Тест итоговый для Подготовительных курсов

Тест
Завдання 1-26 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей.
Автомобіль проїхав з пункту В через пункт А до пункту С дорогою, яку зображено на рисунку в певному масштабі. Довжина клітинки на рисунку становить 25 м. Який шлях проїхав автомобіль? Яким є модуль його переміщення за час подорожі?
А Шлях 175 м, модуль переміщення 75 м
Б Шлях 225 м, модуль переміщення 75 м
В Шлях 75 м, модуль переміщення 175 м
Г Шлях 75 м, модуль переміщення 225 м

Автобус їде по шосе зі швидкістю 90 км/год. Його обганяє легковий автомобіль. На початку обгону автомобіль був за 40 м позаду автобуса, а після закінчення на 50 м попереду. З якою швидкістю рухався автомобіль, якщо обгін тривав 12 с?
А 99км/год
Б 100км/год
В 108 км/год
Г 117 км/год


Потяг їхав 2 години зі швидкістю 65 км/год, а потім проїхав ще 80 км за одну годину. Обчисліть середню швидкість потяга на всьому шляху.
А 145 км/год
Б 130 км/год
В 72,5 км/год
Г 70 км/год


Залежність координати від часу для тіла, що рухається прямолінійно, задана рівнянням х =2+4t-1,5t2. Чому дорівнює проекція початкової швидкості руху тіла?
А 2 м/с
Б 4 м/с
В -1,5 м/с
Г 3 м/с


За поданим графіком залежності проекції швидкості тіла від часу знайдіть відповідний графік залежності координати тіла від часу. Початкова координата тіла х = 0.

Велосипедне колесо радіусом 60 см котиться зі швидкістю 2,4 м/с по дорозі (див. рисунок). Обчисліть обертову частоту та доцентрове прискорення точок на поверхні колеса відносно осі. Колесо не проковзує.


A 13 EMBED Equation.3 1415 Б 13 EMBED Equation.3 1415 В 13 EMBED Equation.3 1415 Г 13 EMBED Equation.3 1415

Під час проведення лабораторної роботи учень спочатку підвісив брусок до динамометра, а потім за допомогою того самого динамометра почав рівномірно тягнути його по столу (див. рисунок). Яким виявився коефіцієнт тертя ковзання між бруском та столом за даними експерименту?А 0,1
Б 0,25
В 0,3
Г 0,4


Для того щоб втягувати по гладенькій похилій площині тіло масою 10 кг, уздовж похилої площини потрібно прикладати силу 50Н. З яким прискоренням це тіло зісковзуватиме по цій площині, якщо тіло відпустити? Вважайте, що g = 10 м/с2.
А 1м/с2
Б 2,5 м/с2
В 5 м/с2
Г 10 м/с2


Опуклий міст має форму дуги окружності радіусом 144 м. Автомобіль масою 2 т рухається мостом зі швидкістю 86,4 км/год. З якою силою автомобіль діє на поверхню дороги в момент проходження середини моста? Вважайте, що g= 10 м/с2.
А 0
Б 12 кН
В 20 кН
Г 24 Н


Важіль перебуває в рівновазі (див. рисунок). Маса і першого, і другого вантажів становить 4 кг. Якою є маса третього вантажу? Вагою важеля знехтуйте.А 5 кг
Б 8 кг
В 12 кг
Г 16 кг


Драбина спирається на гладку вертикальну стінку (див. рисунок). Якій умові відповідають сили, що діють на драбину?
А 13 EMBED Equation.3 1415; 13 EMBED Equation.3 1415; 13 EMBED Equation.3 1415; 13 EMBED Equation.3 1415
Б 13 EMBED Equation.3 1415; 13 EMBED Equation.3 1415; 13 EMBED Equation.3 1415; 13 EMBED Equation.3 1415
В 13 EMBED Equation.3 1415; 13 EMBED Equation.3 1415; 13 EMBED Equation.3 1415; 13 EMBED Equation.3 1415
Г 13 EMBED Equation.3 1415; 13 EMBED Equation.3 1415; 13 EMBED Equation.3 1415; 13 EMBED Equation.3 1415
У посудину з рідиною поміщають суцільні циліндри однакового об’єму. Вони займають положення відносно дна посудини та поверхні рідини так, як вказано на рисунку. Порівняйте густини речовин, з яких виготовлено циліндри.
А 13 EMBED Equation.3 1415
Б 13 EMBED Equation.3 1415
В 13 EMBED Equation.3 1415
Г 13 EMBED Equation.3 1415


На рисунку в системі координат VT зображено замкнутий цикл 1231, здійснений газом сталої маси. Визначте, який вигляд має графік цього циклу в системі координат PV.
У герметичній склянці міститься вологе повітря. Як змінюватимуться абсолютна та відносна вологість повітря в міру його нагрівання?
А Абсолютна вологість зменшуватиметься, відносна збільшуватиметься
Б Абсолютна вологість збільшуватиметься, відносна зменшуватиметься
В Абсолютна вологість не змінюватиметься, відносна збільшуватиметься
Г Абсолютна вологість не змінюватиметься, відносна зменшуватиметься


Під час ізобарного нагрівання 0,04 кг неону його температура змінилася на 20 °С. Яку кількість теплоти отримав газ?
А 222 Дж
Б 332 Дж
В 497 Дж
Г 831 Дж


Визначте, яку швидкість повинна мати свинцева куля, щоб унаслідок удару в сталеву плиту куля нагрілась до температури плавлення. Температура куля до удару дорівнювала 127°С. Температура плавлення свинцю становить 327°С, питома теплоємність свинцю дорівнює 121 Дж/кг
·К). Вважайте, що вся кінетична енергія витрачається на нагрівання кулі.
А 150 м/с
Б 220 м/с
В 340 м/с
Г 430 м/с


Який із представлених рисунків силових ліній електричного поля двох зарядів відповідає випадку, коли 1-й заряд – позитивний, а 2-й – негативний.


А 1
Б 2
В 3
Г 4


На рисунку зображено взаємне розташування трьох однакових за модулем зарядів. Укажіть напрям результуючої сили, що діє на другий заряд з боку першого та третього зарядів.
А напрям А
Б напрям Б
В напрям В
Г напрям Г


До джерела живлення 160В підключено три конденсатори(див. рисунок). Визначте напругу між обкладинками другого конденсатора. С1=15мкФ, С2=10мкФ, С3=15мкФ.А 40 В
Б 60 В
В 80 В
Г 100 ВДо джерела струму підключили три однакові резистори. За якого з’єднання резисторів (див. рисунок) сила струму через джерело буде найбільшою?
А 1
Б 2
В
· 3
Г 4


Укажіть рисунок, на якому правильно вказано напрямок сили Ампера, що діє на провідник зі струмом у магнітному полі.

А 1
Б 2
В 3
Г 4


В однорідному магнітному полі обертається дротяна рамка. Вісь обертання перпендикулярна до ліній індукції магнітного поля. Рамка має 500 витків, площа рамки 400 см2, індукція магнітного поля 0,5 Тл, частота обертання рамки дорівнює 100 обертам за секунду. Яке амплітудне значення ЕРС електромагнітної індукції спостерігається в рамці?
А 25 мВ
Б 628 мВ
В 10 В
Г 6,28 кВ

На дзеркало А падає світловий промінь під кутом 60о до горизонту (див. рисунок). Під яким кутом до горизонту промінь відіб’ється від дзеркала Б?

А 30є
Б 60є
В 90є
Г 150є


Протон рухається зі швидкістю, яка на 5 % менша за швидкість світла у вакуумі. У скільки разів його кінетична енергія відрізняється від енергії спокою?
А Кінетична енергія менша за енергію спокою в 3,2 разу
Б Кінетична енергія менша за енергію спокою в 2,2 разу
В Кінетична енергія більша за енергію спокою в 2,2 разу
Г Кінетична енергія більша за енергію спокою в 3,2 разу

Чому дорівнює робота виходу для металу, якщо під час падіння на його поверхню фотонів з енергією 6,4 10-19 Дж, енергія фотоелектронів дорівнює 2,5 еВ?

А 1,5 еВ
Б 2,5 еВ
В 6,4 10-19 Дж
Г 3,2 10-19 Дж


Радіоактивний ізотоп Карбону утворюється в атмосфері з Нітрогену. Яке рівняння реакції описує це перетворення?

А 13 EMBED Equation.3 1415
В 13 EMBED Equation.3 1415

Б 13 EMBED Equation.3 1415
В 13 EMBED Equation.3 1415


У завданнях 27-30 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці зошита на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Перенесіть позначки до бланка А згідно з інструкцією. Усі інші види Вашого запису у бланку А комп'ютерна програма реєструватиме як помилку!
27. Установіть відповідність між прикладами руху тіл та тим, як змінюються енергії тіл.
1
Брусок, який спочатку рухався по гладенькій
горизонтальній поверхні, в’їжджає на шорстку ділянку

2
Брусок рівномірно зісковзує по похилій площині

3
Брусок рівномірно тягнуть по горизонтальному столу

4
Брусок рівномірно тягнуть вгору по похилій площині

А
Потенціальна енергія бруска зменшується

Б
Потенціальна енергія бруска збільшується

В
Кінетична енергія бруска зменшується

Г
Кінетична енергія бруска збільшується

Д
Потенціальна та кінетична енергії бруска не змінюються

У становіть відповідність між графіком процесу, який здійснюється над сталою масою ідеального газу, та назвою процесу.
А
Ізотермічне стискання

Б
Ізохорне нагрівання

В
Ізобарне розширення

Г
Ізохорне охолодження

Д
Ізотермічне розширення
Установіть відповідність між виразами та величинами, які можна обчислити за цими виразами
1
13 EMBED Equation.3 1415

2
13 EMBED Equation.3 1415

3
13 EMBED Equation.3 1415

4
13 EMBED Equation.3 1415

А
Механічна напруга

Б
Тиск під увігнутою поверхнею рідини

В
Висота підняття рідини в капілярі

Г
Відносне видовження

Д
Сила поверхневого натягу

30 Установіть відповідність між розташуванням джерела світла відносно лінзи та властивостями отриманого зображення
1
Джерело світла розташоване між подвійним фокусом та фокусом розсіювальної лінзи

2
Джерело світла розташоване між подвійним фокусом та фокусом збиральної лінзи

3
Джерело світла розташоване за подвійним фокусом збиральної лінзи

4
Джерело світла розташоване між збиральною лінзою та її фокусом


А
Уявне, пряме, збільшене

Б
Дійсне, обернене, збільшене

В
Дійсне, пряме, збільшене

Г
Уявне, пряме, зменшене

Д
Дійсне, обернене, зменшене

У завданнях 31-36 впишіть відповідь та перенесіть її до бланка відповідей А. (Числову відповідь доцільно обчислювати за отриманою формулою розв'язання задачі в загальному вигляді.)

Визначте силу натягу нитки (у ньютонах), на якій кулька масою 1 кг рівномірно обертається в горизонтальній площині (див. рисунок). Довжина нитки - 1 м, радіус кола, по якому рухається кулька, -60 см. Вважайте, що = 10 м/с2.
Відповідь:
З високого берега річки в горизонтальному напрямі було кинуто камінця зі швидкістю 20 м/с. Визначте, на якій відстані (у метрах) по горизонталі від берега камінець увійде у воду, якщо висота берега становить 20 м. Вважайте, що g = 10 м/с2. Опором повітря знехтуйте.
Відповідь:
33. На нерухому кульку масою 4 кг налітає кулька масою 1 кг і відлітає назад. Визначте (у метрах за секунду) швидкість, з якою почне рухатися після зіткнення важча кулька, якщо легша кулька до зіткнення мала швидкість 5 м/с. Зіткнення абсолютно пружне.
Відповідь:
У вертикальному герметичному циліндрі під рухомим поршнем знаходиться ідеальний газ. Після нагрівання газу на 60 К поршень піднявся на 20 % початкової висоти. Визначте (у градусах Цельсія) початкову температуру газу. Тертя відсутнє.
Відповідь:
Під час виконання лабораторної роботи учень за допомогою амперметра двічі визначив силу струму на зовнішній ділянці електричного кола (див. рисунок). Визначте (в омах) за даними досліду внутрішній опір джерела струму.
Відповідь:
Два когерентні точкові джерела світла А1 і А2 з однаковою початковою фазою розташовані на відстані b = 4 м від екрана (див. рисунок). Визначте (у нм) довжину хвилі світла, яку випромінюють джерела. Відстань між двома сусідніми максимумами в центрі екрана дорівнює 4 мм, відстань між джерелами 0,5 мм.
Відповідь:
1,5 Ом


1,5 Ом 1,5 Ом


Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 15880341
    Размер файла: 408 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий