центральна рада


1.Вкажіть, коли був схвалений І Універсал Центральної Ради.
А. 6 квітня 1917 р.
Б. 5 червня 1917 р.
В. 10 червня 1917 р.
Г. 15 червня 1917 р.
Дата якої події є зайвою в цьом
2.Яке з поданих нижче тверджень є правильним?
А 12 грудня 1917 р. розпочалася перша війна Раднаркому з УНР, командувачем радянськими військами було призначено наркома воєнних справ Росії В. Затонського;
Б 6 січня 1918 р. відбувся бій під Крутами, у той самий день у Києві розпочалося більшовицьке повстання на заводі «Арсенал»;
В війна, яку розгорнула проти УНР радянська Росія, переконала керівників Центральної Ради в необхідності відокремитися від більшовицького режиму;
Г війна закінчилася 30 січня 1918 р. перемогою більшовиків, але Центральна Рада не втратила свого впливу на населення.
3.Укажіть результати першої війни Раднаркому Російської республіки проти УНР.
А Війна посилила вплив УНР на українське суспільство;
Б війна призвела до врівноваження сил УНР і Раднаркому;
В війна закінчилася перемогою УНР;
Г війна закінчилася перемогою Раднаркому, установленням радянської влади.
4.Позначте дату створення Української Центральної Ради:
А 23 лютого 1917 р.;
Б 4 березня 1917 р.;
В 10 червня 1917 р.;
Г 3 липня 1917 р.
5.Позначте подію, яка збіглася в часі з роботою в Києві 2-го військового з’їзду:
А поїздка делегації Центральної Ради до Петрограда;
Б прийняття Центральною Радою Першого Універсалу;
В збройний виступ самостійників;
Г приїзд до Києва делегації Тимчасового уряду.
6.Позначте статус Генерального секретаріату, який закріплювався за ним “Тимчасовою інструкцією для Генерального секретаріату ”:
А орган Центральної Ради;
Б орган Української Народної Республіки;
В орган Тимчасового уряду;
Г орган Центральної Ради та Тимчасового уряду.
8.Вкажіть, як відреагувала УЦР на збройне повстання більшовиків у Петрограді.
А. Підтримала їхній виступ.
Б. Підтримала Тимчасовий уряд.
В. Посіла нейтральну позицію.
Г. Засудила більшовицький переворот.
9.Вкажіть, що проголосив IV Універсал УЦР.
А. Автономію України в складі Росії.
Б. Незалежність УНР.
В. Створення УНР.
Г. Підготовку до Установчих зборів України.
10.Укажіть причини Української революції 1917 — 1918 рр.
А Масовий вибух революційного ентузіазму по всій колишній Російській імперії;
Б демократичний настрій усього українського населення, викликаний Лютневою
демократичною революцією в Росії;
В розпад Російської та Австро-Угорської імперій унаслідок Першої світової війни;
Г тривале перебування української нації у складі Російської імперії, боротьба
українського народу за реалізацію права на самовизначення.
11.Укажіть характер Української революції 1917 — 1918 рр.
А Національно-визвольний;
Б національно-демократичний;
В демократичний;
Г буржуазний.
12.Укажіть ту політичну силу, яка була ініціатором українізації армії.
А Самостійники;
Б Товариство українських поступовців (ТУП);
В автономісти-федералісти;
Г Українська соціал-демократична робітнича партія.
13.Укажіть, наслідком якої події Української революції був збройний виступ самостійників у Києві.
А Збройне повстання в Києві в жовтні 1917 р.;
Б проголошення Другого Універсалу Центральної Ради;
В оприлюднення «Тимчасової інструкції Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні»;Г проголошення Четвертого Універсалу Центральної Ради.
14.Укажіть, які положення розкривають зміст Третього Універсалу Центральної Ради.
Проголошення УНР у складі федеративної Росії;
проголошення незалежної УНР;
земля - власність народу, має перейти до нього без викупу; установлення 8-годинного робочого дня;
зобов'язання Центральної Ради негайно вступити в мирні переговори про вихід з Першої світової війни;
продовження війни до переможного завершення;
націоналізація великої і середньої промисловості;
15.Укажіть, у чому полягав вплив корніловського заколоту на події в Україні.
Різко посилився вплив більшовицької партії серед робітників і в армії;
був установлений контроль військової фронтової влади над українськими губерніями;
заколот підштовхнув Центральну Раду до активних дій;
у вересні 1917 р. у Києві відбувся з'їзд народів Росії;
розпочалася підготовка до скликання Українських Установчих зборів;
були заарештовані члени Генерального Секретаріату, які перебували на переговорах у Петрограді.
16. Укажіть дату і місце проголошення Української республіки рад робітничих, селянських і солдатських депутатів.
А 3 липня 1917 р., Київ;
Б 7 листопада 1917 р., Київ;
В 5 грудня 1917 р., Харків;
Г 12 грудня 1917 р., Харків.
17.Укажіть, якому з періодів Української революції відповідають події, що відбувалися відВсеукраїнського національного конгресу до проголошення автономії України.
А Березень - квітень 1917 р.;
Б 6 - 8 квітня - 10 червня 1917 р.;
В середина червня - 7 листопада 1917 р.;
Г 7 листопада 1917 - 26 січня 1918 р.
18.Які з політичних сил були ініціаторами створення Української Центральної Ради, колице відбулося?
А Самостійники, автономісти, 3(16) березня 1917 р.; Б автономісти-федералісти, ТУП, 3(16) березня 1917 р.;
В самостійники, ТУП, 4(17) березня 1917 р.;
Г самостійники, УСП, 4(17) березня 1917 р.
19.Укажіть, з якою метою 5 (18) травня 1917 р. був скликаний І Всеукраїнський військовий з'їзд у Києві.
А Негайно розпочати українізацію армії;
Б негайно запровадити автономію України;
В утворити загони Вільного козацтва — місцевої самооборони;
Г боротьба з дезертирством в армії.
20.Чи правильне твердження?
Головним результатом збройного повстання в Києві 29 — 31 жовтня 1917 р. було:
установлення Центральною Радою цілковитого контролю над столицею, роззброєння більшовицьких загонів у самому Києві, Дарниці, Броварах;
7 листопада 1917 р. було видано Четвертий Універсал Центральної Ради, що проголосив утворення УНР, яка не відділялася від Росії.
А Обидва варіанти правильні; Б тільки 1-й варіант правильний;
В тільки 2-й варіант правильний; Г обидва варіанти неправильні.
21.Проголошення Українською Центральною Радою Першого Універсалу спричинено
А відмовою Тимчасового уряду визнати право України на автономію.
Б формуванням Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів.
В відправленням українізованих військових частин на фронт.
Г збройним виступом самостійників у Києві.
22.У Першому Універсалі Української Центральної Ради було задекларовано
А створення Генерального Секретаріату.
Б підтримку виступу самостійників.
В засудження корніловського заколоту.
Г проголошення автономії України.
23.Які з цитованих нижче документів були оприлюднені в липні – серпні 1917 р.?
1. «На час до вирішення справи... Установчими Зборами по справах місцевого врядування
Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого
призначає ...уряд по пропозиціям Центральної Ради...»
2. «Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий замах
на це право, накидаючи свої форми політичного ладу, як це робить Рада Народних Комісарів
Великоросії щодо Народної Української Республіки...»
3. «...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана..., ми рішуче ставимось проти замірів
самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання...»
4. «У Петрограді зчинилися криваві події... Частина людності Петрограда за приводом
більшовиків повстала озброєно проти Тимчасового правительства і хоче накинути свою
волю всій Російській республіці...»
5. «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою
Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям».
А 1, 3
Б 2, 4
В 1, 5
Г 3, 4
24.Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада
А відмовилася від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських установчих зборів.
Б включила до складу Генерального секретаріату представників Тимчасового уряду.
В призупинила конфіскацію та передання поміщицьких земель селянам.
Г припинила українізацію військових частин російської армії.
25.Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
«Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд – Генеральний
секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя.
Риторикою, пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної
ваги – Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення».
А М. Грушевського
Б В. Винниченка
В Д. Дорошенка
Г С. Петлюру
26.Збройний виступ самостійників у Києві спричинено
А проголошенням радянської влади в Україні.
Б оприлюдненням Українською Центральною Радою Другого Універсалу.
В висуванням російським Раднаркомом ультиматуму Українській Центральній Раді.
Г наданням Тимчасовим урядом Тимчасової інструкції для Генерального секретаріату.
27.Авторство якого з цитованих документів не належить Українській Центральній Раді?
А «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії ...хай народ український на своїй
землі має право сам порядкувати своїм життям...»
Б «...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана, ...ми рішуче ставимось проти
...самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання...»
В «На час до вирішення справи... Установчими Зборами по справах місцевого врядування
Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат...»
Г «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки
Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі...»
28.До якого періоду Української революції належать цитовані документи?
1. «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки
Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими
помогти, щоб уся Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів».
2. «Влада на території Української республіки віднині належить виключно радам робітничих,
солдатських і селянських депутатів; ...в центрі – Всеукраїнському з’їздові рад..., його
Центральному виконавчому комітетові... Україна проголошується республікою рад».
А вересень – жовтень 1917 р.
Б жовтень – листопад 1917 р.
В листопад – грудень 1917 р.
Г грудень 1917 р. – січень 1918 р.
29.У Третьому Універсалі Української Центральної Ради було проголошено
1 прагнення розпочати й самостійно провести переговори з Німеччиною та її союзниками.
2 8-годинний робочий день, державний контроль за продукцією, виготовленою в Україні.
3 скасування приватної власності на землю поміщиків та інших нетрудових господарств.
А 1, 2
Б 1, 3
В 2, 3
Г 1, 2, 3
30.Падіння Української Центральної Ради (УЦР) спричинено
А завершенням УЦР аграрної реформи та переданням землі селянам.
Б відкритою підтримкою УЦР селянських виступів і робітничих страйків.
В відмовою УЦР від виконання умов Брест-Литовського мирного договору.
Г загостренням відносин УЦР із німецьким та австро-угорським командуванням.__
31.До якого періоду Української революції належать цитовані документи?
1. «...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана... ми [Центральна Рада] рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання...»
2. «На час до вирішення справи про місцеве врядування [Україною] Установчими Зборами... вищим органом тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає тимчасовий уряд по пропозиціям Центральної Ради...»
А березень — квітень 1917 р.
Б липень — серпень 1917 р.
В жовтень — листопад 1917 р.
Г листопад — грудень 1917 р.
32.Незалежність Української Народної Республіки було проголошено…
А Першим Універсалом.
Б Другим Універсалом.
В Третім Універсалом.
Г Четвертим Універсалом.
33.До якого періоду Української революції належать цитовані документи?
1. «Після довгих… сумнівів Генеральний Секретаріат прийшов до тієї думки, щоб крайова власть стала фактичною, під нею повинна бути міцна підвалина, і такою підвалиною може бути тільки проголошення Української Народної Республіки…»
2. «Ми відчули, що нам, українській демократії, у спину хтось ніж готує… більшовики концентрують своє військо для розбиття УНР. …На ультиматум я дивлюсь як на
потоптання наших прав…»
А листопад–грудень 1917 р.
Б грудень 1917–січень 1918 р.
В січень–лютий 1918 р.
Г лютий–березень 1918 р.
34.Падіння Української Центральної Ради (УЦР) спричинено
А завершенням УЦР аграрної реформи та переданням землі селянам.
Б відкритою підтримкою УЦР селянських виступів і робітничих страйків.
В відмовою УЦР від виконання умов Брест-Литовського мирного договору.
Г загостренням відносин УЦР із німецьким та австро-угорським командуванням.
35.На карті заштриховано територію

1 поширення повноважень Генерального секретаріату відповідно до "Тимчасової інструкції Генеральному секретаріатові Тимчасового уряду на Україні".
2 на яку Генеральний секретаріат поширив свою владу після падіння Тимчасового уряду.
3 передану Українській Народній Республіці за умовами Брест-Литовського мирного договору.
А 1, 2
Б 2, 3
В 1, 3
Г 1, 2, 3
36.Укажіть документ, у якому Українська Центральна Рада вперше сформулювала широку програму соціально-економічних перетворень:
Перший Універсал;
Другий Універсал;
Третій Універсал;
Четвертий Універсал.
37.Укажіть положення, що розкривають основний зміст Другого Універсалу Української Центральної Ради:
проголошення автономії України в складі федеративної Росії;
пропозиція Тимчасовому уряду затвердити Генеральний секретаріат як найвищий крайовий орган влади;
відмова від самочинного проголошення автономії до Всеросійських Установчих зборів;
поповнення Центральної Ради представниками національних меншин;
поширення влади Центральної Ради на Київщину, Поділля, Волинь і частину Чернігівщини;
оголошення про початок мирних переговорів з країнами Четверного союзу.
38.Позначте, коли було проголошено Українську Народну Республіку:
А липень 1917 р.;
Б червень 1917 р.;
В листопад 1917 р.;
Г січень 1918 р. .
39.Позначте прізвище лідера самостійників доби Центральної Ради:
А А. Ніковський;
Б М. Міхновський;
В С. Петлюра;
Г С. Єфремов.
40.Які документи, цитовані нижче, були оприлюднені у листопаді-грудні 1917 р.?
1) «На час до вирішення справи... Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає ...уряд по пропозиціям Центральної Ради»;
2) «Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий замах на це право, накидаючи свої форми політичного ладу, як це робить Рада Народних Комісарів Великоросії щодо Народної Української Республіки»;
3) «...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана..., ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання»;
4) «У Петрограді зчинилися криваві події... Частина людності Петрограда за приводом більшовиків повстала озброєно проти Тимчасового правительства і хоче накинути свою волю всій Російській республіці»;
5) «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям».
Варіанти відповіді:
А 1, 3;
Б 2, 4;
В 1, 5;
Г 3, 4.
41.Вкажіть, коли був прийнятий документ, де проголошувалося: «Однині Українська Народня Республіка стає самостійною, ні від кого не залежною, вільною суверенною державою ...»
А. 4 грудня 1917 р. Б. 12 грудня 1917
В. 22 грудня 1917 Г. 22 січня 1918 р.
42.Вкажіть, що було причиною конфлікту УЦР з німецько-австрійською адміністрацією.
А. її демократична політика.
Б. Відмова виконувати економічні зобов'язання щодо союзників.
В. Втручання німецько-австрійської адміністрації у внутрішні справи держави.
Г. Бажання УЦР налагодити союзні стосунки з радянською Росією.
43.Для «негайної українізації армії» Першим Всеукраїнським військовим з'їздом було створено Військовий Генеральний Комітет, який очолив:
АС. Петлюра БМ. Міхновський ВВ. Винниченко ГП. Христюк44.Якою була мета діяльності Української Центральної Ради?А проголошення незалежності України
Б скасування Емського указу та інших заборон української мови
В організація антиросійського збройного повстання
Г надання Україні широких автономних прав у межах Росії
45.Про якого діяча йдеться в уривку історичного джерела?
Більшовицький військовий діяч і дипломат. Із грудня 1917 р. головнокомандувач радянських військ Півдня Росії, брав участь у розробці плану воєнних дій проти УНР. 26 грудня 1917 р. захопив Харків і перетворив його на центр антиукраїнських сил. Наприкінці грудня об'єднав більшовицькі війська в три армійські групи під командуванням есера М. Муравйова й наказав їм рухатися на Київ. У березні-травні 1918 р. — член Народного Секретаріату, верховний головнокомандувач військ радянської УНР. У січні-червні 1919 р. командував Українським фронтом.
АЮ. Коцюбинського БВ. Боженка ВВ. Антонова-Овсеєнка ГX. Раковського46.Яку назву мав документ доби Української революції, уривок з якого наведено?
1) ...На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає Тимчасовий уряд по пропозиціях Центральної Ради.
3) ...Уповноваження Генерального Секретаріату поширюється на губернії: Київську, Волинську, Подільську, Полтавську і Чернігівську...
А відозва Української Центральної Ради «До українського народу»
Б І Універсал УЦР
В III Універсал УЦР
Г «Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні»
47.Яка подія стала свідченням патріотизму та самовідданості української молоді в боротьбі з агресією радянської Росії проти УНР?
А бій на горі Маківці
Б бій під Крутами
В бій під Мотовилівкою
Г бій на горі Лисоні
48.Яким був привід до початку Української революції в 1917 р.?
А піднесення українського національно-визвольного руху в роки Першої світової війни
Б проголошення імператором Францом Йосифом І автономії Галичини без розподілу краю на східну та західну частини
В початок революції в Росії та повалення монархії
Г початок Листопадової революції в Німеччині та повалення монархії
49.Яким було ставлення Української Центральної Ради до корніловського заколоту?
Б
А підтримала заколот командувача російської армії Л. Корнілова, який сприяв українізації частин російської армії підтримала Тимчасовий уряд Росії, сподіваючись на отримання автономних прав для України
В
підтримала більшовиків у їх прагненні в умовах заколоту перебрати керівну роль у радах робітничих, солдатських і селянських депутатів
зайняла нейтральну позицію з міркувань непричетності цих подій до України
50.Яка подія, описана В. Винниченком, викликала таку реакцію в суспільстві: «Уся свідома й напівсвідома Україна за тих днів стала на коліна й молитовне, в захваті визволення, в запалі смілості, в високій піднесеній готовності до боротьби, до творчості заспівала «Ще не вмерла Україна, і слава, і воля»?
Аповалення царизму Бпроголошення І Універсалу
Впроголошення II Універсалу Гстворення Української Центральної Ради
51.Про який український форум писав В. Винниченко: «Конгрес був першим кроком відродження нації по шляху державності. Будучи одночасно сильним організуючим і агітаційним засобом, він став першим підготовчим етапом у творенні як ідеї Української держави, так і в частковому переведенні її в життя»?
А З'їзд народів Росії Б Трудовий конгрес
В Український національний конгрес Г Генеральний Секретаріат УЦР
52.Яка подія стала наслідком проголошення в Україні II УніверсалуУкраїнської Центральної Ради?
А початок першої війни радянської Росії проти УНР
Б Корніловський заколот
В збройний виступ самостійників
Г початок загального наступу німецько-австрійських військ на Східному фронті
53.Фрагмент якого документа наведено нижче?
Генеральний Секретаріат в заяві Народних Комісарів про те, що вони визнають Українську Республіку, вбачає або нещирість або ж суперечність самим собі.
Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення аж до відокремлення і в той же час робити грубий замах на це право, накидаючи свої форми політичного ладу, як це робить Рада Народних Комісарів Великоросії щодо Народної Української Республіки. Генеральний Секретаріат рішуче одкидає всякі домагання народних комісарів вмішуватися в справу упорядкування державного й політичного життя в Народній Українській Республіці... Стан війни між двома державами Російської Республіки Генеральний Секретаріат вважає смертоносним для діла революції й для перемоги інтересів робітників та селян...
А «Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріату...»
Б IV Універсал УЦР
В відповідь на ультиматум Раднаркому РСФРР
Г маніфест ВУЦВК про повалення влади УЦР і Генерального Секретаріату
54.Однією з причин падіння Української Центральної Ради була:
А відмова УЦР від виконання умов Брест-Литовського мирного договору
Б втрата УЦР підтримки серед широких верств населення
В реалізація УЦР аграрної реформи та передача всієї землі селянам
Г відкрита підтримка УЦР селянських виступів і робітничих страйки
55..Що з указаного нижче було складовою політики більшовиків в Україні наприкінці 1917 – лютому 1918 р.?
1. Ліквідація приватної власності.
2. Введення на підприємствах відрядної оплати.
3. Проведення суцільної колективізації.
4. Створення сільськогосподарських комун.
5. Націоналізація промислових підприємств.
6. Проведення форсованої індустріалізації.
А 1, 2, 4
Б 3, 5, 6
В 1, 4, 5
Г 2, 3, 6
56.Укажіть, хто очолив делегацію УНР на переговорах у Брест-Литовську.
А Сергій Голубович; Б Микола Левитський; В Микола Любинський; Г Олександр Севрюк.
57..Вкажіть, що засвідчив Брест-Литовський мирний договір.
1. Економічні зобов'язання УНР щодо Німеччини та її союзників; 2. Визнання України як незалежної держави країнами Четверного союзу; 3. Звільнення України від влади більшовиків; 4. Встановлення радянської влади в Україні.
А. 1, 2, 3.
Б. 2, 3, 4.
В. 1, 3, 4.
Г. 1,2,4.
58.Відновлення влади Української Центральної Ради в умовах окупації стало наслідком укладення:
А Брест-Литовського договору Б Версальського договору
В Варшавського договору Г Ризького договору
59.Чи правильне твердження?
За умовами Брестського мирного договору:
який був укладений 3 березня 1918 р. між УНР і Німеччиною, остання зобов'язувалася допомогти Центральній Раді відновити контроль над усією територієюдержави;
уряд УНР зобов'язувався поставити до Німеччини сільськогосподарські машини,вугілля та інші дефіцитні товари.
А Обидва варіанти правильні; Б тільки 1-й варіант правильний;
В тільки 2-й варіант правильний; Г обидва варіанти неправильні.
60.Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
«Допомагаючи українському урядові в його боротьбі з насильниками та грабіжниками, ці війська [що вступили на територію України] не мають ніяких ворожих нам намірів, оскільки Німеччина та Австро-Угорщина також мають велику потребу, щоб на Україні настав добрий лад і спокійна праця трудящого люду...»
Яку «велику потребу» в Україні мали вказані вище країни?
А Створити міцний, дієвий бар’єр проти проникнення більшовизму в Європу.
Б Включити молоду, незміцнілу державу Україну до складу Четверного союзу.
В Використати людські ресурси, щоб компенсувати власні людські втрати у війні.
Г Забезпечити продовольчими й сировинними ресурсами власні виснажені економіки.
61.Укажіть, де і коли було підписано договір, уривок із якого наведено.
«Українська Народна Республіка з одної, — і Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія і Туреччина з другої сторони заявляють, що воєнний стан між ними покінчений. Сторони, заключаючи договір, рішили ся наладити взаємно в мирі і дружбі».
А Брест-Литовський, 27 січня (9 лютого) 1918 р.;
Б Брест-Литовський, 3 березня 1918 р.;
В Москва, 1 червня 1919 р.;
Г Варшава, 21 квітня 1920 р.
62.Коли відбулася описана нижче подія?
«Цією грамотою я оголошую себе Гетьманом всієї України. Управління Україною буде
провадитися через посередництво призначеного мною Кабінету Міністрів. Центральна і
Мала Рада з нинішнього дня розпускаються».
А 26 січня 1918 р.
Б 21 лютого 1918 р.
В 24 березня 1918 р.
Г 29 квітня 1918 р.
63.Укажіть, які події мали місце в українській історії 29 квітня 1918 р.
Прийняття конституції УНР;
установлення монархічної форми правління — Гетьманату.А Перша подія;
Б друга подія;
В обидві події;
Г жодна подія не відбулася.
64.Укажіть, яка подія безпосередньо передувала встановленню гетьманату П. Скоропадського в Україні.
А Акт злуки УНР і ЗУНР;
Б утворення ЗУНР;
В прийняття Конституції УНР;
Г прихід до влади Директорії.
65.Укажіть, в якій сфері суспільного життя політика гетьманату П. Скоропадського була найбільш успішною.
А Військово-політична сфера; Б сфера промисловості;
В аграрна сфера;
Г культурно-освітня сфера.
66.Який документ містить такі рядки:
«…Українська Держава стояла коло краю загибелі. Спаслася Вона, дякуючи могутньому
підтриманню центральних держав, які, вірні своєму слову, продовжують і по сей час
боротись за цільність і спокій України. …Як вірний син України я вирішив взяти на себе
тимчасово всю повноту влади»?
А «Грамота до всього українського народу» П. Скоропадського
Б Відозва «К населению Малороссии» А. Денікіна
В Наказ №1 по Революційній повстанській армії Н. Махна
Г Звернення «До населення всієї соборної України» С. Петлюри
67.Укажіть, коли відбулася подія, про яку йдеться в уривку документа.
«Я, гетьман всея України впродовж 7,5 місяців усі сили поклав для того, щоб вивести країну з того тяжкого стану, у якому вона перебуває. Бог не дав мені сил справитися з цим завданням. Нині в силу умов, що склалися, керуючися виключно благами України, від влади відмовляюся».
А 29 квітня 1918р.; Б 14 грудня 1918р.; В 2 лютого 1919 р.; Г 21 березня 1919 р.
68.Укажіть, за якої влади на українських землях була здійснена спробу відродити українське козацтво як окремий стан населення.
А Гетьманату;
Б Української Народної Республіки;
В радянської держави;
Г денікінського режиму.
69..Позначте, яку владу зосереджував у своїх руках гетьман П. Скоропадський відповідно до “Закону про тимчасовий державний устрій України”:
А виконавчу;
Б виконавчу та законодавчу;
В виконавчу, законодавчу та судову;
Г виконавчу, законодавчу, судову та церковну.
70.Вкажіть, хто був головою гетьманського уряду.
А. Д. Дорошенко.
Б. Ф. Лизогуб.
В. Н. Махно.
Г. В. Винниченко.
71. Укажіть назву організації, яка в серпні 1918 р. об'єднала сили, опозиційні до гетьманського режиму.
А Союз визволення України; Б Український національний союз;
В Краєва Народна Рада; Г Виборна Народна Рада.
72.Позначте дату оприлюднення Універсалу Директорії про злуку ЗУНР і УНР в єдину державу:
А 10 листопада 1918 р.;
Б 22 січня 1919 р.;
В 2 лютого 1919 р.;
Г 21 березня 1919 р.
73.Про яку державу йдеться в уривку з історичного джерела?
«Тепер є сприятливі обставини в цьому питанні, завдання створення в Києві Української
академії наук бере на себе держава. Завдання це – справа державної ваги й вирішити його не
під силу приватному товариству. Участь держави в цій справі, створення Комісії для
вироблення законопроекту про заснування Академії на чолі з В. І. Вернадським дасть
можливість втілити думку про Академію скоро та найбільш повно...»
А Українську Народну Республіку доби Центральної Ради
Б Українську Державу гетьмана П. Скоропадського
В Українську Народну Республіку доби Директорії
Г Українська Соціалістичну Радянську Республіку
74.У жовтні 1918 р. було створено два українських державних університети в містах
А Київ, Львів.
Б Львів, Харків.
В Харків, Кам’янець-Подільський.
Г Кам’янець-Подільській, Київ.
75. Укажіть, яке положення розкриває сутність політики Павла Скоропадського в аграрному питанні.
А Скасування приватної власності на «землі поміщицькі й інші землі нетрудових господарств сільськогосподарського призначення, а також на удільні, міністерські, кабінетські та церковні»; перехід цих земель у руки селян без викупу;
Б вилучення в поміщиків землі без викупу, проте з компенсацією витрат на технічні вдосконалення, недоторканність житла поміщиків, а також земель промислових підприємств і цукрових заводів, земель іноземних підданих;
В конфіскація нетрудових землеволодінь — поміщицьких, удільних, монастирських, церковних та інших; наділення селян землею на умовах колективного її обробітку, створення радгоспів, артілей і комун;
Г відновлення поміщицької власності на землю, повернення поміщикам майна і реманенту і виплата контрибуцій, підготовка земельної реформи, яка передбачала наділення селян землею за викуп.
76.Що з указаного нижче спричинило падіння Української Держави П. Скоропадського?
1. Вузька соціальна база гетьманату, підкорення його економічної політики інтересам окупаційної влади.
2. Відновлення бойових дій радянської Росії проти України.
3. Залежність стабільності режиму від німецьких та австрійських збройних формувань.
4. Зосередження усієї повноти влади в руках однієї людини – гетьмана.
5. Відсутність дієздатної регулярної національної армії.
6. Анулювання Німеччиною Брест-Литовського договору.
А 1, 3, 5
Б 2, 3, 6
В 1, 2, 4
Г 2, 4, 5
77.Укажіть, коли було відкрито Українську академію наук.А 5 грудня 1917 р.;
Б б жовтня 1918р.;
В 22 жовтня 1918р.;
Г 24 листопада 1918 р.
78.Які з поданих нижче тверджень розкривають причини падіння гетьманату П. Скоропадського?
Залежність гетьманського уряду від окупаційних військ німців та австро-угорців, формування вищого військового командування переважно з росіян, які впливали на політику гетьмана;
недостатній досвід державотворення;
слабка соціальна база гетьманату, однобічна орієнтація на заможні верстви населення;
відсутність численної боєздатної регулярної української національної армії;
відсутність міжнародного визнання Української держави;
прагнення ЗУНР поширити свою владу на Наддніпрянську Україну;
непопулярна соціальна політика гетьманату.

Варіанти відповіді: А 2, 3, 5, 6; Б 1, 3, 4,7;
В 2, 3, 4, 7;
Г 1, 2, 4, 6.
79.Якою цифрою на карті позначено район дій повстанських загонів Н. Махна проти гетьманської адміністрації, німецьких і австрійських окупаційних військ?
А 1
Б 2
В 3
Г 4
80. Українська Держава Павла Скоропадського існувала впродовж
А жовтня 1917 р. – березня 1918 р.
Б квітня – грудня 1918 р.
В травня 1918 р. – вересня 1919 р.
Г квітня – грудня 1919 р.
81.Чи правильне твердження?
Восени 1918 р. на Катеринославщині діяли повстанські загони Н. Махна проти:
1) гетьманських військ, німецьких та австрійських окупаційних військ;
2) військ Директорії УНР та наступаючих частин Червоної й Добровольчої армій.
А обидва варіанти правильні;
Б тільки 1-й варіант правильний;
В тільки 2-й варіант правильний;
Г обидва варіанти не правильні.
82.Економічна політика гетьмана П. Скоропадського...
А захищала інтереси промисловців і великих землевласників
Б мала на меті інтеграцію економіки України до економік країн
Четверного союзу
В сприяла відновленню економіки України як складової Російської імперії
Г забезпечувала вільний розвиток селянського господарства
83.Яка подія відбулася в період правління гетьмана П. СкоропадськогоА проведення І Військового з'їзду
Б виступ «полуботківців»
В створення Української академії наук
Г скликання Трудового конгресу
84. Укажіть, які соціальні верстви були опорою Павла Скоропадського під час проведення внутрішньої політики.
Українські національні партії;
дореволюційна бюрократія;
селянство;
великі землевласники;
буржуазія;
пролетаріат.А 1,2,6;
Б 2,3,6; В 2,4,5; Г 1,3,6.
85.Укажіть, коли була утворена Директорія.
А 13 листопада 1918 р.;
Б 13—14 листопада 1918р.;
В 14 грудня 1918 р;
Г 15 грудня 1918р.
3323590-261620
86. На фрагменті карти заштриховано:
А території, які контролювалися Директорією УНР на 22 січня 1919р.;
Б території, окуповані військами Антанти на кінець січня 1919р.;
В території, на яких діяли загони Нестора Махна в квітні — травні 1919 р.;
Г територія , яка залишалася під контролем Директорії УНР на початок червня 1919р.
87.Укажіть, коли було оприлюднено документ, уривок із якого наведено. «Вітаючи з великою радістю цей історичний крок західних братів наших, Директорія Української Народної Республіки ухвалила тую злуку прийняти і здійснити на умовах, які визначені в постанові Західної Української Народної Республіки...»
А 10 листопада 1918 р.; Б 14 грудня 1918р.; В 22 січня 1919р.; Г 5 лютого 1919р.
88.Укажіть, якій події відповідають хронологічні межі 12 січня 1919 р. — 5 лютого 1919 р.
А Друга війна Раднаркому з УНР;
Б окупація військами Антанти Південної України;
В Денікінський режим в Україні;
Г польсько-українська війна.
89.У листопаді 1918 р. Український національний союз утворює Директорію з метою
А підготовки Акта злуки УНР та ЗУНР.
Б боротьби проти наступаючих частин Червоної Армії.
В організації повстання проти гетьмана П. Скоропадського.
Г боротьби проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна.
90.До складу створеної Українським національним союзом Директорії входили
А С. Петлюра, М. Міхновський, С. Єфремов, В. Винниченко, О. Бош.
Б В. Винниченко, С. Петлюра, Ф. Швець, О. Андрієвський, А. Макаренко.
В М. Грушевський, Х. Раковський, С. Єфремов, В. Винниченко, С. Петлюра.
Г В. Винниченко, С. Петлюра, Х. Раковський, Н. Махно, Ф. Кричевський.
91.У листопаді 1918 р. В. Винниченко очолив
А Генеральний секретаріат Української Центральної Ради.
Б Раду Народних Міністрів УНР.
В Державний секретаріат ЗУНР.
Г Директорію УНР.
92.Які з поданих нижче тверджень розкривають причини поразки Директорії?
Розбіжності між членами Директорії щодо її політичного курсу;
відсутність міжнародної підтримки курсу Директорії;
отаманщина, розклад військ підірвали Директорію зсередини, воєнні невдачі;
розмежування в стані українських політичних партій;
утворення ЗУНР, участь її війська в польсько-українській війні;
Варшавська угода 1920 р. про економічну і військову взаємодію між Директорією і Польщею;
безладдя в тилу і на фронті, єврейські погроми.
Варіанти відповіді
А 1,2,4,6
Б 1,3,4,7
В 2,3,4,7
Г 2,3,5,6
93.Укажіть причину утворення Директорії.
А Підготовка українсько-польської війни;
Б організація боротьби проти гетьманського режиму П. Скоропадського;
В підтримка гетьманського режиму П. Скоропадського;
Г організація боротьби проти радянського режиму в Україні.
94.Що сприяло проголошенню цитованої нижче декларації Директорії УНР?
«Уповноважена силою і волею трудящих України... Директорія цим заходом довершила перший акт
соціального та національно-політичного визволення українського народу. Наступним етапом нашої
революції є творення нових, справедливих... соціальних і політичних форм».
А укладення Варшавської угоди
Б завершення війни з радянською Росією
В анулювання Брест-Литовського мирного договору
Г повалення гетьманського режиму П. Скоропадського
95.Вищий законодавчий орган Української Народної Республіки доби Директорії – це
А Український Національний союз.
Б Всеукраїнські Установчі збори.
В Трудовий Конгрес України.
Г Головна Українська Рада.
96.Листопад 1917 р. – квітень 1918 р., листопад 1918 р. – листопад 1920 р. – це періоди:
А першої та другої воєн радянської Росії проти Української Народної Республіки;
Б першого та другого Зимових походів Армії Української Народної Республіки;
В українсько-польської та радянсько-польської воєн;
Г існування Української Народної Республіки за часів Центральної Ради та Директорії.
97.Із якою метою Директорія здійснювала заходи, про які йдеться в джерелі.:
Ми, уповноважена волею трудящих України... Директорія, поваливши ненависний гетьманський режим, найближчим часом скличемо конгрес усього трудового люду України. Делегати будуть обиратися на чесних і соціальна справедливих засадах: від селянської курії — 71,4 %, від робітничої — 22,2 %, від трудової інтелігенції — 6,4 %...
А розв'язання проблем організації влади та визначення форми державного устрою
Б ухвалення Варшавського договору, підписаного з Польською Республікою
В оголошення війни радянській Росії та проведення переговорів з Антантою
Г підготовки та санкціонування об'єднання УНР і ЗУНР
98.Вкажіть, коли проголошено документ:
«Український народе!...Твоєю волею утворилася на українських землях бувшої Австро-Угорської імперії Українська Держава і її найвища влада Українська Національна Рада».
А. 18 жовтня 1918 р.
Б. 1 листопада 1918 р.
В. 13 листопада 1918 р.
Г 1 грудня 1918 р.
99.Укажіть прізвище голови Ради народних комісарів УСРР.А Володимир Винниченко;
Б Євген Петрушевич; В Християн Раковський; Г Мартин Лаціс.
100.Білогвардійські війська, які влітку 1920 р. розпочали наступ на Українуочолював:
А Лавр Корнілов; Б Олексій Каледін; В Антон Денікін; Г Петро Врангель.
101.Укажіть, як називалась організація, що була створена 18 жовтня 1918 у Львові та оголосила про намір об'єднати західноукраїнські землі в єдину Українську державу.
А Головна Українська Рада;
Б Союз визволення України;
В Український національний союз;
Г Українська Національна Рада.
102.Укажіть, коли було створено Західноукраїнську Народну Республіку.А 18 жовтня 1918 р.;Б 1 листопада 1918 р.; В 8 листопада 1918 р.; Г 10 листопада 1918 р.
103.Укажіть, яка влада проводила в Україні політику «воєнного комунізму».А Гетьман; Б Директорія УНР; В більшовики; Г Антон Денікін.
104.Укажіть, як називався уряд ЗУНР.А Генеральний Секретаріат; Б Рада Міністрів;
В Рада народних комісарів; Г Державний Секретаріат.
105.Укажіть, як називалися регулярні війська ЗУНР.А Українські Січові Стрільці;Б «Український військовий клуб імені Павла Полуботка»;
В галицький полк Січових стрільців; Г Українська Галицька армія.
106.Укажіть, як називалася Україна в період від 1919 до 1937 р.А Українська Народна Республіка; Б Українська держава;
В Українська Соціалістична Радянська Республіка;
Г Українська Радянська Соціалістична Республіка.
107.Укажіть, яку назву мала наступальна операція Української Галицької армії 7—28 червня 1919 р. проти польської армії.
А Галицька битва; Б Брусиловський прорив; В Чортківська офензива; Г Горліцький прорив.
108.Укажіть, які наслідки мало втручання військ Антанти у війну в Україні.А Допомога УНР у боротьбі з Радянською Росією;
Б допомога Радянській Росії в боротьбі проти УНР;
В розгул анархії й злочинності на територіях, зайнятих військами Антанти;
Г не вплинуло суттєво на розв'язання питань, що постали перед Україною.
3612515340995109.Укажіть, які держави уклали 1920 р. Варшавський договір.А Польща та УНР; Б УНР та Радянська Росія;
В Польща та Радянська Росія; Г УНР та Німеччина.
110. Укажіть, яку територію заштриховано на картосхемі.
А ЗУНР;
Б УНР;
В Української Держави гетьмана Павла Скоропадського;
Г антигетьманського повстанського руху.
111. Укажіть, про які події йдеться в уривку зі щоденника Євгена Чикаленка, а також, чи справдилися його прогнози.
« ...Тепер большевики в купі з українськими комуністами сунуть на Україну, поляки з Петлюрою посовуються з заходу, а уряд Мазепи ще силкується одстояти самостійність. Для мене ясно, що скінчиться це, як і в 17 віці, поділом України між поляками та росіянами, бо українська самостійницька армія не зможе встояти ні проти большевиків, ні проти поляків і мусить до кого-небудь з них приєднатись. Певніше всього, вона приєднається до большевиків, бо весь демос охотніше піде з большевиками, ніж із поляками».
3924935468630А Перша війна радянської Росії з УНР, не справдилися;
Б друга радянсько-українська війна, не справдилися;
В Перший Зимовий похід військ УНР, справдилися;
Г Другий Зимовий похід військ УНР, справдилися.
112.Укажіть, перебіг яких подій зображено на фрагменті карти.А Дії Добровольчої армії генерала Антона Денікіна в січні — лютому 1919 р.;
Б початок загального наступуДобровольчої армії генерала Антона Денікіна в травні —червні 1919 р.;
В Чортківська офензива Української Галицької армії (8—28 червня 1919 р.);
Г наступ Червоної армії в січні — березні 1920 р.
113. Укажіть, яку назву отримав наступ Української повстанської армії в Україну в листопаді 1921 р., що був розрахований на підтримку селянства; проте очікуваної підтримки не отримав, і учасники рейду біля містечка Базар були оточені й розбиті.
А «Київськакатастрофа»; Б Чортківська офензива;
В Перший Зимовий похід військ УНР; Г Другий Зимовий похід військ УНР.
114.Укажіть, які положення характеризують економічну політику Денікіна.
Створення колективних господарств на селі;
установлення 8-годинного робочого дня;
відновлення поміщицького землеволодіння;
збільшення норм виробітку на промислових підприємствах.А 1,2;Б 3,4; В 2, 3; Г 1,4.
115.Укажіть, де і коли було підписано мирний договір, за яким Польща визнавала існування УСРР; до Польщі відходили Холмщина, Підляшшя, Західна Волинь і Західне Полісся, а також залишалася Східна Галичина.А Брест-Литовський, 1918р.;Б Варшава, 1920 р.; В Рига, 1921р.; Г Рапалло, 1922р.
116. Укажіть, які з наведених положень характеризують політику «воєнного комунізму».
Упровадження обов'язкової трудової повинності;
заміна продрозкладки продовольчим податком;
створення ревкомів;
націоналізація промисловості;
відновлення поміщицького землеволодіння;
перехід від зрівняльної до диференційованої грошової оплати праці.А 2,4, 6; Б 1,3,4; В 1.5.6: Г2,4,5
117.Укажіть наслідки Варшавської угоди для України.
Посилення позицій ЗУНР на міжнародній арені;
перехід УНР у залежне становище від Польщі;
закладання основ рівноправних відносин між УНР і Польщею;
залишення українських земель у межах Польщі;
завершення об'єднання українських земель на території УНР;
створення законних підстав для знищення ЗУНР.
118. Укажіть причини поразки національно-визвольних змагань українців у 1917 — 1920-х роках XX ст.
Розкол українського суспільства щодо питань про політичний устрій Українипро її соціально-економічний лад;
втручання у внутрішні справи України іноземних інтервентів;
існування радянської влади на значній території України;
частина селянства та інтелігенції відмовилася від підтримки будь-якоїнаціональної української державності;
жорстока боротьба між національними силами різної політичної організації;
6 утрата Директорією підтримки широких народних мас.
367030093980119.На карті заштриховано територію
А передану УНР за умовами Брест-Литовського договору 1918 р.
Б окуповану військами Антанти наприкінці січня 1919 р.
В Радянської Соціалістичної Республіки Тавриди в червні 1920 р.
Г контрольовану Російською армією барона Врангеля в грудні 1920 р.
120.Варшавська угода між Директорією УНР і урядом Польщі передбачала
А військово-політичну допомогу в боротьбі проти гетьмана П. Скоропадського.
Б військову допомогу в боротьбі проти військ генерала А. Денікіна.
В визнання ЗУНР та відмову від втручання в її внутрішні справи.
Г спільні воєнні дії проти Червоної Армії на території України.
121. У 1918 р. було створено Всеукраїнську надзвичайну комісію з метою
А утвердження більшовицької диктатури шляхом терору.
Б організації та підготовки антигетьманського повстання.
В встановлення державного контролю над промисловістю.
Г допомоги населенню в подоланні наростаючого голоду.
122.У результаті укладення в 1921 р. Ризького мирного договору
А припинилися бойові дії на території України.
Б Польська Республіка визнала існування УСРР.
В завершився Другий зимовий похід військ УНР.
Г утворився «воєнно-політичний союз» УСРР і РСФРР.
123.«Лінія Керзона» – це
А східний кордон Польщі, визначений Антантою у грудні 1919 р.
Б межа просування німецьких та австро-угорських військ у травні 1918 р.
В «нейтральна зона» між Армією УНР та радянськими військами у грудні 1917 р.
Г межа українських територій, на які претендувала Угорщина в листопаді 1918 р.
124.Якими подіями завершилася Громадянська війна в Україні?
А Розгромом Червоною Армією військових частин Української Галицької Армії та укладанням Ризького мирного договору.
Б Розгромом Червоною Армією Армії Української Народної Республіки та польської армії маршала Ю. Пілсудського.
В Розгромом Червоною Армією військ генерала П. Врангеля в Криму та основних сил повстанських загонів Н. Махна.
Г Розгромом Червоною Армією Збройних сил Півдня Росії генерала А. Денікіна та військ Директорії УНР.
125.Позначте, яка подія відбулася в той самий рік, коли проголошено Західноукраїнську Народну Республіку:
А окупація чеськими та румунськими військами Закарпаття;
Б антибільшовицьке повстання отамана М. Григор’єва;
В проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР;
Г анулювання ЦВК РСФРР Брест-Литовського договору.
126. Яке явище періоду боротьби за збереження державної незалежності України (1918 — 1920 pp.) описано в уривку з історичного джерела?
«Революційна стихія селянства, на яку лідери Директорії спирались, почала виходити з-під їхнього контролю. Реальна влада на місцях належала не міфічним «трудовим радам», а виборним місцевим «батькам» і підпорядкованим їм озброєним загонам. В атмосфері наростаючого безладу саме такі загони й «правили бал», вдаючись до масових погромів, насамперед, проти єврейського населення».
А анархізм Б петлюрівщина В антисемітизм Г отаманщина
На карті заштриховано територію
А дій повстанських загонів Н. Махна проти адміністрації гетьмана П. Скоропадського в листопаді 1918 р.
Б регіональної радянської республіки, утвореної більшовиками в березні 1919 р.
В охоплену антибільшовицьким повстанням отамана М. Григор’єва в травні 1919 р.
Г розширення влади Військового уряду Півдня Росії за підтримки військ Антанти в червні 1920 р.

3493770-78740127.Перебіг яких подій відображено на карті?
А Витіснення у 1919 р. арміями Н. Махна та М. Григор’єва військ Антанти з Півдня України та Криму.
Б Контрнаступу Червоної Армії та розгрому військ генерала А. Денікіна на Сході та Півдні України в 1919 р.
В Контрнаступу Червоної Армії та розгрому військ генерала П. Врангеля на Півдні України та в Криму в 1920 р.
Г Придушення в 1921 р. антибільшовицьких селянський повстань Півдня України та Криму військами Південного фронту М. Фрунзе.
128.
129.У Паризькому протоколі (1920 р.) задекларовано, що «Англія, Франція, Італія... вважають цілком виправданим приєднання Бессарабії до...»
А Української Соціалістичної Радянської Республіки. Б Української Народної Республіки.
В Королівства Румунія. Г Республіки Польща.
130.Позначте, яке завдання покладали на Всеукраїнську надзвичайну комісію, створену у 1918 році:
А боротьба з наслідками німецької окупації та діяльності гетьмана П. Скоропадського;
Б проведення націоналізації та встановлення контролю держави над промисловістю;
В репресії за класовою ознакою та утвердження більшовицької диктатури в Україні;
Г допомога населенню подолати зростаючий голод і розруху господарства.
131.Вкажіть, внаслідок якої події 13 листопада 1918 р. була проголошена Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР).
А. Мирної угоди. Б. Повстання.
В. Рішення Української Національної Ради. Г. Воєнних дій проти Польщі.
132.Вкажіть, на чому базувалася політика «воєнного комунізму».
А. На використанні елементів ринкової економіки.
Б. На системі примусу і тотального контролю за суспільством.
В. На розвитку промисловості та сільського господарства.
Г. На поєднанні вищеназваних компонентів.
133.Вкажіть, яке визначення розкриває зміст поняття «продовольча розкладка».
А. Система надзвичайних заходів радянської влади, спрямована на боротьбу з бандитизмом.
Б. Система заготівель харчових продуктів і сільськогосподарської сировини, побудована на примусовому товарообміні, конфіскації, складова частина політики воєнного комунізму.
В. Перехід промислових підприємств з приватної власності у власність держави.Г. Система фіксованого натурального оподаткування селянського населення радянських республік, введена постановою X з'їзду РКПб) у 1921 р.
134.Коли було підписано договір, уривок з якого наведено?
Визнаючи право України на незалежне державне існування... , Річ Посполита Польська визнає Директорію незалежної Української Народної Республіки на чолі з Головним Отаманом п. Симоном Петлюрою за Верховну владу УНР.
Кордон між Українською Народною Республікою і Річчю Посполитою встановлюється слідуючий: на північ від річки Дністер уздовж річки Збруч, а далі вздовж бувшого кордону між Австро-Угорщиною та Росією...
А у 1918 р. Б у 1919 р. В у 1920 р. Г у 1921 р.
135.Яка українська комуністична партія була складовою РКП(б)?
А УКП(б)-боротьбисти Б КП(б)У В УКП Г УПЛСР-борбісти136.Проти якої політики протестував Н. Махно у своїй телеграмі Реввійськраді РСФРР?
...Заявляю вам, що я і мій фронт залишаться незмінна відданими робітничо-селянській революції, а не інститутам насилля в обличчі ваших комісаріатів і надзвичайок, що творять свавілля над місцевим населенням.
Анової економічної політики БкоренізаціїВ«воєнного комунізму» Г«культурної революції»
137.У результаті укладення в 1921 р. Ризького мирного договору...А Польська Республіка визнала існування УСРР
40030400Б припинилися бойові дії на території України
В завершився Другий зимовий похід повстанської армії УНР
Г утворився «воєнно-політичний союз» між УСРР та РСФРР
138.До яких наслідків призвів зображений на картосхемі наступ польсько-українських військ на Київ?
А «Київська катастрофа», вступ до Києва військ А. Денікіна
Б «Чортківська офензива» УГА
В об'єднання Армії УНР і УГА для спільного походу на Київ під гаслом: «На Львів через Київ»
Г укладення Варшавської угоди між Ю. Пілсудським та С. Петлюрою
139. Хто був головою Державного Секретаріату Західноукраїнської Народної Республіки?
А Є. Петрушевич Б К. Левицький
В Д. Вітовський Г М. Омелянович-Павленко
4075430-340995140.Які збройні формування були союзниками Червоної армії під час операції, що показана на карті?
А загони батька Н. Махна
Б підрозділи ЧУГА
В підрозділи Армії УНР
Г загони отамана Григор'єва
141. Кого мав на увазі один із представників уряду Директорії УНР І. Мазепа?
Вожді українського національно-революційного руху в критичний момент втратили голову: замість напружити всі свої сили для усунення проявів внутрішнього розкладу, анархії й «отаманщини», замість продовжувати організовану боротьбу за певні, ясно поставлені реальні завдання, вони один за одним покинули поле бою...
АС. Петлюру, П. Скоропадського
348043578740БК. Левицького, Є. ПетрушевичаВ X. Раковського, О. ШумськогоГ М. Грушевського, В. Винниченка
142. Якими цифрами на картосхемі позначені регіональні радянські республіки, утворені більшовиками на початку 1918 р. під час наступу австро-німецьких військ в Україні?
А 1, 2, З Б 1, 3, 4 В 1, 2, 4 Г 2, 3, 4
143.Перший зимовий похід Армії УНР відбувався територією України, окупованою:
Ачервоною і білою арміями
Бпольською і румунською арміями
Ввійськами Антанти
Гвійськами Четверного союзу
144.Міжнародна ізоляція, кількісна перевага військ противника й те, що доводилося вести боротьбу одразу на три фронти, ідеологічні та психологічні розбіжності між галичанами і наддніпрянцями, погане забезпечення армій провіантом і зброєю, епідемії, передчасний холод, еміграція головних провідників — це причини:
Апоразки більшовиків в Україні Бпоразки українських армій в боротьбі за незалежність
Впровалу агресії країн Антанти Гпоразки білогвардійців
145.Як між собою пов'язані Варшавська угода 1920 р. між УНР і Польщею та Ризький мирний договір 1921 р. між радянськими республіками і Польщею?
А обидва договори були укладені після тривалої війни між країнам
Б обидва договори вирішували долю Східної Галичини на користь Польщі
В обидва договори передбачали встановлення союзницьких відносин між учасниками
Г обидва договори клали край бойовим діям на території Украй
146.У якому році більша частина українських земель перебувала під владою Білої армії?
Ау 1917 р. Бу 1918 р. Ву 1919 р. Гу 1920 р.
147.Влада більшовиків в Україні:
Атрималась виключно на багнетах Червоної армії
Бмала соціальну опору в українському суспільстві
Вутвердилась у результаті антигетьманського повстання
Гне здійснювала політики червоного терору
148.Як називалася система заготівлі сільгосппродуктів в УСРР у 1919—1921 рр., елемент політики «воєнного комунізму»?
Апродподаток Бпродрозкладка Втрудодень Гдержпостача149. Установіть відповідність між прізвищем історичного діяча та стислою ха рактеристикою його діяльності.
Павло Скоропадський;-А Український громадсько-політичний діяч, президент Західної
Кость Левицький;Української Народної Республіки;
Дмитро Вітовський; Б найвизначніший політичний діяч Галичиникінця XIX — першої
половини XX ст., голова Державного Секретаріату ЗУНР, потім —
Євген Петрушевич. голова комісії з виборчої реформи при уряді;
В письменник, громадський і державний діяч, Голова Директорії Української Народної Республіки;
Г політик, сотник Легіону Українських Січових Стрільців, полковник УГА, Державний секретар Військових Справ ЗУНР;
Д український громадський, політичний і військовий діяч, гетьман Української Держави в 1918 р., один із лідерів та ідеологів гетьманського руху.
150.Установіть відповідність між прізвищем історичного діяча та стислою ха рактеристикою його діяльності.
Микола А Польовий командир та військовий діяч, наприкінці вересня 1918р.Щорс;призначений командиром 2-го батальйону, а в листопаді 1918 р.
Василь— командиром Таращанського полку, пізніше — командиром ТаращанськоїБоженко;бригади, що входила до складу 1-ї української радянської дивізії,
НесторТаращанський полк разом із Богунським брав участь у бойових діяхМахно;проти Директорії й оволодів Києвом 5 лютого 1919 р.;
ЮрійБ ватажок анархістського руху в 1917—1921 рр., керівник повстанськихТютюнник.загонів;неперевершений тактик ведення партизанської війни; наприкінці
1917— на початку 1918р. сформував «селянські вільні батальйони», в умовах протиборства двох сильних противників в Україні намагався стати «третьою силою» поряд із Директорією та більшовиками;
В український військовий діяч, генерал-хорунжий армії УНР; восени 1917р. організував у Звенигороді Кіш вільного козацтва, став його отаманом; у лютому 1919р. об'єднався із загонами Матвія Григор'єва; брав участь у Першому та в Другому Зимових походах;
Г отаман українського війська; служив у Збройних Силах Української Держави, потім перейшов на бік Симона Петлюри, у листопаді 1918 р., об'єднавши під своїм командуванням численні повстанські загони, передав їх у розпорядження Директорії УНР; після відступу Директорії УНР із Києва розпочав у Харкові переговори з більшовицьким урядом України; 7 травня 1919 р. підняв антибільшовицьке повстання і звернувся з універсалом «До українського народу»;
Д військовий діяч, командир повстанських та радянських військових угруповань: Богунського полку, із яким зайняв Київ, 2-ї бригади, 1-ї української радянської дивізії, 44-ї стрілецької дивізії, загинув під час бою проти корпусу УГА.
151. Установіть відповідність між поняттям та визначенням.
Державний А Насильницька та неконституційна зміна влади в державі, збройний виступ переворот; ворожих сил проти державної влади, організований у результаті таємної змови;
Гетьманат; Б період історії України від 29 квітня 1918 до 14 грудня 1918 р., назва походить
Директорія; від тогочасної форми політичної влади;
радянська В найвищий орган державної влади відродженої Української Народноїдержава. Республіки, який діяв від 14 грудня 1918 до 10 листопада 1920 р.
Г тимчасове захоплення збройними силами однієї держави території іншої
152. Розташуйте в хронологічній послідовності події.
А Установлення Української держави;
Б утворення Директорії;
В проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР;
Г Брестський мирний договір між УНР і державами Четверного союзу.

Приложенные файлы

  • docx 15886943
    Размер файла: 927 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий