практична 3 податок на прибуток 2014

ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
Погоджено Затверджено
Методист коледжу Заступник директора з НР
_________________ ____________О.В. Волинець
«___»________2014р. «___»____________2014р.Практична робота №3
з дисципліни «Податкова система»
на тему: «Розрахунок сум доходів і витрат, що підлягають включенню до об'єкту оподаткування податком на прибуток у звітному періоді та сум податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету»
для спеціальностей: 5.03050801 «Фінанси і кредит»
5.03050802 «Оціночна діяльність
5.03050401 «Економіка підприємства»
Укладач-викладач:
Попова З.А.Розглянуто і схвалено на засіданні
предметної комісії фінансово-економічних дисциплін
Протокол №___
від «___»______________2014р.
Голова предметної комісії
_________________З.А. Попова
КИЇВ-2014

Практична робота № 3
Тема : Розрахунок сум доходів і витрат, що підлягають включенню до об'єкту оподаткування податком на прибуток у звітному періоді та сум податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету»

Мета : закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок з питань розрахунку сум доходів і витрат, що підлягають включенню до об'єкту оподаткування податком на прибуток у звітному періоді та сум податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету. Розвивати вміння оперувати основними поняттями та визначеннями, та застосування їх на практиці, вміння ретельно проводити розрахунки. Прищепити осмислене ставлення до виконуваної роботи.

Вид заняття: практична робота.
Методи проведення заняття: пояснення, бесіда, самостійна робота студента.
Матеріально-технічне, інформаційне та дидактичне забезпечення: калькулятори, робочий зошит студента, завдання практичної роботи.
Рекомендована література:
Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами та доповненнями, розділ ІІІ
Хід практичної роботи:
Розрахунок сум доходів звітного періоду.
Розрахунок сум витрат звітного періоду.
Розрахунок сум податку на прибуток, що підлягає сплаті у бюджет.
Визначення строків подання декларацій з податку на прибуток та строків сплати податку до бюджету.

Основні теоретично-розрахункові положення теми.
Податок на прибуток за своєю економічною сутністю є прямим податком. Його розмір прямо залежить від розміру прибутку платника.
Об'єктом оподаткування податком на прибуток для резидентів є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду;
У вигляді формули запишемо таким чином:
ОП =
·Д –
·В,
де ОП - об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств;

·Д - сума доходів звітного періоду без ПДВ;

·В - сума витрат звітного періоду без ПДВ.
Доходи – загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі у виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами.
Доходи визначаються на підставі первинних документів, що підтверджують отримання платником податку доходів, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом ІІІ Податкового кодексу..

Доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, включаються до доходів звітного періоду та складаються з :
- доходу від операційної діяльності;
- інших доходів.
У вигляді формули запишемо таким чином:

·Д = ОД + ІД, де

·Д - сума доходів звітного періоду без ПДВ;
ОД – дохід від операційної діяльності без ПДВ;
ІД – інші доходи без ПДВ.
Дохід від операційної діяльності визнається в розмірі договірної (контрактної) вартості та включає:
1. дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг, у тому числі винагороди комісіонера (повіреного, агента тощо);
* дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар, на підставі первинних документів, що підтверджують отримання платником податку доходів;
* дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.
2. дохід банківських установ
Інші доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, включають:
доходи у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, процентів, роялті, від володіння борговими вимогами;
доходи від операцій оренди чи лізингу;
суми штрафів та/або неустойки чи пені, фактично отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду;
вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, визначена на рівні не нижче звичайної ціни, суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, безнадійної кредиторської заборгованості;
суми поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, що залишаються неповерненими на кінець такого звітного періоду, від осіб, які не є платниками цього податку (в тому числі нерезидентів), або осіб, які мають пільги з цього податку;
доходи, не враховані при обчисленні доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному податковому періоді;
дохід від реалізації необоротних матеріальних активів, майнових комплексів, оборотних активів;
інші доходи платника податку за звітний податковий період.
Для визначення об'єкта оподаткування не враховуються доходи:
сума попередньої оплати та авансів, отримана в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг;
суми податку на додану вартість, отримані/нараховані платником податку на додану вартість, нарахованого на вартість продажу товарів, виконаних робіт, наданих послуг за винятком випадків, коли підприємство - продавець не є платником податку на додану вартість
суми коштів у частині надміру сплачених податків та зборів, що повертаються або мають бути повернені платнику податку з бюджетів, якщо такі суми не були включені до складу витрат;
вартість основних засобів, безоплатно отриманих платником податку з метою здійснення їх експлуатації у разі якщо такі основні засоби отримані за рішенням центральних органів виконавчої влади або рішень місцевих органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, прийнятих у межах їх повноважень;
номінальна вартість взятих на облік, але неоплачених (непогашених) цінних паперів, які засвідчують відносини позики;
основна сума отриманих кредитів, позик.
інші, зазначені в статті 136 Податкового кодексу України.

Витрати виробництва та обігу - це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбані таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.
Витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, складаються із:
витрат операційної діяльності
інших витрат
У вигляді формули запишемо таким чином:

·В = ОВ+ІВ,
де
·В – витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств без ПДВ
ОВ - витрати операційної діяльності без ПДВ;
ІВ – інші витрати без ПДВ.
Витрати операційної діяльності включають:
собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг;
витрати банківських установ.

Витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку
Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.
Інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку.
Собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з витрат, прямо пов'язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг, а саме:
прямих матеріальних витрат;
прямих витрат на оплату праці;
амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг;
загальновиробничих витрат, які відносяться на собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
вартості придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг;
інших прямих витрат, у тому числі витрат з придбання електричної енергії (включаючи реактивну).
До складу інших витрат включаються:
адміністративні витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством;
витрати на збут, які включають витрати, пов'язані з реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг;
інші операційні витрати, що включають, зокрема:
а) витрати за операціями в іноземній валюті,;
б) амортизацію наданих в оперативну оренду необоротних активів;
в) інші витрати операційної діяльності, пов'язані з господарською діяльністю, у тому числі,суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
фінансові витрати, до яких належать витрати на нарахування процентів (за користування кредитами та позиками, за випущеними облігаціями та фінансовою орендою);
інші витрати звичайної діяльності, не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, зокрема:
а) суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій в розмірі, що не перевищує чотирьох відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року;
суми витрат, не віднесені до складу витрат минулих звітних податкових періодів у зв'язку з втратою, знищенням або зіпсуттям документів, що підтверджують здійснення витрат, та підтверджених такими документами у звітному податковому періоді.
Не включаються до складу витрат:
витрати, не пов'язані з провадженням господарської діяльності, а саме витрати на:
організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків. Це не стосується платників податку, основною діяльністю яких є організація прийомів, презентацій і свят за замовленням та за рахунок інших осіб;
суми попередньої (авансової) оплати товарів, робіт, послуг;
витрати на погашення основної суми отриманих позик, кредитів;
витрати на придбання, виготовлення, будівництво, реконструкцію, модернізацію та інше поліпшення основних засобів.
Сума витрат, що пов'язана з ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів, у тому числі орендованих у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, відноситься платником податку до складу витрат
суми податку на прибуток, податку на додану вартість, включеного до ціни товару (роботи, послуги), що придбаваються платником податку для виробничого або невиробничого використання, податків на доходи фізичних осіб, які відраховуються із сум виплат таких доходів
витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку.;
інші витрати, передбачені Податковим кодексом

Основна ставка податку згідно Податкового кодексу становить 18%.

Податок нараховується платником самостійно за ставкою від податкової бази.
Податковою базою визнається грошове вираження об'єкта оподаткування податком на прибуток.
Для визначення суми податку на прибуток використовують формулу:
ПП = ОП Ч Ст ПП% / 100%,
де ПП -
· нарахованого податку на прибуток підприємств
ОП - обєкт оподатковування податком на прибуток підприємств
Ст ПП% – ставка податку на прибуток у %
Базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал або календарний рік у разі сплати щомісячних авансових внесків.
Платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток не пізніше 30 числа звітного місяця. Авансові внески сплачуються у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.
У разі, якщо платник податку, який сплачує авансовий внесок, за підсумками першого кварталу звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток, він має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за перший квартал. Такий платник податку авансових внесків у другому-четвертому кварталах звітного (податкового) року не здійснює, а податкові зобов’язання визначає на підставі податкової декларації за підсумками першого півріччя, трьох кварталів та за рік. Декларація подається до контролюючого органу протягом 40 календарних днів після останнього календарного дня кварталу.
Платники податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року, тобто новостворені та платники податку, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний (податковий) період не перевищують 10 мільйонів гривень, сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році та не сплачують авансового внеску.
У складі річної податкової декларації платником податку подається розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у наступні дванадцять місяців. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов’язань. При цьому 12-місячний період для сплати авансових внесків визначається, починаючи з березня поточного звітного (податкового) року по лютий наступного звітного (податкового) року включно. 
Вибір варіанту завдання практичної роботи
Порядковий номер
студента за списком у журналі групи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


11
12
13
14
15
16
17
18
19
20


21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Номер варіанту
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Підведення підсумків заняття та оцінка виконаної роботи
Після виконання практичної роботи проводиться усний її захист. Оцінювання результатів розв'язання завдань практичної роботи здійснюється за двобальною шкалою: «зараховано», «незараховано».
Практична робота зараховується, якщо:
робота виконана в повному обсязі;
наведений вірний розрахунок та правильна відповідь на поставлене завдання;
наведені формули та пояснення скорочень, що використовуються у них;
послідовність дій виконання завдання правильна;
здійснено пояснення та наведені відповідні висновки.
Згідно з модульно-рейтингової системи оцінювання виконання практичної роботи здійснюється таким чином:
- студент отримує 1 бал - якщо практична робота виконана під час практичного заняття та зарахована викладачем;
- студент отримує 0 балів - якщо практична робота виконана і зарахована викладачем несвоєчасно.
Без виконаної та зарахованої практичної роботи студент не допускається до ПМК або Екзамену.

Приклад

Приклад. Розрахувати суму витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток за такими даними:
За звітний період собівартість придбаних та реалізованих товарів - 6000 грн. (з ПДВ), сума коштів, перерахованих до благодійного фонду - 5000 грн., витрати на рекламу реалізованих товарів - 4000 грн., нараховано і сплачено відсотки за користування банківським кредитом - 10000 грн., здійснена попередня оплата за товар - 6000 грн. (з ПДВ). Об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств за попередній звітний рік становив 50000 грн.

Розв'язок:

·В = ОВ+ІВ,
де
·В – витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств без ПДВ
ОВ - витрати операційної діяльності без ПДВ;
ІВ – інші витрати без ПДВ

ОВ = 6 000 – 6000 х 20%/120% = 5 000 (грн.)
Розраховуємо 4 % від оподатковуваного прибутку попереднього звітного року:
000 х 0,04 = 2 000 (грн.)
Отже, до складу витрат звітного періоду можна віднести тільки 2000 грн. із 5000 грн., добровільно перерахованих до благодійного фонду.
ІВ = 4 000 + 10 000 = 14 000 (грн.)

·В = 5 000 + 2 000 + 14 000 = 21000 (грн.)
Відповідь: витрати, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування складають 21 000 грн.

Практичні завдання

Практичне завдання 1. Необхідно обчислити суму доходу звітного періоду, що враховується при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток виходячи з даних, наведених в таблиці1:
Новостворене підприємство є платником податку на прибуток підприємств на загальній системі оподаткування і зареєстровано платником ПДВ. Протягом звітного періоду підприємство має наступні показники для обчислення доходів (всі показники умовні):
Таблиця 1

Дата
Зміст господарської операції
Варіант
1 і 6
2 і 7
3 і 8
4 і 9
5 і 10
Сума, грн.

1.
06.02
Відвантажено товари покупцю, що підтверд-жено первинними документами (визнано перехід прав власності)

240 000
(з ПДВ)


246 000
(з ПДВ)

252 000
(з ПДВ)

258 000
(з ПДВ)

264 000
(з ПДВ)


01.03
Зарахування коштів від покупця за відванта-жений товар (банківська виписка від 01.02)


2.
04.03
Отримано пеню, згідно порушеного договору підприємством “Крокус” (банківська виписка від 04.03)
5 000

5 100
5 200
5 300
5 400

3.
10.05
Зараховано кошти за отриманою безпо-воротною фінансовою допомогою (банківська виписка від 10.05)
10 000

10 500
10 700
10 800
10 900

4.
15.07
Зарахування коштів: дивіденди, отримані від резидента (банківська виписка від 15.07)
4 000

4 050
4 100
4 150
4 200

5.
12.10
Отримано попередню оплату за продукцію.
Відвантаження товарів покупцю здійснено 02.12 поточного року
120 000
(з ПДВ)
122 000
(з ПДВ)
120 500
(з ПДВ)
124 000
(з ПДВ)
122 800
(з ПДВ)

6.
20.12
Отримано доходи від операцій оренди (акт від 20.12)
6 000
(з ПДВ)
6 300
(з ПДВ)
6 600
(з ПДВ)
6 900
(з ПДВ)
7 200
(з ПДВ)


Практичне завдання 2. Підприємство є платником податку на прибуток підприємств на загальній системі оподаткування і зареєстровано платником ПДВ. Оподатковуваний прибуток за попередній звітний рік становив 300 тис. грн.
Протягом звітного періоду на підприємстві були здійснені наступні витрати (всі показники умовні), наведені в таблиці 2:
Таблиця 2

Дата
Зміст господарської операції
Варіант
1 і 6
2 і 7
3 і 8
4 і 9
5 і 10
Сума, грн.

1.
09.01.
Придбано сировину для виробництва про-дукції, що підтвердже-но первинними доку-ментами (весь обсяг виготовленої продукції було реалізовано 20.02 (підтверджуючі доку-менти свідчать про перехід права власності)60 000
(з ПДВ)66 000
(з ПДВ)72 000
(з ПДВ)75 000
(з ПДВ)78 000
(з ПДВ)

2
20.02
Виявлено витрати минулих податкових періодів, що не були враховані та які підтверджено первин-ними документами
15 000

15 10015 200
15 300
15 400

3
28.02
Перераховано аванс за сировину для гос-подарської діяльності (платіжне доручення від 28.02).
120 000
(з ПДВ)
124 000
(з ПДВ)
126 000
(з ПДВ)
128 000
(з ПДВ)
130 000
(з ПДВ)

4.
06.03.
Перераховано благо-дійний внесок дитячому будинку згідно листа (платіжне доручення від 06.03)


15 00016 000


8 000


10 000


12 000

5.
30.03
Реалізовано основні засоби, що підтверд-жено первинними документами.

16 800
(з ПДВ)


16 850
(з ПДВ)

16 900
(з ПДВ)

16 950
(з ПДВ)

17 000
(з ПДВ)


Необхідно: Розрахувати суму витрат підприємства, що враховується при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток.

Практичне завдання 3. ТОВ «Антей» є платником податку на прибуток підприємств на загальній системі оподаткування і зареєстровано платником ПДВ.
За підсумками попереднього звітного року результати господарської діяльності ТОВ були наступними:
Доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток за рік - 11 000 тис. грн.
Витрати, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування за рік - 7 500 тис. грн.
Сукупна балансова вартість всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на кінець попереднього року становили 700  тис. грн.
За перший квартал звітного року результати господарської діяльності ТОВ характеризуються даними, наведеними в таблиці 3:
Таблиця 3
№ з/п

Показник
Варіант1 і 6
2 і 7
3 і 8
4 і 9
5 і 10Сума, тис. грн.

1
Доходи від операційної діяльності
9 250
9 300
9 400
9 390
9 500

2
Інші доходи
850
900
920
910
840

3
Собівартість реалізованої продукції
7 000
7 200
7 250
7 060
6 800

4
Інші витрати
4 000
4 100
3 900
4 200
4 020

Протягом ІІ кварталу звітного року підприємство здійснило такі операції, інформація про які наведена в таблиці 4.
Таблиця 4

Дата
Зміст господарської операції
Варіант
1 і 6
2 і 7
3 і 8
4 і 9
5 і 10
Сума, тис. грн.

1.
21.04
Відвантажено продук-цію «Б» підприємству “Обрій” (платнику податку на прибуток на загальній системі оподаткування), що підтверджено документами про перехід прав власності
3 360
(з ПДВ)


3 390
(з ПДВ)

4 200
(з ПДВ)

4 260
(з ПДВ)

4 500
(з ПДВ)


23.04
Отримано оплату за продукцію «Б», відвантажену підприємству «Обрій»


2.
20.04
Придбано сировину для виробництва продукції “С”, що підтверджено первин-ними документами (виготовлена продукція була реалізована)

1 200
(з ПДВ)


1 260
(з ПДВ)


1 290
(з ПДВ)

1 320
(з ПДВ)

1 350
(з ПДВ)

3
30 04
Перераховано аванс за сировину для виробництва продукції «А»
2 400 
(з ПДВ)

2 420
(з ПДВ)

2 450
(з ПДВ)

2 460
(з ПДВ)

2 470
(з ПДВ)

4.
30.04
Нараховано і виплачено заробітну плату працівникам, зайнятим виробництвом про-дукції (вся виготовлена даними працівниками продукція була реалізована у звітному періоді, документи свідчать про перехід права власності). (платіжне доручення від 30.04)

450

460
470
490
500Нараховано на ФОП і сплачено в бюджету єдиний соціальний внесок (платіжне доручення від 30.04)
165
170
180
190
200Нараховано і сплачено в бюджет податок на доходи фізичних осіб (платіжне доручення від 30.04)


62 


64


68


70


72

5.
20.01
10.06
Списано з поточного рахунку кошти за ремонт основних засобів господарського призначення108 
(з ПДВ)
114
(з ПДВ)102
(з ПДВ)96
(з ПДВ)90
(з ПДВ)

6.
25.05
Безоплатно отримано товари від підприє-мства “Діамант”, що підтверджено доку-ментами
800 
(без ПДВ)

750
(без ПДВ)

690
(без ПДВ

720
(без ПДВ

805
(без ПДВ)

7.
20.06
Виявлено витрати на збут минулих податкових періодів, які не були враховані та які підтверджені документально
82
84
86
75
72

8
01.04-30.06
Нарахована амортизація за звітний квартал
300 
250
270
290
310

9.
20.06
Отримано передоплату за продукцію «С»
4 800
(з ПДВ)

4 500
(з ПДВ)
4 200
(з ПДВ)
5 100
(з ПДВ)
5 040
(з ПДВ)


29.06
Відвантажено про-дукцію «С» підприє-мству - платнику податку на прибуток на загальній системі оподаткування), що підтверджено докумен-тами про перехід прав власності


Необхідно:
1. Визначити, чи повинен платник сплачувати авансові платежів з податку на прибуток підприємств протягом звітного року. Відповідь пояснити.
2. Визначити результат діяльності підприємства за І квартал поточного року.
3. Визначити суму доходів та витрат підприємства за І півріччя поточного року, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток.
4. Розрахувати суму податку на прибуток підприємств, що підлягає сплаті за І півріччя.

Практичне завдання 4. Підприємство є платником податку на прибуток підприємств на загальній системі оподаткування і зареєстровано платником ПДВ. На балансі підприємства обліковуються комп’ютери, що використовуються в господарській діяльності.
Первісна вартість комп’ютерів вказана в таблиці 5 за варіантами, ліквідаційна вартість встановлена у розмірі 10% від первісної, очікуваний термін корисного використання 2 роки.
В обліковій політиці підприємства зазначено, що для 4 групи обрано кумулятивний метод нарахування амортизації.
Таблиця 5
№ з/п

Показник
Варіант1 і 6
2 і 7
3 і 8
4 і 9
5 і 10Сума, грн.

1
Первісна вартість комп'ютерів
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000

Необхідно:
1. Визначити вартість, що амортизується, місячну та річну суму амортизаційних відрахувань за перший і другий роки експлуатації.

Домашнє завдання
Завдання 1. Необхідно вирішити ситуацію щодо обчислення суми податку на прибуток, яка підлягає сплаті у звітному періоді виходячи з наступних даних:
Підприємство “Лотос” займається продажем продукції “А”, яку воно виготовляє на власних виробничих потужностях. Підприємство є платником податку на прибуток підприємств на загальній системі оподаткування і зареєстровано платником ПДВ.
Доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування за попередній рік у декларації відображено в сумі 10 400 тис. грн. Об’єкт оподаткування від усіх видів діяльності за попередній рік відображено в сумі - 4000 тис грн. (збиток).
Сукупна балансова вартість всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок року становила 500 000 грн.
За підсумками І кварталу поточного року підприємством «Лотос» у декларації, поданій за І квартал задекларовано доходи у сумі 11900 тис грн, витрати операційної діяльності 6200 тис грн, інші витрати – 2100 тис грн.
Протягом другого кварталу підприємство здійснило наступні операції, наведені в таблиці 5 (залишків незавершеного виробництва і готової продукції на складі на початок періоду не було) (всі показники умовні):
Таблиця 5

Дата
Зміст господарської операції
Сума, грн.

1.
10.04
Відвантажено продукцію підприємству “Рось”, що підтверджено первинними документами (визнано перехід права власності на реалізовану продукцію)
9 840 000
(з ПДВ)

2.
01.04-30.06
Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим виробництвом продукції “А”, а також нараховано єдиний соціальний внесок (відомість нарахування заробітної плати)
106 000


3.
01.04-30.06
Прямі матеріальні витрати та загальновиробничі витрати на виготовлення продукції «А»
4500 000
(без ПДВ)

4.
01.04-30.06
Нарахована амортизація основних засобів загально виробничого значення.

80 000


5.
01.04-30.06
Амортизація обладнання, задіяного у виробництві продукції “А”
88 000


6.
30.05
Сплачено орендну плату за оренду торгівельних приміщень відповідно до договору (платіжне доручення від 30.05)
4 800
(з ПДВ)

7.
28.06
Списано витрати на ремонт основних засобів виробничого призначення (акт від 28.06)
78 000
(з ПДВ)

Необхідно:
1. Визначити суму доходів та витрат підприємства за звітний період поточного року, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток.
2. Розрахувати суму податку на прибуток підприємств, що підлягає сплаті до бюджету. Вказати строки розрахунків з бюджетом.
Всі розрахунки пояснити, посилаючись на чинне законодавство.

Завдання 2. Підприємство є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах і зареєстровано платником ПДВ. За минулий рік в декларації з податку на прибуток підприємством відображено збиток у розмірі 2000 грн.
Протягом першого кварталу звітного року на підприємстві були здійснені наступні господарські операції, зміст яких наведено в таблиці 6.
Таблиця 6

Дата
Зміст господарської операції
Сума, грн./ дол. США

1.
10.01
Відвантажено продукцію “А” покупцю, що підтверджено первинними документами (визнано про перехід прав власності покупцю)
500 000
Собівартість виготовленої продукції “А” :
вартість придбаної сировини та напівфабрикатів
вартість послуг підприємства за доставку придбаної сировини на склад (акт приймання-передачі наданих послуг від 15.01)
заробітна плата працівників, зайнятих виробництвом продукції, з нарахуваннями
амортизація основних засобів, що використовуються в основній діяльності (за звітний період)

200 000
50 000


63 000

8 000По 100% виготовленої продукції визнано доходи від реалізації


2.
09.02
Придбано товари “Б”, що підтверджено первинними документами
84 000
(з ПДВ)


15.02
Реалізовано товари “Б” підприємству - платнику податку на прибуток на загальній системі оподаткування, що підтверджено документами (визнано перехід прав власності на товари)
120 000
(з ПДВ)


3.
22.03
Зарахування коштів дивідендів, отриманих від нерезидента
(курс НБУ на дату зарахування коштів на рахунок становив 11,2 грн./ за 1 долар США), банківська виписка від 22.03
5 250 дол США


4.
25.03
Отримано на поточний рахунок суму штрафу, визначеного за рішенням арбітражного суду (банківська виписка від 25.03)
25 000

5.
29.03
Нарахована заробітна плата загальновиробничому та адміністративному персоналу
128 000

6.
29.03
Перераховано податок на доходи фізичних осіб до бюджету (платіжне доручення від 29.03)
27 600


Необхідно:
1. Визначити чи є підприємство платником авансових внесків з податку на прибуток у звітному році? Відповідь пояснити.
2. Визначити суму доходів та витрат підприємства, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток за звітний період поточного року
3. Розрахувати суму податку на прибуток підприємств, що підлягає сплаті до бюджету за звітний період.

Контрольні запитання
Яка основна ставка податку на прибуток підприємства згідно Податкового кодексу?
Які доходи включаються до складу доходів, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств?
Які витрати включаються до складу витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств?
Які доходи не враховуються при обчисленні доходів, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств?
Які витрати не враховуються при обчисленні витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств?
Які особливості включення до витрат звітного періоду витрат на ремонт і реконструкцію основних засобів?
Які особливості включення до витрат звітного періоду (року) сум коштів добровільно перерахованих неприбутковим організаціям?
Як обчислити суму податку на прибуток, що підлягає перерахуванню (сплаті) до бюджету.
Який механізм декларування і сплати податку на прибуток?
13PAGE 15


13PAGE 141415
15

Приложенные файлы

  • doc 15868565
    Размер файла: 235 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий