PLANI_prakt_zan_U1_S_v_Vidr_2012

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Полтавський національний педагогічний університет
імені В.Г.Короленка

Факультет філології та журналістики
Кафедра світової літературиПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

САМОСТІЙНА РОБОТА

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

з курсу
«Історія зарубіжної літератури
(Середньовіччя. Відродження)»


Освітньо-кваліфікафійний рівень: бакалавр
Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Напрям підготовки: 6.020303
Філологія. Українська мова і література

Денна форма навчання
Групи – У -11, У-12, У-13
Семестр: 2

Укладач – канд. філол. н., доц. Тарасова Н.І.

Полтава – 2013


Опис предмета навчальної дисципліни

Курс: 1

Напрям, спеціальність,
освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної
дисципліни

Кількість кредитів ECTS:2,0
Загальна кількість годин: 72

Галузь знань:
0203 Гуманітарні науки
Напрям підготовки:
6.020303 Філологія. Українська мова і література.
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Тип: обов’язкова
Рік підготовки: 2-й
Семестр: 2
Лекції: 10
Практичні заняття: 20
Самостійна робота: 21
Індивідуальна робота: 21
Вид контролю: екзамен


ЗМІСТ МОДУЛІВ
Модуль 1. Література середніх віків
Практичні заняття

Тематика і зміст практичних занять
Література

Практичне заняття №1
ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГЕРОЇЧНИЙ ЕПОС План
1. Епос і його давні корені, еволюція епосу.
2. Особливості іспанського героїчного епосу. ("Пісня про мого Сіда": будова, характеристика образів.).
3. Сюжетні корені "'Пісні про Нібелунгів", будова, характеристика образів.
4. Розвиток героїчного епосу Франції ( "Пісня про Роланда"): уславлення в поемі воїнської доблесті та вірності рицаря монарху;
засудження свавілля феодалів.
художня майстерність автора.
5. Шкільне вивчення героїчного епосу.
Завдання
1. Скласти структурно-логічну схему «Феодальна та церковна драбина» «Пісні про Роланда».
2. Порівняти образи
а) Роланда й Олівера,
б) Роланда і Ганелона за такими аспектами: схожість, відмінність, висновок.
Астахова А. А. „Пісня про Роланда” серед інших середньовічних епосів // Тема. – 2005. – №1-2. – С. 126-130.
Жирмунский В.М. Народный героический эпос: Сравнительно-исторические очерки. – М.-Л, 1962.
Кругла Л. В. "Ідуть до нас сказання давнини..." Два уроки з вивчення "Пісні про Роланда”// Всесвіт. літер. та культ. в навч. закладах України. – 2005. – №6. – С.23-26.
Мелетинский С.М. Происхождение героического эпоса. Ранние и архаические памятники. – М., 1963.
Мойсеїв І. Анатомія меча. Гомер, „Пісня про Роланда”, Рабле, Гоголь // Заруб. літер.: Додаток до газ. „Шкільний світ”. – 2006. – №37. – С. 10-11.
Сергованцева Г. Взгляд, обращенный в прошлое: Матер. к уроку-сопоставлению „Песни о Роланде” и „Слова о полку Игореве” // Заруб. літер.: Додаток до газ. „Шкільний світ”. – 2005. – №35. – С. 6-8.
Смирнов А. А. Из истории западноевропейской литературы. – М.-Л., 1965.
Смирнов А. А. Средневековая литература в Испании. – Л., 1969.
Тарасова Н. Типологічні подібності в героїчних епосах допомагають виявити порівняльні таблиці. На матеріалі „Пісні про Роланда”, „Пісні про мого Сіда”, „Пісні про Нібелунгів” // Всесв. літер. в серед. навч. закладах України. – 2004. – №10. – С.26-28.
Хойслер А. Германский героический эпос и сказание о Нибелунгах / Пер. с нем. – М., 1960.
ПІДРУЧНИКИ

Практичне заняття №2
РИЦАРСЬКА (КУРТУАЗНА) ЛІТЕРАТУРА
План
1. Причини розквіту рицарської культури і літератури в ХІІ – ХІІІ ст.
2. Роль Провансу в розвитку рицарської лірики. Поезія трубадурів, труверів, мінезингерів (основні форми, тематика).
3. Характер рицарського роману (основні цикли, тематика).
4. "Роман про Трістана та Ізольду" Жозефа Бедьє: розкриття духовного світу героїв, психології кохання.
5. Шкільне вивчення рицарської літератури.
Завдання
1. Порівняти образи Ізольди Білокурої і Февронії (за давньоруською "Повістю про Петра та Февронію" (ХVІ ст.)).
2. Навести приклади використання зазначених сюжетів у творах мистецтва (на окремих аркушах).
Бахтин М.Функции плута, шута, дурака в романе // Бахтин М. Литературно-критические статьи. – М., 1986. – С.194-201.
Бітківська Г. Трістан та Ізольда: французький оригінал, українські версії // Заруб. літер. – 2000. – № 23. – С. 8.
Борецький М. Світ поезії вагантів // Заруб. літер. – 2004. - №27. – С. 15-24.
Гвоздев А.А. Возрождение рыцарской поэзии // Гвоздев А. А. История западноевропейской литературы. – М., 1946. – С. 86-94.
История древней русской литературы XI-XVII веков / Под ред. Д.С. Лихачева. – М., 1985.
Коптілов В. "Любов одна, як смерть одна": середньовічний роман про Трістана та Ізольду // Вікно у світ. – 2000. – №1. – С. 5-50.
Мейлах М.Б. Язык трубадуров. – М., 1975.
Михайлов А.Д. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанров в средневековой литературе. – М., 1976.
Повесть о Петре и деве Февронии / Подгот. текстов и исследование Р.П.Дмитриевой. – Л., 1979.
Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов / Вступ. ст. Б.Пуришева. – М., 1974. – Т.23 (Библ. всемир. литер. (серия первая).
«Роман про Трістана та Ізольду» Ж.Бедьє та поема «Ізольда Білорука» Лесі Українки: компаративний дискурс // Ткачук М.П. Наративні моделі українського письменства. – Тернопіль: ТНПУ; Медобори, 2007. – С. 310-327.
Чёрная С. Эстетический идеал поэзии трубадуров // Заруб. літер.: Додаток до газ. „Шкільний світ”. – 2005. – №46. – С. 10-13.
ПІДРУЧНИКИ

Практичне заняття №3
МІСЬКА ЛІТЕРАТУРА СЕРЕДНІХ ВІКІВ
План
1.Причини виникнення міської літератури та її реалістичний характер.
2.Жанри і стиль міської літератури (фабліо, шванки).
3.„Роман про Ренара” (роман про Лиса) – найвизначніший твір тваринного епосу міської літератури: структура, образна система, проблема авторства.
4.Розвиток алегоричної поезії (В.Ленгленд. „Видіння про Петра-Орача”, „Роман про Троянду”).
5.Своєрідність розвитку міської драми, її жанри.
Завдання
Укласти таблицю до 5 пункту плану.
Укласти ОСС до 4 пункту плану.
Богодарова Н. А. Городские мотивы в английской политической поэзии XIV – нач. XV в. // Средние века. – М., 1982. – Вып. 45. – С. 81-103.
Зарубіжна література ранніх епох. Античність. Середні віки. Відродження / Ф.І. Прокаєв, ін.. – К., 1994. – С. 169-172.
История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение / Алексеев М.П. и др./ – М., 1987. – С.108-138.
Ковалева Т.В. и др. Литература средних веков и Возрождения. – Минск, 1988. – С.64-67.
Коптілов В. Пригоди Лиса Ренара // Заруб. літер. – 2000. – №23. – С. 7-8.
Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л., Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження. – Львів: Вища шк., 1982. – С.114-139.
ПІДРУЧНИКИ


Практичне заняття № 4
«ВИТЯЗЬ У ТИГРОВІЙ ШКУРІ» Ш.РУСТАВЕЛІ – ЯСКРАВА ПАМ’ЯТКА ГРУЗИНСЬКОГО ЕПОСУ
План
1.Національна своєрідність грузинської літератури.
2.Історія написання поеми. Оспівування мужності та героїзму, дружби й відданості.
3.Жанрово-композиційна своєрідність твору.
4.Образна система (Автанділ, Таріель, Тінатін, Нестан-Дареджан).
5.Національний колорит твору. Афористичність віршів.
Завдання
1.Укласти ОСС за блоками:
* „Жанрова своєрідність”.
* „Особливості будови”.
* „Образна система”.
2.Виписати афоризми з твору.
Бажан М. Безсмертна поема „Витязь в тигровій шкурі”// Хроніка. – 2000. – 2001. – №43. – С.47-98.
Брагинский И.С.Проблемы типологии средневековых літератур Востока. – М.: Наука, 1991. – 386 с.
Будня Г. Слово про Шота Руставелі // Заруб. літер.: Додаток до газ. «Шкільний світ». – 2005. –№35. – С. 13-15.
Быцько О.К. «Ренессанс в его мажорном звучании»: Методлические рекомендации к вступительному уроку по изучению поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» // Русская словесность в школах Украны. –2005. – №4. – С.24-30.
Восточная поэтика. – М., 1983.
Герцик О.В. „Витязь у тигровій шкурі” Шота Руставелі в контексті героїчного епосу народів світу // Всесвіт. літер. в серед. навчал. закладах України. – 2000. – №10. – С.28-29.
Гулак М. Про „Барсову шкуру” Руставелі // Хроніка. – 2000-2002. – №47, 48. – С. 138-147.
Кирилюк З.В. Література Середньовіччя. – Харків, 2003.
Лазарук Н. Єдність кохання і дружби // Заруб. літер. – 2004. - №38. – С. 22-23.
Насмінчук Г. Поема Шота Руставелі „Витязь у тигровій шкурі”// Дивослово. – 1994. – №5,6. – С.42-46.
Русская и грузинская средневековые литературы. – Л., 1979.
ПІДРУЧНИКИ

Практичне заняття №5
ДАНТЕ–ОСТАННІЙ ПОЕТ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ І ПЕРШИЙ ПОЕТ НОВОГО ЧАСУ

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
План
1. Італія на межі ХІІІ - ХV ст.
2. Новаторські тенденції "Нового життя" Данте.
3. "Божественна комедія" Данте - філософсько-худож-ній синтез середньовічної культури і пролог до літератури Нового часу: історія написання комедії, її зв'язок з літературою видінь та алегоричною поезією середніх віків.
Композиційні особливості та назва твору.
Релігійно-філософські погля-ди творця комедії; реалістичні елементи в творіі.
4. Данте й Україна.
Завдання
1. Скласти розгорнутий план до 4 пункту плану.
2. Визначити архітектоніку комедії.
3. Підготувати контрольну роботи за І модулем.
4. Принести на перевірку:
* Щоденники читача.
* Словники літературознав-чих термінів.
* Зошити для практичних занять.
Бокаччо Джованні. Про походження, життя, вдачу й науку Данте Аліг'єрі та про твори, ним написані // Всесвіт. –1971. – №12. – С. 141-165.
Вількос Г.С. Що значить бути людиною. Урок за поемою Данте «Божественна комедія» // Всесв. літер. та культура в навч. закладах України. – 2007. - №4. – С. 41-51.
Голенищев-Кутузов И.Н. Биография Данте. – М., 1967.
Голенищев-Кутузов И.Н. Творчество Данте и мировая культура. – М., 1971.
Гузь О. У пошуках «правоти путі». Сенс подорожі героя поеми Данте Аліг’єрі “Божественна комедія» до потойбічного світу. 9 клас // Заруб. літер.: Додаток до газ «Шкільний світ». – 2007. - №45. – С. 3-12.
Дантовские чтения. 1971. – М., 1971.
Дантовские чтения. 1973. – М., 1973.
Доброхотов А.Д. Данте Алигьери. – М., 1990.
Елина Н.Г. Данте. – М., 1965.
Лазарев В.Н. Происхождение итальянского Возрождения. – М., 1956-1959. – Т. 1, 2.
Модестов І.О. Данте Аліг'єрі. – К., 1965.
Петрова О. Данте Аліг’єрі у XX столітті // Сучасність. – 2006. - №11-12. – С. 84-129.
Сутуева Т.О. Данте Алигьери (1265-1321) // Сутуева Т.О. Очерки литературы итальянского Возрождения. – М., 1964. – С. 23-79.
Франко I. Данте Аліг'єрі (життя поета і вибір із його поезії). – К., 1965.
Угрин О. П. Графічні схеми як засіб пізнання Дантової моделі Всесвіту: Урок - екскурсія за "Божественною комедіею" Данте // Всесвіт. літер. в серед. навч. закладах України. – 1997. – №9. – С. 28-33.
Елина Н.Г. Проза «Новой жизни» // Дантовские чтения. 1973. – М., 1973. – С. 142-185.
Китова С. Про Данте і Шевченкове пекло // Укр. мова і літ. в серед. школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2001. – №3. – С.54-62.
Ніколенко О. Вивчення поеми Данте Аліг'єрі "Божественна комедія" в 9 класі: Система уроків // Всесвіт. літер. в навч. закладах України. – 2001. – №6. – С. 12-25.
ПІДРУЧНИКИ


Самостійна робота

Зміст самостійної роботи
Література

Самостійна робота №1
Література періоду розкладу общинно-родового устрою і зародження феодальних відносин
Завдання
1. Проаналізувати твори за варіантами:
1) в. „Бій Кухуліна з
Фердіадом”.
2) в. „Сага про Вольсунгів”.
3) в. „Вигнання синів Уснеха”.
4) в. „Пророцтво пророчиці”.
5) в. „Видіння Гюльви”.
2. Скласти тести до поеми „Беовульф”.
3. Укласти бібліографію.


Самостійна робота №2
Життєрадісні і волелюбні рубаї поета Омара Хайама
Завдання
1.Тезово дати відповідь на питання „Персько-таджицька література та жанр рубаї в ХІ-ХІІІ ст.”
2.Визначити художні засоби мови О. Хайама на прикладі його рубаї (на вибір).
Омар Хайам в созвездии поэтов: Антология восточной лирики. – СПб, 1997.
Скобельська О. Омар Хайам – цар філософів Сходу і Заходу // Всесв. літер. та культура в навч. закладів України. – 2005. - №10. – С. 8-13.
Султанов Ш.З., Султанов К.З. Омар Хайам. – М., 1987.
Хроменко І.А. «Боюсь неправедно прожити на землі»: Система уроків з вивчення творчості Омара Хайяма. 8 клас // Зарубіжна література в школах України (Київ). – 2007. - №4. – С. 7-14.

Самостійна робота №3
Розквіт китайської лірики у творчості Лі Бо, Ду Фу
Завдання
1.Скласти хронологічну таблицю життя і творчості:
I в.- Лі Бо ,
II в. - Ду Фу.
2.Визначити тематичні групи лірики:
I в.- Лі Бо,
II в. - Ду Фу.
3.Проаналізувати 2 вірші (на вибір):
I в. - Лі Бо,
II в. – Ду Фу
(визначити: мотив твору, тип ліричного героя, віршований розмір, образну сферу, художні засоби).
Алексеев В.М. Китайская литература. Избранные труды. – М., 1978.
Бежин Л.Е. Ду Фу. – М., 1987.
Желоховець А. Н. Иероглиф в искусстве//Искусство стран Востока. – М., 1986.
История Востока: В 2 т. – Т. I. – М., 1994.
Кажун А. Н., Лубянова Т. В. Національна своєрідність поетичного змісту та форми в китайській ліриці // Заруб. літер. в навч. закладах України. – 2001. – №12. – С. 29-30.
Савчук Р.П. Фонові відомості: Лі Бо, Ду Фу// Всесвіт. літер. в навч. закладах України. – 2002. – №8. – С.31-32.
Султанов Ю. І. Національна своєрідність поетичного змісту та форми в китайській ліриці доби середньовіччя // Заруб. літер. в навч. закладах України. – 2001. – №2. – С. 35-38.
Рилина И. Философия жизни китайской поэзии эпохи тан / Ли Бо, Ду Фу и др.// Всесв. літер. та культ.в навч. закладах України. – 2002. – №1. – С.49-55.

Самостійна робота №4
«Слово о полку Ігоревім» – вершинний твір давньоруської літератури
Завдання
1.Скласти таблиці:
а) «Слово» і «Пісня про Роланда»: спільні та відмінні риси;
б) «Слово» і «Пісня про мого Сіда»: спільні та відмінні риси.
2. Укласти ОСС «Образна система твору».


Водовозов Н.В. История древнерусской литературы. – М., 1966. – С. 81-97; С. 111-115; С. 120-129; С. 145-160.
Гудзий Н.К. История древнерусской литературы. – М., 1966. – С. 119-147; С. 179-231.
История русской литературы ХI-ХVII веков: Учебник... / Д.С. Лихачев, Л.А. Дмитриев, Я.С. Лурье и др. / Под ред. Д.С. Лихачева. – М., 1985.
Кусков В. В. История древней русской литературы. – М., 1977. – С. 75-95; 109-124.
Лихачев Д.С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. – Л., 1985.
Лихачев Д.С. Слово о полку Игореве – героический пролог русской литературы. – Л., 1977.
Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. – М., 1971.
Рыбаков Б. А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». – М., 1972.
Скляренко В.Г. "Темні місця" в "Слові о полку Ігоревім'' // Мовознавство. – 2000. – №2-3. – С. 3-10.
Яценко Б. Похід Ігоря Сіверського 1185-го року: політичні та літературні аспекти //Слово і час. – 2000. – №6. – С. 24-30.
ПІДРУЧНИКИ

Напам’ять
Поезія вагантів (уривок).

Напам’ять
Лірика трубадурів (уривок).

Напам’ять
Пісня про Роланда (уривок).

Напам’ять
Данте. Сонет (на вибір), уривок з “Божественної комедії” (на вибір).


Модульний контроль

Форма контролюКонтрольна робота

Ведення «Щоденника читача»

Володіння термінологічним апаратом («Словник літературознавчих термінів»)


Модуль 2. Література доби Відродження

Практичні заняття

Тематика і зміст практичних занять
Література

Практичне заняття №6
ЕПОХА РАННЬОГО ВІДРОДЖЕННЯ В ІТАЛІЇЇ
План
1. Петрарка родоначальник італійського гуманізму, перший гуманіст доби Відродження: "Канцоньєре" ("Книга пісень") справа всього творчого життя поета.
Петрарка й Україна.
2. Боккаччо - зачинатель нової європейської прози. "Декамерон" – енциклопедія італійського життя епохи Відродження: композиція, образна система і тематичне багатство твору.
3.Художня майстерність Боккаччо-новеліста.
4.Боккаччо і сучасність.
Завдання
1.Укласти таблицю за схемою
№ п/п
Тематика новел
Номер новели і день
Основні персонажі


2. Пояснити своєрідність архітектоніки роману.
Бажан М. Петрарка у східнослов'янському світі // Всесвіт. – 1981. – № 8. – С. 156-161.
Брагина Л.М. Культура Возрождения в Италии XVI в. // История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения. – М., 1999. – С.70-113.
Брагина Л.М. Дж. Боккаччо // Брагина Л.М. Итальянский гуманизм. Этические учения XIV-XV веков. – М., 1977. – С.76-98.
Бранка В. Боккаччо средневековый / Пер. с итал. – М., 1983.
Гнедич П.П. Италия в эпоху Возрождения // Гнедич П.П. Всемирная история искусств. – М., 1999. – С. 331-398.
Наливайко Д. Перший гуманіст // Всесвіт. – 1974. – № 8. – С. 148-158.
Сутуева Т.О. Франческо Петрарка (1304-1374) // Сутуева Т.О. Очерки литературы итальянского Возрождения. – М., 1964. – С.80-119.
Томашевский Н. На пути к "Декамерону" // Томашевский Н. Традиция и новизна. – М., 1981. – С. 157-173.
Хлодовский Р.И. Декамерон. Поэтика и стиль. – М., 1982.
Хлодовский Р.И. Франческо Петрарка: Поэзия гуманизма. – М., 1974.
ПІДРУЧНИКИ

Практичне заняття №7
ФРАНЦУЗЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ
План
1. Роман „Гаргантюа і Пантагрюель" Франсуа Рабле – вершина французької ренесансної літератури.
1.1. Історія написання роману, його сюжетна основа.
1.2. Гуманістичні ідеали Рабле.
1.3. Педагогічні погляди автора.
1.4. Сатира на феодалізм і схоластику в романі.
1.5. Зв'язок твору Рабле з народною творчістю.
1.6. Ідеальне суспільство. Телемське абатство.
2. Вивчення роману в школі.
Завдання
1. Виписати приклади комічного в романі.
3. На окремих аркушах дати відповідь на питання «Які елементи системи навчання і виховання, запропоновані Рабле, наявні і в сучасній школі?»
Анисимов И. Живая жизнь классики: Очерки и портреты. – М., 1974. – С.27-47.
Анисимов И. Французская классика со времен Рабле до Ромена Роллана. – М., 1977. – С.5-24.
Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса // Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. – М., 1986. – С.291-352.
Затонский Д. «Сказки о ренесанссном принце, или Карнавальные герои посреди ловушек бытия / Ф.Рабле. Гаргантюа и Пантагрюель // Вікно в світ. – 2000. – №1. – С.51-71
Пинский Л.Е. Смех Рабле // Пинский Л.Е. Реализм эпохи Возрождения. – М., 1964. – С.87-223.
ПІДРУЧНИКИ

Практичне заняття
№8-9
ШЕКСПІР – ГЕНІАЛЬНИЙ АНГЛІЙСЬКИЙ ПОЕТ І ДРАМАТУРГ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ.
План
1. Сонет як жанр літератури. Ознаки та особливості англійського сонету. Цикл сонетів Шекспіра.
2. Заглиблення в людську психологію, поетизація людини та краси її почуттів, оспівування кохання і дружби в сонетах Шекспіра.
2. Особливості історичних хронік Шекспіра (трагедійний „Річард III”, пройнятий духом комедії "Генріх IV”).
3. „Гамлет": джерело сюжету;
жанрово-композиційні особливості; проблематика; система образів трагедії ( Гам-лет, Озрик, Лаерт, Офелія тощо).
4."Отелло" Шекспіра - трагедія „обманутої довіри”:
історія сюжету, проблематика; система образів трагедії.
5. Шекспір і Україна.
Завдання
1. Написати міні-твір на тему «Чи принесло Дездемоні щастя кохання до Отелло?» (на окремих аркушах).
2. Укласти ОСС до трагедії «Отелло» на підтвердження (чи заперечення) того, що це трагедія «обманутої довіри» (на окремих аркушах).
Аникст А.А. Шекспир. Ремесло драматурга. – М., – 1974.
Аникст А.А. Трагедия Шекспира "Гамлет". – М., 1986.
Аникст А.А. Театр епохи Шекспіра. – М., 1965.
Барг М.А. Шекспир и история. – М., 1976.
Гречанюк С.М. Гамлет як загадка // Гречанюк С. Вічні книги. – К., 1991. – С.223-258
Комарова В. П. Личность и государство в исторических драмах Шекспира. – Л., 1977.
Кузнєцова О.В. Шекспір у кіномистецтві, музиці, образотворчому мистецтві // Заруб. літер.2004. – №41. – С.10-11.
Маранцман В.Г. Родство гениев (Сравнительный анализ творчества Шекспира ("Тимон Афинский") и Пушкина ("Скупой рыцарь") // Відродження. – 1993. – № 1 – С.54-58.
Морозов Ю.Г. Личностный смысл действительности и художественно семантический анализ литературного произведения (на примере "Гамлета" У.Шекспира, "І Архімед. і Галілей..." Т.Шевченко, "Шинели" П.Гоголя) // Відродження. – 1993. – № 3-4.
Наливайко Д. Шекспір – українською // Літературна панорама. 1987. – К.,1988. Вип.2. – С.187-191.
Одарченко П. Леся Українка і У.Шекспір // Відродження. – 1996. – № 2.
Пинский Л.Е. Шекспир. Основные начала драматургии. – М., 1971.
Урнов М.В., Урнов Д.М. Шекспир. Движение во времени. – М., 1968.
Холлидей Ф.Е. Шекспир и его время. – М., 1986.
Шаповалова М.С. Шекспір в українській літературі. – Львів, 1976.
Шведов Ю. Исторические хроники Шекспира. – М., 1964.
Шведов Ю. Эволюция шекспировской трагедии. – М., 1975.
ПІДРУЧНИКИ

Практичне заняття №10
РОМАН СЕРВАНТЕСА "ДОН КІХОТ" - ТРАГІКОМІЧНИЙ ЕПОС ІСПАНСЬКОГО ЖИТТЯ

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ.
План
1. Роман "Дон Кіхот" – пародія на лицарські романи і трагікомічний епос іспанського життя.
2. Система образів роману. Комізм і трагізм: двоїстість образу Дон Кіхота (як істинний мудрець і жалюгідний божевільний); образ Санчо Панси – уособлення суперечливих рис іспанського характеру; функ-ції другорядних образів у творі.
3. Сервантес і Україна.
Завдання
1.Занотуйте статтю (на вибір) до характеристики головних образів роману.
2. Дайте тлумачення слову «донкіхотство».
3. Укласти таблицю «Дон Кіхот і Санчо Панса»:
відмінність героїв (становище, портрет, мета життя, риси характеру тощо), спільність (на окремих аркушах).
4. Підготувати контрольну роботу за 2 модулем.
5. Принести на перевірку:
* Щоденники читача. *Слов-ники літературознавчих термі-нів. * Зошити для лекцій.
Вагно В.Е. Дорогами "Дон Кіхота". – М., 1988.
Снеткова Н.П. «Дон Кихот» Сервантеса. – М., 1970.
Тимченко Р.М Франко і Сервантес //Іван Франко і історико-літературний процес: Матер. наук. конференції. – К., 1968. – С.56-59.
Штейн А.Л. История испанской литературы (Средние века и Возрождение). – М.,1976. – С. 117-148.
Цюрюпа Э.Я. Бессмертие Дон Киота. – М., 1977.
Ярмолюк Г. Сервантес і Сковорода. Чи можна їх поставити поряд?: Порівняльна характеристика їхньої творчої уяви, ставлення до навколишнього світу, до ідеалу // Відродження. – 1996. – №3. – С.75-76.Самостійна робота

Зміст самостійної роботи
Література

Самостійна робота №5
Епоха Відродження в Німеччині
Завдання
1. Проаналізувати твори за варіантами:
1) в.: „Тіль Ейленшпігель”.
2)в.: "Історія про доктора Фауста".
3)в.: "Корабель дурнів" Себастіана Бранта.
4) в.: "Листи темних людей".
2. Тезово відповісти на питання плану:
1)в. Літературна діяльність Ульріха фон Гуттена.
2)в. Творчий шлях Мартіна Лютера.
3)в. Літературна спадщина Томаса Мюнцера.
4)в. Життя і творчість Ганса Сакса.
Анучина Л.В. Відродження в Німеччині // Основи художньої культури: Навч. посібн. – Xарків, 1997. – С.164-166.
Володарский В.М. Культура Германии в конце XV-XVI в. // История культуры стран западной Европы в эпоху Возрождения: Учебник. – М.,1999. – С.114-158.
Жирмунский В.М. Очерки по истории классической немецкой литературы. – Л., 1972.
История немецкой литературы: В 3 т. – М., 1985.
Коган Р.М. Мастера немецкого Возрождения // Преподавание истории в школе – 1999. – № 1. – С.4-13.
Культура Германии // Всемирная история: В 24 т.Минск, 1996. – Т.10. Возрождение и Реформация. – С.109-133.
Немецкие народные баллады / Сост. А.А.Гурин. – М., 1983.
Пуришев Б. Очерки немецкой литературы 15 -17 в.в. – М., 1955.
ПІДРУЧНИКИ

Самостійна робота №6
Епоха Відродження в Англії
Завдання
1. Проаналізувати твори за варіантами:
1) в.: Д.Чосер. „Кентерберій-ські оповідання”.
2) в.: Т. Мор. „Утопія”.
3) в.: Ф.Бекон. „Нова Атлан-тида”.
4)в.: К. Марло. „Трагічна іс-торія доктора Фауста”.

Алексеев М.П. Из истории английской литературы. – М., Л., 1980.
Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы. – М., 1975.
Богодарова Н.А. Джеффри Чосер: штрихи к портрету // Средние века. – М., 1990. – Вып. 53. – С.213-225.
Кашкин И. Джеффри Чосер // Чосер Д. Кентерберийские рассказы. – М., 1988. – С.5-26.
Попова М.К. Проблемы реализма в раннем английском возрождении и «Кентерберийские рассказы» Чосера // Вестн. Ленингр. ун-та. Серия история, яз. и литер. – 1980. – Вып.3. – №14. – С.50-55.
ПІДРУЧНИКИ

Самостійна робота №7
Творчість Шекспіра
Завдання
Проаналізувати твори за варіантами:
1)в. : „Король Лір”.
2)в. : „Макбет”.
3)в.: „Ромео і Джульєтта”.
4)в. : „Венеціанський купець”.
5)в. - „Сон літньої ночі”.
6)в. - „Дванадцята ніч”.
7)в.- „Приборкання непокірної”
2. Укласти ОСС до зазначених творів за варіантами.

Аникст А.А. Шекспир. Ремесло драматурга. – М., – 1974.
Бусарева В.Р. «Ромео и Джульетта» (урок литературы и музыки с использованием интерактивных компъютерных технологий // Музыка в школе. – 2007. - №2. – С. 48-58.
Дьоміна А.А., Максимчук В.Б. та ін. Дидактична інтеграція: трагедія Вільяма Шекспіра «Ромео і Джульєтта» // Всесв. літер. та культура. – 2006. - №4. – С. 11-16.
Пинский Л.Е. Шекспир. Основные начала драматургии. – М., 1971.
Урнов М.В., Урнов Д.М. Шекспир. Движение во времени. – М., 1968.
Холлидей Ф.Е. Шекспир и его время. – М., 1986.
Шаповалова М.С. Шекспір в українській літературі. – Львів, 1976.
Шайтанов И. Трагедия овладевает сонетным словом. «Ромео и Джульетта» // Литературная учеба. – 2009. - №4. – С. 104-123.
Шведов Ю. Эволюция шекспировской трагедии. – М., 1975.
Шунь Н.Т. Вивчення трагедії Шекспіра «Ромео і Джульєтта» // Заруб. літер. в школі. – 2008. - №5. – С. 22-25.
ПІДРУЧНИКИ.

Самостійна робота №8
Епос слов’ян та угорців
Завдання
1. Підготуватися до колоквіуму (або написати повідомлення) за планом.
План
1. Далматинська література латиною, італійською і сербо-хорватською мовами в XV-XVI ст. Роль Дубровника.
2. Творчість Контрульєвича, М.Маруліча, Сасіна, Држича, Гундуліча.
3. Епоха Відродження в Угорщині (Я.Панноній, Б.Ба-лаши).
4. Відродження в Чехії (Я.Гус, Б.Лобковіц).
5. Польське Відродження (А.Кржицький, К.Яницький, М.Рей, Я.Кохановський).
Андреев В.Д. История болгарской литературы. – М., 1987.
Голенищев-Кутузов И.Н. Славянские литературы. – М., 1978.
История польской литературы: В 2 т. / Ред.кол.: В.В.Витт и др. – М., 1969.
Оболевич В.Б. История польской литературы (Средневековье, Ренессанс). – Л., 1983.
Степанович А. Очерки истории сербо-хорватской литературы. – К., 1989.
Трофимович К.К., Моторний В.А. Нариси з історії сербо-лужицької літератури. – Львів, 1970
Эпос славянских народов: Хрестоматія / Под ред. П.Г.Богатырева. – М., 1959.
ПІДРУЧНИКИ


Напам’ять
Петрарка. Сонет (на вибір).

Напам'ять
Шекспір. Сонет (на вибір).

Напам’ять
Шекспір. Монолог Гамлета.

Напам’ять
Рабле. “Гаргантюа і Пантагрюель” (уривок на вибір).


Індивідуальна робота
Робота в мережі Інтернет
1 модуль

Форми індивід. роботи
Завдання

Робота в мережі Інтернет
(групова)
Дібрати матеріал до тем:
Середньовічний епос слов’ян (болгарські і сербські пісні; пісні про битву на Косовому полі; гайдуцькі пісні; пісні про кралевича Марка). „Повість про прихід Батия на Рязань”. „Задонщина”. Кельтський епос. Скандинавський епос.Лірична поезія Середньовіччя.

Бібліографія
(групова)
Доповнити бібліографію з цих тем.

Твір
Написати твір за темою „Ваганти: „Весна середньовіччя”, „весна людства” (на окремих аркушах).


2 модуль

Форми індивід. роботи
Завдання

Робота в мережі Інтернет
(групова)
Дібрати матеріал до тем:
Особливості ренесансного гуманізму. Реформація: смисл боротьби протестантів. „Закоханий Роланд” Боярдо. „Несамовитий Роланд” Аріосто. „Звільнений Єрусалим” Т.Тассо. „Листи темних людей” Рейхліна. Вчення Лютера. „Народна реформація” Мюнцера. „Тиль Ейленшпігель” як авантюрний роман. „Народні книги” про Доктора Фауста. „Корабель дурнів” Бранта. „Похвала Глупоті” Е.Роттердамського. Народні балади про Робіна Гуда. Народні балади про Вільгельма Телля. „Утопія” Т.Мора. „Нова Атлантида” Ф.Бекона. „Трагічна історія доктора Фауста” К.Марло.

Бібліографія
(групова)
Доповнити бібліографію з цих тем.

Твір
(індивідуальне завдання)
Написати твір на тему «Чи принесло Дездемоні щастя кохання до Отелло?» (на окремих аркушах).


Написання реферату (індивідуальне завдання) на одну із запропонованих тем (на вибір):
ТЕМАТИКА НАУКОВИХ РОЗВІДОК
Лірична поезія Середньовіччя.
Середньовічний епос слов’ян (болгарські і сербські пісні; пісні про битву на Косовому полі; гайдуцькі пісні; пісні про кралевича Марка).
Клерикальна (писемна) література Середньовіччя.
Народна поетична творчість раннього Середньовіччя.
Кельтський епос.
Скандинавський епос.
Розвиток середньовічної драми.
Розвиток живопису в епоху Середньовіччя.
Розвиток скульптури в епоху Середньовіччя.
Стан архітектури в епоху Середньовіччя.
Ренесансний неоплатонізм.
Ренесансна рицарська поема.
Нелатинська поезія.
Проблема передкласицизму в літературі Відродження.
Виникнення маньєризму.
Виникнення „вченої комедії”.
Виникнення „вченої драми”.
Особливості ренесансного гуманізму.
„Народна реформація” Мюнцера.
„Тиль Ейленшпігель” як авантюрний роман.
„Народні книги” про Доктора Фауста.
Народні балади про Робіна Гуда.
Народні балади про Вільгельма Телля.
Виникнення ренесансної трагедії.
Пізній Ренесанс і „Досліди” Монтеня.
Створення передкласицистичної теорії драми.
Розвиток „кривавої мелодрами” в епоху Відродження.52
Створення жанру трагікомедії.
Розвиток ренесансно-гуманістичної поезії.
Розвиток живопису в епоху Відродження.
Розвиток скульптури за доби Відродження.
Стан архітектури в епоху Відродження.
Підсумковий контроль
Форма контролю

Співбесіда (або письмовий екзамен).


питання для підсумкового контролю
1. Особливості розвитку Західної Європи епохи Середньовіччя.
2. Роль народної творчості, античної спадщини і християнства у розвитку середньовічної культури і літератури.
3. Періодизація середньовічної літератури.
4. Антиаскетичний та антиклерікальний характер поезії вагантів.
5. Епос і його давні корені; еволюція епосу.
6. Англосаксонська поема "Боевульф" як пам'ятка додержавного епосу.
7. Кельтський епос: саги про Кухуліна, фантастичні саги тощо.
8. Скандинавський епос: "Старша Едда", поезія скальдів, прозаїчні саги.
9. Особливості французького героїчного епосу ("Пісня про Роланда").
10. Своєрідність іспанського героїчного епосу ("Пісня про мого Сіда").
11. Німецький героїчний епос ("Пісня про Нібелунгів").
12. "Слово о полку Ігоревім" як яскравий пам'ятник світової літератури.
13. Епос південних слов'ян (болгарські та сербські пісні: косовські пісні про Марка Королевича тощо).
14. Ідейно-художні особливості рицарської поезії. Лірика трубадурів, труверів, мінезингерів.
15. Особливості куртуазного роману, його цикли.
16. Психологізм і ліризм "Романа про Трістана та Ізольду" Жозефа Бедьє.
17. Уславлення краси і сили жіночого кохання в давньоруській повісті "Про Петра та Февронію" (ХVІст.).
18. Виникнення міської літератури, її реалістичний характер.
19. Жанри, стиль, особливості міської літератури (фабліо, шванки).
20. Своєрідність алегоричного епосу ("Роман про Троянду"). Видіння.
21. "Роман про Ренара" - найвизначніший твір тваринного епосу.
22. Розвиток міської драми (містерії, міраклі, мораліте, фарси, соті).
23. Епоха Відродження як значний прогресивний переворот, пережитий людством. Основні риси гуманістичної культури епохи Відродження.
24. Італія – батьківщина Відродження. Основні етапи розвитку італійської гуманістичної літератури.
25. Особливості історико-літературного процесу Франції в епоху Відродження.
26. Епоха відродження в Німеччині та Нідерландах.
27. Етапи англійського Відродження.
28. Своєрідність Відродження в Іспанії.
29. Особливості розвитку гуманістичної далматинської літератури ХV-ХVІст. (Б.Котрульєвич, М.Маруліч, Сасін, М.Држич, Гундуліч).
30. Епоха Відродження в Угорщині (Я.Панноній, Б.Балаши).
31. Епоха Відродження в Чехії (Я.Гус, Б.Лобковіц).
32. Польське Відродження (А. Кржицький, К.Яницький, Рей, Я.Кохановський).
33. Творчість Данте – останнього поета середніх віків і першого поета Нового часу.
34. „Нове життя" – лірична автобіографія Данте.
35. Значення трактатів Данте ("Бенкет", "Про народну мову", "Про монархію").
36. "Божественна комедія" Данте – філософсько-художній синтез середньовічної культури і пролог до літератури Нового часу.
37. Петрарка як родоначальник італійського гуманізму. Основні мотиви лірики Петрарки.
38. "Канцоньєре" ("Книга пісень" – справа усього творчого життя Петрарки.
39. Особливості творчості Боккаччо ("Фьєзоланські німфи", "Фьяметта", "Декамерон").
40. "Декамерон" Боккаччо – енциклопедія італійського життя епохи Відродження.
41. Творчість Аріосто (поема "Несамовитий Роланд").
42. Феодально-католицька реакція і криза гуманізму в ХVІст. ("Звільнений Єрусалим" Торквато Тассо).
43. Осміювання недоліків і вад суспільства, нападки на церкву в "Похвальному слові Глупоті" Еразма Роттердамського.
44. "Листи темних людей" і літературна діяльність Ульріха фон Гуттена.
45. Народні німецькі книги ( “Тіль Ейленшпігель”, "Історія про доктора Фауста") та народні пісні і балади.
46. Рабле. “Гаргантюа і Пантагрюель”: сатира на феодалізм і схоластику, боротьба за нові гуманістичні ідеали, педагогічні погляди.
47. Творчість поетів Плеяди.
48. Основні мотиви лірики Ронсара.
49. Попередники ренесансу в Англії ( Ленгленд. "Видіння про Петра-орача". Чосер. “Кентерберійські оповідання”).
50. Томас Мор - перший соціаліст– утопіст у європейській літературі ("Утопія").
51. Боротьба Бекона зі схоластикою і догматизмом у науці в "Новій Атлантиді".
52. Марло як творець англійської ренесансної трагедії ("Трагічна історія доктора Фауста").
53. Шекспірівське питання. Значення творчості Шекспіра.
54. Періодизація творчості Шекспіра, особливості І, II, III періодів.
55. Своєрідність і тематика сонетів Шекспіра.
56. Історичні хроніки і відображення в них політичних поглядів Шекспіра (“Генріх IV”, “Річард ІІІ”, інші).
57. Життєстверджуючий, оптимістичний характер комедій Шекспіра: проблематика, головні герої.
58. Трагічний конфлікт гуманістичної мрії і дійсності в трагедії Шекспіра „Гамлет". Образ Гамлета.
59. "Отелло" Шекспіра – трагедія "обманутої довіри" : проблематика, образи Отелло та Яго.
60. Динаміка образу Ліра в трагедії Шекспіра "Король Лір". .
61. "Ромео і Джульєтта" Шекспіра – п'єса про велике людське кохання, яке торжествує над середньовічним фанатизмом.
62. Проблематика пізніх п'єс Шекспіра ("Цимбелін", "Зимова казка", "Буря").
63. Рицарський роман в Іспанії ("Амадіс Гальський").
64. Шахрайський роман в Іспанії та його демократична спрямованість ("Ласарільо з Тормеса").
65. Сервантес – великий реаліст іспанської літератури. "Дон Кіхот" Сервантеса: ідейне спрямування твору, проблематика, образна система.
СПИСОК ТЕКСТІВ ДЛЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ЧИТАННЯ
СЕРЕДНІ ВІКИ
ПОЕЗІЯ ВАГАНТІВ: Орден вагантів, ін.
СТАРША ЕДДА: Пророцтво пророчиці.
МОЛОДША ЕДДА: Доброго Бальдра.
КЕЛЬТСЬКА ЛІТЕРАТУРА: Бій Кухуліна з Фердіадом. Плавання Брана, сина Фебала.
ЛІРИКА ТРУБАДУРІВ: Альба (анонімна).Балада (анонімна).
Бертран де Борн. Плач. Сирвента.
Бернарт де Вентадорн. Кансона.
ГЕРОЇЧНИЙ ЕПОС: Пісня про Роланда.
Пісня про мого Сіда.
Пісня про Нібелунгів.
КУРТУАЗНА ЛІТЕРАТУРА: Кретьєн де Труа. Рицар Лева.
Жозеф Бедьє. Роман про Трістана та Ізольду.
МІСЬКА ЛІТЕРАТУРА: Заповіт осла. Про вілана, який тяжбою потрапив у рай.
Штрікер. Піп Аміс.
ТВАРИННІЙ ЕПОС: Роман про Лиса.
АЛЕГОРИЧНИЙ ЕПОС: Роман про Троянду.
КОМІЧНИЙ ТЕАТР ХІV-ХVст.: Пан Пателен.
ЛІРИКА ХVст.: Франсуа Війон. Балада змагання у Блоа (або Балада прикмет).
МІНЕЗАНГИ: Вальтер фон дер Фогельвейде. 1 -4,5.
Вольфрам фон Ешенбах. Утрішня пісня.
ДАНТЕ: Нове життя. Божественна комедія (частина 1 "Пекло").
АНГЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА: Беовульф.
Ленгленд. Видіння про Петра-Орача.
Чосер. Кентерберійські оповідання.
СЕРБСЬКА ЛІТЕРАТУРА: Вук обмовляє Мілоша. Хто кращий юнак?
БОЛГАРСЬКА ЛІТЕРАТУРА: Сирітка Генчо.
РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА: Слово о полку Ігоревім. Повість про Петра і Февронію.
Ш.РУСТАВЕЛІ: Витязь в тигровій шкурі.
О.ХАЙАМ: Рубаї.
ЛІ БО: Лірика.
ДУ ФУ: Лірика.
ЕПОХА ВІДРОДЖЕННЯ
Ф.ПЕТРАРКА: “Книга пісень”: "Благословенні місяць, день і рік..."; "Як не любов, то що ж то бути може...".
Д.БОККАЧЧО: Декамерон (частина 1,2).
Е.РОТТЕРДАМСЬКИЙ: Похвала Глупоті.
УЛЬРІХ ФОН ГУТТЕН: Листи темних людей.
ПОЕЗІЯ ПЛЕЯДИ : Ронсар.
Ф. РАБЛЕ: Гаргантюа і Пантагрюель.
Т.МОР: Утопія.
Ф.БЕКОН: Нова Атлантида.
К.МАРЛО: Трагічна історія доктора Фауста.
ШЕКСПІР: Сонети. Хроніки. Трагедії. Комедії.
СЕРВАНТЕС: Дон Кіхот.
твори для вивчення напам’ять
І модуль
Поезія вагантів (уривок на вибір).
Лірика трубадурів (уривок на вибір).
Пісня про Роланда (уривок на вибір).
Данте. Сонет (на вибір), уривок з “Божественної комедії” (на вибір).

ІІ модуль
Петрарка. Сонет (на вибір).
Шекспір. Сонет (на вибір).
Шекспір. Монолог Гамлета.
Рабле. “Гаргантюа і Пантагрюель” (уривок на вибір).


література до курсу
НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
Андреев В.Д. История болгарской литературы. – М., 1987.
Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы. – М., 1975.
Водовозов Н.В. История древней русской литературы. – М., 1972.
Давиденко Г.Й., Акуленко В.Л. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження. – К., 2007.
Жирмунский В. Очерки по истории классической немецкой литературы. –
Л., 1972.
История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение/
М.П.Алексеев, С.С. Мокульский, А.А.Смирнов. - 3-е издание. – М., 1978.
История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения: Учебник для вузов / Под ред. Л.М.Брагиной. – М., 1999.
История немецкой литературы / Под ред. А. Дмитриева. – М., 1985.
История русской литературы ХІ-ХVІІІ веков / Под ред. Д.С.Лихачева. – М.,1985.
Ковалева Т.В., Лапин И.Л., Таньков Н.А. История зарубежной
литературы. Литература средних веков и Возрождения / Под ред.
Я. Н. Засурского. – Минск.1988.
Кусков В.В. История древней русской литературы. –М., 1982.
Література західноєвропейського середньовіччя: Навч. посібник для студ. гуманіст. ф-тів з курсу «Історія зарубіжної літератури» / Київський нац. лінгв. унів., Ред. Висоцька Н.О. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 464 с.
Порьяз А. Мировая культура. Возрождение. Эпоха великих географических открытий. – М., 2001.
Прокаєв Ф.І., ін. Зарубіжна література ранніх епох. Античність. Середні віки. Відродження. – К., 1994.
Рубанова Г.Л. Історія світової літератури: Західноєвропейське Середньовіччя (III – XIV ст.). – Л.: Паіс, 2004. – 144 с.
Самарин М.М. Зарубежная литература. –М., 1978.
Шайтанов И.О. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения: В 2 т. – М., 2001.
Шаповалова М.С. Рубанова Г.Л. Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження. – Львів, 1982.
Шейко В.М., ін.Історія художньої культури: Середньовіччя. Відродження: Підручник. – Харків,2001.
Штейн А.Л. История испанской литературы. Средние века и Возрождение. –М, 1976.
ХРЕСТОМАТІЇ. АНТОЛОГІЇ. ДОВІДНИКИ
Античное наследие в культуре Возрождения. – М.,1984.
Від античності до класицизму: Хрестоматія із зарубіжної літератури / Упор. Ю.І.Ковбасенко, ін. – К., 2001.
Горбунов А. Панорама веков: Популярная библиографическая энциклопедия: Зарубежная художественная проза от возникновения до ХХ в. – М., 1991.
Зарубежная литература средних веков: В 2 т. / Сост. Б.И. Пуришев. – М., 1974-1975.
Зарубежная литература средних веков. Латин., кельт., скандин., прованс., франц. Литературы / Сост. В.И. Пуришев. – М., 1975.
Зарубежная литература средних веков. Нем., исп., англ., чеш., польск., серб., болг. литературы / Сост. Б.И. Пуришев. – М., 1975
Зарубежная литература эпохи Возрождения: Хрестоматія / Сост. Б.И.Пуришев. – М., 1976.
Культура Средневековья и Возрождения: Хрестоматия. – Харьков, 1998.
Світанок. Із європейської поезії Відродження; Збірка. – К., 1978.
Седорова М.Е., Сумникова Т.А. Хрестоматия по древнерусской литературе. –М.,1985.
Сузір'я французької поезії: Антологія - Т.1 / Переклади і переспіви М.Терещенка. – К., 1971.
Хрестоматия по древней русской литературе / Под ред. Н.К. Гудзия. – М., 1973.
Хрестоматия по западноевропейской литературе. Эпоха Возрождения/ Сост. Б.И.Пуришев. – 1962.
Хрестоматия по литературе средневековья: В 2т. – СПб, 2003.

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
І МОДУЛЬ
І варіант
1. Розкрийте особливості історико-літературного розвитку Західної Європи в епоху феодалізма.
2. Схарактеризуйте героїчний епос епохи розвинутого феодалізму.
3. Доведіть, що фабльо, шванки – провідні жанри міської літератури.
ІІ варіант
1. З’ясуйте роль античної спадщини, народної творчості, християнства у розвитку середньовічної культури, літератури.
2. Визначте особливості французького героїчного епосу (“Пісня про Роланда”).
3. Покажіть, у чому своєрідність алегоричного епосу.
ІІІ варіант
1. Наведіть періодизацію середньовічної літератури.
2. Схарактеризуйте особливості іспанського героїчного епосу (“Пісня про мого Сіда”).
3. Доведіть своєрідність лірики Лі Бо.
ІV варіант
1. Продемонструйте антиаскетичний та антиклерікальний характер поезії вагантів.
2. Схарактеризуйте особливості німецького героїчного епосу (“Пісня про Нібелунгів”).
3. Доведіть своєрідність лірики Ду Фу.
V варіант
1. Схарактеризуйте епос і визначте його давні корені, прослідкуйте еволюцію епосу.
2. Розкрийте питання “авторства “Слова о полку Ігоревім”.
3. Покажіть, у чому особливості лірики трубадурів.

VІ варіант
1. Доведіть, що англо-саксонська поема “Беовульф” – пам’ятка додержавного епосу.
2. Схарактеризуйте жанри, стиль міської літератури.
3. Покажіть, у чому психологізм і ліризм “Романа про Трістана та Ізольду” Ж.Бедьє.
VІІ варіант
1. Доведіть своєрідність кельтського епосу.
2. Розкрийте особливості куртуазного роману, схарактеризуйте його цикли.
3. Доведіть, що “Роман про Ренара”– найвизначніший твір тваринного епосу середньовіччя.
VІІІ варіант
1. Доведіть своєрідність саг про Кухуліна.
2. Покажіть, у чому особливості розвитку міської драми (містерії, міракля, фарса, соті, мораліте).
3. Розкрийте особливості лірики труверів.
ІХ варіант
1. Доведіть своєрідність поезії скальдів.
2. Доведіть, що “Витязь у тигровій шкурі” Ш.Руставелі – вершина грузинського героїчного епосу.
3. Схарактеризуйте творчість Данте – останнього поета Нового часу.
Х варіант
1. Розкрийте особливості скандинавського епосу.
2. Доведіть, що “Нове життя”– лірична автобіографія Данте.
3. Проілюструйте прикладами з тексту ідею уславлення краси і сили жіночого кохання в давньоруській повісті “Про Петра та Февронію”.
ІІ МОДУЛЬ
І варіант
1. Доведіть, що епоха Відродження – значний прогресивний переворот.
2. Доведіть, що „Канцоньєре”– справа усього творчого життя Петрарки.
3. Розкрийте сутність шекспірівського питання в сучасному літературознавстві.
ІІ варіант
1. Схарактеризуйте основні риси гуманістичної культури Відродження.
2. Доведіть, що „Декамерон” Боккаччо – енциклопедія італійського життя епохи Відродження.
3. Схарактеризуйте історичні хроніки Шекспіра („Генріх ІV”, „Річард ІІІ”, інші).
ІІІ варіант
1. Доведіть, що Італія – батьківщина Відродження.
2. Схарактеризуйте „Листи темних людей” і літературну діяльність Ульріха фон Гуттена.
3. Прослідкуйте динаміку образу Ліра в трагедії Шекспіра.
ІV варіант
1. Схарактеризуйте основні етапи розвитку італійської гуманістичної літератури.
2. Схарактеризуйте народні німецькі книги („Тіль Ейленшпігель”, „Історія про доктора Фауста”).
3. Доведіть, що „Отелло” Шекспіра – трагедія „обманутої довіри”.
V варіант
1. Розкрийте особливості історико-літературного процесу Франції в епоху Відродження.
2. Схарактеризуйте творчість Аріосто („Несамовитий Роланд”).
3. Схарактеризуйте рицарський роман в Іспанії („Амадіс Гальський”).
VІ варіант
1. Схарактеризуйте епоху Відродження в Нідерландах.
2. Розкрийте сутність кризи гуманізму в Італії („Звільнений Єрусалим” Т.Тассо).
3. Прослідкуйте за трагічним конфліктом гуманістичної мрії і дійсності в трагедії Шекспіра „Гамлет”.
VІІ варіант
1. Схарактеризуйте епоху Відродження в Німеччині.
2. Доведіть, що „Гаргантюа і Пантагрюель” Рабле – сатира на феодалізм і схоластику.
3. Визначте ідейно-тематичну своєрідність, образну систему „Ромео і Джульєтти” Шекспіра.
VІІІ варіант
1. Доведіть своєрідність Відродження в Іспанії.
2. Проілюструйте прикладами з тексту осміювання вад суспільства в „Похвальному слові Глупоті” Е.Роттердамського.
3. Розкрийте проблематику пізніх п’єс Шекспіра („Цимбелін”, „Зимова казка”, „Буря”).
ІХ варіант
1. Схарактеризуйте етапи англійського Відродження.
2. Розкрийте особливості творчості поетів „Плеяди”.
3. Визначте ідейно-тематичну своєрідність, образну систему , проблематику твору Сервантеса „Дон Кіхот”.
Х варіант
1. Схарактеризуйте епоху Відродження в Угорщині.
2. Доведіть своєрідність і розкрийте тематику сонетів Шекспіра.
3. Схарактеризуйте шахрайський роман в Іспанії(„Ласарільо з Тормеса”).

Оцінка за 100- % системою
90-100
83-89

75-82
68-74

60-67

35-59

0-34


Оцінка ECTS
А
В
С
D
Е
FX
F

Оцінка за національною шкалою
відмінно
добре
задовільно
незадовільно


зараховано

не зарахованоУс. бал.
Лекції
Практичні заняття
Самостійна робота
Індивідуальна робота
Проміжний
контр(МК)
Підсумк.
контр(ПК)

100
2,0
20,0
10,0
20,0
8,0
40,0


Робота на лекціях – 2,0
Відповіді, доповнення, рецензії – 20,0
(2,0 * 10)
Виконання завдань – 8,0
(1,0 * 8);
напам'ять –
2,0
Робота в мережі інтернет–6,0 (3,0 * 2 );
твір – 4,0 (2,0 * 2);
колоквіум (реферат) –8,0;
уклад. бібліографії– 2,0 (1,0 * 2)
Контрольна
робота – 4,0 (2,0 * 2);
Словник – 2,0 (1 * 2);
Щоденник –
2,0 (1 * 2)
Співбесіда
(письм. екзамен)


Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Індивідуальна робота
П К
(підсумковий контроль)
Загальна оцінка

20 балів
20 балів
40 балів
20 балів
40 балів
100 балів


Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 715

Приложенные файлы

  • doc 15864471
    Размер файла: 268 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий