15_482_393 PRP

Київський національний торговельно-економічний університет
Кафедра міжнародної економіки


ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою
(пост. п. 5 від 28 серпня 2014 р.)
Ректор

______________ А.А. Мазаракі
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА

освітній ступінь
«бакалавр»

галузь знань
0305 «Економіка та підприємництво»

напрями підготовки
030504 «Економіка підприємства»,
030502 «Економічна кібернетика»,
030509 «Облік і аудит»,
030507 «Маркетинг»,
030508 «Фінанси і кредит»


Київ 2015
Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено

Автори: Т.М. Мельник, д-р екон. наук, проф.,
Л.П. Кудирко, канд. екон. наук, доц.,
Г.В. Дугінець, канд. екон. наук, доц.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри міжнародної економіки 14 травня 2014 р., протокол № 28.

Рецензент В.В. Юхименко, д-р екон. наук, проф.

Навчальна програма

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА

освітній ступінь
«бакалавр»

галузь знань
0305 «Економіка та підприємництво»

напрями підготовки
030504 «Економіка підприємства»,
030502 «Економічна кібернетика»,
030509 «Облік і аудит»,
030507 «Маркетинг»,
030508 «Фінанси і кредит»


Актуалізовано у березні 2015 р.

Автори: МЕЛЬНИК Тетяна Миколаївна,
КУДИРКО Людмила Петрівна,
ДУГІНЕЦЬ Ганна Володимирівна


Редактор Т.І. Головеркіна
Комп’ютерне верстання І.В. Деркачової

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 2,33. Тираж 50 пр. Зам. 393.
Видавець і виготовлювач
Київський національний торговельно-економічний університет
вул. Кіото, 19, м. Київ-156, Україна, 02156


© Мельник Т.М., Кудирко Л.П., Дугінець Г.В., 2015


© Київський національний торговельно-економічний університет, 2015

ВСТУП

Програму та робочу програму з дисципліни «Міжнародна економіка» складено відповідно до місця та значення дисципліни у структурно-логічній схемі, яка передбачена освітньо-професійною програмою бакалавра за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрямами підготовки «Економіка підприємства», «Економічна кібернетика», «Облік і аудит», «Маркетинг», «Фінанси і кредит».
Предметом вивчення дисципліни «Міжнародна економіка» є система економічних зв’язків, які складаються між національними економіками країн світу в умовах поглиблення інтернаціоналізації та глобалізації.
Робоча програма та програма містять такі розділи:
Мета, завдання та результати вивчення (компетентності) дисципліни «Міжнародна економіка», її місце в освітньому процесі.
Зміст дисципліни.
Структура дисципліни «Міжнародна економіка» та розподіл годин за темами (тематичний план).
Тематика та зміст лекційних, семінарських, практичних, лабораторних занять, самостійної роботи студентів.
Контроль та критерії оцінювання знань студентів.
Список рекомендованих джерел.
У програмі та робочій програмі використано такі символи:
( – список рекомендованої основної та додаткової літератури з теми дисципліни.
( – перелік завдань для самостійної роботи студентів.


1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ (КОМПЕТЕНТНОСТІ) ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА», ЇЇ МІСЦЕ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

1.1. Мета викладання дисципліни «Міжнародна економіка» полягає у формуванні системи теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин для фундаментальної і спеціальної освіти та практичної діяльності за фахом.
1.2. На досягнення зазначеної мети спрямовано такі завдання вивчення дисципліни студентами:
вивчити сутність і тенденції інтернаціоналізації економіки, форми, методи, суб’єкти і рівні міжнародної економічної діяльності;
засвоїти категоріальний апарат, що застосовується для аналізу процесів та явищ сучасного світового економічного розвитку;
навчити аналізувати і оцінювати політико-правове, економічне, соціально-культурне середовище та інфраструктуру міжнародної економічної діяльності;
знати особливості розвитку інтеграційних процесів та діяльності міжнародних економічних організацій;
уміти творчо аналізувати стан і тенденції розвитку міжнародної економічної системи, визначати проблеми й перспективи її розвитку;
опанувати знання щодо інструментів регулювання міжнародних економічних зв’язків на національному та міжнародному рівнях;
використовувати здобуті знання для розуміння умов та наслідків інтеграції України у глобальний торговельний, інвестиційно- фінансовий, науково-технологічний тощо простір.
1.3. Результатами вивчення (компетентностями) дисципліни є:
формування у студентів умінь і навичок щодо ефективного використання здобутих знань для самостійного аналізу процесів та явищ міжнародної економіки;
засвоєння методичних підходів до оцінювання стану та тенденцій розвитку міжнародної економіки, що дозволяє використовувати емпіричний та статистичний аналіз зовнішнього міжнародного економічного середовища для обґрунтування стратегій зовнішньоекономічної діяльності на макро- та мегарівні у перебігу залучення суб’єктів ЗЕД до міжнародних торговельних, науково-технологічних та виробничо-інвестиційних взаємин;
розуміння студентами основних закономірностей розвитку процесів міжнародної економіки та обґрунтування ними сценаріїв можливостей та загроз, які супроводжують входження вітчизняних суб’єктів ЗЕД на різні сегменти світового ринку товарів та послуг;
формування комплексного підходу до розуміння механізмів включення України до міжнародного поділу праці та кооперації у різних сферах економіки.
Знання дисципліни «Міжнародна економіка» допоможе студентам у розумінні ними проблем еволюції світового господарства та участі у цьому процесі України, формуванні у майбутніх економістів системи спеціальних знань щодо сучасного стану міжнародної економіки для фундаментальної та спеціальної освіти і практичної діяльності за фахом.
Дисципліна вивчається на основі базової загальноекономічної підготовки. За структурно-логічною схемою дисципліна «Міжнародна економіка» вивчається після таких дисциплін, як «Політична економія», «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Мікроекономіка».

Загальний обсяг годин з дисципліни – 162, що відповідає 4,5 кредитам ЄКТС та навчальним планам спеціальностей «Економіка підприємства», «Економічна кібернетика», «Облік і аудит», «Маркетинг» та «Фінанси і кредит», що передбачає вивчення дисципліни в перебігу одного триместру та включає модульний контроль та екзамен для оцінювання знань студентів.


2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

Тема 1. Вступ до дисципліни. Предмет і завдання дисципліни «Міжнародна економіка»

Предмет вивчення дисципліни «Міжнародна економіка», її місце серед інших економічних дисциплін, структура і логіка викладання. Значення у підготовці спеціалістів. Мета, завдання і нові підходи до вивчення дисципліни, його інформаційно-методичне забезпечення.
«Міжнародна економіка» як економічна категорія. Основні поняття та категорії дісципліни. Закрита економіка. Відкрита економіка. Мала відкрита економіка. Велика відкрита економіка. Рівновага на світовому ринку. Параметри відкритої економіки.

Тема 2. Міжнародна економічна система

Світове господарство (СГ) як багаторівнева система міжнародних економічних зв’язків. Інтернаціоналізація господарського життя. Міжнародний поділ праці (МПП) – вихідна передумова розвитку СГ і міжнародних економічних відносин (МЕВ). Етапи розвитку МПП. Фактори поглиблення МПП. Головні організаційно-економічні форми втілення МПП. Міжнародна спеціалізація виробництва. Міжнародне виробниче кооперування.
Система міжнародного поділу з огляду основних тенденцій її розвитку у сучасних умовах. Теорія світ-системи І. Валерстайна. Країни центру та країни периферії у контексті новітньої архітектури міжнародного поділу праці.
Сутність МЕВ, їх значення, об’єктивна основа і передумови розвитку. Форми міжнародних економічних відносин. Рівні міжнародних економічних відносин. Суб’єкти міжнародних економічних відносин.

Тема 3. Середовище міжнародної економічної діяльності (МЕД)

Поняття середовища МЕД, його структура й особливості. Природно-географічне середовище, основні його складові впливу на розвиток міжнародної економіки.
Економічне середовище МЕД. Особливості дії економічних законів і закономірностей на міжнародному рівні. Центробіжні тенденції у світовому економічному просторі.
Політико-правове середовище. Особливості взаємодії політики й економіки держав – суб’єктів міжнародної економіки. Політичні інтереси країн та регіонів. Політична стабільність і політичні ризики. Нормативно-правове регулювання міжнародних економічних зв’язків.
Соціально-культурне середовище і його значення в розвитку міжнародних економічних зв’язків. Роль транспорту й інформаційно-комунікаційних систем у розвитку міжнародної економіки. Міжнародні рейтинги як інструмент моніторингу середовища МЕД.

Тема 4. Міжнародна торгівля товарами та послугами

Основні класичні концепції міжнародної торгівлі. Новітні теорії міжнародної торгівлі. Ланцюги створення вартості. Розвиток концепції М. Портера в теорії глобальних ланцюгів створення вартості (ГЛСВ) Г. Джереффі. Чотири виміри ГЛСВ: структура, географія, управління, інституціональне середовище. Глобальні продуктові ланцюги. Глобальні виробничі ланцюги Н. Коу. Концепція нової торгової революції Г. Хемілтона.
Сутність міжнародної торгівлі, її динаміка і структура. Система показників розвитку міжнародної торгівлі. Сучасна структура світового ринку товарів та послуг.
Форми міжнародної торгівлі за специфікою регулювання: преференційні та дискримінаційні торговельні режими. Послуги як найбільш динамічний сегмент сучасної світової торгівлі. Механізми міжнародної торгівлі послугами за тлумаченням ГАТС. Форми та види міжнародної торгівлі товарами та послугами.
Регулювання міжнародних торговельних відносин. Діяльність міжнародних торговельних організацій. ГАТТ (Генеральна угода з тарифів і торгівлі) та ЮНКТАД (Конференція ООН з питань торгівлі й розвитку). Перетворення ГАТТ на Світову організацію торгівлі (СОТ).
Сутність, цілі регулювання міжнародної торгівлі на національному рівні. Методи та інструменти регулювання.
Тема 5. Міжнародний рух капіталу

Мотивація і сутність міжнародного руху капіталу. Еволюція теорій міжнародного руху капіталу. Форми транскордонного руху капіталу. Підприємницький, позичковий капітал. Вплив інвестиційного клімату на мобільність капіталу в країну/з країни. Транскордонне венчурне інвестування: джерела, форми та сучасні тенденції.
Макроекономічні наслідки руху капіталу для країн-донорів та країн-реципієнтів.
Новітні тенденції розвитку міжнародного руху капіталу.

Тема 6. Міжнародна інвестиційна діяльність і міжнародне виробництво

Прямі інвестиції в системі міжнародного руху капіталу. Види і форми прямих іноземних інвестицій. Обсяги, динаміка і структура прямих зарубіжних інвестицій. Оцінювання ризиків здійснення прямих зарубіжних інвестицій. Регулювання прямих інвестицій на національному та міжнародному рівнях.
Головні форми спільного міжнародного підприємництва. Транснаціональні корпорації, міжнародні стратегічні альянси, спільні підприємства, вільні економічні зони та їх роль у сучасному світовому господарстві. Класифікація ВЕЗ, особливості функціонування. Транскордонні злиття та поглинання у міжнародному бізнесі. Роль фінансово-промислових груп (ФПГ) у розвитку міжнародного виробничого співробітництва.
Портфельне інвестування в системі міжнародного руху капіталу. Переваги та недоліки портфельного інвестування. Структура портфельних інвестицій. Макроекономічні наслідки руху портфельного капіталу для країн-донорів та країн-реципієнтів.
Основні портфельні інвестори (інвестиційні фонди, пенсійні фонди, страхові компанії, ТНК, банки). Основні види цінних паперів. Особливості та проблеми регулювання міжнародних портфельних інвестицій.

Тема 7. Міжнародні кредитні відносини

Міжнародний кредит: сутність, роль, функції у сфері зовнішньоекономічних зв’язків. Основні види кредитних угод. Умови надання міжнародних кредитів. Кредитні міжбанківські ставки. Лондонська міжбанківська ставка LIBOR.
Передумови формування і розвиток світового ринку позичкових капіталів (СРПК), його функції. Різновидність операцій на СРПК. Інструменти СРПК. Сек’юритизація кредитів. Вексель. Кредитний рейтинг. Кредитна історія боржника. Внутрішньокорпоративне кредитування.
Валютна й інституціональна структура СРПК. Міжнародні кредитно-фінансові інститути та їх вплив на СРПК. Транснаціональні банки як суб’єкти СРПК.
Проблеми зовнішньої заборгованості в міжнародній економіці. Форми, структура і масштаби зовнішньої заборгованості країн. Інструменти управління зовнішнім боргом країн. Міжнародні клуби кредиторів.

Тема 8. Світова валютна система і міжнародні
валютно-фінансові відносини

Поняття валютної системи та її структура. Світова, регіональна та національна валютні системи. Суб’єкти міжнародних валютних відносин. Основні елементи національної та світової валютної системи.
Конвертованість валюти. Валютний паритет. Котирування валют та їх види. Режим валютного курсу. Фактори, що впливають на валютний курс. Прогнозування валютного курсу. Резервні валюти.
Сутність та функції світового валютного ринку. Учасники валютного ринку. Структура валютного ринку. Основні валютні операції. Сучасні тенденції розвитку світового валютного ринку.
Еволюція світової валютної системи. Система золотого стандарту. Бреттон-Вудська валютна система. Ямайська валютна система. Європейська валютна система.
Роль МВФ. Реформування світової валютної системи: причини та напрями. Валютна система України. Перспективи трансформації світової валютно-фінансової системи в умовах глобальної фінансово-економічної кризи.

Тема 9. Платіжний баланс та міжнародні розрахунки

Платіжний баланс держави, його структура та методологія складання. Теорія платіжного балансу. Головні параметри. Джерела інформації. Принципи класифікації. Особливості методології МВФ щодо формування платіжного балансу. Фінансування платіжного балансу. Резервні активи. Виняткове фінансування.
Методи регулювання платіжного балансу. Стан платіжного балансу і валютна політика держави.
Поняття та суб’єкти міжнародних розрахунків. Форми міжнародних розрахунків та їх порівняльна характеристика. Механізм міжнародних розрахунків, можливість ризиків.
Роль світових фінансових центрів у здійсненні міжнародних розрахунків.
Структура та особливості формування платіжного балансу України. Проблема зовнішньої заборгованості та шляхи її вирішення.

Тема 10. Міжнародна міграція робочої сили

Міжнародна міграція робочої сили: економічна природа, рушійні сили й етапи розвитку. Теорії міжнародної трудової міграції. Види міжнародної міграції. Макроекономічні ефекти міжнародної трудової міграції.
Світові центри зосередження робочої сили. Міжнародний ринок спеціалістів високої кваліфікації («золотих комірців») і проблема «відпливу інтелекту». Роль НТР у розвитку міграції робочої сили, наукових та інженерно-технічних кадрів. Міжнародні монополії і ринок праці. Форми і засоби експлуатації робочих-іммігрантів. Вплив міжнародної економічної інтеграції на інтернаціоналізацію ринку праці. Масштаби, форми й основні тенденції розвитку сучасних міграційних процесів.
Державне і міжнародне регулювання трудової міграції. Міжнародна організація праці (МОП), Міжнародна організація з питань міграції (МОМ) та її роль у вирішенні питань безробіття.

Тема 11. Міжнародний науково-технологічний обмін

Передумови науково-технологічного обміну (НТО). Теорії МНТО. Традиційні і нові форми науково-технологічного співробітництва. Вплив НТР на розвиток міжнародного НТС. Міжнародний рух технологій та механізм їх передачі. Міжнародні наукові дослідження. Міжнародні науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР). Обмін науково-технологічними досягненнями і досвідом. Взаємні консультації з основних питань НТС. Розробка науково-технологічних прогнозів. Міжнародне співробітництво у галузі винахідництва та патентної справи. Міжнародні наукові програми щодо захисту навколишнього середовища. Комерційний зміст науково-технологічних відносин. Розвиток міжнародної торгівлі ліцензіями і ноу-хау. Захист інтелектуальної власності.
Тема 12. Міжнародна економічна інтеграція

Поняття та основні риси міжнародної економічної інтеграції (МЕІ). Регіональний характер міжнародної економічної інтеграції.
Форми і стадії розвитку економічної інтеграції: зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз, повна економічна інтеграція. Стимулювання політики регіоналізму. Ефекти регіональних торговельних угод. Динамічні та статичні ефекти економічної інтеграції.
Об’єктивні передумови, політичні й економічні цілі, основні етапи розвитку західноєвропейської економічної інтеграції. Єдність економічної системи країн ЄС. Інституціональна структура і політико-правові механізми ЄС. Проблеми подальшого розширення ЄС. Концепція «Велика Європа / Сусідство» та її розвиток. Транскордонне співробітництво як стратегія ЄС.
Північноамериканська економічна інтеграція. Особливості економічної інтеграції країн Латинської Америки. Проблеми розвитку регіонального економічного співробітництва в Африці. Особливості розвитку економічної інтеграції в країнах Азії. Проблеми розвитку економічної інтеграції у східноєвропейських країнах Особливості інтеграційних процесів на євразійському континенті.

Тема 13. Глобалізація економічного розвитку
та глобальні проблеми

Формування глобальної економічної системи. Економічні та соціальні виміри глобального економічного розвитку. Конкурентоспроможність суб’єктів бізнесу в глобальному середовищі.
Економічний глобалізм (виробничо-торговельний, фінансово-інвестиційний, інфраструктурний) та його вплив на світогосподарську динаміку. Проблеми нерівномірності, асинхронності, диспропорційності глобалізації соціально-економічного розвитку. Прояви, сутність і особливість розвитку економічного альтер- та антиглобалізму.
Глобальні проблеми сучасності: сутність, класифікація та процеси їх загострення. Демографічна проблема. Продовольча проблема. Екологічна проблема. Проблеми мілітаризації та їх загострення на сучасному етапі розвитку міжнародних економічних відносин. Проблеми нерівності розвитку країн світу.

Тема 14. Інтеграція України в світову економіку

Позиціонування України в сучасній світогосподарській системі. Економічні системи домінуючих і перехідних економік: порівняльний аналіз. Проблеми включення України в систему світогосподарських зв’язків. Глобальна та цивілізаційна специфіка ринкових трансформацій. Вашингтонський консенсус: стратегії відкритості – проблеми і наслідки.
Стратегічні напрями перетворень у пострадянських економіках. Ринкові реформи в Україні в контексті світового досвіду.
Регіонально-інтеграційні пріоритети національного економічного розвитку сучасної України. Взаємодія України з міжнародними економічними організаціями.
Україна у процесах європейської економічної інтеграції. Проблеми та перспективи співпраці України з країнами Європейського Союзу. Інтеграційний вибір України. Україна – ЄС та Україна – ЄЕП у контексті світових економічних стратегій.
Зовнішня торгівлі товарами та послугами України. Формування експортної спеціалізації економіки України. Порівняльні і конкурентні переваги економіки України в міжнародному поділі праці. Обсяги, характер та структура зовнішньоекономічних зв’язків України. Політика України на світовому ринку прямих і портфельних інвестицій. Ефективність участі України в міжнародних валютно-фінансових і кредитних організаціях. Україна як реципієнт і донор офіційної допомоги розвитку.


3. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН)

№ пор.
Назва теми
Кількість годин
Форма контролюусього годин/
кредитів
з них

лекції
С/З
СРС


1
Вступ до дисципліни «Міжнародна економіка»
10
2
2
6
Т, І, О

2
Міжнародна економічна система
10
2
2
6
Т, І, О

3
Середовище міжнародної економічної діяльності
10
2
2
6
Т, І, О

4
Міжнародна торгівля товарами та послугами
12
2
2
8
Т, І, О


Закінчення таблиці
№ пор.
Назва теми
Кількість годин
Форма контролю*усього годин/
кредитів
з них

лекції
С/З
СРС


5
Міжнародний рух капіталу
12
2
2
8
Т, І, О

6
Міжнародна інвестиційна діяльність і міжнародне виробництво
12
2
2
8
Т, І, О

7
Міжнародні кредитні відносини
12
2
2
8
Т, І, О

8
Світовий валютний ринок
і валютні операції
12
2
2
8
Т, І, О

9
Платіжний баланс та міжнародні розрахунки
12
2
2
8
Т, І, О

10
Міжнародна міграція робочої сили
10
2
2
6
Т, І, О

11
Міжнародний науково-технологічний обмін
12
2
2
8
Т, І, О

12
Міжнародна економічна інтеграція
12
2
2
8
Т, І, О

13
Глобалізація економічного розвитку та глобальні проблеми
12
2
2
8
Т, І, О

14
Інтеграція України в світову економіку
12
2
2
8
Т, І, О


Модульний контроль
2КР


РАЗОМ
162/4,5
28
28
104
Екзамен


Умовні позначення:
Т – тестування;
І – виконання індивідуального завдання;
КР – контрольна робота;
О – опитування.
4. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ, СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Результати навчання
Навчальна діяльність
Робочий час студента, год
Оцінювання, бали

Розуміння сутності
та структурних елементів дисципліни «Міжнародна економіка», знання основних понять та категорій дисципліни,
вміння проводити розрахунки показників відкритості національної економіки
Тема 1. ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

Лекція 1. Предмет вивчення дисципліни «Міжнародна
економіка» (МЕ)

План лекції
1 Міжнародна економіка: предмет, структура, місце серед інших економічних дисциплін.
2. Основні поняття та категорії дисципліни.
3. Параметри відкритої економіки.

( Література
Основна: 2, 4, 5, 12, 15, 17, 26.
Додаткова: 2, 3, 12, 16, 19, 20, 24, 34, 35
2( Вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка до тестування з теми.
1. Підготувати есе на тему: «Переваги та ризики автаркії як зовнішньоекономічної стратегії держави» (на вибір студента).
2. Підтвердити чи спростувати тезу про те, що в умовах міжнародної економіки рух факторів виробництва (капітал, праця, інформація, земля тощо) є менш мобільним. Навести приклади по кожному різновиду факторів.
3. Надати визначення основних категорій та понять дисципліни «Міжнародна економіка». Проаналізувати відмінності та спільні характеристики понять «міжнародна економіка», «світова економіка», «світове господарство», «світовий ринок», «глобальна економіка» та прокоментувати, які саме акценти виділені у кожному із наведених формулювань (обов’язкове виконання)
6
2

Продовження таблиці
Результати навчання
Навчальна діяльність
Робочий час студента, год
Оцінювання, балах


Семінарське заняття № 1

Питання до заняття
 Порівняльний аналіз закритої та відкритої економіки. Графічна інтерпретація.
 Основні показники відкритості національної економіки.
3. Україна як суб’єкт міжнародної економіки. Індикатори моніторингу
2
2

Розуміння основних закономірностей розвитку світового господарства, знання основних форм та детермінант розвитку МПП, вміння проводити розрахунки показників міжнародної спеціалізації країн світу
Тема 2. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА

Лекція 2. Міжнародна економічна система

План лекції
  Світове господарство як система.
 Форми та фактори міжнародного поділу праці (МПП).
 Форми, рівні, суб’єкти МЕВ.

(  Література
Основна: 2, 4, 5, 12, 15, 17, 26.
Додаткова: 2,3, 12, 16, 19, 20, 24, 34, 35
2( Вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка до тестування з теми.
1. Підготувати есе на тему: «Переваги та ризики автаркії як зовнішньоекономічної стратегії держави» (на вибір студента).
2. Підтвердити чи спростувати тезу про те, що в умовах міжнародної економіки рух факторів виробництва (капітал, праця, інформація, земля тощо) є менш мобільним. Навести приклади по кожному різновиду факторів.
3. Підготувати дайджест на тему: «Проблеми та перспективи залучення до МПП для провідних вітчизняних компаній металургійної галузі та розробників програмного забезпечення» за такими джерелами: «Економіка України», «МЭ и МО», «Зовнішня торгівля», інтернет-ресурси (на вибір студента)
6
2


Продовження таблиці
Результати навчання
Навчальна діяльність
Робочий час студента, год
Оцінювання, бали


4. Користуючись статистичними даними Держкомстату України, Національного банку, проаналізувати структуру ВВП та експорту України і зробити висновок щодо міжнародної спеціалізації вітчизняної економіки та її відповідності внутрішнім умовам та конкурентним перевагам, що сформувалися у 1991–2009 рр.
Семінарське заняття № 2

Питання до заняття
 Порівняльний аналіз закритої та відкритої економіки.
 Основні показники відкритості національної економіки.
 Україна як суб’єкт міжнародної економіки. Індикатори моніторингу
2
2

Розуміння сутності середовища МЕД та компонентів, що його обумовлюють, знання видів
та тенденцій розвитку елементів середовища МЕД, вміння оцінити вплив елементів політико-правового, економічного та соціокультурного середовища на міжнародну інвестиційну та торговельну діяльність компаній
Тема 3. СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Лекція 3. Середовище розвитку МЕД

План лекції
1. Суть та структура середовища МЕД.
2. Економічне середовище МЕД.
3. Політико-правове середовище МЕД.
4. Соціокультурне середовище з огляду його впливу на МЕ.

( Література
Основна: 2, 4, 5, 12, 15, 17, 26.
Додаткова: 2, 3, 12, 13, 16, 21, 23, 33
2( Вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка до тестування.
1. На підставі даних міжнародних рейтингів (рівня міжнародної конкурентоспроможності країн світу, ступеня розвитку економічної свободи, індексу глобалізації індексу корупції, індексу людського розвитку) підготувати короткий аналітичний
6
2

Продовження таблиці
Результати навчання
Навчальна діяльність
Робочий час студента, год
Оцінювання, бали


звіт щодо динаміки зазначених показників в Україні за роки незалежності. Як вони можуть слугувати індикаторами для оцінювання поточного стану та тенденцій розвитку середовища нашої країни?
2. Підготувати дайджест на тему: «Вплив економічних реформ на засадах Вашингтонського консенсусу в пострадянських країнах та країнах, що розвиваються, на лібералізацію економік зазначених груп країн» за такими джерелами: «Економіка України», інтернет-ресурси.
3. Підготувати по 10 аргументів «за» та «проти» на прикладах із міжнародної практики для дискусії «Переваги та недоліки національних моделей ведення бізнесу: економічний та соціокультурний контекст»

Семінарське заняття № 3

Питання до заняття
 Потенціал міжнародних рейтингів для оцінювання міжнародного економічного середовища МЕД.
 Протистояння глобалізму та антиглобалізму як ознака розвитку соціокультурного середовища країн-суб’єктів світової економіки.
 Екологічна компонента МЕД: загрози та можливості для глобального розвитку

2
2

Розуміння сутності та передумов розвитку міжнародної торгівлі,
знання видів, форм та методів міжнародної торгівлі,

Тема 4. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ

Лекція 4. Міжнародна торгівля товарами та послугами

План лекції
 Сутність міжнародної торгівлі, її динаміка і структура.
2. Система показників розвитку міжнародної торгівлі
2Продовження таблиці
Результати навчання
Навчальна діяльність
Робочий час студента, год
Оцінювання, бали

вміння проводити розрахунки показників розвитку міжнародної торгівлі
3. Види, форми та методи міжнародної торгівлі.
4. Суть, рівні та методи регулювання міжнародної торгівлі.

(  Література
Основна: 1–5, 10, 12, 13, 15, 17. Додаткова: 1, 4, 5, 12–15, 19, 20, 26, 30, 33, 35

( Вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка до тестування.
1. Зробити порівняльний аналіз пропозицій представників раннього та пізнього меркантилізму з огляду впливу їх рекомендацій на основні макроекономічні показники розвитку національної економіки, зокрема обсяги експорту та імпорту, сальдо торговельного балансу, монетарну стабільність та темпи інфляції, темпи зростання ВВП (на вибір студента).
2. Підготувати по 10 аргументів «за» та «проти» для дискусії «Вплив забезпеченості країни природними ресурсами на її експортну та імпортну спеціалізацію».
3. Використовуючи статистичні дані збірника «Статистичний щорічник України», визначити показники розвитку зовнішньої торгівлі України. Зробити відповідні висновки та коментарі.
4. Підготувати аналітичний звіт щодо кон’юнктури та чинників ціноутворення на світових ринках нафти, зерна, металопрокату, туристичних послуг, авіаперевезень тощо за такими джерелами: БИКИ, «Економіка України», інтернет-ресурси.
5. Підготувати дайджест на тему «Роль галузевих міжнародних організацій у регулюванні окремих сегментів світової торгівлі»


8
4


Продовження таблиці
Результати навчання
Навчальна діяльність
Робочий час студента, год
Оцінювання, бали


Семінарське заняття № 4

Питання до заняття
 Світовий ринок товарів та послуг: суть, структура, чинники розвитку. Показники міжнародної торгівлі.
Методи та форми МТ.
 Особливості ціноутворення на міжнародних ринках товарів та послуг.
4. Особливості регулювання зовнішньої торгівлі
2
2

Розуміння передумов
і сутності
та факторів міжнародного руху капіталу, знання основних видів міжнародного руху капіталу,
вміння здійснювати розрахунки показників динаміки, структури міжнародних інвестицій
Тема 5. МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ

Лекція 5. Міжнародний рух капіталу

План лекції
 Причини і сутність міжнародного руху капіталу. Теорії міжнародного інвестування.
 Макроекономічні ефекти міжнародного руху капіталу для країн-донорів та країн-реципієнтів.
Особливості транскордонного руху капіталу на сучасному етапі.

(  Література
Основна: 2, 4–6, 8, 9, 12, 17, 26.
Додаткова: 2, 3, 6, 10, 11, 17, 21, 22, 27
( Вивчення та доповнення матеріалу лекції.
1. Підготувати есе на тему «Вплив ТНК на масштаби та напрями міжнародного інвестування» за такими джерелами:
ЮНКТАД, БИКИ, «МЭ и МО», «Економіка України», «Зовнішня торгівля», інтернет-ресурси.
2. Заповнити таблицю, в якій наведено типологізацію іноземних інвестицій та їх характеристики
Види іноземних інвестицій
Критерії типологізації
Особливості
та характерні риси


Продовження таблиці
Результати навчання
Навчальна діяльність
Робочий час студента, год
Оцінювання, бали


3. Підготувати дайджест на тему «Діяльність ТНК у країнах Центральної та Східної Європи» за такими джерелами: «МЭ и МО», «Економіка України», «Зовнішня торгівля», інтернет-ресурси (на вибір студента).
4. Підготувати по 10 аргументів «за» та «проти» для дискусії «Приватизація національних підприємств іноземним капіталом: переваги та ризики»

Семінарське заняття № 5

Питання для заняття
 Міжнародний рух капіталу: суб’єкти, об’єкти, інфраструктура.
 Тенденції розвитку міжнародного інвестування в умовах глобалізації.
3. Класифікація міжнародного руху капіталу

2
2

Розуміння ролі прямих іноземних інвестицій для розвитку СГ та національної економіки, сутності та функцій міжнародного прямого та портфельного інвестування, знання основних форм міжнародного підприємництва, основних об’єктів
та суб’єктів міжнародного

Тема 6. МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
І МІЖНАРОДНЕ ВИРОБНИЦТВО

Лекція 6. Міжнародна інвестиційна діяльність і міжнародне виробництво

План лекції
1. Основні форми міжнародного підприємництва
2. Прямі та портфельні інвестиції.
3. Особливості регулювання міжнародного інвестування: інститути, механізми.
4. Новітні тенденції розвитку міжнародного інвестування.

( Література
Основна: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 26.
Додаткова: 2, 3, 6, 10, 11, 17, 21, 22, 27

2Продовження таблиці
Результати навчання
Навчальна діяльність
Робочий час студента, год
Оцінювання, бали

прямого та портфельного інвестування
( Вивчення та доповнення матеріалу лекції.
Підготувати есе на тему «Вплив МСА (міжнародних стратегічних альянсів) на масштаби та механізми прямого інвестування у високотехнологічні галузі світової економіки» (на вибір студента).
2. Підготувати дайджест на тему «Діяльність ТНК в Україні: секторальні та регіональні пріоритети» за такими джерелами: «МЭ и МО», «Економіка України», «Зовнішня торгівля», інтернет-ресурси (обов’язкове виконання).
3. Підготувати по 10 аргументів «за» та «проти» для дискусії «Вільні економічні зони як інструмент залучення іноземних інвестицій: аргументи «за» та «проти» (обов’язкове виконання).
4. Провести порівняльний аналіз обсягів та структури міжнародного портфельного інвестування в Україні та світі, спираючись на дані ЮНКТАД, МВФ, Держкомстату.
5. Підготувати по 10 аргументів «за» та «проти» для дискусії на семінарі на тему «Перспективи виходу українських компаній на міжнародні ринки ІРО» (обов’язкове виконання)8
4


Семінарське заняття № 6

Питання для заняття
Роль ТНК в ПІІ.
Міжнародні інститути як інструмент регулювання інвестиційної діяльності.
Суб’єкти, об’єкти та механізми торгівлі цінними паперами2
2


Продовження таблиці
Результати навчання
Навчальна діяльність
Робочий час студента, год
Оцінювання, бали

Розуміння сутності та основних функцій міжнародного кредиту у СГ, знання основних форм міжнародних кредитних відносин, вміння використовувати міжнародну статистику
та дані платіжного балансу країни для аналізу зовнішньої заборгованості країн
Тема 7. МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ

Лекція 7. Міжнародний кредит
та світовий ринок позикових капіталів

План лекції
 Міжнародний кредит: суть, функції, види.
 Світовий ринок позикових капіталів: структура та тенденції розвитку.
 Роль транснаціональних банків у міжнародній економіці.
 Проблеми зовнішньої заборгованості у МЕВ: суть, форми, структура, масштаби.

( Література
Основна: 2, 4–6, 8, 9, 11, 12, 15–17, 26.
Додаткова: 2, 3, 6, 10, 11, 17, 22, 24
2( Вивчення та доповнення матеріалу лекції.
1. Підготувати есе на тему «Діяльність ТНБ як механізм глобального перерозподілу кредитно-фінансових ресурсів у сучасній світовій економіці» (на вибір студента).
2. Заповнити таблицю, в якій наведено чинники, що визначають попит та пропозицію на міжнародному ринку кредитних ресурсів (обов’язкове виконання).
Чинники попиту та пропозиції
на світовому ринку кредитних ресурсів
Прояви впливу
Характер впливу
(сприяє
чи діє деструктивно)

3. Підготувати доповідь на тему «Практика застосування новітніх банківських технологій (продуктів) для реалізації
8
4


Продовження таблиці
Результати навчання
Навчальна діяльність
Робочий час студента, год
Оцінювання, бали


міжнародних інвестиційних проектів (на прикладі синдикованого кредитування та проектного фінансування)» за такими джерелами: «МЭ и МО», «Економіка України», «Зовнішня торгівля», інтернет-ресурси (на вибір студента).
4. Підготувати по 10 аргументів «за» та «проти» для дискусії «Прихід потужних іноземних банків – загроза чи надбання для вітчизняної економіки?» (обов’язкове виконання)
Семінарське заняття № 7

Питання для заняття
 Суб’єкти та об’єкти міжнародних кредитних відносин.
 Процеси міжнародних злиття та поглинання у вітчизняному банківському секторі та їх наслідки.
 Проблема зовнішньої заборгованості та шляхи її розв’язання: міжнародний досвід.
 Зовнішній борг України: джерела, структура, проблеми управління
2
2

Розуміння сутності
та засад функціонування валютного ринку,
сутності та рівнів прояву світової валютно-фінансової системи,
знання механізмів курсоутворення на національному та міжнародному
Тема 8. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА І МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ

Лекція 8. Світова валютна система
і міжнародні валютно-фінансові відносини

План лекції
 Валюта та її види. Конвертованість валют. Валютний курс.
 Структура валютного ринку, його учасники. Валютні операції.
 Сутність, функції та структура світового валютної системи.
Еволюція розвитку світової валютної системи

2Продовження таблиці
Результати навчання
Навчальна діяльність
Робочий час студента, год
Оцінювання, бали

рівнях, основних етапів розвитку світової валютної системи, вміння прогнозувати наслідки динаміки валютного курсу для суб’єктів зовнішньої торгівлі,
оцінювати наслідки трансформації світової валютної системи для економічного розвитку України
(  Література
Основна: 2, 4–6, 8, 11, 12, 15, 17, 26.
Додаткова: 2, 3, 6, 10, 11, 17, 21, 27
( Вивчення та доповнення матеріалу лекції.
1. Скласти дайджест за матеріалами сайтів міжнародних організацій (ОЕСР, Світовий банк, МВФ, Всесвітній економічний форум, СОТ) за темою «Роль долара як світової резервної валюти: ризики та наслідки для країн світу» (на вибір студента).
2. Заповнити таблицю, в якій наведено еволюцію світової валютної системи.
Етапи еволюції світової валютної системи
Ознаки етапу
Приклади впливу міжнародних валютно-фінансових відносин на розвиток інших форм МЕВ в окреслені періоди

3. Підготуватися до дискусії на тему «Валютне регулювання в Україні в умовах глобальної фінансово-економічної кризи: очікування та наслідки».
4. Підготувати есе на тему «Вплив МВФ на реалізацію валютної політики країн-членів МВФ групи перехідних економік та країн, що розвиваються».
5. Підготувати дайджест на тему «Європейська спільна валюта – наслідки для Європи та світу в цілому» за такими джерелами: «МЭ и МО», «Економіка України», «Зовнішня торгівля», інтернет-ресурси (на вибір студента).
6. Підготувати по 10 аргументів «за» та «проти» для дискусії на семінарі на тему «Перспективи спеціальних прав запозичення (SDR) як світової валюти»
9
4

Продовження таблиці
Результати навчання
Навчальна діяльність
Робочий час студента, год
Оцінювання, бали


7. Провести аналіз взаємозв’язку між динамікою курсу гривні та масштабами експортно-імпортних операцій в Україні. Визначити макроекономічні ефекти для всіх суб’єктів національної економіки з огляду відповідної динаміки курсу за такими джерелами: «МЭ и МО», «Економіка України», «Зовнішня торгівля», інтернет-ресурси
Семінарське заняття № 8

Питання для заняття
 Світова валютна системи: сутність, функції, структура.
 Основні етапи розвитку світової валютної системи.
Поняття валюти та її види.
 Валютні операції та механізми їх здійснення.
5. Сучасні тенденції розвитку світового валютного ринку
2
2

Розуміння концептуальних засад взаємозв’язку національної економіки та світової економіки, знання структури
та принципів побудови платіжного балансу, вміння використовувати статистику платіжного балансу країни для аналізу її зовнішньоекономічних зв’язків та прогнозів макроекономічного розвитку
Тема 9. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
ТА МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ

Лекція 9. Платіжний баланс
та міжнародні розрахунки

План лекції
Економічна сутність платіжного балансу, його структура та принципи побудови.
 Фактори, що впливають на стан платіжного балансу. Регулювання платіжного балансу.
Поняття міжнародних розрахунків та їх організаційні засади.
 Механізм міжнародних розрахунків. Ризики при здійсненні міжнародних розрахунків.

(  Література
Основна: 2, 4, 5, 11, 12, 15–17, 26.
Додаткова: 2, 3, 6, 10, 11, 17, 21, 22, 27
4


Продовження таблиці
Результати навчання
Навчальна діяльність
Робочий час студента, год
Оцінювання, бали


( Вивчення та доповнення матеріалу лекції.
1. На підставі даних Національного банку України проаналізувати, які операції у структурі платіжного балансу України за останні 5 років забезпечували приплив коштів у країну, а які сприяли його відпливу. Які висновки можна зробити щодо динаміки обсягів офіційних резервів країни? Висновки та коментар надати у вигляді короткого аналітичного звіту.
2. Підготовка дайджесту «Проблеми диверсифікації офіційних резервів країн світу: поточний стан та прогнози» за такими джерелами: «МЭ и МО», «Економіка України», «Зовнішня торгівля», інтернет-ресурси (на вибір студента).
3. Підготувати у вигляді таблиці характеристики умов і видів міжнародних розрахунків, які мають відповідні переваги та недоліки для експортерів та імпортерів товарів (обов’язкове виконання)


Семінарське заняття № 9

Питання для заняття
 Платіжний баланс: сутність, методика формування, функції.
 Структура та принципи побудови платіжного балансу. Фактори, які впливають на його стан.
 Суть та засади міжнародних розрахунків.
 Форми міжнародних розрахунків та їх особливості.
 Механізми мінімізації ризиків при здійсненні міжнародних розрахунків2
2


Продовження таблиці
Результати навчання
Навчальна діяльність
Робочий час студента, год
Оцінювання, бали

Розуміння сутності та детермінант міжнародних міграційних процесів,
знання механізмів регулювання міграціних потоків,
вміння проводити
моніторинг та аналіз обсягів
та структури міжнародної міграції робочої сили
Тема 10. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ

Лекція 10. Міжнародна міграція робочої сили

План лекції
 Суть, чинники міжнародної трудової міграції.
 Форми і основні напрями сучасних міграційних потоків.
 Регулювання міжнародної міграції робочої сили.
 Проблеми трудової міграції і ринку робочої сили в Україні.

(  Література
Основна: 2, 4, 5, 12, 14–17, 26.
Додаткова: 2, 3, 6, 10, 11, 17, 21, 31–34
2( Вивчення та доповнення матеріалу лекції.
1. Підготувати есе на тему «Необхідність та умови залучення іноземних трудових ресурсів до національної економіки».
2. Заповнити таблицю, в якій наведено чинники, що визначають попит та пропозицію на міжнародному ринку праці (обов’язкове виконання).
Чинники попиту на світовому ринку праці
Чинники пропозиції на світовому ринку праці
Характер впливу (сприяє міжнародній економічній співпраці
чи діє деструктивно)

3. Підготувати дайджест на тему «Еволюція українського заробітчанства» за такими джерелами: «МЭ и МО», «Економіка України», «Зовнішня торгівля», інтернет-ресурси (на вибір студента)

Продовження таблиці
Результати навчання
Навчальна діяльність
Робочий час студента, год
Оцінювання, бали


4. Підготувати по 10 аргументів «за» та «проти» для дискусії «Зовнішня трудова міграція пострадянського періоду – втрати чи надбання для сучасної України?» (обов’язкове виконання)
Семінарське заняття № 10

Питання для заняття
 Сутність і значення міжнародної трудової міграції у системі МЕВ.
 Географічні та галузеві напрями сучасних міграційних потоків.
 Механізми регулювання міжнародних міграційних потоків.
 Еволюція вітчизняного міжнародного заробітчанства.
2
2

Розуміння сутності технологічного обміну,
знання основних форм технологічного обміну та їх значення для підвищення науково-технологічного рівня,
вміння проводити моніторинг та аналіз обсягів
і структури міжнародної торгівлі за результатами науково-технологічної діяльності
Тема 11. Міжнародний науково-технічний обмін (МТНО)

Лекція 11. Міжнародні науково-технологічні відносини та МНТО

План лекції
1. Сутність та особливості міжнародного науково-технологічного обміну (МНТО).
2. Механізми МНТО.
3. Міжнародні науково-технологічні програми.
4. Міжнародне регулювання МНТВ.

( Література
Основна: 2, 4, 5, 8, 9, 12, 15–17, 26.
Додаткова: 1, 4, 5, 8, 9, 12–15, 19, 22, 23, 28–30
2( Вивчення та доповнення матеріалу лекції.
1. Підготувати есе на тему «Переваги залучення національної економіки до міжнародного науково-технологічного обміну».
2. Заповнити таблицю, в якій наведено переваги та недоліки міжнародного технологічного обміну для різних учасників світової економікиПродовження таблиці
Результати навчання
Навчальна діяльність
Робочий час студента, год
Оцінювання, бали


Наслідки міжнародного технологічного обміну для країн-експортерів технологій
Наслідки міжнародного технологічного обміну для країн-імпортерів технологій

3. Підготувати дайджест на тему «Міжнародне технологічне співробітництво України з країнами СНД та ЄС» за такими джерелами: «МЭ и МО», «Економіка України», «Зовнішня торгівля», інтернет-ресурси (на вибір студента).
4. Підготувати по 10 аргументів «за» та «проти» для дискусії «Потенціал технопарків для стимулювання науково-технологічного розвитку в Україні з огляду світового досвіду»
5. Підготувати короткий звіт про провідні міжнародні організації (угоди), що регламентують міжнародний технологічний обмін за такими характеристиками, як напрям діяльності, кількість країн-учасниць, механізм впливу на науково-технічний обмін, участь України


Семінарське заняття № 11

Питання для заняття
Теорії, що пояснюють міжнародний рух технологій.
 Комерційні та некомерційні форми міжнародного обміну технологіями.
 Участь України у програмах міжнародного науково-технологічного співробітництва
4. Проблеми регулювання торгівлі об’єктами інтелектуальної власності


2
2


Продовження таблиці
Результати навчання
Навчальна діяльність
Робочий час студента, год
Оцінювання, бали

Розуміння сутності та передумов розвитку міжнародних інтеграційних процесів, детермінант,
що їх обумовлюють,
знання видів
та етапів розвитку міжнародної економічної
інтеграції,
вміння оцінити макроекономічні ефекти інтеграції з огляду наслідків
у сфері зовнішньої торгівлі
Тема 12. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ

Лекція 12. Міжнародна економічна інтеграція

План лекції
 Міжнародна економічна інтеграція: сутність, рушійні сили, цілі.
 Основні форми МЕІ. Статичні та динамічні ефекти інтеграції.
 Особливості розвитку інтеграційних процесів у Західній Європі.
 Тенденції розвитку інтеграційних процесів у міжнародній економіці.

(  Література
Основна: 2, 4–6, 9, 12, 15, 17, 26.
Додаткова: 2, 3, 6, 10, 11, 17, 21, 31–34
2( 1. Підготувати есе на тему «Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС як напрям проєвропейської інтеграції нашої країни».
2. Підготувати дайджест на тему: «Співпраця України в форматі СНД» за такими джерелами: «МЭ и МО», «Економіка України», «Зовнішня торгівля», інтернет-ресурси (на вибір студента).
3. Заповнити таблицю, в якій наведено основні етапи розвитку міжнародної економічної інтеграції на прикладі ЄС, НАФТА, АТЕС та їх характеристики.
Основні етапи розвитку міжнародної економічної інтеграції
Коротке визначення
Період, що охоплював
етап
Характерні риси етапу

4. Підготувати по 10 аргументів «за» та «проти» для дискусії «Північноатлантичний альянс (НАТО) та ЄС як орієнтири зовнішньоекономічної політики сучасної України»
9
4


Продовження таблиці
Результати навчання
Навчальна діяльність
Робочий час студента, год
Оцінювання, бали


5. Заповнити таблицю, в якій наведено основні етапи розвитку міжнародної економічної інтеграції на африканському та азійському континентах та їх характеристики (на вибір студента).
Основні етапи розвитку міжнародної економічної інтеграції
Коротке визначення
Період, що охоплював етап
Характерні риси етапу


Семінарське заняття № 12

Питання до заняття
 Характеристика передумов розвитку та ознак міжнародних інтеграційних процесів.
Порівняльний аналіз етапів інтеграції.
 Порівняльний аналіз економічного потенціалу та ролі ЄС, НАФТА, МЕРКОСУР, АТЕС, АСЕАН у світовій економіці.
Розвиток міжнародної економічної інтеграції країн з перехідною економікою

2
2

Розуміння сутності економічної єдності світу
та форм її прояву,
знання основних глобальних проблем МЕВ та СГ, вміння виявити вплив глобальних проблем МЕВ
на Україну
Тема 13. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ТА ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

Лекція 13. Глобалізація економічного розвитку та глобальні проблеми

План лекції
Формування глобальної економічної системи: економічні та соціальні виміри.
2. Економічний глобалізм та його вплив на світогосподарську динаміку.
3. Економічний альтер- та антиглобалізм.
4. Напрями регулювання МЕВ та розв’язання глобальних проблем людства.

( Література
Основна: 2, 4, 5, 12, 15, 17, 26.
Додаткова: 15, 18, 19, 23, 24, 26, 29, 34

2


Продовження таблиці
Результати навчання
Навчальна діяльність
Робочий час студента, год
Оцінювання, бали


( Вивчення та доповнення матеріалу лекції.
1. Підготувати есе на тему «Вплив глобальних інституцій на врегулювання проблем, спричинених світовою фінансовою кризою» (на вибір студента).
2. Заповнити таблицю, в якій наведено типологізацію глобальних проблем людства.
Класифікація глобальних проблем людства
Прояви впливу глобальних проблем людства на розвиток МЕВ
Галузі світової економіки, що зазнають впливу
Які міжнародні інститути опікуються вирішенням зазначених проблем


3. Підготувати дайджест на тему: «Глобальна енергетична проблема та шляхи її вирішення» за такими джерелами: «МЭ и МО», «Економіка України», «Зовнішня торгівля», Інтернет-ресурси.
4. Підготувати по 10 аргументів «за» та «проти» для дискусії «Продовольча проблема: витоки та механізми вирішення».
5. Надати визначення міжнародного тероризму, назвати його різновиди та вказати на можливі шляхи його обмеження на сучасному етапі

Семінарське заняття № 13

Питання для заняття
1. Сутність, рушійні сили та наслідки глобалізації як феномену сучасності.
2. Критерії та види глобальних проблем МЕВ.
3. Механізми розв’язання глобальних проблем світогосподарського розвитку.
4. Роль глобальних регуляторів міжнародної економічної діяльності у вирішенні глобальних проблем людства
2
2

Закінчення таблиці
Результати навчання
Навчальна діяльність
Робочий час студента, год
Оцінювання, бали

Розуміння ролі та місця МЕВ
у розвитку сучасної України, форм
її залучення,
знання умов та механізмів подальшої інтеграції України у глобальний економічний простір, вміння обґрунтувати перспективи
для вітчизняної економіки з огляду набуття нею членства
в ЄС, НАТО тощо
Тема 14. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ
У СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ

Лекція 14. Інтеграція України
у світову економіку

План лекції
 Трансформація структури зовнішньої торгівлі як умова ефективної інтеграції України до світового ринку товарів та послуг.
 Україна як суб’єкт міжнародних інвестиційних та фінансово-кредитних відносин.
 Україна у міжнародному науково-технічному співробітництві.
 Україна та МЕО у контексті реалізації її економічних інтересів.

( Література
Основна: 2, 6, 12, 14, 15, 17, 26.
Додаткова: 6, 8–15, 17, 19, 20, 28, 29, 31–34
2( Вивчення та доповнення матеріалу лекції.
1. Підготувати есе на тему «Роль зовнішнього чинника в розвитку сучасної України»
2. Підготувати дайджест на тему «Галузево-регіональна структура ПІІ в Україні» за такими джерелами: «МЭ и МО», «Економіка України», «Зовнішня торгівля», інтернет-ресурси
8
4


Семінарське заняття № 14

Питання для заняття
 Напрями інтеграції України до системи світогосподарських зв’язків.
 Позиції України у світовому господарстві та проблеми її економічної безпеки.
 Оцінювання показників розвитку зовнішньої торгівлі України
2
2

Модульний контроль
2
30

Разом
162
100

5. КОНТРОЛЬ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Відповідно до системи комплексної діагностики знань студентів, що застосовується в університеті, максимальна сума балів, яку може отримати студент з дисципліни «Міжнародна економіка», становить 100 балів. Критерії оцінювання знань студентів розроблені з огляду на специфіку та особливості дисципліни «Міжнародна економіка» з урахуванням рівня складності та ємності запропонованих завдань. При підрахунку балів враховуються нижченаведені види робіт:
відвідування занять (лекційних, семінарських, консультацій, передбачених навчальним планом підготовки фахівців) – 20%;
участь у поточній роботі на аудиторних заняттях (відповіді при опитуванні, тестування, підготовка схематичного зображення теми, виконання практичних аудиторних контрольних робіт) – 40%;
самостійна робота студентів (виконання індивідуальних проектів, підготовка словника та моніторингу, тематичних дайджестів) – 40%.
Сума накопичених балів за період вивчення дисципліни оцінюється за національною системою і ЄКТС.
Відповідно до затверджених вченою радою «Положення про систему контролю знань студентів», «Рекомендацій до розробки методичного забезпечення контролю знань студентів» для оцінювання знань студентів з дисципліни «Міжнародна економіка» здійснюють такі види контролю:
поточний контроль знань здійснюється шляхом перевірки самостійної роботи студентів, опитування на практичних заняттях, тестування;
модульний контроль знань (проводиться у письмовій формі) передбачає: теоретичні запитання і тестові завдання, що охоплюють відповідну тематику дисципліни;
підсумковий контроль знань – письмовий екзамен.
Критерії оцінювання знань студентів містяться у Положенні про систему контролю знань студентів (з доповненнями, ухваленими вченою радою від 30 серпня 2012 р.).Зразок екзаменаційного білета

Київський національний торговельно-економічний університет
Кафедра міжнародної економіки

Освітній ступінь
«бакалавр»

Напрям підготовки
6.03504 «Економіка підприємства»

Спеціалізація
(для освітнього ступеня «бакалавр»)
Економіка підприємства
Фінанси підприємства


Семестр 7
Навчальна дисципліна «Міжнародна економіка»

Екзаменаційний білет № 1

Завдання 1, 2 передбачають розгорнуту повну відповідь (кожна відповідь – 15 балів).
  Міжнародна економіка: предмет, структура, місце серед інших економічних дисциплін.
  Сутність та чинники міжнародної трудової міграції.

Завдання 3 у сукупності оцінюється у 20 балів (по 2 бали за кожну правильну відповідь за тест).
Основними проблемами теорії міжнародної економіки як предмета вивчення є такі:
виявлення передумов розвитку міжнародних економічних зв’язків між країнами та визначення переваг від залучення до цих зв’язків;
аналіз еволюції міжнародної торгівлі та інвестування і виявлення чинників впливу на їх динаміку;
дослідження підходів до чинників та наслідків міжнародних економічних зв’язків між державами;
усі відповіді правильні.
Якщо частка зовнішнього боргу у ВВП становить 60% і більше, це свідчить про:
високий рівень зовнішньої заборгованості країни;
помірний рівень зовнішньої заборгованості країни;
низький рівень зовнішньої заборгованості країни;
критичний рівень зовнішньої заборгованості країни
3. Система національних господарств, взаємопов’язаних системою економічних та інших міжнародних відносин, цілісний характер і функціонування якої визначається об’єктивними законами розвитку людського суспільства та міжнародним поділом праці, – це:
світове господарство;
світовий ринок;
міжнародний поділ праці;
світова економіка.
4. Значна залежність від іноземного капіталу, розвинена гірничодобувна промисловість, низький рівень життя людей є характерними ознаками таких країн:
економічно розвинених;
що розвиваються;
із трансформаційною економікою;
експортерів нафти.
5. За сферами впливу у зовнішньому середовищі МЕВ розрізняють такі компоненти:
форми і види МЕВ, закони функціонування, регулювання МЕВ, зовнішньоекономічну діяльність країн та їх суб’єктів;
природно-географічну, політико-правову, культурно-ментальну, економіко-технологічну;
прямої та непрямої дії;
міжнародні організації, міжнародні правові норми, торговельні представництва, банківську систему, транспортну мережу, мережу зв’язку.
Вільний обіг золотих монет у процесі міжнародних розрахунків відбувався за умов стандарту:
золотомонетного;
золотозливкового;
золотодевізного.
Регулювання міжнародних валютних відносин покладалося на МВФ за рішеннями конференції:
Бреттон-Вудської;
Генуезької;
Паризької.
Економічні наслідки, що виявляються на пізній стадії функціонування митного союзу, – це ефекти:
динамічні;
статичні;
доміно;
демонстраційні.
Основними завданнями міжнародного співробітництва щодо охорони довкілля є:
застосування ефективного міжнародного моніторингу довкілля;
розроблення дієвих економічних міжнародних механізмів вирішення екологічних проблем;
всебічна раціоналізація природокористування;
поліпшення відтворення природних ресурсів та якості довкілля;
усі відповіді правильні.
Грошові знаки зарубіжних держав, кредитні та платіжні документи, які використовуються у міжнародних розрахунках, – це валюта:
іноземна;
платежу;
тверда;
резервна.

Завдання 4 у сукупності оцінюється у 10 балів (кожне визначення по 5 балів).
Дати визначення: міжнародна економіка та регіоналізація світового господарства
Завдання 5 оцінюється у 40 балів. За даними нижченаведеної таблиці проаналізуйте рівень експортоорієнтованості галузей економіки країни А у 2013–2014 рр. Зробіть відповідні висновки.

Таблиця

Експорт та виробництво окремих галузей економіки країни А у 2013 – 2014 рр., млн у.о.


2013
2014


виробництво
експорт
виробництво
експорт

Добувна промисловість
7773,4
4705,4
9015,5
3871,6

Легка промисловість
1002,8
913,9
1225,5
915,3

Хімічна та нафтохімічна промисловість
6032,3
2988,3
7049,9
3387,2

Металургійне виробництво
20666,3
14008,6
24132,1
19426,9

Машинобудування
11933,6
4628,5
13746,1
5559,3


Максимальна сума балів – 100.

Затверджено на засіданні кафедри міжнародної економіки
від 18 грудня 2013 р., протокол № 12.

Завідувач кафедри Т.М. Мельник
Екзаменатор Г.В. Дугінець


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Основний

Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі / І. Бураковський. – 2-ге вид. – К., 2000. – 240 с.
Воронин В.П. Мировое хозяйство и экономика стран мира / В.П. Воронин, Г.В. Кандакова, И.М. Подмолодина ; под ред. В.П. Воронина. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 240 с.
Дахно І.І. Міжнародна торгівля : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.І. Дахно. – 2-ге вид., доповн. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 292 с.
Киреев А.П. Международная экономика : учеб. пособие для вузов. В 2 ч. Ч. 1. Международная микроэкономика : движение товаров и факторов производства / А.П. Киреев. – М. : Международные отношения, 2001. – 416 с.
Киреев А.П. Международная экономика : учеб. пособие для вузов. В 2 ч. Ч.2. Международная экономика : открытая экономика и макроэкономическое программирование / А.П. Киреев. – М. : Международные отношения, 2003. – 488 с.
Козик В.В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. – 7-ме вид. стер. – К. : Знання, 2008. – 406 с.
Козак Ю.Г. Міжнародна торгівля: підручник / Ю.Г. Козак. – К. : Центр навч. л-ри, 2009. – 510 с.
Международный бизнес : пер. с англ. / под ред. А.Г. Медведева. – 4-е изд. – СПб. : Питер, 2006. – 1088 с.
Міжнародні організації : навч. посіб. / за ред О.С. Кучика. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2007. – 749 с.
Мельник Т. Міжнародна торгівля товарами в умовах глобальної конкуренції : монографія / Т. Мельник. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 395 с.
Міжнародні фінанси / за ред. О.І. Рогача. – К. : Либідь, 2003. – 238 с.
Міжнародна економіка: підручник / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, Л.П. Кудирко [та ін.] ; за заг.ред.: А.А. Мазаракі – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 824 с.
Павленко І.І. Міжнародна торгівля та інвестиції : навч. посіб. / І.І.Павленко. – К. : Центр навч. л-ри, 2012. – 256 с.
Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України : підручник / В.Є. Новицький. – К. : КНЕУ, 2003. – 948 с.
Савельєв С.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі i фінансів : підруч. для магістрантів з міжнародної економіки i державної служби / С.В. Савельєв. – Т. : Економічна думка, 2001. – 316 с.
Транснаціональні корпорації : навч. посіб. / В.В. Рокоча, О.В. Плотніков, В.Є. Новицький, Л.П. Кудирко та ін. – К. : Таксон, 2001.
Шевчук В.О. Міжнародна економіка: Теорія і практика : підручник / В.О. Шевчук. – 2-ге вид, переробл. і доповн. –К. : Знання, 2008. – 663 с.

Додатковий

Антидемпінговий кодекс України: практика та проблеми застосування // С.Г. Осика, В.В. Коновалов, О.О. Покрещук, A.C. Осика. – К. : УАЗТ, 2001. – 378 с.
Білорус О.Г. Економічна система глобалізму : монографія / О.Г. Білорус. – К. : КНЕУ, 2003.
Бочан І.О. Глобальна економіка : підручник / І.О. Бочан, І.Р. Михасюк. – К. : Знання, 2007. – 403 с.
Вирішення спорів у Світовій Організації Торгівл : [монографія]. / С.Г. Осика, В.В. Коновалов. – К.; К.І.С., 2011. – 201 с.
Глобальна торгова система : розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ : монографія / кер. авт. кол. і наук. ред. Т.М. Циганкова. – К. : КНЕУ, 2003. – 660 с.
Гончаров Ю.В. Світ. Європа. Україна : Трансформація економіки та інтеграція / Ю.В. Гончаров, Ю.О. Петін, О.М. Сальник. – К. : Знання України, 2007. – 504 с.
Гуран І.Й. Математика для економістів-міжнародників : підручник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка / І.Й. Гуран, О.В. Гутік. – К. : Знання, 2008. – 388 с.
Економічна безпека національної економіки в умовах глобальних викликів: [монографія]. / [А.А. Мазаракі., Т.М. Мельник, В.В. Юхименко та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 718 с.
Економіка України : стратегія і політика довгострокового розвитку / за ред. В.Н. Гейця. – К. : Ін-т екон. прогнозування. – Фенікс, 2003. – 1008 с.
Економічні проблеми ХХІ ст. : міжнародний та український виміри / за ред. С.І. Юрія, С.В. Савельєва. – К. : Знання, 2007. – 595 с.
Економічний глобалізм: розвиток та зростання : монографія / В.В. Рокоча, Л.П. Кудирко та ін. – К. : Таксон, 2005.
Заблоцька Р.О. Система інституційного регулювання світової торгівлі послугами : монографія / Р.О. Заблоцька. – К. : Київ. ун-т, 2008. – 368 с.
Зовнішньоторговельні аспекти конкурентної політики України в умовах СОТ : монографія / за заг. ред А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 309 с.
Зовнішньоекономічна політика України : європейський та російський вектор : монографія / за заг. ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 280 с.
Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / за ред. Я.А. Жаліла. – К. : НІСД, 2005. – 388 с.
Кругман П. Международная экономика / П. Кругман, М. Обстфельд. – СПб. : Питер, 2003. – 432 с.
Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція та глобальні проблеми сучасності : навч.-метод. посіб. / Д.Г. Лук’яненко. – К. : КНЕУ, 2005. – 204 с.
Лук’яненко Д.Г. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку : монографія : у 2-х т. / Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк. – К. : КНЕУ, 2006.
Мазаракі А.А. Детермінанти розвитку зовнішньої торгівлі України інноваційною продукцією / А.Мазаракі, Т. Мельник // Вісник КНТЕУ. –2012. – № 2. – С. 5–20.
Мельник Т.М. Протидія тінізації у зовнішньоекономічному секторі України / Т.М. Мельник, Т.Л. Вишинська // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 5(143). – С. 95–107
Міжнародні інтеграційні процеси сучасності / А.С.Філіпенко. – К. : Знання України, 2004. – 304 с.
Міжнародна інвестиційна діяльність : підручник / Д.Г. Лук’яненко, Б.В. Губський, О.М. Мозговий та ін. ; за ред. Д.Г. Лук’яненка. – К. : КНЕУ, 2003. – 387 с.
Комерційна дипломатія : торговельна політика і право : навч. посіб. – Л. : Астролябія, 2005. – 520 с.
Международные стратегии экономического развития : учеб. пособие / под ред. Ю.В. Макогона. – К. : Знание, 2007. – 461 с.
Мировая экономика за 100 лет / под ред. И.С. Королева. – М. : Экономистъ, 2003. – 604 с.
Опорний конспект лекцій з курсу МЕВ : навч.-метод. вид. / за заг. ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007.
Пахомов Ю.М. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі / Ю.М. Пахомов. – К. : Знання, 1997.
Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобальних викликів : монографія : у 2 ч. / за ред. В. Гейця, А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 356 с.
Інноваційний потенціал України : монографія: / А.А.Мазаракі, Т.М. Мельник, В.В. Юхименко [та ін.] ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 652 с.
Регуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі : монографія / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – 2010. – 470 с.
Україна в процесах міжнародної інтеграції / за ред. В.Р. Сіденка. – X. : Форт, 2003. – 280 с.
Україна і світове господарство : взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський та ін. – К. : Либідь, 2002.
Управління експортним потенціалом України : монографія / за ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 210 с.
Філіпенко А.С. Глобальні форми економічного розвитку : історія і сучасність / А.С. Філіпенко. – К. : Знання, 2007. – 670 с.
Циганкова Т.М. Міжнародна торгівля / Т.М. Циганкова. – К. : КНЕУ, 2001.

Інтернет-джерела

World trade Organization. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Word bank. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
The European Union. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
International Monetary Fund. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Верховна Рада України. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Держкомстат України. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Світова економіка та міжнародні відносини. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].com.ua/word
Національна бібліотека України імені академіка Володимира Вернадського. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Національна парламентська бібліотека України. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Представництво ООН в Україні. – Режим доступу : http://www. un.kiev.ua
Представництво Європейської Комісії в Україні. – Режим доступу : http://www.delukr.cec.eu
Центр Європейських досліджень. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].ua/ipo
Центр комплексних досліджень з питань антимонопольної політики. – Режим доступу : http://ckd.ukr.org.ua
Державна підтримка українського експорту. – Режим доступу : http://ukrexport.gov.ua

13PAGE 15


13PAGE 141115
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 9%, Знак Знак Знак

Приложенные файлы

  • doc 15886522
    Размер файла: 490 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий