80-х представили свої матричні коди Data Matrix і Maxi Code компанії International Data Matrix і United Parcel Services (UPS) відповідно. У 1990 р. канадська фірма Array Tech Systems запропонувала оригінальний варіант матричного коду Array Tag, в якому дані представлялися фігурами гексагональної і октагонального форми. Трохи пізніше - в 1991 р. - з'явився матричний код Code One американської фірми Laserlight Systems. Свій QR Code компанія Denso запропонувала в 1994 р., але слідом за нею - в 1995 р. - з'явилася розробка Aztech Code американської фірми Wellch Allyn.
Другий напрямок - створення квазідвухмерних складених штрих-кодів - почалося в 1985 р. з появи Code 49 американської компанії Intermec, в якому можна розташувати до 8 рядів штрихів на тому ж просторі, що займає лінійний код. Наприкінці 80-х вийшло ще кілька розробок: Codablock німецької фірми Identicode System, Code 16K компанії Laserlight Systems і PDF417 (PDF, Portable Data File) фірми Symbol Technologies (США). І нарешті, в 1996 р. американська компанія Zebra представила претендує на універсальність складовою код Ultracode.
З усіх цих кодів особливої уваги заслуговує PDF417. Він використовується в армії США та інших американських державних службах, його наносять на особисті картки персоналу для ідентифікації особи. Іншою важливою особливістю коду PDF417 є вперше вбудований в нього метод корекції помилок Ріда - Соломона. Цей метод спочатку розроблявся математиками Рідом і Соломоном з компанії Hughes Aerospace для космічних зондів типу "Вояджер" і призначався для підвищення стійкості прийому та розпізнавання слабкого і зашумленного радіосигналу. У разі двомірного штрих-коду метод забезпечує читання і декодування зображення, навіть якщо його значна частина зіпсована (наприклад, відірвана або закреслена).
Двомірні коди виявляються незамінними, наприклад, в автономних системах ідентифікації або при необхідності зберігання складних ієрогліфів таких мов, як японський або китайський. Практично всі сучасні технології двомірних кодів, на відміну від одновимірних, містять засоби корекції помилок і, отже, гарантують більшу надійність захисту даних.
Як ми вже говорили, двомірні коди діляться на складові і матричні. Складовою код являє собою послідовність лінійних кодів, розмістити яку на тій же площі, що і одновимірний код, вдається шляхом зменшення довжини штрихів. Закладена в цьому коді простота форм (прямокутники штрихів і пробілів) дозволяє зчитувати його за допомогою відносно нескладних лазерних сканерів або лінійних рідерів. Матричний код являє собою частково заповнену чорним барвником сітку з (в більшості випадків) квадратних модулів - осередків даних. Такий код зчитується вже не лінійним, а спеціальним майданних рідером .

3.2 MaxiCode та PDF417

MaxiCode - це високо вмісниий машино зчитуваний код, створений для грузоперевезень і вантажу приймальних систем. Код зводиться до одного стандартного розміру - дюйм на дюйм при допустимих відхиленнях, відповідних термічної лазерного друку. Він може вмістити в себе 100 знаків інформації, стільки ж, скільки містить 19-дюймовий стандарт Коду 128. Може бути включена будь-яка інформація, що стосується розглянутої продукції, а саме її вага, порядковий номер, тип матеріалу, класифікація, ступінь небезпеки. Якщо цього недостатньо, то може бути використано аж до восьми MaxiCode разом. При цьому при формуванні етикетки на деталі портативної може бути поміщене необхідну кількість інформації. Це в жодному разі грузоперевезень дає можливість мати всю інформацію про деталі, яка в будь-який момент доступна без наявності бази даних.

рис. MaxiCode

PDF417 (англ. Portable Data File - переносимий файл даних) -двовимірний штрих-код, що підтримує кодування до 2710 знаків. Був розроблений і введений в 1991 році фірмою Symbol Technologies. В даний час PDF417 широко застосовується в ідентифікації особистості обліку товарів, при здачі звітності до контролюючих органів та інших областях. Формат PDF417 відкритий для загального використання. Може містити до 90 рядків. Кожен рядок складається з :
стартового і стопового шаблону.
набору ключових слів (КС) :
лівий і правий індикатори - містять інформацію про номер рядка, кількості рядків і стовпців, рівні корекції помилок;
до 30 КС даних, що містять як безпосередньо дані, так і інформацію для відновлення пошкоджених КС.
Кожне КС складається з 4 штрихів і 4 прогалин, ширина КС в 17 разів більше мінімального штриха або пробілу - звідси числовий суфікс в позначенні формату PDF417. Підтримує три типи даних: текст (ASCII), байти і числа.

рис. PDF417

Специфікація символіки PDF417 передбачає можливість корекції помилок або, інакше кажучи, можливість повноцінного зчитування частково пошкодженого символу. Пошкодженням ми називаємо будь-яке спотворення символу, викликане неякісного друку, попаданням бруду, перекриттям його іншими об'єктами, а також невдалими умовами сканування (ракурс, освітлення, відстань до сканера) та іншими явищами, через яких зображення штрих-коду, одержуване сканером, буде неякісним. Корекція помилок реалізується за рахунок того, що в символі кодуються не тільки дані користувача, але ще й спеціальна послідовність кодових слів, названих кодовими словами корекції помилок.
У специфікації штрих-коду передбачені 9 рівнів корекції помилок, кожному з яких відповідає своя кількість кодових слів корекції помилок. Якщо s = 0 ... 8 - це рівень корекції помилок, то відповідне йому кількість кодових слів одно 2(s +1). Створення цієї послідовності здійснює конкретний генератор символів PDF417. Рівень корекції помилок задається користувачем. Чим вище рівень корекції, тим більші пошкодження символу допустимі при збереженні можливості зчитування. Наприклад, при s = 0 зчитування стає неможливим при пошкодженні навіть одного знака символу, тоді як рівень s = 4 гарантує зчитування символу, в якому пошкоджено до 15 знаків символу, а в деяких випадках і до 30.


3.3 QR-код та Data Matrix

QR-код (англ. quick response - швидкий відгук) - матричний код (двовимірний штрихкод), розроблений і представлений японською компанією «Denso-Wave» в 1994 році.
При розробці двомірного матричного штрих- коду фірми Denso особливу увагу було приділено швидкості зчитування / декодування. Представники компанії стверджують , що їм вдалося досягти на порядок більш високої швидкодії - 30 етикеток в секунду (кожна ємністю 100 символів) проти максимум 3 етикеток в секунду ( такої ж ємності ) в кодуванні Data Matrix або PDF417 . Секрет полягає в застосуванні комбінованого методу : зчитування відбувається відразу по всіх напрямках , а прискорити процедуру декодування допомагають спеціальні детектори положення ( вкладені квадрати , розташовані в трьох кутах етикетки ) . Завдяки цим піктограм сканер легко і швидко розбирається як в розмірі коду , так і в орієнтації етикетки на площині.
Максимальна кількість символів, які поміщаються в один QR-код:
цифри - 7089;
цифри і букви (латиниця) - 4296;
двійковий код - 2953 байт (отже, близько 2953 літер кирилиці в кодуванні windows-1251 або близько 1450 літер кирилиці в utf-8);
ієрогліфи - 1817.
Хоча термін «QR code» є зареєстрованим товарним знаком
«DENSO Corporation», використання кодів не обкладається ніякими ліцензійними відрахуваннями, а самі вони описані і опубліковані в якості стандартів ISO.
QR коди використовують алгоритм Ріда-Соломона (Reed-Solomon) для корекції помилок. Це дозволяє без проблем зчитувати коди, які якимось чином пошкоджені - затерті, перекреслені, і т.п. QR коди мають 4 рівня корекції помилок, які відрізняються кількістю інформації для відновлення і відповідно кількістю корисної інформації, яку можна відновити при пошкодженні коду. Рівні корекції і відповідні відсотки інформації, які можливо відновити, наступні:
L 7%
M 15%
Q 25%
H 30%

Рис. QR-код

Код може бути розділений на декілька кодів меншого розміру, причому інформація, збережена в наборі кодів, відновлюється у вигляді єдиного блоку даних. Один символ може бути розкладений в набір до 16 символів меншого розміру, завдяки чому можна підвищити розмір модулів штрих-коду при розміщенні на обмеженій площі (наприклад, у витягнутій прямокутної області). За рахунок такого підходу підвищується надійність зчитування даних. 
QR-код дозволяє ефективніше (на меншій площі при однаковому розмірі модуля), ніж Aztec і Data Matrix кодувати великі обсяги цифрових даних. Символіка Data Matrix поступається QR коду при кодуванні більше 88 цифр, Aztec поступається QR коду при кодуванні більше 170 цифр. Але по ефективності кодування тексту QR код значно поступається Aztec, а Data Matrix перевершує тільки при обсязі тексту більшому 298 символів. Однак, при кодуванні тексту набраного прописними (заголовними) літерами ефективності QR код і Aztec близькі, а Data Matrix поступається QR код вже при кодуванні 88 букв.
Доступність для широкого кола користувачів зробила QR код дуже поширеною символікою і сприяла появі нових областей застосування штрих-кодів. Основні області застосування QR коду:
Реклама та розваги (зберігання web - посилань, контактної
інформації)
Логотипи, що містять інформацію про фірму
Візитки (код містить детальну інформацію про людину)
Туризм (для надання web - посилання або інформації про об'єкт)
Електронні квитки (код пред'являється на моніторі мобільного
пристрою)
Проїзні квитки (друкується на квитку) маркування продуктів

Data Matrix - був розроблений компанією RVSI / Acuity CiMatrix (зараз частина концерну Siemens AG). Код застосовується для маркування:
- Медична промисловість;  
- Поштові перевезення;  
- Електронна промисловість;  
- Автомобілебудування;  
- Харчова промисловість;  
- Авіакосмічна та оборонна промисловість;  
- Енергетичне машинобудування.
Кожен код DataMatrix містить дві суцільні пересічні лінії у вигляді букви L, для орієнтації пристрою, що зчитує, дві інші кордони коду складаються з перемежованих чорних і білих точок і служать для вказівки розмірів коду зчитує.
Особливості DataMatrix коду :
Стандартизація (прийнятий міжнародний стандарт ISO/IES16022 , готується російський стандарт)
Велика інформаційна ємність (більше 2000 букв або 3000цифр)
Висока швидкість розпізнавання і декодування
Низькі вимоги до якості поверхні, на которуюнаносітся мітка
Розпізнавання не залежить від фону зображення
У символу допускається дві форми - квадрат і прямокутник, це полегшує вписування мітки в наявне на виробі простір
Найбільш поширене застосування DataMatrix - це маркування невеликих об'єктів, наприклад мікросхем, оскільки дозволяє закодувати 20 символів в зображенні розміром 3-3 мм, який може бути лічений без проблем. Загалом-то розмір коду обмежений тільки технологічно, як і у випадку будь-якого іншого 2D коду, але оскільки DataMatrix - це відкритий стандартизований код, багато компаній його використовують для своїх цілей. Цим можна пояснити його широке поширення.


Рис. Data Matrix

Коди DataMatrix складаються з модулів, зістикованих один з одним. Всього можливо закодувати до 3116 символів ASCII. Коди повинні містити парна кількість модулів по вертикалі і горизонталі. Більшість штрих кодів квадратні, але в цілому можна використовувати і прямокутні коди. Всі коди використовують корекцію помилок стандарту ECC200, який, у свою чергу, використовує алгоритм Ріда - Соломона для кодування / декодування даних. Це дозволяє відновити у разі пошкодження коду до 30% корисної інформації.

3.4 Microsoft Tag та Aztec Code

Microsoft Tag - двовимірний кольоровий штрихкод (High Capacity Color Barcode - HCCB), розроблений Microsoft. Був спеціально розроблений для розпізнавання за допомогою фотокамер, вбудованих в мобільні телефони. Призначений для швидкої ідентифікації та отримання на пристрій заздалегідь підготовленої інформації, прив'язаної до коду і зберігається на сервері компанії Microsoft. Просунуті методики обробки зображень дозволяють декодувати навіть розфокусовані знімки, зроблені з використанням об'єктивів з нерухомою, властивих більшості стільникових телефонів.
Відмінності від матричних кодів, переваги та недоліки:
Коди є кольоровими, отже, вимагають застосування кольорових друкуючих і відеоконтрольних пристроїв. Якщо кольорові монітори і камери в даний час складають переважну більшість, чорно-білі принтери все ще досить широко поширені, але створення чорно-білих тегів підтримується штатно.
Використання кольорових трикутників дозволяє зберігати більшу кількість інформації при тому ж фізичному розмірі елементів зображення;
На поточний момент вся інформація зберігається на серверах Microsoft, а отже вимагає підключення до Інтернету мобільного пристрою. Збій мережі, спустошений рахунок або відсутність зв'язку з мобільним оператором унеможливлюють розпізнавання кодів.
Інформацію несуть виключно невеликі кружечки в центрах трикутників і кінці синхронізаційних ліній. На всьому іншому просторі може бути що завгодно, тому можливі MS Tag'і з малюнками.
Технологія чутлива до якості і чистоті рамки коду, наприклад, напис, зроблений відразу під чорною рамкою коду, робить його невалідним і може привести до збою розпізнавання.
Коди чутливі до геометричних спотворень, тому для їх використання потрібно плоска поверхня. З цієї ж причини на розпізнавання впливає кут, під яким код видно зчитувальний пристрій.


Рис. Microsoft Tag

Сам код зберігає власний номер довжиною 105 двійкових розрядів (13 байт плюс один додатковий біт, для контролю). Програма-зчитувач відправляє цей номер на сервер, який у відповідь відправляє інформацію, прив'язану до тегу.
Незалежно від того, яка саме інформація прив'язується до коду, необхідно ввести його заголовок. Він повинен обов'язково починатися з латинської літери. За бажанням можна додатково ввести невелику замітку (її не слід плутати з довільним текстом при отриманні кодів з прив'язаною інформацією цього типу).
Інформація, прив'язана до тегу, може бути в будь-який момент відредагована його власником скільки завгодно разів. При наступних зчитування тега сервер буде відправляти нову, виправлену інформацію. Можна також видалити інформацію, прив'язану до того чи іншого тегу, з сервера зовсім, при зчитуванні такого тега програма буде видавати помилку « An error occured processing the code » («При обробці коду виникла помилка»). Відновлення працездатності такого тега неможливо.

Aztec Code - двовимірний матричний штрих-код. Розроблено в 1995 році доктором Andrew Longacre, Jr., дослідником з фірми Welch Allyn Inc. (пізніше Hand Held Products Inc., зараз Honeywell Imaging and Mobility). Код був опублікований фірмою AIM International в 1997 році, і хоча на код був отриманий патент, він був переданий в суспільне надбання.

Рис. Aztec Code
Особливості Aztec : 
- Розмір від 15x15 до 151x151 модулів; 
- Чітка структура штрих-коду Aztec дозволяє відмовитися від вільної
зони (чистої області навколо штрихового коду). Він може бути
розташований впритул до тексту, іншим штрих-кодами і т.п.; 
- Сканери VMC зчитують штрих-коди типу Aztec повернені під
довільним кутом, в дзеркальному відображенні або інвертовані за
кольором; 
- Обсяг кодуемої інформації в одному штрих-коді: від 6 довільних
байт (або 12 букв/13 цифр) до 1914 довільних байт (або 3067
букв/3832 цифр). Значення вказані для рекомендованого
стандартом рівня корекції помилок; 
- Система корекції помилок призначена для збереження цілісності
даних при пошкодженні штрих-коду. Рівень корекції помилок
користувач може задавати самостійно, виходячи з передбачуваних
умов застосування штрихового коду. Зокрема, стандарт Aztec
дозволяє створити штрих код, який буде зчитуватися при
пошкодженні до 90 % його площі (за умови збереження ключових
елементів його структури);
- Структурний з'єднання дозволяє розподіляти інформацію на кілька
штрих-кодів (до 26-ти), що може бути корисно при розміщенні
штрих-кодів в умовах обмежень на місце розташування і розміри
(наприклад, іноді зручніше розташувати поруч кілька невеликих
штрих-кодів, ніж один великий). Також структурне з'єднання може
використовуватися для кодування великих обсягів інформації, що
не поміщаються в одиночний штрих-код; 
- Можливість кодувати довільні 8-ми бітові послідовності,
наприклад, літери різних алфавітів і будь-які дані в призначеному
для користувача форматі; Підтримка настроювальних символів,
застосовуваних для настроювання сканера за допомогою штрих-
коду; 
- Підтримка рун - невеликих (11x11 модулів) штрих-кодів, що містять
один байт інформації; 
- Підтримка функціонального коду 1 (FNC1); 
- Формат Aztec відкритий для загального користування.

Декодування Aztec Code виконується послідовно.
Виконувється читання символу Aztec Code.
Штрих-код Aztec Code "знайдено" на відсканованої зображенні
завдяки мішені, центр якої надійно ізольований від країв (подібно
острівця, розташованого в центрі озера, що знаходиться на острові в
центрі великого озера). Як тільки виявлена область мішені, кожне кільце мішені простежується для уточнення місця розташування центру, одночасно знаходяться 4 кута. Напряму і відстані між сусідніми кутами далі використовуються для оцінки напряму і масштабу основних осей символу. Залежно від кута сканування, вони можуть перетинатися під непрямим кутом і мати різний масштаб.
Знову починаючи з центру, місця розташування модулів розраховуються до країв символу шар за шаром з уточненням позицій, зберігаючи їх відцентрувати щодо країв сусідніх позицій. Цей процес названий "нарощуванням кристала" триває до досягнення першого шару даних, розташованого за мішенню. Далі, елементи орієнтації по кутах цього граничного шару дозволяють визначити перебором чотирьох можливих варіантів орієнтації та їх дзеркальних відображень, напрямки основних осей символу (яке "Північ", а де " Схід"). Далі, біти рядка режиму визначені, виконана корекція помилок, і розібрані для визначення розміру декодуємого символу і довжини закодованого повідомлення.
Якщо шарів даних чотири або менше (включаючи всі Компактні символи), зона нарощування кристала продовжується назовні для досягнення меж поля даних. Для великих символів лінійна версія нарощування кристала використовується замість визначення центрів всіх модулів решітки прив'язки до границі символу    . Ці позиції потім інтерполюються для визначення розрахункових точок для всіх модулів даних. Кожна процедура дає бітову карту вмісту області даних, яка потім перетвориться з спіралі в послідовність кодових слів.
Якщо будь-які кодові слова, навіть містять одиночні модулі, випадають з відсканованої картинки, або з'являються неправильні кодові слова, що вимагають "підчищення", використовується алгоритм корекції помилок. Якщо процедура корекції помилок завершена успішно, сканер подає сигнал і закодоване повідомлення реконструйовано з послідовності кодових слів.
Поширення штрих кодів Aztec:
В Залізниці штрих-код використовується залізничними операторами Deutsche Bahn, Trenitalia, Nederlandse Spoorwegen і Swiss Federal Railways для квитків проданих онлайн та роздруковані клієнтами. Оператори Heathrow Express і National Express East Coast, використовують штрих-код як електроні квитків, що доставляються на мобільні телефони і показуються з їх екранів, а також для самостійного роздрукування. Штрих-коди скануються ручним сканером при перевірці квитків контролером.
В авіалініях Aztec Code був обраний міжнародною асоціацією повітряного транспорту для електронних квитків (стандарт BCBP IATA) Деякі авіакомпанії (зокрема, російська S7 Airlines) відправляють штрих-коди Aztec code на мобільні телефони пасажирів в якості електронних (або безпаперових) квитків. Авіакомпанія Air New Zealand буде використовувати Aztec code для квитків всередині країни, але впровадження цієї системи ще в процесі.
Польські реєстраційні документи на автомобілі містять в собі штрих-код Aztec code для автоматизованого розпізнавання даних. Проводиться робота зі страховими компаніями для того, щоб вони автоматично заповнювали відповідні поля укладення контракту, розпізнаючи штрих-код з цифрової фотографії документа.
4. Створення самокорегуючого
штрихового коду

4.1 ПОСТАНОВКА задачі

Задача, яка буде описана тут, була сформульована під час введення на деякому великому підприємстві комп'ютеризованої системи пропусків. Кожен працівник мав свій 6-ти значний ідинтифікаційний код, котрий разом з фотографією та іменем працівника був нанесений на пластикову картку-перепустку. Але для автоматизації контролю за переміщенням працівників необхідно було забезпечити можливість зчитувати та аналізувати інформацію з цих карток-перепусток і для ЕОМ. Таку можливість можна забезпечити наявністю на перепустці магнітної стрічки або ж штрихового коду. Магнітна стрічка в данній ситуіції не є оптимальним вибором, в звязку з більшою вартістю як виготовлення такої картки так і її обслуговування. Головною перевагою магнітної картки є можливість збереження більшої інформації про власника, ніж при застосуванні штрихового коду, але в нашому випадку такої потреби немає - достатнь зберігати інформацію про ідинтифікаційний код робітника, та можливо ще яку-небуть (рівень доступу, час роботи, і т.п.).
Таким чином оптимальним рішенням ціеї задачі є застосування штрихового коду, який здатний кодувати 6-8 числових символів. Але використання якого-небуть із загальновживаних типів штрихових кодів виявилося ускладненим спицифікою використання карток-перепусток - через необхідність весь час носити їх на одязі, картки поступово забруднювалися, на їх поверхні з'являлися подряпини. Все це не впливало на можливість читання інформації людиною, але при використанні сканерів штрихових кодів кількість помилок з часом дуже швидко збільшувалась, виникала потреба в заміні картки-перепустки.
Всі ці проблеми в кінці-кінців привели до формулювання слідуючої постановки задачі: необхідно створити новий тип штрихового коду, основними вимогами до якого є простота, не вибагливість до скануючого пристрою, можливість кодування 6-8 числових символів та висока стійкість до помилок.


4.2 Хід роботи

Розглянувши основні методи, що застосовуються до побудови штрихових кодів, та зформулювавши постановку задачі, що стоїть перед нами, можемо безпосередньо приступати до її розв'язання.
Введемо наступну термінологію:
Алфавітом штрихкоду назвемо множину символів з яких складається інформація закодована в цьому штриховому коді.
Бітовий ряд - це послідовність скінченого числа "0" та "1" (в графічному представленні - білих та чорних штрихів), яка задає один символ алфавіту штрихкоду.

Вияснимо детальніще вимоги до нашого штрихового коду:
Вимога 1. Мінімальна кількість символів, яку повинен містити штрихкод - 6, але можливо це число варто збільшити до 7 або 8 символів вводячи резервне або контрольне число.
Вимога 2. Алфавіт нашого штрихового коду складається тільки з 10 цифр 0,1, ...,9. Одже на кодування одного символа нам знадобиться min 4 біти 24=16 (23<10). Насправді ця кількість в нас буде дещо більшою, за рахунок введення контрольних бітів та накладення деяких умов. Однією з таких умов буде наступна.
Вимога 3. Для запобігання злиття двох сосідніх бітових рядів, необхідно щоб кожен з таких рядів розпочиновся з 0 та закінчувався 1-цею.
Вимога 4. Велика кількість підряд йдучих однакових символів збільшує імовірнісь помилки. Тому слід накласти ще одну умову: в бітовому ряді не повинно бути підряд біль ніж 3 нулів чи одиничок.
Вимога 5. Як зазначалося в вимозі 2, в наслідок виимог 3-4, на кодування одного символа потрібно 6 біт.
Наш штриховий код буде забезпечено властивістю самовиправлення помилок, яка буде базуватися на методі Хеммінга. Для цього нам необхідно вияснити яку кількість бітів ми відведемо під перевірочні. Виходячи з відомої формули 2k>n+1, де n - загальна кількість бітів, k - кількість провірочних бітів, m=n-k - кількість інформаційних бітів, отримуємо наступну таблицю:
Таблиця 9.
k
n
m=k-n

1
1
0

2
3
1

3
7
4

4
15
11

5
31
26

6
63
57

7
127
120

8
255
247

Мінімальне число бітів в бітовому ряді 6, якщо під інформаційні ми відведемо 26 біт, то ми зможемо кодувати 26/6=4 символи. Така кількість є недостатньою для нашої задачі, тому виділимо під інформаційні 57 бітів, так ми зможемо кодувати до 57/6=9 символів, що є навіть надлишково для нас.
В наступній таблиці записано всі можливі 6-ти значні бітові ряди, що задовільняють нашим умовам.
Таблиця 10.
1
000101

2
000111

3
001001

4
001011

5
001101

6
010001

7
010011

8
010101

9
010111

10
011001

11
011011

12
011101

Цієї кількості бітових рядів достатньо, щоб кожному символові нашого алфавіту штрихового коду поставити у відповідність один з них. Але розглянувши також і матрицю кодових відстаней цих бітових рядів (Таблиця11), мусимо зазначити деякі недоліки цього набору бітових рядів.
Таблиця 11.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2

1
0
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
2

2
1
0
3
2
2
3
2
2
1
4
3
3

3
2
3
0
1
1
2
3
3
4
1
2
2

4
3
2
1
0
2
3
2
4
3
2
1
3

5
1
2
1
2
0
3
4
2
3
2
2
1

6
2
3
2
3
3
0
1
1
2
1
2
2

7
3
2
3
2
4
1
0
2
1
2
1
3

8
1
2
3
4
2
1
2
0
1
2
3
1

9
2
1
4
3
3
2
1
1
0
3
2
2

0
3
4
1
2
2
1
2
2
3
0
1
1

1
4
3
2
1
3
2
1
3
2
1
0
2

2
2
3
2
3
1
2
3
1
2
1
2
0


В різі виникнення однієї помилки в нашому штриховому коді, вона буде виправлена за допомогою алгоритму Хеммінга. В разі виникнення двох помилок метод Хеммінга перестає бути ефективним, в такій ситуації принаймні повинно бути виявлено наявність помилки. Ми забезпечуємо перевірку на наявність подвійних помилок, ввівши восьмий контрольний символ. Він функціонально залежить від інших символів, і ця залежність вибирається так щоб при зміні одного з перших семи символів, восьмий контрольний також обов'язково змінився. Якщо при виникненні двох помилок вони обі знаходяться в одному бітовому ряді, то наявність такої помилки буде виявлено контрольним символом, але якщо ці помилки з'являться в різних бітових рядах, тобто будуть змінені два числа в нашому коді, то можливі такі комбінації символів коли помилка не буде виявлена взагалі. Для запобігання таких помилок набір бітових рядів потрібно підібрати так, щоб матриця кодових відстаней цього набору не містила одиниць. Тоді при виникненні двох помилок в різних бітових рядах, ці новоутворені бітові ряди не будуть належати нашому наборові, і таким чином буде виявлено наявність помилок. В разі, якщо матриця кодових відстаней не буде містити одиниць, для того щоб було згенеровано помилку, яка не виявиться, необхідно, щоб ці помилки виникли по дві в двох різних бітових рядах. Тобто вивівши з матриці кодових відстаней одиниці, ми значно покращимо стійкість до помилок нашого коду.
Але тут виникає проблема: для того щоб вивести з матриці кодових відстаней одиниці, потрібно скоротити набір бінарних рядів, але тоді цього набору буде замало щоб поставити один бітовий ряд у відповідність одному симолу нашого алфавіту. Ми приходимо до потреби збільшення довжини наших бітових рядів з 6-ти до 7-ми символів.
57/7=8. Це також задовільняє нашим вимогам. Ми зможемо кодувати до восьми символів. В наступній таблиці записано всі можливі бітові ряди, що задовольняють нашим умовам. Нагадаємо, що алфавіт нашого штрихового коду складається з 10 символів, а оскільки допустимих бінарних рядів 22 то в нас тепер є змога розділивши їх на дві групи, кодувати один з наших символів не бітовим рядом, а належністю бітових рядів інших символів до тієї чи іншої групи (Детально цей метод кодування було описано під час опису типу штрихкоду EAN-13).

Таблиця 12.
1
0001001

2
0001011

3
0001101

4
0010001

5
0010011

6
0010101

7
0010111

8
0011001

9
0011011

10
0011101

11
0100011

12
0100101

13
0100111

14
0101001

15
0101011

16
0101101

17
0110001

18
0110011

19
0110101

20
0110111

21
0111001

22
0111011


За рахунок цього можна або додати до нашого коду дев'ятий символ без збільшення кількості бітів в штриховому коді (тим самим зменшивши надлишковість нашого коду), або, залишивши наш код 8-ми символьним, зменшити кількість біт, що будуть кодувати цей код (тим самим також зменшивши надлишковість).
Але в нашій задачі основною вимогою до штрихового коду є не мінімізація надлишковості, а збільшення стійкості коду до помилок. Тому нам доведеться відмовитися від запропонованого вище варіанту розподілу бітових послідовностей на дві групи, з метою запобігання тих самих помилок, що були описані вище. Як бачимо матриця кодових відстаней бітових рядів (Табл.13) також містить одиниці.
Таблиця 13.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
0
1
1
2
3
3
4
1
2
2
3
3
4
1
2
2
3
4
4
5
2
3

2
1
0
2
3
2
4
3
2
1
3
2
4
3
2
1
3
4
3
5
4
3
2

3
1
2
0
3
4
2
3
2
3
1
4
2
3
2
3
1
4
5
3
4
3
4

4
2
3
3
0
1
1
2
1
2
2
3
3
4
3
4
4
1
2
2
3
2
3

5
3
2
4
1
0
2
1
2
1
3
2
4
3
4
3
5
2
1
3
2
3
2

6
3
4
2
1
2
0
1
2
3
1
4
2
3
4
5
3
2
3
1
2
3
4

7
4
3
3
2
1
1
0
3
2
2
3
3
2
5
4
4
3
2
2
1
4
3

8
1
2
2
1
2
2
3
0
1
1
4
4
5
2
3
3
2
3
3
4
1
2

9
2
1
3
2
1
3
2
1
0
2
3
5
4
3
2
4
3
2
4
3
2
1

10
2
3
1
2
3
1
2
1
2
0
5
3
4
3
4
2
3
4
2
3
2
3

11
3
2
4
3
2
4
3
4
3
5
0
2
1
2
1
3
2
1
3
2
3
2

12
3
4
2
3
4
2
3
4
5
3
2
0
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4

13
4
3
3
4
3
3
2
5
4
4
1
1
0
3
2
2
3
2
2
1
4
3

14
1
2
2
3
4
4
5
2
3
3
2
2
3
0
1
2
2
3
3
4
1
2

15
2
1
3
4
3
5
4
3
2
4
1
3
2
1
0
2
3
2
4
3
2
1

16
2
3
1
4
5
3
4
3
4
2
3
1
2
2
2
0
3
4
2
3
2
3

17
3
4
4
1
2
2
3
2
3
3
2
2
3
2
3
3
0
1
1
2
1
2

18
4
3
5
2
1
3
2
3
2
4
1
3
2
3
2
4
1
0
2
1
2
1

19
4
5
3
2
3
1
2
3
4
2
3
1
2
3
4
2
1
2
0
1
2
3

20
5
4
4
3
2
2
1
4
3
3
2
2
1
4
3
3
2
1
1
0
3
2

21
2
3
3
2
3
3
4
1
2
2
3
3
4
1
2
2
1
2
2
3
0
1

22
3
2
4
3
2
4
3
2
1
3
2
4
3
2
1
3
2
1
3
2
1
0


Виберемо з 22-х бітових рядів десять таких, щоб їх матриця кодових відстаней не містила одиниць. Отримаємо Таблицю 14.
Таблиця 14.
0
0001001

1
0010001

2
0010111

3
0011011

4
0011101

5
0100111

6
0101011

7
0101101

8
0110011

9
0110101


Матриці кодових відстаней:
Таблиця 15.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
0
2
4
2
2
4
2
2
4
4

1
2
0
2
2
2
4
4
4
2
2

2
4
2
0
2
2
2
4
4
2
2

3
2
2
2
0
2
4
2
4
2
4

4
2
2
2
2
0
4
4
2
4
2

5
4
4
2
4
4
0
2
2
2
2

6
2
4
4
2
4
2
0
2
2
4

7
2
4
4
4
2
2
2
0
4
2

8
4
2
2
2
4
2
2
4
0
2

9
4
2
2
4
2
2
4
2
2
0


Наш штриховий код буде мати слідуючу структуру:

0ххххх10ххххх10ххххх10ххххх10ххххх10ххххх10ххххх10ххххх1nnnnnn

Вона містить один невеликий недолік, останні шість бітів можуть неправильно зчитуватися. Наприклад: а) вище ми накладали обмеження на кількість однакових підряд йдучих символів "0" чи "1", на комбінацію nnnnnn в данному випадку таке обмеження не поширюється; б) в разі, якщо остнній байт чи байти будуть рівні "1", то при графічному представленні цього коду вони будуть втрачені, оскільки зіллються з "тихою зоною". Щоб запабігти цим небажанним явищам, введемо додаткові нульові біти в кінець нашого коду. Отримаємо код наступної структури:

0ххххх10ххххх10ххххх10ххххх10ххххх10ххххх10ххххх10ххххх101nn01nn01nn010
В цьому коді всі вище перераховані недоліки усунуто.
Потрібно також для нашого коду вибрати алгоритм знаходження контрольного числа. Запозичимо алгоритм з коду типу EAN. Тоді вагами будуть "3 1 3 1 3 1 3", а контрольне число буде рівне mod10 від зваженої суми.
Таким чином створивши штриховий код (назвемо його НЕМ-8), було розвязано поставлену перед нами задачу. Нам залишилося тільки перевірити єфективність цього коду. Для початку підрахуємо ентропію нашого коду. Не важко пересвідчитися що НЕМ-8 складається з 71 біта, кількість комбінацій чисел які можна утворити 10 міліонів (107), оскільки восьме число залежить тільки від перших семи, ми його не враховуємо. Кількість інформації шо несе в собі штрихкод НЕМ-8 рівна I(a)=log(107). Вище була наведена формула для знаходження величини надлишковості коду, використаємо її тепер.
13 EMBED Equation.3 1415
в нашому випадку алфавіт двозначний L=2, кількість бітів n=71 тому
13 EMBED Equation.3 1415
Як бачимо коефіцієнт надлишковості досить великий, для порівняння надлишковість коду EAN-13 рівна
13 EMBED Equation.3 1415,
що також не мало. Але завдяки цій надлишковості ці коди стають більш стійкими до помилок, що для нас більш важливо ніж надмірність інформації. Стійкість до помилок нам ще необхідно буде перевірити. Для цього необхідно провести статистичні дослідження по виправленню та виявленню помилок. Для цих досліджень необхідно створити прикладну програму, яка б генерувала для заданого коду певну кількість помилок і намагалася б їх виявити та виправити. Ця програма та її результати буде розглянуть нижче.
5. ОХОРОНА ПРАЦІ

Аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів

В процесі роботи людина взаємодіє із предметами пращ, знаряддями праці та іншими людьми. На неї діють різні фактори виробничого середовища, в якому протікає процес праці (температура, вологість повітря, шум, вібрація, шкідливі речовини, різні випромінювання та інші). Від умов праці в великій мірі залежить здоров'я, працездатність людини, відношення до праці і її результати. При несприятливих умовах різко знижується продуктивність праці і виникають передумови для виникнення травм і професійних захворювань.
У зайнятих переважно розумовою працею, робота яких супроводжується нервово-психічним напруженням (оператори, диспетчери і т.д.), частіше реєструється патологія, у якої є істотною роль порушень нервово-ендокринної регуляції: це захворювання нервової системи, органів травлення, органів чуття.
Недоліки при проектуванні і створенні обчислювальних центрів неминуче відбивається на якісних і кількісних показниках діяльності робітників, у тому числі призводить до уповільнення або помилок у процесі роботи.
Особливості характеру і режиму праці, значна розумова напруга й інші навантаження призводять до зміни в робітників обчислювальних центрів функціонального стану центральної нервової системи, нервово-м'язового апарату рук (при роботі з клавіатурою введення інформації). Нераціональні конструкція і розташування елементів робочого місця викликають необхідність підтримки змушеної робочої пози. Тривалий дискомфорт в умовах гіпокінезії викликає погашену пізнотонічну напругу м'язів і обумовлює розвиток загального стомлення і зниження працездатності.
При тривалій роботі за екраном дисплея в операторів відзначається виражена напруга зорового апарату з появою скарг на незадоволеність роботою, головну біль, дратівливість, порушення сну, втома і хворобливі відчуття в очах, в області шиї, руках і ін.
Вони також піддаються впливу шкідливих і небезпечних чинників виробничого середовища: електромагнітних полів (радіочастот), статичній електриці, шуму, недостатньо задовільних метеорологічних умов, недостатньої освітленості і психоемоційної напруги. Праця робітників з електронно-обчислювальною технікою повинна відносити до І-ІІ класу по гігієнічних умовах праці; його тяжкість не повинна перевищувати оптимальних.
Потенційно небезпечні виробничі фактори, їхні фактичні і нормативні значення зведені в таблицю 5.1.

Таблиця 5.1 - Аналіз потенційно небезпечних виробничих факторів
Небезпечний фактор (технологічна операція)
Діапазон
Фактичне значення
Нормативне значення (безпечна величина)
Характер дії на людину

Рентгенівське
Понад 1.2 КеВ
9-12 мкр/г
75.0 мкр/г
Загальна втома, головний біль

Ультрафіолетове випромінювання
220-280 нм
0.1 Вт/м2
0.01 Вт/м2


ІЧ-випромінювання
700 нм-1мм
0,05-4 Вт/м2
100 Вт/м2


Видимий діапазон
320-700 нм
0.1-2.0 Вт/м2
10 Вт/м2


Електростатичне поле
-
15 кВ/м
20-60 кВ/м


Яскравість
-
75-80 Кд/м2
35 Вт/м2
Різь в очах


Заходи для забезпечення нормальних умов праці та розрахунок природної освітленості
Виробничі приміщення даної категорії проектуються відповідно до вимог СНІП 2.09.04-87 "Адміністративні і побутові будинки приміщення виробничих підприємств". Розміщення приміщень здійснюються за принципом однорідності видів виконуваних робіт. З метою оптимізації умов праці робітників, необхідно встановлювати відеотермінали в приміщення, суміжні й ізольовані від приміщень із технологічним обладнанням.
Для екрану монітора використовується спеціальний фільтр який захищає очі оператора від ультрафіолетових і рентгенівських променів, а також підвищує контрастність зображення.
Переважно застосовуються захисні екрани трьох типів - сіткові, плівкові і скляні. Результат досліджень властивостей фільтрів наведено в таблиці 5.2.
Сіткові екрани, зменшують блищання, але значно знижують контрастність і видимість об'єктів розрізнення, що неприпустимо. Плівкові - поліпшуючи видимість і контрастність зображення, швидко вигоряють і утруднюють видимість.

Таблиця 5.2 - Характеристики захисних екранів
Тип фільтру
Конструкція
Позитивні якості
Негативні якості

Сітковий без
провідного шару
Чорна капронова сітка з ниток різної товщини та різного плетіння
Зменшує блищання
скляної поверхні
Захисних функцій не виконує; знижує
видимість на 50%;
зменшує чіткість і
контрастність
зображення

Сітка з
провідними
нитками, або
провідним
покриттям і
заземленням
Чорна металева або
капронова сітка з
металевим покриттям
Захищає від ЕСП при високій провідності від
ЕМП (СЧ і НЧ
спектрів)
Зменшує чіткість,
контрастність і
видимість зображення

Плівковий
тонований
Тонка плівка фірми
“Polaroid” СР-50;
“Polaroid” СР-60
Знижує блищання і
мерехтіння екрану,
дещо підвищує
контрастність і чіткість
Не призначений для захисту від
випромінювання, мала прозорість (25%); швидко вигоряє при користуванні

Скляний тонкий:
тонований з
поглинаючим
шаром
Тонке неполіроване
скло
Знижує блищання від екрана ЕПТ
Як правило, не має
сертифіката якості

Скляний товстий
Товсте скло, леговане іонами важких металів
Забезпечує захист від випромінювань ЕМП (ВЧ, НЧ, СЧ), УФ.
Дуже яскравий блиск
від фільтра


Комбінований:
скляний з
плівковим
покриттям
Тонке скло і плівка
Прозорість, послаблює
всі види
випромінювання
Високе блищання


По можливості екран дисплею необхідно розмістити трохи вище рівня очей. Це створить розвантаження тих груп м'язів, які напружені при нормальному погляді - вниз або вперед.
У операторних, а також інших приміщеннях, де особливості експлуатації устаткування обумовлюють підвищену рухливість повітря, значні рівні звуку й інші несприятливі чинники виробничого середовища, постійні робочі місця операторів ЕОМ необхідно розміщувати в ізольованих кабінах, площа яких із розрахунку на одну людину повинна бути не менше 6 м2, а об'єм не менше 20 м3.
Кабіна оператора повинна розміщатися з протилежної сторони від гучних агрегатів обчислювальних машин, вона повинна мати природне освітлення при коефіцієнті природної освітленості не менше 1,0% з організованим повітрообміном.
На постійних робочих місцях і в кабіні оператора повинні бути забезпечені мікрокліматичні параметри, рівні освітленості, шуму і стан повітряного середовища, визначені чинними санітарними правилами і нормами.

Таблиця 5.3 - Нормативні характеристики метеорологічних умов у виробничих приміщеннях
Виробниче приміщення
Категорія важкості фізичних робіт
Період року
Температура, °С
Відносна вологість, %
Швидкість руху повітря,
м/с

Відділ розробки програмного забезпечення
І а - легка
Теплий Холодний
22-25
20-23
40-60
40-60
0,1
0,1


У виробничих приміщеннях повинні дотримуватися такі об'єми зовнішнього повітря:
- при об'ємі приміщення більше - 10 м3 на одного працюючого, присутності вікон і відсутності виділення шкідливих речовин припускається природна вентиляція приміщення, якщо не потрібно дотримання технологічних параметрів чистоти повітря; - у виробничих приміщеннях без вікон і ліхтарів подача повітря на одного працюючого повинна бути не менше 60 м3 /год, при дотриманні норм мікроклімату, шкідливих речовин і пилюки.
В усіх операторних на постійних робочих місцях параметри мікроклімату повинні відповідати вимогам СН 4088-86 "Мікроклімат виробничих приміщень".
Кондиціонування повітря повинно забезпечувати автоматичну підтримку параметрів мікроклімату у необхідних межах в перебіг усіх сезонів року, очищення повітря від пилюки шкідливих речовин, створення невеличкого надлишкового тиску у чистих приміщеннях для виключення надходження неочищеного повітря. Необхідно також передбачити можливість індивідуального регулювання роздачі повітря у окремих приміщеннях. Температура повітря, яке подається, повинна бути не нижче 19°С. Характеристика системи вентиляції наводиться в таблиці 5.4.

Таблиця 5.4 - Характеристика системи вентиляції
Виробниче приміщення
Вид вентиляції
Вентиляційне обладнання
Кратність повітряного обміну, 1/год

Відділ розробки програмного забезпечення
штучна
кондиціонер PHILIPS 4X12SG
1.2


Освітлення в приміщеннях операторних повинно бути змішаним, природним і штучним.
Природне освітлення повинно здійснюватися у виді бічного освітлення. Значення коефіцієнту природного освітлення повинно відповідати нормативним рівням по СНІП 11-4-79 "Природне і штучне освітлення. Норми проектування". При виконанні роботи категорії високої зорової точності цей показник повинен бути не нижче 1,5%, при роботі середньої точності - не нижче 1,0%. Орієнтація світлоотворів для приміщень з ЕОМ повинна бути північною.
Штучне освітлення в приміщеннях операторів варто здійснювати у виді комбінованої системи освітлення з використанням люмінесцентних джерел світла у світильниках загального освітлення. Для запобігання підсвічування екранів дисплеїв прямими світловими потоками застосовуються світильники загального освітлення, розташовані між рядами робочих місць або зон із достатнім бічним освітленням. При цьому лінії світильників розташовуються паралельно світлоотворам.
Освітлювальні установки повинні забезпечувати рівномірну освітленість за допомогою переважно відбитого або розсіяного світлорозподілу. Вони не повинні створювати світних відблисків на клавіатурі й інших частинах пульта, а також на екрані. Для уникнення відблисків на екранах від світильників загального освітлення необхідно застосовувати антиблікові сітки, спеціальні фільтри для екранів, захисні козирки або розташовувати джерела світла паралельно напрямку погляду на екран.
Місцеве освітлення забезпечується світильниками, встановленими безпосередньо на столі або на його вертикальній панелі, а також вмонтованими в козирок пульта. Якщо виникає необхідність використання індивідуального світлового джерела, то він повинен мати можливість орієнтації в різних напрямках І бути оснащений пристроєм для регулювання яскравості і захисної сітки, що охороняє від осліплення і відбитого блиску.
Джерела світла стосовно робочого місця розташовують таким чином, виключити влучення в очі прямого світла. Захисний кут арматури в цих джерел повинний бути не менше 30°.
Пульсація освітленості використовуваних люмінесцентних ламп не повинна перевищувати 10%. При природному освітленні варто застосовувати засоби сонцезахисту, що знижують перепади яскравостей між природним світлом і світінням екрану. У якості таких засобів можна використовувати плівки з металевим покриттям або регульовані жалюзі з вертикальними ламелями. Крім того, рекомендується розміщення вікон з однієї сторони робочих приміщень.
У полі зору оператора повинен бути забезпечений відповідний розподіл яскравості. Відношення яскравості екрана до яскравості навколишніх його поверхонь не повинно перевищувати в робочій зоні 3:1.
М'яке рентгенівське випромінювання, що виникає при напрузі на аноді 20-22 кВ, а також висока напруга на струмоведучих ділянках схеми викликають іонізацію повітря, з утворенням позитивних іонів, що вважаються несприятливими. Оптимальним рівнем аероіонізації в зоні подиху працюючого рахується вміст легких аероіонів обох знаків від 1,5-102 до 5-103 у 1 см3 повітря.
Організацію робочого місця оператора необхідно здійснювати на основі сучасних ергономічних вимог. Конструкція робочих меблів (столи, крісла або стільці) повинна забезпечувати можливість індивідуального регулювання
відповідно росту працюючого і створювати зручну позу. Часто використовувані предмети праці й органи керування повинні знаходитися в оптимальній робочій зоні.
Робочий стіл повинний регулюватися по висоті в межах 680-760 мм. При відсутності такої можливості його висота повинна складати 720 мм. Оптимальні розміри робочої поверхні стільниці 1600x900 мм. Під стільницею робочого столу повинно бути вільний простір для ніг із розмірами по висоті не менше 600 мм, по ширині 500 мм, по глибині 650мм. На поверхні робочого столу для документів необхідно передбачати розміщення спеціальної підставки, відстань якої від очей повинно бути аналогічним відстані від очей до клавіатури що дозволяє знизити зорове стомлення.
Розрахунок природної освітленості
1) Розглянемо схему приміщення, де встановлено персональний комп'ютер (рисунок 5.1).

Рисунок 5.1 - Схема приміщення

На рисунку 5.1 показано:
- Lд- довжина приміщення: -5 м;
- Lш - ширина приміщення: - 3 м;
- l - глибина приміщення:- Зм;
- h - висота від рівня робочої поверхні до верхньої грані вікна: 1,8м;
- Із - відстань від розрахункової точки до зовнішньої поверхні стіни 3,4 м;
- Lбуд - відстань між розрахунковим будинком і будинком навпроти: 15м;
- Нк - висота розміщення карнизу будинку навпроти над підвіконником розрахункового вікна: 8,4 м.
2) По ширині приміщення яка не перевищує 12 м вибираємо бокове одностороннє освітлення.
3) Визначаємо розряд роботи по зоровій напруженості і характеру зорової роботи і по них визначаємо коефіцієнт освітлення: е =1.0%
4) По поясу світлового клімату визначаємо коефіцієнт світлового клімату: т = 0.9.
5) По поясу світлового клімату і орієнтації вікон по сторонах горизонту (на захід) визначаємо коефіцієнт сонячності: С = 0.85.
6) По коефіцієнтах е, м, С визначаємо нормоване значення коефіцієнта природного освітлення ен:
ен = е
·m
·С = 1
·0,9
·0,85=0,765 (%) (5.1)
7) Визначаємо відношення довжини приміщення до глибини приміщення:
Ld/l=5/3=1,7 (5.2)
8) Визначаємо відношення глибини приміщення до висоти від рівня робочої поверхні до верху вікна:
1/h=3/1.8=1,7 (5.3)
9) Визначаємо світлову характеристику 13 EMBED Equation.3 1415бокових світлових прорізів (вікна) по відношеннях (5.1), (5.2) та (5.3):10) Визначаємо відношення відстані Lб між нашим приміщенням до висоти Нк розміщення карнизу будинку навпроти над підвіконником вікна:
Lб/Нк= 15/8,4= 1.79 (5.4)
11) Визначаємо значення коефіцієнта Кб який враховує затіненість вії будинком навпроти: Кб = 1
12) Визначаємо загальний коефіцієнт світло пропуску матеріалу:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415 (5.5)
13) Площа підлога:
Sпідлоги=15м2
14) Площа стелі:
Sстелі=15м2
15) Площа стін:
Sстін=48м2
16) Коефіцієнт відбиття від стін, підлоги і стелі:
Рстелі=70%, Рстін=70%, Рпідлоги=56%
17) Середньоваговий коефіцієнт відбиття:
рс = (70
·48+70
·15+56
·15)/(48+15+1115)=67,3% (5.6)
18) Площа підлоги освітлена вікнами:
Sпідлоги=Ld
· (l - 13 EMBED Equation.3 1415ст) = 5
· (3 – 0,3) = 13,5 (м2) (5.7)
19) Площа світло прорізів вікон:
13 EMBED Equation.3 1415 (5.8)
20) Необхідне число вікон:
13 EMBED Equation.3 1415 (5.9)
На основі проведеного розрахунку можна зробити висновок, що в приміщенні, що має вказані розміри, достатньо одного вікна площею 3.6 м2. Отже воно відповідає нормам природного освітлення.

Забезпечення безпеки експлуатації ЕОМ
Вимоги електричної і механічної безпеки для ЕОМ і систем обробки даних встановлені ГОСТ 25861-83. Додаткові або особливі заходи безпеки, яких необхідно дотримуватися при експлуатації і технічному обслуговуванні ЕОМ і їх пристроїв, вказуються в їх ЕД
Особи, що допускаються до експлуатації і технічного обслуговування ЕОМ, повинні пройти цільове навчання по вивченню правил роботи і вимог безпеки при роботі з ЕОМ, а також ЕД на конкретні види ЕОМ, до роботи з якими вони одержують допуск. До експлуатації ЕОМ допускаються особи, що мають групу по електробезпеці не нижче її, до технічного обслуговування - групу ІІІ.
Для безпечної експлуатації ЕОМ в приміщенні, де вона встановлена, повинні забезпечуватися кліматичні умови, встановлені ЕД
Всі пристрої ЕОМ підлягають захисному заземленню, за винятком пересувних і переносних, в конструкції яких заземлення не передбачено.
Не допускається використовувати як захисне інформаційне заземлення, якщо це не дозволено ЕД.
Електричний опір і міцність ізоляції в пристроях ЕОМ перевіряється відповідно до ЕД з врахуванням наявності подвійної, підсиленої і додаткової ізоляції.
Періодичній перевірці не рідше 1 разу на рік підлягає струм витоку пристроїв ЕОМ, який не повинен перевищувати, мА:
0,25 - для пристроїв класу її;
0,75 - для ручних пристроїв класу І;
3,5 - для переносних пристроїв класу, і, стаціонарних - класу І з вилкою і розеткою, стаціонарних - класу І, призначених для постійного приєднання до мережі.
Для стаціонарних пристроїв класу І допускається струм витоку понад 3,5 мА до 5% споживаного струму за наступних умов:
- мережеві і заземлюючий проводи мають постійне з'єднання з пристроєм і мережею будівлі,
- біля входу пристрою повинен бути попереджувальний напис «Великий струм витоку! Перед підключенням приєднати заземлюючий провід»;
- перетин внутрішнього заземлюючого дроту пристрою не менше 1,2 мм2;
- як додатковий захист рекомендується індикація обриву захисного заземлення.
Перевірка проводиться згідно ГОСТ 25861 - 83 для вторинних ланцюгів, що не мають з'єднань із заземленням, за допомогою міліамперметра, яким вимірюється струм між заземлюючим елементом пристрою і проводами вторинного ланцюга по черзі
Враховуючи велику щільність монтажу в пристроях ЕОМ, при їх технічному обслуговуванні повинні забезпечуватися шляхи витоку, повітряні зазори і відстані по ізоляції в ланцюгах, пошкодження ізоляції яких може привести до ураження електричним струмом. При кожному регламентованому технічному обслуговуванні шляху витоку в ланцюгах напругою вище 42 В повинні очищатися від пилу шляхом протирання спиртом або іншим нейтральним розчинником, а пошкоджені місця ізоляції повинні покриватися Ізоляційним лаком. При заміні елементів в цих ланцюгах повинні витримуватися повітряні зазори між струмоведучими частинами і не допускатися гострі виступи припою і виводів елементів.
При технічному обслуговуванні пристроїв ЕОМ підлягає обов'язковій перевірці справність зовнішнього підключення ЕОМ до мережі і підключаючих пристроїв. Проводи і кабелі не повинні мати пошкоджень ізоляції і захисної оболонки, обривів жил у місцях приєднання. В місцях введення у вхідні пристрої
проводи і кабелі повинні бути закріплені, щоб не створювати натягу струмопровідних жил. З'єднувальні пристрої, зокрема вбудовані в ЕОМ, повинні мати справні контакти, в з'єднувальних пристроях релейно контактного типу контактний зазор у відключеному стані повинен бути не меншим 3 мм
Стан внутрішньої проводки в пристроях ЕОМ підлягає перевірці при регламентованому технічному обслуговуванні. Внутрішня проводка повити мати трасування, опорне кріплення для запобігання натягу проводів і їх з'єднань, додаткову ізоляцію або екранування для відділення проводів, що знаходяться під основною напругою, від ланцюгів малої напруги. Внутрішня проводка повинна мати ефективний захист від дотику з рухомими частинами Жорсткі ізольовані провідники повинні розташовуватися так, щоб забезпечувати повітряні зазори і шляхи витоку не нижче допустимих.
При регламентованому технічному обслуговуванні, обов'язковій перевірці з періодичністю не рідше 1 разу на рік, підлягають захист пристроїв ЕОМ від перевантажень по струму і виконаний на базі реле максимального струму, захист від коротких замикань При заміні елементів захисту не допускається застосовувати реле з самоповерненням.
Вентилятори, що встановлені на пристроях ЕОМ для їх охолодження в робочому режимі, повинні проходити перевірку на безпеку експлуатації з періодичністю і в об'ємах, вказаних в їх ЕД.
Всі блокування, що є на пристроях ЕОМ, повинні бути в справному стані і підлягають перевірці при регламентованому технічному обслуговуванні. Блокування, що відключається для проведення технічного обслуговування, підлягає підключенню і перевірці після його закінчення Захисні блокування від надзвичайно небезпечних дій (висока напруга, небезпечні випромінювання і тд.) не повинні відключатися
Захисні огорожі (кожухи, сітки, бар'єри), що перегороджують доступ до рухомих частин, ланцюгів високої напруги, газорозрядних трубок високого тиску і т. д., повинні бути в справному стані, а дверці, що є на них, повинні надійно утримуватися замками в закритому стані При необхідності, якщо це передбачено конструкцією пристрою, захисна огорожа повинна бути заземлена.
Пристрої ультрафіолетового випромінювання, при роботі яких утворюється озон, або використовуються горючі рідини і гази, повинні експлуатуватися із застосуванням засобів, що захищають персонал від випромінювання, а також з дотриманням «Правил пожежної безпеки в газовій промисловості».
У пристроях введення і виведення інформації ЕОМ, а також в пристроях відображення інформації з високовольтними телевізійними трубками при їх роботі можуть створюватися і накопичуватися заряди статичної електрики, тому вони повинні експлуатуватися із застосуванням засобів захисту від статичної електрики, вказаних в ЕД. Ці засоби підлягають перевірці при регламентованому технічному обслуговуванні пристроїв.
У пристроях ЕОМ, що працюють з порошками або виробляють пил при нормальній роботі (паперовий пил), повинні бути в справності пристосування, що перешкоджають розповсюдженню і забезпечують накопичення відходів у визначених місцях.
Перевірка цих пристосувань і очищення пристроїв від накопичень пилу повинні проводитися при технічному обслуговуванні з періодичністю, встановленою в ЕД.
Попереджувальні написи про призначення і положення органів управління та індикації підлягають перевірці при кожному технічному обслуговуванні Написи, що стали непридатними, підлягають заміні або відновленню
Категорично забороняється на пристроях ЕОМ, що знаходяться під напругою.
- зняття і установка вентиляторів, блоків і вузлів,
- від'єднання і приєднання зовнішніх і внутрішніх роз'ємів,
- електромонтажні роботи по заміні електрорадіоелементів;
- заміна мережевих запобіжників.


Висновки

В ході виконання цієї дипломної роботи, було розглянуто деякі теорії інформації які дозволяють більш детально зрозуміти роботу штрих-кодів як спосіб кодування інформації. Дослідивши найбільш вживаних штрих-коди ми бачимо тенденцію на збільшення об’єму та надійності зберігаємої інформації.
Перша ідея створення автоматизованого зчитування інформації з’явилась в 1948 році, але не була ще сформульована до такого вигляду якими вони виглядають зараз. Згодом в 1949 році форма штрих-коду остаточно сформулювалась та розвивається і по нині.
Першими найпоширенішими стандартизованими штрих-кодами були: EAN, UPC, Code39, CODABAR, INTERLEAVED 2 OF 5. Від першого і до останнього розвиток кодування інформації в штрих-коді не припинявся ні на хвилину. В кожному новому штрих-коді з’являлось щось нове та виправлялись старі помилки, що дало результат в збільшення зберігаємої інформації, згодом з’явилось і функція виправлення помилок в штрих-коді.
З розвитком суспільства виникла потреба в більшій ємності та компактності штрих-коду. Оскільки лінійних штрих-код в даному напрямку вичерпав себе, тоді постало питання створити новий штрих-код який би був більш ємкісний та надійний, але компактний та нескладний в виготовлені. Згодом з’явився новий тип штрихового-коду і це був двомірні або 2d штрих-код. На відміну від лінійних які кодуються по горизонталі, двомірні кодуються двох вимірах (по горизонталі і по вертикалі). Найбільш вживанішими є: MaxiCode, PDF417, QR-код, Data Matrix, Microsoft Tag, Aztec Code. Зараз дані штрих-коди використовуються від мікро чіпів до маркування контейнерів.
Також в ході роботи було створено суттєво новий тип штрихового коду HEM-8. На основі проведеної роботи можна як підсумок привести слідуючи висновки:
1. Надлишковість при передачі інформації не завжди негативне явище. Її можна використовувати для збільшення надійності передачі інформації. З певними обумовленнями можна стверджувати, що при збільшенні надлишковості коду, збільшується надійність коду, стійкість його до помилок.
2. При виборі того чи іншого типу штрихового коду необхідно вирішити питання про співвідношення необхідної надійності коду (стійкості його до помилок) до надлишковості коду. Для тієї чи іншої задачі це співвідношення може суттєво різнитися. В одних випадках більш важливим фактором є надійність коду, а в інших його компактність.
3. Все сказане в попередньому пункті стосується не тільки штрихових кодів, а і будь-якого іншого способу дискретної передачі інформації.
Підсумком цієї дипломної роботи є вивчення деяких теорій інформації, ознайомлення з загальною структурою побудови штрих-кодів.
Також досліджено найпоширеніші типи лінійних та двомірних штрих-коді і їх функціональні особливості. Було створений новий тип штрихового коду НЕМ-8, штрих-код який не має аналогів серед сотень інших типів кодів, і ефективність якого вже було продемонстровано. Розробка та дослідження НЕМ-подібних кодів не обмежується цією дипломною роботою і буде продовжуватись й надалі, з метою створення та вдосконалення ефективних типів штрихових кодів.
Література

Barcodes FAQ. : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Barcodes. : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Handbuch zum barcode-lesegerat / ABP-Programierhandbuch fur Einbauscanner.
How to crack / A Tutorial by +ORC, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Understanding ActivX and OLE. David Chapell, Microsoft Press, 1996.
Александровский, А. Д. Delphi 5.0. Разработка корпоративных приложений.: ДМК, 2000р. – 508с
Аляев Ю.А., Козлов О.А. Алгоритмизация и языки программирования Pascal, C++, Visual Basic: Учебно-справочное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2002р. – 320 с.
Анин Б. Защита компьютерной информации. – С-Пб.: БХВ-Петербург, 2000г – 368 с.
Болтенков В.И., Литвинов А.Л., Лычева Н.В. Конфигурирование и настройка автоматизированных информационных систем: Учеб. пособие. - Белгород: Изд-во БелГУ, 2004г. – 81 с.
Г.С. Иванова Основы программирования. Учебник для вузов: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002г – 416с
Галатенко В.А. Основы информационной безопасности. - М.: Изд-во "Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру", 2003г. 280 c.: ил.
Котов П.А. Повышение достоверности передачи цифровой информации. -М.: Связь, 1966. 184 с.
Леонид Бугаев Мобильный маркетинг. Как зарядить свой бизнес в мобильном мире. М.: Альпина Паблишер, 2012г. 214 с
Международная организация, ведающая вопросами стандартизации учёта и штрихового кодирования [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Михалевича В.С. Словарь по кибернетике / Справочное издание под редакцией: Главная редакция Украинской Советской Энциклопедии имени М.П.Бажана, 1989г. 752 с.
Орлов С. Технологии разработки программного обеспечения: Учебник/. СПб.: Питер, 2002г. 464 с.: ил.
Патент США № 2 612 994 от 7 октября 1952. CLASSIFYING APPARATUS AND METHOD. Описание патента на сайте [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Ракитина Е.А., Пархоменко В.Л. Информатика и информационные системы в экономике: Учеб. пособие. Ч. 1. Тамбов: Изд-во тамб. гос. техн. ун-та, 2005. 148 с.
Роберт Де Ла Море Штриховые коды и другие системы автоматической идентификации М.: Московский государственный университет печати (МГУП), 1999г. 261с
Титоренко Г.А. Информационные системы в экономике «ЮНИТИ-ДАНА» - Учебник, 2008г. 463с
Фейсон Т. Объектно-ориентированное програмирование на Borland C++ 4.5. -К.: Диалектика, 1996г. 544 с., ил.
Шинон К. Работы по теории информации и кибернетике / Пер. с англ. под ред. Добрушина Р.Л., Лупанова О.Б. -М.: Издательство иностранной литературы, 1963. 830 с.
Яблочников Е.И., Фомина Ю.Н., Саломатина А.А. Компьютерные технологии в жизненном цикле изделия / Учебное пособие – СПб: СПбГУ ИТМО, 2010г. – 188 с.Додаток 1
Компьютерні системи та мережі


Текст програми

Університет “Україна” ЗКС52.35-14Б-12-1


Аркушів 472014
Проект MoonBug

Програма для генерування помилок їх ваявлення та виправлення. Має більш дружній інтерфейс користувача створений на основі Win32 в середовищі Borland C++ Builder4.0. Програма виводить результати тесту в наочний графік.

MOONBUG.CPP
//------------------------------------------------------------------------
#include
#include "Barclass.h"
#pragma hdrstop
USERES("MoonBug.res");
USEFORM("Unit1.cpp", Form1);
USEFILE("BarClass.h");
USEUNIT("Barclass.cpp");
USEFORM("Unit2.cpp", AboutBox);
//------------------------------------------------------------------------
WINAPI WinMain(HINSTANCE, HINSTANCE, LPSTR, int)
{

try
{
Application->Initialize();
Application->CreateForm(__classid(TForm1), &Form1);
Application->CreateForm(__classid(TAboutBox), &AboutBox);
Application->Run();
}
catch (Exception &exception)
{
Application->ShowException(&exception);
}
return 0;
}
//------------------------------------------------------------------------

UNIT1.H
//------------------------------------------------------------------------
#ifndef Unit1H
#define Unit1H
//------------------
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include "Unit2.h"


//------------------------------------------------------------------------
class TForm1 : public TForm
{
__published: // IDE-managed Components
TOpenDialog *OpenDialog1;
TMainMenu *MainMenu1;
TMenuItem *N1;
TMenuItem *N2;
TMenuItem *N3;
TMenuItem *N4;
TMenuItem *N5;
TMenuItem *N6;
TStatusBar *StatusBar1;
TActionList *ActionList1;
TEditCopy *EditCopy1;
TAction *Action1;
TAction *Action2;
TSaveDialog *SaveDialog1;
TPanel *Panel1;
TLabel *Label1;
TMaskEdit *MaskEdit1;
TCheckBox *CheckBox1;
TPanel *Panel2;
TCheckBox *CheckBox2;
TComboBox *ComboBoxErr;
TBitBtn *Stop;
TBitBtn *Start;
TBitBtn *BitBtn1;
TTimer *Timer1;
TTrackBar *TrackBar1;

TChart *Chart1;
TPieSeries *Series1;
TEdit *TextTimer;
TLabel *Label2;
TGroupBox *GroupBox1;
TEdit *Edit1Gen;
TLabel *Label3;
TLabel *Label4;
TEdit *Edit2war;
TLabel *Label5;
TEdit *Edit3notfatal;
TLabel *Label6;
TEdit *Edit4fatal;
TLabel *Label7;
void __fastcall FormInfo();
void __fastcall N2Click(TObject *Sender);
void __fastcall ButtonStartClick(TObject *Sender);
void __fastcall N4Click(TObject *Sender);
void __fastcall MaskEdit1Exit(TObject *Sender);
void __fastcall ComboBoxErrExit(TObject *Sender);
void __fastcall MaskEdit1Change(TObject *Sender);
void __fastcall StopClick(TObject *Sender);
void __fastcall BitBtn1Click(TObject *Sender);
void __fastcall Timer1Timer(TObject *Sender);
void __fastcall TrackBar1Change(TObject *Sender);
void __fastcall N5Click(TObject *Sender);
void __fastcall N6Click(TObject *Sender);


private: // User declarations
public: // User declarations
__fastcall TForm1(TComponent* Owner);
};
//---------------------------------------------------------------------
extern PACKAGE TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------
#endif

UNIT1.CPP
//----------------------------------------------------------------------
#include
#pragma hdrstop
#include "Unit1.h"
#include "Barclass.h"
//--------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TBarCode* MyBarCode = new(TBarCode);
TForm1 *Form1;

//----------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
: TForm(Owner)
{
}
//------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::N2Click(TObject *Sender)
{
if(Form1->N2->Checked==false)
{
Form1->N2->Checked=true;
Form1->N3->Checked=false;
}
else
{
Form1->N2->Checked=false;
Form1->N3->Checked=true;
}
}
//------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::ButtonStartClick(TObject *Sender)
{
if (Form1->N2->Checked==true)
{
// OpenDialog1->Execute();

Form1->MaskEdit1->Enabled=true;
Form1->MaskEdit1->ParentColor=false;
Form1->MaskEdit1->Color=clWhite;
Form1->Start->Enabled=false;
Form1->MaskEdit1->TabOrder=0;
Form1->ActiveControl=MaskEdit1;
}
else
{
};
}
//------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::N4Click(TObject *Sender)
{
if (SaveDialog1->Execute()) Close();

}
//----------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::MaskEdit1Exit(TObject *Sender)
{
Form1->MaskEdit1->Enabled=false;
char *Buffer = new char[9]; //Creates Buffer dynamic variable
Form1->MaskEdit1->GetTextBuf(Buffer,8);
MyBarCode->SetUp(Buffer);
Form1->MaskEdit1->ParentColor=true;
Form1->CheckBox1->Checked=true;
Form1->ComboBoxErr->Enabled=true;
}
//------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::ComboBoxErrExit(TObject *Sender)
{
Form1->ComboBoxErr->Enabled=false;
Form1->CheckBox2->Checked=true;
MyBarCode->SetCountErr(StrToInt(Form1->ComboBoxErr->Text));
}
//-----------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::MaskEdit1Change(TObject *Sender)
{
Form1->ComboBoxErr->Enabled=true;
}
//------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::StopClick(TObject *Sender)
{
Form1->Timer1->Enabled=false;
Form1->Start->Enabled=true;
Form1->Chart1->Visible=false;
}
//------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::BitBtn1Click(TObject *Sender)
{
Form1->Timer1->Enabled=true;
Form1->Chart1->Visible=true;
}
//-----------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender)
{
Form1->TextTimer->Text=IntToStr(MyBarCode->Pausa);
Form1->Timer1->Enabled=false;

MyBarCode->Test();
if (MyBarCode->Pausa==0)
{
Form1->FormInfo();
MyBarCode->Info();
MyBarCode->Pausa=Form1->TrackBar1->Position*100;
}
else
{
};
MyBarCode->Pausa--;
Form1->Timer1->Enabled=true;
}
//-----------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::TrackBar1Change(TObject *Sender)
{
MyBarCode->Pausa=Position*100;
}
//-----------------------------------------------------------------------


//-----------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::FormInfo()
{
int pf,pn,pw;
pf=(MyBarCode->GetCountErr(1)*100)/MyBarCode->GetCountErr(0);
pn=(MyBarCode->GetCountErr(2)*100)/MyBarCode->GetCountErr(0);
pw=(MyBarCode->GetCountErr(3)*100)/MyBarCode->GetCountErr(0);
Form1->Chart1->Visible=true;
Series1->Clear();
Series1->ExplodeBiggest;
Series1->AddPie( pf, "% тш тыхэю" , clRed ) ;
Series1->AddPie( pn, "% тшяЁртыхэю", clBlue ) ;
Series1->AddPie( pw, "% эх тш тыхэю", clGreen ) ;
Form1->Edit1Gen->Text=FloatToStr(MyBarCode->GetCountErr(0));
Form1->Edit2war->Text=FloatToStr(MyBarCode->GetCountErr(3));
Form1->Edit3notfatal->Text=FloatToStr(MyBarCode->GetCountErr(2));
Form1->Edit4fatal->Text=FloatToStr(MyBarCode->GetCountErr(1));

};
void __fastcall TForm1::N5Click(TObject *Sender)
{
Form1->FormInfo();
}
//----------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::N6Click(TObject *Sender)
{
AboutBox->ShowModal();
}
//------------------------------------------------------------------------

UNIT2.H
//------------------------------------------------------------------------
#ifndef Unit2H
#define Unit2H
//------------------------------------------------------------------------
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
//------------------------------------------------------------------------
class TAboutBox : public TForm
{
__published:
TPanel *Panel1;
TImage *ProgramIcon;
TLabel *ProductName;
TLabel *Version;
TLabel *Copyright;
TLabel *Comments;
TButton *OKButton;
private:
public:
virtual __fastcall TAboutBox(TComponent* AOwner);
};
//-----------------------------------------------------------------------
extern PACKAGE TAboutBox *AboutBox;
//---------------------------------------------------------------------
#endif

UNIT2.CPP
//--------------------------------------------------------------
#include
#pragma hdrstop

#include "Unit2.h"
//---------------------------------------------------------------------
#pragma resource "*.dfm"
TAboutBox *AboutBox;
//---------------------------------------------------------------------
__fastcall TAboutBox::TAboutBox(TComponent* AOwner)
: TForm(AOwner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------

BARCLASS.H
class TBarCode {
private:
char MyCode[8];
int CodeInt[8];
int CountErr;
char MasBit[71];
char ErrBit[71];
double CountGenErr;
double FatalErr;
double NotFatal;
double WarnErr;

void CheckSum();
void CreatBitCode();
bool Next();
void GenError();
void Control();
// double Error;
// double FatalErr;
// double NotFatalError;
// ¦юф ю ъюфє¦Є№ё 
/* unsigned char pcode[8];
unsigned char textdata[25];
char cod[8];
char flag;
char f1;
char f2;
char masbit[71];
char errbit[71];
unsigned char ecode[8];
double err;
double ferr;
double nferr;
double warning;
*/
public: TBarCode();
void SetUp(char*);
void Test();
void SetCountErr(int);
double GetCountErr(int);
void Info();
int Pausa;

/* void bitcode();
void checksum();
void init(char*,char);
void getmytime();
void save(char*,BarCode*);
void read(char*,BarCode*);
short next();
void test();
void info();
void gen_error();
*/
};

BARCLASS.CPP
#include "Barclass.h"
short Tabl[10][7]=
{ {0,0,0,1,0,0,1},
{0,0,1,0,0,0,1},
{0,0,1,0,1,1,1},
{0,0,1,1,0,1,1},
{0,0,1,1,1,0,1},
{0,1,0,0,1,1,1},
{0,1,0,1,0,1,1},
{0,1,0,1,1,0,1},
{0,1,1,0,0,1,1},
{0,1,1,0,1,0,1}};
short CheckTabl[56][6]=
{
{1,1,1,1,1,1}, //*

{0,0,0,0,0,0},
{1,0,0,0,0,0},
{0,1,0,0,0,0},//1
{0,0,1,0,0,0},
{0,0,0,1,0,0},

{1,1,1,1,1,1}, //*
{1,1,1,1,1,1}, //*

{0,0,0,0,1,0},
{0,0,0,0,0,1},
{1,1,0,0,0,0},//2
{1,0,1,0,0,0},
{1,0,0,1,0,0},

{1,1,1,1,1,1}, //*
{1,1,1,1,1,1}, //*

{1,0,0,0,1,0},
{1,0,0,0,0,1},
{0,1,1,0,0,0},//3
{0,1,0,1,0,0},
{0,1,0,0,1,0},

{1,1,1,1,1,1}, //*
{1,1,1,1,1,1}, //*

{0,1,0,0,0,1},
{0,0,1,1,0,0},
{0,0,1,0,1,0},//4
{0,0,1,0,0,1},
{0,0,0,1,1,0},

{1,1,1,1,1,1}, //*
{1,1,1,1,1,1}, //*

{0,0,0,1,0,1},
{0,0,0,0,1,1},
{1,1,1,0,0,0},//5
{1,1,0,1,0,0},
{1,1,0,0,1,0},

{1,1,1,1,1,1}, //*
{1,1,1,1,1,1}, //*

{1,1,0,0,0,1},
{1,0,1,1,0,0},
{1,0,1,0,1,0},//6
{1,0,1,0,0,1},
{1,0,0,1,1,0},

{1,1,1,1,1,1}, //*
{1,1,1,1,1,1}, //*

{1,0,0,1,0,1},
{1,0,0,0,1,1},
{0,1,1,1,0,0},//7
{0,1,1,0,1,0},
{0,1,1,0,0,1},

{1,1,1,1,1,1}, //*
{1,1,1,1,1,1}, //*

{0,1,0,1,1,0},
{0,1,0,1,0,1},
{0,1,0,0,1,1},//8
{0,0,1,1,1,0},
{0,0,1,1,0,1},

{1,1,1,1,1,1}, //*
};

//-----------------------------------
void TBarCode::SetUp(char* Text)
{
for(int i=0;i<7;i++) MyCode[i]=Text[i];
}
//------------------------------------
TBarCode::TBarCode()
{
Pausa=500;
}
//------------------------------------
void TBarCode::Test()
{
// SetCountErr();
CheckSum();
CreatBitCode();
GenError();
}
//-----------------------------------
void TBarCode::CheckSum() //+
{
for(int i=0;i<7;i++) CodeInt[i]=MyCode[i]-48;
CodeInt[7]=(CodeInt[0]+CodeInt[2]+CodeInt[4]+CodeInt[6]+3*(CodeInt[1]+CodeInt[3]+CodeInt[5]))%10;
MyCode[7]=CodeInt[7]+48;
}
//------------------------------------
void TBarCode::CreatBitCode()
{
unsigned int s;
short TmpMas[6];
for(int i=0;i<8;i++)
{
for(int j=0;j<7;j++)
{
MasBit[i*7+j]=Tabl[(CodeInt[i])][j];
};
};
for(int i=0;i<6;i++)
{
s=0;
for(int j=0;j<56;j++)
{
if(CheckTabl[j][i]==0)
{
s+=MasBit[j];
};
};
TmpMas[i]=s%2;
};
MasBit[56]=0;
MasBit[57]=1;
MasBit[58]=TmpMas[0];
MasBit[59]=TmpMas[1];
MasBit[60]=0;
MasBit[61]=1;
MasBit[62]=TmpMas[2];
MasBit[63]=TmpMas[3];
MasBit[64]=0;
MasBit[65]=1;
MasBit[66]=TmpMas[4];
MasBit[67]=TmpMas[5];
MasBit[68]=0;
MasBit[69]=1;
MasBit[70]=0;
for(int i=0;i<71;i++) ErrBit[i]=MasBit[i];

}
// T CodeInt[8] 8-ьш чэрэх шёыю
// чс¦ы№°шью щюую эр юфшэшѕ¦
// T Ёрч¦  ъю шёыю фюё уыю 99999999 яютхЁЄр¦Є№ё  чэрхээ  true.
bool TBarCode::Next()
{
if(CodeInt[6]!=9) { CodeInt[6]++; MyCode[6]++;}
else
{
if(CodeInt[5]!=9) { CodeInt[5]++; MyCode[5]++; }
else
{
if(CodeInt[4]!=9) {CodeInt[4]++;MyCode[4]++;}
else
{
if(CodeInt[3]!=9) {CodeInt[3]++;MyCode[3]++;}
else
{
if(CodeInt[2]!=9) {CodeInt[2]++;MyCode[2]++;}
else
{
if(CodeInt[1]!=9) {CodeInt[1]++;MyCode[1]++;}
else
{
if(CodeInt[0]!=9) {CodeInt[0]++;MyCode[0]++;}
else return(false);
CodeInt[1]=0;
MyCode[1]='0';
};
CodeInt[2]=0;
MyCode[2]='0';
};
CodeInt[3]=0;
MyCode[3]='0';
};
CodeInt[4]=0;
MyCode[4]='0';
};
CodeInt[5]=0;
MyCode[5]='0';
};
CodeInt[6]=0;
MyCode[6]='0';
};
return(true);
}
//------------------------------------
void TBarCode::SetCountErr(int Err) { CountErr=Err; }
//--------------------------------------------------
double TBarCode::GetCountErr(int TypeErr)
{
switch (TypeErr) {
case 0: return(CountGenErr);break;
case 1: return(FatalErr);break;
case 2: return(NotFatal);break;
case 3: return(WarnErr);break;
default: return(0);
}
}
//--------------------------------------------------
void TBarCode::GenError()
{
int f1,f2;
if(CountErr==1)
{
f1=1;
do
{
if(ErrBit[f1]==0) ErrBit[f1]=1;
else if(ErrBit[f1]==1) ErrBit[f1]=0;
Control();
if(ErrBit[f1]==0) ErrBit[f1]=1;
else if(ErrBit[f1]==1) ErrBit[f1]=0;
f1++;
} while(f1<72);
};
if(CountErr==2)
{
f1=1;
do
{
f2=f1+1;
do
{
if(ErrBit[f1]==0) ErrBit[f1]=1;
else if(ErrBit[f1]==1) ErrBit[f1]=0;
if(ErrBit[f2]==0) ErrBit[f2]=1;
else if(ErrBit[f2]==1) ErrBit[f2]=0;
Control();
if(ErrBit[f1]==0) ErrBit[f1]=1;
else if(ErrBit[f1]==1) ErrBit[f1]=0;
if(ErrBit[f2]==0) ErrBit[f2]=1;
else if(ErrBit[f2]==1) ErrBit[f2]=0;
f2++;
} while(f2<72);
f1++;
} while(f1<71);

};
}
//----------------------------------------------------
void TBarCode::Info() //+
{
}
//-----------------------------------
void TBarCode::Control()
{
unsigned char ErrCode[8];
short TmpMas[6];
short i,j,s;
short Check[6]={1,1,1,1,1,1};
char TestCod[8];
char Test[71];
char TestTab[7];

CountGenErr++;
for(i=0;i<71;i++)
Test[i]=ErrBit[i];
for(i=0;i<8;i++)
{
Test[i*7]=0; //
Test[i*7+6]=1; //
}; //
Test[56]=0; //
Test[57]=1; //
Test[60]=0; //
Test[61]=1; //
Test[64]=0; //
Test[65]=1; //
Test[68]=0; //
Test[69]=1; //
Test[70]=0; //
for(i=0;i<6;i++) //
{
s=0;
for(j=0;j<56;j++)
{
if(CheckTabl[j][i]==0)
{
s+=Test[j];
};
};
TmpMas[i]=s%2;
};
for(j=0;j<3;j++)
{
if(TmpMas[j*2]!=Test[58+j*4]) Check[j*2]=0;
if(TmpMas[j*2+1]!=Test[59+j*4]) Check[j*2+1]=0;
};
short n=0;
for(i=0;i<6;i++)
{
if(Check[i]==0)
{
n++;
};
};
if(n>1) n=0;
else n=1;
switch (n)
{
case 0:
{
for(i=0;i<56;i++)
{
short eq=1;
for(j=0;j<6;j++)
{
if(Check[j]!=CheckTabl[i][j]) //
{
eq=0;
break;
};
};
if(eq==1)
{
if(Test[i]==1) Test[i]=0;
else Test[i]=1;
break;
};
};

};
case 1: //
{
for(i=0;i<8;i++)
{
for(j=0;j<7;j++)
{
TestTab[j]=Test[i*7+j];
};
short eq2;
for(j=0;j<10;j++)
{
short eq=1;
eq2=0;
for(s=0;s<7;s++)
{
if(TestTab[s]!=Tabl[j][s])
{
eq=0;
break;
};
};
if(eq==1)
{
TestCod[i]=j;
eq2=1;
break;
}
};
if(eq2==0)
{
FatalErr++;
return;
}
};
short t;
t=(TestCod[0]+TestCod[2]+TestCod[4]+TestCod[6]+3*(TestCod[1]+TestCod[3]+TestCod[5]))%10;
if(t!=TestCod[7])
{
FatalErr++;
return;
};
for(i=0;i<8;i++)
{
if(TestCod[i]!=CodeInt[i])
{
for(j=0;j<8;j++) ErrCode[j]=TestCod[j]+48;
WarnErr++;
// info();
return;
};
};
NotFatal++;
return;
};
};

}

MOONBUG.BPR
# -----------------------------------------------------------------------
!if !$d(BCB)
BCB = $(MAKEDIR)\..
!endif

# ---------------------------------------------------------------------
# IDE SECTION
# -----------------------------------------------------------------------
# The following section of the project makefile is managed by the BCB IDE.
# It is recommended to use the IDE to change any of the values in this
# section.
# ------------------------------------------------------------------------

VERSION = BCB.04.04
# ------------------------------------------------------------------------
PROJECT = MoonBug.exe
OBJFILES = MoonBug.obj Unit1.obj Barclass.obj Unit2.obj
RESFILES = MoonBug.res
RESDEPEN = $(RESFILES) Unit1.dfm Unit2.dfm
LIBFILES =
LIBRARIES =
SPARELIBS = VCL40.lib TEEDB40.lib Tee40.lib QRpt40.lib VclDb40.lib
PACKAGES = VCL40.bpi VCLX40.bpi VCLJPG40.bpi bcbsmp40.bpi QRPT40.bpi VCLDB40.bpi \
ibsmp40.bpi VCLDBX40.bpi TEEUI40.bpi TEEDB40.bpi TEE40.bpi nmfast40.bpi \
dclocx40.bpi
DEFFILE =
# ------------------------------------------------------------------------
PATHCPP = .;
PATHPAS = .;
PATHASM = .;
PATHRC = .;
DEBUGLIBPATH = $(BCB)\lib\debug
RELEASELIBPATH = $(BCB)\lib\release
USERDEFINES =
SYSDEFINES = _RTLDLL;NO_STRICT;USEPACKAGES
# -----------------------------------------------------------------------
CFLAG1 = -I"D:\Program Files\Borland\CBuilder4\Projects";"D:\Program Files\Borland\CBuilder4\Projects\";$(BCB)\include;$(BCB)\include\vcl \
-Od -Hc -H=$(BCB)\lib\vcl40.csm -w -Ve -r- -a8 -k -y -v -vi- -c -b- -w-par \
-w-inl -Vx -tW -tWM -D$(SYSDEFINES);$(USERDEFINES)
PFLAGS = -U"D:\Program Files\Borland\CBuilder4\Projects";"d:\program files\borland\cbuilder4\Lib";"d:\program files\borland\cbuilder4\Lib\";"D:\Program Files\Borland\CBuilder4\Projects\";$(BCB)\lib\obj;$(BCB)\lib;$(RELEASELIBPATH) \
-I"D:\Program Files\Borland\CBuilder4\Projects";"D:\Program Files\Borland\CBuilder4\Projects\";$(BCB)\include;$(BCB)\include\vcl \
-$YD -$W -$O- -v -JPHNE -M
RFLAGS = -i"D:\Program Files\Borland\CBuilder4\Projects";"D:\Program Files\Borland\CBuilder4\Projects\";$(BCB)\include;$(BCB)\include\vcl
AFLAGS = /i"D:\Program Files\Borland\CBuilder4\Projects" \
/i"D:\Program Files\Borland\CBuilder4\Projects\" /i$(BCB)\include \
/i$(BCB)\include\vcl /mx /w2 /zd
LFLAGS = -L"D:\Program Files\Borland\CBuilder4\Projects";"d:\program files\borland\cbuilder4\Lib";"d:\program files\borland\cbuilder4\Lib\";"D:\Program Files\Borland\CBuilder4\Projects\";$(BCB)\lib\obj;$(BCB)\lib;$(RELEASELIBPATH) \
-aa -Tpe -x -Gn -v
# ------------------------------------------------------------------------
ALLOBJ = c0w32.obj Memmgr.Lib $(PACKAGES) sysinit.obj $(OBJFILES)
ALLRES = $(RESFILES)
ALLLIB = $(LIBFILES) $(LIBRARIES) import32.lib cp32mti.lib
# -----------------------------------------------------------------------
!ifdef IDEOPTIONS

[Version Info]
IncludeVerInfo=0
AutoIncBuild=0
MajorVer=1
MinorVer=0
Release=0
Build=0
Debug=0
PreRelease=0
Special=0
Private=0
DLL=0
Locale=1049
CodePage=1251

[Version Info Keys]
CompanyName=
FileDescription=
FileVersion=1.0.0.0
InternalName=
LegalCopyright=
LegalTrademarks=
OriginalFilename=
ProductName=
ProductVersion=1.0.0.0
Comments=

[Debugging]
DebugSourceDirs=$(BCB)\source\vcl

[Parameters]
RunParams=
HostApplication=
RemoteHost=
RemotePath=
RemoteDebug=0

[Compiler]
InMemoryExe=0
ShowInfoMsgs=0

!endif
# ----------------------------------------------------------------------
# MAKE SECTION
# ------------------------------------------------------------------------
# This section of the project file is not used by the BCB IDE. It is for
# the benefit of building from the command-line using the MAKE utility.
# ------------------------------------------------------------------------

.autodepend
# ------------------------------------------------------------------------
!if !$d(BCC32)
BCC32 = bcc32
!endif

!if !$d(CPP32)
CPP32 = cpp32
!endif

!if !$d(DCC32)
DCC32 = dcc32
!endif

!if !$d(TASM32)
TASM32 = tasm32
!endif

!if !$d(LINKER)
LINKER = ilink32
!endif

!if !$d(BRCC32)
BRCC32 = brcc32
!endif

# ------------------------------------------------------------------------
!if $d(PATHCPP)
.PATH.CPP = $(PATHCPP)
.PATH.C = $(PATHCPP)
!endif

!if $d(PATHPAS)
.PATH.PAS = $(PATHPAS)
!endif

!if $d(PATHASM)
.PATH.ASM = $(PATHASM)
!endif

!if $d(PATHRC)
.PATH.RC = $(PATHRC)
!endif
# ------------------------------------------------------------------------
$(PROJECT): $(OBJFILES) $(RESDEPEN) $(DEFFILE)
$(BCB)\BIN\$(LINKER) @&&!
$(LFLAGS) +
$(ALLOBJ), +
$(PROJECT),, +
$(ALLLIB), +
$(DEFFILE), +
$(ALLRES)
!
# ------------------------------------------------------------------------
.pas.hpp:
$(BCB)\BIN\$(DCC32) $(PFLAGS) {$< }

.pas.obj:
$(BCB)\BIN\$(DCC32) $(PFLAGS) {$< }

.cpp.obj:
$(BCB)\BIN\$(BCC32) $(CFLAG1) -n$(@D) {$< }

.c.obj:
$(BCB)\BIN\$(BCC32) $(CFLAG1) -n$(@D) {$< }

.c.i:
$(BCB)\BIN\$(CPP32) $(CFLAG1) -n. {$< }

.cpp.i:
$(BCB)\BIN\$(CPP32) $(CFLAG1) -n. {$< }

.asm.obj:
$(BCB)\BIN\$(TASM32) $(AFLAGS) $<, [email protected]

.rc.res:
$(BCB)\BIN\$(BRCC32) $(RFLAGS) [email protected] $<
# ------------------------------------------------------------------------Проект HEM-8

Ця програма створена для генерування штрихового коду типу
НЕМ-8. Має дружній інтерфейс користувача створений на основі Win32 в середовищі Borland C++ Builder4.0. Після ведення 7-ми значного коду вона відображає зовнішній вид штрихового коду.

PROJECT1.CPP

//-------------------------------------------------------------------
#include
#pragma hdrstop
USERES("Project1.res");
USEFORM("Unit1.cpp", Form1);
USEFORM("Unit2.cpp", AboutBox);
//-------------------------------------------------------------------
WINAPI WinMain(HINSTANCE, HINSTANCE, LPSTR, int)
{
try
{
Application->Initialize();
Application->CreateForm(__classid(TForm1), &Form1);
Application->CreateForm(__classid(TAboutBox), &AboutBox);
Application->Run();
}
catch (Exception &exception)
{
Application->ShowException(&exception);
}
return 0;
}
//-------------------------------------------------------------------

UNIT1.H

//---------------------------------------------------------------------------
#ifndef Unit1H
#define Unit1H
//---------------------------------------------------------------------------
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
//---------------------------------------------------------------------------
class TForm1 : public TForm
{
__published: // IDE-managed Components
TLabel *Label1;
TMaskEdit *MaskEdit1;
TSpeedButton *SpeedButton1;
TPanel *Panel1;
TImage *Image1;
TImage *Image2;
TImage *Image3;
TImage *Image4;
TImage *Image5;
TImage *Image6;
TImage *Image7;
TImage *Image8;
TImage *Image9;
TImage *Image10;
TImage *Image11;
TImage *Image12;
TImage *Image13;
TImage *Image14;
TImage *Image15;
TImage *Image16;
TImage *Image17;
TImage *Image18;
TImage *Image19;
TImage *Image20;
TImage *Image21;
TImage *Image22;
TImage *Image23;
TImage *Image24;
TImage *Image25;
TImage *Image26;
TImage *Image27;
TImage *Image28;
TImage *Image29;
TImage *Image30;
TImage *Image31;
TImage *Image32;
TImage *Image33;
TImage *Image34;
TImage *Image35;
TImage *Image36;
TImage *Image37;
TImage *Image38;
TImage *Image39;
TImage *Image40;
TImage *Image41;
TImage *Image42;
TImage *Image43;
TImage *Image44;
TImage *Image45;
TImage *Image46;
TImage *Image47;
TImage *Image48;
TImage *Image49;
TImage *Image50;
TImage *Image51;
TImage *Image52;
TImage *Image53;
TImage *Image54;
TImage *Image55;
TImage *Image56;
TImage *Image57;
TImage *Image58;
TImage *Image59;
TImage *Image60;
TImage *Image61;
TImage *Image62;
TImage *Image63;
TImage *Image64;
TImage *Image65;
TImage *Image66;
TImage *Image67;
TImage *Image68;
TImage *Image69;
TImage *Image70;
TImage *Image71;
TEdit *Edit1;
TLabel *Label2;
TLabel *Label3;
TLabel *Label4;
TLabel *Label5;
TLabel *Label6;
TLabel *Label7;
TLabel *Label8;
TLabel *Label9;
TLabel *Label10;
TMainMenu *MainMenu1;
TMenuItem *N1;
TMenuItem *N2;
TMenuItem *N3;
TMenuItem *N4;
void __fastcall SpeedButton1Click(TObject *Sender);
void __fastcall N4Click(TObject *Sender);
void __fastcall N3Click(TObject *Sender);
void __fastcall N2Click(TObject *Sender);
private: // User declarations
public: // User declarations
__fastcall TForm1(TComponent* Owner);
};
//---------------------------------------------------------------------------
extern PACKAGE TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
#endif

UNIT1.CPP
//---------------------------------------------------------------------------
#include
#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"
#include "Unit2.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
short Tabl[10][7]=
{ {0,0,0,1,0,0,1},
{0,0,1,0,0,0,1},
{0,0,1,0,1,1,1},
{0,0,1,1,0,1,1},
{0,0,1,1,1,0,1},
{0,1,0,0,1,1,1},
{0,1,0,1,0,1,1},
{0,1,0,1,1,0,1},
{0,1,1,0,0,1,1},
{0,1,1,0,1,0,1}};
short CheckTabl[56][6]=
{
{1,1,1,1,1,1}, //*

{0,0,0,0,0,0},
{1,0,0,0,0,0},
{0,1,0,0,0,0},//1
{0,0,1,0,0,0},
{0,0,0,1,0,0},

{1,1,1,1,1,1}, //*
{1,1,1,1,1,1}, //*

{0,0,0,0,1,0},
{0,0,0,0,0,1},
{1,1,0,0,0,0},//2
{1,0,1,0,0,0},
{1,0,0,1,0,0},

{1,1,1,1,1,1}, //*
{1,1,1,1,1,1}, //*

{1,0,0,0,1,0},
{1,0,0,0,0,1},
{0,1,1,0,0,0},//3
{0,1,0,1,0,0},
{0,1,0,0,1,0},

{1,1,1,1,1,1}, //*
{1,1,1,1,1,1}, //*

{0,1,0,0,0,1},
{0,0,1,1,0,0},
{0,0,1,0,1,0},//4
{0,0,1,0,0,1},
{0,0,0,1,1,0},

{1,1,1,1,1,1}, //*
{1,1,1,1,1,1}, //*

{0,0,0,1,0,1},
{0,0,0,0,1,1},
{1,1,1,0,0,0},//5
{1,1,0,1,0,0},
{1,1,0,0,1,0},

{1,1,1,1,1,1}, //*
{1,1,1,1,1,1}, //*

{1,1,0,0,0,1},
{1,0,1,1,0,0},
{1,0,1,0,1,0},//6
{1,0,1,0,0,1},
{1,0,0,1,1,0},

{1,1,1,1,1,1}, //*
{1,1,1,1,1,1}, //*

{1,0,0,1,0,1},
{1,0,0,0,1,1},
{0,1,1,1,0,0},//7
{0,1,1,0,1,0},
{0,1,1,0,0,1},

{1,1,1,1,1,1}, //*
{1,1,1,1,1,1}, //*

{0,1,0,1,1,0},
{0,1,0,1,0,1},
{0,1,0,0,1,1},//8
{0,0,1,1,1,0},
{0,0,1,1,0,1},

{1,1,1,1,1,1}, //*
};

//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
: TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::SpeedButton1Click(TObject *Sender)
{
char *Buffer = new char[9]; //Creates Buffer dynamic variable
int CodeInt[8];
char MyCode[8];
char MasBit[71];

Form1->MaskEdit1->GetTextBuf(Buffer,8);
for(int i=0;i<7;i++) MyCode[i]=Buffer[i];
for(int i=0;i<7;i++) CodeInt[i]=MyCode[i]-48;
CodeInt[7]=(CodeInt[0]+CodeInt[2]+CodeInt[4]+CodeInt[6]+3*(CodeInt[1]+CodeInt[3]+CodeInt[5]))%10;
MyCode[7]=CodeInt[7]+48;
Form1->Label3->Caption=Buffer[0];
Form1->Label4->Caption=Buffer[1];
Form1->Label5->Caption=Buffer[2];
Form1->Label6->Caption=Buffer[3];
Form1->Label7->Caption=Buffer[4];
Form1->Label8->Caption=Buffer[5];
Form1->Label9->Caption=Buffer[6];
Form1->Label10->Caption=MyCode[7];
Form1->Edit1->Text=MyCode[7];
unsigned int s; //
short TmpMas[6];
for(int i=0;i<8;i++)
{
for(int j=0;j<7;j++)
{
MasBit[i*7+j]=Tabl[(CodeInt[i])][j];
};
};
for(int i=0;i<6;i++)
{
s=0;
for(int j=0;j<56;j++)
{
if(CheckTabl[j][i]==0)
{
s+=MasBit[j];
};
};
TmpMas[i]=s%2;
};
MasBit[56]=0;
MasBit[57]=1;
MasBit[58]=TmpMas[0];
MasBit[59]=TmpMas[1];
MasBit[60]=0;
MasBit[61]=1;
MasBit[62]=TmpMas[2];
MasBit[63]=TmpMas[3];
MasBit[64]=0;
MasBit[65]=1;
MasBit[66]=TmpMas[4];
MasBit[67]=TmpMas[5];
MasBit[68]=0;
MasBit[69]=1;
MasBit[70]=0;

if (MasBit[0]==0) Form1->Image1->Visible=true;
else Form1->Image1->Visible=false;

if (MasBit[1]==0) Form1->Image2->Visible=true;
else Form1->Image2->Visible=false;

if (MasBit[2]==0) Form1->Image3->Visible=true;
else Form1->Image3->Visible=false;

if (MasBit[3]==0) Form1->Image4->Visible=true;
else Form1->Image4->Visible=false;

if (MasBit[4]==0) Form1->Image5->Visible=true;
else Form1->Image5->Visible=false;

if (MasBit[5]==0) Form1->Image6->Visible=true;
else Form1->Image6->Visible=false;

if (MasBit[6]==0) Form1->Image7->Visible=true;
else Form1->Image7->Visible=false;

if (MasBit[7]==0) Form1->Image8->Visible=true;
else Form1->Image8->Visible=false;

if (MasBit[8]==0) Form1->Image9->Visible=true;
else Form1->Image9->Visible=false;

if (MasBit[9]==0) Form1->Image10->Visible=true;
else Form1->Image10->Visible=false;

if (MasBit[10]==0) Form1->Image11->Visible=true;
else Form1->Image11->Visible=false;

if (MasBit[11]==0) Form1->Image12->Visible=true;
else Form1->Image12->Visible=false;

if (MasBit[12]==0) Form1->Image13->Visible=true;
else Form1->Image13->Visible=false;

if (MasBit[13]==0) Form1->Image14->Visible=true;
else Form1->Image14->Visible=false;

if (MasBit[14]==0) Form1->Image15->Visible=true;
else Form1->Image15->Visible=false;

if (MasBit[15]==0) Form1->Image16->Visible=true;
else Form1->Image16->Visible=false;

if (MasBit[16]==0) Form1->Image17->Visible=true;
else Form1->Image17->Visible=false;

if (MasBit[17]==0) Form1->Image18->Visible=true;
else Form1->Image18->Visible=false;

if (MasBit[18]==0) Form1->Image19->Visible=true;
else Form1->Image19->Visible=false;

if (MasBit[19]==0) Form1->Image20->Visible=true;
else Form1->Image20->Visible=false;

if (MasBit[20]==0) Form1->Image21->Visible=true;
else Form1->Image21->Visible=false;

if (MasBit[21]==0) Form1->Image22->Visible=true;
else Form1->Image22->Visible=false;

if (MasBit[22]==0) Form1->Image23->Visible=true;
else Form1->Image23->Visible=false;

if (MasBit[23]==0) Form1->Image24->Visible=true;
else Form1->Image24->Visible=false;

if (MasBit[24]==0) Form1->Image25->Visible=true;
else Form1->Image25->Visible=false;

if (MasBit[25]==0) Form1->Image26->Visible=true;
else Form1->Image26->Visible=false;

if (MasBit[26]==0) Form1->Image27->Visible=true;
else Form1->Image27->Visible=false;

if (MasBit[27]==0) Form1->Image28->Visible=true;
else Form1->Image28->Visible=false;

if (MasBit[28]==0) Form1->Image29->Visible=true;
else Form1->Image29->Visible=false;

if (MasBit[29]==0) Form1->Image30->Visible=true;
else Form1->Image30->Visible=false;

if (MasBit[30]==0) Form1->Image31->Visible=true;
else Form1->Image31->Visible=false;

if (MasBit[31]==0) Form1->Image32->Visible=true;
else Form1->Image32->Visible=false;

if (MasBit[32]==0) Form1->Image33->Visible=true;
else Form1->Image33->Visible=false;

if (MasBit[33]==0) Form1->Image34->Visible=true;
else Form1->Image34->Visible=false;

if (MasBit[34]==0) Form1->Image35->Visible=true;
else Form1->Image35->Visible=false;

if (MasBit[35]==0) Form1->Image36->Visible=true;
else Form1->Image36->Visible=false;

if (MasBit[36]==0) Form1->Image37->Visible=true;
else Form1->Image37->Visible=false;

if (MasBit[37]==0) Form1->Image38->Visible=true;
else Form1->Image38->Visible=false;

if (MasBit[38]==0) Form1->Image39->Visible=true;
else Form1->Image39->Visible=false;

if (MasBit[39]==0) Form1->Image40->Visible=true;
else Form1->Image40->Visible=false;

if (MasBit[40]==0) Form1->Image41->Visible=true;
else Form1->Image41->Visible=false;

if (MasBit[41]==0) Form1->Image42->Visible=true;
else Form1->Image42->Visible=false;

if (MasBit[42]==0) Form1->Image43->Visible=true;
else Form1->Image43->Visible=false;

if (MasBit[43]==0) Form1->Image44->Visible=true;
else Form1->Image44->Visible=false;

if (MasBit[44]==0) Form1->Image45->Visible=true;
else Form1->Image45->Visible=false;

if (MasBit[45]==0) Form1->Image46->Visible=true;
else Form1->Image46->Visible=false;

if (MasBit[46]==0) Form1->Image47->Visible=true;
else Form1->Image47->Visible=false;

if (MasBit[47]==0) Form1->Image48->Visible=true;
else Form1->Image48->Visible=false;

if (MasBit[48]==0) Form1->Image49->Visible=true;
else Form1->Image49->Visible=false;

if (MasBit[49]==0) Form1->Image50->Visible=true;
else Form1->Image50->Visible=false;

if (MasBit[50]==0) Form1->Image51->Visible=true;
else Form1->Image51->Visible=false;

if (MasBit[51]==0) Form1->Image52->Visible=true;
else Form1->Image52->Visible=false;

if (MasBit[52]==0) Form1->Image53->Visible=true;
else Form1->Image53->Visible=false;

if (MasBit[53]==0) Form1->Image54->Visible=true;
else Form1->Image54->Visible=false;

if (MasBit[54]==0) Form1->Image55->Visible=true;
else Form1->Image55->Visible=false;

if (MasBit[55]==0) Form1->Image56->Visible=true;
else Form1->Image56->Visible=false;

if (MasBit[56]==0) Form1->Image57->Visible=true;
else Form1->Image57->Visible=false;

if (MasBit[57]==0) Form1->Image58->Visible=true;
else Form1->Image58->Visible=false;

if (MasBit[58]==0) Form1->Image59->Visible=true;
else Form1->Image59->Visible=false;

if (MasBit[59]==0) Form1->Image60->Visible=true;
else Form1->Image60->Visible=false;

if (MasBit[60]==0) Form1->Image61->Visible=true;
else Form1->Image61->Visible=false;

if (MasBit[61]==0) Form1->Image62->Visible=true;
else Form1->Image62->Visible=false;

if (MasBit[62]==0) Form1->Image63->Visible=true;
else Form1->Image63->Visible=false;

if (MasBit[63]==0) Form1->Image64->Visible=true;
else Form1->Image64->Visible=false;

if (MasBit[64]==0) Form1->Image65->Visible=true;
else Form1->Image65->Visible=false;

if (MasBit[65]==0) Form1->Image66->Visible=true;
else Form1->Image66->Visible=false;

if (MasBit[66]==0) Form1->Image67->Visible=true;
else Form1->Image67->Visible=false;

if (MasBit[67]==0) Form1->Image68->Visible=true;
else Form1->Image68->Visible=false;

if (MasBit[68]==0) Form1->Image69->Visible=true;
else Form1->Image69->Visible=false;

if (MasBit[69]==0) Form1->Image70->Visible=true;
else Form1->Image70->Visible=false;

if (MasBit[70]==0) Form1->Image71->Visible=true;
else Form1->Image71->Visible=false;

}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::N4Click(TObject *Sender)
{
Form1->SpeedButton1->Click();
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::N3Click(TObject *Sender)
{
Close();
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::N2Click(TObject *Sender)
{
AboutBox->ShowModal();
}
//---------------------------------------------------------------------------


UNIT2.H
//----------------------------------------------------------------------------
#ifndef Unit2H
#define Unit2H
//----------------------------------------------------------------------------
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
//----------------------------------------------------------------------------
class TAboutBox : public TForm
{
__published:
TPanel *Panel1;
TImage *ProgramIcon;
TLabel *ProductName;
TLabel *Version;
TLabel *Copyright;
TLabel *Comments;
TButton *OKButton;
private:
public:
virtual __fastcall TAboutBox(TComponent* AOwner);
};
//----------------------------------------------------------------------------
extern PACKAGE TAboutBox *AboutBox;
//----------------------------------------------------------------------------
#endif

UNIT2.CPP
//---------------------------------------------------------------------
#include
#pragma hdrstop

#include "Unit2.h"
//---------------------------------------------------------------------
#pragma resource "*.dfm"
TAboutBox *AboutBox;
//---------------------------------------------------------------------
__fastcall TAboutBox::TAboutBox(TComponent* AOwner)
: TForm(AOwner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------

PROJECT1.BPR

# -------------------------------------------------------------------
!if !$d(BCB)
BCB = $(MAKEDIR)\..
!endif

# -------------------------------------------------------------------
# IDE SECTION
# -------------------------------------------------------------------
# The following section of the project makefile is managed by the BCB IDE.
# It is recommended to use the IDE to change any of the values in this
# section.
# -------------------------------------------------------------------

VERSION = BCB.04.04
# ---------------------------------------------------------------------------
PROJECT = Project1.exe
OBJFILES = Project1.obj Unit1.obj Unit2.obj
RESFILES = Project1.res
RESDEPEN = $(RESFILES) Unit1.dfm Unit2.dfm
LIBFILES =
LIBRARIES =
SPARELIBS = VCL40.lib
PACKAGES = VCL40.bpi VCLX40.bpi VCLJPG40.bpi bcbsmp40.bpi QRPT40.bpi VCLDB40.bpi \
ibsmp40.bpi VCLDBX40.bpi TEEUI40.bpi TEEDB40.bpi TEE40.bpi nmfast40.bpi \
dclocx40.bpi
DEFFILE =
# ---------------------------------------------------------------------------
PATHCPP = .;
PATHPAS = .;
PATHASM = .;
PATHRC = .;
DEBUGLIBPATH = $(BCB)\lib\debug
RELEASELIBPATH = $(BCB)\lib\release
USERDEFINES =
SYSDEFINES = _RTLDLL;NO_STRICT;USEPACKAGES
# ---------------------------------------------------------------------------
CFLAG1 = -I"D:\Program Files\Borland\CBuilder4\Projects";$(BCB)\include;$(BCB)\include\vcl \
-Od -Hc -H=$(BCB)\lib\vcl40.csm -w -Ve -r- -a8 -k -y -v -vi- -c -b- -w-par \
-w-inl -Vx -tW -tWM -D$(SYSDEFINES);$(USERDEFINES)
PFLAGS = -U"D:\Program Files\Borland\CBuilder4\Projects";$(BCB)\lib\obj;$(BCB)\lib;$(RELEASELIBPATH) \
-I"D:\Program Files\Borland\CBuilder4\Projects";$(BCB)\include;$(BCB)\include\vcl \
-$YD -$W -$O- -v -JPHNE -M
RFLAGS = -i"D:\Program Files\Borland\CBuilder4\Projects";$(BCB)\include;$(BCB)\include\vcl
AFLAGS = /i$(BCB)\include /i$(BCB)\include\vcl /mx /w2 /zd
LFLAGS = -L"D:\Program Files\Borland\CBuilder4\Projects";$(BCB)\lib\obj;$(BCB)\lib;$(RELEASELIBPATH) \
-aa -Tpe -x -Gn -v
# ---------------------------------------------------------------------------
ALLOBJ = c0w32.obj Memmgr.Lib $(PACKAGES) sysinit.obj $(OBJFILES)
ALLRES = $(RESFILES)
ALLLIB = $(LIBFILES) $(LIBRARIES) import32.lib cp32mti.lib
# ---------------------------------------------------------------------------
!ifdef IDEOPTIONS

[Version Info]
IncludeVerInfo=0
AutoIncBuild=0
MajorVer=1
MinorVer=0
Release=0
Build=0
Debug=0
PreRelease=0
Special=0
Private=0
DLL=0
Locale=1049
CodePage=1251

[Version Info Keys]
CompanyName=
FileDescription=
FileVersion=1.0.0.0
InternalName=
LegalCopyright=
LegalTrademarks=
OriginalFilename=
ProductName=
ProductVersion=1.0.0.0
Comments=

[Debugging]
DebugSourceDirs=$(BCB)\source\vcl

[Parameters]
RunParams=
HostApplication=
RemoteHost=
RemotePath=
RemoteDebug=0

[Compiler]
InMemoryExe=0
ShowInfoMsgs=0

!endif

# ---------------------------------------------------------------------------
# MAKE SECTION
# ---------------------------------------------------------------------------
# This section of the project file is not used by the BCB IDE. It is for
# the benefit of building from the command-line using the MAKE utility.
# ---------------------------------------------------------------------------

.autodepend
# ---------------------------------------------------------------------------
!if !$d(BCC32)
BCC32 = bcc32
!endif

!if !$d(CPP32)
CPP32 = cpp32
!endif

!if !$d(DCC32)
DCC32 = dcc32
!endif

!if !$d(TASM32)
TASM32 = tasm32
!endif

!if !$d(LINKER)
LINKER = ilink32
!endif

!if !$d(BRCC32)
BRCC32 = brcc32
!endif

# ---------------------------------------------------------------------------
!if $d(PATHCPP)
.PATH.CPP = $(PATHCPP)
.PATH.C = $(PATHCPP)
!endif

!if $d(PATHPAS)
.PATH.PAS = $(PATHPAS)
!endif

!if $d(PATHASM)
.PATH.ASM = $(PATHASM)
!endif

!if $d(PATHRC)
.PATH.RC = $(PATHRC)
!endif
# ---------------------------------------------------------------------------
$(PROJECT): $(OBJFILES) $(RESDEPEN) $(DEFFILE)
$(BCB)\BIN\$(LINKER) @&&!
$(LFLAGS) +
$(ALLOBJ), +
$(PROJECT),, +
$(ALLLIB), +
$(DEFFILE), +
$(ALLRES)
!
# ---------------------------------------------------------------------------
.pas.hpp:
$(BCB)\BIN\$(DCC32) $(PFLAGS) {$< }

.pas.obj:
$(BCB)\BIN\$(DCC32) $(PFLAGS) {$< }

.cpp.obj:
$(BCB)\BIN\$(BCC32) $(CFLAG1) -n$(@D) {$< }

.c.obj:
$(BCB)\BIN\$(BCC32) $(CFLAG1) -n$(@D) {$< }

.c.i:
$(BCB)\BIN\$(CPP32) $(CFLAG1) -n. {$< }

.cpp.i:
$(BCB)\BIN\$(CPP32) $(CFLAG1) -n. {$< }

.asm.obj:
$(BCB)\BIN\$(TASM32) $(AFLAGS) $<, [email protected]

.rc.res:
$(BCB)\BIN\$(BRCC32) $(RFLAGS) [email protected] $<
# ---------------------------------------------------------------------------


13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

Проект KORAN(OLDKORAN)

Програма була створена в DOS середовищі, за допомогою компілятора Borland C++ 3.1. Основним призначенням є тестування коду – це генерування помилок їх виявлення та виправлення.


KORAN.H
#define N 1
unsigned stop;
char cCase='1';
char cvar;
char pstr1[8];
char* pStr="koran.krn ";
int iFile;
int ii;
void titul();

KORANCLASS.H
class BarCode {
private:
unsigned char pcode[8];
unsigned char textdata[25];
char cod[8];
char flag;
char f1;
char f2;
char masbit[71];
char errbit[71];
unsigned char ecode[8];
double err;
double ferr;
double nferr;
double warning;
public:
void bitcode();
void checksum();
void init(char*,char);
void getmytime();
void save(char*,BarCode*);
void read(char*,BarCode*);
short next();
void test();
void info();
void gen_error();
};

KORAN.CPP
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include "koran\koran.h"
#include "koran\krnclass.h"

void main()
{
BarCode bcode;//= new BarCode;;
do
{
titul();
bcode.getmytime();
cout<<"1. Beginn prufung\n";
cout<<"2. Fortsetzen prufung\n\n";
cout<<" ? ";
cCase=getch();
} while((cCase!='1')&(cCase!='2'));
switch (cCase)
{
case '1':
{
titul();
cout<<"Einfurst der Filename(*.krn): [ ]\b\b\b\b\b\b\b\b\b";
cin>>pStr;
strcat(pStr,".krn");
titul();
cout<<"Einfurst anfangs kode: [ ]\b\b\b\b\b\b\b\b";
cin>>pstr1;
do
{
cout<<"\nEinfurst der Anzahl fehler(1/2): [ ]\b\b";
cin>>cvar;
} while ((cvar!='2')&(cvar!='1'));
bcode.init(pstr1,cvar);
bcode.save(pStr,&bcode);
break;
}; // case '1'
case '2':
{
titul();
cout<<"Einfurst der Filename(*.krn): [ ]\b\b\b\b\b\b\b\b\b";
cin>>pStr;
strcat(pStr,".krn");
bcode.read(pStr,&bcode);
break;
}
}; // end of switch-case
int n=0;
int commandquit;
do
{
bcode.checksum();
bcode.bitcode();
bcode.gen_error();
bcode.info();
if(n++==100)
{
bcode.save(pStr,&bcode);
n=0;
};
if(_bios_keybrd(_KEYBRD_READY)) commandquit=getch();
stop=bcode.next(); // +
} while ((stop==1)&(commandquit!='q'));
bcode.save(pStr,&bcode);

return;
}

KORAN_PR.CPP
#include
#include
#include
#include
#include "koran\krnclass.h"
#include
#include
short tabl[10][7]=
{ {0,0,0,1,0,0,1},
{0,0,1,0,0,0,1},
{0,0,1,0,1,1,1},
{0,0,1,1,0,1,1},
{0,0,1,1,1,0,1},
{0,1,0,0,1,1,1},
{0,1,0,1,0,1,1},
{0,1,0,1,1,0,1},
{0,1,1,0,0,1,1},
{0,1,1,0,1,0,1}};
short checktabl[56][6]=
{
{1,1,1,1,1,1}, //*

{0,0,0,0,0,0},
{1,0,0,0,0,0},
{0,1,0,0,0,0},//1
{0,0,1,0,0,0},
{0,0,0,1,0,0},

{1,1,1,1,1,1}, //*
{1,1,1,1,1,1}, //*

{0,0,0,0,1,0},
{0,0,0,0,0,1},
{1,1,0,0,0,0},//2
{1,0,1,0,0,0},
{1,0,0,1,0,0},

{1,1,1,1,1,1}, //*
{1,1,1,1,1,1}, //*

{1,0,0,0,1,0},
{1,0,0,0,0,1},
{0,1,1,0,0,0},//3
{0,1,0,1,0,0},
{0,1,0,0,1,0},

{1,1,1,1,1,1}, //*
{1,1,1,1,1,1}, //*

{0,1,0,0,0,1},
{0,0,1,1,0,0},
{0,0,1,0,1,0},//4
{0,0,1,0,0,1},
{0,0,0,1,1,0},

{1,1,1,1,1,1}, //*
{1,1,1,1,1,1}, //*

{0,0,0,1,0,1},
{0,0,0,0,1,1},
{1,1,1,0,0,0},//5
{1,1,0,1,0,0},
{1,1,0,0,1,0},

{1,1,1,1,1,1}, //*
{1,1,1,1,1,1}, //*

{1,1,0,0,0,1},
{1,0,1,1,0,0},
{1,0,1,0,1,0},//6
{1,0,1,0,0,1},
{1,0,0,1,1,0},

{1,1,1,1,1,1}, //*
{1,1,1,1,1,1}, //*

{1,0,0,1,0,1},
{1,0,0,0,1,1},
{0,1,1,1,0,0},//7
{0,1,1,0,1,0},
{0,1,1,0,0,1},

{1,1,1,1,1,1}, //*
{1,1,1,1,1,1}, //*

{0,1,0,1,1,0},
{0,1,0,1,0,1},
{0,1,0,0,1,1},//8
{0,0,1,1,1,0},
{0,0,1,1,0,1},

{1,1,1,1,1,1}, //*
};
void titul()
{
clrscr();
cout<< "Der Diplomprojekt v.1.2 'Koran' Mishel Kozak\n\n";
}

//----------------------------------------------
//
// Methode fur Klasse
//
//----------------------------------------------
void BarCode::init(char* mas,char fl)
{
int i;
flag=fl;
f1=1;
f2=2;
for(i=0;i<7;i++)
{cod[i]=mas[i]-48;
pcode[i]=mas[i];
};
cod[7]=0;
err=0;
ferr=0;
nferr=0;
warning=0;
}
//----------------------------------------------
void BarCode::getmytime()
{
struct tm mytm;
struct time tt;
struct date dd;
char* sss;
gettime(&tt);
getdate(&dd);
mytm.tm_sec=0;
mytm.tm_wday=0;
mytm.tm_year=0;
mytm.tm_isdst=0;
mytm.tm_min=tt.ti_min;
mytm.tm_hour=tt.ti_hour;
mytm.tm_mday=dd.da_day;
mytm.tm_mon=dd.da_mon-1;
mytm.tm_year=dd.da_year-1900;
int ii,jj;
sss=asctime(&mytm);
for(ii=3,jj=0;jj<25;ii++,jj++)
textdata[jj]=sss[ii];
// textdata[jj++]='\n';
// textdata[jj++]='\0';
}
//----------------------------------------------
void BarCode::save(char* pstr,BarCode* bco)
{
ofstream rootf(pstr,ios::binary);
if(rootf)
{
rootf.write((char*)bco,sizeof(*bco));
// rootf.write((char*)&bcode,sizeof(bcode));
}
else
{
cout<<"Error open file: "< }
}
//----------------------------------------------
void BarCode::read(char* pstr,BarCode* bco)
{
ifstream rootf(pstr,ios::binary);
if(rootf)
{
rootf.read((char*)bco,sizeof(*bco));
}
else
{
cout<<"Error open file: "< }
}
//----------------------------------------------
void BarCode::checksum()
{
cod[7]=(cod[0]+cod[2]+cod[4]+cod[6]+3*(cod[1]+cod[3]+cod[5]))%10;
pcode[7]=cod[7]+48;
// titul();
// cout<<"\n Code: "<// cout<<" "<}
//----------------------------------------------
short BarCode::next()
{
if(cod[6]!=9) { cod[6]++; pcode[6]++;}
else
{
if(cod[5]!=9) { cod[5]++; pcode[5]++; }
else
{
if(cod[4]!=9) {cod[4]++;pcode[4]++;}
else
{
if(cod[3]!=9) {cod[3]++;pcode[3]++;}
else
{
if(cod[2]!=9) {cod[2]++;pcode[2]++;}
else
{
if(cod[1]!=9) {cod[1]++;pcode[1]++;}
else
{
if(cod[0]!=9) {cod[0]++;pcode[0]++;}
else return(0);
cod[1]=0;
pcode[1]='0';
};
cod[2]=0;
pcode[2]='0';
};
cod[3]=0;
pcode[3]='0';
};
cod[4]=0;
pcode[4]='0';
};
cod[5]=0;
pcode[5]='0';
};
cod[6]=0;
pcode[6]='0';
};
return(1);
}
//----------------------------------------------
void BarCode::info()
{
{
titul();
getmytime();
cout<<" "< cout<<"\n Code: "< cout<<" "< cout<<"\n Code: "< cout<<" "< cout<<"\n Type error: "< int i;
cout<<"\n - 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1-1 -1 -1 -1-\n ";
cout<<"\n Real";
for(i=0;i<71;i++)
{
char ch;
if(masbit[i]==0) ch=219;
else ch=0;
cout< };
cout<<"\nerror";
for(i=0;i<71;i++)
{
char ch;
if(errbit[i]==0) ch=219;
else ch=0;
cout< };
cout<<"\n\n Total error: "< cout<<"\n = fatal error: "< cout<<"\n = corectly error: "< cout<<"\n = warning error: "< cout<<"\n\n\n\n For exit press 'q'... ";
}
}
//----------------------------------------------
void BarCode::bitcode()
{
unsigned int i,j,s;
short tmpmas[6];
for(i=0;i<8;i++)
{
for(j=0;j<7;j++)
{
masbit[i*7+j]=tabl[(cod[i])][j];
};
};
for(i=0;i<6;i++)
{
s=0;
for(j=0;j<56;j++)
{
if(checktabl[j][i]==0)
{
s+=masbit[j];
};
};
tmpmas[i]=s%2;

};
masbit[56]=0;
masbit[57]=1;
masbit[58]=tmpmas[0];
masbit[59]=tmpmas[1];
masbit[60]=0;
masbit[61]=1;
masbit[62]=tmpmas[2];
masbit[63]=tmpmas[3];
masbit[64]=0;
masbit[65]=1;
masbit[66]=tmpmas[4];
masbit[67]=tmpmas[5];
masbit[68]=0;
masbit[69]=1;
masbit[70]=0;
for(i=0;i<71;i++) errbit[i]=masbit[i];
}
//------------------------------------------
void BarCode::gen_error()
{
if(flag=='1')
{
f1=1;
do
{
if(errbit[f1]==0) errbit[f1]=1;
else if(errbit[f1]==1) errbit[f1]=0;
test();
if(errbit[f1]==0) errbit[f1]=1;
else if(errbit[f1]==1) errbit[f1]=0;
f1++;
} while(f1<72);
};
if(flag=='2')
{
f1=1;
do
{
f2=f1+1;
do
{
if(errbit[f1]==0) errbit[f1]=1;
else if(errbit[f1]==1) errbit[f1]=0;
if(errbit[f2]==0) errbit[f2]=1;
else if(errbit[f2]==1) errbit[f2]=0;
test();
if(errbit[f1]==0) errbit[f1]=1;
else if(errbit[f1]==1) errbit[f1]=0;
if(errbit[f2]==0) errbit[f2]=1;
else if(errbit[f2]==1) errbit[f2]=0;
f2++;
} while(f2<72);
f1++;
} while(f1<71);

};
}
//----------------------------------------------
void BarCode::test()
{
short tmpmas[6];
short i,j,s;
short check[6]={1,1,1,1,1,1};
char testcod[8];
char test[71];
char testtab[7];

err++;
for(i=0;i<71;i++)
test[i]=errbit[i];
for(i=0;i<8;i++)
{
test[i*7]=0;
test[i*7+6]=1;
};
test[56]=0;
test[57]=1;
test[60]=0;
test[61]=1;
test[64]=0;
test[65]=1;
test[68]=0;
test[69]=1;
test[70]=0;
for(i=0;i<6;i++)
{
s=0;
for(j=0;j<56;j++)
{
if(checktabl[j][i]==0)
{
s+=test[j];
};
};
tmpmas[i]=s%2;
};
for(j=0;j<3;j++)
{
if(tmpmas[j*2]!=test[58+j*4]) check[j*2]=0;
if(tmpmas[j*2+1]!=test[59+j*4]) check[j*2+1]=0;
};
short n=0;
for(i=0;i<6;i++)
{
if(check[i]==0)
{
n++;
};
};
if(n>1) n=0;
else n=1;
switch (n)
{
case 0://якщо контрольна сума не спiвпадае
{
for(i=0;i<56;i++)
{
short eq=1;
for(j=0;j<6;j++)
{
if(check[j]!=checktabl[i][j])
{
eq=0;
break;
};
};
if(eq==1)
{
if(test[i]==1) test[i]=0;
else test[i]=1;
break;
};
};

};
case 1: //якщо контрольна сума спiвпадае
{
for(i=0;i<8;i++)
{
for(j=0;j<7;j++)
{
testtab[j]=test[i*7+j];
};
short eq2;
for(j=0;j<10;j++)
{
short eq=1;
eq2=0;
for(s=0;s<7;s++)
{
if(testtab[s]!=tabl[j][s])
{
eq=0;
break;
};
};
if(eq==1)
{
testcod[i]=j;
eq2=1;
break;
}
};
if(eq2==0)
{
ferr++;
return;
}
};
short t;
t=(testcod[0]+testcod[2]+testcod[4]+testcod[6]+3*(testcod[1]+testcod[3]+testcod[5]))%10;
if(t!=testcod[7])
{
ferr++;
return;
};
for(i=0;i<8;i++)
{
if(testcod[i]!=cod[i])
{
for(j=0;j<8;j++) ecode[j]=testcod[j]+48;
warning++;
info();
return;
};
};
nferr++;
return;
};
};
}

Додаток 2
Компьютерні системи та мережі


Опис програми

Університет “Україна” ЗКС52.35-14Б-13-2

Аркушів 62014
В ході виконання цієї дипломної роботи було створено пакет з чотирьох програм: Moonbug, Koran, Oldkoran та Hem8. В цьому розділі буде приведено їх опис та інструкції користувача.
Koran та Oldkoran по суті це одна й та сама програма, тому в цій роботі приведено лістинг тільки першої. Різниця між цими програмами тільки в таблиці кодування чисел коду. Koran використовує для кодування таблицю бітових рядів матриця кодових відстаней яких не містить одиниць, про необхідність цього наголошувалось в попередньому розділі. Цю необхідність добре було видно при порівнянні результатів роботи цих двох програм. Оldkoran використовує для кодування таблицю бітових рядів, матриця кодових відстаней яких містить одиниці, що збільшує ймовірність появи таких помилок, які не тільки не будуть виправлені, а й не будуть виявлені.
Koran та Oldkoran це DOS-програми, створені за допомогою компілятора Borland C++ 3.1. Запустивши їх побачимо слідуюче меню.

Der Diplomprojekt v.1.2 'Koran' Mishel Kozak

1. Beginn prufung
2. Fortsetzen prufung

?


Перший пункт - розпочати тест, другий - продовжити. В разі якщо ми починаємо тест, вибираємо перший пункт натиснувши "1", після якого програма поцікавиться іменем файлу в який буде записуватися інформація стосовно нашого тесту:

Der Diplomprojekt v.1.2 'Koran' Mishel Kozak

Einfurst der Filename(*.krn): [ ]Після вводу імені файла, програмі необхідно вказати з якого коду починати тестування:

Der Diplomprojekt v.1.2 'Koran' Mishel Kozak

Einfurst anfangs kode: [ ]


Програма перевірятиме вся коди починаючи з введеного. Для повного тесту необхідно вказати код 0000000. Можливість введення початкового коду передбачена на випадок якщо тестування буде проводитися на кількох ЕОМ. Ввівши початковий код програма виводить новий запит:

Der Diplomprojekt v.1.2 'Koran' Mishel Kozak

Einfurst anfangs kode: [1111111]

Einfurst der Anzahl fehler(1/2): [ ]


Їй необхідно вказати кількість помилок яку вона повинна генерувати. Після вводу кількості помилок програма розпочинає тестування. В файлі котрий ми вказали буде записано всю інформацію яка буде необхідна для продовження раніше розпочатого, але перерваного тесту. В файлі зберігається останній перевірений код, кількість помилок яка генерується в коді, та вся статистика досліду.
Якщо тест нами було розпочато раніше і зараз нам потрібно його продовжити, то в початковому меню вибираємо другий пункт натиснувши "2". Програма поцікавиться іменем файлу в якому зберігається наш тест.

Der Diplomprojekt v.1.2 'Koran' Mishel Kozak

Einfurst der Filename(*.krn): [ ]


На відміну від випадку в першому пункті, тут очікується що такий файл уже існує, інакше програма не розпочне тестування. Решту інфомації програма отримає з цього файла й розпочне тестування.
Під час тестування на дисплеї ЕОМ періодично виводиться проміжкова інформація про процес тестування.

Der Diplomprojekt v.1.2 'Koran' Mishel Kozak

May 26 15:38:00 1999

Code: 0 0 0 0 2 6 8 8


Code: №    + +


Type error: 2
_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_1 _1 _1 _1_

Real___ __ ___ __ ___ __ ___ __ __ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ __ _ _
error___ __ ___ __ ___ __ ___ __ __ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ __ _ _

Total error: 668465
= fatal error: 274380 41.046278%
= corectly error: 394085 58.953722%
= warning error: 0 0%For exit press 'q'...

Ми можемо бачити який саме зараз код тестується, скільки помилкових кодів було згенеровано, скільки з них виявлено, виправлено, чи не виявлено, останні три показника демонструються в кількісному виді та в відсотковому відношенні один до одного.
Програма перебирає всі коди починаючи з початкового, який ми вказали на початку тесту. Для кожного коду програма генерую всі можливі помилки. Оскільки наш код складається з 71 біта, то в разі генерації однієї помилки буде згенеровано 71 помилковий код, а в випадку генерації двох помилок 1+2+3+...+69+70=70*71/2=2485. Згенерувавши помилковий код програма намагається виявити та виправити в ньому помилку. При цьому можливі три випадки:
- помилку виявлено та виправлено;
- помилку виявлено;
- помилку не виявлено.
перші два випадки є допустимими, а третій ні, бо він означає, що код було зчитано неправильно, але ЕОМ про це непідозрює. Така помилка не можлива при наявності одного помилкового біту в коді. Як буде видно з результатів програм Oldkoran допускає всі три випадки, в той час як Koran при двох помилках в коді третьго випадку не допускає. Глянувши на матрицю кодових відстаней бачимо, що й при генерації трьох помилок в коді така ситуація неможлива.
Moonbug. Ця програма створена за допомогою Borland C++ Builder4.0 для Win32. По своїй суті ця програма є аналогом програми Koran. Вона була створена як демонстраційна програма. Основною відмінністю її від Koran є дружній інтерфейс користувача, створений на основі Win32.

Але в наслідок цього в програми різко знижена швидкодія, через що використання її для повноцінного тестування всього набору кодів не рекомендована.
Для початку роботи, після запуску програми необхідно натиснути кнопку “Start”. Після цього ввести стартовий код, та кількість помилок яка повинна генеруватися (див. малюнок). Після внесення стартової інформації, натиснувши кнопку “Test”, розпочинаємо тестування.
Через певний проміжок часу (значення таймера демонструється в відповідному полі) статистика нашого тесту обновляється, виводячи на екран інформацію про кількість згенерованих помилок та кількість не виявлених, виправлених і тільки виявлених помилок. Ця сама інформація відображається в виді кругової діаграми(див малюнок).

Частоту обновлення інформації можна змінювіти за допомогою відповідного повзунка на головному вікні. Ця можливість передбачина для покращення швидкодії програми, оскільки вивід на екран інформації забирає деяку кількість часу.
Обновити статистику тесту можна й не дочікуючися завершення відліку таймера, а просто вибравши в меню пункт “статистика”. Роботу програми можна тимчасово призупинити натиснувши для цього кнопку “Stop” на головному вікні, або вибравши в меню аналогічний пункт. Крім того в меню є ще два пункти – “початок”, він є аналогом кнопки “Start”, та пункт “Програма”. Вибравши цей пункт можна отримати інформацію про програму:Hem8. Ця програма створена для генерування штрихового коду типу НЕМ-8. Вона створена за допомогою Borland C++ Builder4.0 як програма для Win32. Зовнішній вид програми зображено на малюнку.

При використанні програми користувач повинен ввести 7-ми значний код. Після цього натиснути кнопку генерації коду. Програма обчислює контрольне восьме число коду й відображає зовнішній вид штрихового коду, що відповідає введеному числовому значенню.

13PAGE 14115

Блок-схема алготитма

Начало

L1=0,L2=0, SUM1=0,SUM2=0

Ввод А,В

I =1, A

J =1, B

Ввод G[I,J]

I =1, A


J =1, B


G[I,J]
·0


L2=L2+1
sum2=sum2+1


L1=L1+1
sum1=sum1+1


L1>L2


Вывод
sum1


Вывод
Sum2


Конец


Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет


Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

13 PAGE 142115Із Ізм

м


Арк

№ докум.

Підп.

Дата

Аркуш

Лит

Лист

Листов

13 PAGE \* MERGEFORMAT 14515

13 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 1413915

Кодування інформації шляхом штрихового коду

Університет “Україна” ЗКС52.35-14Б-81-1

Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

Гейко

Разраб.

Тимошенко

Пров.Т. контр.Н. контр.Утв.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

13 PAGE 142115Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

13 PAGE 14615Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

13 PAGE 1413915

Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeРисунок 1Рисунок 1Рисунок 1Equation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 15890831
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий