Н.Е._2.8._-_Трудов¦_спори_new[1]


Тема 2.8.: . Трудові спори (4 год.)


Поняття трудових спорів та їх класифікація.
Причини виникнення трудових спорів.
Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.
Органи по розв’язанню колективних трудових спорів.
Розгляд трудових спорів у судовому порядку.
Строки звернення і строки вирішення трудових спорів; обчислення строків
Страйк як крайній засіб вирішення колективних трудових спорів.

Література:

Нормативні акти:

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст.141.
Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар. – Харків: Консум, 2003. – 832 с.
Закон України «Про порядок розгляду колективних трудових спорів (конфліктів)» від 05.03.1998 р.// ВВР України. – 1998. - №31. - Ст.227.
Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 р.// Трудове право України: Зб. Нормативно-правових актів// Упоряд. П.А. Бущенко, І.А. Пєтухова. – Х.: Вид. друге доповн. та переробл. – Консум, 2002. – С.190-211.

Основна література:

Прилипко С.М. Ярошенко О.М. Трудове право України: Підручник / С.М. Прилипко, O.М. Ярошенко - Харків.:ФІНН,2010. - 752 с.
Пилипенко П.Д.- Трудове право: Академічний курс: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл./ Пилипенко П.Д., В.Я. Буряк, З.Я. Козак та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. – 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 544 с.
Прокопенко В.І.Трудове право: Підручник. / В.І. Прокопенко.- Харків: Консум,2002.
Трудове право України: Підручник /За ред. Н. Б. Болотіної,Г.І. Чанишевої.-К.: Знання.-2000.
Трудове право України:Академкурc: Підручник/ За ред.Хуторян Н.М.- К.:А.С.К,2004

Додаткова література:

Бару М. Чи потребують судового захисту трудові спори до виникнення трудових правовідносин? //Право України - 1996 р. - № 5 – Ст. 63.
Бурак В.Я. Трудові спори: Порядок їх вирішення в Україні. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003.
Варов В. О типичных нарушениях законодательства о труде / В. Варов // Хозяйство и право. – 2003. - № 7. – С. 108. – 117.
Волинець В.В. Роль принципу верховенства права пр. захисті трудових прав / В.В. Волинець // Адвокат. – 2008. - № 2 (89). – С. 39 – 41.
Гетьманцева Н.Д., Козуб І.Г. Засіб, спосіб та форма захисту трудових прав/ Н.Д. Гетьманцева, І.Г. Козуб // Адвокат. – 2009. - № 11. – С. 37 – 42.
Грицишина Л.В. Реалії та перспективи закріплення юридичних гарантій захисту права на працю в умовах ринкової економіки / Л.В. Грицишина // Університетські записки. – 2006. - № 3 – 4 (19 – 20). – С. 282 – 285.
Дутчак А. Судовий захист трудових прав профспілковою організацією / А. Дутчак // Юридичний журнал. – 2005. - № 8.
Запара С. Працівники як суб’єкти трудових правовідносин при вирішенні колективного трудового спору / С. Запара // Право україни. – 2004. - № 5. – С. 87 – 89.
Заржицький О.С. Трудові спори. – Д.: Наука і освіта, 2005.
Заржицький О. Про трудові процесуальні правовідносини / О. Заржицький // Право України. – 2008. - № 3. – С. 65 – 67.
Заржицький О.С. Про необхідність створення спеціалізованих трудових судів в Україні / О. Заржицький // Право України. – 2009. – № 12. – С.223.
Жернаков В.В. Теоретичні та практичні питання інституту захисту прав людини у сфері праці//Держава і право. Юридичні і політичні науки. Вип..32. – К.: Ін-т держави і права НАН України, 2006. – С.278-283.
Кабанець В. До питання вдосконалення класифікації трудових спорів / В. Кабанець // Право України. – 2006. - № 106 – 109.
Козуб І.Г. До питання судового захисту трудових прав / І.Г. Козуб // Адвокат. – 2010. - № 12. – С. 16 – 21
Колективні трудові спори//Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2006.-№2.-К.:Юрінком Інтер, 2006. – 383 с.
Кохан Н. Поняття та сутність оскарження у трудовому праві / Н Кохан // Юридична Україна. – 2007. - № 9. – С. 58 – 62.
Лаврінчук І. Процесуальне забезпечення трудових прав в Україні / І. Лаврінчук // Право України. – 2001. - № 1. – С. 72 – 77.
Лазор С. Судове вирішення індивідуальних трудових спорів: шляхи вдосконалення / С. Лазор // Право України. – 2003. - № 7. – С. 53 – 55.
Лазор В. Сфера юрисдикции суда в трудових отношениях: проблемне вопросы / В. Лазор // Підприємництво, господарство, право. – 2003. - № 10. – С. 107 – 108.
Лазор В. Регулювання строків позовної давності при вирішенні індивідуальних трудових спорів / В. Лазор // Право України. – 2003. - №8. – С. 78 – 80.
Лихова С. Кримінально-правова охорона права на працю: проблеми вдосконалення / С. Лихова // Право України. – 2004. - № 7. – С. 102 – 106.
Лазор В. Поняття трудових спорів, конфліктів та їх позовний і непозовний характер. – Право України. – 2002. - №7. – С.90.
Лазор В.В. Право на забастовку как составной элемент современного трудового права//Право і безпека. – 2006. - №5/1. – С.132-135.
Лазор В.В. Прпавовая регламентация зищиты трудовых прав работника / В.В. Лазор // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політ. Науки. Вип. 32. – К.: Ін-т Дердави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. – С. 234 – 238.
Маркіна Т. Вимога про визнання права за трудовим законодавством України / Т. Маркіна // Підприємництво, господарство, право. – 2001. - № 8. – С. 43 – 45.
Маркіна Т. Щодо способів захисту прав за законодавством України про працю / Т. Маркіна // Право України. – 2002. - № 2. – С. 53 – 57.
Мацюк А.Р., Обушенко О.М. Про деякі питання судового захисту трудових прав / А.Р. Мацюк, О.М. Обущенко // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 2. – С. 19 – 26.
Сильченко С., Архирееев Д. Забастовка как способ разрешения колективного трудового спора: сущность и характеристика// Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №6. – С.101-104.
Ставицька О.В. Трудові конфлікти: загальнотеоретичний аналіз// Бюлетень національної служби посередництва і примирення. – 2007. - №2.-С.38-42.
Сумовський В.В. Про стан дотримання конституційних гарантій трудових прав громадян / В.В. Сумовський // Бюлетень Міністерства Юстиції України. – 2008. - № 11-12 (85 – 86). – С. 284 – 286.
Суд на захисті трудових прав // Праця і зарплата. – 2008. - № 16 (506). – С. 4 – 5.
Процишен М. Право на страйк, його конституційне визначення та можливості вдосконалення / М. Процишен // Право України. – 2009. - № 1. – С.211.
Приходько С. Захист прав працівників при неплатоспроможності роботодавця ( за європейським трудовим правом) / С. Приходько // Право України. – 2006. - № 11. – С. 149 – 143.
Чанишева Г. Право на страйк: міжнародні стандарти та законодавство України. //Право України. – 2000 р. - № 12 – Ст. 80.
Чанишева Г., Фадєєнко А. Розгляд судами справ у спорах, що виникають з трудових правовідносин (окремі питання). //Право України – 1998 р. - № 8 – Ст. 58.
Шашкова – Журавель І. Міжнародно-правові аспекти захисту трудових прав віл інфікованих та хворих на СНІД осіб / І. Шашакова-Журавель // Юридична Україна. – 2008. - № 7. – С. 102 – 105.
Н.Швець Роль національної служби посередництва і примирення у попередженні страйків / Н.Швець // Підприємництво, господарство, право. – 2010. - № 5. – С.127-130.
Н.Швець Умови реалізації права на страйк / Н.Швець // Підприємництво, господарство, право. – 2009. - № 10. – С.118-121.
Юшко А.М. Розгляд судами спорів, викликаних реорганізацією підприємства. //Право України. – 1998. - №9. – С.18-23.
Яресько А. Доцільність функціонування комісій з трудових спорів. //Право України. – 1998 р. - № 4 – Ст. 53.
Яресько А. Розгляд колективних трудових спорів (конфліктів) / А. Яресько // Право України . – 1998. - № 8. – С. 101 – 103.
Яресько А. Поліпшення механізму розгляду індивідуальних трудових спорів / А. Яресько // Право України. – 2000 - № 10. – С. 67 – 69.
Ярмак В.Х. Імплементація норм міжнародного права в національне законодавство України як засіб захисту прав людини та громадянина / В.Х. Ярмак // Бюлетень Міністретсва Юстиції України. – 2008. - № 11 – 12. – С. 292 – 294.
Задачі:
1. Головний зберігач цінностей Харківського літературного музею Морозова була звільнена з роботи за п. 2 ст. 41 КЗпП України. Приводом звільнення стало те, що в музеї було безладдя, численні музейні цінності не поставлені на облік. Температурний режим не відповідав нормам, що могло призвести до погіршення якості і пошкодження музейних експонатів.
Чи законне звільнення на цій підставі?

2. Настецька була прийнята на завод "Оргтехніка" контролером ВТК складального цеху (по збиранню шарикових ручок) з 1 грудня 2008 р. На ту ж роботу контролером вона була переміщена в установу ЮЖ 313/54 в цех закритого типу з 18 січня 2009 р. За відмову від переходу на роботу в закритий цех Настецька була звільнена з роботи за п. 6 ст. 36 КЗпП "За відмову від продовження роботи у зв'язку зі зміною суттєвих умов праці".
Настецька звернулася до суду з позовом про поновлення на попередній роботі. В суді було встановлено, що завод з метою збільшення обсягу випуску продукції організував у виправній установі ЮЖ 313/54 дільницю цеху № 3 по складанню авторучок. Для забезпечення якості продукції на цій дільниці були встановлені робочі місця комплектувальників і контролерів ВТК. Однак працювати необхідно було з ув'язненими, робота зі спецконтингентом вимагала особливого підходу, додаткових затрат.
Чи підлягає позов задоволенню?

3. Робітник комунального підприємства "Контур" Уманець був звільнений з роботи за прогули без поважних причин (неявка на роботу 11, 16, 19 жовтня). Відсутність на роботі позивач пояснив тим, що його викликали у військову прокуратуру Харківського гарнізону як свідка дорожньо-транспортної події. Повістки про виклик в прокуратуру у нього не було.
Уманець звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі. В суді було встановлено, що слідчий військової прокуратури Шалюхин переведений в Сумську військову прокуратуру і немає можливості використати його як свідка. Позивач брав участь в афганських подіях.
Чи підлягає позов задоволенню?

4. У приватну фірму "Ніколь" 3 січня 2009 р. було прийнято за контрактом Володіну головним бухгалтером. Контракт було оформлено в одному примірнику. У контракті передбачалося, що його розірвання здійснюється за правилами, викладеними у ст. 36-41 КЗпП України, і у випадку розголошення комерційної таємниці. 15 березня 2009 р. Володіна подала заяву про звільнення за власним бажанням. Директор фірми попросив її попрацювати до 19 квітня 2009p., щоб здати квартальний звіт. Володіна погодилася на цю умову і продовжувала працювати, але 10 квітня 1996 р. директор фірми видав наказ про звільнення Володіної не за власним бажанням, а за втратою довіри (п. 2 ст. 41 КЗпП України).
Чи законне звільнення Володіної? Дайте аргументовану відповідь.

5. Сендецького було звільнено з НВО "Електромашина" за скороченням штату. Вважаючи звільнення незаконним, він звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі. Позивач указав у заяві, що його звільнення не було погоджено з виборним органом первинної профспілкової організації профспілки "Солідарність", членом якого він є. Суд відмовив у поновленні на роботі на тій підставі, що Сендецький був членом профспілки
працівників енергетики і електротехнічної промисловості, діючої в НВО "Електромашина", на засідання якої не з'явився, а профспілка "Солідарність" створена не була.
Чи законне звільнення Сендецького?

6. Бобильова звернулася з позовом до заводу „Електрообладнання МШС" про поновлення на роботі контролером IV розряду. В суді було встановлено, що на заводі з 20 березня 2009 р. була створена альтернативна профспілкова організація "Солідарність", про що директор заводу був інформований відповідним листом Координаційної ради регіонального об'єднання профспілок. Позивачка вибула з профспілки залізничників і транспортних будівельників. Нова профспілка внесла пропозиції до укладення договору про покращення вентиляції тощо, згоди ж на звільнення Бобильової ця профспілка не давала.
Яке рішення повинен винести суд?

7. Директор кафе звільнив заступника директора Пасечника за п. 1 ст. 40 КЗпП України. Директор мотивував це тим, що в кафе скоротився обсяг роботи і воно фактично стало збитковим. Пасєчник звернулася до суду про поновлення на роботі. В суді було встановлено, що вона є одинокою матір'ю, на її утриманні дочка п'ятнадцяти років. Позивачка стоїть на обліку у відділі праці та соціального захисту, отримує допомогу як одинока мати.
Яке рішення повинен винести суд?

8. Директор спортзалу клубу "Локомотив" ВАТ "Пресмаш" звільнив з роботи директора басейну Лівенцова за скороченням штату. Однак виборний орган первинної профспілкової організації на своєму засіданні від 7 вересня 2009 р. не дав згоди на звільнення. Лівенцов звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі.
Яке рішення повинен винести суд?

9. Петренко працював у НДІ науковим співробітником за контрактом. 24 квітня 2009 р. його було звільнено на підставах, передбачених у контракті (п. 8 ст. 36 КЗпП України). Петренко звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі. Суддя залишила позовну заяву без розгляду, бо не був витриманий порядок позасудового попереднього вирішення спору, передбаченого контрактом (третейським судом).
Як вирішити спір?

10. У зв'язку з переходом перукарні "Красуня" на орендну форму роботи, всім працівникам було запропоновано звільнитися і написати заяву про прийом у нову орендну організацію "Красуня". Після цього всі були прийняті на роботу до нового підприємства, а з жіночим майстром Вороновою був укладений контракт без визначення терміну з трьохмісячним випробувальним терміном, по закінченні якого Воронову було звільнено з роботи як таку, що не витримала випробування, за ст. 28 КЗпП України. Воронова звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі. У суді було встановлено, що позивачка пропрацювала в цій перукарні 34 роки, має великий досвід роботи, у неї ніколи не було стягнень. Доказів, що позивачка не витримала випробування, немає.
Чи підлягає позов задоволенню?

11. Начальник конструкторського бюро AT Куцин порушував строки подання креслень на нове обладнання, допускав помилки і був звільнений з роботи за п. 2 ст. 40 КЗпП України. Він не погодився зі звільненням і звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі. Суддя відмовив Куцину у прийомі позовної заяви, посилаючись на те, що в статуті та колективному договорі AT міститься положення, згідно з яким трудові спори попередньо розглядаються правлінням AT.
Чи законною є така відмова? Як вирішити справу?

12. У виборний орган первинної профспілкової організації заводу звернувся директор заводу з приводу отримання дозволу на звільнення електрозварника Федьковича за прогул без поважних причин. На засідання виборного органу первинної профспілкової організації був запрошений Федькович, який заявив, що 20 грудня він не вийшов на роботу, тому що переплутав зміну. Федькович вважав, що йому слід виходити у другу зміну, а в дійсності, за графіком, у першу. Виборний орган первинної профспілкової організації не дав згоди на звільнення Федьковича і запропонував обмежитися накладенням дисциплінарного стягнення. Директор вважав таку відмову неправильною і звернувся до суду.
Як вирішити дану справу?

13. Викладач математики і фізики Розов був звільнений за результатами атестації як такий, що не відповідає посаді. У процесі розгляду позовної заяви в судовому засіданні було встановлено, що Розов не був ознайомлений з атестаційним листом і відгуком-характеристикою.
Який порядок проведення атестації педагогічних працівників? Як вирішити спір?

14. Слюсар об'єднання "Сільгосптехніка" Горбунов 18 травня 2009 р. був звільнений за згодою виборного органу первинної профспілкової організації за п. 4 ст. 40 КЗпП України у зв'язку з відсутністю на робочому місці 3,5 год. Він був не згоден із звільненням і звернувся до суду. У судовому засіданні за позовом Горбунова було встановлено, що він знаходився не в ремонтному цеху (де його робоче місце), а в виборному органі первинної профспілкової організації з приводу надання йому путівки в будинок відпочинку та в інших відділеннях, де він розшукував голову виборного органу первинної профспілкової організації . Суд визнав звільнення правомірним, оскільки виборний орган первинної профспілкової організації, який дав згоду на звільнення, розглядав справу по суті і дійшов висновку, що факт прогулу відсутність на робочому місці мав місце.
Чи правильне рішення суду?

15. Інженер Зуєв, електромонтер Журавльов і сторож Воронін (який виконував свої трудові обов'язки) були призначені наказом директора комбінату черговими 9 травня. Цього ж дня група чергових слюсарів проводила в одному цеху терміновий ремонт водопровідної системи. Усім працівникам, зайнятим на комбінаті 9 травня, було надано 22 травня відгул.
Чи правомірні дії власника? Як компенсується робота у святкові дні?

16. Кутакова подала позов до районної ветеринарної лікарні про поновлення на роботі і стягнення оплати за час вимушеного прогулу. Позивачка працювала завідувачкою лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи і була звільнена за п. І ст. 40 КЗпП України у зв'язку з ліквідацією лабораторії.
У суді було встановлено, що лабораторію не було ліквідовано. Вона була перепідпорядкована іншому органу районній станції по боротьбі з хворобами тварин. Профіль роботи лабораторії не змінився, коло обов'язків позивачки залишилося тим сами
Чи законне звільнення Кутакової?

17. Працюючий пенсіонер Коваленко щороку проходив обов'язковий медичний огляд як працівник, зайнятий на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці.
З 2002 року він перебував на диспансерному обліку, маючи захворювання серця.
У березні 2009 року після обов'язкового медичного огляду лікарями обмежень щодо умов праці встановлено не було.
Директор підприємства запропонував Коваленку звільнитися за власним бажанням у зв'язку з перебуванням на диспансерному обліку.
Чи зобов'язаний Коваленко подавати заяву про звільнення за власним бажанням?

18. Орловський звернувся до ВАТ "Серп і молот" про стягнення заборгованості з виплати заробітної плати і відшкодування моральної шкоди. В суді було встановлено, що він працював на підприємстві з 1981 р. по 1.07.2009 р. Орловський був звільнений за власним бажанням у зв'язку з тим, що не отримував заробітну плату. На момент розгляду справи (5 вересня 2009 р.) розрахунку з ним проведено не було. Позивач вважає, що діями відповідача йому нанесено моральну шкоду, суму якої він визначив в 3.000 грн., тому що відповідач йому не виплачував заробітну плату, він не може оплачувати комунальні послуги, у нього нема грошових коштів на харчування і придбання одягу, що впливає на його здоров'я.
Яке рішення повинен винести суд?

19. Продавець приватного підприємства "Олімпія" Якутська 2 квітня 2009 р. була звільнена з роботи "за грубе порушення правил торгівлі" (вдарила покупця рахівницею у груди). Якутська звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі, Суду була надана виписка з наказу про звільнення, в якій вказувалось, що Якутська звільнена за п. 2 ст. 41 КЗпП України.
Чи підлягає позов Якутської задоволенню?

20. У листопаді 2009р. Східне відділення Національної службі посередництва і примирення (НОШ) в інтересах трудового колективу житлово-експлуатаційної дільниці №3 (ЖЕД) державного комунального підприємства ЖЕО Кам'янобрідського району м. Луганська звернулось до суду із позовною заявою до цього ДКП про вирішення колективного трудового спору між найманими працівниками ЖЕД і адміністрацією ДКП щодо несвоєчасної виплати заробітної плати.
Заява мотивувалась тим, що 19 квітня 2009р. цей спір було зареєстровано НСПП , однак вжиті НСПП заходи не привели до виконання відповідачем вимог найманих працівників.
Суд відмовив у прийнятті позовної заяви. Відмовляючи у прийнятті позовної заяви суддя виходив із того на даний спір не поширюється чинність ст.24 Закону України " Про порядок вирішення колективних трудових спорів(конфліктів)", а тому НСПП не вправі пред'являти позов до суду. Статтею 24 Закону передбачено випадки, коли забороняється проведення страйку і за яких НСПП може згідно зі ст.25 Закону звернутися до суду із заявою про вирішення такого спору. Зокрема, проведення страйку забороняється, якщо припинення працівниками роботи створює загрозу життю і здоров'ю людей, довкіллю або перешкоджає запобіганню стихійному лиху, аваріям, катастрофам, епідеміям та епізоотіям чи ліквідації їх наслідків.
Матеріали, які б підтверджували наявність таких умов, до позовної заяви не додані й доводами скарги не підтверджені. Посилання на те, що припинення роботи найманими працівниками ЖЄД, може призвести до наведених вище наслідків, мають характер загальних суджень, ґрунтуються на довільному тлумаченні змісту функцій ЖЕД, не свідчать про наявність прямого зв'язку між діяльністю цієї дільниці та передбаченими законом обставинами, а тому не можуть бути визнані обґрунтованими.
Ваша думка?

21. Колектив торговельного порту м. Одеси прийняв рішення 23 жовтня 2009 р. оголосити страйк у зв'язку з невиконанням власником зобов'язань по своєчасній виплаті заробітної плати та інших умов колективного договору.
Президент України видав Указ, яким постановив відкласти на 2 місяці страйк, а начальнику порту і профспілкам докерів вжити заходів щодо вирішення цього колективного трудового конфлікту.
Чи законні дії Президента?

13PAGE 15


13PAGE 14615
15

Приложенные файлы

  • doc 15872835
    Размер файла: 96 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий