ТЕСТ по геод каз

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ГЫЛЫМ ЖАНЕ
БИЛИМ МИНИСТИРЛИГИ

Пан бойынша тест тапсырмалары
«ГЕОДЕЗИЯ»
(пан атауы)
(Мемлекеттик аттестация)

Топ багыттарына
ушин арналган ____
(багыттар тизбеси)


Жане мамандыкка
(мамандык тизбеси)

Курастырган:
_____________________
(Гылыми атагы кызымети ААЖ)Парак саны________
Тест тапсырмалар саны _200.________


Геодезия пани бойынша гылым жане билим беру министрлигине тесттик тапсырмалар тизими.


$$$ 1
Жер бетинин пишини мен колемдерин жане онын жеке боликтерин олшейтин гылым:
А) География.
В) Геодезия.
С) Геология.
D) Геофизика.
Е) Геоботаника.

$$$ 2
Геодезиялык адис арекеттерди келеси тизбекпен озине косады:
А) Курастыру, олшеу, есептеу, колдану.
В) Колдану, олшеу, есептеу, курастыру.
С) Олшеу, есептеу,курастыру, колдану.
D) Олшеу,курастыру, есептеу, колдану.
Е) Есептеу, колдану,олшеу, курастыру.

$$$ 3
Алемдик мухит суларынын бети (денгейлик бети ) ойша курлык аркылы созылган, ол дене бетин курайды. Дене калай аталады:
А) Жер шары.
В) Эллипсоид.
С) Сфера.
D) Геоид.
Е) Жер.

$$$ 4
Жергиликти орыннын горизонталды жазыктыгына сызыктардын ортогоналды проекциялары арасындагы бурышты не деп атайды:
А) Горизонталды бурыш.
В) Ылди.
С) Ылди бурышы.
D) Вертикалды бурыш.
Е) Румб.
$$$ 5
Горизонталды жазыктыкка жергиликти орыннын сызыгы мен онын ортогоналды проекциясынын арасындагы бурыш:
А) Горизонталды бурыш.
В) Вертикалды бурыш.
С) Ылди бурыш.
D) Дирекциялык бурыш.
Е) Азимут.

$$$ 6
Узындыгы 100м жане ылди бурышы 60°, жергиликти жер сызыктарынын горизонталды салындысын тап:
А) 30м.
В) 50м.
С) 70м.
D) 100
Е) 200м.

$$$ 7
Жер бетинин болигинин жазыктыгындагы ортогоналды проекциясындагы киширейтилген бейнеси:
А) Карта.
В) Профиль.
С) План.
D) Сызба.
Е) Абрис.

$$$ 8
Жер бетинин толык немесе белгили бир болигин жазыктыктагы картографиялык проекция туриндеги киширейтилген бейнеси:
А) Карта.
В) Профиль.
С) План.
D) Сызба.
Е) Абрис.

$$$ 9
Планда сызык узындыгы 1,3см, ал жергиликти жердин осы сызыгынын горизонталды салындысы 260м болса, планнын сандык масштабын есептениз:
А) 1: 200.
В) 1: 1 000.
С) 1: 2 000.
D) 1: 10 000.
Е) 1: 20 000.

$$$ 10
Остик меридианнын (абсцисс оси) немесе соган паралель сызыктын солтустик багытынан сагат тилинин журиси бойынша берилген сызыкка дейнги бурыш:
А) Румб.
В) Дирекциялык бурыш.
С) Магниттик азимут.
D) Географиялык азимут.
Е) Нукте бойлыгы.

$$$ 11
Жакын жаткан меридианнан бастап берилген сызыкка дейинги бурыш:
А) Географиялык азимут.
В) Магниттик азимут.
С) Румб.
D) Дирекциялык бурыш.
Е) Нукте бойлыгы.

$$$ 12
Горизонталды бурышты куратын он жане сол жак багытындагы дирекциялык бурыштар 100° жане 30° тен. Горизонталды бурыш манин есептениз:
А) 290є.
В) 70є.
С) 130є.
40є.
Е) 110є.

$$$ 13
Жергиликти жердин берилген нуктесинен туктеуш сызык бойымен денгейлик беткедейнги аракашыктык:
А) Горизонталды салынды.
В) Нукте бииктиги.
С) Сызык узындыгы.
D) Осимше.
Е) Салынды.

$$$ 14
Нуктелердин бииктик айырмашылыгы:
А) Горизонталды салынды.
В) Нукте бииктиги.
С) Сызык узындыгы.
D) Осимше.
Е) Салынды.

$$$ 15
Барлык жер бетинин немесе онын манызды болигинин жазыктыктагы картографиялык проекциясында курастырылган киширейтилген бейнеси:
А) Карта.
В) План.
С) Профиль.
D) Сызба.
Е) Абрис.

$$$ 16
Бир келки бииктикте отетин нуктелер жиынтыгы калай аталады:
А) Вертикаль.
В) Горизонталь.
С) Тура сызык.
D) Кисык сызык.
Е) Горизонталды салынды.

$$$ 17
Егер салынды (S) 100м, ал жер бедеринин кескиндер бииктиги (h) 5м сайын болса, сызык ылдиын есептениз (и) мындаганда:
А) 0,05.
В) 0,5.
С) 5.
D) 50.
Е) 0,050.

$$$ 18
(Геодезиядагы) Жазыктыктагы тикбурышты жуйели координаталардагы абцисса оси (X) жане ордината оси (Y):
А) Остик меридиан жане экватор.
В) Экватор жане остик меридиан.
С) Вертикаль жане горизонталь.
D) Горизонталдар жане вертикалдар.
Е) Узындыктар жане бииктиктер.

$$$ 19
Координаталар осиндеги ортогоналди проекциянын горизонтальсалындысы:
А) Нуктелердин бииктиги .
В) Координаталар осимшеси (
·
· жане
·
·).
С) Сызыктын узындыгы.
D) Салынды.
Е) Уйлесим.$$$ 20
Егер
·а=200м,
·в=300м, Уа=50м, Ув=150м болса, (13 EMBED Equation.3 1415) АВ сызыгынын дирекциялык бурышын есептениз:
А) 315є.
В) 225є.
С) 135є.
D) 45є.
Е) -45є.

$$$ 21
Егер XА=-300м, XВ=-200м, ал дирекциялык бурыш (13 EMBED Equation.3 1415АВ) 24013 EMBED Equation.3 1415-ка тен болса, АВ (SАВ) аракашыктыгын есептениз:
А) 100м.
В) 200м.
С) 50м.
D) 150м.
Е) 300м.

$$$ 22
Егер А(Х13 EMBED Equation.3 1415) нуктесинин координатасы 50м-ге, ал АВ(13 EMBED Equation.3 1415) сызыгынын координата осимшеси 150м-ге тен болса, В(Х13 EMBED Equation.3 1415) нуктесинин Х координатасын есептениз:
А) -100м.
В) +100м.
С) -150м.
D) +150м.
Е) -200м.

$$$ 23
Теодолиттик тусирис процеси мыналардан турады:
А) Полигондагы бурыштар мен тусиристеги журистердин сызыктарын олшеу:
В) Ситуацияны тусиру жане абриске кирису.
С) Сызыктар мен бурыштарды олшеп, абриспен геодезиялык тор схемасын
куру.
D) Жерди зерттеп , сол жерлерге нуктелерди бекитип, бурыштар мен
сызыктарды олшеп, ситуацияны тусиру.
Е) Ситуацияны алдын-ала жерде бекитилген нуктелер бойынша бурыштар мен
узындыктарды олшеу аркылы ситуацияны тусирип, горизонталь тусирис
жоспарын куру.


$$$ 24
Полигондармен журистердеги сызыктарды олшеу ушин колданылатын аспаптардын кателиктери аспау керек:
А) 1:5000
В) 1:2000
С) 1:1000
D) 1:400
Е) 1:200

$$$ 25
Полигондар мен журистердеги бурыштарды олшейтин теодолиттердин кателиктери мынадан аспау керек:
А) 3013 EMBED Equation.3 1415
В) 1513 EMBED Equation.3 1415
С) 1013 EMBED Equation.3 1415
D) 513 EMBED Equation.3 1415
Е) 113 EMBED Equation.3 1415

$$$ 26
Теодолит аспабынын кай болиги горизонталды салынды ролинде болады:
А) Штатив басы.
В) Устел.
С) Горизонталды донгелектин алидадасы.
D) Горизонталды донгелектин лимбы.
Е) Горизонталды донгелек кезиндеги денгей.

$$$27
Цилиндрлик денгейдин геометриялык оси:
А) Нол-пунктен отетин, цилиндлык денгей догасына жанама.
В) Нол-пунктен отетин, цилиндлык денгей дога радиусы.
С) Денгей копиршесинин ортасына жанама.
D) Нол-пункт денгейинен отетин сызык.
Е) Денгей копиршегинин ортасынан отетин тиктеуиш сызык.

$$$ 28
Олшеу кезинде горизонталды бурыш калай олшенеди:
А) Горизонталды донгелек лимбы бойынша есеп.
В) Олшенетин бурыштын он жане сол жак багыттарынын есептер косындысы.
С) Олшенетин бурыштын он жане сол жак багыттарынын есептер айырмашылыгы.
D) Олшенетин бурыштын сол жане он жак багыттарынын есептер айырмашылыгы.
Е) Горизонталды бурыш лимбы бойынша екеселеу есеп мани.

$$$ 29
2Т30 теодолитинин горизонталды жане вертикалды донгелектеринин шакили (шкала)бойынша дал есеп:
А) 1°.
В) 10'.
С) 01'.
D) 0'.5.
Е) 0'.1.

$$$ 30
Теодолиттин вертикалды осимен лимб ортасынын уйлеспеуи:
А) Вертикалды бурыш.
В) Жиптер торы.
С) Коллимациялык кателик.
D) Алидада эксцентритети.
Е) Жиптер торынын параллаксы.

$$$ 31
2Т30 теодолитинин коллимациялык катеси кандай олшемнен аспауы тиис:
А) 00'.5.
В) 01'.0.
С) 01'.5.
D) 02'.0.
Е) 02'.5.

$$$ 32
Зат бейнесинин жипше торынын диафрагма жазыктыгымен кабыстырылмауы:
А) Алидада эксцентриситети.
В) Эквивалент линзасы.
С) Жипше торынын параллаксы.
D) Кремальера.
Е) Коллимациялык кате.

$$$ 33
Горизонталды бурышты толык тасилмен неше рет олшейди:
А) 1 рет.
В) 2 рет.
С) 3 рет.
D) 4 рет.
Е) 5 рет.

$$$ 34
Горизонтал салымындагы визирлык осинин вертикалдык донгелек лимбы жане вертикалды донгелектин алидадасы бойынша есеп:
А) Вертикалды бурыш.
В) Ылди бурышы.
С) Горизонталды бурыш.
D) Нолдин орны.
Е) Аспап горизонты.

$$$ 35
Теодолиттин горизонталды донгелектеги цилиндрлик денгейдин оси мен аспаптын вертикалды оси курайтын бурыш:
А) 90°.
В) 60°.
С) 45°.
D) 30°.
Е) 0°.

$$$ 36
Аспаптын горизонталды осимен вертикалды оси курайтын бурыш:
А) 90°.
В) 60°.
С) 45°.
D) 30°.
Е) 0°.

$$$ 37
Теодолиттин горизонталды осимен жипше торынын горизонталды сызыгы курайтын бурыш:
А) 90°.
В) 60°.
С) 45°.
D) 30°.
Е) 0°.

$$$ 38
Олшенетин сызыктын сонынан отетин вертикал жазыктык:
А) Лента.
В) Када (веха).
С) Лимб.
D) Рейка.
Е) Сызык бойы.$$$ 39
Узындыгы белгили олшеу аспаптарырынын жумыс лентасынын узындыгымен салыстыру:
А) Бир сызык бойынша бирнеше каданы орнату.
В) Тусирис.
С) Салыстыру(Компарирование).
D) Тузету.
Е) Уйлеспеушилик.

$$$ 40
Калыпты жагдайларда ЛЗ-20 шакилди (штрихти) лентамен олшенген аракашыктыктын салыстырмалы кателиги тен:
А) 1/500.
В) 1/1000.
С) 1/1500.
D) 1/2 000.
Е) 1/5 000.

$$$ 41
Лентамен олшеге келмейтин аракашыктыктар арасындагы салыстырмалы ауытку мани кандай болганда сызык узындыгынын орташа арифметикалык мани:
А) 1/500.
В) 1/1000.
С) 1/1500.
D) 1/2 000.
Е) 1/5 000.

$$$ 42
Теодолиттик тусиристеги контурлардын ситуациясын тусирудеги негизги тасилдер:
А) Техникалык, графикалык, аналитикалык.
B) Толык тасил, жартылай тасил, бакылау.
C) Аналитикалык, графикалык, механикалык.
D) Олшеп, есептеп, куру.
Айналу, перпендикуляр, полярлык, кертпе, какпа.

$$$ 43
Теодолиттик тусиристи полярлык тасилмен тусиргенде шекти кателик шамасы:
А) 01,5мин.
B) 00,5мин.
C) 01,0мин.
D) 02,0мин.
E) 04,0мин.

$$$ 44
Ситуацияны полярлык тасилмен тусиргенде горизонталь бурышты олшейди:
А) ДО жартылай тасилмен.
B) ДО жане ДС толык тасилмен.
C) ДС жартылай тасилмен.
D) ДС еки рет.
E) ДО еки рет.

$$$ 45
Бурыштык уйлеспеушилик шектен аспаса оны тузету ретинде улестируге болады:
А) Пропорционалды дал бурыштарды олшегенде.
B) Пропорционалды бурыш шамасын уйлеспеушилик белгисине.
C) Уйлеспеушиликтин белгисимен барлык бурыштарга.
D) Пропорционалды бурыштардын шамасына уйлеспеушиликтин карама-
карсы танбасымен.
E) Барлык бурыштарга тендей етип уйлеспеушиликтин кери танбасымен.

$$$ 46
Теодолиттик ашык журистеги (он жак бурыштар) бурыштардын теориялык соммасын кай формуламен есептейди:
А) 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415=180є*n.
B) 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415=13 EMBED Equation.3 1415+180є*n-13 EMBED Equation.3 1415сонг.
C) 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415=180є(n-2).
D) 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415=13 EMBED Equation.3 1415сонгы+180є*n-13 EMBED Equation.3 1415
E) 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415=13 EMBED Equation.3 1415сонгы+180є-13 EMBED Equation.3 1415

$$$ 47
“Х” осиндеги координаталар осимшеси кандай формуламен есептеледи:
А) 13 EMBED Equation.3 1415Х=S*cos13 EMBED Equation.3 1415.
B) 13 EMBED Equation.3 1415Х=S*sin13 EMBED Equation.3 1415.
C) 13 EMBED Equation.3 1415Х=S*td13 EMBED Equation.3 1415.
D) 13 EMBED Equation.3 1415Х=P*cos13 EMBED Equation.3 1415.
E) 13 EMBED Equation.3 1415Х=Hсонгы-Нбаст.

$$$ 48
“Х” осиндеги координаталар осимшесинин теориялык суммасы мына формуламен есептеледи:
А)13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415Хт=Н1+Н2.
B) 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415Хт=Нсонгы-Нбаст.
C) 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415Хт=Хсонгы-Хбаст.
D) 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415Хт=Хбаст -Хсонгы.
E) 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415Хт=Х1+Х2+..+Хn.

$$$ 49
Координаталар осимшесинде абсолютти уйлеспеушилик шектен аспаса, тузету туринде улестириледи:
А) Барлык осимшелерге тендей етип уйлеспеушиликке карама-карсы танбамен.
B) Горизонталь салындысынын узындыгына прпорционалды етип, арбир
осимшеге уйлеспеушилик танбасымен тарату.
C) Горизонталь салындысынын узындыгына прпорционалды етип, арбир
осимшеге уйлеспеушилик танбасына карама-карсы танбамен тарату тарату.
D) Олшенген жактарынын узындыгына дал пропорционалды.
E) Барлык осимшелерге тендей уйлеспеушилик танбасымен тарату.

$$$ 50
Тузетилген координаталар осимшесинин соммасы тен:
А) Журистеги сонгы нуктенин координатасына.
B) Журистеги бастапкы нуктенин координатасына,
C) Координаталар осимшесинин теориялык соммасына.
D) Координаталар осимшесинин практикалык соммасына.
E) Абсолютти уйлеспеушиликке.

$$$ 51
Теодолиттик журистеги дирекция бурыштары (горизонталь бурыштардын он жагында жаткан) кай формуламен есептеледи:
А) 13 EMBED Equation.3 1415к+1=13 EMBED Equation.3 1415k+180є-13 EMBED Equation.3 1415.
B) 13 EMBED Equation.3 1415к+1=13 EMBED Equation.3 1415k-180є+13 EMBED Equation.3 1415.
C) 13 EMBED Equation.3 1415к+1=13 EMBED Equation.3 1415n-180є-13 EMBED Equation.3 1415.
D) 13 EMBED Equation.3 1415к+1=13 EMBED Equation.3 1415k+180є+13 EMBED Equation.3 1415.
13 EMBED Equation.3 1415к+1=13 EMBED Equation.3 1415k-13 EMBED Equation.3 1415.
$$$ 52
Теодолиттик туйык журис сызыктарынын дирекция бурыштарынын дурыстыгын калай есептеп тексереди:
А) Бурыштардын теориялык соммасымен.
B) Бурыштардын практикалык соммасымен.
C) Бурыштык уйлеспеушиликпен.
D) Берилген дирекция бурышымен.
E) Биринши горизонталь бурышынын манимен.


$$$ 53
Координаталары бойынша жоспарда курылган еки нуктенин дурыстыгын, шекти ауыткуын горизонталды салындысымен тексереди.
А) 1мм.
B) 0,5мм.
C) 0,3мм.
D) 0,2мм.
E) 0,1мм.

$$$ 54
1 га аймак неше мІ-ка тен.
А) 100мІ.
В) 10мІ.
С) 100мІ.
D) 10000мІ.
Е) 100000мІ.

$$$ 56
1:5000 масштабта квадраттык палетканын бир кабыргасы 2мм болса, онда бир болимнин куны неше гектарга тен:
А) 0,1га.
В) 0,05га.
С) 0,01га.
D) 0,001га.
Е) 1га.

$$$ 57
Параллельдик палеткамен трапециянын контурынын ауданын олшегенде, орта сызыктардын косындысы 150м тен, ол палетканын туракты шамасы 2м тен. Контурдын ауданы неге тен:
А) 0,3га.
В) 300га.
С) 30га.
D) 3га.
Е) 0,03га.

$$$ 58
Кез келген турли фигураны айналдырып ауданды аныктайтын механикалык аспапты калай деп атайды:
А) Эккер.
В) Палетка.
С) Планиметр.
D) Эклиметр.
Е) Буссоль.

$$$ 59
Планиметрдин бир болигине келетин ауданынын атауы:
А) Планиметр болими.
В) Айналмалы рычаг узындыгы.
С) Планиметрдин болим
D) Полюстик рычаг
Е) Механикалык аудан.

$$$ 60
Планиметрдин болим багасы жане жоспардын масштабымен байланысы кай формуламен корсетиледи:
А) p=r*R*M.
B) p=r*M.
C) p=R*MІ.
D) p=r*R/MІ.
E) p=r*MІ.

$$$ 61
Планиметрдин бир болим багасынын салыстырмалы формуласы:
А) P=P(n1-n2)
B) P=P*n
C) P=P/n
D) P=P/n1-n2
E) P=r*R*M2

$$$ 62
Планиметрмен контур ауданын есептегенде, контурды неше рет айналдыру керек:
А) 1рет.
B) 2рет.
C) 3рет.
D) 4рет.
E) 6рет.$$$ 63
Планиметрмен жумыс истегенде, айналдыру жане полюстик рычагтар арасындагы бурыш неше градус болу керек:
А) 15є-тан-165є-дейин.
B) 20є-160є.
C) 25є-155є.
D) 30є-150є.
E) 400-1400.

$$$ 64
Контурлардын ауданын аныктау автоматикалык тасил деп саналады:
А) Аналитикалык.
B) Графикалык.
C) Графо-аналитикалык.
D) Механикалык.
E) Аралас.

$$$ 65
Далада жургизилетин жумыстарда бир нуктенин бииктигин баска жергиликти нуктелермен салыстырганда атайды:
А) Горизонтальдык тусирис.
В) Теодолиттик тусирис.
С) Буссольдык тусирис.
D) Вертикалдык тусирис.
Е) Ситуация контурларынын тусириси.

$$$ 66
Геометриялык нивелирлеуды орындайды:
А) Енкейтип коздейтин саулемен.
В) Радиобииктиктерин олшейтин саулемен.
С) Барометрмен.
D) Горизонталдык коздейтин саулемен.
Е) Аэросуреттердин стереопарасымен.

$$$ 67
«Алдынан»нивелирлейтин тасилде бииктик айырмашылыкты аныктайды:
А) Х=ib
В) Х=ab
С) Х=ba
D) Х=ГП-a
Е) Х13 EMBED Equation.3 1415=
·13 EMBED Equation.3 1415-H13 EMBED Equation.3 1415$$$ 68
Еки нуктенин бииктик айырмашылыктарын есептениз,егер артынгы рейканын саны 1435 мм, алдынгы рейканын саны 1735мм болса:
А) Х=+300 мм.
В) Х=-300 мм.
С) Х=+2035 мм.
D) Х=-100 мм.
Е) Х=+-100 мм.

$$$ 69
Геометриялык нивелирлеуде станциядагы аспап горизонтын АГ-есептеу, егер нуктенин бииктиги 13 EMBED Equation.3 1415м болса, осы нуктеде рейканын кара жагы бойынша есеп-1200 мм:
А) АГ=15,400 м.
В) АГ= 9,300 м.
С) АГ=11,700 м.
D) АГ= 5,600 м.
Е) АГ= 6,100 м.

$$$ 70
Нивелирдин негизги шарты кандай тексерумен байланысты:
А) Жип кылдары.
В) Донгелек денгей.
С) Вертикалдык ось.
D) Климальер.
Е) Кору дурбисинин визирлик оси.

$$$ 71
Н-3Книвелир типинде «К» деген арип нени корсетеди:
А) Донгелек.
В) Катты.
С) Кремальер.
D) Компенсатор.
Е) Тузететин.

$$$72
Н 3 жане Н3К нивелирде неше геометриялык оси бар:
А) 3 жане 2.
В) 3 жане 4.
С) 4 жане 3.
D) 3 жане 3.
Е) 4 жане 4.$$$ 73
РН – 3 нивелирлик рейканын ен киши болим саны:
А) 10 мм.
В) 1 мм.
С) 50 мм.
D) 1 дм.
Е) 1 м.

$$$ 74
Геометриялык техникалык нивелирлегенде бииктик айырмашылыктын ауыткуынын далдиги рейканын кара жане кызыл жактарынан есептегенде аспасын:
А) + 4 мм.
В) +- 3 мм.
С) +- 5 мм.
D) +- 10 мм.
Е) +- 1 мм.

$$$ 75
Нивелир журистерине бииктик айырмашылыгына тузетпе енгизиниз, егер уйлеспеушилик тен 21 мм, ол журисте станция саны – 7:
А) +- 3 мм.
В) – 3 мм.
С) +3 мм.
D) 2 – ден 4 мм дейин.
Е) + 7 мм.

$$$ 76
Нивелирлик журисте руксаттык уйлеспеушилик калай аныкталады:
А) 10
·L.
В) 5
·L.
С) 20
·L.
D) 30
·L.
Е) 50
·L.

$$$ 77
Еки белгили пунктин бииктиктери анык болса, бииктик айырмашылыгынын теоретикалык косындысы тен:
А)
· Хт = Н акыр – Нбос
В)
· Хт = Нбос – Накыр
С)
· Хт =
· Хпр
D)
· Хт = Н бос –
· Хпр
Е)
· Хт =
· Хпр + Јх$$$ 78
Трасса оси бойынша пикеттер аракашыктыгы тен:
А) 50 м.
В) 30 м.
С) 100 м.
D) 120 м.
Е) 150 м.

$$$ 79
Трассанын БББ – нан кисыктын ортасына дейинги ара кашыктыкты калай деп атайды:
А) Домер.
В) Тангенс.
С) Кисык.
D) Биссектриса.
Е) Радиус.

$$$ 80
Осы берилген терминдердин тизиминде кайсысы кисыктын элементине жатпайды:
А) Тангенс.
В) Кисыктын басына.
С) Биссектриса.
D) Кисык.
Е) Домер.

$$$ 81
Осы берилген терминдердин тизиминде кайсысы кисыктын негизги нуктелерине жатпайды:
А) Кисыктын радиусы.
В) Кисыктын басы.
С) Кисыктын ортасы.
D) Кисыктын соны.
Е) Мына тизиминде жок

$$$82
Домердин шамасын есепте , егер тангенс Т = 70, 00 м. Кисыктын узындыгы К = 135, 00 м.
А) Д = +- 5,00 м.
В) Д = - 5, 00 м.
С) Д = 5, 00 м.
D) Д = 65, 00 м.
Е) Д = +- 65, 00 м.

$$$ 83
Жоба сызыктын нуктелеринин бииктиги кай формуламен есептелинеди.
А) Нжоба = Нбос – и
· Sжоба.
В) Нжоба = Нбос + и
· Sжоба.
С) Нжоба = Нбос +– и
· Sжоба.
D) Нжоба = Нбос
· Sжоба.
Е) Нжоба = Нбос – Х.

$$$ 84
Жумыс бииктиктери (r) кай формуламен есептелинеди.
А) r = Нбос – и
· S.
В) r = Нбос + и
· S.
С) r = Нбос – Нжер.
D) r = Нжер – Нжоба.
Е) r = Накыргы – Нбастапкы.

$$$ 85
Нивелирлик трассаны техникалык журналга тусириси бакылау санына жалпыламасы:
А) 1.
В) 2.
С) 3.
D) 4.
Е) 5.

$$$86
Трассаны кескиндеу жумысынын корытындысы:
А) Абрис.
В) Нивелирдин техникалык журналы.
С) Далалык сызба, схемасы.
D) Жазба журналы.
Е) Бурышты олшеу жане ара кашыктык жазба журналы.

$$$ 87
Жердин бетин квадраттарга болип нивелирлегенде дала жумыстарын натижелерин кайда жазады:
А) Бииктиктер, координаталар ведомосине.
В) Техникалык нивелирлеу журналына.
С) Абриске.
D) Далалык схемасына.
Е) Пикетаждык журналына.

$$$ 88
Жердин бетин квадраттарга болип нивелирлегенде байланыс нуктелерин кай кезде тексереди:
А) Дала олшемдердин натижелерин камералдык ондегенде.
В) Квадраттарга болген жагдайда.
С) Коршилес стансаларда нивелирлегенде.
D) Нивелирлеу жумыстарын аяктаганда.
Е) Квадраттарга болмеген жагдайда.

$$$ 89
Квадраттардын уштарынын бииктиктерин есептейди:
А) Планиметрдин есептегиш роликтериндеги сан бойынша.
В) Тригонометриялык нивелирлеу натижелери аркылы.
С) Аспаптын горизонты АГ жане рейканын кара жагынан алынган сан аркылы.
D) Рейканын кара жане кызыл жактарынан сан бойынша.
Е) Рейканын кара жагынан «алга» тасили бойынша.

$$$ 90
Жер бедеринин горизонтальдардын интерполяциялау деген тасилдерине мына создердин кайсысы жатпайды:
А) Аналитикалык.
В) «Ортадан».
С) Графикалык (клетка кагаз).
D) Графикалык (параллельдик палетка).
Е) «Козбен шолу».

$$$ 91
Киын жер бедери жагдайында улкен бурыштын жер жагдайында устинги бетин иске асырады:
А) Квадратты коп станциалык..
В) Магистралды сызыктык журис.
С) Тригонометриялык нивелирлеу.
D) Гидростатикалык нивелирлеу.
Е) Барометрлик нивелирлеу.

$$$ 92
Кай тусирис тасилинде геодезиялык торлар жане ситуацияны аныктайтын тусирис бирге жургизиледи:
А) Теодолиттик тусирис.
В) Нивелирлик тусирис.
С) Мензулалык тусирис.
D) Тахеометрлик тусирис.
Е) Фототеодолиттик тусирис.

$$$ 93
Тахеометрлик тусиристе нивелирлеудин кандай тури колданылады:
А) Геометриалык.
В) Тригонометриялык.
С) Фотограмметрия.
D) Барометрлик.
Е) Гидростатикалык.

$$$ 94
Тахеометрлик тусирис курамына койылган максат:
А) Контурлык план.
В) Топографиялык план.
С) Карта.
D) Профиль.
Е) Абрис.

$$$ 95
Тахеометрлик тусиристерде кандай тасилмен горизонталдык жане ылди бурыштарды олшейди:
А) Толык тасилмен.
В) ДОЖ жане ДСЖ жартылай тасилмен.
С) ДО жартылай тасилмен.
D) Айналма тасилмен.
Е) Кайталау тасилмен.

$$$ 96
Тахеометрлик тусиристе ситуация жане жер бедерин тусиргенде бурыштарды кандай тасилмен олшейди:
А) Толык тасил.
В) ДС жартылай тасилмен.
С) ДО жартылай тасилмен.
D) Айналма тасилмен.
Е) Кайталау тасилмен.

$$$ 97
Тахеометрлик тусиристе ситуация жане жер бедерин тусиретин тасилдин тури:
А) Перпендикулярлык.
В) Сызыктык кертпе.
С) Бурыштык кертпе.
D) Полярлык тасил.
Е) Бир сызык бойынша.
$$$ 98
Тахеометрлик тусиристи жургизгенде бакылаулардын тизимдери кандай:
А) Горизонтальдык бурыштар, нолдин орны НО, бииктик айырмашылыктар, айансалардын аракашыктыктары, горизонт туйыкталмаганы.
В) Горизонтальдык бурыштар, бииктик айырмашылыктар, станциялардын
аракашыктыктары, аспаптын горизонты.
С) Горизонтальдык жане вертикальдык бурыштар, горизонттын
туйыкталмауы,нолдин орны НО,аспаптын горизонты.
D) Горизонтальдык жане вертикальдык бурыштар, нолдин орны НО, бииктик
айырмашылыктары жане пикеттердин аракашыктыктары.
Е) станция бииктиги, пикеттер бииктиктери, нолдин орны, аспаптын горизонты.

$$$ 99
Тахеометрлик нивелирлегенде мына формула h=StgV,бииктик айырмащылыктарды есептегенде кандай жагдайда колданады:
А) I >V.
В) I< V.
С) I=V.
D) V=0.
Е) I=0.

$$$ 100
Теодалиттин кыл жиптеримен аракашыктык олшегенде, онын шамасы салындыга дал деп саналады, егер ылди бурышы кандай шамадан аспаганда:
А) 1°.
В) 1,5°.
С) 2°.
D) 2,5°.
Е) 3°.

$$$ 101
Тахеометрлик тусиристе тура жане кери багыттарда бииктиктер айырмашылыктардын ауыткуы мынадан аспасын:
А) -0,5.
В) -1,0.
С) 100м-ге-4см.
D) 100м-ге-5см.
Е) 100м-ге-10см.$$$ 102
Тахеометрлик журисте бииктиктер айырмашылыктарды тенестиргенде тузетпелердин шамасы неден тауелди:
А) Бииктик айырмашылыгынын шамасынан.
В) Станциялардын аракашыктыктарынан.
С) Ауа райынан.

$$$ 103
Тахеометлик тусиристин планын курганда жергиликти жер бедеринин горизонтальдарын интерполяциялау тасили:
А) Аналитикалык.
В) Графикалык.
С) Козбен шолу.
D) Арнайы аспаппен колданады.
Е) Полярлык сауле тасили.

$$$ 104
Тахеометрлик журисте олшенген ылди бурыштардын далдиги:
А) 0,5'.
В) 1'.
С) 1,5'.
D) 2'.
Е) 2,5'.

$$$ 105
Мензулалык тусиристе кандай элемент олшенбей горизонталдык планшетте графикалык тасилмен курылады:
А) Горизонтальди салымдык.
В) Бииктик айырмашылыгы.
С) Сызыктын узындыгы.
D) Ылди бурышы.
Е) Горизонтальдык бурыш.

$$$ 106
Мензулалык тусиристин натижелери:
А) Контурлык план.
В) Топографиялык план.
С) Профиль.
D) Схема.
Е) Абрис.

$$$ 107
Олшем кателиктеринин теориясынын мак
·саттары:
А) олшем шамалардын мумкиндик манин есептеу, олшем натижелеринин далдигин багалау жане олшенген шамалардын функцияларын есептеу.
В) орташа квадраттык кателиктери,мумкиндик тузетпелер, олшенген шамалардын функциялары.
С) орташа квадраттык кателиктери жане олардын дурыс мандерин есептеу.
D) мумкиндик тузетпелерди аныктау,олшенген шамалардын мумкиндик мандерин донгелектелген кателиктери.
Е) олшенген шамалардын аныкталган кателиктеринин ауыткуын есептеу жане олардын орташа квадраттык кателиктери.

$$$ 108
Олшем натижелеринен жане накты олшем манимен айырмашылыгын атайды:
А) Тузетпе.
В) Кате.
С) Кателик.
D) Ауытку.
Е) Салыстырмалы кателик.

$$$ 109
Берилген жагдай бойынша абсалюттык шамасы койылган шектен аспайтын кателикти атайды:
А) Орескел.
В) Жуйели.
С) Кездейсок.
D) Оздик
Е) Аспаптык.

$$$ 110
Кателиктер бир неше рет олшегенде озгермесе, немесе бир зан бойынша озгергенде аталады:
А) Кездейсок.
В) Жуйели.
С) Орескел.
D) Тыс.
Е) Туракты.$$$ 111
Кателектер олшем натижелерине багынбаса жане де олардын кайда болуы ешкандай занга жатпаса, ал бирге аныкталган мумкиндик занга байланысты болса атайды:
А) Орескел.
В) Жуйели.
С) Кездейсок.
D) Озиндик.
Е) Тыс.

$$$ 112
Озгермеген жагдайда бир туынды шамалардын олшемдерин атайды:
А) Кездейсок.
В) Орескел.
С) Тендалдикти
D) Тендалдикте болмайды.
Е) Жуйели.

$$$ 113
Тендалдиктеги олшемдеринин далдигин сипаттайды:
А) Орта квадраттык кайтелик.
В) Салмак
С) Жузетпе.
D) Бир салмактын кателеги.13 EMBED Equation.3 1415
Е) Шекти кателик

$$$ 114
Тендалдиктеги олшемдеринде олшенген шаманын мумкиндик манин кай формуламен есептейди:
А)13 EMBED Equation.3 1415L=13 EMBED Equation.3 1415.
В) L =13 EMBED Equation.3 1415.
С)13 EMBED Equation.3 1415L=13 EMBED Equation.3 1415+13 EMBED Equation.3 1415.
D) m=13 EMBED Equation.3 1415.
Е) m=13 EMBED Equation.3 1415.
$$$ 115
Мумкиндик тузеткелердин косындасы тен:
А) Нолге.
В) Максималды.
С) Минималды.
D) Бирге.
Е) Шексшиз.

$$$ 116
Т-10 теодолитпен багыттарды олшегенде орта квадраттык кателик натижесеси 0,5 тен болу ушин неше толык тасил кажет:
А) 4.
В) 3.
С) 2.
D) -1.
Е) 6.

$$$ 117
Кез келген жагдайларда жургизилген олшемдер:
А) Тендалдикти.
В) Тендалдикти емес.
С) Кездейсок.
Д) Орескел.
Е) Жуйели.

$$$ 118
ОКК квадратына кери шаманы атайды:
А) Дисперсия.
B) Салмак.
C) Колем.
D) Коэффициент.
E) Мумкиндик тузетпе.

$$$ 119
Бир шаманын тен далдикте болмайтын олшемдер жагдайында сонгы мумкиндик мани деп есептейди:
А) Орта салмакты мани.
B) Орта арифметикалык мани.
C) Бир салмактын ОКК.
D) Олшем косындысы жане онын салмактары.
E) Орта салмактын манинин салмагы.
$$$ 120
Салмактарды мумкиндик тузетпелерге кобейтип косындысы тен:
А) Шексиз.
B) Максимумга.
C) Минимумга.
D) Нолге.
E) Бирге.

$$$ 121
Орта салмактын манин есептениз, егер бир салмактын орташа квадраттык кателиги 5 тен, ал салмактардын косындысы 4 тен болса:
А) 1.00.
В) 1.25.
С) 2.50.
D) 10.00.
Е) 15.00.

$$$ 122
Геодезиялык пландык торлар болинеди:
А) 1,2,3,4 кластык мемлекеттик торлар.
B) 1,2 разрядты жиилету торлар.
C) Тусирис торлар.
D) Жиилету торлар жане мемлекеттик торлар.
E) Мемлекеттик торлар , жиилету торлар жане тусирис торлар.

$$$ 123
Мемлекеттик геодезиялык торлар болинеди:
А) 1,2 разрядты жиилету торларга.
B) 1,2,3,4 кластык торларга.
C) 1жане 2 разрядты жиилету торларга жане тусирис торларга.
D) 1,2 ,3,4 кластык торларга жане 1,2 разрядты жиилету торларга.
E) Торт класка жане тусирис торларга.

$$$ 124
Мемлекеттик нивелирлик торлар болинеди:
А) 1,2,3,4 кластарга жане техникалык нивелирлеуге.13 EMBED Equation.3 1415
B) 1,2,3,4 кластарга.
C) Геометриялык жане тригонометриялык.
D) Барометриялык, геометриялык, тригонометриялык.
E) Жиилету толар жане техникалык.
$$$ 125
Ушбурыштардын ар бурыштары олшенип жане ен аз еки кабыргалары олшенген ушбурыштар торларынын тасилдери:
А) Триангуляция.
B) Трилатерация.
C) Полигонометрия.
D) Аралас.
E) Техникалык.

$$$ 126
Ушбурыштар торларынын ар кабыргаларын олшенген тасилди:
А) Триангуляция.
B) Трилатерация.
C) Полигонометрия.
D) Аралас.
E) Механикалык.

$$$ 127
Журис торларын курганда ар бурыштары жане ар кабыргалары олшенетин тордын тасили:
А) Триангуляция.
B) Трилатерация.
C) Полигонометрия.
D) Аралас.
E) Техникалык.

$$$ 128
Т-5 теодолиттинин горизонталь донгелектеги лимб болим багасы:
А) 06".
B) 12".
C) 01'.
D) 10'.
E) 1є.

$$$ 129
Т-5 теодолиттинин микроскопиалык шкаламен далдигин санап есептеу:
А) 06".
B) 12".
C) 01'.
D) 10'.
E) 1є.

$$$ 130
Шкала узындыгына келмейтин, микроскоп фокальди жазыктыгы коринисин есептеу курылымы калай аталады:
А) Эксцентрсситет.
B) Коллимациялык кателик.
C) Рен.
D) Тузетпе.
E) Кателик.

$$$ 131
Т-5 теодолитинин мокроскопты шкала ренинин орташа негизи кандай жагдайда реннан алынган есебине тузетпе енгизу керек:
А) 01" болса.
B) 02" болса.
C) 03" болса.
D) 06" болса.
E) 12" болса.

$$$ 132
Т-5 теодолит горизонталь донгелегинин микраскоптык шкаласынын орташа рени +09"-ка тен, ал тузетпе отсчети 15°20'18" тен, сонда тузетпе нешеге тен:
А) +06".
B) +03".
C) -03".
D) -06".
E) 00".

$$$ 133
Т-5 теодолиттин горизонталь донгелегиндеги алидада эксцентритетинин орташа мани нешеден аспауы керек:
А) 06.
В) 12.
С) 30.
D) 0.
Е) 1
·.

$$$ 134
Триангуляцилык торларда бурышты олшеу багыттары калай есептеледи:
А) Сол жак жартылай адисти (ДС).
В) Жартылай адисти.
С) Толык адисти.
D) Шенберли адис аркылы.
Е) Кез-келген адис аркылы.

$$$ 135
«Шенберли тасил» адисинин багыттарын олшеу кезинде,(ДС) сол жагынан бастап олшегенде алидаданы кай багытка айландырады:
А) Сагат тилине карсы.
В) Сагат тилинен.
С) Кез-келген багытка.
D) Алидаданы айналдырмайды.
Е) Лимбти айналдырады.

$$$ 136
Т-5 теодолитин колданганда шенберли адисинин багыттарын горизонталды олшеминин киылыспау мани неше (") аспауы кажет:
А) + 01".
В) +03".
С) +06".
D) +09".
Е) +12".

$$$ 137
Егерде багыттары тортеу, горизонттын киылыспау орташа мани +12 болса, уш бурышты тузетпени есептениз(багытты олшегенде, шенберли тасил колданганда):
А) -03".
В) -06".
С) -09".
D) +06".
Е) +09".

$$$ 138
Мемлекеттик геодезиялык торлардын нуктелерин жерде бекитеди:
А) Орталыктармен жане багдарлы казыктармен.
В) Агаш казыктар.
С) Жер бетинде белгилермен жане таяшалармен.
D) Орталыктармен жане жер бетинде белгилермен.
Е) Уакытша репперлармен.

$$$ 139
2 разрядты пландык торларда багыттарды олшеу далдигинин шеги:
А) +05".
В) + 10".
С) +15".
D) +30".
Е) +01".$$$ 140
2 разрядты трангуляция торларында шекти бурыштардын уйлеспеушилиги мына формуламен аныкталады:
А) +- m.
В) +- 1,5m.
С) +- 2m.
D) +- 2,5m.
Е) +- 3m.

$$$141
2 разрядты триангуляцияны математикалык тасилмен ондегенде алдын-ала есептерине койылган максат:
А) Алдын-ала ушбурыштарды есептеу.
В) «Центрировканын» тузетпелерин есептеу.
С) «Редукциянын» тузетпелерин есептеу.
D) Центрировка» жане «редукциянын» тузетпелерин есептеу.
Е) Олшенген багыттардын мандерин пунктин ортасына келтиру.

$$$ 142
Визирлик цилиндрдин проекциясы жане пунктин центрине дейинги аракашыктыкты былай дейди:
А) Редукциянын сызыктык элементи.
В) Центрировканын сызсктык элементи.
С) Центрировканын бурыштык элементи.
D) Редукциянын бурыштык элементи.
Е) Центрировка жане редукциянын сызыктык элементи.

$$$ 143
Пунктин центринен теодолиттин центринин проекциясынын арасындагы аракашыктыкты атайды:
А) Редукциянын сызыктык элементи.
B) Центрировканын сызыктык элементи.
C) Центрировканын бурыштык элементи.
D) Редукциянын бурыштык элементи.
E) Центрировканын жане редукциянын сызыктык элементи.

$$$ 144
Горизонтальдык бурыш, багыттын ауыткуынан сагат тили бойынша саналган бастапкы багытка деинги атайды:
А) Азимут.
B) Дирекциялык бурыш.
C) Редукция жане центрировканын бурыштык элементи.
D) Румб.
E) Ылди бурышы.

$$$ 145
Центрировканын жане редукциянын тузетпелеринин шамасы пунктердин аракашыктарынан байланысты бола ма:
А) Тура пропорциональдык байланысты.
B) Кери пропорциональдык байланысты.
C) Байланысы жок.
D) Байланысы бар.
E) Мани магынасыз.

$$$ 146
2 разрядты триангуляциянын математикалык тасилмен ондегенде акыргы есептерге койылатын талаптар:
А) Ушбурыштардын бурыштык уйлеспеушиликтерин есептеу.
B) Биринши тузетпелерин есептеу.
C) Екинши тузетпелерин есептеу.
D) Бурыштардын акыргы манин есептеу.
E) Нуктелердин координаталарын жане ушбурыштардын кабыргаларынын
узындыктарынын акыргы манин есептеу.

$$$ 147
2 разрядты триангуляциянын торында катан бурыштык жагдайында кандай шаралар пайда болады:
А) Фигура, горизонт, базис, бастапкы бурыш, координата.
B) Фигура, бастапкы бурыш, базис.
C) Фигура, карсылас жаткан бурыштардын косындысы, базис.
D) Фигура, бастапкы бурыш, базис.
E) Фигура, дирекциялык бурыш, координаталар.

$$$ 148
2 разрядты триангуляциянын торында ушбурыш тизбегинде кандай шаралар пайда болады:
А) Фигура, горизонт, полюстик координата.
B) Фигура, дирекциялык бурыш, базистик координаталар.
C) Фигура, карсылас жаткан бурыштардын косындысы, базис координаталар.
D) Ушбурыштар , фигуралар горизонт.
E) Фигура, горизонт, полюстык, базистик координаталар.
$$$ 149
2 разрядты триангуляциянын тортбурыш торында кандай шаралар пайда болады:
А) Фигура, карсылас жаткан бурыштардын косындысы, полюстик.
B) Фигура, горизонт, дирекциялык бурыш.
C) Фигура, ушбурыш, координаталар.
D) Ушбурыш, карсылас жаткан бурыштардын косындысы, координаталар.
E) Горизонт, дирекциялык бурыш, координаталар.

$$$ 150
2 разрядты триангуляциянын орталык жуйесинде кандай шаралар пайда болады:
А) Фигура, горизонт, полюстик.
B) Фигура, карсылас жаткан бурыштардын косындысы.
C) Фигура, карсылас жаткан бурыштардын косындысы дирекциялык бурыш.
D) Фигура, горизонт, карсылас жаткан бурыштардын косындысы,
дирекциялык бурыш.
E) Ушбурыштар, фигура, горизонт.

$$$ 151
Триангуляция торларында тендиктердин жуйелерин есептегенде мумкиндик тузетпелердин кандай касиети жатыр:
А) [ v ] = 0.
В) [ v ] = min.
С) [ p ] = n.
D) [ v ] = max.
Е) [ v ] = 0.

$$$ 152
2 разрядты триангуляциянын торларын женилдеткен тасилмен ондегенде биринши топ тендиктерге мына коэффиценттери бар шамалар енеди:
А) + дельта.
В) –дельта.
С) +1.
D) -1.
Е) +- 1.

$$$ 153
2 разрядты триангуляцияны женилдеткен тасилмен ондегенде екинши топ тендиктерге мына коэффиценттери бар шамалар енеди:
А) +- 1.
В) +- дельта коэффиценти.
С) +- К коэффиценти.
D) Координата.
Е) Дирекциялык бурыштар.

$$$ 154
Графикалык тасилде элементтерди аныктауда натижелери кайда жазылады:
А) Багыттарын олшейтин журнал:
B) Абрис.
C) Кроктар.
D) Пикеттик китап.
E) Орталанган парак.

$$$ 155
Графикалык тасилде элементтерди аныктауда сызыктык элементтер мандери аспау керек:
А) 10м.
B) 5м.
C) 1м.
D) 0,5м.
E) 0,3м.

$$$ 156
Ушбурыштарды алдын-ала есептеулер кандай теоремаларды колданады:
А) Синус.
B) Косинус.
C) Тангенс.
D) Котангенс.
E) Пифагор.

$$$ 157
Заманга сайкес базистерди олшейтин куралдар:
А) Шкалалык лента.
B) Оптикалык алыс олшеу.
C) Олшеу сымдары (узындык олшеуиш).
D) Лазерлик сауле алыс олшеуиш.
E) Радиобииктик олшеуиш.

$$$ 158
Егерде геодезиялык торда бир шара болса, онда торды атайды:
А) Еркин.
B) Еркинсиз.
C) Карапайым.
D) Курдели.
E) Шартты.

$$$ 159
Тендиктердин биринши топка жататын тузетпелерин атайды:
А) Биринши.
B) Екинши.
C) Квадратталган.
D) Артык.
E) Бастапкы.

$$$ 160
Тендиктердин екинши топка жататын тузетпелерин атайды:
А) Биринши.
B) Екинши.
C) Квадратталган.
D) Артык.
E) Бастапкы.

$$$ 161
Ушбурыштардын акыргы есептеринде бастапкы кабырганын мани берилген мани мен шекти ауыткуы кандай:
А) 0,01м.
B) 0,02м.
C) 0,03м.
D) 0,04м.
E) 0,05м.

$$$ 162
Кластык нивелирлик журистерде бииктиктерди олшеген далдиктери (1 км кос журисте) ауыткуы тиис:
A) +2 мм. B) +3 мм. C) +4 мм. D) +5 мм. E) +10 мм.
$$$ 163
Нивелирлик журисте техникалык далдикте олшем ауыткуы мынадан аспауы керек (1 км кос журисте):
A) +2 мм. B) +3 мм. C) +4 мм. D) +5 мм. E) +10 мм.

$$$ 164
Олшен ара кашыктыгы полигонометриялык 2-ши разряд олшемдердин салыстырма кателеги мынадан аспасын:
A) 1:40000. B) 1:30000. C) 1:20000. D) 1:10000. E) 1:5000. $$$ 165
Геодезиялык тордын бииктик нуктесин тусируди аныкта:
A) Тек нивелирлик геометриялык. B) Геометриялык жане тригонометриялык нивелирлеу. C) Барометлик жане фотограметриялк нивелирлеу. D) Гидростаттык нивелирлеу. E) Барлык туримен.
$$$ 166
Геодезия тусирис торынын бурыштын уйлеспеушилиги калай аныкталады (теодолиттик журистин биринши ретиги):
A) m
·n. B) 1.5m
·n. C) 2m
·n. D) 2.5m
·n. E) 3m
·n.

$$$ 167
Мемлекеттик нивелирлик торлардык барлык класстарын пункттерин бекиту:
A) Сигналды. B) Реперлермен маркалар. C) Арнайы орталыктандырылган жане киын сигналды. D) Казык жане кадалар. E)Табанды башмак. $$$ 168
Тусирис торына жататын адистери тузету журистеринин негизи:
A) Орта арифметикалык негизи. B) Орта нигизги салмакты. C) Полигон адистемей.
D) Ен аз тузетпе адистемей. E) Шенберли кабылдау адистемей. $$$ 169
Бир тусинде кездести нивелирлик журисте кездесетине бииктиттги есептейди:
A) Орта салмакты формула. B) Орта арифметикалык формуламен. C) Журистин жогарлау салмап бойынша. D) Алгашкы нукте жане, сокты бииктик айырмашылып. E) Орта арифметикалык негизбен журистик басталуы багасы.
$$$ 170
Нивелирлык адистеги В.В. Попов адиси бойынша нивелирлик полигон торын кызып сандык тенеулерин Калай есептейди:
A) Кобейтеди полигон станция сандык звено саныш. B) Звенодагы станция сонын полигонын станция, сонына катынасы. C) Звенонын узындагы станция санышпа кайтысы. D) Звенонын узындырын звеноны станцияна. E) Полигон станция соны звено сонына каптысына.

$$$ 171
В.В. Попов тасили мен нивелирлик тор полигонын тенеуинин кызыл сандар калай есептеледи:
A) Звено узындыгы катынасынын полигон периметиримен. B) Станция саны полигон периметири катынасы. C) Звено узындыгы станция санына кобейтеди. D) Станция санынын катынасы, полигон санынын станция звеносына. E) Станция санынын кобейди секция звеносынын узындыгына.
$$$ 172
В.В Попов тасилиник полигон торы мен журис. Калыптастыруды «кызыл сандар » нени билдиреди:
A) Орташа квадраттык кателерин. B) Уйлеспеушилин. C) Салмагын. D) Тузетпени. E) Сампетормалы кателигин.
$$$173
Торларды,полигон торлары жане бос журистерди калай санайды:
А) Бир шыгатын пунк. B) Еки шыгатын пункт. C) Уш шыгатын пункт. D) Торт шыгатын пункт E) Оданда коп.

$$$ 174
Егер торда бос емес торлар болса:
A) Бастапкы пунт болмаса. B) Бир бастапкы пункт. C) Еки немесе оданда коп пункт болса. D) Уш жане оданда коп пункт болса. E) Торт жане оданда коп пунктер.

$$$175
Ылги да полигонга косымша полигондар куратын жалган звено саны:
A) Пункт санына тен бастапкы сандар.
Бастапкы пункт санынан бир есе аз.
Бастапкы пункт санынан еки есе аз.
Бастапкы пунктин бир санынан артыгырак.
Бастапкы пункт санынан еки есе коп.

$$$ 176
Звеноларга бииктик айырмашылыктардын тузетпелерин енгизеди:
А) Барине бирдей.
B) «Кызыл сандарга» тура пропорционалды.
C) «Кызыл сандарга» кери пропорционалды.
D) Бииктик айырмашылыгынын косындысына тура пропорционалды.
E) Бииктик айырмашылыгынын косындысына кери пропорционалды.

$$$ 177
Жалгастырып жакындасу тасилди кандай жагдайларда колданады:
А) Бастапкы пунктер тордын ишинде орналасканда.
B) Бастапкы пунктер тордан тыс орналасканда.
C) Бастапкы пунктер тордын ишинде жане тордан тыс орналасканда.
D) Еркин орналасканда.
E) Косымша полигондар пайда болады.


$$$ 178
Тура жане кери кертпелериндеги минималды бурыш шамасы:
А) 10°.
В) 20°.
С) 30°.
D) 40°.
Е) 60°.

$$$ 179
Кери кертпе тасилимен нуктелердин координаталарын аныктауда кем дегенде неше геодезиялык пункттер белгили болу керек:
А) 1.
В) 2.
С) 3.
D) 4.
Е) 5.

$$$ 180
Тура кертпени олшегенде кем дегенде неше бурыш болу керек:
А) 1.
В) 2.
С) 3.
D) 4.
Е) 5.

$$$ 181
Полярлы-саулели тасилимен нуктелердин координаталардын аныктауга дейин кем дегенде неше геодезиялык пункттер берилу керек:
А) 1.
В) 2.
С) 3.
D) 4.
Е) 5.

$$$ 182
Бир станциядан полярлы-сауле тасилимен неше косымша пунктерди аныктауга болады:
А) 1.
В) 2.
С) 3.
D) 4.
Е) Шексиз коп.

$$$ 183
Айырмашылык пунктинин варианттар бойынша бииктик айырмашылык шеги мынадан аспауы керек:
А) Mr.
В) 2Mr.
С) 3Mr.
D) 4Mr.
Е) 6Mr.

$$$ 184
Аныкталатын нуктин координатасынын сонгы мани 2 вариантан калай септеледи:
А) Орташа салмактангандыгы.
В) Орташа арифметикалыгы.
С) Орташа модальдылыгы.
D) Орташа геометриялыгы.
Е) Орташа квадратыгы.

$$$ 185
Кортынды схеманы кандай максатта кояды:
А) Иллюстрациялык сызбалар.
В) Пункт орынын аныктаганда дурыстыгын далелдейди.
С) Графиканын контурын есептегенде.
D) Параметрди аныктайтын графикалык дауикпен багалаганда.
Е) Бир пунктен екинши пункти олшегенде.

$$$ 186
Косымша пункттерди жиилеу максатында аныкталады:
А) Мемлекеттик триангуляция торлары.
В) Мемлекеттик трилатерация торлары.
С) Мемлекеттик полигонометрия торлары.
D) 1 жане 2 разрядты коюлану торлары.
Е) Геодезиялык торлар тусирисинде.

$$$ 187
Колданыстагы сызыктык кертпенин болуы:
А) Жогары далдиктеги теодолит.
В) Электронды дальномер.
С) Оптикалык дальномер.
D) Арнайы ленталык олшен куралы.
Е) Шкалалы жиналмалы лента.

$$$ 188
Полярлы- саулели тасил тек мыналар болганда колданылады:
А) Жиптик дальнометри бар дал теодолит.
В) Электронды дальнометрлер.
С) Дал теодолиттермен электронды дальнометрлер.
D) Техникалык теодолиттермен штрихты олшеу ленталары.
Е) Далдик теодолиты жане олшени.

$$$ 189
Координаталарды белгинин ушынан жерге бергенде мына жагдайда кай тасил колданады:
А) Оте жогары сигналды триангуляциялык пункт.
В) Триангуляциялык пункте куралдарды орналастырганда болмайды.
С) Жарыкдальномер болмаган жагдайда.
D) Жогары далдиктик теодолит болмаган жагдайда.
Е) Жарык дальномер мен жогары далдиктик теодолит болмаган жагдайда.


$$$ 190
Косымша пунктердин есептегенде канша варианттар кажет:
А) 1.
В) 2.
С) 3.
D) 4.
Е) 5.

$$$ 191
Гаусс проекциясында бурмаланбайды:
А) Бурыштар.
В) Бурыштар жане узындыктар.
С) Бурыштар жане аудандар.
D) Бурыштар, узындыктар жане аудандар.
Е) Аудандар.

$$$ 192
Гаус проекциясында ен коп аудандардын бурмалануы корсетиледи:
А) Остик меридианда.
В) Полюсте.
С) Зонанын коршилес меридианында.
D) Озгермейди.
Е) Зоналардын кабысу жолагында.

$$$ 193
Гаус проекциясында ауданын фигурасы жане сызык узындыгы бурмаланбайды:
А) Зонанын коршилес меридианында.
В) Остик меридианда.
С) Экваторда.
D) Паралельде.
Е) Мередианда.

$$$ 194
О-39-36 номенклатуралы топографиялык картанын остик меридиан парагынын бойлыгын аныктаныз:
А) 54.
В) 48.
С) 51.
D) 36.
Е) 69.
$$$ 195
Гаусс проекциясында алты градустык зонанын номирин есептениз, егер колоннанын номири 39 болса:
А) 6.
В) 9.
С) 21.
D) 39.
Е) 30.

$$$ 196
Экваторда меридиандардын жакындасу шамасы кандай:
А) 0є.
В) 0,5є.
С) 1,0є.
D) 2,0є.
Е) 3,0є.

$$$ 197
Осьтик меридианда меридиандардын жакындасу шамасы кандай:
А) 0°.
В) 05є.
С) 1,0є.
D) 2,0є.
Е) 3,0є.

$$$ 198
АВ сызыктын дирекциялык бурышын есептениз, егер меридиан жакындасуы 13 EMBED Equation.3 1415=+2є, ал АВ сызыктын азимуты тен 56є30ґ:
А) -54є30ґ.
В) +54є30ґ.
С) +58є30ґ.
D) -58є30ґ.
Е) 58є30ґ.

$$$ 199
Ар масштабты топографиялык карталардын негизи деп кай номенклатураны санайды:
А) 1:10000000.
В) 1:1000000.
С) 1:100000.
D) 1:10000.
Е) 1:1000.
$$$ 200
В-56-100 номенклатура кандай масштабты топокартага жатады:
А) 1:500000
В) 1:300000
С) 1:200000
D) 1:100000
Е) 1:50000

Геодезия пани бойынша тесттик тапсырмаларынын паспорты
Сурак номири
Такырып номири
Такырып
ша номири
Курс
Семестр
Киындыкы дарежеси
Дурыс жауап

1
1

1
1
1
B

2
1

1
1
2
C

3
1

1
1
1
D

4
1

1
1
2
A

5
1

1
1
1
C

6
1

1
1
2
B

7
1

1
1
1
C

8
1

1
1
1
A

9
1

1
1
2
Е

10
1

1
1
1
B

11
1

1
1
1
C

12
1

1
1
2
B

13
1

1
1
1
B

14
1

1
1
1
C

15
1

1
1
1
B

16
1

1
1
2
B

17
1

1
1
2
D

18
1

1
1
2
A

19
1

1
1
2
B

20
1

1
1
3
D

21
1

1
1
3
B

22
1

1
1
3
E


23
2

1
1
2
D

24
2

1
1
2
B

25
2

1
1
2
A

26
2

1
1
2
D

27
2

1
1
2
A

28
2

1
1
2
D

29
2

1
1
2
D

30
2

1
1
2
D

31
2

1
1
2
B

32
2

1
1
2
C

33
2

1
1
1
B

34
2

1
1
3
D

35
2

1
1
2
A

36
2

1
1
2
E

37
2

1
1
2
A

38
2

1
1
1
E

39
2

1
1
2
C

40
2

1
1
1
D

41
2

1
1
2
B

42
2

1
1
2
E

43
2

1
1
2
D

44
2

1
1
1
C

45
2

1
1
2
E

46
2

1
1
2
B

47
2

1
1
2
A

48
2

1
1
2
C

49
2

1
1
2
C

50
2

1
1
2
C

51
2

1
1
3
A

52
2

1
1
2
D

53
2

1
1
2
C

54
3

1
2
1
D

55
3

1
2
2
B

56
3

1
2
2
C

57
3

1
2
3
E

58
3

1
2
1
C

59
3

1
2
2
C

60
3

1
2
3
C

61
3

1
2
2
D

62
3

1
2
1
B

63
3

1
2
2
D

64
3

1
2
2
A

65
4

1
2
1
D

66
4

1
2
1
D

67
4

1
2
2
A

68
4

1
2
1
B

69
4

1
2
2
C

70
4

1
2
2
E

71
4

1
2
1
D

72
4

1
2
2
C

73
4

1
2
1
A

74
4

1
2
2
C

75
4

1
2
2
C

76
4

1
2
2
E

77
4

1
2
2
A

78
4

1
2
1
C

79
4

1
2
2
D

80
4

1
2
2
B

81
4

1
2
2
A

82
4

1
2
3
C

83
4

1
2
3
C

84
4

1
2
3
C

85
4

1
2
1
C

86
4

1
2
1
D

87
4

2
3
1
D

88
4

2
3
2
C

89
4

2
3
2
C

90
4

2
3
2
B

91
4

2
3
2
B

92
5

2
3
2
D

93
5

2
3
1
B

94
5

2
3
1
C

95
5

2
3
1
A

96
5

2
3
1
B

97
5

2
3
2
D

98
5

2
3
3
A

99
5

2
3
2
C

100
5

2
3
3
D

101
5

2
3
2
C

102
5

2
3
2
B

103
5

2
3
1
C

104
5

2
3
2
B

105
5

2
3
2
E

106
5

2
3
1
B

107
6

2
3
3
A

108
6

2
3
2
C

109
6

2
3
2
A

110
6

2
3
2
B

111
6

2
3
2
C

112
6

2
3
2
C

113
6

2
3
1
A

114
6

2
3
2
A

115
6

2
3
2
A

116
6

2
3
3
A

117
6

2
3
2
B

118
6

2
3
2
B

119
6

2
3
2
A

120
6

2
3
3
D

121
6

2
3
2
C

122
7

2
3
1
E

123
7

2
3
1
B

124
7

2
3
1
B

125
7

2
3
1
A

126
7

2
3
1
B

127
7

2
3
1
C

128
7

2
3
2
E

129
7

2
3
2
A

130
7

2
3
1
C

131
7

2
3
2
C

132
7

2
3
3
C

133
7

2
3
2
C

134
7

2
3
1
D

135
7

2
3
1
B

136
7

2
3
2
E

137
7

2
3
3
C

138
7

2
4
1
D

139
7

2
4
1
B

140
7

2
4
2
D

141
7

2
4
2
E

142
7

2
4
2
A

143
7

2
4
2
B

144
7

2
4
2
C

145
7

2
4
2
B

146
7

2
4
3
E

147
7

2
4
3
B

148
7

2
4
3
B

149
7

2
4
3
A

150
7

2
4
3
A

151
7

2
4
3
B

152
7

2
4
3
E

153
7

2
4
3
B

154
7

2
4
1
C

155
7

2
4
2
E

156
7

2
4
1
A

157
7

2
4
1
D

158
7

2
4
2
B

159
7

2
4
2
A

160
7

2
4
2
B

161
7

2
4
2
D

162
7

2
4
2
D

163
7

2
4
2
E

164
7

2
4
2
D

165
7

2
4
1
B

166
7

2
4
2
C

167
7

2
4
1
B

168
7

2
4
1
B

169
7

2
4
2
A

170
7

2
4
2
B

171
7

2
4
2
A

172
7

2
4
1
C

173
7

2
4
2
A

174
7

2
4
2
C

175
7

2
4
3
B

176
7

2
4
2
B

177
7

2
4
2
B

178
7

2
4
2
B

179
7

2
4
2
C

180
7

2
4
2
B

181
7

2
4
2
B

182
7

2
4
2
E

183
7

2
4
3
C

184
7

2
4
1
B

185
7

2
4
2
D

186
7

2
4
2
E

187
7

2
4
2
B

188
7

2
4
2
C

189
7

2
4
2
B

190
7

2
4
1
B

191
8

2
4
2
A

192
8

2
4
2
C

193
8

2
4
1
B

194
8

2
4
2
C

195
8

2
4
2
B

196
8

2
4
2
A

197
8

2
4
2
A

198
8

2
4
3
E

199
8

2
4
1
B

200
8

2
4
2
D


13PAGE 15


13PAGE 14115


 м
·
·
·
·
·эRoot EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 15867329
    Размер файла: 620 kB Загрузок: 4

Добавить комментарий