Порівняльна характеристика — Аграрне право.


ВЕРСІЯ 1.2
1. Правове регулювання основних напрямків аграрної реформи в Україні
2. Поняття і предмет аграрного права.
3. Методи правового регулювання в аграрному праві.
4. Принципи аграрного права.
5. Система аграрного права, його співвідношення з іншими галузями права.
6. Аграрне право як галузь юридичної науки та навчальна дисципліна
7. Загальна характеристика та особливості аграрного законодавства на сучасному етапі
8. Поняття та особливості джерел аграрного права.’
9. Характеристика, види і юридична сила локальних внутрішньогосподарських НПА
10. Конституція України та закони України як джерела аграрного права.
11. Підзаконні правові акти в системі аграрного законодавства.
12. Основи міжнародно-правового регулювання аграрних відносин.
13. Аграрне законодавство зарубіжних країн.
14. Засоби удосконалення аграрного законодавства
15. Роль та значення узагальнення судової та господарської практики в регулюванні аграрних відносин
16. Поняття і особливості аграрних правовідносин, їх елементи.
17. Юридичні факти як підстави виникнення та припинення аграрних правовідносин
18. Об’єкти аграрних правовідносин: поняття та види.
19. Співвідношення аграрних правовідносин з правовідносинами суміжних галузей права
20. Класифікація аграрних правовідносин.
21. Поняття та класифікація суб’єктів аграрних правовідносин
22. Особливості правосуб’єктності аграрних підприємств кооперативного та корпоративного типів.
23. Основні ознаки та види сільськогосподарських виробничих кооперативів
24. Види та ознаки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
25. Порядок створення сільськогосподарських кооперативів та їх об’єднань
26. Правові підстави та порядок реорганізації та ліквідації сільськогосподарських кооперативів
27. Система та компетенція органів управління сільськогосподарських виробничих кооперативів
28. Особливості правосуб’єктності державних сільськогосподарських підприємств як суб’єктів аграрних правовідносин.
29. Поняття та правове становище державного (комунального) сільськогосподарського підприємства.
30. Порядок утворення та припинення діяльності державних сільськогосподарських підприємств.
31. Правове становище директора державного (комунального) сільськогосподарського підприємства, його компетенція.
32. Ознаки та особливості правосуб’єктності аграрних об’єднань.
33. Особливості припинення діяльності сільськогосподарських підприємств внаслідок банкрутства.
34. Правове становище агробіржі як суб’єкта аграрних відносин.
35. Загальна характеристика правового статусу громадян як суб’єктів аграрних правовідносин.
36. Права та обов’язки фізичних осіб як засновників та членів с/г підприємств кооперативного типу.
37.
38. Поняття та особливості права засновництва та права участі фізичних осіб в сільськогосподарських підприємствах корпоративного типу. Їх права та обов’язки.
39. Підстави, порядок, умови та правові наслідки припинення права членства фізичних осіб у сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу.
40. Наймані працівники сільськогосподарських підприємств як суб’єкти аграрних правовідносин.
41. Правові підстави і межі державного регулювання сільського господарства.
42. Поняття, зміст і принципи державного регулювання аграрних відносин.
43. Форми і методи державного регулювання сільського господарства.
44. Система органів державного регулювання сільського господарства.
45. Аграрний фонд як суб’єкт аграрних правовідносин.
46. Особливості цінової підтримки аграрних товаровиробників.
47. Правове забезпечення державної аграрної політики в Україні: поняття, стратегічні цілі та напрямки.
48. Правове регулювання продовольчої безпеки України як мета державної аграрної політики.
49. Органи контролю та інспекції у сільському господарстві.
50. Правове становище Державної інспекції сільського господарства України
51. Правові основи державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників.
52. Поняття та види державної підтримки сільського господарства.
53. Державна аграрна інтервенція та її види (товарна та фінансова інтервенція).
54. Правове регулювання страхування майна сільськогосподарських підприємств
55. Правове регулювання сплати податків с/г підприємствами. Визначення їх розмірів і порядок сплати.
56. Загальна характеристика Закону України “Про фермерське господарство”.
57. Поняття та юридичні ознаки фермерського господарства.
58. Порядок створення та державної реєстрації фермерського господарства
59. Порядок та підстави набуття земельних ділянок для ведення фермерського господарства.
60. Права та обов’язки фермерського господарства та його членів.
61. Право власності фермерського господарства.
62. Правове регулювання праці у фермерському господарстві.
63. Підстави та порядок припинення діяльності фермерського господарства
64. Державні (комунальні) сільськогосподарські підприємства як суб’єкти майнових прав
65. Правовий режим основних, обігових, натуральних та інших фондів державного с/г підприємства
66. Правові гарантії і захист майнових прав с/г підприємств і об’єднань (поняття, види , способи)
67. Порядок і особливості приватизації майна державних сільськогосподарських підприємств
68. Способи приватизації державного майна в агропромисловому комплексі. Загальна характеристика Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі»
69. Правове становище і система органів державного регулювання сільського господарства галузевої компетенції.
70. Право власності сільськогосподарських кооперативів. Пайовий та неподільний фонди . 71. Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств корпоративного типу. Майнові фонди.
72. Загальна характеристика Закону України “Про особисте селянське господарство”
73. Поняття та юридичні ознаки особистого селянського господарства.
74. Суб’єкти права на ведення особистого селянського господарства. Правовий режим майна, що використовується для ведення особистого селянського господарства (суб’єкти та об’єкти права власності)
75. Права та обов’язки членів особистого селянського господарства.
76. Гарантії прав громадян на ведення особистого селянського господарства.
78. Припинення ведення особистого селянського господарства.
79. Державна підтримка особистих селянських господарств.
80. Правове забезпечення соціального розвитку села.
81. Загальна характеристика Закону України “Про пріоритетність соціального розвитку села і агропромислового комплексу в народному господарстві”.
82. Поняття виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників обмеження у їх здійсненні.
83. Правове регулювання виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників.
84. Правове регулювання спеціалізації сільськогосподарського виробництва
85. Підсобні виробництва та промисли як галузі аграрного виробництва. Правові основи їх створення та діяльності.
86. Планування виробничо-господарської діяльності суб’єктів аграрного виробництва.
87. Правове забезпечення виробництва якісної та безпечної сільськогосподарської про і о- сировини.
88. Правове регулювання виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції.
89. Правові основи сільськогосподарської дорадчої діяльності
90. Поняття організації та дисципліни праці у сільськогосподарських підприємствах.
91. Особливості організації виробничого процесу сільськогосподарських товаровиробників.
92. Принципи організації праці у сільському господарстві.
93. Правова регламентація внутрішнього розпорядку у сільськогосподарських виробничих кооперативах, господарських товариствах, фермерських господарствах та інших підприємствах.
94. Правове становище виробничо-господарських підрозділів як форми праці на сільськогосподарських підприємствах.
95. Поняття дисципліни праці у сільськогосподарських підприємствах
96. Нормативно-правові та локальні внутрішньогосподарські акти, що регулюють дисципліну праці в сільськогосподарських підприємствах.
97. Види дисциплінарних стягнень, порядок та підстави їх застосування до порушників трудової дисципліни в сільськогосподарських підприємствах.
98. Поняття, зміст, принципи охорони праці у сільському господарстві.
99. Особливості правового регулювання праці в сільськогосподарських кооперативах, господарських товариствах, державних, комунальних та інших сільськогосподарських підприємствах.
100. Правове регулювання часу праці і часу відпочинку працівників сільськогосподарських підприємств.
101 Матеріальна відповідальність членів і найманих працівників сільськогосподарських підприємств: умови притягнення та види.
102. Порядок та особливості переводу па іншу роботу у зв’язку з виробничою необхідністю сільськогосподарських підприємствах.
103. Відповідальність за потраву посівів сільськогосподарських товаровиробників.
104. Поняття, сутність та основні ознаки правового регулювання тваринництва.
105. Правове регулювання племінної справи у тваринницький галузі
106. Особливості правового регулювання виробництва рибної продукції.
107. Правове регулювання вирощування й реалізації високопродуктивного насіння зернових культур.
108. Правове регулювання виробництва молока і молочних продуктів в Україні.
109. Правове забезпечення селекційної роботи та розвитку діяльності по виведенню нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур.
110. Правове регулювання захисту рослин.
111. Правова охорона прав на сорти рослин.
112. Правове регулювання бджільництва.
113. Поняття та особливості аграрно-договірних відносин.
114. Договірні орендні відносини за участю сільськогосподарських товаровиробників.
115. Види договірних зобов’язань сільськогосподарських товаровиробників.
116. Договірні відносини по реалізації сільськогосподарської продукції.
117. Договірні відносини у сфері виробничо-технічного обслуговування сільськогосподарських підприємств.
118. Договірні відносини у сфері матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств.‘
119. Договірні відносини у сфері капітального будівництва в сільськогосподарських підприємствах і об’єднаннях.
120. Юридична служба у сільському господарстві України.
ВЕРСІЯ 1.0
1. Основні напрями аграрної реформи в Україні.
2. Поняття і предмет аграрного права.
3. Методи правового регулювання в аграрному праві.
4. Принципи аграрного права.
5. Система аграрного права, його співвідношення з іншими галузями права.
6. Аграрне право як галузь юридичної науки та навчальної дисципліни.
7. Загальна характеристика та особливості аграрного законодавства на сучасному етапі.
8. Поняття та особливості джерел аграрного права.
9. Характеристика, види та юридична сила локальних нормативно-правових актів.
10. Конституція України, закони, постанови КМУ, Укази Президента України як джерела аграрного права.
11. Підзаконні правові акти в системі аграрного законодавства.
12. Основи міжнародно-правового регулювання аграрних відносин.
13. Аграрне законодавство зарубіжних країн.
14. Засоби вдосконалення аграрного законодавства.
15. Роль та значення узагальнення судової та господарської практики в регулюванні аграрних відносин.
16. Поняття аграрних правовідносин, їх елементи та класифікація.
17. Юридичні факти як підстави виникнення, зміни та припинення аграрних правовідносин.
18. Співвідношення аграрних правовідносин із правовідносинами суміжних галузей права
19. Поняття та класифікація суб’єктів аграрних правовідносин.
20. Основні ознаки та види сільськогосподарських виробничих кооперативів.
21. Види та ознаки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
22. Порядок створення сільськогосподарських кооперативів та їх об’єднань.
23. Реорганізація та ліквідація сільськогосподарських кооперативів.
24. Особливості правосуб’єктності державних сільськогосподарських підприємств як суб’єктів аграрних правовідносин.
25. Порядок утворення, реорганізації та ліквідації державних сільськогосподарських підприємств.
26. Ознаки та особливості правосуб’єктності аграрних об’єднань.
27. Особливості припинення діяльності сільськогосподарських підприємств унаслідок банкрутства.
28. Правове становище агробіржі як суб’єкта аграрних відносин.
29. Права та обов’язки фізичних осіб як засновників та членів сільськогосподарських підприємств кооперативного типу.
30. Поняття та особливості права засновництва та права участі фізичних осіб у сільськогосподарських підприємствах корпоративного типу. Їх права та обов’язки.
31. Підстави, порядок, умови та правові наслідки припинення права членства і права участі фізичних осіб у сільськогосподарських підприємствах кооперативного і корпоративного типів.
32. Наймані працівники сільськогосподарських підприємств як суб’єкти аграрних правовідносин.
33. Правове становище спеціалістів сільського господарства. Їх права та обов’язки.
34. Правові підстави і межі державного регулювання сільськогосподарськими підприємствами і об’єднаннями.
35. Поняття, зміст, принципи і методи державного регулювання аграрних відносин.
36. Форми і методи державного регулювання сільським господарством.
37. Система органів державного регулювання сільським господарством.
38. Особливості цінової політики в аграрному секторі економіки.
39. Правове забезпечення державної аграрної політики в Україні.
40. Правове становище Державного агентства резерву України як органу галузевого регулювання сільським господарством України.
41. Органи контролю та інспекції в сільському господарстві.
42. Державний нагляд за технічним станом машинно-тракторного парку в сільськогосподарських підприємствах і об’єднаннях.
43. Правові основи державної підтримки сільськогосподарського виробництва.
44. Аграрний фонд як суб’єкт аграрних правовідносин.
45. Державна аграрна інтервенція та її види (товарна та фінансова інтервенція).
46. Правове регулювання страхування майна сільськогосподарських підприємств.
47. Правове регулювання сплати податків сільськогосподарськими підприємствами. Визначення їх розмірів і порядок сплати.
48. Загальна характеристика Закону України “Про фермерське господарство”.
49. Поняття та юридичні ознаки фермерського господарства.
50. Порядок створення та склад фермерського господарства. Державна реєстрація.
51. Порядок та підстави набуття земельних ділянок для ведення фермерського господарства.
52. Обов’язки фермерського господарства та його членів.
53. Право власності фермерського господарства.
54. Правове регулювання праці у фермерському господарстві.
55. Господарська діяльність фермерського господарства.
56. Підстави та порядок припинення діяльності фермерського господарства.
57. Поняття та правове становище державного (комунального) сільськогосподарського підприємства.
58. Державні (комунальні) сільськогосподарські підприємства як суб’єкти майнових прав.
59. Правовий режим основних, обігових, натуральних та інших фондів державного сільськогосподарського підприємства.
60. Правові гарантії і захист майнових прав сільськогосподарських підприємств і об’єднань (поняття, види, способи).
61. Порядок і особливості приватизації майна сільськогосподарських державних підприємств.
62. Способи приватизації державного майна в агропромисловому комплексі. Загальна характеристика ЗУ “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі”.
63. Органи управління державними сільськогосподарськими підприємствами, їх структура.
64. Правове становище директора державного (комунального) сільськогосподарського підприємства, його компетенція.
65. Порядок створення сільськогосподарських кооперативів. Кооперативні підприємства та об’єднання.
66. Господарська діяльність сільськогосподарських кооперативів.
67. Структура органів управління сільськогосподарських виробничих кооперативів.
68. Право власності сільськогосподарських кооперативів. Пайовий та неподільний фонди.
69. Правові підстави та порядок реорганізації та ліквідації сільськогосподарських кооперативів.
70. Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств корпоративного типу. Майнові фонди.
71. Правове регулювання розподілу дивідендів між власниками акцій сільськогосподарських підприємств корпоративного типу.
72. Загальна характеристика Закону України “Про особисте селянське господарство”.
73. Поняття, юридичні ознаки особистого селянського господарства.
74. Облік особистих селянських господарств.
75. Суб’єкти права на ведення особистого селянського господарства. Правовий режим майна, що використовується для ведення особистого селянського господарства (суб’єкти та об’єкти права власності).
76. Права та обов’язки членів особистого селянського господарства.
77. Правові форми реалізації продукції особистого селянського господарства.
78. Гарантії прав громадян на ведення особистого селянського господарства.
79. Припинення ведення особистого селянського господарства.
80. Державна підтримка особистих селянських господарств.
81. Правове забезпечення соціального розвитку села.
82. Загальна характеристика Закону України “Про пріоритетність соціального розвитку села і агропромислового комплексу в народному господарстві”.
83. Правове регулювання виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників.
84. Правове регулювання спеціалізації сільськогосподарського виробництва.
85. Підсобні виробництва та промисли як галузі аграрного виробництва. Правові основи їх створення та діяльності.
86. Планування виробничо-господарської діяльності суб’єктів аграрного виробництва.
87. Правове забезпечення виробництва високоякісної та безпечної сільськогосподарської продукції та сировини.
88. Правові основи сільськогосподарської дорадчої діяльності.
89. Поняття організації та дисципліни праці в сільськогосподарських підприємствах.
90. Особливості організації виробничого процесу сільськогосподарських товаровиробників.
91. Принципи організації праці в сільському господарстві.
92. Правова регламентація внутрішнього розпорядку в сільськогосподарських виробничих кооперативах, господарських товариствах, державних, фермерських господарствах та інших підприємствах.
93. Правове становище виробничо-господарських підрозділів як форми організації праці в сільськогосподарських підприємствах.
94. Поняття дисципліни праці в сільськогосподарських підприємствах.
95. Нормативно-правові та локальні внутрішньогосподарські акти, що регулюють дисципліну праці в сільськогосподарських підприємствах.
96. Види дисциплінарних стягнень, порядок та підстави їх застосування до порушників трудової дисципліни в сільськогосподарських підприємствах.
97. Поняття, зміст, принципи охорони праці в сільському господарстві.
98. Особливості правового регулювання праці в сільськогосподарських кооперативах, господарських товариствах, державних, комунальних та інших сільськогосподарських підприємствах.
99. Характеристика нормативно-правових і локальних актів про охорону праці.
100. Правове регулювання часу праці і часу відпочинку працівників сільськогосподарських підприємств.
101. Види матеріальної відповідальності членів і найманих працівників сільськогосподарських підприємств. Підстави для притягнення до матеріальної відповідальності.
102. Порядок та особливості переводу на іншу роботу у зв’язку з виробничою необхідністю в сільськогосподарських підприємствах.
103. Відповідальність за потраву посівів сільськогосподарських товаровиробників.
104. Поняття, сутність та основні ознаки правового регулювання тваринництва.
105. Правове регулювання племінної справи у тваринницький галузі
106. Особливості правового регулювання виробництва рибної продукції.
107. Правове регулювання вирощування й реалізації високопродуктивного насіння зернових культур.
108. Правове регулювання ветеринарної медицини.
109. Правове забезпечення селекційної роботи та розвитку діяльності по виведенню нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур.
110. Правове регулювання захисту рослин.
111. Правова охорона прав на сорти рослин.
112. Правове регулювання бджільництва.
113. Поняття та особливості аграрно-договірних відносин.
114. Договірні орендні відносини за участю сільськогосподарських товаровиробників.
115. Види договірних зобов’язань сільськогосподарських товаровиробників.
116. Договірні відносини у сфері реалізації сільськогосподарської продукції.
117. Договірні відносини у сфері технічного обслуговування сільськогосподарських підприємств.
118. Договірні відносини у сфері матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств.
119. Договірні відносини у сфері капітального будівництва в сільськогосподарських підприємствах і об’єднаннях.
120. Юридична служба в сільському господарстві України.

Приложенные файлы

  • docx 15874854
    Размер файла: 22 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий