Zadachi_po_PRP-1


Формули для завдання 2.1-2.7
Фондовый потенциал:
ФП = Ф·ЕН , где Ф – среднегодовая стоимость ОПФ; ЕН – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений.
Потенциал оборотных фондов:
ОП = М·КМ , где М – годовой объем материалов; КМ – коэффициент извлечения продукции из ресурсной массы:
КМ=Стоимость материальных ресурсов, используемых для производства продукцииОбщая стоимость материальных ресурсов,используемых на предприятииПотенциал нематериальных активов:
НП=i=1n(НЕ∙ЕН), где НЕ – экспертная оценка стоимости нематериальных активов и стоимости земли.
Потенциал технологического персонала:
ПТП = А·Ч·НТ , где А – оценка единицы живого труда; Ч – среднесписочная численность промышленно-производственного персонала; НТ – коэффициент реализации потенциала технологического персонала (НТ = ЕН)
А=ПП∙∆Ф0∆ПП, ПП – производительность труда одного работника; ∆Ф0 – изменение фондовооруженности труда одного работника.
Размер производственного потенциала (виробничий потенціал):
ВП = ФП + ОП + НП + ПТП
Потенциал предприятия:
ПП = ВП + ИП + ФинП + УП + МП + НТП + ПОСУ + ПИНФ. + ПИНФР. , где ИП – инновационный потенциал; ФинП – финансовый потенциал; УП – управленческий персонал; МП – маркетинговый потенциал; НТП – научно-технический потенциал; ПОСУ – потенциал организационной структуры управления; ПИНФ. – информационный потенциал; ПИНФР. – потенциал инфраструктуры.
Задача 4.3
Аналітична оцінка взаємодії факторів, які визначають принцип найліпшого й найефективнішого використання, дала змогу підприємцю відібрати три можливі варіанта забудови земельної ділянки. З урахуванням місцезнаходження, ресурсної якості землі, технологічної обґрунтованості кожного з варіантів визначена вартість забудови: житлового проекту — 2250 тис. грн; торговельного центру — 3600 тис. грн; офісного будинку — 2875 тис. грн.
На основі наведених у табл. 4.1 прогнозних даних щодо дохідності названих альтернативних варіантів обґрунтувати, який з них відповідає вимогам найліпшого й найефективнішого використання ділянки землі.
Таблиця 4.1
СПІВСТАВЛЕННЯ ДОХІДНОСТІ РІЗНИХ ВАРІАНТІВ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ (тис. грн)
№ п/п Показники та алго-ритм їх розрахунку Варіанти забудови: Житловий проект Торго-вельний центр Офісний будинок
1 Потенційний річний валовий дохід 500 1250 750
2 Недовикористання та втрати при зборі платежів 25 125 100
3 Інший дохід 15 50 25
4 Операційні витрати 150 600 250
5 Резерв на заміщення зношених активів 15 50 25
6 Коефіцієнт капіталізації для будівель і споруд 0,1310 0,1400 0,1300
7 Коефіцієнт капіталізації для землі 0,18 0,18 0,18
Решение:
Валовой доход = Потенциальный годовой валовой доход – Недоиспользование и потери при сборе платежей + Прочий доход:
ВД1 = 500 – 25 + 15 = 490 (тыс.грн.)
ВД2 = 1250 – 125 + 50 = 1175 (тыс.грн.)
ВД3 = 750 – 100 + 25 = 675 (тыс.грн.)
Операционный доход = Валовой доход – Операционные расходы – Резерв на замещение изношенных активов:
ОД1 = 490 – 150 – 15 = 325 (тыс.грн.)
ОД2 = 1175 – 600 – 50 = 525 (тыс.грн.)
ОД3 = 675 – 250 – 25 = 400 (тыс.грн.)
Чистый операционный доход, который приходится на здания и сооружения:
ЧОД1 = 2250·0,131 = 294,75 (тыс.грн.)
ЧОД2 = 3600·0,14 = 504 (тыс.грн.)
ЧОД3 = 2875·0,13 = 373,75 (тыс.грн.)
Чистый операционный доход от использования земли:
ЧОДЗ1 = 325 – 294,75 = 30,25 (тыс.грн.)
ЧОДЗ2 = 525 – 504 = 21 (тыс.грн.)
ЧОДЗ3 = 400 – 373,75 = 26,25 (тыс.грн.)
Чистая текущая стоимость земли = Чистый операционный доход от использования земли / ККАП.:
ЧТСЗ1 = 30,25 / 0,18 = 168,06 (тыс.грн.)
ЧТСЗ2 = 21 / 0,18 = 116,67 (тыс.грн.)
ЧТСЗ3 = 26,25 / 0,18 = 145,83 (тыс.грн.)
Вывод: принципу наилучшего и наиболее эффективного использования участка земли отвечает вариант застройки участка под жилищный проект.
Задача 4.4
Будівельна компанія придбала за 200 тис. грн 10 га земельного масиву для житлового будівництва. При щільності забудови 1 будинок на 1 га вартість будівництва кожного дому становитиме 60 тис. грн, а ціна продажу після сплати всіх витрат, пов’язаних з реалізацією, 80 тис. грн.
При побудові на одному га землі кожного додаткового будинку вартість будівництва зменшується на 2 тис. грн, а ринкова ціна — на 4 тис. грн.
Необхідно:
Розрахувати, скільки будинків економічно вигідно побудувати на земельному масиві;
обчислити рівень рентабельності будівництва житла;
назвати принципи, які враховуються при оцінці землі.
Решение:
1)
Количество домов Стоимость строительства, тыс.грн. Рыночная цена, тыс.грн. Прибыль, тыс.грн.
1 60 80 20
2 (60-2)·2 = 116 (80-4)·2 = 152 36
3 (58-2)·3 = 168 (76-4)·3 = 216 48
4 (56-2)·4 = 216 (72-4)·4 = 272 56
5 (54-2)·5 = 260 (68-4)·5 = 320 60
6 (52-2)·6 = 300 (64-4)·6 = 360 60
7 (50-2)·7 = 336 (60-4)·7 = 392 56
8 (48-2)·8 = 368 (56-4)·8 = 416 48
9 (46-2)·9 = 396 (52-4)·9 = 432 36
10 (44-2)·10 = 420 (48-4)·10 = 440 20
С точки зрения получаемой прибыли наиболее целесообразно строить как пять, так и шесть домов.
2)
Рентабельность при постройке пяти домов = 60 / 260 = 0,23 или 23%
Рентабельность при строительстве шести домов = 60 / 300 = 0,2 или 20%
Согласно рассчитанным показателям рентабельности наиболее эффективной является постройка пяти домов.
3)При оценке земли используется принцип отдачи, т.е. при добавлении ресурсов к основным составляющим потенциала предприятия чистая прибыль имеет тенденцию к росту, но только до определенного момента (определенной границы).
Задача 5.1
Потрібно розрахувати загальний коефіцієнт капіталізації, якщо відомо, що:
необхідна частка власного капіталу — 20 %;
ставка відсотка за кредит — 28 %;
кредит надано на 10 років при прямолінійному відшкодуванні;
коефіцієнт капіталізації для власного капіталу — 8 %.
Як зміниться загальний коефіцієнт капіталізації, якщо підприємство буде залучати до проекту тільки власний капітал?
Як зміниться загальний коефіцієнт капіталізації, якщо підприємство буде залучати до проекту тільки позиковий капітал?
Решение:
Рассчитаем общий коэффициент капитализации по методу Элвуда:
ККАП. = Доходность использования собственного капитала – Доля ссудных средств х Ипотечный коэффициент Элвуда
Ипотечный коэффициент Элвуда берем из таблицы.
ККАП. = 0,08·0,2 – 0,8·0,30591 = - 0,229
При привлечении собственных средств, ставка капитализации возрастет.
При привлечении заемных средств, ставка капитализации сократится.
Формула для задач 6-ой темы:
Метод определения ренты:
Стоимость земли= ОС∙РНКН∙КФ∙КМ∙SЗ, где
ОС – затраты на освоение и благоустройство территории; РН – нормативная рентабельность; КН – нормативный коэффициент капитализации; КФ – коэффициент функционального использования земельного участка; КМ – коэффициент месторасположения земельного участка; SЗ – площадь земельного участка.
Задача 7.1
Об’єкт оцінки має повну вартість заміщення 100 тис. грн. Величина фізичного зносу об’єкта досягає 40 %, технологічне старіння складає 15 %, функціональне старіння — 10 % і економічне старіння — 12 %.
Необхідно визначити оціночну вартість об’єкта.
Решение:
КИЗН. = КФИЗ,ИЗН, + КТЕХН.ИЗН. + КФУНКЦ,ИЗН. + КЭКОНОМ,ИЗН.
КИЗН. = 0,4 + 0,15 + 0,1 + 0,12= 0,77 или 77%
Оценочная стоимость объекта = 100 - 100·0,77 = 23 (тыс.грн.)
Задача 7.2
Використовуючи таблицю 1, визначити коефіцієнт фізичного зносу верстата, який відпрацював 5 років, капітально відремонтований та, на думку двох експертів, його технічний стан задовільний, а на думку третього, — добрий.
Таблиця 1
ШКАЛА ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ЗНОСУ ПРИ ОБСТЕЖЕННІ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ
Рівень зносу (знецінення), % Характеристика технічного стану Залишковий термін служби, %
0 НОВЕ
Обладнання нове, встановленеі ще не експлуатується, знаходиться у відмінному стані 100
5 95
10 ДУЖЕ ДОБРЕ
Практично нове обладнання, що недовго було в експлуатації і не вимагає ремонту та заміни деталей чи агрегатів 90
15 85
20 ДОБРЕ
Обладнання, що вже було в експлуатації, повністю відремонтоване чи відновлене 80
25 75
30 70
35 65
40 ЗАДОВІЛЬНЕ
Обладнання, що було в експлуатації, вимагає деякого ремонту чи заміни окремих незначних деталей, вузлів 60
45 55
50 50
55 45
60 40
65 УМОВНО ПРИДАТНЕ
Обладнання, що було в експлуатації, придатне до експлуатації, але вимагає значного ремонту або заміни головних (суттєвих) деталей, вузлів 35
70 30
75 25
80 20
85 НЕЗАДОВІЛЬНЕ
Обладнання, що було в експлуатації, вимагає капітального ремонту, такого як заміна основних робочих вузлів, основних агрегатів 15
90 10
97,5 НЕПРИДАТНЕ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Обладнання, яке не має реальних перспектив продажу, крім реалізації за вартістю конструкційних (основних) матеріалів. 2,5
100 0
Решение:
Определяем среднее значение износа для групп «Хорошо» и «Удовлетворительно»:
(20 + 35) / 2 = 28%
(40 + 60) / 2 = 50%
Коэффициент физического износа станка = 28·0,33 + 50·0,33 + 50·0,33 = 9,24 + 16,5 + 16,5 = 42,24%
Задача 7.3
Строк економічного життя фрезерного верстата складає 16 років, на момент оцінки він відпрацював на машинобудівному заводі в нормальних умовах 4,5 роки.
Визначити коефіцієнт фізичного зносу верстата.
Решение:
Коэффициент износа = (Отработанное время · 100%) / Срок экономической жизни
Коэффициент износа = (4,5 · 100%) / 16 = 28,1%
Задача 7.4
Визначити вартість гнучкого виробничого модуля, виходячи з таких даних.
Вартість елементів модуля-аналога (в $):
— металорізальний верстат — 75 000
— робот — 25 000
— завантажуючий пристрій — 12 000
— накопичувач оброблених деталей — 8 000
Разом : 120 000
Річні обсяги продукції в натуральному виразі аналогічного та оцінюваного модулів дорівнюють відповідно 180 000 та 187 000 деталей.
Річні експлуатаційні витрати (без амортизації) для аналога та об’єкта оцінки дорівнюють відповідно 1 470 000 та 1 520 000 $.
Ставка процента дорівнює 25 %.
Коефіцієнт відшкодування капіталу при терміні служби модулів 7 років дорівнює 0,066.
Решение:
Метод равновеликого аналога:
S=ЦА+ВАVа.а.n·QQA∙Vа.а.nVа-ВVаn, где
Ца – цена объекта-аналога; В и ВА – годовые эксплуатационные расходы объекта оценки и объекта-аналога; Vа и Vа.а. – коэффициент амортизации объекта оценки и его аналога, рассчитанные через фактор возмещения; Q и QА – годовой объем продукции, которая производится с помощью объекта оценки и его аналога
S=120 000+1 470 0000,066+0,25·187 000180 000∙0,066+0,250,066+0,25-1 520 0000,066+0,25=147 873 $Задача 7.5
Необхідно розрахувати вартість складної технологічної лінії, конструктивними елементами якої є техніка трьох видів, у залежності від існуючого попиту на неї. При чому: техніки 1-го виду використано 20 %, техніки 2-го виду — 50 %, техніки 3-го виду — 30 %. Собівартість аналогів, яка припадає на 1 % техніки 1-го виду — 900 грн; 2-го виду — 480 грн; 3-го виду — 120 грн.
Решение:
Стоимость технологической линии = 20·900 + 50·480 + 30·120 = 18 000 + 24 000 + 3 600 = 45 600 (грн.)
Задача 7.6
Об’єкт оцінки має повну вартість заміщення 100 тис. грн. Величина фізичного зносу об’єкта досягає 50 %, технологічне старіння складає 25 %, функціональне старіння — 35 % і економічне старіння — 20 %.
Необхідно визначити оціночну вартість об’єкта.
Решение:
КИЗН. = 1 – (1- КФИЗ,ИЗН,)·(1 – КТЕХН.ИЗН.)·(1 – КФУНКЦ,ИЗН.)·(1 – КЭКОНОМ,ИЗН.)
КИЗН. = 1 – (1 – 0,5)·(1 – 0,25)·(1 – 0,35)·(1 – 0,2) = 0,805 или 80,5%
Оценочная стоимость объекта = 100 - 100·0,805 = 19,5 (тыс.грн.)
Задача 8.1
Підприємство розглядає можливість придбання ліцензії на виготовлення нової продукції. Запланований обсяг виробництва і реалізації продукції за ліцензією становить у перший рік 10 тис. шт., другий рік — 15 тис. шт., третій рік — 20 тис. шт., четвертий рік — 25 тис. шт., п’ятий рік — 20 тис. шт. Ціна одиниці продукції по роках дії ліцензії становить 15 грн, 12 грн, 11,5 грн, 11 грн, 10 грн. Ставка роялті незмінна по роках і становить 15 % від обсягу реалізованої продукції. Фактор приведення — 18 %.
Визначити можливу ціну ліцензії, яка буде базовою при укладенні реальної угоди.
Решение:
1)
Показатели 1 2 3 4 5
Объем производства, тыс.штук 10 15 20 25 20
Цена единицы продукции, грн. 15 12 11,5 11 10
Выручка от реализации, тыс.грн. 150 180 230 275 200
Сумма отчислений роялти, тыс.грн. 22,5 27 34,5 41,25 30
Коэффициент приведения к те кущей стоимости 1 0,8475 0,7182 0,6086 0,5158
Стоимость лицензии, тыс.грн. 110,74
CR=i=1TVi∙Zi∙Ri100, где
CR – цена лицензии исходя из расчета роялти; Vi – запланированный выпуск продукции в i-ом году; Zi – цена единицы продукции; Ri – ставка роялти в i-ом году; Т – срок действия лицензии.
CR = 22,5 + 27·0,8475 + 34,5·0,7182 + 41,25·0,6086 + 30·0,5158 = 22,5 + 22,8825 + 24,7779 + 25,10475 + 15,474 = 110,74 (тыс.грн.)
Задача 8.2
Науково-виробничий центр розглядає можливість комерційного оприлюднення власних прикладних досліджень нових методів нанесення хімічно стійкого покриття. Виходячи з досвіду реалізації аналогічних проектів встановлено, що коефіцієнт «інформаційного шуму» в Україні сягає 0,3, коефіцієнт коригування на популярність центру становить 0,75, а коефіцієнт техніко-економічного старіння — 0,15. Се-редня ціна одного примірника (друкованого, електронного, візуального чи аудіо-типу) встановлена 14 500 дол. Прогнозований тираж видання примірників усіх видів становить 100 екземплярів. Обсяг публікації становить 150 д. а.
Решение:
Стоимость научно-технической информации:
Стоимость НТИ= Кш∙Ц∙Т∙аV∙КСТ., где
КШ – коэффициент «информационного шума»; Ц – цена одного екземпляра; Т – тираж издания; а – коэффициент коррегирования; V – объем публикации; КСТ. – коэффициент технико-экономического старения.
Стоимость НТИ= 0,3∙14 500∙100∙0,75150∙0,15=14 500 (дол.)Задача 9.1
Визначити трудовий потенціал підприємства, виходячи з таких вихідних даних:
продуктивність праці співробітника у звітному році досягла 12,5 тис. грн;
індекс зростання продуктивності праці становить 1,12;
індекс зростання фондоозброєності праці одного співробітника порівняно з базовим роком становить 1,05;
середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу становить 1520 чол.;
коефіцієнт реалізації трудового потенціалу сягнув 78 %;
витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу становлять 15 400 грн.
Решение:
ПТП = А·Ч·НТ , где А – оценка единицы живого труда; Ч – среднесписочная численность промышленно-производственного персонала; НТ – коэффициент реализации потенциала технологического персонала (НТ = ЕН)
А=ПП∙∆Ф0∆ПП, ПП – производительность труда одного работника; ∆Ф0 – изменение фондовооруженности труда одного работника.
А=12,5∙1,051,12=11,72 (тыс.грн.)ПТП = 11,72 · 1520 ·0,78 = 13895,23 (тыс.грн.)
Трудовой потенциал = 13895,23 + 15,4 = 13910,63 (тыс.грн.)
Задача 9.3
Оцінити трудовий потенціал співробітника інвестиційної корпорації на основі коефіцієнтної методики, якщо відомо: 1) досвід роботи за фахом відповідно до отриманої вищої освіти складає 5 років; 2) досвід роботи на посаді керівника планово-економічного відділу становить 3 роки; 3) працівник у три останні роки відвідує 2-місячні курси підвищення кваліфікації; 4) за останні три роки планово-економічним відділом було реалізовано вісім інвестиційних проектів, ще три проекти незавершені; 5) з реалізованих восьми проектів у раніше встановлені строки виконано п’ять проектів; 6) за останні три роки різними замовниками було придбано і успішно реалізовано чотири інвестиційні проекти.
Решение:
Система оцінки трудового потенціалу працівника згідно з коефіцієнтною методикою.
1. Коефіцієнт освіти:
КОСВ = А / 60,
де А — тривалість роботи працівника за спеціальністю, визначеною в дипломі (за аналізований період), місяців; 60 — максимальна нормативна тривалість роботи за спеціальністю, визначеною у дипломі про вищу освіту, місяців.
КОСВ. = (5·12) / 60 = 1
2. Коефіцієнт посадового досвіду:
КДОСВ = В / 60,
де В — досвід роботи на певній посаді, місяців; 60 — максимальна нормативна тривалість роботи на певній посаді, місяців.
КДОСВ. = (3·12) / 60 = 0,6
3. Коефіцієнт підвищення кваліфікації:
ККВАЛ = Н / ПН,
де Н — фактична тривалість навчання з підвищення кваліфікації за період роботи за спеціальністю, місяців; ПН — нормативна тривалість навчання з підвищення кваліфікації (виходячи з припущення щодо необхідності щорічного навчання тривалістю 0,5 місяця), місяців.
ККВАЛ. = (3·2) / (3·0,5) = 4
4. Коефіцієнт раціоналізаторської активності:
КРА = РП / (СП / 12),
де РП — число раціоналізаторських пропозицій та винаходів, генерованих співробітником протягом терміну роботи за спеціальністю; СП — тривалість роботи працівника за спеціальністю, місяців.
КРА = 8 / 3 = 2,67
5. Коефіцієнт оперативності виконання робіт:
КОПР = М / Р,
де М — фактична кількість робіт, виконаних у встановлені строки; Р — число робіт, фактично виконаних за аналізований період.
КОПР = 5 / 4 = 1,25

Приложенные файлы

  • docx 15886518
    Размер файла: 42 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий